Použití GIS pro malé a střední podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití GIS pro malé a střední podnikání"

Transkript

1 Martin Ralbovský Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí W. Churchilla 4, Praha Abstrakt: Geografické informační systémy umožňují uchovávání, správu a zobrazování různých forem geografických dat. Tyto systémy jsou používány zejména ve vědě a státní správě. V komerční sféře je používají zejména velké podniky. Práce analyzuje možnosti použití GIS v malém a středním podnikání. Z možných teoretických modelů zkoumajících použití GIS je vybrán Porterův model chain value a dále je provedena analýza použití GIS ve všech jeho primárních aktivitách. Následuje průzkum GIS produktů na českém trhu s důrazem na jejich cenovou dostupnost. Klíčová slova: GIS, geografický informační systém, malé a střední podnikání, MSP, value chain model 1. Úvod Informační technika zasahuje v posledních desetiletích do stále více oborů lidské činnosti. Činnosti, které lidé po stovky let prováděli velmi pracně na papíře, nyní mohou provádět neporovnatelně snáz za pomocí počítače. Příkladem takového oboru je kartografie a příkladem činnosti je tvorba a údržba map. Za posledních 20 let se tvorba mapových děl přesunula z rýsovacích prken na monitory počítačů. Vznikl také nový druh softwaru zabývající se zobrazováním geoprostorových dat, tzv. geografické informační systémy (GIS). [1] uvádí několik definic pojmu GIS, ze kterých jsem vybral definici firmy ESRI (dlouholetá vedoucí firma na trhu s GIS): GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. Od počátků vývoje geografických informačních systémů se GIS používá zejména v aktivitách spojených se státní správou, například v katastru nemovitostí, digitalizaci a správě státního mapového díla, krajinném inženýrství, ekologii, turizmu či analýze snad všech geograficky vztažitelných přírodních jevů [1, 3, 19-21]. GIS jako podpůrný nástroj se uplatnil také ve vědě a výzkumu - kromě geografie a kartografie v přírodních vědních oborech vztahujících se k Zemi [19, 22]. V posledních 15 letech se GIS prosadil i v komerční sféře. Základním důvodem pro použití GIS v podnicích je fakt, že 80% [23] (podle jiného zdroje až 90% [5]) všech dat je geograficky vztažitelných a proto je z analytického či operačního hlediska výhodné používat GIS. Dle [5] se GIS používají v následujících odvětvích: zdravotní péče, obchodní řetězce, reality, zemědělství, energetika a rozvody energie, telekomunikace a doprava. Existují vědecké publikace dokumentující 110

2 přínos použití GIS pro plynárenství [27], energetiku [13], vodárenství [24], pojišťovnictví [23], těžbu přírodních zdrojů [17] a mnohé další. Všechny zdroje z předchozího odstavce mají společného jmenovatele a tím je využití GIS pouze ve velkých (často nadnárodních) firmách. Důvodem je zejména vysoká cena pořízení a správy GIS. V této práci bych se však chtěl soustředit na použití GIS v malém a středním podnikání (MSP). K tématu se mi nepodařilo najít žádnou relevantní vědeckou literaturu. Například při hledání klíčových slov geographic information system a small medium enterprise mi přední vyhledávač vědecké literatury Google scholar 1 našel pouze jeden irelevantní výsledek, což poukazuje na jistý inovativní význam této práce. Cílem práce je prozkoumání teoretických možností použití GIS v MSP v českém podnikatelském prostředí a provést analýzu produktů na českém trhu s ohledem na cenovou dostupnost pro MSP. K dosažení cíle byla nastudována domácí i světová vědecká literatura a ostatní zdroje na internetu. Práce může posloužit například ředitelům malých a středních podniků, kteří o technologii GIS pro svoje podnikání uvažují a potřebují uvést do problematiky. Práce je strukturovaná následovně: část 2 obsahuje teoretická východiska práce. O podrobném rozboru použitelnosti GIS v jednotlivých podnikatelských aktivitách pojednává část 3. Část 4 obsahuje analýzu dostupných GIS produktů na českém trhu vzhledem k její použitelnosti pro MSP a část 5 uzavírá práci. 2. Teoretické východiska práce Na problematiku použití geografického software se dá pohlížet z mnoha různých, často nesourodých či překrývajících se úhlů pohledu. Proto je potřeba najít vhodný teoretický rámec, dle kterého budeme problematiku podrobněji zkoumat. K tomu posloužilo studium české a světové literatury a zkoumání stavu teoretizace GIS pro komerční použití. Česká odborná literatura pro GIS se soustřeďuje zejména kolem každoročně pořádané konference GIS v Ostravě. Příspěvky do konference jsou rozděleny do různých sekcí, které se však věnují spíše obecné teorii GIS či použití GIS ve státní správě a přírodních vědách. Několik konferenčních příspěvků z průběhu let se týkalo použití GIS v komerční sféře, žádný z těchto příspěvků však neposkytoval širší teoretický rámec a jednalo se spíše o popis řešení konkrétního problému [27]. Ve světové literatuře jsem našel několik knih věnujících se přímo použití GIS pro podnikání. Jsou to zejména publikace [5, 9, 10, 14]. Zde se vyskytují a opakují teoretické koncepty, jež jsou předmětem obsahu následujících odstavců. Jedná se zejména o dělení použití GIS v různých podnikových činnostech. Z terminologického hlediska je pro další text práce důležité rozdělovat pojmy mapový portál/server a geografický informační systém. První pojem definuje aplikace, které poskytují uživateli mapy, nejčastěji v podobě rastrových obrázků. Často obsahují i předdefinované dotazování, například hledání nejkratší cesty mezi dvěma body. Naproti tomu plnohodnotný geografický informační systém umožňuje navíc získávat, ukládat a obhospodařovat geografické informace (viz definice GIS v úvodu). Mapových portálů existuje na Internetu celá řada a jejich funkčnost

3 Martin Ralbovský mohou jednotlivci i firmy používat z velké části bezplatně. Další text se tedy soustředí zejména na aspekt vkládání a operace s firemními geografickými daty. 2.1 Porterův value chain model Nejčastěji používaný model je Porterův value chain model vyskytující se v publikacích [4, 5, 7, 9]. Tento koncept amerického teoretika managementu a ekonomie M. Portera [14] definuje primární a podpůrné aktivity podniku, které jsou kritické pro tvorbu zisku. Firemní produkty postupují skrz řetězec aktivit zobrazených na obrázku 1 a v každé další aktivitě získávají přidanou hodnotu. Autoři publikací o GIS však z modelu používají pouze dělení aktivit. Vyvstává zde otázka, proč právě tento model je v literatuře tolik používán. Jestliže chceme mluvit o použití určité technologie v podnikání na obecné úrovni, musíme se snažit postihnout co nejvíc možných druhů podnikání, kde by se technologie dala uplatnit. U tohoto výčtu by se snadno mohlo stát, že některý další druh byl opomenut. Místo kategorizace druhů podnikání, se zdá být lepší použít kategorizovat aktivity, které skoro každá firma vykonává. A právě value chain model nabízí jedno takové (velmi populární) dělení. Model value chain tedy pomáhá rozdělit aktivity firmy a zaměřit se na využití GIS v jednotlivých aktivitách, které bude popsáno v částech 3.2 až 3.5. Obrázek 1: Value chain model (www.wikipedia.org) 2.2 Operační aktivity a aktivity podporující rozhodování Dělení aktivit firmy na aktivity operační a podporující rozhodování (decision support) je další rozdělení z prací [4, 9]. Toto rozdělení vychází z praktické zkušenosti spíše než z teoretického konceptu operační použití GIS [13, 24, 27] či použití GIS pro podporu rozhodování ve velkých firmách s geograficky vztaženými daty [17, 23] je známé a zdokumentované. Operační aktivity lze dále dělit například podle value chain modelu. Tento model však opomíjí řízení firmy jako významnou aktivitu, ve které se jakýkoli software poskytující informace či znalosti v agregované 112

4 a srozumitelné podobě velmi hodí. Využitím GIS pro podporu rozhodování se zabývá část Operační, taktické a strategické použití J. Grimshaw ve své práci [5] navrhuje jiné dělení aktivit firmy z hlediska použití GIS a to dělení na operační, taktické a strategické použití. Myslím, že toto rozdělení je velmi podobné rozdělení v předchozím odstavci, neboť taktické i strategické použití má velmi blízko použití GIS pro podporu rozhodování. Jediný rozdíl by byl v případě, kdy taktické či strategické rozhodování dělá geografický software sám automatizovaně (v takovém případě bychom mohli mluvit o taktickém či strategickém použití, které zároveň podporou rozhodování řídících pracovníků). Na tento případ jsem však nenarazil a předpokládám, že pro MSP ani důležitý. Zároveň nevidím až takový rozdíl mezi taktickým a strategickým rozhodováním jedná se podle mne pouze o rozdíl v časovém horizontu dopadů rozhodování. 2.4 Nolanův model Poslední teoretický koncept nesouvisí přímo s dělením aktivit firmy a možnosti použití GIS, avšak je do důležitý koncept vyskytující se hojně v teoretických pracích o GIS v podnikání [6, 9, 11]. Je to Nolanův model fází růstu IS v organizaci [12]. Model definuje šest fází, kterými prochází IS od počáteční inicializační fáze až po fázi dospělosti IS a dává je do souvislosti s velikostí výdajů na IS/IT. V kontextu GIS se model používá zejména pro určení specifik GIS oproti běžným IS a k popisu jednotlivých fází vývoje (např. inicializační fáze v [5]). Ačkoli je problematika cenové náročnosti nasazení geografických technologií a jejich integrace se stávajícími podnikovými informačními systémy zajímavá, tato práce se jí přímo nezabývá. Podrobnosti lze najít například v relevantní kapitole [9]. Pro analýzu použitelnosti GIS v MSP jsem si vybral dělení na 5 primárních aktivit value chain modelu obohacených o použití GIS v podpoře rozhodování. 3. Použitelnost GIS pro MSP 3.1 Podpora rozhodování Geografické informační systémy se pro podporu rozhodování skvěle hodí. Prostorová vizualizace dat umožňuje řídícím pracovníkům lépe uchopit situaci zejména ve vztahu ke konkrétním místům. V [23] například autor popisuje identifikaci rizik (spojených s pojišťovnictvím) v závislosti zobrazení v prostoru, tzv. centra nejistoty. Data pojišťovnické firmy jsou zde vhodným způsobem vizualizována spolu s daty o seizmické aktivitě, meteorologickými mapami atd. Tato vizualizace poskytuje souvislosti, které by byly bez použití GIS patrné jen stěží. Hlavní překážkou použití této podpory rozhodování pro MSP jsou vysoké pořizovací náklady. Pokud chce firma provádět prostorové analýzy nad svými daty, musí mít zakoupený, nainstalovaný a spravovaný GIS server. K prohlížení výsledků 113

5 Martin Ralbovský je třeba správně nakonfigurovaného GIS klienta a v neposlední řadě je třeba sbírat a spravovat data vlastní a koupit si data cizí 2. Domnívám se, že velká většina malých podniků (do 50 zaměstnanců) si podporu rozhodování popsanou v předchozích odstavcích nemůže dovolit. Například jenom cena licence levnějšího mapového serveru i s podklady se pohybují v řádu statisíců korun, což je srovnatelné s cenou celého podnikového informačního systému. V segmentu středních podniků (do 250 zaměstnanců) již můžeme předpokládat, že některé firmy si mohou drahé GIS řešení dovolit a mají k dispozici i volnou pracovní kapacitu pro získávání GIS dat a spravovaní potřebného hardware i software. Jiným řešením vyžadujícím pracovníky vzdělané v informačních technologiích je použití některých svobodných či zdarma dostupných řešení (podrobnosti v kapitole 4.2), které však může být problematické z hlediska aktualizace i podpory. Další možností pro malé i střední podnikání je outsourcing jistých částí geografického software či informatických služeb s ním souvisejícím. Více informací na toto téma je uvedeno v části 4.3. Domnívám se však, že zejména z důvodu nákupu drahých licencí na mapové podklady 3, se náklady příliš nesníží. Možnost nákupu software jako služby (SaaS) jsem pro GIS podporující rozhodování nikde nenašel. Existuje množství webových prohlížečů geografických dat (některé i s možností dotazování), nicméně žádný takový produkt neumožňuje současně s prohlížením i správu a přidávání nových dat (nutné pro podporu rozhodování). V obecné rovině má význam podpora rozhodování s využitím GIS jen pro firmy s geograficky rozprostřenými aktivitami ať už jsou to pobočky/prodejní místa, produkty, doprava zboží nebo osob. Myslím si, že nejlepším řešením je spojit použití GIS pro jednu z operačních aktivit (části ) a nad ní vystavět funkční podporu rozhodování pro tuto aktivitu. 3.2 Logistika Porterův model rozlišuje dva druhy logistiky: vstupní a výstupní. V naší analýze situaci zjednodušíme a řešíme pouze použití GIS pro logistiku, ať už se jedná o toky (hlavně) zboží od dodavatelů, či směrem k odběratelům. Rozlišujeme dva hlavní případy: firmy zabývající se přímo logistikou a firmy, které logistické služby pouze používají pro přepravu zboží. První případ probereme v části 3.3, neboť se u těchto firem jedná o operační činnost (hlavní pracovní náplň). Pro firmy, které sami logistických služeb pouze využívají, je dle mého názoru nejvhodnější integrovat svoji vstupní a výstupní logistiku s geografickými údaji, které nabízí logistické firmy. Většina velkých přepravních společností (pošta, dráhy) má na svých stránkách dostupné informace o stavu a sledování zásilek, tzv. e- shipping. Přidanou hodnotou pro firmu využívající tyto služby by bylo elektronické napojení na sledovací systémy a zlepšení vlastního zásobování či dodávky zboží klientům. Nevýhodou zůstává, že tato přidaná hodnota je obtížně měřitelná. Venkovnímu pozorovateli se však zdá, že přepravní společnosti na tuto možnost 2 V ČR jsou k dispozici data orgánů státní správy za poplatky, např. geoportál Zememěřičského úřadu 3 Praxe je taková, že firma spravuje svoji vlastní digitální mapu, která je jistým způsobem odvozená ze státního mapového díla. Tedy prodává upravenou základní mapu obohacenou cenově i fakticky o přidanou hodnotu. 114

6 nejsou připravené 4. Alternativou je použití fungujícího e-procurement, které však většinou postrádá geografický aspekt. 3.3 Operační aktivity Operační aktivitou se v Porterově modelu rozumí produkce, tedy obohacování produktů o přidanou hodnotu. Jako nejvhodnějším kandidátem pro efektivní využití GIS v této aktivitě jsou firmy dopravní (přepravní). Optimální plánování a řízení přepravních tras je jedním z kritických faktorů úspěchu dopravních firem. Pro tento účel existuje kategorie geografických systémů geografické informační systémy v dopravě (GIS-T), které mají svoje specifika oproti obecným GIS zejména použití složitých plánovacích a trasovacích algoritmů [11]. Z české a světové odborné literatury jsem vybral dvě práce, které zajímavým způsobem pojednávají o nasazení GIS při distribuci zboží a osob. Horkavý popisuje v [8] praktické nasazení GIS v dopravě se zaměřením na GPS systémy. V práci se vyskytují cenově i rozsahově škálovatelná řešení, která mohou být cenově dostupná i pro MSP. Navrhované řešení tvoří 4 aplikace, které komunikují s GPS moduly nainstalovanými ve vozidlech. Jsou jimi: Kniha jízd. Jednoduchá aplikace shromažďující a zobrazující informace o jízdách vozidla Navigační systém. GPS navigace ve vozidle Dispečerský systém. Plánování tras a navigace vozidel Sledovací systém. Varianta dispečerského systému pro větší bezpečnost Aplikace se dají kombinovat a vytvořit tak integrovaný firemní geografický systém. Dle autora je návratnost investice do systému maximálně do dvou let. Forster analyzuje v [4] použití GIS pro jednu z velkých evropských logistických firem Christian Salvesen. V práci navrhuje možné způsoby použití GIS specifické pro logistiku ve všech primárních aktivitách Porterova modelu. Další část práce pojednává o dotazníkovém průzkumu řídících pracovníků logistických firem a jejích zkušeností s používáním GIS. Vyplývá z něho, že u většiny logistických firem je použití GIS běžné, avšak pouze pro operační účely. Zajímavé možnosti snížení nákladů pro firmy využívající dopravu obecně jsou některé nestandardní geografické služby poskytované firmám místními orgány. Dle [26] například Montrealská správa komunikací poskytuje služby jako vyhledávání nejkratší trasy v závislosti na aktuální dopravě či mapu silniční sítě s aktuálními informacemi o odklízení sněhu. V Ostravě vyvíjený systém iparking [25] umožňuje najít automobilům volné parkovací místo na městských parkovištích podle aktuálních údajů získaných od obsluhy parkoviště či od automatických kamer. Tento systém by mohl ušetřit náklady na pohonné hmoty, avšak ještě nasazen. 4 Česká pošta s.p. a České dráhy a.s. umožňují sledování pouze přes webové rozhraní, komerční DHL informuje například také mailem a pomocí SMS. 115

7 Martin Ralbovský 3.4 Marketing a prodej Aktivitu marketing a prodej budeme dělit na marketing ve smyslu rozhodnutí podporující prodej a prodej samotný. První aktivita má z hlediska použití GIS mnohé společné s podporou rozhodování popsanou v části 3.1. Je tedy velmi nákladná a zejména pro malé podniky spíše nevhodná. Rozhodnutí se dělají na základě analýzy vlastních dat zobrazených v prostoru spolu se zakoupenými daty cizími, zejména geodemografickými. Čtenář chtivý detailů si může přečíst vyčerpávající práci [10]. Co se týče prodeje samotného, doporučil bych použití GIS firmám, jejichž produkty jsou prostorově orientované: realitní kancelář nabízející nemovitosti, reklamní agentura nabízející nosiče venkovní reklamy, cestovní kancelář nabízející zájezdy atd. I jednoduché umístění produktů na mapu má pro zákazníky svoji přidanou hodnotu, neboť podle přesné adresy si neumí představit, kde přesně se produkt nachází 5. Pokročilejší formu použití GIS představuje dotazování nad geografickými daty při vyhledávání vhodného produktu. Například realitní kancelář může s použitím GIS rychle odpovídat na dotazy typu Najdi byt na vzdálený max. 500 metrů od stanice metra linky C, zároveň vzdálený max. 10 minut chůze od základní školy. Při dotazování je opět zapotřebí vlastnit GIS server naplněný vlastními i cizími daty, neboť na něm probíhá dotazování. Jiným typem využití GIS, hodící se pro všechny firmy bez rozdílu je prosté zveřejnění své adresy na jedné z internetových map. Zde se jedná o použití GIS technologie pouze na straně poskytovatele služby - provozovatele mapového portálu, na straně odběratele se jedná pouze o jeden z druhů reklamy. Princip fungování je takový, že po zaplacení určité částky provozovateli se bude firma zobrazovat na mapě provozovatele a vyskytovat se v hledání na určitou lokalitu a službu 6. Na závěr ještě představím vizi location-based services uvedenou v práci [16], která je rozšířením umístnění adresy firmy na mapě. I když se práce zabývá zejména matematickým logickým a také filosofickým řešením location-based services, uvedu praktický příklad vysvětlující podstatu vize. Pracovník firmy je v cizím městě na služební cestě. Bydlí v hotelu na jednom konci města a potřebuje se dostat na jednání v určitý čas na druhý konec města. Cestou z hotelu na jednání si chce dát svačinu a koupit suvenýry svojí rodině. Zadá tedy dotaz na cestu svému PDA s patřičným software, který je napojen na místní geografickou databázi s informacemi o firmách. Jako výsledek se mu zobrazí informace o několika možných spojeních z hotelu na místo jednání s podrobnostmi o občerstveních a 5 MediUp a.s. je firma zabývající se mimo jiné pronájmem směrových tabulí v Praze. Příkladem umístění produktů na mapě je internetová stránka Nelso.cz je portál poskytující lokální vyhledávání služeb v Praze. Popularitu si získala například jejich Interaktivní mapa cen piva v Praze, Obě firmy používají technologii Google, která je pro osobní účely zadarmo, pro komerční účely dostupná za poplatek. 6 Například Seznam (www.mapy.cz) za tuto službu účtuje poplatek 5000Kč ročně. Konkurenční Google vyhledává firmy v databázích firem, které používají technologii jeho mapového portálu například 116

8 obchodech se suvenýry po cestě. Každý podnikatel by tedy byl vyhledán blízkému zákazníkovi v čase aktuální poptávky. V současnosti existují služby, které do jisté míry vyplňují vizi location-basedservices. Například zavoláním na často reklamované číslo 1188 se zákazník za poplatek dozví od operátora vše potřebné. Zřejmě nejdále je Google se svou službou GOOG Nedávno spuštěná telefonní služba je postavená na technikách rozpoznávání hlasu a zákazník je po zadání místa pobytu a svého dotazu automaticky přepojen na cílovou firmu. Služba je zdarma, podobně jako při vyhledávání firem v mapovém portálu platí hledaná firma. Bohužel GOOG-411 funguje pouze v USA a Kanadě a vzhledem ke složitosti problému rozpoznání hlasu nepředpokládám její nasazení v ČR v brzké době. 3.5 Zákaznická podpora Podpora zákazníků je poslední primární aktivitou value chain modelu a zároveň aktivitou, ve které použití GIS příliš velké. GIS zobrazí, kde se zákazník nachází, což může být základem rychlé akce podpory. Hypotetickým příkladem je firma prodávající serverové zařízení a zároveň garantující rychlý servis v případě výpadku serveru. GIS zde pomůže alokovat nejbližší zdroje nutné k opravě problému a poslat je urychleně na místo výpadku. Zároveň může sloužit jako alternativní zdroj sběru geografických dat (například pro podporu rozhodování). 3.6 Shrnutí Z předchozích částí vyplývá, že nasazení geografických systémů má smysl i v prostředí malých a středních podniků. V každé z částí value chain modelu lze GIS použít. Nasazení je vhodné zejména pro operační aktivity dopravců a prodejní a marketingové aktivity firem, které mají svoje produkty geograficky rozmístněné. Ve zbylých dvou aktivitách value chain modelu (logistika a zákaznická podpora) nepřinese dle mého názoru použití GIS v malém měřítku měřitelný zisk. U podpory rozhodování se MSP potýká zejména s vysokými pořizovacími náklady, o kterých bude více řečeno v další části. 4. Analýza dostupných GIS produktů na českém trhu Součástí práce je i analýza dostupných GIS produktů na českém trhu. Cílem analýzy pokrýt všechny produkty na trhu, nýbrž zjistit, zda se na trhu nalézají produkty použitelné a cenově dostupné právě pro MSP. Hledal jsem na dvou největších portálech poskytujících informace o firmách: (skupina Seznam) a (skupina Centrum). Po zadání klíčového slova GIS vydal první portál 56 záznamů a druhý 55 záznamů 8. Výsledky se zčásti 7 Propagační video je na adrese 8 Relevance výsledků (počet firem, mají s geografickými informačními systémy něco společného) byla u obou portálů kolem 80%. Zajímavé je, že ve výsledcích se objevili některé firmy vícekrát, například firma Geovap hned 4 krát. Pro tento případ je lepším vyhledávačem. 117

9 Martin Ralbovský nepřekrývaly, takže jsem navštívil webové stránky zhruba 50 firem. Z těchto firem byla část firem spíše geodetických a část firem se zaměřuje na služby státní správě, nemají tedy produkty vhodné pro MSP. Po selekci zbylo 15 firem nabízejících produkty dle mého názoru vhodné pro MSP. Produkty byly rozděleny do čtyř kategorií: mapové podklady, světové produkty GIS, české produkty GIS a GIS-T. 4.1 Mapové podklady Tabulka 1. zobrazuje vybrané prodejné mapové podklady. Tabulka zdaleka neobsahuje všechny nalezené produkty mapových podkladů, snažil jsem se spíše o reprezentativní vzorek. Nezasvěcenému pozorovateli se zdají být mapy drahé, nicméně tvorba map je nákladná činnost zahrnující například letecké snímkování či ruční vektorizaci. Tyto faktory se odráží na celkové ceně mapy. Firma, která chce vytvořit vlastní GIS, musí počítat s náklady v řádu desetitisíců až statisíců. Produkt Výrobce Popis Cena Digitální mapové podklady ČR 1: Silniční a uliční sítě ČR 1: Zájmové body ČR, záznamů Mapový list 1: mobilní ZABAGED (základní báze geografických dat) polohopis GEONAMES CEDA Vektorová mapa ČR 1 uživatel CEDA Státní silniční síť + silniční síť měst a obcí CEDA DPA Český úřad zeměměřičský a katastrální Český úřad zeměměřičský a katastrální Záznamy z databází (bankomaty, čerpací stanice, obchody ) Mapový list do mobilního zařízení Mapový líst 1: zabírající území 10 x 10 metrů Databáze geografických jmen z území České republiky Tabulka 1: Vybrané mapové podklady Kč Kč 10 Kč / záznam 550 Kč 575 Kč 60 Kč / jednotka 4.2 Světové produkty GIS Druhá kategorie produktů jsou geoinformační systémy světových výrobců a orientační ceny jsou zobrazeny v tabulce 2. Pro úplnost přidávám i informaci o dodavateli software, v tabulce je cena za nejnovější verzi software, i když dodavatelé nabízejí často možnost koupit si starší a levnější verzi. Programy 118

10 uvedené v tabulce mohou být doplněné o různé nadstavbové moduly a jsou často základem pro customizované programy českých firem. Produkt Výrobce Dodavatel Popis Cena ArcGIS 9.2 Service Pack 4 AutoCAD Map 3D 2009 AutoCAD MapGuide Suite AutoDesk Topobase Bentley Microstation Bentley GeoWebPub lisher Cadcorp SIS Map Editor ESRI AutoDes k AutoDes k AutoDes k Bentley Bentley Cadcorp Arcdata Praha Xanadu Xanadu Xanadu GISOFT GISOFT V ČR Rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace Tvorba map na základě AutoCAD, analytické funkce GIS server od Autodesk, předpladtné GIS nástroj pro navrhování, správu, údržbu a webové publikování geoprostorových dat Tvorba map, jeden z nejlepších nástrojů GIS Server od Bentley professional GIS, which offers all the capabilities of Map Manager, with extended data capture and editing tools plus advanced spatial and topological analysis. Map Editor is perfect for geospatial data creation, editing and maintenance. Tabulka 2: Vybrané světové produkty GIS Kč Kč Kč Kč Tabulka ukazuje, že náklady na nejznámější GIS produkty používané na celém světě se pohybují v řádech statisíců. Produkty zobrazené v tabulce můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou (firmy AutoDesk a Bentley) jsou plnohodnotné CAD (computer aided design) nástroje obohacené o geografickou funkčnost. Myslím, že malí a střední podnikatelé spíše uvítají nižší cenu produktu 119

11 Martin Ralbovský než možnost naprojektovat si v jejich GIS software například dům. Druhým skupinou (ESRI a Cadcorp) jsou plnohodnotné GIS řešení, které nabízí pokročilou funkčnost jako například metody automatické klasifikace terénu na základě leteckého snímkování či simulační techniky zahrnující realistické osvětlení terénu dle místa a času a podobně. Vymoženosti tohoto druhu MSP také zřejmě nepotřebují. V souvislosti se světovými produkty GIS nelze opomenout svobodný software. Nejznámější i nejdokonalejší GIS software v této kategorii je mapový server a portál UMN MapServer 9. Uživatel si může pomocí skriptovacího jazyka nakonfigurovat server a za použití dostupných webových technologií (DHTML, CSS, JavaScript, Flash) nakonfigurovat webového klienta a používat některé pokročilejší funkce jako prostorové dotazování. Aplikace umožňuje zobrazovat vlastní data, jedná se tedy o GIS, který jsme definovali na začátku části 2. Příkladem mapy vytvořené v programu je Dle osobní zkušenosti s MapServerem jej doporučuji použít pouze lidem s velmi dobrým povědomím o webových technologiích. Lze využít i dalších freeware nástrojů, například QuantumGIS pro tvorbu a zobrazování map České produkty GIS Kromě světových produktů nabízí české firmy i své vlastní produkty. Část zkoumaných firem (z původních 50 firem) nenabízela žádné vlastní produkty pouze nekonkrétní služby jako návrh a implementace GIS řešení a sběr a údržba GIS dat. Služby tohoto druhu chápu jako druh outsourcingu, žádná firma se však nevyznačovala tím, že by se na outsourcing zaměřovala. Firmy buď primárně nabízely své vlastní geografické produkty, které obohacovali o GIS outsourcing, či se zabývaly sběrem a nabídkou GIS dat s možností sbírat a spravovat data jinému subjektu. V prvním případě nepředpokládám snížení cen spojené s úsporami z rozsahu, v druhém případě by k snížení ceny mohlo dojít. Podrobněji jsem zkoumal pouze konkrétní produkty. Tabulka 3 zobrazuje 12 GIS produktů potenciálně zajímavých pro MSP. Produkt Výrobce Popis Cena SInSYS msedit MGEO 8.4. Ameba GIS s.r.o HS RS GISOFT digis Systémy Intranetová aplikace zejména pro technickou mapu měst a obcí Mapový server založený na UMS Mapserver, možnost editace a dotazování Tvorba účelových map velkých měřítek GIS řešení zahrnující klient i server Kč 9 Mapový server vyvíjený v University of Minnesota,

12 Produkt Výrobce Popis Cena Flash imap inote MYSIS STANDARD T-MapServer GEOMFolde r MapInfo GeoStore v6 SmartGIS SmartGIS Internetová mapa založená na technologii Flash Interaktivní vlkádání firemních dat do mapy GEPRO Modulární GIS, možnost editace Kč T-mapy GISIT CSMap Geovap Mapový server pro prezentaci na webu Vkládání dokumentů do mapy Uživatelsky přívětivé GIS řešení, analytické možnosti Desktopový GIS a grafický editor ProGeo HSI Sběr, tvorba, údržba dat GIS Kč Tabulka 3: Vybrané české produkty GIS Dle popisů produktů v tabulce je nabídka různých typů geografického software široká, na trhu je dostatečný počet firem. U většiny produktů nebyla na firemních stránkách cena, pouze kontakt na obchodní oddělení. Z dostupných cen však vyplývá, že tuzemské GIS produkty jsou řádově levnější než světově používané. Uvedené produkty nedisponuji tak širokou funkcionalitou, soustřeďují se spíše na specifické činnosti (tvorba map, vkládání dokumentů do mapy) a mohou tedy konkurovat cenou. 4.4 GIS-T Poslední skupinou produktů zkoumaných produktů jsou geoinformační systémy pro dopravu (GIS-T). Vybral jsem dva zajímavé produkty zobrazené v tabulce 4. Produkt MYSIS v sobě obsahuje všechny čtyři aplikace popsané v [8] a v části 3.3. Zajímavostí je nabídka firmy GEPRO, která svůj produkt nabízí jako nakoupitelnou službu, místo toho aby nabízela software, což odpovídá modernímu trendu outsourcingu firemních IT/ICT potřeb. Produkt Výrobce Popis Cena MYSIS CAR PORTAL TourSolver GEPRO CSMap Služba poskytování knihy jízd včetně on-line sledování s přístupem přes Internet včetně přenosu dat GPRS Optimalizace a plánování rozvozu zboží a služeb pro více vozidel Tabulka 4: Vybrané české produkty GIS-T 220 Kč/ měsíc / vozidlo 121

13 Martin Ralbovský Z analýzy produktů vyplývá, že na trhu existují GIS produkty, které jsou cenově dostupné i pro MSP a mohou být použity jako geografického software. 5. Závěr Práce se zabývá problematikou použití geografických informačních systémů v malém a středním podnikání. Vychází jak z publikovaných zkušeností s použitím GIS ve velkých firmách a státní správě, tak z teoretických poznatků zahraničních autorů o roli GIS v podnikání obecně. Pro rozbor různorodého použití GIS bylo potřeba konkretizovat toto použití v nějakém teoretickém rámci. Proto byly prostudovány modely vyskytující se v zahraniční literatuře. Vybrán byl Porterův model value chain, kterého primární aktivity obohacené o aktivitu podporování rozhodování jsem použil pro posuzování vhodnosti použití GIS. Další část práce rozebírá použití GIS v jednotlivých aktivitách Porterova modelu. Vyskytují se zde pasáže inspirované literaturou i myšlenky vlastní. Cílem této části je seznámit potenciálního podnikatele uvažujícího o použití GIS s možnostmi, které geografický software nabízí. V části 4 je provedena analýza dostupných produktů GIS na českém trhu. Ohled je brán na pořizovací cenu software. Z analýzy vyplývá, že na trhu existují produkty GIS tuzemské výroby, které cenově odpovídají možnostem malého a středního podnikání. Práce ukazuje, že i v segmentu malého a středního podnikání se geografické systémy dají smysluplně využít. Platí to zejména pro firmy, které mají produkty nebo služby geograficky rozmístěné. Příkladem těchto firem jsou dopravci, realitní či reklamní agentury. Dále bylo zjištěno, že na trhu existují GIS produkty zejména tuzemského původu, které obsahují dostatečnou funkčnost a přitom jsou cenově dostupné pro MSP. Světové produkty GIS zejména svou cenou míří spíše do segmentu velkých firem. Literatura Boxill S.A. The Integration of GIS and Transportation Modeling: a State-of-thepractice Rewiew. Research report SWUTC/05/ , Texas Southern University, Břehovský M., Jedlička K.: Úvod do Geografických Informačních Systémů. Přednáškové texty, ČZU Cajthaml J.: Současný stav geografických informačních systémů pro města a obce v ČR. konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Forster M.: Review of the Geographic Information Systems in the Marketing and Planning of Logistics Services. Christian Salvesen Logistics Research Paper no. 3, Grimshaw D.J.: Bringing Geographic Information Systems into Business. John Wiley and Sons 1999, ISBN:

14 Grimshaw D.J.: Harnessing the Power of Geographical Knowledge: The potential for Data Integration in an SME. International Journal of Information Management 2001, vol. 21, pp Hendriks P.: Information Strategies for Geographical Information Systems. International Journal of Geographical Information Science, vol. 12, January 1998, pp Horkavý L., Kuzník J.: Praktické nasazení informačních technologií v dopravě. Konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Keenan P.: Concepts and Theories for GIS in Business. In: Pick J. B.: Geographic Information Systems in Business. Idea Group Inc. 2005, ISBN: Longley P., Clarke G.: GIS for Business and Service Planning. John Wiley and Sons 1996, ISBN: Miller H.J., Shaw S.: Geographic Information Systems for Transportation. Oxford University Press 2001, ISBN: Nolan R.: Managing the Crisis in Data Processing. Harvard Business Review 57 (2), 1979, pp Ouzik Ch.: Enterprise GIS pro evropskou energetiku. Sborník 16. Konference GIS ESRI Praha. ISBN: Pick J. B.: Geographic Information Systems in Business. Idea Group Inc. 2005, ISBN: Porter M.: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York 1985, ISBN: Raubal M., Miller H.J., Bridwell S.: User Centered Time Geography for Location- Based Services. Ruud K.:A New Discovery & Prospects Atlas for Statoil From Paper to Web. ESRI User Conference 1998, San Diego, July Sekce GIS v dopravě (všechny příspěvky se týkají státní správy) konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce GIS v hornictví a geologii konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce GIS ve veřejné správě konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce Globální a evropská a národní geoinformační infrastruktura, konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Sekce GIT pro geologii a těžbu nerostných surovin. konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Siebert A.: GIS in Risk and Damage Assessment at Insurance Companies. ESRI User Conference 1998, San Diego, July Skála P., Vyčítal J.: Řešení GIS pro vodárenské společnosti. Sborník 16. Konference GIS ESRI Praha. ISBN:

15 Martin Ralbovský Šlofta S., Vondrák I., Petrovič P., Domes V., Jůchová V., Pečinka L.: iparking Inteligentní systém parkování. Konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, Trépanier M., Chapleau R., Allard B.: Geographic Information Systems for Transportation Operations: Models and Specifity. 4th Transportation Specialty Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Montreal, Québec, Canada Vacula M.: Rozhranie systémov GE Smallworld a SAP R/3 v podmienkach SPP, a.s. konference GIS Ostrava 2003, VŠB-TU

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ

KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV 14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA KARTOGRAFIE V POČÍTAČOVÉM PROSTŘEDÍ doprovodný text kurzu Praktické použití počítačů ve výuce 22. až 24. srpna

Více

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Zeměměřický úřad ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. dubna 2013, Hradec Králové http://geoportal.cuzk.cz ČÚZK - jaké geografické informace poskytuje Informace z katastru

Více

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek

10.12.2015. Co je Geoinformatika a GIT Přehled vybraných GIT GIS. GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek GEOI NF ORM AČ NÍ T ECHNOL OGI E David Vojtek In s ti t u t g e o i n fo r m a ti k y Vy s o k á š k o l a b á ň s k á Te c h n i c k á u n i v e r z i ta O s tr a v a Co je Geoinformatika a GIT Přehled

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Přehled technologií mapových serverů ve státní správě

Přehled technologií mapových serverů ve státní správě Přehled technologií mapových serverů ve státní správě Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ Ing. Arnošt Müller OBSAH 1. ÚVOD cíle, pojmy 2. VÝSTUPY 3. ZÁVĚR ÚVOD Papír Desktop GIS Server

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Petr Dvořáček Ústí nad Labem 25. 10. 2016 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby WMS,

Více

Náhrada GIS v NET4GAS. Josef Dufek Konference GIS ESRI v ČR, Praha

Náhrada GIS v NET4GAS. Josef Dufek Konference GIS ESRI v ČR, Praha Josef Dufek Konference GIS ESRI v ČR, Praha 2. 11. 2016 NET4GAS ve zkratce Je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Disponuje dostatečnými přepravními kapacitami

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK Krajský úřad Pardubického kraje 27. 4. 2017 Formy poskytování geografických podkladů Tištěné mapy Data Mapové listy Souborová data Mapové služby

Více

Nasazení mobilního GIS

Nasazení mobilního GIS Nasazení mobilního GIS Dalkia implementuje ArcGIS for smartphone 28/05/2014 ) Mgr. Ivana Niedobová Ing. Stanislav Šplíchal Dalkia kdo jsme Dalkia ve světě: 8,4 miliard obrat za rok 2013 Působnost ve 27

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Impulzy ze zámoz. USA a Austrálie. Prof. Milan KONEČNÝ, CSc. Laboratoř geoinformatiky a kartografie, GÚ MU, Brno

Impulzy ze zámoz. USA a Austrálie. Prof. Milan KONEČNÝ, CSc. Laboratoř geoinformatiky a kartografie, GÚ MU, Brno Impulzy ze zámoz moří: USA a Austrálie Prof. Milan KONEČNÝ, CSc. Laboratoř geoinformatiky a kartografie, GÚ MU, Brno USA - Clinton - 1994 NSDI - Koordinovaný sběr a přístup ke geografickým datům v USA

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny dopravní telematika TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny dopravní telematika SVA skupiny dopravní telematika - Inteligentní dopravní systémy obsah: Popis současného stavu Popis cílového stavu včetně hlavních

Více

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test

Požadavky. Semestrální projekt. Zkouška. - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení. - 55 bodů - písemný test Požadavky Semestrální projekt - 45 bodů vypracování úloh ze cvičení Zkouška - 55 bodů - písemný test Čím se liší GIS a IS Odlišnost od klasických informačních systémů spočívá v rozšíření báze informací

Více

Přístup povolen. AutoCAD. Map 3D. AutoCAD. AutoCAD. Civil 3D

Přístup povolen. AutoCAD. Map 3D. AutoCAD. AutoCAD. Civil 3D Přístup povolen. Map 3D Civil 3D Map 3D 2008 Zcela nová produktivita FDO (Feature Data Objects) je technologie přístupu k datům, která aplikacím Autodesku pro práci s geoprostorovými daty, kterými jsou

Více

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Význam a způsoby sdílení geodat Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi data identifikující geografickou polohu a charakteristiky

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013

Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013 Obsah Úvod přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít

Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Řešení pro Competitive Intelligence Big data ukážou mapu, TOVEK řekne kudy jít Tomáš Vejlupek President Tovek 6.11.2015, VŠE Praha TOVEK, spol. s r.o. Výsledek zpracování BIG DATA Jaké cesty k cíli mohu

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

FOSS4G úspěšné projekty

FOSS4G úspěšné projekty FOSS4G úspěšné projekty Erika Orlitová GISAT knihovna GDAL - Geospatial Data Abstraction Library vývoj je podporován OSGeo, licence X/MIT práce s rastrovými formáty na úrovni příkazové řádky informace

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE

TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE TRENDY V KARTOGRAFII A VIZUALIZACI PROSTOROVÉ INFORMACE Václav TALHOFER 1, Vít VOŽENÍLEK 2 Kartografická společnost České republiky 1 Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie, Brno

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Mapové produkty Zeměměřického úřadu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Mapové produkty Zeměměřického úřadu semestrální práce Lucie Brejníková Darina Řičařová editor:

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více