II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok Město Havlíčkův Brod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod"

Transkript

1 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod

2 ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod, podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Navazuje na podobný dokument vytvořený již pro rok Číslo projektu OP LZZ: CZ.1.04/3.1.03/ Realizace projektu: duben 2013 březen 2015 Na tvorbě dokumentu se podíleli: členové 4 pracovních skupin, zaměřených na tyto cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí - osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné - senioři vedoucí pracovních skupin: PhDr. Ivana Štrossová Miroslav Krajcigr Mgr. Alena Škarková Jana Hylišová Mgr. Kamila Mrtková a další členové projektového týmu: Ing. Ivan Kuželka Ivana Mojžyšková Ing. Tomáš Hermann Havlíčkův Brod, leden 2015

3 CÍLOVÁ SKUPINA - RODINY S DĚTMI, DĚTI, MLÁDEŽ A MLADÍ DOSPĚLÍ Vedoucí pracovní skupiny 1: PhDr. Ivana Štrossová Cíl 1 Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Priority Příprava a schválení rozpočtu na rok 2015 a zajistit rozpočet na rok 2016 minimálně ve výši roku zachování všech stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu - Charitní domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod ), Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (Oblastní charita Havlíčků Brod), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.), Kolpingovo dílo - k zanikla služba Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina); klienti nemají v současné době možnost využívat tuto službu a obrací se na Family Point a Občanskou poradnu, příp. Mateřské centrum Zvoneček; tyto organizace (nabízející mj. vzdělávací akce zaměřené na rodinu, rodinné soužití, mezigenerační vztahy) začínají zaniklou službu Psychocentra suplovat, nejsou však na tuto situaci primárně připraveny a bude nutné tuto situaci vyřešit, neboť případů domácího násilí přibývá. Jednou z možností je využít služeb Intervenčního centra Kraje Vysočina. 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 1.2 a) Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu děti od 6 do 10 let - provést analýzu potřebnosti služby o nabídnout provedení analýzy studentům, kteří své bakalářské, nebo diplomové práce zaměřují na tuto cílovou skupinu ( např. oslovit vysoké školy nebo přímo, studenty, kteří v obdobných zařízeních vykonávají odbornou praxi) - v případě kladného vyhodnocení potřebnosti rozhodnout o případném zavedení nové služby, poskytovateli a zapracování nákladů do rozpočtu připravit registraci služby pro skupinu dětí ve věku 8-10 let

4 1.2 b) Vznik terénní aktivizační služby pro rodiny s dětmi - aktualizovat výši poskytovaných finančních nákladů na sociální služby pro cílovou skupinu podle skutečnosti (počty klientů z Havlíčkova Brodu) 1.2 c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci aktivit v sociální oblasti - posílení odboru sociálních věcí o terénního pracovníka - pro financování nové pracovní pozice využít využití krajských, státních a evropských dotací 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města Aktualizace pravidel dotačního a grantového systému v sociální oblasti - iniciovat změny v nastavení Zásad pro poskytování dotací a grantů, zejména v oblasti poskytování dotací pro sociální oblast - provádět pravidelné aktualizace uzavřených smluv s poskytovateli sociálních služeb a připravovat smlouvy s případnými novými poskytovateli Kontrola poskytovatelů, směřující ke kontrole využití poskytnutého příspěvku v souladu se smlouvou - využívat kontrolní mechanismy Městského úřadu - využívat informace z neveřejné části elektronického katalogu při kontrole vyúčtování poskytnutých dotací vyhlašování grantového programu Město bez bariér na každý rok - zachování grantového programu Město bez bariér (min. ve výši roku 2014) - vhodné časové nastavení jednotlivých kroků od vyhlášení grantového programu a odevzdání žádostí - větší informovanost možných žadatelů prostřednictvím webu města (e-dotace) Cíl 2 Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce zainteresovaných subjektů Priority Provozování a průběžná aktualizace elektronického informačního systému o sociálních službách

5 2.1.1 Fungování elektronického katalogu sociálních služeb - zaměřit se na větší propagaci využití el. Katalogu a propagaci poskytovaných sociálních služeb jeho prostřednictvím (pro link, aktualizace - provádět pravidelné aktualizace zveřejněných informací - rozšířit kontaktní informace o sociální služby, které nemají sídlo v Havlíčkově Brodě a jsou zaměřeny na cílovou skupinu 2.2 Zahájení a prohlubování spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - jednat s Krajem Vysočina o nových pravidlech financování sociálních služeb - informovat poskytovatele sociálních služeb o přípravě a schválení nových pravidel pro financování - podílet se na přípravě nového střednědobého plánu sociálních služeb Kraje Vysočina - snažit se o provázanost strategických dokumentů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod 2.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti a posilování spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb pro cílovou skupinu, NNO a městem Havlíčkův - zapojit se do systému informačních reportáží a článků ve spolupráci s PS 3 - podílet se na přípravě a vyhlášení ocenění pro nejlepšího pracovníka v sociálních službách - ve spolupráci s jednotlivými subjekty informovat prostřednictvím Family Pointu o jednotlivých službách pro cílovou skupinu - předávání informací mezi koordinátory jednotlivých projektů, které jsou na území města realizovány v oblasti prorodinných aktivit a sociálních služeb pro cílovou skupinu Cíl 3 Podpora procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit Priority Zpracování akčního plánu na rok 2015 a zhodnocení naplňování cílů a opatření v roce zpracování akčního plánu na rok 2016 a zhodnocení naplňování cílů a opatření v roce 2015

6 - připomínky a náměty související s naplňováním Střednědobého plánu sociálních služeb z pracovní skupiny byly zapracovány do návrhu akčního plánu na rok zpřístupnit výstupy z jednání pracovní skupiny veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb (FP, Zvoneček, MŠ ) Související cíl 1 Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu Priority 2015 S 1.2 Volnočasové programy určené pro rodinu (posilování vztahů v rodinách, program prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, včetně rodin náhradní rodinné péče) S Využívání slev prostřednictvím Rodinných pasů v zařízeních města - využívání slev prostřednictvím Rodinných pasů v zařízeních města (Zimní stadion, krytý bazén, letní koupaliště) - provedení odhadu finančních nákladů na realizaci - vyhledat příklady dobré praxe v jiných městech S Uspořádání 1 akce pro veřejnost zaměřené na mezigenerační soužití - společná akce s poskytovateli (Den pro rodinu, Den matek, ) - uspořádat společné setkání poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu a dohodnout se na případné spolupráci S 1.3 Neorganizované volnočasové aktivity a zachování a rozvoj hřišť a sportovišť - údržba, obnova a rozvoj současných sportovních ploch a hřišť - zmapování dalších lokalit, které o vybudování hřiště mají zájem (pokud existuje, informovat veřejnost (např. lokalita - Dolní Papšíkov, ulice Ing. Kašpara, Lipnická, Vysočany Související cíl 2 Realizace sociálně preventivních programů a zvyšování bezpečnosti ve městě Priority 2015 S 2.1 Sociálně preventivní programy a spolupráce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů a kriminality - spolupráce s pravidelnými partnery (Policie ČR, Městská policie) - rozvoj spolupráce s organizací Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb - uspořádat Havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže v roce 2015

7 S 2.2 Bezpečnost ve městě Přizpůsobování infrastruktury požadavkům rodin na zdravé a bezpečné prostředí - zvyšování počtu bezpečných přechodů (program Bezpečná silnice) - zpracovat a realizovat projekt na výstavbu venkovního dopravního hřiště - vyhodnocování bezpečnostních rizik a přijímání opatření (zpráva Městské policie) - kontrola dětských hřišť a sportovišť - zachování hlídek městských strážníků a Policie ČR na přechodech v době, kdy děti chodí do školy - spolupráce Městské policie se školami a dalšími subjekty, které poskytují služby této cílové skupině Související cíl č. 3 Prorodinná opatření a služby pro rodiny Priority Vznik a činnost pracovní skupiny Služby pro rodiny s dětmi a prorodinné aktivity - Činnost pracovní skupiny pro cílovou skupinu a spolupráce s organizacemi, které poskytují služby pro cílovou skupinu - zajištění společné propagace jednotlivých aktivit pro cílovou skupinu - spolupráce jak s poskytovateli, tak i klienty a veřejností 3.2 Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin - Podpora rozvoje kapacity zařízení pečujících o děti předškolního věku, podpora fungování přípravných tříd - podpora vzniku nové MŠ Domeček, zaměřené na děti od 2 let - zvážit možnost vzniku Dětské skupiny pro děti od 6 měsíců v MC Zvoneček - zajištění větší informovanosti veřejnosti prostřednictvím Family Pointu a podpora programů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti rodiny a rodičovství 3.3 Osvětová a informační činnost a podpora prostředí přátelského rodině - podpora projektů zaměřených na rozvoj prorodinné politiky ve městě - využití dotačních programů kraje, státu a EU na podporu prorodinných aktivit - spolupráce v rámci projektů, které jsou realizovány na území města Havlíčkův Brod

8 CÍLOVÁ SKUPINA - OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Vedoucí pracovní skupiny 2: Miroslav Krajcigr Název cíle: 1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením 1.1. Zajistit vznik nové sociální služby 1.2a) Nízkoprahové denní centrum (s možností přespání) Zahájit praktické kroky ke vzniku Nízkoprahové denního centra nebo obdobného zařízení pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší (muži, ženy) Zahájit praktické kroky ke vzniku Nízkoprahové denního centra nebo obdobného zařízení pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší (muži, ženy) Zahájit neodkladně jednání a podniknout přípravné kroky ke vzniku nízkoprahového denního centra (předjednání na kraji, MPSV, vyjednání v radě města, výběrové řízení na poskytovatele, zajištění prostor, vznik rozpočtu, podání žádosti) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: Zatím bez finančních nákladů Místostarostka odpovědná za sociální oblast/ Kraj Vysočina, poskytovatelé, OSVŠ Vznik Nizkoprahového denního centra nebo obdobné služby pro muže a ženy bez přístřeší Název cíle: 2 Zavedení komplexního systému sociální práce ve městě Havlíčkův Brod 2.1. Vytvoření nového pracovního místa - sociálního pracovníka na Městském úřadě Havlíčkův Brod 2.2. Provedení analýzy a navržení postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny 2.3. Vytvoření koncepce práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením

9 Vyvolat jednání s Krajem Vysočina o potřebnosti navýšení míst sociálních pracovníků na MU HB Zadat analýzu a navrhnout postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny Zadat práce na koncepci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Vyvolat jednání s Krajem Vysočina o navýšení míst sociálních pracovníků na MU HB Pro vznik pracovního místa sociálního pracovníka na MÚ HB v roce 2015 požádat Kraj Vysočina o posouzení navýšení pracovníků s ohledem na vzrůstající agendu a zvyšující se počet klientů. Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: náklady celkem. Kč žádost na dotace úřadu vlády tis. Kč spoluúčast město Havlíčkův Brod Kč Místostarostka odpovědná za sociální oblast Vytvoření pracovního místa - sociálního pracovníka na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Částí úvazku by měl mít i terénní sociální práci. Terénní soc. práce výrazně pomůže k předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin. Dojde k pomoci v překonání nepříznivé sociální situace a ochrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Provedení analýzy a navržení postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny Termín: 1. pololetí 2015 Finanční náklady: V rámci aktivity dojde k provedení analýzy o současném stavu zajištění terénní práce u výše uvedených cílových skupin. Analýza bude provedena všemi poskytovateli sociálních služeb a na základě výsledků analýzy budou stanoveny další postupné kroky (realizace 1. pololetí roku 2014): Navrhované možnosti: - přijmutí pracovníka na Městský úřad Havlíčkův Brod - podpořit vznik nového pracovního místa ve vybrané neziskové organizaci - rozšířit stávající smluvní podmínky mezi městem a stávajícíma organizacemi - vznik nové služby - jiná možnost , ,- Kč Finanční zdroje budou použity z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím schváleného projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vedoucí pracovní skupiny, odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Havlíčkův Brod, všichni poskytovatelé sociálních služeb Na základě této analýzy bude navržen další postup, který bude předložen k rozhodnutí orgánům města Havlíčkův Brod

10 Vytvoření koncepce práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením Cílem opatření je vytvořit ucelenou koncepci práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Na koncepci se budou podílet jak pracovníci města, tak pracovníci neziskových organizací a sociálních firem. Výsledkem práce by měla být koncepce systém práce s klienty tak, aby se na začleňování těchto klientů zpátky do naší komunity/společnosti spolupodíleli všichni zainteresovaní. Do současné doby pracoval každý samostatně (město, neziskové organizace, sociální firmy), v nově navržené koncepci by mělo dojít k úzké spolupráci při doprovázení klientů, včetně zpětné vazby (případové konference, atd.) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: , ,- Kč Finanční zdroje budou použity z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím schváleného projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vedoucí pracovní skupiny, odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Havlíčkův Brod. : Koncepce s návrhem dalšího postupu spolupráce organizací podílejících se na sociálním začleňování osob sociálně vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením Název cíle: 3 Zvýšení informovanosti a spolupráce 3.1. Zlepšení informovanosti obyvatel o existujících sociálních službách a sociálních firmách 3.2. Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina financování a tvorba sítě sociálních služeb Aktualizace elektronického katalogu a propagace stránek Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina Aktualizace elektronického katalogu a propagace stránek Pravidelně aktualizovat elektronický katalog sociálních služeb. Na stránkách vytvořit logo stránek SOSHB s odkazem. Zapracovat na další propagaci stránek (media, poskytovatelé soc.služeb, Kulturní magazín Zoom, kabelová televize Radniční okénko, regionální televize ) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: Bez nákladů Město Havlíčkův Brod, neziskové organizace a sociální firmy, a další poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících Lepší propagace katalogu sociálních služeb. Dojde k zlepšení informovanosti o povědomí veřejnosti o problematice sociálního vyloučení. Pro sociálně vyloučené vzniknou nástroje, které jim dopomůžou se orientovat v příčinách a v možnostech řešení jejich sociálního vyloučení.

11 Termín: Finanční náklady: Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Začít neodkladně Bez finančních nákladů Místostarostka města Havlíčkův Brod odpovědná za sociální oblast Radní Kraje Vysočina pro Oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Město Havlíčkův Brod si vytvoří krizový plán, který bude reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb a jejich financování. Zvýší se vzájemná informovanost mezi městem a krajem o poskytovaných sociálních službách a potřebách cílových skupin Dojde k propojení a sladění plánovacích procesů, předávání zkušeností a dobré praxe Služby návazné a související Název cíle: S1 Podpora nestátních neziskových organizací a sociálních firem S1.1. Zadávání pracovních příležitostí neziskovým nestátním organizacím a sociálním firmám S Zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům S Vytvoření společné prodejny pro neziskové org. a sociální Podniky S Zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům Transparentní zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům. Postavit na tom filozofii/pr - podporujeme lidi s handicapem, pomáháme zaměstnávat nezaměstnatelné Termín: Průběžně během roku 2015 Finanční náklady: Bez finančních nákladů Město Havlíčkův Brod, neziskové organizace a sociální firmy, a další poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících Nabídka úklidových prací - při různých městských záležitostech využít služby sociálního podniku - nabízet a propagovat tuto službu jiným subjektům - úklidy kolem domů, ale i uvnitř, pomoc při úklidech při akcích úklid náměstí, využití různých pracovních příležitostí přes sociální podniky

12 Nabídka rautů - nabízet tuto službu v rámci propagace městského úřadu, zvláštních příležitostí, zastupitelstev, nebo propagovat tuto službu dále do jiných subjektů Výzdoba prostor - výzdoba úřadu, města, městských domů Výroba propagačních předmětů pro město využití sociálních služeb pro prezentaci města, město zadá sociálním podnikům zakázku S Vytvoření společné prodejny pro neziskové org. a sociální Podniky Nalézt vhodné prostory pro umístění prodejny pro neziskové organizace a sociální podniky Termín: Průběžně během roku 2015 Finanční náklady: Spodní limit nájemného a finanční podpora města. Místostarostka města Havlíčkův Brod odpovědná za sociální oblast, neziskové organizace a sociální podniky Objekt společné prodejny pro neziskové organizace a sociální podniky, kde budou moci prezentovat své výrobky s možností prodeje. Název cíle: S2 Vznik koncepce a koordinace DOBROVOLNICTVÍ S2.1. Centrální koordinace dobrovolníků S Zahájení jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi Termín: Finanční náklady: S Zahájení jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi. Zahájit jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi o spolupráci se snahou vzniku Dobrovolnického centra. Cílem je využití potenciálu dobrovolných pracovníků - jejich evidence a zapojení podpora vzniku Dobrovolnického centra. Zahájit neodkladně jednání Bez finančních nákladů Vedoucí pracovní skupiny / Fokus Vysočina, OCH HB, neziskové organizace Koordinace práce dobrovolníků. Lepší zajištění získání dobrovolníků pro přijímací organizace.

13 Název cíle: S4 Podpora provozu Potravinové banky Vysočina S4.1. Finanční podpora Potravinové banky Vysočina S Finančně se spolupodílet na provozu a udržení fungování PBV S Finančně se spolupodílet na provozu a udržení fungování PBV Podpořit provoz PBV v roce 2015 Termín: 1.Q 2015 Finanční náklady: ,- Město Havlíčkův Brod, vedoucí skupiny Společně s Krajem Vysočina - přislíbena dotace cca ,- a ostatními městy se spolupodílet na udržení provozu fungování PBV, která spolu s neziskovými organizacemi a ve spolupráci s OSPODem již v roce 2014 rozdělila potřebným v Havlíčkově Brodě více jak 1,2 tuny potravin za cca ,- Kč

14 CÍLOVÁ SKUPINA - OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Vedoucí pracovní skupiny 3: Mgr. Alena Škarková Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.1 Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Cílem opatření je udržení a podpora níže uvedených stávajících sociálních služeb: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočin, o.p.s., pracoviště Havlíčkův Brod nabízí služby základního sociálního poradenství, odborného sociálního poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům Fokus Vysočina - středisko Havlíčkův Brod, poskytuje služby sociální rehabilitace. Součástí Fokusu Vysočina je Komunitní tým, Tým podpory v zaměstnávání, sociálně terapeutická dílna, chráněné dílny a chráněné bydlení 2 místa, finančně je podporován městem Havlíčkův Brod Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Vysočina, poradna Havlíčkův Brod poskytuje služby všem sluchově postiženým občanům a zajišťuje klubovou činnost spolkové organizace. Svaz poskytuje odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby a doplňkové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Oblastní charita Havlíčkův Brod Centrum osobní asistence péče je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Umožní vám plnohodnotně žít žít podle vašich představ a přání ve vašem domově. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení, překážkou není věk ani osamocenost, Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dní a týdnů života nemocného v domácím prostředí. Tato péče je pomocí a podporou rodině, která se stará o blízkého člověka v závěrečné fázi života. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Město Havlíčkův Brod Oblastní Charitu Havlíčkův Brod finančně podporuje. Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod je nestátní zisková organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Poskytují dvě hlavní služby Chráněné bydlení a Denní stacionář. Denní stacionář zařízení ÚSVIT poskytuje ambulantní služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám

15 Termín: Leden 2015 prosinec 2015 Finanční náklady: s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Město Havlíčkův Brod se spolupodílí na financování Úsvitu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, příspěvky obcí a měst, firem, granty - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště Havlíčkův Brod - Charita Havlíčkův Brod - Fokus Vysočina - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Vysočina - Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod - Město Havlíčkův Brod Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním budou mít v roce 2015 k dispozici alespoň takové sociální služby, jako tomu bylo v roce Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 c) Burzy filantropie 1.2 c) Burzy filantropie Burza filantropie" je inspirována televizním pořadem Den D. Jde především o navázání spolupráce mezi třemi sektory, ziskového, neziskového a státní správy. Na burze filantropie" neziskové organizace prezentují projekty v desetiminutovém čase, donátoři z řad zástupců firem a státní správy projekty hodnotí, dávají prezentujícím zpětnou vazbu. Pokud se donátorům projekt líbí, mohou ho podpořit finančně, nebo materiálně formou služeb, poradenství či jiné pomoci. Na setkání se sejdou občanská sdružení se svými projekty, firmy, které by je chtěly podpořit a veřejnost, která by mohla zjistit, jaký projekt se chystá a zdali by byl pro ně prospěšný. Tento projekt bude nabídnut Kraji Vysočina (více firem, regionální charakter vyšší šance na úspěch), aby si tento projekt vzal na starosti a zavedl ho na krajské úrovni, možnost postupně organizovat v okresních městech Kraje Vysočina. Zároveň by to mohlo zlepšit spolupráci s Krajem Vysočina. Termín: Během roku 2015 Finanční náklady: Kraj Vysočina Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, firmy V Kraji Vysočina vzniknou nové zajímavé projekty, bude navozena spolupráce mezi Krajem Vysočina, jednotlivými okresními městy a nestátními neziskovými organizacemi.

16 Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2. b) Chráněné bydlení 1.2. b) Chráněné bydlení Vznikne nových osm bytových jednotek v Ulici 5. Května, které budou sloužit pro cílovou skupinu lidi s duševním onemocněním. Termín otevření služby by byl v lednu roku Termín: Leden 2015 Finanční náklady: město Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina Havlíčkův Brod Možnost bydlení v osmi nových chráněných bytech na ulici 5. května pro lidi s duševním onemocněním Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení V rámci tohoto opatření bude v roce 2015 v Havlíčkobrodských listech pravidelně vycházet jednou měsíčně informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdruženích ve městě Havlíčkův Brod. Každý měsíc vyjde pod hlavičkou projektu jeden článek o organizaci nebo službě, která poskytuje sociální službu ve městě Havlíčkův Brod. Koordinátorka tohoto opatření je Mgr. Alena Škarková (vedoucí PS3). Ostatní poskytovatelé jí budou zasílat jednotlivé články s fotografiemi, ta je bude přeposílat šéfredaktorce Havlíčkobrodských listů paní Světlaně Pátkové. Jednotlivé změny v harmonogramu jsou vyhrazeny vzhledem k aktuální pořádné akci či jiné mimořádné situaci. Harmonogram článků na rok 2014: Leden Charitní domov pro matky s dětmi Únor 2015 Oblastní charita H.Brod nízkoprahové centrum Březen 2015 Klub Parkinson Duben 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Květen 2015 Svaz diabetiků ČR Červen 2015 Český svaz žen Červenec 2015 Informační a poradenské centrum Vysočina Srpen 2015 Tělesná jednota zdravotně postižených Září 2015 Mateřské centrum Zvoneček

17 Termín: Finanční náklady: Říjen 2015 Nemocnice Havlíčkův Brod služby poskytující sociální pracovník Listopad 2015 Občanská poradna OCH Prosinec 2015 Probační a mediační služba ČR Po celý rok 2015, 1x měsíčně vyjde jeden článek žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann, Světlana Pátková V měsíčníku Havlíčkobrodské listy budou pravidelně vycházet informace o poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdruženích pomáhající lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení Termín: Finanční náklady: 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení V rámci tohoto opatření se bude v roce 2015 jednou měsíčně pravidelně vysílat v kabelové televizi města Havlíčkův brod informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb, občanských sdruženích a svazech ve městě Havlíčkův Brod. Koordinátorka tohoto opatření je Mgr. Alena Škarková (vedoucí PS3). Ostatní poskytovatelé jí budou zasílat jednotlivé informace o jejich organizacích, ta je bude přeposílat panu Blažkovi (vysílání kabelové televize), ten jednotlivé kontaktní osoby oslaví a natočí s nimi reportáž. Jednotlivé změny v harmonogramu jsou vyhrazeny vzhledem k aktuální pořádné akci či jiné mimořádné situaci. Harmonogram vysílání v kabelové televizi Havlíčkův Brod na rok 2015: Leden 2015 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Únor 2015 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Březen 2015 postižených Charitní domov pro matky s dětmi Duben Oblastní Charita HB nízkoprahové centrum BAN Květen 2015 Klub Parkinson Červen 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Červenec 2015 Svaz diabetiků v ČR Srpen 2015 Informační a poradenské centrum Vysočina Září 2015 Tělesná jednota zdravotně Říjen 2015 Mateřské centrum zvoneček Listopad 2015 Nemocnice Havlíčkův Brod služby sociální pracovnice Prosinec 2015 Občanská poradna Oblastní Charita HB Po celý rok 2015, 1x měsíčně proběhne vysílání v kabelové televizi Havlíčkův Brod žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann, Libor Blažek V průběhu roku 2015 budou 1x měsíčně na kabelové televizi ke zhlédnutí informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb či svazů ve městě Havlíčkův Brod.

18 Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.3 Osvětové kampaně 2.3 Osvětové kampaně 2.3 Osvětové kampaně Cílem tohoto opatření je pořádání cyklů přednášek a besed o jednotlivých skupinách duševních poruch a onemocnění a o specifikách a problémech lidí se zdravotním postižením pořádané v rámci cyklu Spoluobčané s handicapem. Besedy budou probíhat 1 x za 3 měsíce v roce 2014, dohromady proběhnou 4 besedy. Dvě besedy se budou týkat duševních poruch a onemocnění, další dvě přednášky se budou týkat o specifikách a problémech lidí se zdravotním postižením. Besedy budou pořádány v budově Staré radnice. Možnost po domluvě se skupinou zařadit tam i zajímavá a aktuální témata z jiných pracovních skupin. Navrhovaná témata jsou: Alzheimerova choroba, Jak pečovat o seniora v domácím prostředí. Harmonogram besed na rok 2015: Únor / březen 2015 Problematika diabetes (paní Štrausová kontaktuje paní doktorku Pěknou, Svaz diabetiků) Květen 2015 Léčba konopím (kontakt zajistí paní Votavová STP) Září Pěstounská péče (OSPOD, sdružení pěstounské péče, kontakt na odboru sociálních věcí) Prosinec 2015 Sluchové postižení (paní Kocmanová, paní Kohoutová ze SNN) Termín: Únor, květen, září, prosinec 2015 Finanční náklady: žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann V průběhu roku 2015 proběhnou čtyři besedy v rámci pořádaného cyklu Spoluobčané s handicapem, které přibližují široké veřejnosti specifika duševních poruch a jednotlivých zdravotních postiženích.

19 Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách V roce 2015 bude vyhlášen pracovník v sociálních službách za rok 2014 s největšími počty hlasů, který si veřejně převezme ocenění a bude publikován v tisku jako oceněný pracovník v sociálních službách, také s ním bude natočen rozhovor v kabelové televizi Havlíčkův Brod. V lednu 2015 budou zaslány nominace na nejlepšího pracovníka v sociálních službách za rok 2014 výbor pro sociální a zdravotní tématiku vybral vhodné kandidáty, nejlepší z nich převezme od pana starosty ocenění nejlepší pracovník v sociálních službách za rok Termín: březen 2015 Finanční náklady: žádné Město Havlíčkův Brod,Výbor pro sociální a zdravotní tématiku V roce 2015 bude vyhlášen pracovník v sociálních službách za rok 2014 s největšími počty hlasů, který si veřejně převezme ocenění a bude publikován v tisku jako oceněný pracovník v sociálních službách, také s ním bude natočen rozhovor v kabelové televizi Havlíčkův Brod. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb Nabídnutí projektu burzy filantropie Kraji Vysočina. Burza filantropie" je inspirována televizním pořadem Den D. Jde především o navázání spolupráce mezi třemi sektory, ziskového, neziskového a státní správy. Na burze filantropie" neziskové organizace prezentují projekty v desetiminutovém čase, donátoři z řad zástupců firem a státní správy projekty hodnotí, dávají prezentujícím zpětnou vazbu. Pokud se donátorům projekt líbí, mohou ho podpořit finančně, nebo materiálně, formou služeb, poradenství či jiné pomoci. Na setkání se sejdou občanská sdružení se svými projekty, firmy, které by je chtěly podpořit a veřejnost, která by mohla zjistit, jaký projekt se chystá a zdali by byl pro ně prospěšný. Tento projekt bude nabídnut Kraji Vysočina (více firem, regionální charakter vyšší šance na úspěch), aby si tento projekt vzal na starosti a zavedl ho

20 na krajské úrovni, možnost postupně organizovat v okresních městech Kraje Vysočina. Zároveň by to mohlo zlepšit spolupráci s Krajem Vysočina Termín: Finanční náklady: Kraj Vysočina Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, firmy V Kraji Vysočina vzniknou nové zajímavé projekty, bude navozena spolupráce mezi Krajem Vysočina, jednotlivými okresními městy a nestátními neziskovými organizacemi. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.2 Společné setkávání vedení města s občany 3.2 Společné setkávání vedení města s občany 3.2 Společné setkávání vedení města s občany Opatření bude probíhat prostřednictvím setkávání vedení města s občany. Setkávání proběhne 2 x ročně v roce Vedení města bude odpovídat na dotazy občanů v sociální oblasti. Termín: 2 x za rok 2015 Finanční náklady: Žádné Město Havlíčkův Brod Proběhne 2 x za rok 2015 setkání vedení města s občany. Občané města získají větší informovanost o dění v sociálních službách. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované Proběhnou dvakrát ročně společná setkání poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími handicapované, kde si budou předávat vzájemně informace o jejich organizacích, chystaných aktivitách apod. Navržený harmonogram na rok 2015 (může být upraven): Leden 2015, červen 2015 Termín: Leden 2015, červen 2015

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více