Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně"

Transkript

1 Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstrakt Tento článek předkládá koncept rozvoje nového Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Utváření této nelegitimní jednotky pedagogy ústavu, kteří se podílejí na výuce předmětů v oblasti počítačové grafiky a geografických informačních systémů, logicky vyústilo do přípravy dokumentu, který jasně formuluje působnost, cíle a budoucí plány. V úvodu článku se kolektiv spoluautorů věnuje vývoji grafických a geografických předmětů na PEF MZLU v Brně a hodnotí jejich současný stav. Další kapitoly konkretizují dlouhodobý rozvoj oddělení s důrazem na provázání jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. Nezbytnou prerekvizitou výuky specializovaných předmětů jsou technické zázemí a zdroje financování, které rovněž nejsou tímto příspěvkem opomenuty. V závěrečné kapitole kolektiv autorů prezentuje nejen možnosti spolupráce s jinými ústavy PEF MZLU v Brně, ale potenciálně i s jinými fakultami MZLU v Brně či jiných vysokých škol. Klíčová slova Oddělení, předměty, specializace, počítačová grafika, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. David Procházka, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. Naděžda Chalupová, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Lukáš Horký, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR

2 Concept of Development of Section of Graphics and GIT at Department of Informatics FBE MUAF in Brno Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstract This paper submits a concept of development of new Section of graphics and GIT at Department of Informatics Faculty of Business Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Formation of this misbegotten entity by department educators, who participate in subject in the area of computer graphics and geographic information system teaching, logicaly flowed into preparation of document what clearly formulates sphere of action, goals ant future plans. In the preamble of this paper the composite authors addict themself to progress of graphical and geographical subjects at FBE MUAF in Brno and assess its present state. Next chapters concretize long-term development of section with accento of subjects interlacing and new subjects creation. In connection with the development project two specializations were prepared. The extending specialization Graphics and GIT is designed for all bachelor fields of study at FBE MUAF in Brno and the deeping specialization Applied computer graphics is established for master study fields. Technical rear and financial sources, which are not omitted by this contribution too, are essential prerequisity of specialized subjects teaching. In the concluding chapter composite authors prezents not only possibilities of cooperation with other departments at FBE MUAF in Brno but potentially with other faculties of MUAF in Brno or other universities too. Key words Section, subjects, specialization, computer graphics, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. David Procházka, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. Naděžda Chalupová, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Lukáš Horký, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ

3 Úvod Již několik let se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vyučují předměty, ve kterých jsou probírány nejnovější poznatky z oblastí geografických informačních systémů. Tato oblast byla před čtyřmi roky rozšířena o odvětví počítačové grafiky a vznik několika souvisejících grafických předmětů. Základní informace a souvislosti Výuka problematiky geografických IT byla zakomponována do všech studijních programů PEF před osmi lety ve formě volitelného předmětu Geografické informační systémy (GIS). Díky interaktivně vedené výuce, praktickému směřování a nárůstu poptávky po absolventech se znalostmi GIT vzrostl zájem o předmět na cca 90 studentů za semestr (180 studentů ročně) a tento stav se stabilně drží. Předmět převážně studují studenti na bakalářském stupni, a to ve 3. a 4. semestru studia, 2/3 až 3/4 studentů jsou neinformatických oborů. V návaznosti na GIS vznikl předmět Sociální a ekonomické aplikace GIS. Je nabízen pouze v zimním semestru a předmět absolvuje studentů, ze kterých cca polovina zpracovává své bakalářské a diplomové práce na téma spojené s problematikou GIT. V průběhu času vznikla logická poptávka také po předmětu pokrývajícím základy grafického designu a počítačové grafiky -- vznikl volitelný předmět Počítačová grafika (PGR). Předmět poskytuje teoreticko-praktický úvod do problematiky, která na naší škole do té doby zatím chyběla. Praktická i teoretická výuka se zaměřuje především na oblast vektorové a rastrové grafiky, 3D modelování a fraktální geometrie. Sylabus předmětu byl sestaven tak, aby předmět mohli studovat jako volitelný také ostatní studenti neinformatických oborů. V současné době je předmět PGR zakomponován do studijních plánů oborů ARI jako povinný. Jelikož se stal u studentů velmi populární, byla snaha tuto oblast dále rozvíjet a umožnit studentům získat hlubší znalosti z této oblasti. V návaznosti na kurz Počítačová grafika vznikl předmět Animace a geoprostor (AGP), který jedinečným způsobem rozšiřuje znalosti a důsledně propojuje oblast 3D modelování, animace a geografických informačních technologií. Díky své koncepci je ojedinělý nejen na naší univerzitě, ale také v rámci všech vysokých škol v ČR. Nosnou myšlenkou předmětu je naučit studenty vytvářet fotorealistické scény ve 3D modelovacích nástrojích, kompilovat vyrenderované statické obrázky do souboru s animací, modelovat reálné geografické problémy pomocí nástrojů GIS a CAD/CAM nástrojů. V průběhu semestru a v rámci projektů se tak studenti seznamují s pokročilými technikami 3D modelování, s možnostmi nízkoúrovňové animace, řeší problémy, jak pomocí GPS a existujících geodat zaměřit a namodelovat reálný terén a umístit do něj budovy vytvořené pomocí různých 3D studií. Dalším krokem ve vývoji předmětu bude plánování a vizualizace rozvoje oblasti podle skutečných územních plánů. Do vizualizace 3D objektů a analýzy pomocí GIS nástrojů (Jaké jsou dojezdnosti? Nestojí nová budova v záplavovém území?) budou zapojeni všichni studenti, čímž vznikne v rámci předmětu komplexní a ojedinělé řešení, které bude využitelné v reálné praxi. V současné době jsou v rámci oddělení připraveny další kurzy -- Laboratoř virtuální reality (LVR), Digitální fotografie (DIF) a Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR), Audiovizuální komunikace (AVK), Webový design (WDG) a Počítačová grafika II (PG2). Každý rozvíjí určitou oblast PG. Zahájení výuky předmětů se předpokládá na rok 2007/2008. Předměty, které spadají do působnosti oddělení, je možné rozdělit do několika oblastí: Oblast geografických informačních technologií (GIT) Geografické informační systémy (GIS) Sociální a ekonomické aplikace GIS (SEA)

4 Oblast počítačové grafiky (PGR) Počítačová grafika (PGR) Počítačová grafika II (PG2) Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR) Laboratoř virtuální reality (LVR) Digitální fotografie (DIF) Audiovizuální komunikace (AVK) Webový design (WDG) Oblast počítačové grafiky i geografických informačních technologií Animace a geoprostor (AGP) Obrázek: Návaznosti na jiné předměty vyučované na PEF MZLU v Brně (plné šipky jsou povinné návaznosti, přerušované šipky jsou logické návaznosti) Plán dlouhodobého rozvoje oddělení Dlouhodobým problémem, se kterým se potýká velká část informatických předmětů, je rozpor mezi odborností a pokrytím dostatečně široké skupiny studentů. Převážnou část studentů PEF MZLU v Brně tvoří ekonomicky, resp. manažersky orientovaní posluchači. Aby bylo zajištěno dostatečné vytížení personálu ústavu, resp. oddělení, je nutné orientovat se i na tyto studenty. V dlouhodobém plánu rozvoje předmětů tento fakt zohledňujeme. Jako určitou nevýhodu současného stavu vidíme teoretickou náročnost předmětu Počítačová grafika. Kurz je prerekvizitou pro předmět Animace a geoprostor (AGP) i Digitální fotografii (DIF). Přitom studenti AGP a DIF jsou z velké části právě studenti manažersko-ekonomických oborů. Do budoucna hodláme vyjít těmto studentům vstříc částečnou úpravou současného sylabu předmětu PGR a vytvořením kurzu Počítačová grafika 2 (PG2). Základní úprava by spočívala v tom, že obtížné teoreticko-algoritmické problémy předmětu PGR se přesunou do předmětu PG2, který by se vyučoval jen pro informatické obory. Stávající předmět PGR by pokrýval širší všeobecný základ (a přitom zůstat velmi přínosný i pro všechny specializace studentů) a předmět PG2 by měl více prostoru pro rozvinutí odborných témat (např. OpenGL, Direct X, aj.). Odlehčený a rozšířený předmět Počítačová grafika se tak stane užitečnou prerekvizitou k odborným předmětům jako jsou AGP, DIF a dalším, u nichž se počítá s přítomností studentů všech studijních programů. Na předmět PG2 budou navazovat odborné multimediálně orientované předměty (např. Laboratoř virtuální reality), které budou pouze pro studenty informatických oborů.

5 Tím nastane přirozené rozdělení grafických předmětů na dvě větve -- větev pro všechny specializace a větev specializovaná (pro studenty informatických oborů). U předmětů z první větvě lze předpokládat větší počty studentů (a z toho plynoucí pracovní vytížení, ale i větší zajímavost pro grantová řízení, kde je k počtu studentů přihlíženo). Druhá větev by poskytovala dostatečné vysoké odborné zázemí a individuální přístup pro studenty z informatických oborů, kteří by se hodlali touto oblastí zabývat. Zde je nutné počítat s menšími počty studentů. Zavedení nových předmětů V rámci Oddělení grafika a GIT byly na podzim 2007 připraveny sylaby nových předmětů, které rozšiřují oblast výuky počítačové grafiky a designu na PEF MZLU v Brně. Konkrétně se jedná o tyto předměty: Audiovizuální komunikace (AVK), (prerekvizity: PGR a PAM Propagace a média) -- Tento předmět by měl být zaměřen především prakticky a propojovat praktické dovednosti studentů z předmětu Počítačová grafika s teoretickou náplní předmětů Marketing a Propagace a média. Jeho náplní je vytvořit kompletní vizuální styl reálné či fiktivní firmy. Studenti nejprve navrhnou a vytvoří logotyp firmy (např. v programu CorelDraw nebo Adobe Illustrator), zhotoví fiktivní produkty (např. etiketa na láhvi, obal na CD nebo papírový obal na výrobek) a následně pro ně a pro firmu vytvoří televizní reklamu za pomocí prostředků počítačové grafiky a animace (tzn. praktická práce s kamerou, úprava a stříhání videa, tvorba speciálních vizuálních efektů např. v programu Adobe After Affect). Do praxe tak budou zapojeny všechny formy vizuální komunikace využívané v reklamě. Teoretické pasáže předmětu budou propojovat oblast grafického designu, počítačové grafiky, zpracování videa i zvuku. Webový design (WDG), (prerekvizity: PGR) -- Tento předmět je zaměřený na plánování webových projektů, ucelenou tvorbu webové prezentace s důrazem na multimediální prvky a animaci (zvádnutí základní koncepce webového designu, práce v programu Flash, pokročilé ovládání CSS, GIF animace) a design WWW stránek. Počítačová grafika II (PG2), (prerekvizity: PG2) - Přednášky budou pokrývat pokročilé algoritmy a techniky počítačové grafiky (např. obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, geometrické transformace, výtvarné zpracování obrazu, generátory), cvičení naopak pokročilé techniky práce ve 3D (základy programování v OpenGL, DirectX, jazyk VRML a modelování virtuálních světů aj.). Obrázek: Schéma návazností předmětů

6 Schéma návazností předmětů po restrukturalizaci na větev pro všechny obory (bílá) a větev primárně pro informatiky (šedá). Šipky vyjadřují logické návaznosti předmětů, nelze je chápat jako konečné schéma povinných prerekvizit. Dělící čára je hranice mezi bakalářským a magisterským studiem. Předmět reklamní fotografie je vyznačen žlutě, protože je primárně určen pro neinformatiké obory. Struktura tématických oblastí Při vytváření koncepce nových předmětů byl kladen důraz na vzájemné propojení jednotlivých kurzů. Vzniklo několik pomyslných okruhů, které nabízí ucelené informace z určité oblasti. První okruh lze označit "vizuální komunikace". Zahrnuje kurzy Počítačová grafika, Digitální fotografie a připravované předměty Audiovizuální komunikace a Webový design. Student by měl po jejich absolvování získat znalosti, které by mu z pohledu manažera pomohli správně zadat požadavky na jednotný vizuální styl (a jeho deriváty) s grafickým studiem, posoudit vhodnost předložených návrhů (korespondence s vizuální prezentací firmy, oborová vhodnost,...) a porozumět termínům a technologiím (a omezením) tvorby vizuálního stylu, reklam, atd. Z pohledu technika budou primární technologie, principy a souvislosti, které provází tvorbu výše zmíněného. Druhá oblast představuje geografické informační technologie. Oblast je tvořena předměty Geografické informační systémy, Sociální a ekonomické aplikace GIS, Počítačová grafika a Animace a geoprostor. Obsahem této skupiny jsou ucelené informace z oblasti GIS a vizualizace geodat. Student je seznámen se všemi významnými technologiemi z této oblasti, metodami analýz i manažerskými aplikacemi. Student by měl být schopen aktivně využívat veškeré běžné GIS nástroje pro plánování rozvoje (územní plány, plánování MHD), mapování (digitalizace vinic), vizualizace prostorových fenoménů (krizové řízení -- povodně). Poslední oblast je ve světě označována obvykle termínem "styk člověk stroj (human computer interaction)". Tato skupina zahrnuje Počítačovou grafiku, Počítačovou grafiku 2, Laboratoř virtuální reality a Pokročilá uživatelská rozhraní. Tato oblast je nejhlouběji teoreticky orientovaná. Je vhodná převážně pro informatické obory. Jsou prezentovány klíčové principy moderních aplikací počítačové grafiky, jako například rozpoznávání obrazu, virtuální realita, mobilní komunikace, programovatelný hardware, aj. Do budoucna se hodláme zaměřit také na oblast "výtvarné informatiky" a to nejen plánovanými předměty Webový design, ale také kapitolami z oblastí fraktální geometrie, L-systémů, kvaternionů, stereogramů, Escherovy grafiky, ornamentů, mozaiky atd. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. 1) Specializace Grafika a GIT pro všechny obory PEF bakalářského stupně a) GIS (6 kreditů, zkouška) b) PGR (6 kreditů, zkouška) c) DIF nebo MKV nebo SEA nebo AVK nebo WDG (4 kredity, zápočet) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: "Počítačová grafika a GIT v manažerské praxi"

7 Povinné předměty (12 kreditů) kód název ECTS přednášky cvičení ukončení ústav garant PGR Počítačová grafika / (VM) Zkouška 116 Andrýsková GIS GIS Zkouška 116 Machalová Povinně volitelné předměty (12 kreditů) DIF MKV SEA AVK Digitální fotografie Marketingová komunikace Sociál. a ekon. aplikace Audiovizuální komunikace Zápočet 116 Andrýsková 5/4 2 1 Zk./Záp. 115 Turčínková Zápočet 116 Machalová Zápočet 116 Procházka WDG Webový design Zápočet 116 Chalupová 2) Specializace Aplikovaná počítačová grafika pro navazující magisterské obory a) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška), PUR (6 kreditů, zkouška) pro EI b) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška) pro ne EI c) LVR nebo Volitelný předmět 1 nebo Předmět studovaný v zahraničí (4 kr., záp.) pro EI d) PUR (6 kreditů, zápočet) nebo LVR (4 kr., záp.) nebo Volitelný předmět 2 (4 kr., záp.) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: Aplikované grafické systémy Povinné předměty pro EI (16 kreditů) kód název ECTS Přednášky cvičení ukončení ústav garant PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka PUR Pokročilá uživatelská rozhraní Zkouška 116 Procházka Povinné předměty pro ne EI (10 kreditů) PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka Povinně volitelné předměty pro EI () LVR Laboratoř virtuální reality Zápočet 116 Šorm

8 PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět * Zápočet 116 Předmět studovaný v zahraničí 6/4 2 2 Zk./Záp. 116 Povinně volitelné předměty pro ne EI () PUR LVR Pokročilá uživatelská rozhraní Laboratoř virtuální reality Zkouška 116 Procházka Zápočet 116 Šorm PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět Zápočet 116 Technické zázemí a zdroje financování Díky úspěchu při podávání FRVŠ projektů, rozvojových projektů a podpoře ústavu jsou k dispozici špičkové učebny pro výuku v diskutovaných oblastech. Jedná se zvláště o: Specializovaná učebna GIS, kterou využívá PEF jeden a půl dne v týdnu. Učebna má kvalitní HW včetně velkoplošné tiskárny, specializovaný SW ESRI (ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical), Topol a další free SW pro GIS (GRASS, udig, QGIS, aj.). Na příští rok je opět podán grant na její rozoj (FRVŠ 2273/A b). Na podzim roku 2006 byla vybavena na základě grantu FRVŠ 6/2006/Ab a podpory fakulty laboratoř virtuální reality, která je také vybavena SW pro 3D modelování i pro GIS analýzy. Laboratoř je částečně využívána v rámci výuky předmětů GIS i PG, ale převážně pro řešení samostatných projektů. Na jaře 2007 byla zakoupena z grantu FRVŠ 2412/2007 a za významné podpory vedení Ústavu informatiky kvalitní fototechnika. Nyní je nově vybavována učebna pro počítačovou grafiku se špičkovými grafickými stanicemi Apple. Významným faktorem zkvalitňování výuky i fungování oddělení je objem finančních prostředků dostupný na tyto záměry. V rámci diskutovaných oborů bylo v posledních třech letech získáno 10 grantových projektů v celkové výši tis. Kč. Zažádáno je v rámci různých grantových projektů o téměř 3.5 mil. Kč. Do budoucna plánujeme získávat finanční prostředky především z operačních fondů EU a proto v současné době pracujeme na konceptu žádosti o přidělení peněžních dotací na rozvoj předmětů specializace Grafika a GIT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), který bude na jaře 2008 podán společně s ostatními projekty na PEF MZLU v Brně pod vedením Dr. Ševely. Naší prioritou je pokrýt projekty zejména specializované předměty Laboratoř virtuální reality, Digitální fotografie, Vizuální komunikace v reklamě a Pokročilá uživatelská rozhraní. * Student si volí jeden předmět z aktuální nabídky volitelných předmětů pro obor EI v příslušném semestru. Student si volí jeden nebo více předmětů z volitelných předmětů bakalářské specializace Grafika a GIT, které v bakalářském studiu nestudoval.

9 Závěr Budoucnost Oddělení grafiky a GIT je úzce spojena a provázána také s činností ostatních oddělení Ústavu informatiky na PEF MZLU v Brně. Oddělení grafiky a GIT je schopné celému ústavu poskytovat grafické a multimediální služby spojené s propagací předmětů a činností ÚI (tvorba letáků, návrh logotypů atd.), pořádaných konferencí (pozvánky, střih a úprava videa, pořizování a zpracování fotodokumentace). Úspěch výuky předpokládá spolupráci i s jinými ústavy PEF MZLU v Brně. Konkrétně spolupracujeme například s Ústavem financí, Ústavem managementu a zejména Ústavem marketingu, jehož předměty a oblast corporate identity mají k počítačové grafice a grafickému designu velmi blízko. Prioritou oddělení i nadále zůstává zajištění propagace předmětů mezi studenty. Tento cíl hodláme podpořit hned několika akcemi. Především se jedná o Letní školu grafiky a GIT, která bude hrazena z vlastních zdrojů účastníků. Další významnou akcí by se měl stát Festival grafiky a designu, na kterém plánujeme spolupracovat i s jinými ústavy fakult MZLU v Brně (např. obor nábytkový design na Dřevařské fakultě). Festival bude rozdělen do několika tématických sekcí (grafický design, nábytkový design, 3D grafika, animace, GIS, hudba, případné další). Festival bude probíhat vždy v letním semestru formou veřejných projekcí a prezentací studentských projektů v prostorách MZLU v Brně a bude zakončen vyhodnocením nejlepších prací v každé sekci. Literatura ANDRÝSKOVÁ, J., CHALUPOVÁ, N. Příprava předmětu Počítačová grafika. In Informatika XVI/2005 Sborník příspěvků. 1. vyd., Brno: Konvoj, 2005, s ISBN Andrýsková, J., Chalupová, N. Počítačová grafika Webový portál předmětu. Dostupné na: ANDRÝSKOVÁ, J., PROCHÁZKA, D. Zkušenosti s výukou předmětu Animace a geoprostor. In Informatika XXI/2008 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2008, In press. CHALUPOVÁ, N., ANDRÝSKOVÁ, J. Počítačová grafika po dvou letech na PEF MZLU v Brně. In Informatika XX/2007 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2007, s ISBN Kolektiv autorů. Indica. Webový portál předmětů převážně s tématikou GIS. Dostupné na: Tento článek je sponzorován pořadatelem konference, za jehož nepostradatelnou podporu zejména v období vzniku oddělení a nových předmětů děkujeme.

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc

Sborník. Vzdělávání napříč teorií a praxí. z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Sborník z konference projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc CZ.1.07/2.2.00/07.0197 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vzdělávání napříč teorií a praxí Olomouc

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS.

Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie. Ing. Lukáš Hapl, DiS. Inovativní prvky učiva v disponibilních hodinách RVP Informační technologie Ing. Lukáš Hapl, DiS. Bakalářská práce 2011 64 stran 6 stran 2 ABSTRAKT Autor se v práci zabývá rozborem vybraných oblastí

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více