NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

2 Vážené klientky, vážení klienti, v tuto chvíli si prohlíţíte katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů pro sociální pracovníky, kterou pro rok 2015 připravila naše instituce Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. jako obecně prospěšná společnost zahájila svoji činnost v roce 1999, kdy byl zaloţen Institut celoţivotního vzdělávání Havířov, který svou působnost orientoval hlavně v regionu Moravskoslezského kraje. Postupně svoji činnost rozšiřoval i do jiných regionů aţ po celorepublikovou působnost. Hlavním cílem Institutu je rozvoj a prohlubování celoţivotního vzdělávání dospělých. Vychází z dlouhodobé činnosti vzdělávacího zařízení, které zabezpečuje potřeby institucí, úřadů, podniků a občanů regionu. V roce 2007 získal Institut od MŠMT udělení akreditace Vysoké školy sociálně správní a to dvou bakalářských studijních oborů "Veřejná ekonomika a správa" a "Management v sociální sféře". Od letošního roku naše instituce nabízí vzdělávání v novém bakalářském studijním oboru Sociální práce, a to na základě udělení akreditace v roce V současnosti realizujeme nejen vysokoškolské vzdělávání, ale rovněţ celoţivotní vzdělávání, jehoţ priority směřují do oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné a státní správy, do oblasti vzdělávání rekvalifikačního charakteru v souladu s poţadavky úřadu práce, do oblasti vzdělávání seniorů prostřednictvím realizace dvouletého studia v rámci Akademie III. věku. Nabízíme rovněţ i individuální kurzy celoţivotního vzdělávání, které vznikají na základě poţadavků a potřeb firem i jednotlivců. Velmi podstatnou a nezbytnou součást činnosti naší instituce představuje rovněţ projektová činnost spočívající v realizaci národních i mezinárodních projektů spolufinancovaných z fondů EU. VŠSS, ICV Havířov o.p.s. je akreditovanou institucí pro celoţivotní vzdělávání u MŠMT, MPSV a MZ včetně vzdělávacích programů, a rovněţ je akreditovanou institucí MV ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. V roce 2015 nabízíme úřadům vzdělávání ve 14 vzdělávacích programech, které jsou všechny součástí tohoto katalogu a jsou podrobněji popsány dále. Veškeré nabízené studijní programy byly připravovány na základě syntézy poznatků od samotných odborníků z praxe, profesionálního týmu našich lektorů i našich dosavadních dlouholetých zkušeností se vzděláváním pracovníků v sociální oblasti. Pevně věřím, ţe Vás naše vzdělávací nabídka zaujme a bude pro nás ctí zorganizovat pro Vás kvalitní a zajímavé vzdělávací kurzy a semináře na vysoké profesionální úrovni. Za celý kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji předem poděkovat za projevenou důvěru vyuţít vzdělávacích sluţeb naší instituce a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a setkání s Vámi u nás v Havířově. Ing. Vojtěch Beck ředitel Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s.

3 NÁZVY PROGRAMŮ 1. Sociální sluţby sociální péče (204 hod.) Akreditace MPSV ČR 2. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti Akreditace MPSV ČR 3. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro soc.pracovníky Akreditace MPSV ČR 4. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Akreditace MPSV ČR 5. Komunikace s uţivatelem sociálních sluţeb, komunikace s problémovým klientem Akreditace MPSV ČR 6. Překonávání komunikačních bariér Akreditace MPSV ČR 7. Řízení konfliktů s klientem Akreditace MPSV ČR 8. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Akreditace MPSV ČR 9. Neverbální komun.jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MPSV ČR 10. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Akreditace MPSV ČR 11. Problematika vedení případových konferencí (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD) 12. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 13. Legislativní ukotvení sociálních sluţeb Akreditace MPSV ČR 14. Vybrané kapitoly sociální práce v sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR Nabídka katalogu bude průběţně aktualizována a doplňována o nové programy, které jsou podány k akreditaci MPSV : - Inovativní prvky v sociálních sluţbách a komunitní plánování - Vybrané metody sociální práce v sociálních sluţbách - Poskytování speciálních sluţeb pro seniory - péče o seniory - Sociální sluţby v systému sociální ochrany - Rozvoj komunikačních a profesních dovedností Ceny a termíny konání nabízených akcí budou rovněţ vyvěšeny na webových stránkách. V případě vyššího počtu posluchačů nebo poţadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat v sídle úřadu.

4 1. Sociální služby - sociální péče Cílová skupina: Vzdělávací kurz je určen pro sociální pracovníky, kteří si dalším vzděláváním obnovují, doplňují a upevňují kvalifikaci a rovněţ osobám s ukončeným VŠ vzděláním, které mají povinnost splnit odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka absolvováním akreditovaného vzdělávacího kurzu v oblastech uvedených v 110 písm. a), b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného VŠ vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v 110 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 204 výukových hodin Forma studia: presenční - výuka celého kurzu bude rozprostřena do 17-ti konzultací po 12 ti vyučovacích hodinách. Bude probíhat v pátky odpoledne a soboty, tj. 34 výukových dnů + 1 den pro vykonání závěrečné zkoušky a závěru kurzu. Obsah studia: Sociální sluţby (základní pojmy) Sociální sluţby jako zdroj nových pracovních příleţitostí Národní akční plán sociálního začleňování pojmy Úloha nestátních subjektů v sociálních sluţbách Komunitní plánování, komunitní plán Poradenství jako činnost, profese, instituce, věda Sociální poradenství Odborné poradenství Sociálně zdravotní sluţby Poskytovatelé sociálních sluţeb, dostupnost sluţby Organizace a řízení sociálních sluţeb Členění sociálních sluţeb charakteristika Sluţby sociální péče charakteristika jednotlivých sluţeb Cílová skupina: Osoby zdravotně znevýhodněné Cílová skupina: Osoby duševně nemocné Sluţby sociální prevence Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Sociální rehabilitace Terénní programy Terapeutické komunity Azylové domy, noclehárny Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením Sluţby rané péče Výstup: kurz je akreditován MPSV č. akreditace 2009/454-SP Výstupem je osvědčení Cena: ,- Kč - částku je moţno platit ve dvou splátkách 1

5 2. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti Cílová skupina: Vzdělávací kurz je určen pro sociální pracovníky, kteří si doplňují odbornou způsobilost celoţivotním vzděláváním v návaznosti na zákon č. 366/2011 ze dne , kterým se novelizuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Sociální pracovník vykonává sociální šetření různých cílových skupin, dle povahy řešeného problému a navrhuje potřebná řešení a opatření, pomoc, která můţe mít různý obsah. 224 výukových hodin nebo 158 výukových hodin Forma studia: presenční - výuka celého kurzu bude rozprostřena do 19-ti konzultací po 12 ti vyučovacích hodinách. Bude probíhat v pátky odpoledne a soboty, tj. 38 výukových dnů + 1 den pro vykonání závěrečné zkoušky a závěru kurzu. Obsah studia: Historický kontext vývoje sociální práce a její význam pro současnou společnost Sociální práce Základní terminologie v oblasti sociální práce Komunikace Poradenství v sociální práci Krizová intervence Etika v sociální práci - základní východiska Charakteristika cílových skupin, se kterými sociální pracovník pracuje Výstup: Lektoři: Cena: kurz je akreditován MPSV - č. akreditace 2012/1459-SP a 2013/1237-SP Výstupem je osvědčení PhDr. Gradková Vanda, Mgr. Rodáková Jana, Ing. Urbancová Bernarda ,- Kč - částku je moţno platit ve dvou splátkách nebo ,- Kč/1 účastník (pro 158 hod. kurz) 2

6 3. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro sociální pracovníky 8 hod. Sebereflexe uţívaných komunikačních technik a zvyklostí v kontaktu s klienty a kolegy. Aktivní znalost pravidel psychohygieny. Aktivní znalost zásad práce s vnitřní krizí - přerámování, práce s ambivalencemi, hledání řešení. Aktivní znalost základních relaxačních technik. Aktivní znalost základních preventivních opatření proti syndromu vyhoření. 1. Stres a psychohygiena 2. Sebeřízení a zvládání stresu při práci s klientem 3. Syndrom vyhoření a jeho prevence 4. Základy relaxace Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1473-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 3

7 4. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku 8 hod. Prohloubení praktických dovedností při komunikaci partnerů v nerovnocenném postavení. Uvědomění si vlastních dispozic vést a být veden ve vztahu a komunikaci. Vymezování a respektování vlastních zájmů a priorit. Seznámení se s metodami obrany proti citovému nátlaku. Metody přiměřeného sebeprosazení ve vztazích a jejich dopad v komunikaci. Osvojení základních asertivních dovedností - schopnosti přiměřeného odmítnutí, obrany vlastních názorů a zájmů. Rozpoznávání svých reakcí v rovině pasivity, asertivity a agrese. Prohloubení schopnosti projevovat vlastní emoce a postoje. 1. Komunikace s klientem - závislé a nezávislé jednání 2. Základní prostředky přiměřeného prosazování 3. Přiměřené prosazování ve vypjatých pracovních situacích 4. Obranné strategie proti manipulaci Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1469-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 4

8 5. Komunikace s uživatelem sociálních služeb, komunikace s problémovým klientem 8 hod. Prohloubená schopnost jednat s uţivateli sociálních sluţeb a s jeho problémovými uţivateli - tedy s uţivateli se sociálním, psychickým či fyzickým handicapem, se seniory, s tzv. patologickými komunikanty, s uţivateli nespolupracujícími apod. Zvýšení vnímavosti ke specifikům jednotlivých skupin uţivatelů sociálních sluţeb, posílení schopnosti volby správných komunikačních strategií Znalostí limitů jednání s problémovými uţivateli Praktická znalost rozpoznávání manipulativních prvků v jednání uţivatelů a obrany proti nim Rozvoj schopnosti předvídat problémové jednání uţivatele Rozvoj schopnosti depersonalizovat konfliktní jednání uţivatele Praktická znalost způsobů vzdalování konfliktů a nejdůleţitějších zásad psychohygieny při zátěţi jednání s uţivateli sociálních sluţeb 1. Komunikace pracovníka v sociálních sluţbách, event. sociálního pracovníka 2. Zájmy a postoje uţivatele sociálních sluţeb a sociálního pracovníka 3. Definice sporů a konfliktů 4. Taktické jednání jako pomocný nástroj, řešení konfliktů 5. Řízení konfliktů s problémovým uţivatelem 6. Praktický nácvik komunikace a vyjednávání s uţivatelem Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1471-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 5

9 6. Překonávání komunikačních bariér 8 hod. Nácvik vyuţití neverbality ke zvyšování pocitu důvěryhodnosti. Uplatnění empatie při sociální percepci. Nácvik poskytování raportu a napojování se na komunikanta. Nácvik pozitivní verbální i neverbální komunikace. Detekce bariér a bariérotvorných postojů a jejich sniţování. Prohlubování práce s vlastními emocemi při kontaktu s bariérou. Seznámení se s metodami sniţování "šumů" při komunikaci. Zvyšování emocionální odolnosti. Vyuţití a zvyšování osobního šarmu a charismatu. Sebereflexe. 1. Úvod do problematiky, terminologie. 2. Komunikační bariéry. 3. Rozehřívací komunikační etuda. 4. Zvyšování emociální odolnosti a odolnosti vůči nátlaku. Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1475/SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 6

10 7. Řízení konfliktů s klientem 8 hod. Prohloubení dovednosti volit správné strategie řízení konfliktu. Nácvik hledání zájmů, stanovení cílů při řízení konfliktu. Nácvik strategie průlomového jednání v praxi. Osvojení metod řízení konfliktních situací v komunikaci s patologickým komunikantem, budování odolnosti vůči otevřené i skryté agresi, obrana proti manipulaci, citovému vydírání. Výcvik v práci s chybnou argumentací. Nácvik uplatnění jednotlivých vyjednavačských strategií. Nácvik vhodné neverbality. Zvyšování emocionální odolnosti, základy duševní hygieny. Sebereflexe. 1. Představení, očekávání. 2. Konflikt. 3. Strategie řízení konfliktu v komunikaci s klientem sociálních sluţeb - specifika této komunikace. 4. Chybná argumentace a persuázie - práce s nimi. Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1468-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 7

11 8. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem 8 hod. Aktivní znalost základů etikety v pracovním a společenském styku. Aktivní znalost pravidel sebeprezentace v kontaktu s klienty. Aktivní znalost zásad jednání s konfliktním klientem či kolegou při zachování zásad etikety. Rozvoj schopnosti účelně vyuţívat pravidel etikety k budování pozitivních a kooperativních vztahů s klienty. Posílená schopnost přiměřeného prosazování práv a povinností v mezích etikety v situacích nátlakového jednání ze strany klientů. Rozvoj vnímání a respektování poţadovaného standardu profesionálního jednání s klienty. 1. Přínos etikety pro současnost, rozbor pojmů. 2. Obecná pravidla společenského a osobního styku. 3. Seznámení, představování, vizitky. 4. Zdroj osobního magnetismu, oblečení v zaměstnání. 5. Obecná pravidla v pracovním styku, pracovní pohovor. 6. Ţena ve vedoucí funkci. 7. Etiketa v problémových situacích. Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1470-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita Opava 8

12 9. Neverbální komunikace jako významná složka úspěšné komunikace 8 hod. Oţivení teoretických znalostí a neverbální komunikaci. Praktická schopnost rozpoznat a dekódovat neverbální signály mluvčího a funkčně je vyuţívat jako zdroj informací v různých komunikačních situacích. Praktická dovednost vědomě vyuţívat pozitivní a důvěryhodnou neverbalitu v pracovních i osobních komunikačních interakcích Praktická znalost rizikových a nevhodných neverbálních signálů a jejich vědomé vylučování z profesionální komunikace s klienty či spolupracovníky. Praktická schopnost vyuţívat neverbální komunikaci k budování kooperativního jednání s klientem. Kultivace a obohacení stávajícího rejstříku neverbálních signálů prostřednictvím zpětné vazby a videotréningu. 1. Neverbální komunikace. 2. Technika managementu působivosti, úspěšná sebeprezentace. 3. Praktický nácvik. Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1472-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita 9

13 10. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky 8 hod. Posílená praktická dovednost vést telefonickou komunikaci s uţivateli sociálních sluţeb. Upevněná znalost zásad vedení telefonátu s uţivateli sociálních sluţeb, včetně vedení telefonátu s konfliktním uţivatelem. Praktická dovednost rychlého řešení konfliktních situacích při telefonátech - přerámování konfliktu. Posílená schopnost uplatňování technik aktivního naslouchání a pozitivního budování dialogu. Praktická schopnost rychlé a efektivní argumentace. Zvýšená schopnost rozeznání manipulace a nátlakového jednání a schopnost obrany proti nim. Schopnost volby efektivních komunikačních strategií při telefonátech s důrazem na kooperaci s uţivatelem. Sebereflexe v rovině verbální komunikace. Zvýšená kvalita hlasového projevu. 1. Telefonická komunikace. 2. Verbální komunikace při telefonátech s uţivatelem sociálních sluţeb (případně zákonným zástupcem, opatrovníkem, rodinným příslušníkem uţivatele atd.) 3. Struktura dialogu telefonátu. 4. konflikty při telefonátech s uţivateli sociálních sluţeb. 5. Obtíţné telefonáty. Program je akreditován MPSV ČR - č. akreditace 2012/1474-SP Lektor: Mgr. Milena Rosová Slezská univerzita 10

14 11. Problematika vedení případových konferencí v návaznosti na připravovanou novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí včetně praktické části Úředníkům ÚSC 8 výukových hodin Cílem semináře je seznámit sociální pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí s teoretickou a praktickou částí jedné z metod sociální práce při řešení problematiky ohroţeného dítěte formou případové konference. Obsah: 1. Teoretická část - Základní informace související s navrhovanými změnami v zákoně návaznosti na sestavování individuálního plánu práce s rodinou a individuálního plánu ochrany dítěte. - Vedení a zpracovávání případové konference jako podklad pro pomoc rodině a ohroţeným dětem za účasti spolupracujících subjektů dle zákona (zástupci škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních sluţeb a pověřených osob). - Obecné hledisko metod sociální práce a teorie sociální práce ve vztahu k případové sociální práci. 2. Praktická část - Případové konference vymezení pojmu a definice, typologie, účel, smysl a cíl případové konference. - Legislativní rámec a návaznosti případové konference. - Praktické postupy zásady případových konferencí, příprava a svolání případové konference, struktura a průběh případové konference, výstupy případové konference. 3. Závěr a zhodnocení přístupu pro praxi Lektor: Bc. Lenka Hakalová MM Havířov, odbor sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 11

15 12. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních službách 24 hod. (3 dny) (v souladu s odst , zákona č.108/2006 Sb.) Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou těch sociálních sluţeb, které souvisí s péči o seniory, jako jedné z cílových skupin, které jsou sluţby poskytovány. Dále se zaměřit na sociální práci s klienty v pobytových zařízeních, s moţnými riziky, které souvisí s adaptačním procesem na změnu pobytu, na sociální práci s rodinou klienta. Součásti semináře je také vysvětlení konkrétní práce s klientem a to formou zpracování individuálního plánu uţivatele se zaměřením na konkrétní potřeby klienta. 1. Poskytování sociálních sluţeb v pobytových zařízeních pro seniory 8 hod. 2. Péče o seniora v sociálních sluţbách 8 hod. 3. Týrání a zneuţívání seniorů 8 hod. Program je akreditován MPSV pod č. 2010/1142-SP Výstupem je osvědčení Lektoři: PhDr. Gradková Vanda, Ing. Urbancová Bernarda Cena: 2.400,- Kč/1 účastník 12

16 13. Legislativní ukotvení sociálních služeb 24 hod. (3 dny) (v souladu s odst , zákona č.108/2006 Sb.) Pozornost posluchačů zaměřit na aktuální témata související se zákonem o sociálních sluţbách v návaznosti na systém sociální ochrany občanů, charakterizovat jednotlivé sociální sluţby. Vysvětlit důleţitost standardů v sociálních sluţbách s ohledem na realizaci potřeb klientů a aktivní účast uţivatelů při plánování sociální sluţby dle cílové skupiny. 1. Sociální sluţby v systému sociální ochrany 8 hod. 2. Komunitní plánování v sociálních sluţbách 8 hod. 3. Standardy kvality sociálních sluţeb 8 hod. Program je akreditován MPSV pod č. 2010/1144-SP Výstupem je osvědčení Lektoři: PhDr. Gradková Vanda, Ing. Bc. Bakšová Milana, Ing. Urbancová Bernarda Cena: 2.400,- Kč/1 účastník 13

17 14. Vybrané metody sociální práce v sociálních službách 24 hod. (3 dny) (v souladu s odst , zákona č.108/2006 Sb.) Cílem je orientovat pracovníky na sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami klientů, vyuţití metodických postupů a praktických dovednosti v sociální práci, způsoby komunikace s klienty, uplatnění aktivizačních metod práce se seniory za účelem udrţení optimálního psychického zdraví, sociálních kontaktů se společenským prostředím. 1. Metody sociální práce v sociálních sluţbách 8 hod. 2. Způsoby komunikace s klientem v sociálních sluţbách 8 hod. 3. Aktivizace seniorů 8 hod. Program je akreditován MPSV pod č. 2010/1145-SP Výstupem je osvědčení Lektoři: PhDr. Gradková Vanda, Ing. Bc. Bakšová Milana, Ing. Bélová Romana Cena: 2.400,- Kč/1 účastník 14

18 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A Název programu Jméno, příjmení, titul Datum narození Adresa trvalého bydliště Termín konání V případě úhrady nákladů kurzovného zaměstnavatelem, bude VŠSS, ICV Havířov vystavena faktura Zaměstnavatel (název, sídlo, adresa, IČO, DIČ) PSČ Telefon Fax Bankovní spojení datum a razítko podpis zaměstnavatele Poznámka: Tuto přihlášku zašlete na adresu VŠSS, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., Nezvalova 801/1, Havířov-Město nebo elektronicky: (přihláška ke stažení na Na základě této přihlášky Vám budou zaslány veškeré náležitosti včetně informací pro vysílaného zaměstnance.

19 KONTAKT: Ředitel ICV Ing. Vojtěch Beck Tel.: , Mobil: WEB:

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání Motivační název Sociální

Více

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Identifikace žadatele... 3 3 Specifikace cílové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více