Novoměstské sociální služby. Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novoměstské sociální služby. Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od 1.1.2014"

Transkript

1 Provozní řád domu s pečovatelskou službou platný od Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) provozují Novoměstské sociální služby (dále jen NSS). NSS je příspěvková organizace zřízená městem Novým Městem na Moravě. Poslání organizace, její povinnosti a práva jsou stanovena zřizovací listinou, kterou vydalo město Nové Město na Moravě a dále rozhodnutím o registraci čj. KUJI57523/2009, OSVZ 951/2007 ze dne , které vydal Krajský úřad Vysočina v Jihlavě. Statutárním zástupcem NSS je ředitelka Ing. Mgr. Hana Janů Sídlo organizace je v domě s pečovatelskou službou, Nové Město na Moravě I. Základní informace Dům s pečovatelskou službou je samostatně stojící objekt, který se skládá ze čtyř částí vzájemně propojených a to s označením budova A, B, C a D. Přístupy do Objektu DPS a byty v části A jsou bezbariérové. Specifikace bytů - V přízemí a v 1. patře se nachází byty DPS, které jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením. Dále je zde provozní zázemí organizace. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu penzionu pro starší a tělesně postižené občany v Novém Městě na Moravě ze dne je povinností příjemce dotace (města) využívat tyto byty pro účely bydlení seniorů a tělesně postižených osob. Tyto byty jsou přidělovány v jiném režimu než ostatní nájemní byty ve vlastnictví Města Nového Města na Moravě. Ve 2. patře je 15 obecních bytů. Celý objekt je vytápěn plynem napojeným na plynovod. V objektu jsou dvě plynové kotelny. Jedna je umístěna v přízemí a slouží pro provoz a byty DPS, druhá kotelna je ve 2. podlaží a slouží pro vytápění 15 obecních bytů. Sporáky na vaření jsou na elektriku. Voda v objektu je z veřejného vodovodu, odkanalizování na ČOV Nové Město na Moravě. V celém objektu jsou dva výtahy. Bytové a nebytové prostory jsou vybaveny hlásiči požáru. U vchodů do objektu jsou nainstalovány bezpečnostní kamery. II. Pracovníci NSS Viz příloha č. 1 Organizační struktura pracovníků.

2 Každý pracovník má stanoven popis pracovní činnosti. NSS má v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., 37 zpracovánu kategorizaci prací a předánu na KHS kraje Vysočina ÚP Žďár nad Sázavou. Poskytovatelem pracovně lékařských služeb NSS je na základě uzavřené smlouvy MUDr. Jiří Koutný. III. Byty DPS 1. DPS není ústav ani pobytové zdravotnické zařízení. Poskytuje pečovatelskou službu v bytech nájemníků. Jedná se o bydlení v nájemních bytech, ve kterých je dle potřeby uživatelům poskytována pečovatelská služba. Tiskopis Žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou je k dispozici v DPS, Nové Město na Moravě nebo na internetových stránkách organizace. Byty jsou přidělovány na základě rozhodnutí Rady města poživatelům starobního nebo invalidního důchodu a dále osobám se zdravotním postižením, které nemusí být poživateli důchodu, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pečovatelskou službu. 2. Nájemce obdrží proti podpisu potřebný počet klíčů od bytu, od přístřešku na odpad a od poštovní schránky. Zámkové vložky u dveří bytu je zakázáno měnit, protože jsou začleněny do bezpečnostního systému uzamykání. Každý nájemník je vybaven také čipem, který mu umožňuje vstup do budovy DPS u vchodů do budovy je instalovaný kamerový systém. 3. Byt si nájemce vybavuje svým nábytkem. Každý byt má svůj vodoměr, elektroměr měřič tepla a domácí telefon. V bytě je zakázáno z bezpečnostních důvodů používat plynové vařiče. 4. V bytě lze chovat domácí a exotická zvířata pouze se souhlasem ředitelky NSS. 5. Nájemce je povinen uhradit nájemné do konce daného měsíce. Vyúčtování za služby spojené s bydlením je prováděno 1x ročně. 6. Nájemce je povinen označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou a svým jménem a dále je povinen byt označit řadovým číslem, po domluvě příp. zajistí technický pracovník NSS. 7. Nájemce zodpovídá za to, že se návštěvníci jeho bytu nebudou bezdůvodně pohybovat v dalších prostorách domu s pečovatelskou službou a budou dbát na to, aby za jeho návštěvníkem byl uzavřen vstup do domu v souladu s provozním řádem DPS. 8. Stavební úpravy v bytě nelze provádět. Drobné úpravy spojené, např. se zapojení pračky lze provádět pouze se souhlasem ředitelky. Drobné opravy v bytě se řídí vyhláškou č. 258/1995 Sb. v platném znění. 9. Je nutné, aby nájemce hlásil veškeré poruchy v bytě vždy co nejdříve technickému pracovníku DPS. Toto lze oznámit i prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka NSS. 10. Teplo v bytech DPS je regulováno prostřednictvím automatických programů, proto lze požadovanou teplotu měnit pouze úpravou v programu, o kterou požádáte rovněž technika DPS. Nájemci se nedoporučuje ve vlastním zájmu manipulovat s řídící jednotkou u radiátoru v bytě. Při neodborném zacházení by mohlo dojít k narušení programu. V bytech půdní vestavby je možnost samostatné regulace teploty pomocí ventilu.

3 IV. Poskytování pečovatelské služby a zajištění zdravotní péče 1. Pečovatelská služba (dále PS) v DPS je nájemcům poskytována v jejich bytě na základě Žádosti o zavedení pečovatelské služby a uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. 2. Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelská služba se provádí v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. Jednoduché ošetřovatelské úkony (fakultativní úkon) měření krevního tlaku, kontrola cukrovky glukometrem, podání léků a úkony pečovatelské služby jsou prováděny v bytě uživatele. Ošetřovatelské úkony jsou vykonávány na základě rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 2. května 2000 č.j. zdrav. 305/00/160-R a následně změně registrace č.j. KUJI 64176/2009 sp.zn.oz201/2009/6. Případná aplikace inzulínu je prováděna v bytě uživatele inzulinovým perem. Použité jehly jsou na přání uživatele vyměněny, vloženy do plastové lahve a odneseny do lékárny k likvidaci. 3. Úkony pečovatelské služby jsou prováděny v časovém harmonogramu, který je s uživatelem dohodnut. V mimořádné situaci je úkon proveden v jiném čase a to pokud je třeba poskytnout neodkladnou službu jinému uživateli. Rozhodnutí o této situaci je v pravomoci vedoucí střediska. 5. Úkony PS jsou u jednotlivých uživatelů zaznamenávány pomocí čtečky čárových kódů a uživatel je povinen je uhradit do konce následujícího měsíce. 6. Zdravotní péči mají uživatelé zajištěnu každý prostřednictvím svého praktického lékaře. Lékaře si uživatelé volají sami, popř. o to požádají zdravotní sestru nebo pečovatelku, která má službu. Lékaře může též přivolat službu konající pečovatelka nebo zdravotní sestra, pokud se jí jeví tato skutečnost jako nezbytná, avšak se souhlasem uživatele. Bez jeho svolení tehdy, jestliže se uživatel projevuje tak, že není schopen svoji situaci posoudit nebo jestliže to jeho zdravotní stav nezbytně vyžaduje. Pokud si uživatel zavolá lékaře sám, je vhodné, aby o této skutečnosti službu informoval. 7. V případě, že se zhorší zdravotní stav nájemce a bude vyžadovat zvýšenou péči od střediska zvýšeného rozsahu pečovatelské služby, pronajímatel může navrhnout přestěhovat nájemce do jiného bytu v objektu, který bude k dispozici a bude se nacházet co nejblíže pracovišti SZRPS. Tuto skutečnost je pronajímatel povinen s nájemcem předem dohodnout a stanovit podmínky, za kterých by bylo přestěhování provedeno. O přidělení jiného bytu v objektu rozhoduje Rada města Nové Město na Moravě. Nájem v předchozím bytě by byl ukončen písemnou dohodou. 8. Speciální ošetřovatelské úkony lze zajistit prostřednictvím oblastní Charity a to pokud k tomu dá uživatelův lékař souhlas. 9. Úmrtí: Personál postupuje v souladu s vnitroorganizační směrnicí: Postup při mimořádných událostech.

4 V. Nebytové prostory 1. Společenské prostory: klubovna B: slouží jako společenská místnost pro různé větší kulturní, vzdělávací a zábavné akce. Tuto klubovnu je možné na základě dohody jednorázově nebo pravidelně na dohodnutou dobu pronajímat soukromé nebo právnické osobě. O pravidelném pronájmu je sepsána smlouva. V případě jednorázového pronájmu se cena určuje dle platného ceníku pro pronájem nebytových prostor, který je k dispozici na internetových stránkách organizace. klubovna A: je určena jako místnost pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením, společenská místnost a také slouží k pronájmu (viz klubovna B). ateliér: slouží pro aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením, zejména na činnosti výtvarné a keramiku. Dále jsou zde realizovány programy pro veřejnost zaměřené na výtvarnou a keramickou tvorbu v rámci dušení hygieny. tělocvična pro rekondiční cvičení: slouží pro jednoduché cvičení, v tělocvičně jsou k dispozici ribstoly, karimatky a rotoped. Toalety, které jsou používána v souvislosti s akcemi v nebytových prostorách, jsou vybaveny dávkovači mýdla a papírovými ručníky. 2. Provozní zázemí: tři kanceláře: (+ sprcha, WC), úklid - dle harmonogramu pracoviště pečovatelek: ( + sprcha, WC, šatna), úklid dle harmonogramu pracoviště SZRPS: (+ sprcha, WC, šatna), úklid dle harmonogramu středisko hygieny A: v místnosti je umístěno sprchové lůžko prádelna C: 5 praček (pračky jsou označeny, jaké prádlo se ve které pračce pere) 4 sušičky a 1 mandl Použité prádlo se v provozních prostorách neskladuje. Je přineseno z bytu uživatele a vloženo do pračky. V případě, že je prádlo kontaminováno biologickým materiálem, zvláště pak krví, je namočeno před praním do desinfekčního prostředku SAVO PRIM, SAVO PRIM s vůní 3%, OZONIT 0,4% a to na 20 minut. Namočení je provedeno v koupelně bytu uživatele a teprve potom je přeneseno do prádelny a vloženo do pračky. Vyprané prádlo je po vyžehlení bezprostředně předáno uživateli do bytu. spisovna: ukládání dokumentů - viz spisový a skartační řád pedikúra: místnost je obložena kachličkami a vybavena potřebnými zařízením pro pedikúru. Je pronajata pedikérce, která používá vlastní nástroje a sterilizátor. Toto pracoviště má samostatný provozní řád. úklidové komory: slouží k ukládání pomůcek na úklid plynová kotelna: práce v nich se řídí zvláštním předpisem výdejna stravy: k manipulaci s jídlem zde nedochází, obědy se přiváží již naporcované v termoportech a odtud se distribuují uživatelům do jejich bytů v DPS a terénu. Obědy jsou

5 přiváženy ze školní jídelny I. ZŠ, Vratislavovo nám. Nové Město na Mor. a z Nemocnice v Nové Městě na Moravě a je distribuováno ve stanoveném čase (maximálně do tří hodin), aby byla zachována teplota a kvalita stravy. Uživatelé z DPS i z terénu termoporty vrací umyté a ve výdejně se v myčce znovu umývají. Výdejna je obložena kachličkami a vybavena nerezovými regály a nerezovými pojízdnými vozíky. Pracovníci mají k dispozici umyvadlo s pákovou baterií s dávkovačem mýdla a papírovými ručníky. WC u výdejny stravy má umyvadlo opatřené bezdotykovou baterií. Pracovníci jsou vybaveni zdravotnickými průkazy. Úklid je prováděn denně (umytí podlahy a umytí nerezových regálů. Jedenkrát za měsíc jsou umývány obkladačky na stěnách. Zodpovědní pracovníci za úklid: nebytové prostory: uklizečka výdejna stravy: pečovatelka VI. Hygiena a dezinfekce Ochranné pracovní prostředky: jejich poskytování a používání se řídí směrnicí organizace o poskytování OOPP. Zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách poskytující přímou péči používají při provádění hygieny uživatelů a při úklidu v jejich bytě rukavice na jedno použití a pracovní oděvy. Při mytí termoportů používají bílé pláště, speciálně určené na práci ve výdejně. Dezinfekce: WC, umyvadla, vana, sprchy, podlaha (nebytové prostory), auta (prostor pro převážení jídlonosičů) Dezinfekční prostředky jsou střídány, o čemž jsou vedeny záznamy. Používají se zejména: Sekusept, Savo, Real chlorax, Domestos a Nora. V případech, že provádí úklid v bytě uživatele pečovatelka, používá ty čisticí prostředky, které dá uživatel pečovatelce k dispozici. VII. Likvidace odpadu Běžný odpad z bytů uživatelů a provozu se řídí vyhláškou města o svozu komunálního odpadu. Dále má organizace odbornou firmou zpracovánu směrnici o nakládání s odpady. Smlouvy o evidenci nebezpečného odpadu a předání k likvidaci jsou evidovány. Inventury majetku: jsou prováděny 1 x ročně. VIII. Ustanovení obecná Zamykání: nájemci DPS a pracovníci NSS dbají na to, aby všechny vchody, které do objektu při vstupu a odchodu používali, byly vždy uzavřeny. Únikové východy jsou označeny a opatřeny klíčem, který je uložen v bezpečnostní schránce u dveří.

6 Udržování cest: v zimě jsou udržovány posypem pouze přístupové cesty ke hlavním vchodům, mimo vchod z atria do budovy B. Ostatní cesty se v zimě neudržují. Ve všech nebytových prostorách objektu musí být pořádek a čisto. Odpovědnost mají příslušní pracovníci dle výkonu své práce. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat hygienické zásady a zásady bezpečnosti při práci. Jsou povinni vždy co nejdříve upozornit nejbližšího nadřízeného pracovníka na situaci, která se nejeví jako běžná a týká se uživatelů, spolupracovníků nebo majetku. Dle možnosti tuto situaci řešit, aby bylo odvráceno případné nebezpečí, újma na zdraví nebo poškození majetku. Řešit situaci může pracovník s ohledem na svoje schopnosti, a pokud by jemu samotnému nehrozilo nebezpečí nebo újma na jeho zdraví či majetku. Každopádně je povinen o všech mimořádných situacích informovat nadřízeného pracovníka nebo přímo ředitelku organizace. Tento provozní řád je účinný od a nahrazuje provozní řád vydaný Ing. Mgr. Hana Janů ředitelka

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více