VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO tel , , www: domov-hm.cz

2 OBSAH: I. základní údaje o zařízení str. 2 II. uţivatelé str. 2 III. personální vybavení str. 4 IV. stavební úpravy a rekonstrukce str. 5 V. lékařské a ošetřovatelské sluţby str. 7 VI. vzdělávání str. 8 VII. BOZP VIII. kontrolní činnost IX. kulturní a společenské aktivity str.11 str.11 str.12 X. spolupráce s institucemi str.17 XI. sponzoring XII. pochvaly a stíţnosti XIII. závěrečné hodnocení XIV. plán na rok 2012 XV. komentář k výsledkům hospodaření str.18 str.19 str.19 str.23 str.24 1

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouţí tomuto účelu od r Od r poskytujeme sluţby ve 2 objektech (zámek 130 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického kraje z jsme v r poskytovali 3 pobytové sociální sluţby: Domov pro seniory - 75 míst Domov se zvláštním reţimem - 50 míst Domov pro osoby se zdravotním postiţením - 21 míst (ţádosti nepřijímáme od r. 2006, sluţba byla k ukončena). Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota ve stáří. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality ţivota lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního ţivota. Aktivně pomáháme při udrţování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva kaţdého uţivatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běţným způsobem ţivota, prostředím a rodinou. II. UŢIVATELÉ Přehled o počtu žádostí Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Počet podaných ţádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby se ZP Celkový stav Kapacita Počet uţivatelů k Z toho muţi ţeny Prům. počet uţiv. za rok 75,57 50,09 17,58 143,24 2

4 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Domov pro osoby ze ZP celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uţivatelů 75,4 79,2 56,9 75,2 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. Režimem Domov pro osoby se ZP celkem Stav k Přijato celkem Z toho muţi ţeny Pobyt ukončilo celkem Z toho do soukromí do jiného zařízení výpovědí zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Počet pokojů DZP Celkem Jednolůţkový Dvoulůţkový Třílůţkový Čtyřlůţkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS Počet zemřelých v DZR Počet zemřelých v DZP Počet zemřelých celkem (151) x 0 (28) 27 (179) (151) x 1 (28) 27 (179) (79) 13 (kap. 58 ) 1 (28) 19 (165) (75) 13 (50) 2 (28) 25 (153) (75) 15 (50) 3 (21) 27 (146) 3

5 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2007 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 146 I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh sluţby Počet uţivatelů Platí plnou úhradu Platí částeč. úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním reţimem Domov pro osoby se zdrav. postiţením celkem Ve 2 případech doplácí do plné úhrady rodina. III. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 11 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou (10) - odešlo 15, výpověď ze strany zaměstnance (1), ukončení ve zkušební době (1), ukončení dohodou (2), odchod do starobního důchodu (11) - pracovní smlouvy na dobu určitou (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 97,64 Skut. průměr. počet zaměstnanců: 98,1 4

6 Překročení plánovaného počtu míst bylo způsobeno velkou obměnou pracovního týmu (odchod 11 zaměstnanců do důchodu) a nutností zapracovat zaměstnance nové. Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstn. DS Počet zaměstn. DZR Počet zaměstn. DZP Počet zaměstnanců. celkem Ředitelka 0,5 0,3 0,2 1 Referent majetkové správy 0,5 0,3 0,2 1 Účetní a mzd. účetní 1 0,6 0,4 2 Pokladní 0,25 0,15 0,1 0,5 Střední zdravotnický personál 6,5 4,3 2,2 13 Sociální pracovnice 1,5 0,9 0,6 3 Ergoterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost 18 1,5 16 0,9 6 0, Fyzioterapeut 0,5 0,3 0,2 1 Psycholog 0,5 0,3 0,2 1 Vychovatel Údrţbáři 2,5 1,5 1 5 Pradleny 2 1,2 0,8 4 Uklízečky 6,5 3,3 1,2 11 Provozní 0,5 0,3 0,2 1 Skladník 0,25 0,15 0,1 0,5 Kuchaři 4 2,4 1,6 8 Projekt OPLZZ (manaţer,asistenti) 0,3 0,3 0,04 0,64 Celkem 47,3 33,5 16,84 97,64 Přehled o nemocenských dávkách Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 4,72 3,65 7,14 +3,49 Počet pracovních neschopností - z toho prac. úrazů - OČR IV. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE Oprava šatny údrţby , Oprava místnosti pro kadeřnici a pedikérku ,- Oprava omítek a vybudování WC pokoj č ,- 5

7 nové prostory pro kadeřnictví a pedikúru vybudování WC jako součást pokoje č. 5 Oprava omítek hala a pokoj č.7 úsek č. l ,- Zateplení budníků a stropů v podkroví ,- Oprava plotu č.p ,- Výměna litinových radiátorů 3.úsek ,- Výměna posuvných dveří ,- Zpevnění ploch před branou objektu ,- Oprava brány a kovového oplocení ,- Oprava plotu v zahradě u potoka ,- Pokácení a likvidace buku v parku ,- Dodávka a montáţ dveří včetně zárubní úsek.č ,- Oprava střechy věţe ,- Výsadba stromů v parku ,- Restaurování 1 ks zámeckých dveří - 1. podlaţí Restaurování 1 ks zámeckých dveří hl. vchod ,- 6

8 V. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská sluţba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uţivatele. V případě potřeby je moţná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích vyuţívána RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped oční stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně 1x za 6 měsíců dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců sloţený se SZP s registrací a pracovníků přímé obsluţné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O kaţdém uţivateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Kaţdý uţivatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uţivatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Sluţby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uţivatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běţný způsob ţivota. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uţivatele s respektem k jeho schopnostem, moţnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče byla poskytována registrovanou fyzioterapeutkou do Denní využívání rehabilitace: Magnetoterapie 1-5 uţivatelů dle ordinace lékaře Elektroléčba 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Ultrazvuk 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Lymfodrenáţ 1-2 uţivatelé dle ordinace lékaře Inhalace 1-3 uţivatelé dle ordinace lékaře VK HK 1 uţivatel dle ordinace lékaře Masáţní deska na záda 10 uţivatelů MOTOmed Viva 2(rotoped) 15 uţivatelů Stimulační deska na DK 15 uţivatelů LTV 7 uţivatelů Od je podpora pro udrţování fyzických schopností uţivatelů zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních sluţbách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běţné denní aktivity, ale i cvičení a drobné 7

9 masáţní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. Denní aktivity: MOTOmed Viva 2(rotoped) Masáţní deska na záda Stimulační deska na DK LTV Canisterapie 15 uţivatelů 10 uţivatelů 15 uţivatelů 7 uţivatelů 6 uţivatelů Canisterapie na pokoji uţivatelky VI. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální sluţby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, coţ je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2011 bylo vzdělávání našich zaměstnanců řešeno komplexně dle plánovaných kurzů v rámci projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách a analýza standardů - registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Tímto projektem zajišťujeme vzdělávání i 3 partnerským organizacím DS Hortenzie Bořanovice, DS Dobřichovice a DS Pyšely. 8

10 Vzdělávací kurz v DS Hortenzie v Bořanovicích Projekt je hrazen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Účastní se všichni pracovníci v sociálních sluţbách v přímé i nepřímé péči. Projekt bude pokračovat i v průběhu roku 2012 dle předem naplánovaného harmonogramu. Kurzy v roce 2011 byly zaměřeny zejména na komunikační dovednosti při práci s uţivateli, aktivizace seniorů, ale také prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců. Během celého roku probíhala pravidelná supervizní setkání týmů se supervizorkou, která do našeho zařízení jezdí téměř 10 let. Po společné domluvě bylo rozhodnuto, ţe tato spolupráce bude ukončena a jsou dohodnuta nová setkání se supervizním týmem 2 odborníků, která budou kromě zpětné vazby obsahovat i revizi a připomínky ke standardům kvality sociálních sluţeb. Únor: Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěţe 1 zam. Březen: Konference Potřebují sociální pracovníci zákon? APSS ČR 3 Psychobiografický model Prof. E. Böhma ECOLI 1 Duben: Školení dezinfekce Ecolab - 30 Konference Kvalita v sociálních sluţbách APSS ČR - 1 Aktivizace seniorů - 54 Květen: Konference zdravotnických pracovníků v soc. sluţbách APSS ČR - 1 Konference Dlouhodobá péče v ČR APSS ČR - 2 Červenec: Odborná stáţ v DZP Leontýn - 3 Srpen: Alternativní a augmentativní komunikace Projekt EU - 21 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků Abena - 2 Tvorba aktivizačních programů pro seniory Projekt EU - 22 Fundraising APSS ČR - 1 Říjen: Značka kvality a E-Qalin - APSS ČR - 2 Spirituální péče - Projekt EU - 21 Prevence syndromu vyhoření Projekt EU 22 Problematika duševních nemocí Marlin,s.r.o

11 Listopad: Zákon o sociálních sluţbách Vzdělávací centrum Morava 1 Ţivot ohroţující stavy - Curatio 4 Specifika komunikace se seniory Projekt EU - 20 Komunikační dovednosti při práci s klientem Projekt EU 20 Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru Marlin,s.r.o. - 1 Prosinec: Stáţ Senior centrum Topas Seč - 4 Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Curatio 3 Stáţ v DS Baţantnice H.M. - 8 Ochrana práv uţivatelů Projekt EU - 21 Doprovázení umírajících Projekt EU 19 PNP a jiné změny zákona o soc. sluţbách Ing. Petreková - 1 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. b) administrativa Leden Změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Únor Červen Říjen Listopad Prosinec Mzdy Klatovy Aktuality ve mzdovém účetnictví NOVEKO Brno Aktuality v účtování příspěvkových organizací Mzdové účetnictví Mgr. Kučerová Exekuce, aktuality ve mzdovém účetnictví Systém odměňování zaměstnanců zařízení sociálních sluţeb Daň ze závislé činnosti Aktuality pro mzdové účetnictví c) provozní úsek Duben Jak a z čeho vařit ve společném stravování Květen Nařízení EP a Rady ES o hygieně potravin Červen Zadávání veřejných zakázek d) ředitelka Duben Červen Říjen Listopad Gerontologické dny v Teplicích Zadávání veřejných zakázek Kvalita sociálních sluţeb Značka kvality a E-Qalin Konference SENIOR LIVING V r byly náklady na vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání, hrazené z projektu ESF Náklady na vzdělávání (včetně supervizí) ,- Kč ,- Kč ,- Kč 10

12 Externí audity a konzultace V termínu se uskutečnil rozvojový audit na dodrţování kvality a standardů sociálních sluţeb ve sluţbě DS. Dvoučlenný tým auditorů provedl dvoudenní prohlídku zařízení, rozhovory se zaměstnanci i uţivateli a předchozí prostudování zaslaných materiálů ke standardu č. 8 - č. 15. Z auditu jsme obdrţeli závěrečné zhodnocení s praktickým doporučením, jak materiály zlepšit a zavést do praxe. Tento audit byl přínosem jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova. Účastnili jsme se dvou konzultací na sluţbu DS i DZR. Jednalo se o konzultaci standardů v rámci projektu Podpora poskytovatelů ve zlepšení kvality poskytovaných sluţeb v rámci Pardubického kraje. Byla vypracována prvotní zakázka a zaslání materiálů ke standardům, které jsme následně osobně konzultovali. Po půl roce proběhla druhá konzultace, kde jsme se věnovali dalším materiálům i opravám a změnám. Termíny a VII. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněţ zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uţivatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo Pracovní úrazy - 2 (kuchař 13 kal. dnů, a pracovnice sociální péče 22 dnů) VIII. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád ). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závaţných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Kontrolní činnost byla prováděna dle ročního plánu kontrol, příp. namátkově. Pokud je o kontrole proveden zápis, je kontrolovaný zaměstnanec seznámen se zápisem. Pokud jsou zjištěny nedostatky, jsou řešeny okamţitě nebo je stanovena lhůta k jejich odstranění. Všechny kontroly, o nichţ je proveden písemný záznam jsou projednávány na pravidelných poradách vedení. Na nejbliţší pracovní poradě vedení je projednáván zápis z kontroly, provedené externími kontrolními orgány. Vedoucí zaměstnanci manaţeři vypracovávají 2 x ročně zprávu o provedených kontrolách na svém úseku. Účinnost a výsledky kontrolního systému jsou projednávány na poradě vedení 2 x ročně (červenec a leden). a) ekonomický úsek V průběhu roku 2011 bylo provedeno 10 kontrol, 9 dle plánu kontrolní činnosti, 1 kontrola byla namátková. Ze všech kontrol byly vyhotoveny zápisy, se kterými byly pracovnice seznámeny. Výsledek kontrol: 9 bez připomínek, 1 připomínka s navrţeným opatřením, které bylo následně provedeno 11

13 b) sociálně ošetřovatelský úsek Za rok 2011 bylo na jednotlivých úsecích provedeno 39 kontrol včetně vypracovaných zápisů a uvedením výsledků, případně navrţených opatření. Výsledek kontrol: 18 bez připomínek, 9 s drobnými nedostatky příp. doporučením, 12 s nedostatky a opatřením. Veškeré nedostatky byly postupně odstraněny viz následné kontroly. b) provozní úsek Počet provedených kontrol byl 19. O kontrolách byly vypracovány zápisů. Výsledek kontrol: 1x neplnění prac. povinností, 9x nedostatky a opatření, 9x bez připomínek d) externí kontroly: Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim 23. a bez opatření MHMP odbor SOC kontrola kvality sociální sluţby a zjišťování spokojenosti uţivatelů sluţby bez opatření Krajská hygienická stanice Pardubice stravovací provoz 2 drobné připomínky (nová noţní baterie u výlevky, nátěr robotu) Krajská hygienická stanice Pardubice státní zdravotní dozor 1 připomínka (v prádelně v prostoru ţehlírny porušena omítka) Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením státní dotace MPSV , bez připomínek MPSV následná finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu bez závad Hlídací agentura Pardubice kontrola 4 práce neschopných zaměstnanců bez závad Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 30. ledna Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol byl upraven Plán kontrol na r. 2012, který převzaly manaţerky úseků. Do kontrolního systému budou zapojeny nově 2 sociální pracovnice. Jejich zapojení v oblasti kontroly dodrţování zákona č. 108/2006 Sb. bude dalším předpokladem zkvalitnění poskytovaných sociálních sluţeb. Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r byla odeslána elektronicky na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP. IX. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 5. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 19. ledna 2011 Solná jeskyně Třemošnice 2. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 16. února 2011 Solná jeskyně Třemošnice 25. února 2011 Divadelní představení Pardubice 12

14 2. března 2011 Solná jeskyně 3. března 2011 Beseda o plavbě lodí 10. března 2011 Květinková zábava 22. března 2011 Hudební vystoupení Bajkajlaj 30. března 2011 Solná jeskyně 5. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA I. 13.dubna 2011 Solná jeskyně 15.dubna 2011 Představení divadla Pardubice 26. dubna 2011 Beseda o národních parcích USA II. 28. dubna 2011 Krčský skřivan-pěvecká soutěţ 3. května 2011 Místní kolo v pétanque 5. května 2011 Májový oheň v oáze 9. května 2011 Vystoupení dětí z mateřské školy 26. května 2011 Májové koulení turnaj v petanque, 8. ročník 1. června 2011 Společné zábavné dopoledne s dětmi z MŠ v parku 2. června 2011 Oslava 5. výročí otevření vily 3. června 2011 Divadelní vystoupení na hradě Kunětická hora 9. června 2011 Soutěţ Tuzemský,,Um Praha Háje 14. června 2011 Výlet pro uţivatele na zámek Rychnov n. Kněţnou 17. června 2011 Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem 22. června 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v DS U Baţantnice 22. června 2011 Výlet pro uţivatele do vápenky v Závratci 29. června 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 13. července 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 20. července 2011 Výlet pro uţivatele pivovar Rychtář v Hlinsku 13

15 27. července 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 28. července 2011 Koncert harmonikář p. Marinov 3. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do chaloupky pod Kunětickou horou 9. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do mini zoo Habrkovice 10. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 17. srpna 2011 Výlet pro uţivatele zámek Pardubice 23. srpna 2011 Pouťová zábava s hudbou 29. srpna 2011 Výlet pro uţivatele na pouť 31. srpna 2011 Výlet pro uţivatele do Obřího akvária Hradec Králové 22. září 2011 Létofuč v oáze 27. září 2011 Slavnostní vyhlášení ankety Srdce na dlani 14

16 6. října 2011 Účast uţivatelů na sportovních hrách v Malešicích 11. října 2011 Den otevřených dveří 12. října 2011 Účast uţivatelů na taneční soutěţi Kobylisy 14. října 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 20. října 2011 Účast uţivatelů na soutěţi v šipkách v Chodově 25. října 2011 Prohlídka výstavy obrazů Pardubice 3. listopadu 2011 Pěvecké vystoupení Hašlerovky 9. listopadu 2011 Beseda o cestě na motorce Západní Afrikou 15. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek místní kolo 22. listopadu 2011 Organizace recitační soutěţe Zámecký šotek 27. listopadu 2011 Předvánoční trh výrobků uţivatelů na náměstí v HM 2. prosince 2011 Návštěva jarmarku v zařízení Topaz Seč 6. prosince 2011 Mikulášské předání balíčků 9. prosince 2011 Návštěva divadelního představení Pardubice 14. prosince 2011 Návštěva dětí z MŠ Heřmanův Městec prosince 2011 Vánoční jarmark výrobků 19.prosince 2011 Pěvecké vystoupení sboru Vlastislav 22. prosince 2011 Vánoční besídka v sále 24. prosince 2011 Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru 28. prosince 2011 Přehlídka psích spřeţení v parku 29. prosince 2011 Silvestrovská zábava s hudbou Náklady na pořádání kulturních akcí pro uţivatele za r představovaly částku ,- Kč. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uţivatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato moţnost je i pro 15

17 uţivatele na invalidních vozících a zájem uţivatelů o tuto činnost je vysoký. Důleţitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdruţení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je moţnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice, která byla v roce 2011 rozšířena o předplatné na veřejné generálky na Malé scéně. Mezi běţné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování paměti, jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uţivatelé moţnost zapojit se do hraní společenských her. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a nově pletou košíčky z novinových ruliček. Uţivatelé pracují téţ v keramické dílně, která slouţí téţ jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. V letošním roce se několik uţivatelů společně se zaměstnanci opětovně věnovalo skupinovému nacvičování několika vystoupení. Jednalo se o pohádku Jeníček a Mařenka, jedno scénické taneční vystoupení, a na konec roku i pásmo koled s doprovodem kláves. Pro uţivatele bylo zakoupeno několik nových her na vnitřní i venkovní vyuţití (např. indorpetanque, kuţelník ), ale také například kytara pro doprovod lidových písniček. Kaţdý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). Jiţ 18. rokem vydáváme časopis Zámecký zpravodaj, do něhoţ přispívají uţivatelé i zaměstnanci domova. Tento časopis převzala od pololetí sociální pracovnice, která navrhla novou obsahovou i grafickou podobu časopisu, který nazvala U nás doma. Obsah časopisu tvoří příspěvky ze všech úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s velmi pěknou a čtivou podobou. Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 8. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 7. ročník soutěţe v recitaci (Zámecký šotek), jemuţ letos podruhé předcházelo i místní kolo soutěţe. Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdruţování uţivatelů i zaměstnanců ostatních domovů. 16

18 X. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Nadále úzce spolupracujeme s mnoha institucemi z Heřmanova Městce. Jedná se o MŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, Dům dětí a mládeţe Heřmanův Městec a MŠ Prachovice. Členové těchto institucí připravují mnohé aktivity pro uţivatele domova, ale významná je i opačná spolupráce, při níţ zaměstnanci a uţivatelé domova připravují aktivity pro děti v rámci Dne dětí, vánočních svátků a podobně. Vzájemná spolupráce se stále více prohlubuje a je významným přínosem k propojení mezigeneračních vztahů. V roce 2011 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci 12 rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to zejména s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřeţení. Akce jsou společné pro uţivatele domova i občany Heřmanova Městce. Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uţivatelům k ţivotním jubileím. Uţivatelé a zaměstnanci se jiţ počtvrté účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Zúčastnili jsme se soutěţe O nejkrásnější vánoční stromeček a umístili jsme se v jedné z kategorií na 1. místě. Ozdoby na stromek šili uţivatelé společně v dílně. V rámci akce Noc kostelů jsme umoţnili veřejnosti navštívit zámeckou kapli (cca 100 účastníků). Při akci Dny evropského dědictví si přišlo prohlédnout zámecké prostory cca 140 návštěvníků. Dále se výrobky naší uţivatelky posílaly na soutěţ Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Do této soutěţe bychom se chtěli zapojit i v následujícím roce. V letošním roce se jedna z našich uţivatelek úspěšně účastnila soutěţe Českého rozhlasu Pardubice a klubu Primababča a stala se celkovou vítězkou Primababča Členky klubu Primababča v našem domově navštěvují i další uţivatele a navázali pěknou spolupráci. 17

19 V průběhu celého roku 2011 probíhala v domově průběţná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá odborná praxe 1 studentky vyšší odborné školy a 4 průběţné a souvislé praxe studentek vysoké školy. Zajišťujeme praxi pro účastníky kurzů Pracovník v sociálních sluţbách, pořádaných ÚP v Chrudimi. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili DS Mladá Boleslav, Domov Háj, Buda, Náměšť nad Oslavou, Sanatorium TOPAS Seč. V rámci získávání zkušeností se ředitelka zúčastnila pracovní cesty, organizované APSS Středočeského kraje. Ve dnech navštívila 3 pobytová zařízení sociální péče v Slovinsku - Stará Gora, v Dutovlje a Srednaja vas. Náš Domov navštívili zaměstnanci a uţivatelé z Centra TOPAS Seč, z DS Drachtinka Hlinsko, DZP Leontýn, Náměšť nad Oslavou. Domov je členem profesního sdruţení Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb a na začátku roku se stal i členem Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních sluţbách. Pod záštitou APSS ČR jsme se účastnili Týdne sociálních sluţeb a po 2 dny jsme uspořádali Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 79 osob. Dobrovolnická činnost Jiţ od r do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uţivatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic převzala v pololetí práci v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uţivatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 9 dobrovolníků. XI. SPONZORING Na základě 23 darovacích smluv (v souladu s 27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrţeli na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uţivatele DS částku ,- Kč, na vydání knihy k 60. výročí zaloţení DS v r částku ,- Kč. Dále jsme obdrţeli věcné dary: MK Market: ,-Kč (hygienické a kosmetické přípravky pro uţivatele, dárkové hyg. balíčky pro 154 uţivatelů, 2 vzdělávací semináře pro zaměstnance DS) Tena: ,-Kč (hygienické pomůcky) Abena 5.287,- Kč (hygienické pomůcky) Hradecká pekárna: 3.244,-Kč (trvanlivé pečivo, dort pro turnaj v petanque a recitační soutěţ) Hovorka catering: 2.390,- Kč (sušenky, čaje, trvanlivé potraviny turnaj v pétanque a recitační soutěţ) Efes 500,- Kč (mandarinky, jablka na recitační soutěţ) Gira 1.000,- Kč (hroznové víno, banány na recitační soutěţ) První stavební (6 lahví bílého vína) Zdeněk Kincl (2 kosmetické balíčky a hra Aktivity) 18

20 XII. POCHVALY A STÍŢNOSTI Během roku 2011 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 7 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stíţností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby ze dne Z toho stíţnost : oprávněná 1 neoprávněná 4 částečně oprávněná 1 odloţena 1 Jedna oprávněná stíţnost byla od pracovnice ošetřovatelského úseku, která podala stíţnost na nevhodné chování uţivatele. Z celkového počtu stíţností si zbylých 6 stíţností podal jeden stejný uţivatel. Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. Spokojenost s kvalitou sluţeb pro uţivatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uţivatelů a na schůzi výboru uţivatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 2x týdně vybírá a eviduje za rok 2011 bylo ve schránkách 16 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky), připomínek k nevhodnému chování některých uţivatelů. - vyhodnocením anket (3 anonymní ankety pro rodinné příslušníky, pro uţivatele, pro dobrovolníky a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stíţnostech V roce 2011 bylo zaevidováno 118 mimořádných událostí, z toho: 28 zdravotních mimořádných událostí a 90 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. XIII. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok vyhledání vhodného kandidáta na pozici ergoterapeuta - nesplněno 2. stávajícím uţivatelům, kteří nesplňují ţádnou z našich cílových skupin, budeme i nadále nápomocni při hledání vhodného typu sluţeb - splněno částečně 3. vytvořit Katalog aktivizací za účelem prezentace aktivizačních programů - nesplněno 4. vestavba bezbariérové rampy ve 3. NP splněno 19

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2012 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73

SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2009 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2009 výběr

Výroční zpráva 2009 výběr Výroční zpráva 2009 výběr 1. Úvod Na svém začátku rok 2009 pro nás znamenal především první zkušenost s inspekcí kvality sociálních sluţeb, která proběhla ve dnech 9. 2. 11. 2. 2009. Přesto, ţe jsme se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Z DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz www: domov-hm.cz

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m.

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 5 6 7 v Kč z toho: odvod do 50 % z RHMP schválené, ale RHMP zatím inv. akce - UZ 94, odpisy 4. čtvrtletí celkově

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Koncepce rozvoje sociálních služeb DD Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace v letech 2010 2012

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová

Z á p i s. RNDr. Petr Ţďánský, CSc., Ing. Pavel Bradík, RNDr. Jiří Stejskal, Bc. Blanka Moravcová Z á p i s z 14. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 24. 8. 2010 od 14 hod. Domov Dolní zámek Teplice nad Metují Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny RNDr.

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE SQ 8 Aktualizace předchozí verze z 1. 7. 2011 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb,

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2008 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2009 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více