Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH"

Transkript

1 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Vedoucí práce: Mgr. Jana Šimeková Autor práce: Studijní obor: Forma studia: Roník: Jana Kadlecová Sociální a charitativní práce Kombinovaná etí 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakaláskou práci jsem vypracovala samostatn pouze s použitím pramen a literatury uvedených v seznamu literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona. 111/1998 Sb. v platném zmní, souhlasím se zveejnním své bakaláské práce, a to v nezkrácené podob (v úprav vzniklé vypuštním vyznaených ástí archivovaných Teologickou fakultou) elektronickou cestou ve veejn pístupné ásti databáze STAG provozované Jihoeskou univerzitou v eských Budjovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikaní práce. Souhlasím dále s tím, aby touto elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona. 111/1998 Sb. zveejnny posudky školitele a oponent práce i záznam o prhu a výsledku obhajoby kvalifikaní práce. Rovnž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikaní práce s databází kvalifikaních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikaních prací a systémem na odhalování plagiát. Datum: Jana Kadlecová

3 Podkování kuji vedoucí mé bakaláské práce, paní Mgr. Jan Šimekové, za ochotu, cenné rady, ipomínky a metodické vedení práce. Dále bych chtla podkovat Bc. Marii Malkusové, editelce Oblastní charity v Klatovech, pí Lence Bauerové, vedoucí Domova pokojného stáí Naší Paní, a pí Miroslav Tomšíkové, arteterapeutce Domova pokojného stáí - za pomoc a poskytnutí dodatených materiál, umožnní mi docházet do zaízení za úelem pozorování praktikování aktivizace a podílet se pímo na aktivizaci vedením tvoivých dílen a poádáním koncert. V neposlední ad dkuji mé rodin a blízkým pátelm za podporu, trplivost a pržné povzbuzování pi psaní této práce.

4 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY Stárnutí Stáí Projevy stáí Vliv neinnosti na stárnutí AKTIVIZANÍ INNOSTI Sociální služby Aktivizaní innosti podle zákona o sociálních službách Pojem aktivizace Podmínky aktivizace Formy aktivizace Druhy aktivizace Pohybová terapie Kognitivní aktivizace Smyslová aktivizace Ergoterapie Arteterapie v širším slova smyslu Animoterapie Reminiscence Duchovní aktivizace DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OCH KLATOVY Charakteristika zaízení Poslání a cílová skupina (objekty aktivizace) AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ Píprava a prh šetení Organizace aktivizace a aktivizaní innosti senior v DPS Subjekty a organizace aktivizace senior v DPS Formy a základní druhy aktivizaních inností Aplikace jednotlivých druh aktivizace v DPS Pohybová terapie Kognitivní aktivizace Smyslová aktivizace Ergoterapie Arteterapie v širším slova smyslu Animoterapie

5 4.3.7 Reminiscence Duchovní aktivizace Úast na aktivizaci Plnní cíl aktivizace ZÁVR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJ SEZNAM PÍLOH ÍLOHY ABSTRAKT

6 ÚVOD Je všeobecn známým faktem, že se ve vysplých zemích, tzn. i v eské republice, prodlužuje délka lidského života 1. Popisují to demografické ukazatele, nap. normální délka života, která se u nás za posledních padesát let prodloužila tém o 10 let, viz íloha I. Roste poet senior v populaci. Nap. v roce 1920 byl podíl osob ve stáí 60 a více let na celkovém potu obyvatel 9,9 %, v roce 1950 se rovnal 12,6 %, ,9 % a v roce 2010 již inil 22,6 %. Podle demografických prognóz se v R podíl osob ve stáí 65 a více let na celkovém potu obyvatel, v roce 2050, bude pohybovat mezi 30 a 33 % 2 i podle jiných, novjších zdroj, mezi 27 a 31 % 3. Stáí pináší do lidského života adu zmn, pozitivních i negativních. Ty pozitivní jsou napíklad životní zkušenosti, trplivost, schopnost odstupu a reflexe, rozvážnost, nové píležitosti apod. Ty negativní ovlivují úast senior na spoleenském život a mohou vést až k sociální exkluzi. Shrnuje to nap. píruka ke strategii pro demografické stárnutí: Starší lidé jsou vystaveni jednomu z nejvyšších rizik chudoby mezi všemi vkovými skupinami a zažívají sociální vylouení v dsledku ady faktor, jako jsou omezený spoleenský kontakt, zdraví, nízký píjem, nedostatek mobility a zneužívání jejich slabšího postavení. 4 Z uvedených hledisek se jeví jako pravdpodobné, se sice bude prodlužovat i délka aktivního života senior, ale zárove poroste poet senior ohrožených sociální exkluzí, i pímo vyluovaných ze spoleenského života. S rostoucím potem senior proto poroste i poptávka po sociálních službách a jist i po aktivizaních innostech. To je také dvod pro moji volbu tématu bakaláské práce. Pro práci jsem si stanovila ti cíle: 1. Stru popsat proces stárnutí a jeho výsledek stáí, jako pirozenou souást ontogeneze lovka. Na projevech stáí a neinnosti ukázat jejich potenciál snižovat sobstanost senior a vytváet tak podmínky pro sociální vyluování. 2. Objasnit místo aktivizace v systému sociálních služeb a utídit a charakterizovat formy a druhy nejastji používaných aktivizaních inností. 3. Charakterizovat aktivizaní innosti provádné v konkrétním zaízení sociálních služeb v Domov pokojného stáí Naší Paní Oblastní charity v Klatovech a posoudit, zda naplují cíle stanovené Domovem. Stanoveným cílm jsem pizpsobila strukturu práce. V první ásti objasním pojmy stárnutí a stáí. Protože jde o velmi obsáhlou oblast lidského poznání (teorií stárnutí existují pibližn ti stovky) a stárnutí i stáí jsou významn individuální, shrnu zde jen ást poznatk, které považuji za dostatené k objasnní pin snižování funkních schopností a sobstanosti senior. Výtem hlavních projev stáí bych chtla ukázat 1 Vk, ve kterém ve sledovaném období zemelo nejvíce osob, tj. modus vku úmrtí i také modus délky života. 2 srov. Populaní prognóza R do r [online] 3 srov. BURCIN, Boris a Tomáš Kuera. Prognóza populaního vývoje eské republiky na období [online] 4 FERRY, Martin a Richard BAKER. Regionální strategie a demografické stárnutí. s. 11 6

7 na skutenosti snižující aktivitu senior a tím i na možné smry protipsobení, tzn. na možné cílení aktivizace. Ve druhé ásti práce se zamím na objasnní pojmu aktivizaní innosti a jejich místo v systému sociálních služeb. Uvedu struný pehled forem, základních i jednotlivých druh aktivizaních inností. Vnovat se budu aktivizaním innostem, které považuji pro práci se seniory, z hlediska sociální práce, za významné. A ve tetí ásti charakterizuji konkrétní zaízení sociálních služeb v Domov pokojného stáí Naší Paní Oblastní charity v Klatovech, zalením ho do systému sociálních služeb a popíši provádní aktivizaních inností v nm tak, jak jsem je odpozorovala nebo získala informace z rozhovor s objekty i subjekty aktivizace. 1. Základní pojmy Stárnutí a stáí zkoumá ada vdních obor, od sociologie, pes antropologii, psychologii a další, až po medicínu. Pro úspšnou sociální práci se seniory je nutné si uvdomit specifika této cílové skupiny, pochopit termíny stárnutí a stáí, co znamenají a jak se stárnutí, resp. stáí, projevují. 1.1 Stárnutí Definování stárnutí ovlivuje pedmt vdy, která tuto problematiku zkoumá, tzn. úhel pohledu (jak, i pro stárneme), a také hloubka pohledu (piny stárnutí na úrovni molekulární, bunné, orgánové) apod. V souasnosti se vdci pou nad tím, co je ina, a co projev stárnutí, a asto tyto jevy zamují. 5 Nejobecnji se stárnutí chápe jako proces související se zmnami v prhu asu 6. Podrobnji tento proces popisují teorie stárnutí, kterých je mnoho (Medvedv jich shromáždil na ti stovky 7 ). Nejrozšíenjší jsou teorie replikativního stárnutí, pných vazeb, volných radikál, ukládání lipofuscinu v bukách, mutace bunk, autoimunitní reakce, teorie rychlosti života a další. Velké množství teorií stárnutí je jedním z dvod, pro neexistuje všeobecn pijímaná definice pojmu stárnutí. Na stárnutí psobí nejen vnitní, ale i ada vliv vnjších, nap. stav životního prostedí, pijímané potraviny, životní styl, ale i socializace osobnosti apod. Štilec shrnuje názory gerontolog, tak že o délce života lovka rozhodují ze % genetické faktory a z % vnjší podmínky. 8 Problém definování stárnutí je také jeho asynchronicita a interindividualita. Tzn., že soustavy a funkce organizmu stárnou nerovnomrn a stárnutí je velmi individuální, i u osob stejného vku probíhá stárnutí odlišn. Shrneme-li uvedené teze, mžeme za stárnutí lovka považovat pirozený proces, kdy bhem jeho života, za psobení vnitních i vnjších podmínek, dochází k odumírání 5 srov AUSTAD, Steven N. Pro stárneme. Promny lidského tla. s srov. HARTL Pavel a Helena HARTLOVÁ, Psychologický slovník, s srov AUSTAD, Steven N. Pro stárneme. Promny lidského tla. s. 53 (cit. MEDVEDEV, Zhores A. An Attempt at a Rational Classification of Theories of Ageing. Biological Reviews, ro. 65,. 3, s ) 8 ŠTILEC, Miroslav. Program aktivního životního stylu pro seniory. s

8 lesných bunk, pop. ke snižování jejich kvality a tím ke ztrátám schopností, výkonnosti a odolnosti organismu. Tlesné i psychické projevy stárnutí jsou významn individuální. 1.2 Stáí S pojmem stáí je to obdobné jako s termínem stárnutí, tzn., že není obecná definice. Shoda panuje v tom, že stáí je výsledkem stárnutí 9. Za dležité pro sociální práci považuji fakt, že obdobn jako stárnutí, je i stáí významn individuální. Pro urení stáí se nejastji, by ne nejpesnji, používá kalendání lenní, tj. podle kalendáního vku 10 lovka. Lidský život se dlí na periody. Stáí se zpravidla dlí na ti, dva nebo tyi úseky. ehled nkterých pohled na lenní stáí podle kalendáního vku je uveden v píloze II. Periodizace podle kalendáního vku je jednoduchá, snadno využitelná, ale nezohled- uje individualitu procesu stárnutí a projev stáí. Pro popis stáí se využívá také biologický vk, který poukazuje na objektivní stav fyzického vývoje i degenerace. 11 Fiktivní biologický vk postihuje individualitu procesu stárnutí a projev stáí velmi dobe, ale vytváí nové problémy, spojené nap. s obtížností rozlišit zmny vyplývající ze samotného stárnutí od zmn vzniklých napíklad vlivem prostedí i vlivem nemocí. 12 Urování biologického stáí je odborná záležitost, sociální pracovník se s ním nebude setkávat. asto se objevuje i popis stáí z hlediska sociálního sociální stáí, které je asto spojeno s rznými sociálními událostmi, nap. odchodem do dchodu. Oznaení pro sociální stáí uvádí nap. Kalvach: Sociální periodizace života asto užívá oznaení tetí vk (postproduktivní, stáí), pípadntvrtý vk (období závislosti). 13 V literatue se vyskytuje i pojem subjektivní vk. Nap. Kozáková s Müllerem o nm íkají, že znamená, jak se lovk sám cítí a jaké je jeho individuální sebevdomí. Subjektivní vk se projevuje v názorech, postojích a inech. Nemusí být v souladu s objektivní situací a reálnými možnostmi lovka seniorského vku. 14 Pro poteby sociální práce pokládám za dostatenou nap. definici Saka a Kolesárové: Stáí je životní fáze lovka ohraniená dvma asovými body. Horní vková hranice stáí je oste vymezena smrtí. Spodní vková hranice je rozmazána tím, že jevy a procesy, které tvoí stáí, do života lovka vstupují postupn. Teprve úhrn tchto proces tvoí stáí. Každý z jev a proces tvoících stáí má svj vlastní as a vk, v nmž zane v život lovka psobit. Tato individuálnost je provázena a posilována jedineností každého jedince srov. MALÍKOVÁ, Eva. Pée o seniory v pobytových sociálních zaízeních. s používaná synonyma chronologický vk, matriní vk 11 STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. s OUBAL, Stanislav. Biologický vk a jeho význam [online]. 13 KALVACH, Zdenk. Gerontologie. s KOZÁKOVÁ, Zdeka a Oldich MÜLLER. Aktivizaní pístupy k osobám seniorského vku. s SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáí a senior. s

9 1.3 Projevy stáí Stáí pináší mnoho zmn, které psobí proti aktivitám seniora, omezují je. Involuní zmny se dotýkají snad každého orgánu v tle. Pipomeme si hlavní projevy: nosný aparát kosti ídnou a kehnou, snižuje se pohyblivost kloub, pohybový aparát svalstvo ztrácí elasticitu, ubývá jich, ztráta síly, trávicí soustava nižší vstebatelnost živin, vyluovací soustava zpomalení innosti, snížení výkonosti pi vyluování toxin a odpadních látek, objevuje se inkontinence, dýchací soustava snížená výkonnost, menší pívod kyslíku, dušnost, obhová soustava srdce ztrácí sílu a k rozvádní krve potebuje více energie, zužování cév a snižování jejich pružnosti, nervová soustava ztráta hmotnosti mozku, pokles metabolické aktivity mozku, zvyšování prahu bolesti, pohlavní soustava vyhasínání pohlavní aktivity, lní pokryv pokožka ztrácí elasticitu, další systémy a funkce snižování schopnosti termoregulaního systému, endokrinní regulace. Smysly osob seniorského vku postupn oslabují: zrak zhoršuje se akomodace, rychlost pizpsobení zmnám svtelných podmínek, pomalejší zpracování zrakových podn, zmenšuje se zrakové pole, sluch slábne, zhoršuje se vnímání zvuk o vysokých frekvencích, omezena selekce zvuk, zejména na hluném pozadí, objevuje se obtížné vnímání i, chu a ich snížená citlivost, hmat zvyšuje se práh citlivosti, tj. je nutná vyšší stimulace kže. 16 Všechny skutenosti v biologickém, smyslovém i sociálním dopadu stáí se projevují v psychice senior: zpomaluje se reakní doba, snižuje se schopnost pizpsobení, reakce na zmny je obtížná, zhoršuje se pam, zejména krátkodobá, vštípivost se snižuje, klesá mentální výkonnost a koncentrace pozornosti, snižují se psychomotorické schopnosti, vyjadování se stává obtížnjším (zapomínání slov, zámna významu slov), mohou se objevovat zmatenost a deprese, pocity osamlosti apod., objevuje se egocentrismus, vyskytují se podezíravost a nedra, nebo naopak až nepochopitelná naivita, snižuje se intenzita emocí a oslabuje odolnost stresu apod srov. KALVACH, Zdenk et al. Geriatrie a gerontologie. s srov. STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. s

10 V sociální oblasti: které vlivy stárnutí (nap. zmny zraku a sluchu, atrofie svalstva a zhoršování pohybových schopností) pímo ovlivují zaazení senior do sociálních skupin jedna z hlavních pin sociálního vyleování, zpravidla umírá jeden z partner, ubývají pátelé, asto dochází ke zm domova (sthování do menšího, nástup do domova pro seniory) atd. 18 I v duchovní oblasti mže mít stáí své dopady, Motlová s Opatrným je oznaují jako spirituální bolesti a jde zejména o: útrapy spojené s odcizením od svého nejhlubšího já, což se nejvíce projevuje jako pocit ztráty smyslu a strachu z neznáma (smrti), touha po konci života (pramenící práv ze ztráty smyslu života), ztráta osobních vztah, spirituální obtíže náboženského charakteru, nap. pocity viny z nábožensky nepijatelného konání v minulosti Vliv neinnosti na stárnutí Neinnost má na lovka špatný vliv. Nedostatek tlesné innosti zpsobuje oslabování až úbytek svalstva, v. snižování výkonnosti srdeního svalu, vede k dušnosti, snižuje pohyblivost kloub, zhoršuje metabolismus i funkci smyslových orgán, apod. Nedostatek duševní innosti ovlivuje ídnutí synaptické sít v mozku, chudnutí slovní zásoby, poruchy pamti atd. Sociální pasivita mže vést k nejistot v nových sociálních situacích a až k izolaci 20. Všimnme si, že nastínné dopady neinnosti se kryjí se zmnami, které zpsobuje stárnutí a považuje se za prokázané, že je urychlují. Langmeier s Krejovou zdrazují: Negativní dsledky neinnosti nebo podntové, ale i emoní deprivace jsou itom ve starším vku daleko závažnjší než díve a vedou k urychlení pirozených involuních zmn. 21 Obdobný závr uvádí i Halásková Neinnost mže v pokroilejším vku být poátkem nezadržitelného úpadku. Vede k depresím, k urychlení fyziologických proces stárnutí a k rozpadu osobnosti. 22 Kalvach s Otovou dokonce uvádí, že tlesná i duševní neinnost biologickou involuci výrazn zesiluje. 23 Z uvedeného, zle dovodit závr, že neinnost zvyšuje riziko závislosti a nesobstanosti. Cesta k snížení tohoto rizika je innost, aktivita. Konstatuje to nap. Pichaud Vhodná duševní a tlesná aktivita mže zpomalit nástup funkních zmn a prodloužit aktivní vk 24, i Dvoková Aktivita je prevencí nesobstanosti srov. PICHAUD, Clément, Isabelle THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. s srov. OPATRNÝ, Michal a Lenka Motlová. Senioi. s , 20 srov. KALVACH, Zdenk a Berta OTOVÁ. Pozitivní ovlivnitelnost funkního a zdravotního stavu ve stáí. s LANGMEIER, Josef a Dana KREJOVÁ. Vývojová psychologie. s HALÁSKOVÁ, Kamila. Gerontopsychologie. s srov. KALVACH, Zdenk a Berta OTOVÁ. Pozitivní ovlivnitelnost funkního a zdravotního stavu ve stáí. s PICHAUD, Clément, Isabelle THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. s DVOKOVÁ, Dagmar. Kvalita života senior v domovech pro seniory. s

11 2 AKTIVIZANÍ INNOSTI 2.1 Sociální služby sledky involuce, tj. oslabení nebo ztráta schopností z dvodu vku 26, které negativn ovlivuje neinnost, jsou považovány za nepíznivou sociální situaci, která že zpsobovat sociální vyluování. Jedním z možných protiopatení jsou sociální služby. Ty jsou, jako jedna z forem sociálního zabezpeení 27, usmovány zákonem o sociálních službách. Zákon o sociálních službách je definuje jako innosti, které zajišují pomoc a podporu osobám za úelem sociálního zalenní nebo prevence sociálního vylouení Aktivizaní innosti podle zákona o sociálních službách Významným prvkem Zákona o sociálních službách je, že uruje základní innosti pi poskytování sociálních služeb, a které z nich a u jakých jednotlivých druh sociálních služeb musí být vždy zajištny. Jedním z druh základních inností pi poskytování sociálních služeb jsou aktivizaní innosti. 29 Zákon o sociálních službách stanovuje povinnost zajistit aktivizaní innosti u jednotlivých druh sociálních služeb, které uvádím v píloze III. Rozsah úkon poskytovaných v rámci základních inností u jednotlivých druh sociálních služeb stanovuje Vyhláška, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách. Srovnáním úkon poskytovaných v rámci základní innosti aktivizaní innosti lze dovodit, že zákonodárce zahrnuje pod aktivizaní innosti zejména tyto úkony: nácvik a upevování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc pi obnovení nebo upevnní kontaktu s pirozeným sociálním prostedím, volnoasové a zájmové aktivity Pojem aktivizace Zákon o sociálních službách, ani jeho provádcí vyhláška, nedefinují pojem aktivizace a pro pojem aktivizaní innosti uvádí pouze výet úkon. Z tohoto dvodu je nezbytné se u tohoto pojmu zastavit a zpesnit co si pod ním budeme pedstavovat. Akademický slovník cizích slov k pojmu aktivizace uvádí uvedení do (intenzivnjší) innosti, rozvinutí (intenzivnjší) innosti, aktivity, aktivizování, k pojmu aktivizovat podncovat, podnítit k (intenzivnjší) innosti, (u)init aktivnjším, a k pojmu aktivní vykonávající (intenzivní) innost, inný; na innosti založený Zákon. 108/2006 Sb., srov. KREBS, Vojtch a kol. Sociální politika. s Zákon. 108/2006 Sb., srov. tamtéž, 35 písmeno f) 30 srov. Vyhláška. 505/2006 Sb., 5 až Nový akademický slovník cizích slov. s

12 Kozáková s Müllerem považují aktivizaci za proces, jehož výsledkem je aktivita senior, a za jeden z nástroj zvyšování kvality jejich života. Pináší vtší životní spokojenost protože: ispívá k udržování tlesné výkonnosti, podporuje duševní výkonnost, napomáhá smysluplnému zapojení do spolenosti, ináší kladné subjektivní prožitky. 32 Podle Malíkové jsou aktivizaní innosti používáním vhodných stimulaních a aktivizujících podn, které: pomohou seniorovi uvdomit si sebe a své poteby, podpoí mobilizaci jeho sil a iniciativní zapojení se do sebepée, ispjí k zachování pocitu vlastní dstojnosti, radosti a uspokojení, zabraují tak vzniku a rozvoji závislosti. 33 Jureková chápe aktivizaci jako: prevenci patologického tlesného, psychického, sociálního i duchovního chátrání, cestu k uspokojování tlesných, psychických, sociálních i duchovních poteb, innost pinášející radost ze života, poskytující motivaci k životu a dávající mu smysl a hodnotu, možnost bavit se, mít se z eho a na co tšit. 34 Z toho vyvozuje definici aktivizace je (to) specifický zpsob intervence do života lovka s cílem uspokojení jeho fyzických, duševních, spoleenských a duchovních poteb a rozvoje i udržení jeho schopností a dovedností v rámci jeho stávajících možností. 35 kteí považují termín aktivizace senior za pekonaný, protože vyvolává edstavu pasivního, manipulovaného konzumenta. Tyto pedstavy a zkušenosti s nedobrovolnou úastí, a nkdy až se šikanováním senior, vedly ke kompromitaci pojmu aktivizace, a proto upednostují používání oznaení programování aktivit. Cílem je vytváení prostedí podporujícího aktivitu senior a pináší jim pocit smysluplné existence a sebeúcty. 36 Aktivizace je multidisciplinární proces, na kterém se podílí vedle sociálních pracovník a pracovník v sociálních službách zejména zdravotníci, i ada dalších odborností jako napíklad fyzioterapeuti, pedagogové, duchovní, ergoterapeuti atd. Výhodné je využití odborník z ad dobrovolník srov. KOZÁKOVÁ, Zdeka a Oldich MÜLLER. Aktivizaní pístupy k osobám seniorského vku. s srov. MALÍKOVÁ, Eva. Pée o seniory v pobytových sociálních zaízeních. s srov. JUREKOVÁ, Petra. Aktivizace senior. s tamtéž s srov. JANEKOVÁ, Hana a Zdenk KALVACH a Iva HOLMEROVÁ. Programování aktivit, motivování, akceptování a kognitivní rehabilitace. s srov. DVOKOVÁ, Dagmar. Kvalita života senior v domovech pro seniory. s

13 2.4 Podmínky aktivizace Aktivizace, aby byla úinná, musí splnit urité obecné podmínky. Za dležité se považují pedevším principy zachování autonomie a dstojnosti. Požadavky na aktivizaci v jednotlivých oblastech napíklad jsou: Odbornost: aktivizující pracovník by ml být pro oblast aktivizaních inností odborn vyškolen, jen kvalitní program mže mít preventivní i nápravný úinek, odbornost se musí projevovat i v osobnostním vybavení, dležité je sebeovládání, lidský pístup, schopnost empatie, pozitivismus, respekt k osobnosti aktivizovaného, ale také schopnost sebereflexe a uritého nadhledu apod. Individuální pístup: edstavuje zejména znalost individuálních možností klienta a jeho poteb nutná je i participace klienta pi tvorb program, i plánování aktivizaních program musí sociální pracovnice vycházet ze znalosti klienta, jaký je jeho aktuální úbytek výkonnosti a schopností (je-li), jaký je jeho fyzický a duševní stav, úrove vzdlání, ale i návyky a dovednosti, silné a slabé stránky, také jaké užívá léky, používá kompenzaní pomcky apod., aktivizace musí vycházet z poteb klienta, ne z poteb peující profese, je nutné hledat cesty k uspokojování tchto poteb, musí respektovat požadavky klienta, tzn. spole hledat programy, které ho zajímají a budou mu píjemné, motivující a budou jeho životu dávat smysl, užitená je znalost koní klienta. Vhodnost prostedí: podobné požadavky použít i na prostedí, kde aktivizace bude probíhat, lo by být co nejpirozenjší, píjemné, klienta motivující, samozejm bezpené. Smysluplnost aktivizace: aktivizace by mla být pestrá a klientovi pinést souhrn zábavy i terapie, kdy se klient dokáže uplatnit, využít své schopnosti a dovednosti; dležité je inášet do již zažitých program nové stimulaní prvky, aby se aktivita nestala stereotypem a neztrácela tak na úinnosti, innosti by mly klienta uspokojovat, aktivizace musí skute klientovi pinášet njaký benefit v podob zlepšení funkcí a schopností, i minimáln udržení jejich dosavadní úrovn, ly by mu pinášet vtší sebedru a upevovat jeho sebeúctu, pinášet i ocenní druhých a podporovat vzájemné sbližování, 13

14 aktivizace by mla být oproštna od manipulace, tj. rozhodování, postupy a ešení inností a situací by mly vycházet z aktivizované osoby, aktivizující by neml vnucovat svj zpsob rozhodování, svoje postupy a svá ešení. imenost: Pravidelnost: aktivizace by nemla vzbuzovat pehnaná oekávání, tzn., že by mla existovat rovnováha mezi oekáváními a reálnými pínosy, aktivity by nemly být ani moc snadné, ani nadmíru obtížné; jednoduchost že vyvolávat pocit ponížení, pílišná aktivizace mže zpsobit více škody, než užitku, od fyzického poškození po frustraci a ztrátu sebedry, aktivizace nesmí vzbuzovat bolest, ani fyzickou, ani psychickou, vhodn stídat aktivizaní innosti s obvyklými denními aktivitami a odpo- inkem. významným požadavkem je pravidelnost aktivizaní innosti. Svobodná vle: vychází se z požadavku zachování autonomie seniora o své aktivizaci si rozhoduje klient sám, sociální pracovníci mu musí poskytnout informace potebné pro rozhodování, klient nesmí být do aktivity tlaen, musí se sám a dobrovoln zapojit. Vyhodnocování: po aktivizaci by mla být innost všestrann vyhodnocena, dležité je zhodnotit zejména pínosy pro klienta a jeho spokojenost s aktivitou. Aktivity bez úinku a neoblíbené klienty by nemly být plánovány. Toto pravidlo je dležité i pro delší dobu používané programy, protože po ase mohou zaít nudit. 2.5 Formy aktivizace Aktivizaci lze podle formy roztídit dle rzných hledisek. Uvedeme zde ti pohledy. Formy aktivizace nemají ostré hranice a navzájem se velmi asto prolínají. asté je tídní podle stupn rozvoje involuních zmn 38 (obr. 1). Preventivní aktivizace (primární prevence) se zamuje na zdravou stárnoucí a seniorskou populaci. Pokouší se pedcházet i zeslabovat vliv involuních zmn a oddalovat tak ztráty schopností, výkonnosti a odolnosti organismu senior. Zabezpeují ji sociální pracovníci a pracovních dalších odborností. Léebná aktivizace se zabývá seniory, kterým již involuní zmny pinesly uritá omezení, pípadn nemocnými seniory. Sekundární prevence pomáhá zlepšovat kvalitu života seniorm, kterým již v dsledku involuních zmn poklesla výkonnost, pípadn se projevují asná stádia rzných nemocí (nap. poínající demence). Provádna je 38 srov. nap. LANGMEIER, Josef a Dana KREJOVÁ. Vývojová psychologie. s

15 zdravotními pracovníky asto s úastí sociálních pracovník i pracovník dalších odborností s cílem zpomalovat postup degenerace a chorob. Vlastní terapie se zamuje na nemocné seniory a jejím cílem je léit konkrétní onemocnní, pípadn postižení z nemoci vzniklých (nap. kognitivní rehabilitace po cévní mozkové píhod apod.), ev. edcházet recidivám nemoci. Tato forma aktivizace spadá do psobnosti léka. Obr. 1 Tídní aktivizace dle rozvoje involuce ídní, podle potu zapojených osob, uvádí nap. Janeková 39, aktivizaci individuální, párovou a kolektivní (obr. 2). Obr. 2 Tídní aktivizace dle potu zapojených osob Individuální aktivity jsou provádny samostatn, bez spolupráce druhé osoby, ípadn pouze s její podporou (nap. etba, psaní dopis, poslech hudby, audioknih, rozhlasových her, pée o vlastní tlo, vlastní prostedí). Podporuje vnitní prožitek, tvoivost a koncentraci. 39 srov. JANEKOVÁ, Hana, KALVACH, Zdenk a Iva HOLMEROVÁ. Programování aktivit, motivování, akceptování a kognitivní rehabilitace. s

16 Párová aktivizace je provádna s jedním partnerem (životní partner, pítel, rodinný íslušník, sociální pracovník apod.; nap. procházky, spolená práce, návštva kulturních akcí, tlesná cviení atd.). Pomáhá v komunikaci, v intimních mezilidských vztazích a ve sdílení prožitk. Skupinové aktivizace jsou provádny v malých skupinách, zpravidla cílen vytvoených pro uritou innost nebo pro osoby, na které vtší množství lidí nepsobí pozitivn (nap. zájmové aktivity, spolená etba, výtvarná innost, vzdlávání apod.). ispívá k sociálnímu zaleování a souasn k zachování identity jedince, k vzájemné podpoe a porozumní. Komunitní aktivity se provádí ve velkých skupinách, zpravidla pirozen existujících v uritém ohranieném prostoru. Jde asto o kulturní i sportovní akce, spolený zpv atd. Pináší prožitek spoleenství. Poslední pohled na tídní aktivizace pozoruje její programovost. Podle toho žeme hovoit o aktivizaci každodenní nebo programové (obr. 3). Obr. 3 Tídní aktivizace dle programovosti Podstatná pro programovou aktivizaci je plánovitost, tzn. lze rozeznat fáze pípravy s analýzou dat, plánování innosti, zajištní jejího prhu a vyhodnocení. V programové aktivizaci mžeme spatit složku specializovanou, ve které se používají decky a zkušeností ovené zásady formulované v postupech jednotlivých disciplín, nap. ergoterapie, arteterapie, animoterapie atd. A složku obecnou, která spoívá spíše ve vytváení prostedí podporujícího rozhodování osob o míe vlastní aktivity. Obecná složka programové aktivizace pro seniory pak zahrnuje podle Janekové podporu vzdlávání, zájmových a pohybových aktivit, kulturních a poznávacích program a komunikace. 40 Rheinwaldová shrnuje tyto programy do kategorií: - rukodlné práce, tvoivé innosti, - spoleenské programy, diskuse, hry, hudba, tanec, 40 srov. JANEKOVÁ, Hana, KALVACH, Zdenk a Iva HOLMEROVÁ. Programování aktivit, motivování, akceptování a kognitivní rehabilitace. s

17 - cviení, sporty, sportovní hry, - innosti venku v pírod, - náboženské programy, - vzdlávací innost. 41 Každodenní aktivizace zahrnuje podstatné ve svém oznaení. Prolíná se zcela žnými denními innostmi a astokrát si její psobení lovk ani neuvdomuje. Její podstatu popisuje Pichaud: emíra pée demotivuje, dává zaniknout sebeobslužným návykm a u tlesn postižených návykm rehabilitaním. Z tohoto hlediska by zájem o autonomii klient a jejich motivaci ml vlastn vést k pokusm o poskytování pée vždy o nco nižší než je pée potebná. Nebezpeím pro autonomii starých lidí v domovech chodc mže být i v dobré víe plošn poskytovaná ošetovatelské pée, která se navíc že dostat do rozporu se snahami ergoterapeut a rehabilitaních pracovník o tlesnou a duševní aktivizaci obyvatel. V sociální péi víc než kde jinde platí, že nikomu nepomžeš, budeš-li za nho dlat to, co mže udlat sám Abraham Lincoln Druhy aktivizace Základní druhy aktivizace lze dlit podle hlavního zamení aktivizaní innosti (nap. Jureková 43 ). Toto dlení je blízké pojetí zákona o sociálních službách. Jde o aktivizaci fyzickou, psychickou, sociální a duchovní (obr. 4). Obr. 4 Druhy aktivizace Fyzická aktivizace je zamena zejména na nácvik a upevování pohybových a smyslových schopností a dovedností (nap. pohybová cviení, chze, práce [rzného 41 RHEINWALDOVÁ, Eva. Novodobá pée o seniory. s PICHAUD, Clément a Isabelle THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. s srov. JUREKOVÁ, Petra. Aktivizace senior. s

18 druhu údržba prostedí, vaení, runí práce, výtvarné aktivity], aktivní hudební aktivity [podporující sluch a dýchání] apod.). Psychická aktivizace se soustedí na nácvik a upevování psychických schopností a dovedností (nap. vzdlávací innosti, cviení pamti, rozvoj, umní relaxace, aktivity upevující sebeúctu, koncentraci, zodpovdnost apod.). Sociální aktivizace ovlivuje upevování sociálních schopnosti a dovednosti (kontakty s jinými lidmi na spolených aktivitách, schopnost spolupráce s nimi, pocity uznání a užitenosti od a pro ostatní atd.). Duchovní aktivizace podporuje sebevdomí, pomáhá nalézat smysl života, dosažení integrity a uspokojuje poteby v otázkách víry. inností, jejichž cílem je aktivizace, je mnoho druh. Aktivizaní innosti lze podle evahy používaných prostedk roztídit do skupin. Tyto skupiny budu pro poteby práce nazývat aktivizacemi. Jednotlivé druhy aktivizaních inností se, podobn jako jejich formy, asto prolínají. Používají stejné i podobné prostedky, nap. ergoterapie se mže v oblasti drobných runích prací prolínat s arteterapií v užším slova smyslu, ve volnoasových aktivitách s muzikoterapií apod Pohybová terapie Pohybová terapie využívá pravidelného pohybového cviení k udržování kondice, svalového naptí i rozsahu pohyblivosti kloub. Pohybem lze ovlivnit bolesti pohybové soustavy, sobstanost, myšlenkové pochody a pocit pohody 44. Pohybová cviení senior se zamují vedle udržování a zlepšování kondice i na podporu pohybové koordinace, tzn. obratnosti, rovnováhy, stability tla, a v neposlední ad i na správné dýchání 45. V pohybové terapii se nap. využívá jak vlastního cviení v cviebních jednotkách, tak pohybových her (nap. házení na cíl, házení míem, kuželky, u muž oblíbený pétanque apod.), masáží, vetn automasáží, a pirozené chze ve form procházek Kognitivní aktivizace Kognitivní aktivizace vychází z pedpokladu, že se mozek chová jako sval. Sval, pokud není zatžován, ztrácí svoji funknost, atrofuje a naopak. U mozku je tomu podobn, jen stimulace mozkové innosti vede k obnov, rozvoji popípad k udržování základních funkcí mozku. Mezi tyto funkce adíme i funkce kognitivní, tzn. pozornost, pam, rychlost zpracování informací, myšlení,, orientace v prostoru atd. V kognitivní aktivizaci lze rozlišit kognitivní trénink, kterým se procviují kognitivní funkce zdravých osob a kognitivní rehabilitaci, která se snaží poškozené kognitivní funkce napravit. 44 srov. KLEVETOVÁ, Dana a Irena DLABALOVÁ. Motivaní prvky pi práci se seniory. s srov. ŠTILEC, Miroslav. Program aktivního životního stylu pro seniory. s

19 Kalvach 46 uvádí píklady kognitivní aktivizace: ešení kížovek, rébus, kvíz, hádanek, pesmyek, matematických úloh apod., zné hry, nap. šachy, bridž, scrabble, pexeso, ale i hry se slovy atd., vzdlávání, samostudium, poznávací zájezdy, také pší turistika je-li možná apod., trénink pamti (i sluchové a zrakové) a pozornosti atd Smyslová aktivizace Smyslová aktivizace aktivizuje jedince, pedevším postižené demencí, zapojováním smysl s cílem motorické, kognitivní a verbální inorodosti. U senior smyslová aktivizace posiluje funkce involucí nepostižené, podncuje innost smysl, trénuje pam, vylepšuje komunikaci, dává pohodu, radost prožívání a životu smysl 47. Tato aktivizace vychází z toho, že senior, zejména v domovech pro seniory i léebn, nebo postižený demencí, již jen vzácn cítí, ochutnává, vidí nebo se dotýká cí, které ho provázely doma, v rodin, v zamstnání a teba i pi nákupech. Smysly, které nejsou používány, mají pak tendenci slábnout a mizet. Proto má význam povzbuzování aktivity smysl. Aktivizací smysl se vyvolávají vzpomínky, povzbuzuje se komunikace, a tím se oživují sociální kontakty 48. Z tohoto hlediska je smyslová aktivizace velmi blízká reminiscenci. Smyslová aktivizace pracuje se smysly, hlavn s hmatem, polohocitem a rovnováhou a podprn využívá ostatní smysly ich, chu, sluch a zrak a jejich kombinace. Draz je kladen i na komunikaci, kladení otázek Ergoterapie Ergoterapie využívá k aktivizaci fyzickou nebo duševní práci. Podle Motykové je založena na pedpokladu, že smysluplná innost mže být použita k prevenci zhoršení, k ovlivování dysfunkce a k dosažení maximálního pizpsobení klienta. 49 Díky ergoterapii mže lovk zlepšit své zdraví a kvalitu života tak, že aktivn vykonává innosti, které jsou pro nj významné a smysluplné, jsou souástí jeho identity. Aktivita a zamstnávání jsou pro ergoterapii prostedkem i cílem zárove. Cílem pro ergoterapii senior je pomoci jim k co nejvtší sobstanosti a nezávislosti v bžných denních innostech, pípadn napomoci s výbrem kompenzaních pomcek. 50 Podle Krivošíkové ergoterapeutické zamstnávání zahrnuje, vedle uvedených žných denních inností, také produktivní innosti a volnoasové aktivity srov. JANEKOVÁ, Hana, KALVACH, Zdenk a Iva HOLMEROVÁ. Programování aktivit, motivování, akceptování a kognitivní rehabilitace. s srov. WEHNER, Lore a Ylva SCHWINGHAMMER. Smyslová aktivizace v péi o seniory a klienty s demencí. s srov. tamtéž. s MOTYKOVÁ, Zita. Léba prací aneb úvod do ergoterapie 50 srov. JELÍNKOVÁ, Jana a Mária KRIVOŠÍKOVÁ. Koncepce oboru ergoterapie. s srov. KROVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. s

20 Ergoterapii lze rozlenit na ergoterapeutické poradenství, ergodiagnostiku, kondiní ergoterapii, funkní ergoterapii, a ergoterapii zamenou na nácvik bžných denních inností. V sociální práci se seniory se nejvíce uplatuje kondiní ergoterapie, která má snižovat jejich úzkost, pekonávat pesimistické a depresivní nálady a existenní obavy. Cílem je odpoutat pozornost klienta od involuních dopad a udržet jeho dobrou fyzickou a psychickou kondici. Využívají se hlavn drobné runí práce (vyšívání, pletení, hákování, práce se devem, papírem, slámou a dalšími pírodninami apod.), spoleenské hry (dáma, šachy, karty atd.), pohybové aktivity, ale také sledování televize, poslech hudby, tení Arteterapie v širším slova smyslu Arteterapie v širším slova smyslu zahrnuje psobení na lovka umleckými prostedky (výtvarné umní, hudba, próza, poezie, divadlo, tanec). 53 Podle toho se objevuje arteterapie v užším slova smyslu, muzikoterapie, biblioterapie, dramaterapie a choreoterapie. Arteterapie v užším slova smyslu využívá psobení výtvarného umní na lovka. ináší zlepšení kognitivních i psychomotorických funkcí, psychické uvolnní, usnadnní komunikace, utužení sociálních vztah, zvýšení sebevdomí a samozejm i smysluplné naplnní asu. Receptivní arteterapie je založena na vnímání výtvarného díla, kdy se pozorovatel (klient) pi vnímání výtvarného díla do nj vciuje, promítá do nj své vlastní emoce. Realizuje se projekcí (diapozitivy, video) výtvarných dl, návštvou výstav a galerií, a diskusí nad díly. Produktivní arteterapie využívá vlastní tví innost, pemž jde hlavn o tví proces, nikoli o výsledné dílo, jeho kvalitu, estetinost apod. Pro sociální práci se seniory je významná produktivní zájmová (relaxaní) arteterapie. Používá se i cviení krátkodobé pamti, pro posílení vdomí vlastní hodnoty, jako pomcka rehabilitace jemné motoriky. Snaží se aktivizovat zbytky jejich vitality, flexibility, stimulovat jejich kreativitu. 54 i arteterapii se využívají klasické výtvarné techniky nap. kresba, malba, koláž, tisk i modelování, ale také práce s pírodními materiály, aranžování, drobné runí práce apod. Muzikoterapie využívá psobení zvuk a hudby (melodie, harmonie, rytmus, tempo atd.) na lidský organismus. Ovlivuje emocionální, mentální, kognitivní, sociální, ale i fyzické stránky života lovka. 52 srov. KROVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. s srov. ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. s tamtéž s

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006

Domov klidného stáí v Žinkovech. Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Výroní zpráva za rok 2006 Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Výroní zpráva za rok 2006 Únor 2007 Obsah 1. INNOST ORGANIZACE... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Sociální služba, cílová skupina... 4 1.3. Uživatelé služeb... 5 1.4. Ubytování...

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více