CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití konceptu Snoezelen u lidí s demencí v pobytových službách Sabina Simantkeová Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2014

2

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Sabina Simantkeová

4

5 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala vedoucí mé absolventské práce Mgr. Petře Chovancové za odborné vedení, trpělivost, obětavost a povzbuzení při psaní práce. Dále bych ráda poděkovala pracovníkům Senior centra Blansko, s nimiţ jsem měla moţnost práci konzultovat. Velmi děkuji své rodině a blízkým za neutuchající podporu, duchovní povzbuzení, toleranci a láskyplný přístup.

6

7 Obsah Úvod Demence Obecná definice demence Typologie demence Vliv demence na ţivot člověka Péče o člověka s demencí v pobytových sluţbách Komunikace s lidmi s demencí Validace Aktivizační metoda snoezelen Historie a Snoezelen koncept Cíle snoezelenu Snoezelen a člověk demencí Práce s člověkem s demencí ve snoezelen místnosti v pobytových zařízeních Zaměření terapie snoezelen na osoby ve 2. a 3. fázi demence Aplikace metody snoezelen ve 2. fázi demence Aplikace metody snoezelen u osob ve 3. fázi demence Zkušenosti s metodou snoezelen v českém prostředí Závěr Bibliografický seznam Anotace Abstract Seznam příloh... 44

8 Úvod Studium na CARITAS - vyšší odborné škole sociální v Olomouci a informace, které jsem během tohoto studia získala, mne ujistily v rozhodnutí, věnovat se v budoucnu práci v pobytových sluţbách pro seniory a cílové skupině senioři. Velmi mne inspirovala výuka zdravotních nauk a absolvované praxe v pobytových sluţbách pro seniory. Během svého tříletého studia na této škole jsem získala také osobní zkušenosti v péči o člověka s demencí v domácím prostředí. Uvědomila jsem si, ţe péče o takto nemocného člověka je pro pečující osoby velmi náročná a informací o tomto onemocnění je v českém prostředí velmi málo. Také sluţeb, které se zaměřují na poskytování péče osobám s demencí, není v českém prostředí mnoho. V těchto zařízeních, které v České republice nalezneme, dochází k aktivizaci lidí s demencí pomocí různých metod (konceptů). Jelikoţ mne právě péče o osoby s demencí a jejich rozvoj pomocí konceptů zaujala, rozhodla jsem se svou absolventskou práci věnovat jedné z metod aktivizace seniorů s demencí snoezelenu. Má práce je koncipovaná jako teoretická (aplikační charakter) a cílem mé práce je popsat vyuţití dané metody u osob ve druhém a třetím stupni demence. Zaměřila jsem se záměrně pouze na zmíněné stupně, jelikoţ v první fázi demence je onemocnění těţko rozpoznatelné a u mnoha seniorů se nemoc prokáţe aţ ve druhé fázi demence. U popisu aplikace metody snoezelen u jednotlivých fází demence jsem uvedla ilustrační příklady z praxe. Tyto příklady jsem získala z pobytového zařízení v Blansku, kde mají zkušenosti s aplikací metody snoezelen jiţ dva roky. Příklady zde uvádím pro dokreslení aplikace konceptu v praxi v pobytových zařízeních a pro doloţení pozitivních výsledků u seniorů s demencí po aplikaci metody. V úvodu seznamuji obecně s onemocněním demence definicí, nejčastějšími typy demence a dále se zabývám vlivem tohoto onemocnění na ţivot osoby s demencí. V této kapitole se zaměřuji na popis jednotlivých oblastí ţivota člověka a vyuţívám model, který je popsán v anglosaské literatuře - A activities of daily living (porucha soběstačnosti a sociální dopady), B behaviour (behaviorální a psychiatrická symptomatologie), C cognition (porucha kognice). Další kapitolou je stručný popis péče o člověka s demencí a následuje kapitola o komunikaci, kde jsem nastínila, jak s osobou s demencí správně komunikovat. Podstatnou částí práce je zaměření se na 8

9 samotnou aktivizační metodu snoezelen. Stručný popis historie metody, obecné seznámení a cíle snoezelenu. Stěţejní kapitolou je popis aplikace dané metody u osob s demencí v pobytových zařízeních, konkrétně zaměření na osoby ve druhé a třetí fázi demence. Čerpala jsem informace ze zahraniční literatury a z praxe v pobytových sluţbách v České republice a shrnutím těchto informací usiluji o to, aby sepsané podněty byly inspirací pro zařízení, ve kterých chtějí metodu snoezelen vykonávat. Pro mou práci byl velmi přínosný expertní rozhovor s pracovníkem zařízení v Blansku, kde metodu snoezelen vykonávají. V českém prostředí je metoda snoezelen známa převáţně v souvislosti s lidmi s mentálním postiţením. Aplikace této metody u lidí seniorského věku s demencí je v počátcích a neexistuje také ţádná česká literatura, která by problematiku metody snoezelen ve vztahu k lidem s demencí popisovala. Proto jsem ve své práci chtěla tuto problematiku člověka s demencí shrnout a popsat moţnost aktivizace v pobytových zařízeních, jako podrobný podklad pro další zařízení, která se budou o danou aktivizační metodu zajímat. 9

10 1. Demence Zmíníme-li pojem demence ve společnosti, velká část široké veřejnosti si pod tímto pojmem představí nemoc způsobenou stářím. Toto onemocnění se ovšem nevyskytuje pouze u lidí starší věkové skupiny, nýbrţ i u mladší populace (jiţ od věku 3 let) a je způsobeno různými příčinami, nikoliv jen vývojovým stádiem člověka - stářím. Je potřeba také vyvrátit omyl týkající se domněnky, ţe demence je nemoc projevující se u všech seniorů, bez výjimky. Se syndromem demence má osobní zkušenosti pouze část seniorské populace, nikoliv kaţdý senior. Ve své práci se zabývám skupinou osob, která je vyšší věkové kategorie (65 let a více) a která je ovlivněna syndromem demence. 1.1 Obecná definice demence O demenci se často mluví jako o nemoci stáří, i kdyţ se občas vyskytuje také u lidí mladších 65 let. (Buijssen 2006: 17) Demence je častá choroba, kterou trpí 2,5% lidí s věkem nad 65 let. S kaţdým dalším pátým rokem procento lidí s demencí stoupá. Samotný pojem demence znamená v překladu bez mysli (z latinských slov de odstranit a mens mysl ) (Buijssen 2006: tamtéţ). Z toho doslovného překladu jiţ lze odvodit diagnózu člověka s demencí poškození mysli (mozku). Tento fakt také dokládá Topinková (2005) ve svém díle, kde píše: Demence je získaná kognitivní porucha postihující paměť a mnoho dalších oblastí řeč, myšlení, orientaci, poznávání, úsudek, učení, praxi, atd. Nejprve jsou postiţeny komplexní sloţité činnosti a v pozdějších fázích i schopnost provádět základní sebeobsluţné úkony. V minulosti se předpokládalo, ţe lidé s demencí trpěli duševním onemocněním. Aţ v dobách nedávno minulých vědci zjistili, ţe demence patří k mozkovým onemocněním. Jde o destrukci nervových buněk v mozku (Buijssen 2006: 14). Mění se veškeré vnímání člověka, nejde pouze o změny v dlouhodobé a krátkodobé paměti, jde také o výrazné změny v oblasti sociálních vztahů a psychického vnímání. Ovšem základním charakteristickým znakem demence zůstává narušení kognitivních funkcí - paměti a intelektu. 10

11 1.2 Typologie demence Nejčastěji vyskytujícími se druhy demence, které zmíním ve své práci, jsou v odborné literatuře uváděny následující: Alzheimerova demence Jde o nejběţněji se vyskytující typ demence. Tímto typem onemocnění trpí aţ 55% lidí s demencí (Buijssen 2006: 15). Jde o onemocnění, které je význačné tím, ţe se vyvíjí velmi pomalu. Příznaky onemocnění přicházejí pozvolna a nemocný člověk zprvu změnu nezpozoruje. Postupně osoba ztrácí funkci krátkodobé paměti a rozvojem nemoci dochází i k dlouhodobé amnézii (nefunkčnost dlouhodobé paměti). Dochází k poruchám chování apatie, bloudění, neschopnost postarat se sám o sebe, člověk ztrácí orientaci i ve známém prostředí (Topinková 2005: 139). U lidí s Alzheimerovou demencí dochází často k depresím, neboť není v jejich silách rozvoji nemoci zabránit. Vaskulární demence Vaskulárním typem demence je zatíţeno aţ 15% všech osob s demencí. Jde nejčastěji o tzv. multiinfarktovou demenci (můţe být následkem několika cévních příhod), kdy dochází k zanesení a uzávěru drobných periferních cév. Výsledkem je odumírání částí mozku (Pacovský 1990: 75). U zmíněného typu demence dochází ke zhoršování úsudku a schopnosti řešit problémy, častá je také emoční labilita deprese, úzkost. K rozvoji nemoci dochází po skocích střídají se fáze klidu a fáze výrazného zhoršení (Pidrman 2007: 51). Jelikoţ jsou narušeny pouze určité části mozku, člověk si poměrně dlouho zachovává svou osobnost a společenské návyky. Tito lidé si často uvědomují svou nemoc a proto proţívají období nemoci velmi těţce. Další druhy demencí jiţ nejsou rozšířeny v takové míře, jako předchozí dva zmíněné typy. K častým dále patří kombinace Alzheimerovy demence a vaskulární demence (15% osob s demencí), k méně častým pak Parkinsonova, Pickova, Lewy Bodyho a Huntingtonova demence tyto se ale vyskytují především u osob mladších (Buijssen 2006: 15). 11

12 U všech typů demencí dochází v průběhu nemoci k postupnému zhoršování stavu člověka aţ do fáze, kdy je osoba upoutána na lůţko. Proto je důleţité dělit onemocnění demencí do stupňů a uvědomovat si, jak zhoršování nemoci působí na člověka. Lehká demence Jde o první stupeň tohoto onemocnění. Jedná se o stav, kdy lidský ţivot není nijak výrazně omezen. Člověk si pouze okrajově uvědomuje zhoršení některých funkcí ve svém těle. Lehká demence se vyznačuje mírnou poruchou orientace (člověk zapomíná datum), častými změnami nálad (apatie), mírné zhoršení paměti, občasné poruchy řeči, ztráta motivace a zájmu o oblíbenou činnost (Topinková 2005: 138). Mnohdy osoba netuší, ţe se u ní projevuje začínající demence a nemá potřebu řešit nastalý stav občasného zapomínáním s lékařem. V této fázi člověk nevnímá výraznou změnu ve svém ţivotě, proto nejsou nijak výrazně ohroţeny sociální vztahy nebo samostatnost člověka. Ovšem chvíle výpadků paměti, mohou člověka frustrovat a neschopnost vzpomenout si můţe vést aţ k depresím. Zmíněné stavy mohou nemocného uzavírat do vlastního světa a můţe docházet k odmítání okolí. Jiţ zde dochází k postupnému odklonu od společnosti (Jirák 2009: ). Byť se zdá, ţe tato fáze není natolik ohroţující pro ţivot člověka a osoba nemusí svůj stav konzultovat s lékařem, lehká demence je stupněm, který má nejdelší trvání a dojde-li k časnému odhalení nemoci, je zde moţnost zpomalení průběhu nemoci. Středně těžká demence Následující fáze jiţ výrazně ovlivňuje ţivot nemocného člověka. Dochází k dezorientaci, poruchám řeči a celkovým poruchám komunikace (člověk jiţ nerozumí některým verbálním sdělením), potíţím se zvládáním běţných úkonů a neschopnosti dodrţovat hygienu (Topinková 2005: 138). Člověk s demencí jiţ v tomto stupni potřebuje pomoc svého okolí, často přichází do konfliktu s nejbliţšími. Snaţí se obelhávat sebe i svou rodinu, nepřipouští si problém, snaţí se zachovat si i nadále své místo, svou image. V této fázi dochází k výrazné změně člověka, nedochází ovšem ke změně osobnosti, pouze jsou výraznější některé rysy, které člověk dříve skrýval (despotismus, agresivita). Okolí mnohdy reaguje na tyto osoby trpící demencí negativně 12

13 a dochází k nepochopení ze strany nejbliţších. Příbuzní nejsou seznámeni se způsobem nové komunikace s člověkem s demencí, nemají zkušenosti s novou situací a potýkají se s nejistotou a nevědomostí jak reagovat (Buijssen 2006: 44,47). Ve druhé fázi je opravdu důleţité, aby rodina měla zájem spolupracovat a byla informována o této nemoci. Je nutné komunikovat s člověkem s demencí, byť je to obtíţné, a je potřeba zachovávat jeho místo v rodině nevyčleňovat osobu kvůli nemoci z kolektivu a kaţdodenních činností rodiny. Těžká demence V posledním stupni demence člověk není schopen vykonávat úkony denní potřeby hygienické úkony, stravování, apod. Onemocnění ovlivní zdravotní stav osoby natolik, ţe není výjimkou častý výskyt inkontinence, poruch motoriky, těţké dezorientace, poruch krátkodobé i dlouhodobé paměti u člověka s demencí. S jiţ zmíněnými obtíţemi souvisí také apatie deprese, úzkost, agresivita (Topinková 2005: 138). Ve třetí fázi je osoba s demencí plně odkázána na pomoc jejího okolí. V mnoha případech vyţaduje celodenní péči. U těchto případů hraje velkou roli rodina a její ochota se o nemocného starat. Je nutné nezapomínat ne jeho lidskou důstojnost. I kdyţ je člověk apatický a málomluvný, je třeba s nemocným komunikovat. Jelikoţ nemocný člověk ţije ve své minulosti, je dobré hovořit s ním o tématech jemu blízkých, které proţíval v minulosti (Jirák 2009: ). Není-li rodina schopna se nadále o osobu starat, obrací se na sociální sluţby, které poskytují pomoc lidem s demencí. U jednotlivých stupňů demence jsem ve zkratce nastínila, jak onemocnění ovlivňuje ţivot člověka. V následující kapitole se budu vlivem demence na ţivot člověka zabývat podrobněji. 1.3 Vliv demence na život člověka Jak jsem jiţ zmínila v předchozí kapitole, demence výrazně ovlivňuje ţivot člověka ve všech oblastech. Demence je onemocnění mozku, které způsobuje odumírání mozkových buněk a toto je nejdůleţitější biologická příčina vzniku demence. Vlivem těchto procesů dochází k úbytku kognitivních funkcí, především paměti (myšlení, usuzování, rozhodování) (Asbjorn 2010: 196). 13

14 Budu se popisem vlivů zabývat z pohledu, který nejčastěji uvádí anglosaská literatura: A activities of daily living (porucha soběstačnosti a sociální dopady) B behaviour (behaviorální a psychiatrická symptomatologie) C cognition (porucha kognice) Je nutné si zde uvědomit, ve kterém stádiu nemoci se člověk nachází. Je-li osoba ovlivněna lehkou demencí, veškeré její funkce nejsou ovlivněny nijak výrazně a proto se ani vliv demence na člověku příliš neprojeví. Poruchy kognitivních funkcí (C) jsou narušeny jen lehce. Člověk si občas nevzpomene na den nebo dnešní datum, zapomíná, kde odloţil věci nebo se nedokáţe dobře soustředit, ale k výrazným změnám nedochází a osoba připisuje potíţe pouze stáří (Holmerová 2007: 83). Proto nejsou nijak výrazně ovlivněny ani další z funkcí. Člověk s lehkou demencí nezaţívá pocit depresí a méněcennosti (B) a nejsou ovlivněny ani sociální dopady (A), neboť člověk se i nadále začleňuje do společnosti a je pravidelně v kontaktu s okolím. V prvním stádium onemocnění není ţivot člověka nijak výrazně ovlivněn. K velkým změnám dochází při přechodu do druhého a dále pak do třetího stádia demence. Ve druhé fázi (středně pokročilá) demence jsou jiţ kognitivní funkce (C) výrazně ovlivněny (Holmerová 2007:84). Člověk s demencí se nedokáţe plně soustředit, mnohdy je velmi narušena orientace v prostoru. Osoba není schopna samostatně navštívit město či obchod a mnohdy má problémy i s orientací ve svém vlastním domě. Dochází ke ztrátě krátkodobé a následně i dlouhodobé paměti při rozmluvě s blízkými si jiţ nevzpomíná na události minulé, nevzpomíná si na minulost a s tímto přichází velký problém - komplikace při komunikaci. V prvé řadě dochází k poruchám řeči, kdy osoba není schopna verbálně komunikovat s druhými a dalším úskalím v komunikaci je fakt, ţe osoba s demencí jiţ není schopna rozlišovat mezi přítomností a minulostí. Nezachovává tedy obvyklý logický rámec komunikace a proto ostatní lidé nejsou ochotni s člověkem s demencí komunikovat, neboť netuší, jak s nemocným člověkem mluvit. Díky těmto problémům se osoba jiţ nedokáţe plně začleňovat do společnosti, přestává komunikovat s okolím, protoţe nenachází smysl ve vzájemné komunikaci a postupně se uzavírá do vnitřního světa (A). Přicházejí pocity beznaděje, úzkosti a deprese (B), pocity neuţitečnosti a přichází ztráta smyslu ţivota, 14

15 která značně ovlivňuje spirituální proţívání člověka. Tato druhá fáze demence nejvýrazněji zasahuje do ţivota člověka. Osoba ztrácí své místo ve společnosti, blízcí a přátelé jiţ nevyhledávají kontakt s člověkem s demencí a sama osoba trpící tímto onemocněním se straní okolí dochází k sociální izolaci seniora. Právě v tomto období je důleţité s člověkem pracovat a zapojit do péče i blízkou rodinu. Přizpůsobit prostředí (ať uţ v domácí péči či v zařízeních pro seniory) pro snadnou orientaci ukazatele cesty v domě, označení dveří a důleţitých míst, apod. Je velmi důleţité naučit se s osobou s demencí správně komunikovat, aby nedocházelo ke vzájemnému neporozumění a následné frustraci. Komunikaci s člověkem s demencí budu věnovat samostatnou kapitolu dále. Posledním stádiem demence je třetí fáze (pokročilá), ve které jsou jiţ natolik ovlivněny kognitivní funkce člověka, ţe působí i na biologickou stránku člověka a osoba se stává imobilní. Zcela se vytrácí paměť a schopnost orientace, člověk se stává apatickým (C). Jelikoţ je senior imobilní, ztrácí veškeré sociální kontakty, dochází k nesoběstačnosti a závislosti osoby s demencí na péči příbuzných nebo pracovníků zařízení. Velmi častým jevem je inkontinence a zhoršování celkového zdravotního stavu z důvodu celodenního upoutání na lůţku (poškození funkcí dýchací, kardiovaskulární, oběhové soustavy, ad.) (A). Člověk komunikuje jen sporadicky a projeví-li zájem o rozhovor mluví pouze o věcech minulých. Osoba s demencí jiţ nerozeznává přítomnost a její ţivot tvoří pouze vzpomínky na minulost. Mnohdy se u tohoto stádia demence střídají různé pocity agrese, apatie, úzkost, deprese (B) (Mlýnková 2011: 141). Třetí fáze demence je velkým ovlivněním ţivota člověka. Osoba jiţ ztratila veškeré obvyklé funkce (chůze, komunikace, samostatnost) a není schopna nadále ţít dřívější ţivot. Je odkázána na pomoc pečujících. Zde je důleţitá kvalitní péče druhých osob, tolerance, trpělivost a laskavý přístup. 1.4 Péče o člověka s demencí v pobytových službách Velmi dobře je zpracován návod jak pečovat o člověka s demencí organizací Alzheimer Europe, která zastřešuje 36 organizací v celé Evropě, jeţ se zabývají problematikou lidí s demencí. V jednotlivých krocích je zde popsán konkrétní návod jak pro osobu, která pociťuje příznaky rané demence (jak jednotlivé příznaky demence 15

16 vypozorovat, jak dále postupovat při podezření, ţe člověk má dané onemocnění, moţnosti péče a pomoci, komunikace s rodinou, ad.), tak pro pečující o tuto cílovou skupinu (konkrétní návod pro všechny oblasti ţivota člověka s demencí jak upravit prostředí, jak zorganizovat den, jak pracovat se vzpomínkami, jak komunikovat, apod.). 1 Pro české prostředí existuje alternativa těchto stránek: Společnost Alzheimer Centrum. Zastřešuje všechny organizace v České Republice, které poskytují péči osobám s demencí. Další organizací, která se v ČR věnuje problematice lidí s demencí je Česká alzheimerovská společnost. Poskytuje poradenství a respitní (odlehčovací) péči. V současné době zastřešuje 25 kontaktních míst, kde se mohou pečující informovat o demenci a o způsobech péče o člověka s demencí. 2 Velkou nevýhodou shledávám, ţe kontaktní místa nejsou vţdy dostupná veškeré populaci. Z osobní zkušenosti vím, ţe lidé z malých vesnic a měst nemají moţnost se do kontaktních center dopravit a uvítali by zveřejnění konkrétních rad, návodů a tipů na webových stránkách, které si mohou následně vyhledat. Zaměřím-li se na péči o člověka s demencí v pobytových sluţbách, je nutné zmínit péči nejen zdravotní, nýbrţ i péči o stránku psychologickou, sociální a spirituální. Jak jsem jiţ psala v úvodní kapitole, ţivot člověka s demencí je výrazně ovlivněn zdravotním stavem. V prvním stádiu demence (lehká demence) dochází převáţně ke změnám emocionálním (změna nálad) a k poruchám orientace. Člověk s onemocněním v tomto stádiu je schopen se účastnit všech aktivit, které zařízení nabízí. Ve velké míře je osoba soběstačná a nevyţaduje speciální péči. Sociální kontakty jsou zachovány a člověk s demencí funguje bez větších změn ve svém ţivotě. S druhým stupněm (středně těţká demence) přicházejí mnohé změny. Zdravotní stav člověka se výrazně zhoršuje člověk jiţ není schopen sám vykonávat péči o vlastní osobu. Nejvíce se tyto obtíţe projevují ve vykonávání hygieny, kdy osoba s demencí v pobytovém zařízení je odkázána na pomoc zdravotnického personálu. Dalším problémem, který je důsledkem špatného zdravotního stavu, jsou komplikace při komunikaci. Osoba s demencí jiţ nedodrţuje logický rámec rozhovoru a ostatní lidé 1 Alzheimer Europe [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt ] [cit ]. 2 Česká alzheimerovská společnost [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 16

17 (rodina, personál zařízení) nejsou schopny s člověkem komunikovat. Vzájemně si neporozumí. Proto je velmi nutné aktivizovat osoby s tímto onemocnění, skupinovou nebo individuální formou. V zařízeních existuje moţnost účastnit se aktivizačních programů pro seniory (reminiscence, různé formy terapií aromaterapie, canisterapie, ad., pobyty v relaxačních místnostech, apod.), které rozvíjí schopnost komunikace u osob s demencí. Díky tomuto setkávání se také předchází sociálnímu vyloučení osob s demencí, neboť se mohou setkávat s jinými seniory a personálem zařízení. Necítí se vyčleněni, nedochází k agresi a ztrátě smyslu ţivota. Tyto programy jsou skvělou prevencí všech sloţek lidského ţivota, zvláště psycho socio spirituální. Nejrozsáhlejší péči však musí personál pobytových sluţeb poskytovat lidem ve třetím stádiu demence. Tito lidé jsou jiţ zcela nesoběstační, ve většině případech inkontinentní a imobilní. Komunikace je jiţ pouze na neverbální úrovni. V těchto případech je personál zařízení velmi vytíţen v péči o člověka s demencí. Je nutné zabezpečit základní potřeby tohoto člověka, zajistit péči o osobní hygienu, péči o stravování, apod. U osob ve třetím stádium demence je velmi těţké komunikovat. Personál musí být velmi empatický, vnímat neverbální vyjadřování potřeb a přání klienta. Mnohdy je velmi obtíţné předejít sociální izolaci, neboť člověk je upoután na lůţko a nemá jiţ zájem o kontakt s okolním světem. Díky aktivizačním programům jako je např. bazální stimulace, můţe docházet k odstranění neklidu a agrese u těchto osob, k posílení neverbální komunikace, avšak k rozvoji verbální úrovně komunikace jiţ nedochází. Je také velmi těţké pracovat s potřebami sociálními a spirituálními v tomto stádiu onemocnění. Člověk se stýká pouze s nejbliţší rodinou a ošetřujícím personál a v mnoha případech dochází k rezignaci a ztrátě smyslu ţivota (Malíková 2011). Cílové skupině lidé s demencí není v České republice věnována dostatečná pozornost. Svědčí o tomto velmi malé mnoţství zařízení, které se věnují pouze péči o tuto cílovou skupinu, např. Domovy se zvláštním reţimem. Neexistuje také mnoho internetových portálů, kde naleznou pečující potřebné informace a rady pro náročnou sluţbu lidem s demencí. Nicméně máme-li potřebné informace nebo nemáme, v kaţdém stádiu demence musíme vnímat člověka jako osobnost a přihlíţet k jeho přáním, potřebám, ad. Naplňování přání a uspokojování potřeb je právem kaţdého člověka bez rozdílu. Abychom mohli zmíněné prvky naplňovat je nutné s osobou o jeho potřebách, přáních, 17

18 snech a cílech mluvit. Jelikoţ demence komplikuje a v poslední fázi znemoţňuje verbální komunikaci s člověkem, je potřeba přizpůsobit péči a komunikaci aktuálnímu stavu člověka. Komunikace s osobou s demencí je velmi náročné, obsáhlé a důleţité téma, věnovala jsem proto následující kapitolu způsobům a pravidlům komunikace s člověkem s demencí. 1.5 Komunikace s lidmi s demencí Komunikace je důleţitým prostředkem dorozumívání se mezi lidmi. U člověka s demencí je komunikace výrazně zhoršena z důvodu jeho nemoci nedokáţe druhým verbálně vysvětlit své potřeby a přání a sám přestává rozumět, co druzí sdělují jemu. V dalších stádiích tohoto onemocnění přestává člověk komunikovat i neverbálně. Nedokáţe sdílet své pocity s druhými a začíná se cítit osamocen a deprimován. S rozvíjejícím se syndromem demence se člověk uzavírá před společností a jeho nejbliţším okolí a dochází k sociální izolaci. Jelikoţ komunikace je jedním z prostředků, kterým jsme spojeni s druhými, je důleţité rozvíjet komunikaci i u lidí s demencí (Buijssen 2006: 60). Nesmíme zapomínat, ţe i osoba s demencí je stále jedinečná lidská bytost. V prvním stádiu nemoci dochází jen k nepatrnému zhoršení v komunikaci člověka s okolím. Dochází k výpadkům paměti, člověk s demencí si nevzpomíná na některá pojmenování, ale s úspěchem je nahrazuje za slova velmi podobná. Osoba s demencí má v této fázi problémy rozpomenout se na věci nedávno minulé a dochází k neschopnosti dobře vysvětlit svůj záměr činnosti, apod. Řeč se stává mlhavou a stěţí srozumitelnou pro společnost. V druhé fázi demence senior komunikuje s druhými čím dál méně. Jiţ nerozumí pojmům minulost a přítomnost realita mu splývá. Jelikoţ má člověk s demencí velmi zhoršenou paměť, rozhovor s ním je velmi komplikovaný. Nepouţívá základní daný rámec rozhovoru (úvodní slovo, základní myšlenka, ukončení rozhovoru), začíná hovořit zprostředka. Poruchy kognitivních funkcí způsobí situace, ve kterých člověk s demencí nerozumí, ţe začíná-li rozhovor nestandardně, posluchači nejsou schopni se okamţitě zorientovat, neporozumí řečené informaci a nedokáţí s ním dále komunikovat. 18

19 Ţivot těchto osob s demencí se odehrává v jakýchsi rituálech a naučených situacích, které proţívali během svého ţivota. V poslední, třetí, fázi nemoci člověk zcela přestává komunikovat. Rozumí-li poloţeným otázkám, reaguje na ně pouze vydávanými zvuky a není schopen nijak reagovat na podněty z okolí (Buijssen 2006: 61). Zmínění lidé jiţ nedokáţí projevit svá přání a uspokojování jejich potřeb, zvlášť sociálních, psychologických a spirituálních, je velmi obtíţné. Velmi dobrým přehledem či návodem ke komunikaci s člověkem s demencí je dokument vydaný Národní radou osob se zdravotním postiţením, jeţ nese název DESATERO komunikace s pacienty se syndromem demence. V jednotlivých krátkých bodech jsou vţdy shrnuty zásady a pravidla pro dobrou komunikaci. Obecně lze tato pravidla shrnout v těchto bodech: omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí, pouţíváme srozumitelnou a pomalou mluvu bez odborných a sloţitých výrazů, nevyuţíváme podobenství, nýbrţ jasná pojmenování, chováme se klidně, udrţujeme oční kontakt, vyuţíváme neverbální komunikaci např. doteky, komunikaci přizpůsobíme schopnostem osoby a chráníme její lidskou důstojnost. 3 Tento dokument by měl být poskytnut veškeré laické veřejnosti a všem osobám pečujícím o člověka s demencí. Z osobní zkušenosti vím, ţe zmíněný dokument by při péči a komunikaci s nemocnými lidmi byl velkým přínosem. Bohuţel tyto informace nejsou rozšířeny v dostatečné míře a pečující osoby musí vynaloţit značné úsilí, aby tyto informace (jak s osobou s demencí komunikovat) získali. Poradenství pro pečující (míněno domácí péče o člověka s demencí) je v republice velmi podceňováno. I přes všechny obtíţe v komunikaci je důleţité, abychom v rozhovorech s lidmi s demencí neustávali. Je důleţité mít na paměti, ţe osoba s touto nemocí je stále člověkem a proto nezapomínejme na lidskou důstojnost a mírné a přátelské zacházení (Zgola 2003: 125). Ve verbální komunikaci je důleţité pouţívat krátké a jasné věty. Pokládat otázky, na které člověk s demencí můţe odpovědět pouze ano nebo ne. V kaţdém případě je velmi nevhodné pokládat otázky otevřené, neboť pacient 3 Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR [hlavní webová stránka]. Dostupné z: desatero-komunikace-s-pacienty-se-syndromem-demence.html [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 19

20 s demencí se neumí sám rozhodnout a my ho touto otázkou zbytečně uvedeme do rozpaků. V neverbální komunikaci je dobré mít na paměti, abychom k pacientovi s demencí nepřistupovali zezadu - mohli bychom ho vylekat, je důleţité nezvyšovat hlas a mluvit klidným hlasem, abychom člověka nevyprovokovali k agresivitě. Také se k člověku neotáčejme zády, protoţe při komunikaci s osobou s demencí je na místě udrţování očního kontaktu, který jim dodává jistotu (Jirák 2009: ; Zgola 2003: ). V poslední fázi, kdy člověk není schopen ţádné komunikace, mu vyjadřujme svou lásku naší přítomností, pohlazením či obětím. Pro komunikaci s člověkem s demencí lze vyuţívat také speciálních technik komunikace, mezi něţ patří validace Validace Velmi účinnou metodou komunikace s člověkem s demencí je metoda validace. Zakladatelkou metody je Naomi Feil, která jiţ na toto téma napsala také mnoho odborných publikací, např. Validace, cesta k porozumění dezorientovaným starým lidem (1982), The Validation Breakthrough (1993). Překlad slova validace je uznání, potvrzení. Tímto je vyjádřen fakt, ţe nemocného člověka uznáváme jako lidskou bytost, bez ohledu na jeho stav. 4 Zmíněná metoda se nejčastěji vyuţívá u druhého a třetího stádia demence, kdy člověk jiţ verbálně komunikuje jen minimálně. Základem metody je vnímání pocitů člověka s demencí, rozeznání toho, co osoba vyjadřuje a adekvátní reakce pečujícího na tyto podněty. Technika validace obsahuje mnoho prvků neverbální komunikace doteky, oční kontakt, hudba nebo lidský hlas, ad. Avšak základem zůstává respektování člověka s demencí, respektování jeho stavu a potřeby řešit věci minulé a ţít minulostí. Člověk s demencí jiţ nevnímá přítomnost a plně se soustředí na proţitky ve svém ţivotě, situace, které se udály, apod. Navazujeme-li tedy kontakt s takovýmto člověkem, musíme mít na paměti, ţe osoba nepotřebuje řešit nynější pocity. Neptáme se tedy otázkami typu: Proč?, nýbrţ věcnými otázkami: Kdo, kde, kdy. Dalším pravidlem při správném vyuţívání techniky validace je pravidlo jednoduchých otázek. Pečující osoba musí vnímat celistvý stav člověka s demencí a 4 Validácia podľa Naomi Feil [hlavní webová stránka]. Dostupné z: [poslední akt. neuvedeno] [cit ]. 20

21 jelikoţ mnohdy jiţ člověk není schopen porozumět, je vhodné vyuţívat krátkých jednoduchých vět a otázek. Při komunikaci by měl dále pečující nebo terapeut zopakovat informace, které se dozvěděl. Pro člověka s demencí je mnohdy velmi osvobozující slyšet jeho problémy a nevyřešené situace z úst někoho jiného. Stále však dbáme na jednoduchost mluveného slova. V průběhu komunikace s osobou s demencí také nastávají situace, kdy je zmíněná osoba agresivní a má potřebu vyventilovat svůj vztek či zlobu. Při těchto situacích není vhodné vyvolávat konflikty. Klidným, laskavým přístupem vyjádříme člověku svou účast, aby osoba s demencí měla moţnost předat svůj problém, negativní emoce někomu dalšímu pečujícímu, terapeutovi. Při aplikování metody validace je nesmírně důleţité dbát na blízkost a vytvoření vztahu s nemocným člověkem. Oční kontakt, mírný tón hlasu, doteky všemi těmito podněty vracíme člověka zpět do reality, odbouráváme u něj stres, dochází k uklidnění a upokojení seniora (Tavel 2009). Zmíněná metoda je jedním z velmi dobrých způsobů rozvíjení komunikace mezi osobou s demencí a ostatními lidmi a proto by bylo vhodné rozšířit povědomí o metodě validace ve všech zařízeních poskytující péči lidem s demencí v České republice. Mimo tato pravidla, metody a přizpůsobení komunikace jsou také důleţité programy aktivit pro seniora s demencí. Díky různým aktivizačním programům, které provádí školení pracovníci, je moţné člověku s demencí zachovat jeho důstojnost, jeho výkonnost, obnovovat pocity jistoty a vlastních hodnot (Zgola 2003: 148). Nejznámějšími a nejhojněji vyuţívanými metodami v sociálních sluţbách pro seniory jsou následující: muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, ergoterapie, reminiscenční terapie, zooterapie, arteterapie, smyslová aktivizace, snoezelen ad. Právě na poslední zmiňovaný programy se zaměřím ve své práci. Hlavním tématem absolventské práce je vyuţívání aktivizační metody snoezelen u lidí s demencí v pobytových zařízeních pro seniory v České republice. Právě díky metodě snoezelen dochází k podpoře komunikace u člověka ve druhé fázi demence a u člověka ve třetím stádiu napomáhá metoda snoezelen v neverbální komunikaci a lepšímu pochopení pocitů a potřeb člověka s demencí. Snoezelen slouţí pracovníkům v sociálních sluţbách pro seniory jako výrazný zdroj pomoci v komunikaci s cílovou skupinou lidé s demencí. 21

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech Simona Hyková Katedra sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou Bakalářská práce Vypracovala: Kristýna

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

Pes jako pomocník lidí s postižením

Pes jako pomocník lidí s postižením Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pes jako pomocník lidí s postižením Bakalářská práce Tereza Jirková Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Katedra sociální práce Pastorační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. JANA STRAŠKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hospicová péče - představy zdravotníků a laiků. Bc. Jana Strašková

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer

Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy pečujících dcer Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Moje matka má Alzheimerovu chorobu : Zkušenost s matkami s Alzheimerovou chorobou z perspektivy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Potřeby tělesně postižených matek

Potřeby tělesně postižených matek CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více