ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU"

Transkript

1 ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

2

3 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku Současná situace v sociálních službách na Uničovsku 9 1. Cílová skupina senioři Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež Cílová skupina - osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobivé Opatření: Zřízení a provoz nízkoprahového denního centra Opatření: Zřízení a provoz sociální poradny Opatření: Vznik sociálně aktivizační služby Opatření: Zachování provozu azylového domu pro muže a ženy v Uničově Opatření: Zachování provozu domova pro matky sdětmi v tísni v Uničově Opatření: Zachování provozu noclehárny v Uničově Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením Opatření: Vznik chráněných dílen Opatření: OS Jasněnka 30 Seznam použitých zkratek 32

4 1. Úvod Vážení přátelé, právě jste otevřeli v pořadí druhý komunitní plán sociálních a příbuzných služeb na Uničovsku pro roky Svým obsahem navazuje na první komunitní plán sociálních služeb na Uničovsku pro roky Druhý komunitní plán řeší nové situace v sociálních službách, reaguje na nové problémy dané současnou ekonomickou a politickou situací. Komunitní plán vznikal za aktivní účasti členů řídící skupiny, kteří sestávají ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících v Mikroregionu Uničovsko a zástupců města Uničova. Původní pracovní skupiny byly zrušeny, řídící skupina byla zachována. Někteří členové z rušených pracovních skupin přešli do řídící skupiny, která se v průběhu procesu stále rozšiřuje. Cílové skupiny seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže ohrožených návykovým chováním, drogami, a osob v přechodné sociální krizi, se zachovaly, v řešení byly i další cílové skupiny, například závislí na alkoholu a nezaměstnaní, řešen byl také problém etnických menšin. Opatření ke stávajícím službám zůstala zachována, vzniklo několik dalších nových opatření k nově vznikajícím službám. Dalším výstupem práce řídící skupiny je katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově. Věřím, že práce na těchto dvou dokumentech přispěje k rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb v mikroregionu. Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat za vynaložený čas a práci v řídící skupině. Lenka Jořenková koordinátorka 2. Demogafická struktura Celkový počet obyvatel v Uničově a v uvedených obcích k byl lidí, z toho je žen a mužů. Tabulka 1: Počty obyvatel obcí Uničovska k : Počet obyvatel jednotlivých obcí Uničov Dlouhá Loučka Lipinka 212 Medlov Nová Hradečná 774 Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice 233

5 Graf 1: Věková struktura obyvatel Uničovska. Struktura obyvatelstva Uničovska podle věku Z grafu je zřejmé, že největší množství obyvatel na Uničovsku je ve věku let a let. Vysoký je však také počet obyvatel v postproduktivním věku s tendencí dalšího nárůstu. Dokládá to i prognóza věkové struktury obyvatelstva Olomouckého kraje od Českého statistického úřadu, ze které vyplývá nárůst počtu občanů této věkové skupiny po roce Následující tabulka udává, kolik lidí se na sledovaném území narodilo a zemřelo a kolik lidí se přistěhovalo a vystěhovalo, z čehož vychází tzv. migrační saldo, což je rozdíl mezi počtem přistěhovalých. To je společně s přirozeným přírůstkem základním údajem pro bilance obyvatelstva. Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva na Uničovsku podle obcí v roce 2008 Název obce Narození Zemřelí Pohyb obyvatelstva Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Celkový přírůstek Uničov Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Želechovice

6 Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel v letech podle obcí. Počet obyvatel Název obce Dlouhá Loučka Lipinka Medlov Nová Hradečná Paseka Šumvald Troubelice Újezd Uničov Želechovice Z výše uvedených údajů vyplývá nepatrný, ale setrvalý úbytek občanů v Uničově. V roce 2009 se narodilo 104 dětí a dalších 133 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu. Bydliště zrušilo 209 lidí a zemřelo 122 lidí. Ve městě je přihlášeno 60 cizinců, z toho 9 ze zemí Evropské unie, 51 ze států mimo Evropskou unii. Tabulka 4: Míra nezaměstnanosti v obcích mikroregionu leden 2010 Název obce Nezaměstnanost v % Uničov 17,8 Dlouhá Loučka 24,3 Lipinka 27,8 Medlov 21,3 Nová Hradečná 18,9 Paseka 19,2 Šumvald 17,2 Troubelice 20,7 Újezd 18,5 Želechovice 18,2 Z pohledu nezaměstnanosti si celý Olomoucký kraj dlouhodobě udržuje třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi 14 kraji České republiky a to s mírou nezaměstnanosti ve výši 13,2 %, tedy lidí. 3. Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále KPSS) na Uničovsku. Poslání a cíle KPSS Posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb, zjišťování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a skutečných potřeb obyvatel,

7 které nejsou naplňovány. Při tomto procesu je sledováno, jak by měla vypadat síť sociálních služeb a jakými způsoby se bude další rozvoj sítě realizovat. Jedním z nejdůležitějších cílů je zjištění skutečné potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivá území. Účelem je uspokojování skutečných potřeb občanů s následným zefektivněním vynakládaných finančních prostředků. KPSS slouží jako jeden z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci. Zvyšuje dostupnost, kvalitu a rozšiřuje nabídku sociálních služeb. Základem pro fungování budoucího systému sociálních služeb na Uničovsku jsou již vybudované a fungující sociální služby a primárním úkolem do budoucna je jejich další udržitelnost, především proto, že tyto služby jsou využívány a je o ně zájem. Územní působnost procesu KPSS Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhá stále na stejném území obce s rozšířenou působností tj.: Medlov, Paseka, Dlouhá Loučka, Želechovice, Újezd, Troubelice, Šumvald, Nová Hradečná, Lipinka. Proces KPSS byl zahájen v roce 2006, poté byla zahájena fáze implementace. Implementace: Implementační fáze probíhá od schválení Komunitního plánu sociálních služeb na Uničovsku tj. od Proces implementace probíhá na stále stejném území a po dobu platnosti Komunitního plánu tj. od roku 2007 do roku Účelem implementace je zaměřit se na to, zda a jak jsou naplňovány priority, jestli dochází ke změnám naplánovaných činností, nebo zda se neobjevily nové oblasti vyžadující řešení. Ke zhodnocení probíhající implementace slouží monitorovací zpráva. Monitoring: Jednotlivá opatření jsou monitorována a zapisována v monitorovací zprávě, která se vypracovává pro účely střednědobého plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Během procesu zůstaly všechny sociální služby zachovány, jedna služba byla rozšířena a další nová služba nevznikla. Metodická pomoc KPSS Olomouc: Komunitní plánování sociálních služeb na Uničovsku probíhalo prostřednictvím projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zpracovatelům Komunitního plánování byla po celou dobu poskytována mimo jiné i metodická pomoc z Olomouckého kraje. Tuto pomoc zajišťovala krajská metodička PaedDr. Božena Sojáková. Udržitelnost krajského projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji byla ukončena k Další pomoc a spolupráce je zajišťována pracovníky odboru sociálních věcí Olomouckého kraje. Krajská pracovní skupina: V říjnu 2008 metodici KPSS při Poradenském centru sociálních služeb Olomouckého kraje podávali projekt do globálního grantu OP LZZ (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Do tohoto projektu se město Uničov zapojilo spolu s městy Jeseník, Litovel, Mohelnice, Šumperk, Kojetín a dále místní akční skupinou Záhoří Bečva, o.s.

8 Rozpočet pro každého partnera byl plánován ve výši ,- Kč. Tato částka měla být použita na aktualizaci katalogu, aktualizaci komunitního plánu, aktualizaci výzkumu a odměny organizačním strukturám. Projekt i přes nadlimitní počet bodů nebyl schválen Výběrovou komisí a skončil v zásobníku projektů. Fungování a metodická podpora KPSS byla zajištěna do konce roku Pro všechna města zapojená do projektu přesto zůstává povinnost informovat Olomoucký kraj formou monitorovacích zpráv o implementaci. Organizační struktura Pracovní skupiny a řídící skupina: Pracovní skupiny byly zrušeny pro nezájem o další činnost ze strany členů. Úkolem řídící skupiny bylo zpracovat problematiku daných cílových skupin a podrobně se zaměřit na popis současné sociální situace v dané cílové skupině uživatelů. Konečným výstupem její činnosti je vytvoření aktualizovaného komunitního plánu. Řídící skupina se schází v intervalu 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby. V období platnosti komunitního plánu se řídící skupina sešla 16x. Během procesu se měnil několikrát počet členů řídící skupiny. V současné době je 16 stávajících členů. Koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku je od Lenka Jořenková (sociální pracovník azylového domu pro muže a ženy). Katalog poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času: Ke zmapování situace poskytovaných sociálních služeb velmi pomohlo sestavení a vydání Katalogu poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času v Uničově, který byl aktualizován souběžně s aktualizací komunitního plánu. Jsou zde popsány dostupné služby, jejich provozní doba, kontakty na poskytovatele, včetně těch, kteří na Uničovsku nesídlí, ale jejichž služby jsou zde dostupné. Vedle získání přehledu o sociálních službách a jejich poskytovatelích je katalog informačním zdrojem pro širokou veřejnost i pro ty, kteří potřebují využít některou ze sociálních nebo příbuzných služeb. Katalog je dostupný u poskytovatelů sociálních služeb, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu a v informačním centru města Uničova. Tabulka 5: Složení Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Uničovsku: Jméno Organizace Doba působení v ŘS Bc.Miroslava Hoduláková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Dalibor Horák Město Uničov dosud Mgr. Ivo Olbert Město Uničov dosud Mgr. Jana Veselá Dům dětí a mládeže dosud Mgr. Petr Hromada Charita Šternberk, KPM Uničov dosud Dana Axmannová DiS. Charita Šternberk, KPM Uničov dosud

9 Mgr. Miloslava Bártová OS Jasněnka dosud Marcela Foretová OS Jasněnka dosud Ing. Soňa Šlosarová Charita Šternberk dosud Petra Kejvalová DiS. Charita Šternberk, středisko Uničov PhDr. Jana Kolomazníková Nadační fond Větrník dosud Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk dosud Jaroslav Kolomazník SPCCH Uničov dosud Lenka Jořenková Centrum sociálních služeb koordinátorka KPSS dosud Jaroslava Kocurková Centrum sociálních služeb Uničov, p.o dosud Bc. Radka Redzinová Charita Šternberk, středisko Uničov dosud Monika Glatterová Axyn Czech s.r.o dosud 4. Současná situace v sociálních službách na Uničovsku Pro vznik nové vize sociálních služeb i konkrétních opatření řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb pro tyto účely využila metodu SWOT analýzy. SWOT analýza znamená analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (zkratka SWOT je z angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats). Cílem analýzy je definovat silné a slabé stránky současného stavu poskytovaných služeb a zároveň příležitostí a ohrožení, jaká mohou nastat v budoucnosti. Řídící skupina KPSS Uničovska zpracovala SWOT analýzu pro celý region v této podobě: Tabulka č.6.: SWOT analýza situace v sociálních službách na Uničovsku: Silné stránky (Strenghts) Co děláme dobře? - individuální přístup ke klientům (zdrav. postižení, senioři) - dostatek poskytovatelů - více zřizovatelů - spolupráce poskytovatelů - poskytování služeb pro seniory - Centrum sociálních služeb, Charita - poskytování služeb pro osoby s mentálním postižením OS Jasněnka - poskytování služeb pro drogově závislé K centrum - poskytování služeb pro klienty bez přístřeší Centrum sociálních služeb -azylové domy Slabé stránky (Weaknesess) Co nám moc nejde? - financování sociálních služeb - nestabilita financování - přetíženost personálu limity na počet pracovníků - chráněné bydlení - chybí služby pro psychotiky a psychopatiky - zajištění služeb a poradenství pro alkoholiky a gamblery - chybí spolupráce v rámci mikroregionu - administrativní náročnost získávání finančních prostředků od poskytovatelů dotací - chybí odlehčovací služby

10 - odlehčovací služby pro seniory - Charita - víme, jak získat finance (NNO) (MPSV, kraj, MŠMT, sponzoři) - příznivá politická situace - podpora města - tradice - profesní růst poskytovatelů - zpracovávání standardů kvality sociálních služeb - informační centrum pro seniory - Centrum sociálních služeb - zřízení mateřských center - informovanost veřejnosti o službách Příležitosti (Opportunities) Jaké máme příležitosti? - příznivá politická situace - spolupráce poskytovatelů - zapojení veřejnosti - aktualizace katalogu - funkční komunitní plánování - odstraňování architektonických bariér - zřízení bytu na půl cesty - chybí chráněné dílny Ohrožení (Threats) Co nás ohrožuje? - nepříznivá sociální situace - jednoleté financování projekty - nevyrovnanost finanční podpory - nezaručitelnost financí - nevyhovující, nejasná legislativa - nadměrné administrativní požadavky na projekty - vysoká nezaměstnanost - současná ekonomická krize - nedostatečné finance na vzdělávání pracovníků - možnost snížení kvality poskytovaných služeb z důvodů přetíženosti pracovníků - absence služeb pro etnické skupiny 1. Cílová skupina senioři 1.1. Opatření: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klub sluníčko. Název cíle: Zachování činnosti Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Klubu sluníčko. Charakteristika opatření: Služba je poskytována ve společenských místnostech realizátora. Jedná se o dlouhodobou aktivizační a motivační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zájmové činnosti jsou podporovány formou pravidelných setkávání (2x týdně) za účelem zajištění kontaktu uživatelů se společností v příjemném prostředí. Nabídkou jsou vzdělávací a aktivizační programy, pro službu jsou vypracovány standardy. 10

11 Očekávaný dopad opatření: - posilování fyzické kondice, paměti, myšlení, tvořivosti a dalších schopností uživatelů - pozitivní vliv na zdraví, zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů - zajištění aktivního stárnutí uživatelů - podpora samostatnosti, sebeobslužnosti a začlenění uživatelů do společnosti Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - činnost aktivizační služby - zvyšování kvalifikace pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko Časový harmonogram plnění opatření: zvyšování kvalifikace a odbornosti sociálních pracovníků - pravidelná informovanost uživatelů o nabídce programu Klubu sluníčko -1 x měsíčně Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - Město Uničov - mateřské školy - městská knihovna - soukromé osoby Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem cílové skupiny - nedostatek financí Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 20) - počet setkání (min. 80/rok) Existence služby: - služba existuje 11

12 1.2. Opatření: Udržitelnost pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího rozsahu pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování kvalitní pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost nebo nemožnost poskytnutí potřebné péče prostřednictvím rodinných příslušníků. Zajištění pohotovostní služby po dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu v rámci tísňové služby, která klientům pomáhá dovolat se pomoci v krizové situaci. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - zvýšení soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - snížení zdravotních i sociálních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádosti o podporu projektu v požadovaném termínu - sledování efektivity opatření Časový harmonogram plnění opatření: činnost pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu - lůžková zařízení poskytující sociální a zdravotní služby - praktičtí lékaři Počet uživatelů: 200 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - vlastní zdroje - úhrady uživatelů 12

13 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem osob v cílové skupině Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 210) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.3. Opatření: Zachování provozu denního stacionáře pro dospělé a seniory. Název cíle: Zachování stávajících služeb denního stacionáře pro dospělé a seniory. Charakteristika opatření: Pomoc v péči o dospělé a seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zabraňuje zhoršení zdravotního i psychického stavu klientů. Důležitým prvkem je odlehčení v péči rodinným příslušníkům, kteří o seniory pečují a potřebují nezbytný odpočinek. Služba obsahuje aktivizační a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické činnosti apod. vždy s ohledem na aktuální stav každého jednotlivce. Očekávaný dopad opatření: - zajištění péče o nesoběstačné seniory - odlehčení péče rodinným příslušníkům, zlepšení jejich psychické kondice - zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání projektových žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech Časový harmonogram plnění opatření: provoz denního stacionáře - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků sociální péče - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace 13

14 Počet uživatelů: 20 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - obce mikroregionu - Olomoucký kraj - vlastní zdroje Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek finančních prostředků - nevyvážená státní dotační politika - malý zájem uživatelů o službu Efektivita: - počet uživatelů služby (20 osob/rok) Existence služby: - služba existuje 1.4. Opatření: Zachování provozu Charitní pečovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní pečovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování pečovatelské služby seniorům, pomoc při zvládání každodenních běžných úkonů, které by byli schopni si zajistit vlastními silami, ale brání jim v tom věk, nepříznivý zdravotní stav, snížená soběstačnost, popř. jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Pomoc s péčí rodinným příslušníkům, kteří nejsou sami schopni péči poskytnout. Existuje návaznost na další zajišťované služby, např. zajišťování zdravotních pomůcek. Očekávaný dopad opatření: - umožnění co nejdelšího života seniorů v přirozeném domácím prostředí - zvyšování soběstačnosti a odlehčení v péči rodinným příslušníkům - aktivizace seniorů - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování charitní pečovatelské služby v požadované kvalitě - naplňování standardů kvality - podání žádostí o podporu projektu v požadovaných termínech - sledování efektivity opatření 14

15 Časový harmonogram plnění opatření: činnost charitní pečovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků - sledování efektivity opatření - spolupráce s obcemi průběžně, po dobu trvání služby Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - obce mikroregionu Počet uživatelů: 90 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - úhrady uživatelů Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 75/rok) - počet výkonů (min /rok) Existence služby: - služba existuje 1.5. Opatření: Zachování provozu Charitní ošetřovatelské služby Uničov. Název cíle: Zachování stávajícího provozu Charitní ošetřovatelské služby. Charakteristika opatření: Poskytování zdravotních služeb registrovanými zdravotními sestrami s požadovaným vzděláním a praxí. Tato služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou. Poskytování komplexní péče o ležícího pacienta, provádění rehabilitační a pohybové léčby, aplikací injekcí, aplikací inzulinu, nácviku při aplikaci inzulinu uživatelem 15

16 nebo jeho rodinou, odběrů krve a biologického materiálu, měření glykemie glukometrem, aplikací klyzma, aplikací opiátů, péče o stomie, cévkování žen, péče o permanentní katetr, prevence a léčby dekubitů, převazů bércových vředů a pooperačních ran, peritoneální dialýzy, sledování fyziologických funkcí, pomoc při péči o těžce nemocné. Očekávaný dopad opatření: - zajištění zdravotní péče o seniory a osoby se zdravotním postižením - odlehčení v péči rodinným příslušníkům - umožnění co nejdelšího života v přirozeném domácím prostředí - snížení zdravotních rizik - úspora finančních prostředků z veřejných zdrojů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - poskytování služby v požadované kvalitě - podání žádostí o podporu projektů v požadovaných termínech - naplňování standardů kvality - spolupráce s obcemi při zajištění informovanosti uživatelů Časový harmonogram plnění opatření: činnost ošetřovatelské služby - zvyšování kvalifikace a odborností pracovníků - pravidelná aktualizace a naplňování standardů kvality Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - lůžková zařízení, poskytující zdravotní a sociální služby - praktičtí a odborní lékaři Počet uživatelů: 120 uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Olomoucký kraj - obce mikroregionu - úhrady uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nedostatek financí - nezájem uživatelů 16

17 Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 140) - počet úkonů (min. 7500/rok) Existence služby: - služba existuje 1.6. Opatření: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory. Název cíle: Zřízení a provoz Penzionu pro seniory v Dolní Sukolomi. Charakteristika opatření: Zřízení a provoz nového Penzionu pro seniory, ve kterém budou poskytovány registrované sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby. Domov pro seniory je zařízení sociálních služeb pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, resp. zdravotního stavu, a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Odlehčovací služba je sociální služba seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. V Penzionu pro seniory bude k dispozici 18 pokojů pro celkem 40 osob. Očekávaný dopad opatření: - vznik nových sociálních služeb ve městě Uničov domov pro seniory a odlehčovací služby - zlepšení kvality života seniorů - celodenní komplexní péče o seniory - podpora pečujících rodin - aktivizace seniorů Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory - poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Časový harmonogram plnění opatření: dostavba rozestavěného objektu včetně úpravy přilehlých pozemků - předběžné zjištění zájmu seniorů a jejich rodin o nabízené sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služby - materiální a technické vybavení Penzionu pro seniory 17

18 - registrace sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby - personální zajištění provozu Penzionu pro seniory poskytování sociálních služeb domov pro seniory a odlehčovací služby Zodpovědný realizátor opatření: Firma GENTE STEEL s.r.o Dolní Sukolom Spolupracující subjekty: - praktičtí lékaři - organizace v okolí města Uničova poskytující služby seniorům Počet uživatelů: uživatelů/rok Předpokládané finanční náklady: 2010: Kč dostavba a vybavení : cca Kč/rok provoz Penzionu pro seniory Zdroje financí: - vlastní zdroje firmy GENTE STEEL s.r.o. na dostavbu a zprovoznění penzionu - úvěr - ministerstvo práce a sociálních věcí - úhrady od uživatelů - úhrady zdravotních pojišťoven - sponzoři Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nezájem ze strany seniorů - nezaregistrování sociálních služeb - nedostatek financí na dokončení a zprovoznění Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 30/rok) Existence služby: - nová služba 18

19 2. Cílová skupina - děti, mládež a osoby ohrožené návykovým chováním, drogami 2.1. Opatření: Zachování provozu k-centra pro uživatele drog v Uničově - KPM Uničov. Název cíle: Trvalý provoz a rozvoj kontaktního centra pro uživatele drog - KPM Uničov. Charakteristika opatření: Poskytování nízkoprahových služeb experimentátorům s drogami a uživatelům drog, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám z Uničova okolí. Očekávaný dopad opatření: - snižování rizik spojených s užíváním drog u jejich uživatelů - ochrana veřejnosti před riziky užívání drog - snižování sociálního vyloučení uživatelů drog i osob blízkých - snižování kriminality v mikroregionu Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - zajištění trvalé udržitelnosti provozu KPM Uničov, který trvá od roku upevnění spolupráce s ostatními sociálními službami na Uničovsku. - rozšíření služby KPM o terénní program (služby KPM poskytované v okolí Uničovska) Časový harmonogram plnění opatření: provoz k-centra Zodpovědný realizátor opatření: Charita Šternberk, středisko Uničov Spolupracující subjekty: - příslušné sociální a zdravotní služby (i mimo mikroregion) - obce mikroregionu - ostatní kontaktní centra v rámci Arcidiecézní charity Olomouc Počet uživatelů: uživatelů/rok kontaktů za rok Předpokládané finanční náklady: Kč/rok Zdroje financí: - ministerstvo práce a sociálních věcí - Rada vlády ČR - Olomoucký kraj - ministerstvo zdravotnictví a obce mikroregionu - sponzoři - vlastní zdroje 19

20 Rizika a ohrožení naplnění opatření: - nevyvážená státní dotační politika - negativní postoje veřejnosti, - nízká informovanost veřejnosti o poskytovaných službách Efektivita: - počet uživatelů služby (min. 100/rok) - počet kontaktů (min /rok) Existence služby: - existující služba 2.2. Opatření: Nízkoprahový klub pro mládež. Název cíle: Zřízení a provoz nízkoprahového klubu pro mládež. Charakteristika opatření: Zřízením nízkoprahového zařízení pro bezpečné a smysluplné trávení volného času mládeže, která je jinak neorganizovaná nebo je ohrožená sociálně patologickými jevy (děti se soc. slabých rodin, etnických menšin atd.) zajistit sekundární prevenci před ohrožením sociálně patologickými jevy. Očekávaný dopad opatření: - vznik bezpečných prostor (bez alkoholu, drog a násilí) - smysluplné využívání volného času - snižování kriminality v mikroregionu - předcházení sociálnímu vyloučení Aktivity vedoucí k naplnění opatření: - vytipování vhodných prostor ve spolupráci s městem - opětovné dojednání zřizovatele služby v závislosti se slučováním charit - podání projektu v termínech dotačních řízení - podání žádostí o finanční podporu u potenciálních zdrojů (město, obce, kraj, ministerstva, firmy v mikroregionu) Časový harmonogram plnění opatření: zajištění vhodných prostor - zajištění realizátora projektu - kodifikace projektu provoz nízkoprahového klubu Zodpovědný realizátor opatření: - dle časového harmonogramu Spolupracující subjekty: - Dům dětí a mládeže Uničov - příslušné veřejné a sociální služby 20

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více