Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015"

Transkript

1 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období

2 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně CZ.1.04/3.1.03/ , který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního ČR. Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb Malinovského nám Brno

3 Obsah Úvod... 2 Usnesení zastupitelstva města Brna... 3 Zpracovatelský tým... 3 Systémové priority... 4 Senioři... 5 Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením... 39

4 Úvod Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 je v pořadí druhým prováděcím dokumentem 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období , který formuluje konkrétní kroky a rozvojové záměry plánované na daný rok. Umožňuje tak dílčí změny ve vztahu ke střednědobé strategii a přizpůsobení měnícím se podmínkám v rámci jednoho roku. Akční plán pro rok 2014 mimo jiné reaguje na požadavky Jihomoravského kraje, s nímž město Brno úzce spolupracuje při vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na území JMK. Zpracování těchto plánů je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních pro kraje povinné. JMK začal zpracovávat akční plán na každý rok, vycházející ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období a reflektující změny, k nimž v rámci daného období dochází. Akční plán Jihomoravského kraje na daný rok je zpracováván na základě podkladů od všech 21 obcí s rozšířenou í (ORP) na území JMK včetně města Brna, na jehož území je poskytována téměř polovina všech sociálních služeb provozovaných v rámci celého JMK. Akční plán směřuje k postupnému propojování plánovacích procesů s dostupnými finančními zdroji. Tvorba Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok 2014 probíhala následujícím způsobem. Na jaře (jako každý rok) Jihomoravský kraj vyzval město Brno (a ostatní ORP v kraji) k zaslání rozvojových záměrů (vznik nových sociálních služeb nebo rozvoj těch stávajících). Rozvojové záměry schválila Rada města Brna dne a poté byly předány krajskému úřadu. V říjnu 2013 pak Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb JMK pro rok 2014, včetně rozvojových záměrů města Brna v něm obsažených. Tyto rozvojové záměry jsou součástí Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok 2014 stejně jako další rozvojové oblasti, které byly diskutovány na pracovních skupinách komunitního plánování sociálních služeb města Brna (podzim 2013). Struktura dokumentu je oproti minulému roku trochu odlišná. Zůstávají systémové priority a také kapitoly v rámci jednotlivých cílových (pracovních) skupin, ale tyto kapitoly jsou zpracovány jiným způsobem, než v roce předchozím. Každá kapitola (kromě systémových priorit) je rozdělena do tří částí: 1) vznik nových služeb, 2) rozvoj stávajících služeb, 3) další prioritní oblasti. V dokumentu jsou tedy odděleny záměry, které již byly schváleny Radou města Brna a jsou součástí Akčního plánu Jihomoravského kraje od záměrů, které formulovali členové pracovních skupin na podzim a schváleny ještě nebyly. Rovněž je v dokumentu oddělen vznik nových služeb od rozvoje služeb stávajících. Je tomu tak jednak pro přehlednost, ale především proto, že v případě vzniku nových služeb (na rozdíl od rozvoje služeb stávajících) je Jihomoravským krajem požadováno jejich kofinancování ze strany města a to v minimální výši 10% 20%, dle typu. Město tím deklaruje potřebnost vzniku těchto nových služeb na svém území. Na potřebě vzniku nových služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Veškeré uvedené jsou pak samozřejmě v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města. Pokud by město nově vnikající nespolufinancovalo, nebyly by finančně podpořeny ani z JMK, ani z MPSV. Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 byl zpracováván v době, kdy ještě nebyl znám a schválen rozpočet města Brna a tedy nebylo známo, zda celková částka na sociální zůstane pro rok 2014 stejná jako v roce 2013 nebo bude na základě požadavku OSP MMB navýšena. Akční plán tedy obsahuje rozvojové záměry, na kterých se všichni zainteresovaní shodli jako na potřebných a které by v případě navýšení celkové finanční částky na sociální (dotační program I) bylo vhodné podpořit. Zpracované rozvojové záměry budou v rámci dotačního řízení řešeny prioritně (s přihlédnutím na výsledky hodnocení v rámci nové metodiky) dle následujícího pořadí: 1. vznik nových služeb (potřeba kofinancování, aby tyto byly podpořeny i z dalších zdrojů), 2. rozvoj stávajících služeb (již schválených RMB a také Zastupitelstvem JMK), 3. další rozvojové oblasti. V rámci rozvoje stávajících služeb schválených RMB uvádí poskytovatelé požadavky na navýšení dotace z města Brna. Tyto částky vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její případná konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Uvedené částky jsou tedy orientační, jelikož v době zpracování podkladů nebylo známo o kolik a jestli bude celková částka na sociální navýšena. Uvedené částky pro rok 2014 tedy představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o částky schválené Zastupitelstvem města Brna. Konkrétní návrh výše dotací na jednotlivé vychází až z dotačního řízení. 2

5 Usnesení zastupitelstva Usnesení Z6/030: Zastupitelstvo města Brna schvaluje Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 (prováděcí dokument 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období ). Zpracovatelský tým Mgr. Radim Janík koordinátor procesu Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Brně Mgr. Věra Muthová asistentka koordinátora Mgr. Monika Škorpíková, DiS. odborná konzultantka JUDr. Jitka Tesařová Oddělení spolupráce a rozvoje Odboru sociální péče MMB, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) PhDr. Zdenka Hašová Referát komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) Mgr. Ladislav Ptáček oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB, člen koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) Mgr. Zuzana Bradová, DiS. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) Mgr. et Ing. Vít Janků Společně, o.p.s., člen koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) PaedDr. Blanka Veškrnová Sdružení PRÁH, o.s., členka koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) Ing. Milena Němcová členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) Mgr. Eva Janáčková členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) RNDr. Bronislava Milinková členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) 3

6 Systémové priority Priorita B Podpora procesu plánování sociálních služeb na úrovni města Brna Aktivity realizované v roce 2014 V rámci procesu plánování sociálních služeb v Brně se i nadále bude jednou za měsíc scházet koordinační skupina řídící tento proces. Členové koordinační skupiny absolvují vzdělávací seminář. Rovněž se budou v roce 2014 dále scházet i jednotlivé pracovní skupiny. Na jejich setkáních bude zhodnoceno plnění Akčního plánu pro rok 2013, připravován Akční plán na rok 2015 a průběžně sledovány a vyhodnocovány informace a aktivity z oblasti sociálních služeb. Realizátoři OSP MMB Partneři Poskytovatelé sociálních služeb, účastníci procesu komunitního plánování, KÚ JMK Priorita C Spolupráce s JMK při plánování sociálních služeb Aktivity realizované v roce 2014 V roce 2014 bude i nadále pokračovat spolupráce s OSP MMB a OSV JMK v oblasti sociálních služeb. V rámci této spolupráce se koordinátor KPSS v Brně bude opět účastnit pravidelných setkání koordinátorů KPSS všech 21 obcí s rozšířenou í v JMK. Začátkem roku 2014 bude zahájena realizace Individuálního projektu na podporu plánování sociálních služeb v JMK III, na jehož aktivitách se zástupci OSP MMB budou aktivně podílet. Projekt bude zaměřen především na optimalizaci sítě sociálních služeb v JMK a rovněž také ve městě Brně. Realizátoři OSP MMB, KÚ JMK Partneři Priorita D Propojení procesu plánování sociálních služeb a financování Aktivity realizované v roce 2014 Cílem priority je provázat plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuci finančních prostředků na jejich zajištění. Odbor sociální péče MMB aplikuje do dotačního řízení na rok 2014 (program I) novou Metodiku hodnocení registrovaných sociálních služeb Jihomoravského kraje, která nastavuje srovnávací kriteria a podmínky pro stejné typy služeb. I nadále pak bude spolupracovat na jejím prověřování v praxi a její optimalizaci. Realizátoři OSP MMB Partneři KÚ JMK Specifické oblasti přesahující sociální V rámci procesu komunitního plánování byla diskutována a identifikována mnohá problémová a specifická témata, která často přesahují oblast poskytování sociálních služeb. Z důvodu svého přesahu do dalších resortů nebo z důvodu nemožnosti dané problémy v rámci procesu KPSS ovlivnit, nebyla tato témata zpracována jako konkrétní opatření (ať už v rámci systémových priorit nebo v rámci jednotlivých kapitol věnujících se různým cílovým skupinám). Přesto se jedná o závažná a komplikovaná témata, a tak jsou alespoň popsána v textových částech mimo konkrétní opatření komunitního plánu. Níže jsou uvedeny komentáře k vybraným tématům, v rámci kterých budou v roce 2014 realizovány některé aktivity. Potřeba zvyšování komplexní informovanosti o sociálních včetně informovanosti z dalších oblastí, které se sociálními službami souvisí V roce 2014 budou průběžně realizovány stejné aktivity jako v roce 2013 (činnost Socio-info centra při MMB, provoz webového Portálu sociální péče v Brně atd.). Bude dokončen banner Portálu sociální péče ve městě Brně a vytištěny letáky Socio-info centra, včetně jejich distribuce na vhodná místa (nejen sociální oblast, ale i oblast zdravotnictví, školství apod.). I nadále bude průběžně probíhat distribuce adresářů organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně i distribuce informačních a propagačních materiálů od spolupracujících organizací mezi veřejnost a zájemce o sociální. Zaměstnávání osob se zdravotním a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně problematiky sociálního podnikání V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva o výstupech práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku Rovněž bude propagována odborná studie k tomuto tématu zpracovaná Fakultou sociálních studií MU. Řešení problematiky bydlení s doprovodnou sociální službou pro určité cílové skupiny V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva o výstupech práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku I k tomuto tématu zpracovala FSS MU odbornou studii, s jejímiž výsledky se bude nadále pracovat. Potřeba propojování sociálních a zdravotních služeb V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva, která zpracovává výstupy práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku Také k tomuto tématu byla FSS MU zpracována odborná studie, s jejímiž výsledky se bude i nadále pracovat. Řešení problematiky pečujících osob V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva, jejíž součástí bude upozornění na expertní studii (FSS MU) k problematice pečujících osob. Další specifické oblasti: stárnutí klientů zařízení, která pečují o lidi s mentálním či autismem, potřeba speciálního domova se zvláštním režimem pro lidi s vícečetnou sociální diagnózou, potřeba azylového domu se zajištěnou ošetřovatelskou a zdravotní péčí, problematika chybějících sociálních služeb pro specifické cílové skupiny s tzv. kombinovanými diagnózami. Bude zpracována informativní zpráva zahrnující všechny výše identifikované specifické a problémové oblasti. Tato zpráva bude poskytnuta na vědomí KÚ JMK, neboť tyto problémy se objevují nejen ve městě Brně, ale i v celém JMK a dalších krajích ČR. 4

7 Cílová skupina Senioři 5

8 Vznik nových služeb Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.4 Realizace tísňové péče Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace tísňová péče registrace: 9/2013 zahájení poskytování: 12/2013 Jihomoravský kraj Forma poskytování terénní Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem okamžitá/ roční roční 100 denní/roční počet lůžek sociální další 5 800,000 2,700,000 3,500,000 technicko - administrativní 0.5 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 600,000 1,000,000 1,900,000 Tísňová péče představuje důležitý předpoklad k prodloužení doby, po kterou může uživatel setrvat ve svém přirozeném prostředí i přes jistou míru snížení soběstačnosti, zvyšuje pocit bezpečí a posouvá hranici pro nezbytný přechod do pobytového zařízení. V městě Brně a Jihomoravském kraji tato služba zatím není poskytována. Opatření 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace BETANIE - křesťanská pomoc, o.s. denní stacionář 2014 registrace + zahájení poskytování Forma poskytování Cílová skupina Brno ambulantní senioři, osoby s tělesným Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní mzdové celkem okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální 15/15 další 2 240, ,000 1,050,000 Finanční zdroje technicko - administrativní Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního 1 Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 700, , , ,500 dary: 50,000 Úřad práce: 50,000 Služby budou poskytovány osobám, které nejsou pro úbytek svých fyzických či psychických sil schopny samostatného pobytu ve svém bydlišti v průběhu pracovních dnů, kdy jejich pečující příbuzný, případně jiná pečující osoba je v zaměstnání. Touto péčí se dá podstatně oddálit či omezit potřeba nákladného pobytu uživatele v domovech pro seniory. 6 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

9 ZÁMĚR NA VZNIK NOVÉ SLUŽBY ZRUŠEN Původní záměr vzniku denního stacionáře (poskytovatel BETANIE - křesťanská pomoc, o.s.) nebude v roce 2014 realizován a to z důvodu, že služba nebyla do termínu dotačního řízení zaregistrována dle zákona 108/2006 Sb., o soc.. Priorita 3 Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory Opatření 3.2 Rozšíření kapacity domovů se zvláštním režimem Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace domov se zvláštním režimem registrace: 07/2014 zahájení poskytování: 08/ 2014 město Brno, Jihomoravský kraj Forma poskytování pobytová Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři s demencí a Alzheimerovou chorobou Finanční zdroje terénní ambulantní pobytová vedoucí 1-Jan provozní mzdové celkem okamžitá/ roční Úhrady od uživatelů denní/roční počet lůžek sociální 11 další Dotace kraj technicko - administrativní státního 1/0,25 800,000 (náklady jsou počítané pouze 6 na 5 měsíců provozu v r. 2014) 1/0,5 2/0,75 Dotace od obce/obcí 1,200,000 (náklady jsou počítané pouze na 5 měsíců provozu v r. 2014). fondů EU 2,000,000 Jiné zdroje 500,000 1,500,000 Počty osob postižených demencí a Alzheimerovou chorobou se stále zvyšují, chybí lůžka. Je třeba vytvořit prostředí, které prostorově, vybavením a kvalifikovaným em zajistí důstojný a kvalitní život takto postižených osob. Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace PRÁVO NA ŽIVOT místo poskytování: Francouzská 16 domov se zvláštním režimem zahájení poskytování: Forma poskytování Cílová skupina Brno pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální 20 další technicko - administrativní ,000 1,100,000 2,000,000 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/ obcí fondů EU Jiné zdroje (dary) 1,450, , ,000 Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro období Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 7

10 Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace PRÁVO NA ŽIVOT místo poskytování: Šámalova 60 domov se zvláštním režimem zahájení poskytování: Forma poskytování Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina Brno pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem sociální okamžitá/ denní/ roční počet lůžek 900,000 1,100,000 2,000,000 roční 20 další technicko - administrativní 9 4 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje (dary) 1,450, , ,000 Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro období Poznámka: Vznik výše uvedených služeb schválila Rada města Brna na svém zasedání dne Uvedené záměry jsou také součástí již schváleného Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok V případě vzniku nových služeb požaduje JMK jejich kofinancování ze strany města Brna (v minimální výši 10% 20%, dle typu ). Město tím deklaruje potřebnost vzniku těchto nových služeb na svém území. Na potřebě vzniku uvedených služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Uvedené jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. 8 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

11 Rozvoj stávajících služeb Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.1 Zvýšení kapacity pečovatelské vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Základní údaje o službě Poskytovatel Diakonie ČCE - středisko v Brně Registrační číslo Sociální služba pečovatelská služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina 1. kvartál 2014 Brno terénní senioři a osoby se zdravotním Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Finanční zdroje terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 479, ,000 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální /60 další /70 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního mzdové 2,646,000 2,911, celkem 3,125, obce/obcí fondů EU , , , , , , ,000 1,100, , ,000 3,411,000 Jiné zdroje: dary, nadace a nadační fondy Pečovatelská služba Diakonie ČCE - střediska v Brně se specializuje na pomoc seniorům a osobám se syndromem demence nebo poruchami paměti (40-50% klientů ). V tom lze také také spatřovat výjimečnost této, když se na tuto službu klienti často obrací z toho důvodu, že jim jiné pečovatelské ve městě Brně nebyly schopny pomoci. Na přání klientů byla počátkem letošního roku rozšířena provozoní doba od 6.00 do hod. V případě rozšíření o jednu pečovatelku by mohlo dojít k uspokojení doposud neuspokojených žadatelů a služba by tak poskytla potřebnou pomoc více klientům. Organizace je také flexibilně připravena v případě zájmu klientů provozní dobu dále rozšiřovat. Toto rozšíření pečovatelské je tak v souladu s Opatřením 2.1 pro cílovou skupinu Senioři v rámci 3. Komunitního plánu města Brna pro období Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 9

12 Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina Základní údaje o službě Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno - Charitní pečovatelská služba 4465v490 pečovatelská služba 2014 město Brno a okolí terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady senioři, osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 578, ,000 Finanční zdroje okamžitá/roční denní/roční počet lůžek sociální /95 další /100 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK ,380, , ,466, ,000 státního mzdové 4,200,000 4,460, obce/obcí 471,000 1,800, ,000 2,000,000 celkem 4,778,000 fondů EU Jiné zdroje 5,060,000 Pečovatelská služba má zvýšené požadavky na odpolední, večerní a víkendové péče, stále se rozšiřuje a snaží se co nejvíce uspokojit poptávku. Tím je plně vytížena kapacita a je třeba navýšit minimálně o jeden úvazek pečovatelky a 0,2 úvazku sociální pracovnice, aby bylo možné zajistit kvalitní šetření a sociální práci. Základní údaje o službě Poskytovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc Registrační číslo Sociální služba pečovatelská služba Harmonogram realizace rozšíření od městské části Bystrc a Kníničky Forma poskytování terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,6 1/0,6 provozní 2,567,100 2,600,000 Finanční zdroje okamžitá/roční denní/roční počet lůžek sociální /670 5/80 další /700 5/80 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního ,650,000 1,131, ,850,000 1,200,000 1/1 1/1 13/11,7 15 /13,7 mzdové 6,013,900 6,500,000 6/5 6/5 obce/obcí 5,800,000 6,050,000 celkem 8,581,000 fondů EU Jiné zdroje 9,100,000 V současnosti poskytujeme terénní pečovatelskou službu v pracovní dny od 7,15 hod. do 15,45 hod. Ve dnech pracovního klidu rozvážíme pouze obědy. Navrhujeme prodloužit poskytování terénní pečovatelské do 21 hod., a to i ve dnech pracovního klidu. Náš návrh vychází z potřeb našich klientů, kdy se prodloužila čekací doba do domovů pro seniory a v terénu zůstávají klienti, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost a potřebují i ve večerních hodinách pomoc další osoby. 10 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

13 Opatření 2.2 Další rozvoj osobní asistence pro seniory navýšením kapacity Základní údaje o službě Poskytovatel Hewer - občanské sdružení Registrační číslo Sociální služba osobní asistence Harmonogram realizace rozšíření průběžně leden až prosinec 2014 Jihomoravský kraj Forma poskytování terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 1 provozní 979,150 1,183,216 Finanční zdroje okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální roční 110 roční 140 Úhrady od uživatelů JMK další technicko - administrativní státního mzdové 5,928,859 6,704, celkem 6,908, obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 7,888, ,900,000 99,000 2,420, , ,123, ,509 3,550, ,000 Nárůst potřeby oproti roku 2013 je dán přirozeným demografickým vývojem (především nárůstem počtu seniorů) a celospolečenskou potřebou podpory péče v přirozeném prostředí uživatelů s využitím pomoci terénních sociálních služeb (zejména u osob s nižším stupněm závislosti). Dalším faktorem je ne zcela pokrytá poptávka po zajištění v nočních hodinách a o svátcích, dále při nepravidelných malého časového objemu (např. snesení uživatelů ze schodů při přepravě), při péči o lidi s nadváhou nebo o lidi v terminálním stádiu života. Jen za prvních 5 měsíců roku 2013 Heweru podepsali 15 nových smluv s občany Brna, kteří by bez fungující terénní péče museli vyhledávat pobytová zařízení. Priorta 3 Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory Opatření 3.2 Rozšíření kapacity domovů se zvláštním režimem Základní údaje o službě Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba LUMINA, o.s domov se zvláštním režimem Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina od 15. srpna 2013 Brno-město pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 1 provozní 5,755,389 9,785,000 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní mzdové 5,159,084 8,770, celkem 10,914, ,555,450 Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 11

14 dokončení Finanční zdroje Úhrady od uživatelů JMK státního obce/obcí fondů EU Jiné zdroje ,998, ,000 1,480, ,000 (dary, sponzoring) ,389, ,000 2,516,000 50, ,000 (dary, sponzoring) Domov se zvláštním režimem Santini ve Křtinách má stávající kapacitu 50 klientů. Je doložený neustále se zvyšující zájem ze strany rodin seniorů s diagnózou Alzheimerovy nemoci a jiných typů stařeckých demencí, kteří preferují umístění klienta ve městě Brně. Občanské sdružení Lumina má pronajatou budovu s dokončující se rekonstrukcí pro provoz domova se zvláštním režimem v Brně-Židenicích, s kapacitou 50 lůžek. Do této budovy se předpokládá umístění 15 klientů Domova pro seniory, kteří jsou v současné době ubytováni ve Křtinách, a dále rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem pro brněnské klienty. Takto bude využita celková kapacita domu 50 klientů a bude možno uspokojit zájemce o tuto službu. Opatření 3.3 Rozšíření kapacity pobytové odlehčovací Základní údaje o službě Poskytovatel Statutrání město Brno, MČ Brno-Bystrc Registrační číslo Sociální služba odlehčovací Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina od město Brno pobytová senioři, osoby se zdravotním Kapacita Počet /úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,2 1/0,2 provozní 1,157,000 1,190,000 Finanční zdroje okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního 1/0,5 1/0,5 7/3,75 8/4,25 mzdové 2,800,000 3,000,000 5/2,75 5/2,75 celkem 395,700 2/0,75 2/0,75 obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 4,190, ,199,000 87,000 2,671, ,400,000 90,000 2,700,000 Naše zařízení poskytuje odlehčovací pro město Brno. Čekací doba v současnosti je minimálně tři měsíce. V loňském roce jsme nemohli uspokojit 35 žadatelů. Služba je velmi žádaná. 12 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

15 Opatření 3.4 Rozšíření chráněného bydlení a jeho další zkvalitňování Základní údaje o službě Finanční zdroje Poskytovatel Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno - Chráněné bydlení sv. Anežky Registrační číslo Sociální služba chráněné bydlení Harmonogram realizace rozšíření 2014 Jihomoravský kraj Forma poskytování pobytová Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 1,094,200 2,157,500 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního mzdové 1,590,500 1,174, obce/obcí celkem 2,684,700 fondů EU Jiné zdroje 3,331, ,500,000 54, , ,000 46,700 - dary ,721, , , ,000 50,000 - dary V pořadníku žadatelů o chráněné bydlení je v současnosti 50 osob. Chtěli bychom více uspokojit poptávku po této sociální službě, kdy nemusí klient do pobytové ústavní péče a již nestačí péče terénní. V roce 2013 jsme do poloviny roku rozšířili kapacitu o 1 pečovatelku na 4. V roce 2014 bychom chtěli navýšit pečovatelky na 5 úvazků, protože již nestačí v dosavadní kapacitě poskytovat žádanou péči od klientů (výjezdy k lékařům a jiné) a pokrýt celou dobu poskytování nepřetržité péče. Specifické opatření Rozšíření sociálních lůžek (sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče) Základní údaje o službě Finanční zdroje Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina Nemocnice Valtice s.r.o sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče od ledna 2014 Jihomoravský kraj pobytová senioři Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,1 1/0,1 provozní 2,000,000 okamžitá/ denní/ roční počet lůžek sociální 1/0,2 1/0,2 roční Úhrady od uživatelů JMK další technicko - administrativní státního 14/10,3 16 /11,8 mzdové 2,900,000 5/2 6 /2,4 celkem 4,900,000 4 /0,8 4 /0,8 obce fondů EU Jiné zdroje 4,000,000 4,230,000 8,230, ,500,000 1,460, ,500,000 2,800,000 Potřebnost rozšíření vyplynula z enormního zájmu o službu, stávající kapacita nedostačuje. Potřebnost nových kapacit je doložena níže uvedenými obcemi. ORP Kapacita 2013 Předpokládaná kapacita 2014 Náklady na uživatele z dané lokality 2013 Předpokládané náklady na uživatele z dané lokality 2014 Mikulov ,470 2,351,428 Břeclav ,729,414 3,056,859 Hodonín , ,142 Brno ,729,411 2,586,571 Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 13

16 Komentář ke specifickému opatření: Pro potřeby Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje byl za město Brno také zapracován a schválen záměr na rozšíření sociálních lůžek ( 52 zákona 108/2006 Sb., o sociálních ). Tato sociální lůžka využívají občané z celého Jihomoravského kraje, co se týče města Brna, jedná se pro příští rok o navýšení o 5 lůžek. Kofinancování ze strany města není vyžadováno. Aby však mohla být tato sociální lůžka finančně podpořena z MPSV, musí být záměr zapracován do Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje a tím pádem také i do Akčního plánu sociálních služeb města Brna. Poznámka: Rozvoj výše uvedených služeb schválila Rada města Brna na svém zasedání dne Uvedené záměry jsou také součástí již schváleného Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok V případě rozvoje stávajících služeb není ze strany JMK vyžadováno jejich kofinancování z města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její případná konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na potřebě rozvoje uvedených služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Uvedené rozvojové záměry (vyjma specifického opatření ) jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. Další prioritní oblasti V případě, že budou k dispozici finanční prostředky na další rozvoj služeb, kromě výše uvedených, členové pracovní skupiny se shodli na potřebě rozvoje Sociálně aktivizačních služeb pro seniory. Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Sociálně aktivizační jsou poskytovány seniorům ambulantní i terénní formou. Terénní, rozšiřující forma, je zaměřena na individuální podporu a pomoc u seniorů, u kterých došlo k výraznému či úplnému omezení sociálních kontaktů a to v jeho přirozeném prostředí. Ambulantní služba je zaměřena na individuální i skupinovou podporu a pomoc těm seniorům, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou, či jim někdo blízký zemřel. Klienti vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by mohli řešit svojí životní situaci. Stav v roce 2013 V prosinci 2013 končí období realizace dotace MPSV, která tvořila 70 % finančních nákladů služeb. Pro srovnání jsou uvedeny údaje z roku 2012 a 2013, které se značně liší v počtu obsloužených klientů a realizovaných intervencí právě v důsledku posílení kapacit a finančního zajištění. Celkový úvazek (HPP, DPČ a DPP) hrazený z dotací v roce 2012 byl 1,2 (jednalo se pouze o přímou práci s klientem), přičemž celkový rozpočet byl (z toho 59 % jsou náklady na mzdy). Celkové úvazky (HPP a DPP) z doposud nedokončeného roku 2013 jsou na službu ve výši 3,97 (již nejen přímá práce s klienty, ale také vedení a administrativní zajištění), přičemž celkový rozpočet bude cca (z toho 55 % jsou osobní náklady). Předpokládaná kapacita v roce 2013 bude 75 klientů. Žádoucí stav v roce 2014 V roce 2014 se plánuje v navázání na současné poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory terénní formou (a) a také jejich specifikace a rozšíření cílové skupiny (b): a) individuální podporu a pomoc u seniorů, u kterých došlo k výraznému či úplnému omezení sociálních kontaktů; b) individuální pomoc a podpora pro seniory po úrazu hlavy či mozkové příhodě, kteří po rehabilitacích nadále potřebují pravidelný a hlavně individuální kognitivní trénink pro zlepšení či udržení paměťových schopností. Těmto klientům se bude věnovat aktivizační - trenér paměti. Na rozšíření této cílové skupiny organizace reaguje z důvodu odmítnutí tří zájemců o službu, kteří nespadali do cílové skupiny organizace a v Brně nenalezli obdobnou formu. Další čtyři zájemci byli odmítnuti z kapacitních důvodů. Plánované rozšíření bude vyžadovat navýšení kapacity terénní přibližně o sedm klientů. Dále z hlediska větší flexibility a možnosti přizpůsobení se časovým možnostem klientů, se bude rozšiřovat provozní doba terénní od pondělí do pátku 8 hodin/den. Z výše uvedených důvodů organizace vnímá jako potřebné v roce 2014 navýšit kapacitu na 90 klientů. Tj. v roce 2013 bylo poskytnuto 350 intervencí v terénní službě, v roce 2014 se plánuje poskytnout 720 intervencí. Posílení terénní se samozřejmě promítne i v potřebě posílení. Bude se jednat především o zapojení kvalifikovaných sociálních ů a posílení role vedoucího. Terénní práce bude značně kryta y na DPP. Celková předpokládaná výše v roce 2014 bude (z toho osobní náklady). V rámci požadavku z města Brna by toto navýšení činilo přibližně (nyní organizace požaduje , přičemž v roce 2013 byla na službu z OSP MMB poskytnuta dotace ). Realizátor: PRETIUM o.s. Stav v roce 2013: Služba bude poskytována od ledna Žádoucí stav v roce 2014: Předpoklad pro rok 2014 (kvalifikovaný odhad). Kapacita : Počet unicitních uživatelů: 210 (80 uživatelů terénní forma, 130 uživatelů ambulantní forma). Počet kontaktů (terénní forma): 40 Počet intervencí (terénní forma): Počet kontaktů (ambulantní forma): 200 Počet intervencí (ambulantní forma): 850 Celkem počet kontaktů: 240 Celkem počet intervencí: Poměr individuální a skupinové práce: 55% - 45% Personální kapacity: Počet úvazků : 1,55 Počet úvazků v nepřímé péči: 0,6 Počet úvazků celkem: 2,15 Finanční náklady: Osobní náklady: Provozní náklady: Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

17 Finanční náklady celkem: Z toho OSP MMB: : Realizace preventivních služeb s kombinací pečovatelských služeb, které jsou zaměřovány zejména na seniory, jsou významným prostředkem k prevenci problémů, které vyplývají na jedné straně z kontinuálního zvyšování počtu seniorů a na straně druhé pak z nedostatečné kapacity současných pobytových zařízení, které jsou navíc pro některé seniory ekonomicky náročné. Dalším faktem je, že senioři s nižším stupněm závislosti nepotřebují pobytové zařízení, ale stačí jim pouze terénní (případně ambulantní) podpora, aby mohli zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Cílem poskytování je tedy motivace a aktivizace seniorů vedoucí k udržení jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí. Služba bude zahájena od roku 2014 a bude poskytována jak formou terénní, tak i ambulantní. V rámci bude organizace spolupracovat s organizacemi zajišťující pečovatelskou službu, praktickými lékaři, zdravotnickými zařízeními (např. LDN), MČ, MMB, VOŠ, VŠ a dalšími odbornými institucemi. Poznámka: Služba byla zaregistrována , proto není poskytovatel přímo uveden v 3. KP, nicméně služba je v souladu s uvedeným opatřením 2.5). Poznámka: Uvedené částky pro rok 2014 představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o schválené částky orgány města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na výše uvedených prioritních oblastech se shodli členové pracovní skupiny a záměry jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 15

18 Cílová skupina Děti, mládež a rodiny 16 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

19 Vznik nových služeb Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2014 nebyly navrženy žádné záměry na vznik nových služeb. Rozvoj stávajících služeb Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2014 nebyly navrženy žádné rozvojové záměry stávajících služeb. Další prioritní oblasti V případě, že budou k dispozici finanční prostředky na další rozvoj služeb, členové pracovní skupiny se shodli na potřebě rozvoje nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, rozvoje služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím a s tím souvisejícím rozšířením telefonické krizové pomoci. A. Rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 1 Zkvalitňování a další rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Brně Opatření 1.1 Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Brno - Nový Lískovec) Realizátor RATOLEST BRNO o.s. Stav v roce 2013: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou základním kontaktním a pomáhajícím místem pro ohrožené děti a mládež. Musí však být místně i časově dostupná. Z tohoto důvodu je prioritou vybudovat NZDM ve všech problémových lokalitách v Brně a pro uživatele, kteří nechtějí navštěvovat tato zařízení nabízet terénní formu práce. Po vzájemné dohodě mezi RATOLEST BRNO o.s. a městskou částí Brno Nový Lískovec, vznikla pobočka nízkoprahového klubu Likusák. Pobočka funguje formou terénní sociální práce a probíhají jednání s Teplárnami Brno o pronájmu prostor pro vytvoření klubu. Městská část poskytuje pronájem kancelářských prostor pro terénní y. Žádoucí stav v roce 2014: Vznikne plnohodnotné NZDM Likusák s pravidelně poskytovanými službami v Novém Lískovci s přesahem do terénní formy. navýšení počtu uživatelů navýšení počtu úvazku na 3,0 tj. o 1.0 sociálního a. Celkové náklady: Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: : Na základě monitoringu nízkoprahových služeb pro děti a mládež, který proběhl v září 2011, byl doporučen vznik NZDM v lokalitě Nový Lískovec, která se řadí mezi problémové lokality. Dotčená městská část tuto aktivitu pokládá za nezbytnou a podporuje ji. Opatření 1.2 Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pestrá klubovna Realizátor: Sdružení pěstounských rodin Stav v roce 2013 NZDM Pestrá klubovna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jejíž cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 6 18 let, které zažívají nepříznivé životní situace. Služba umožňuje těmto dětem a mládeži trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí a poskytuje jim potřebnou pomoc a podporu při řešení každodenních problémů, se kterými jsou její uživatelé konfrontováni. Služba nabízí zdarma, anonymně a bezplatně základní sociální poradenství, informační servis, doprovod do návazných zařízení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Personální v roce 2013 je 1,63 úvazku. Žádoucí stav v roce 2014: Rozšíření ambulantní formy poskytování NZDM Pestrá klubovna (ze tří dnů na čtyři dny v týdnu; rozšíření věku cílové skupiny NZDM Pestré klubovny z 6-14 let na 6-18 let) Zavedení terénní formy poskytování NZDM (v lokalitě Staré Brno a Brno střed) v rozsahu provozu 3 dny v týdnu. Potřebné navýšení: o 1,47 úvazku (na celkem 3,1) 4, 1 v péči nepřímé. Potřebné navýšení dotace z OSP MMB oproti roku 2013: (dotace v roce 2013 činila ). Celkové náklady na službu: : V MČ Brno střed a v lokalitě Staré Brno dochází k úbytku služeb NZDM, neboť některé se stěhují do jiných lokalit. Z tohoto důvodu dohází k navýšení uživatelů NZDM Pestrá klubovna, kteří do této chvíle měli možnost navštěvovat sociální partnerských NZDM. Na základě nízké dostupnosti ve službě NZDM Pestrá klubovna (1 sociální na 1,0 HPP) není možné oslovit všechny nově přicházející zájemce o službu, čímž se služba stává nedostupná. Na základě nárůstu klientely v NZDM Pestrá klubovna, různorodosti její věkové kategorie a monitoringu prostředí je nutné rozšířit ambulantní formu NZDM Pestrá klubovna a nově zavést službu NZDM v terénní formě. B. Rozvoj služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím a osoby v krizi Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 2 Rozvoj preventivních programů a krizové pomoci pro děti, mládež a rodiny 2.2 Rozšíření telefonické krizové pomoci s nonstop provozem Realizátor: Modrá linka, o.s. Stav v roce 2013: Modrá linka, o.s - linka důvěry pro děti, mládež a osoby v krizi bez rozdílu věku, již 19 let poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc v obtížných životních situacích. Je otevřena všem bez rozdílu věku, kteří se ocitli v obtížné situaci. Pomoc je klientům poskytována prostřednictvím pevné linky, mobilu, skype, internetového a chatového poradenství a nově také pomocí schránky internetového poradenství. Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 17

20 Další službou pro klienty je osobní poradna, kde je vždy 1x týdně k dispozici kvalifikovaná psycholožka osobní poradna je fakultativní doplňkovou službou linky důvěry a je plně klienty využívána. Modrá linka, o.s. je také realizátorem preventivních výukových programů pro děti ZŠ. V průběhu roku 2013 (do ) bylo zrealizováno již 70 výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 850 dětí ZŠ. V roce 2013 zájem o službu linky důvěry výrazně vzrostl. Do bylo evidováno kontaktů, tj. 13,7 kontaktů denně. K předpokládáme nárůst kontaktů na cca Personální v roce 2013: 15 ů celkem 3,5 úvazku 3 v nepřímé péči celkem 1,5 úvazku Žádoucí stav v roce 2014: Počet klientů: nárůst klientů o cca 600 Nárůst úvazku: o 0,75 úvazku Rozpočet na rok 2014: Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: o (výše dotace v roce 2013 činila , celková požadovaná dotace pro rok 2014 tedy činí ). : Stoupající počet klientů ve všech formách poskytování krizové pomoci cca o 600 kontaktů ročně. Přibývá komplikovaných případů s délkou hovoru cca 1,5 hodiny (např. sebevražedné úmysly apod.). Jedná se o jedinou sociální službu takto speciálně zaměřenou, s profesionálním zázemím a širokým povědomím veřejnosti o organizaci a jejich. Služba je dlouhodobě finančně na hraně možného fungování. Toto navýšení by umožnilo první krok k cílovému provozu non-stop linky. Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 4 Rozvoj služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím Opatření 4.1 Práce s osobou násilnou v kontextu blízkých vztahů Realizátor: Persefona o. s. Stav v roce 2013: Téma násilí v rodinách je stále aktuální fenomén. V rámci opatření se jedná o terapii násilných osob, které se dopouští tzv. situačního násilí a zahájení souběžné terapeutické práce se všemi členy domácnosti dotčené násilím. Nové trendy v práci s rodinou, kde se vyskytuje násilí ukazují, že je třeba se zaměřit na osobu ohroženou, děti, které v rodině vyrůstají i osobu násilnou. Pozitivní dopad komplexního přístupu spočívá v detekci indikovaných rodin, pro které je komplexní péče vhodná tj. rodin, kde si aktéři přejí zůstat spolu a podpořit jejich možnost v budoucnu žít společně bez násilí. Komplexní přístup má pozitivní dopad také na děti, které v rodinách s výskytem násilí vyrůstají v tom, že mohou během péče přijmout korektivní zkušenost a nepřebírat do budoucna vzory chování svých rodičů. Žadatele o službu musíme z kapacitních důvodů buď zcela odmítat, nebo poskytnout službu v nižším rozsahu než by bylo efektivní. Personální v roce 2013: 1,0 sociální, 0,4 psycholog, 4 externí terapeuti. Žádoucí stav v roce 2014: Zvýšení úvazků odborných ů se projeví v potřebném zvýšení kapacity. úvazek psychologa (skupinová terapie): zvýšení o 0,2 úvazku úvazek socioterapeutky org. zajištění, terapie, vstupní pohovory (skupina/individuálně): zvýšení o 0,3 úvazku individuální terapie (služba externích terapeutů): 5 osob/15setkání/500/hod. Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: o (v roce 2013 poskytnuta dotace , celková požadovaná dotace tedy činí ) Celkové náklady na službu: : Zajištění rozvoje služeb komplexní péče v rodinném systému, který je zasažen problematikou domácího násilí, zejména směrem k osobám, které mají problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, je dle stávající poptávky uživatelů nedostatečné - nutné zvýšení kapacity osob, kterým je terapeutická služba garantována (z 5 alespoň na 15). Efektivní výsledky vyžadují navýšení terapeutických sezení u jednoho uživatele z 5 garantovaných na garantovaných. Dalším momentem vyžadujícím navýšení dotace je zapojení osob ohrožených násilím či jejich zletilé děti do poradenského či terapeutického procesu s osobou násilnou. Roste tak celkově časová i kapacitní náročnost spojená s poradenstvím, organizačním zajištěním a s informováním relevantních subjektů. Poznámka: Uvedené částky pro rok 2014 představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o schválené částky orgány města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na výše uvedených prioritních oblastech se shodli členové pracovní skupiny a záměry jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. 18 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2013 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Zápis ze setkání Termín konání: pondělí 8. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací místnost

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 17. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis setkání Termín konání: pondělí 15. 10. 2012 Časové rozvržení: 09:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám.

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 ORP // příslušná k sídlu zařízení název poskytovatele IČO druh sociální služby registrační

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 5. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Pavel

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Předkládá: Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Marcela Pilská Zúčastní se projednávání

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více