ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU"

Transkript

1 ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

2

3 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku Současná situace v sociálních službách na Uničovsku 9 1. Cílová skupina senioři Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež Cílová skupina - osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobivé Opatření: Zřízení a provoz nízkoprahového denního centra Opatření: Zřízení a provoz sociální poradny Opatření: Vznik sociálně aktivizační služby Opatření: Zachování provozu azylového domu pro muže a ženy v Uničově Opatření: Zachování provozu domova pro matky sdětmi v tísni v Uničově Opatření: Zachování provozu noclehárny v Uničově Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením Opatření: Vznik chráněných dílen Opatření: OS Jasněnka 30 Seznam použitých zkratek 32

4 1. Úvod Vážení přátelé, právě jste otevřeli v pořadí druhý komunitní plán sociálních a příbuzných služeb na Uničovsku pro roky Svým obsahem navazuje na první komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku pro roky Druhý komunitní plán řeší nové situace v sociálních službách, reaguje na nové problémy dané současnou ekonomickou a politickou situací. Komunitní plán vznikal za aktivní účasti členů řídící skupiny, kteří sestávají ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících v Mikroregionu Uničovsko a zástupců města Uničova. Původní pracovní skupiny byly zrušeny, řídící skupina byla zachována. Někteří členové z rušených pracovních skupin přešli do řídící skupiny, která se v průběhu procesu stále rozšiřuje. Cílové skupiny seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže ohrožených návykovým chováním, drogami, a osob v přechodné sociální krizi, se zachovaly, v řešení byly i další cílové skupiny, například závislí na alkoholu a nezaměstnaní, řešen byl také problém etnických menšin. Opatření ke stávajícím službám zůstala zachována, vzniklo několik dalších nových opatření k nově vznikajícím službám. Dalším výstupem práce řídící skupiny je katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově. Věřím, že práce na těchto dvou dokumentech přispěje k rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb v mikroregionu. Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za vynaložený čas a práci v řídící skupině. Lenka Jořenková koordinátorka 2. Demogafická struktura Celkový počet obyvatel v Uničově a v uvedených obcích k byl lidí, z toho je žen a mužů. Tabulka 1: Počty obyvatel obcí Uničovska k : Počet obyvatel jednotlivých obcí Uničov Dlouhá Loučka Lipinka 212 Medlov Nová Hradečná 774 Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice 233

5 Graf 1: Věková struktura obyvatel Uničovska. Struktura obyvatelstva Uničovska podle věku Z grafu je zřejmé, že největší množství obyvatel na Uničovsku je ve věku let a let. Vysoký je však také počet obyvatel v postproduktivním věku s tendencí dalšího nárůstu. Dokládá to i prognóza věkové struktury obyvatelstva Olomouckého kraje od Českého statistického úřadu, ze které vyplývá nárůst počtu občanů této věkové skupiny po roce Následující tabulka udává, kolik lidí se na sledovaném území narodilo a zemřelo a kolik lidí se přistěhovalo a vystěhovalo, z čehož vychází tzv. migrační saldo, což je rozdíl mezi počtem přistěhovalých. To je společně s přirozeným přírůstkem základním údajem pro bilance obyvatelstva. Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva na Uničovsku podle obcí v roce 2008 Název obce Narození Zemřelí Pohyb obyvatelstva Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek Uničov Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice

6 Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel v letech podle obcí. Počet obyvatel Název obce Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Uničov Želechovice Z výše uvedených údajů vyplývá nepatrný, ale setrvalý úbytek občanů v Uničově. V roce 2009 se narodilo 104 dětí a dalších 133 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu. Bydliště zrušilo 209 lidí a zemřelo 122 lidí. Ve městě je přihlášeno 60 cizinců, z toho 9 ze zemí Evropské unie, 51 ze států mimo Evropskou unii. Tabulka 4: Míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu leden 2010 Název obce Nezaměstnanost v % Uničov 17,8 Dlouhá Loučka 24,3 Lipinka 27,8 Medlov 21,3 Nová Hradečná 18,9 Paseka 19,2 Šumvald 17,2 Troubelice 20,7 Újezd 18,5 Želechovice 18,2 Z pohledu nezaměstnanosti si celý Olomoucký kraj dlouhodobě udržuje třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi 14 kraji České republiky a to s mírou nezaměstnanosti ve výši 13,2 %, tedy lidí. 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku. Poslání a cíle KPSS Posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb, zjišťování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a skutečných potřeb obyvatel,

7 které nejsou naplňovány. Při tomto procesu je sledováno, jak by měla vypadat síť sociálních služeb a jakými způsoby se bude další rozvoj sítě realizovat. Jedním z nejdůležitějších cílů je zjištění skutečné potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivá území. Účelem je uspokojování skutečných potřeb občanů s následným zefektivněním vynakládaných finančních prostředků. KPSS slouží jako jeden z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci. Zvyšuje dostupnost, kvalitu a rozšiřuje nabídku sociálních služeb. Základem pro fungování budoucího systému sociálních služeb na Uničovsku jsou již vybudované a fungující sociální služby a primárním úkolem do budoucna je jejich další udržitelnost, především proto, že tyto služby jsou využívány a je o ně zájem. Územní působnost procesu KPSS Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhá stále na stejném území obce s rozšířenou působností tj.: Medlov, Paseka, Dlouhá Loučka, Želechovice, Újezd, Troubelice, Šumvald, Nová Hradečná, Lipinka. Proces KPSS byl zahájen v roce 2006, poté byla zahájena fáze implementace. Implementace: Implementační fáze probíhá od schválení Komunitního plánu sociálních služeb na Uničovsku tj. od Proces implementace probíhá na stále stejném území a po dobu platnosti Komunitního plánu tj. od roku 2007 do roku Účelem implementace je zaměřit se na to, zda a jak jsou naplňovány priority, jestli dochází ke změnám naplánovaných činností, nebo zda se neobjevily nové oblasti vyžadující řešení. Ke zhodnocení probíhající implementace slouží monitorovací zpráva. Monitoring: Jednotlivá opatření jsou monitorována a zapisována v monitorovací zprávě, která se vypracovává pro účely střednědobého plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Během procesu zůstaly všechny sociální služby zachovány, jedna služba byla rozšířena a další nová služba nevznikla. Metodická pomoc KPSS Olomouc: Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhalo prostřednictvím projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zpracovatelům Komunitního plánování byla po celou dobu poskytována mimo jiné i metodická pomoc z Olomouckého kraje. Tuto pomoc zajišťovala krajská metodička PaedDr. Božena Sojáková. Udržitelnost krajského projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji byla ukončena k Další pomoc a spolupráce je zajišťována pracovníky odboru sociálních věcí Olomouckého kraje. Krajská pracovní skupina: V říjnu 2008 metodici KPSS při Poradenském centru sociálních služeb Olomouckého kraje podávali projekt do globálního grantu OP LZZ (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Do tohoto projektu se město Uničov zapojilo spolu s městy Jeseník, Litovel, Mohelnice, Šumperk, Kojetín a dále místní akční skupinou Záhoří Bečva, o.s.

8 Rozpočet pro každého partnera byl plánován ve výši ,- Kč. Tato částka měla být použita na aktualizaci katalogu, aktualizaci komunitního plánu, aktualizaci výzkumu a odměny organizačním strukturám. Projekt i přes nadlimitní počet bodů nebyl schválen Výběrovou komisí a skončil v zásobníku projektů. Fungování a metodická podpora KPSS byla zajištěna do konce roku Pro všechna města zapojená do projektu přesto zůstává povinnost informovat Olomoucký kraj formou monitorovacích zpráv o implementaci. Organizační struktura Pracovní skupiny a řídící skupina: Pracovní skupiny byly zrušeny pro nezájem o další činnost ze strany členů. Úkolem řídící skupiny bylo zpracovat problematiku daných cílových skupin a podrobně se zaměřit na popis současné sociální situace v dané cílové skupině uživatelů. Konečným výstupem její činnosti je vytvoření aktualizovaného komunitního plánu. Řídící skupina se schází v intervalu 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby. V období platnosti komunitního plánu se řídící skupina sešla 16x. Během procesu se měnil několikrát počet členů řídící skupiny. V současné době je 16 stávajících členů. Koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku je od Lenka Jořenková (sociální pracovník azylového domu pro muže a ženy). Katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času: Ke zmapování situace poskytovaných sociálních služeb velmi pomohlo sestavení a vydání Katalogu poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově, který byl aktualizován souběžně s aktualizací komunitního plánu. Jsou zde popsány dostupné služby, jejich provozní doba, kontakty na poskytovatele, včetně těch, kteří na Uničovsku nesídlí, ale jejichž služby jsou zde dostupné. Vedle získání přehledu o sociálních službách a jejich poskytovatelích je katalog informačním zdrojem pro širokou veřejnost i pro ty, kteří potřebují využít některou ze sociálních nebo příbuzných služeb. Katalog je dostupný u poskytovatelů sociálních služeb, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu a v informačním centru města Uničova. Tabulka 5: Složení Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku: Jméno Organizace Doba působení v ŘS Bc.Miroslava Hoduláková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Dalibor Horák Město Uničov dosud Mgr. Ivo Olbert Město Uničov dosud Mgr. Jana Veselá Dům dětí a mládeže dosud Mgr. Petr Hromada Charita Šternberk, KPM Uničov dosud Dana Axmannová DiS. Charita Šternberk, KPM Uničov dosud

9 Mgr. Miloslava Bártová OS Jasněnka dosud Marcela Foretová OS Jasněnka dosud Ing. Soňa Šlosarová Charita Šternberk dosud Petra Kejvalová DiS. Charita Šternberk, středisko Uničov PhDr. Jana Kolomazníková Nadační fond Větrník dosud Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk dosud Jaroslav Kolomazník SPCCH Uničov dosud Lenka Jořenková Centrum sociálních služeb koordinátorka KPSS dosud Jaroslava Kocurková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Radka Redzinová Charita Šternberk, středisko Uničov dosud Monika Glatterová Axyn Czech s.r.o dosud 4. Současná situace v sociálních službách na Uničovsku Pro vznik nové vize sociálních služeb i konkrétních opatření řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb pro tyto účely využila metodu SWOT analýzy. SWOT analýza znamená analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT je z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky současného stavu poskytovaných služeb a zároveň příležitostí a ohrožení, jaká mohou nastat v budoucnosti. Řídící skupina KPSS Uničovska zpracovala SWOT analýzu pro celý region v této podobě: Tabulka č.6.: SWOT analýza situace v sociálních službách na Uničovsku: Silné stránky (Strenghts) Co děláme dobře? - individuální přístup ke klientům (zdrav. postižení, senioři) - dostatek poskytovatelů - více zřizovatelů - spolupráce poskytovatelů - poskytování služeb pro seniory - Centrum sociálních služeb, Charita - poskytování služeb pro osoby s mentálním postižením OS Jasněnka - poskytování služeb pro drogově závislé K centrum - poskytování služeb pro klienty bez přístřeší Centrum sociálních služeb -azylové domy Slabé stránky (Weaknesess) Co nám moc nejde? - financování sociálních služeb - nestabilita financování - přetíženost personálu limity na počet pracovníků - chráněné bydlení - chybí služby pro psychotiky a psychopatiky - zajištění služeb a poradenství pro alkoholiky a gamblery - chybí spolupráce v rámci mikroregionu - administrativní náročnost získávání finančních prostředků od poskytovatelů dotací - chybí odlehčovací služby

10 - odlehčovací služby pro seniory - Charita - víme, jak získat finance (NNO) (MPSV, kraj, MŠMT, sponzoři) - příznivá politická situace - podpora města - tradice - profesní růst poskytovatelů - zpracovávání standardů kvality sociálních služeb - informační centrum pro seniory - Centrum sociálních služeb - zřízení mateřských center - informovanost veřejnosti o službách Příležitosti (Opportunities) Jaké máme příležitosti? - příznivá politická situace - spolupráce poskytovatelů - zapojení veřejnosti - aktualizace katalogu - funkční komunitní plánování - odstraňování architektonických bariér - zřízení bytu na půl cesty - chybí chráněné dílny Ohrožení (Threats) Co nás ohrožuje? - nepříznivá sociální situace - jednoleté financování projekty - nevyrovnanost finanční podpory - nezaručitelnost financí - nevyhovující, nejasná legislativa - nadměrné administrativní požadavky na projekty - vysoká nezaměstnanost - současná ekonomická krize - nedostatečné finance na vzdělávání pracovníků - možnost snížení kvality poskytovaných služeb z důvodů přetíženosti pracovníků - absence služeb pro etnické skupiny 1. Cílová skupina senioři 1.1. Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko. Název cíle: Zachování činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klubu sluníčko. Charakteristika opatření: Služba je poskytována ve společenských místnostech realizátora. Jedná se o dlouhodobou aktivizační a motivační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zájmové činnosti jsou podporovány formou pravidelných setkávání (2x týdně) za účelem zajištění kontaktu uživatelů se společností v příjemném prostředí. Nabídkou jsou vzdělávací a aktivizační programy, pro službu jsou vypracovány standardy. 10

11 Očekávaný dopad opatření: - posilování fyzické kondice, paměti, myšlení, tvořivosti a dalších schopností uživatelů - pozitivní vliv na zdraví, zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů - zajištění aktivního stárnutí uživatelů - podpora samostatnosti, sebeobslužnosti a začlenění uživatelů do společnosti Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - činnost aktivizační služby - zvyšování kvalifikace pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko Časový harmonogram plnění opatření: zvyšování kvalifikace a odbornosti sociálních pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko -1 x měsíčně Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - Město Uničov - mateřské školy - městská knihovna - soukromé osoby Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem cílové skupiny - nedostatek financí Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 20) - počet setkání (min. 80/rok) Existence služby: - služba existuje 11

12 1.2. Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího rozsahu pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování kvalitní pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost nebo nemožnost poskytnutí potřebné péče prostřednictvím rodinných příslušníků. Zajištění pohotovostní služby po dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu v rámci tísňové služby, která klientům pomáhá dovolat se pomoci v krizové situaci. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - zvýšení soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - snížení zdravotních i sociálních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádosti o podporu projektu v požadovaném termínu - sledování efektivity opatření Časový harmonogram plnění opatření: činnost pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu - lůžková zařízení poskytující sociální a zdravotní služby - praktičtí lékaři Počet uživatelů: 200 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje - úhrady uživatelů 12

13 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem osob v cílové skupině Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 210) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.3. Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory. Název cíle: Zachování stávajících služeb denního stacionáře pro dospělé a seniory. Charakteristika opatření: Pomoc v péči o dospělé a seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zabraňuje zhoršení zdravotního i psychického stavu klientů. Důležitým prvkem je odlehčení v péči rodinným příslušníkům, kteří o seniory pečují a potřebují nezbytný odpočinek. Služba obsahuje aktivizační a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické činnosti apod. vždy s ohledem na aktuální stav každého jednotlivce. Očekávaný dopad opatření: - zajištění péče o nesoběstačné seniory - odlehčení péče rodinným příslušníkům, zlepšení jejich psychické kondice - zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání projektových žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech Časový harmonogram plnění opatření: provoz denního stacionáře - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace 13

14 Počet uživatelů: 20 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - obce mikroregionu - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek finančních prostředků - nevyvážená státní dotační politika - malý zájem uživatelů o službu Efektivita: - počet uživatelů služby (20 osob/rok) Existence služby: - služba existuje 1.4. Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni si zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost, popř. jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pomoc s péčí rodinným příslušníkům, kteří nejsou sami schopni péči poskytnout. Existuje návaznost na další zajišťované služby, např. zajišťování zdravotních pomůcek. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života seniorů v přirozeném domácím prostředí - zvyšování soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - aktivizace seniorů - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování charitní pečovatelské služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech - sledování efektivity opatření 14

15 Časový harmonogram plnění opatření: činnost charitní pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků - sledování efektivity opatření - spolupráce s obcemi průběžně, po dobu trvání služby Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu Počet uživatelů: 90 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - úhrady uživatelů Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 75/rok) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.5. Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní ošetřovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování zdravotních služeb registrovanými zdravotními sestrami s požadovaným vzděláním a praxí. Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. Poskytování komplexní péče o ležícího pacienta, provádění rehabilitační a pohybové léčby, aplikací injekcí, aplikací inzulinu, nácviku při aplikaci inzulinu uživatelem 15

16 nebo jeho rodinou, odběrů krve a biologického materiálu, měření glykemie glukometrem, aplikací klyzma, aplikací opiátů, péče o stomie, cévkování žen, péče o permanentní katetr, prevence a léčby dekubitů, převazů bércových vředů a pooperačních ran, peritoneální dialýzy, sledování fyziologických funkcí, pomoc při péči o těžce nemocné. Očekávaný dopad opatření: - zajištění zdravotní péče o seniory a osoby se zdravotním postižením - odlehčení v péči rodinným příslušníkům - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - snížení zdravotních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - podání žádostí o podporu projektů v požadovaných termínech - naplňování standardů kvality - spolupráce s obcemi při zajištění informovanosti uživatelů Časový harmonogram plnění opatření: činnost ošetřovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odborností pracovníků - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - lůžková zařízení, poskytující zdravotní a sociální služby - praktičtí a odborní lékaři Počet uživatelů: 120 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - úhrady uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů 16

17 Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 140) - počet úkonů (min. 7500/rok) Existence služby: - služba existuje 1.6. Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory. Název cíle: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory v Dolní Sukolomi. Charakteristika opatření: Zřízení a provoz nového Penzionu pro seniory, ve kterém budou poskytovány registrované sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby. Domov pro seniory je zařízení sociálních služeb pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, resp. zdravotního stavu, a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Odlehčovací služba je sociální služba seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. V Penzionu pro seniory bude k dispozici 18 pokojů pro celkem 40 osob. Očekávaný dopad opatření: - vznik nových sociálních služeb ve městě Uničov domov pro seniory a odlehčovací služby - zlepšení kvality života seniorů - celodenní komplexní péče o seniory - podpora pečujících rodin - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory - poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Časový harmonogram plnění opatření: dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory 17

18 - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Zodpovědný realizátor opatření: Firma GENTE STEEL s.r.o Dolní Sukolom Spolupracující subjekty: - praktičtí lékaři - organizace v okolí města Uničova poskytující služby seniorům Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: 2010: Kč dostavba a vybavení : cca Kč/rok provoz Penzionu pro seniory Zdroje financí: - vlastní zdroje firmy GENTE STEEL s.r.o. na dostavbu a zprovoznění penzionu - úvěr - ministerstvo práce a sociálních věcí - úhrady od uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem ze strany seniorů - nezaregistrování sociálních služeb - nedostatek financí na dokončení a zprovoznění Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 30/rok) Existence služby: - nová služba 18

19 2. Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami 2.1. Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov. Název cíle: Trvalý provoz a rozvoj kontaktního centra pro uživatele drog - KPM Uničov. Charakteristika opatření: Poskytování nízkoprahových služeb experimentátorům s drogami a uživatelům drog, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám z Uničova okolí. Očekávaný dopad opatření: - snižování rizik spojených s užíváním drog u jejich uživatelů - ochrana veřejnosti před riziky užívání drog - snižování sociálního vyloučení uživatelů drog i osob blízkých - snižování kriminality v mikroregionu Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - zajištění trvalé udržitelnosti provozu KPM Uničov, který trvá od roku upevnění spolupráce s ostatními sociálními službami na Uničovsku. - rozšíření služby KPM o terénní program (služby KPM poskytované v okolí Uničovska) Časový harmonogram plnění opatření: provoz k-centra Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - příslušné sociální a zdravotní služby (i mimo mikroregion) - obce mikroregionu - ostatní kontaktní centra v rámci Arcidiecézní charity Olomouc Počet uživatelů: uživatelů/rok kontaktů za rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Rada vlády ČR - Olomoucký kraj - ministerstvo zdravotnictví a obce mikroregionu - sponzoři - vlastní zdroje 19

20 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nevyvážená státní dotační politika - negativní postoje veřejnosti, - nízká informovanost veřejnosti o poskytovaných službách Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 100/rok) - počet kontaktů (min /rok) Existence služby: - existující služba 2.2. Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež. Název cíle: Zřízení a provoz nízkoprahového klubu pro mládež. Charakteristika opatření: Zřízením nízkoprahového zařízení pro bezpečné a smysluplné trávení volného času mládeže, která je jinak neorganizovaná nebo je ohrožená sociálně patologickými jevy (děti se soc. slabých rodin, etnických menšin atd.) zajistit sekundární prevenci před ohrožením sociálně patologickými jevy. Očekávaný dopad opatření: - vznik bezpečných prostor (bez alkoholu, drog a násilí) - smysluplné využívání volného času - snižování kriminality v mikroregionu - předcházení sociálnímu vyloučení Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - vytipování vhodných prostor ve spolupráci s městem - opětovné dojednání zřizovatele služby v závislosti se slučováním charit - podání projektu v termínech dotačních řízení - podání žádostí o finanční podporu u potenciálních zdrojů (město, obce, kraj, ministerstva, firmy v mikroregionu) Časový harmonogram plnění opatření: zajištění vhodných prostor - zajištění realizátora projektu - kodifikace projektu provoz nízkoprahového klubu Zodpovědný realizátor opatření: - dle časového harmonogramu Spolupracující subjekty: - Dům dětí a mládeže Uničov - příslušné veřejné a sociální služby 20

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh

Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 02 konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Zábřeh Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz www.zabrezsko.cz Zápis z jednání Poradenský den mikroregionu

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí.

Implementační plán byl dne 24. února 2011 schválen řídící skupinou a dne 5. dubna 2011 předložen Radě města Prostějova na vědomí. Souhrnná hodnotící zpráva Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 2013 (období od 1. 3. 2012 do 1. 4. 2013) I. Obecný úvod Dne 5. 8. 2010 byla první verze

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více