SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013"

Transkript

1 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě tento název, jež spatřila světlo světa s prvním vydáním ememka ročníku Neznamená to však, že by se náš časopis zabýval strojírenským softwarem pouze deset let články a různá softwarová témata jej provázejí prakticky od jeho vzniku, což bylo v roce Vrátíme-li se do té doby, vzpomeňme na pomalý internet a modemy, které jsme měli u domácího počítače, nebo na neskutečné tarify za toto připojení (te v listopadu, krátce po dušičkách, taková vzpomínka není úplně mimo...). A tak vznikla idea zpřístupnit čtenářům různé softwarové drobnosti, které bylo prakticky nemyslitelné stahovat si po internetu, a výsledkem byla příloha s cédéčkem. Svět se však mění, a ten počítačový zvláš, a spolu s ním i obsah a forma softwarové přílohy. Tu si ostatně dnes můžete číst i na svém počítači nebo tabletu. Jediné, co zůstává stále stejné, je, že vám přejeme příjemné chvíle strávené nad stránkami časopisu a jeho přílohy Software pro strojaře. PAVEL MAREK II Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace XIII Jaký zvolit CAD/CAM software? IV Virtuální realita přináší správná rozhodnutí XIV Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti VI SolidWorks 2014 atraktivní 3D návrhy kdykoliv a kdekoliv XVI Bezchybná komunikace v automobilovém průmyslu VIII Konstrukce z profilů rychleji a lépe XVII Robotmaster CAD/CAM pro roboty X Za softwarem do terénu XVIII Čtvrtá průmyslová revoluce? XI Nové funkce při výpočtu rozvinů XX 3D tisk na MSV v Brně XII NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků Pro tvorbu obálky byly použity vizualizace poskytnuté společnostmi Humusoft, Dassault Systèmes SolidWorks Corp., technology-support, Centersoft a Nexnet.

2 STANOVENÍ TEPLOTY V ODLUČOVAČI STRUSKY POMOCÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE Vysoké pece slouží k tavení kovů při teplotě kolem C. Takto vysoké teploty představují prostředí, kde je třeba brát v potaz adekvátní bezpečnostní opatření, a to jak pro ochranu pracovníků, tak pro ochranu vybavení. Jedno z potenciálních nebezpečí představuje okamžik, kdy tavenina opouští pec odpichovým otvorem a putuje skrze odlučovač, kde je oddělována struska (obr. 1). Pokud tavenina opustí pec zcela nechráněna, může vystříknout a tím představuje velké nebezpečí pro operátora i zařízení. Následkem toho může být způsobena odstávka výroby. Víko odlučovače strusky Pokud chceme předejít možnému vystříknutí taveniny, musíme zajistit ochranu ve formě horního krytu odlučovače strusky. Vnější pláš krytu je vyroben z litiny a jeho vnitřní obložení je SOFTWARE PRO STROJAŘE Humusoft Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat. Taphole Slag and cast iron mix Cross section z betonu. Vnitřní obložení je nezbytné, protože bez něj by tavenina mohla velice rychle vytavit díry do vnějšího litinového pláště krytu odlučovače strusky. Betonová vložka víka odlučovače je vystavena teplotním rázům, stejně tak i korozi a erozi. Průměrná životnost horního víka odlučovače strusky je jeden měsíc. Po uplynutí této doby je zapotřebí obnovit betonovou vložku. Vzhledem k tomu, že TRB provozuje stovky vysokých pecí a každá pec může mít dva až čtyři odpichové otvory, je samozřejmě vyžadována ekonomická efektivita návrhu při zachování celkové bezpečnosti. Slag unner Skimmer Cast iron Cast iron runner Obr. 1. Roztavený kov je v levé časti a v pravé části se odděluje struska od taveniny. Oblast označená jako Cross section je předmětem studie v Comsolu Multiphysics. AIR Castiron+ Slag Obr. 2. 2D průřez odlučovačem strusky. Tavenina přichází do kontaktu s betonovou vložkou (oblast označená tmavě hnědou barvou). Počítačová simulace rozložení teplot Návrh odlučovačů strusky byl v minulosti nepřesný, protože nebylo snadné přesně měřit, co se děje uvnitř. Firma TRB tak používala pro nalezení nejvhodnějšího typu betonu použitého na vložku horního víka a určení jeho optimální tlouš ky metodu pokus-omyl. Pokud se vložka poškodila příliš rychle, pak v TRB zkusili novou kombinaci materiálů. Většina těchto rozhodnutí vycházela z teploty, které byla vložka vystavena, a ze zkušeností inženýrů. Tato metoda však měla jednu zásadní chybu, a to že inženýři v TRB neměli přesnou informaci o teplotách během celého výrobního procesu. S ohledem na vysoké teploty a vystavení tavenině je totiž nemožné umístit uvnitř odlučovače senzory, a proto zde také nebylo možné změřit přesné teploty. Z těchto důvodů se v TRB rozhodli pro zjištění rozložení teplot použít počítačovou simulaci s využitím programu Comsol Multiphysics. Pokud se výsledky této simulace pro vnější povrch budou shodovat s experimentálním měřením, pak je možné Comsol Multiphysics využít i jako dostatečně přesnou metodu pro zmapování rozložení teplot uvnitř odlučovače. Předehřev odlučovače strusky Za normálních provozních podmínek tavenina vstupuje do odlučovače, jehož teplota je kolem 500 C. Proto byl v první fázi analýzy simulován předehřev plynovým hořákem na 500 C. Na obr. 2 je znázorněna 2D geometrie průřezu odlučovače uprostřed vymezené oblasti (Cross section) z obrázku 1. Na obr. 2 jsou dva odstíny hnědé, které označují dva různé druhy betonu. První je v kontaktu s taveninou a musí odolávat proudění, korozi a teplotním rázům. V modelu je uvažována pouze vnitřní vrstva betonu. Druhý typ betonu nikdy nepřijde do kontaktu s taveninou a slouží jako nosná konstrukce. Pro výpočet předehřevu odlučovače strusky byly přijaty určité předpoklady. Prvním předpokladem je, že ke sdílení tepla dochází pouze kondukcí, a druhým, že zdrojem tepla bude plynový hořák s konstantní teplotou. Výsledky této simulace jsou výchozím bodem pro další zkoumání. Proudí vzduch pod horním víkem? Dalším krokem je simulace odpíchnutí taveniny a vlití do odlučovače strusky. Provedením této simulace získáme rozložení teplot vzduchu pod horním víkem, které se mění spolu s rychlostním polem v závislosti na čase. Z tohoto důvodu TRB vytvořila analýzu pro zmapování děje odpíchnutí taveniny a následného odtoku do odlučovače strusky po dobu 75 minut. Do této simulace je zahrnut přestup tepla kondukcí v pevných komponentech a přestup tepla přirozenou konvekcí vzduchu. Z výsledků simulace vyplývá, že stěny odlučovače strusky dosáhnou teploty totožné s teplotou taveniny (1 500 C) po 300 sekundách od odpíchnutí taveniny, viz obr. 3. Jakmile teplota stěn dosáhne shodné teploty s taveninou, rychlost přestupu tepla kondukcí se snižuje (obr. 3). Je velice zajímavé, že okolo 500 sekund času je profil prou- II MM Průmyslové spektrum

3 Time = , , Time = Time = 300 Time = ,068 33,068 36,109 Obr. 3. Výsledky simulace ukazují, že povrch betonové vložky dosáhne shodné teploty s taveninou C po 300 sekundách od odpíchnutí taveniny a teplota na rozhraní tekutina-vložka byla nastavena na C. Avšak na rozdíl od předchozí simulace byla pro dobu, kdy v odlučovači strusky není přítomna tavenina, simulována tepelná izolace tohoto rozhraní namísto nastavení teploty 500 C. Výsledky vypočteného modelu pro 24hodinový cyklus odpichování a technologických přestávek můžeme vidět na obrázku 5. Křivka 6 zobrazuje teplotu vzduchu na rozhraní s taveninou, kde teplota dosahuje až C. Teplota samotného vzduchu bez přítomnosti taveniny klesá do doby, než dosáhne hodnoty okolo 750 C (spodní čárkovaná křivka). Můžeme tedy říct, že teplota je mnohem vyšší než předpokládaných 500 C z předchozí studie. Křivka 7 zobrazuje teplotu vzduchu na rozhraní s horní vnitřní vložkou. Teplota se začíná ustalovat na hodnotě okolo 430 C po 24 hodinách. Po rozšíření simulace na celý týden můžeme pozorovat teplotu, jakou dosáhne vnější litinový obal. Pro zjednodušení výpočetní náročnosti simulace a získání výsledků v rozumném časovém horizontu je zapotřebí zjednodušit nastavení teploty vzduchu tím, že použijeme poslední hodnotu z předchozí simulace. To je možné díky tomu, že vnitřní teplota je přibližně stabilní (viz obr. 5). Podobně lze nastavit teplotu taveniny na kontaktních hranicích. Po šesti dnech odpichování a technologických přestávek teplota vnějšího pláště dosahovala teploty okolo 80 C. Ověření simulace a optimalizace horního víka K ověření výsledků simulace byla použita termovize, měření pořízená touto metodou jsou zob- dění vzduchu téměř ustálený, viz obr. 4. Simulace je zjednodušena zanedbáním pohybu vzduchu podél odlučovače strusky. Toto zanedbání zavádíme z důvodu, že uvažování podélného proudění by nepřineslo významné informace. Simulace sedmidenního ohřívacího cyklu Pokud se podíváme na studii prvního odpichu taveniny, zjistíme, že nebude-li uvažován čas pro zahřívání celého odlučovače strusky, nebudeme mít k dispozici potřebné výsledky pro ověření experimentálním měřením, což bylo původním záměrem. Pro přiblížení simulace k reálnému provozu vysokých pecí byla provedena další simulace zahrnující průtok taveniny skrz celý odlučovač strusky po dobu 75 minut a následně byl odlučovač strusky po dobu 75 minut prázdný. Tento cyklus byl simulován pro dobu sedmi dnů. Jak bylo zmíněno výše, simulace neobsahuje přestup tepla pomocí volné konvekce, a tak teplota vnitřních stěn (kde dochází ke kontaktu se vzduchem) byla nastavena na základě předchozí simulace. Nicméně model bylo nezbytné dále zdokonalit tak, aby eliminoval zjednodušení, které může významně ovlivnit výsledky. Konkrétně předchozí model uvažoval teplotu na rozhraní vzduchu a stěny vložky jako konstantní, s hodnotou 500 C. Avšak jakmile tavenina přestane proudit, nedojde ke skokové změně teploty z C na 500 C, jak bylo při zjednodušení uvažováno. Z tohoto důvodu byla provedena další simulace podobná té předchozí, kdy byla v odlučovači strusky uvažována přítomnost Time = 100 Obr. 4. Proudění ve vzduchové mezeře mezi taveninou a horním víkem se ustálí po 500 sekundách po odpíchnutí taveniny. 0,53 0,5 0 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Time = 300 1,17 1,64 1,6 1 0,8 1,4 1,2 1 0,6 0,4 0,0 0,6 0,4 0,2 0 0 Time = 500 0, MM Průmyslové spektrum III

4 Teplota (C ) Čas (s) Obr. 5. Výsledky simulace 24hodinového cyklu. Křivky 6 a 7 zobrazují průběh teploty na povrchu taveniny a na vnitřním povrchu horního víka. razena na obr. 6. Teplota naměřená termovizí je 76 C a odpovídá výsledkům simulace. Pomocí stejné experimentální metody byly pořízeny snímky vnitřní stěny horního víka, viz obr. 7. Měřením bylo zjištěno, že pokud dojde k otevření horního víka, teplota uvnitř Obr. 6. Termogram horního víka odlučovače strusky tí do 10 C. Díky simulaci v programu Comsol Multiphysics tak inženýři z TRB získali potřebné informace o dění uvnitř odlučovače strusky a na horním víku. Výsledky simulací byly překvapivé teploty na vnitřní stěně dosahují hodnot pouze 400 C SOFTWARE PRO STROJAŘE VIRTUÁLNÍ REALITA PŘINÁŠÍ SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ Mecas ESI Když v roce 2011 provedla ESI Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení založených na technologii virtuální reality německé společnosti IC.IDO ( I see I do ), stala se Mecas ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Ma arska, Polska, ze Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu. Visual Decision Platform (VDP) je špičkový software pro cílené interaktivní vizuální rozhodování využívající technologie virtuální reality. VDP umožňuje realistické zobrazení virtuálních produktů v reálném čase a ve skutečné velikosti pro rychlejší a spolehlivější procesy rozhodování. Zhotovené digitální produkty v tomto softwarovém prostředí je možné nejen stereoskopicky prohlížet (obdobně jako ve 3D kině), nýbrž také s těmito objekty v reál- odlučovače strusky velice rychle poklesne (vnitřní teplota během procesu tedy musí být vyšší než po otevření víka). Na obr. 7 je vidět, že maximální teplota horního víka je 300 C, což je v dostatečné shodě s výsledkem simulace 430 C (křivka 7 na obr. 5), pokles teploty po otevření víka je tedy okolo 100 C. Firma TRB před použitím počítačové simulace neměla tušení, jakých hodnot dosahují teploty uvnitř odlučovače strusky během procesu. Po analýze simulovaného modelu odlučovače strusky bylo možné určit vnitřní teplotu s přesnos- až 500 C. Inženýři v TRB před použitím simulace předpokládali, že v těchto místech budou vyšší teploty a na základě tohoto předpokladu volili silnou vrstvu betonu vložky horního víka. Počítačová simulace prokázala, že vložka byla předimenzována, a umožnila tedy výrazně ztenčit vnitřní vrstvu víka. Toto ztenčení přináší kromě úspory materiálu také snížení hmotnosti, které umožní snadnější manipulaci s horním víkem. V konečném výsledku firma TRB výrazně sníží výrobní náklady. PAVEL LUDVÍK Software Visual Decision Platform je určen pro realistické zobrazení digitálních modelů. Obr. 7. Termogram vnitřního povrchu horního víka (obrázek vlevo) a fotografie stejného dílu ve stejné pozici (obrázek vpravo). ném čase interagovat například s nimi otáčet, manipulovat nebo měnit nejrůznější konstrukční varianty a ty následně vyhodnocovat. Jde tedy o ideální vizualizační a komunikační platformou pro oborově se prolínající diskusi expertů z jednotlivých odvětví od konstrukce přes technologii, plánování výroby a obsluhy až po zaškolování a marketing. Oblasti nasazení virtuální reality Aktuálními oblastmi nasazení virtuální reality jsou zejména vizualizace a ověřování konstrukčních návrhů, virtuální uvádění produktů do provozu, virtuální plánování layoutů továren a výrobních hal, plánování montážních operací včetně analýzy kolizí, ale také vizualizace určené pro podporu prodeje daného produktu. V oblastech zaškolování obsluhy a údržby vytvářejí virtuální scény ideální nástroj pro komplexní péči o zákazníka již před samotným náběhem výroby. Struktura softwaru VDP Software VDP má modulární strukturu, kterou lze sestavovat přímo podle funkcí požadovaných zákazníkem. Sestává z následujících modulů: IV MM Průmyslové spektrum

5 Interaktivní ovládání umožňuje virtuální výrobek prohlížet, upravovat a analyzovat ze všech stran. Kontrola ergonomických parametrů prototypu pomocí 3D modelu člověka IDO.Explore je kompletní soubor nástrojů pro vstup do světa virtuálního rozhodování. Nabízí všechny důležité funkce pro rychlé a správné rozhodování a umožňuje tento proces dokumentovat. Data z různých zdrojů lze sloučit a získat tak konzistentní vizualizaci jakéhokoliv výrobku. Mezi významné funkce tohoto modulu patří tvorba řezů virtuálním prototypem a jeho měření. IDO.Package umožňuje přímou interakci s virtuálním výrobkem, který lze prohlížet, upravovat a analyzovat ze všech stran. Díky integrovaným dynamickým výpočtům kolizí v reálném čase lze provádět simulace montážních a demontážních procesů virtuálních produktů. IDO.Ergonomics umožňuje kontrolu ergonomických parametrů prototypu pomocí 3D modelu člověka. Lze tak naplánovat vhodné umístění potřebných ovladačů, ověřit zorné pole obsluhy a podobně. IDO.Flexible pomáhá při plánování a ověřování umístění všech flexibilních součástí, tj. hadic, kabelů a kabelových svazků na vyvíjeném prototypu. IDO.Reflect je určen pro realistickou vizualizaci složitých produktů. Umožňuje v reálném čase měnit umístění světelných zdrojů, materiály, simulovat průběh denní doby atd. IDO.Cooperate dovoluje vizualizaci produktu v reálném čase na různých pracovištích po celém světě. Prostřednictvím internetu lze pracovat na jednom výrobku najednou z různých pracoviš a v reálném čase hodnotit a upravovat jednotlivé vývojové varianty. IDO.MultiInteract umožňuje připojení dalších ovládacích prvků a vstupních zařízení. Je tak možná například obouruční interakce s ovladači Nintendo Wii. IDO.Behave-Animation umožňuje vytváření animací pohybů jednotlivých částí virtuální scény. IDO.SpecialTrack je určen k integraci reálných objektů do virtuální scény. Lze tak například vyhodnocovat kolize mezi skutečnými nástroji a nářadím a virtuálními objekty. IDO.Connect je nástroj pro přímý import 3D dat z různých CAD modelářů a PLM systémů do prostředí Visual Decision Platform. IDO.Pointcloud slouží k přímé vizualizaci bodových mraků, které jsou získávány mimo jiné také laserovým skenerem. Při zobrazení těchto bodů ve VDP nedochází k jejich triangulaci, čímž odpadá jeden z velmi složitých kroků procesu vizualizace tohoto typu dat. IDO.Capture převádí 3D data včetně pohybu z grafické karty a přenáší je bez nutnosti exportu přímo do VDP. Není tedy zapotřebí žádná konverze dat. Modul je založen na nejnovější MultiThreading technologii a tím celý proces vizualizace značně urychluje. IDO.Present je určen pro prezentaci, dokumentaci a archivaci výsledků práce ve výše uvedených modulech. Výstup této prezentace je možný ve formě videosekvencí. Virtuální realita v praxi Uživatelé softwaru Visual Decision Platform oceňují zejména možnosti realistického zobrazení digitálních modelů v součinnosti s trojrozměrným uživatelským rozhraním, které dovoluje rychlou analýzu vyhodnocení 3D dat v měřítku 1:1 tak, jak to není u běžných desktop systémů možné. Tato činnost umožňuje odhalit případné vývojové chyby ještě před výrobou prvního reálného prototypu. To má nejen pozitivní ekonomický vliv, ale dovoluje to ještě více zkracovat vývojové časy. Konstrukční nedostatky mohou být včas lokalizovány a odstraněny. Stejně tak mohou být díky vysoké transparentnosti takového vývojového procesu včas zohledněny a vzaty v úvahu požadavky a nároky potenciálních zákazníků. Tím lze dosáhnout optimálních, vysoce kvalitních výsledků jak pro výrobce, tak i pro zákazníka. -AK- Spole nost MECAS ESI je jako sou ást ESI Group p edním sv tovým dodavatelem nástroj po íta ové simulace v oblastech návrhu prototyp a výrobních proces p i detailním zohledn ní fyzikálních vlastností materiál, v etn oblasti virtuální reality. MECAS ESI, s. r. o., Brojova 2113/16, CZ Plze tel.: , fax: , MM Průmyslové spektrum V

6 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOLIDWORKS 2014 ATRAKTIVNÍ 3D NÁVRHY KDYKOLIV A KDEKOLIV Dassault Systèmes SolidWorks Letošní podzim přináší jednu z velmi očekávaných novinek čerstvou verzi i u nás velmi oblíbeného řešení pro navrhování inovativních výrobků. Pod značkou SolidWorks konstruktéři nenajdou jen uživatelsky přívětivý 3D CAD systém, ale také praktické nástroje pro simulace, správu dokumentace, technickou komunikaci či elektrotechnické návrhy. Přibyla i podpora stále populárnějších mobilních zařízení. Hlavním mottem nové verze je uvolnit uživatelům ruce pro tvůrčí práci díky usnadnění a zefektivnění každodenních činností při navrhování. potvrzuje i Zdeněk Bašta, vedoucí českého zastoupení DS SolidWorks: Máme velmi propracovaný systém, jak návrhy a požadavky uživatelů včetně českých a slovenských zachytit a přenést zpět k vývojářům. V letošní verzi tak například najdeme nové funkce pro týmovou spolupráci, které umožňují různým uživatelům rychle zobrazovat a sledovat nedávno provedené změny nebo zdokonalení vlastností vazeb v kontextovém menu. Ohlasy uživatelů na konferencích o SolidWorks 2014 jsou potvrzením, že jde o dobře zvolenou cestu. Vybíráme ze žhavých novinek Podívejme se krátce na deset z řady zásadních i drobných vylepšení SolidWorksu 2014, které konstruktéři mnohdy se zaujetím vyhlíželi už od zimní konference SolidWorks World. Stále důležitější roli při našem rozhodování o zakoupení výrobku od průmyslového vybavení přes lékařské přístroje až po spotřební elektroniku hraje jeho estetická stránka. Skloubit fungující design, ergonomii, spolehlivost, cenovou dostupnost a tisíce dalších požadavků a funkčních parametrů přitom není tak snadné, nemají-li konstruktéři po ruce moderní nástroje pro počítačem podporované navrhování, simulace, analýzy či správu stále většího objemu dat. Vzájemně provázaná řešení Přenést tvůrčí myšlenky od prvotních konceptů až do věrných 3D návrhů a dále do technické dokumentace a výroby je jedním z hlavních úkolů řešení SolidWorks 2014, a to ve firmách všech velikostí a napříč průmyslovými odvětvími. Posílení každodenní produktivity a další zdokonalení pracovních postupů a spolupráce nejsou prázdná hesla. Tyto záležitosti intenzivně řeší většina konstrukčních týmů a často jde o zásadní kroky k vyšší konkurenceschopnosti našich firem na českém, evropském i globálním trhu. Díky přesným simulacím a analýzám věrných 3D modelů se jednotlivci ani širší týmy nemusejí spoléhat jen na drahé fyzické prototypy. Kompletní balíček vzájemně pro- Vylepšené funkce SolidWorksu 2014 pomáhají s rychlejší tvorbou sestav a jejich věrnou vizualizací pro snazší a názornější komunikaci. vázaných řešení jim usnadňuje práci i komunikaci a přináší také výhodnější celkové náklady na vlastnictví a správu softwaru. Doplnění o mobilní technologie s podporou tabletů a chytrých telefonů s Androidem či ios navíc umožňuje více než 2,1 milionu uživatelů SolidWorksu prohlížet 3D návrhy doslova kdykoliv a kdekoliv. Na přání uživatelů Jednou ze sympatických snah vývojářů SolidWorksu je naslouchat přáním uživatelů a co nejvíce z nich zapracovat do dalších verzí softwaru. Že jde o dlouhodobý přístup, Vylepšení výkonu a vizualizace sestav Vylepšení výkonu a vizualizace sestav znamená zásadní přínos pro každodenní práci, například s nástroji rychlá vazba, vazba drážky nebo se sekcí pohled (pro zahrnutí, či vyloučení vybraných součástí). Došlo k významn ému zlepšení funkce pro řezy, přidání rotace v krocích rozložení (části nyní automaticky rotují). Průvodce dírami dokáže pomoci s tvorbou drážek. Zdokonalení skicování Zdokonalení skicování usnadňuje a zjednodušuje tvorbu prvotních návrhových konceptů díky robustnějším a výkonnějším skicovacím funkcím. Lze nahrazovat jednotlivé entity skici, nastavovat měřítka obrázku a skici při vložení první kóty. U 2D splajnů byly upraveny délkové kóty a zvláště u řemenů, řetězů, kabelů či obvodů se uplatní kóta délky dráhy pro vícenásobné entity skici. Rozšířené řízení tvaru Rozšířené řízení tvaru přináší rychlejší, jednodušší a přesnější tvorbu složitých povrchů a organických tvarů. Pro složité geometrie lze využít nové funkce Styl splajnu, zlepšilo se a zjednodušilo ovládání křivosti geometrie splajnu. U kónických zaoblení lze s pomocí nových ovládacích prvků dosáhnout hladších přechodů. SolidWorks 2014 přináší konstruktérům přesnější kontrolu při vytváření složitých povrchů a organických tvarů. Komunikační nástroje a nástroje pro spolupráci Tyto nástroje usnadňují sdílení a prohlížení návrhů, a to kdykoliv a kdekoliv, díky podpoře mobilní aplikace edrawings pro zařízení s Androidem (verze 4.0 a novější). 3D návrhy lze vyzkoušet v reálném prostředí i s mobilními aplikacemi edrawings a edrawings Professional pro zařízení s ios. Jedním kliknutím lze nyní vytvořit soubor edrawings také ze schématu v řešení SolidWorks Electrical. VI MM Průmyslové spektrum

7 Nové prvky plechových dílů Nové prvky plechových dílů pomáhají s přesnou geometrií i vylepšením výstupních dat pro výrobu. Kromě vylepšeného ovládání chování rohů jde třeba o novou funkci vyztužení plechového dílu pro tvorbu žeber. Panel nástrojů Plechové díly a příkaz spojení plechových profilů nyní zahrnují údaje potřebné pro výrobu postupným ohýbáním. Zjednodušené nastavení simulace Zjednodušené nastavení simulace pomáhá mj. vyloučit duplicitní činnosti při souběžné tvorbě. SolidWorks Simulation automaticky zpracovává data pro simulace od přenosu definice upevňovacích prvků, materiálů šroubů a předpětí do šroubových spojení v řešení SolidWorks Simulation přes přenos tepelných Z historie a současnosti SolidWorksu V roce 1995 uvedla společnost SolidWorks Corporation na trh první verzi stejnojmenného řešení SolidWorks 95. Hlavním cílem mladého týmu inženýrů a vývojářů pod vedením Johna Hirschticka bylo přinést na trh zcela nový, cenově dostupný a snadno ovladatelný 3D CAD systém běžící pod operačním systémem Windows. V době, kdy se hlavní CAD systémy na trhu prodávaly za nepoměrně vyšší ceny a vyžadovaly velmi nákladné pracovní stanice i vysokou specializaci konstruktérů kvůli velmi složitým uživatelským prostředím, smělý tah vyšel. Nové řešení si rychle získalo nadšenou komunitu uživatelů po celém světě a přilákalo investory. Od roku 1997 tak SolidWorks patří pod křídla Dassault Systèmes a produkty rodiny SolidWorks se dnes celosvětově řadí k vůbec nejoblíbenějším řešením ve svém oboru. Společnost Dassault Systèmes má přitom přes 170 tisíc zákazníků ve více než 140 zemích světa a SolidWorks je pouze jednou z jejích hlavních rodin produktů pro širokou řadu průmyslových odvětví. Z dalších známých uve me například produkty CATIA, SIMULIA, DELMIA či 3DVIA. Prostřednictvím platformy 3DExperience se Dassault Systèmes snaží přinášet firmám i jednotlivcům nástroje pro dlouhodobě udržitelné inovace, uskutečňování tvůrčích vizí a jejich prosazování na celosvětovém trhu. Jednodušší práce v SolidWorks Enterprise PDM Zjednodušený pracovní postup v řešení SolidWorks Enterprise PDM šetří čas a úsilí při správě dat, včetně možnosti pracovat s úschovnou přímo v uživatelském rozhraní kancelářských aplikací Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Názorné porovnání výsledků až čtyř simulačních analýz usnadňuje rychlejší nalezení optimální varianty. vlastností a definic PCB z elektrických součástí do řešení SolidWorks Flow Simulation až po zbytková napětí ve formě a data o teplotách z řešení SolidWorks Plastics. Rychlejší příprava detailů Rychlejší příprava detailů pomáhá konstruktérům automatizovat práci s průběžnými úhlovými kótami, s poznámkami v popisech drážek, s nastavením automatických limitů pro řádky v tabulkách či se změnami z výkresů dílů na výkresy sestav bez ztráty odkazů. Zjednodušené kalkulace a vykazování nákladů Tyto funkce zrychlují nejen práci na přípravě rozpočtů, ale také efektivnější sdílení dat o nákladech ve výrobě. Nové volby včetně kalkulace založené na průměrné ceně materiálu usnadňují výběr a řízení metod pro kalkulaci nákladů. Integrace s Excelem a výstup dalších uživatelských vlastností modulu Costing pak zlepšují sdílení cenových dat. Vylepšená integrace a výkon u SolidWorks Electrical Nová verze SolidWorks Elektrical pro konstruktéry znamená jednodušší optimalizaci, sledování a sdílení elektrických schémat. Vylepšeny byly funkce pro kabely, vodiče a svazky s optimalizací trasování. Snadnější spolupráci pomáhá okamžité publikování schémat a souborů sestav pro komentáře, včetně ukládání a vyzvedávání dat v PDM systému. Další zajímavé novinky navíc konstruktéři najdou v řešeních SolidWorks pro simulace, technickou komunikaci a správu dat. Podle ohlasů už mnohým pomáhají při vývoji originálních výrobků, se kterými se co nevidět setkáme na našem i světovém trhu. -ŠK- Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Hroznová 11, Brno tel.: MM Průmyslové spektrum VII

8 KONSTRUKCE Z PROFILŮ RYCHLEJI A LÉPE Prvním a nejjednodušším způsobem je použít nástroje, které standardně poskytuje SolidWorks. Zde je práce založena na tom, že uživatel vytvoří drátový model konstrukce. K tomu má k dispozici bu nástroj 3D mřížka, jehož pomocí nakreslí půdorys konstrukce a zadá počet pater, nebo možnost přistupovat přes 2D, případně 3D skicu. Po navržení drátového modelu jednotlivé entity skici osazuje profily, které vybírá z uživatelsky přizpůsobitelné databáze. Pro založení nového profilu postačí jeho kolmý průřez a uložení do správné složky. Při vkládání profilu je možné definovat jeho umístění vůči drátovému modelu. Definice zarovnání profilů a tvar ořezání jednotlivých profilů vůči sobě lze nastavit bu globálně pro všechny profily, anebo samostatně pro každý profil (uzel) zvláš. Další nástroje, které má uživatel k dispozici, jsou různé výztuhy, záslepky a typy svarů. Pro takto vytvořené konstrukce je k dispozici tabulka jednotlivých přířezů seřazených do složek podle toho, zda jsou profily stejné, či nikoliv. Při tvorbě výkresové dokumentace lze tuto tabulku zobrazit na výkrese a poskytnout tak výrobě informaci například o typech profilů použitých na konstrukci, jejich délkách, úpravě konců, počtech kusů, materiálu atd. Doplňková aplikace BuiltWorks Druhým nástrojem je BuiltWorks. BuiltWorks je doplňková aplikace pro CAD systém SolidWorks. Patří mezi skupinu Solution Products. Aktuální verze je plně kompatibilní s aktuální verzí SolidWorks a je vydávána jak pro 32bitový, tak pro 64bitový operační systém Windows. Zde má uživatel možnost tvořit ocelovou konstrukci bu v rámci jednoho dílu podobně jako u samotného SolidWorksu, anebo v kontextu sestavy, kdy BuiltWorks automaticky ukládá jednotlivé profily na samostatné díly. Tento způsob může být zvláš užitečný, pokud uživatel řeší rozsáhlejší celky. Historie modelu je zapsána do stromu stejně jako u SolidWorksu a ukládají se zde všechny informace o historii modelu, konstrukčních prvcích a detailech, jejich vztahy a atributy. Informace jsou snadno dostupné a mohou být aktualizovány nebo změněny pouze ze stromu modelu. SOFTWARE PRO STROJAŘE SolidVision Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich. Ukázka práce v BuiltWorks Práce s profily BuiltWorks má vestavěnou mezinárodní databázi ocelových profilů a materiálů. Kromě ní může uživatel používat databázi ze SolidWorks nebo svou vlastní. Při vkládání profilů lze vybírat jak jednotlivé entity, tak i body, mezi něž se profil vkládá. K dispozici jsou pokročilé způsoby umis ování samotných profilů přes otáčení, zrcadlení, zarovnání k různým rovinám či hranám, zkracování a prodlužování. Jednou z velkých výhod BuiltWorksu je možnost tvorby složitých ořezání jednotlivých profilů. Uživatel si vybírá typ ořezání jednotlivých profilů z předinstalované databáze nebo si vytvoří své vlastní. To přináší velkou úsporu času a odstranění rutinních činností s ořezáváním jednotlivých profilů. Další nástroje umožňují vkládat různé patky, výztuhy, a to bu opět z databáze nebo uživatelsky definované. Automatická tvorba výkresové dokumentace Největším přínosem je však automatická tvorba výkresové dokumentace stačí zadat, u kterých profilů, sestav či podsestav budeme chtít vytvořit výkres. Poté vybrat šablonu výkresu a nechat BuiltWorks za sebe udělat otrockou práci. Výsledná dokumentace je vytvořena během několika minut. Výkresy obsahují okótované základní pohledy, izometrický pohled, tabulku přířezů jednotlivých profilů, vyplněné razítko a mnoho dalšího, to vše podle nastavení zvolené šablony. Doplňková aplikace SteelWorks Třetím řešením je nástroj SteelWorks. Jedná se opět o doplňkovou aplikaci pro CAD systém SolidWorks. Patří rovněž do skupiny Solution Products. Aktuální verze je plně kompatibilní s aktuální verzí SolidWorks, je vydávána jak pro 32bitový, tak pro 64bitový operační systém Windows a je plně integrována do prostředí SolidWorks. SteelWorks je z těchto produktů nejsofistikovanější. Řeší problematiku montovaných konstrukcí a hlavní použití nachází v oblasti montovaných hal a rozsáhlých ocelových konstrukcí. Umožňuj e více uživatelům současně pracovat na stejném projektu ve stejném čase a z toho důvodu je i plně kompatibilní se správou dokumentace SolidWorks Enterprise PDM. Vytváření konstrukce Stejně jako u předchozího řešení tvoří uživatel konstrukci v rámci sestavy. Má možnost Příklady konstrukcí v BuiltWorks VIII MM Průmyslové spektrum

9 výroba informaci, která součást bude přivařena ke které. Samozřejmostí jsou i kusovníky, které obsahují nejen seznam použitých profilů, ale i seznam a typy šroubů, spojovacích desek, nýtů atd. JEDNÍM TAHEM NA 3D Spojování profilů ve SteelWorks vybírat profily, ale i jednotlivé spoje z rozsáhlé databáze mezinárodních komponentů včetně norem ANSI, ISO, DIN atd. Databáze čítá 100 různých tvarů profilů, 150 různých spojů a více než jejich velikostí. Vše je plně přizpůsobitelné. Při vložení spoje zároveň dojde k osazení i příslušným šroubovým či nýtovým spojem. Uživatel má možnost uložit si část konstrukce do knihovny pro pozdější použití. U této části lze poté potlačit různé komponenty, editovat jednotlivé parametry, zvolit odlišnou pozici a mnoho dalšího. Výrobce toto řešení označuje jako návrh pomocí komponentů. Opět je zde k dispozici automatická tvorba výkresů. Na výkrese se zobrazuje značka a pozice jednotlivých součástí, díky nimž má Uživatelské verze SteelWorks je nabízen v pěti verzích: Free je k dispozici zdarma na vyzkoušení a zahrnuje všechny 3D modelovací operace a vytvoření struktury ocelových konstrukcí. Umožňuje používat některé příklady knihovních prvků a spojů; Library zahrnuje verzi Free, a navíc obsahuje všechny druhy tyčí a šroubů, seskupené podle norem a technických předpisů; Advanced opět zahrnuje nižší verzi Library, a navíc všechny typy automatických a inteligentních kloubů (150 typů, velikostí), seskupené podle norem a technických předpisů; Suite zahrnuje verzi Advanced a k tomu tvorbu kusovníků, značení, automatickou tvorbu výkresů a modul umožňující propojení s jakýmkoliv externím FEA softwarem; Suite Net je stejná jako verze Suite, ale navíc umožňuje sí ový přístup k projektům, knihovnám a organizaci práce a úkolů daného projektu. Shrnutí Článek nastínil tři řešení pro tvorbu svařovaných konstrukcí. SteelWorks je specializované řešení pro práci s profily umožňující spolupráci více uživatelů na jednom projektu. Je navržen tak, aby usnadňoval celý návrhový proces od obecného modelování konstrukce a technologie až po tvorbu výrobních výkresů a kusovníků. BuiltWorks je řešení, které rozšiřuje funkcionalitu SolidWorks a přináší navíc spoustu užitečných a automatizovaných nástrojů, například zmíněnou automatickou tvorbu výkresů. Obě řešení představují specializované moduly určené pro firmy, které se zabývají problematikou svařovaných nebo montovaných konstrukcí. Pokud uživatel požaduje tvorbu jednodušších celků, určitě vystačí s funkcionalitou, kterou nabízí SolidWorks. ALEŠ ŽELEZNÝ CAD/CAM/PDM/PLM Příklad konstrukce ve SteelWorks BRNO PRAHA HRADEC KRÁLOVÉ KRNOV OTROKOVICE

10 První setkání proběhlo 25. září v pražském hotelu Step a sešli se na něm uživatelé systému Surfcam. Druhé, dvoudenní, se konalo přesně o měsíc později v Doksech a bylo věnováno softwaru SolidWorks. Setkání uživatelů systému Surfcam Na pražském setkání byla představena nová verze CAM systému Surfcam 2014 R1. Je to první aktualizace, která proběhla v režii nového majitele, společnosti VERO. Představené změny jsou zatím z větší části spíše kosmetické, zaměřené na vylepšení uživatelského komfortu, avšak nová verze také obsahuje jednu novou významnou strategii adaptivní hrubování. Jde o pokročilou tříosou hrubovací strategii, která se vyznačuje řízeným stykem nástroje s odebíraným materiálem, redukcí kroku a funkcí adaptivní výšky. Materiál je během hrubování odebírán v plné hloubce, která je například v oblasti šikmých stěn automaticky snižována na potřebnou hodnotu. Technologie vychází z optimalizovaných drah nástroje, strategie je však jiná než u starší technologie TrueMill. Výsledkem je efektivní a velmi přesné hrubování. Během programu setkání byla představena také práce v SolidWorksu nebo úpravy NC kódu v softwaru editnc. Prostor byl věnován i prezentacím partnerských firem, které zahrnovaly představení nástrojů firmou Iscar ČR a nových pracovních stanic HP firmou CSF. Setkání uživatelů systému SolidWorks Uživatelé SolidWorksu se sešli října v prostorách nedávno zrekonstruovaného SOFTWARE PRO STROJAŘE ZA SOFTWAREM DO TERÉNU Společnost 3E Praha Engineering uspořádala během letošního podzimu dvě uživatelská setkání zaměřená na CAD/CAM/CAE/PDM systémy, konkrétně Surfcam a SolidWorks. Off-road jízdy s předváděcími vozy Porsche Praha Smíchov a rozšířeného hotelu Port na břehu Máchova jezera. Původní budova zdejšího hotelu pochází z roku 1931, zatímco jeho současná podoba je výsledkem projektu architektky Lenky Příhodové a byla oceněna titulem Stavba roku Libereckého kraje František Vojtíšek u svého kamionu Program prvního dne setkání podle očekávání zahrnoval novinky v SolidWorksu 2014 (těm je mj. věnován samostatný článek na str. VI VII této přílohy) a přiblížil také specializovaná řešení SolidWorks Simulation, Solid- Works Flow Simulation, SolidWorks Plastics, SolidWorks Elektrical a software SolidWorks Composer určený pro usnadnění technické komunikace. Dalším tématem byl SolidWorks Enterprise PDM a jeho propojení na podnikové informační systémy. Prostor samozřejmě dostali i partneři setkání, jimiž byly firmy CSF, Porsche Praha Smíchov a Frankie Truck Racing Team. Prvorepubliková elegance hotelu Port Uživatelská přednáška a společenský program Za posledně jmenovanou firmu vystoupil s uživatelskou přednáškou František Vojtíšek, závodní jezdec původně na kamionech Liaz, který však v současnosti závodí Ukázková jízda závodního trucku s kamionem značky MAN. Design jeho závodního speciálu vznikal před dvěma lety ve spolupráci s VUT v Brně, následné konstrukční práce probíhaly ve společnosti 3E Praha Engineering, samozřejmě s použitím softwaru SolidWorks. Využití simulací přitom pomohlo eliminovat dřívější praxi, sice založenou na zkušenostech, ale přeci jen využívající tradiční metodu pokus- -omyl. Uživatelská přednáška naznačila téma pozdně odpoledního společenského programu, který proběhl na autodromu Motorland v Bělé pod Bezdězem. Zde se konaly předváděcí jízdy závodního trucku pilotovaného Františkem Vojtíškem. Na pozici spolujezdce se přitom mohli svézt vylosovaní účastníci setkání. Druhý z partnerů, Porsche Praha Smíchov, se ujal další části programu, která zahrnovala jízdy v terénu, testovací jízdy nových vozidel a další motoristické atrakce. Na programu druhého dne pak byly tematické workshopy, zaměřené na správu dokumentace, analýzy, výrobní technologie, využití SolidWorks Elektrical a tipy a triky pro SolidWorks. PAVEL MAREK FOTO: AUTOR X MM Průmyslové spektrum

11 SOFTWARE PRO STROJAŘE NOVÉ FUNKCE PŘI VÝPOČTU ROZVINU TDS Software TDS-Technik je zaměřen na usnadnění práce konstruktérů ve 2D a 3D CAD systémech. Obsahuje databázi normalizovaných dílů, funkce pro vytváření a zpracování kusovníků a verzi pro 2D CAD pak doplňují příkazy pro kreslení značek technického kreslení, editaci kót, pozicování a další možnosti, které zvyšují produktivitu při tvorbě výkresové dokumentace. Kromě těchto funkcí, instalovaných přímo do prostředí CAD systému, obsahuje software TDS-Technik další části, které lze využívat nezávisle. Mezi funkce softwaru TDS-Technik, které lze využívat nezávisle na CAD systému, patří kontrolní a pevnostní výpočty a dále výpočty rozvinu pláš ů, které si zde krátce př edstavíme. je pak možné vygenerovat DXF soubor, který lze otevřít a dále zpracovat v CADu nebo v dalších aplikacích. Kdo by dal přednost číselným hodnotám souřadnic obrysu, může si otevřít okno s tabulkou těchto souřadnic. Tabulku je potom možné přenést přímo do aplikací Microsoft Excel, OpenOffice nebo LibreOffice. Novinky programu Rozviny pláš ů jsou průběžně doplňovány nejen o nové typy pláš ů, ale také o nové funkce a možnosti programu. V dřívějších verzích programu se počítal rozvin pouze pro teoretickou nulovou tlouš ku plechu. Vstupní rozměry proto bylo nutné korigovat, což patřilo mezi častější připomínky uživatelů programu. Algoritmus výpočtu byl proto přepracován tak, aby zohledňoval zadanou tlouš ku plechu a výslednou polohu neutrální vrstvy. Hlavní nabídka pro výpočty rozvinů Výpočet rozvinu pláš ů Tento výpočet je určen pro řešení rozvinu dílů tenkostěnného potrubí a dalších typů plechových dílů. Nabízí v praxi užívané tvary těles, průniků a přechodů (válcové, kuželové nebo čtyřhranné roury s odbočkami, přechodky, segmentová kolena, rozbočky aj.), kde lze v několika málo krocích získat soubor ve formátu DXF s výsledným rozvinem. Ovládání programu je snadné. Po výběru požadovaného typu tělesa se objeví okno pro vyplnění vstupních rozměrů, jejichž význam je zřejmý podle textových popisů nebo okótovaného obrázku. Po zadání geometrických rozměrů a tlouš ky plechu a po potvrzení hodnot proběhne vlastní výpočet. Výsledek je ihned k dispozici v okně s náhledem, kde je vidět bu celý rozvin, nebo rozviny dílčích částí (podle typu výpočtu), případně též pohledy na hotový díl. Odtud Dialog pro zadávání parametrů Koncem tohoto roku bude připravena nová verze TDS-Technik 18, která umožní volit další geometrické hodnoty. Například u přechodu čtyřhranná roura válcová roura bude možné kromě vzájemného posunutí zadávat také vzájemné natočení čel, podobně u tzv. kalhotového kusu bude možné zvolit sklopení čel odboček. Tyto změny tedy přinesou rozšíření možností výpočtu a umožní ještě lepší využití programu TDS-Technik v technické praxi. ING. PAVEL KŘÍŽ

12 NX 9 ZVYŠUJE PRODUKTIVITU PŘI VÝVOJI VÝROBKU Nové nástroje jako synchronní technologie pro prostředí 2D skicáře usnadňují práci s 2D daty. Zavedením technologie čtvrté generace pro konstrukci sestav (4GD) se rapidně zvyšuje produktivita při práci s rozsáhlými sestavami. Software NX Realize Shape nabízí bezkonkurenční sadu nástrojů integrovaných do prostředí produktového vývoje. NX 9 také nabízí užší integraci PLM skrze prostředí Active Workspace, stejně jako další různá vylepšení plně integrovaných řešení CAD/CAM/CAE. Vylepšení v NX 9 nabízí řešení společná pro různá odvětví, jako je automobilový průmysl, letectví, lo ařství, spotřební zboží, obrábění a další. Synchronní technologie pro 2D prostředí SOFTWARE PRO STROJAŘE Siemens PLM Software Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu a vyšší produktivitu při vývoji výrobků. Synchronní technologie pro 2D prostředí Ačkoliv je po celém světě preferovanou metodou konstruování konstrukce ve 3D, jsou přesto produktová data ve 2D v určitých fázích vývoje produktu stále používána prakticky v každém odvětví průmyslu, a to v mnoha různých digitálních formátech. Naneštěstí z důvodu nekompatibilních datových struktur a nekonzistentní CAD technologie je práce s těmito 2D daty povětšinou zdlouhavá a časově náročná. Synchronní technologie pro 2D prostředí tyto problémy eliminuje tím, že dává 2D datům inteligenci bez nutnosti překladu dat a umožňuje tak uživatelům intuitivně upravovat různé 2D CAD soubory až pětkrát rychleji. To je užitečné zejména pro odvětví, jakými jsou automobilový průmysl, letectví, obrábění a další odvětví s velkým množstvím 2D produktových dat. Synchronní technologie pro 2D prostředí rozeznává geometrické vztahy ve 2D skicách a v okamžiku změny používá uživatelem řízené podmínky, které umožňují provádět inteligentní úpravy. S ohledem na zajištění vysokého výkonu aplikuje tyto podmínky lokálně, nikoliv globálně. Nový nástroj NX Realize Shape pro návrh volných tvarů NX Realize Shape Nový nástroj NX Realize Shape poskytovaný v NX 9 nabízí unikátní prostředí pro návrh volných tvarů při tvorbě designu produktů se složitými tvary nebo komplexními povrchy. Je to jediné řešení v průmyslu, které bezproblémově integruje nejpokročilejší, snadno ovladatelné, flexibilní nástroje pro konstrukci volných tvarů s CAD/CAM/CAE řešením. Výsledkem je, že společnosti vyrábějící širokou škálu spotřebních produktů, stejně jako výrobky pro letectví, lékařství či lo ařství, mohou zkrátit dobu potřebnou k vývoji produktů tím, že eliminují několikanásobné kroky spojené s použitím různých nástrojů pro design a technický vývoj. Další nové nástroje Stovky dalších vylepšení v NX 9 se týkají každé oblasti CAD, CAM a CAE. Zavedení 4GD, nového přístupu konstrukce a správy dat, které přináší univerzální a účinné metody pro spolupráci a konstrukci v kontextu sestav, zrychluje vývoj komplexních produktů s miliony komponentů. Implementace Active Workspace 2.0 nového inovativního uživatelského rozhraní do softwaru Teamcenter společnosti Siemens umožňuje uživatelům NX 9 rychle najít relevantní informace, jakými jsou nejen díly, ale i úkoly, průběh prací, požadavky a specifikace i z různých externích datových zdrojů. Nové nástroje NX CAE vylepšují teplotní analýzy leteckých motorů, nový NX CAE paralelní řešič teplotních úloh nabízí navýšení výkonu u rozměrných modelů. Vylepšení v softwaru NX Nastran umožňují navýšením výpočetního výkonu, přesnosti a škálovatelnosti provádět simulace hluku, vibrací a tvrdosti v polovičním čase. Rychlejší obrábění i měření Nové možnosti nabízí systém NX pro oblast výroby ve formě vylepšeného ovládání, umožňující rychlejší a flexibilnější CAM a CMM programování. Pro obrábění forem a zápustek nabízí pokročilou správu obráběcích regionů, která uživatelům zajistí efektivnější programování v podobě grafického interaktivního zobrazení. U komplexních forem tato novinka zajistí až o 40 procent rychlejší programování a zároveň velmi přesné řízení obráběcích strategií. Nová možnost vícenásobného programování dovoluje programátorům opakovaně využít připravené obráběcí sekvence pro jakékoliv množství podobných dílů v rámci obráběcího projektu. Nově přidaný MRL Connect for NX spojuje NX CAM přímo s Manufacturing Resource Library (MRL) aplikace Teamcenter, což umožňuje programátorům snadný přístup ke sdílené knihovně řezných nástrojů, upínacích prvků a obráběcích šablon. Možnosti CMM Inspection Programming byly rozšířeny o podporu měření plošných modelů součástí, což umožňuje vysoce automatizované programování inspekčních drah. -NPB- NX CMM programování měření plechového dílu XII MM Průmyslové spektrum

13 JAKÝ ZVOLIT CAD/CAM SOFTWARE? Prvním a zásadním pravidlem při rozhodování, zda volit, nebo nechat být, je plná a technická lokalizace, tedy české prostředí, protože málokdo z nás je tak zdatný, aby pochopil všechna nastavení a hlášky. SOFTWARE PRO STROJAŘE technology-support Jaká základní pravidla volby technologického CAD/CAM řešení by potenciální kupec nebo zájemce neměl opomíjet? u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost co vidíte na obrazovce, je to, co budete obrábět, tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji bez nutnosti editace. částech modelu. Tento bod se netýká zatím těch uživatelů, kteří s modely nepracují, ale při výběru CAMu by tato skutečnost neměla být opomíjena. Může se stát, že třeba za šest měsíců přijde zakázka pro automobilový průmysl a určitě bude ve formátu Catia a vy budete mít na výběr, zda zakázku vzít, nebo ne. Možné to je ale jen v případě, že váš CAM má rozšiřující modul pro práci s modely Catia. Kompletní dodávka Jestliže sháníte výkonný CAM systém, který by vám usnadnil přípravu výroby na CNC strojích, nemáte čas absolvovat dlouhá a náročná školení, potřebujete ho pokud možno hned a současně požadujete, aby byl na špičkové technologické úrovni se zázemím odborníků a přítelem na telefonu, nekupujte dobrého obchodníka, ale Plná lokalizace a podpora Totéž co o lokalizaci platí i o možnosti kontaktovat přítele na telefonu, kdy jazyková bariéra a případný časový posun mezi Českem a například USA znemožňují rychle vyřešit vzniklý problém. Přítel na telefonu, který zná nejen CAM software, ale má zkušenost i s reálným obráběním, je jednou z nejdůležitějších výhod distributora CAM softwaru. Postprocesory Hned na druhém místě musím zmínit postprocesory, překladače virtuálního obrábění v reálný ISO NC program. Jedná-li se o krabicový CAM, v dodávce jsou obsaženy instantní postprocesory a kuchařka, kde je napsáno, jak si uvařit řešení pro konkrétní CNC obráběcí stroj. Je to přeci tak snadné, píše se v kuchařce, například na postprocesor pro soustružnicko-frézovací obráběcí centrum stačí trochu z prášku soustruh, trochu z prášku frézka, trochu vrtání, nezapomenout na koník a lopatku, to vše rozmíchat ve zkumavce, zalít vodou no, a je to! Věřte, že tento postup stoprocentně nefunguje! V nabídce CAM řešení musí mít postprocesor a jeho implementace u vás na stroji zásadní a neoddělitelnou položku, a to pro každý jednotlivý stroj zvláš. Postprocesory vycházející z potřeby technologa či programátora musejí generovat kompletní NC kódy včetně pomocných operací. Výsledkem jsou NC programy, Jak maximálně využít produktivitu multifunkčních CNC obráběcích strojů? Správná volba CAM softwaru je řešením! Foto: Ace-Tech Integrovaný CAD Dále nelze nezmínit možnost kreslení a modelování při přípravě NC programů. CAM software, který nemá integrovaný vlastní CAD, je polovičním řešením, nebo každý CNC technolog si musí čas od času nějakou geometrii či model vytvořit a tím definovat oblast obrábění, definovat přípravky, upínky, čelisti. S touto problematikou úzce souvisí i práce s modely součástí, které byly vytvořeny konstruktéry. Není možné souhlasit, jak někteří dodavatelé zmiňují, že není potřeba načítat formát, ve kterém byl model vytvořen, že stačí univerzální formát. Není to pravda, protože ztráta informací o vytvořeném modelu nebo sestavě se exportem do univerzálního formátu a následným importem do CAMu vždy projeví v chybějících shánějte CAM systém s lidmi, kteří někdy viděli váš stroj, a to nejen na prospektu. Závěrem je nutné ještě shrnout, co by se mělo rozumět pod pojmem kompletní dodávka. Jedná-li se o dodání technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, kompletní dodávkou rozumíme dodání elektronických licencí a instalačního média, papírových i elektronických manuálů, ale především dodání postprocesorů pro CNC obráběcí stroje a jejich implementace, tj. odladění na strojích a komplexní zaškolení NC programátorů včetně jejich nepřetržité on-line podpory pracovníkem technické kanceláře technology-support, s. r. o. V případě pořízení pouze CAM videohry pro váš počítač nevyřešíte požadavek na efektivní přípravu NC programů. VLASTIMIL STANĚK Proč i vy nejste spokojeným uživatelem CAD/CAM softwaru? Nejsme nejlepší, ale učíme se od Mistrů! technology-support, s. r. o., dusíkova 1597/19, cz , praha 6 tel.: , , MM Průmyslové spektrum XIII

14 SOFTWARE PRO STROJAŘE EDGECAM POMOHL ZVÝŠIT MÍRU ZISKOVOSTI Nexnet Mil ltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývajícím široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam. Obrobna firmy Milltech Společnost Milltech se zabývá malosériovou výrobou náročných dílců, především pro lékařství, letecký a petrochemický průmysl, výrobu lodí, manipulační techniku, obalový, automobilový a motoristický průmysl. Požadovaná přesnost dosažena díky Edgecamu Provozní ředitel Darren Osborne říká, že vzhledem k povaze jejich práce je absolutní přesnost naprosto zásadní: Bez dodržení požadované přesnosti nezískáme zakázky díky Edgecamu této přesnosti ale bez obtíží dosahujeme. Mezi vyráběné komponenty patří například konektory k pracovnímu rameni robota zkoumajícího jádra reaktorů, díly pro vrtné plošiny pro těžbu ropy a plynu, díly pro tlumicí systémy, brzdové systémy a prototypy pro vývoj regulace spotřeby paliva a emisí pro automobilový průmysl, balicí zařízení, díly pro kamery, pro počítačovou tomografii (CT) či části křídel pro formule 1. Práci osmi programátorů zvládne v Edgecamu jeden Mike Ottolangui, generální ředitel této společnosti, říká, že největší hrozbou pro jejich růst byl nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V roce 2012 firma na radu svého významného zákazníka, který sám Edgecam dlouhodobě používá, zakoupila špičkový CAD/CAM systém Edgecam. Od té doby stačí pouze jediný výrobní inženýr na programování CNC strojů, které dříve muselo programovat osm lidí! V Edgecamu jsou tvořeny NC kódy pro 21 obráběcích center Haas včetně dvou čtyřosých horizontálních frézovacích strojů. Podle plánů by do budoucna mělo přibýt ještě dalších 18 CNC soustruhů, pro něž budou rovněž pořízeny licence Edgecamu. Nasazení Edgecamu do výroby hodnotí nejen jako klíčový prostředek pro rozvoj firmy, ale také jako inovativní způsob výroby zejména s ohledem na specifický způsob práce na horizontálních frézovacích cent- rech. To také přispělo k tomu, že se stali průkopníky v této oblasti a získali ocenění EEF s South East Business Growth. Díky tomu byli zváni k pravidelnému vystupování v televizních zprávách a dalších ITV zpravodajských programech. Efektivnější programování horizontálních frézek Měli jsme za to, že náš způsob práce s horizontálními frézovacími centry je ve strojírenství běžný je přece tak efektivní, říká Mike Ottolangui. Ale zjistili jsme, že nikdo jiný to takhle nedělá. Složitost konkrétních požadavků Milltechu znamenala pro dodavatele Edgecamu pětiměsíční náročnou práci na zhotovení odpovídajícího postprocesoru. Darren Osborne přidává svůj názor z dílenského pohledu: Tradiční horizontky jsou zaměřené spíše na střední a velké série, ale díky specifickému způsobu tvorby našich postprocesorů, přípravků a upínacích systémů využíváme naše stroje maximálně efektivně Umístění dílce na upínací věži Jeden z výrobků hydraulická kostka pro vrtnou plošinu XIV MM Průmyslové spektrum

15 i na jednorázové zakázky a velmi malé série. S naším postprocesorem je nyní mnohem snazší nastavit horizontální stroje než vertikální. V Milltechu si navrhli svoji vlastní upínací věž pro hromadné upínání obrobků. Programátoři vždy vytvoří technologii obrábění pro jeden dílec a postprocesor se formou dialogu zeptá, kolik komponent je na věži upnuto, kolik nulových bodů chce obsluha použít a na kolika stranách věže jsou dílce upnuty. NC programy jsou pak automaticky generovány hromadně pro všechny dílce. To znamená, že můžeme spustit program až pro 32 dílců na čtyřech stranách upínací věže, ale přitom tvoříme program pouze pro jedinou komponentu! Pracovní proces v Edgecamu Když obdržíme od zákazníka objemový model, porovnáme v Part Modeláři každý prvek ve výkresu oproti modelu, abychom ověřili přesnost modelu a ujistili se, že je shodný s výkresem, říká Darren Osborne. Protože používáme asociativní obrábění, musíme se na počátku ujistit, že je model, a to především díry, vymodelován na středy tolerancí, Další příklad obrobku z produkce společnosti Milltech protože někteří konstruktéři kreslí model na horní či spodní mez tolerance. My však potřebujeme mít model na střed tolerance pro všechny obráběné útvary. V prvních šesti měsících od pořízení Edgecamu jsem se zaměřil na naplnění databáze nástroji a řeznými podmínkami podle hodnot doporučených výrobci. Díky databázi nástrojů v Edgecamu jsou pak k použitým nástrojům automaticky přiřazeny správné řezné podmínky pro konkrétní materiály. Poté je nutno rozhodnout, zda je dílec vhodný spíše na vertikální, nebo horizontální frézku, nebo to ovlivňuje metodu programování. Jakmile je program vygenerován, spustí jej programátor v simulátoru Edgecamu, aby se ujistil, že dílec bude obroben kompletně a bez kolizí. Uložíme PPF soubor na serveru a pošleme program na příslušný stroj. Program obsahuje všechny instrukce včetně nastavení nulového bodu a lze rovněž zobrazit videosimulace, takže operátor může dopředu vidět, co přesně se bude dít, a to ještě před samotným nastavením nulových bodů a obrobením dílce. Mike Ottolangui dodává: S ohledem na světovou ekonomiku poptávají naši zákazníci čím dál vyšší slevy, jenže ceny materiálů a nástrojů neustále rostou. Proto je nutné vyrábět chytřeji, rychleji a efektivněji. Edgecam je pro zachování výše zisku v naší výrobě klíčovým prvkem. Když se ohlédnu zpět na jedno či dvě zásadní strategická rozhodnutí, mohu říct, že pořízení Edgecamu a ERP systému jsou dva významné faktory úspěchu společnosti Milltech. BC. PETRA SLATINOVÁ MM Průmyslové spektrum XV

16 BEZCHYBNÁ KOMUNIKACE V AUTOMOBILOVÉM PRUMYSLU Co se týká automobilového průmyslu, Česká republika představuje jednu z nejrozvinutějších oblastí v regionu střední a východní Evropy. Díky své dlouholeté tradici, robustní dodavatelské základně a technickému know-how se českému automobilovému průmyslu podařilo vyvinout ve vyspělý automobilový sektor s atraktivním poměrem kvality a ceny. V České republice bylo v roce 2012 vyrobeno celkem motorových vozidel. I přes pokles výroby oproti roku 2011 o 1,64 % jde o druhou nejvyšší roční produkci motorových vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa. Oblast prodeje a servisu vozů Odvětví automobilového průmyslu nezahrnuje jen výrobní společnosti. Patří sem i prodej vozidel a jejich údržba, a už v autorizovaných nebo neautorizovaných servisech. Na automobilový průmysl jsou napojeny služby, jako je např. doprava nových vozů, zásobování servisů vybavením a spotřebním materiálem včetně náhradních dílů, prodej ojetých vozidel nebo financování vozidel pro korporátní i retailové zákazníky. Tak razantní pilíř ekonomiky má samozřejmě kromě svých nesporných výhod, jakým je například zásadní podíl na pozitivním saldu SOFTWARE PRO STROJAŘE Webcom Vzájemně bezchybná komunikace od dodavatelů až po servisní péči o zákazníky je jedním z klíčových parametrů pro úspěch celého automobilového průmyslu. Otázku efektivity procesů pomáhají řešit informační systémy. Pro úspěšnost celého odvětví automobilového průmyslu je důležitá bezchybná komunikace prostřednictvím informačních systémů v celém řetězci od dodavatelských firem až po poprodejní služby. zahraničního obchodu, také svá úskalí. V okamžiku, kdy by jakýkoliv z článků, které se na automobilovém průmyslu podílejí, kolaboval, potýkala by se ekonomika celého státu s obtížemi, jež nebývá vždy snadné v krátkém časovém horizontu uspokojivě řešit. Informační systém DMS Řetězec společností, jenž začíná u dodavatelů dílů pro automobilky, pokračuje samotnými výrobci a uzavírá se u jednotlivých dealerů, tedy řeší jednu ze základních otázek efektivity svých procesů informačními systémy. Každý článek v tomto řetězci má své klíčové požadavky. K jejich efektivnímu řešení slouží dodavatelům různé informační systémy, které spolu musí dokázat komunikovat. Pro prodejce vozů je základem informační systém DMS (Dealer Management System), který řeší klíčové činnosti prodej vozidel, jejich servis, prodej náhradních dílů, práci se zákazníky a komunikaci s informačními systémy výrobců vozidel. S těmito systémy si DMS vyměňuje například objednávky nových vozidel. Je tak například schopen zjistit, v jaké části výrobního procesu se aktuálně nachází objednané vozidlo, aby dealer mohl zákazníkovi poskytnout přesný termín předání nového vozu. Dále komunikuje objednávky náhradních dílů, informace o náhradách náhradních dílů, dílenské standardy a mnohé další funkcionality, které jsou vyvíjeny a implementovány podle potřeb jednotlivých uživatelů. Jednotné řešení pro dealerskou sí BMW Jedním z nejatraktivnějších projektů, na kterém se společnost Webcom podílela, byl Incadea DMS pro společnost BMW. Tato bavorská automobilka v minulosti zvolila strategii jednotného řešení pro celou dealerskou sí, u kterého zároveň financuje rozvoj funkcionalit odpovídajících plánům dalšího rozvoje společnosti. Díky tomu automobilka získala efektivní nástroj podporující spolupráci s dealerskou sítí. Zároveň dostává aktuální a nezkreslený přehled o prodejích nových vozů, náhradních dílů a výkonnosti jednotlivých dealerů, což vede k efektivnějšímu provádění rozhodnutí, která vedou k posilování pozice značky BMW na trhu prémiových vozů. Informační systémy, vzájemně bezchybně komunikující od dodavatelů až po servisní péči o zákazníky, jsou tak jedním z klíčových parametrů úspěchu celého automobilového průmyslu. Právě proto je nezbytné pečlivě hledat spolehlivé a zkušené dodavatele, kteří jsou schopni připravit tyto systémy tak, aby bez problémů splňovaly veškeré nároky zákazníka. -JJ- Společnost ŠPINAR software, s. r. o., pořádá ve spolupráci se Strednou priemyselnou školou v Považské Bystrici soutěž STUDENTSKÉ PROJEKTY 2013/2014 Tradici dnes již prestižní mezinárodní soutěže založila společnost ŠPINAR software, s. r. o., v roce Cílem je podpořit výuku nových softwarových technologií ve školách a především motivovat studenty, aby pomocí těchto technologií, svých znalostí a zapojením vlastní fantazie vytvořili výstupy, které si žádá dnešní praxe. Účastí v soutěži se studentům otevírají nové možnosti a příležitosti k budoucímu profesnímu uplatnění. Soutěž je určena pro studenty všech typů škol v České a Slovenské republice, které jsou vybaveny programem TurboCAD, nebo pro studenty, kteří vlastní osobní licenci programu TurboCAD. Slavnostní finále 8. ročníku soutěže proběhne dne v Považské Bystrici. Vítězové obdrží hodnotné ceny od hlavního organizátora akce a od sponzorů. Přihlášku společně s pravidly soutěže naleznete na internetových stránkách v sekci školy/ studentské soutěže. Těšíme se na zajímavé projekty a setkání s vámi. Hlavní organizátoři soutěže společnost ŠPINAR software a SPŠ Považská Bystrica Mediální partner soutěže XVI MM Průmyslové spektrum

17 ROBOTMASTER CAD/CAM PRO ROBOTY Roboty v současné době pronikly i na trhy a do aplikací, kde bychom je dříve nehledali. V těchto místech roboty obsluhují často technici, kteří toho o robotice mnoho nevědí. Cílem bylo vyvinout programovací software právě pro tyto techniky. Mohou mezi nimi být například odborníci na programování NC strojů, kteří byli spíše zvyklí na CAD/CAM střední třídy a potřebovali by, aby programovací software pro roboty měl stejný vzhled a funkčnost. A to vše jim nabízí právě Robotmaster. To, co se dříve řešilo živě na robotu, se nyní dá vyřešit ve virtuálním prostředí. Programování v Robotmasteru Tím, co odlišuje Robotmaster od klasického off-line programování robotů, je to, že dráhy jsou vypočítávány automaticky a ze strany programátora není nutný žádný zásah typu programování dráhy bod po bodu. Veškeré chyby robota i jeho limity jsou identifikovány a opraveny automaticky. Úkoly, které by jindy vyžadovaly pečlivé a kvalifikované zásahy robotika, tak mohou být nyní úspěšně SOFTWARE PRO STROJAŘE Sonetech Robotmaster není jen off-line programovací software, ale opravdový CAD/CAM pro roboty! Od běžného off-line softwaru se liší hlavně v tom, že klasický off- -line programovací software byl vyvinut s cílem napodobit programování robota výukovým způsobem, bod po bodu. Následně bylo do těchto softwarů implantováno mnoho dalších, převážně CAD funkcí, tak jak to bylo třeba kvůli digitalizaci výroby. Tím ale došlo k tomu, že off-line programovací systémy kladou větší důraz na řízení a kontrolu rukama uživatelů, nikoliv však už tolik na automatizaci procesů. Oproti tomu Robotmaster nabízí stejný komfort programování, na jaký byli technologové zvyklí v případě programování NC strojů pomocí CAD/CAM systémů. Příklad aplikace ořezávání programovány automaticky, během několika minut a může je v Robotmasteru programovat i naprostý nováček. Robotmaster je nadstavba CAD/CAM systému Mastercam. Programovaní robotů začíná v podstatě použitím funkcí Mastercamu k manipulaci s pohybem a orientací nástrojů, jako bychom tvořili dráhu nástroje pro CNC stroj. Následně jsou tyto dráhy nástroje konvertovány do pozice robota, který s nimi dokáže zkombinovat svou pozici a orientaci. Graficky lze řešit singularitu robota, veškeré kolize, dosahy a podobně. Lze snadno upravovat i jeho pozice a trajektorie, a to jak automaticky, tak i manuálně, jednoduchým kliknutím a přetažením ramene robota, os, nástrojů nebo dílce. Lze provádět úpravu ve specifických bodech, nastavení procesů, příkazy a spouštěcí mechanismy a další funkce, a navíc má uživatel k dispozici okamžitou vizualizaci dopadů jakýchkoliv změn v pracovním prostoru dosah, interference kolize, Příklady nejčastějších aplikací Jednoduchost, spolehlivost a rychlost programování robotů pomocí systému Robotmaster dnes ve světě nemá konkurenci. Je vhodný pro veškeré aplikace, jako jsou ořezávání, nástřiky, sprejování, lakování, leštění, odjehlování, čištění, dávkování, broušení nebo frézování, kdy robot může vykonávat jak hrubovací, tak dokončovací operace stejně jako nezbytnou výměnu nástroje pro dokončení každého programu. Hodně silný je i v oblasti ovládání laserových aplikací jak pro řezání, tak pro pájení či svařování. Právě oblasti svařování se poslední verze Robotmaster V6 věnovala nejvíce. Spousta funkcí a možností nejnovější verze systému usnadňuje programování svařovacích aplikací robotem nevídaným způsobem. Robotmaster se rozhodně neomezuje na jednu značku robota. Je možné s ním programovat všechny roboty od předních výrobců, jako jsou Kuka, Stäubli, Fanuc, Yaskawa, ABB. Mitsubishi, Comau, Denso, Robotmaster je dokonalé spojení uživatelské znalosti výroby, výkonných CAD/CAM nástrojů a unikátní optimalizace specifické pro jednotlivé roboty. LUCIE KREJČIŘÍKOVÁ Velký důraz je kladen na snadné programování svařovacích aplikací MM Průmyslové spektrum XVII

18 ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE? Kamil Práza pracuje ve společnosti SAP na pozici presales senior specialist. Svou přednášku postavil na reflexi iniciativy Industry 4.0, která byla vyhlášena jako jeden z projektů budoucnosti podporovaných německou vládou a která je někdy označována jako čtvrtá průmyslová revoluce. Toto označení pan Práza zatím bere jako určitou nadsázku, ale kdo ví? Iniciativa Industry 4.0 zahrnuje projekty, jejichž cílem je navrácení výroby z Asie zpět do Německa, ale v širší souvislosti i posílení pozice tradičních výrobních teritorií. Společnost SAP se na těchto projektech podílí a letos v dubnu v této souvislosti ohlásila na hannoverském veletrhu vlastní strategii nazvanou Idea to Performance, zkráceně I2P, jejímž cílem je plná kontrola a rozšířený přehled o výrobě, včetně zefektivnění jejího řízení. Na další podrobnosti jsem se ale už zeptal Kamila Prázy. SOFTWARE PRO STROJAŘE V polovině září se v Praze uskutečnila konference SAP Forum 2013, která mimo jiné představila trendy v oblasti podnikání z hlediska jejich podpory informačními technologiemi. V této souvislosti mě zaujalo téma přednášky Kamila Prázy, jež nesla název Čtvrtá průmyslová revoluce iniciativa Industry 4.0 a strategie SAP pro výrobu a zpracovatelský průmysl, a tak jsem si s jejím autorem domluvil schůzku. tion System), který SAP v rámci své tehdejší strategie Perfect Plant začlenil do portfolia v roce 2008 akvizicí společnosti Visiprise. Podle charakteru výroby pak firmy volí řešení, které jim v daném případě bude nejlépe vyhovovat. Při relativně nízké složitosti výroby a nízkých požadavcích na integraci, automatizaci a granularitu dat zpravidla postačí podnikový systém pokrývající nejvyšší letošní konference SAP Forum byla nicméně oblast in-memory computingu, která otevírá výrobním společnostem možnosti využití zcela nových řešení, založených na schopnosti moderních technologií efektivně zpracovávat obrovská množství strukturovaných i nestrukturovaných dat a výsledky prezentovat v reálném čase. Letošní novinkou v portfoliu SAP je tak například aplikace SAP OEE (SAP Overall Equipment Effectiveness), která sbírá a vyhodnocuje provozní a technologická data z výroby s cílem identifikace hlavních příčin ztrát ve výrobě s možností okamžité nápravy. Pro společnosti z tzv. asset-intensive industries, odvětví s mohutnou technickou a technologickou infrastrukturou, jako například metalurgie, chemie, ale i třeba potravinářství, je určitě zajímavá aplikace SAP EERM (SAP Energy & Environmental Resource Management), využívající taktéž možností in-memory technologie pro podporu efektivního hospodaření s energiemi a emisemi. MM: Jak in-memory technologie funguje a jaké výhody přináší? MM: Jaká řešení pro výrobu a zpracovatelský průmysl nyní SAP nabízí? K. Práza: Hierarchický model úrovní plánování a řízení výroby je definován třemi vrstvami, kde na nejvyšší úrovni jsou systémy pro podnikové plánování, na nižší systémy pro dílenské řízení výroby a na nejnižší úrovni potom systémy technologického řízení výroby a sběru dat z technologií. Od tohoto modelu se odvíjí i pokrytí řešeními SAP. Na nejvyšší úrovni je to klasické ERP řešení SAP ERP (nástupce dobře známého systému SAP R/3). Již několik let však máme také řešení, které je pozicováno i na nižších úrovních, a už jde o řešení pro řízení výroby SAP ME nebo řešení integrační, tzv. SAP MII. Na nejnižší úrovni to je potom SAP PCo (SAP Plant Connectivity), což je vrstva, která zařizuje sběr dat bez uživatelské interakce. SAP MII (SAP Manufacturing Integration and Intelligence) je, jak název napovídá, integrační a analytická aplikace pro oblast výroby, která umožňuje data, jež touto vrstvou protékají, také vizualizovat a analyzovat. V případě řešení SAP ME (SAP Manufacturing Execution) jde o plnohodnotný MES (Manufacturing Execu- Kamil Práza, presales senior specialist ve společnosti SAP úroveň řízení, tedy SAP ERP. Při vyšší složitosti výroby a vyšší úrovni požadavků již patrně pouze tento systém stačit nebude, ale současně ještě nemusí být potřeba plnohodnotný MES. Pak může vyhovět SAP MII, který je současně vhodný jako platforma pro vývoj dalších aplikací, například lehkého MES systému. Pro kombinaci velké složitosti výroby a vysokých nároků na prováděcí systém je třeba volit plnohodnotný MES, tedy SAP ME. Taková konfigurace zpravidla využívá i řešení SAP MII jako integrační platformu. MM: Jak tato řešení souvisí s tématem čtvrté průmyslové revoluce? K. Práza: Tato řešení lze považovat za řešení tradiční. Nosným tématem a červenou nití K. Práza: In-memory technologie obecně fungují na principu uložení všech relevantních dat v operační paměti, čímž odpadá nejdelší část celého procesu jejich zpracování čtení vstupních údajů a následný zápis výsledků na pevný disk. V podání SAP má tato technologie název SAP HANA a společnost intenzivně pracuje jak na uvedení sady nových specializovaných aplikací, tak na převodu všech svých tradičních aplikací na tuto platformu. V krátké době tak bude možné celé portfolio aplikací firmy SAP provozovat na platformě SAP HANA se všemi možnostmi a výhodami, které in-memory computing nabízí. V této souvislosti bych rád zmínil systém pro pokročilé plánování a optimalizaci, který SAP nabízí a rozvíjí už více než patnáct XVIII MM Průmyslové spektrum

19 let SAP APO (SAP Advanced Planning and Optimization). Tato aplikace umožňuje plánování do omezených kapacit a optimalizaci podle různých kritérií a stojí vedle ERP systému jako speciální plánovací systém (APS). Pracuje s vlastní databází a typicky také běží na vlastním hardwaru. Již od samého počátku je tato aplikace postavena na technologii in-memory computingu společnost SAP tak má s in-memory již více než patnáctiletou zkušenost. V rámci převodu SAP ERP na platformu SAP HANA bude možné SAP APO instalovat jako doplněk SAP ERP na stejné databázi a HW, což samozřejmě přinese výrobním podnikům velké zjednodušení v oblasti správy a provozu informačního systému. Zásadní však je, že výsledky, na které dříve bylo nutné čekat třeba řadu hodin, budou nyní k dispozici za pár vteřin. MM: Jakým způsobem může in-memory computing pomoci k návratu výroby do tradičních oblastí? K. Práza: Vedlejším efektem in-memory computingu je možnost a zároveň i nutnost sběru velkých objemů dat. Na projektu Industry 4.0 společnost SAP participuje v oblasti M2M (machine-to-machine) komunikace, sběru dat a jejich zpracování pomocí in-memory computingu. To je také náplní strategie I2P. S přesunem hromadné výroby do Asie se změnil obchodní model tradičních výrobců. Snaha po customizaci vede k tomu, aby každý výrobek byl jiný, přesto je třeba vyrábět efektivně. To vede k nutnosti generovat a sdílet relativně velká množství informací. Celý proces musí být digitalizován, aby data mohla být vytvářena, sdílena a zpracovávána, a to již od samého počátku. Často je nositelem informace samotný vyráběný produkt. To vše by mělo probíhat v reálném čase a pokud možno s využitím mobilních zařízení, aby rychle získané výsledky byly vždy po ruce. Proto je nezbytná těsnější integrace plánovacích systémů s výrobními, což se týká jak množství a kvality dat, tak rychlosti jejich sdílení. Kromě vertikální integrace je nezbytná také integrace horizontální. V tradičním pojetí nejprve proběhne fáze vývoje, pak výroby, přičemž se vyhodnocuje její průběh, následně se řeší poprodejní služby nebo dokončení životního cyklu produktů včetně recyklace apod. Dnes se životní cyklus zkracuje a zrychluje díky tomu, že se jeho fáze časově i obsahově překrývají. MM: Můžete uvést příklad, jaké výhody může rychlé zpracovávání velkých objemů dat poskytnout? K. Práza: Pro úspěšné řízení firmy je stále důležitější rychle získávat a sdílet informace na trhu, ideálně v sítích a na elektronických tržištích, kde se odehrávají transakce mezi dodavateli a odběrateli. Novinkou v portfoliu SAP v této oblasti jsou e-commerce platformy Ariba a Hybris. Zde mohou firmy elektronicky komunikovat nejen se svými stabilními obchodními partnery, ale mají možnost reagovat také na případné nepředvídatelné události. Pokud totiž nastane událost, která vyřadí významné dodavatele určitých komponent, může být každá vteřina drahá. Ten, kdo si včas dokáže nasmlouvat dodávky u jiného partnera, získá velkou konkurenční výhodu. Příkladem z nedávné minulosti může být výpadek výrobců pevných disků v Asii v důsledku záplav. Předcházením následkům podobných nepředvídatelných událostí se zabývá jeden z nových partnerů SAP česká společnost Semantic Visions. Ta se snaží podobné události predikovat a vyvíjí řešení, které dokáže z volně dostupných zdrojů na internetu získávat a analyzovat data tak, aby umožnila předpovídat budoucnost. V praxi to znamená možnost nejen tyto záležitosti řešit, až když nastanou, ale hlavně být připraven v předstihu. Pokud se vrátíme k příkladu s pevnými disky v Asii, nikdo na začátku nepředpokládal, že to bude tak velký problém. Právě v takové situaci je rychlá reakce tím nejcennějším. MM: Jak se nové možnosti projeví v každodenní praxi? K. Práza: V prostředí, kde probíhá intenzivní neviditelná vzájemná komunikace mezi stroji, zařízeními, různými senzory a často i s vyráběnými produkty, musí samozřejmě i lidská obsluha fungovat jinak, být daleko flexibilnější a také mít k dispozici informace v jiné podobě, než bylo dosud zvykem. To přináší nutnost vizualizace informací pomocí 3D grafických zobrazení a už výukového charakteru nebo různých analytických zobrazení či interaktivních návodů. Aby bylo využití takového přístupu ve výrobě co nejpřirozenější, nabízí se technologie typu Google Glass (projekt speciálních brýlí s připojením na internet, které poskytují aktuální informace a nahrazují smartphone) nebo Augmented Reality (vizualizace s propojením virtuálního a reálného světa). MM: Naše povídání bylo zaměřeno do budoucnosti. Jaké jsou podle vašeho názoru současné trendy v oblasti podnikových informačních technologií? K. Práza: V oblasti podnikových informačních technologií v současnosti vidím tři hlavní megatrendy: 1) ke všemu dříve nebo později budeme moci přistupovat přes mobilní zařízení. K tomu již dnes máme řadu odpovídajících aplikací a technologií; 2) všechno poběží dříve či později na in- -memory technologii, v našem případě SAP HANA; 3) všechno se nenápadně stěhuje do cloudu. MM: Děkuji za rozhovor. PAVEL MAREK Placená inzerce MM Průmyslové spektrum XIX

20 SOFTWARE PRO STROJAŘE 3D TISK NA MSV V BRNĚ Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků. 3D tištěná show Rozsáhlou expozicí ze světa 3D tisku překvapila návštěvníky společnost MCAE Systems, a to nejen na svém stánku, ale i výstavou 3D Printed Parts Show ve vstupní hale pavilonu P. Centrem výstavy byl historický automobil Aero 50 Dynamic obklopený figurální kompozicí vytvořenou sochařem Adamem Krhánkem za pomoci technologie 3D tisku. Prvotní 3D data byla získána naskenováním tří (živých) modelek pomocí optického skeneru Atos, následně upravena podle záměru autora a vytištěna v životní velikosti na 3D tiskárně Fortus 900mc. Takto vytvořené sochy symbolizovaly skenování 3D dat a technologii 3D tisku. 3D výtisk zmíněného automobilu ve zmenšeném měřítku pak byl k vidění na stánku společnosti. Na 3D Printed Parts Show byly rovněž k vidění zajímavé modely To nastínila jednak dvoudenní konference 3D Print Days, kterou zorganizovaly Veletrhy Brno ve spolupráci s vydavatelstvím Svět tisku a jejímiž hlavními partnery byly firmy Stratasys a MCAE Systems, a jednak expozice některých vystavovatelů. Do tří z nich se nyní pokusíme nahlédnout. Laserové spékání kovů Začněme rovnou Zlatou medailí. Tu obdržel exponát M2 Cusing vyrobený firmou Concept Laser a vystavovaný společností Misan Pohled do pracovního prostoru stroje Concept Laser M2 Cusing 3D tiskárny Profi3Dmaker na stánku firmy Aroja z oblasti průmyslového designu a architektury. Obě expozice doplňovaly vystavené 3D tiskárny různých typů a velikostí. Největší a nejlevnější Na zpřístupnění technologií 3D tisku co nejširšímu okruhu uživatelů se zaměřuje tuzemská společnost Aroja, která představila řadu 3D tiskáren různých provedení a velikostí. Nejmenší z nich, Visions3Dprinter, je vhodná i pro domácí použití a lze ji pořídit za cenu pod 30 tisíc Kč i s DPH. K dispozici jsou dále větší a sofistikovanější provedení Easy- 3Dmaker a Profi3Dmaker. Expozici dominovala největší 3D tiskárna světa Maxi3Dprinter, která umožňuje tisk objektů o velikosti až x x mm. PAVEL MAREK FOTO: AUTOR Aero 50 Dynamic v obležení vytištěných modelek (viz článek na straně 79). Jedná se o stroj pro laserové spékání práškových kovů, s jehož pomocí lze vytvářet složité geometrie z titanových a hliníkových slitin, korozivzdorných a nástrojových ocelí a dalších typů slitin nebo čistých kovů. Vyrobené díly se uplatní jako finální výrobky v technické praxi a lze je vystavit vysokému mechanickému a tepelnému namáhání. Stroj je osazen 200W (případně 400W) vláknovým laserem umožňujícím podle druhu materiálu stavět díly rychlostí 2 20 cm 3.h 1 při tlouš ce vrstvy m. Velikost pracovního prostoru stroje je 250 x 250 x 280 mm. Designové křeslo Petra Duby vyrobené technologií 3D tisku XX MM Průmyslové spektrum

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví Ing. Petr Fischer Agenda 10:15 11:00 Úvod do problematiky Petr Fischer Technické informace a příklady Jiří Jirát Otázky a odpovědi Používané metody navrhování

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU Produktový leták OSVĚDČENÉ POSTUPY PRO ANALÝZU CFD SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULAČNÍHO MODULU SOLIDWORKS FLOW

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace QuickStand navržený společností Humanscale je jedinečný produkt montovaný na pracovní stůl, vhodný při sezení i stání, který podporuje aktivitu uživatele a snadno začleňuje pohyb

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011

NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011 NEWSLETTER systému PRACANT březen 2011 Na březen 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou zajímavých novinek. Verze systému 3.9.5 obsahuje tyto důležité novinky: - zjednodušení práce s přiloženými

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více