CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách Sabina Simantkeová Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2014

2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Sabina Simantkeová

4

5 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala vedoucí mé absolventské práce Mgr. Petře Chovancové za odborné vedení, trpělivost, obětavost a povzbuzení při psaní práce. Dále bych ráda poděkovala pracovníkům Senior centra Blansko, s nimiţ jsem měla moţnost práci konzultovat. Velmi děkuji své rodině a blízkým za neutuchající podporu, duchovní povzbuzení, toleranci a láskyplný přístup.

6

7 Obsah Úvod Demence Obecná definice demence Typologie demence Vliv demence na ţivot člověka Péče o člověka s demencí v pobytových sluţbách Komunikace s lidmi s demencí Validace Aktivizační metoda snoezelen Historie a Snoezelen koncept Cíle snoezelenu Snoezelen a člověk demencí Práce s člověkem s demencí ve snoezelen místnosti v pobytových zařízeních Zaměření terapie snoezelen na osoby ve 2. a 3. fázi demence Aplikace metody snoezelen ve 2. fázi demence Aplikace metody snoezelen u osob ve 3. fázi demence Zkušenosti s metodou snoezelen v českém prostředí Závěr Bibliografický seznam Anotace Abstract Seznam příloh... 44

8 Úvod Studium na CARITAS - vyšší odborné škole sociální v Olomouci a informace, které jsem během tohoto studia získala, mne ujistily v rozhodnutí, věnovat se v budoucnu práci v pobytových sluţbách pro seniory a cílové skupině senioři. Velmi mne inspirovala výuka zdravotních nauk a absolvované praxe v pobytových sluţbách pro seniory. Během svého tříletého studia na této škole jsem získala také osobní zkušenosti v péči o člověka s demencí v domácím prostředí. Uvědomila jsem si, ţe péče o takto nemocného člověka je pro pečující osoby velmi náročná a informací o tomto onemocnění je v českém prostředí velmi málo. Také sluţeb, které se zaměřují na poskytování péče osobám s demencí, není v českém prostředí mnoho. V těchto zařízeních, které v České republice nalezneme, dochází k aktivizaci lidí s demencí pomocí různých metod (konceptů). Jelikoţ mne právě péče o osoby s demencí a jejich rozvoj pomocí konceptů zaujala, rozhodla jsem se svou absolventskou práci věnovat jedné z metod aktivizace seniorů s demencí snoezelenu. Má práce je koncipovaná jako teoretická (aplikační charakter) a cílem mé práce je popsat vyuţití dané metody u osob ve druhém a třetím stupni demence. Zaměřila jsem se záměrně pouze na zmíněné stupně, jelikoţ v první fázi demence je onemocnění těţko rozpoznatelné a u mnoha seniorů se nemoc prokáţe aţ ve druhé fázi demence. U popisu aplikace metody snoezelen u jednotlivých fází demence jsem uvedla ilustrační příklady z praxe. Tyto příklady jsem získala z pobytového zařízení v Blansku, kde mají zkušenosti s aplikací metody snoezelen jiţ dva roky. Příklady zde uvádím pro dokreslení aplikace konceptu v praxi v pobytových zařízeních a pro doloţení pozitivních výsledků u seniorů s demencí po aplikaci metody. V úvodu seznamuji obecně s onemocněním demence definicí, nejčastějšími typy demence a dále se zabývám vlivem tohoto onemocnění na ţivot osoby s demencí. V této kapitole se zaměřuji na popis jednotlivých oblastí ţivota člověka a vyuţívám model, který je popsán v anglosaské literatuře - A activities of daily living (porucha soběstačnosti a sociální dopady), B behaviour (behaviorální a psychiatrická symptomatologie), C cognition (porucha kognice). Další kapitolou je stručný popis péče o člověka s demencí a následuje kapitola o komunikaci, kde jsem nastínila, jak s osobou s demencí správně komunikovat. Podstatnou částí práce je zaměření se na 8

9 samotnou aktivizační metodu snoezelen. Stručný popis historie metody, obecné seznámení a cíle snoezelenu. Stěţejní kapitolou je popis aplikace dané metody u osob s demencí v pobytových zařízeních, konkrétně zaměření na osoby ve druhé a třetí fázi demence. Čerpala jsem informace ze zahraniční literatury a z praxe v pobytových sluţbách v České republice a shrnutím těchto informací usiluji o to, aby sepsané podněty byly inspirací pro zařízení, ve kterých chtějí metodu snoezelen vykonávat. Pro mou práci byl velmi přínosný expertní rozhovor s pracovníkem zařízení v Blansku, kde metodu snoezelen vykonávají. V českém prostředí je metoda snoezelen známa převáţně v souvislosti s lidmi s mentálním postiţením. Aplikace této metody u lidí seniorského věku s demencí je v počátcích a neexistuje také ţádná česká literatura, která by problematiku metody snoezelen ve vztahu k lidem s demencí popisovala. Proto jsem ve své práci chtěla tuto problematiku člověka s demencí shrnout a popsat moţnost aktivizace v pobytových zařízeních, jako podrobný podklad pro další zařízení, která se budou o danou aktivizační metodu zajímat. 9

10 1. Demence Zmíníme-li pojem demence ve společnosti, velká část široké veřejnosti si pod tímto pojmem představí nemoc způsobenou stářím. Toto onemocnění se ovšem nevyskytuje pouze u lidí starší věkové skupiny, nýbrţ i u mladší populace (jiţ od věku 3 let) a je způsobeno různými příčinami, nikoliv jen vývojovým stádiem člověka - stářím. Je potřeba také vyvrátit omyl týkající se domněnky, ţe demence je nemoc projevující se u všech seniorů, bez výjimky. Se syndromem demence má osobní zkušenosti pouze část seniorské populace, nikoliv kaţdý senior. Ve své práci se zabývám skupinou osob, která je vyšší věkové kategorie (65 let a více) a která je ovlivněna syndromem demence. 1.1 Obecná definice demence O demenci se často mluví jako o nemoci stáří, i kdyţ se občas vyskytuje také u lidí mladších 65 let. (Buijssen 2006: 17) Demence je častá choroba, kterou trpí 2,5% lidí s věkem nad 65 let. S kaţdým dalším pátým rokem procento lidí s demencí stoupá. Samotný pojem demence znamená v překladu bez mysli (z latinských slov de odstranit a mens mysl ) (Buijssen 2006: tamtéţ). Z toho doslovného překladu jiţ lze odvodit diagnózu člověka s demencí poškození mysli (mozku). Tento fakt také dokládá Topinková (2005) ve svém díle, kde píše: Demence je získaná kognitivní porucha postihující paměť a mnoho dalších oblastí řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, učení, praxi, atd. Nejprve jsou postiţeny komplexní sloţité činnosti a v pozdějších fázích i schopnost provádět základní sebeobsluţné úkony. V minulosti se předpokládalo, ţe lidé s demencí trpěli duševním onemocněním. Aţ v dobách nedávno minulých vědci zjistili, ţe demence patří k mozkovým onemocněním. Jde o destrukci nervových buněk v mozku (Buijssen 2006: 14). Mění se veškeré vnímání člověka, nejde pouze o změny v dlouhodobé a krátkodobé paměti, jde také o výrazné změny v oblasti sociálních vztahů a psychického vnímání. Ovšem základním charakteristickým znakem demence zůstává narušení kognitivních funkcí - paměti a intelektu. 10

11 1.2 Typologie demence Nejčastěji vyskytujícími se druhy demence, které zmíním ve své práci, jsou v odborné literatuře uváděny následující: Alzheimerova demence Jde o nejběţněji se vyskytující typ demence. Tímto typem onemocnění trpí aţ 55% lidí s demencí (Buijssen 2006: 15). Jde o onemocnění, které je význačné tím, ţe se vyvíjí velmi pomalu. Příznaky onemocnění přicházejí pozvolna a nemocný člověk zprvu změnu nezpozoruje. Postupně osoba ztrácí funkci krátkodobé paměti a rozvojem nemoci dochází i k dlouhodobé amnézii (nefunkčnost dlouhodobé paměti). Dochází k poruchám chování apatie, bloudění, neschopnost postarat se sám o sebe, člověk ztrácí orientaci i ve známém prostředí (Topinková 2005: 139). U lidí s Alzheimerovou demencí dochází často k depresím, neboť není v jejich silách rozvoji nemoci zabránit. Vaskulární demence Vaskulárním typem demence je zatíţeno aţ 15% všech osob s demencí. Jde nejčastěji o tzv. multiinfarktovou demenci (můţe být následkem několika cévních příhod), kdy dochází k zanesení a uzávěru drobných periferních cév. Výsledkem je odumírání částí mozku (Pacovský 1990: 75). U zmíněného typu demence dochází ke zhoršování úsudku a schopnosti řešit problémy, častá je také emoční labilita deprese, úzkost. K rozvoji nemoci dochází po skocích střídají se fáze klidu a fáze výrazného zhoršení (Pidrman 2007: 51). Jelikoţ jsou narušeny pouze určité části mozku, člověk si poměrně dlouho zachovává svou osobnost a společenské návyky. Tito lidé si často uvědomují svou nemoc a proto proţívají období nemoci velmi těţce. Další druhy demencí jiţ nejsou rozšířeny v takové míře, jako předchozí dva zmíněné typy. K častým dále patří kombinace Alzheimerovy demence a vaskulární demence (15% osob s demencí), k méně častým pak Parkinsonova, Pickova, Lewy Bodyho a Huntingtonova demence tyto se ale vyskytují především u osob mladších (Buijssen 2006: 15). 11

12 U všech typů demencí dochází v průběhu nemoci k postupnému zhoršování stavu člověka aţ do fáze, kdy je osoba upoutána na lůţko. Proto je důleţité dělit onemocnění demencí do stupňů a uvědomovat si, jak zhoršování nemoci působí na člověka. Lehká demence Jde o první stupeň tohoto onemocnění. Jedná se o stav, kdy lidský ţivot není nijak výrazně omezen. Člověk si pouze okrajově uvědomuje zhoršení některých funkcí ve svém těle. Lehká demence se vyznačuje mírnou poruchou orientace (člověk zapomíná datum), častými změnami nálad (apatie), mírné zhoršení paměti, občasné poruchy řeči, ztráta motivace a zájmu o oblíbenou činnost (Topinková 2005: 138). Mnohdy osoba netuší, ţe se u ní projevuje začínající demence a nemá potřebu řešit nastalý stav občasného zapomínáním s lékařem. V této fázi člověk nevnímá výraznou změnu ve svém ţivotě, proto nejsou nijak výrazně ohroţeny sociální vztahy nebo samostatnost člověka. Ovšem chvíle výpadků paměti, mohou člověka frustrovat a neschopnost vzpomenout si můţe vést aţ k depresím. Zmíněné stavy mohou nemocného uzavírat do vlastního světa a můţe docházet k odmítání okolí. Jiţ zde dochází k postupnému odklonu od společnosti (Jirák 2009: ). Byť se zdá, ţe tato fáze není natolik ohroţující pro ţivot člověka a osoba nemusí svůj stav konzultovat s lékařem, lehká demence je stupněm, který má nejdelší trvání a dojde-li k časnému odhalení nemoci, je zde moţnost zpomalení průběhu nemoci. Středně těžká demence Následující fáze jiţ výrazně ovlivňuje ţivot nemocného člověka. Dochází k dezorientaci, poruchám řeči a celkovým poruchám komunikace (člověk jiţ nerozumí některým verbálním sdělením), potíţím se zvládáním běţných úkonů a neschopnosti dodrţovat hygienu (Topinková 2005: 138). Člověk s demencí jiţ v tomto stupni potřebuje pomoc svého okolí, často přichází do konfliktu s nejbliţšími. Snaţí se obelhávat sebe i svou rodinu, nepřipouští si problém, snaţí se zachovat si i nadále své místo, svou image. V této fázi dochází k výrazné změně člověka, nedochází ovšem ke změně osobnosti, pouze jsou výraznější některé rysy, které člověk dříve skrýval (despotismus, agresivita). Okolí mnohdy reaguje na tyto osoby trpící demencí negativně 12

13 a dochází k nepochopení ze strany nejbliţších. Příbuzní nejsou seznámeni se způsobem nové komunikace s člověkem s demencí, nemají zkušenosti s novou situací a potýkají se s nejistotou a nevědomostí jak reagovat (Buijssen 2006: 44,47). Ve druhé fázi je opravdu důleţité, aby rodina měla zájem spolupracovat a byla informována o této nemoci. Je nutné komunikovat s člověkem s demencí, byť je to obtíţné, a je potřeba zachovávat jeho místo v rodině nevyčleňovat osobu kvůli nemoci z kolektivu a kaţdodenních činností rodiny. Těžká demence V posledním stupni demence člověk není schopen vykonávat úkony denní potřeby hygienické úkony, stravování, apod. Onemocnění ovlivní zdravotní stav osoby natolik, ţe není výjimkou častý výskyt inkontinence, poruch motoriky, těţké dezorientace, poruch krátkodobé i dlouhodobé paměti u člověka s demencí. S jiţ zmíněnými obtíţemi souvisí také apatie deprese, úzkost, agresivita (Topinková 2005: 138). Ve třetí fázi je osoba s demencí plně odkázána na pomoc jejího okolí. V mnoha případech vyţaduje celodenní péči. U těchto případů hraje velkou roli rodina a její ochota se o nemocného starat. Je nutné nezapomínat ne jeho lidskou důstojnost. I kdyţ je člověk apatický a málomluvný, je třeba s nemocným komunikovat. Jelikoţ nemocný člověk ţije ve své minulosti, je dobré hovořit s ním o tématech jemu blízkých, které proţíval v minulosti (Jirák 2009: ). Není-li rodina schopna se nadále o osobu starat, obrací se na sociální sluţby, které poskytují pomoc lidem s demencí. U jednotlivých stupňů demence jsem ve zkratce nastínila, jak onemocnění ovlivňuje ţivot člověka. V následující kapitole se budu vlivem demence na ţivot člověka zabývat podrobněji. 1.3 Vliv demence na život člověka Jak jsem jiţ zmínila v předchozí kapitole, demence výrazně ovlivňuje ţivot člověka ve všech oblastech. Demence je onemocnění mozku, které způsobuje odumírání mozkových buněk a toto je nejdůleţitější biologická příčina vzniku demence. Vlivem těchto procesů dochází k úbytku kognitivních funkcí, především paměti (myšlení, usuzování, rozhodování) (Asbjorn 2010: 196). 13

14 Budu se popisem vlivů zabývat z pohledu, který nejčastěji uvádí anglosaská literatura: A activities of daily living (porucha soběstačnosti a sociální dopady) B behaviour (behaviorální a psychiatrická symptomatologie) C cognition (porucha kognice) Je nutné si zde uvědomit, ve kterém stádiu nemoci se člověk nachází. Je-li osoba ovlivněna lehkou demencí, veškeré její funkce nejsou ovlivněny nijak výrazně a proto se ani vliv demence na člověku příliš neprojeví. Poruchy kognitivních funkcí (C) jsou narušeny jen lehce. Člověk si občas nevzpomene na den nebo dnešní datum, zapomíná, kde odloţil věci nebo se nedokáţe dobře soustředit, ale k výrazným změnám nedochází a osoba připisuje potíţe pouze stáří (Holmerová 2007: 83). Proto nejsou nijak výrazně ovlivněny ani další z funkcí. Člověk s lehkou demencí nezaţívá pocit depresí a méněcennosti (B) a nejsou ovlivněny ani sociální dopady (A), neboť člověk se i nadále začleňuje do společnosti a je pravidelně v kontaktu s okolím. V prvním stádium onemocnění není ţivot člověka nijak výrazně ovlivněn. K velkým změnám dochází při přechodu do druhého a dále pak do třetího stádia demence. Ve druhé fázi (středně pokročilá) demence jsou jiţ kognitivní funkce (C) výrazně ovlivněny (Holmerová 2007:84). Člověk s demencí se nedokáţe plně soustředit, mnohdy je velmi narušena orientace v prostoru. Osoba není schopna samostatně navštívit město či obchod a mnohdy má problémy i s orientací ve svém vlastním domě. Dochází ke ztrátě krátkodobé a následně i dlouhodobé paměti při rozmluvě s blízkými si jiţ nevzpomíná na události minulé, nevzpomíná si na minulost a s tímto přichází velký problém - komplikace při komunikaci. V prvé řadě dochází k poruchám řeči, kdy osoba není schopna verbálně komunikovat s druhými a dalším úskalím v komunikaci je fakt, ţe osoba s demencí jiţ není schopna rozlišovat mezi přítomností a minulostí. Nezachovává tedy obvyklý logický rámec komunikace a proto ostatní lidé nejsou ochotni s člověkem s demencí komunikovat, neboť netuší, jak s nemocným člověkem mluvit. Díky těmto problémům se osoba jiţ nedokáţe plně začleňovat do společnosti, přestává komunikovat s okolím, protoţe nenachází smysl ve vzájemné komunikaci a postupně se uzavírá do vnitřního světa (A). Přicházejí pocity beznaděje, úzkosti a deprese (B), pocity neuţitečnosti a přichází ztráta smyslu ţivota, 14

15 která značně ovlivňuje spirituální proţívání člověka. Tato druhá fáze demence nejvýrazněji zasahuje do ţivota člověka. Osoba ztrácí své místo ve společnosti, blízcí a přátelé jiţ nevyhledávají kontakt s člověkem s demencí a sama osoba trpící tímto onemocněním se straní okolí dochází k sociální izolaci seniora. Právě v tomto období je důleţité s člověkem pracovat a zapojit do péče i blízkou rodinu. Přizpůsobit prostředí (ať uţ v domácí péči či v zařízeních pro seniory) pro snadnou orientaci ukazatele cesty v domě, označení dveří a důleţitých míst, apod. Je velmi důleţité naučit se s osobou s demencí správně komunikovat, aby nedocházelo ke vzájemnému neporozumění a následné frustraci. Komunikaci s člověkem s demencí budu věnovat samostatnou kapitolu dále. Posledním stádiem demence je třetí fáze (pokročilá), ve které jsou jiţ natolik ovlivněny kognitivní funkce člověka, ţe působí i na biologickou stránku člověka a osoba se stává imobilní. Zcela se vytrácí paměť a schopnost orientace, člověk se stává apatickým (C). Jelikoţ je senior imobilní, ztrácí veškeré sociální kontakty, dochází k nesoběstačnosti a závislosti osoby s demencí na péči příbuzných nebo pracovníků zařízení. Velmi častým jevem je inkontinence a zhoršování celkového zdravotního stavu z důvodu celodenního upoutání na lůţku (poškození funkcí dýchací, kardiovaskulární, oběhové soustavy, ad.) (A). Člověk komunikuje jen sporadicky a projeví-li zájem o rozhovor mluví pouze o věcech minulých. Osoba s demencí jiţ nerozeznává přítomnost a její ţivot tvoří pouze vzpomínky na minulost. Mnohdy se u tohoto stádia demence střídají různé pocity agrese, apatie, úzkost, deprese (B) (Mlýnková 2011: 141). Třetí fáze demence je velkým ovlivněním ţivota člověka. Osoba jiţ ztratila veškeré obvyklé funkce (chůze, komunikace, samostatnost) a není schopna nadále ţít dřívější ţivot. Je odkázána na pomoc pečujících. Zde je důleţitá kvalitní péče druhých osob, tolerance, trpělivost a laskavý přístup. 1.4 Péče o člověka s demencí v pobytových službách Velmi dobře je zpracován návod jak pečovat o člověka s demencí organizací Alzheimer Europe, která zastřešuje 36 organizací v celé Evropě, jeţ se zabývají problematikou lidí s demencí. V jednotlivých krocích je zde popsán konkrétní návod jak pro osobu, která pociťuje příznaky rané demence (jak jednotlivé příznaky demence 15

16 vypozorovat, jak dále postupovat při podezření, ţe člověk má dané onemocnění, moţnosti péče a pomoci, komunikace s rodinou, ad.), tak pro pečující o tuto cílovou skupinu (konkrétní návod pro všechny oblasti ţivota člověka s demencí jak upravit prostředí, jak zorganizovat den, jak pracovat se vzpomínkami, jak komunikovat, apod.). 1 Pro české prostředí existuje alternativa těchto stránek: Společnost Alzheimer Centrum. Zastřešuje všechny organizace v České Republice, které poskytují péči osobám s demencí. Další organizací, která se v ČR věnuje problematice lidí s demencí je Česká alzheimerovská společnost. Poskytuje poradenství a respitní (odlehčovací) péči. V současné době zastřešuje 25 kontaktních míst, kde se mohou pečující informovat o demenci a o způsobech péče o člověka s demencí. 2 Velkou nevýhodou shledávám, ţe kontaktní místa nejsou vţdy dostupná veškeré populaci. Z osobní zkušenosti vím, ţe lidé z malých vesnic a měst nemají moţnost se do kontaktních center dopravit a uvítali by zveřejnění konkrétních rad, návodů a tipů na webových stránkách, které si mohou následně vyhledat. Zaměřím-li se na péči o člověka s demencí v pobytových sluţbách, je nutné zmínit péči nejen zdravotní, nýbrţ i péči o stránku psychologickou, sociální a spirituální. Jak jsem jiţ psala v úvodní kapitole, ţivot člověka s demencí je výrazně ovlivněn zdravotním stavem. V prvním stádiu demence (lehká demence) dochází převáţně ke změnám emocionálním (změna nálad) a k poruchám orientace. Člověk s onemocněním v tomto stádiu je schopen se účastnit všech aktivit, které zařízení nabízí. Ve velké míře je osoba soběstačná a nevyţaduje speciální péči. Sociální kontakty jsou zachovány a člověk s demencí funguje bez větších změn ve svém ţivotě. S druhým stupněm (středně těţká demence) přicházejí mnohé změny. Zdravotní stav člověka se výrazně zhoršuje člověk jiţ není schopen sám vykonávat péči o vlastní osobu. Nejvíce se tyto obtíţe projevují ve vykonávání hygieny, kdy osoba s demencí v pobytovém zařízení je odkázána na pomoc zdravotnického personálu. Dalším problémem, který je důsledkem špatného zdravotního stavu, jsou komplikace při komunikaci. Osoba s demencí jiţ nedodrţuje logický rámec rozhovoru a ostatní lidé 1 Alzheimer Europe [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt ] [cit ]. 2 Česká alzheimerovská společnost [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 16

17 (rodina, personál zařízení) nejsou schopny s člověkem komunikovat. Vzájemně si neporozumí. Proto je velmi nutné aktivizovat osoby s tímto onemocnění, skupinovou nebo individuální formou. V zařízeních existuje moţnost účastnit se aktivizačních programů pro seniory (reminiscence, různé formy terapií aromaterapie, canisterapie, ad., pobyty v relaxačních místnostech, apod.), které rozvíjí schopnost komunikace u osob s demencí. Díky tomuto setkávání se také předchází sociálnímu vyloučení osob s demencí, neboť se mohou setkávat s jinými seniory a personálem zařízení. Necítí se vyčleněni, nedochází k agresi a ztrátě smyslu ţivota. Tyto programy jsou skvělou prevencí všech sloţek lidského ţivota, zvláště psycho socio spirituální. Nejrozsáhlejší péči však musí personál pobytových sluţeb poskytovat lidem ve třetím stádiu demence. Tito lidé jsou jiţ zcela nesoběstační, ve většině případech inkontinentní a imobilní. Komunikace je jiţ pouze na neverbální úrovni. V těchto případech je personál zařízení velmi vytíţen v péči o člověka s demencí. Je nutné zabezpečit základní potřeby tohoto člověka, zajistit péči o osobní hygienu, péči o stravování, apod. U osob ve třetím stádium demence je velmi těţké komunikovat. Personál musí být velmi empatický, vnímat neverbální vyjadřování potřeb a přání klienta. Mnohdy je velmi obtíţné předejít sociální izolaci, neboť člověk je upoután na lůţko a nemá jiţ zájem o kontakt s okolním světem. Díky aktivizačním programům jako je např. bazální stimulace, můţe docházet k odstranění neklidu a agrese u těchto osob, k posílení neverbální komunikace, avšak k rozvoji verbální úrovně komunikace jiţ nedochází. Je také velmi těţké pracovat s potřebami sociálními a spirituálními v tomto stádiu onemocnění. Člověk se stýká pouze s nejbliţší rodinou a ošetřujícím personál a v mnoha případech dochází k rezignaci a ztrátě smyslu ţivota (Malíková 2011). Cílové skupině lidé s demencí není v České republice věnována dostatečná pozornost. Svědčí o tomto velmi malé mnoţství zařízení, které se věnují pouze péči o tuto cílovou skupinu, např. Domovy se zvláštním reţimem. Neexistuje také mnoho internetových portálů, kde naleznou pečující potřebné informace a rady pro náročnou sluţbu lidem s demencí. Nicméně máme-li potřebné informace nebo nemáme, v kaţdém stádiu demence musíme vnímat člověka jako osobnost a přihlíţet k jeho přáním, potřebám, ad. Naplňování přání a uspokojování potřeb je právem kaţdého člověka bez rozdílu. Abychom mohli zmíněné prvky naplňovat je nutné s osobou o jeho potřebách, přáních, 17

18 snech a cílech mluvit. Jelikoţ demence komplikuje a v poslední fázi znemoţňuje verbální komunikaci s člověkem, je potřeba přizpůsobit péči a komunikaci aktuálnímu stavu člověka. Komunikace s osobou s demencí je velmi náročné, obsáhlé a důleţité téma, věnovala jsem proto následující kapitolu způsobům a pravidlům komunikace s člověkem s demencí. 1.5 Komunikace s lidmi s demencí Komunikace je důleţitým prostředkem dorozumívání se mezi lidmi. U člověka s demencí je komunikace výrazně zhoršena z důvodu jeho nemoci nedokáţe druhým verbálně vysvětlit své potřeby a přání a sám přestává rozumět, co druzí sdělují jemu. V dalších stádiích tohoto onemocnění přestává člověk komunikovat i neverbálně. Nedokáţe sdílet své pocity s druhými a začíná se cítit osamocen a deprimován. S rozvíjejícím se syndromem demence se člověk uzavírá před společností a jeho nejbliţším okolí a dochází k sociální izolaci. Jelikoţ komunikace je jedním z prostředků, kterým jsme spojeni s druhými, je důleţité rozvíjet komunikaci i u lidí s demencí (Buijssen 2006: 60). Nesmíme zapomínat, ţe i osoba s demencí je stále jedinečná lidská bytost. V prvním stádiu nemoci dochází jen k nepatrnému zhoršení v komunikaci člověka s okolím. Dochází k výpadkům paměti, člověk s demencí si nevzpomíná na některá pojmenování, ale s úspěchem je nahrazuje za slova velmi podobná. Osoba s demencí má v této fázi problémy rozpomenout se na věci nedávno minulé a dochází k neschopnosti dobře vysvětlit svůj záměr činnosti, apod. Řeč se stává mlhavou a stěţí srozumitelnou pro společnost. V druhé fázi demence senior komunikuje s druhými čím dál méně. Jiţ nerozumí pojmům minulost a přítomnost realita mu splývá. Jelikoţ má člověk s demencí velmi zhoršenou paměť, rozhovor s ním je velmi komplikovaný. Nepouţívá základní daný rámec rozhovoru (úvodní slovo, základní myšlenka, ukončení rozhovoru), začíná hovořit zprostředka. Poruchy kognitivních funkcí způsobí situace, ve kterých člověk s demencí nerozumí, ţe začíná-li rozhovor nestandardně, posluchači nejsou schopni se okamţitě zorientovat, neporozumí řečené informaci a nedokáţí s ním dále komunikovat. 18

19 Ţivot těchto osob s demencí se odehrává v jakýchsi rituálech a naučených situacích, které proţívali během svého ţivota. V poslední, třetí, fázi nemoci člověk zcela přestává komunikovat. Rozumí-li poloţeným otázkám, reaguje na ně pouze vydávanými zvuky a není schopen nijak reagovat na podněty z okolí (Buijssen 2006: 61). Zmínění lidé jiţ nedokáţí projevit svá přání a uspokojování jejich potřeb, zvlášť sociálních, psychologických a spirituálních, je velmi obtíţné. Velmi dobrým přehledem či návodem ke komunikaci s člověkem s demencí je dokument vydaný Národní radou osob se zdravotním postiţením, jeţ nese název DESATERO komunikace s pacienty se syndromem demence. V jednotlivých krátkých bodech jsou vţdy shrnuty zásady a pravidla pro dobrou komunikaci. Obecně lze tato pravidla shrnout v těchto bodech: omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí, pouţíváme srozumitelnou a pomalou mluvu bez odborných a sloţitých výrazů, nevyuţíváme podobenství, nýbrţ jasná pojmenování, chováme se klidně, udrţujeme oční kontakt, vyuţíváme neverbální komunikaci např. doteky, komunikaci přizpůsobíme schopnostem osoby a chráníme její lidskou důstojnost. 3 Tento dokument by měl být poskytnut veškeré laické veřejnosti a všem osobám pečujícím o člověka s demencí. Z osobní zkušenosti vím, ţe zmíněný dokument by při péči a komunikaci s nemocnými lidmi byl velkým přínosem. Bohuţel tyto informace nejsou rozšířeny v dostatečné míře a pečující osoby musí vynaloţit značné úsilí, aby tyto informace (jak s osobou s demencí komunikovat) získali. Poradenství pro pečující (míněno domácí péče o člověka s demencí) je v republice velmi podceňováno. I přes všechny obtíţe v komunikaci je důleţité, abychom v rozhovorech s lidmi s demencí neustávali. Je důleţité mít na paměti, ţe osoba s touto nemocí je stále člověkem a proto nezapomínejme na lidskou důstojnost a mírné a přátelské zacházení (Zgola 2003: 125). Ve verbální komunikaci je důleţité pouţívat krátké a jasné věty. Pokládat otázky, na které člověk s demencí můţe odpovědět pouze ano nebo ne. V kaţdém případě je velmi nevhodné pokládat otázky otevřené, neboť pacient 3 Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR [hlavní webová stránka]. Dostupné z: desatero-komunikace-s-pacienty-se-syndromem-demence.html [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 19

20 s demencí se neumí sám rozhodnout a my ho touto otázkou zbytečně uvedeme do rozpaků. V neverbální komunikaci je dobré mít na paměti, abychom k pacientovi s demencí nepřistupovali zezadu - mohli bychom ho vylekat, je důleţité nezvyšovat hlas a mluvit klidným hlasem, abychom člověka nevyprovokovali k agresivitě. Také se k člověku neotáčejme zády, protoţe při komunikaci s osobou s demencí je na místě udrţování očního kontaktu, který jim dodává jistotu (Jirák 2009: ; Zgola 2003: ). V poslední fázi, kdy člověk není schopen ţádné komunikace, mu vyjadřujme svou lásku naší přítomností, pohlazením či obětím. Pro komunikaci s člověkem s demencí lze vyuţívat také speciálních technik komunikace, mezi něţ patří validace Validace Velmi účinnou metodou komunikace s člověkem s demencí je metoda validace. Zakladatelkou metody je Naomi Feil, která jiţ na toto téma napsala také mnoho odborných publikací, např. Validace, cesta k porozumění dezorientovaným starým lidem (1982), The Validation Breakthrough (1993). Překlad slova validace je uznání, potvrzení. Tímto je vyjádřen fakt, ţe nemocného člověka uznáváme jako lidskou bytost, bez ohledu na jeho stav. 4 Zmíněná metoda se nejčastěji vyuţívá u druhého a třetího stádia demence, kdy člověk jiţ verbálně komunikuje jen minimálně. Základem metody je vnímání pocitů člověka s demencí, rozeznání toho, co osoba vyjadřuje a adekvátní reakce pečujícího na tyto podněty. Technika validace obsahuje mnoho prvků neverbální komunikace doteky, oční kontakt, hudba nebo lidský hlas, ad. Avšak základem zůstává respektování člověka s demencí, respektování jeho stavu a potřeby řešit věci minulé a ţít minulostí. Člověk s demencí jiţ nevnímá přítomnost a plně se soustředí na proţitky ve svém ţivotě, situace, které se udály, apod. Navazujeme-li tedy kontakt s takovýmto člověkem, musíme mít na paměti, ţe osoba nepotřebuje řešit nynější pocity. Neptáme se tedy otázkami typu: Proč?, nýbrţ věcnými otázkami: Kdo, kde, kdy. Dalším pravidlem při správném vyuţívání techniky validace je pravidlo jednoduchých otázek. Pečující osoba musí vnímat celistvý stav člověka s demencí a 4 Validácia podľa Naomi Feil [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 20

21 jelikoţ mnohdy jiţ člověk není schopen porozumět, je vhodné vyuţívat krátkých jednoduchých vět a otázek. Při komunikaci by měl dále pečující nebo terapeut zopakovat informace, které se dozvěděl. Pro člověka s demencí je mnohdy velmi osvobozující slyšet jeho problémy a nevyřešené situace z úst někoho jiného. Stále však dbáme na jednoduchost mluveného slova. V průběhu komunikace s osobou s demencí také nastávají situace, kdy je zmíněná osoba agresivní a má potřebu vyventilovat svůj vztek či zlobu. Při těchto situacích není vhodné vyvolávat konflikty. Klidným, laskavým přístupem vyjádříme člověku svou účast, aby osoba s demencí měla moţnost předat svůj problém, negativní emoce někomu dalšímu pečujícímu, terapeutovi. Při aplikování metody validace je nesmírně důleţité dbát na blízkost a vytvoření vztahu s nemocným člověkem. Oční kontakt, mírný tón hlasu, doteky všemi těmito podněty vracíme člověka zpět do reality, odbouráváme u něj stres, dochází k uklidnění a upokojení seniora (Tavel 2009). Zmíněná metoda je jedním z velmi dobrých způsobů rozvíjení komunikace mezi osobou s demencí a ostatními lidmi a proto by bylo vhodné rozšířit povědomí o metodě validace ve všech zařízeních poskytující péči lidem s demencí v České republice. Mimo tato pravidla, metody a přizpůsobení komunikace jsou také důleţité programy aktivit pro seniora s demencí. Díky různým aktivizačním programům, které provádí školení pracovníci, je moţné člověku s demencí zachovat jeho důstojnost, jeho výkonnost, obnovovat pocity jistoty a vlastních hodnot (Zgola 2003: 148). Nejznámějšími a nejhojněji vyuţívanými metodami v sociálních sluţbách pro seniory jsou následující: muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, ergoterapie, reminiscenční terapie, zooterapie, arteterapie, smyslová aktivizace, snoezelen ad. Právě na poslední zmiňovaný programy se zaměřím ve své práci. Hlavním tématem absolventské práce je vyuţívání aktivizační metody snoezelen u lidí s demencí v pobytových zařízeních pro seniory v České republice. Právě díky metodě snoezelen dochází k podpoře komunikace u člověka ve druhé fázi demence a u člověka ve třetím stádiu napomáhá metoda snoezelen v neverbální komunikaci a lepšímu pochopení pocitů a potřeb člověka s demencí. Snoezelen slouţí pracovníkům v sociálních sluţbách pro seniory jako výrazný zdroj pomoci v komunikaci s cílovou skupinou lidé s demencí. 21

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND SNOEZELEN PRAHA & EU. Mgr. Hana Hönigsfeldová. ImVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOMM STI PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND SNOEZELEN PRAHA & EU. Mgr. Hana Hönigsfeldová. ImVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOMM STI PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND SNOEZELEN PRAHA & EU ImVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOMM STI Mgr. Hana Hönigsfeldová PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Historie snoezelenu Vznik prvních multismyslových místností

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s.

Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem. Identifikátor služby: Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Název pracoviště: Loucký Mlýn, domov se zvláštním režimem Identifikátor služby: 4542627 Název poskytovatele: Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. Adresa pracoviště: Radčice 58, Vodňany, 38901 IČO : 25156349

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2016 Datum Název Kraj 9.1.2016 Příprava na neohlášenou inspekci kvality sociálních služeb Ústecký kraj 21.1.2016 Povídejme si se seniory a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr.

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním Mgr. Oldřich Kumprecht Pobytová zařízení pro seniory Podle zákona 108/ 2006 o sociálních

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov pro seniory Skalice STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů

REMINISCENCE. Práce se vzpomínkami seniorů REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů CÍLE SEMINÁŘE 1. Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory 2. Získat teoretické znalosti o reminiscenční terapii a jejích metodách 3. Nacvičit

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO Systém řízení sociálních služeb 1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO 2/ Vzájemné vztahy mezi SOPO a demografickým vývojem, vzájemné vztahy

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby Diskusní fórum pracovní skupiny č. 5 v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více