I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA"

Transkript

1 I. HOLMEROVÁ, B. JURAŠKOVÁ, M. ROKOSOVÁ, H. VAÒKOVÁ, P. VELETA SOUHRN Péče o zdraví má zásadní význam v každém věku. Zabývají se jí také mnohé dokumenty, kterým, bohužel, nevěnujeme dostatečnou pozornost. Cílem následující práce je seznámit čtenáře mimo jiné se strategií Active Ageing, kterou v roce 2002 vydala Světová zdravotnická organizace jako svůj příspěvek ke Druhému světovému shromáždění o stárnutí a stáří, a diskutovat některé příklady z praxe. ABSTRACT Active ageing. The health promotion is an important issue in all ages. There are many important documents on health promotion that are, unfortunately, not very well known. The goal of this article is to inform about the WHO strategy Active Ageing as a contribution of the World Health Organization to the Second United Nations Assembly on Ageing, and to discuss our own experience. PÉÈE O ZDRAVÍ ZDRAVOTNÍ PÉÈE Péče o zdraví je širším pojmem než zdravotní péče, mnohdy si to však neuvědomují nejen studenti medicíny a jiných zdravotnických oborů, ale ani samotní zdravotničtí pracovníci. Přitom právě péče o zdraví, podpora zdraví, prevence onemocnění a nesoběstačnosti jsou klíčem k tomu, aby se nenaplnily katastrofické předpovědi o zhroucení sociálních a zdravotnických systémů. Léčení mnoha onemocnění představuje atraktivní technickou oblast heroické medicíny, která láká pracovníky i média. Přitom je přinejmenším sporné, zda to, co je veřejnosti prezentováno například jako úspěchy moderní kardiologie (například množství transplantací a invazivních výkonů), jsou skutečně jen úspěchy, nebo zda se jedná o řešení situace, kdy selžou běžná preventivní opatření, takže je zapotřebí velmi intenzivně léčit. Oblast podpory zdraví již tak atraktivní není, jedná se jen o běžná opatření o správnou výživu, dostatečný pohybový režim, vyvarování se zdraví škodlivým návykům a událostem. Součástí zdravého životního stylu je dostatek pohybu [2]. Zdůvodněním významu pohybu pro seniory se zabývá Heidelberská deklarace [8], která přináší také praktické návody, jak seniory k pohybu motivovat i které pohybové aktivity jsou pro pohyb ve vyšším věku vhodné. STÁRNUTÍ LIDSTVA JAKO PROBLÉM I ÚSPÌCH V současné době hovoříme o stárnutí populace jako o problému, hovoří se dokonce o pojmu demografická panika. Stárnutí populace však je třeba považovat za zásadní úspěch, protože tento fenomén vznikl díky delšímu životu a lepšímu zdraví obyvatel mnoha zemí. Problémy, které stárnutí populace přináší, je zapotřebí řešit, protože mnohé z nich řešitelné jsou. Zejména jde o to, aby se s prodloužením lidského věku prodloužilo také to období života člověka, v němž je schopen vést plnohodnotný a nezávislý život v dobrém zdravotním stavu. Dále se jedná o uchování či zlepšení kvality života ve vyšším věku. Důležitou otázkou zůstává také udržitelnost systémů sociálního zabezpečení. V poslední řadě (nikoli však jako poslední problém) je třeba také řešit situaci lidí, kteří v důsledku zhoršené soběstačnosti potřebují pomoc rodiny, profesionálních služeb či institucí. VÝZNAM CHRONICKÝCH NEINFEKÈNÍCH ONEMOCNÌNÍ S narůstajícím věkem se ve všech oblastech světa stávají chronická neinfekční onemocnění nejčastější příčinou morbidity, mortality a nesoběstačnosti. Nepřenosná onemocnění jsou typickými onemocněními vyššího věku a jsou zátěží KLÍÈOVÁ SLOVA podpora zdraví zdravé stárnutí aktivní stárnutí, Heidelberská doporučení o podpoře pohybové aktivity ve vyšším věku zdraví podporující prostředí KEY WORDS health promotion healthy ageing active ageing The Heidelberg guidelines for promoting physical activity among older persons enabling environment definice pojmů péče o zdraví a zdravotní péče Heidelberská deklarace ÈES GER REV 2006; 4(3) 163

2 nejzávažnější chronické choroby seniorů podle WHO definice pojmu aktivní stárnutí koncepce enablement za disablement doporučení WHO pro enabling environment jak pro jedince, tak pro rodiny i celou společnost. Mnoha z těchto neinfekčních onemocnění můžeme předcházet, mnohé z nich můžeme oddálit. Pokud by snaha o prevenci těchto onemocnění selhala, vedlo by to k enormním nákladům a ztrátám, které by spotřebovaly nesmírné množství prostředků, které by mohly být využity také na řešení zdravotních problémů jiných věkových skupin. Za nejzávažnější chronická onemocnění postihující seniorskou populaci považuje Světová zdravotnická organizace (WHO): kardiovaskulární onemocnění, hypertenzi, cévní mozkové příhody, onkologická onemocnění, chronickou plicní obstrukci, postižení muskuloskeletálního aparátu (zejména artrózu a osteoporózu), problémy duševního zdraví (zejména demenci a depresi), poruchy zraku [5]. AKTIVNÍ STÁRNUTÍ STRATEGIE SVÌTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Termín aktivní stárnutí byl přijat Světovou zdravotnickou organizací koncem 90. let. Jedná se o pojem, který je širší než pouhé zdravé stárnutí, protože se netýká pouze zdraví a péče o zdraví. Pojem aktivního stárnutí vychází ze zásad Organizace spojených národů pro seniory, které lze shrnout pod následujícími názvy: nezávislost, účast na životě společnosti, důstojnost, péče a seberealizace. V pojmu aktivní stárnutí je zahrnuto také respektování práva starších lidí na rovnost příležitostí, jejich zodpovědnost, účast na veřejných rozhodováních a ostatních aspektech komunitního života. Koncept aktivního stárnutí respektuje, že starší lidé nejsou homogenní skupinou a že tato rozmanitost s věkem narůstá. Proto je velmi důležité s narůstajícím věkem obyvatel vytvořit takové prostředí, které jim umožní co nejsamostatnější život [7,9]. SOBÌSTAÈNOST JAKO CÍL JEDINCE I VEØEJNÉ POLITIKY Zachování soběstačnosti a nezávislosti jedinců ve stárnoucí populaci by mělo být cílem nejen občana samotného, ale také veřejných činitelů a politiků. Člověk stárne ve své společnosti, se svými přáteli, sousedy, rodinnými příslušníky. Tyto vztahy vzájemné soudržnosti, stejně tak jako mezigenerační vztahy jsou důležitými prvky aktivního stárnutí. Kvalita života lidí závisí na tom, jak se během života vyrovnal s možnými riziky a využil příležitostí, stejně tak ale závisí na tom, jak se k nim chovají příslušníci mladších generací. ZVÝŠENÉ RIZIKO DISABILITY Chronická onemocnění jsou velmi závažnou a častou příčinou disability a zhoršené kvality života. S přibývajícím věkem množství možných příčin disability narůstá a jejich účinek se sčítá. Pravděpodobnost výrazného kognitivního postižení či tělesné disability je velmi vysoká zejména u velmi starých lidí. Proto je zvláště významné, že právě skupina lidí starších 80 let je skupinou, jejíž podíl v populaci se nejrychleji zvyšuje, a to v celosvětovém měřítku. PREVENCE DISABILITY Zhoršování soběstačnosti v důsledku stárnutí či chronického onemocnění je ovšem také možno zabránit. Tento trend byl sledován v posledních 20 letech v některých rozvinutých zemích (USA, Anglie, Švédsko). Tento trend je především výsledkem lepší úrovně vzdělání, zlepšení úrovně bydlení a celkového zlepšení úrovně zdraví populace. Svou roli sehrálo také zlepšení životního stylu, zlepšení včasné diagnostiky a managementu chronických onemocnění a podobně. Je také vědecky dokázáno, že používání kompenzačních pomůcek, a to počínaje jednoduchými pomůckami, jako jsou hole, chodítka, úchytná madla, až po různé složitější technologie, významným způsobem zlepšují soběstačnost lidí s disabilitou. V USA se užívání těchto pomůcek u disaptibilních seniorů zvýšilo z 76 % v roce 1984 na více než 90 % v roce V souvislosti s výše uvedenými změnami je třeba změnit také uvažování lidí. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby se všichni politici na všech úrovních a všichni další, kdož mají rozhodovací pravomoci, zabývali spíše tím, jak využít a posilovat schopnosti seniorů a lidí se zdravotním postižením než pouze kompenzovat disabilitu (enablement místo disablement). PROSTØEDÍ, KTERÉ USNADÒUJE SENIORÙM IVOT (ENABLING ENVIRONMENT) Toto věku přátelské prostředí by mělo umožnit snazší život lidem a zejména seniorům s disabilitou. Světová zdravotnická organizace uvádí následující příklady opatření ve veřejném životě: vytvoření bezbariérových pracovních míst, flexibilní pracovní hodin pro seniory, částečné úvazky, modifikované pracovní prostředí, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru lepší bezpečnost na ulicích, zejména bezpečné chodníky pro chůzi, dostupné veřejné toalety, dobré dopravní značení, světelné značení na 164 ÈES GER REV 2006; 4(3)

3 přechodech, které bude respektovat skutečnost, že senioři potřebují delší čas na přejití vozovky pohybové programy pro seniory, které přispějí ke zlepšení mobility, rekonvalescenci, zachování svalové síly celoživotní vzdělávací programy dostatečné zabezpečení kompenzačními pomůckami v případě smyslových poruch bezbariérový přístup ve zdravotnických zařízeních, možnost účasti na rehabilitačních programech STÁRNUTÍ POPULACE NENÍ HLAVNÍ ÈI JEDINOU PØÍÈINOU RÙSTU NÁKLADÙ NA ZDRAVOTNÍ PÉÈI Politici se nejvíce obávají stárnutí populace v souvislosti s nezvladatelně narůstajícími náklady na zdravotní a sociální péči a důchodové zabezpečení. Výzkum v zemích, jejichž populace je již v průměru starší, však ukazují, že nedojde k tak katastrofickému nárůstu, který by se vymykal ekonomických možnostem a kontrole. Podle dat, která má k dispozici OECD, jsou zvyšující se náklady na zdravotní péči závislé na zcela jiných faktorech, než je stárnutí populace v jednotlivých zemích. Nedostatky v organizaci zdravotní péče, budování nadbytečných nemocničních kapacit, způsoby plateb za zdravotní péči, které podporují příliš dlouhé pobyty ve zdravotnických zařízeních, zbytečně prováděné a opakované léčebné či diagnostické výkony, nepřiměřené nadužívání drahých technologií to vše jsou faktory, které se nejvýznamněji podílejí na eskalaci nákladů na zdravotnictví. Na tomto místě považujeme za nutné zdůraznit, že se nejedná (jen) o popis situace v České republice, východiskem pro toto konstatování byly podklady Světové zdravotnické organizace. Například Spojené státy a jiné země OECD zavedly nové technologické postupy místo dosud používaných metod, a to i v těch případech, v nichž nebylo prokázáno, že jsou účinnější. Zde se tedy otevírá velké pole pro působnost politiků a odborníků na zdravotnické systémy, aby zajistili větší efektivnost jejich činnosti. Náklady na dlouhodobou péči se mohou redukovat tím, že bude kladen důraz na preventivní programy a na posílení role laických pečujících. Strategie podpory zdraví a preventivní programy, které se zaměřují na prevenci chronických onemocnění a redukci disaptibility, umožní starším lidem, aby byli déle soběstační. Dalším aspektem, který rozhoduje o tom, zda rodina bude péči svým blízkým poskytovat, či nikoli, je otázka podpory rodinných pečujících, kteří se starají o své nesoběstačné seniory. Proto jsou důležité programy zaměřené na účast žen na trhu práce a na uznání a podporování role rodinných pečujících. ZDRAVOTNÍ PÉÈE NEBO PÉÈE O ZDRAVÍ? V mnoha zemích je největší část prostředků vynaložených na zdravotní péči alokována na péči akutní. Péče o chronicky nemocné vede ke zlepšení kvality jejich života. Nicméně je vždy lépe, pokud můžeme onemocněním předcházet než řešit jejich následky. Tvůrci zdravotní politiky by se proto měli zabývat také širokým spektrem determinant aktivního stárnutí, například způsoby, jak zabránit zbytečným poraněním, jak zlepšit stravování, zvýšit pohybovou aktivitu a celkovou angažovanost seniorů. POTØEBA NOVÉHO PARADIGMATU Tradičně byl vyšší věk spojován s penzionováním, nemocí a nesoběstačností. Strategie a programy, které z tohoto paradigmatu vycházejí, ale již naprosto neodpovídají realitě. Naopak v současné době zůstává naprostá většina seniorů soběstačných i ve velmi pokročilém věku. Starší lidé jsou často aktivní v práci a zejména mimo oficiální pracovní trh, a to včetně poskytování péče jiným rodinným příslušníkům. Tato činnost seniorů je velkým a dosud velmi málo oceňovaným příspěvkem celé společnosti. Nové paradigma musí vzít v úvahu mezigenerační vztahy a respektovat vzájemný přínos jednotlivých generací, na tom je založena koncepce společnosti pro každý věk. Nové paradigma musí zdůraznit, že učení není již výsadou mladých lidí a lidí středního věku, ale že učení je také důležité pro starší lidi. Musí napomáhat vytváření výukových programů pro starší občany, a to nejen s ohledem na potřeby trhu práce. Média i staří lidé samotní musejí přispívat k vytvoření lepšího obrazu stárnutí a staří než je tomu dosud. Starší lidé se musejí podílet na rozhodování ve společnosti, musejí přispívat k odstranění starých stereotypů. ZKUŠENOSTI GERONTOLOGICKÉHO CENTRA V PRAZE 8 Gerontologické centrum v Praze 8 Kobylisích je příspěvkovou organizací městské části Praha 8 a jeho činnost je v podstatě i výrazem zájmu této městské části o svou seniorskou populaci. řešení determinant aktivního stárnutí charakteristika pracoviště ÈES GER REV 2006; 4(3) 165

4 V roce 1991 jsme městské části předložili první návrhy projektu Gerontologického centra, v roce 1992 bylo Gerontologické centrum založeno jako příspěvková organizace Městské části Praha 8. Zpočátku bylo koncipováno jako organizace poskytující zejména zdravotnické a sociální služby. Se vznikem o.s. GEMA a České alzheimerovské společnosti se společné aktivity rozšířily také na problematice podpory zdraví a na problematiku pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků. PILOTNÍ PROJEKTY A NOVÌ ZAVEDENÉ AKTIVITY A SLU BY V RÁMCI GERONTOLOGICKÉHO CENTRA (GC), ÈESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEÈNOSTI (ÈALS) A O.S. GEMA. Denní centrum pro pacienty s demencí, od roku 1996, společná aktivita GC a ČALS Respitní péče v domácnosti pro pacienty s demencí ( granny sitting ), od roku 1995, ČALS Kontaktní poradenská místa kavárničky pro seniory, od roku 1998, GEMA Podpora zdraví seniorů, burza služeb senioři seniorům, od roku 2006, GC, GEMA, ČALS Taneční terapie pro seniory, od roku 1999, GEMA Aktivizační programy pro seniory s demencí, , GC, ČALS Oddělení Vážka pro pacienty s demencí, systém certifikace v rámci České alzheimerovské společnosti, od roku 2001, ČALS Svépomocné skupiny pro rodinné pečující pacientů s demencí, od roku 1999, ČALS Poradenství pro rodinné příslušníky pacientů s demencí, ČALS DALŠÍ POTØEBNÝ SMÌR ROZVOJE SLU EB V současné době se domníváme, že je třeba rozvíjet jednak odborné zdravotnické činnosti Gerontologického centra, podílet se na edukaci pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách, ale také se zaměřit na podporu zdraví lidí ve vyšším věku a na aktivizaci seniorů samých v tom nejširším slova smyslu. BURZA SLU EB PRO SENIORY Vycházíme z představy, že některé drobné opravy či úpravy v domácnosti jsou seniorům relativně hůře dostupné, protože jejich zajištění je poněkud organizačně náročné, jedná se mnohdy spíše o menší zakázky, které jsou pro firmy neatraktivní. Senioři se často bojí neznámých řemeslníků a podobně. V rámci tohoto modulu počítáme jednak s nasmlouváním (eventuálně zaměstnáním) určitých potřebných řemeslníků, kteří by seniorům pomohli za ekonomicky přijatelných podmínek odstranit drobné závady v domácnosti. Dále počítáme s vytvořením databáze služeb, které senioři potřebují a které je možno dodat až do jejich domácnosti v případě potřeby. Počítáme s tím, že by se senioři účastnili tohoto modulu nikoli pouze jako příjemci, ale také by se podíleli na organizování či poskytování těchto služeb. Další zaměření této burzy je také motivační: pobízet poskytovatele služeb v komunitě, aby své služby přizpůsobovali více také potřebám seniorů. SPOLEÈENSKÉ CENTRUM, PODPORA ZDRAVÍ VE VYŠŠÍM VÌKU Je civilním občanským prostorem prostorově blízkým dalšímu komplexu služeb. Má dle momentální situace charakter jídelny, kavárny, jsou tu seminární místnosti. V rámci dalšího rozšíření Gerontologického centra plánujeme i společné dílny, prostory pro kondiční cvičení a rehabilitaci, butik se seniorskou módou a další prostory k víceúčelovému využití dle momentální poptávky komunity. Důraz bude kladen na mezigenerační aktivity (kurzy a přednášky pořádané seniory pro mládež, kurzy počítačové techniky pro seniory vedené dětmi, společná setkání, výtvarné aktivity, autorská čtení apod). Společenské centrum a jeho prostory tvoří zázemí i pro aktivity dalších uvedených aktivit. Jaké služby ještě může společenské centrum zajišťovat, nabízet nebo organizovat: cestovní kancelář pro seniory, delší či krátké výlety a vycházky, taneční kurzy pro seniory ap. PORADNY Na základě potřeby a ve spolupráci se seniorskými organizacemi, příslušnými odbory městské části a poskytovateli služeb bude vytvořen systém poradenství pro seniory. Zvláštní důraz bude kladen na aktivní přístupy, podporu zdraví, předdůchodové poradenství atd. PØÁTELSKÝ TELEFON PRO SENIORY Jedná se o telefonování seniorům, kteří žijí osaměle. Předpokládáme, že tuto službu budou svépomocí zajišťovat seniorské organizace. Existují důkazy pro to, že pouhé zatelefonování, pozdravení osaměle žijícího seniora, projevení zájmu, zda něco nepotřebuje, je důležitým preventivním 166 ÈES GER REV 2006; 4(3)

5 faktorem a výrazně zlepšuje kvalitu života těchto jinak osamělých lidí (mnohdy nejen seniorů). BEZPEÈNOST SENIORÙ Je ústředním tématem života seniorů. Průzkumy ukazují, že senioři považují bezpečnost za velmi významnou hodnotu, téměř stejně významnou jako zdraví a soběstačnost [3]. Proto se problematice bezpečnosti budeme věnovat samostatně a v průběhu procesu rozvoje projektu jí budeme věnovat zvláštní pozornost. Počítáme s rozšířením a využitím systému nouzového volání pro tyto účely, školení, spolupráci s Policií ČR i příslušnou městskou policií a podobně. SPOLEÈNÍK PRO SENIORY Mnoho seniorů žije osaměle a potřebovalo by společnost. Někteří jiní senioři by rádi poskytli určitou službu, ale nedokáží ji nabídnout či zorganizovat. Jedná se nám o prolomení této bariéry. VYCHÁZKY, VYCHÁZKOVÉ CESTY PRO SENIORY V současné době organizujeme vycházky pro seniory, program vycházek je součástí programu centra pro seniory. Na území Prahy 8 se nachází mnoho míst, která jsou vhodná pro vycházky a jsou také různě náročná vzhledem ke svažitému terénu. Toho je možné využít a vyznačit různě dlouhé a náročné stezky pro seniory (a nejen seniory) tak, aby bylo možné chůzi kvantifikovat, a to na základě délky trasy i výkonu. Některé méně náročné trasy mohou být určeny i pro seniory s kompenzačními pomůckami, vybaveny lavičkami a dalšími bezpečnostními pojistkami v případě náhlého zhoršení stavu (napojení na systém nouzového volání). Vytvoření těchto seniorských vycházkových tras (obdobných jako jsou vycházkové trasy v některých lázních), jejich propagací a organizováním vycházek atd. přispějeme ke zvýšení pohybové aktivity, což je zvláště důležité u lidí vyššího věku, neboť ti trpí ve zvýšené míře hypokinezou [1,4]. TANEC PRO SENIORY Taneční pro seniory pořádá tradičně o.s. GEMA, v posledních letech v kulturním domě Ládví, který vytváří příjemné zázemí pro tuto aktivitu. Jedná se o užitečnou aktivitu podporující a rozvíjející zdraví seniorů prostřednictvím pohybu, kterou je třeba i nadále zachovat, a to i přesto, že pro rok 2005 ani 2006 nezískalo o.s. GEMA podporu hlavního města Prahy. Osvědčují se nám také hodiny tance ( taneční terapie ) pro senio- ÈES GER REV 2006; 4(3) 167

6 ry v institucích, které mají velmi pozitivní odezvu, vyhodnocení jejich účinnosti na kvalitu života seniorů a některé parametry zdravotního stavu bude provedeno v rámci studie, která v současné době probíhá [6]. STRAVOVÁNÍ SENIORÙ Stravování seniorů nabízí Gerontologické centrum ve svých prostorách v Šimůnkově ulici i v Benákově ulici, OÚSS zajišťuje prostřednictvím pečovatelské služby rozvoz jídel do domácností seniorů. Burza seniorů hledá další možnosti stravování seniorů v jiných zařízeních, neboť poptávka po vhodném stravování zatím stále převyšuje nabídku. CVIÈENÍ SENIORÙ V současné době se snažíme najít vhodný prostor, v němž bude probíhat odborně vedené cvičení seniorů, půjde pravděpodobně o školní tělocvičnu ŠKOLICÍ STØEDISKO SENIORÙ Jedná se o projektový záměr (zatím připravovaný soutěže), jehož cílem je jednak organizování vzdělávacích aktivit pro seniory a jednak vytvoření vzdělávacích programů, jimiž by senioři mohli přispět do nabídky vzdělávání dětí (návštěvy mateřských škol a základních škol) v rámci určitých předmětů (vlastivěda), a přispět tak ke zlepšení a posílení mezigeneračních vztahů a postojů ke stáří. ZÁVÌR Senioři budou v průběhu několika desetiletí tvořit celou třetinu populace naší republiky. Nemohou být tedy pouhými pasivními příjemci služeb, ale musí se sami podílet na rozvoji svého zdraví a zvládání svých chronických onemocnění, zachování soběstačnosti, na svépomocném poskytování služeb. Strategie aktivního stárnutí a stáří je výsledkem konsenzu mnoha odborníků a vychází z mnoha zásadních podkladů. Je také jedním z dokumentů, který umožňuje praktickou aplikaci v každodenní praxi (jak jsme se pokusili ukázat na následujících příkladech a vlastních zkušenostech), a jeho zásady by se proto měly stát východiskem pro seniorskou politiku obcí, regionů i celé země. Práce vznikla díky podpoře projektu IGA MZ ČR 8487 a projektu Centrum dalšího vzdělávání ve zdravotně sociálních službách financovaného v rámci programu JPD 3 z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy LITERATURA 1. Alfonso C, Graca P, Kearney MJ et al. Physical Aktivity in European Seniors: Attitudes, beliefs and Levels. J Nutr Health Aging 2001; 5: Hjort PF. Fysisk aktivitet og eldres helse ga pa! Tidskr Nor Laegeforen 2000; 120: Holmerová I, Jurašková B, Zikmundová K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: GEMA Jansa P, Kocourek J, Belmihoubová J. MKSport a jiné pohybové aktivity české dospělé populace. In: Vindušková J, Chrudimský J. Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu CD ROM 5. Kalvach Z et al. Gerontologie a geriatrie. Praha: Grada Publishing Veleta P, Holmerová I. Taneční terapie pro seniory. Praha: Česká alzheimerovská společnost World Health Organization. Growing older staying well: ageing and physical activity in everyday life. Ageing and Health Programme. Geneve: WHO World Health Organization. The Heidelberg guidelines for promoting physical activity among older persons. Ageing and Health Programme, Division of Health Promotion, Education and Communication Worl Health Organization. Active Ageing. A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing. Madrid do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PRIM. MUDR. IVA HOLMEROVÁ, PH.D. 1 PRIM. MUDR. BO ENA JURAŠKOVÁ, PH.D. 2 MGR. MARTINA ROKOSOVÁ 1 MUDR. HANA VAÒKOVÁ 1 MGR. PETR VELETA 1 1 GERONTOLOGICKÉ CENTRUM, PRAHA 2 GERONTOLOGICKÁ A METABOLICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ 168 ÈES GER REV 2006; 4(3)

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě

Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 28. ledna 2016 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Iva Holmerová Petr Wija Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži hly 63,6 62,2 le 80,7 74,7 % hly 78,8% 83,3% rozdíl muži ženy: 6 let (LE),

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči

Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Demence výzva a příležitost v dlouhodobé péči Iva Holmerová Předsedkyně Alzheimer Europe Gerontologické centrum a UK FHS CELLO INTERDEM Dnešní sdělení k demenci a dlouhodobé péči (demence jako průbířský

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu

Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Dlouhodobá péče v České republice Dvě dese6le7 zdravotně sociálního ping pongu Iva Holmerová UK FHS CELLO ILC CZ Gerontologické centrum Česká alzheimerovská společnost Pozi6vní zkušenos6 Gerontologické

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Tomáš Roubal, OECD 19. června 2012 Organizace následné a dlouhodobé zdravotní péče: Co nemocní potřebují a co jim dnes nabízíme? 1 Přehled prezentace Definice dlouhodobé

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

PREVENCE ve vyšším věku. Iva Holmerová, Petr Wija

PREVENCE ve vyšším věku. Iva Holmerová, Petr Wija PREVENCE ve vyšším věku Iva Holmerová, Petr Wija 2012 Rok aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi Co to znamená? Ekonomická účast (Economical involvement) Účast na životě společnosti (Participation

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL Kateřina Janovská Jste zdravotně gramotní? 1. Raw strava (strava, kdy se konzumují pouze potraviny, které neprošly tepelnou úpravou nad

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE 24. ZáříZ 2015 AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity

Více