VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO tel , , www: domov-hm.cz

2 OBSAH: I. základní údaje o zařízení str. 2 II. uţivatelé str. 2 III. personální vybavení str. 4 IV. stavební úpravy a rekonstrukce str. 5 V. lékařské a ošetřovatelské sluţby str. 7 VI. vzdělávání str. 8 VII. BOZP VIII. kontrolní činnost IX. kulturní a společenské aktivity str.11 str.11 str.12 X. spolupráce s institucemi str.17 XI. sponzoring XII. pochvaly a stíţnosti XIII. závěrečné hodnocení XIV. plán na rok 2012 XV. komentář k výsledkům hospodaření str.18 str.19 str.19 str.23 str.24 1

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouţí tomuto účelu od r Od r poskytujeme sluţby ve 2 objektech (zámek 130 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje z jsme v r poskytovali 3 pobytové sociální sluţby: Domov pro seniory - 75 míst Domov se zvláštním reţimem - 50 míst Domov pro osoby se zdravotním postiţením - 21 míst (ţádosti nepřijímáme od r. 2006, sluţba byla k ukončena). Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota ve stáří. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního ţivota. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. II. UŢIVATELÉ Přehled o počtu žádostí Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Počet podaných ţádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Kapacita Počet uţivatelů k Z toho muţi ţeny Prům. počet uţiv. za rok 75,57 50,09 17,58 143,24 2

4 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby ze ZP celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uţivatelů 75,4 79,2 56,9 75,2 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. Režimem Domov pro osoby se ZP celkem Stav k Přijato celkem Z toho muţi ţeny Pobyt ukončilo celkem Z toho do soukromí do jiného zařízení výpovědí zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Počet pokojů DZP Celkem Jednolůţkový Dvoulůţkový Třílůţkový Čtyřlůţkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS Počet zemřelých v DZR Počet zemřelých v DZP Počet zemřelých celkem (151) x 0 (28) 27 (179) (151) x 1 (28) 27 (179) (79) 13 (kap. 58 ) 1 (28) 19 (165) (75) 13 (50) 2 (28) 25 (153) (75) 15 (50) 3 (21) 27 (146) 3

5 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2007 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 146 I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh sluţby Počet uţivatelů Platí plnou úhradu Platí částeč. úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdrav. postiţením celkem Ve 2 případech doplácí do plné úhrady rodina. III. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 11 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou (10) - odešlo 15, výpověď ze strany zaměstnance (1), ukončení ve zkušební době (1), ukončení dohodou (2), odchod do starobního důchodu (11) - pracovní smlouvy na dobu určitou (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 97,64 Skut. průměr. počet zaměstnanců: 98,1 4

6 Překročení plánovaného počtu míst bylo způsobeno velkou obměnou pracovního týmu (odchod 11 zaměstnanců do důchodu) a nutností zapracovat zaměstnance nové. Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstn. DS Počet zaměstn. DZR Počet zaměstn. DZP Počet zaměstnanců. celkem Ředitelka 0,5 0,3 0,2 1 Referent majetkové správy 0,5 0,3 0,2 1 Účetní a mzd. účetní 1 0,6 0,4 2 Pokladní 0,25 0,15 0,1 0,5 Střední zdravotnický personál 6,5 4,3 2,2 13 Sociální pracovnice 1,5 0,9 0,6 3 Ergoterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost 18 1,5 16 0,9 6 0, Fyzioterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Psycholog 0,5 0,3 0,2 1 Vychovatel Údrţbáři 2,5 1,5 1 5 Pradleny 2 1,2 0,8 4 Uklízečky 6,5 3,3 1,2 11 Provozní 0,5 0,3 0,2 1 Skladník 0,25 0,15 0,1 0,5 Kuchaři 4 2,4 1,6 8 Projekt OPLZZ (manaţer,asistenti) 0,3 0,3 0,04 0,64 Celkem 47,3 33,5 16,84 97,64 Přehled o nemocenských dávkách Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 4,72 3,65 7,14 +3,49 Počet pracovních neschopností - z toho prac. úrazů - OČR IV. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE Oprava šatny údrţby , Oprava místnosti pro kadeřnici a pedikérku ,- Oprava omítek a vybudování WC pokoj č ,- 5

7 nové prostory pro kadeřnictví a pedikúru vybudování WC jako součást pokoje č. 5 Oprava omítek hala a pokoj č.7 úsek č. l ,- Zateplení budníků a stropů v podkroví ,- Oprava plotu č.p ,- Výměna litinových radiátorů 3.úsek ,- Výměna posuvných dveří ,- Zpevnění ploch před branou objektu ,- Oprava brány a kovového oplocení ,- Oprava plotu v zahradě u potoka ,- Pokácení a likvidace buku v parku ,- Dodávka a montáţ dveří včetně zárubní úsek.č ,- Oprava střechy věţe ,- Výsadba stromů v parku ,- Restaurování 1 ks zámeckých dveří - 1. podlaţí Restaurování 1 ks zámeckých dveří hl. vchod ,- 6

8 V. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská sluţba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uţivatele. V případě potřeby je moţná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích vyuţívána RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped oční stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně 1x za 6 měsíců dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců sloţený se SZP s registrací a pracovníků přímé obsluţné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O kaţdém uţivateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uţivatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Sluţby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uţivatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běţný způsob ţivota. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uţivatele s respektem k jeho schopnostem, moţnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče byla poskytována registrovanou fyzioterapeutkou do Denní využívání rehabilitace: Magnetoterapie 1-5 uţivatelů dle ordinace lékaře Elektroléčba 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Ultrazvuk 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Lymfodrenáţ 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Inhalace 1-3 uţivatelé dle ordinace lékaře VK HK 1 uţivatel dle ordinace lékaře Masáţní deska na záda 10 uţivatelů MOTOmed Viva 2(rotoped) 15 uţivatelů Stimulační deska na DK 15 uţivatelů LTV 7 uţivatelů Od je podpora pro udrţování fyzických schopností uţivatelů zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních sluţbách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běţné denní aktivity, ale i cvičení a drobné 7

9 masáţní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. Denní aktivity: MOTOmed Viva 2(rotoped) Masáţní deska na záda Stimulační deska na DK LTV Canisterapie 15 uţivatelů 10 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů 6 uţivatelů Canisterapie na pokoji uţivatelky VI. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální sluţby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, coţ je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2011 bylo vzdělávání našich zaměstnanců řešeno komplexně dle plánovaných kurzů v rámci projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a analýza standardů - registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Tímto projektem zajišťujeme vzdělávání i 3 partnerským organizacím DS Hortenzie Bořanovice, DS Dobřichovice a DS Pyšely. 8

10 Vzdělávací kurz v DS Hortenzie v Bořanovicích Projekt je hrazen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Účastní se všichni pracovníci v sociálních sluţbách v přímé i nepřímé péči. Projekt bude pokračovat i v průběhu roku 2012 dle předem naplánovaného harmonogramu. Kurzy v roce 2011 byly zaměřeny zejména na komunikační dovednosti při práci s uţivateli, aktivizace seniorů, ale také prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců. Během celého roku probíhala pravidelná supervizní setkání týmů se supervizorkou, která do našeho zařízení jezdí téměř 10 let. Po společné domluvě bylo rozhodnuto, ţe tato spolupráce bude ukončena a jsou dohodnuta nová setkání se supervizním týmem 2 odborníků, která budou kromě zpětné vazby obsahovat i revizi a připomínky ke standardům kvality sociálních sluţeb. Únor: Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěţe 1 zam. Březen: Konference Potřebují sociální pracovníci zákon? APSS ČR 3 Psychobiografický model Prof. E. Böhma ECOLI 1 Duben: Školení dezinfekce Ecolab - 30 Konference Kvalita v sociálních sluţbách APSS ČR - 1 Aktivizace seniorů - 54 Květen: Konference zdravotnických pracovníků v soc. sluţbách APSS ČR - 1 Konference Dlouhodobá péče v ČR APSS ČR - 2 Červenec: Odborná stáţ v DZP Leontýn - 3 Srpen: Alternativní a augmentativní komunikace Projekt EU - 21 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků Abena - 2 Tvorba aktivizačních programů pro seniory Projekt EU - 22 Fundraising APSS ČR - 1 Říjen: Značka kvality a E-Qalin - APSS ČR - 2 Spirituální péče - Projekt EU - 21 Prevence syndromu vyhoření Projekt EU 22 Problematika duševních nemocí Marlin,s.r.o

11 Listopad: Zákon o sociálních sluţbách Vzdělávací centrum Morava 1 Ţivot ohroţující stavy - Curatio 4 Specifika komunikace se seniory Projekt EU - 20 Komunikační dovednosti při práci s klientem Projekt EU 20 Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru Marlin,s.r.o. - 1 Prosinec: Stáţ Senior centrum Topas Seč - 4 Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Curatio 3 Stáţ v DS Baţantnice H.M. - 8 Ochrana práv uţivatelů Projekt EU - 21 Doprovázení umírajících Projekt EU 19 PNP a jiné změny zákona o soc. sluţbách Ing. Petreková - 1 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. b) administrativa Leden Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Únor Červen Říjen Listopad Prosinec Mzdy Klatovy Aktuality ve mzdovém účetnictví NOVEKO Brno Aktuality v účtování příspěvkových organizací Mzdové účetnictví Mgr. Kučerová Exekuce, aktuality ve mzdovém účetnictví Systém odměňování zaměstnanců zařízení sociálních sluţeb Daň ze závislé činnosti Aktuality pro mzdové účetnictví c) provozní úsek Duben Jak a z čeho vařit ve společném stravování Květen Nařízení EP a Rady ES o hygieně potravin Červen Zadávání veřejných zakázek d) ředitelka Duben Červen Říjen Listopad Gerontologické dny v Teplicích Zadávání veřejných zakázek Kvalita sociálních sluţeb Značka kvality a E-Qalin Konference SENIOR LIVING V r byly náklady na vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání, hrazené z projektu ESF Náklady na vzdělávání (včetně supervizí) ,- Kč ,- Kč ,- Kč 10

12 Externí audity a konzultace V termínu se uskutečnil rozvojový audit na dodrţování kvality a standardů sociálních sluţeb ve sluţbě DS. Dvoučlenný tým auditorů provedl dvoudenní prohlídku zařízení, rozhovory se zaměstnanci i uţivateli a předchozí prostudování zaslaných materiálů ke standardu č. 8 - č. 15. Z auditu jsme obdrţeli závěrečné zhodnocení s praktickým doporučením, jak materiály zlepšit a zavést do praxe. Tento audit byl přínosem jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova. Účastnili jsme se dvou konzultací na sluţbu DS i DZR. Jednalo se o konzultaci standardů v rámci projektu Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality poskytovaných sluţeb v rámci Pardubického kraje. Byla vypracována prvotní zakázka a zaslání materiálů ke standardům, které jsme následně osobně konzultovali. Po půl roce proběhla druhá konzultace, kde jsme se věnovali dalším materiálům i opravám a změnám. Termíny a VII. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněţ zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uţivatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo Pracovní úrazy - 2 (kuchař 13 kal. dnů, a pracovnice sociální péče 22 dnů) VIII. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád ). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závaţných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Kontrolní činnost byla prováděna dle ročního plánu kontrol, příp. namátkově. Pokud je o kontrole proveden zápis, je kontrolovaný zaměstnanec seznámen se zápisem. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamţitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Všechny kontroly, o nichţ je proveden písemný záznam jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. Na nejbliţší pracovní poradě vedení je projednáván zápis z kontroly, provedené externími kontrolními orgány. Vedoucí zaměstnanci manaţeři vypracovávají 2 x ročně zprávu o provedených kontrolách na svém úseku. Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně (červenec a leden). a) ekonomický úsek V průběhu roku 2011 bylo provedeno 10 kontrol, 9 dle plánu kontrolní činnosti, 1 kontrola byla namátková. Ze všech kontrol byly vyhotoveny zápisy, se kterými byly pracovnice seznámeny. Výsledek kontrol: 9 bez připomínek, 1 připomínka s navrţeným opatřením, které bylo následně provedeno 11

13 b) sociálně ošetřovatelský úsek Za rok 2011 bylo na jednotlivých úsecích provedeno 39 kontrol včetně vypracovaných zápisů a uvedením výsledků, případně navrţených opatření. Výsledek kontrol: 18 bez připomínek, 9 s drobnými nedostatky příp. doporučením, 12 s nedostatky a opatřením. Veškeré nedostatky byly postupně odstraněny viz následné kontroly. b) provozní úsek Počet provedených kontrol byl 19. O kontrolách byly vypracovány zápisů. Výsledek kontrol: 1x neplnění prac. povinností, 9x nedostatky a opatření, 9x bez připomínek d) externí kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 23. a bez opatření MHMP odbor SOC kontrola kvality sociální sluţby a zjišťování spokojenosti uţivatelů sluţby bez opatření Krajská hygienická stanice Pardubice stravovací provoz 2 drobné připomínky (nová noţní baterie u výlevky, nátěr robotu) Krajská hygienická stanice Pardubice státní zdravotní dozor 1 připomínka (v prádelně v prostoru ţehlírny porušena omítka) Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením státní dotace MPSV , bez připomínek MPSV následná finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu bez závad Hlídací agentura Pardubice kontrola 4 práce neschopných zaměstnanců bez závad Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 30. ledna Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol byl upraven Plán kontrol na r. 2012, který převzaly manaţerky úseků. Do kontrolního systému budou zapojeny nově 2 sociální pracovnice. Jejich zapojení v oblasti kontroly dodrţování zákona č. 108/2006 Sb. bude dalším předpokladem zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb. Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r byla odeslána elektronicky na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP. IX. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 5. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 19. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 2. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 16. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 25. února 2011 Divadelní představení Pardubice 12

14 2. března 2011 Solná jeskyně 3. března 2011 Beseda o plavbě lodí 10. března 2011 Květinková zábava 22. března 2011 Hudební vystoupení Bajkajlaj 30. března 2011 Solná jeskyně 5. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA I. 13.dubna 2011 Solná jeskyně 15.dubna 2011 Představení divadla Pardubice 26. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA II. 28. dubna 2011 Krčský skřivan-pěvecká soutěţ 3. května 2011 Místní kolo v pétanque 5. května 2011 Májový oheň v oáze 9. května 2011 Vystoupení dětí z mateřské školy 26. května 2011 Májové koulení turnaj v petanque, 8. ročník 1. června 2011 Společné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ v parku 2. června 2011 Oslava 5. výročí otevření vily 3. června 2011 Divadelní vystoupení na hradě Kunětická hora 9. června 2011 Soutěţ Tuzemský,,Um Praha Háje 14. června 2011 Výlet pro uţivatele na zámek Rychnov n. Kněţnou 17. června 2011 Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem 22. června 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v DS U Baţantnice 22. června 2011 Výlet pro uţivatele do vápenky v Závratci 29. června 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 13. července 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 20. července 2011 Výlet pro uţivatele pivovar Rychtář v Hlinsku 13

15 27. července 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 28. července 2011 Koncert harmonikář p. Marinov 3. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 9. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do mini zoo Habrkovice 10. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 17. srpna 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 23. srpna 2011 Pouťová zábava s hudbou 29. srpna 2011 Výlet pro uţivatele na pouť 31. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 22. září 2011 Létofuč v oáze 27. září 2011 Slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani 14

16 6. října 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v Malešicích 11. října 2011 Den otevřených dveří 12. října 2011 Účast uţivatelů na taneční soutěţi Kobylisy 14. října 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 20. října 2011 Účast uţivatelů na soutěţi v šipkách v Chodově 25. října 2011 Prohlídka výstavy obrazů Pardubice 3. listopadu 2011 Pěvecké vystoupení Hašlerovky 9. listopadu 2011 Beseda o cestě na motorce Západní Afrikou 15. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek místní kolo 22. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek 27. listopadu 2011 Předvánoční trh výrobků uţivatelů na náměstí v HM 2. prosince 2011 Návštěva jarmarku v zařízení Topaz Seč 6. prosince 2011 Mikulášské předání balíčků 9. prosince 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 14. prosince 2011 Návštěva dětí z MŠ Heřmanův Městec prosince 2011 Vánoční jarmark výrobků 19.prosince 2011 Pěvecké vystoupení sboru Vlastislav 22. prosince 2011 Vánoční besídka v sále 24. prosince 2011 Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru 28. prosince 2011 Přehlídka psích spřeţení v parku 29. prosince 2011 Silvestrovská zábava s hudbou Náklady na pořádání kulturních akcí pro uţivatele za r představovaly částku ,- Kč. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uţivatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato moţnost je i pro 15

17 uţivatele na invalidních vozících a zájem uţivatelů o tuto činnost je vysoký. Důleţitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdruţení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je moţnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice, která byla v roce 2011 rozšířena o předplatné na veřejné generálky na Malé scéně. Mezi běţné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uţivatelé moţnost zapojit se do hraní společenských her. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a nově pletou košíčky z novinových ruliček. Uţivatelé pracují téţ v keramické dílně, která slouţí téţ jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. V letošním roce se několik uţivatelů společně se zaměstnanci opětovně věnovalo skupinovému nacvičování několika vystoupení. Jednalo se o pohádku Jeníček a Mařenka, jedno scénické taneční vystoupení, a na konec roku i pásmo koled s doprovodem kláves. Pro uţivatele bylo zakoupeno několik nových her na vnitřní i venkovní vyuţití (např. indorpetanque, kuţelník ), ale také například kytara pro doprovod lidových písniček. Kaţdý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). Jiţ 18. rokem vydáváme časopis Zámecký zpravodaj, do něhoţ přispívají uţivatelé i zaměstnanci domova. Tento časopis převzala od pololetí sociální pracovnice, která navrhla novou obsahovou i grafickou podobu časopisu, který nazvala U nás doma. Obsah časopisu tvoří příspěvky ze všech úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s velmi pěknou a čtivou podobou. Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 8. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 7. ročník soutěţe v recitaci (Zámecký šotek), jemuţ letos podruhé předcházelo i místní kolo soutěţe. Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdruţování uţivatelů i zaměstnanců ostatních domovů. 16

18 X. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Nadále úzce spolupracujeme s mnoha institucemi z Heřmanova Městce. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uţivatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níţ zaměstnanci a uţivatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně. Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů. V roce 2011 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 12 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to zejména s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřeţení. Akce jsou společné pro uţivatele domova i občany Heřmanova Městce. Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uţivatelům k ţivotním jubileím. Uţivatelé a zaměstnanci se jiţ počtvrté účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Zúčastnili jsme se soutěţe O nejkrásnější vánoční stromeček a umístili jsme se v jedné z kategorií na 1. místě. Ozdoby na stromek šili uţivatelé společně v dílně. V rámci akce Noc kostelů jsme umoţnili veřejnosti navštívit zámeckou kapli (cca 100 účastníků). Při akci Dny evropského dědictví si přišlo prohlédnout zámecké prostory cca 140 návštěvníků. Dále se výrobky naší uţivatelky posílaly na soutěţ Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Do této soutěţe bychom se chtěli zapojit i v následujícím roce. V letošním roce se jedna z našich uţivatelek úspěšně účastnila soutěţe Českého rozhlasu Pardubice a klubu Primababča a stala se celkovou vítězkou Primababča Členky klubu Primababča v našem domově navštěvují i další uţivatele a navázali pěknou spolupráci. 17

19 V průběhu celého roku 2011 probíhala v domově průběţná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá odborná praxe 1 studentky vyšší odborné školy a 4 průběţné a souvislé praxe studentek vysoké školy. Zajišťujeme praxi pro účastníky kurzů Pracovník v sociálních sluţbách, pořádaných ÚP v Chrudimi. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili DS Mladá Boleslav, Domov Háj, Buda, Náměšť nad Oslavou, Sanatorium TOPAS Seč. V rámci získávání zkušeností se ředitelka zúčastnila pracovní cesty, organizované APSS Středočeského kraje. Ve dnech navštívila 3 pobytová zařízení sociální péče v Slovinsku - Stará Gora, v Dutovlje a Srednaja vas. Náš Domov navštívili zaměstnanci a uţivatelé z Centra TOPAS Seč, z DS Drachtinka Hlinsko, DZP Leontýn, Náměšť nad Oslavou. Domov je členem profesního sdruţení Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb a na začátku roku se stal i členem Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních sluţbách. Pod záštitou APSS ČR jsme se účastnili Týdne sociálních sluţeb a po 2 dny jsme uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 79 osob. Dobrovolnická činnost Jiţ od r do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uţivatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic převzala v pololetí práci v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uţivatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků. XI. SPONZORING Na základě 23 darovacích smluv (v souladu s 27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrţeli na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uţivatele DS částku ,- Kč, na vydání knihy k 60. výročí zaloţení DS v r částku ,- Kč. Dále jsme obdrţeli věcné dary: MK Market: ,-Kč (hygienické a kosmetické přípravky pro uţivatele, dárkové hyg. balíčky pro 154 uţivatelů, 2 vzdělávací semináře pro zaměstnance DS) Tena: ,-Kč (hygienické pomůcky) Abena 5.287,- Kč (hygienické pomůcky) Hradecká pekárna: 3.244,-Kč (trvanlivé pečivo, dort pro turnaj v petanque a recitační soutěţ) Hovorka catering: 2.390,- Kč (sušenky, čaje, trvanlivé potraviny turnaj v pétanque a recitační soutěţ) Efes 500,- Kč (mandarinky, jablka na recitační soutěţ) Gira 1.000,- Kč (hroznové víno, banány na recitační soutěţ) První stavební (6 lahví bílého vína) Zdeněk Kincl (2 kosmetické balíčky a hra Aktivity) 18

20 XII. POCHVALY A STÍŢNOSTI Během roku 2011 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 7 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stíţností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby ze dne Z toho stíţnost : oprávněná 1 neoprávněná 4 částečně oprávněná 1 odloţena 1 Jedna oprávněná stíţnost byla od pracovnice ošetřovatelského úseku, která podala stíţnost na nevhodné chování uţivatele. Z celkového počtu stíţností si zbylých 6 stíţností podal jeden stejný uţivatel. Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. Spokojenost s kvalitou sluţeb pro uţivatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uţivatelů a na schůzi výboru uţivatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 2x týdně vybírá a eviduje za rok 2011 bylo ve schránkách 16 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k nevhodnému chování některých uţivatelů. - vyhodnocením anket (3 anonymní ankety pro rodinné příslušníky, pro uţivatele, pro dobrovolníky a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stíţnostech V roce 2011 bylo zaevidováno 118 mimořádných událostí, z toho: 28 zdravotních mimořádných událostí a 90 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. XIII. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - nesplněno 2. stávajícím uţivatelům, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu sluţeb - splněno částečně 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů - nesplněno 4. vestavba bezbariérové rampy ve 3. NP splněno 19

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 Zahájení projektu: 1.6.2011 Ukončení projektu: 30.11.2012

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz, www: domov-hm.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2013 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2012 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, HEŘMANŮV MĚSTEC

DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, HEŘMANŮV MĚSTEC DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - domov pro seniory Domov pro seniory Heřmanův

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 30.3.2010 1 Základní údaje: 1.Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více