ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Právě se Vám dostává do rukou již třetí Výroční zpráva Domova pro seniory Dobětice, p.o.. Je něčí výjimečná ve srovnání s předchozími. Odráží realizaci služby sociální péče v nových podmínkách zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. S působností tohoto zákona vstoupily do realizace služby zcela nové prvky, mnohem více se orientujeme na individualizaci péče, uživatelé mají jednoznačné právo určit si obsah a objem péče, samostatná péče je mnohem více otevřená k rodinným příslušníkům, dobrovolníkům. Od základů se změnilo financování soc. služby, došlo k navýšení počtu finančních zdrojů, změnil se způsob úhrady za službu. V roce 2007 se nám podařilo stát registrovaným poskytovatelem soc. služby, podařilo se nám zajistit finanční zdroje, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pokrýt tak poskytování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Domov v tomto roce úspěšně dokončil realizaci projektu Dům života vzdělávání pracovníků v soc. službách, spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Přesto máme před sebou ještě mnohé. V cestě ke kvalitní službě musíme svou pozornost obrátit k mnohem hlubší individualizaci péče, k dalšímu vzdělávání personálu, mnohem vyšší časové flexibilitě péče, k rozšíření a většímu otevření nabídky a využití služeb vně Domova. Naším cílem v příštím období je prohloubení spolupráce s rodinnými příslušníky, rozšíření skupiny našich dobrovolníků a interakce s nimi. Děkujeme Vám za váš zájem a podporu. Ředitelka Domova Ing. Ivana Holinková 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ Domov pro seniory Dobětice je příspěvková organizace, jejíţ provoz začal ve zcela nových prostorách v březnu Domov je umístěn v blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice, s krásným výhledem na Krásné Březno a České Středohoří. Poskytuje seniorům bezbariérové ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, praní prádla, úklid, sociální sluţby a poradenství, aktivizační a zájmové činnosti, krouţky. Dále nabízíme fakultativní placené sluţby dle potřeb a zájmu uţivatelů. Kapacita Domova je 171 lůţek, kromě ubytovacích prostorů jsou zde společné prostory, klubovny, sál, tělocvična, dílny pro zájmové aktivity a zahrada. NÁZEV: DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE příspěvková organizace SÍDLO: ÚSTÍ NAD LABEM, ŠRÁMKOVA 38/A, PSČ PRÁVNÍ NORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: / 0100 ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM SÍDLO ZŘIZOVATELE: ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 8, PSČ IČ ZŘIZOVATELE:

4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Jubilea roku 100té narozeniny oslavily paní Marie Bártová a Marie Janáčová. Gratulace přijaly od zástupců Magistrátu města ÚL,Úmo Severní Terasa, dále od vedení Domova, zaměstnanců a Výboru obyvatel. Jubilea v roce 2007 : 95 let oslavili 3 uţivatelé 90 let 5 uţivatelů 85 let 9 uţivatelů 80 let 11 uţivatelů 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA Našim posláním je podporovat a udrţovat u klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispět k proţití plnohodnotného ţivota, k vyuţití přirozené vztahové sítě a usilovat o to, aby senioři zůstali součástí společenství domova. Našim cílem je vytvářet podmínky a nabízet podněty k plnohodnotnému aktivnímu ţivotu seniorů poskytovat a zajišťovat potřeby uţivatele sluţby s ohledem na soukromí a individuální dbát na stálé zvyšování kvality poskytovaných sluţeb, vytvářet a naplňovat Standardy péče sociálních sluţeb JAKÉ SLUŢBY POSKYTUJEME? UBYTOVÁNÍ 1-2 lůţkové pokoje a 4 lůţkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Kaţdý pokoj má vlastní koupelnu s WC, některé balkon. Hostinské pokoje pro návštěvy uţivatelů STRAVOVÁNÍ Celodenní výběr ze dvou jídel, oběd a večeře, dle potřeby i dietní úprava 3x denně 5x denně s příplatkem Diabetická strava nebo podle zdravotního stavu klienta doplňková nutriční výţiva OŠETŘOVATELSKOU PÉČI Seniorům je k dispozici stálá zdravotní sluţba i ošetřovatelská péče. Základní péči o zdraví zajišťují v nepřetrţitém provozu zdravotní sestry, ošetřovatelky, pečovatelky a lékaři, kteří do domova pravidelně docházejí ( všeobecný, oční a zubní ). 5

6 ODBORNOU REHABILITACI Odbornou rehabilitaci s přístroji provádí rehabilitační sestry. Starají se o fyzickou kondici klientů. Provádí masáţe, magnetoterapii, perličkové koupele, individuální rehabilitaci, dále prohřívání soluxem nebo v saunovací kabině. PRANÍ PRÁDLA Praní, ţehlení osobního i loţního prádla včetně drobných oprav zajišťuje personál v prádelně domova. ÚKLID Úklid pokojů a dalších společných prostor domova. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ a sluţby Sociální pracovnice přijímá a vyřizuje ţádosti o umístění do domova Dobětice.Vyřizuje potřebné záleţitosti klientů od jejich nástupu aţ po ukončení pobytu. Zprostředkovává kontakt s úřady a okolním prostředím klienta. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí ZÁJMOVÉ AKTIVITY - aktivizační činnosti Širokou nabídku aktivit pro seniory zajišťuje sociálně aktivizační úsek: krouţky ručních prací, keramiky, vaření a květinářský, trénování paměti, sborové zpívání, společenské hry, sportovní aktivity, skupinové cvičení, skupinovou terapii a individuální terapii, canisterapii, Bohosluţby a mše pro věřící. Kulturní a společenské akce, zábavy, Koncerty, přednášky, zájezdy. JAKÉ SLUŢBY NABÍZÍME? Fakultativní - placené služby : kadeřnice, pedikérky, donášku nákupu, odbornou rehabilitaci, doprovod a odvoz autem, drobné údrţbářské sluţby, drobné opravy oděvů. Dále je k dispozici telefonní automat, prodejní stánek s občerstvením a základními hygienickými potřebami, opravna TV, kadeřnictví, pedikúra. Pro seniory z okolí : odběr obědů přes ulici, členům SENIOR KLUBU DOBĚTICE - účast v zájmových krouţcích, kulturních akcích, klubovou činnost a odbornou rehabilitaci. 6

7 SPOLEČNÉ PROSTORY domova Vstupní hala Hlavní jídelna Jídelnička a kuchyňský koutek na kaţdém poschodí Společenský sál Tělocvična Rehabilitace Zahrada Terasa Dílna ručních prací Truhlářská a keramická dílna Senior klub Kavárna Knihovna Burza oděvů Kuchyňka pro zájmové vaření 7

8 AKTIVIZACE SENIORŮ PRAVIDELNÉ AKTIVITY Dílna ručních prací Výtvarná tvořivost v keramické dílně Rehabilitační, kondiční skupinové cvičení s hudbou, plavání Krouţek květinářů, práce na zahrádce Krouţek vaření a pečení Sborové zpívání s DOBĚTICKÝM SENIOREM Poslech klasiky Mezigenerační terapie s dobrovolníky z mateřské školy Trénování paměti Skupinová a individuální terapie,ergoterapie Canisterapie s dobrovolnicí Domácí kino video dění v domově atd. Bohosluţby a mše pro věřící Dále je v provozu Senior kavárna, knihovna a burza oděvů Společná oslava narozenin KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Zábavné soutěţe, sportovní hry, taneční zábavy - plesy, poznávací zájezdy, výlety do přírody, přátelské návštěvy jiných domovů pro seniory. Odborné přednášky pro seniory. Sezónní akce - Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Mikulášská zábava, zahradní párty, grilování na terase Koncerty, vystoupení umělců, hudebníků nebo Dobětického SENIORA a dětí z MŠ, ZŠ. Vydáváme vlastní měsíčník časopis SENIOR KLUB DOBĚTICE na kterém se částečně podílejí klienti domova. Na stránkách najdou čtenáři rubriky: * Jubilea oslavy * Společenská kronika * Od našich čtenářů * Co bylo, co bude * *Kalendář aktivit a akcí * Informace, rady, zajímavosti * Soutěţní kříţovka * 8

9 FOTO GALERIE ze ţivota seniorů OSLAVA 100 NAROZENIN / M.Bártové / DOBĚTICKÝ PLES SENIORŮ - předtančení MEZIGENERAČNÍ TERAPIE PÁLENÍ ČARODĚJNIC a volba Miss čarodějnice MÁJOVKY SOŠ - sportovní hry ZÁJEZD - České Středohoří a prohlídka 1. místo za LOGO DDobětice zámku Velké Březno 9

10 DOBĚTICKÝ SENIOR pěvecké vystoupení v kostele Sv. Vojtěcha DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prodejní výstava výrobků POSEZENÍ NA TERASE REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ nová aktivita POSEZENÍ V KAVÁRNĚ Sešlost pamětníků KRÁJENÍ ŠTRÚDLU cukroví,vánočka,punč, vůně purpury, staročeské zvyky a koledy 10

11 POŘÁDANÉ AKCE V ČÍSLECH MĚSÍC AKCE V DD ÚČAST uţivatelů 1/ akce AKCE MIMO DD ÚČAST uţivatelů 1/ akce LEDEN NOVOROČNÍ KONCERT Ústecký pěvecký sbor 50 NOVOROČNÍ KONCERT Smyčcové kvarteto TEPLICE 60 Setkání dobrovolníků - poděkování 6 POSLECH KLASIKŮ audio 14 Oslava 100 narozenin M.Bártová 18 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 9 ÚNOR BALÁK AUDIO poslech hudby 16 PŘEDNÁŠKA senioři - diabetes 35 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 12 TURNAJ V ŠÚLE 16 BŘEZEN ČLENSKÁ SCHŮZE OBYVATEL DD 65 DUBEN KVĚTEN DOBĚTICKÝ PLES 95 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 POSLECH KLASIKŮ 18 PRODEJNÍ VÝSTAVA - velikonoce 60 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 BALÁK AUDIO poslech hudby 19 PÁLENÍ ČARODĚJNIC volba Miss 2007, grilování,ţivá hudba 75 ZÁJEZD okruţní jízda České Středohoří 40 SPOLEČNÁ OSLAVA NA ROZENIN 8 GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 75 BALÁK AUDIO - poslech hudby PŘEDNÁŠKA Aby nás nebolely nohy SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK ZŠ MOJŢÍŘ, STŘEKOV 55 MÁJOVÝ KONCERT:STRUNNÉ DUO 60 KŘESADLO 2006 J. Haklová LUŠTĚNINY DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi MÁJOVKY - sport. Hry ve SOŠ Stará 100 VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA Kostel sv. Vojtěcha ÚL SPORTOVNÍ KLÁNÍ DPS Podbořany SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ - DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi 2 dobr

12 ČERVEN GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 75 BALÁK AUDIO - poslech hudby 20 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 ROZLOUČENÍ S MŠ - mezigenerace 35 ČERVENEC SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN SRPEN 14 OSLAVA 100 NAROZENIN M. Janáčová 6 GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 70 ZÁŘÍ TURNAJ SENIORŮ V ŠÚLE 20 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ, 95 VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA, PROHLÍDKA DD SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 8 MEZIGENERAČNÍ TERAPIE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 35 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 12 ŘÍJEN 2x PLAVÁNÍ Městské lázně DPS DUBÍ LISTOPAD SEŠLOST SENIORŮ PO 10 LETECH SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 15 POSLECH KLASIKŮ 15 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 8 odborná přednáška REVMATOIDNÍ ARTRITIDA 35 PRODEJNÍ VÝSTAVA výrobků seniorů z dílen 75 Koncert skupiny PRO RADOST 45 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 6 PROSINEC SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 12 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 6 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 120 RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE koncert / 25 VÁNOČNÍ NÁLADY posezení seniorů + vystoupení studentek SOŠ 110 SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM LETNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ HIPODROM MOST NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OBRAZŮ A KERAMIKY V KOSTEL SV. VOJTĚCHA ZAHRADNÍ SLAVNOST DPS V. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi - DUBSKÝ KOLÁČ DPS LIBOCHOVICE - KUŢELKY VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA V DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi DOBĚTICKÝ SENIOR - koncertní vystoupení v DPS V Klidu ÚČAST CELKEM ÚČAST CELKEM

13 DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ Primátor J.Kubata předává cenu KŘESADLO 2007 paní MARII HAKLOVÉ Dobrovolnice paní K.Kastnerová a J.Haklová Canisterapeutka paní B. Reháková Setkání dobrovolníků s koordinátorkou AKCE s dobrovolníky POČET AKCÍ ÚČAST SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 1 / rok 7 KŘESADLO / rok 2 GRILOVÁNÍ 4 / rok 4 DOBĚTICKÝ PLES 1 / rok 3 DOPROVOD NA AKCE 7 / rok 2 INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY x / rok 4 CANISTRAPIE 4 / měsíc 2 ÚČAST NA AKCÍCH 8 / rok 5 SUPERVIZE individuelní 12 / rok 7 SKALKA - zahrádka sezóna 1 13

14 KAPACITA DDobětice k Kapacita celkem Počet pokojů celkově Jednolůţkové pokoje Dvoulůţkové pokoje Čtyřlůţkové pokoje 171 klientů 131 pokojů 105 pokojů 23 pokojů 4 pokoje Obsazenost DD Dobětice k Trvale umístění 165 klientů Obyvatelé celkem - k Přijatí za rok 2007 Propuštěni za rok 2007 Zemřelí za klientů 42 klientů 5 klienti 34 klientů Přijatí Propuštění Zemřelí Věkové sloţení obyvatel v roce 2007 Ve věku do 65 let 8 klientů Ve věku od let 78 klientů Ve věku nad 85 let 78 klientů Z toho trvale upoutaní na lůţko Z toho mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek Z toho Ti, jejichţ zdravotní stav vyţaduje nákladnější stravování 41 klientů 62 klientů 75 klientů Trvale upoutaní na lůžko Mobilní s pomocí Nákladnější stravování 14

15 Statistika řešených stíţností v roce 2007 CELKEM STÍŢNOSTÍ: 9 DRUH STÍŢNOSTI : Stíţnosti na sluţbu 3 Mezilidské vztahy 5 Stíţnosti personálu 2 OPRÁVNĚNOST STÍŢNOSTI : Oprávněné 7 Částečně oprávněné 1 Neoprávněné Stížnosti na službu Mezilidské vztahy Stížnosti personálu Opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2007 Dokončení nátěrů oken, parapetů a zábradlí - kr. chodba III.etapa Výměna poţárních uzávěrů - /dveří/ I.etapa Rekonstrukce výtahu / dl. chodba / Výměna osvětlení na chodbách a jídelničkách + kuchyňkách Provedení montáţe ţaluzií v pokojích uţivatelů Provedena rekonstrukce 1 stoupačky tj. 9 bytů / voda, odpad, nové obloţení soc. zařízení/ Barevné vymalování chodeb / pro lepší orientaci uţivatelů podle poschodí / Nákup a výměna nového nábytku v jídelničkách Vybavení jídelniček novými TV, instalace antény pro digitální příjem 15

16 EKONOMICKÉ UKAZATELE v roce 2007 NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč ,13 Trţby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců,zisk z HČ,pnp,zp ,82 Státní MPSV tis. Provozní dotace od MmÚ 500,31 Vyjádření v procentech % Trţby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců,zisk z HČ,PNP,ZP 67 Státní dotace MPSV 31 Provozní dotace od MmÚ 2 NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost - nezdaněná NÁKLADY NÁKLADY CELKEM v tis.kč ,15 Osobní náklady (mzdy, odvody,fksp) ,36 Spotřeba energií, potravin, PHM,DDHM,materiál ,50 Spotřeba sluţeb, oprav,cestovné,odpisy, daně, bankovní poplatky 5 610,29 Vyjádření v procentech % Osobní náklady (mzdy, odvody,fksp) 46 Spotřeba energií, potravin, PHM,DDHM,materiál 37 Spotřeba sluţeb, oprav,cestovné,odpisy, daně, bankovní poplatky 17 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč 712,96 Trţby za pronájem nebytových prostor 102,74 Ostatní trţby (azylové pobyty, sluţby klientům) 394,17 Obědy do terénu 216,05 Vyjádření v procentech % Trţby za pronájem nebytových prostor 14 Ostatní trţby (azylové pobyty, sluţby klientům) 55 Obědy do terénu 31 ZISKOVÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost NÁKLADY NÁKLADY CELKEM v tis.kč 507,42 Spotřeba energií za pronájmy nebytových prostor 86,00 Spotřeba energií (azylové pobyty, sluţby klientům) 265,27 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 156,15 Vyjádření v procentech % Spotřeba energií za pronájmy nebytových prostor 17 Spotřeba energií (azylové pobyty, sluţby klientům) 52 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 31 16

17 PERSONÁL DOMOVA k MANAGEMENT: Ing. Holinková Ivana - ředitelka Dis. Svobodová Eva - manaţerka zdrav.ošetř. ús. zástupce ředitele Hypiusová Jitka - vedoucí sociálně aktivizačního úseku Faltys Jiří - vedoucí stravovacího úseku Kovařík Václav - vedoucí PTÚ Kříţová Naděţda - vedoucí recepce a THP Stanková Gabriela - vedoucí úseku soc. poradenství THP: Myšičková Ivana, Šimková Soňa, Honzátková Jana, Bc. Krčmaříková Denisa, Kabelová Pavla MD Sociální pracovník : Tomsová Kateřina - MD Pracovník soc. aktivizačního úseku : Slavíčková Jaroslava, Ţáková Alena Zdravotní sestry: Hacková Ivana, Hellerová Zdenka, Kopecká Eva, Smetanová Iveta, Smíšková Helena Matičková Drahomíra MD Zdravotní asistent: Burdová Lucie Fyzioterapie: Hřebíková Klára, Macková Romana Ergoterapie: Bc. Pavlíková Jana Přímá obsluţná péče: Beranová Zdena, Čapková Eva, Čapková Olga, Hubstová Zdena, Kováčová Marcela, Krajčíková Kateřina, Kučerová Zuzana, Kuchtová Květuše, Lukáčová Zuzana, Makula Ivan, Meliková Gabriela, Prieloţná Alena, Rubášová Miroslava, Sklenářová Marie, Kantorová Marie, Šebková Jaroslava, Tománková Renata, Vejběrová Šárka, Závišková Radka, MD Hrudková Michaela, Marušáková Jana, Riazová Jana, Sochorová Renata, Steinerová Ivana, Žigmundová Růžena Hygienický úsek : Broţová Lucie, Hájková Věra, Zajíčková Gabriela, Beránková Jaroslava, Havlišová Eva, Hrstková Světlana, Kesnerová Jaroslava, Netymachová Eva, Pasternaková Miluše, Štočková Blanka,Tvrzová Marcela Stravovací úsek: Černá Vlasta, Chrastilová Dana, Kroupová Martina, Konečná Martina, Matoušková Eva, Nápravníková Jana, Procházková Jarmila, Vejraţka Zdeněk, Vondráček Luděk, Krausová Věra Údrţba: Picek Miroslav, Stašek Miloslav Recepce: Blahník Vladimír, Kittnerová Ivona, Štraubová Jana, Veselá Růţena 17

18 Domov pro seniory Dobětice příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem TEL/FAX : ,

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice za rok 2008. Tato zpráva odráží a shrnuje naší činnost

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Je za námi další, již čtvrtý rok od působnosti Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 206/2009 Sb. v platném znění, v

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA Vážení uživatelé, široká laická a odborná veřejnosti, uplynul další rok, rok 2011, poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem naším Domovem pro seniory

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA Vážení uživatelé, široká laická a odborná veřejnosti. Uplynul další rok, rok 2012, poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem naším Domovem pro seniory

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk Ing. Vladislav Pokorný LITERA BRNO náklad 1 000 ks Vydal Magistrát města Brna

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, Kaplice, PSČ 382 41 a detašované pracoviště Český Krumlov

Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, Kaplice, PSČ 382 41 a detašované pracoviště Český Krumlov Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, Kaplice, PSČ 382 41 a detašované pracoviště Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Úvodní slovo Váţení přátelé, naše zařízení poskytuje celoroční pobytovou sluţbu

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013.

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. ÚVODNÍ SLOVO Vážení uživatelé, široká laická veřejnosti. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. Je krátkým a souhrnným ohlédnutím za předchozím

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více