Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015"

Transkript

1 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období

2 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo se chtějí aktivně zapojit Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně CZ.1.04/3.1.03/ , který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního ČR. Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení koncepce a plánování služeb Referát komunitního plánování sociálních služeb Malinovského nám Brno

3 Obsah Úvod... 2 Usnesení zastupitelstva města Brna... 3 Zpracovatelský tým... 3 Systémové priority... 4 Senioři... 5 Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením... 39

4 Úvod Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 je v pořadí druhým prováděcím dokumentem 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období , který formuluje konkrétní kroky a rozvojové záměry plánované na daný rok. Umožňuje tak dílčí změny ve vztahu ke střednědobé strategii a přizpůsobení měnícím se podmínkám v rámci jednoho roku. Akční plán pro rok 2014 mimo jiné reaguje na požadavky Jihomoravského kraje, s nímž město Brno úzce spolupracuje při vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na území JMK. Zpracování těchto plánů je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních pro kraje povinné. JMK začal zpracovávat akční plán na každý rok, vycházející ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období a reflektující změny, k nimž v rámci daného období dochází. Akční plán Jihomoravského kraje na daný rok je zpracováván na základě podkladů od všech 21 obcí s rozšířenou í (ORP) na území JMK včetně města Brna, na jehož území je poskytována téměř polovina všech sociálních služeb provozovaných v rámci celého JMK. Akční plán směřuje k postupnému propojování plánovacích procesů s dostupnými finančními zdroji. Tvorba Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok 2014 probíhala následujícím způsobem. Na jaře (jako každý rok) Jihomoravský kraj vyzval město Brno (a ostatní ORP v kraji) k zaslání rozvojových záměrů (vznik nových sociálních služeb nebo rozvoj těch stávajících). Rozvojové záměry schválila Rada města Brna dne a poté byly předány krajskému úřadu. V říjnu 2013 pak Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb JMK pro rok 2014, včetně rozvojových záměrů města Brna v něm obsažených. Tyto rozvojové záměry jsou součástí Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok 2014 stejně jako další rozvojové oblasti, které byly diskutovány na pracovních skupinách komunitního plánování sociálních služeb města Brna (podzim 2013). Struktura dokumentu je oproti minulému roku trochu odlišná. Zůstávají systémové priority a také kapitoly v rámci jednotlivých cílových (pracovních) skupin, ale tyto kapitoly jsou zpracovány jiným způsobem, než v roce předchozím. Každá kapitola (kromě systémových priorit) je rozdělena do tří částí: 1) vznik nových služeb, 2) rozvoj stávajících služeb, 3) další prioritní oblasti. V dokumentu jsou tedy odděleny záměry, které již byly schváleny Radou města Brna a jsou součástí Akčního plánu Jihomoravského kraje od záměrů, které formulovali členové pracovních skupin na podzim a schváleny ještě nebyly. Rovněž je v dokumentu oddělen vznik nových služeb od rozvoje služeb stávajících. Je tomu tak jednak pro přehlednost, ale především proto, že v případě vzniku nových služeb (na rozdíl od rozvoje služeb stávajících) je Jihomoravským krajem požadováno jejich kofinancování ze strany města a to v minimální výši 10% 20%, dle typu. Město tím deklaruje potřebnost vzniku těchto nových služeb na svém území. Na potřebě vzniku nových služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Veškeré uvedené jsou pak samozřejmě v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města. Pokud by město nově vnikající nespolufinancovalo, nebyly by finančně podpořeny ani z JMK, ani z MPSV. Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 byl zpracováván v době, kdy ještě nebyl znám a schválen rozpočet města Brna a tedy nebylo známo, zda celková částka na sociální zůstane pro rok 2014 stejná jako v roce 2013 nebo bude na základě požadavku OSP MMB navýšena. Akční plán tedy obsahuje rozvojové záměry, na kterých se všichni zainteresovaní shodli jako na potřebných a které by v případě navýšení celkové finanční částky na sociální (dotační program I) bylo vhodné podpořit. Zpracované rozvojové záměry budou v rámci dotačního řízení řešeny prioritně (s přihlédnutím na výsledky hodnocení v rámci nové metodiky) dle následujícího pořadí: 1. vznik nových služeb (potřeba kofinancování, aby tyto byly podpořeny i z dalších zdrojů), 2. rozvoj stávajících služeb (již schválených RMB a také Zastupitelstvem JMK), 3. další rozvojové oblasti. V rámci rozvoje stávajících služeb schválených RMB uvádí poskytovatelé požadavky na navýšení dotace z města Brna. Tyto částky vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její případná konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Uvedené částky jsou tedy orientační, jelikož v době zpracování podkladů nebylo známo o kolik a jestli bude celková částka na sociální navýšena. Uvedené částky pro rok 2014 tedy představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o částky schválené Zastupitelstvem města Brna. Konkrétní návrh výše dotací na jednotlivé vychází až z dotačního řízení. 2

5 Usnesení zastupitelstva Usnesení Z6/030: Zastupitelstvo města Brna schvaluje Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 (prováděcí dokument 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období ). Zpracovatelský tým Mgr. Radim Janík koordinátor procesu Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Brně Mgr. Věra Muthová asistentka koordinátora Mgr. Monika Škorpíková, DiS. odborná konzultantka JUDr. Jitka Tesařová Oddělení spolupráce a rozvoje Odboru sociální péče MMB, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) PhDr. Zdenka Hašová Referát komunitního plánování sociálních služeb Odboru sociální péče MMB, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) Mgr. Ladislav Ptáček oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče MMB, člen koordinační skupiny KPSS (zástupce zadavatele) Mgr. Zuzana Bradová, DiS. Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, členka koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) Mgr. et Ing. Vít Janků Společně, o.p.s., člen koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) PaedDr. Blanka Veškrnová Sdružení PRÁH, o.s., členka koordinační skupiny KPSS (zástupce poskytovatelů) Ing. Milena Němcová členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) Mgr. Eva Janáčková členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) RNDr. Bronislava Milinková členka koordinační skupiny KPSS (zástupce uživatelů) 3

6 Systémové priority Priorita B Podpora procesu plánování sociálních služeb na úrovni města Brna Aktivity realizované v roce 2014 V rámci procesu plánování sociálních služeb v Brně se i nadále bude jednou za měsíc scházet koordinační skupina řídící tento proces. Členové koordinační skupiny absolvují vzdělávací seminář. Rovněž se budou v roce 2014 dále scházet i jednotlivé pracovní skupiny. Na jejich setkáních bude zhodnoceno plnění Akčního plánu pro rok 2013, připravován Akční plán na rok 2015 a průběžně sledovány a vyhodnocovány informace a aktivity z oblasti sociálních služeb. Realizátoři OSP MMB Partneři Poskytovatelé sociálních služeb, účastníci procesu komunitního plánování, KÚ JMK Priorita C Spolupráce s JMK při plánování sociálních služeb Aktivity realizované v roce 2014 V roce 2014 bude i nadále pokračovat spolupráce s OSP MMB a OSV JMK v oblasti sociálních služeb. V rámci této spolupráce se koordinátor KPSS v Brně bude opět účastnit pravidelných setkání koordinátorů KPSS všech 21 obcí s rozšířenou í v JMK. Začátkem roku 2014 bude zahájena realizace Individuálního projektu na podporu plánování sociálních služeb v JMK III, na jehož aktivitách se zástupci OSP MMB budou aktivně podílet. Projekt bude zaměřen především na optimalizaci sítě sociálních služeb v JMK a rovněž také ve městě Brně. Realizátoři OSP MMB, KÚ JMK Partneři Priorita D Propojení procesu plánování sociálních služeb a financování Aktivity realizované v roce 2014 Cílem priority je provázat plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuci finančních prostředků na jejich zajištění. Odbor sociální péče MMB aplikuje do dotačního řízení na rok 2014 (program I) novou Metodiku hodnocení registrovaných sociálních služeb Jihomoravského kraje, která nastavuje srovnávací kriteria a podmínky pro stejné typy služeb. I nadále pak bude spolupracovat na jejím prověřování v praxi a její optimalizaci. Realizátoři OSP MMB Partneři KÚ JMK Specifické oblasti přesahující sociální V rámci procesu komunitního plánování byla diskutována a identifikována mnohá problémová a specifická témata, která často přesahují oblast poskytování sociálních služeb. Z důvodu svého přesahu do dalších resortů nebo z důvodu nemožnosti dané problémy v rámci procesu KPSS ovlivnit, nebyla tato témata zpracována jako konkrétní opatření (ať už v rámci systémových priorit nebo v rámci jednotlivých kapitol věnujících se různým cílovým skupinám). Přesto se jedná o závažná a komplikovaná témata, a tak jsou alespoň popsána v textových částech mimo konkrétní opatření komunitního plánu. Níže jsou uvedeny komentáře k vybraným tématům, v rámci kterých budou v roce 2014 realizovány některé aktivity. Potřeba zvyšování komplexní informovanosti o sociálních včetně informovanosti z dalších oblastí, které se sociálními službami souvisí V roce 2014 budou průběžně realizovány stejné aktivity jako v roce 2013 (činnost Socio-info centra při MMB, provoz webového Portálu sociální péče v Brně atd.). Bude dokončen banner Portálu sociální péče ve městě Brně a vytištěny letáky Socio-info centra, včetně jejich distribuce na vhodná místa (nejen sociální oblast, ale i oblast zdravotnictví, školství apod.). I nadále bude průběžně probíhat distribuce adresářů organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně i distribuce informačních a propagačních materiálů od spolupracujících organizací mezi veřejnost a zájemce o sociální. Zaměstnávání osob se zdravotním a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně problematiky sociálního podnikání V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva o výstupech práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku Rovněž bude propagována odborná studie k tomuto tématu zpracovaná Fakultou sociálních studií MU. Řešení problematiky bydlení s doprovodnou sociální službou pro určité cílové skupiny V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva o výstupech práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku I k tomuto tématu zpracovala FSS MU odbornou studii, s jejímiž výsledky se bude nadále pracovat. Potřeba propojování sociálních a zdravotních služeb V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva, která zpracovává výstupy práce úkolové pracovní skupiny, která byla k této problematice ustanovena a která ukončila svou činnost koncem roku Také k tomuto tématu byla FSS MU zpracována odborná studie, s jejímiž výsledky se bude i nadále pracovat. Řešení problematiky pečujících osob V roce 2014 bude předložena orgánům města Brna na vědomí informativní zpráva, jejíž součástí bude upozornění na expertní studii (FSS MU) k problematice pečujících osob. Další specifické oblasti: stárnutí klientů zařízení, která pečují o lidi s mentálním či autismem, potřeba speciálního domova se zvláštním režimem pro lidi s vícečetnou sociální diagnózou, potřeba azylového domu se zajištěnou ošetřovatelskou a zdravotní péčí, problematika chybějících sociálních služeb pro specifické cílové skupiny s tzv. kombinovanými diagnózami. Bude zpracována informativní zpráva zahrnující všechny výše identifikované specifické a problémové oblasti. Tato zpráva bude poskytnuta na vědomí KÚ JMK, neboť tyto problémy se objevují nejen ve městě Brně, ale i v celém JMK a dalších krajích ČR. 4

7 Cílová skupina Senioři 5

8 Vznik nových služeb Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.4 Realizace tísňové péče Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace tísňová péče registrace: 9/2013 zahájení poskytování: 12/2013 Jihomoravský kraj Forma poskytování terénní Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem okamžitá/ roční roční 100 denní/roční počet lůžek sociální další 5 800,000 2,700,000 3,500,000 technicko - administrativní 0.5 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 600,000 1,000,000 1,900,000 Tísňová péče představuje důležitý předpoklad k prodloužení doby, po kterou může uživatel setrvat ve svém přirozeném prostředí i přes jistou míru snížení soběstačnosti, zvyšuje pocit bezpečí a posouvá hranici pro nezbytný přechod do pobytového zařízení. V městě Brně a Jihomoravském kraji tato služba zatím není poskytována. Opatření 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace BETANIE - křesťanská pomoc, o.s. denní stacionář 2014 registrace + zahájení poskytování Forma poskytování Cílová skupina Brno ambulantní senioři, osoby s tělesným Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní mzdové celkem okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální 15/15 další 2 240, ,000 1,050,000 Finanční zdroje technicko - administrativní Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního 1 Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 700, , , ,500 dary: 50,000 Úřad práce: 50,000 Služby budou poskytovány osobám, které nejsou pro úbytek svých fyzických či psychických sil schopny samostatného pobytu ve svém bydlišti v průběhu pracovních dnů, kdy jejich pečující příbuzný, případně jiná pečující osoba je v zaměstnání. Touto péčí se dá podstatně oddálit či omezit potřeba nákladného pobytu uživatele v domovech pro seniory. 6 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

9 ZÁMĚR NA VZNIK NOVÉ SLUŽBY ZRUŠEN Původní záměr vzniku denního stacionáře (poskytovatel BETANIE - křesťanská pomoc, o.s.) nebude v roce 2014 realizován a to z důvodu, že služba nebyla do termínu dotačního řízení zaregistrována dle zákona 108/2006 Sb., o soc.. Priorita 3 Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory Opatření 3.2 Rozšíření kapacity domovů se zvláštním režimem Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace domov se zvláštním režimem registrace: 07/2014 zahájení poskytování: 08/ 2014 město Brno, Jihomoravský kraj Forma poskytování pobytová Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři s demencí a Alzheimerovou chorobou Finanční zdroje terénní ambulantní pobytová vedoucí 1-Jan provozní mzdové celkem okamžitá/ roční Úhrady od uživatelů denní/roční počet lůžek sociální 11 další Dotace kraj technicko - administrativní státního 1/0,25 800,000 (náklady jsou počítané pouze 6 na 5 měsíců provozu v r. 2014) 1/0,5 2/0,75 Dotace od obce/obcí 1,200,000 (náklady jsou počítané pouze na 5 měsíců provozu v r. 2014). fondů EU 2,000,000 Jiné zdroje 500,000 1,500,000 Počty osob postižených demencí a Alzheimerovou chorobou se stále zvyšují, chybí lůžka. Je třeba vytvořit prostředí, které prostorově, vybavením a kvalifikovaným em zajistí důstojný a kvalitní život takto postižených osob. Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace PRÁVO NA ŽIVOT místo poskytování: Francouzská 16 domov se zvláštním režimem zahájení poskytování: Forma poskytování Cílová skupina Brno pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální 20 další technicko - administrativní ,000 1,100,000 2,000,000 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/ obcí fondů EU Jiné zdroje (dary) 1,450, , ,000 Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro období Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 7

10 Základní údaje o službě Poskytovatel Sociální služba Harmonogram realizace PRÁVO NA ŽIVOT místo poskytování: Šámalova 60 domov se zvláštním režimem zahájení poskytování: Forma poskytování Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina Brno pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 provozní mzdové celkem sociální okamžitá/ denní/ roční počet lůžek 900,000 1,100,000 2,000,000 roční 20 další technicko - administrativní 9 4 Finanční zdroje Úhrady od uživatelů Dotace kraj státního Dotace od obce/obcí fondů EU Jiné zdroje (dary) 1,450, , ,000 Kapacita domovů se zvláštním režimem stále neodpovídá požadavkům a potřebám potencionálních klientů. Záměr tedy nabízí potřebnou a prioritní službu, která je v souladu se strategií rozvoje sociálních služeb v JMK i v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro období Poznámka: Vznik výše uvedených služeb schválila Rada města Brna na svém zasedání dne Uvedené záměry jsou také součástí již schváleného Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok V případě vzniku nových služeb požaduje JMK jejich kofinancování ze strany města Brna (v minimální výši 10% 20%, dle typu ). Město tím deklaruje potřebnost vzniku těchto nových služeb na svém území. Na potřebě vzniku uvedených služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Uvedené jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. 8 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

11 Rozvoj stávajících služeb Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.1 Zvýšení kapacity pečovatelské vedoucí k pokrytí poptávky po službě poskytované po celých 24 hodin Základní údaje o službě Poskytovatel Diakonie ČCE - středisko v Brně Registrační číslo Sociální služba pečovatelská služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina 1. kvartál 2014 Brno terénní senioři a osoby se zdravotním Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Finanční zdroje terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 479, ,000 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální /60 další /70 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního mzdové 2,646,000 2,911, celkem 3,125, obce/obcí fondů EU , , , , , , ,000 1,100, , ,000 3,411,000 Jiné zdroje: dary, nadace a nadační fondy Pečovatelská služba Diakonie ČCE - střediska v Brně se specializuje na pomoc seniorům a osobám se syndromem demence nebo poruchami paměti (40-50% klientů ). V tom lze také také spatřovat výjimečnost této, když se na tuto službu klienti často obrací z toho důvodu, že jim jiné pečovatelské ve městě Brně nebyly schopny pomoci. Na přání klientů byla počátkem letošního roku rozšířena provozoní doba od 6.00 do hod. V případě rozšíření o jednu pečovatelku by mohlo dojít k uspokojení doposud neuspokojených žadatelů a služba by tak poskytla potřebnou pomoc více klientům. Organizace je také flexibilně připravena v případě zájmu klientů provozní dobu dále rozšiřovat. Toto rozšíření pečovatelské je tak v souladu s Opatřením 2.1 pro cílovou skupinu Senioři v rámci 3. Komunitního plánu města Brna pro období Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 9

12 Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina Základní údaje o službě Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno - Charitní pečovatelská služba 4465v490 pečovatelská služba 2014 město Brno a okolí terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady senioři, osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 578, ,000 Finanční zdroje okamžitá/roční denní/roční počet lůžek sociální /95 další /100 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK ,380, , ,466, ,000 státního mzdové 4,200,000 4,460, obce/obcí 471,000 1,800, ,000 2,000,000 celkem 4,778,000 fondů EU Jiné zdroje 5,060,000 Pečovatelská služba má zvýšené požadavky na odpolední, večerní a víkendové péče, stále se rozšiřuje a snaží se co nejvíce uspokojit poptávku. Tím je plně vytížena kapacita a je třeba navýšit minimálně o jeden úvazek pečovatelky a 0,2 úvazku sociální pracovnice, aby bylo možné zajistit kvalitní šetření a sociální práci. Základní údaje o službě Poskytovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc Registrační číslo Sociální služba pečovatelská služba Harmonogram realizace rozšíření od městské části Bystrc a Kníničky Forma poskytování terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,6 1/0,6 provozní 2,567,100 2,600,000 Finanční zdroje okamžitá/roční denní/roční počet lůžek sociální /670 5/80 další /700 5/80 technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního ,650,000 1,131, ,850,000 1,200,000 1/1 1/1 13/11,7 15 /13,7 mzdové 6,013,900 6,500,000 6/5 6/5 obce/obcí 5,800,000 6,050,000 celkem 8,581,000 fondů EU Jiné zdroje 9,100,000 V současnosti poskytujeme terénní pečovatelskou službu v pracovní dny od 7,15 hod. do 15,45 hod. Ve dnech pracovního klidu rozvážíme pouze obědy. Navrhujeme prodloužit poskytování terénní pečovatelské do 21 hod., a to i ve dnech pracovního klidu. Náš návrh vychází z potřeb našich klientů, kdy se prodloužila čekací doba do domovů pro seniory a v terénu zůstávají klienti, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost a potřebují i ve večerních hodinách pomoc další osoby. 10 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

13 Opatření 2.2 Další rozvoj osobní asistence pro seniory navýšením kapacity Základní údaje o službě Poskytovatel Hewer - občanské sdružení Registrační číslo Sociální služba osobní asistence Harmonogram realizace rozšíření průběžně leden až prosinec 2014 Jihomoravský kraj Forma poskytování terénní Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina senioři a osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 1 provozní 979,150 1,183,216 Finanční zdroje okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální roční 110 roční 140 Úhrady od uživatelů JMK další technicko - administrativní státního mzdové 5,928,859 6,704, celkem 6,908, obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 7,888, ,900,000 99,000 2,420, , ,123, ,509 3,550, ,000 Nárůst potřeby oproti roku 2013 je dán přirozeným demografickým vývojem (především nárůstem počtu seniorů) a celospolečenskou potřebou podpory péče v přirozeném prostředí uživatelů s využitím pomoci terénních sociálních služeb (zejména u osob s nižším stupněm závislosti). Dalším faktorem je ne zcela pokrytá poptávka po zajištění v nočních hodinách a o svátcích, dále při nepravidelných malého časového objemu (např. snesení uživatelů ze schodů při přepravě), při péči o lidi s nadváhou nebo o lidi v terminálním stádiu života. Jen za prvních 5 měsíců roku 2013 Heweru podepsali 15 nových smluv s občany Brna, kteří by bez fungující terénní péče museli vyhledávat pobytová zařízení. Priorta 3 Zkvalitňování, humanizace a rozvoj pobytových zařízení pro seniory Opatření 3.2 Rozšíření kapacity domovů se zvláštním režimem Základní údaje o službě Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba LUMINA, o.s domov se zvláštním režimem Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina od 15. srpna 2013 Brno-město pobytová senioři s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1 1 provozní 5,755,389 9,785,000 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní mzdové 5,159,084 8,770, celkem 10,914, ,555,450 Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 11

14 dokončení Finanční zdroje Úhrady od uživatelů JMK státního obce/obcí fondů EU Jiné zdroje ,998, ,000 1,480, ,000 (dary, sponzoring) ,389, ,000 2,516,000 50, ,000 (dary, sponzoring) Domov se zvláštním režimem Santini ve Křtinách má stávající kapacitu 50 klientů. Je doložený neustále se zvyšující zájem ze strany rodin seniorů s diagnózou Alzheimerovy nemoci a jiných typů stařeckých demencí, kteří preferují umístění klienta ve městě Brně. Občanské sdružení Lumina má pronajatou budovu s dokončující se rekonstrukcí pro provoz domova se zvláštním režimem v Brně-Židenicích, s kapacitou 50 lůžek. Do této budovy se předpokládá umístění 15 klientů Domova pro seniory, kteří jsou v současné době ubytováni ve Křtinách, a dále rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem pro brněnské klienty. Takto bude využita celková kapacita domu 50 klientů a bude možno uspokojit zájemce o tuto službu. Opatření 3.3 Rozšíření kapacity pobytové odlehčovací Základní údaje o službě Poskytovatel Statutrání město Brno, MČ Brno-Bystrc Registrační číslo Sociální služba odlehčovací Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina od město Brno pobytová senioři, osoby se zdravotním Kapacita Počet /úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,2 1/0,2 provozní 1,157,000 1,190,000 Finanční zdroje okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního 1/0,5 1/0,5 7/3,75 8/4,25 mzdové 2,800,000 3,000,000 5/2,75 5/2,75 celkem 395,700 2/0,75 2/0,75 obce/obcí fondů EU Jiné zdroje 4,190, ,199,000 87,000 2,671, ,400,000 90,000 2,700,000 Naše zařízení poskytuje odlehčovací pro město Brno. Čekací doba v současnosti je minimálně tři měsíce. V loňském roce jsme nemohli uspokojit 35 žadatelů. Služba je velmi žádaná. 12 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

15 Opatření 3.4 Rozšíření chráněného bydlení a jeho další zkvalitňování Základní údaje o službě Finanční zdroje Poskytovatel Diecézní charita Brno, Oblastní charita Brno - Chráněné bydlení sv. Anežky Registrační číslo Sociální služba chráněné bydlení Harmonogram realizace rozšíření 2014 Jihomoravský kraj Forma poskytování pobytová Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady Cílová skupina osoby se zdravotním terénní ambulantní pobytová vedoucí provozní 1,094,200 2,157,500 okamžitá/ roční denní/roční počet lůžek sociální další technicko - administrativní Úhrady od uživatelů JMK státního mzdové 1,590,500 1,174, obce/obcí celkem 2,684,700 fondů EU Jiné zdroje 3,331, ,500,000 54, , ,000 46,700 - dary ,721, , , ,000 50,000 - dary V pořadníku žadatelů o chráněné bydlení je v současnosti 50 osob. Chtěli bychom více uspokojit poptávku po této sociální službě, kdy nemusí klient do pobytové ústavní péče a již nestačí péče terénní. V roce 2013 jsme do poloviny roku rozšířili kapacitu o 1 pečovatelku na 4. V roce 2014 bychom chtěli navýšit pečovatelky na 5 úvazků, protože již nestačí v dosavadní kapacitě poskytovat žádanou péči od klientů (výjezdy k lékařům a jiné) a pokrýt celou dobu poskytování nepřetržité péče. Specifické opatření Rozšíření sociálních lůžek (sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče) Základní údaje o službě Finanční zdroje Poskytovatel Registrační číslo Sociální služba Harmonogram realizace rozšíření Forma poskytování Cílová skupina Nemocnice Valtice s.r.o sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče od ledna 2014 Jihomoravský kraj pobytová senioři Kapacita Počet ů/úvazků Finanční náklady terénní ambulantní pobytová vedoucí 1/0,1 1/0,1 provozní 2,000,000 okamžitá/ denní/ roční počet lůžek sociální 1/0,2 1/0,2 roční Úhrady od uživatelů JMK další technicko - administrativní státního 14/10,3 16 /11,8 mzdové 2,900,000 5/2 6 /2,4 celkem 4,900,000 4 /0,8 4 /0,8 obce fondů EU Jiné zdroje 4,000,000 4,230,000 8,230, ,500,000 1,460, ,500,000 2,800,000 Potřebnost rozšíření vyplynula z enormního zájmu o službu, stávající kapacita nedostačuje. Potřebnost nových kapacit je doložena níže uvedenými obcemi. ORP Kapacita 2013 Předpokládaná kapacita 2014 Náklady na uživatele z dané lokality 2013 Předpokládané náklady na uživatele z dané lokality 2014 Mikulov ,470 2,351,428 Břeclav ,729,414 3,056,859 Hodonín , ,142 Brno ,729,411 2,586,571 Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 13

16 Komentář ke specifickému opatření: Pro potřeby Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje byl za město Brno také zapracován a schválen záměr na rozšíření sociálních lůžek ( 52 zákona 108/2006 Sb., o sociálních ). Tato sociální lůžka využívají občané z celého Jihomoravského kraje, co se týče města Brna, jedná se pro příští rok o navýšení o 5 lůžek. Kofinancování ze strany města není vyžadováno. Aby však mohla být tato sociální lůžka finančně podpořena z MPSV, musí být záměr zapracován do Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje a tím pádem také i do Akčního plánu sociálních služeb města Brna. Poznámka: Rozvoj výše uvedených služeb schválila Rada města Brna na svém zasedání dne Uvedené záměry jsou také součástí již schváleného Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok V případě rozvoje stávajících služeb není ze strany JMK vyžadováno jejich kofinancování z města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její případná konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na potřebě rozvoje uvedených služeb se shodla koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně a následně byly tyto záměry projednány na úrovni vedení OSP MMB. Uvedené rozvojové záměry (vyjma specifického opatření ) jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. Další prioritní oblasti V případě, že budou k dispozici finanční prostředky na další rozvoj služeb, kromě výše uvedených, členové pracovní skupiny se shodli na potřebě rozvoje Sociálně aktivizačních služeb pro seniory. Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 2 Podpora setrvání seniorů v přirozeném prostředí Opatření 2.5 Rozvoj sociálně aktivizačních programů pro seniory a rozšíření center denních služeb Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči Sociálně aktivizační jsou poskytovány seniorům ambulantní i terénní formou. Terénní, rozšiřující forma, je zaměřena na individuální podporu a pomoc u seniorů, u kterých došlo k výraznému či úplnému omezení sociálních kontaktů a to v jeho přirozeném prostředí. Ambulantní služba je zaměřena na individuální i skupinovou podporu a pomoc těm seniorům, kteří dlouhodobě pečují o osobu blízkou, či jim někdo blízký zemřel. Klienti vnímají pocit osamocení a hledají prostor pro porozumění, možnost sdílení a bezpečné místo, kde by mohli řešit svojí životní situaci. Stav v roce 2013 V prosinci 2013 končí období realizace dotace MPSV, která tvořila 70 % finančních nákladů služeb. Pro srovnání jsou uvedeny údaje z roku 2012 a 2013, které se značně liší v počtu obsloužených klientů a realizovaných intervencí právě v důsledku posílení kapacit a finančního zajištění. Celkový úvazek (HPP, DPČ a DPP) hrazený z dotací v roce 2012 byl 1,2 (jednalo se pouze o přímou práci s klientem), přičemž celkový rozpočet byl (z toho 59 % jsou náklady na mzdy). Celkové úvazky (HPP a DPP) z doposud nedokončeného roku 2013 jsou na službu ve výši 3,97 (již nejen přímá práce s klienty, ale také vedení a administrativní zajištění), přičemž celkový rozpočet bude cca (z toho 55 % jsou osobní náklady). Předpokládaná kapacita v roce 2013 bude 75 klientů. Žádoucí stav v roce 2014 V roce 2014 se plánuje v navázání na současné poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory terénní formou (a) a také jejich specifikace a rozšíření cílové skupiny (b): a) individuální podporu a pomoc u seniorů, u kterých došlo k výraznému či úplnému omezení sociálních kontaktů; b) individuální pomoc a podpora pro seniory po úrazu hlavy či mozkové příhodě, kteří po rehabilitacích nadále potřebují pravidelný a hlavně individuální kognitivní trénink pro zlepšení či udržení paměťových schopností. Těmto klientům se bude věnovat aktivizační - trenér paměti. Na rozšíření této cílové skupiny organizace reaguje z důvodu odmítnutí tří zájemců o službu, kteří nespadali do cílové skupiny organizace a v Brně nenalezli obdobnou formu. Další čtyři zájemci byli odmítnuti z kapacitních důvodů. Plánované rozšíření bude vyžadovat navýšení kapacity terénní přibližně o sedm klientů. Dále z hlediska větší flexibility a možnosti přizpůsobení se časovým možnostem klientů, se bude rozšiřovat provozní doba terénní od pondělí do pátku 8 hodin/den. Z výše uvedených důvodů organizace vnímá jako potřebné v roce 2014 navýšit kapacitu na 90 klientů. Tj. v roce 2013 bylo poskytnuto 350 intervencí v terénní službě, v roce 2014 se plánuje poskytnout 720 intervencí. Posílení terénní se samozřejmě promítne i v potřebě posílení. Bude se jednat především o zapojení kvalifikovaných sociálních ů a posílení role vedoucího. Terénní práce bude značně kryta y na DPP. Celková předpokládaná výše v roce 2014 bude (z toho osobní náklady). V rámci požadavku z města Brna by toto navýšení činilo přibližně (nyní organizace požaduje , přičemž v roce 2013 byla na službu z OSP MMB poskytnuta dotace ). Realizátor: PRETIUM o.s. Stav v roce 2013: Služba bude poskytována od ledna Žádoucí stav v roce 2014: Předpoklad pro rok 2014 (kvalifikovaný odhad). Kapacita : Počet unicitních uživatelů: 210 (80 uživatelů terénní forma, 130 uživatelů ambulantní forma). Počet kontaktů (terénní forma): 40 Počet intervencí (terénní forma): Počet kontaktů (ambulantní forma): 200 Počet intervencí (ambulantní forma): 850 Celkem počet kontaktů: 240 Celkem počet intervencí: Poměr individuální a skupinové práce: 55% - 45% Personální kapacity: Počet úvazků : 1,55 Počet úvazků v nepřímé péči: 0,6 Počet úvazků celkem: 2,15 Finanční náklady: Osobní náklady: Provozní náklady: Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

17 Finanční náklady celkem: Z toho OSP MMB: : Realizace preventivních služeb s kombinací pečovatelských služeb, které jsou zaměřovány zejména na seniory, jsou významným prostředkem k prevenci problémů, které vyplývají na jedné straně z kontinuálního zvyšování počtu seniorů a na straně druhé pak z nedostatečné kapacity současných pobytových zařízení, které jsou navíc pro některé seniory ekonomicky náročné. Dalším faktem je, že senioři s nižším stupněm závislosti nepotřebují pobytové zařízení, ale stačí jim pouze terénní (případně ambulantní) podpora, aby mohli zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Cílem poskytování je tedy motivace a aktivizace seniorů vedoucí k udržení jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí. Služba bude zahájena od roku 2014 a bude poskytována jak formou terénní, tak i ambulantní. V rámci bude organizace spolupracovat s organizacemi zajišťující pečovatelskou službu, praktickými lékaři, zdravotnickými zařízeními (např. LDN), MČ, MMB, VOŠ, VŠ a dalšími odbornými institucemi. Poznámka: Služba byla zaregistrována , proto není poskytovatel přímo uveden v 3. KP, nicméně služba je v souladu s uvedeným opatřením 2.5). Poznámka: Uvedené částky pro rok 2014 představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o schválené částky orgány města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na výše uvedených prioritních oblastech se shodli členové pracovní skupiny a záměry jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 15

18 Cílová skupina Děti, mládež a rodiny 16 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

19 Vznik nových služeb Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2014 nebyly navrženy žádné záměry na vznik nových služeb. Rozvoj stávajících služeb Do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2014 nebyly navrženy žádné rozvojové záměry stávajících služeb. Další prioritní oblasti V případě, že budou k dispozici finanční prostředky na další rozvoj služeb, členové pracovní skupiny se shodli na potřebě rozvoje nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, rozvoje služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím a s tím souvisejícím rozšířením telefonické krizové pomoci. A. Rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 1 Zkvalitňování a další rozvoj nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Brně Opatření 1.1 Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Brno - Nový Lískovec) Realizátor RATOLEST BRNO o.s. Stav v roce 2013: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) jsou základním kontaktním a pomáhajícím místem pro ohrožené děti a mládež. Musí však být místně i časově dostupná. Z tohoto důvodu je prioritou vybudovat NZDM ve všech problémových lokalitách v Brně a pro uživatele, kteří nechtějí navštěvovat tato zařízení nabízet terénní formu práce. Po vzájemné dohodě mezi RATOLEST BRNO o.s. a městskou částí Brno Nový Lískovec, vznikla pobočka nízkoprahového klubu Likusák. Pobočka funguje formou terénní sociální práce a probíhají jednání s Teplárnami Brno o pronájmu prostor pro vytvoření klubu. Městská část poskytuje pronájem kancelářských prostor pro terénní y. Žádoucí stav v roce 2014: Vznikne plnohodnotné NZDM Likusák s pravidelně poskytovanými službami v Novém Lískovci s přesahem do terénní formy. navýšení počtu uživatelů navýšení počtu úvazku na 3,0 tj. o 1.0 sociálního a. Celkové náklady: Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: : Na základě monitoringu nízkoprahových služeb pro děti a mládež, který proběhl v září 2011, byl doporučen vznik NZDM v lokalitě Nový Lískovec, která se řadí mezi problémové lokality. Dotčená městská část tuto aktivitu pokládá za nezbytnou a podporuje ji. Opatření 1.2 Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pestrá klubovna Realizátor: Sdružení pěstounských rodin Stav v roce 2013 NZDM Pestrá klubovna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jejíž cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 6 18 let, které zažívají nepříznivé životní situace. Služba umožňuje těmto dětem a mládeži trávit volný čas smysluplně v bezpečném prostředí a poskytuje jim potřebnou pomoc a podporu při řešení každodenních problémů, se kterými jsou její uživatelé konfrontováni. Služba nabízí zdarma, anonymně a bezplatně základní sociální poradenství, informační servis, doprovod do návazných zařízení, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Personální v roce 2013 je 1,63 úvazku. Žádoucí stav v roce 2014: Rozšíření ambulantní formy poskytování NZDM Pestrá klubovna (ze tří dnů na čtyři dny v týdnu; rozšíření věku cílové skupiny NZDM Pestré klubovny z 6-14 let na 6-18 let) Zavedení terénní formy poskytování NZDM (v lokalitě Staré Brno a Brno střed) v rozsahu provozu 3 dny v týdnu. Potřebné navýšení: o 1,47 úvazku (na celkem 3,1) 4, 1 v péči nepřímé. Potřebné navýšení dotace z OSP MMB oproti roku 2013: (dotace v roce 2013 činila ). Celkové náklady na službu: : V MČ Brno střed a v lokalitě Staré Brno dochází k úbytku služeb NZDM, neboť některé se stěhují do jiných lokalit. Z tohoto důvodu dohází k navýšení uživatelů NZDM Pestrá klubovna, kteří do této chvíle měli možnost navštěvovat sociální partnerských NZDM. Na základě nízké dostupnosti ve službě NZDM Pestrá klubovna (1 sociální na 1,0 HPP) není možné oslovit všechny nově přicházející zájemce o službu, čímž se služba stává nedostupná. Na základě nárůstu klientely v NZDM Pestrá klubovna, různorodosti její věkové kategorie a monitoringu prostředí je nutné rozšířit ambulantní formu NZDM Pestrá klubovna a nově zavést službu NZDM v terénní formě. B. Rozvoj služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím a osoby v krizi Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 2 Rozvoj preventivních programů a krizové pomoci pro děti, mládež a rodiny 2.2 Rozšíření telefonické krizové pomoci s nonstop provozem Realizátor: Modrá linka, o.s. Stav v roce 2013: Modrá linka, o.s - linka důvěry pro děti, mládež a osoby v krizi bez rozdílu věku, již 19 let poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc v obtížných životních situacích. Je otevřena všem bez rozdílu věku, kteří se ocitli v obtížné situaci. Pomoc je klientům poskytována prostřednictvím pevné linky, mobilu, skype, internetového a chatového poradenství a nově také pomocí schránky internetového poradenství. Osoby se zdravotním Osoby se smyslovým Osoby ohrožené sociálním vyloučením Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením 17

20 Další službou pro klienty je osobní poradna, kde je vždy 1x týdně k dispozici kvalifikovaná psycholožka osobní poradna je fakultativní doplňkovou službou linky důvěry a je plně klienty využívána. Modrá linka, o.s. je také realizátorem preventivních výukových programů pro děti ZŠ. V průběhu roku 2013 (do ) bylo zrealizováno již 70 výukových programů, kterých se zúčastnilo celkem 850 dětí ZŠ. V roce 2013 zájem o službu linky důvěry výrazně vzrostl. Do bylo evidováno kontaktů, tj. 13,7 kontaktů denně. K předpokládáme nárůst kontaktů na cca Personální v roce 2013: 15 ů celkem 3,5 úvazku 3 v nepřímé péči celkem 1,5 úvazku Žádoucí stav v roce 2014: Počet klientů: nárůst klientů o cca 600 Nárůst úvazku: o 0,75 úvazku Rozpočet na rok 2014: Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: o (výše dotace v roce 2013 činila , celková požadovaná dotace pro rok 2014 tedy činí ). : Stoupající počet klientů ve všech formách poskytování krizové pomoci cca o 600 kontaktů ročně. Přibývá komplikovaných případů s délkou hovoru cca 1,5 hodiny (např. sebevražedné úmysly apod.). Jedná se o jedinou sociální službu takto speciálně zaměřenou, s profesionálním zázemím a širokým povědomím veřejnosti o organizaci a jejich. Služba je dlouhodobě finančně na hraně možného fungování. Toto navýšení by umožnilo první krok k cílovému provozu non-stop linky. Soulad rozvojového s 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna: Priorita 4 Rozvoj služeb komplexní péče pro osoby dotčené násilím Opatření 4.1 Práce s osobou násilnou v kontextu blízkých vztahů Realizátor: Persefona o. s. Stav v roce 2013: Téma násilí v rodinách je stále aktuální fenomén. V rámci opatření se jedná o terapii násilných osob, které se dopouští tzv. situačního násilí a zahájení souběžné terapeutické práce se všemi členy domácnosti dotčené násilím. Nové trendy v práci s rodinou, kde se vyskytuje násilí ukazují, že je třeba se zaměřit na osobu ohroženou, děti, které v rodině vyrůstají i osobu násilnou. Pozitivní dopad komplexního přístupu spočívá v detekci indikovaných rodin, pro které je komplexní péče vhodná tj. rodin, kde si aktéři přejí zůstat spolu a podpořit jejich možnost v budoucnu žít společně bez násilí. Komplexní přístup má pozitivní dopad také na děti, které v rodinách s výskytem násilí vyrůstají v tom, že mohou během péče přijmout korektivní zkušenost a nepřebírat do budoucna vzory chování svých rodičů. Žadatele o službu musíme z kapacitních důvodů buď zcela odmítat, nebo poskytnout službu v nižším rozsahu než by bylo efektivní. Personální v roce 2013: 1,0 sociální, 0,4 psycholog, 4 externí terapeuti. Žádoucí stav v roce 2014: Zvýšení úvazků odborných ů se projeví v potřebném zvýšení kapacity. úvazek psychologa (skupinová terapie): zvýšení o 0,2 úvazku úvazek socioterapeutky org. zajištění, terapie, vstupní pohovory (skupina/individuálně): zvýšení o 0,3 úvazku individuální terapie (služba externích terapeutů): 5 osob/15setkání/500/hod. Potřebné navýšení dotace z OSP MMB: o (v roce 2013 poskytnuta dotace , celková požadovaná dotace tedy činí ) Celkové náklady na službu: : Zajištění rozvoje služeb komplexní péče v rodinném systému, který je zasažen problematikou domácího násilí, zejména směrem k osobám, které mají problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, je dle stávající poptávky uživatelů nedostatečné - nutné zvýšení kapacity osob, kterým je terapeutická služba garantována (z 5 alespoň na 15). Efektivní výsledky vyžadují navýšení terapeutických sezení u jednoho uživatele z 5 garantovaných na garantovaných. Dalším momentem vyžadujícím navýšení dotace je zapojení osob ohrožených násilím či jejich zletilé děti do poradenského či terapeutického procesu s osobou násilnou. Roste tak celkově časová i kapacitní náročnost spojená s poradenstvím, organizačním zajištěním a s informováním relevantních subjektů. Poznámka: Uvedené částky pro rok 2014 představují předpoklad poskytovatelů, vycházející z jejich kvalifikovaných odhadů a žádostí o dotace. Nejedná se o schválené částky orgány města Brna. Požadavky z OSP MMB, které poskytovatelé uvádí, vyjadřují potřebu navýšení na rozvoj poskytované, nicméně její konkrétní konečná výše bude navržena až v rámci dotačního řízení a hodnocení služeb. Na výše uvedených prioritních oblastech se shodli členové pracovní skupiny a záměry jsou v souladu s aktuálně platným 3. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna. 18 Senioři Děti, mládež a rodiny Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Brně v termínu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více