Z á p i s. z 16. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z 16. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,"

Transkript

1 Z á p i s z 16. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. srpna 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Tajemnice: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Petra Horváthová, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, JUDr. Dita Vávrová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček Mgr. Petr Hamáček Mgr. Jindřiška Smejkalová Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková (omluvena), Mgr. Svatava Odlová (omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Tomáš Záviský (omluven), Ing. Markéta Cermanová, Mgr. Martin Horák, Mgr. Eva Kastnerová, Bc. Monika Boháčková, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. (omluven), Mgr. Dana Komorová (omluvena), Ing. Petra Teplá, Mgr. Petr Kamenický, Bc. Ondřej Knotek (omluven) Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Program: 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání 2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 3. Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 4. Dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce Poskytnutí dotací na individuální účel I 7. Poskytnutí dotací na individuální účel II 8. Různé, diskuze, závěr Stránka 1 z 16

2 K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 16. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 12 členů výboru. Předsedkyně výboru omluvila z účasti Mgr. Petra Hamáčka a informovala přítomné o zdržení Ing. Jiřího France a Mgr. Libuše Friedlové na zahájení výboru z důvodu pracovní vytíženosti. Rovněž upozornila členy výboru, že Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové bude z pracovních důvodů přítomen nejdéle do 14:30 hodin. Následně předsedkyně výboru seznámila členy s programem jednání. Oznámila přítomným, že na žádost gestora Bc. Pavla Hečka se z programu jednání stahuje bod č. 3 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje s tím, že tento bod bude pravděpodobně projednáván na příštím jednání výboru, neboť by měl být řešen na říjnovém zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se bude konat Předmětný bod se stahuje ze všech jednání výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Poté vyzvala přítomné členy k případnému doplnění programu. Nebyl podán návrh na doplnění programu; bylo přistoupeno ke schválení předložené verze s upraveným pořadím jednotlivých bodů. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/176/2018 I. schvaluje program jednání dle upraveného návrhu: 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání 2. Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Stránka 2 z 16

3 3. Dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce Poskytnutí dotací na individuální účel I 6. Poskytnutí dotací na individuální účel II 7. Různé, diskuze, závěr Předsedkyně výboru se dotázala přítomných, zda se některý ze členů dobrovolně ujme postu ověřovatele zápisu. Dobrovolnicí se stala Mgr. Táňa Šormová, jež byla jednohlasně schválena. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/177/2018 I. schvaluje Mgr. Táňu Šormovou jako ověřovatelku zápisu Následně předsedkyně dala hlasovat o schválení hostů přizvaných k projednávání jednotlivých bodů programu upraveného v návaznosti na aktuálně stažený bod č. 3 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/178/2018 I. schvaluje účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 3 (původně bodu č. 4) Dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2019 a bodu Stránka 3 z 16

4 č. 4 (původně bodu č. 5) Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce 2018 Mgr. Ivanu Kudrnáčovou vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 5 (původně bodu č. 6) Poskytnutí dotací na individuální účel I Ing. Petru Teplou ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, finanční dary poskytované radou kraje) účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 6 (původně bodu č. 7) Poskytnutí dotací na individuální účel II Mgr. Petra Kamenického referenta oddělení regionálního rozvoje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (strategické dokumenty kraje, regionální rozvoj, inovace, individuální dotace) K bodu 2 Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Předsedkyně výboru vyzvala RNDr. Jiřího Orta k podání informací. Členové výboru v předstihu obdrželi podkladové materiály k předložené žádosti. RNDr. Jiří Ort podal informace k žádosti o zápis oboru vzdělání E/01 Provozní služby podanou Obchodní akademií, odbornou školou a praktickou školou Olgy Havlové, Janské Lázně. Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Předmět žádosti: zápis oboru vzdělání E/01 Provozní služby s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků a v 1. ročníku 10 žáků RNDr. Jiří Ort upozornil, že v tomto případě je odbor školství nucen vydat nedoporučující stanovisko, neboť žádost není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje , který zcela explicitně nedoporučuje podporovat ve speciálních školách zápis takových oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení, které jsou již vyučovány v dostatečné míře na školách působících na Stránka 4 z 16

5 území Královéhradeckého kraje, ani nedoporučuje zařazovat obory vzdělání, u kterých nejsou naplněny kapacity oborů vzdělání na jiných školách v našem kraji, a to bez ohledu na zřizovatele. Vzhledem k tomu, že v Královéhradeckém kraji je obor vzdělání E/01 Provozní služby zapsán v rejstříku škol a školských zařízení na pěti školách, přičemž statistiky uvádí, že počet žáků tohoto oboru k čítá 57 žáků a celkový nejvyšší povolený počet žáků v oboru v kraji, tj. celková kapacita ve všech zainteresovaných školách v kraji, je 168 žáků, lze tedy rozsah současné nabídky vzdělávání v daném oboru považovat za dostatečný a kapacitu oboru za nenaplněnou; z těchto důvodů nelze předložené žádosti pozitivně vyhovět. Diskuze: Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Jan Grulich, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček Mgr. Martina Berdychová, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort, Mgr. Martin Horák Členové výboru, zejména výše uvedení, diskutovali nad současnou situací ve vztahu k nabídce oborů vzdělání v této škole a internátnímu ubytování, a to zejména s ohledem na vozíčkáře a internátní asistenci. Rovněž diskutovali regionální situovanost a s tím související dopravní dostupnost pěti škol nabízejících totožný obor. Ze strany členů výboru byly samozřejmě zmíněny také důsledky společného vzdělávání mající znatelný dopad na činnost této školy. V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil Ing. Jiří Franc. Předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 6 Návrh USNESENÍ I. nedoporučuje Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně zápis oboru vzdělání E/01 Provozní služby s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků a v 1. ročníku 10 žáků USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO Stránka 5 z 16

6 Následně RNDr. Jiří Ort zmínil žádost právnické osoby PROINTEPO Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., na zvýšení celkové kapacity základní školy z počtu 46 na 56 žáků, jež byla krátce diskutována na předchozím, tj. patnáctém, jednání výboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení kapacity základní školy, připadá rozhodovací pravomoc Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; odbor školství tedy v tomto případě nerozhoduje, pouze vydává své stanovisko k předmětné žádosti, které se v současné době zpracovává. K bodu 3 Dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2019 Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Ivanu Kudrnáčovou k představení materiálu. Mgr. Ivana Kudrnáčová konstatovala, že v oblasti vzdělávání jsou navrhovány dva dotační programy, a to 19SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání a 19SMV06 Etická výchova ve školách, přičemž lhůta pro podávání žádostí o dotaci v oblasti vzdělávání je navrhována od do Dotační program 19SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání cílí na podporu polytechnické výchovy a vzdělávání co do vybavení i vzdělávání (Účel 1), rozvoj talentů v rámci systematické a dlouhodobé činnosti s talentovanými dětmi a žáky (Účel 2) a v neposlední řadě také na podporu digitalizace ve vzdělávání (Účel 3) prostřednictvím nejen pořízení a využití software aplikací, ale i vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto programu byl tedy nově zařazen Účel 3: Podpora digitalizace ve vzdělávání; přičemž alokace finančních prostředků na tento účel a jejich navázání na rozpočet 2019 budou dle slov náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové projednávány na zasedání Rady Královéhradeckého kraje. Dotační program 19SMV06 Etická výchova ve školách si klade za cíl zlepšit etické prostředí a usměrňovat příčiny negativních společenských jevů jako formu prevence rizikového chování, podpory zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a eliminace krize mezilidských vztahů. V oblasti prevence rizikového chování je navrhován jeden dotační program, a to19smp01 Prevence rizikového chování a zdravý životní styl, přičemž lhůta pro podávání žádostí o dotaci v oblasti vzdělávání je navrhována od do Dotační program 19SMP01 Prevence rizikového chování a zdravý životní styl se soustředí na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování, dále se také soustředí na předcházení, minimalizaci a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování, podporu rozvoje zdravého životního stylu ve školách nevyjímaje. Stránka 6 z 16

7 Mgr. Ivana Kudrnáčová přítomné členy rovněž informovala, že MŠMT oznámilo pro rok 2019 vyhlášení dotačního programu Podpora mládeže na krajské úrovni, který je zaměřený na podporu rozvoje práce s dětmi a mládeží a podporu neformálního vzdělávání. Královéhradecký kraj bude zpracovávat projekt, jehož nedílnou součástí bude návrh dotačního programu 19SMR20 s názvem Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ; tento bude vyhlášen pouze v případě, že připravovaný projekt kraje bude ministerstvem podpořen. Termín pro podání projektu kraje na MŠMT je do , nezbytnou podmínkou však je spolufinancování kraje minimálně podílem 30 %. Podle předběžných informací z MŠMT může Královéhradecký kraj získat dotaci ve výši , k tomu je tedy třeba zajistit spolufinancováni kraje ve výši Diskuze: PhDr. Michal Vávra Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Ivana Kudrnáčová V rámci diskuze zazněl dotaz k upřesnění podpory digitalizace vzdělávání na našich školách, resp. k Účelu 3, který v sobě nese pořízení a využití softwarových aplikací pro výuku a vzdělávání pedagogů pro práci s těmito aplikacemi. Účel 3 se v obecné rovině prolíná s aktivitami projektu I-KAP (v rámci něhož bude cca 49 zejména středních škol vybaveno 60 interaktivními učebnami Corinth) a představuje návaznou podporu středním školám v kraji. Následně předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 5 USNESENÍ VVZ/16/179/2018 I. projednal dotační programy v oblastech vzdělávání a prevence rizikového chování pro rok 2019 II. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit podmínky dotačních programů v oblastech vzdělávání, dotační programy 19SMVU1 a 19SMV06, a prevence rizikového chování, dotační program 19SMP01, pro rok 2019 Stránka 7 z 16

8 K bodu 4 Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v programu 18SMV06 v roce 2018 Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Ivanu Kudrnáčovou k seznámení s předloženým materiálem. Mgr. Ivana Kudrnáčová seznámila přítomné členy s vyhodnocením dotačního programu v oblasti vzdělávání 18SMV06 Etická výchova ve školách v roce 2018, přičemž lhůta pro podání žádostí byla stanovena od do a doba realizace projektů je možná v období od do Dále uvedla, že v rámci programu jsou podporovány projekty jednotlivých škol, které zavádějí či realizují etickou výchovu jednak jako formu prevence rizikového chování a snížení krize mezilidských vztahů a jednak jako formu stabilizace zdravého životního stylu a prosociálního chování. Celkem bylo do dotačního programu 18SMV06 podáno 16 žádostí s požadavkem na dotace v souhrnné výši ,00 (s celkovými výdaji ,00 ). Vyřazena byla pouze jedna žádost o dotaci z důvodu nedodané tištěné podoby žádosti (18SMV Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové). Hodnotící komise, která zasedala dne , doporučila Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje poskytnout v dotačním programu 18SMV06 finanční podporu 12 žadatelům o dotaci, a to v celkovém objemu ,00. Dotazy k tomuto bodu nebyly vzneseny. Následně předsedkyně dala hlasovat o předloženém návrhu. Hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/180/2018 I. bere na vědomí zprávu z jednání hodnotící komise k rozdělení dotačních prostředků na veřejně prospěšné projekty v dotačním programu 18SMV06 Etická výchova ve školách v roce 2018 Stránka 8 z 16

9 K bodu 5 Poskytnutí dotací na individuální účel I Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Ing. Petru Teplou k představení žádostí. Ing. Petra Teplá stručně představila návrh projektových žádostí z oblasti vzdělávání, jejichž finanční požadavek nepřevyšuje ,00 na jednotlivou žádost, případně se jedná o požadavky na výdaje, které nejsou považovány za investiční. Předmětné žádosti již byly předloženy ke schválení Radě Královéhradeckého kraje dne Členové výboru tedy přistoupili ke společnému hlasování o vzetí na vědomí rozhodnutí Rady královéhradeckého kraje u všech žádostí najednou. Diskuze: Mgr. Edita Vaňková, Ing. Jiří Franc, PhDr. Michal Vávra Mgr. Martin Horák PhDr. Michal Vávra položil dotaz, zda je nezbytně nutné hlasovat, pokud se jedná o informace, které výbor bere na vědomí, neboť byl seznámen s právním výkladem, který říká, že v takovýchto případech není třeba hlasovat. Členové výboru se většinově shodli, že hlasování o vzetí na vědomí je v kompetenci toho či onoho výboru a je možné volit mezi oběma variantami. Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 4 USNESENÍ VVZ/16/181/2018 I. bere na vědomí předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel, které budou hrazeny z kapitoly 18 zastupitelstvo kraje na rok 2018: Č. IČO Žadatel Projekt Účel Požadavek Schváleno Radou KHK Spolek VLNKA Nácvik krizových situací zážitkovou metodou Vlnka Žadatel v rámci tříhodinového bloku zážitkovou metodou proškolí žáky a studenty základních a středních škol KHK v oblasti zvládání krizové situace u vody (1x týdně cca 40 škol skupin) , ,00 Stránka 9 z 16

10 Proběhne nácvik: volání na krizovou linku IZS 112, 155 modelová situace, použití cvičného defibrilátoru, základní resuscitace (za využití resuscitační figuríny a fixačního límce), záchrana tonoucího Mladí diplomaté, z.s. Evropský summit mladých diplomatů - Hradec Králové Laskavá podpora Královehradeckého kraje bude použita na úhradu nákladů spojených s tiskem edukačních a informačních materiálů, ubytování, pořízení foto a video dokumentace projektu, výrobků předmětů pro studentské delegáty s logotypem projektu (bloky, psací potřeby, USB nosiče, apod.), kancelářské potřeby, propagaci projektu a stravování studentských delegátů v průběhu projektu ,00 0,00 3 Velvyslanectví České republiky v Paříži Cena Václava Černého 2018 Organizace akce - odměny lektorů a poroty, propagace projektu, věcné ceny do soutěží , ,00 K bodu 6 Poskytnutí dotací na individuální účel II Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály. Předsedkyně výboru vyzvala Mgr. Petra Kamenického k představení žádostí. Mgr. Petr Kamenický seznámil přítomné členy se žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na individuální účel, které obsahově spadají do oblasti výchovy a vzdělávání a byly podány do Výše požadované dotace na jednotlivé žádosti přesahuje ,00 anebo je identifikována jako požadavek investičního charakteru. Předmětné žádosti již byly projednány Radou Královéhradeckého kraje a budou následně předloženy k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne , přičemž zastupitelstvem schválené finanční prostředky na podporu vybraných projektů budou uvolněny v rámci III. změny rozpočtu kraje na rok Mgr. Petr Kamenický přítomné členy seznámil s výsledky projednávání v Radě Královéhradeckého kraje. Předsedkyně výboru dala hlasovat o každé jednotlivé žádosti zvlášť a upravila návrhy usnesení co do výše finanční podpory u jednotlivých projektů dle doporučení Rady Královéhradeckého kraje, a to následovně: Stránka 10 z 16

11 Č. Žadatel Projekt Finanční částka doporučená Radou Královéhradeckého kraje ke schválení 1 KRÁLÍKÁRNA z. s. Praxe pro život 0, 00 2 Lesokruh, z.s. 3 RG RYCON z.s. 4 TREXIMA, spol. s r.o. Zkvalitnění a dovybavení odpočinkového, hygienického a stravovacího zázemí lesního klubu Technologický klub Albrechtice - TKAC Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje ,00 odloženo k projednání ,00 V závěru Mgr. Petr Kamenický uvedl, že je připravena aktualizace Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kde jsou řešeny i procesní záležitosti v rámci schvalovacích postupů projektových žádostí na individuální účel; jedná se o z programu stažený bod č. 3. Diskuze: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše Friedlová, Mgr. Jan Grulich, Ing. Jaroslav Kostelníček, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, PhDr. Michal Vávra, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr Vysuček Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Martin Horák Do diskuze se zapojili zejména výše jmenovaní členové výboru. Žádost č. 3 Technologický klub Albrechtice TKAC K žádosti č. 3 Technologický klub Albrechtice TKAC byly doplněny obecné informace Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana, která přítomné členy upozornila, že o žádosti budou ještě vedena jednání a v daný moment by bylo unáhlené vydat jakékoliv stanovisko. Zároveň při projednávání této žádosti byli členové výboru zprostředkovaně informováni o podpoře projektu ze strany obce Albrechtice nad Orlicí a města Týniště nad Orlicí. V rámci diskuze zazněl návrh na možné projednávání projektových žádostí Komisí Rady Královéhradeckého kraje pro rozvoj školství; tento však nebyl dále diskutován, neboť projednávání individuálních projektových žádostí není cílem činnosti předmětné komise. Stránka 11 z 16

12 Členové výboru diskutovali nad formulací usnesení a zvažovali, zda dát hlasovat též o odložení projednávání schválení či neschválení finanční podpory této žádosti (obdobně jako Rada Královéhradeckého kraje), přičemž stanovisko výboru je považováno za stanovisko doporučujícího, nikoliv závazného, charakteru; z tohoto důvodu nakonec bylo hlasováno pouze o nedoporučení schválit poskytnutí dotace na individuální účel, nikoliv o odložení. Žádost č. 4 Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje Nejvíce pozornosti se dostalo žádosti č. 4 Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje. Jedná se o projekt, který by navázal na zkušenosti s implementací prvků duálního vzdělávání pilotního projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji a zajistil by tak intenzivní spárování a zefektivnění spolupráce škol a zaměstnavatelů; společnost TREXIMA by měla sehrát roli jakéhosi garanta = koordinátora. Projekt Moravskoslezského kraje je řešen v rámci společného Memoranda o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji podepsaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a cílí na zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce prostřednictvím podpory odborného a technického vzdělávání včetně spolupráce škol a firem formou posílení prvků duálního vzdělávání, přičemž podstatou duálního vzdělávání se rozumí společné (míněno za aktivní účasti zaměstnavatelů a škol) zajišťování vzdělávání a ověřování technických kompetencí buď u zaměstnavatele za účasti školy, anebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Členové výboru vyjádřili zájem o získání bližších informací např. formou prezentace realizátora na některém z jednání výboru. V souvislosti s realizací předkládaného projektu někteří ze členů výboru vyjádřili obavy nad finanční a časovou náročností předpokládaných aktivit s tím, zda neexistuje jiné řešení (např. tyto činnosti mohou být zahrnuty do pracovní náplně jednoho kmenového zaměstnance Královéhradeckého kraje). V závěru diskuze předsedkyně výboru uvedla, že stanoviska výboru k předloženým žádostem a finanční podpoře mají pouze a výhradně doporučující charakter a finální rozhodnutí vydává vždy Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Následně dala hlasovat o každé jednotlivé žádosti samostatně s tím, že upravila návrhy usnesení co do výše finanční podpory u jednotlivých projektů dle doporučení Rady Královéhradeckého kraje, pokud se tyto lišily od původního požadavku, s výjimkou žádosti č. 3 Technologický klub Albrechtice TKAC, u které Rada Královéhradeckého kraje své rozhodnutí odložila a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost hlasoval o nedoporučení ke schválení poskytnutí dotace na individuální účel. Stránka 12 z 16

13 Žádost č. 1 Praxe pro život V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání výboru dostavila Mgr. Libuše Friedlová. Hlasování: Pro: 12 Proti: 2 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/182/2018 I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje neschválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 1 právnické osoby KRÁLÍKÁRNA z. s. s názvem Praxe pro život : Č. Žadatel Projekt Účel Náklady Doporučená částka k podpoře 1 KRÁLÍKÁRNA z. s. Praxe pro život kurz pro žáky druhých a třetích ročníků SŠ a SOU KHK ,00 x Žádost č. 2 Zkvalitnění a dovybavení odpočinkového, hygienického a stravovacího zázemí lesního klubu Hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ VVZ/16/183/2018 I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky ve výši ,00 v rámci III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 2 právnické osoby LESOKRUH, z. s. s názvem Zkvalitnění a dovybavení odpočinkového, hygienického a stravovacího zázemí lesního klubu : Stránka 13 z 16

14 Č. Žadatel Projekt Účel Náklady Doporučená částka k podpoře 2 Lesokruh, z.s. Zkvalitnění a dovybavení odpočinkového, hygienického a stravovacího zázemí lesního klubu oprava střechy stávajícího vytápěného zázemí sloužícího pro odpočinek dětí v případě nepříznivého počasí a pro výuku v případě velmi nepříznivého počasí, vybudování vyvýšeného podia - jako rozšíření kapacity pro odpočinek dětí, zbudování kapacitně vyhovující šatny v prostoru mezi altánem a chatkou, nákup průtokového ohřívače na teplou vodu, úprava venkovního altánu - propojení střechou přes verandu chatky, kde vznikne nová zastřešená šatna , ,00 Žádost č. 3 Technologický klub Albrechtice TKAC Mgr. Jana Berkovcová dala proti/návrh nedoporučit ke schválení, který obsahově odpovídal jedné ze dvou variant návrhu usnesení předložených odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací. Hlasování: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 9 Návrh USNESENÍ I. nedoporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky v rámci III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 3 právnické osoby RG RYCON z. s., s názvem Technologický klub Albrechtice - TKAC : Č. Žadatel Projekt Účel Náklady Doporučená částka k podpoře 3 RG RYCON z.s. Technologický klub Albrechtice - TKAC 1. mzdy realizačního týmu, 2. nákup spotřebního materiálu, 3. účast na soutěžích, veletrzích, 4. upgrade, licence, 5. pojištění majetku ,00 x USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO Stránka 14 z 16

15 Žádost č. 4 Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje Hlasování: Pro: 6 Proti: 3 Zdržel se: 5 Návrh USNESENÍ I. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí dotací na individuální účely, na které budou uvolněny finanční prostředky ve výši ,00 v rámci III. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018, a to konkrétně na projektovou žádost č. 4 právnické osoby TREXIMA, spol. s r.o., s názvem Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje : Č. Žadatel Projekt Účel Náklady Požadavek/ Doporučená částka k podpoře 4 TREXIMA, spol. s r.o. Pilotáž prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerstvích zaměstnavatelů a středních škol Královéhradeckého kraje zajištění služeb konzultační, koordinační a metodické podpory při pilotáži implementace a posilování prvků duálního vzdělávání, podpora bude poskytována zástupcům zapojených partnerství (podnikům, školám), resp. dalším participujícím aktérům , ,00 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO Stránka 15 z 16

16 K bodu 7 Různé, diskuze, závěr Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. Diskuze: PhDr. Michal Vávra požádal o vhodnější a včasné zkoordinování podpory pro žáky nastupující do prvních tříd základních škol, která je jednak řešena ze strany kraje a jednak ze strany měst a obcí samotných. Konstatoval, že by bylo vhodné, pokud by kraj mohl nejpozději v průběhu června avizovat, zda podpora ve formě balíčků pro prvňáčky ze strany kraje bude udělena a pokud ano, jaké dárky budou poskytnuty. Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. Všechny body programu byly vyčerpány. Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již sedmnácté (17.), jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka P Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast. Šestnácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno ve 14:16 hodin dne Mgr. Edita Vaňková předsedkyně výboru.. Mgr. Táňa Šormová ověřovatelka zápisu Dne zapsala: Jindra Smejkalová Stránka 16 z 16

Z á p i s. z 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 8. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. října 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová Z á p i s ze 7. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. září 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Františka Kupky 9-P1.412 v budově

Více

Z á p i s. z 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 5. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26. června 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová Z á p i s ze 12. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 5. března 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. z 1. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 1. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 1. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna 9-P1.906

Více

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová Z á p i s ze 14. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. května 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. prosince 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita v Hradci Králové, Velké náměstí

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 29. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. května 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 12. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého, konaného dne 10. dubna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského úřadu

Více

Z á p i s. Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Program:

Z á p i s. Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Program: Z á p i s z 15. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 3. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. března 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 15. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. října 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti P1.906 Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Z á p i s. ze 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. ze 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s ze 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22.května 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Rudolf Polák Z á p i s z 25. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. června od 14:00 hodin v zasedací místnosti Františka Kupky 4a-P1.412 Krajského

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 24. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. listopadu 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. ze 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. ze 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s ze 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 6. března 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. Projednávání bodu č. 3 se zúčastnil Ing. Vladimír Derner, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Z á p i s. Projednávání bodu č. 3 se zúčastnil Ing. Vladimír Derner, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Z á p i s z 26. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. ledna 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 21. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. listopadu 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti P1.906 Krajského úřadu

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 8. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 31. října 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Z á p i s. ze 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. ze 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s ze 17. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 1. října 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. z 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 18. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 12. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905

Více

Z á p i s. ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. dubna 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová Z á p i s z 11. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 12. února 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. z 9. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 9. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 9. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. listopadu 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová Zápis z 8. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 9. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: 1. Zahájení jednání, přivítání členů výboru a hostů. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 33. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 9. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 30. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. června 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 27. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. března 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. z 21. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 21. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 21. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. března 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v budově

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek Zápis z 30. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva, konaného dne 19. 4. 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti P1.411 v RegioCentru Nový pivovar Přítomni: Radek Balcárek,

Více

Z á p i s. z 1. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 1. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 1. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. ledna 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903

Více

Z á p i s. z 2. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 2. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 2. jednání Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. března 2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka č.

Více

Z á p i s. z 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

Z á p i s. z 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Z á p i s z 10. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. prosince 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 v

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 22. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. srpna 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, Rudolf Polák

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Bc. Karel Klíma, Petr Kuřík, Rudolf Polák Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. dubna 2011 od 14:00 hodin v objektu Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky,

Více

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program:

Zápis. Přítomni: dle prezenční listiny, počet přítomných členů VVVZ 10. Program: Zápis z 2. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané dne 10. února 2009 ve 14:00 hodin, Regiocentrum Nový Pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Petr Kuřík, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková

Z á p i s. Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Petr Kuřík, Rudolf Polák, Mgr. Edita Vaňková Z á p i s z 36. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 28. srpna 2012 od 14:00 hodin v objektu Střední průmyslové školy, Hradec Králové,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 11. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 27. února 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Richard Jukl, Luboš Prokopec

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jiří Pekař, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek, Ing. Richard Jukl, Luboš Prokopec Zápis z 29. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 1. 3. 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti P1.411 v RegioCentru Nový pivovar

Více

ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZMČ PRAHA 3 (dále také Výbor, nebo DV)

ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZMČ PRAHA 3 (dále také Výbor, nebo DV) ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZMČ PRAHA 3 (dále také Výbor, nebo DV) Datum jednání: 19. 2. 2019 Místo jednání: zasedací místnost č. 218, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Začátek jednání: Konec

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 28. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 2. 2. 2016 od 10:00 hodin v Nové Pace Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D.,

Více

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2017 konaného dne

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 1/2017 konaného dne Zápis z jednání č. 1/2017 konaného dne 20. 1. 2017 Přítomni: 1. Petr Krčál 8. Jiří Hormandl 2. Marie Bohuslavová 9. Pavla Krejzlová 3. Pavla Kučerová 10. Kamil Vejvoda 4. Petr Běhunek 11. Drahoslav Oulehla

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Program jednání: Strana 1 (celkem 10)

Program jednání: Strana 1 (celkem 10) Z á p i s z 1. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 1. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka v RegioCentru

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnil Ing. Pavel Šubr, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnil Ing. Pavel Šubr, člen Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Z á p i s z 18. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. ledna 2015 od 14:00 hodin zasedací místnosti Karla Poláčka P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 3. 2015 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny PaedDr. Jindřich

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Ondřej Kalaš.

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Svatava Odlová, Ing. Marcel Zadrobílek, Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Dana Komorová, Ondřej Kalaš. Zápis z 3. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 2. 2013 od 9:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 23. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 1. 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti P1.437 (Františka Martina Pelcla) v

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová

Z á p i s. Nepřítomni: Mgr. Jindřiška Smejkalová Z á p i s ze 13. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. dubna 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna 9-P1.906

Více

Zápis ze 4. zasedání Řídícího výboru Místního akčního Plánu ORP Uherské Hradiště

Zápis ze 4. zasedání Řídícího výboru Místního akčního Plánu ORP Uherské Hradiště EVROPSKÁ UNIE Evropské strukíuráiní a investiční fondy ministěbstvo školství, mládeže a tělovýchovy Projekt; Místní akční plán ORP Uherské Hradiště RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000086 Zápis ze 4. zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 224 ze dne Poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační programy 2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 224 ze dne Poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační programy 2016 č.j.: 719/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 224 ze dne 20.09.2016 Poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační programy 2016 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP

Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP Zápis ze setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě Datum konání: 22. listopadu 2017 od 13:30 Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Termín zasedání: 12. dubna 2018 Přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul. Výbor pro rozvoj a investice města V Písku dne 27.04.2016 Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne 22.04.2016 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 11. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 7. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. srpna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 31. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. srpna 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Zápis č. 1 ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 16. února 2017

Zápis č. 1 ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 16. února 2017 Zápis č. 1 ze zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 16. února 2017 Přítomni: Nepřítomni: Ing. Petr Bartoník Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Ivana Dvořáková Rostislav

Více

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy

Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Čj.: VSPJ/02221/2018 Zápis 1/2018 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy Účast: dle prezenční listiny z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále též AR VŠPJ ) na zasedání

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6.

Akademický senát Univerzity Pardubice. Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. Č. j.: KaRek/0076/2017 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S ze 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 6. června 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 29 senátorů z

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2017 konaného dne

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2017 konaného dne Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 7/2017 konaného dne 23. 11. 2017 Přítomni: 1. Petr Vaněk 8. Josef Hnik 2. Karel Borek 9. Tomáš Kučera 3. Stanislava

Více

Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018

Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018 Zápis z jednání Programového výboru 3/2018 konaného dne 17. července 2018 Datum konání: 17. 7. 2018 Místo konání: kancelář MAS, Havlíčkova ul. 67, Havlíčkova Borová Čas konání: od 13:00 hod. Hlasování:

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne Zápis č. 4 z jednání Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne 12. 4. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Bc. Blanka Žánová, Jaroslav Král, Ing. Jiří Haspeklo, Mgr. Viktor Liška, Lubomír Kocman, RNDr. Ladislav

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro evropské fondy ZHMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro evropské fondy ZHMP ZÁPIS z 21. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 31. 5. 2018 v 15:00 hod. Zasedací místnost Magistrátu

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2018 konaného dne 7. 6. 2018 Přítomni: 1. Karel Pačiska 8. Josef Březka (místopředseda) 2. Petr Vaněk 9. Josef Hnik

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 7 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 7 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: Ing. Jana Hašková Nepřítomni: Vasil Mádr Petr Haltmar Ing. Pavel Horák Jana Kirchnerová Ing. Gabriel

Více