Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně"

Transkript

1 Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstrakt Tento článek předkládá koncept rozvoje nového Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Utváření této nelegitimní jednotky pedagogy ústavu, kteří se podílejí na výuce předmětů v oblasti počítačové grafiky a geografických informačních systémů, logicky vyústilo do přípravy dokumentu, který jasně formuluje působnost, cíle a budoucí plány. V úvodu článku se kolektiv spoluautorů věnuje vývoji grafických a geografických předmětů na PEF MZLU v Brně a hodnotí jejich současný stav. Další kapitoly konkretizují dlouhodobý rozvoj oddělení s důrazem na provázání jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. Nezbytnou prerekvizitou výuky specializovaných předmětů jsou technické zázemí a zdroje financování, které rovněž nejsou tímto příspěvkem opomenuty. V závěrečné kapitole kolektiv autorů prezentuje nejen možnosti spolupráce s jinými ústavy PEF MZLU v Brně, ale potenciálně i s jinými fakultami MZLU v Brně či jiných vysokých škol. Klíčová slova Oddělení, předměty, specializace, počítačová grafika, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. David Procházka, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. Naděžda Chalupová, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Lukáš Horký, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR

2 Concept of Development of Section of Graphics and GIT at Department of Informatics FBE MUAF in Brno Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstract This paper submits a concept of development of new Section of graphics and GIT at Department of Informatics Faculty of Business Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Formation of this misbegotten entity by department educators, who participate in subject in the area of computer graphics and geographic information system teaching, logicaly flowed into preparation of document what clearly formulates sphere of action, goals ant future plans. In the preamble of this paper the composite authors addict themself to progress of graphical and geographical subjects at FBE MUAF in Brno and assess its present state. Next chapters concretize long-term development of section with accento of subjects interlacing and new subjects creation. In connection with the development project two specializations were prepared. The extending specialization Graphics and GIT is designed for all bachelor fields of study at FBE MUAF in Brno and the deeping specialization Applied computer graphics is established for master study fields. Technical rear and financial sources, which are not omitted by this contribution too, are essential prerequisity of specialized subjects teaching. In the concluding chapter composite authors prezents not only possibilities of cooperation with other departments at FBE MUAF in Brno but potentially with other faculties of MUAF in Brno or other universities too. Key words Section, subjects, specialization, computer graphics, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. David Procházka, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. Naděžda Chalupová, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Lukáš Horký, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ

3 Úvod Již několik let se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vyučují předměty, ve kterých jsou probírány nejnovější poznatky z oblastí geografických informačních systémů. Tato oblast byla před čtyřmi roky rozšířena o odvětví počítačové grafiky a vznik několika souvisejících grafických předmětů. Základní informace a souvislosti Výuka problematiky geografických IT byla zakomponována do všech studijních programů PEF před osmi lety ve formě volitelného předmětu Geografické informační systémy (GIS). Díky interaktivně vedené výuce, praktickému směřování a nárůstu poptávky po absolventech se znalostmi GIT vzrostl zájem o předmět na cca 90 studentů za semestr (180 studentů ročně) a tento stav se stabilně drží. Předmět převážně studují studenti na bakalářském stupni, a to ve 3. a 4. semestru studia, 2/3 až 3/4 studentů jsou neinformatických oborů. V návaznosti na GIS vznikl předmět Sociální a ekonomické aplikace GIS. Je nabízen pouze v zimním semestru a předmět absolvuje studentů, ze kterých cca polovina zpracovává své bakalářské a diplomové práce na téma spojené s problematikou GIT. V průběhu času vznikla logická poptávka také po předmětu pokrývajícím základy grafického designu a počítačové grafiky -- vznikl volitelný předmět Počítačová grafika (PGR). Předmět poskytuje teoreticko-praktický úvod do problematiky, která na naší škole do té doby zatím chyběla. Praktická i teoretická výuka se zaměřuje především na oblast vektorové a rastrové grafiky, 3D modelování a fraktální geometrie. Sylabus předmětu byl sestaven tak, aby předmět mohli studovat jako volitelný také ostatní studenti neinformatických oborů. V současné době je předmět PGR zakomponován do studijních plánů oborů ARI jako povinný. Jelikož se stal u studentů velmi populární, byla snaha tuto oblast dále rozvíjet a umožnit studentům získat hlubší znalosti z této oblasti. V návaznosti na kurz Počítačová grafika vznikl předmět Animace a geoprostor (AGP), který jedinečným způsobem rozšiřuje znalosti a důsledně propojuje oblast 3D modelování, animace a geografických informačních technologií. Díky své koncepci je ojedinělý nejen na naší univerzitě, ale také v rámci všech vysokých škol v ČR. Nosnou myšlenkou předmětu je naučit studenty vytvářet fotorealistické scény ve 3D modelovacích nástrojích, kompilovat vyrenderované statické obrázky do souboru s animací, modelovat reálné geografické problémy pomocí nástrojů GIS a CAD/CAM nástrojů. V průběhu semestru a v rámci projektů se tak studenti seznamují s pokročilými technikami 3D modelování, s možnostmi nízkoúrovňové animace, řeší problémy, jak pomocí GPS a existujících geodat zaměřit a namodelovat reálný terén a umístit do něj budovy vytvořené pomocí různých 3D studií. Dalším krokem ve vývoji předmětu bude plánování a vizualizace rozvoje oblasti podle skutečných územních plánů. Do vizualizace 3D objektů a analýzy pomocí GIS nástrojů (Jaké jsou dojezdnosti? Nestojí nová budova v záplavovém území?) budou zapojeni všichni studenti, čímž vznikne v rámci předmětu komplexní a ojedinělé řešení, které bude využitelné v reálné praxi. V současné době jsou v rámci oddělení připraveny další kurzy -- Laboratoř virtuální reality (LVR), Digitální fotografie (DIF) a Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR), Audiovizuální komunikace (AVK), Webový design (WDG) a Počítačová grafika II (PG2). Každý rozvíjí určitou oblast PG. Zahájení výuky předmětů se předpokládá na rok 2007/2008. Předměty, které spadají do působnosti oddělení, je možné rozdělit do několika oblastí: Oblast geografických informačních technologií (GIT) Geografické informační systémy (GIS) Sociální a ekonomické aplikace GIS (SEA)

4 Oblast počítačové grafiky (PGR) Počítačová grafika (PGR) Počítačová grafika II (PG2) Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR) Laboratoř virtuální reality (LVR) Digitální fotografie (DIF) Audiovizuální komunikace (AVK) Webový design (WDG) Oblast počítačové grafiky i geografických informačních technologií Animace a geoprostor (AGP) Obrázek: Návaznosti na jiné předměty vyučované na PEF MZLU v Brně (plné šipky jsou povinné návaznosti, přerušované šipky jsou logické návaznosti) Plán dlouhodobého rozvoje oddělení Dlouhodobým problémem, se kterým se potýká velká část informatických předmětů, je rozpor mezi odborností a pokrytím dostatečně široké skupiny studentů. Převážnou část studentů PEF MZLU v Brně tvoří ekonomicky, resp. manažersky orientovaní posluchači. Aby bylo zajištěno dostatečné vytížení personálu ústavu, resp. oddělení, je nutné orientovat se i na tyto studenty. V dlouhodobém plánu rozvoje předmětů tento fakt zohledňujeme. Jako určitou nevýhodu současného stavu vidíme teoretickou náročnost předmětu Počítačová grafika. Kurz je prerekvizitou pro předmět Animace a geoprostor (AGP) i Digitální fotografii (DIF). Přitom studenti AGP a DIF jsou z velké části právě studenti manažersko-ekonomických oborů. Do budoucna hodláme vyjít těmto studentům vstříc částečnou úpravou současného sylabu předmětu PGR a vytvořením kurzu Počítačová grafika 2 (PG2). Základní úprava by spočívala v tom, že obtížné teoreticko-algoritmické problémy předmětu PGR se přesunou do předmětu PG2, který by se vyučoval jen pro informatické obory. Stávající předmět PGR by pokrýval širší všeobecný základ (a přitom zůstat velmi přínosný i pro všechny specializace studentů) a předmět PG2 by měl více prostoru pro rozvinutí odborných témat (např. OpenGL, Direct X, aj.). Odlehčený a rozšířený předmět Počítačová grafika se tak stane užitečnou prerekvizitou k odborným předmětům jako jsou AGP, DIF a dalším, u nichž se počítá s přítomností studentů všech studijních programů. Na předmět PG2 budou navazovat odborné multimediálně orientované předměty (např. Laboratoř virtuální reality), které budou pouze pro studenty informatických oborů.

5 Tím nastane přirozené rozdělení grafických předmětů na dvě větve -- větev pro všechny specializace a větev specializovaná (pro studenty informatických oborů). U předmětů z první větvě lze předpokládat větší počty studentů (a z toho plynoucí pracovní vytížení, ale i větší zajímavost pro grantová řízení, kde je k počtu studentů přihlíženo). Druhá větev by poskytovala dostatečné vysoké odborné zázemí a individuální přístup pro studenty z informatických oborů, kteří by se hodlali touto oblastí zabývat. Zde je nutné počítat s menšími počty studentů. Zavedení nových předmětů V rámci Oddělení grafika a GIT byly na podzim 2007 připraveny sylaby nových předmětů, které rozšiřují oblast výuky počítačové grafiky a designu na PEF MZLU v Brně. Konkrétně se jedná o tyto předměty: Audiovizuální komunikace (AVK), (prerekvizity: PGR a PAM Propagace a média) -- Tento předmět by měl být zaměřen především prakticky a propojovat praktické dovednosti studentů z předmětu Počítačová grafika s teoretickou náplní předmětů Marketing a Propagace a média. Jeho náplní je vytvořit kompletní vizuální styl reálné či fiktivní firmy. Studenti nejprve navrhnou a vytvoří logotyp firmy (např. v programu CorelDraw nebo Adobe Illustrator), zhotoví fiktivní produkty (např. etiketa na láhvi, obal na CD nebo papírový obal na výrobek) a následně pro ně a pro firmu vytvoří televizní reklamu za pomocí prostředků počítačové grafiky a animace (tzn. praktická práce s kamerou, úprava a stříhání videa, tvorba speciálních vizuálních efektů např. v programu Adobe After Affect). Do praxe tak budou zapojeny všechny formy vizuální komunikace využívané v reklamě. Teoretické pasáže předmětu budou propojovat oblast grafického designu, počítačové grafiky, zpracování videa i zvuku. Webový design (WDG), (prerekvizity: PGR) -- Tento předmět je zaměřený na plánování webových projektů, ucelenou tvorbu webové prezentace s důrazem na multimediální prvky a animaci (zvádnutí základní koncepce webového designu, práce v programu Flash, pokročilé ovládání CSS, GIF animace) a design WWW stránek. Počítačová grafika II (PG2), (prerekvizity: PG2) - Přednášky budou pokrývat pokročilé algoritmy a techniky počítačové grafiky (např. obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, geometrické transformace, výtvarné zpracování obrazu, generátory), cvičení naopak pokročilé techniky práce ve 3D (základy programování v OpenGL, DirectX, jazyk VRML a modelování virtuálních světů aj.). Obrázek: Schéma návazností předmětů

6 Schéma návazností předmětů po restrukturalizaci na větev pro všechny obory (bílá) a větev primárně pro informatiky (šedá). Šipky vyjadřují logické návaznosti předmětů, nelze je chápat jako konečné schéma povinných prerekvizit. Dělící čára je hranice mezi bakalářským a magisterským studiem. Předmět reklamní fotografie je vyznačen žlutě, protože je primárně určen pro neinformatiké obory. Struktura tématických oblastí Při vytváření koncepce nových předmětů byl kladen důraz na vzájemné propojení jednotlivých kurzů. Vzniklo několik pomyslných okruhů, které nabízí ucelené informace z určité oblasti. První okruh lze označit "vizuální komunikace". Zahrnuje kurzy Počítačová grafika, Digitální fotografie a připravované předměty Audiovizuální komunikace a Webový design. Student by měl po jejich absolvování získat znalosti, které by mu z pohledu manažera pomohli správně zadat požadavky na jednotný vizuální styl (a jeho deriváty) s grafickým studiem, posoudit vhodnost předložených návrhů (korespondence s vizuální prezentací firmy, oborová vhodnost,...) a porozumět termínům a technologiím (a omezením) tvorby vizuálního stylu, reklam, atd. Z pohledu technika budou primární technologie, principy a souvislosti, které provází tvorbu výše zmíněného. Druhá oblast představuje geografické informační technologie. Oblast je tvořena předměty Geografické informační systémy, Sociální a ekonomické aplikace GIS, Počítačová grafika a Animace a geoprostor. Obsahem této skupiny jsou ucelené informace z oblasti GIS a vizualizace geodat. Student je seznámen se všemi významnými technologiemi z této oblasti, metodami analýz i manažerskými aplikacemi. Student by měl být schopen aktivně využívat veškeré běžné GIS nástroje pro plánování rozvoje (územní plány, plánování MHD), mapování (digitalizace vinic), vizualizace prostorových fenoménů (krizové řízení -- povodně). Poslední oblast je ve světě označována obvykle termínem "styk člověk stroj (human computer interaction)". Tato skupina zahrnuje Počítačovou grafiku, Počítačovou grafiku 2, Laboratoř virtuální reality a Pokročilá uživatelská rozhraní. Tato oblast je nejhlouběji teoreticky orientovaná. Je vhodná převážně pro informatické obory. Jsou prezentovány klíčové principy moderních aplikací počítačové grafiky, jako například rozpoznávání obrazu, virtuální realita, mobilní komunikace, programovatelný hardware, aj. Do budoucna se hodláme zaměřit také na oblast "výtvarné informatiky" a to nejen plánovanými předměty Webový design, ale také kapitolami z oblastí fraktální geometrie, L-systémů, kvaternionů, stereogramů, Escherovy grafiky, ornamentů, mozaiky atd. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. 1) Specializace Grafika a GIT pro všechny obory PEF bakalářského stupně a) GIS (6 kreditů, zkouška) b) PGR (6 kreditů, zkouška) c) DIF nebo MKV nebo SEA nebo AVK nebo WDG (4 kredity, zápočet) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: "Počítačová grafika a GIT v manažerské praxi"

7 Povinné předměty (12 kreditů) kód název ECTS přednášky cvičení ukončení ústav garant PGR Počítačová grafika / (VM) Zkouška 116 Andrýsková GIS GIS Zkouška 116 Machalová Povinně volitelné předměty (12 kreditů) DIF MKV SEA AVK Digitální fotografie Marketingová komunikace Sociál. a ekon. aplikace Audiovizuální komunikace Zápočet 116 Andrýsková 5/4 2 1 Zk./Záp. 115 Turčínková Zápočet 116 Machalová Zápočet 116 Procházka WDG Webový design Zápočet 116 Chalupová 2) Specializace Aplikovaná počítačová grafika pro navazující magisterské obory a) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška), PUR (6 kreditů, zkouška) pro EI b) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška) pro ne EI c) LVR nebo Volitelný předmět 1 nebo Předmět studovaný v zahraničí (4 kr., záp.) pro EI d) PUR (6 kreditů, zápočet) nebo LVR (4 kr., záp.) nebo Volitelný předmět 2 (4 kr., záp.) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: Aplikované grafické systémy Povinné předměty pro EI (16 kreditů) kód název ECTS Přednášky cvičení ukončení ústav garant PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka PUR Pokročilá uživatelská rozhraní Zkouška 116 Procházka Povinné předměty pro ne EI (10 kreditů) PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka Povinně volitelné předměty pro EI () LVR Laboratoř virtuální reality Zápočet 116 Šorm

8 PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět * Zápočet 116 Předmět studovaný v zahraničí 6/4 2 2 Zk./Záp. 116 Povinně volitelné předměty pro ne EI () PUR LVR Pokročilá uživatelská rozhraní Laboratoř virtuální reality Zkouška 116 Procházka Zápočet 116 Šorm PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět Zápočet 116 Technické zázemí a zdroje financování Díky úspěchu při podávání FRVŠ projektů, rozvojových projektů a podpoře ústavu jsou k dispozici špičkové učebny pro výuku v diskutovaných oblastech. Jedná se zvláště o: Specializovaná učebna GIS, kterou využívá PEF jeden a půl dne v týdnu. Učebna má kvalitní HW včetně velkoplošné tiskárny, specializovaný SW ESRI (ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical), Topol a další free SW pro GIS (GRASS, udig, QGIS, aj.). Na příští rok je opět podán grant na její rozoj (FRVŠ 2273/A b). Na podzim roku 2006 byla vybavena na základě grantu FRVŠ 6/2006/Ab a podpory fakulty laboratoř virtuální reality, která je také vybavena SW pro 3D modelování i pro GIS analýzy. Laboratoř je částečně využívána v rámci výuky předmětů GIS i PG, ale převážně pro řešení samostatných projektů. Na jaře 2007 byla zakoupena z grantu FRVŠ 2412/2007 a za významné podpory vedení Ústavu informatiky kvalitní fototechnika. Nyní je nově vybavována učebna pro počítačovou grafiku se špičkovými grafickými stanicemi Apple. Významným faktorem zkvalitňování výuky i fungování oddělení je objem finančních prostředků dostupný na tyto záměry. V rámci diskutovaných oborů bylo v posledních třech letech získáno 10 grantových projektů v celkové výši tis. Kč. Zažádáno je v rámci různých grantových projektů o téměř 3.5 mil. Kč. Do budoucna plánujeme získávat finanční prostředky především z operačních fondů EU a proto v současné době pracujeme na konceptu žádosti o přidělení peněžních dotací na rozvoj předmětů specializace Grafika a GIT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), který bude na jaře 2008 podán společně s ostatními projekty na PEF MZLU v Brně pod vedením Dr. Ševely. Naší prioritou je pokrýt projekty zejména specializované předměty Laboratoř virtuální reality, Digitální fotografie, Vizuální komunikace v reklamě a Pokročilá uživatelská rozhraní. * Student si volí jeden předmět z aktuální nabídky volitelných předmětů pro obor EI v příslušném semestru. Student si volí jeden nebo více předmětů z volitelných předmětů bakalářské specializace Grafika a GIT, které v bakalářském studiu nestudoval.

9 Závěr Budoucnost Oddělení grafiky a GIT je úzce spojena a provázána také s činností ostatních oddělení Ústavu informatiky na PEF MZLU v Brně. Oddělení grafiky a GIT je schopné celému ústavu poskytovat grafické a multimediální služby spojené s propagací předmětů a činností ÚI (tvorba letáků, návrh logotypů atd.), pořádaných konferencí (pozvánky, střih a úprava videa, pořizování a zpracování fotodokumentace). Úspěch výuky předpokládá spolupráci i s jinými ústavy PEF MZLU v Brně. Konkrétně spolupracujeme například s Ústavem financí, Ústavem managementu a zejména Ústavem marketingu, jehož předměty a oblast corporate identity mají k počítačové grafice a grafickému designu velmi blízko. Prioritou oddělení i nadále zůstává zajištění propagace předmětů mezi studenty. Tento cíl hodláme podpořit hned několika akcemi. Především se jedná o Letní školu grafiky a GIT, která bude hrazena z vlastních zdrojů účastníků. Další významnou akcí by se měl stát Festival grafiky a designu, na kterém plánujeme spolupracovat i s jinými ústavy fakult MZLU v Brně (např. obor nábytkový design na Dřevařské fakultě). Festival bude rozdělen do několika tématických sekcí (grafický design, nábytkový design, 3D grafika, animace, GIS, hudba, případné další). Festival bude probíhat vždy v letním semestru formou veřejných projekcí a prezentací studentských projektů v prostorách MZLU v Brně a bude zakončen vyhodnocením nejlepších prací v každé sekci. Literatura ANDRÝSKOVÁ, J., CHALUPOVÁ, N. Příprava předmětu Počítačová grafika. In Informatika XVI/2005 Sborník příspěvků. 1. vyd., Brno: Konvoj, 2005, s ISBN Andrýsková, J., Chalupová, N. Počítačová grafika Webový portál předmětu. Dostupné na: ANDRÝSKOVÁ, J., PROCHÁZKA, D. Zkušenosti s výukou předmětu Animace a geoprostor. In Informatika XXI/2008 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2008, In press. CHALUPOVÁ, N., ANDRÝSKOVÁ, J. Počítačová grafika po dvou letech na PEF MZLU v Brně. In Informatika XX/2007 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2007, s ISBN Kolektiv autorů. Indica. Webový portál předmětů převážně s tématikou GIS. Dostupné na: Tento článek je sponzorován pořadatelem konference, za jehož nepostradatelnou podporu zejména v období vzniku oddělení a nových předmětů děkujeme.

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tryhubova@fsv.cvut.cz

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Počítačová geometrie I

Počítačová geometrie I 0 I RNDr., Ph.D. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz http://surynkova.info Osnova předmětu Pojem výpočetní geometrie, oblasti

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování

elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování elearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování David Procházka 1, Hana Netrefová 2 Abstrakt Tento článek prezentuje výsledky projektu Tvorba multimediálních studijních materiálů

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Multimédia ve vzdělávání

Multimédia ve vzdělávání Multimédia ve vzdělávání Ingrid, Nagyová 1, Aleš Oujezdský 2, David Grobelný 3 Abstrakt Výuka práce s multimédii má na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak.

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. Nově vytvořené / inovované kurzy v INSPOT: Seznam inovovaných předmětů v - zimní semestr: K inovaci stávajícího kurzu/anotaci nového KA Zkratka Název předmětu kurzu: č. 5, č. 6 KSA/UDSA1 Úvod do studia

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VÝUKA DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA MFF UK

VÝUKA DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA MFF UK VÝUKA DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE NA MFF UK Jana Hromadová, Petra Surynková Katedra didaktiky matematiky, MFF UK Abstrakt: V článku je představen projekt Inovace předmětů Deskriptivní geometrie I a III na MFF

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek Abstrakt V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Nabídka absolventů terciárních ICT studijních oborů Ing. Miloš Maryška, Ph.D. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky - OPVK

Více

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína

SYLABUS PODNIKÁNÍ NA INTERNETU MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST. Hronová Pavlína SYLABUS MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Hronová Pavlína Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Modul IT v podniku, dílčí část Podnikání na internetu Ing. Hronová

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

D. Brechlerová, Z. Szabó Katedra biomedicínské informatiky FBMI ČVUT, Kladno

D. Brechlerová, Z. Szabó Katedra biomedicínské informatiky FBMI ČVUT, Kladno E-LEARNINGOVÁ A LABORATORNÍ OPORA NOVÉHO OBORU BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA (FBMI KLADNO) V RÁMCI PROJEKTU OP VK E-LEARNING AND LABORATORY SUPPORT OF NEW FIELD OF STUDY BIOMEDICAL INFORMATICS (FBMI, KLADNO)

Více