Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně"

Transkript

1 Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstrakt Tento článek předkládá koncept rozvoje nového Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Utváření této nelegitimní jednotky pedagogy ústavu, kteří se podílejí na výuce předmětů v oblasti počítačové grafiky a geografických informačních systémů, logicky vyústilo do přípravy dokumentu, který jasně formuluje působnost, cíle a budoucí plány. V úvodu článku se kolektiv spoluautorů věnuje vývoji grafických a geografických předmětů na PEF MZLU v Brně a hodnotí jejich současný stav. Další kapitoly konkretizují dlouhodobý rozvoj oddělení s důrazem na provázání jednotlivých předmětů a vznik předmětů nových. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. Nezbytnou prerekvizitou výuky specializovaných předmětů jsou technické zázemí a zdroje financování, které rovněž nejsou tímto příspěvkem opomenuty. V závěrečné kapitole kolektiv autorů prezentuje nejen možnosti spolupráce s jinými ústavy PEF MZLU v Brně, ale potenciálně i s jinými fakultami MZLU v Brně či jiných vysokých škol. Klíčová slova Oddělení, předměty, specializace, počítačová grafika, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. David Procházka, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Ing. Naděžda Chalupová, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR, tel Mgr. Lukáš Horký, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, ČR

2 Concept of Development of Section of Graphics and GIT at Department of Informatics FBE MUAF in Brno Jana Andrýsková*, David Procházka**, Jitka Machalová***, Naděžda Chalupová****, Lukáš Horký***** Abstract This paper submits a concept of development of new Section of graphics and GIT at Department of Informatics Faculty of Business Economy Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Formation of this misbegotten entity by department educators, who participate in subject in the area of computer graphics and geographic information system teaching, logicaly flowed into preparation of document what clearly formulates sphere of action, goals ant future plans. In the preamble of this paper the composite authors addict themself to progress of graphical and geographical subjects at FBE MUAF in Brno and assess its present state. Next chapters concretize long-term development of section with accento of subjects interlacing and new subjects creation. In connection with the development project two specializations were prepared. The extending specialization Graphics and GIT is designed for all bachelor fields of study at FBE MUAF in Brno and the deeping specialization Applied computer graphics is established for master study fields. Technical rear and financial sources, which are not omitted by this contribution too, are essential prerequisity of specialized subjects teaching. In the concluding chapter composite authors prezents not only possibilities of cooperation with other departments at FBE MUAF in Brno but potentially with other faculties of MUAF in Brno or other universities too. Key words Section, subjects, specialization, computer graphics, GIT * ** *** **** ***** Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. David Procházka, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Jitka Machalová, Ph.D., Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Ing. Naděžda Chalupová, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ, tel Mgr. Lukáš Horký, Department of informatics, Faculty of Business Economy, Mendel University of Agricilture and Forestry in Brno, Zemědělská 1, , Brno, CZ

3 Úvod Již několik let se na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vyučují předměty, ve kterých jsou probírány nejnovější poznatky z oblastí geografických informačních systémů. Tato oblast byla před čtyřmi roky rozšířena o odvětví počítačové grafiky a vznik několika souvisejících grafických předmětů. Základní informace a souvislosti Výuka problematiky geografických IT byla zakomponována do všech studijních programů PEF před osmi lety ve formě volitelného předmětu Geografické informační systémy (GIS). Díky interaktivně vedené výuce, praktickému směřování a nárůstu poptávky po absolventech se znalostmi GIT vzrostl zájem o předmět na cca 90 studentů za semestr (180 studentů ročně) a tento stav se stabilně drží. Předmět převážně studují studenti na bakalářském stupni, a to ve 3. a 4. semestru studia, 2/3 až 3/4 studentů jsou neinformatických oborů. V návaznosti na GIS vznikl předmět Sociální a ekonomické aplikace GIS. Je nabízen pouze v zimním semestru a předmět absolvuje studentů, ze kterých cca polovina zpracovává své bakalářské a diplomové práce na téma spojené s problematikou GIT. V průběhu času vznikla logická poptávka také po předmětu pokrývajícím základy grafického designu a počítačové grafiky -- vznikl volitelný předmět Počítačová grafika (PGR). Předmět poskytuje teoreticko-praktický úvod do problematiky, která na naší škole do té doby zatím chyběla. Praktická i teoretická výuka se zaměřuje především na oblast vektorové a rastrové grafiky, 3D modelování a fraktální geometrie. Sylabus předmětu byl sestaven tak, aby předmět mohli studovat jako volitelný také ostatní studenti neinformatických oborů. V současné době je předmět PGR zakomponován do studijních plánů oborů ARI jako povinný. Jelikož se stal u studentů velmi populární, byla snaha tuto oblast dále rozvíjet a umožnit studentům získat hlubší znalosti z této oblasti. V návaznosti na kurz Počítačová grafika vznikl předmět Animace a geoprostor (AGP), který jedinečným způsobem rozšiřuje znalosti a důsledně propojuje oblast 3D modelování, animace a geografických informačních technologií. Díky své koncepci je ojedinělý nejen na naší univerzitě, ale také v rámci všech vysokých škol v ČR. Nosnou myšlenkou předmětu je naučit studenty vytvářet fotorealistické scény ve 3D modelovacích nástrojích, kompilovat vyrenderované statické obrázky do souboru s animací, modelovat reálné geografické problémy pomocí nástrojů GIS a CAD/CAM nástrojů. V průběhu semestru a v rámci projektů se tak studenti seznamují s pokročilými technikami 3D modelování, s možnostmi nízkoúrovňové animace, řeší problémy, jak pomocí GPS a existujících geodat zaměřit a namodelovat reálný terén a umístit do něj budovy vytvořené pomocí různých 3D studií. Dalším krokem ve vývoji předmětu bude plánování a vizualizace rozvoje oblasti podle skutečných územních plánů. Do vizualizace 3D objektů a analýzy pomocí GIS nástrojů (Jaké jsou dojezdnosti? Nestojí nová budova v záplavovém území?) budou zapojeni všichni studenti, čímž vznikne v rámci předmětu komplexní a ojedinělé řešení, které bude využitelné v reálné praxi. V současné době jsou v rámci oddělení připraveny další kurzy -- Laboratoř virtuální reality (LVR), Digitální fotografie (DIF) a Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR), Audiovizuální komunikace (AVK), Webový design (WDG) a Počítačová grafika II (PG2). Každý rozvíjí určitou oblast PG. Zahájení výuky předmětů se předpokládá na rok 2007/2008. Předměty, které spadají do působnosti oddělení, je možné rozdělit do několika oblastí: Oblast geografických informačních technologií (GIT) Geografické informační systémy (GIS) Sociální a ekonomické aplikace GIS (SEA)

4 Oblast počítačové grafiky (PGR) Počítačová grafika (PGR) Počítačová grafika II (PG2) Pokročilá uživatelská rozhraní (PUR) Laboratoř virtuální reality (LVR) Digitální fotografie (DIF) Audiovizuální komunikace (AVK) Webový design (WDG) Oblast počítačové grafiky i geografických informačních technologií Animace a geoprostor (AGP) Obrázek: Návaznosti na jiné předměty vyučované na PEF MZLU v Brně (plné šipky jsou povinné návaznosti, přerušované šipky jsou logické návaznosti) Plán dlouhodobého rozvoje oddělení Dlouhodobým problémem, se kterým se potýká velká část informatických předmětů, je rozpor mezi odborností a pokrytím dostatečně široké skupiny studentů. Převážnou část studentů PEF MZLU v Brně tvoří ekonomicky, resp. manažersky orientovaní posluchači. Aby bylo zajištěno dostatečné vytížení personálu ústavu, resp. oddělení, je nutné orientovat se i na tyto studenty. V dlouhodobém plánu rozvoje předmětů tento fakt zohledňujeme. Jako určitou nevýhodu současného stavu vidíme teoretickou náročnost předmětu Počítačová grafika. Kurz je prerekvizitou pro předmět Animace a geoprostor (AGP) i Digitální fotografii (DIF). Přitom studenti AGP a DIF jsou z velké části právě studenti manažersko-ekonomických oborů. Do budoucna hodláme vyjít těmto studentům vstříc částečnou úpravou současného sylabu předmětu PGR a vytvořením kurzu Počítačová grafika 2 (PG2). Základní úprava by spočívala v tom, že obtížné teoreticko-algoritmické problémy předmětu PGR se přesunou do předmětu PG2, který by se vyučoval jen pro informatické obory. Stávající předmět PGR by pokrýval širší všeobecný základ (a přitom zůstat velmi přínosný i pro všechny specializace studentů) a předmět PG2 by měl více prostoru pro rozvinutí odborných témat (např. OpenGL, Direct X, aj.). Odlehčený a rozšířený předmět Počítačová grafika se tak stane užitečnou prerekvizitou k odborným předmětům jako jsou AGP, DIF a dalším, u nichž se počítá s přítomností studentů všech studijních programů. Na předmět PG2 budou navazovat odborné multimediálně orientované předměty (např. Laboratoř virtuální reality), které budou pouze pro studenty informatických oborů.

5 Tím nastane přirozené rozdělení grafických předmětů na dvě větve -- větev pro všechny specializace a větev specializovaná (pro studenty informatických oborů). U předmětů z první větvě lze předpokládat větší počty studentů (a z toho plynoucí pracovní vytížení, ale i větší zajímavost pro grantová řízení, kde je k počtu studentů přihlíženo). Druhá větev by poskytovala dostatečné vysoké odborné zázemí a individuální přístup pro studenty z informatických oborů, kteří by se hodlali touto oblastí zabývat. Zde je nutné počítat s menšími počty studentů. Zavedení nových předmětů V rámci Oddělení grafika a GIT byly na podzim 2007 připraveny sylaby nových předmětů, které rozšiřují oblast výuky počítačové grafiky a designu na PEF MZLU v Brně. Konkrétně se jedná o tyto předměty: Audiovizuální komunikace (AVK), (prerekvizity: PGR a PAM Propagace a média) -- Tento předmět by měl být zaměřen především prakticky a propojovat praktické dovednosti studentů z předmětu Počítačová grafika s teoretickou náplní předmětů Marketing a Propagace a média. Jeho náplní je vytvořit kompletní vizuální styl reálné či fiktivní firmy. Studenti nejprve navrhnou a vytvoří logotyp firmy (např. v programu CorelDraw nebo Adobe Illustrator), zhotoví fiktivní produkty (např. etiketa na láhvi, obal na CD nebo papírový obal na výrobek) a následně pro ně a pro firmu vytvoří televizní reklamu za pomocí prostředků počítačové grafiky a animace (tzn. praktická práce s kamerou, úprava a stříhání videa, tvorba speciálních vizuálních efektů např. v programu Adobe After Affect). Do praxe tak budou zapojeny všechny formy vizuální komunikace využívané v reklamě. Teoretické pasáže předmětu budou propojovat oblast grafického designu, počítačové grafiky, zpracování videa i zvuku. Webový design (WDG), (prerekvizity: PGR) -- Tento předmět je zaměřený na plánování webových projektů, ucelenou tvorbu webové prezentace s důrazem na multimediální prvky a animaci (zvádnutí základní koncepce webového designu, práce v programu Flash, pokročilé ovládání CSS, GIF animace) a design WWW stránek. Počítačová grafika II (PG2), (prerekvizity: PG2) - Přednášky budou pokrývat pokročilé algoritmy a techniky počítačové grafiky (např. obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, geometrické transformace, výtvarné zpracování obrazu, generátory), cvičení naopak pokročilé techniky práce ve 3D (základy programování v OpenGL, DirectX, jazyk VRML a modelování virtuálních světů aj.). Obrázek: Schéma návazností předmětů

6 Schéma návazností předmětů po restrukturalizaci na větev pro všechny obory (bílá) a větev primárně pro informatiky (šedá). Šipky vyjadřují logické návaznosti předmětů, nelze je chápat jako konečné schéma povinných prerekvizit. Dělící čára je hranice mezi bakalářským a magisterským studiem. Předmět reklamní fotografie je vyznačen žlutě, protože je primárně určen pro neinformatiké obory. Struktura tématických oblastí Při vytváření koncepce nových předmětů byl kladen důraz na vzájemné propojení jednotlivých kurzů. Vzniklo několik pomyslných okruhů, které nabízí ucelené informace z určité oblasti. První okruh lze označit "vizuální komunikace". Zahrnuje kurzy Počítačová grafika, Digitální fotografie a připravované předměty Audiovizuální komunikace a Webový design. Student by měl po jejich absolvování získat znalosti, které by mu z pohledu manažera pomohli správně zadat požadavky na jednotný vizuální styl (a jeho deriváty) s grafickým studiem, posoudit vhodnost předložených návrhů (korespondence s vizuální prezentací firmy, oborová vhodnost,...) a porozumět termínům a technologiím (a omezením) tvorby vizuálního stylu, reklam, atd. Z pohledu technika budou primární technologie, principy a souvislosti, které provází tvorbu výše zmíněného. Druhá oblast představuje geografické informační technologie. Oblast je tvořena předměty Geografické informační systémy, Sociální a ekonomické aplikace GIS, Počítačová grafika a Animace a geoprostor. Obsahem této skupiny jsou ucelené informace z oblasti GIS a vizualizace geodat. Student je seznámen se všemi významnými technologiemi z této oblasti, metodami analýz i manažerskými aplikacemi. Student by měl být schopen aktivně využívat veškeré běžné GIS nástroje pro plánování rozvoje (územní plány, plánování MHD), mapování (digitalizace vinic), vizualizace prostorových fenoménů (krizové řízení -- povodně). Poslední oblast je ve světě označována obvykle termínem "styk člověk stroj (human computer interaction)". Tato skupina zahrnuje Počítačovou grafiku, Počítačovou grafiku 2, Laboratoř virtuální reality a Pokročilá uživatelská rozhraní. Tato oblast je nejhlouběji teoreticky orientovaná. Je vhodná převážně pro informatické obory. Jsou prezentovány klíčové principy moderních aplikací počítačové grafiky, jako například rozpoznávání obrazu, virtuální realita, mobilní komunikace, programovatelný hardware, aj. Do budoucna se hodláme zaměřit také na oblast "výtvarné informatiky" a to nejen plánovanými předměty Webový design, ale také kapitolami z oblastí fraktální geometrie, L-systémů, kvaternionů, stereogramů, Escherovy grafiky, ornamentů, mozaiky atd. V souvislosti s rozvojovým projektem byly připraveny dvě specializace. Rozšiřující specializace Grafika a GIT je určena pro všechny obory bakalářského stupně na PEF MZLU v Brně a prohlubující specializace Aplikovaná počítačová grafika je ustanovena pro navazující magisterské obory. 1) Specializace Grafika a GIT pro všechny obory PEF bakalářského stupně a) GIS (6 kreditů, zkouška) b) PGR (6 kreditů, zkouška) c) DIF nebo MKV nebo SEA nebo AVK nebo WDG (4 kredity, zápočet) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: "Počítačová grafika a GIT v manažerské praxi"

7 Povinné předměty (12 kreditů) kód název ECTS přednášky cvičení ukončení ústav garant PGR Počítačová grafika / (VM) Zkouška 116 Andrýsková GIS GIS Zkouška 116 Machalová Povinně volitelné předměty (12 kreditů) DIF MKV SEA AVK Digitální fotografie Marketingová komunikace Sociál. a ekon. aplikace Audiovizuální komunikace Zápočet 116 Andrýsková 5/4 2 1 Zk./Záp. 115 Turčínková Zápočet 116 Machalová Zápočet 116 Procházka WDG Webový design Zápočet 116 Chalupová 2) Specializace Aplikovaná počítačová grafika pro navazující magisterské obory a) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška), PUR (6 kreditů, zkouška) pro EI b) PGR2 (5 kreditů, zkouška), AGP (5 kreditů, zkouška) pro ne EI c) LVR nebo Volitelný předmět 1 nebo Předmět studovaný v zahraničí (4 kr., záp.) pro EI d) PUR (6 kreditů, zápočet) nebo LVR (4 kr., záp.) nebo Volitelný předmět 2 (4 kr., záp.) celkem 20 kreditů Státnicový předmět: Aplikované grafické systémy Povinné předměty pro EI (16 kreditů) kód název ECTS Přednášky cvičení ukončení ústav garant PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka PUR Pokročilá uživatelská rozhraní Zkouška 116 Procházka Povinné předměty pro ne EI (10 kreditů) PG2 Počítačová grafika II Zkouška 116 Andrýsková AGP Animace a geoprostor Zkouška 116 Procházka Povinně volitelné předměty pro EI () LVR Laboratoř virtuální reality Zápočet 116 Šorm

8 PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět * Zápočet 116 Předmět studovaný v zahraničí 6/4 2 2 Zk./Záp. 116 Povinně volitelné předměty pro ne EI () PUR LVR Pokročilá uživatelská rozhraní Laboratoř virtuální reality Zkouška 116 Procházka Zápočet 116 Šorm PAM Propagace a média 6/4 2 2 Zk./Záp. 115 Turčínková Volitelný předmět Zápočet 116 Technické zázemí a zdroje financování Díky úspěchu při podávání FRVŠ projektů, rozvojových projektů a podpoře ústavu jsou k dispozici špičkové učebny pro výuku v diskutovaných oblastech. Jedná se zvláště o: Specializovaná učebna GIS, kterou využívá PEF jeden a půl dne v týdnu. Učebna má kvalitní HW včetně velkoplošné tiskárny, specializovaný SW ESRI (ArcView, Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical), Topol a další free SW pro GIS (GRASS, udig, QGIS, aj.). Na příští rok je opět podán grant na její rozoj (FRVŠ 2273/A b). Na podzim roku 2006 byla vybavena na základě grantu FRVŠ 6/2006/Ab a podpory fakulty laboratoř virtuální reality, která je také vybavena SW pro 3D modelování i pro GIS analýzy. Laboratoř je částečně využívána v rámci výuky předmětů GIS i PG, ale převážně pro řešení samostatných projektů. Na jaře 2007 byla zakoupena z grantu FRVŠ 2412/2007 a za významné podpory vedení Ústavu informatiky kvalitní fototechnika. Nyní je nově vybavována učebna pro počítačovou grafiku se špičkovými grafickými stanicemi Apple. Významným faktorem zkvalitňování výuky i fungování oddělení je objem finančních prostředků dostupný na tyto záměry. V rámci diskutovaných oborů bylo v posledních třech letech získáno 10 grantových projektů v celkové výši tis. Kč. Zažádáno je v rámci různých grantových projektů o téměř 3.5 mil. Kč. Do budoucna plánujeme získávat finanční prostředky především z operačních fondů EU a proto v současné době pracujeme na konceptu žádosti o přidělení peněžních dotací na rozvoj předmětů specializace Grafika a GIT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), který bude na jaře 2008 podán společně s ostatními projekty na PEF MZLU v Brně pod vedením Dr. Ševely. Naší prioritou je pokrýt projekty zejména specializované předměty Laboratoř virtuální reality, Digitální fotografie, Vizuální komunikace v reklamě a Pokročilá uživatelská rozhraní. * Student si volí jeden předmět z aktuální nabídky volitelných předmětů pro obor EI v příslušném semestru. Student si volí jeden nebo více předmětů z volitelných předmětů bakalářské specializace Grafika a GIT, které v bakalářském studiu nestudoval.

9 Závěr Budoucnost Oddělení grafiky a GIT je úzce spojena a provázána také s činností ostatních oddělení Ústavu informatiky na PEF MZLU v Brně. Oddělení grafiky a GIT je schopné celému ústavu poskytovat grafické a multimediální služby spojené s propagací předmětů a činností ÚI (tvorba letáků, návrh logotypů atd.), pořádaných konferencí (pozvánky, střih a úprava videa, pořizování a zpracování fotodokumentace). Úspěch výuky předpokládá spolupráci i s jinými ústavy PEF MZLU v Brně. Konkrétně spolupracujeme například s Ústavem financí, Ústavem managementu a zejména Ústavem marketingu, jehož předměty a oblast corporate identity mají k počítačové grafice a grafickému designu velmi blízko. Prioritou oddělení i nadále zůstává zajištění propagace předmětů mezi studenty. Tento cíl hodláme podpořit hned několika akcemi. Především se jedná o Letní školu grafiky a GIT, která bude hrazena z vlastních zdrojů účastníků. Další významnou akcí by se měl stát Festival grafiky a designu, na kterém plánujeme spolupracovat i s jinými ústavy fakult MZLU v Brně (např. obor nábytkový design na Dřevařské fakultě). Festival bude rozdělen do několika tématických sekcí (grafický design, nábytkový design, 3D grafika, animace, GIS, hudba, případné další). Festival bude probíhat vždy v letním semestru formou veřejných projekcí a prezentací studentských projektů v prostorách MZLU v Brně a bude zakončen vyhodnocením nejlepších prací v každé sekci. Literatura ANDRÝSKOVÁ, J., CHALUPOVÁ, N. Příprava předmětu Počítačová grafika. In Informatika XVI/2005 Sborník příspěvků. 1. vyd., Brno: Konvoj, 2005, s ISBN Andrýsková, J., Chalupová, N. Počítačová grafika Webový portál předmětu. Dostupné na: ANDRÝSKOVÁ, J., PROCHÁZKA, D. Zkušenosti s výukou předmětu Animace a geoprostor. In Informatika XXI/2008 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2008, In press. CHALUPOVÁ, N., ANDRÝSKOVÁ, J. Počítačová grafika po dvou letech na PEF MZLU v Brně. In Informatika XX/2007 Sborník příspěvků. Brno: Konvoj, 2007, s ISBN Kolektiv autorů. Indica. Webový portál předmětů převážně s tématikou GIS. Dostupné na: Tento článek je sponzorován pořadatelem konference, za jehož nepostradatelnou podporu zejména v období vzniku oddělení a nových předmětů děkujeme.

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Sylabus pro předmět GIS I.

Sylabus pro předmět GIS I. Sylabus pro předmět GIS I. Název předmětu: GIS I. Anglický název: GIS I. Kód předmětu: ZGX01E Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (FŽP) Fakulta: Fakulta životního prostředí

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Sylabus pro předmět APSW

Sylabus pro předmět APSW Sylabus pro předmět APSW Kód předmětu: APSW Název v jazyce výuky: Aplikovaný pěstitelský software Název česky: Aplikovaný pěstitelský software Název anglicky: Software for Crop Management Počet přidělených

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně. Teaching of Management Informatics at Mendel University in Brno

Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně. Teaching of Management Informatics at Mendel University in Brno Výuka Hospodářské informatiky na MENDELU v Brně Teaching of Management Informatics at Mendel University in Brno Ing. Tomáš Badal e-mail: tomas.badal@mendelu.cz, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky,

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Propagace PEF MZLU v Brně pro veřejnost. FBE MUAF in Brno promotion for public

Propagace PEF MZLU v Brně pro veřejnost. FBE MUAF in Brno promotion for public Propagace PEF MZLU v Brně pro veřejnost FBE MUAF in Brno promotion for public Jiří Wagner *, Ing. Naděžda Chalupová **, Bc. Klára Mrkosová *** Abstrakt Příspěvek popisuje zkušenosti s propagací Provozně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1

VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 VYUŽITÍ SOFTWARU MATHEMATICA VE VÝUCE PŘEDMĚTU MATEMATIKA V EKONOMII 1 Orlando Arencibia, Petr Seďa VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek je věnován diskusi o inovaci předmětu Matematika v ekonomii, který

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně Otevření Cisco Network Akademie na FIT VUT v Brně Abstrakt Dne 11. listopadu 2005 proběhlo na Fakultě informačních technologií VUT v Brně k slavnostnímu otevření Cisco Network Academie. JakoprvnívysokáškolavČRvyučujeFITVUTvBrněkurzyCCNA

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management Studijní plány Studijní program Ekonomika a management Obory prezenčního bakalářského studia: Podnikání Podnikání a management v obchodu Podnikání a management v životním prostředí Obor kombinovaného bakalářského

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010 Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 13. 3. Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, kombinovaná forma studia Obsah:

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu volitelné Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Média česky Média anglicky Media Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 10 Forma výuky Prezenční studium

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty

Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 14. 3. 2011 Směrnice EkF_SME_10_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 3D model města pro internetové aplikace Jakub Dolejší Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Aktuálně je pro řadu měst vytvářen prostorový model budov. Aby nezůstalo pouze u mrtvého

Více

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz, jan.polasek@cuni.cz, pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz ANOTACE

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Interaktivní mapa učeben PŘF UP

Interaktivní mapa učeben PŘF UP Interaktivní mapa učeben PŘF UP Martínek Jan Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého tř. Svobody 26 771 46 Olomouc E mail: jan_martinek@centrum.cz Abstract This thesis describes

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem PRÁCE S VIDEEM Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443, Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Výuka BIM na ČVUT, FSv

Výuka BIM na ČVUT, FSv ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Výuka BIM na ČVUT, FSv Zavádění BIM do výuky na fakultě Petr Matějka Zavedení BIM do výuky Dlouhodobě součástí strategického

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Číslo přidělené projektu v r. 2006: Zařazen v programu: Zařazen v podprogramu:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak.

inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. roku 2010/11 inovován v rámci projektu od ak. Nově vytvořené / inovované kurzy v INSPOT: Seznam inovovaných předmětů v - zimní semestr: K inovaci stávajícího kurzu/anotaci nového KA Zkratka Název předmětu kurzu: č. 5, č. 6 KSA/UDSA1 Úvod do studia

Více