II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok Město Havlíčkův Brod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod"

Transkript

1 II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod

2 ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod, podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Navazuje na podobný dokument vytvořený již pro rok Číslo projektu OP LZZ: CZ.1.04/3.1.03/ Realizace projektu: duben 2013 březen 2015 Na tvorbě dokumentu se podíleli: členové 4 pracovních skupin, zaměřených na tyto cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí - osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby se zdravotním postižením, osoby duševně nemocné - senioři vedoucí pracovních skupin: PhDr. Ivana Štrossová Miroslav Krajcigr Mgr. Alena Škarková Jana Hylišová Mgr. Kamila Mrtková a další členové projektového týmu: Ing. Ivan Kuželka Ivana Mojžyšková Ing. Tomáš Hermann Havlíčkův Brod, leden 2015

3 CÍLOVÁ SKUPINA - RODINY S DĚTMI, DĚTI, MLÁDEŽ A MLADÍ DOSPĚLÍ Vedoucí pracovní skupiny 1: PhDr. Ivana Štrossová Cíl 1 Zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé Priority Příprava a schválení rozpočtu na rok 2015 a zajistit rozpočet na rok 2016 minimálně ve výši roku zachování všech stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu - Charitní domov pro matky s dětmi (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Středisko rané péče (Oblastní charita Havlíčkův Brod ), Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod, Ambulantní aktivizační služby pro rodinu (Oblastní charita Havlíčků Brod), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Havlíčkův Brod), Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.), Kolpingovo dílo - k zanikla služba Psychocentrum (manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina); klienti nemají v současné době možnost využívat tuto službu a obrací se na Family Point a Občanskou poradnu, příp. Mateřské centrum Zvoneček; tyto organizace (nabízející mj. vzdělávací akce zaměřené na rodinu, rodinné soužití, mezigenerační vztahy) začínají zaniklou službu Psychocentra suplovat, nejsou však na tuto situaci primárně připraveny a bude nutné tuto situaci vyřešit, neboť případů domácího násilí přibývá. Jednou z možností je využít služeb Intervenčního centra Kraje Vysočina. 1.2 Rozvoj sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a mladé dospělé 1.2 a) Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) o cílovou skupinu děti od 6 do 10 let - provést analýzu potřebnosti služby o nabídnout provedení analýzy studentům, kteří své bakalářské, nebo diplomové práce zaměřují na tuto cílovou skupinu ( např. oslovit vysoké školy nebo přímo, studenty, kteří v obdobných zařízeních vykonávají odbornou praxi) - v případě kladného vyhodnocení potřebnosti rozhodnout o případném zavedení nové služby, poskytovateli a zapracování nákladů do rozpočtu připravit registraci služby pro skupinu dětí ve věku 8-10 let

4 1.2 b) Vznik terénní aktivizační služby pro rodiny s dětmi - aktualizovat výši poskytovaných finančních nákladů na sociální služby pro cílovou skupinu podle skutečnosti (počty klientů z Havlíčkova Brodu) 1.2 c) Personální posílení odboru sociálních věcí a školství (OSVŠ) Městského úřadu Havlíčkův Brod o pozici sociálního pracovníka pro koordinaci aktivit v sociální oblasti - posílení odboru sociálních věcí o terénního pracovníka - pro financování nové pracovní pozice využít využití krajských, státních a evropských dotací 1.3 Provázání závěrů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na roky se systémem financování sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu z rozpočtu města Aktualizace pravidel dotačního a grantového systému v sociální oblasti - iniciovat změny v nastavení Zásad pro poskytování dotací a grantů, zejména v oblasti poskytování dotací pro sociální oblast - provádět pravidelné aktualizace uzavřených smluv s poskytovateli sociálních služeb a připravovat smlouvy s případnými novými poskytovateli Kontrola poskytovatelů, směřující ke kontrole využití poskytnutého příspěvku v souladu se smlouvou - využívat kontrolní mechanismy Městského úřadu - využívat informace z neveřejné části elektronického katalogu při kontrole vyúčtování poskytnutých dotací vyhlašování grantového programu Město bez bariér na každý rok - zachování grantového programu Město bez bariér (min. ve výši roku 2014) - vhodné časové nastavení jednotlivých kroků od vyhlášení grantového programu a odevzdání žádostí - větší informovanost možných žadatelů prostřednictvím webu města (e-dotace) Cíl 2 Zajištění informovanosti a vzájemná spolupráce zainteresovaných subjektů Priority Provozování a průběžná aktualizace elektronického informačního systému o sociálních službách

5 2.1.1 Fungování elektronického katalogu sociálních služeb - zaměřit se na větší propagaci využití el. Katalogu a propagaci poskytovaných sociálních služeb jeho prostřednictvím (pro link, aktualizace - provádět pravidelné aktualizace zveřejněných informací - rozšířit kontaktní informace o sociální služby, které nemají sídlo v Havlíčkově Brodě a jsou zaměřeny na cílovou skupinu 2.2 Zahájení a prohlubování spolupráce s Krajským úřadem Kraje Vysočina při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - jednat s Krajem Vysočina o nových pravidlech financování sociálních služeb - informovat poskytovatele sociálních služeb o přípravě a schválení nových pravidel pro financování - podílet se na přípravě nového střednědobého plánu sociálních služeb Kraje Vysočina - snažit se o provázanost strategických dokumentů Kraje Vysočina a města Havlíčkův Brod 2.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti a posilování spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb pro cílovou skupinu, NNO a městem Havlíčkův - zapojit se do systému informačních reportáží a článků ve spolupráci s PS 3 - podílet se na přípravě a vyhlášení ocenění pro nejlepšího pracovníka v sociálních službách - ve spolupráci s jednotlivými subjekty informovat prostřednictvím Family Pointu o jednotlivých službách pro cílovou skupinu - předávání informací mezi koordinátory jednotlivých projektů, které jsou na území města realizovány v oblasti prorodinných aktivit a sociálních služeb pro cílovou skupinu Cíl 3 Podpora procesu plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit Priority Zpracování akčního plánu na rok 2015 a zhodnocení naplňování cílů a opatření v roce zpracování akčního plánu na rok 2016 a zhodnocení naplňování cílů a opatření v roce 2015

6 - připomínky a náměty související s naplňováním Střednědobého plánu sociálních služeb z pracovní skupiny byly zapracovány do návrhu akčního plánu na rok zpřístupnit výstupy z jednání pracovní skupiny veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb (FP, Zvoneček, MŠ ) Související cíl 1 Udržení a rozvoj volnočasových aktivit pro cílovou skupinu Priority 2015 S 1.2 Volnočasové programy určené pro rodinu (posilování vztahů v rodinách, program prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, včetně rodin náhradní rodinné péče) S Využívání slev prostřednictvím Rodinných pasů v zařízeních města - využívání slev prostřednictvím Rodinných pasů v zařízeních města (Zimní stadion, krytý bazén, letní koupaliště) - provedení odhadu finančních nákladů na realizaci - vyhledat příklady dobré praxe v jiných městech S Uspořádání 1 akce pro veřejnost zaměřené na mezigenerační soužití - společná akce s poskytovateli (Den pro rodinu, Den matek, ) - uspořádat společné setkání poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu a dohodnout se na případné spolupráci S 1.3 Neorganizované volnočasové aktivity a zachování a rozvoj hřišť a sportovišť - údržba, obnova a rozvoj současných sportovních ploch a hřišť - zmapování dalších lokalit, které o vybudování hřiště mají zájem (pokud existuje, informovat veřejnost (např. lokalita - Dolní Papšíkov, ulice Ing. Kašpara, Lipnická, Vysočany Související cíl 2 Realizace sociálně preventivních programů a zvyšování bezpečnosti ve městě Priority 2015 S 2.1 Sociálně preventivní programy a spolupráce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů a kriminality - spolupráce s pravidelnými partnery (Policie ČR, Městská policie) - rozvoj spolupráce s organizací Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb - uspořádat Havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže v roce 2015

7 S 2.2 Bezpečnost ve městě Přizpůsobování infrastruktury požadavkům rodin na zdravé a bezpečné prostředí - zvyšování počtu bezpečných přechodů (program Bezpečná silnice) - zpracovat a realizovat projekt na výstavbu venkovního dopravního hřiště - vyhodnocování bezpečnostních rizik a přijímání opatření (zpráva Městské policie) - kontrola dětských hřišť a sportovišť - zachování hlídek městských strážníků a Policie ČR na přechodech v době, kdy děti chodí do školy - spolupráce Městské policie se školami a dalšími subjekty, které poskytují služby této cílové skupině Související cíl č. 3 Prorodinná opatření a služby pro rodiny Priority Vznik a činnost pracovní skupiny Služby pro rodiny s dětmi a prorodinné aktivity - Činnost pracovní skupiny pro cílovou skupinu a spolupráce s organizacemi, které poskytují služby pro cílovou skupinu - zajištění společné propagace jednotlivých aktivit pro cílovou skupinu - spolupráce jak s poskytovateli, tak i klienty a veřejností 3.2 Podpora vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin - Podpora rozvoje kapacity zařízení pečujících o děti předškolního věku, podpora fungování přípravných tříd - podpora vzniku nové MŠ Domeček, zaměřené na děti od 2 let - zvážit možnost vzniku Dětské skupiny pro děti od 6 měsíců v MC Zvoneček - zajištění větší informovanosti veřejnosti prostřednictvím Family Pointu a podpora programů zaměřených na výchovu a vzdělávání v oblasti rodiny a rodičovství 3.3 Osvětová a informační činnost a podpora prostředí přátelského rodině - podpora projektů zaměřených na rozvoj prorodinné politiky ve městě - využití dotačních programů kraje, státu a EU na podporu prorodinných aktivit - spolupráce v rámci projektů, které jsou realizovány na území města Havlíčkův Brod

8 CÍLOVÁ SKUPINA - OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH, OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Vedoucí pracovní skupiny 2: Miroslav Krajcigr Název cíle: 1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením 1.1. Zajistit vznik nové sociální služby 1.2a) Nízkoprahové denní centrum (s možností přespání) Zahájit praktické kroky ke vzniku Nízkoprahové denního centra nebo obdobného zařízení pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší (muži, ženy) Zahájit praktické kroky ke vzniku Nízkoprahové denního centra nebo obdobného zařízení pro cílovou skupinu lidí bez přístřeší (muži, ženy) Zahájit neodkladně jednání a podniknout přípravné kroky ke vzniku nízkoprahového denního centra (předjednání na kraji, MPSV, vyjednání v radě města, výběrové řízení na poskytovatele, zajištění prostor, vznik rozpočtu, podání žádosti) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: Zatím bez finančních nákladů Místostarostka odpovědná za sociální oblast/ Kraj Vysočina, poskytovatelé, OSVŠ Vznik Nizkoprahového denního centra nebo obdobné služby pro muže a ženy bez přístřeší Název cíle: 2 Zavedení komplexního systému sociální práce ve městě Havlíčkův Brod 2.1. Vytvoření nového pracovního místa - sociálního pracovníka na Městském úřadě Havlíčkův Brod 2.2. Provedení analýzy a navržení postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny 2.3. Vytvoření koncepce práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením

9 Vyvolat jednání s Krajem Vysočina o potřebnosti navýšení míst sociálních pracovníků na MU HB Zadat analýzu a navrhnout postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny Zadat práce na koncepci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Vyvolat jednání s Krajem Vysočina o navýšení míst sociálních pracovníků na MU HB Pro vznik pracovního místa sociálního pracovníka na MÚ HB v roce 2015 požádat Kraj Vysočina o posouzení navýšení pracovníků s ohledem na vzrůstající agendu a zvyšující se počet klientů. Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: náklady celkem. Kč žádost na dotace úřadu vlády tis. Kč spoluúčast město Havlíčkův Brod Kč Místostarostka odpovědná za sociální oblast Vytvoření pracovního místa - sociálního pracovníka na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Částí úvazku by měl mít i terénní sociální práci. Terénní soc. práce výrazně pomůže k předcházení sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin. Dojde k pomoci v překonání nepříznivé sociální situace a ochrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Provedení analýzy a navržení postupu zajištění terénní práce pro jednotlivé podskupiny Termín: 1. pololetí 2015 Finanční náklady: V rámci aktivity dojde k provedení analýzy o současném stavu zajištění terénní práce u výše uvedených cílových skupin. Analýza bude provedena všemi poskytovateli sociálních služeb a na základě výsledků analýzy budou stanoveny další postupné kroky (realizace 1. pololetí roku 2014): Navrhované možnosti: - přijmutí pracovníka na Městský úřad Havlíčkův Brod - podpořit vznik nového pracovního místa ve vybrané neziskové organizaci - rozšířit stávající smluvní podmínky mezi městem a stávajícíma organizacemi - vznik nové služby - jiná možnost , ,- Kč Finanční zdroje budou použity z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím schváleného projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vedoucí pracovní skupiny, odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Havlíčkův Brod, všichni poskytovatelé sociálních služeb Na základě této analýzy bude navržen další postup, který bude předložen k rozhodnutí orgánům města Havlíčkův Brod

10 Vytvoření koncepce práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením Cílem opatření je vytvořit ucelenou koncepci práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Na koncepci se budou podílet jak pracovníci města, tak pracovníci neziskových organizací a sociálních firem. Výsledkem práce by měla být koncepce systém práce s klienty tak, aby se na začleňování těchto klientů zpátky do naší komunity/společnosti spolupodíleli všichni zainteresovaní. Do současné doby pracoval každý samostatně (město, neziskové organizace, sociální firmy), v nově navržené koncepci by mělo dojít k úzké spolupráci při doprovázení klientů, včetně zpětné vazby (případové konference, atd.) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: , ,- Kč Finanční zdroje budou použity z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím schváleného projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Vedoucí pracovní skupiny, odbor sociálních věcí a školství Městského úřadu Havlíčkův Brod. : Koncepce s návrhem dalšího postupu spolupráce organizací podílejících se na sociálním začleňování osob sociálně vyloučených, nebo ohrožených sociálním vyloučením Název cíle: 3 Zvýšení informovanosti a spolupráce 3.1. Zlepšení informovanosti obyvatel o existujících sociálních službách a sociálních firmách 3.2. Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina financování a tvorba sítě sociálních služeb Aktualizace elektronického katalogu a propagace stránek Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina Aktualizace elektronického katalogu a propagace stránek Pravidelně aktualizovat elektronický katalog sociálních služeb. Na stránkách vytvořit logo stránek SOSHB s odkazem. Zapracovat na další propagaci stránek (media, poskytovatelé soc.služeb, Kulturní magazín Zoom, kabelová televize Radniční okénko, regionální televize ) Termín: Průběžně v roce 2015 Finanční náklady: Bez nákladů Město Havlíčkův Brod, neziskové organizace a sociální firmy, a další poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících Lepší propagace katalogu sociálních služeb. Dojde k zlepšení informovanosti o povědomí veřejnosti o problematice sociálního vyloučení. Pro sociálně vyloučené vzniknou nástroje, které jim dopomůžou se orientovat v příčinách a v možnostech řešení jejich sociálního vyloučení.

11 Termín: Finanční náklady: Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina Pravidelná setkání, konzultace resortních místostarostů, radních a vedoucích odborů města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Začít neodkladně Bez finančních nákladů Místostarostka města Havlíčkův Brod odpovědná za sociální oblast Radní Kraje Vysočina pro Oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Město Havlíčkův Brod si vytvoří krizový plán, který bude reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb a jejich financování. Zvýší se vzájemná informovanost mezi městem a krajem o poskytovaných sociálních službách a potřebách cílových skupin Dojde k propojení a sladění plánovacích procesů, předávání zkušeností a dobré praxe Služby návazné a související Název cíle: S1 Podpora nestátních neziskových organizací a sociálních firem S1.1. Zadávání pracovních příležitostí neziskovým nestátním organizacím a sociálním firmám S Zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům S Vytvoření společné prodejny pro neziskové org. a sociální Podniky S Zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům Transparentní zadávání zakázek neziskovým organizacím a sociálním podnikům. Postavit na tom filozofii/pr - podporujeme lidi s handicapem, pomáháme zaměstnávat nezaměstnatelné Termín: Průběžně během roku 2015 Finanční náklady: Bez finančních nákladů Město Havlíčkův Brod, neziskové organizace a sociální firmy, a další poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících Nabídka úklidových prací - při různých městských záležitostech využít služby sociálního podniku - nabízet a propagovat tuto službu jiným subjektům - úklidy kolem domů, ale i uvnitř, pomoc při úklidech při akcích úklid náměstí, využití různých pracovních příležitostí přes sociální podniky

12 Nabídka rautů - nabízet tuto službu v rámci propagace městského úřadu, zvláštních příležitostí, zastupitelstev, nebo propagovat tuto službu dále do jiných subjektů Výzdoba prostor - výzdoba úřadu, města, městských domů Výroba propagačních předmětů pro město využití sociálních služeb pro prezentaci města, město zadá sociálním podnikům zakázku S Vytvoření společné prodejny pro neziskové org. a sociální Podniky Nalézt vhodné prostory pro umístění prodejny pro neziskové organizace a sociální podniky Termín: Průběžně během roku 2015 Finanční náklady: Spodní limit nájemného a finanční podpora města. Místostarostka města Havlíčkův Brod odpovědná za sociální oblast, neziskové organizace a sociální podniky Objekt společné prodejny pro neziskové organizace a sociální podniky, kde budou moci prezentovat své výrobky s možností prodeje. Název cíle: S2 Vznik koncepce a koordinace DOBROVOLNICTVÍ S2.1. Centrální koordinace dobrovolníků S Zahájení jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi Termín: Finanční náklady: S Zahájení jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi. Zahájit jednání mezi Fokusem Vysočina OCH HB a dalšími neziskovými organizacemi o spolupráci se snahou vzniku Dobrovolnického centra. Cílem je využití potenciálu dobrovolných pracovníků - jejich evidence a zapojení podpora vzniku Dobrovolnického centra. Zahájit neodkladně jednání Bez finančních nákladů Vedoucí pracovní skupiny / Fokus Vysočina, OCH HB, neziskové organizace Koordinace práce dobrovolníků. Lepší zajištění získání dobrovolníků pro přijímací organizace.

13 Název cíle: S4 Podpora provozu Potravinové banky Vysočina S4.1. Finanční podpora Potravinové banky Vysočina S Finančně se spolupodílet na provozu a udržení fungování PBV S Finančně se spolupodílet na provozu a udržení fungování PBV Podpořit provoz PBV v roce 2015 Termín: 1.Q 2015 Finanční náklady: ,- Město Havlíčkův Brod, vedoucí skupiny Společně s Krajem Vysočina - přislíbena dotace cca ,- a ostatními městy se spolupodílet na udržení provozu fungování PBV, která spolu s neziskovými organizacemi a ve spolupráci s OSPODem již v roce 2014 rozdělila potřebným v Havlíčkově Brodě více jak 1,2 tuny potravin za cca ,- Kč

14 CÍLOVÁ SKUPINA - OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OSOBY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Vedoucí pracovní skupiny 3: Mgr. Alena Škarková Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.1 Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním Cílem opatření je udržení a podpora níže uvedených stávajících sociálních služeb: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočin, o.p.s., pracoviště Havlíčkův Brod nabízí služby základního sociálního poradenství, odborného sociálního poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům Fokus Vysočina - středisko Havlíčkův Brod, poskytuje služby sociální rehabilitace. Součástí Fokusu Vysočina je Komunitní tým, Tým podpory v zaměstnávání, sociálně terapeutická dílna, chráněné dílny a chráněné bydlení 2 místa, finančně je podporován městem Havlíčkův Brod Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Vysočina, poradna Havlíčkův Brod poskytuje služby všem sluchově postiženým občanům a zajišťuje klubovou činnost spolkové organizace. Svaz poskytuje odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby a doplňkové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Oblastní charita Havlíčkův Brod Centrum osobní asistence péče je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Umožní vám plnohodnotně žít žít podle vašich představ a přání ve vašem domově. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení, překážkou není věk ani osamocenost, Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dní a týdnů života nemocného v domácím prostředí. Tato péče je pomocí a podporou rodině, která se stará o blízkého člověka v závěrečné fázi života. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Město Havlíčkův Brod Oblastní Charitu Havlíčkův Brod finančně podporuje. Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod je nestátní zisková organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Poskytují dvě hlavní služby Chráněné bydlení a Denní stacionář. Denní stacionář zařízení ÚSVIT poskytuje ambulantní služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám

15 Termín: Leden 2015 prosinec 2015 Finanční náklady: s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Město Havlíčkův Brod se spolupodílí na financování Úsvitu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, příspěvky obcí a měst, firem, granty - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště Havlíčkův Brod - Charita Havlíčkův Brod - Fokus Vysočina - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Vysočina - Úsvit zařízení SPMP Havlíčkův Brod - Město Havlíčkův Brod Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním budou mít v roce 2015 k dispozici alespoň takové sociální služby, jako tomu bylo v roce Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 c) Burzy filantropie 1.2 c) Burzy filantropie Burza filantropie" je inspirována televizním pořadem Den D. Jde především o navázání spolupráce mezi třemi sektory, ziskového, neziskového a státní správy. Na burze filantropie" neziskové organizace prezentují projekty v desetiminutovém čase, donátoři z řad zástupců firem a státní správy projekty hodnotí, dávají prezentujícím zpětnou vazbu. Pokud se donátorům projekt líbí, mohou ho podpořit finančně, nebo materiálně formou služeb, poradenství či jiné pomoci. Na setkání se sejdou občanská sdružení se svými projekty, firmy, které by je chtěly podpořit a veřejnost, která by mohla zjistit, jaký projekt se chystá a zdali by byl pro ně prospěšný. Tento projekt bude nabídnut Kraji Vysočina (více firem, regionální charakter vyšší šance na úspěch), aby si tento projekt vzal na starosti a zavedl ho na krajské úrovni, možnost postupně organizovat v okresních městech Kraje Vysočina. Zároveň by to mohlo zlepšit spolupráci s Krajem Vysočina. Termín: Během roku 2015 Finanční náklady: Kraj Vysočina Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, firmy V Kraji Vysočina vzniknou nové zajímavé projekty, bude navozena spolupráce mezi Krajem Vysočina, jednotlivými okresními městy a nestátními neziskovými organizacemi.

16 Název cíle: 1 Udržení, podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2 Rozvoj nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním 1.2. b) Chráněné bydlení 1.2. b) Chráněné bydlení Vznikne nových osm bytových jednotek v Ulici 5. Května, které budou sloužit pro cílovou skupinu lidi s duševním onemocněním. Termín otevření služby by byl v lednu roku Termín: Leden 2015 Finanční náklady: město Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina Havlíčkův Brod Možnost bydlení v osmi nových chráněných bytech na ulici 5. května pro lidi s duševním onemocněním Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.1 Zajištění informovanosti v Havlíčkobrodských listech o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení V rámci tohoto opatření bude v roce 2015 v Havlíčkobrodských listech pravidelně vycházet jednou měsíčně informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdruženích ve městě Havlíčkův Brod. Každý měsíc vyjde pod hlavičkou projektu jeden článek o organizaci nebo službě, která poskytuje sociální službu ve městě Havlíčkův Brod. Koordinátorka tohoto opatření je Mgr. Alena Škarková (vedoucí PS3). Ostatní poskytovatelé jí budou zasílat jednotlivé články s fotografiemi, ta je bude přeposílat šéfredaktorce Havlíčkobrodských listů paní Světlaně Pátkové. Jednotlivé změny v harmonogramu jsou vyhrazeny vzhledem k aktuální pořádné akci či jiné mimořádné situaci. Harmonogram článků na rok 2014: Leden Charitní domov pro matky s dětmi Únor 2015 Oblastní charita H.Brod nízkoprahové centrum Březen 2015 Klub Parkinson Duben 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Květen 2015 Svaz diabetiků ČR Červen 2015 Český svaz žen Červenec 2015 Informační a poradenské centrum Vysočina Srpen 2015 Tělesná jednota zdravotně postižených Září 2015 Mateřské centrum Zvoneček

17 Termín: Finanční náklady: Říjen 2015 Nemocnice Havlíčkův Brod služby poskytující sociální pracovník Listopad 2015 Občanská poradna OCH Prosinec 2015 Probační a mediační služba ČR Po celý rok 2015, 1x měsíčně vyjde jeden článek žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann, Světlana Pátková V měsíčníku Havlíčkobrodské listy budou pravidelně vycházet informace o poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdruženích pomáhající lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení Termín: Finanční náklady: 2.2 Zajištění informovanosti v kabelové televizi o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb včetně občanských sdružení V rámci tohoto opatření se bude v roce 2015 jednou měsíčně pravidelně vysílat v kabelové televizi města Havlíčkův brod informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb, občanských sdruženích a svazech ve městě Havlíčkův Brod. Koordinátorka tohoto opatření je Mgr. Alena Škarková (vedoucí PS3). Ostatní poskytovatelé jí budou zasílat jednotlivé informace o jejich organizacích, ta je bude přeposílat panu Blažkovi (vysílání kabelové televize), ten jednotlivé kontaktní osoby oslaví a natočí s nimi reportáž. Jednotlivé změny v harmonogramu jsou vyhrazeny vzhledem k aktuální pořádné akci či jiné mimořádné situaci. Harmonogram vysílání v kabelové televizi Havlíčkův Brod na rok 2015: Leden 2015 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Únor 2015 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Březen 2015 postižených Charitní domov pro matky s dětmi Duben Oblastní Charita HB nízkoprahové centrum BAN Květen 2015 Klub Parkinson Červen 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Červenec 2015 Svaz diabetiků v ČR Srpen 2015 Informační a poradenské centrum Vysočina Září 2015 Tělesná jednota zdravotně Říjen 2015 Mateřské centrum zvoneček Listopad 2015 Nemocnice Havlíčkův Brod služby sociální pracovnice Prosinec 2015 Občanská poradna Oblastní Charita HB Po celý rok 2015, 1x měsíčně proběhne vysílání v kabelové televizi Havlíčkův Brod žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann, Libor Blažek V průběhu roku 2015 budou 1x měsíčně na kabelové televizi ke zhlédnutí informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb či svazů ve městě Havlíčkův Brod.

18 Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.3 Osvětové kampaně 2.3 Osvětové kampaně 2.3 Osvětové kampaně Cílem tohoto opatření je pořádání cyklů přednášek a besed o jednotlivých skupinách duševních poruch a onemocnění a o specifikách a problémech lidí se zdravotním postižením pořádané v rámci cyklu Spoluobčané s handicapem. Besedy budou probíhat 1 x za 3 měsíce v roce 2014, dohromady proběhnou 4 besedy. Dvě besedy se budou týkat duševních poruch a onemocnění, další dvě přednášky se budou týkat o specifikách a problémech lidí se zdravotním postižením. Besedy budou pořádány v budově Staré radnice. Možnost po domluvě se skupinou zařadit tam i zajímavá a aktuální témata z jiných pracovních skupin. Navrhovaná témata jsou: Alzheimerova choroba, Jak pečovat o seniora v domácím prostředí. Harmonogram besed na rok 2015: Únor / březen 2015 Problematika diabetes (paní Štrausová kontaktuje paní doktorku Pěknou, Svaz diabetiků) Květen 2015 Léčba konopím (kontakt zajistí paní Votavová STP) Září Pěstounská péče (OSPOD, sdružení pěstounské péče, kontakt na odboru sociálních věcí) Prosinec 2015 Sluchové postižení (paní Kocmanová, paní Kohoutová ze SNN) Termín: Únor, květen, září, prosinec 2015 Finanční náklady: žádné Mgr. Alena Škarková, Ing. Tomáš Hermann V průběhu roku 2015 proběhnou čtyři besedy v rámci pořádaného cyklu Spoluobčané s handicapem, které přibližují široké veřejnosti specifika duševních poruch a jednotlivých zdravotních postiženích.

19 Název cíle: 2 Zajistit větší informovanost potenciálních klientů o dostupných sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách 2.4. Ocenění pro pracovníka v sociálních službách V roce 2015 bude vyhlášen pracovník v sociálních službách za rok 2014 s největšími počty hlasů, který si veřejně převezme ocenění a bude publikován v tisku jako oceněný pracovník v sociálních službách, také s ním bude natočen rozhovor v kabelové televizi Havlíčkův Brod. V lednu 2015 budou zaslány nominace na nejlepšího pracovníka v sociálních službách za rok 2014 výbor pro sociální a zdravotní tématiku vybral vhodné kandidáty, nejlepší z nich převezme od pana starosty ocenění nejlepší pracovník v sociálních službách za rok Termín: březen 2015 Finanční náklady: žádné Město Havlíčkův Brod,Výbor pro sociální a zdravotní tématiku V roce 2015 bude vyhlášen pracovník v sociálních službách za rok 2014 s největšími počty hlasů, který si veřejně převezme ocenění a bude publikován v tisku jako oceněný pracovník v sociálních službách, také s ním bude natočen rozhovor v kabelové televizi Havlíčkův Brod. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb 3.1 Zlepšení spolupráce s Krajem Vysočina v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb Nabídnutí projektu burzy filantropie Kraji Vysočina. Burza filantropie" je inspirována televizním pořadem Den D. Jde především o navázání spolupráce mezi třemi sektory, ziskového, neziskového a státní správy. Na burze filantropie" neziskové organizace prezentují projekty v desetiminutovém čase, donátoři z řad zástupců firem a státní správy projekty hodnotí, dávají prezentujícím zpětnou vazbu. Pokud se donátorům projekt líbí, mohou ho podpořit finančně, nebo materiálně, formou služeb, poradenství či jiné pomoci. Na setkání se sejdou občanská sdružení se svými projekty, firmy, které by je chtěly podpořit a veřejnost, která by mohla zjistit, jaký projekt se chystá a zdali by byl pro ně prospěšný. Tento projekt bude nabídnut Kraji Vysočina (více firem, regionální charakter vyšší šance na úspěch), aby si tento projekt vzal na starosti a zavedl ho

20 na krajské úrovni, možnost postupně organizovat v okresních městech Kraje Vysočina. Zároveň by to mohlo zlepšit spolupráci s Krajem Vysočina Termín: Finanční náklady: Kraj Vysočina Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, firmy V Kraji Vysočina vzniknou nové zajímavé projekty, bude navozena spolupráce mezi Krajem Vysočina, jednotlivými okresními městy a nestátními neziskovými organizacemi. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.2 Společné setkávání vedení města s občany 3.2 Společné setkávání vedení města s občany 3.2 Společné setkávání vedení města s občany Opatření bude probíhat prostřednictvím setkávání vedení města s občany. Setkávání proběhne 2 x ročně v roce Vedení města bude odpovídat na dotazy občanů v sociální oblasti. Termín: 2 x za rok 2015 Finanční náklady: Žádné Město Havlíčkův Brod Proběhne 2 x za rok 2015 setkání vedení města s občany. Občané města získají větší informovanost o dění v sociálních službách. Název cíle: 3 3. Vytvořit podmínky pro lepší koordinaci sociálních služeb mezi sebou a směrem k dalším institucím (poskytovatelé, samospráva a státní správa, zdravotnická oblast) 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované 3.3 Zlepšení spolupráce registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími zdravotně handicapované Proběhnou dvakrát ročně společná setkání poskytovatelů sociálních služeb s organizacemi sdružujícími handicapované, kde si budou předávat vzájemně informace o jejich organizacích, chystaných aktivitách apod. Navržený harmonogram na rok 2015 (může být upraven): Leden 2015, červen 2015 Termín: Leden 2015, červen 2015

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016

město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 město Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2016 Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod e-mail: posta@muhb.cz, www. muhb.cz Obsah:

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu Domov pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Česká republika Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu realizovaný v rámci OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/77.00272 Domov dôchodcov,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Radou města byla schválena pracovní skupina,

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více