Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008"

Transkript

1 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 1 Číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Kamarád v životě Spirála A2 Letní a víkendové integrované pobyty pro děti Spirála a mládež A3 Komplexní program prevence Spirála Spirála A4 Služba Mentor 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) A5 Archa možností 2008 SUPŠ sv. Anežky A6 Koceno Vzdělávací zájezd pro děti a dospělé Kocero, o.p.s. do Muzea romské kultury Brno A7 Komunitní centrum Romů podpora činnosti Kocero, o.p.s. komunitního centra A8 CPDM, o.p.s. - Bouda CPDM, o.p.s. A9 CPDM, o.p.s. - Streetwork CPDM, o.p.s. A10 Bezplatné právní poradenství ICOS, o.s. A11 Komunitní centrum Romů grantové schéma Kocero, o.p.s. SROP A12 Adaptační kurzy Henkok SOŠZ a SOU A13 Projekt Stopy SOŠZ a SOU A14 Preventivní pobyty Záblesky SOŠZ a SOU Oblast podpory B B1 Rozšíření střediska odlehčovací služby DPS, o.p.s. B2 Informace=důležitý nástroj DPS, o.p.s. B3 Rozšíření služeb telekontaktní tísňové péče DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 2. Příspěvky z grantové výzvy 1 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. A10 ICOS A8 CPDM A1 Spirála A3 Spirála A2 Spirála A9 CPDM A5 SUPŠ Sv. Anežky A11 Kocero A14 SOŠZ B2 DPS Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a nebyl jim přiznán příspěvek. Projekty celkem Doporučeno převést zbývající prostředky ve výši: ,- Kč do 2. výzvy KPSS na rok 2008 dle Pravidel pro čerpání finančních prostředků na rok 2008 z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1.KPSS. Tento postup byl vedením města schválen a na tuto částku byla vypsána grantová výzva 2. 1

2 3. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 2 Pořadové číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Letní tábor KoCeRo - komunitní centrum Romů Kocero, o.p.s. Oblast podpory B B1 Rozvoj dobrovolnictví v regionu ICOS, o.s. Českokrumlovska B2 Aktivizace seniorů DPS, o.p.s. B3 Nákup kompenzačních pomůcek DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 4. Příspěvky z grantové výzvy 2 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. B1 ICOS, o.s , Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a komise nedoporučila příspěvek. Jediný projekt, který byl komisí doporučen k podpoře, nebyl však zastupitelstvem města schválen. Projekty celkem V celkovém souhrnu bylo tedy rozděleno ,- Kč (tedy byly podpořeny pouze vybrané projekty z grantové výzvy 1). Popis podpořených projektů v rámci grantových výzev města na podporu naplňování 1.KPSS v roce 2008 (Vyhodnocení realizace úspěšnosti podpořených projektů proběhne počátkem roku 2009 na základě kontroly závěrečných zpráv a vyúčtování podpořených projektů). A1/ Kamarád v životě, Sdružení Spirála,o.s. Kamarád v životě, stejně jako Pět P přináší svým účastníkům Péči, Pomoc, Přátelství, Prevenci a Podporu. Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu jeden na jednoho. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně věnuje jednomu dítěti. Dvojice dobrovolník dítě se schází jednou týdně a tráví společně volný čas aktivitou, která je baví výlety do přírody, návštěva kina, kulturní akce, sport, vytváření výrobků v dílně atd. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem. Základní myšlenkou programu je nabídka pomoci dětem, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. Způsobem pomoci je nabídka kamarádského vztahu s dospělým dobrovolníkem. Cílem je kamarádství a vše, co k němu patří. Našimi klienty jsou zejména děti s problémy v komunikaci, tj. děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, agresivní, hyperaktivní, děti úzkostné, neurotické, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti po ústavním pobytu v DDÚ, často naši klienti pocházejí z neúplných či ne zcela funkčních rodin. Jako dobrovolník se může do našeho programu přihlásit každý, komu již bylo 17 let, má chuť pomáhat mladšímu kamarádovi, je komunikativní a absolvuje motivační pohovor. Na základě našich (dovoluji si říct) bohatých zkušeností a z dlouhodobého pozorování chování dětí vyplývá, že díky minimálně ročnímu kamarádskému vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem došlo k pozitivní změně v oblasti sebedůvěry dítěte a v jeho schopnosti vyjadřovat pocity, vytvořila se důvěra k dobrovolníkovi a prohloubila se důvěra k rodičům. Mezi další významné pozitivní změny patří také rozšíření zájmů a zlepšení komunikace s vrstevníky. Dá se tedy obecně říci, že u dětí zařazených do programu došlo k pozitivní změně v sociálním a citovém vývoji. Protože většina dětí i po zapojení do 2

3 dobrovolnického programu zůstává v péči jiného odborníka (speciální pedagog, etoped, psycholog), je možné posuzovat změny a zlepšení z odborného hlediska. A2/ Letní a víkendové integrované pobyty pro děti a mládež, Sdružení Spirála,o.s. Hlavním cílem projektu je snaha integrovat děti a mládež s oslabením v sociální a zdravotní oblasti (děti a mládež s rizikem, či již s projevy poruch chování, děti a mládež zdravotně oslabená s poruchou komunikace) do běžné společnosti. Projekt je realizován formou čtyř krátkodobých pobytů (tří až pětidenních), kde je pod vedením odborných pracovníků realizována celá škála volnočasových, sebezkušenostních a zátěžových aktivit na rozvoj sebepoznání, nácviku komunikačních dovedností za účelem možné změny pohledu na využívání volného času a pozitivního přístupu ke vzdělání a možných změn v hodnotové orientaci. Celkem se projektu zúčastní 60 dětí a mládeže ve věku od 8 do 18 let z českokrumlovského regionu, z toho 40 dětí a mládeže s rizikem, nebo již s projevy poruch chování a jiných patologií (převážně klienti Střediska výchovné péče, klinického psychologa, psychiatra, OSPODU) a 20 dětí z běžné populace pro naplnění smyslu integrace (volná i řízená komunikace obou skupin). Projekt je realizován již 11 let a nikdy nedošlo ke zhoršení chování, stavu účastníků pobytů. Naopak si účastníci odnášejí z pobytů nové zkušenosti, informace, nové vztahy, vedoucí k jinému pohledu na sebe sama ve vztahu k okolnímu světu. A3/ Komplexní program prevence Spirála, Sdružení Spirála,o.s. Specifickým cílem projektu je realizace uceleného, interaktivního a dlouhodobého program specifické prevence v třídních kolektivech základních škol. Tento program reaguje na specifické problémy daných třídních kolektivů.je zaměřen na druhý stupeň ZŠ (6-9 ročník) alespoň po dobu dvou let, nejlépe ale po dobu čtyř let, tedy až do konce školní docházky. Hlavní zaměření programu se orientuje především na podporu zdravého životního stylu, posilování sociálních dovedností a vlastní odpovědnosti, podporu zdravého sebevědomí a pozitivních vzorů v živote. Projekt je také zaměřen na tématické oblasti: alkohol a tabák, svět konopných produktů a další drogovou problematiku této doby. Žáci našich cílových kolektivu mají dnes spoustu informací, ale neucelených a většinou velmi nepřesných. Drogová problematika je předkládána kolektivu interaktivní formou. Projekt se tedy bude věnovat komplexně prevenci sociálně patologických jevů v celé své šíři. Navazujícím cílem je podpora podpůrného programu úzce souvisejícího se základní myšlenkou tohoto projektu rozvoj programu pro pedagogy, jehož přínos lze očekávat především v oblastech: - zvýšení a rozšíření osobní kompetence pedagoga (školního metodika prevence) pro tvorbu minimálních preventivních programů na škole - zlepšení komunikace mezi jednotlivými pedagogy (školními metodiky prevence). Těchto přínosů bude dosaženo především bližším seznámením pedagogů s metodou zážitkové pedagogiky, jejími cíly a prostředky; osobním zažitím osvědčených programů a her, předáním metodických zkušeností k jejich uvádění a zhodnocení; rozvojem možností pro uplatnění herních a zkušenostních přístupu ve výuce či volnočasovém programu; osobním a odborným rozvojem účastníků. A5/ Archa možností 2008, SUPŠ Sv. Anežky České Č. Krumlov 1.Popis sociálního klimatu školy a záměr projektu. Prioritou prevence sociálně patologických jevů na naší škole je utváření zdravého sociálního klimatu posílení pozitivních hodnot a životních postojů studentů. Naše škola má odborné specifické zaměření. Vyhraněný zájem studentů o zvolený obor je velkým pomocníkem při naplňování tohoto záměru. I tak se setkáváme s poruchami jednání, jako jsou velká absence, požívání společensky tolerovaných návykových látek jako jsou cigarety a alkohol, drobná kriminalita, vyčleňování se z kolektivu, společenská netolerance atd. Program ARCHA MOŽNOSTÍ ve svém působení přesahuje výchovné a vzdělávací možností běžné výuky a po čtyřech letech jeho realizace ho považujeme za hlavní pilíř výše zmíněných snah v oblast prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 3

4 2.Způsob dosažení cíle projektu. Náplní této akce je ucelený systém vzdělávání prostřednictvím zážitkových aktivit pod vedením odborných pedagogů a lektorů. Zainteresovanost studentu vyšších ročníků tvoří zaklad celkové koncepce projektu založené na komunitním a vrstevnickém přístupu v cílové skupině. Cílem projektu je vézt studenty k sebepoznání, tvůrčímu přístupu k životu, zvládání krizových situací, Komunikačním dovednostem a dovednosti kritické analýzy informaci o rizikových aktivitách. 3. cílová skupina Projekt je určený pro vybrané studenty druhého a třetího ročníku SUPŠ. Do projektu bude aktivně zapojeno ccá 20 studentů. 4.Shrnutí výsledků Nedílnou součástí projektu je tří úrovňová zpětná vazba. První úroveň hodnocení ve směru k účastníkům provedou lektoři projektu, formou diskuse, bezprostředně po jednotlivých aktivitách. Druhou úrověň tvoří Tvoří písemný dotazník studentu směrem k realizátoru projektu. Následná úroveň hodnocení přínosu projektu přichází s odstupem času od pedagogického sboru. A8/ CPDM, o.p.s. Bouda, CPDM,o.p.s. Cílem NZDM Bouda je aby prostřednictvím poskytovaných služeb postupně docházelo k: a)většímu zapojování cílových skupin (jinde neorganizované sociálně problematické mládeže a dětí z rizikového prostředí včetně mládeže a dětí z minoritního prostředí jednotlivci i neformální skupiny) b)posilování odpovědnosti klientů (účastníků a uživatelů služeb) za vlastní další život ve společnosti ve smyslu schopnosti postupného akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti (zvnitřování pravidel běžného života a schopnosti jednotlivců zařadit se do smysluplného života) c)konkrétní pomoci v krizových situacích jednotlivců a k jejímu dalšímu zprostředkování v případech, které klub již jako takový nemůže vyřešit. d)ve větší míře získávání relevantních informací pro co nejpozitivnější celkové životní i dílčí rozhodování. e)vylučování a omezování sociálně patogenního chování a způsobu života mladých lidí a k podpoře kontaktů se společenským prostředím. f) Terénní sociální pracovník: V současném období se ukazuje jako potřebné a vhodné podchycovat potenciální uživatele služeb Boudy přímo v terénu tj. v jednotlivých zásadních a mnohdy problematických lokalitách města Český Krumlov (sídliště Mír, event. sídliště Plešivec). Terénní sociální práci chápeme jako další vývojový článek související s naší činností. Naším záměrem je prostřednictvím aktivizačních činností v terénu rozšířit povědomí o službách, které nabízí NZDM Bouda. Jde tedy o aktivizaci a informovanost mladých lidí a snahu o jejich následné zapojení (užívání) služeb klubu Bouda. A9/ CPDM, o.p.s. Streetwork, CPDM,o.p.s. Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje pod tímto názvem jako sociální služba od poloviny roku Pracoviště bylo založeno již v roce 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem této speciální sekundární a terciární odborné služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi rekreačními uživateli drog, udržení kontaktu s touto službou a snaha o změnu v chování klientů směrem k neužívání nebo méně rizikovému užívání drog. Služba zejména usiluje o změnu motivace klientů směrem ke snižování rizik spojených s užíváním drog, předávaní informací a praktickému učení specifických dovedností. Snahou této odborné služby je, aby klienti byli odpovědni za své chování vůči vlastní osobě, zdraví a svému okolí. Naším cílem je vytvořit pro uživatele přijatelnou vazbu mezi světem drog ve kterém žijí a pohybují se a normální většinovou společností, která je klienty vnímána jako ohrožující. Obsah projektu naplňuje minimální standardy pro tuto službu a je vykonáván kvalifikovanými pracovníky. A10/ Bezplatné právní poradenství, ICOS,o.s. - Centrum sociálních služeb 1. Cíl: Udržení a soustavné zkvalitňování provozu bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb pro občany Č. Krumlova a okolí 4

5 2. Popis projektu Bezplatné právní poradenství je komplexní poradenský servis nabízející klientům prostřednictvím základních i odborných poradenských a konzultačních aktivit orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta spojenou se sociálním vyloučením nebo takovou pomoc zprostředkovat. Poradenský servis zajišťuje orientaci a podporu klienta v těchto jednotlivých oblastech: pracovního práva občanského práva rodinného práva správního práva sociálních dávek lidsko právní oblast, včetně tématu diskriminace Zaměřuje se zejména na právní témata problému klienta související se vznikem problému nezaměstnanosti, ztrátou sociálního statusu a jeho sociálním vyloučením. Jednotlivé aktivity zahrnují především:zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutickou činnost; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. Cílová skupina - primární: lidé ohrožení sociálním vyloučením, romské a jiné etnické menšiny, zdravotně postižení, ženy, lidé nad 40 let a další ohrožené skupiny - sekundární: obecně lidé bez dostatečného právního povědomí - široká laická veřejnost regionu V roce 2008 přepokládáme, že se na právní poradenství obrátí přibližně klientů. Za 1. čtvrtletí roku 2008 se na právní poradnu obrátilo 243 klientů se kterými bylo vedeno 402 schůzek. 4. Shrnutí výsledků projektu Bezplatné právní poradenství - zajištění právní poradenské činnosti pro obyvatele regionu viz bod. 3. (předpoklad pro rok klientů právní poradny) Služba je poskytována 2 dny v týdnu na základě osobního,telefonického či ového objednání - pondělí od 10:30 do 17:00 hodin a ve středu od 9:00 do 17:00 v prostorách Centra sociálních služeb. Na základě předchozí domluvy navíc poskytujeme tuto službu i mimo místní kancelář, např. pro klienty se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Ve výjimečných případech (např. když hrozí prodlení, či se jedná o klienta v krizi, apod.) je služba poskytována i mimo stanovené dny. Další pracovní dny jsou věnovány zpracování písemných dotazů a konzultacím s právníky a další potřebné agendě přímo související s poskytování této služby. A11/ Komunitní centrum Romů grantové schéma SROP, KoCeRo,o.p.s. Cíl projektu vznik komunitního centra Romů v Č.Krumlově byl naplněn z prostředků SROP. Byly provedeny stavební úpravy v objektu a podařilo se vytvořit důstojné podmínky pro vlastní činnost o.p.s. Cílová skupina - romští obyvatelé města Č.Krumlov vítají zřízení komunitního centra a začínají nabízených služeb využívat. Velkou oblibu u romských dětí si získal odpolední klub romských dětí, kde jsou pro ně denně připravovány zajímavé motivační programy se vzdělávacím, rukodělným nebo sportovním zaměřením. Komunitní centrum Romů si začíná budovat stálou pozici ve městě Český Krumlov a do budoucna chce rozšířit nabídku služeb pro romskou veřejnost. A14/ Záblesky, SOŠZ a SOU V rámci pobytů budou v přírodním, méně komfortním prostředí odlehlejšího místa, realizovány aktivity zaměřené na specifickou a obecnou prevenci SPJ, prohloubení odborných znalostí studentů sociální péče vč. propojení teoretických znalostí s praxí, i na volnočasové aktivity (viz. Projekt Stopy). Při realizaci programu budeme vycházet ze zakázky studentů tohoto oboru. Všichni se budou podílet na zabezpečení programu i zázemí pobytu budou odkázáni jeden na druhého nejen při specificky zaměřených aktivitách, ale i při zajišťování běžných činností, jako je zabezpečení vody, tepla, stravy, což podpoří schopnost převzít zodpovědnost za sebe i za jiné. Staneme se tedy komunitou, kde jeden je odkázán na druhého a schopnost spolupracovat s ostatními je klíčová komunitní přístup urychlí procesy jako je adaptace, sebepoznání, rozvoj empatie Pobyty na sebe navazují od sebepoznání i poznání spolužáků až 5

6 ke schopnosti vytvořit smysluplný preventivní a volnočasový program pro sebe i ostatní. Hlavními cíli tedy je: - sebereflexe, sebepoznání - poznání vlastních hranic - prohloubení empatie - obecná prevence SPJ vč. úrazů a uplatnění první pomoci - schopnost co nejvíce zlepšit efektivitu zvládání náročných životních situací - posílit frustrační toleranci - umět převzít odpovědnost za sebe i jiné včetně pozitivních a negativních důsledků - schopnost dodržovat pravidla, a to i tehdy, pokud mne aktuálně nikdo nekontroluje - schopnost jasně a otevřeně sdělit, co očekávám, s čím jsem spokojen, co mi vadí - propojení teoretických znalostí s konkrétními praktickými postupy zprostředkování zkušenosti v rámci prevence SPJ - vytipování nových peer aktivistů - tvorba interaktivního DVD s aktivitami studentů, použitelného pro nižší ročníky První pobyt bude zaměřen především na sebepoznání vč. určení vlastních hranic + poznání a seznámení studentů jednotlivých tříd i ročníků navzájem. Druhý pobyt budeme směrovat hlavně na spojování teorie a praxe a prohlubování znalostí i dovedností v oblasti sociálně patologických jevů, předpokládáme účast externích lektorů (zatím v jednání např. o. s. Prevent, PPP Prachatice). Třetí část realizace studenti by sami měli prokázat schopnost vytvořit a realizovat konkrétní aktivity v daném čase a prostoru, pro sebe i ostatní studenty školy. Hlavním prostředkem bude vlastní prožitek zprostředkovaný zejména hrou a poskytnutím zpětné vazby od skupiny, zpracování modelové situace a komunitní přístup; svůj význam má i lokace a atmosféra místa pobytů. Z forem her upřednostňujeme především hry inscenační, kde účastník rozvíjí svou osobnost a poznává vlastní limity i možnosti, simulační hry umožňující prožití určité sociální role vč. tréninku dovedností k řešení situace v reálném prostředí a iniciativní hry, v nichž je uplatněn problémový přístup. Začlenit je nutné i relaxační techniky. Po absolvování náročnějších aktivit, na konci dne, při ukončení pobytu i na závěr celého programu proběhne zhodnocení účastníky i lektory. Předpokládaný počet účastníků 25 30, nicméně pozitivní dopad předpokládáme v určité míře u všech žáků školy, tzn. cca 300 osob. B2/ Informace=důležitý nástroj, DPS,o.p.s. Aktivity projektu úzce navazují na realizaci poskytovaných služeb a jejich využívání cílovou skupinou 1. Propagační letáky s informací o poskytovaných službách 2. Den otevřených dveří umožnění osobního seznámení s Poskytovatelem služeb a s vlastním zařízením a jeho vybavením.možnost prohlédnout si jednotlivá střediska a funkčnost poskytovaných služeb 3. Články v regionálním tisku a Zpravodajích Města Český Krumlov a ICOS o.s 4. Zřízení webových stránek,které budou obsahovat komplexní informace o společnosti 5. Přednáškový cyklus zajištěn odborníky Zpracoval: J. Rytíř, koordinátor KPSS, OSVaZ MěÚ 6

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: 733 525 243 Email: info@elio.cz kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více