Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008"

Transkript

1 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 1 Číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Kamarád v životě Spirála A2 Letní a víkendové integrované pobyty pro děti Spirála a mládež A3 Komplexní program prevence Spirála Spirála A4 Služba Mentor 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) A5 Archa možností 2008 SUPŠ sv. Anežky A6 Koceno Vzdělávací zájezd pro děti a dospělé Kocero, o.p.s. do Muzea romské kultury Brno A7 Komunitní centrum Romů podpora činnosti Kocero, o.p.s. komunitního centra A8 CPDM, o.p.s. - Bouda CPDM, o.p.s. A9 CPDM, o.p.s. - Streetwork CPDM, o.p.s. A10 Bezplatné právní poradenství ICOS, o.s. A11 Komunitní centrum Romů grantové schéma Kocero, o.p.s. SROP A12 Adaptační kurzy Henkok SOŠZ a SOU A13 Projekt Stopy SOŠZ a SOU A14 Preventivní pobyty Záblesky SOŠZ a SOU Oblast podpory B B1 Rozšíření střediska odlehčovací služby DPS, o.p.s. B2 Informace=důležitý nástroj DPS, o.p.s. B3 Rozšíření služeb telekontaktní tísňové péče DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 2. Příspěvky z grantové výzvy 1 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. A10 ICOS A8 CPDM A1 Spirála A3 Spirála A2 Spirála A9 CPDM A5 SUPŠ Sv. Anežky A11 Kocero A14 SOŠZ B2 DPS Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a nebyl jim přiznán příspěvek. Projekty celkem Doporučeno převést zbývající prostředky ve výši: ,- Kč do 2. výzvy KPSS na rok 2008 dle Pravidel pro čerpání finančních prostředků na rok 2008 z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1.KPSS. Tento postup byl vedením města schválen a na tuto částku byla vypsána grantová výzva 2. 1

2 3. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 2 Pořadové číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Letní tábor KoCeRo - komunitní centrum Romů Kocero, o.p.s. Oblast podpory B B1 Rozvoj dobrovolnictví v regionu ICOS, o.s. Českokrumlovska B2 Aktivizace seniorů DPS, o.p.s. B3 Nákup kompenzačních pomůcek DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 4. Příspěvky z grantové výzvy 2 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. B1 ICOS, o.s , Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a komise nedoporučila příspěvek. Jediný projekt, který byl komisí doporučen k podpoře, nebyl však zastupitelstvem města schválen. Projekty celkem V celkovém souhrnu bylo tedy rozděleno ,- Kč (tedy byly podpořeny pouze vybrané projekty z grantové výzvy 1). Popis podpořených projektů v rámci grantových výzev města na podporu naplňování 1.KPSS v roce 2008 (Vyhodnocení realizace úspěšnosti podpořených projektů proběhne počátkem roku 2009 na základě kontroly závěrečných zpráv a vyúčtování podpořených projektů). A1/ Kamarád v životě, Sdružení Spirála,o.s. Kamarád v životě, stejně jako Pět P přináší svým účastníkům Péči, Pomoc, Přátelství, Prevenci a Podporu. Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu jeden na jednoho. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně věnuje jednomu dítěti. Dvojice dobrovolník dítě se schází jednou týdně a tráví společně volný čas aktivitou, která je baví výlety do přírody, návštěva kina, kulturní akce, sport, vytváření výrobků v dílně atd. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem. Základní myšlenkou programu je nabídka pomoci dětem, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. Způsobem pomoci je nabídka kamarádského vztahu s dospělým dobrovolníkem. Cílem je kamarádství a vše, co k němu patří. Našimi klienty jsou zejména děti s problémy v komunikaci, tj. děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, agresivní, hyperaktivní, děti úzkostné, neurotické, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti po ústavním pobytu v DDÚ, často naši klienti pocházejí z neúplných či ne zcela funkčních rodin. Jako dobrovolník se může do našeho programu přihlásit každý, komu již bylo 17 let, má chuť pomáhat mladšímu kamarádovi, je komunikativní a absolvuje motivační pohovor. Na základě našich (dovoluji si říct) bohatých zkušeností a z dlouhodobého pozorování chování dětí vyplývá, že díky minimálně ročnímu kamarádskému vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem došlo k pozitivní změně v oblasti sebedůvěry dítěte a v jeho schopnosti vyjadřovat pocity, vytvořila se důvěra k dobrovolníkovi a prohloubila se důvěra k rodičům. Mezi další významné pozitivní změny patří také rozšíření zájmů a zlepšení komunikace s vrstevníky. Dá se tedy obecně říci, že u dětí zařazených do programu došlo k pozitivní změně v sociálním a citovém vývoji. Protože většina dětí i po zapojení do 2

3 dobrovolnického programu zůstává v péči jiného odborníka (speciální pedagog, etoped, psycholog), je možné posuzovat změny a zlepšení z odborného hlediska. A2/ Letní a víkendové integrované pobyty pro děti a mládež, Sdružení Spirála,o.s. Hlavním cílem projektu je snaha integrovat děti a mládež s oslabením v sociální a zdravotní oblasti (děti a mládež s rizikem, či již s projevy poruch chování, děti a mládež zdravotně oslabená s poruchou komunikace) do běžné společnosti. Projekt je realizován formou čtyř krátkodobých pobytů (tří až pětidenních), kde je pod vedením odborných pracovníků realizována celá škála volnočasových, sebezkušenostních a zátěžových aktivit na rozvoj sebepoznání, nácviku komunikačních dovedností za účelem možné změny pohledu na využívání volného času a pozitivního přístupu ke vzdělání a možných změn v hodnotové orientaci. Celkem se projektu zúčastní 60 dětí a mládeže ve věku od 8 do 18 let z českokrumlovského regionu, z toho 40 dětí a mládeže s rizikem, nebo již s projevy poruch chování a jiných patologií (převážně klienti Střediska výchovné péče, klinického psychologa, psychiatra, OSPODU) a 20 dětí z běžné populace pro naplnění smyslu integrace (volná i řízená komunikace obou skupin). Projekt je realizován již 11 let a nikdy nedošlo ke zhoršení chování, stavu účastníků pobytů. Naopak si účastníci odnášejí z pobytů nové zkušenosti, informace, nové vztahy, vedoucí k jinému pohledu na sebe sama ve vztahu k okolnímu světu. A3/ Komplexní program prevence Spirála, Sdružení Spirála,o.s. Specifickým cílem projektu je realizace uceleného, interaktivního a dlouhodobého program specifické prevence v třídních kolektivech základních škol. Tento program reaguje na specifické problémy daných třídních kolektivů.je zaměřen na druhý stupeň ZŠ (6-9 ročník) alespoň po dobu dvou let, nejlépe ale po dobu čtyř let, tedy až do konce školní docházky. Hlavní zaměření programu se orientuje především na podporu zdravého životního stylu, posilování sociálních dovedností a vlastní odpovědnosti, podporu zdravého sebevědomí a pozitivních vzorů v živote. Projekt je také zaměřen na tématické oblasti: alkohol a tabák, svět konopných produktů a další drogovou problematiku této doby. Žáci našich cílových kolektivu mají dnes spoustu informací, ale neucelených a většinou velmi nepřesných. Drogová problematika je předkládána kolektivu interaktivní formou. Projekt se tedy bude věnovat komplexně prevenci sociálně patologických jevů v celé své šíři. Navazujícím cílem je podpora podpůrného programu úzce souvisejícího se základní myšlenkou tohoto projektu rozvoj programu pro pedagogy, jehož přínos lze očekávat především v oblastech: - zvýšení a rozšíření osobní kompetence pedagoga (školního metodika prevence) pro tvorbu minimálních preventivních programů na škole - zlepšení komunikace mezi jednotlivými pedagogy (školními metodiky prevence). Těchto přínosů bude dosaženo především bližším seznámením pedagogů s metodou zážitkové pedagogiky, jejími cíly a prostředky; osobním zažitím osvědčených programů a her, předáním metodických zkušeností k jejich uvádění a zhodnocení; rozvojem možností pro uplatnění herních a zkušenostních přístupu ve výuce či volnočasovém programu; osobním a odborným rozvojem účastníků. A5/ Archa možností 2008, SUPŠ Sv. Anežky České Č. Krumlov 1.Popis sociálního klimatu školy a záměr projektu. Prioritou prevence sociálně patologických jevů na naší škole je utváření zdravého sociálního klimatu posílení pozitivních hodnot a životních postojů studentů. Naše škola má odborné specifické zaměření. Vyhraněný zájem studentů o zvolený obor je velkým pomocníkem při naplňování tohoto záměru. I tak se setkáváme s poruchami jednání, jako jsou velká absence, požívání společensky tolerovaných návykových látek jako jsou cigarety a alkohol, drobná kriminalita, vyčleňování se z kolektivu, společenská netolerance atd. Program ARCHA MOŽNOSTÍ ve svém působení přesahuje výchovné a vzdělávací možností běžné výuky a po čtyřech letech jeho realizace ho považujeme za hlavní pilíř výše zmíněných snah v oblast prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 3

4 2.Způsob dosažení cíle projektu. Náplní této akce je ucelený systém vzdělávání prostřednictvím zážitkových aktivit pod vedením odborných pedagogů a lektorů. Zainteresovanost studentu vyšších ročníků tvoří zaklad celkové koncepce projektu založené na komunitním a vrstevnickém přístupu v cílové skupině. Cílem projektu je vézt studenty k sebepoznání, tvůrčímu přístupu k životu, zvládání krizových situací, Komunikačním dovednostem a dovednosti kritické analýzy informaci o rizikových aktivitách. 3. cílová skupina Projekt je určený pro vybrané studenty druhého a třetího ročníku SUPŠ. Do projektu bude aktivně zapojeno ccá 20 studentů. 4.Shrnutí výsledků Nedílnou součástí projektu je tří úrovňová zpětná vazba. První úroveň hodnocení ve směru k účastníkům provedou lektoři projektu, formou diskuse, bezprostředně po jednotlivých aktivitách. Druhou úrověň tvoří Tvoří písemný dotazník studentu směrem k realizátoru projektu. Následná úroveň hodnocení přínosu projektu přichází s odstupem času od pedagogického sboru. A8/ CPDM, o.p.s. Bouda, CPDM,o.p.s. Cílem NZDM Bouda je aby prostřednictvím poskytovaných služeb postupně docházelo k: a)většímu zapojování cílových skupin (jinde neorganizované sociálně problematické mládeže a dětí z rizikového prostředí včetně mládeže a dětí z minoritního prostředí jednotlivci i neformální skupiny) b)posilování odpovědnosti klientů (účastníků a uživatelů služeb) za vlastní další život ve společnosti ve smyslu schopnosti postupného akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti (zvnitřování pravidel běžného života a schopnosti jednotlivců zařadit se do smysluplného života) c)konkrétní pomoci v krizových situacích jednotlivců a k jejímu dalšímu zprostředkování v případech, které klub již jako takový nemůže vyřešit. d)ve větší míře získávání relevantních informací pro co nejpozitivnější celkové životní i dílčí rozhodování. e)vylučování a omezování sociálně patogenního chování a způsobu života mladých lidí a k podpoře kontaktů se společenským prostředím. f) Terénní sociální pracovník: V současném období se ukazuje jako potřebné a vhodné podchycovat potenciální uživatele služeb Boudy přímo v terénu tj. v jednotlivých zásadních a mnohdy problematických lokalitách města Český Krumlov (sídliště Mír, event. sídliště Plešivec). Terénní sociální práci chápeme jako další vývojový článek související s naší činností. Naším záměrem je prostřednictvím aktivizačních činností v terénu rozšířit povědomí o službách, které nabízí NZDM Bouda. Jde tedy o aktivizaci a informovanost mladých lidí a snahu o jejich následné zapojení (užívání) služeb klubu Bouda. A9/ CPDM, o.p.s. Streetwork, CPDM,o.p.s. Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje pod tímto názvem jako sociální služba od poloviny roku Pracoviště bylo založeno již v roce 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem této speciální sekundární a terciární odborné služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi rekreačními uživateli drog, udržení kontaktu s touto službou a snaha o změnu v chování klientů směrem k neužívání nebo méně rizikovému užívání drog. Služba zejména usiluje o změnu motivace klientů směrem ke snižování rizik spojených s užíváním drog, předávaní informací a praktickému učení specifických dovedností. Snahou této odborné služby je, aby klienti byli odpovědni za své chování vůči vlastní osobě, zdraví a svému okolí. Naším cílem je vytvořit pro uživatele přijatelnou vazbu mezi světem drog ve kterém žijí a pohybují se a normální většinovou společností, která je klienty vnímána jako ohrožující. Obsah projektu naplňuje minimální standardy pro tuto službu a je vykonáván kvalifikovanými pracovníky. A10/ Bezplatné právní poradenství, ICOS,o.s. - Centrum sociálních služeb 1. Cíl: Udržení a soustavné zkvalitňování provozu bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb pro občany Č. Krumlova a okolí 4

5 2. Popis projektu Bezplatné právní poradenství je komplexní poradenský servis nabízející klientům prostřednictvím základních i odborných poradenských a konzultačních aktivit orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta spojenou se sociálním vyloučením nebo takovou pomoc zprostředkovat. Poradenský servis zajišťuje orientaci a podporu klienta v těchto jednotlivých oblastech: pracovního práva občanského práva rodinného práva správního práva sociálních dávek lidsko právní oblast, včetně tématu diskriminace Zaměřuje se zejména na právní témata problému klienta související se vznikem problému nezaměstnanosti, ztrátou sociálního statusu a jeho sociálním vyloučením. Jednotlivé aktivity zahrnují především:zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutickou činnost; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. Cílová skupina - primární: lidé ohrožení sociálním vyloučením, romské a jiné etnické menšiny, zdravotně postižení, ženy, lidé nad 40 let a další ohrožené skupiny - sekundární: obecně lidé bez dostatečného právního povědomí - široká laická veřejnost regionu V roce 2008 přepokládáme, že se na právní poradenství obrátí přibližně klientů. Za 1. čtvrtletí roku 2008 se na právní poradnu obrátilo 243 klientů se kterými bylo vedeno 402 schůzek. 4. Shrnutí výsledků projektu Bezplatné právní poradenství - zajištění právní poradenské činnosti pro obyvatele regionu viz bod. 3. (předpoklad pro rok klientů právní poradny) Služba je poskytována 2 dny v týdnu na základě osobního,telefonického či ového objednání - pondělí od 10:30 do 17:00 hodin a ve středu od 9:00 do 17:00 v prostorách Centra sociálních služeb. Na základě předchozí domluvy navíc poskytujeme tuto službu i mimo místní kancelář, např. pro klienty se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Ve výjimečných případech (např. když hrozí prodlení, či se jedná o klienta v krizi, apod.) je služba poskytována i mimo stanovené dny. Další pracovní dny jsou věnovány zpracování písemných dotazů a konzultacím s právníky a další potřebné agendě přímo související s poskytování této služby. A11/ Komunitní centrum Romů grantové schéma SROP, KoCeRo,o.p.s. Cíl projektu vznik komunitního centra Romů v Č.Krumlově byl naplněn z prostředků SROP. Byly provedeny stavební úpravy v objektu a podařilo se vytvořit důstojné podmínky pro vlastní činnost o.p.s. Cílová skupina - romští obyvatelé města Č.Krumlov vítají zřízení komunitního centra a začínají nabízených služeb využívat. Velkou oblibu u romských dětí si získal odpolední klub romských dětí, kde jsou pro ně denně připravovány zajímavé motivační programy se vzdělávacím, rukodělným nebo sportovním zaměřením. Komunitní centrum Romů si začíná budovat stálou pozici ve městě Český Krumlov a do budoucna chce rozšířit nabídku služeb pro romskou veřejnost. A14/ Záblesky, SOŠZ a SOU V rámci pobytů budou v přírodním, méně komfortním prostředí odlehlejšího místa, realizovány aktivity zaměřené na specifickou a obecnou prevenci SPJ, prohloubení odborných znalostí studentů sociální péče vč. propojení teoretických znalostí s praxí, i na volnočasové aktivity (viz. Projekt Stopy). Při realizaci programu budeme vycházet ze zakázky studentů tohoto oboru. Všichni se budou podílet na zabezpečení programu i zázemí pobytu budou odkázáni jeden na druhého nejen při specificky zaměřených aktivitách, ale i při zajišťování běžných činností, jako je zabezpečení vody, tepla, stravy, což podpoří schopnost převzít zodpovědnost za sebe i za jiné. Staneme se tedy komunitou, kde jeden je odkázán na druhého a schopnost spolupracovat s ostatními je klíčová komunitní přístup urychlí procesy jako je adaptace, sebepoznání, rozvoj empatie Pobyty na sebe navazují od sebepoznání i poznání spolužáků až 5

6 ke schopnosti vytvořit smysluplný preventivní a volnočasový program pro sebe i ostatní. Hlavními cíli tedy je: - sebereflexe, sebepoznání - poznání vlastních hranic - prohloubení empatie - obecná prevence SPJ vč. úrazů a uplatnění první pomoci - schopnost co nejvíce zlepšit efektivitu zvládání náročných životních situací - posílit frustrační toleranci - umět převzít odpovědnost za sebe i jiné včetně pozitivních a negativních důsledků - schopnost dodržovat pravidla, a to i tehdy, pokud mne aktuálně nikdo nekontroluje - schopnost jasně a otevřeně sdělit, co očekávám, s čím jsem spokojen, co mi vadí - propojení teoretických znalostí s konkrétními praktickými postupy zprostředkování zkušenosti v rámci prevence SPJ - vytipování nových peer aktivistů - tvorba interaktivního DVD s aktivitami studentů, použitelného pro nižší ročníky První pobyt bude zaměřen především na sebepoznání vč. určení vlastních hranic + poznání a seznámení studentů jednotlivých tříd i ročníků navzájem. Druhý pobyt budeme směrovat hlavně na spojování teorie a praxe a prohlubování znalostí i dovedností v oblasti sociálně patologických jevů, předpokládáme účast externích lektorů (zatím v jednání např. o. s. Prevent, PPP Prachatice). Třetí část realizace studenti by sami měli prokázat schopnost vytvořit a realizovat konkrétní aktivity v daném čase a prostoru, pro sebe i ostatní studenty školy. Hlavním prostředkem bude vlastní prožitek zprostředkovaný zejména hrou a poskytnutím zpětné vazby od skupiny, zpracování modelové situace a komunitní přístup; svůj význam má i lokace a atmosféra místa pobytů. Z forem her upřednostňujeme především hry inscenační, kde účastník rozvíjí svou osobnost a poznává vlastní limity i možnosti, simulační hry umožňující prožití určité sociální role vč. tréninku dovedností k řešení situace v reálném prostředí a iniciativní hry, v nichž je uplatněn problémový přístup. Začlenit je nutné i relaxační techniky. Po absolvování náročnějších aktivit, na konci dne, při ukončení pobytu i na závěr celého programu proběhne zhodnocení účastníky i lektory. Předpokládaný počet účastníků 25 30, nicméně pozitivní dopad předpokládáme v určité míře u všech žáků školy, tzn. cca 300 osob. B2/ Informace=důležitý nástroj, DPS,o.p.s. Aktivity projektu úzce navazují na realizaci poskytovaných služeb a jejich využívání cílovou skupinou 1. Propagační letáky s informací o poskytovaných službách 2. Den otevřených dveří umožnění osobního seznámení s Poskytovatelem služeb a s vlastním zařízením a jeho vybavením.možnost prohlédnout si jednotlivá střediska a funkčnost poskytovaných služeb 3. Články v regionálním tisku a Zpravodajích Města Český Krumlov a ICOS o.s 4. Zřízení webových stránek,které budou obsahovat komplexní informace o společnosti 5. Přednáškový cyklus zajištěn odborníky Zpracoval: J. Rytíř, koordinátor KPSS, OSVaZ MěÚ 6

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2007 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287

KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 KoCeRo - Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425, Český Krumlov, IČO : 261 07 287 V červnu roku 2006 byla založena na dobu neurčitou obecně prospěšná společnost KoCeRo Komunitní centrum Romů (dále

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ I. RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ PRIORITA 1 : ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIORITA: ROZVOJ SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ NAPOMÁJAJÍCÍCH SNIŽOVÁNÍ VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Rodinnou politiku tedy chápeme jako komplexní systém podpory rodin nesmeřující k upřednostnění

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více