ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE"

Transkript

1

2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení uživatelé, široká laická i odborná veřejnosti. Právě se Vám dostává do rukou již třetí Výroční zpráva Domova pro seniory Dobětice, p.o.. Je něčí výjimečná ve srovnání s předchozími. Odráží realizaci služby sociální péče v nových podmínkách zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. S působností tohoto zákona vstoupily do realizace služby zcela nové prvky, mnohem více se orientujeme na individualizaci péče, uživatelé mají jednoznačné právo určit si obsah a objem péče, samostatná péče je mnohem více otevřená k rodinným příslušníkům, dobrovolníkům. Od základů se změnilo financování soc. služby, došlo k navýšení počtu finančních zdrojů, změnil se způsob úhrady za službu. V roce 2007 se nám podařilo stát registrovaným poskytovatelem soc. služby, podařilo se nám zajistit finanční zdroje, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pokrýt tak poskytování zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Domov v tomto roce úspěšně dokončil realizaci projektu Dům života vzdělávání pracovníků v soc. službách, spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Přesto máme před sebou ještě mnohé. V cestě ke kvalitní službě musíme svou pozornost obrátit k mnohem hlubší individualizaci péče, k dalšímu vzdělávání personálu, mnohem vyšší časové flexibilitě péče, k rozšíření a většímu otevření nabídky a využití služeb vně Domova. Naším cílem v příštím období je prohloubení spolupráce s rodinnými příslušníky, rozšíření skupiny našich dobrovolníků a interakce s nimi. Děkujeme Vám za váš zájem a podporu. Ředitelka Domova Ing. Ivana Holinková 2

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ Domov pro seniory Dobětice je příspěvková organizace, jejíţ provoz začal ve zcela nových prostorách v březnu Domov je umístěn v blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice, s krásným výhledem na Krásné Březno a České Středohoří. Poskytuje seniorům bezbariérové ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, praní prádla, úklid, sociální sluţby a poradenství, aktivizační a zájmové činnosti, krouţky. Dále nabízíme fakultativní placené sluţby dle potřeb a zájmu uţivatelů. Kapacita Domova je 171 lůţek, kromě ubytovacích prostorů jsou zde společné prostory, klubovny, sál, tělocvična, dílny pro zájmové aktivity a zahrada. NÁZEV: DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE příspěvková organizace SÍDLO: ÚSTÍ NAD LABEM, ŠRÁMKOVA 38/A, PSČ PRÁVNÍ NORMA: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: / 0100 ZŘIZOVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM SÍDLO ZŘIZOVATELE: ÚSTÍ NAD LABEM, VELKÁ HRADEBNÍ 8, PSČ IČ ZŘIZOVATELE:

4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Jubilea roku 100té narozeniny oslavily paní Marie Bártová a Marie Janáčová. Gratulace přijaly od zástupců Magistrátu města ÚL,Úmo Severní Terasa, dále od vedení Domova, zaměstnanců a Výboru obyvatel. Jubilea v roce 2007 : 95 let oslavili 3 uţivatelé 90 let 5 uţivatelů 85 let 9 uţivatelů 80 let 11 uţivatelů 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE DOMOVA Našim posláním je podporovat a udrţovat u klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti. Přispět k proţití plnohodnotného ţivota, k vyuţití přirozené vztahové sítě a usilovat o to, aby senioři zůstali součástí společenství domova. Našim cílem je vytvářet podmínky a nabízet podněty k plnohodnotnému aktivnímu ţivotu seniorů poskytovat a zajišťovat potřeby uţivatele sluţby s ohledem na soukromí a individuální dbát na stálé zvyšování kvality poskytovaných sluţeb, vytvářet a naplňovat Standardy péče sociálních sluţeb JAKÉ SLUŢBY POSKYTUJEME? UBYTOVÁNÍ 1-2 lůţkové pokoje a 4 lůţkové pokoje se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Kaţdý pokoj má vlastní koupelnu s WC, některé balkon. Hostinské pokoje pro návštěvy uţivatelů STRAVOVÁNÍ Celodenní výběr ze dvou jídel, oběd a večeře, dle potřeby i dietní úprava 3x denně 5x denně s příplatkem Diabetická strava nebo podle zdravotního stavu klienta doplňková nutriční výţiva OŠETŘOVATELSKOU PÉČI Seniorům je k dispozici stálá zdravotní sluţba i ošetřovatelská péče. Základní péči o zdraví zajišťují v nepřetrţitém provozu zdravotní sestry, ošetřovatelky, pečovatelky a lékaři, kteří do domova pravidelně docházejí ( všeobecný, oční a zubní ). 5

6 ODBORNOU REHABILITACI Odbornou rehabilitaci s přístroji provádí rehabilitační sestry. Starají se o fyzickou kondici klientů. Provádí masáţe, magnetoterapii, perličkové koupele, individuální rehabilitaci, dále prohřívání soluxem nebo v saunovací kabině. PRANÍ PRÁDLA Praní, ţehlení osobního i loţního prádla včetně drobných oprav zajišťuje personál v prádelně domova. ÚKLID Úklid pokojů a dalších společných prostor domova. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ a sluţby Sociální pracovnice přijímá a vyřizuje ţádosti o umístění do domova Dobětice.Vyřizuje potřebné záleţitosti klientů od jejich nástupu aţ po ukončení pobytu. Zprostředkovává kontakt s úřady a okolním prostředím klienta. Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí ZÁJMOVÉ AKTIVITY - aktivizační činnosti Širokou nabídku aktivit pro seniory zajišťuje sociálně aktivizační úsek: krouţky ručních prací, keramiky, vaření a květinářský, trénování paměti, sborové zpívání, společenské hry, sportovní aktivity, skupinové cvičení, skupinovou terapii a individuální terapii, canisterapii, Bohosluţby a mše pro věřící. Kulturní a společenské akce, zábavy, Koncerty, přednášky, zájezdy. JAKÉ SLUŢBY NABÍZÍME? Fakultativní - placené služby : kadeřnice, pedikérky, donášku nákupu, odbornou rehabilitaci, doprovod a odvoz autem, drobné údrţbářské sluţby, drobné opravy oděvů. Dále je k dispozici telefonní automat, prodejní stánek s občerstvením a základními hygienickými potřebami, opravna TV, kadeřnictví, pedikúra. Pro seniory z okolí : odběr obědů přes ulici, členům SENIOR KLUBU DOBĚTICE - účast v zájmových krouţcích, kulturních akcích, klubovou činnost a odbornou rehabilitaci. 6

7 SPOLEČNÉ PROSTORY domova Vstupní hala Hlavní jídelna Jídelnička a kuchyňský koutek na kaţdém poschodí Společenský sál Tělocvična Rehabilitace Zahrada Terasa Dílna ručních prací Truhlářská a keramická dílna Senior klub Kavárna Knihovna Burza oděvů Kuchyňka pro zájmové vaření 7

8 AKTIVIZACE SENIORŮ PRAVIDELNÉ AKTIVITY Dílna ručních prací Výtvarná tvořivost v keramické dílně Rehabilitační, kondiční skupinové cvičení s hudbou, plavání Krouţek květinářů, práce na zahrádce Krouţek vaření a pečení Sborové zpívání s DOBĚTICKÝM SENIOREM Poslech klasiky Mezigenerační terapie s dobrovolníky z mateřské školy Trénování paměti Skupinová a individuální terapie,ergoterapie Canisterapie s dobrovolnicí Domácí kino video dění v domově atd. Bohosluţby a mše pro věřící Dále je v provozu Senior kavárna, knihovna a burza oděvů Společná oslava narozenin KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Zábavné soutěţe, sportovní hry, taneční zábavy - plesy, poznávací zájezdy, výlety do přírody, přátelské návštěvy jiných domovů pro seniory. Odborné přednášky pro seniory. Sezónní akce - Velikonoční zábava, Pálení čarodějnic, Mikulášská zábava, zahradní párty, grilování na terase Koncerty, vystoupení umělců, hudebníků nebo Dobětického SENIORA a dětí z MŠ, ZŠ. Vydáváme vlastní měsíčník časopis SENIOR KLUB DOBĚTICE na kterém se částečně podílejí klienti domova. Na stránkách najdou čtenáři rubriky: * Jubilea oslavy * Společenská kronika * Od našich čtenářů * Co bylo, co bude * *Kalendář aktivit a akcí * Informace, rady, zajímavosti * Soutěţní kříţovka * 8

9 FOTO GALERIE ze ţivota seniorů OSLAVA 100 NAROZENIN / M.Bártové / DOBĚTICKÝ PLES SENIORŮ - předtančení MEZIGENERAČNÍ TERAPIE PÁLENÍ ČARODĚJNIC a volba Miss čarodějnice MÁJOVKY SOŠ - sportovní hry ZÁJEZD - České Středohoří a prohlídka 1. místo za LOGO DDobětice zámku Velké Březno 9

10 DOBĚTICKÝ SENIOR pěvecké vystoupení v kostele Sv. Vojtěcha DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ prodejní výstava výrobků POSEZENÍ NA TERASE REHABILITAČNÍ PLAVÁNÍ nová aktivita POSEZENÍ V KAVÁRNĚ Sešlost pamětníků KRÁJENÍ ŠTRÚDLU cukroví,vánočka,punč, vůně purpury, staročeské zvyky a koledy 10

11 POŘÁDANÉ AKCE V ČÍSLECH MĚSÍC AKCE V DD ÚČAST uţivatelů 1/ akce AKCE MIMO DD ÚČAST uţivatelů 1/ akce LEDEN NOVOROČNÍ KONCERT Ústecký pěvecký sbor 50 NOVOROČNÍ KONCERT Smyčcové kvarteto TEPLICE 60 Setkání dobrovolníků - poděkování 6 POSLECH KLASIKŮ audio 14 Oslava 100 narozenin M.Bártová 18 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 9 ÚNOR BALÁK AUDIO poslech hudby 16 PŘEDNÁŠKA senioři - diabetes 35 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 12 TURNAJ V ŠÚLE 16 BŘEZEN ČLENSKÁ SCHŮZE OBYVATEL DD 65 DUBEN KVĚTEN DOBĚTICKÝ PLES 95 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 POSLECH KLASIKŮ 18 PRODEJNÍ VÝSTAVA - velikonoce 60 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 BALÁK AUDIO poslech hudby 19 PÁLENÍ ČARODĚJNIC volba Miss 2007, grilování,ţivá hudba 75 ZÁJEZD okruţní jízda České Středohoří 40 SPOLEČNÁ OSLAVA NA ROZENIN 8 GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 75 BALÁK AUDIO - poslech hudby PŘEDNÁŠKA Aby nás nebolely nohy SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK ZŠ MOJŢÍŘ, STŘEKOV 55 MÁJOVÝ KONCERT:STRUNNÉ DUO 60 KŘESADLO 2006 J. Haklová LUŠTĚNINY DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi MÁJOVKY - sport. Hry ve SOŠ Stará 100 VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA Kostel sv. Vojtěcha ÚL SPORTOVNÍ KLÁNÍ DPS Podbořany SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ - DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi 2 dobr

12 ČERVEN GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 75 BALÁK AUDIO - poslech hudby 20 SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 10 ROZLOUČENÍ S MŠ - mezigenerace 35 ČERVENEC SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN SRPEN 14 OSLAVA 100 NAROZENIN M. Janáčová 6 GRILOVÁNÍ NA TERASE - HUDBA 70 ZÁŘÍ TURNAJ SENIORŮ V ŠÚLE 20 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ, 95 VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA, PROHLÍDKA DD SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 8 MEZIGENERAČNÍ TERAPIE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 35 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 12 ŘÍJEN 2x PLAVÁNÍ Městské lázně DPS DUBÍ LISTOPAD SEŠLOST SENIORŮ PO 10 LETECH SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 15 POSLECH KLASIKŮ 15 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 8 odborná přednáška REVMATOIDNÍ ARTRITIDA 35 PRODEJNÍ VÝSTAVA výrobků seniorů z dílen 75 Koncert skupiny PRO RADOST 45 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 6 PROSINEC SPOLEČNÁ OSLAVA NAROZENIN 12 2x PLAVÁNÍ Městské lázně 6 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 120 RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE koncert / 25 VÁNOČNÍ NÁLADY posezení seniorů + vystoupení studentek SOŠ 110 SILVESTROVSKÝ PŘÍPITEK ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM LETNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ HIPODROM MOST NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OBRAZŮ A KERAMIKY V KOSTEL SV. VOJTĚCHA ZAHRADNÍ SLAVNOST DPS V. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi - DUBSKÝ KOLÁČ DPS LIBOCHOVICE - KUŢELKY VYSTOUPENÍ DOBĚTICKÉHO SENIORA V DPS KR. BŘEZNO Celostátní soutěţ /Ostrava/ Senioři mezi námi DOBĚTICKÝ SENIOR - koncertní vystoupení v DPS V Klidu ÚČAST CELKEM ÚČAST CELKEM

13 DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ Primátor J.Kubata předává cenu KŘESADLO 2007 paní MARII HAKLOVÉ Dobrovolnice paní K.Kastnerová a J.Haklová Canisterapeutka paní B. Reháková Setkání dobrovolníků s koordinátorkou AKCE s dobrovolníky POČET AKCÍ ÚČAST SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 1 / rok 7 KŘESADLO / rok 2 GRILOVÁNÍ 4 / rok 4 DOBĚTICKÝ PLES 1 / rok 3 DOPROVOD NA AKCE 7 / rok 2 INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY x / rok 4 CANISTRAPIE 4 / měsíc 2 ÚČAST NA AKCÍCH 8 / rok 5 SUPERVIZE individuelní 12 / rok 7 SKALKA - zahrádka sezóna 1 13

14 KAPACITA DDobětice k Kapacita celkem Počet pokojů celkově Jednolůţkové pokoje Dvoulůţkové pokoje Čtyřlůţkové pokoje 171 klientů 131 pokojů 105 pokojů 23 pokojů 4 pokoje Obsazenost DD Dobětice k Trvale umístění 165 klientů Obyvatelé celkem - k Přijatí za rok 2007 Propuštěni za rok 2007 Zemřelí za klientů 42 klientů 5 klienti 34 klientů Přijatí Propuštění Zemřelí Věkové sloţení obyvatel v roce 2007 Ve věku do 65 let 8 klientů Ve věku od let 78 klientů Ve věku nad 85 let 78 klientů Z toho trvale upoutaní na lůţko Z toho mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek Z toho Ti, jejichţ zdravotní stav vyţaduje nákladnější stravování 41 klientů 62 klientů 75 klientů Trvale upoutaní na lůžko Mobilní s pomocí Nákladnější stravování 14

15 Statistika řešených stíţností v roce 2007 CELKEM STÍŢNOSTÍ: 9 DRUH STÍŢNOSTI : Stíţnosti na sluţbu 3 Mezilidské vztahy 5 Stíţnosti personálu 2 OPRÁVNĚNOST STÍŢNOSTI : Oprávněné 7 Částečně oprávněné 1 Neoprávněné Stížnosti na službu Mezilidské vztahy Stížnosti personálu Opravy, rekonstrukce a obnova v roce 2007 Dokončení nátěrů oken, parapetů a zábradlí - kr. chodba III.etapa Výměna poţárních uzávěrů - /dveří/ I.etapa Rekonstrukce výtahu / dl. chodba / Výměna osvětlení na chodbách a jídelničkách + kuchyňkách Provedení montáţe ţaluzií v pokojích uţivatelů Provedena rekonstrukce 1 stoupačky tj. 9 bytů / voda, odpad, nové obloţení soc. zařízení/ Barevné vymalování chodeb / pro lepší orientaci uţivatelů podle poschodí / Nákup a výměna nového nábytku v jídelničkách Vybavení jídelniček novými TV, instalace antény pro digitální příjem 15

16 EKONOMICKÉ UKAZATELE v roce 2007 NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč ,13 Trţby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců,zisk z HČ,pnp,zp ,82 Státní MPSV tis. Provozní dotace od MmÚ 500,31 Vyjádření v procentech % Trţby za pobyty obyvatel, stravné zaměstnanců,zisk z HČ,PNP,ZP 67 Státní dotace MPSV 31 Provozní dotace od MmÚ 2 NEZISKOVÁ ČINNOST hlavní činnost - nezdaněná NÁKLADY NÁKLADY CELKEM v tis.kč ,15 Osobní náklady (mzdy, odvody,fksp) ,36 Spotřeba energií, potravin, PHM,DDHM,materiál ,50 Spotřeba sluţeb, oprav,cestovné,odpisy, daně, bankovní poplatky 5 610,29 Vyjádření v procentech % Osobní náklady (mzdy, odvody,fksp) 46 Spotřeba energií, potravin, PHM,DDHM,materiál 37 Spotřeba sluţeb, oprav,cestovné,odpisy, daně, bankovní poplatky 17 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost VÝNOSY VÝNOSY CELKEM v tis.kč 712,96 Trţby za pronájem nebytových prostor 102,74 Ostatní trţby (azylové pobyty, sluţby klientům) 394,17 Obědy do terénu 216,05 Vyjádření v procentech % Trţby za pronájem nebytových prostor 14 Ostatní trţby (azylové pobyty, sluţby klientům) 55 Obědy do terénu 31 ZISKOVÁ ČINNOST vedlejší doplňková činnost NÁKLADY NÁKLADY CELKEM v tis.kč 507,42 Spotřeba energií za pronájmy nebytových prostor 86,00 Spotřeba energií (azylové pobyty, sluţby klientům) 265,27 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 156,15 Vyjádření v procentech % Spotřeba energií za pronájmy nebytových prostor 17 Spotřeba energií (azylové pobyty, sluţby klientům) 52 Náklady na materiál a energii na obědy do terénu 31 16

17 PERSONÁL DOMOVA k MANAGEMENT: Ing. Holinková Ivana - ředitelka Dis. Svobodová Eva - manaţerka zdrav.ošetř. ús. zástupce ředitele Hypiusová Jitka - vedoucí sociálně aktivizačního úseku Faltys Jiří - vedoucí stravovacího úseku Kovařík Václav - vedoucí PTÚ Kříţová Naděţda - vedoucí recepce a THP Stanková Gabriela - vedoucí úseku soc. poradenství THP: Myšičková Ivana, Šimková Soňa, Honzátková Jana, Bc. Krčmaříková Denisa, Kabelová Pavla MD Sociální pracovník : Tomsová Kateřina - MD Pracovník soc. aktivizačního úseku : Slavíčková Jaroslava, Ţáková Alena Zdravotní sestry: Hacková Ivana, Hellerová Zdenka, Kopecká Eva, Smetanová Iveta, Smíšková Helena Matičková Drahomíra MD Zdravotní asistent: Burdová Lucie Fyzioterapie: Hřebíková Klára, Macková Romana Ergoterapie: Bc. Pavlíková Jana Přímá obsluţná péče: Beranová Zdena, Čapková Eva, Čapková Olga, Hubstová Zdena, Kováčová Marcela, Krajčíková Kateřina, Kučerová Zuzana, Kuchtová Květuše, Lukáčová Zuzana, Makula Ivan, Meliková Gabriela, Prieloţná Alena, Rubášová Miroslava, Sklenářová Marie, Kantorová Marie, Šebková Jaroslava, Tománková Renata, Vejběrová Šárka, Závišková Radka, MD Hrudková Michaela, Marušáková Jana, Riazová Jana, Sochorová Renata, Steinerová Ivana, Žigmundová Růžena Hygienický úsek : Broţová Lucie, Hájková Věra, Zajíčková Gabriela, Beránková Jaroslava, Havlišová Eva, Hrstková Světlana, Kesnerová Jaroslava, Netymachová Eva, Pasternaková Miluše, Štočková Blanka,Tvrzová Marcela Stravovací úsek: Černá Vlasta, Chrastilová Dana, Kroupová Martina, Konečná Martina, Matoušková Eva, Nápravníková Jana, Procházková Jarmila, Vejraţka Zdeněk, Vondráček Luděk, Krausová Věra Údrţba: Picek Miroslav, Stašek Miloslav Recepce: Blahník Vladimír, Kittnerová Ivona, Štraubová Jana, Veselá Růţena 17

18 Domov pro seniory Dobětice příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem TEL/FAX : ,

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013.

ÚVODNÍ SLOVO. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. ÚVODNÍ SLOVO Vážení uživatelé, široká laická veřejnosti. Máte před sebou výroční zprávu Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace za rok 2013. Je krátkým a souhrnným ohlédnutím za předchozím

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008 SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace ZA HUMNY 2292, 688 01 UHERSKÝ BROD VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ 1 OBSAH Část I. Základní údaje o organizaci str. 3

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více