Použití GIS pro malé a střední podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití GIS pro malé a střední podnikání"

Transkript

1 Martin Ralbovský Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí W. Churchilla 4, Praha Abstrakt: Geografické informační systémy umožňují uchovávání, správu a zobrazování různých forem geografických dat. Tyto systémy jsou používány zejména ve vědě a státní správě. V komerční sféře je používají zejména velké podniky. Práce analyzuje možnosti použití GIS v malém a středním podnikání. Z možných teoretických modelů zkoumajících použití GIS je vybrán Porterův model chain value a dále je provedena analýza použití GIS ve všech jeho primárních aktivitách. Následuje průzkum GIS produktů na českém trhu s důrazem na jejich cenovou dostupnost. Klíčová slova: GIS, geografický informační systém, malé a střední podnikání, MSP, value chain model 1. Úvod Informační technika zasahuje v posledních desetiletích do stále více oborů lidské činnosti. Činnosti, které lidé po stovky let prováděli velmi pracně na papíře, nyní mohou provádět neporovnatelně snáz za pomocí počítače. Příkladem takového oboru je kartografie a příkladem činnosti je tvorba a údržba map. Za posledních 20 let se tvorba mapových děl přesunula z rýsovacích prken na monitory počítačů. Vznikl také nový druh softwaru zabývající se zobrazováním geoprostorových dat, tzv. geografické informační systémy (GIS). [1] uvádí několik definic pojmu GIS, ze kterých jsem vybral definici firmy ESRI (dlouholetá vedoucí firma na trhu s GIS): GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. Od počátků vývoje geografických informačních systémů se GIS používá zejména v aktivitách spojených se státní správou, například v katastru nemovitostí, digitalizaci a správě státního mapového díla, krajinném inženýrství, ekologii, turizmu či analýze snad všech geograficky vztažitelných přírodních jevů [1, 3, 19-21]. GIS jako podpůrný nástroj se uplatnil také ve vědě a výzkumu - kromě geografie a kartografie v přírodních vědních oborech vztahujících se k Zemi [19, 22]. V posledních 15 letech se GIS prosadil i v komerční sféře. Základním důvodem pro použití GIS v podnicích je fakt, že 80% [23] (podle jiného zdroje až 90% [5]) všech dat je geograficky vztažitelných a proto je z analytického či operačního hlediska výhodné používat GIS. Dle [5] se GIS používají v následujících odvětvích: zdravotní péče, obchodní řetězce, reality, zemědělství, energetika a rozvody energie, telekomunikace a doprava. Existují vědecké publikace dokumentující 110

2 přínos použití GIS pro plynárenství [27], energetiku [13], vodárenství [24], pojišťovnictví [23], těžbu přírodních zdrojů [17] a mnohé další. Všechny zdroje z předchozího odstavce mají společného jmenovatele a tím je využití GIS pouze ve velkých (často nadnárodních) firmách. Důvodem je zejména vysoká cena pořízení a správy GIS. V této práci bych se však chtěl soustředit na použití GIS v malém a středním podnikání (MSP). K tématu se mi nepodařilo najít žádnou relevantní vědeckou literaturu. Například při hledání klíčových slov geographic information system a small medium enterprise mi přední vyhledávač vědecké literatury Google scholar 1 našel pouze jeden irelevantní výsledek, což poukazuje na jistý inovativní význam této práce. Cílem práce je prozkoumání teoretických možností použití GIS v MSP v českém podnikatelském prostředí a provést analýzu produktů na českém trhu s ohledem na cenovou dostupnost pro MSP. K dosažení cíle byla nastudována domácí i světová vědecká literatura a ostatní zdroje na internetu. Práce může posloužit například ředitelům malých a středních podniků, kteří o technologii GIS pro svoje podnikání uvažují a potřebují uvést do problematiky. Práce je strukturovaná následovně: část 2 obsahuje teoretická východiska práce. O podrobném rozboru použitelnosti GIS v jednotlivých podnikatelských aktivitách pojednává část 3. Část 4 obsahuje analýzu dostupných GIS produktů na českém trhu vzhledem k její použitelnosti pro MSP a část 5 uzavírá práci. 2. Teoretické východiska práce Na problematiku použití geografického software se dá pohlížet z mnoha různých, často nesourodých či překrývajících se úhlů pohledu. Proto je potřeba najít vhodný teoretický rámec, dle kterého budeme problematiku podrobněji zkoumat. K tomu posloužilo studium české a světové literatury a zkoumání stavu teoretizace GIS pro komerční použití. Česká odborná literatura pro GIS se soustřeďuje zejména kolem každoročně pořádané konference GIS v Ostravě. Příspěvky do konference jsou rozděleny do různých sekcí, které se však věnují spíše obecné teorii GIS či použití GIS ve státní správě a přírodních vědách. Několik konferenčních příspěvků z průběhu let se týkalo použití GIS v komerční sféře, žádný z těchto příspěvků však neposkytoval širší teoretický rámec a jednalo se spíše o popis řešení konkrétního problému [27]. Ve světové literatuře jsem našel několik knih věnujících se přímo použití GIS pro podnikání. Jsou to zejména publikace [5, 9, 10, 14]. Zde se vyskytují a opakují teoretické koncepty, jež jsou předmětem obsahu následujících odstavců. Jedná se zejména o dělení použití GIS v různých podnikových činnostech. Z terminologického hlediska je pro další text práce důležité rozdělovat pojmy mapový portál/server a geografický informační systém. První pojem definuje aplikace, které poskytují uživateli mapy, nejčastěji v podobě rastrových obrázků. Často obsahují i předdefinované dotazování, například hledání nejkratší cesty mezi dvěma body. Naproti tomu plnohodnotný geografický informační systém umožňuje navíc získávat, ukládat a obhospodařovat geografické informace (viz definice GIS v úvodu). Mapových portálů existuje na Internetu celá řada a jejich funkčnost

3 Martin Ralbovský mohou jednotlivci i firmy používat z velké části bezplatně. Další text se tedy soustředí zejména na aspekt vkládání a operace s firemními geografickými daty. 2.1 Porterův value chain model Nejčastěji používaný model je Porterův value chain model vyskytující se v publikacích [4, 5, 7, 9]. Tento koncept amerického teoretika managementu a ekonomie M. Portera [14] definuje primární a podpůrné aktivity podniku, které jsou kritické pro tvorbu zisku. Firemní produkty postupují skrz řetězec aktivit zobrazených na obrázku 1 a v každé další aktivitě získávají přidanou hodnotu. Autoři publikací o GIS však z modelu používají pouze dělení aktivit. Vyvstává zde otázka, proč právě tento model je v literatuře tolik používán. Jestliže chceme mluvit o použití určité technologie v podnikání na obecné úrovni, musíme se snažit postihnout co nejvíc možných druhů podnikání, kde by se technologie dala uplatnit. U tohoto výčtu by se snadno mohlo stát, že některý další druh byl opomenut. Místo kategorizace druhů podnikání, se zdá být lepší použít kategorizovat aktivity, které skoro každá firma vykonává. A právě value chain model nabízí jedno takové (velmi populární) dělení. Model value chain tedy pomáhá rozdělit aktivity firmy a zaměřit se na využití GIS v jednotlivých aktivitách, které bude popsáno v částech 3.2 až 3.5. Obrázek 1: Value chain model (www.wikipedia.org) 2.2 Operační aktivity a aktivity podporující rozhodování Dělení aktivit firmy na aktivity operační a podporující rozhodování (decision support) je další rozdělení z prací [4, 9]. Toto rozdělení vychází z praktické zkušenosti spíše než z teoretického konceptu operační použití GIS [13, 24, 27] či použití GIS pro podporu rozhodování ve velkých firmách s geograficky vztaženými daty [17, 23] je známé a zdokumentované. Operační aktivity lze dále dělit například podle value chain modelu. Tento model však opomíjí řízení firmy jako významnou aktivitu, ve které se jakýkoli software poskytující informace či znalosti v agregované 112

4 a srozumitelné podobě velmi hodí. Využitím GIS pro podporu rozhodování se zabývá část Operační, taktické a strategické použití J. Grimshaw ve své práci [5] navrhuje jiné dělení aktivit firmy z hlediska použití GIS a to dělení na operační, taktické a strategické použití. Myslím, že toto rozdělení je velmi podobné rozdělení v předchozím odstavci, neboť taktické i strategické použití má velmi blízko použití GIS pro podporu rozhodování. Jediný rozdíl by byl v případě, kdy taktické či strategické rozhodování dělá geografický software sám automatizovaně (v takovém případě bychom mohli mluvit o taktickém či strategickém použití, které zároveň podporou rozhodování řídících pracovníků). Na tento případ jsem však nenarazil a předpokládám, že pro MSP ani důležitý. Zároveň nevidím až takový rozdíl mezi taktickým a strategickým rozhodováním jedná se podle mne pouze o rozdíl v časovém horizontu dopadů rozhodování. 2.4 Nolanův model Poslední teoretický koncept nesouvisí přímo s dělením aktivit firmy a možnosti použití GIS, avšak je do důležitý koncept vyskytující se hojně v teoretických pracích o GIS v podnikání [6, 9, 11]. Je to Nolanův model fází růstu IS v organizaci [12]. Model definuje šest fází, kterými prochází IS od počáteční inicializační fáze až po fázi dospělosti IS a dává je do souvislosti s velikostí výdajů na IS/IT. V kontextu GIS se model používá zejména pro určení specifik GIS oproti běžným IS a k popisu jednotlivých fází vývoje (např. inicializační fáze v [5]). Ačkoli je problematika cenové náročnosti nasazení geografických technologií a jejich integrace se stávajícími podnikovými informačními systémy zajímavá, tato práce se jí přímo nezabývá. Podrobnosti lze najít například v relevantní kapitole [9]. Pro analýzu použitelnosti GIS v MSP jsem si vybral dělení na 5 primárních aktivit value chain modelu obohacených o použití GIS v podpoře rozhodování. 3. Použitelnost GIS pro MSP 3.1 Podpora rozhodování Geografické informační systémy se pro podporu rozhodování skvěle hodí. Prostorová vizualizace dat umožňuje řídícím pracovníkům lépe uchopit situaci zejména ve vztahu ke konkrétním místům. V [23] například autor popisuje identifikaci rizik (spojených s pojišťovnictvím) v závislosti zobrazení v prostoru, tzv. centra nejistoty. Data pojišťovnické firmy jsou zde vhodným způsobem vizualizována spolu s daty o seizmické aktivitě, meteorologickými mapami atd. Tato vizualizace poskytuje souvislosti, které by byly bez použití GIS patrné jen stěží. Hlavní překážkou použití této podpory rozhodování pro MSP jsou vysoké pořizovací náklady. Pokud chce firma provádět prostorové analýzy nad svými daty, musí mít zakoupený, nainstalovaný a spravovaný GIS server. K prohlížení výsledků 113

5 Martin Ralbovský je třeba správně nakonfigurovaného GIS klienta a v neposlední řadě je třeba sbírat a spravovat data vlastní a koupit si data cizí 2. Domnívám se, že velká většina malých podniků (do 50 zaměstnanců) si podporu rozhodování popsanou v předchozích odstavcích nemůže dovolit. Například jenom cena licence levnějšího mapového serveru i s podklady se pohybují v řádu statisíců korun, což je srovnatelné s cenou celého podnikového informačního systému. V segmentu středních podniků (do 250 zaměstnanců) již můžeme předpokládat, že některé firmy si mohou drahé GIS řešení dovolit a mají k dispozici i volnou pracovní kapacitu pro získávání GIS dat a spravovaní potřebného hardware i software. Jiným řešením vyžadujícím pracovníky vzdělané v informačních technologiích je použití některých svobodných či zdarma dostupných řešení (podrobnosti v kapitole 4.2), které však může být problematické z hlediska aktualizace i podpory. Další možností pro malé i střední podnikání je outsourcing jistých částí geografického software či informatických služeb s ním souvisejícím. Více informací na toto téma je uvedeno v části 4.3. Domnívám se však, že zejména z důvodu nákupu drahých licencí na mapové podklady 3, se náklady příliš nesníží. Možnost nákupu software jako služby (SaaS) jsem pro GIS podporující rozhodování nikde nenašel. Existuje množství webových prohlížečů geografických dat (některé i s možností dotazování), nicméně žádný takový produkt neumožňuje současně s prohlížením i správu a přidávání nových dat (nutné pro podporu rozhodování). V obecné rovině má význam podpora rozhodování s využitím GIS jen pro firmy s geograficky rozprostřenými aktivitami ať už jsou to pobočky/prodejní místa, produkty, doprava zboží nebo osob. Myslím si, že nejlepším řešením je spojit použití GIS pro jednu z operačních aktivit (části ) a nad ní vystavět funkční podporu rozhodování pro tuto aktivitu. 3.2 Logistika Porterův model rozlišuje dva druhy logistiky: vstupní a výstupní. V naší analýze situaci zjednodušíme a řešíme pouze použití GIS pro logistiku, ať už se jedná o toky (hlavně) zboží od dodavatelů, či směrem k odběratelům. Rozlišujeme dva hlavní případy: firmy zabývající se přímo logistikou a firmy, které logistické služby pouze používají pro přepravu zboží. První případ probereme v části 3.3, neboť se u těchto firem jedná o operační činnost (hlavní pracovní náplň). Pro firmy, které sami logistických služeb pouze využívají, je dle mého názoru nejvhodnější integrovat svoji vstupní a výstupní logistiku s geografickými údaji, které nabízí logistické firmy. Většina velkých přepravních společností (pošta, dráhy) má na svých stránkách dostupné informace o stavu a sledování zásilek, tzv. e- shipping. Přidanou hodnotou pro firmu využívající tyto služby by bylo elektronické napojení na sledovací systémy a zlepšení vlastního zásobování či dodávky zboží klientům. Nevýhodou zůstává, že tato přidaná hodnota je obtížně měřitelná. Venkovnímu pozorovateli se však zdá, že přepravní společnosti na tuto možnost 2 V ČR jsou k dispozici data orgánů státní správy za poplatky, např. geoportál Zememěřičského úřadu 3 Praxe je taková, že firma spravuje svoji vlastní digitální mapu, která je jistým způsobem odvozená ze státního mapového díla. Tedy prodává upravenou základní mapu obohacenou cenově i fakticky o přidanou hodnotu. 114

6 nejsou připravené 4. Alternativou je použití fungujícího e-procurement, které však většinou postrádá geografický aspekt. 3.3 Operační aktivity Operační aktivitou se v Porterově modelu rozumí produkce, tedy obohacování produktů o přidanou hodnotu. Jako nejvhodnějším kandidátem pro efektivní využití GIS v této aktivitě jsou firmy dopravní (přepravní). Optimální plánování a řízení přepravních tras je jedním z kritických faktorů úspěchu dopravních firem. Pro tento účel existuje kategorie geografických systémů geografické informační systémy v dopravě (GIS-T), které mají svoje specifika oproti obecným GIS zejména použití složitých plánovacích a trasovacích algoritmů [11]. Z české a světové odborné literatury jsem vybral dvě práce, které zajímavým způsobem pojednávají o nasazení GIS při distribuci zboží a osob. Horkavý popisuje v [8] praktické nasazení GIS v dopravě se zaměřením na GPS systémy. V práci se vyskytují cenově i rozsahově škálovatelná řešení, která mohou být cenově dostupná i pro MSP. Navrhované řešení tvoří 4 aplikace, které komunikují s GPS moduly nainstalovanými ve vozidlech. Jsou jimi: Kniha jízd. Jednoduchá aplikace shromažďující a zobrazující informace o jízdách vozidla Navigační systém. GPS navigace ve vozidle Dispečerský systém. Plánování tras a navigace vozidel Sledovací systém. Varianta dispečerského systému pro větší bezpečnost Aplikace se dají kombinovat a vytvořit tak integrovaný firemní geografický systém. Dle autora je návratnost investice do systému maximálně do dvou let. Forster analyzuje v [4] použití GIS pro jednu z velkých evropských logistických firem Christian Salvesen. V práci navrhuje možné způsoby použití GIS specifické pro logistiku ve všech primárních aktivitách Porterova modelu. Další část práce pojednává o dotazníkovém průzkumu řídících pracovníků logistických firem a jejích zkušeností s používáním GIS. Vyplývá z něho, že u většiny logistických firem je použití GIS běžné, avšak pouze pro operační účely. Zajímavé možnosti snížení nákladů pro firmy využívající dopravu obecně jsou některé nestandardní geografické služby poskytované firmám místními orgány. Dle [26] například Montrealská správa komunikací poskytuje služby jako vyhledávání nejkratší trasy v závislosti na aktuální dopravě či mapu silniční sítě s aktuálními informacemi o odklízení sněhu. V Ostravě vyvíjený systém iparking [25] umožňuje najít automobilům volné parkovací místo na městských parkovištích podle aktuálních údajů získaných od obsluhy parkoviště či od automatických kamer. Tento systém by mohl ušetřit náklady na pohonné hmoty, avšak ještě nasazen. 4 Česká pošta s.p. a České dráhy a.s. umožňují sledování pouze přes webové rozhraní, komerční DHL informuje například také mailem a pomocí SMS. 115

7 Martin Ralbovský 3.4 Marketing a prodej Aktivitu marketing a prodej budeme dělit na marketing ve smyslu rozhodnutí podporující prodej a prodej samotný. První aktivita má z hlediska použití GIS mnohé společné s podporou rozhodování popsanou v části 3.1. Je tedy velmi nákladná a zejména pro malé podniky spíše nevhodná. Rozhodnutí se dělají na základě analýzy vlastních dat zobrazených v prostoru spolu se zakoupenými daty cizími, zejména geodemografickými. Čtenář chtivý detailů si může přečíst vyčerpávající práci [10]. Co se týče prodeje samotného, doporučil bych použití GIS firmám, jejichž produkty jsou prostorově orientované: realitní kancelář nabízející nemovitosti, reklamní agentura nabízející nosiče venkovní reklamy, cestovní kancelář nabízející zájezdy atd. I jednoduché umístění produktů na mapu má pro zákazníky svoji přidanou hodnotu, neboť podle přesné adresy si neumí představit, kde přesně se produkt nachází 5. Pokročilejší formu použití GIS představuje dotazování nad geografickými daty při vyhledávání vhodného produktu. Například realitní kancelář může s použitím GIS rychle odpovídat na dotazy typu Najdi byt na vzdálený max. 500 metrů od stanice metra linky C, zároveň vzdálený max. 10 minut chůze od základní školy. Při dotazování je opět zapotřebí vlastnit GIS server naplněný vlastními i cizími daty, neboť na něm probíhá dotazování. Jiným typem využití GIS, hodící se pro všechny firmy bez rozdílu je prosté zveřejnění své adresy na jedné z internetových map. Zde se jedná o použití GIS technologie pouze na straně poskytovatele služby - provozovatele mapového portálu, na straně odběratele se jedná pouze o jeden z druhů reklamy. Princip fungování je takový, že po zaplacení určité částky provozovateli se bude firma zobrazovat na mapě provozovatele a vyskytovat se v hledání na určitou lokalitu a službu 6. Na závěr ještě představím vizi location-based services uvedenou v práci [16], která je rozšířením umístnění adresy firmy na mapě. I když se práce zabývá zejména matematickým logickým a také filosofickým řešením location-based services, uvedu praktický příklad vysvětlující podstatu vize. Pracovník firmy je v cizím městě na služební cestě. Bydlí v hotelu na jednom konci města a potřebuje se dostat na jednání v určitý čas na druhý konec města. Cestou z hotelu na jednání si chce dát svačinu a koupit suvenýry svojí rodině. Zadá tedy dotaz na cestu svému PDA s patřičným software, který je napojen na místní geografickou databázi s informacemi o firmách. Jako výsledek se mu zobrazí informace o několika možných spojeních z hotelu na místo jednání s podrobnostmi o občerstveních a 5 MediUp a.s. je firma zabývající se mimo jiné pronájmem směrových tabulí v Praze. Příkladem umístění produktů na mapě je internetová stránka Nelso.cz je portál poskytující lokální vyhledávání služeb v Praze. Popularitu si získala například jejich Interaktivní mapa cen piva v Praze, Obě firmy používají technologii Google, která je pro osobní účely zadarmo, pro komerční účely dostupná za poplatek. 6 Například Seznam (www.mapy.cz) za tuto službu účtuje poplatek 5000Kč ročně. Konkurenční Google vyhledává firmy v databázích firem, které používají technologii jeho mapového portálu například 116

8 obchodech se suvenýry po cestě. Každý podnikatel by tedy byl vyhledán blízkému zákazníkovi v čase aktuální poptávky. V současnosti existují služby, které do jisté míry vyplňují vizi location-basedservices. Například zavoláním na často reklamované číslo 1188 se zákazník za poplatek dozví od operátora vše potřebné. Zřejmě nejdále je Google se svou službou GOOG Nedávno spuštěná telefonní služba je postavená na technikách rozpoznávání hlasu a zákazník je po zadání místa pobytu a svého dotazu automaticky přepojen na cílovou firmu. Služba je zdarma, podobně jako při vyhledávání firem v mapovém portálu platí hledaná firma. Bohužel GOOG-411 funguje pouze v USA a Kanadě a vzhledem ke složitosti problému rozpoznání hlasu nepředpokládám její nasazení v ČR v brzké době. 3.5 Zákaznická podpora Podpora zákazníků je poslední primární aktivitou value chain modelu a zároveň aktivitou, ve které použití GIS příliš velké. GIS zobrazí, kde se zákazník nachází, což může být základem rychlé akce podpory. Hypotetickým příkladem je firma prodávající serverové zařízení a zároveň garantující rychlý servis v případě výpadku serveru. GIS zde pomůže alokovat nejbližší zdroje nutné k opravě problému a poslat je urychleně na místo výpadku. Zároveň může sloužit jako alternativní zdroj sběru geografických dat (například pro podporu rozhodování). 3.6 Shrnutí Z předchozích částí vyplývá, že nasazení geografických systémů má smysl i v prostředí malých a středních podniků. V každé z částí value chain modelu lze GIS použít. Nasazení je vhodné zejména pro operační aktivity dopravců a prodejní a marketingové aktivity firem, které mají svoje produkty geograficky rozmístněné. Ve zbylých dvou aktivitách value chain modelu (logistika a zákaznická podpora) nepřinese dle mého názoru použití GIS v malém měřítku měřitelný zisk. U podpory rozhodování se MSP potýká zejména s vysokými pořizovacími náklady, o kterých bude více řečeno v další části. 4. Analýza dostupných GIS produktů na českém trhu Součástí práce je i analýza dostupných GIS produktů na českém trhu. Cílem analýzy pokrýt všechny produkty na trhu, nýbrž zjistit, zda se na trhu nalézají produkty použitelné a cenově dostupné právě pro MSP. Hledal jsem na dvou největších portálech poskytujících informace o firmách: (skupina Seznam) a (skupina Centrum). Po zadání klíčového slova GIS vydal první portál 56 záznamů a druhý 55 záznamů 8. Výsledky se zčásti 7 Propagační video je na adrese 8 Relevance výsledků (počet firem, mají s geografickými informačními systémy něco společného) byla u obou portálů kolem 80%. Zajímavé je, že ve výsledcích se objevili některé firmy vícekrát, například firma Geovap hned 4 krát. Pro tento případ je lepším vyhledávačem. 117

9 Martin Ralbovský nepřekrývaly, takže jsem navštívil webové stránky zhruba 50 firem. Z těchto firem byla část firem spíše geodetických a část firem se zaměřuje na služby státní správě, nemají tedy produkty vhodné pro MSP. Po selekci zbylo 15 firem nabízejících produkty dle mého názoru vhodné pro MSP. Produkty byly rozděleny do čtyř kategorií: mapové podklady, světové produkty GIS, české produkty GIS a GIS-T. 4.1 Mapové podklady Tabulka 1. zobrazuje vybrané prodejné mapové podklady. Tabulka zdaleka neobsahuje všechny nalezené produkty mapových podkladů, snažil jsem se spíše o reprezentativní vzorek. Nezasvěcenému pozorovateli se zdají být mapy drahé, nicméně tvorba map je nákladná činnost zahrnující například letecké snímkování či ruční vektorizaci. Tyto faktory se odráží na celkové ceně mapy. Firma, která chce vytvořit vlastní GIS, musí počítat s náklady v řádu desetitisíců až statisíců. Produkt Výrobce Popis Cena Digitální mapové podklady ČR 1: Silniční a uliční sítě ČR 1: Zájmové body ČR, záznamů Mapový list 1: mobilní ZABAGED (základní báze geografických dat) polohopis GEONAMES CEDA Vektorová mapa ČR 1 uživatel CEDA Státní silniční síť + silniční síť měst a obcí CEDA DPA Český úřad zeměměřičský a katastrální Český úřad zeměměřičský a katastrální Záznamy z databází (bankomaty, čerpací stanice, obchody ) Mapový list do mobilního zařízení Mapový líst 1: zabírající území 10 x 10 metrů Databáze geografických jmen z území České republiky Tabulka 1: Vybrané mapové podklady Kč Kč 10 Kč / záznam 550 Kč 575 Kč 60 Kč / jednotka 4.2 Světové produkty GIS Druhá kategorie produktů jsou geoinformační systémy světových výrobců a orientační ceny jsou zobrazeny v tabulce 2. Pro úplnost přidávám i informaci o dodavateli software, v tabulce je cena za nejnovější verzi software, i když dodavatelé nabízejí často možnost koupit si starší a levnější verzi. Programy 118

10 uvedené v tabulce mohou být doplněné o různé nadstavbové moduly a jsou často základem pro customizované programy českých firem. Produkt Výrobce Dodavatel Popis Cena ArcGIS 9.2 Service Pack 4 AutoCAD Map 3D 2009 AutoCAD MapGuide Suite AutoDesk Topobase Bentley Microstation Bentley GeoWebPub lisher Cadcorp SIS Map Editor ESRI AutoDes k AutoDes k AutoDes k Bentley Bentley Cadcorp Arcdata Praha Xanadu Xanadu Xanadu GISOFT GISOFT V ČR Rozsáhlé nástroje pro tvorbu map a získávání informací z map a jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace Tvorba map na základě AutoCAD, analytické funkce GIS server od Autodesk, předpladtné GIS nástroj pro navrhování, správu, údržbu a webové publikování geoprostorových dat Tvorba map, jeden z nejlepších nástrojů GIS Server od Bentley professional GIS, which offers all the capabilities of Map Manager, with extended data capture and editing tools plus advanced spatial and topological analysis. Map Editor is perfect for geospatial data creation, editing and maintenance. Tabulka 2: Vybrané světové produkty GIS Kč Kč Kč Kč Tabulka ukazuje, že náklady na nejznámější GIS produkty používané na celém světě se pohybují v řádech statisíců. Produkty zobrazené v tabulce můžeme rozdělit na dvě skupiny. První skupinou (firmy AutoDesk a Bentley) jsou plnohodnotné CAD (computer aided design) nástroje obohacené o geografickou funkčnost. Myslím, že malí a střední podnikatelé spíše uvítají nižší cenu produktu 119

11 Martin Ralbovský než možnost naprojektovat si v jejich GIS software například dům. Druhým skupinou (ESRI a Cadcorp) jsou plnohodnotné GIS řešení, které nabízí pokročilou funkčnost jako například metody automatické klasifikace terénu na základě leteckého snímkování či simulační techniky zahrnující realistické osvětlení terénu dle místa a času a podobně. Vymoženosti tohoto druhu MSP také zřejmě nepotřebují. V souvislosti se světovými produkty GIS nelze opomenout svobodný software. Nejznámější i nejdokonalejší GIS software v této kategorii je mapový server a portál UMN MapServer 9. Uživatel si může pomocí skriptovacího jazyka nakonfigurovat server a za použití dostupných webových technologií (DHTML, CSS, JavaScript, Flash) nakonfigurovat webového klienta a používat některé pokročilejší funkce jako prostorové dotazování. Aplikace umožňuje zobrazovat vlastní data, jedná se tedy o GIS, který jsme definovali na začátku části 2. Příkladem mapy vytvořené v programu je Dle osobní zkušenosti s MapServerem jej doporučuji použít pouze lidem s velmi dobrým povědomím o webových technologiích. Lze využít i dalších freeware nástrojů, například QuantumGIS pro tvorbu a zobrazování map České produkty GIS Kromě světových produktů nabízí české firmy i své vlastní produkty. Část zkoumaných firem (z původních 50 firem) nenabízela žádné vlastní produkty pouze nekonkrétní služby jako návrh a implementace GIS řešení a sběr a údržba GIS dat. Služby tohoto druhu chápu jako druh outsourcingu, žádná firma se však nevyznačovala tím, že by se na outsourcing zaměřovala. Firmy buď primárně nabízely své vlastní geografické produkty, které obohacovali o GIS outsourcing, či se zabývaly sběrem a nabídkou GIS dat s možností sbírat a spravovat data jinému subjektu. V prvním případě nepředpokládám snížení cen spojené s úsporami z rozsahu, v druhém případě by k snížení ceny mohlo dojít. Podrobněji jsem zkoumal pouze konkrétní produkty. Tabulka 3 zobrazuje 12 GIS produktů potenciálně zajímavých pro MSP. Produkt Výrobce Popis Cena SInSYS msedit MGEO 8.4. Ameba GIS s.r.o HS RS GISOFT digis Systémy Intranetová aplikace zejména pro technickou mapu měst a obcí Mapový server založený na UMS Mapserver, možnost editace a dotazování Tvorba účelových map velkých měřítek GIS řešení zahrnující klient i server Kč 9 Mapový server vyvíjený v University of Minnesota,

12 Produkt Výrobce Popis Cena Flash imap inote MYSIS STANDARD T-MapServer GEOMFolde r MapInfo GeoStore v6 SmartGIS SmartGIS Internetová mapa založená na technologii Flash Interaktivní vlkádání firemních dat do mapy GEPRO Modulární GIS, možnost editace Kč T-mapy GISIT CSMap Geovap Mapový server pro prezentaci na webu Vkládání dokumentů do mapy Uživatelsky přívětivé GIS řešení, analytické možnosti Desktopový GIS a grafický editor ProGeo HSI Sběr, tvorba, údržba dat GIS Kč Tabulka 3: Vybrané české produkty GIS Dle popisů produktů v tabulce je nabídka různých typů geografického software široká, na trhu je dostatečný počet firem. U většiny produktů nebyla na firemních stránkách cena, pouze kontakt na obchodní oddělení. Z dostupných cen však vyplývá, že tuzemské GIS produkty jsou řádově levnější než světově používané. Uvedené produkty nedisponuji tak širokou funkcionalitou, soustřeďují se spíše na specifické činnosti (tvorba map, vkládání dokumentů do mapy) a mohou tedy konkurovat cenou. 4.4 GIS-T Poslední skupinou produktů zkoumaných produktů jsou geoinformační systémy pro dopravu (GIS-T). Vybral jsem dva zajímavé produkty zobrazené v tabulce 4. Produkt MYSIS v sobě obsahuje všechny čtyři aplikace popsané v [8] a v části 3.3. Zajímavostí je nabídka firmy GEPRO, která svůj produkt nabízí jako nakoupitelnou službu, místo toho aby nabízela software, což odpovídá modernímu trendu outsourcingu firemních IT/ICT potřeb. Produkt Výrobce Popis Cena MYSIS CAR PORTAL TourSolver GEPRO CSMap Služba poskytování knihy jízd včetně on-line sledování s přístupem přes Internet včetně přenosu dat GPRS Optimalizace a plánování rozvozu zboží a služeb pro více vozidel Tabulka 4: Vybrané české produkty GIS-T 220 Kč/ měsíc / vozidlo 121

13 Martin Ralbovský Z analýzy produktů vyplývá, že na trhu existují GIS produkty, které jsou cenově dostupné i pro MSP a mohou být použity jako geografického software. 5. Závěr Práce se zabývá problematikou použití geografických informačních systémů v malém a středním podnikání. Vychází jak z publikovaných zkušeností s použitím GIS ve velkých firmách a státní správě, tak z teoretických poznatků zahraničních autorů o roli GIS v podnikání obecně. Pro rozbor různorodého použití GIS bylo potřeba konkretizovat toto použití v nějakém teoretickém rámci. Proto byly prostudovány modely vyskytující se v zahraniční literatuře. Vybrán byl Porterův model value chain, kterého primární aktivity obohacené o aktivitu podporování rozhodování jsem použil pro posuzování vhodnosti použití GIS. Další část práce rozebírá použití GIS v jednotlivých aktivitách Porterova modelu. Vyskytují se zde pasáže inspirované literaturou i myšlenky vlastní. Cílem této části je seznámit potenciálního podnikatele uvažujícího o použití GIS s možnostmi, které geografický software nabízí. V části 4 je provedena analýza dostupných produktů GIS na českém trhu. Ohled je brán na pořizovací cenu software. Z analýzy vyplývá, že na trhu existují produkty GIS tuzemské výroby, které cenově odpovídají možnostem malého a středního podnikání. Práce ukazuje, že i v segmentu malého a středního podnikání se geografické systémy dají smysluplně využít. Platí to zejména pro firmy, které mají produkty nebo služby geograficky rozmístěné. Příkladem těchto firem jsou dopravci, realitní či reklamní agentury. Dále bylo zjištěno, že na trhu existují GIS produkty zejména tuzemského původu, které obsahují dostatečnou funkčnost a přitom jsou cenově dostupné pro MSP. Světové produkty GIS zejména svou cenou míří spíše do segmentu velkých firem. Literatura Boxill S.A. The Integration of GIS and Transportation Modeling: a State-of-thepractice Rewiew. Research report SWUTC/05/ , Texas Southern University, Břehovský M., Jedlička K.: Úvod do Geografických Informačních Systémů. Přednáškové texty, ČZU Cajthaml J.: Současný stav geografických informačních systémů pro města a obce v ČR. konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Forster M.: Review of the Geographic Information Systems in the Marketing and Planning of Logistics Services. Christian Salvesen Logistics Research Paper no. 3, Grimshaw D.J.: Bringing Geographic Information Systems into Business. John Wiley and Sons 1999, ISBN:

14 Grimshaw D.J.: Harnessing the Power of Geographical Knowledge: The potential for Data Integration in an SME. International Journal of Information Management 2001, vol. 21, pp Hendriks P.: Information Strategies for Geographical Information Systems. International Journal of Geographical Information Science, vol. 12, January 1998, pp Horkavý L., Kuzník J.: Praktické nasazení informačních technologií v dopravě. Konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Keenan P.: Concepts and Theories for GIS in Business. In: Pick J. B.: Geographic Information Systems in Business. Idea Group Inc. 2005, ISBN: Longley P., Clarke G.: GIS for Business and Service Planning. John Wiley and Sons 1996, ISBN: Miller H.J., Shaw S.: Geographic Information Systems for Transportation. Oxford University Press 2001, ISBN: Nolan R.: Managing the Crisis in Data Processing. Harvard Business Review 57 (2), 1979, pp Ouzik Ch.: Enterprise GIS pro evropskou energetiku. Sborník 16. Konference GIS ESRI Praha. ISBN: Pick J. B.: Geographic Information Systems in Business. Idea Group Inc. 2005, ISBN: Porter M.: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York 1985, ISBN: Raubal M., Miller H.J., Bridwell S.: User Centered Time Geography for Location- Based Services. Ruud K.:A New Discovery & Prospects Atlas for Statoil From Paper to Web. ESRI User Conference 1998, San Diego, July Sekce GIS v dopravě (všechny příspěvky se týkají státní správy) konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce GIS v hornictví a geologii konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce GIS ve veřejné správě konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, , Sekce Globální a evropská a národní geoinformační infrastruktura, konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Sekce GIT pro geologii a těžbu nerostných surovin. konference GIS Ostrava 2005, VŠB-TU , Siebert A.: GIS in Risk and Damage Assessment at Insurance Companies. ESRI User Conference 1998, San Diego, July Skála P., Vyčítal J.: Řešení GIS pro vodárenské společnosti. Sborník 16. Konference GIS ESRI Praha. ISBN:

15 Martin Ralbovský Šlofta S., Vondrák I., Petrovič P., Domes V., Jůchová V., Pečinka L.: iparking Inteligentní systém parkování. Konference GIS Ostrava 2008, VŠB - TU OSTRAVA, Trépanier M., Chapleau R., Allard B.: Geographic Information Systems for Transportation Operations: Models and Specifity. 4th Transportation Specialty Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Montreal, Québec, Canada Vacula M.: Rozhranie systémov GE Smallworld a SAP R/3 v podmienkach SPP, a.s. konference GIS Ostrava 2003, VŠB-TU

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Analýza trhu podnikových informačních systémů

Analýza trhu podnikových informačních systémů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Analýza trhu podnikových informačních systémů

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více