POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM"

Transkript

1 Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ , IČ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova se zvláštním režimem Domova Korýtko v Ostravě - Zábřehu je poskytovat ubytování, podporu a péči seniorům od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, protože mají problémy s pamětí (Alzheimerova choroba; poruchy chování v souvislosti s demencí). Formou aktivizace, motivace poskytujeme podporu a péči na základě zjištěných potřeb jednotlivých seniorů. S cílem udržet schopnosti a navázat na předchozí zvyky zajišťujeme seniorům bezpečí a důstojné žití. Služba domov se zvláštním režimem s kapacitou 33 osob je poskytována ženám i mužům ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy C Domova Korýtko, příspěvkové organizace. SPECIFIKA SLUŽBY - z více zdrojů (od osob blízkých, předchozích poskytovatelů, pozorováním) zjišťujeme podrobné informace o uživateli služby, o jeho zvycích, rituálech a uzpůsobujeme službu zjištěným potřebám - v každodenních činnostech zajišťujeme uživatelům služby dohled personálu dle individuálně zjištěných potřeb - přizpůsobujeme komunikaci: o opakování a připomínání každodenních činností (osobou a činností) o názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností) o respektování rituálů uživatelů služby - uživatel služby plánuje službu s klíčovým pracovníkem, který spolupracuje s tzv. patronem uživatele - uživatele sociální služby provází v běžných činnostech dne vždy jeden pracovník v sociálních službách: uplatňujeme systém přímé podpory uživatele určeným pracovníkem (klíčový pracovník zastoupený patronem) v limitech personálního zabezpečení poskytované služby - mapujeme, zda a kam uživatelé odcházejí samostatně ze zařízení a zasahujeme pouze v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatele (mapujeme rizika v individuálních plánech) - otevírání dveří při odchodu ze služby je zajištěno kódovým zámkem kód je viditelně umístěný u kódovacího zámku Stránka 1 z 9

2 ZÁSADY Při poskytování podpory či péče dbáme následujících zásad: Aktivizace naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora Bezpečí bezpečná služba uživatelům i pracovní prostředí zaměstnanců Důstojnost vážíme si sebe navzájem Respekt respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby Lidskost volíme vlídný a srozumitelný přístup Rovnost uživatel služby a pracovník jsou rovnocenní partneři Slušnost dodržujeme zásady společenského chování Nestrannost dojde-li ke sporům uživatele služby a třetích osob (např. rodina, instituce) zasahujeme, až pokud jsou ohrožena práva uživatele Zájmy uživatele jsou-li ohrožena práva uživatele, hájíme jeho zájmy Důraz klademe na spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými. KOMU JE SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM URČENA? Naše služba je určena mužům i ženám od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a u kterých dochází k hlubokým změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností (tj. mají problémy s pamětí, poruchy chování v souvislosti s demencí) a jejich potřeby není možno zajistit v domácím prostředí ani za pomoci osob blízkých, terénní či ambulantní sociální služby Služba je uzpůsobena osobám s různou mírou schopností pohybu: o pohybující se s podporou pracovníka nebo kompenzační pomůcky, o pohybující se samostatně, o pohybující se s pomocí pracovníka o osobám, které tráví čas převážně na lůžku Na základě doporučení zřizovatele Magistrátu města Ostravy je domov přednostně určen osobám se vztahem k Ostravě trvalé bydliště v Ostravě, osoby blízké žijící v Ostravě, apod. Naše služba není určena: osobám, které vyžadují absolutní soukromí (zajištění soukromí v každé situaci) osoby, které vyžadují 24 hodinový individuální dohled (osobní asistence 24 hodin) Soulad s výše uvedeným je hodnocen při jednání se zájemcem o službu. Zájemci o službu s omezenou funkcí smyslových orgánů (nedoslýchavost až hluchota, slabozrakost až slepota), jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře a je jim zprostředkována případná konzultace se specializovanými organizacemi (např. Tyfloservis) o možnostech zajištění kompenzačních a komunikačních pomůcek. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je pak posuzována s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce o službu a možnostech poskytované služby (technických, materiálních, prostorových, odborných kompetencí pracovníků). Stránka 2 z 9

3 Zájemci o službu s psychiatrickou diagnózou schizofrenie, jsou vyzváni k doložení aktuální lékařské zprávy od odborného lékaře. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů i zájemce. Případné další specifické potřeby žadatelů jsou konzultovány při jednání se zájemci o službu vzhledem k možnosti jejich naplnění v poskytované službě (technické, materiální, prostorové zajištění; odborné kompetence pracovníků, apod.). Dle 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. je poskytnutí pobytové služby vyloučeno, jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci. Zájemci o službu, kterým byla diagnostikováná infekční nemoc (např. Clostridium difficile, MRSA - meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus, a jiné) jsou povinni doložit výsledky tří nezávisle po sobě jdoucích negativních stěrů. Možnost poskytnutí služby těmto osobám je posuzována v pracovním týmu s ohledem na zajištění bezpečnosti stávajících uživatelů. DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŽBY 1. Zajistit bydlení v důstojném a bezpečném prostředí. 2. Podporovat uživatele v jejich schopnostech. 3. Vytvářet podmínky pro udržení či rozvoj dřívějších zvyků uživatelů služby. 4. Vytvářet příležitosti pro společenský kontakt uživatelů služby. 5. Vytvářet podmínky pro samostatné rozhodování uživatelů služby. 6. Poskytovat sociální službu odborně. Dlouhodobé cíle služby vycházejí z osobních cílů uživatelů služby, které jsou formulovány v rámci individuálního plánování služby. Konkrétní kroky k naplnění cílů jsou uvedeny v individuálním plánu služby. Plán činnosti služby je součástí plánu činnosti zařízení a je stanoven na období jednoho roku. POSKYTOVANÁ SLUŽBA Základní vymezení práv a povinností spojených s poskytovanou službou je uvedeno v dokumentu Naše pravidla, zpracovaného také ve vizuální prezentaci (fotografie). Naše pravidla jsou přístupná na služba Domov se zvláštním režimem, u sociálních pracovnic a na patře služby. UBYTOVÁNÍ Služba Domov se zvláštním režimem je poskytována ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy C Domova Korýtko, příspěvkové organizace. Uživatelé jsou ubytováni v 18 pokojích s balkónem. Ubytování poskytujeme v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V roce 2011 třílůžkové pokoje postupně rušíme. Vždy dva vícelůžkové pokoje mají společné sociální zařízení, jednolůžkové pokoje pak vlastní sociální zařízení. Stránka 3 z 9

4 Uživatelé mohou využívat kulturní místnost. V domově je dále k dispozici klidová místnost, která slouží k individuální práci s uživateli, jednání s osobami blízkými a poskytuje zázemí pracovníkům při zápisech do dokumentace. Uživatelé mohou využít také centrální koupelny. PRÁDELNA: Uživatelé služby mohou využít praní prádla v prádelně zařízení. STRAVA Stravování se v domově poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na potřeby uživatele služby. Strava je podávána v kulturní místnosti, případně na pokojích uživatelů služby. ÚKONY PÉČE A PODMÍNKY PRO OSOBNÍ HYGIENU Podle úrovně soběstačnosti a potřeb uživatele služby zaznamenaných v individuálním plánu poskytují pracovníci podporu zejména v oblastech: - stravování: příprava, podávání a porcování stravy, přijímání stravy a tekutin, ohřívání stravy - osobní hygiena: mytí těla; koupání nebo sprchování; péče o ústa, vlasy, nehty rukou; výkon fyziologické potřeby včetně hygieny - změna polohy: vstávání, uléhání, změna polohy, sezení, stání, chůze - oblékání: výběr oblečení, vrstvení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání - ošetření: provedení si jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu - komunikace: slovní, písemná, neverbální; podpora při manipulaci s mobilním telefonem, vyřizování korespondence (vč. elektronické) - orientace: v prostředí domova i mimo něj (doprovod personálu) - uspořádání si času, plánování života - zapojení do sociálních aktivit odpovídajících věku: volnočasové aktivity - nakládání s penězi a dalšími cennostmi: možnost úschovy - udržování pořádku: běžný úklid, nakládání s odpady, mytí nádobí - obstarávání si předmětů denní potřeby: přemísťování předmětů, nákupy - další úkony soběstačnosti: péče o prádlo (třídění, skládání, ukládání), péče o lůžko, manipulace se zámky, otvírání a zavírání oken a dveří, manipulace s kohouty a vypínači, obsluha elektrospotřebičů, aj. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Kontakt se společenským prostředím zajišťuje: - kontakt s vrstevníky: společná účast na volnočasových aktivitách, sociálně terapeutických a aktivizačních činnostech uživatelů služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem - internet v zařízení: možno využít s podporou pracovníka - vycházky do okolí zařízení v doprovodu personálu - rodinní příslušníci a osoby blízké zapojeny do plánování sociální služby - výlety s vrstevníky a pracovníky do Ostravy a okolí NÁVAZNOST DALŠÍCH SLUŽEB Návaznost dalších služeb zajišťuje: - minibusová doprava, linka č. 96: zastávka v bezprostřední blízkosti zařízení - obchodní areál v blízkosti zařízení: základní služby (kadeřník, holič, pedikúra, manikúra, prodejny textilu a spotřebního zboží, potraviny, aj.) : doprovod uživatele služby personálem dle potřeb uživatele služby a možností služby - tramvajové a autobusové zastávky Kotva a Kino Luna Stránka 4 z 9

5 S ohledem na uživatele se sníženou schopností pohybu a potřeby pohybu ve známém prostředí: - prodejci textilu a drobného zboží občasně ve vestibulu zařízení: umožnění výběru dle vlastního uvážení uživatele; přímá komunikace s prodejcem - kadeřník, holič, pedikúra, manikúra: ve vestibulu zařízení; služby pro širokou veřejnost - ordinace praktického lékaře: v přízemí budovy B zařízení; pro širokou veřejnost - bufet ve vestibulu zařízení: pro širokou veřejnost SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI - sociální terapie: taneční terapie, procvičování paměti, canisterapie (zajištěna externě) - aktivizační činnosti: pohybové a sportovní hry (ruské kuželky), procházky, výlety - volnočasové aktivity: dílny, kreslení, zpívání, předčítání, promítání - duchovní činnost: biblická hodina, mše svatá POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ - komunikace a podpora vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů dle dohod zaznamenaných v individuálním plánu: zprostředkování kontaktů na organizace a instituce, doprovázení na úřady, podpora při komunikaci s úřady a organizacemi, podpora při vyplňování tiskopisů a dokumentů - podpora při uplatňování oprávněných zájmů uživatele ve službě: přizpůsobení komunikace schopnostem uživatele služby, informační tabule ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - odborná ošetřovatelská a rehabilitační péče zajištěna především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání - prostřednictvím lékaře, jehož ambulance je umístěna v zařízení (pozn. ordinace PO PÁ) - do zařízení dochází další odborní lékaři (zejména diabetolog, urolog, ortoped, rehabilitační lékař a psychiatr) - Odborná rehabilitační péče: vodoléčba, elektroléčba, masáže, vakuoterapie (baňkování), individuální a skupinové cvičení a další terapie na základě předpisu lékaře Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis. Fakultativní služby dle aktuálního ceníku vyvěšeného na Informační tabuli domova ve vestibulu a na informačních tabulích před vstupem do služby Domov se zvláštním režimem. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU Kontakty pro zájemce o službu: - osobně nebo písemně: na adrese: Domov Korýtko, příspěvková organizace Petruškova 2936/6, OSTRAVA - Zábřeh - telefonicky: , elektronickou poštou: Kontaktní osobou je sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu. Zástup v případě nepřítomnosti na pracovišti: sociální pracovnice, telefon Nadřízenou pracovnicí je vedoucí úseku odborných sociálních služeb , mail: Sociální pracovnice poskytuje informace o nabídce služeb, platebních podmínkách, vnitřních předpisech, podmínkách poskytnutí sociální služby, obsahu případné smlouvy, Stránka 5 z 9

6 apod. Sociální pracovnice se zajímají o potřeby, přání a očekávání zájemce o službu. Pokud bychom nebyli schopni službu poskytnout, předávají sociální pracovnice kontakty na další zařízení, organizace a instituce. Jednání se zájemcem o službu před uzavřením smlouvy: provádí sociální pracovnice domova v místě aktuálního pobytu žadatele.!!! Od není zapotřebí podávat žádost o poskytnutí pobytové sociální služby!!! Stačí kontaktovat sociální pracovnice. Sociální pracovnice si zapíší základní identifikační údaje. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby: Uvolní-li se v domově místo, kontaktuje sociální pracovnice zájemce dle charakteristiky volného místa a bodového hodnocení. Smlouva upravuje, jaké služby se domov zavazuje nabízet a za jakou finanční úhradu. Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování služby jsou pouze zákonné (zejm. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 91 odst. 3).. PRÁVA A POVINNOSTI Práva vyplývají uživatelům i zaměstnancům především z Listiny základních práv a svobod, v našem domově se jedná zejména o právo na zachování lidské důstojnosti, právo na svobodu pohybu, právo na soukromí, právo dohodnout si poskytovanou službu, právo rozhodovat se o svém denním programu, apod. Naše pravidla: Jelikož v domově žijeme ve společenství osob, je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Proto jsme si stanovili Naše pravidla, která jsme povinni všichni respektovat. Naše pravidla jsou k dispozici na informační tabuli před vstupem na službu, rovněž jsou k dispozici u sociálních pracovnic a pracovníků služby a na internetových stránkách Pracovníkům vyplývají povinnosti především ze zákoníku práce, pracovního řádu, pracovní smlouvy a náplně pracovní činnosti. Porušení pracovních povinností je řešeno v rámci pravidelného hodnocení pracovníků a dle ustanovení zákoníku práce a pracovního řádu. Stránka 6 z 9

7 PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI A OCENĚNÍ Podnět: nápad, jak zlepšit službu Připomínka: upozornění na nedostatky ve službě Stížnost: došlo-li k porušení práv, nebyla-li služba poskytnuta dle dohody, apod. je možno podat stížnost v domově i mimo něj. Podávat podněty, připomínky, stížnosti lze ústně, písemně u všech zaměstnanců zařízení. Za sdělení podnětu, připomínky nebo stížnosti uživatelem služby považujeme také projev chování (činnost) neverbální sdělení nelibosti. Anonymně vhozením do schránky důvěry na službě, nebo do schránky důvěry v přízemí vlevo vedle vstupních dveří (za automatem na kávu). Mimo domov si lze stěžovat u nadřízených, nebo nezávislých orgánů a institucí, zejména: Magistrát Statutárního města Ostrava (zřizovatel) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 30. dubna 3130/2d Ostrava Tel: (+420) nebo (+420) Krajský úřad - Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Tel.: (+420) Veřejný ochránce práv Sídlo veřejného ochránce práv: Brno, Údolní 39, PSČ ová adresa pro podávání podnětů: Telefonická informační linka: (+420) Občanská poradna Ostrava 28. října Moravská Ostrava tel: Zlatá linka seniorů (linka důvěry) Telefon: Občanské sdružení Společnost senior Telefon: Mail: Stránka 7 z 9

8 Ocenění: Budete-li s našimi službami spokojeni, můžete nám to sdělit: - činností (projevem chování) pracovníkům služby - osobně a ústně pracovníkům služby, nebo - písemně dopisem, vhozením do schránky důvěry, elektronickou poštou či zápisem na službě nebo u sociálních pracovnic. Písemná pochvala nás potěší nejvíce, neboť si ji můžeme schovat a znovu přečíst. Podněty, připomínky, stížnosti a ocenění je možno sdělit také ombudsmanovi. obvykle 1x za 14 dní dochází do zařízení Domovní ombudsman (sudé středy v dopoledních hodinách) Kancelář: v suterénu budovy B č. 21 klapka 146 Telefon: Můžete zanechat vzkaz ve schránce (vzkazníku) na recepci a p. ombudsmanka Vás kontaktuje. Můžete využít schránky důvěry na patře služby, nebo v přízemí vlevo vedle vstupních dveří (za automatem na kávu). Ombudsmanovi předkládáme přijaté podněty, připomínky, stížnosti a ocenění ke kontrole. DARY Dar: Dary přijímáme pouze na základě darovací smlouvy, kterou za zařízení uzavírá ředitel. Darovat lze dle dohody finanční hotovost, nebo věc. Pokud chce někdo poskytnout dar, je vhodné se předem domluvit, jaké pomůcky nebo prostředky zařízení (služba) potřebuje a k jakému účelu bude dar využit. Pro naplňování výše uvedeného zpracováváme vnitřní pravidla (směrnice ředitele, metodické postupy a pokyny). Stránka 8 z 9

9 Materiálně technické zajištění služby Služba - Domov se zvláštním režimem je dostupná v sídle Domova Korýtko, příspěvkové organizace (dále jen domov ) - ul. Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, v budově C ve 4. nadzemním podlaží, a to celoročně. Doplňkové služby (kadeřnictví, pedikúra, apod.) jsou dostupné v domově i mimo domov. Domov se nachází v Ostravě Zábřehu v klidném prostředí bytové zástavby s rodinnými domy a blízkým lesem v povodí řeky Odry. Součástí areálu domova je velká zahrada s možností jejího využití k trávení volného času. V dosahu je kostel, řada obchodů, velké nákupní středisko Kotva, doprava a nedaleko Shopping park. Objekt Domova Korýtko, příspěvkové organizace tvoří dvě čtyřpodlažní budovy (B, C) s celkem sedmi středisky služeb, která jsou propojena spojovacím traktem (budovou A). V budově A se nachází vstupní hala, příjemné posezení v kavárně, hojně využívaná kulturní místnost s knihovnou a internetem. Součástí budovy je také kadeřnictví a pedikúra, které poskytují služby jak uživatelům domova, tak veřejnosti, a technické zázemí /recepce, kuchyň, prádelna, jídelna pro zaměstnance/. Nad spojovacím traktem se nachází velká terasa, kterou lze využívat k odpočinku. Budova B je stavebně určena pro osoby s vyšší mírou soběstačnosti; v suterénu se nachází rehabilitace (vodoléčba, elektroléčba, parafín aj.), volnočasové dílny, tělocvična, technické zázemí (garáže, údržba), v přízemí budovy B - administrativní zázemí, včetně ambulance lékaře, v 2. NP 4. NP ubytovací část pro uživatele služby Domov pro seniory. Budova C je stavebně určena pro osoby se sníženou mírou soběstačnosti; v přízemí až 3. NP ubytovací část pro uživatele služby Domov pro seniory, ve 4. NP ubytovací část pro uživatele služeb se sníženými poznávacími a rozumovými schopnostmi z důvodu demence (Domov se zvláštním režimem). Objekt domova i zahrada jsou vlastnictvím Statutárního města Ostravy (zřizovatele) a byly svěřeny domovu do správy. Domov se zvláštním režimem má celkem 33 míst pro uživatele služeb se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demence, s hlubokými změnami v oblasti poznávacích a rozumových schopností. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s balkóny. K dvěma vícelůžkovým pokojům vždy náleží předsíň, společná koupelna a WC. Jednolůžkové pokoje mají samostatně předsíň a WC s koupelnou. Na patře je dále centrální koupelna, klidová místnost a kulturní místnost vybavena nábytkem a televizí. Pracovníci mají své zázemí v pracovně personálu. Celé zařízení je přizpůsobeno potřebám uživatelů služeb (bezbariérový přístup). Pokoje jsou vybaveny počtem lůžek, který odpovídá počtu osob ubytovaných na pokojích, šatním nábytkem, který umožňuje přiměřený prostor pro všechny osoby ubytované na pokoji, stolem, případně jídelními stolky, potřebným počtem židlí, osvětlením, které odpovídá velikosti pokoje, atd.; po dohodě s vedoucí služby si může osoba pokoj vybavit také vlastním drobným nábytkem a zařízením, např. televizí, rádiem, apod. Služba je vybavena potřebnou technikou a pomůckami tak, aby mohla být poskytována kvalitní pobytová služba. Stránka 9 z 9

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více