GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014"

Transkript

1 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: , Jana Vítková, tel: ,

2 Název programu: Podpora sociálních aktivit Opatření programu: Podpora vybraných projektů v oblasti aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením - neinvestiční charakter Cíle a priority: Cílem tohoto programu je podpora aktivizačních činností sociálního charakteru zaměřená na seniory a zdravotně postižené s místem trvalého bydliště v Třeboni a místních částech za účelem zapojení této cílové skupiny do společenského života. Aktivizace je v nejširším slova smyslu pomoc nebo podpora směřující ke zlepšování, udržení nebo obnovení stávajících dovedností. Jedná se o podporu mentálních schopností, podporu tělesné aktivity a podporu senzomotorických schopností. Podle převahy účelu je poskytována buď ve formě sociálně psychologické podpory, jež směřuje zejména k odstranění osamocenosti, apatie, deprese, pasivity či agrese, nebo ve formě aktivizující klienta v různých oblastech života, zejména společenské, kulturní a zájmové. Priority: zapojení cílové skupiny do společenského života 1) Aktivní využití volného času 2) Získávání informací z oblastí společenského života, zdraví a bezpečnosti 3) Podpora praktických dovedností Cílová skupina: senioři osoby se zdravotním postižením Uznatelné náklady: lektorné, pronájem prostor, energie, vodné, stočné, pronájem techniky, cestovné, drobné občerstvení, materiální vybavení, propagace, odměny účinkujícím. Neuznatelné náklady: hovorné za telefony, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nejsou nedílnou součástí poskytované služby, alkoholické občerstvení Termín vyhlášení grantu: Termín uzávěrky příjmu žádostí: Termín vyhlášení výsledků příjemců grantů: Způsob podání žádosti: Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o přidělení grantu města Třeboň a musí obsahovat: - základní údaje o žadateli, - název projektu, - shrnutí rozpočtu, - přílohy žádosti, kterými jsou o fotokopie zřizovací listiny nebo registrovaných stanov nebo statutu, apod., o fotokopie dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci apod.),

3 o zpracovaný projekt (cíl projektu, postup dosažení cíle, zdůvodnění a přínos pro město Třeboň a jeho občany, časový harmonogram realizace, rozpočet projektu a jeho položkový rozpis, výše požadované částky), o dokument, který hodnotí činnost subjektu za minulý rok (výroční zpráva apod.), o doklad o zřízení bankovního účtu Žádost bude podána osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, , Třeboň. Na obálce bude uvedeno: GRANT MĚSTA PODPORA SOCIÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ NEOTVÍRAT! V případě zaslání poštou rozhoduje datum podacího razítka. Součástí této výzvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Žádost o přidělení grantu města Třeboň Smlouva o poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Třeboň v rámci grantového programu Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Vyúčtování grantu poskytnutého městem Třeboň Zásady poskytování grantů města Třeboň

4 Základní údaje o žadateli: Příloha č.1 Žádost o přidělení grantu města Třeboň neinvestiční charakter Přesný název dle platné registrace (PO) / jméno a příjmení (FO): Adresa sídla / bydliště: IČ / datum narození: Statutární zástupce: Kontakt telefon, Bankovní spojení: NÁZEV PROJEKTU: SHRNUTÍ ROZPOČTU PROJEKTU: CELKOVÉ NÁKLADY:.. POŽADOVANÝ GRANT:.. VLASTNÍ PODÍL:.. Přílohy žádosti:

5 Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí účelového grantu z rozpočtu města Třeboň v rámci grantového programu Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 schváleného RM/ZM dne.usnesením č... Poskytovatel: Město Třeboň Se sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň Zastoupeno: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města IČ: (dále jen poskytovatel) a Příjemce: Název Se sídlem: Zastoupený: Právní statut: IČ: Bankovní spojení: (dále jen příjemce) uzavírají smlouvu I. Předmět smlouvy 1) Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestičního grantu příjemci pro rok 2014 ve výši. Kč (slovy.. korun českých) na projekt

6 II. Základní ustanovení 1) Grant podle čl. I odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeném v čl. I této smlouvy. 2) Granty budou vyplaceny do 15 dnů od podpisu smlouvy, a to jednorázově. 3) Na poskytnutí grantu nevzniká právní nárok. III. Povinnosti příjemce 1) Příjemce je povinen čerpat grant k v souladu s touto smlouvou, zásadami poskytování grantů města Třeboň a obecnými právními předpisy. 2) Příjemce je povinen předložit vyúčtování grantu podle čl. I. této smlouvy a příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 60 dnů od data uskutečnění akce, nejpozději do následujícího roku. Vyúčtování musí být opatřeno podpisem a razítkem. 3) Příjemce je povinen nevyčerpané prostředky grantu vrátit poskytovateli nejpozději do dvou měsíců po uzavření vyúčtování předmětu podpory bezhotovostním převodem na účet poskytovatele číslo /0800 (případně na účet číslo /0800 budou-li vraceny v jiném roce, než byly poskytnuty). Na vratku upozorní Odbor finanční a majetkový MěÚ Třeboň písemně. 4) Účetní doklady prokazující čerpání grantu musí mít náležitosti dle účetních předpisů. Při vyúčtování příjemce dokládá v příloze roční zprávu o činnosti nebo popis realizace akce a její zhodnocení. Dále dokládá kopie dokladů prokazující obsah čerpání příspěvku, které musí být na originále viditelně označeny Hrazeno z grantu města Třeboň a současně ke každému z těchto dokladů kopii dokladu o jejich zaplacení. Příjemce je povinen doložit vyúčtování na stanoveném formuláři. Pro závěrečné vyhodnocení akce nebude jiný způsob předložení vyúčtování akceptován. IV. Další ujednání 1) Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutý grant byl použit jinak, než je uvedeno v čl. I. této smlouvy, uloží mu město v souladu s 22 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do svého rozpočtu ve výši grantu. 2) Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití poskytnutých grantů u příjemce grantu v souladu s 9, odst. 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7 V. Zvláštní ujednání Příjemce grantu se zavazuje k tomu, aby při pořádání akce dle ustanovení čl. I této smlouvy na veškerých reklamních a obdobných materiálech, popř. v reklamních spotech, uvedl skutečnost, že akci pořádá s finanční podporou města Třeboně. VI. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 2) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. 3) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. V Třeboni dne. V.. dne.. Mgr. Terezie Jenisová Příjemce starostka města Datum: Podpis a razítko:

8 Příloha č. 3 Vyúčtování grantu poskytnutého městem Třeboň Vyplní příjemce dotace Organizace (příjemce grantu): Název projektu: Poskytnutý grant Smlouva č.: Ze dne: Částka Kč: Číslo dokladu * Účel vynaložených prostředků Částka Kč Celkem: * V případě potřeby vypište doklady v další příloze

9 Příloha: Kopie úč. dokladů ks.. V.. dne:.. za příjemce dotace Finanční kontrola dle z. č. 320/2001 Sb. vyplní poskytovatel Následnou veřejnosprávní finanční kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá dotace byla * nebyla * využita v souladu s dotačním titulem. Dne:. Příkazce rozpočtu : Správce rozpočtu: * Nehodící se škrtněte

10 Příloha č. 4 Zásady poskytování grantů města Třeboň 1. Účelem grantů je pečovat v rámci možnosti města o uspokojení potřeb občanů města Třeboň (dále jen města ). Město tak činí přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města podle čl. 8., bodu 8.1 Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň. 2. Granty jsou financovány z rozpočtu města. Jejich poskytnutí se řídí Pravidly pro poskytování grantů. 3. Příjemcem grantů může být fyzická nebo právnická osoba (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo jiná nezisková organizace, tělovýchovné jednoty a kluby, školy a školská zařízení, spolky, soubory, církve apod.) působící v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, sociální či veřejně prospěšné sféře (protidrogových aktivit, prevence kriminality a práce s mládeží apod.). Pravidla pro poskytování grantů města Třeboň 1. Možnost ucházet se o grant vyhlašuje rada města. Návrh na vyhlášení grantů předkládá projektový manažer města. Návrh na vyhlášení grantů musí obsahovat: specifikaci tematických skupin a priorit, které jsou v daném roce vyhlášeny, termín vyhlášení grantu, termín uzávěrky příjmu žádostí, termín vyhlášení výsledků výběru příjemců grantů (do 30 dnů po výběru příjemců grantů), způsob a místo podání žádostí o granty. Zveřejnění vyhlášení výběrového řízení pro granty probíhá na úřední desce města včetně webových stránek a v měsíčníku Třeboňský svět. 2. Žádost o grant se podává na předepsaném formuláři Žádost o přidělení grantu města Třeboň a musí obsahovat: základní údaje o žadateli (název, sídlo, IČ, statutární zástupce, kontakt, bankovní spojení), fotokopie zřizovací listiny nebo registrovaných stanov nebo statutu, apod., fotokopie dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci apod.), zpracovaný projekt (cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos pro město Třeboň a jeho občany, časový harmonogram realizace, rozpočet projektu a jeho položkový rozpis, výše požadované částky), dokument, který hodnotí činnost subjektu za minulý rok (výroční zpráva apod.), čestné prohlášení v souladu s částí II, článkem (3), písm. (d) těchto Zásad a pravidel (příloha 2), doklad o zřízení bankovního účtu. Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena. Žádost lze podat osobně v podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň. Na obálce bude uvedeno GRANT MĚSTA PODPORA SOCIÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ - NEOTVÍRAT! 3. Podmínky pro poskytování mimořádných příspěvků: 3.1.Na přiznání grantu není právní nárok Maximální výše grantu, která může být přidělena v jednom roce jednomu žadateli a v rámci jednoho projektu je ,00 Kč. Grant může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu Grant je možné poskytnout na činnost nebo projekt již započatý nebo připravovaný. Pokud je příspěvek poskytnut na již započatý projekt, nemůže být vyšší, než je objem nevyčerpaných nákladů na celý projekt k datu podání žádosti o příspěvek. Na projekt, který proběhl v minulosti a jehož financování bylo ukončeno, nemůže být grant poskytnut Žadatel o grant musí doložit čestným prohlášením dodržení absolutní výše svého finančního podílu v korunách. Grant nesmí být výlučným zdrojem financování. Čestným prohlášením dále žadatel stvrzuje, že má vyrovnány veškeré finanční závazky vůči městu Třeboň a městem založeným právnickým osobám.

11 3.5. Příjemce grantu musí souhlasit se zveřejněním svého názvu nebo jména, adresy a sídla, věcného zaměření projektu a výše poskytnutého grantu Čerpání grantu je účelově vázáno jen na financování projektu, na který byl poskytnut Město může ve smlouvě stanovit nepřijatelné výdaje, tj. výdaje, které nelze z grantu hradit. Z grantu nelze hradit mzdové a ostatní osobní náklady Město bude prostřednictvím pověřeného pracovníka vykonávat průběžnou kontrolu nad věcným plněním a čerpáním finančních prostředků u příjemce grantu Organizace nebo fyzická osoba, která získala grant, uvede na propagačním materiálu nebo v médiích nebo na viditelném místě informaci o tom, že projekt byl realizován s finanční pomocí města Třeboň Při nesplnění výše uvedených podmínek 3.2. až 3.9. je město Třeboň oprávněno požadovat vrácení celého grantu. 4. Výběr příjemce grantu: 4.1. Doručené žádosti budou zpracovány projektovým manažerem města, který rovněž posoudí formální správnost a úplnost žádostí Výběr žadatelů provede hodnotitelská komise, kterou jmenuje rada města při vyhlašování grantu Zástupce žadatele může být pozván k projednání projektu O hodnocení projektů bude sepsán protokol, který podepíší všichni členové komise, kteří se podíleli na hodnocení. 5. Vyhlášení výsledků: Na základě usnesení rady dojde k definitivnímu uvolnění grantu nejpozději do dvou měsíců od schválení poskytnutí grantu. Finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolňovány na základě podepsané smlouvy oběma stranami. Na základě splnění výše uvedené podmínky budou poskytovány finanční prostředky formou jednorázové dotace na účet fyzické nebo právnické osoby. 6. Ukončení projektů s grantem města: Doklady o použití finančních prostředků a krátkou věcnou zprávu je příjemce grantu povinen předložit projektovému manažeru do 2 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 10. ledna následujícího roku, a to formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích včetně kopií jednotlivých dokladů souvisejících s celkovou realizací projektu s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů (viz příloha 3). V soupisu dokladů budou označeny ty, které byly hrazeny z finančních prostředků poskytnutých městem. Závěrečná ustanovení Zásady a pravidla pro poskytování grantů města Třeboně doplňují Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň; jsou jeho přílohou č. 4.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více