Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008"

Transkript

1 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 1 Číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Kamarád v životě Spirála A2 Letní a víkendové integrované pobyty pro děti Spirála a mládež A3 Komplexní program prevence Spirála Spirála A4 Služba Mentor 2008 Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) A5 Archa možností 2008 SUPŠ sv. Anežky A6 Koceno Vzdělávací zájezd pro děti a dospělé Kocero, o.p.s. do Muzea romské kultury Brno A7 Komunitní centrum Romů podpora činnosti Kocero, o.p.s. komunitního centra A8 CPDM, o.p.s. - Bouda CPDM, o.p.s. A9 CPDM, o.p.s. - Streetwork CPDM, o.p.s. A10 Bezplatné právní poradenství ICOS, o.s. A11 Komunitní centrum Romů grantové schéma Kocero, o.p.s. SROP A12 Adaptační kurzy Henkok SOŠZ a SOU A13 Projekt Stopy SOŠZ a SOU A14 Preventivní pobyty Záblesky SOŠZ a SOU Oblast podpory B B1 Rozšíření střediska odlehčovací služby DPS, o.p.s. B2 Informace=důležitý nástroj DPS, o.p.s. B3 Rozšíření služeb telekontaktní tísňové péče DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 2. Příspěvky z grantové výzvy 1 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. A10 ICOS A8 CPDM A1 Spirála A3 Spirála A2 Spirála A9 CPDM A5 SUPŠ Sv. Anežky A11 Kocero A14 SOŠZ B2 DPS Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a nebyl jim přiznán příspěvek. Projekty celkem Doporučeno převést zbývající prostředky ve výši: ,- Kč do 2. výzvy KPSS na rok 2008 dle Pravidel pro čerpání finančních prostředků na rok 2008 z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1.KPSS. Tento postup byl vedením města schválen a na tuto částku byla vypsána grantová výzva 2. 1

2 3. Seznam všech přijatých a hodnocených projektů z grantové výzvy 2 Pořadové číslo Název projektu Žadatel Oblast podpory A A1 Letní tábor KoCeRo - komunitní centrum Romů Kocero, o.p.s. Oblast podpory B B1 Rozvoj dobrovolnictví v regionu ICOS, o.s. Českokrumlovska B2 Aktivizace seniorů DPS, o.p.s. B3 Nákup kompenzačních pomůcek DPS, o.p.s. Pořa dí Číslo Žadatel Celkový rozpočet projektu 4. Příspěvky z grantové výzvy 2 Finanční požadavek žadatele z KPSS Průměrné bodové hodnocení Návrh komise Schválený příspěvek 1. B1 ICOS, o.s , Ostatní projekty nedosáhly dostatečného počtu bodů a komise nedoporučila příspěvek. Jediný projekt, který byl komisí doporučen k podpoře, nebyl však zastupitelstvem města schválen. Projekty celkem V celkovém souhrnu bylo tedy rozděleno ,- Kč (tedy byly podpořeny pouze vybrané projekty z grantové výzvy 1). Popis podpořených projektů v rámci grantových výzev města na podporu naplňování 1.KPSS v roce 2008 (Vyhodnocení realizace úspěšnosti podpořených projektů proběhne počátkem roku 2009 na základě kontroly závěrečných zpráv a vyúčtování podpořených projektů). A1/ Kamarád v životě, Sdružení Spirála,o.s. Kamarád v životě, stejně jako Pět P přináší svým účastníkům Péči, Pomoc, Přátelství, Prevenci a Podporu. Pět P je jedním z dobrovolnických programů, který funguje na principu jeden na jednoho. Jeden dospělý dobrovolník se pravidelně věnuje jednomu dítěti. Dvojice dobrovolník dítě se schází jednou týdně a tráví společně volný čas aktivitou, která je baví výlety do přírody, návštěva kina, kulturní akce, sport, vytváření výrobků v dílně atd. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky obrovským přínosem. Základní myšlenkou programu je nabídka pomoci dětem, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých žijí a vyrůstají. Způsobem pomoci je nabídka kamarádského vztahu s dospělým dobrovolníkem. Cílem je kamarádství a vše, co k němu patří. Našimi klienty jsou zejména děti s problémy v komunikaci, tj. děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, agresivní, hyperaktivní, děti úzkostné, neurotické, děti z nepodnětného sociálního prostředí, děti po ústavním pobytu v DDÚ, často naši klienti pocházejí z neúplných či ne zcela funkčních rodin. Jako dobrovolník se může do našeho programu přihlásit každý, komu již bylo 17 let, má chuť pomáhat mladšímu kamarádovi, je komunikativní a absolvuje motivační pohovor. Na základě našich (dovoluji si říct) bohatých zkušeností a z dlouhodobého pozorování chování dětí vyplývá, že díky minimálně ročnímu kamarádskému vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem došlo k pozitivní změně v oblasti sebedůvěry dítěte a v jeho schopnosti vyjadřovat pocity, vytvořila se důvěra k dobrovolníkovi a prohloubila se důvěra k rodičům. Mezi další významné pozitivní změny patří také rozšíření zájmů a zlepšení komunikace s vrstevníky. Dá se tedy obecně říci, že u dětí zařazených do programu došlo k pozitivní změně v sociálním a citovém vývoji. Protože většina dětí i po zapojení do 2

3 dobrovolnického programu zůstává v péči jiného odborníka (speciální pedagog, etoped, psycholog), je možné posuzovat změny a zlepšení z odborného hlediska. A2/ Letní a víkendové integrované pobyty pro děti a mládež, Sdružení Spirála,o.s. Hlavním cílem projektu je snaha integrovat děti a mládež s oslabením v sociální a zdravotní oblasti (děti a mládež s rizikem, či již s projevy poruch chování, děti a mládež zdravotně oslabená s poruchou komunikace) do běžné společnosti. Projekt je realizován formou čtyř krátkodobých pobytů (tří až pětidenních), kde je pod vedením odborných pracovníků realizována celá škála volnočasových, sebezkušenostních a zátěžových aktivit na rozvoj sebepoznání, nácviku komunikačních dovedností za účelem možné změny pohledu na využívání volného času a pozitivního přístupu ke vzdělání a možných změn v hodnotové orientaci. Celkem se projektu zúčastní 60 dětí a mládeže ve věku od 8 do 18 let z českokrumlovského regionu, z toho 40 dětí a mládeže s rizikem, nebo již s projevy poruch chování a jiných patologií (převážně klienti Střediska výchovné péče, klinického psychologa, psychiatra, OSPODU) a 20 dětí z běžné populace pro naplnění smyslu integrace (volná i řízená komunikace obou skupin). Projekt je realizován již 11 let a nikdy nedošlo ke zhoršení chování, stavu účastníků pobytů. Naopak si účastníci odnášejí z pobytů nové zkušenosti, informace, nové vztahy, vedoucí k jinému pohledu na sebe sama ve vztahu k okolnímu světu. A3/ Komplexní program prevence Spirála, Sdružení Spirála,o.s. Specifickým cílem projektu je realizace uceleného, interaktivního a dlouhodobého program specifické prevence v třídních kolektivech základních škol. Tento program reaguje na specifické problémy daných třídních kolektivů.je zaměřen na druhý stupeň ZŠ (6-9 ročník) alespoň po dobu dvou let, nejlépe ale po dobu čtyř let, tedy až do konce školní docházky. Hlavní zaměření programu se orientuje především na podporu zdravého životního stylu, posilování sociálních dovedností a vlastní odpovědnosti, podporu zdravého sebevědomí a pozitivních vzorů v živote. Projekt je také zaměřen na tématické oblasti: alkohol a tabák, svět konopných produktů a další drogovou problematiku této doby. Žáci našich cílových kolektivu mají dnes spoustu informací, ale neucelených a většinou velmi nepřesných. Drogová problematika je předkládána kolektivu interaktivní formou. Projekt se tedy bude věnovat komplexně prevenci sociálně patologických jevů v celé své šíři. Navazujícím cílem je podpora podpůrného programu úzce souvisejícího se základní myšlenkou tohoto projektu rozvoj programu pro pedagogy, jehož přínos lze očekávat především v oblastech: - zvýšení a rozšíření osobní kompetence pedagoga (školního metodika prevence) pro tvorbu minimálních preventivních programů na škole - zlepšení komunikace mezi jednotlivými pedagogy (školními metodiky prevence). Těchto přínosů bude dosaženo především bližším seznámením pedagogů s metodou zážitkové pedagogiky, jejími cíly a prostředky; osobním zažitím osvědčených programů a her, předáním metodických zkušeností k jejich uvádění a zhodnocení; rozvojem možností pro uplatnění herních a zkušenostních přístupu ve výuce či volnočasovém programu; osobním a odborným rozvojem účastníků. A5/ Archa možností 2008, SUPŠ Sv. Anežky České Č. Krumlov 1.Popis sociálního klimatu školy a záměr projektu. Prioritou prevence sociálně patologických jevů na naší škole je utváření zdravého sociálního klimatu posílení pozitivních hodnot a životních postojů studentů. Naše škola má odborné specifické zaměření. Vyhraněný zájem studentů o zvolený obor je velkým pomocníkem při naplňování tohoto záměru. I tak se setkáváme s poruchami jednání, jako jsou velká absence, požívání společensky tolerovaných návykových látek jako jsou cigarety a alkohol, drobná kriminalita, vyčleňování se z kolektivu, společenská netolerance atd. Program ARCHA MOŽNOSTÍ ve svém působení přesahuje výchovné a vzdělávací možností běžné výuky a po čtyřech letech jeho realizace ho považujeme za hlavní pilíř výše zmíněných snah v oblast prevence sociálně patologických jevů na naší škole. 3

4 2.Způsob dosažení cíle projektu. Náplní této akce je ucelený systém vzdělávání prostřednictvím zážitkových aktivit pod vedením odborných pedagogů a lektorů. Zainteresovanost studentu vyšších ročníků tvoří zaklad celkové koncepce projektu založené na komunitním a vrstevnickém přístupu v cílové skupině. Cílem projektu je vézt studenty k sebepoznání, tvůrčímu přístupu k životu, zvládání krizových situací, Komunikačním dovednostem a dovednosti kritické analýzy informaci o rizikových aktivitách. 3. cílová skupina Projekt je určený pro vybrané studenty druhého a třetího ročníku SUPŠ. Do projektu bude aktivně zapojeno ccá 20 studentů. 4.Shrnutí výsledků Nedílnou součástí projektu je tří úrovňová zpětná vazba. První úroveň hodnocení ve směru k účastníkům provedou lektoři projektu, formou diskuse, bezprostředně po jednotlivých aktivitách. Druhou úrověň tvoří Tvoří písemný dotazník studentu směrem k realizátoru projektu. Následná úroveň hodnocení přínosu projektu přichází s odstupem času od pedagogického sboru. A8/ CPDM, o.p.s. Bouda, CPDM,o.p.s. Cílem NZDM Bouda je aby prostřednictvím poskytovaných služeb postupně docházelo k: a)většímu zapojování cílových skupin (jinde neorganizované sociálně problematické mládeže a dětí z rizikového prostředí včetně mládeže a dětí z minoritního prostředí jednotlivci i neformální skupiny) b)posilování odpovědnosti klientů (účastníků a uživatelů služeb) za vlastní další život ve společnosti ve smyslu schopnosti postupného akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti (zvnitřování pravidel běžného života a schopnosti jednotlivců zařadit se do smysluplného života) c)konkrétní pomoci v krizových situacích jednotlivců a k jejímu dalšímu zprostředkování v případech, které klub již jako takový nemůže vyřešit. d)ve větší míře získávání relevantních informací pro co nejpozitivnější celkové životní i dílčí rozhodování. e)vylučování a omezování sociálně patogenního chování a způsobu života mladých lidí a k podpoře kontaktů se společenským prostředím. f) Terénní sociální pracovník: V současném období se ukazuje jako potřebné a vhodné podchycovat potenciální uživatele služeb Boudy přímo v terénu tj. v jednotlivých zásadních a mnohdy problematických lokalitách města Český Krumlov (sídliště Mír, event. sídliště Plešivec). Terénní sociální práci chápeme jako další vývojový článek související s naší činností. Naším záměrem je prostřednictvím aktivizačních činností v terénu rozšířit povědomí o službách, které nabízí NZDM Bouda. Jde tedy o aktivizaci a informovanost mladých lidí a snahu o jejich následné zapojení (užívání) služeb klubu Bouda. A9/ CPDM, o.p.s. Streetwork, CPDM,o.p.s. Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje pod tímto názvem jako sociální služba od poloviny roku Pracoviště bylo založeno již v roce 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem této speciální sekundární a terciární odborné služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi rekreačními uživateli drog, udržení kontaktu s touto službou a snaha o změnu v chování klientů směrem k neužívání nebo méně rizikovému užívání drog. Služba zejména usiluje o změnu motivace klientů směrem ke snižování rizik spojených s užíváním drog, předávaní informací a praktickému učení specifických dovedností. Snahou této odborné služby je, aby klienti byli odpovědni za své chování vůči vlastní osobě, zdraví a svému okolí. Naším cílem je vytvořit pro uživatele přijatelnou vazbu mezi světem drog ve kterém žijí a pohybují se a normální většinovou společností, která je klienty vnímána jako ohrožující. Obsah projektu naplňuje minimální standardy pro tuto službu a je vykonáván kvalifikovanými pracovníky. A10/ Bezplatné právní poradenství, ICOS,o.s. - Centrum sociálních služeb 1. Cíl: Udržení a soustavné zkvalitňování provozu bezplatné právní poradny Centra sociálních služeb pro občany Č. Krumlova a okolí 4

5 2. Popis projektu Bezplatné právní poradenství je komplexní poradenský servis nabízející klientům prostřednictvím základních i odborných poradenských a konzultačních aktivit orientaci v nárocích, možnostech a službách, které mohou zmírnit či vyřešit obtížnou situaci klienta spojenou se sociálním vyloučením nebo takovou pomoc zprostředkovat. Poradenský servis zajišťuje orientaci a podporu klienta v těchto jednotlivých oblastech: pracovního práva občanského práva rodinného práva správního práva sociálních dávek lidsko právní oblast, včetně tématu diskriminace Zaměřuje se zejména na právní témata problému klienta související se vznikem problému nezaměstnanosti, ztrátou sociálního statusu a jeho sociálním vyloučením. Jednotlivé aktivity zahrnují především:zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutickou činnost; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. Cílová skupina - primární: lidé ohrožení sociálním vyloučením, romské a jiné etnické menšiny, zdravotně postižení, ženy, lidé nad 40 let a další ohrožené skupiny - sekundární: obecně lidé bez dostatečného právního povědomí - široká laická veřejnost regionu V roce 2008 přepokládáme, že se na právní poradenství obrátí přibližně klientů. Za 1. čtvrtletí roku 2008 se na právní poradnu obrátilo 243 klientů se kterými bylo vedeno 402 schůzek. 4. Shrnutí výsledků projektu Bezplatné právní poradenství - zajištění právní poradenské činnosti pro obyvatele regionu viz bod. 3. (předpoklad pro rok klientů právní poradny) Služba je poskytována 2 dny v týdnu na základě osobního,telefonického či ového objednání - pondělí od 10:30 do 17:00 hodin a ve středu od 9:00 do 17:00 v prostorách Centra sociálních služeb. Na základě předchozí domluvy navíc poskytujeme tuto službu i mimo místní kancelář, např. pro klienty se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Ve výjimečných případech (např. když hrozí prodlení, či se jedná o klienta v krizi, apod.) je služba poskytována i mimo stanovené dny. Další pracovní dny jsou věnovány zpracování písemných dotazů a konzultacím s právníky a další potřebné agendě přímo související s poskytování této služby. A11/ Komunitní centrum Romů grantové schéma SROP, KoCeRo,o.p.s. Cíl projektu vznik komunitního centra Romů v Č.Krumlově byl naplněn z prostředků SROP. Byly provedeny stavební úpravy v objektu a podařilo se vytvořit důstojné podmínky pro vlastní činnost o.p.s. Cílová skupina - romští obyvatelé města Č.Krumlov vítají zřízení komunitního centra a začínají nabízených služeb využívat. Velkou oblibu u romských dětí si získal odpolední klub romských dětí, kde jsou pro ně denně připravovány zajímavé motivační programy se vzdělávacím, rukodělným nebo sportovním zaměřením. Komunitní centrum Romů si začíná budovat stálou pozici ve městě Český Krumlov a do budoucna chce rozšířit nabídku služeb pro romskou veřejnost. A14/ Záblesky, SOŠZ a SOU V rámci pobytů budou v přírodním, méně komfortním prostředí odlehlejšího místa, realizovány aktivity zaměřené na specifickou a obecnou prevenci SPJ, prohloubení odborných znalostí studentů sociální péče vč. propojení teoretických znalostí s praxí, i na volnočasové aktivity (viz. Projekt Stopy). Při realizaci programu budeme vycházet ze zakázky studentů tohoto oboru. Všichni se budou podílet na zabezpečení programu i zázemí pobytu budou odkázáni jeden na druhého nejen při specificky zaměřených aktivitách, ale i při zajišťování běžných činností, jako je zabezpečení vody, tepla, stravy, což podpoří schopnost převzít zodpovědnost za sebe i za jiné. Staneme se tedy komunitou, kde jeden je odkázán na druhého a schopnost spolupracovat s ostatními je klíčová komunitní přístup urychlí procesy jako je adaptace, sebepoznání, rozvoj empatie Pobyty na sebe navazují od sebepoznání i poznání spolužáků až 5

6 ke schopnosti vytvořit smysluplný preventivní a volnočasový program pro sebe i ostatní. Hlavními cíli tedy je: - sebereflexe, sebepoznání - poznání vlastních hranic - prohloubení empatie - obecná prevence SPJ vč. úrazů a uplatnění první pomoci - schopnost co nejvíce zlepšit efektivitu zvládání náročných životních situací - posílit frustrační toleranci - umět převzít odpovědnost za sebe i jiné včetně pozitivních a negativních důsledků - schopnost dodržovat pravidla, a to i tehdy, pokud mne aktuálně nikdo nekontroluje - schopnost jasně a otevřeně sdělit, co očekávám, s čím jsem spokojen, co mi vadí - propojení teoretických znalostí s konkrétními praktickými postupy zprostředkování zkušenosti v rámci prevence SPJ - vytipování nových peer aktivistů - tvorba interaktivního DVD s aktivitami studentů, použitelného pro nižší ročníky První pobyt bude zaměřen především na sebepoznání vč. určení vlastních hranic + poznání a seznámení studentů jednotlivých tříd i ročníků navzájem. Druhý pobyt budeme směrovat hlavně na spojování teorie a praxe a prohlubování znalostí i dovedností v oblasti sociálně patologických jevů, předpokládáme účast externích lektorů (zatím v jednání např. o. s. Prevent, PPP Prachatice). Třetí část realizace studenti by sami měli prokázat schopnost vytvořit a realizovat konkrétní aktivity v daném čase a prostoru, pro sebe i ostatní studenty školy. Hlavním prostředkem bude vlastní prožitek zprostředkovaný zejména hrou a poskytnutím zpětné vazby od skupiny, zpracování modelové situace a komunitní přístup; svůj význam má i lokace a atmosféra místa pobytů. Z forem her upřednostňujeme především hry inscenační, kde účastník rozvíjí svou osobnost a poznává vlastní limity i možnosti, simulační hry umožňující prožití určité sociální role vč. tréninku dovedností k řešení situace v reálném prostředí a iniciativní hry, v nichž je uplatněn problémový přístup. Začlenit je nutné i relaxační techniky. Po absolvování náročnějších aktivit, na konci dne, při ukončení pobytu i na závěr celého programu proběhne zhodnocení účastníky i lektory. Předpokládaný počet účastníků 25 30, nicméně pozitivní dopad předpokládáme v určité míře u všech žáků školy, tzn. cca 300 osob. B2/ Informace=důležitý nástroj, DPS,o.p.s. Aktivity projektu úzce navazují na realizaci poskytovaných služeb a jejich využívání cílovou skupinou 1. Propagační letáky s informací o poskytovaných službách 2. Den otevřených dveří umožnění osobního seznámení s Poskytovatelem služeb a s vlastním zařízením a jeho vybavením.možnost prohlédnout si jednotlivá střediska a funkčnost poskytovaných služeb 3. Články v regionálním tisku a Zpravodajích Města Český Krumlov a ICOS o.s 4. Zřízení webových stránek,které budou obsahovat komplexní informace o společnosti 5. Přednáškový cyklus zajištěn odborníky Zpracoval: J. Rytíř, koordinátor KPSS, OSVaZ MěÚ 6

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více