Výroční zpráva za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, Velké Březno 1

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce Základní identifikační údaje a organizační struktura DS: a) Způsob řízení b) Hlavní činnost organizace 4. Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno 5. Sociálně-zdravotní úsek: a) Sociální úsek b) Aktivizační úsek c) Zdravotní úsek 6. Využití příspěvku na péči za rok Stravovací úsek 8. Personalistika a provozně-ekonomický úsek: a) Struktura zaměstnanců v roce 2014 b) Vzdělávání zaměstnanců 9. Ekonomické údaje za rok 2014: 9.1. Náklady 9.2. Výnosy 10. Kontroly v organizaci: Řídící kontroly 11. Uskutečněné plány za rok Celkový přehled klientů za rok Struktura klientů dle věku k Sponzorské dary a poděkování sponzorům 15. Podpora veřejnosti 16. Závěrečné slovo ředitele Domova Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce

3 1. Úvodní slovo ředitele Domova Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé a zaměstnanci našeho Domova, právě se Vám do rukou dostává první vydání výroční zprávy, kterou jsem pro Vás s kolegyněmi připravil. Je mou milou povinností seznámit Vás s kompletním souhrnem toho, co vše se v našem Domově odehrálo a stalo v uplynulém roce. Rok 2014 byl zejména ve znamení intenzivní práce všech zúčastněných se snahou stabilizovat všechny procesy a zlepšovat služby, které Vám v Domově pro seniory Velké Březno každodenně nabízíme. Za nejdůležitější událost loňského roku považuji plánovanou změnu registrace služby ve smyslu rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem a omezení kapacity Domova pro seniory. Touto změnou má náš Domov většinovou kapacitu pro službu Domov se zvláštním režimem. Což odpovídá zvýšené poptávce po této službě. Vzhledem k dlouhodobě neřešenému havarijnímu stavu kanalizace se podařilo získat podporu zřizovatele a kanalizaci opravit. Při té příležitosti vyšly najevo další nezbytně nutné opravy, a to zejména na vodovodním řadu, dále bylo potřeba upravit rozkopanou dlažbu apod. Nezbytné sestěhování klientů při těchto opravách a jejich zpětné stěhování do opraveného objektu proběhlo díky snaze veškerého personálu v klidu a bez zbytečného ruchu. Nad rámec těchto akcí se podařilo provést řadu inovací, oprav a zpříjemnění prostředí, ve kterém společně žijeme a pracujeme. Přes všechna úskalí poskytujeme i nadále standardní služby, kam patří celodenní služba pracovníků v přímé péči, zdravotnického personálu, péče praktického lékaře, sociálních pracovníků, administrativy, provoz kuchyně, prádelny, recepce a údržby. Rozšířili jsme i aktivizační služby, které jsou poskytovány každý den, rozšiřuje a zkvalitňuje se trénování paměti, kondiční cvičení a další aktivity. Hodně prostoru jsme věnovali i vzdělávání a školení personálu, který se proškolil v mnoha dovednostech potřebných pro vykonávání své profese. Díky využití různých grantů jsme na těchto vzdělávacích procesech ušetřili nemalou finanční částku. Tak, jak to činím již od svého příchodu, zájmy a potřeby klientů mají prioritu a pokud je to alespoň trochu možné, snažím se, spolu se svými spolupracovníky, řešit bezodkladně veškeré podněty, připomínky a stížnosti. Pouze v profesionálně řízeném prostředí, kde jsou klienti i zaměstnanci spokojení a vystupují vůči sobě s úctou a pochopením, je možné dosahovat optimálních výsledků a plnit náročné úkoly. Je možné, že bude docházet k různým změnám, což je cíleno vždy tak, aby došlo k zachování a zlepšení poskytovaných služeb. Mgr. Tomáš Kříž, ředitel Domova pro seniory Velké Březno 3

4 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014 Domov pro seniory Velké Březno je příspěvkovou organizací ve smyslu ustanovení 23 odst. 1, písm. b), zákona č. 250/2006 Sb., jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem v ulici Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem centrum. Domov vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Snažíme se, aby náš Domov byl střediskem solidarity a důvěry nejen pro naše klienty, ale i pro široké okolí. Když budete číst naši zprávu, dozvíte se z ní i o našich starostech a obtížích. Posuďte sami, nakolik se nám náš úmysl daří naplňovat. Domov pro seniory Velké Březno průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Krédem našeho zařízení je Naše adresa je dobrá adresa Pro podporu a kontrolu naplňování obecných cílů dlouhodobě pracují zaměstnanci Domova na zavádění Standardů kvality sociálních služeb. Výsledky jejich práce jsou dále prezentovány napříč celým zařízením (řády, předpisy, směrnice, apod.). Posláním Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace, je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby. Náš Domov poskytuje 2 služby. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. První služba je určena především seniorům ve věku od 65-ti let, kteří vyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči, trvalý dohled a osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Druhá služba Domov se zvláštním režimem je určena osobám od 45-ti let se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, kteří mají z těchto důvodů sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nejsme Domovem městského panelákového typu, ale jsme Domovem uprostřed obce v blízkosti řeky Labe. Historie našeho Domova sahá až do 20. let 19. století, ale jeho oficiální registrace jako příspěvkové organizace se datuje od roku1995. Život a péče o staré občany v našem Domově není jenom o číslech, financích a hospodaření, ale také o poskytnutí domova, o důstojném stáří, o umožnění žít každodenním spokojeným životem. Nikdo ze zaměstnanců Domova nedává najevo sebemenší náznak povýšenosti a nadřazenosti nad klientem svěřeným do naší péče. Na prvním místě je u nás vždy člověk. 4

5 3. Základní identifikační údaje Domova pro seniory 3.1.Název poskytovatele: Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 3.2.Adresa: Klášterní 2, Velké Březno 3.3.Právní forma: příspěvková organizace 3.4.IČ: Plátce DPH: Ano 3.6. DIČ: CZ Identifikátor: DS DZR Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Kříž, ředitel 3.9.Druh služby: Domov pro seniory + Domov pro seniory se zvláštním režimem Cílová skupina osob: senioři od 65-ti let věku osoby od 45-ti let věku se stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence Služba je poskytována od: r Forma poskytování: pobytová nepřetržitá Kontakt: telefon: web: 5

6 a) Způsob řízení Domov pro seniory Velké Březno se řídí obecně závaznými předpisy, metodickými pokyny svého zřizovatele (Statutární město Ústí nad Labem) a zřizovací listinou. Ředitele Domova jmenuje a odvolává Magistrát města Ústí nad Labem, ředitel je zodpovědný za řádné plnění úkolů vyplývajících z poslání Domova. Činnost Domova je prostřednictvím sociálního odboru kontrolována a metodicky usměrňována. Domov je povinen plnit své hlavní úkoly vyplývající z poslání tak, aby dodržel finanční vztahy ke zřizovateli a poskytovateli státní dotace na provoz zařízení. Je povinen předkládat zřizovateli i poskytovateli dotace finanční vypořádání, výsledky hospodaření, dále poskytovat součinnost při prováděných kontrolách a žádaných informacích. b) Hlavní činnost organizace Domov pro seniory Velké Březno je určen všem občanům na základě splnění podmínek přijetí. Organizace je tedy zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Dle ustanovení 49 je organizace zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. Dále pak dle 50 pro poskytování pobytových služeb se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Sociální pobytová služba je poskytována klientům nepřetržitě po celý rok na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Zájemci o službu jsou přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí Smlouvy. Personál je klientům k dispozici 24 hodin denně a poskytuje individuálně dle potřeb klienta služby a úkony, které si již klient nemůže zajistit sám. 4. Poslání a cíle Domova pro seniory Velké Březno Posláním a cílem poskytované služby Domova je nepřetržitě poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života, umožnit seniorům prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabránit jejich sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporovat soběstačnost klienta v rámci jeho možností. Sociální služba je poskytována tak, aby byla zachována důstojnost klientů a 6

7 jejich soukromí. Poskytování služeb se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Základním principem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb klientů. Hlavním posláním Domova je zmírňovat potíže plynoucí ze stáří, nemoci, postižení a těžké sociální situace. V zařízení vytváříme pro uživatele laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytujeme sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči s cílem zkvalitnit jejich život a naplnit jejich bio-psycho-sociální a duchovní potřeby. Vedle základních služeb organizace také poskytuje klientům pravidelné pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Každý zaměstnanec je povinen při práci s uživatelem respektovat důstojnost člověka, dodržovat zásady korektnosti, slušnosti, zdvořilosti a řídit se aktuálním Etickým kodexem DS Velké Březno. Cílem sociální služby je co největší přiblížení života klientů v Domově běžnému způsobu života. Zaměstnanci se snaží rozvíjet spoluúčast a vzájemnou spolupráci uživatelů na vytváření kvality jejich života v Domově. V rámci zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby se s každým klientem sestaví v rámci adaptačního programu do jednoho měsíce od uzavření Smlouvy individuální plán klienta, ve kterém jsou zakotveny konkrétní aktivity a služby, o které má klient zájem, a které mu Domov může poskytnout (např. výtvarná dílna, poslech hudby, ruční práce, trénování paměti, kondiční cvičení, pro věřící klienty návštěva bohoslužeb, atd.). Zaleží pouze na volbě klienta, jaký druh aktivity si zvolí. Služby Domova pro seniory Velké Březno jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku (nad 65 let), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. V Domově využívají našich služeb převážně 7

8 klienti, kterým byl přiznán jeden ze čtyř stupňů příspěvku na péči. V případě, že klient nemá zažádáno o příspěvek na péči, pomohou mu pracovnice sociálního útvaru s vyplněním žádosti. Mezi poskytované služby v Domově pro seniory Velké Březno patří: podpora při adaptaci v Domově, přítomnost praktické lékařky a odborných lékařů, ubytování, celodenní stravování, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. Ubytování v Domově zahrnuje celkovou ubytovací kapacitu 92 míst v 51 třílůžkových, 19 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojích. Domov zajišťuje klientům celodenní stravování. Strava se podává v hlavní jídelně a v jídelnách na jednotlivých odděleních. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta se strava podává na pokojích a v případě potřeby je strava přímo podávána personálem. Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu klientů, na její složení dohlíží nutriční terapeutka. 5. Sociálně-zdravotní úsek: a) Sociální úsek Při řešení umístění nového klienta do Domova upřednostňujeme postup, kdy zájemci o službu, nebo jejich rodiny využijí nabídku informativní schůzky a prohlídky Domova ještě před podáním žádosti. Důležitou součástí sociální práce je spolupráce na plnění Standardů kvality sociálních služeb s ostatními pracovníky, na jejich zavádění do praxe. Je to práce dlouhodobého charakteru, která se neustále vyvíjí a nikdy nekončí, protože kvalitu lze stále zvyšovat. Vedle činností, které 8

9 vedou k udržení tělesné soběstačnosti, se lze setkat s aktivitami, jež rozvíjejí osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti klientů. Nejpříhodnější cestou jsou rozhovory, při nichž personál zjišťuje jejich potřeby, přání, nebo kompetence. Zaměstnanci pak mobilizují vnitřní zdroje klienta a společně s ním hledají cesty, jak tyto dovednosti podpořit. Na základě osobních možností by měl být klient co nejméně závislý na poskytovaných službách, respektive využívat jen to, co skutečně potřebuje. Tímto postupem se zvyšuje kvalita života, kde nejdůležitější je individualizovaná samostatnost a podpora soběstačnosti. Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity, vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů. Služby Domova pro seniory jsou také diferencovány pro poskytování služby pro mobilní a imobilní klienty. V Domově pro seniory poskytujeme sociální péči podle biografie klienta. Každý klient má svého klíčového pracovníka, jenž zajišťuje potřeby svých klientů, jejich přání a cíle, ale rovněž možnosti, schopnosti a předpoklady jednotlivých klientů, aby jim následně mohl pomoci při zajištění zrealizování jejich tužeb a cílů. Klienti mají právo si na základě žádosti svého přiděleného klíčového pracovníka dle svého přání změnit. Všichni zaměstnanci Domova se řídí Standardy kvality sociální péče. b) Aktivizační úsek Našim uživatelům nabízíme celou řadu aktivizačních a volnočasových programů. Podle svých zájmů, schopností, aktuálního zdravotního stavu a dovedností si mohou vybrat z pestré nabídky. Uplatňujeme individuální přístup. Důležitou součástí naší práce se seniory je naslouchání, sdílení, rozhovory a uspokojování potřeby společného setkávání a podporování sounáležitosti. Zde platí, že i pouhé vyslechnutí může psychicky strádajícímu uživateli velmi pomoci. Již naznačené sdílení zážitků z prožitků vynikne zejména při společné oslavě narozenin uživatelů, jejichž datum narození spadá do příslušného časového úseku. Kromě vytváření společenských struktur mají tyto akce charakter vzpomínání na uplynulý čas reminiscenční význam. Tím podněcujeme aspekt osobní historie každého uživatele, který se významně podílí na tvorbě identity. Aktivizační činnosti zajišťují aktivizační pracovnice Domova. Nabídka denních aktivizačních činností na daný týden je vyvěšena vždy s časovým předstihem. K náplni tohoto plánu patří možnost uplatnění se na poli rukodělných činností za pomoci různých výtvarných technik, muzikoterapie, nebo trénování paměti za pomoci logických her. Takto diferencované aktivizační činnosti se konají dopoledne i odpoledne. V letních měsících využíváme zahradu a atrium s různými zákoutími ke klidnému posezení, či společnému posezení s grilováním např. při Zahradní slavnosti. Lze jednoznačně konstatovat, že aktivní zaměstnávání a společenská integrace mají v rámci celostního přístupu zřetelně pozitivní účinky na zdravotní stav uživatelů. Chceme udržet jejich tělesnou soběstačnost a samostatnost, orientaci v oblasti mezilidských vztahů za pomoci tréninku mentálních a fyzických sil a sociálních kompetencí. Aktivizace seniorů je především prevencí proti ztrátě soběstačnosti. Vychází z ergoterapie (léčba prací) pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při ní konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici, také poskytuje seniorům uvědomění si vlastní ceny. Aktivizace v neposlední řadě pomáhá překonat pocity odložení, které senior může zažívat po umístění v DS a pomáhá mu zbavit se strachu z těchto zařízení, nalézt nové známé a přátele a zapomenout na bolest, útrapy a hlavně důstojně a v pohodě prožít podzim života. 9

10 Aktivizaci klientů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci se sociálními a s klíčovými pracovníky na všech odděleních. Náš Domov pro seniory nabízí řadu aktivit: trénování paměti -skupinové i individuální, kondiční cvičení na židlích, výtvarná dílna (kde probíhá řada nových výtvarných technik), odpolední pohodové posezení u kávy, kulturní odpoledne, která nabízejí setkání s hudbou, zpěvem, tancem, přednáškami, nebo promítáním filmů, či pohádek, odpolední vycházky do okolí, nebo na zahradu v DS, výlety do ZOO, na výstavy, možnost sledování televizních programů ve společenských místnostech na každém patře a na hale DS, malé společenské hry na jednotlivých odděleních, reminiscenční vzpomínková odpoledne a mnoho dalších aktivit. Nad rámec těchto akcí byl pro klienty také zajištěn servis při volbách do poslanecké sněmovny. Jednalo se zejména o zajištění volebních materiálů od všech kandidátních stran, vyřízení voličských průkazů a bylo tak umožněno všem klientům volit přímo v Domově. Klienti mají také možnost účastnit se katolických mší, které se pravidelně 1x měsíčně konají na kulturní místnosti v našem DS. Aktuální program aktivit je vždy vyvěšen na nástěnce na každém oddělení v DS, ve společných prostorách i na webových stránkách zařízení. c) Zdravotní úsek Zdravotní péče je zabezpečena formou ambulantní péče prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s 36 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Péče je poskytována výhradně na základě indikace lékaře a je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Domov poskytuje klientům nepřetržitou lékařskou a ošetřovatelskou péči, která je zajištěna praktickým lékařem, odborným lékařem psychiatrem, registrovanými sestrami a pracovníky v přímé obslužné péči. 10

11 V rámci uceleně poskytované služby a pocitu bezpečí poskytuje DS klientům lékařskou a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu a potřebné míře pomoci při zvládání základní péče o vlastní osobu. V zájmu klienta je dodržovat léčebný režim, pokyny lékaře a ošetřovatelského personálu. Při přijetí do DS klient absolvuje vstupní prohlídku praktickým lékařem DS, který posoudí a zaznamená současný zdravotní stav klienta. Do 24 hodin po nástupu klienta vypracuje registrovaná sestra ošetřovatelskou anamnézu a provede fyzikální vyšetření. Pokud klient potřebuje ošetřovatelskou péči, stanoví sestra ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelský plán. Spolu s klientem naplánují ošetřovatelské individuální cíle a intervence v souladu s praktickým lékařem DS. V odpoledních, nočních hodinách a o víkendech je zdravotní péče zajištěna registrovanými sestrami na jednotlivých odděleních a v případě potřeby je jimi zajištěna lékařská péče formou lékařské služby první pomoci, či rychlou záchrannou službou. Lékařské výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V případě doplatku na předepsané léky a zdravotnické pomůcky si tento doplatek klient hradí sám v hotovosti, nebo prostřednictvím depozitního účtu. U klienta s podezřením na onemocnění infekční chorobou, se postupuje dle rozhodnutí lékaře DS a hygienické služby. Zdravotní a ošetřovatelský personál zajišťuje všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. Domov poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, vykazuje zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony, vede předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je účast na individuálním plánování. Dalším členem týmu je nutriční terapeutka. Rehabilitační péči náš Domov neposkytuje. 11

12 6. Využití příspěvku na péči k : Příspěvek na péči (dále jen PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění, či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou a při výměně inkontinentních pomůcek, či s pomocí výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci Domova klientům tak umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, zabraňují tak jejich sociálnímu vyloučení a co nejvíce podporují soběstačnost v rámci vašich možností. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života. Jsou to různé aktivizační činnosti, dále např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi, či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti. V případě umístění osoby - klienta do Domova pro seniory, náleží celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče ( 73 odst.4 zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).v případě klientů bez PnP v našem Domově nejde o klienty, kteří na PnP nemají nárok, ale o klienty, kterým bylo o PnP teprve zažádáno, ale i přesto jsou jim úkony péče poskytovány. PnP je vždy přiznáno zpětně. Sociální pracovnice Domova žádají jak o přiznání PnP, tak v případě nízkého stupně PnP (z důvodu zhoršení zdravotního stavu klientů) žádají o vyšší stupeň PnP. Do doby přiznání vyššího stupně PnP, je péče hrazena z provozních prostředků. U klientů v I., II., III. a IV. stupni závislosti je příspěvek na péči plně vyčerpáván. O příspěvku rozhoduje krajská pobočka příslušného Úřadu práce. Struktura klientů podle stupně závislosti v roce 2014 DS DZR Celkem I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost ostatní - bez příspěvku Příspěvek na péči bez příspěvku I.st ,- II.st ,- III.st ,- IV.st ,- 33% 3% 14% 27% 23% 12

13 7. Stravovací úsek Stravování je poskytováno klientům s ohledem na jejich mobilitu, buď ve společných jídelnách, nebo v jednotlivých pokojích, kam se strava rozváží. Vzhledem k zachování soběstačnosti klienta je snahou našeho Domova, aby se co největší počet klientů stravoval mimo vlastní pokoj. Stravovací provoz Domova pro seniory Velké Březno poskytuje svým klientům standardizovanou nutriční péči. Zařízení má svůj dietní systém, podle nějž se připravuje dieta č. 3 základní, dieta č.4 žlučníková, šetřící, dieta č. 9 diabetická a dieta č. 9/4 diabetická šetřící. Strava je podle potřeb, či přání klientů, také mechanicky upravována (např. mleté maso, mix). V případě specifické diety, která je naordinována lékařem (z důvodu onemocnění), sestavuje nutriční terapeutka individuální dietu pro konkrétního klienta. V pravidelných měsíčních intervalech je sledována hmotnost klientů a díky tomu můžeme flexibilně reagovat na váhové výkyvy, například změnou, či úpravou nutriční péče. V zařízení probíhá nepřetržitá komunikace mezi klienty, personálem a pracovníky stravovacího provozu, což nám umožňuje pružně reagovat na přání a požadavky ze strany klientů. Pro přípravu pokrmů využíváme kvalitní čerstvé potraviny. Strava se připravuje dle pravidel a zásad správné hygienické výroby a praxe. Jídelní lístky neustále obměňujeme, jsou zařazovány nové receptury, a to přispívá k celkové spokojenosti strávníků. V roce 2014 jsme uvařili a podali porcí jídel (snídaně, obědy, večeře, druhé večeře pro diabetiky, přesnídávky). Snažíme se vařit jídla chutná a podle zásad zdravé výživy, nesmí chybět ani pestrost a vyváženost stravy. Zařazení do diet určuje lékař podle onemocnění klienta. Snažíme se, aby bylo jídlo nejen chutné, ale i na pohled lákavé pro strávníka. Také dohlížíme, aby klienti měli dostupné nápoje nejen ke každému jídlu, ale i během dne. Z tohoto důvodu je na každém patře volně dostupný slazený i neslazený čaj, šťáva a minerální voda Šumavský pramen. Individuálním přístupem se proto snažíme, aby bylo vyhověno potřebám a přáním všech našich strávníků. Na prvním místě je pro nás spokojený a nasycený klient. 13

14 8. Personalistika a provozně-ekonomický úsek: a) Přehled zaměstnanců dle jednotlivých kategorií k Pracovní pozice Pracovní úvazek Ředitel organizace 1 Ekonom, statutární zástupce ředitele 1 Manažer kvality a sociální služby 1 Sociální pracovnice 1 Administrativní asistent 1 Ekonomický asistent 0,5 Pracovnice prádelny 2 Údržbář 0,5 Recepční 2 Uklizeč 4 Referent stravovacího provozu 1 Kuchař/ka 5 Pomocná kuchařka 2 Pomocný pracovník stravovacího provozu 1 Uklizeč ve stravování 1 Vedoucí úseku přímé, aktivizační a zdravotní péče 1 Koordinátor aktivizace 1 Aktivizační terapeut 1 Nutriční terapeut 0,15 Zdravotní sestra 8,75 Koordinátor oddělení se zvláštním režimem 1 Pracovník přímé obslužné péče 29 celkem 65,9 14

15 b) Vzdělávání zaměstnanců Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, organizace zajistila další vzdělávání pracovníků, kterými si upevňují, doplňují a obnovují kvalifikaci. V roce 2014 byla tato vzdělávací povinnost splněna (v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok) účastí v akreditovaných kurzech, školících akcí a využitím supervizní podpory: Pracovníci přímé obslužné péče absolvovali tyto kurzy: - Pomůcky Romedic pro snadnější život - Používání inko pomůcek - Techniky při zvládání agrese klienta - Individuální plány péče - Základní kurz bazální stimulace - Řešení konfliktu a vyjednávání - Péče o pečující v soc. službách a ochrana jejich zdraví pomocí prvků Škola zad - Alternativní metody komunikace a smyslové stimulace uživatelů s PFK a demencí - Stres a prevence syndromu vyhoření u pracovníků v soc. službách pomocí psychologických disciplín - Individuální plánování, klíčový pracovník a jeho kompetence, vedení ind. záznamů a individuální plán podpory a péče v rámci SQSS č.5 Ostatní zaměstnanci doplňovali své vzdělávání dle potřeb organizace a svých kompetencí. 9. Ekonomické údaje za rok 2014: Hospodaření jsme v roce 2014 ukončili se zlepšeným hospodářským výsledkem ,06Kč. Celková výše nákladů činila ,00Kč, celková výše výnosů činila ,52Kč. Do celkového hospodaření byla zapojena doplňková činnost organizace, která pomohla pokrýt ztrátu z hlavní činnosti a přispěla ke zlepšenému hospodářskému výsledku. Základní údaje o hospodaření: 15

16 Výnosy z činnosti: úhrady klientů za pobyt a stravu úhrady klientů za péči ( příspěvky na péči) výnosy z fakultativních služeb úhrady od zdravotních pojišťoven dotace z MPSV příspěvek zřizovatele na provoz ( provoz= ,-Kč, havarijní oprava kanalizace= ,-, pojistné plnění ze škodné události vlivem prudkých dešťů 7 980,-) příspěvek na mzdy - Úřad práce příspěvek na mzdy - Prosapia,o.s. vyčerpaná část z fondu Ústeckého kraje odpisy pokryté odpisy nepokryté ostatní výnosy( zaokrouhlovací rozdíly, úroky z účtu, přeplatek silniční daně) celkem ,00 Kč ,00 Kč 3 364,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 770,00 Kč ,00 Kč Náklady z činnosti: mzdové náklady včetně zákonných odvodů potraviny energie náklady drobného dlouhodobého majetku provozní materiál provozní opravy opravy - kanalizace, elektroinstalace, skleníky po povodních ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16

17 ostatní náklady odpisy pokryté odpisy nepokryté celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Doplňková hospodářská činnost: Výnosy z prodeje obědů Celkové náklady ,00 Kč ,00 Kč 10. Kontroly v organizaci Řídící kontroly Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací. Plán kontrol je předem daný. Každý vedoucí si pravidelně kontroluje svůj úsek, dvakrát za rok je provedena velká kontrola všech úseků, která je vedená ředitelem zařízení. Kromě pravidelných kontrol se na všech úsecích provádí i kontroly namátkové. 11. Uskutečněné plány za rok oprava kanalizace - navýšení kapacity Domova se zvláštním režimem a snížení kapacity Domova pro seniory - příprava nových webových stránek - instalace informačního systému u pokojů - oprava úseku bílého nádobí v kuchyni - oprava terasy - oprava skleníku zničeného povodní 12. Celkový přehled klientů za rok 2014: Počet klientů celkem 92 Počet přijatých klientů 13 Počet žádostí k zařazení do pořadníku 67 Počet zemřelých klientů + počet propuštěných klientů na 17 vlastní žádost Evidování počtu žádostí celkem 127 Žádosti odmítnuté z důvodu nezačlenění žadatele do cílové 0 skupiny 17

18 13. Struktura klientů dle věku k : Domov pro seniory let let let pod 65 let Domov se zvláštním režimem let let let pod 65 let 14. Sponzorské dary a poděkování sponzorům Děkujeme církevní organizaci za finanční dar, který jsme obdrželi na pořízení 10 ks jednostranných preventivních antidekubitních matrací značky LUX a 2 ks doplňků k matracím (antidekubitní podložky) značky Visco. Dále jsme z toho finančního daru pořídili 4 ks speciálních prostěradel WENDY LETT s protiskluzovou podložkou. 15. Podpora veřejnosti Náš Domov pro seniory Velké Březno také slouží účastníkům rekvalifikačních kurzů, studentům středních odborných škol, VOŠ a VŠ jako místo pro vykonávání jejich odborné praxe a k získání podkladů pro vypracování vysokoškolských prací. 18

19 16. Závěrečné slovo ředitele Domova V této výroční zprávě jste se mohli seznámit s chodem Domova v roce 2014, s rozsahem péče, s výsledky hospodaření a s celou řadou dalších informací, které by pro Vás mohly být velmi zajímavé. V oblasti poskytování služeb se stále snažíme zkvalitňovat poskytovanou péči. Projevená spokojenost ze strany klientů, jejich rodinných příslušníků i širšího okolí a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova pro seniory Velké Březno v systému sociálních služeb. Je pro nás obtížné předpokládat další vývoj, ale doufáme, že zřizovatel, Statutární město Ústí nad Labem, pro náš Domov bude i v příštím roce oporou a záštitou. Bez podpory zřizovatele dokážeme tuto koncepci zrealizovat jenom částečně, zdlouhavě a nedokonale. Velmi nás těší spolupráce s lidmi, kteří mají své zaměstnání rádi. Víme, že jsou to lidé, jež mají velké sociální cítění a jsou proto schopni a ochotni pracovat nad rámec svých povinností. Víme, že máme společné cíle. Jde nám všem o naše klienty, o jejich bezpečí, o jejich rozvoj, o jejich šťastný život, který naším prostřednictvím žijí. Děkujeme touto cestou našemu zřizovateli a všem partnerům za pomoc při práci v roce 2014, stejně jako i všem externím spolupracovníkům a sponzorům, kteří se podíleli na tom, aby naši klienti byli co nejspokojenější. Poděkování patří i zaměstnancům, kteří péči o naše klienty vnímají jako poslání a ze všech sil se snaží zkvalitnit a zpříjemnit jim jejich pobyt v našem zařízení. Závěrem lze konstatovat, že v roce 2014 bylo v Domově pro seniory dosaženo dobrých výsledků. Věříme, že společnými silami se nám podaří naše poslání naplnit. Důsledně bylo dbáno na to, aby všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly řádně dodržovány. V Domově pracují vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kterým bylo umožněno neustále se vhodně vzdělávat. V následujících letech i nadále zůstává naší jednoznačnou prioritou udržení a zvýšení již vybudované kvality poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl zajištění důstojného života našich klientů. Na závěr Výroční zprávy bych ještě jednou rád poděkoval všem zaměstnancům domova, kteří svou svědomitou, odbornou a především nelehkou prací dokázali zachovat vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb, za dobře odvedenou práci a obětavost, někdy i nad rámec svých pracovních povinností, zejména z hlediska zajišťování volnočasových aktivit pro naše klienty, a též i zajištění plynulého provozu. Dále děkuji rodinným příslušníkům, zřizovateli, dodavatelům, sponzorům a příznivcům našeho Domova za veškerou podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitňování sociálních služeb. Nelze též opomenout i externí pracovníky, kteří podpořili naši činnost v uplynulém roce. I nadále je naším cílem v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb pokračovat v dalším vzdělávání pracovníků. Pokud bude i nadále v organizaci pracovat tým zaměstnanců, který dělá svou práci kvalifikovaně, projeví se to i na našich klientech, kteří budou žít tak, aby jim byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Velmi si vážíme uznání od klientů, rodinných příslušníků, kteří svým poděkováním dokázali ocenit naši práci. 19

20 Prohlašuji, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle mého nejlepšího vědomí údaje obsažené ve výroční zprávě správné, a že v ní nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Výroční zprávy. Mgr. Tomáš Kříž ředitel Domova pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 20

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více