ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU"

Transkript

1 ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

2

3 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku Současná situace v sociálních službách na Uničovsku 9 1. Cílová skupina senioři Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež Cílová skupina - osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobivé Opatření: Zřízení a provoz nízkoprahového denního centra Opatření: Zřízení a provoz sociální poradny Opatření: Vznik sociálně aktivizační služby Opatření: Zachování provozu azylového domu pro muže a ženy v Uničově Opatření: Zachování provozu domova pro matky sdětmi v tísni v Uničově Opatření: Zachování provozu noclehárny v Uničově Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením Opatření: Vznik chráněných dílen Opatření: OS Jasněnka 30 Seznam použitých zkratek 32

4 1. Úvod Vážení přátelé, právě jste otevřeli v pořadí druhý komunitní plán sociálních a příbuzných služeb na Uničovsku pro roky Svým obsahem navazuje na první komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku pro roky Druhý komunitní plán řeší nové situace v sociálních službách, reaguje na nové problémy dané současnou ekonomickou a politickou situací. Komunitní plán vznikal za aktivní účasti členů řídící skupiny, kteří sestávají ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících v Mikroregionu Uničovsko a zástupců města Uničova. Původní pracovní skupiny byly zrušeny, řídící skupina byla zachována. Někteří členové z rušených pracovních skupin přešli do řídící skupiny, která se v průběhu procesu stále rozšiřuje. Cílové skupiny seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže ohrožených návykovým chováním, drogami, a osob v přechodné sociální krizi, se zachovaly, v řešení byly i další cílové skupiny, například závislí na alkoholu a nezaměstnaní, řešen byl také problém etnických menšin. Opatření ke stávajícím službám zůstala zachována, vzniklo několik dalších nových opatření k nově vznikajícím službám. Dalším výstupem práce řídící skupiny je katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově. Věřím, že práce na těchto dvou dokumentech přispěje k rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb v mikroregionu. Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za vynaložený čas a práci v řídící skupině. Lenka Jořenková koordinátorka 2. Demogafická struktura Celkový počet obyvatel v Uničově a v uvedených obcích k byl lidí, z toho je žen a mužů. Tabulka 1: Počty obyvatel obcí Uničovska k : Počet obyvatel jednotlivých obcí Uničov Dlouhá Loučka Lipinka 212 Medlov Nová Hradečná 774 Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice 233

5 Graf 1: Věková struktura obyvatel Uničovska. Struktura obyvatelstva Uničovska podle věku Z grafu je zřejmé, že největší množství obyvatel na Uničovsku je ve věku let a let. Vysoký je však také počet obyvatel v postproduktivním věku s tendencí dalšího nárůstu. Dokládá to i prognóza věkové struktury obyvatelstva Olomouckého kraje od Českého statistického úřadu, ze které vyplývá nárůst počtu občanů této věkové skupiny po roce Následující tabulka udává, kolik lidí se na sledovaném území narodilo a zemřelo a kolik lidí se přistěhovalo a vystěhovalo, z čehož vychází tzv. migrační saldo, což je rozdíl mezi počtem přistěhovalých. To je společně s přirozeným přírůstkem základním údajem pro bilance obyvatelstva. Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva na Uničovsku podle obcí v roce 2008 Název obce Narození Zemřelí Pohyb obyvatelstva Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek Uničov Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice

6 Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel v letech podle obcí. Počet obyvatel Název obce Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Uničov Želechovice Z výše uvedených údajů vyplývá nepatrný, ale setrvalý úbytek občanů v Uničově. V roce 2009 se narodilo 104 dětí a dalších 133 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu. Bydliště zrušilo 209 lidí a zemřelo 122 lidí. Ve městě je přihlášeno 60 cizinců, z toho 9 ze zemí Evropské unie, 51 ze států mimo Evropskou unii. Tabulka 4: Míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu leden 2010 Název obce Nezaměstnanost v % Uničov 17,8 Dlouhá Loučka 24,3 Lipinka 27,8 Medlov 21,3 Nová Hradečná 18,9 Paseka 19,2 Šumvald 17,2 Troubelice 20,7 Újezd 18,5 Želechovice 18,2 Z pohledu nezaměstnanosti si celý Olomoucký kraj dlouhodobě udržuje třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi 14 kraji České republiky a to s mírou nezaměstnanosti ve výši 13,2 %, tedy lidí. 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku. Poslání a cíle KPSS Posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb, zjišťování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a skutečných potřeb obyvatel,

7 které nejsou naplňovány. Při tomto procesu je sledováno, jak by měla vypadat síť sociálních služeb a jakými způsoby se bude další rozvoj sítě realizovat. Jedním z nejdůležitějších cílů je zjištění skutečné potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivá území. Účelem je uspokojování skutečných potřeb občanů s následným zefektivněním vynakládaných finančních prostředků. KPSS slouží jako jeden z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci. Zvyšuje dostupnost, kvalitu a rozšiřuje nabídku sociálních služeb. Základem pro fungování budoucího systému sociálních služeb na Uničovsku jsou již vybudované a fungující sociální služby a primárním úkolem do budoucna je jejich další udržitelnost, především proto, že tyto služby jsou využívány a je o ně zájem. Územní působnost procesu KPSS Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhá stále na stejném území obce s rozšířenou působností tj.: Medlov, Paseka, Dlouhá Loučka, Želechovice, Újezd, Troubelice, Šumvald, Nová Hradečná, Lipinka. Proces KPSS byl zahájen v roce 2006, poté byla zahájena fáze implementace. Implementace: Implementační fáze probíhá od schválení Komunitního plánu sociálních služeb na Uničovsku tj. od Proces implementace probíhá na stále stejném území a po dobu platnosti Komunitního plánu tj. od roku 2007 do roku Účelem implementace je zaměřit se na to, zda a jak jsou naplňovány priority, jestli dochází ke změnám naplánovaných činností, nebo zda se neobjevily nové oblasti vyžadující řešení. Ke zhodnocení probíhající implementace slouží monitorovací zpráva. Monitoring: Jednotlivá opatření jsou monitorována a zapisována v monitorovací zprávě, která se vypracovává pro účely střednědobého plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Během procesu zůstaly všechny sociální služby zachovány, jedna služba byla rozšířena a další nová služba nevznikla. Metodická pomoc KPSS Olomouc: Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhalo prostřednictvím projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zpracovatelům Komunitního plánování byla po celou dobu poskytována mimo jiné i metodická pomoc z Olomouckého kraje. Tuto pomoc zajišťovala krajská metodička PaedDr. Božena Sojáková. Udržitelnost krajského projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji byla ukončena k Další pomoc a spolupráce je zajišťována pracovníky odboru sociálních věcí Olomouckého kraje. Krajská pracovní skupina: V říjnu 2008 metodici KPSS při Poradenském centru sociálních služeb Olomouckého kraje podávali projekt do globálního grantu OP LZZ (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Do tohoto projektu se město Uničov zapojilo spolu s městy Jeseník, Litovel, Mohelnice, Šumperk, Kojetín a dále místní akční skupinou Záhoří Bečva, o.s.

8 Rozpočet pro každého partnera byl plánován ve výši ,- Kč. Tato částka měla být použita na aktualizaci katalogu, aktualizaci komunitního plánu, aktualizaci výzkumu a odměny organizačním strukturám. Projekt i přes nadlimitní počet bodů nebyl schválen Výběrovou komisí a skončil v zásobníku projektů. Fungování a metodická podpora KPSS byla zajištěna do konce roku Pro všechna města zapojená do projektu přesto zůstává povinnost informovat Olomoucký kraj formou monitorovacích zpráv o implementaci. Organizační struktura Pracovní skupiny a řídící skupina: Pracovní skupiny byly zrušeny pro nezájem o další činnost ze strany členů. Úkolem řídící skupiny bylo zpracovat problematiku daných cílových skupin a podrobně se zaměřit na popis současné sociální situace v dané cílové skupině uživatelů. Konečným výstupem její činnosti je vytvoření aktualizovaného komunitního plánu. Řídící skupina se schází v intervalu 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby. V období platnosti komunitního plánu se řídící skupina sešla 16x. Během procesu se měnil několikrát počet členů řídící skupiny. V současné době je 16 stávajících členů. Koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku je od Lenka Jořenková (sociální pracovník azylového domu pro muže a ženy). Katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času: Ke zmapování situace poskytovaných sociálních služeb velmi pomohlo sestavení a vydání Katalogu poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově, který byl aktualizován souběžně s aktualizací komunitního plánu. Jsou zde popsány dostupné služby, jejich provozní doba, kontakty na poskytovatele, včetně těch, kteří na Uničovsku nesídlí, ale jejichž služby jsou zde dostupné. Vedle získání přehledu o sociálních službách a jejich poskytovatelích je katalog informačním zdrojem pro širokou veřejnost i pro ty, kteří potřebují využít některou ze sociálních nebo příbuzných služeb. Katalog je dostupný u poskytovatelů sociálních služeb, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu a v informačním centru města Uničova. Tabulka 5: Složení Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku: Jméno Organizace Doba působení v ŘS Bc.Miroslava Hoduláková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Dalibor Horák Město Uničov dosud Mgr. Ivo Olbert Město Uničov dosud Mgr. Jana Veselá Dům dětí a mládeže dosud Mgr. Petr Hromada Charita Šternberk, KPM Uničov dosud Dana Axmannová DiS. Charita Šternberk, KPM Uničov dosud

9 Mgr. Miloslava Bártová OS Jasněnka dosud Marcela Foretová OS Jasněnka dosud Ing. Soňa Šlosarová Charita Šternberk dosud Petra Kejvalová DiS. Charita Šternberk, středisko Uničov PhDr. Jana Kolomazníková Nadační fond Větrník dosud Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk dosud Jaroslav Kolomazník SPCCH Uničov dosud Lenka Jořenková Centrum sociálních služeb koordinátorka KPSS dosud Jaroslava Kocurková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Radka Redzinová Charita Šternberk, středisko Uničov dosud Monika Glatterová Axyn Czech s.r.o dosud 4. Současná situace v sociálních službách na Uničovsku Pro vznik nové vize sociálních služeb i konkrétních opatření řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb pro tyto účely využila metodu SWOT analýzy. SWOT analýza znamená analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT je z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky současného stavu poskytovaných služeb a zároveň příležitostí a ohrožení, jaká mohou nastat v budoucnosti. Řídící skupina KPSS Uničovska zpracovala SWOT analýzu pro celý region v této podobě: Tabulka č.6.: SWOT analýza situace v sociálních službách na Uničovsku: Silné stránky (Strenghts) Co děláme dobře? - individuální přístup ke klientům (zdrav. postižení, senioři) - dostatek poskytovatelů - více zřizovatelů - spolupráce poskytovatelů - poskytování služeb pro seniory - Centrum sociálních služeb, Charita - poskytování služeb pro osoby s mentálním postižením OS Jasněnka - poskytování služeb pro drogově závislé K centrum - poskytování služeb pro klienty bez přístřeší Centrum sociálních služeb -azylové domy Slabé stránky (Weaknesess) Co nám moc nejde? - financování sociálních služeb - nestabilita financování - přetíženost personálu limity na počet pracovníků - chráněné bydlení - chybí služby pro psychotiky a psychopatiky - zajištění služeb a poradenství pro alkoholiky a gamblery - chybí spolupráce v rámci mikroregionu - administrativní náročnost získávání finančních prostředků od poskytovatelů dotací - chybí odlehčovací služby

10 - odlehčovací služby pro seniory - Charita - víme, jak získat finance (NNO) (MPSV, kraj, MŠMT, sponzoři) - příznivá politická situace - podpora města - tradice - profesní růst poskytovatelů - zpracovávání standardů kvality sociálních služeb - informační centrum pro seniory - Centrum sociálních služeb - zřízení mateřských center - informovanost veřejnosti o službách Příležitosti (Opportunities) Jaké máme příležitosti? - příznivá politická situace - spolupráce poskytovatelů - zapojení veřejnosti - aktualizace katalogu - funkční komunitní plánování - odstraňování architektonických bariér - zřízení bytu na půl cesty - chybí chráněné dílny Ohrožení (Threats) Co nás ohrožuje? - nepříznivá sociální situace - jednoleté financování projekty - nevyrovnanost finanční podpory - nezaručitelnost financí - nevyhovující, nejasná legislativa - nadměrné administrativní požadavky na projekty - vysoká nezaměstnanost - současná ekonomická krize - nedostatečné finance na vzdělávání pracovníků - možnost snížení kvality poskytovaných služeb z důvodů přetíženosti pracovníků - absence služeb pro etnické skupiny 1. Cílová skupina senioři 1.1. Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko. Název cíle: Zachování činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klubu sluníčko. Charakteristika opatření: Služba je poskytována ve společenských místnostech realizátora. Jedná se o dlouhodobou aktivizační a motivační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zájmové činnosti jsou podporovány formou pravidelných setkávání (2x týdně) za účelem zajištění kontaktu uživatelů se společností v příjemném prostředí. Nabídkou jsou vzdělávací a aktivizační programy, pro službu jsou vypracovány standardy. 10

11 Očekávaný dopad opatření: - posilování fyzické kondice, paměti, myšlení, tvořivosti a dalších schopností uživatelů - pozitivní vliv na zdraví, zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů - zajištění aktivního stárnutí uživatelů - podpora samostatnosti, sebeobslužnosti a začlenění uživatelů do společnosti Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - činnost aktivizační služby - zvyšování kvalifikace pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko Časový harmonogram plnění opatření: zvyšování kvalifikace a odbornosti sociálních pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko -1 x měsíčně Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - Město Uničov - mateřské školy - městská knihovna - soukromé osoby Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem cílové skupiny - nedostatek financí Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 20) - počet setkání (min. 80/rok) Existence služby: - služba existuje 11

12 1.2. Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího rozsahu pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování kvalitní pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost nebo nemožnost poskytnutí potřebné péče prostřednictvím rodinných příslušníků. Zajištění pohotovostní služby po dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu v rámci tísňové služby, která klientům pomáhá dovolat se pomoci v krizové situaci. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - zvýšení soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - snížení zdravotních i sociálních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádosti o podporu projektu v požadovaném termínu - sledování efektivity opatření Časový harmonogram plnění opatření: činnost pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu - lůžková zařízení poskytující sociální a zdravotní služby - praktičtí lékaři Počet uživatelů: 200 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje - úhrady uživatelů 12

13 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem osob v cílové skupině Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 210) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.3. Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory. Název cíle: Zachování stávajících služeb denního stacionáře pro dospělé a seniory. Charakteristika opatření: Pomoc v péči o dospělé a seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zabraňuje zhoršení zdravotního i psychického stavu klientů. Důležitým prvkem je odlehčení v péči rodinným příslušníkům, kteří o seniory pečují a potřebují nezbytný odpočinek. Služba obsahuje aktivizační a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické činnosti apod. vždy s ohledem na aktuální stav každého jednotlivce. Očekávaný dopad opatření: - zajištění péče o nesoběstačné seniory - odlehčení péče rodinným příslušníkům, zlepšení jejich psychické kondice - zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání projektových žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech Časový harmonogram plnění opatření: provoz denního stacionáře - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace 13

14 Počet uživatelů: 20 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - obce mikroregionu - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek finančních prostředků - nevyvážená státní dotační politika - malý zájem uživatelů o službu Efektivita: - počet uživatelů služby (20 osob/rok) Existence služby: - služba existuje 1.4. Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni si zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost, popř. jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pomoc s péčí rodinným příslušníkům, kteří nejsou sami schopni péči poskytnout. Existuje návaznost na další zajišťované služby, např. zajišťování zdravotních pomůcek. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života seniorů v přirozeném domácím prostředí - zvyšování soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - aktivizace seniorů - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování charitní pečovatelské služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech - sledování efektivity opatření 14

15 Časový harmonogram plnění opatření: činnost charitní pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků - sledování efektivity opatření - spolupráce s obcemi průběžně, po dobu trvání služby Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu Počet uživatelů: 90 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - úhrady uživatelů Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 75/rok) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.5. Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní ošetřovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování zdravotních služeb registrovanými zdravotními sestrami s požadovaným vzděláním a praxí. Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. Poskytování komplexní péče o ležícího pacienta, provádění rehabilitační a pohybové léčby, aplikací injekcí, aplikací inzulinu, nácviku při aplikaci inzulinu uživatelem 15

16 nebo jeho rodinou, odběrů krve a biologického materiálu, měření glykemie glukometrem, aplikací klyzma, aplikací opiátů, péče o stomie, cévkování žen, péče o permanentní katetr, prevence a léčby dekubitů, převazů bércových vředů a pooperačních ran, peritoneální dialýzy, sledování fyziologických funkcí, pomoc při péči o těžce nemocné. Očekávaný dopad opatření: - zajištění zdravotní péče o seniory a osoby se zdravotním postižením - odlehčení v péči rodinným příslušníkům - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - snížení zdravotních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - podání žádostí o podporu projektů v požadovaných termínech - naplňování standardů kvality - spolupráce s obcemi při zajištění informovanosti uživatelů Časový harmonogram plnění opatření: činnost ošetřovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odborností pracovníků - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - lůžková zařízení, poskytující zdravotní a sociální služby - praktičtí a odborní lékaři Počet uživatelů: 120 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - úhrady uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů 16

17 Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 140) - počet úkonů (min. 7500/rok) Existence služby: - služba existuje 1.6. Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory. Název cíle: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory v Dolní Sukolomi. Charakteristika opatření: Zřízení a provoz nového Penzionu pro seniory, ve kterém budou poskytovány registrované sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby. Domov pro seniory je zařízení sociálních služeb pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, resp. zdravotního stavu, a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Odlehčovací služba je sociální služba seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. V Penzionu pro seniory bude k dispozici 18 pokojů pro celkem 40 osob. Očekávaný dopad opatření: - vznik nových sociálních služeb ve městě Uničov domov pro seniory a odlehčovací služby - zlepšení kvality života seniorů - celodenní komplexní péče o seniory - podpora pečujících rodin - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory - poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Časový harmonogram plnění opatření: dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory 17

18 - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Zodpovědný realizátor opatření: Firma GENTE STEEL s.r.o Dolní Sukolom Spolupracující subjekty: - praktičtí lékaři - organizace v okolí města Uničova poskytující služby seniorům Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: 2010: Kč dostavba a vybavení : cca Kč/rok provoz Penzionu pro seniory Zdroje financí: - vlastní zdroje firmy GENTE STEEL s.r.o. na dostavbu a zprovoznění penzionu - úvěr - ministerstvo práce a sociálních věcí - úhrady od uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem ze strany seniorů - nezaregistrování sociálních služeb - nedostatek financí na dokončení a zprovoznění Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 30/rok) Existence služby: - nová služba 18

19 2. Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami 2.1. Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov. Název cíle: Trvalý provoz a rozvoj kontaktního centra pro uživatele drog - KPM Uničov. Charakteristika opatření: Poskytování nízkoprahových služeb experimentátorům s drogami a uživatelům drog, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám z Uničova okolí. Očekávaný dopad opatření: - snižování rizik spojených s užíváním drog u jejich uživatelů - ochrana veřejnosti před riziky užívání drog - snižování sociálního vyloučení uživatelů drog i osob blízkých - snižování kriminality v mikroregionu Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - zajištění trvalé udržitelnosti provozu KPM Uničov, který trvá od roku upevnění spolupráce s ostatními sociálními službami na Uničovsku. - rozšíření služby KPM o terénní program (služby KPM poskytované v okolí Uničovska) Časový harmonogram plnění opatření: provoz k-centra Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - příslušné sociální a zdravotní služby (i mimo mikroregion) - obce mikroregionu - ostatní kontaktní centra v rámci Arcidiecézní charity Olomouc Počet uživatelů: uživatelů/rok kontaktů za rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Rada vlády ČR - Olomoucký kraj - ministerstvo zdravotnictví a obce mikroregionu - sponzoři - vlastní zdroje 19

20 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nevyvážená státní dotační politika - negativní postoje veřejnosti, - nízká informovanost veřejnosti o poskytovaných službách Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 100/rok) - počet kontaktů (min /rok) Existence služby: - existující služba 2.2. Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež. Název cíle: Zřízení a provoz nízkoprahového klubu pro mládež. Charakteristika opatření: Zřízením nízkoprahového zařízení pro bezpečné a smysluplné trávení volného času mládeže, která je jinak neorganizovaná nebo je ohrožená sociálně patologickými jevy (děti se soc. slabých rodin, etnických menšin atd.) zajistit sekundární prevenci před ohrožením sociálně patologickými jevy. Očekávaný dopad opatření: - vznik bezpečných prostor (bez alkoholu, drog a násilí) - smysluplné využívání volného času - snižování kriminality v mikroregionu - předcházení sociálnímu vyloučení Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - vytipování vhodných prostor ve spolupráci s městem - opětovné dojednání zřizovatele služby v závislosti se slučováním charit - podání projektu v termínech dotačních řízení - podání žádostí o finanční podporu u potenciálních zdrojů (město, obce, kraj, ministerstva, firmy v mikroregionu) Časový harmonogram plnění opatření: zajištění vhodných prostor - zajištění realizátora projektu - kodifikace projektu provoz nízkoprahového klubu Zodpovědný realizátor opatření: - dle časového harmonogramu Spolupracující subjekty: - Dům dětí a mládeže Uničov - příslušné veřejné a sociální služby 20

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK

METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK METODIKA PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PÍSEK (49 OBCÍ) Základem tvorby doporučení pro komunitní plánování na území ORP Písek

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více