IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE"

Transkript

1 IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

2 OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS MATRACE MATTRESSES NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN REFERENCE REFERENCES OSTATNÍ VÝROBKY OTHERS PRODUCTS SLUŽBY SERVICES KONTAKTY CONTACTS

3 ÚVOD INTRODUCTION Vážení zákazníci, dovolte mi Vám v této brožuře stručně představit naší společnost. Naleznete zde informace o našem vývojovém oddělení, které pracuje od roku 1991, o certifikacích našich výrobků, o službách, které Vám, našim zákazníkům, nabízíme, ale i nejdůležitější výrobky z našeho sortimentu. Jsme hrdí na to, že Vám již více než 20 let přinášíme kvalitní a technicky velmi propracované výrobky s moderním designem, které Vám usnadňují práci a Vaším klientům nelehké životní okamžiky. Kromě tradičních výrobků Vám nyní nově přinášíme výrobky jako bariatrická lůžka TITAN, lůžka vybavená novou generací elektroniky přinášející nové a rozšířené funkce, dále například designová lehátka ELEVA STYLE. Dokazujeme tím, že je stále možné vytvářet inovativní řešení, která nám dávají jasnou konkurenční výhodu a náskok a zároveň Vám přináší stále větší přidanou hodnotu. Unikátnost naší nabídky a produktového portfolia spočívá rovněž ve stavebnicovém systému, díky kterému Vám můžeme vytvořit výrobky podle Vašich přání. Kromě ostatních možností Vám nabízíme například i designové potisky výplní zábran a čel lůžek, lakování metalickými laky nebo možnost výběru výplně zábran pečovatelských lůžek. Věřím, že všechny tyto naše konkurenční výhody oceníte a využijete při své každodenní nelehké práci, se kterou se Vám snažíme maximálně pomáhat tak, abychom Vám umožnili pečovat o Vaše klienty v duchu hesla CARE UNLIMITED. Dear customers, let me present our company PROMA REHA. In this brochure you can find information about our R&D department which has been developing and improving our products since 1991, about our certificates, services we offer to our customers and our most important product lines. We are proud that we have been bringing you for more than 20 years high-quality and technically sophisticated products with modern design which make your work easier and bring comfort to your clients during their difficult life moments. Besides our traditional product lines we newly bring you bariatric beds TITAN, beds equipped with a new generation of electronics with new and extended functions. Design couches ELEVA STYLE are also new. This proves that we are able to continue to create innovative solutions which give us clear competitive advantage and lead and at the same time to bring you significant added value. Our offer and product portfolio is unique. We are able to create products according to your wishes thanks to our modular system. We additionally offer design printings of side-rails fulfillment and bed-heads, painting with metallic colours or a possibility to select side-rail fulfillment of care beds. I am convinced that you are going to appreciate all functions and advantages of our products during your every-day hard work. Our aim is to maximally help you to care for your clients according to our motto CARE UNLIMITED. 3

4 VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS Při návrhu a vývoji uplatňujeme maximálně tvůrčí přístup k řešení technických problémů a specifických potřeb našich zákazníků. Naším cílem je neustálý vývoj produktů s vyšší úrovní funkčních a kvalitativních parametrů. Za pomoci světově nejprodávanější CAD aplikace Autodesk INVENTOR, která je určena zejména pro strojírenskou 3D konstrukci, zhmotňujeme často i nereálné tvůrčí, designové a konstrukční myšlenky v precizní rozměry a tvary. Ty z nejlepších a nejžádanějších následně realizujeme. Paralelně s novým vývojem nezapomínáme na inovaci stávajících konstrukčních řešení, která vždy směřují k dosažení maximálních designových, funkčních, užitných a ekonomických parametrů. We take a highly creative approach to solutions to our customer's technical problems and specific needs. Our goal is the continuous development of new products with higher level of functional and qualitative parameters. With the assistance of the worldwide best-selling CAD software application Autodesk INVENTOR, which is primarily intended for 3D mechanical design, we often materialize even imaginary creative and design ideas into precise dimensions and shapes. The best and most demanded ones are then realized. Concurrently with a new development we do not forget about the innovation of the existing design solutions which always head towards achieving maximum design, functional, utility and economic parameters. 4

5 L R CERTIFIKÁTY CERTIFICATES PROMA REHA, s.r.o. je moderní společnost s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systémy managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těsné vzájemné vazbě a neustále zlepšuje jejich efektivnost. Aplikováním a dodržováním všech zásad managementu jakosti, environmentu a BOZP společnost zvyšuje účinnost řízení, výkonnost zaměstnanců, užitnou hodnotu výrobků vůči jejich pořizovací ceně, snižuje počet reklamací a zkracuje časy nezbytné pro reklamační zásahy. Rostoucí spokojenost zákazníků s nabízenými výrobky a službami společnosti PROMA REHA významně upevňuje její postavení na tuzemských i zahraničních trzích. Certifikované systémy QMS, EMS a BOZP: EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Ochranné známky a ocenění: Česká kvalita Český výrobek Ekologicky šetrný výrobek Člen hospodářské komory ČR Firma roku královéhradeckého kraje PROMA REHA, s.r.o. is a modern firm with a stable position on the domestic and foreign market. The company applies and maintains quality management system, environmental management system, and health and safety management system in close mutual relationships, and constantly improves their effectiveness. By applying and adhering to all principles of quality, environmental, and health and safety management systems the company increases management efficiency, performance of the employees, use value of the products in proportion to their cost price, reduces the number of claims and time to fix. Increasing customers' contentment with products and services offered by PROMA REHA Company remarkably consolidates its position on the domestic and foreign markets. Certified systems QMS, EMS, HSMS EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Trademarks and awards: Czech quality ČESKÁ KVALITA Czech product ČESKÝ VÝROBEK Environmentally friendly product EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Member of the Chamber Of Commerce Czech Republic ČLEN HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR Company of the year 2010 Hradec Králové region FIRMA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE I G O O K Y C K E 1 Š E T R N Ý K V Ý E O B 5

6 NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PLEX-EXCELLENT VISION PLE-model 2014 Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních i specializovaných odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Při vývoji byl brán maximální zřetel na pohodlí pacienta a usnadnění práce pro obsluhující personál. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Electrical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. During the design process proper regard was given to the patient's comfort and easy handling for the care staff. Thanks to the quality of used materials and unique structural design every bed can be adapted to specific customer's demands. 6

7 PLL PLH PLB Mechanická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Mechanical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. Thanks to the quality of used materials and unique structural design we are able to adapt every bed to specific customer's demands. 7

8 PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS PLE PLEX-EXCELLENT HESTIA 3C Pečovatelská lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních odborných léčeben, domovů seniorů, zařízení sociální péče, penzionů atd. Všechna lůžka jsou vyráběna z ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Care beds are intended for patients hospitalized in standard or specialized wards of medical centres, senior living homes, social service facilities, rooming houses etc. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 8

9 PLB PLL PLH Kvalitní konstrukce lůžek jsou doplněny o různé typy moderního bednění a postranic, které jsou vyrobeny z kvalitního a odolného lamina. Unikátní konstrukce každého lůžka zajišťuje jeho vysokou variabilitu, která nám umožňuje přizpůsobit konkrétní lůžko dle požadavků zákazníka. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a důrazu na přesnost, který klademe při výrobě, se lůžka vyznačují vysokou životností a nízkými nároky na údržbu. Quality constructions of the beds are completed with various types of modern boarding and side pieces which are made of quality and resistant laminated boards. A unique construction of every bed provides its high variability that enables us to adapt the particular bed so that it could fulfill the customer's requirements. Thanks to high-quality of used materials and emphasis on accuracy we put on during the production process, long lifetime and low-cost maintenance are the remarkable features of the beds. 9

10 MATRACE MATTRESSES ARSOS LIGHT LUXURA HARD LUX FLOW Nabízíme aktivní a pasivní antidekubitní matrace, které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu použitých materiálů, životnost a údržbu. Aktivní matrace je složena ze vzduchového kompresoru a matrace. Kompresor dodává vzduch do matrace způsobem, který umožňuje měnit tlak vzduchu v jednotlivých částech matrace tak, aby se předešlo vzniku dekubitů. Pasivní matrace nabízíme, dle potřeb zákazníků, z různých typů materiálů a v různých rozměrech. Součástí matrace může být damaškový potah, který je odnímatelný a pratelný, nebo speciální potah pro nemocniční použití - SAFR, který je rovněž snímatelný a pratelný, ale také prodyšný a zároveň nepropustný. We offer active and passive antidecubital mattresses which comply with the highest requirements for the quality of materials, life-time and maintenance. The active mattress is composed of air pump and the mattress itself. The air pump supplies the air the way which enables changing of the air pressure in separate cells to prevent decubitus appearance. We offer passive mattress according to customer s need, made of various kind of materials and various dimensions. The damask cover which is removable and washable can be a part of the mattress as well as the special cover of SAFR - it provides flexibility in all four directions, vapour-permeability, washability, it can be treated with common disinfectants and it is resistant to the effects of urine, blood, etc. 10

11 NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES NS-3-O S-205-A NS-20-O NS-51-O Stolky jsou určeny pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocničních a pečovatelských zařízeních nebo pro pacienty, kteří jsou v domácím léčení. Námi nabízené stolky pro Vás vyrábíme ve 3 provedeních: noční stolky kovové, dřevěné a servírovací stolky. Noční stolky nabízejí pacientům, díky své unikátní konstrukci, velký prostor k uložení všech potřebných věcí. Noční stolky lze doplnit i o zámek a tím zajistit pacientům maximální bezpečnost při úschově osobních věcí. Servírovací stolky jsou snadno přemístitelné a jejich unikátní konstrukční řešení zajišťuje maximální pohodlí při jídle či každodenních činnostech. The cabinets are intended for patients who are in hospitals and care facilities or for patients at home care. We offer cabinets of three kinds: metal and wooden bedside cabinets, and overbed dining tables. Thanks to their unique construction the cabinets offer patients large space for storing all important personal things. The cabinets can be supplemented with a lock to ensure safety of their belongings. The overbed dining tables are easy to move and their unique construction guarantees maximum comfort when eating and doing everyday activities. 11

12 VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES PLUTO ELEVA STYLE ELEVA E Vyšetřovací lehátka jsou určena nejen pro každodenní používání v ordinacích, ale i na příjmových oděleních zdravotnických zařízení. Lehátka jsou vyráběna z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Ložné plochy jsou čalouněny velmi snadno udržovatelnou zdravotnickou koženkou. Největší výhodou našich lehátek je jejich snadná údržba a čištění, které Vám usnadní každodenní práci. Examination couches are intended not only for everyday usage in surgeries but for reception rooms in medical facilities as well. The couches are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. Mattresses are upholstered with medical leatherette easy to keep hygienic. The biggest advantage of our couches is their easy maintenance and cleaning that make your everyday work simple. 12

13 TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS N66 URGENT Jsou určeny pro transport mobilních a imobilních pacientů zejména na urgentních příjmech, při převážení pacienta z lůžka k rentgenu nebo k operačním stolům. V naší nabídce je několik typů transportních vozíků, které se liší výbavou, provedením a účelem použití. Nabízíme polohování ložné plochy, různé typy koleček, možnost zábran či několik typů odnímatelných nosítek. Spojením podvozku a nástavby, kterých máme v nabídce několik druhů, pro zákazníka vyrobíme vozík přesně podle dané potřeby použití. These trolleys are intend for the transport of mobile and immobile patients especially by reception and transport of the patient from the bed to X-ray screening or operation tables. The offer includes several types of transportation trolleys which differ in the equipment, finishing and the purpose of use. We offer adjusting of patient area, various types of wheels option of side-rails or various types of detachable stretchers. We can produce the trolley according to the right purpose of use by combination of several types of the undercarriage and the extensions. 13

14 SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES LS C LS C Sprchovací lehátko je určeno pro osobní hygienu imobilních pacientů. Umožňuje rychlé a jednoduché sprchování kombinované s komfortem koupání. Lehátko je vybaveno nadstandardními funkcemi jako je např. laterální náklon, který umožňuje snadnější manipulaci s pacientem a výrazně tak usnadňuje práci obsluhujícímu personálu. Nerezové zábrany lehátka jsou sklopné, což umožňuje snadný průjezd úzkými prostory a personálu nabízí dobrý přístup k pacientovi. Lůžko je vhodné především pro využití v nemocničních, ústavních zařízeních a domovech pro seniory. The shower couch is intended to be used for personal hygiene of immobile patients. It enables fast and easy showering along with comfort of bathing. Couch is equipped with special positions such as lateral tilt, which allows easier handling of the patient and significantly facilitates the work of service personnel. Solid construction of the couch is adapted to high patient load and thanks electric columns is perfectly stable also at the highest position. The side-rails are made of stainless-steel and they are folding. This fact means better transit through narrow spaces and good access to the patient. The couch is mainly suitable for hospitals and other care facilities for seniors. 14

15 BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS TITAN TITAN TITAN Bariatrická lůžka řady TITAN jsou určena pro oddělení intenzivní péče a standardní nemocniční oddělení. Lůžka jsou vybavena nadstandardními funkcemi, které umožňují komfortní péči o pacienta a díky designovému provedení nabízí estetický vzhled standardního nemocničního lůžka. Možnost prodloužení lůžka přispívá k pohodlí pacientaa dále umožňuje snadnější manipulovatelnost pro obsluhující personál. Lůžko nabízí speciální pozice oboustranného laterálního náklonu, Trendelenburgu, Antitrendelenburgu a polohu pro snadný výstup z lůžka. Bezpečnost pro pacienta i personál zajišťuje robustní a odolný ocelový rám, díky kterému dosahuje nosnost lůžka 500 kg (1100 liber). Lůžko je vybaveno speciální pasivní antidekubitní matraci s funkcí automatického prodloužení a zkrácení, která je perfektním řešením při prevenci vzniku dekubitů. Bariatric beds TITAN series are designed for intensive care and standard care units. Beds are equipped with above-standard functions which enable comfort care for bariatric clients and thanks to special design offer aesthetic appearance of standard hospital bed. Robust and durable steel frame secures safety both for the client and the nursing staff. The bed maximum load is 500 kg (1100 Lbs.). The possibility of the bed extension contributes to the client comfort and enables easier manipulation for the nursing staff. The bed offers special positions such as lateral tilt, Trendelenburg, Antitrendelenburg and a position for easy getting off. The bed is equipped with a special passive anti-decubitus mattress with a function of automatic extension and shortening, which is the perfect solution for the prevention of decubitus. 15

16 NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS BUDDY NP-50 DPL Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky jsou určeny pro malé pacienty, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických, pečovatelských zařízeních, dětských domovech nebo kojeneckých ústavech. Postýlky jsou vyrobeny z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na dětské zdravotnické výrobky. Při jejich výrobě myslíme zejména na bezpečnost malých pacientů. Postýlky lze doplnit o veselá kolečka v podobě zvířátek. Beds for children, infants and new-born babies are intended for small patients who are hospitalized in medical and care facilities, children's and infant's homes, etc. Beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products for children. During the production process we put great emphasis on safety of small patients. The beds can be supplemented with animal-like happy wheels. 16

17 VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS Víceúčelové vozíky jsou určeny pro standardní i specializované oddělení nemocnic. Vyznačují se především dlouhou životností, nenáročnou údržbou, velmi snadným čištěním a širokou škálou variantností. Všechny víceúčelové vozíky jsou vyráběny z ocelových profilů a plechů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Multifunctional carts serve for temporary storage and distribution of medical stuff. They are made of quality steel sections and sheets and thanks to their unique construction enable easy manipulation and maintenance. The surface is finished in powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 17

18 VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN Kuchyňská linka s výškově nastavitelnou pracovní deskou a skříňkami je určena k přípravě pokrmů tělesně handicapovanými. Pracovní deska je výškově stavitelná včetně všech na ní umístěných předmětů v rozmezí cm a každý uživatel si tak nastaví výšku pracovní desky dle své vlastní potřeby. Uplatnění nalezne všude tam, kde je zapotřebí obsluhovat horní skříňky z polohy sedícího. CHEF MATE nachází uplatnění v bezbariérových bytech, v rehabilitačních zařízeních, v ortopedických klinikách, při léčbě pohybového ústrojí po nežádoucích příhodách, ve školách pro handicapované, ve chráněných dílnách, při rekonvalescenci, soužití výškové rozdílných partnerů apod. Naše kuchyňské linky lze doplnit o ovladač se třemi paměťmi nastavení pozice. Nabízíme také možnost volby libovolného dezénu. The kitchen unit with height adjustable worktop and cupboards is intended for food preparation by disabled people. The worktop is height adjustable, including all objects placed on it, in the range of 65 to 95 cm, and every user can adjust the height of the worktop as necessary. It can be used anywhere where there is a need to reach upper cupboards by a sitting person. CHEF MATE is used in barrier-free flats, in rehabilitation centres, orthopaedic clinics, during the treatment of movement disorders after unexpected incident, at schools for the disabled, in sheltered workshops, during convalescence, for everyday life of partners with different body height and etc. Our kitchen units can be supplemented with a control having storage for three positions. We also offer a choice of any design. 18

19 REFERENCE REFERENCES 19

20 OSTATNÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS Výškově stavitelné stoly Height adjustable tables Pečovatelský nábytek/care furniture Výškově stavitelné přebalovací stoly Height adjustable changing tables Sedací nábytek/seating furniture Zástěny/Medical screens Pečovatelský nábytek/care furniture Chodítka/Walking assistants Invalidní vozíky/wheelchairs 20

21 Kardiacká křesla/cardiac chairs Polohovací pomůcky/rehabilitation aids Váhy a vážící zařízení/scales Lékárny a kartotéky Medicine and record cabinets Fixační systém/fixation system Toaletní program/sanitary equipment Vozíky na prádlo/linen carts Toaletní program/sanitary equipment 21

22 NAŠE SLUŽBY SERVICES FOR YOU Komplexní řešení interiérů Společnost PROMA REHA, s.r.o. se zabývá také komplexní realizací interiérů. Při návrhu, vizualizaci, nabídce a realizaci se snažíme spolupracovat s Vámi a Vaším architektem tak, abychom vše přizpůsobili k Vaší maximální spokojenosti. Náš obchodní tým Vám pomůže sestavit projekt dle Vašich představ, potřeb a možností. Vybírat můžete nejen ze standardně nabízených výrobků, rádi Vám nabídneme i atypické výrobky šité na míru. Jistě oceníte profesionální přístup, vysokou kvalitu dodávaných výrobků a rychlé termíny dodání. Comprehensive interior equipment PROMA REHA, s.r.o. is also involved in implementing comprehensive interior equipment. When designing, visualizing, offering and realizing we try to cooperate with you and your interior designer in order to adapt everything to your complete satisfaction. Our sales representatives will help you frame a project in accordance with your visions, needs and limits. You can choose not only from the standard offer products but we shall be very pleased to offer you bespoke products. You will definitely appreciate professional approach, high quality of the provided products and quick delivery dates. Bezplatné poradenství Naší nejvyšší prioritou je maximální spokojenost zákazníků a proto Vám nabízíme bezplatné poradenství. Náš tým poradců z obchodního oddělení má bohaté zkušenosti a pomůže Vám vybrat to správné řešení. Jistě Vás potěší jejich profesionalita a osobní přístup. Free consultancy Complete satisfaction of the customers is our highest priority and therefore we offer you a free consultancy service. Our consultation team of the sales department is highly experienced and will help you to choose the right solution. You will certainly be pleased with their professional and personal approach. Doprava a montáž K našim výrobkům nabízíme i doplňkovou službu doprava a montáž. Naše výrobky Vám dovezeme, nainstalujeme a náš realizační tým provedeme profesionální zaškolení. Pokud si tuto službu vyberete budeme se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům na termín a čas dodání. Transport and instalations We also offer the additional service of transportation and installation of our products. We will deliver and install our products, and our implementing team will provide professional training. If you choose this service, we will be solicitous to satisfy your demands for the delivery date and time. If you have any queries about this additional service, please contact our shipping department. 22

23 Zápůjčky Rádi bychom naše stálé či potencionální zákazníky seznámili s našimi výrobky a proto Vám nabízíme možnost bezplatného zapůjčení vybraných výrobků pro zdravotnická a pečovatelská zařízení. S výběrem ideálních výrobků Vám ochotně pomůže náš profesionální obchodní tým. Zapůjčení výrobku Vám umožní vyzkoušet si výrobek a všechny jeho funkce v plném provozu. Pevně věříme, že tuto naši službu využijete a ujistíte se, že námi nabízené výrobky jsou kvalitní a umožňují jednoduchou obsluhu, manipulaci a údržbu. Lending We would like to inform our regular and potential customers about our products and that is why we offer a possibility of free lending of selected products for health and care facilities. Our professional sales representatives are prepared to assist you in choosing ideal products. By borrowing a particular product you will get an opportunity to test the product and its all functions in full load operation. We are confident that you will take advantage of this service and make yourself sure that our offered goods are of high quality and enable easy operation, manipulation and maintenance. Záruční a mimozáruční servis Na námi dodávané výrobky poskytujeme záruku na vady minimálně v zákonné délce 24 měsíců. Mimozáruční servis se zavazujeme provádět po dobu minimálně 10 let od dodání. Jsme si vědomi, že naši zákazníci a uživatelé jsou každý den závislí na plné funkčnosti našich výrobků, a proto je naší snahou, provádět servis v co nejkratších termínech od nahlášení závady nebo objednání servisního zásahu. Warranty and out-of-warranty service The guarantee period applicable to our products shall be minimum 24 months. We guarantee out-ofwarranty service for at least 10 years after delivery. We are aware that our customers and users are daily dependent on a full functionality of our products and therefore we make effort to provide service in the shortest possible time after reporting a fault or ordering maintenance service. In most cases a service action is performed on the customer's premises. Likvidace vysloužilých lůžek Naše společnost pro Vás vyrábí kvalitní výrobky již od roku Za takto dlouhou dobu se mohlo stát, že Vám již některý náš výrobek dosloužil, neplní v maximální výši Vaše požadavky nebo již pro něj nemáte žádné využití. A proto Vám nabízíme ekologickou likvidaci těchto výrobků. Jelikož si naše firma zakládá i na kvalitě životního prostředí, rádi Vám vystavíme dokumenty o likvidaci vysloužilých výrobků. Disposal of retired beds Our company has been making quality products for you since Within such a long period it could happen that one of your products of ours has become time-worn, does not fully meet your demands or you do not use it anymore. Therefore we offer you ecological disposal of these products. As our firm is particular about the quality of the environment, we are willing to make out certificates of disposal products. 23

24 Dodáváme do více než 50 zemí světa/we export to more than 50 countries of the World Praha Prague Česká Skalice PROMA REHA, s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice, Czech Republic, EU tel.: ,

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500 PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 OSTRAVA The Orchard / Hornopolní 40, 702 00, tel./fax +420 596 639 070 www.top-office.cz

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Staccato. Česky English

Staccato. Česky English Staccato Česky English Máme pro vás řešení We have the solution for all your needs Norman Davies ve své knize evropa popisuje židli jako jeden z 301 nejzajímavějších vynálezů lidstva. Tato jednoduchá

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více