Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, Velké Březno 1

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce Základní identifikační údaje a organizační struktura DS: a) Způsob řízení b) Hlavní činnost organizace 4. Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno 5. Sociálně-zdravotní úsek: a) Sociální úsek b) Aktivizační úsek c) Zdravotní úsek 6. Využití příspěvku na péči za rok Stravovací úsek 8. Personalistika a provozně-ekonomický úsek: a) Struktura zaměstnanců v roce 2014 b) Vzdělávání zaměstnanců 9. Ekonomické údaje za rok 2014: 9.1. Náklady 9.2. Výnosy 10. Kontroly v organizaci: Řídící kontroly 11. Uskutečněné plány za rok Celkový přehled klientů za rok Struktura klientů dle věku k Sponzorské dary a poděkování sponzorům 15. Podpora veřejnosti 16. Závěrečné slovo ředitele Domova Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce

3 1. Úvodní slovo ředitele Domova Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova, právě se Vám do rukou dostává první vydání výroční zprávy, kterou jsem pro Vás s kolegyněmi připravil. Je mou milou povinností seznámit Vás s kompletním souhrnem toho, co vše se v našem Domově odehrálo a stalo v uplynulém roce. Rok 2014 byl zejména ve znamení intenzivní práce všech zúčastněných se snahou stabilizovat všechny procesy a zlepšovat služby, které Vám v Domově pro seniory Velké Březno každodenně nabízíme. Za nejdůležitější událost loňského roku považuji plánovanou změnu registrace služby ve smyslu rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem a omezení kapacity Domova pro seniory. Touto změnou má náš Domov většinovou kapacitu pro službu Domov se zvláštním režimem. Což odpovídá zvýšené poptávce po této službě. Vzhledem k dlouhodobě neřešenému havarijnímu stavu kanalizace se podařilo získat podporu zřizovatele a kanalizaci opravit. Při té příležitosti vyšly najevo další nezbytně nutné opravy, a to zejména na vodovodním řadu, dále bylo potřeba upravit rozkopanou dlažbu apod. Nezbytné sestěhování klientů při těchto opravách a jejich zpětné stěhování do opraveného objektu proběhlo díky snaze veškerého personálu v klidu a bez zbytečného ruchu. Nad rámec těchto akcí se podařilo provést řadu inovací, oprav a zpříjemnění prostředí, ve kterém společně žijeme a pracujeme. Přes všechna úskalí poskytujeme i nadále standardní služby, kam patří celodenní služba pracovníků v přímé péči, zdravotnického personálu, péče praktického lékaře, sociálních pracovníků, administrativy, provoz kuchyně, prádelny, recepce a údržby. Rozšířili jsme i aktivizační služby, které jsou poskytovány každý den, rozšiřuje a zkvalitňuje se trénování paměti, kondiční cvičení a další aktivity. Hodně prostoru jsme věnovali i vzdělávání a školení personálu, který se proškolil v mnoha dovednostech potřebných pro vykonávání své profese. Díky využití různých grantů jsme na těchto vzdělávacích procesech ušetřili nemalou finanční částku. Tak, jak to činím již od svého příchodu, zájmy a potřeby klientů mají prioritu a pokud je to alespoň trochu možné, snažím se, spolu se svými spolupracovníky, řešit bezodkladně veškeré podněty, připomínky a stížnosti. Pouze v profesionálně řízeném prostředí, kde jsou klienti i zaměstnanci spokojení a vystupují vůči sobě s úctou a pochopením, je možné dosahovat optimálních výsledků a plnit náročné úkoly. Je možné, že bude docházet k různým změnám, což je cíleno vždy tak, aby došlo k zachování a zlepšení poskytovaných služeb. Mgr. Tomáš Kříž, ředitel Domova pro seniory Velké Březno 3

4 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014 Domov pro seniory Velké Březno je příspěvkovou organizací ve smyslu ustanovení 23 odst. 1, písm. b), zákona č. 250/2006 Sb., jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem v ulici Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem centrum. Domov vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Snažíme se, aby náš Domov byl střediskem solidarity a důvěry nejen pro naše klienty, ale i pro široké okolí. Když budete číst naši zprávu, dozvíte se z ní i o našich starostech a obtížích. Posuďte sami, nakolik se nám náš úmysl daří naplňovat. Domov pro seniory Velké Březno průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Krédem našeho zařízení je Naše adresa je dobrá adresa Pro podporu a kontrolu naplňování obecných cílů dlouhodobě pracují zaměstnanci Domova na zavádění Standardů kvality sociálních služeb. Výsledky jejich práce jsou dále prezentovány napříč celým zařízením (řády, předpisy, směrnice, apod.). Posláním Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace, je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby. Náš Domov poskytuje 2 služby. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. První služba je určena především seniorům ve věku od 65-ti let, kteří vyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči, trvalý dohled a osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Druhá služba Domov se zvláštním režimem je určena osobám od 45-ti let se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, kteří mají z těchto důvodů sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejsme Domovem městského panelákového typu, ale jsme Domovem uprostřed obce v blízkosti řeky Labe. Historie našeho Domova sahá až do 20. let 19. století, ale jeho oficiální registrace jako příspěvkové organizace se datuje od roku1995. Život a péče o staré občany v našem Domově není jenom o číslech, financích a hospodaření, ale také o poskytnutí domova, o důstojném stáří, o umožnění žít každodenním spokojeným životem. Nikdo ze zaměstnanců Domova nedává najevo sebemenší náznak povýšenosti a nadřazenosti nad klientem svěřeným do naší péče. Na prvním místě je u nás vždy člověk. 4

5 3. Základní identifikační údaje Domova pro seniory 3.1.Název poskytovatele: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 3.2.Adresa: Klášterní 2, Velké Březno 3.3.Právní forma: příspěvková organizace 3.4.IČ: Plátce DPH: Ano 3.6. DIČ: CZ Identifikátor: DS DZR Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Kříž, ředitel 3.9.Druh služby: Domov pro seniory + Domov pro seniory se zvláštním režimem Cílová skupina osob: senioři od 65-ti let věku osoby od 45-ti let věku se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence Služba je poskytována od: r Forma poskytování: pobytová nepřetržitá Kontakt: telefon: web: 5

6 a) Způsob řízení Domov pro seniory Velké Březno se řídí obecně závaznými předpisy, metodickými pokyny svého zřizovatele (Statutární město Ústí nad Labem) a zřizovací listinou. Ředitele Domova jmenuje a odvolává Magistrát města Ústí nad Labem, ředitel je zodpovědný za řádné plnění úkolů vyplývajících z poslání Domova. Činnost Domova je prostřednictvím sociálního odboru kontrolována a metodicky usměrňována. Domov je povinen plnit své hlavní úkoly vyplývající z poslání tak, aby dodržel finanční vztahy ke zřizovateli a poskytovateli státní dotace na provoz zařízení. Je povinen předkládat zřizovateli i poskytovateli dotace finanční vypořádání, výsledky hospodaření, dále poskytovat součinnost při prováděných kontrolách a žádaných informacích. b) Hlavní činnost organizace Domov pro seniory Velké Březno je určen všem občanům na základě splnění podmínek přijetí. Organizace je tedy zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Dle ustanovení 49 je organizace zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Dále pak dle 50 pro poskytování pobytových služeb se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Sociální pobytová služba je poskytována klientům nepřetržitě po celý rok na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Zájemci o službu jsou přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí Smlouvy. Personál je klientům k dispozici 24 hodin denně a poskytuje individuálně dle potřeb klienta služby a úkony, které si již klient nemůže zajistit sám. 4. Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno Posláním a cílem poskytované služby Domova je nepřetržitě poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života, umožnit seniorům prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabránit jejich sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporovat soběstačnost klienta v rámci jeho možností. Sociální služba je poskytována tak, aby byla zachována důstojnost klientů a 6

7 jejich soukromí. Poskytování služeb se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Základním principem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb klientů. Hlavním posláním Domova je zmírňovat potíže plynoucí ze stáří, nemoci, postižení a těžké sociální situace. V zařízení vytváříme pro uživatele laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytujeme sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči s cílem zkvalitnit jejich život a naplnit jejich bio-psycho-sociální a duchovní potřeby. Vedle základních služeb organizace také poskytuje klientům pravidelné pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Každý zaměstnanec je povinen při práci s uživatelem respektovat důstojnost člověka, dodržovat zásady korektnosti, slušnosti, zdvořilosti a řídit se aktuálním Etickým kodexem DS Velké Březno. Cílem sociální služby je co největší přiblížení života klientů v Domově běžnému způsobu života. Zaměstnanci se snaží rozvíjet spoluúčast a vzájemnou spolupráci uživatelů na vytváření kvality jejich života v Domově. V rámci zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby se s každým klientem sestaví v rámci adaptačního programu do jednoho měsíce od uzavření Smlouvy individuální plán klienta, ve kterém jsou zakotveny konkrétní aktivity a služby, o které má klient zájem, a které mu Domov může poskytnout (např. výtvarná dílna, poslech hudby, ruční práce, trénování paměti, kondiční cvičení, pro věřící klienty návštěva bohoslužeb, atd.). Zaleží pouze na volbě klienta, jaký druh aktivity si zvolí. Služby Domova pro seniory Velké Březno jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (nad 65 let), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. V Domově využívají našich služeb převážně 7

8 klienti, kterým byl přiznán jeden ze čtyř stupňů příspěvku na péči. V případě, že klient nemá zažádáno o příspěvek na péči, pomohou mu pracovnice sociálního útvaru s vyplněním žádosti. Mezi poskytované služby v Domově pro seniory Velké Březno patří: podpora při adaptaci v Domově, přítomnost praktické lékařky a odborných lékařů, ubytování, celodenní stravování, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Ubytování v Domově zahrnuje celkovou ubytovací kapacitu 92 míst v 51 třílůžkových, 19 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojích. Domov zajišťuje klientům celodenní stravování. Strava se podává v hlavní jídelně a v jídelnách na jednotlivých odděleních. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta se strava podává na pokojích a v případě potřeby je strava přímo podávána personálem. Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů, na její složení dohlíží nutriční terapeutka. 5. Sociálně-zdravotní úsek: a) Sociální úsek Při řešení umístění nového klienta do Domova upřednostňujeme postup, kdy zájemci o službu, nebo jejich rodiny využijí nabídku informativní schůzky a prohlídky Domova ještě před podáním žádosti. Důležitou součástí sociální práce je spolupráce na plnění Standardů kvality sociálních služeb s ostatními pracovníky, na jejich zavádění do praxe. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze stále zvyšovat. Vedle činností, které 8

9 vedou k udržení tělesné soběstačnosti, se lze setkat s aktivitami, jež rozvíjejí osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti klientů. Nejpříhodnější cestou jsou rozhovory, při nichž personál zjišťuje jejich potřeby, přání, nebo kompetence. Zaměstnanci pak mobilizují vnitřní zdroje klienta a společně s ním hledají cesty, jak tyto dovednosti podpořit. Na základě osobních možností by měl být klient co nejméně závislý na poskytovaných službách, respektive využívat jen to, co skutečně potřebuje. Tímto postupem se zvyšuje kvalita života, kde nejdůležitější je individualizovaná samostatnost a podpora soběstačnosti. Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity, vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů. Služby Domova pro seniory jsou také diferencovány pro poskytování služby pro mobilní a imobilní klienty. V Domově pro seniory poskytujeme sociální péči podle biografie klienta. Každý klient má svého klíčového pracovníka, jenž zajišťuje potřeby svých klientů, jejich přání a cíle, ale rovněž možnosti, schopnosti a předpoklady jednotlivých klientů, aby jim následně mohl pomoci při zajištění zrealizování jejich tužeb a cílů. Klienti mají právo si na základě žádosti svého přiděleného klíčového pracovníka dle svého přání změnit. Všichni zaměstnanci Domova se řídí Standardy kvality sociální péče. b) Aktivizační úsek Našim uživatelům nabízíme celou řadu aktivizačních a volnočasových programů. Podle svých zájmů, schopností, aktuálního zdravotního stavu a dovedností si mohou vybrat z pestré nabídky. Uplatňujeme individuální přístup. Důležitou součástí naší práce se seniory je naslouchání, sdílení, rozhovory a uspokojování potřeby společného setkávání a podporování sounáležitosti. Zde platí, že i pouhé vyslechnutí může psychicky strádajícímu uživateli velmi pomoci. Již naznačené sdílení zážitků z prožitků vynikne zejména při společné oslavě narozenin uživatelů, jejichž datum narození spadá do příslušného časového úseku. Kromě vytváření společenských struktur mají tyto akce charakter vzpomínání na uplynulý čas reminiscenční význam. Tím podněcujeme aspekt osobní historie každého uživatele, který se významně podílí na tvorbě identity. Aktivizační činnosti zajišťují aktivizační pracovnice Domova. Nabídka denních aktivizačních činností na daný týden je vyvěšena vždy s časovým předstihem. K náplni tohoto plánu patří možnost uplatnění se na poli rukodělných činností za pomoci různých výtvarných technik, muzikoterapie, nebo trénování paměti za pomoci logických her. Takto diferencované aktivizační činnosti se konají dopoledne i odpoledne. V letních měsících využíváme zahradu a atrium s různými zákoutími ke klidnému posezení, či společnému posezení s grilováním např. při Zahradní slavnosti. Lze jednoznačně konstatovat, že aktivní zaměstnávání a společenská integrace mají v rámci celostního přístupu zřetelně pozitivní účinky na zdravotní stav uživatelů. Chceme udržet jejich tělesnou soběstačnost a samostatnost, orientaci v oblasti mezilidských vztahů za pomoci tréninku mentálních a fyzických sil a sociálních kompetencí. Aktivizace seniorů je především prevencí proti ztrátě soběstačnosti. Vychází z ergoterapie (léčba prací) pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při ní konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici, také poskytuje seniorům uvědomění si vlastní ceny. Aktivizace v neposlední řadě pomáhá překonat pocity odložení, které senior může zažívat po umístění v DS a pomáhá mu zbavit se strachu z těchto zařízení, nalézt nové známé a přátele a zapomenout na bolest, útrapy a hlavně důstojně a v pohodě prožít podzim života. 9

10 Aktivizaci klientů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci se sociálními a s klíčovými pracovníky na všech odděleních. Náš Domov pro seniory nabízí řadu aktivit: trénování paměti -skupinové i individuální, kondiční cvičení na židlích, výtvarná dílna (kde probíhá řada nových výtvarných technik), odpolední pohodové posezení u kávy, kulturní odpoledne, která nabízejí setkání s hudbou, zpěvem, tancem, přednáškami, nebo promítáním filmů, či pohádek, odpolední vycházky do okolí, nebo na zahradu v DS, výlety do ZOO, na výstavy, možnost sledování televizních programů ve společenských místnostech na každém patře a na hale DS, malé společenské hry na jednotlivých odděleních, reminiscenční vzpomínková odpoledne a mnoho dalších aktivit. Nad rámec těchto akcí byl pro klienty také zajištěn servis při volbách do poslanecké sněmovny. Jednalo se zejména o zajištění volebních materiálů od všech kandidátních stran, vyřízení voličských průkazů a bylo tak umožněno všem klientům volit přímo v Domově. Klienti mají také možnost účastnit se katolických mší, které se pravidelně 1x měsíčně konají na kulturní místnosti v našem DS. Aktuální program aktivit je vždy vyvěšen na nástěnce na každém oddělení v DS, ve společných prostorách i na webových stránkách zařízení. c) Zdravotní úsek Zdravotní péče je zabezpečena formou ambulantní péče prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s 36 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Péče je poskytována výhradně na základě indikace lékaře a je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Domov poskytuje klientům nepřetržitou lékařskou a ošetřovatelskou péči, která je zajištěna praktickým lékařem, odborným lékařem psychiatrem, registrovanými sestrami a pracovníky v přímé obslužné péči. 10

11 V rámci uceleně poskytované služby a pocitu bezpečí poskytuje DS klientům lékařskou a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a potřebné míře pomoci při zvládání základní péče o vlastní osobu. V zájmu klienta je dodržovat léčebný režim, pokyny lékaře a ošetřovatelského personálu. Při přijetí do DS klient absolvuje vstupní prohlídku praktickým lékařem DS, který posoudí a zaznamená současný zdravotní stav klienta. Do 24 hodin po nástupu klienta vypracuje registrovaná sestra ošetřovatelskou anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Pokud klient potřebuje ošetřovatelskou péči, stanoví sestra ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelský plán. Spolu s klientem naplánují ošetřovatelské individuální cíle a intervence v souladu s praktickým lékařem DS. V odpoledních, nočních hodinách a o víkendech je zdravotní péče zajištěna registrovanými sestrami na jednotlivých odděleních a v případě potřeby je jimi zajištěna lékařská péče formou lékařské služby první pomoci, či rychlou záchrannou službou. Lékařské výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky si tento doplatek klient hradí sám v hotovosti, nebo prostřednictvím depozitního účtu. U klienta s podezřením na onemocnění infekční chorobou, se postupuje dle rozhodnutí lékaře DS a hygienické služby. Zdravotní a ošetřovatelský personál zajišťuje všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Domov poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, vykazuje zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vede předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je účast na individuálním plánování. Dalším členem týmu je nutriční terapeutka. Rehabilitační péči náš Domov neposkytuje. 11

12 6. Využití příspěvku na péči k : Příspěvek na péči (dále jen PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění, či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou a při výměně inkontinentních pomůcek, či s pomocí výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci Domova klientům tak umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabraňují tak jejich sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporují soběstačnost v rámci vašich možností. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života. Jsou to různé aktivizační činnosti, dále např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi, či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti. V případě umístění osoby - klienta do Domova pro seniory, náleží celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče ( 73 odst.4 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).v případě klientů bez PnP v našem Domově nejde o klienty, kteří na PnP nemají nárok, ale o klienty, kterým bylo o PnP teprve zažádáno, ale i přesto jsou jim úkony péče poskytovány. PnP je vždy přiznáno zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají jak o přiznání PnP, tak v případě nízkého stupně PnP (z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) žádají o vyšší stupeň PnP. Do doby přiznání vyššího stupně PnP, je péče hrazena z provozních prostředků. U klientů v I., II., III. a IV. stupni závislosti je příspěvek na péči plně vyčerpáván. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka příslušného Úřadu práce. Struktura klientů podle stupně závislosti v roce 2014 DS DZR Celkem I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost ostatní - bez příspěvku Příspěvek na péči bez příspěvku I.st ,- II.st ,- III.st ,- IV.st ,- 33% 3% 14% 27% 23% 12

13 7. Stravovací úsek Stravování je poskytováno klientům s ohledem na jejich mobilitu, buď ve společných jídelnách, nebo v jednotlivých pokojích, kam se strava rozváží. Vzhledem k zachování soběstačnosti klienta je snahou našeho Domova, aby se co největší počet klientů stravoval mimo vlastní pokoj. Stravovací provoz Domova pro seniory Velké Březno poskytuje svým klientům standardizovanou nutriční péči. Zařízení má svůj dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 základní, dieta č.4 žlučníková, šetřící, dieta č. 9 diabetická a dieta č. 9/4 diabetická šetřící. Strava je podle potřeb, či přání klientů, také mechanicky upravována (např. mleté maso, mix). V případě specifické diety, která je naordinována lékařem (z důvodu onemocnění), sestavuje nutriční terapeutka individuální dietu pro konkrétního klienta. V pravidelných měsíčních intervalech je sledována hmotnost klientů a díky tomu můžeme flexibilně reagovat na váhové výkyvy, například změnou, či úpravou nutriční péče. V zařízení probíhá nepřetržitá komunikace mezi klienty, personálem a pracovníky stravovacího provozu, což nám umožňuje pružně reagovat na přání a požadavky ze strany klientů. Pro přípravu pokrmů využíváme kvalitní čerstvé potraviny. Strava se připravuje dle pravidel a zásad správné hygienické výroby a praxe. Jídelní lístky neustále obměňujeme, jsou zařazovány nové receptury, a to přispívá k celkové spokojenosti strávníků. V roce 2014 jsme uvařili a podali porcí jídel (snídaně, obědy, večeře, druhé večeře pro diabetiky, přesnídávky). Snažíme se vařit jídla chutná a podle zásad zdravé výživy, nesmí chybět ani pestrost a vyváženost stravy. Zařazení do diet určuje lékař podle onemocnění klienta. Snažíme se, aby bylo jídlo nejen chutné, ale i na pohled lákavé pro strávníka. Také dohlížíme, aby klienti měli dostupné nápoje nejen ke každému jídlu, ale i během dne. Z tohoto důvodu je na každém patře volně dostupný slazený i neslazený čaj, šťáva a minerální voda Šumavský pramen. Individuálním přístupem se proto snažíme, aby bylo vyhověno potřebám a přáním všech našich strávníků. Na prvním místě je pro nás spokojený a nasycený klient. 13

14 8. Personalistika a provozně-ekonomický úsek: a) Přehled zaměstnanců dle jednotlivých kategorií k Pracovní pozice Pracovní úvazek Ředitel organizace 1 Ekonom, statutární zástupce ředitele 1 Manažer kvality a sociální služby 1 Sociální pracovnice 1 Administrativní asistent 1 Ekonomický asistent 0,5 Pracovnice prádelny 2 Údržbář 0,5 Recepční 2 Uklizeč 4 Referent stravovacího provozu 1 Kuchař/ka 5 Pomocná kuchařka 2 Pomocný pracovník stravovacího provozu 1 Uklizeč ve stravování 1 Vedoucí úseku přímé, aktivizační a zdravotní péče 1 Koordinátor aktivizace 1 Aktivizační terapeut 1 Nutriční terapeut 0,15 Zdravotní sestra 8,75 Koordinátor oddělení se zvláštním režimem 1 Pracovník přímé obslužné péče 29 celkem 65,9 14

15 b) Vzdělávání zaměstnanců Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, organizace zajistila další vzdělávání pracovníků, kterými si upevňují, doplňují a obnovují kvalifikaci. V roce 2014 byla tato vzdělávací povinnost splněna (v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok) účastí v akreditovaných kurzech, školících akcí a využitím supervizní podpory: Pracovníci přímé obslužné péče absolvovali tyto kurzy: - Pomůcky Romedic pro snadnější život - Používání inko pomůcek - Techniky při zvládání agrese klienta - Individuální plány péče - Základní kurz bazální stimulace - Řešení konfliktu a vyjednávání - Péče o pečující v soc. službách a ochrana jejich zdraví pomocí prvků Škola zad - Alternativní metody komunikace a smyslové stimulace uživatelů s PFK a demencí - Stres a prevence syndromu vyhoření u pracovníků v soc. službách pomocí psychologických disciplín - Individuální plánování, klíčový pracovník a jeho kompetence, vedení ind. záznamů a individuální plán podpory a péče v rámci SQSS č.5 Ostatní zaměstnanci doplňovali své vzdělávání dle potřeb organizace a svých kompetencí. 9. Ekonomické údaje za rok 2014: Hospodaření jsme v roce 2014 ukončili se zlepšeným hospodářským výsledkem ,06Kč. Celková výše nákladů činila ,00Kč, celková výše výnosů činila ,52Kč. Do celkového hospodaření byla zapojena doplňková činnost organizace, která pomohla pokrýt ztrátu z hlavní činnosti a přispěla ke zlepšenému hospodářskému výsledku. Základní údaje o hospodaření: 15

16 Výnosy z činnosti: úhrady klientů za pobyt a stravu úhrady klientů za péči ( příspěvky na péči) výnosy z fakultativních služeb úhrady od zdravotních pojišťoven dotace z MPSV příspěvek zřizovatele na provoz ( provoz= ,-Kč, havarijní oprava kanalizace= ,-, pojistné plnění ze škodné události vlivem prudkých dešťů 7 980,-) příspěvek na mzdy - Úřad práce příspěvek na mzdy - Prosapia,o.s. vyčerpaná část z fondu Ústeckého kraje odpisy pokryté odpisy nepokryté ostatní výnosy( zaokrouhlovací rozdíly, úroky z účtu, přeplatek silniční daně) celkem ,00 Kč ,00 Kč 3 364,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 770,00 Kč ,00 Kč Náklady z činnosti: mzdové náklady včetně zákonných odvodů potraviny energie náklady drobného dlouhodobého majetku provozní materiál provozní opravy opravy - kanalizace, elektroinstalace, skleníky po povodních ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16

17 ostatní náklady odpisy pokryté odpisy nepokryté celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Doplňková hospodářská činnost: Výnosy z prodeje obědů Celkové náklady ,00 Kč ,00 Kč 10. Kontroly v organizaci Řídící kontroly Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací. Plán kontrol je předem daný. Každý vedoucí si pravidelně kontroluje svůj úsek, dvakrát za rok je provedena velká kontrola všech úseků, která je vedená ředitelem zařízení. Kromě pravidelných kontrol se na všech úsecích provádí i kontroly namátkové. 11. Uskutečněné plány za rok oprava kanalizace - navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem a snížení kapacity Domova pro seniory - příprava nových webových stránek - instalace informačního systému u pokojů - oprava úseku bílého nádobí v kuchyni - oprava terasy - oprava skleníku zničeného povodní 12. Celkový přehled klientů za rok 2014: Počet klientů celkem 92 Počet přijatých klientů 13 Počet žádostí k zařazení do pořadníku 67 Počet zemřelých klientů + počet propuštěných klientů na 17 vlastní žádost Evidování počtu žádostí celkem 127 Žádosti odmítnuté z důvodu nezačlenění žadatele do cílové 0 skupiny 17

18 13. Struktura klientů dle věku k : Domov pro seniory let let let pod 65 let Domov se zvláštním režimem let let let pod 65 let 14. Sponzorské dary a poděkování sponzorům Děkujeme církevní organizaci za finanční dar, který jsme obdrželi na pořízení 10 ks jednostranných preventivních antidekubitních matrací značky LUX a 2 ks doplňků k matracím (antidekubitní podložky) značky Visco. Dále jsme z toho finančního daru pořídili 4 ks speciálních prostěradel WENDY LETT s protiskluzovou podložkou. 15. Podpora veřejnosti Náš Domov pro seniory Velké Březno také slouží účastníkům rekvalifikačních kurzů, studentům středních odborných škol, VOŠ a VŠ jako místo pro vykonávání jejich odborné praxe a k získání podkladů pro vypracování vysokoškolských prací. 18

19 16. Závěrečné slovo ředitele Domova V této výroční zprávě jste se mohli seznámit s chodem Domova v roce 2014, s rozsahem péče, s výsledky hospodaření a s celou řadou dalších informací, které by pro Vás mohly být velmi zajímavé. V oblasti poskytování služeb se stále snažíme zkvalitňovat poskytovanou péči. Projevená spokojenost ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků i širšího okolí a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova pro seniory Velké Březno v systému sociálních služeb. Je pro nás obtížné předpokládat další vývoj, ale doufáme, že zřizovatel, Statutární město Ústí nad Labem, pro náš Domov bude i v příštím roce oporou a záštitou. Bez podpory zřizovatele dokážeme tuto koncepci zrealizovat jenom částečně, zdlouhavě a nedokonale. Velmi nás těší spolupráce s lidmi, kteří mají své zaměstnání rádi. Víme, že jsou to lidé, jež mají velké sociální cítění a jsou proto schopni a ochotni pracovat nad rámec svých povinností. Víme, že máme společné cíle. Jde nám všem o naše klienty, o jejich bezpečí, o jejich rozvoj, o jejich šťastný život, který naším prostřednictvím žijí. Děkujeme touto cestou našemu zřizovateli a všem partnerům za pomoc při práci v roce 2014, stejně jako i všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podíleli na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. Poděkování patří i zaměstnancům, kteří péči o naše klienty vnímají jako poslání a ze všech sil se snaží zkvalitnit a zpříjemnit jim jejich pobyt v našem zařízení. Závěrem lze konstatovat, že v roce 2014 bylo v Domově pro seniory dosaženo dobrých výsledků. Věříme, že společnými silami se nám podaří naše poslání naplnit. Důsledně bylo dbáno na to, aby všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly řádně dodržovány. V Domově pracují vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kterým bylo umožněno neustále se vhodně vzdělávat. V následujících letech i nadále zůstává naší jednoznačnou prioritou udržení a zvýšení již vybudované kvality poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl zajištění důstojného života našich klientů. Na závěr Výroční zprávy bych ještě jednou rád poděkoval všem zaměstnancům domova, kteří svou svědomitou, odbornou a především nelehkou prací dokázali zachovat vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb, za dobře odvedenou práci a obětavost, někdy i nad rámec svých pracovních povinností, zejména z hlediska zajišťování volnočasových aktivit pro naše klienty, a též i zajištění plynulého provozu. Dále děkuji rodinným příslušníkům, zřizovateli, dodavatelům, sponzorům a příznivcům našeho Domova za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb. Nelze též opomenout i externí pracovníky, kteří podpořili naši činnost v uplynulém roce. I nadále je naším cílem v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb pokračovat v dalším vzdělávání pracovníků. Pokud bude i nadále v organizaci pracovat tým zaměstnanců, který dělá svou práci kvalifikovaně, projeví se to i na našich klientech, kteří budou žít tak, aby jim byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Velmi si vážíme uznání od klientů, rodinných příslušníků, kteří svým poděkováním dokázali ocenit naši práci. 19

20 Prohlašuji, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle mého nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné, a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Výroční zprávy. Mgr. Tomáš Kříž ředitel Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 20

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více