VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO tel , , www: domov-hm.cz

2 OBSAH: I. základní údaje o zařízení str. 2 II. uţivatelé str. 2 III. personální vybavení str. 4 IV. stavební úpravy a rekonstrukce str. 5 V. lékařské a ošetřovatelské sluţby str. 7 VI. vzdělávání str. 8 VII. BOZP VIII. kontrolní činnost IX. kulturní a společenské aktivity str.11 str.11 str.12 X. spolupráce s institucemi str.17 XI. sponzoring XII. pochvaly a stíţnosti XIII. závěrečné hodnocení XIV. plán na rok 2012 XV. komentář k výsledkům hospodaření str.18 str.19 str.19 str.23 str.24 1

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouţí tomuto účelu od r Od r poskytujeme sluţby ve 2 objektech (zámek 130 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje z jsme v r poskytovali 3 pobytové sociální sluţby: Domov pro seniory - 75 míst Domov se zvláštním reţimem - 50 míst Domov pro osoby se zdravotním postiţením - 21 míst (ţádosti nepřijímáme od r. 2006, sluţba byla k ukončena). Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota ve stáří. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního ţivota. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. II. UŢIVATELÉ Přehled o počtu žádostí Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Počet podaných ţádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Kapacita Počet uţivatelů k Z toho muţi ţeny Prům. počet uţiv. za rok 75,57 50,09 17,58 143,24 2

4 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby ze ZP celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uţivatelů 75,4 79,2 56,9 75,2 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. Režimem Domov pro osoby se ZP celkem Stav k Přijato celkem Z toho muţi ţeny Pobyt ukončilo celkem Z toho do soukromí do jiného zařízení výpovědí zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Počet pokojů DZP Celkem Jednolůţkový Dvoulůţkový Třílůţkový Čtyřlůţkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS Počet zemřelých v DZR Počet zemřelých v DZP Počet zemřelých celkem (151) x 0 (28) 27 (179) (151) x 1 (28) 27 (179) (79) 13 (kap. 58 ) 1 (28) 19 (165) (75) 13 (50) 2 (28) 25 (153) (75) 15 (50) 3 (21) 27 (146) 3

5 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2007 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 146 I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh sluţby Počet uţivatelů Platí plnou úhradu Platí částeč. úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdrav. postiţením celkem Ve 2 případech doplácí do plné úhrady rodina. III. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 11 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou (10) - odešlo 15, výpověď ze strany zaměstnance (1), ukončení ve zkušební době (1), ukončení dohodou (2), odchod do starobního důchodu (11) - pracovní smlouvy na dobu určitou (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 97,64 Skut. průměr. počet zaměstnanců: 98,1 4

6 Překročení plánovaného počtu míst bylo způsobeno velkou obměnou pracovního týmu (odchod 11 zaměstnanců do důchodu) a nutností zapracovat zaměstnance nové. Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstn. DS Počet zaměstn. DZR Počet zaměstn. DZP Počet zaměstnanců. celkem Ředitelka 0,5 0,3 0,2 1 Referent majetkové správy 0,5 0,3 0,2 1 Účetní a mzd. účetní 1 0,6 0,4 2 Pokladní 0,25 0,15 0,1 0,5 Střední zdravotnický personál 6,5 4,3 2,2 13 Sociální pracovnice 1,5 0,9 0,6 3 Ergoterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost 18 1,5 16 0,9 6 0, Fyzioterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Psycholog 0,5 0,3 0,2 1 Vychovatel Údrţbáři 2,5 1,5 1 5 Pradleny 2 1,2 0,8 4 Uklízečky 6,5 3,3 1,2 11 Provozní 0,5 0,3 0,2 1 Skladník 0,25 0,15 0,1 0,5 Kuchaři 4 2,4 1,6 8 Projekt OPLZZ (manaţer,asistenti) 0,3 0,3 0,04 0,64 Celkem 47,3 33,5 16,84 97,64 Přehled o nemocenských dávkách Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 4,72 3,65 7,14 +3,49 Počet pracovních neschopností - z toho prac. úrazů - OČR IV. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE Oprava šatny údrţby , Oprava místnosti pro kadeřnici a pedikérku ,- Oprava omítek a vybudování WC pokoj č ,- 5

7 nové prostory pro kadeřnictví a pedikúru vybudování WC jako součást pokoje č. 5 Oprava omítek hala a pokoj č.7 úsek č. l ,- Zateplení budníků a stropů v podkroví ,- Oprava plotu č.p ,- Výměna litinových radiátorů 3.úsek ,- Výměna posuvných dveří ,- Zpevnění ploch před branou objektu ,- Oprava brány a kovového oplocení ,- Oprava plotu v zahradě u potoka ,- Pokácení a likvidace buku v parku ,- Dodávka a montáţ dveří včetně zárubní úsek.č ,- Oprava střechy věţe ,- Výsadba stromů v parku ,- Restaurování 1 ks zámeckých dveří - 1. podlaţí Restaurování 1 ks zámeckých dveří hl. vchod ,- 6

8 V. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská sluţba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uţivatele. V případě potřeby je moţná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích vyuţívána RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped oční stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně 1x za 6 měsíců dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců sloţený se SZP s registrací a pracovníků přímé obsluţné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O kaţdém uţivateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uţivatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Sluţby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uţivatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běţný způsob ţivota. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uţivatele s respektem k jeho schopnostem, moţnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče byla poskytována registrovanou fyzioterapeutkou do Denní využívání rehabilitace: Magnetoterapie 1-5 uţivatelů dle ordinace lékaře Elektroléčba 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Ultrazvuk 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Lymfodrenáţ 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Inhalace 1-3 uţivatelé dle ordinace lékaře VK HK 1 uţivatel dle ordinace lékaře Masáţní deska na záda 10 uţivatelů MOTOmed Viva 2(rotoped) 15 uţivatelů Stimulační deska na DK 15 uţivatelů LTV 7 uţivatelů Od je podpora pro udrţování fyzických schopností uţivatelů zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních sluţbách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běţné denní aktivity, ale i cvičení a drobné 7

9 masáţní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. Denní aktivity: MOTOmed Viva 2(rotoped) Masáţní deska na záda Stimulační deska na DK LTV Canisterapie 15 uţivatelů 10 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů 6 uţivatelů Canisterapie na pokoji uţivatelky VI. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální sluţby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, coţ je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2011 bylo vzdělávání našich zaměstnanců řešeno komplexně dle plánovaných kurzů v rámci projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a analýza standardů - registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Tímto projektem zajišťujeme vzdělávání i 3 partnerským organizacím DS Hortenzie Bořanovice, DS Dobřichovice a DS Pyšely. 8

10 Vzdělávací kurz v DS Hortenzie v Bořanovicích Projekt je hrazen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Účastní se všichni pracovníci v sociálních sluţbách v přímé i nepřímé péči. Projekt bude pokračovat i v průběhu roku 2012 dle předem naplánovaného harmonogramu. Kurzy v roce 2011 byly zaměřeny zejména na komunikační dovednosti při práci s uţivateli, aktivizace seniorů, ale také prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců. Během celého roku probíhala pravidelná supervizní setkání týmů se supervizorkou, která do našeho zařízení jezdí téměř 10 let. Po společné domluvě bylo rozhodnuto, ţe tato spolupráce bude ukončena a jsou dohodnuta nová setkání se supervizním týmem 2 odborníků, která budou kromě zpětné vazby obsahovat i revizi a připomínky ke standardům kvality sociálních sluţeb. Únor: Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěţe 1 zam. Březen: Konference Potřebují sociální pracovníci zákon? APSS ČR 3 Psychobiografický model Prof. E. Böhma ECOLI 1 Duben: Školení dezinfekce Ecolab - 30 Konference Kvalita v sociálních sluţbách APSS ČR - 1 Aktivizace seniorů - 54 Květen: Konference zdravotnických pracovníků v soc. sluţbách APSS ČR - 1 Konference Dlouhodobá péče v ČR APSS ČR - 2 Červenec: Odborná stáţ v DZP Leontýn - 3 Srpen: Alternativní a augmentativní komunikace Projekt EU - 21 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků Abena - 2 Tvorba aktivizačních programů pro seniory Projekt EU - 22 Fundraising APSS ČR - 1 Říjen: Značka kvality a E-Qalin - APSS ČR - 2 Spirituální péče - Projekt EU - 21 Prevence syndromu vyhoření Projekt EU 22 Problematika duševních nemocí Marlin,s.r.o

11 Listopad: Zákon o sociálních sluţbách Vzdělávací centrum Morava 1 Ţivot ohroţující stavy - Curatio 4 Specifika komunikace se seniory Projekt EU - 20 Komunikační dovednosti při práci s klientem Projekt EU 20 Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru Marlin,s.r.o. - 1 Prosinec: Stáţ Senior centrum Topas Seč - 4 Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Curatio 3 Stáţ v DS Baţantnice H.M. - 8 Ochrana práv uţivatelů Projekt EU - 21 Doprovázení umírajících Projekt EU 19 PNP a jiné změny zákona o soc. sluţbách Ing. Petreková - 1 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. b) administrativa Leden Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Únor Červen Říjen Listopad Prosinec Mzdy Klatovy Aktuality ve mzdovém účetnictví NOVEKO Brno Aktuality v účtování příspěvkových organizací Mzdové účetnictví Mgr. Kučerová Exekuce, aktuality ve mzdovém účetnictví Systém odměňování zaměstnanců zařízení sociálních sluţeb Daň ze závislé činnosti Aktuality pro mzdové účetnictví c) provozní úsek Duben Jak a z čeho vařit ve společném stravování Květen Nařízení EP a Rady ES o hygieně potravin Červen Zadávání veřejných zakázek d) ředitelka Duben Červen Říjen Listopad Gerontologické dny v Teplicích Zadávání veřejných zakázek Kvalita sociálních sluţeb Značka kvality a E-Qalin Konference SENIOR LIVING V r byly náklady na vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání, hrazené z projektu ESF Náklady na vzdělávání (včetně supervizí) ,- Kč ,- Kč ,- Kč 10

12 Externí audity a konzultace V termínu se uskutečnil rozvojový audit na dodrţování kvality a standardů sociálních sluţeb ve sluţbě DS. Dvoučlenný tým auditorů provedl dvoudenní prohlídku zařízení, rozhovory se zaměstnanci i uţivateli a předchozí prostudování zaslaných materiálů ke standardu č. 8 - č. 15. Z auditu jsme obdrţeli závěrečné zhodnocení s praktickým doporučením, jak materiály zlepšit a zavést do praxe. Tento audit byl přínosem jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova. Účastnili jsme se dvou konzultací na sluţbu DS i DZR. Jednalo se o konzultaci standardů v rámci projektu Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality poskytovaných sluţeb v rámci Pardubického kraje. Byla vypracována prvotní zakázka a zaslání materiálů ke standardům, které jsme následně osobně konzultovali. Po půl roce proběhla druhá konzultace, kde jsme se věnovali dalším materiálům i opravám a změnám. Termíny a VII. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněţ zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uţivatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo Pracovní úrazy - 2 (kuchař 13 kal. dnů, a pracovnice sociální péče 22 dnů) VIII. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád ). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závaţných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Kontrolní činnost byla prováděna dle ročního plánu kontrol, příp. namátkově. Pokud je o kontrole proveden zápis, je kontrolovaný zaměstnanec seznámen se zápisem. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamţitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Všechny kontroly, o nichţ je proveden písemný záznam jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. Na nejbliţší pracovní poradě vedení je projednáván zápis z kontroly, provedené externími kontrolními orgány. Vedoucí zaměstnanci manaţeři vypracovávají 2 x ročně zprávu o provedených kontrolách na svém úseku. Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně (červenec a leden). a) ekonomický úsek V průběhu roku 2011 bylo provedeno 10 kontrol, 9 dle plánu kontrolní činnosti, 1 kontrola byla namátková. Ze všech kontrol byly vyhotoveny zápisy, se kterými byly pracovnice seznámeny. Výsledek kontrol: 9 bez připomínek, 1 připomínka s navrţeným opatřením, které bylo následně provedeno 11

13 b) sociálně ošetřovatelský úsek Za rok 2011 bylo na jednotlivých úsecích provedeno 39 kontrol včetně vypracovaných zápisů a uvedením výsledků, případně navrţených opatření. Výsledek kontrol: 18 bez připomínek, 9 s drobnými nedostatky příp. doporučením, 12 s nedostatky a opatřením. Veškeré nedostatky byly postupně odstraněny viz následné kontroly. b) provozní úsek Počet provedených kontrol byl 19. O kontrolách byly vypracovány zápisů. Výsledek kontrol: 1x neplnění prac. povinností, 9x nedostatky a opatření, 9x bez připomínek d) externí kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 23. a bez opatření MHMP odbor SOC kontrola kvality sociální sluţby a zjišťování spokojenosti uţivatelů sluţby bez opatření Krajská hygienická stanice Pardubice stravovací provoz 2 drobné připomínky (nová noţní baterie u výlevky, nátěr robotu) Krajská hygienická stanice Pardubice státní zdravotní dozor 1 připomínka (v prádelně v prostoru ţehlírny porušena omítka) Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením státní dotace MPSV , bez připomínek MPSV následná finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu bez závad Hlídací agentura Pardubice kontrola 4 práce neschopných zaměstnanců bez závad Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 30. ledna Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol byl upraven Plán kontrol na r. 2012, který převzaly manaţerky úseků. Do kontrolního systému budou zapojeny nově 2 sociální pracovnice. Jejich zapojení v oblasti kontroly dodrţování zákona č. 108/2006 Sb. bude dalším předpokladem zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb. Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r byla odeslána elektronicky na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP. IX. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 5. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 19. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 2. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 16. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 25. února 2011 Divadelní představení Pardubice 12

14 2. března 2011 Solná jeskyně 3. března 2011 Beseda o plavbě lodí 10. března 2011 Květinková zábava 22. března 2011 Hudební vystoupení Bajkajlaj 30. března 2011 Solná jeskyně 5. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA I. 13.dubna 2011 Solná jeskyně 15.dubna 2011 Představení divadla Pardubice 26. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA II. 28. dubna 2011 Krčský skřivan-pěvecká soutěţ 3. května 2011 Místní kolo v pétanque 5. května 2011 Májový oheň v oáze 9. května 2011 Vystoupení dětí z mateřské školy 26. května 2011 Májové koulení turnaj v petanque, 8. ročník 1. června 2011 Společné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ v parku 2. června 2011 Oslava 5. výročí otevření vily 3. června 2011 Divadelní vystoupení na hradě Kunětická hora 9. června 2011 Soutěţ Tuzemský,,Um Praha Háje 14. června 2011 Výlet pro uţivatele na zámek Rychnov n. Kněţnou 17. června 2011 Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem 22. června 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v DS U Baţantnice 22. června 2011 Výlet pro uţivatele do vápenky v Závratci 29. června 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 13. července 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 20. července 2011 Výlet pro uţivatele pivovar Rychtář v Hlinsku 13

15 27. července 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 28. července 2011 Koncert harmonikář p. Marinov 3. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 9. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do mini zoo Habrkovice 10. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 17. srpna 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 23. srpna 2011 Pouťová zábava s hudbou 29. srpna 2011 Výlet pro uţivatele na pouť 31. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 22. září 2011 Létofuč v oáze 27. září 2011 Slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani 14

16 6. října 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v Malešicích 11. října 2011 Den otevřených dveří 12. října 2011 Účast uţivatelů na taneční soutěţi Kobylisy 14. října 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 20. října 2011 Účast uţivatelů na soutěţi v šipkách v Chodově 25. října 2011 Prohlídka výstavy obrazů Pardubice 3. listopadu 2011 Pěvecké vystoupení Hašlerovky 9. listopadu 2011 Beseda o cestě na motorce Západní Afrikou 15. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek místní kolo 22. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek 27. listopadu 2011 Předvánoční trh výrobků uţivatelů na náměstí v HM 2. prosince 2011 Návštěva jarmarku v zařízení Topaz Seč 6. prosince 2011 Mikulášské předání balíčků 9. prosince 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 14. prosince 2011 Návštěva dětí z MŠ Heřmanův Městec prosince 2011 Vánoční jarmark výrobků 19.prosince 2011 Pěvecké vystoupení sboru Vlastislav 22. prosince 2011 Vánoční besídka v sále 24. prosince 2011 Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru 28. prosince 2011 Přehlídka psích spřeţení v parku 29. prosince 2011 Silvestrovská zábava s hudbou Náklady na pořádání kulturních akcí pro uţivatele za r představovaly částku ,- Kč. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uţivatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato moţnost je i pro 15

17 uţivatele na invalidních vozících a zájem uţivatelů o tuto činnost je vysoký. Důleţitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdruţení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je moţnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice, která byla v roce 2011 rozšířena o předplatné na veřejné generálky na Malé scéně. Mezi běţné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uţivatelé moţnost zapojit se do hraní společenských her. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a nově pletou košíčky z novinových ruliček. Uţivatelé pracují téţ v keramické dílně, která slouţí téţ jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. V letošním roce se několik uţivatelů společně se zaměstnanci opětovně věnovalo skupinovému nacvičování několika vystoupení. Jednalo se o pohádku Jeníček a Mařenka, jedno scénické taneční vystoupení, a na konec roku i pásmo koled s doprovodem kláves. Pro uţivatele bylo zakoupeno několik nových her na vnitřní i venkovní vyuţití (např. indorpetanque, kuţelník ), ale také například kytara pro doprovod lidových písniček. Kaţdý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). Jiţ 18. rokem vydáváme časopis Zámecký zpravodaj, do něhoţ přispívají uţivatelé i zaměstnanci domova. Tento časopis převzala od pololetí sociální pracovnice, která navrhla novou obsahovou i grafickou podobu časopisu, který nazvala U nás doma. Obsah časopisu tvoří příspěvky ze všech úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s velmi pěknou a čtivou podobou. Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 8. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 7. ročník soutěţe v recitaci (Zámecký šotek), jemuţ letos podruhé předcházelo i místní kolo soutěţe. Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdruţování uţivatelů i zaměstnanců ostatních domovů. 16

18 X. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Nadále úzce spolupracujeme s mnoha institucemi z Heřmanova Městce. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uţivatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níţ zaměstnanci a uţivatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně. Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů. V roce 2011 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 12 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to zejména s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřeţení. Akce jsou společné pro uţivatele domova i občany Heřmanova Městce. Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uţivatelům k ţivotním jubileím. Uţivatelé a zaměstnanci se jiţ počtvrté účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Zúčastnili jsme se soutěţe O nejkrásnější vánoční stromeček a umístili jsme se v jedné z kategorií na 1. místě. Ozdoby na stromek šili uţivatelé společně v dílně. V rámci akce Noc kostelů jsme umoţnili veřejnosti navštívit zámeckou kapli (cca 100 účastníků). Při akci Dny evropského dědictví si přišlo prohlédnout zámecké prostory cca 140 návštěvníků. Dále se výrobky naší uţivatelky posílaly na soutěţ Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Do této soutěţe bychom se chtěli zapojit i v následujícím roce. V letošním roce se jedna z našich uţivatelek úspěšně účastnila soutěţe Českého rozhlasu Pardubice a klubu Primababča a stala se celkovou vítězkou Primababča Členky klubu Primababča v našem domově navštěvují i další uţivatele a navázali pěknou spolupráci. 17

19 V průběhu celého roku 2011 probíhala v domově průběţná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá odborná praxe 1 studentky vyšší odborné školy a 4 průběţné a souvislé praxe studentek vysoké školy. Zajišťujeme praxi pro účastníky kurzů Pracovník v sociálních sluţbách, pořádaných ÚP v Chrudimi. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili DS Mladá Boleslav, Domov Háj, Buda, Náměšť nad Oslavou, Sanatorium TOPAS Seč. V rámci získávání zkušeností se ředitelka zúčastnila pracovní cesty, organizované APSS Středočeského kraje. Ve dnech navštívila 3 pobytová zařízení sociální péče v Slovinsku - Stará Gora, v Dutovlje a Srednaja vas. Náš Domov navštívili zaměstnanci a uţivatelé z Centra TOPAS Seč, z DS Drachtinka Hlinsko, DZP Leontýn, Náměšť nad Oslavou. Domov je členem profesního sdruţení Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb a na začátku roku se stal i členem Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních sluţbách. Pod záštitou APSS ČR jsme se účastnili Týdne sociálních sluţeb a po 2 dny jsme uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 79 osob. Dobrovolnická činnost Jiţ od r do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uţivatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic převzala v pololetí práci v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uţivatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků. XI. SPONZORING Na základě 23 darovacích smluv (v souladu s 27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrţeli na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uţivatele DS částku ,- Kč, na vydání knihy k 60. výročí zaloţení DS v r částku ,- Kč. Dále jsme obdrţeli věcné dary: MK Market: ,-Kč (hygienické a kosmetické přípravky pro uţivatele, dárkové hyg. balíčky pro 154 uţivatelů, 2 vzdělávací semináře pro zaměstnance DS) Tena: ,-Kč (hygienické pomůcky) Abena 5.287,- Kč (hygienické pomůcky) Hradecká pekárna: 3.244,-Kč (trvanlivé pečivo, dort pro turnaj v petanque a recitační soutěţ) Hovorka catering: 2.390,- Kč (sušenky, čaje, trvanlivé potraviny turnaj v pétanque a recitační soutěţ) Efes 500,- Kč (mandarinky, jablka na recitační soutěţ) Gira 1.000,- Kč (hroznové víno, banány na recitační soutěţ) První stavební (6 lahví bílého vína) Zdeněk Kincl (2 kosmetické balíčky a hra Aktivity) 18

20 XII. POCHVALY A STÍŢNOSTI Během roku 2011 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 7 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stíţností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby ze dne Z toho stíţnost : oprávněná 1 neoprávněná 4 částečně oprávněná 1 odloţena 1 Jedna oprávněná stíţnost byla od pracovnice ošetřovatelského úseku, která podala stíţnost na nevhodné chování uţivatele. Z celkového počtu stíţností si zbylých 6 stíţností podal jeden stejný uţivatel. Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. Spokojenost s kvalitou sluţeb pro uţivatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uţivatelů a na schůzi výboru uţivatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 2x týdně vybírá a eviduje za rok 2011 bylo ve schránkách 16 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k nevhodnému chování některých uţivatelů. - vyhodnocením anket (3 anonymní ankety pro rodinné příslušníky, pro uţivatele, pro dobrovolníky a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stíţnostech V roce 2011 bylo zaevidováno 118 mimořádných událostí, z toho: 28 zdravotních mimořádných událostí a 90 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. XIII. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - nesplněno 2. stávajícím uţivatelům, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu sluţeb - splněno částečně 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů - nesplněno 4. vestavba bezbariérové rampy ve 3. NP splněno 19

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Stráţovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Domov Horizont,

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více