IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE"

Transkript

1 IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

2 OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS MATRACE MATTRESSES NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN REFERENCE REFERENCES OSTATNÍ VÝROBKY OTHERS PRODUCTS SLUŽBY SERVICES KONTAKTY CONTACTS

3 ÚVOD INTRODUCTION Vážení zákazníci, dovolte mi Vám v této brožuře stručně představit naší společnost. Naleznete zde informace o našem vývojovém oddělení, které pracuje od roku 1991, o certifikacích našich výrobků, o službách, které Vám, našim zákazníkům, nabízíme, ale i nejdůležitější výrobky z našeho sortimentu. Jsme hrdí na to, že Vám již více než 20 let přinášíme kvalitní a technicky velmi propracované výrobky s moderním designem, které Vám usnadňují práci a Vaším klientům nelehké životní okamžiky. Kromě tradičních výrobků Vám nyní nově přinášíme výrobky jako bariatrická lůžka TITAN, lůžka vybavená novou generací elektroniky přinášející nové a rozšířené funkce, dále například designová lehátka ELEVA STYLE. Dokazujeme tím, že je stále možné vytvářet inovativní řešení, která nám dávají jasnou konkurenční výhodu a náskok a zároveň Vám přináší stále větší přidanou hodnotu. Unikátnost naší nabídky a produktového portfolia spočívá rovněž ve stavebnicovém systému, díky kterému Vám můžeme vytvořit výrobky podle Vašich přání. Kromě ostatních možností Vám nabízíme například i designové potisky výplní zábran a čel lůžek, lakování metalickými laky nebo možnost výběru výplně zábran pečovatelských lůžek. Věřím, že všechny tyto naše konkurenční výhody oceníte a využijete při své každodenní nelehké práci, se kterou se Vám snažíme maximálně pomáhat tak, abychom Vám umožnili pečovat o Vaše klienty v duchu hesla CARE UNLIMITED. Dear customers, let me present our company PROMA REHA. In this brochure you can find information about our R&D department which has been developing and improving our products since 1991, about our certificates, services we offer to our customers and our most important product lines. We are proud that we have been bringing you for more than 20 years high-quality and technically sophisticated products with modern design which make your work easier and bring comfort to your clients during their difficult life moments. Besides our traditional product lines we newly bring you bariatric beds TITAN, beds equipped with a new generation of electronics with new and extended functions. Design couches ELEVA STYLE are also new. This proves that we are able to continue to create innovative solutions which give us clear competitive advantage and lead and at the same time to bring you significant added value. Our offer and product portfolio is unique. We are able to create products according to your wishes thanks to our modular system. We additionally offer design printings of side-rails fulfillment and bed-heads, painting with metallic colours or a possibility to select side-rail fulfillment of care beds. I am convinced that you are going to appreciate all functions and advantages of our products during your every-day hard work. Our aim is to maximally help you to care for your clients according to our motto CARE UNLIMITED. 3

4 VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS Při návrhu a vývoji uplatňujeme maximálně tvůrčí přístup k řešení technických problémů a specifických potřeb našich zákazníků. Naším cílem je neustálý vývoj produktů s vyšší úrovní funkčních a kvalitativních parametrů. Za pomoci světově nejprodávanější CAD aplikace Autodesk INVENTOR, která je určena zejména pro strojírenskou 3D konstrukci, zhmotňujeme často i nereálné tvůrčí, designové a konstrukční myšlenky v precizní rozměry a tvary. Ty z nejlepších a nejžádanějších následně realizujeme. Paralelně s novým vývojem nezapomínáme na inovaci stávajících konstrukčních řešení, která vždy směřují k dosažení maximálních designových, funkčních, užitných a ekonomických parametrů. We take a highly creative approach to solutions to our customer's technical problems and specific needs. Our goal is the continuous development of new products with higher level of functional and qualitative parameters. With the assistance of the worldwide best-selling CAD software application Autodesk INVENTOR, which is primarily intended for 3D mechanical design, we often materialize even imaginary creative and design ideas into precise dimensions and shapes. The best and most demanded ones are then realized. Concurrently with a new development we do not forget about the innovation of the existing design solutions which always head towards achieving maximum design, functional, utility and economic parameters. 4

5 L R CERTIFIKÁTY CERTIFICATES PROMA REHA, s.r.o. je moderní společnost s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systémy managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těsné vzájemné vazbě a neustále zlepšuje jejich efektivnost. Aplikováním a dodržováním všech zásad managementu jakosti, environmentu a BOZP společnost zvyšuje účinnost řízení, výkonnost zaměstnanců, užitnou hodnotu výrobků vůči jejich pořizovací ceně, snižuje počet reklamací a zkracuje časy nezbytné pro reklamační zásahy. Rostoucí spokojenost zákazníků s nabízenými výrobky a službami společnosti PROMA REHA významně upevňuje její postavení na tuzemských i zahraničních trzích. Certifikované systémy QMS, EMS a BOZP: EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Ochranné známky a ocenění: Česká kvalita Český výrobek Ekologicky šetrný výrobek Člen hospodářské komory ČR Firma roku královéhradeckého kraje PROMA REHA, s.r.o. is a modern firm with a stable position on the domestic and foreign market. The company applies and maintains quality management system, environmental management system, and health and safety management system in close mutual relationships, and constantly improves their effectiveness. By applying and adhering to all principles of quality, environmental, and health and safety management systems the company increases management efficiency, performance of the employees, use value of the products in proportion to their cost price, reduces the number of claims and time to fix. Increasing customers' contentment with products and services offered by PROMA REHA Company remarkably consolidates its position on the domestic and foreign markets. Certified systems QMS, EMS, HSMS EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Trademarks and awards: Czech quality ČESKÁ KVALITA Czech product ČESKÝ VÝROBEK Environmentally friendly product EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Member of the Chamber Of Commerce Czech Republic ČLEN HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR Company of the year 2010 Hradec Králové region FIRMA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE I G O O K Y C K E 1 Š E T R N Ý K V Ý E O B 5

6 NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PLEX-EXCELLENT VISION PLE-model 2014 Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních i specializovaných odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Při vývoji byl brán maximální zřetel na pohodlí pacienta a usnadnění práce pro obsluhující personál. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Electrical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. During the design process proper regard was given to the patient's comfort and easy handling for the care staff. Thanks to the quality of used materials and unique structural design every bed can be adapted to specific customer's demands. 6

7 PLL PLH PLB Mechanická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Mechanical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. Thanks to the quality of used materials and unique structural design we are able to adapt every bed to specific customer's demands. 7

8 PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS PLE PLEX-EXCELLENT HESTIA 3C Pečovatelská lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních odborných léčeben, domovů seniorů, zařízení sociální péče, penzionů atd. Všechna lůžka jsou vyráběna z ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Care beds are intended for patients hospitalized in standard or specialized wards of medical centres, senior living homes, social service facilities, rooming houses etc. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 8

9 PLB PLL PLH Kvalitní konstrukce lůžek jsou doplněny o různé typy moderního bednění a postranic, které jsou vyrobeny z kvalitního a odolného lamina. Unikátní konstrukce každého lůžka zajišťuje jeho vysokou variabilitu, která nám umožňuje přizpůsobit konkrétní lůžko dle požadavků zákazníka. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a důrazu na přesnost, který klademe při výrobě, se lůžka vyznačují vysokou životností a nízkými nároky na údržbu. Quality constructions of the beds are completed with various types of modern boarding and side pieces which are made of quality and resistant laminated boards. A unique construction of every bed provides its high variability that enables us to adapt the particular bed so that it could fulfill the customer's requirements. Thanks to high-quality of used materials and emphasis on accuracy we put on during the production process, long lifetime and low-cost maintenance are the remarkable features of the beds. 9

10 MATRACE MATTRESSES ARSOS LIGHT LUXURA HARD LUX FLOW Nabízíme aktivní a pasivní antidekubitní matrace, které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu použitých materiálů, životnost a údržbu. Aktivní matrace je složena ze vzduchového kompresoru a matrace. Kompresor dodává vzduch do matrace způsobem, který umožňuje měnit tlak vzduchu v jednotlivých částech matrace tak, aby se předešlo vzniku dekubitů. Pasivní matrace nabízíme, dle potřeb zákazníků, z různých typů materiálů a v různých rozměrech. Součástí matrace může být damaškový potah, který je odnímatelný a pratelný, nebo speciální potah pro nemocniční použití - SAFR, který je rovněž snímatelný a pratelný, ale také prodyšný a zároveň nepropustný. We offer active and passive antidecubital mattresses which comply with the highest requirements for the quality of materials, life-time and maintenance. The active mattress is composed of air pump and the mattress itself. The air pump supplies the air the way which enables changing of the air pressure in separate cells to prevent decubitus appearance. We offer passive mattress according to customer s need, made of various kind of materials and various dimensions. The damask cover which is removable and washable can be a part of the mattress as well as the special cover of SAFR - it provides flexibility in all four directions, vapour-permeability, washability, it can be treated with common disinfectants and it is resistant to the effects of urine, blood, etc. 10

11 NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES NS-3-O S-205-A NS-20-O NS-51-O Stolky jsou určeny pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocničních a pečovatelských zařízeních nebo pro pacienty, kteří jsou v domácím léčení. Námi nabízené stolky pro Vás vyrábíme ve 3 provedeních: noční stolky kovové, dřevěné a servírovací stolky. Noční stolky nabízejí pacientům, díky své unikátní konstrukci, velký prostor k uložení všech potřebných věcí. Noční stolky lze doplnit i o zámek a tím zajistit pacientům maximální bezpečnost při úschově osobních věcí. Servírovací stolky jsou snadno přemístitelné a jejich unikátní konstrukční řešení zajišťuje maximální pohodlí při jídle či každodenních činnostech. The cabinets are intended for patients who are in hospitals and care facilities or for patients at home care. We offer cabinets of three kinds: metal and wooden bedside cabinets, and overbed dining tables. Thanks to their unique construction the cabinets offer patients large space for storing all important personal things. The cabinets can be supplemented with a lock to ensure safety of their belongings. The overbed dining tables are easy to move and their unique construction guarantees maximum comfort when eating and doing everyday activities. 11

12 VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES PLUTO ELEVA STYLE ELEVA E Vyšetřovací lehátka jsou určena nejen pro každodenní používání v ordinacích, ale i na příjmových oděleních zdravotnických zařízení. Lehátka jsou vyráběna z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Ložné plochy jsou čalouněny velmi snadno udržovatelnou zdravotnickou koženkou. Největší výhodou našich lehátek je jejich snadná údržba a čištění, které Vám usnadní každodenní práci. Examination couches are intended not only for everyday usage in surgeries but for reception rooms in medical facilities as well. The couches are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. Mattresses are upholstered with medical leatherette easy to keep hygienic. The biggest advantage of our couches is their easy maintenance and cleaning that make your everyday work simple. 12

13 TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS N66 URGENT Jsou určeny pro transport mobilních a imobilních pacientů zejména na urgentních příjmech, při převážení pacienta z lůžka k rentgenu nebo k operačním stolům. V naší nabídce je několik typů transportních vozíků, které se liší výbavou, provedením a účelem použití. Nabízíme polohování ložné plochy, různé typy koleček, možnost zábran či několik typů odnímatelných nosítek. Spojením podvozku a nástavby, kterých máme v nabídce několik druhů, pro zákazníka vyrobíme vozík přesně podle dané potřeby použití. These trolleys are intend for the transport of mobile and immobile patients especially by reception and transport of the patient from the bed to X-ray screening or operation tables. The offer includes several types of transportation trolleys which differ in the equipment, finishing and the purpose of use. We offer adjusting of patient area, various types of wheels option of side-rails or various types of detachable stretchers. We can produce the trolley according to the right purpose of use by combination of several types of the undercarriage and the extensions. 13

14 SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES LS C LS C Sprchovací lehátko je určeno pro osobní hygienu imobilních pacientů. Umožňuje rychlé a jednoduché sprchování kombinované s komfortem koupání. Lehátko je vybaveno nadstandardními funkcemi jako je např. laterální náklon, který umožňuje snadnější manipulaci s pacientem a výrazně tak usnadňuje práci obsluhujícímu personálu. Nerezové zábrany lehátka jsou sklopné, což umožňuje snadný průjezd úzkými prostory a personálu nabízí dobrý přístup k pacientovi. Lůžko je vhodné především pro využití v nemocničních, ústavních zařízeních a domovech pro seniory. The shower couch is intended to be used for personal hygiene of immobile patients. It enables fast and easy showering along with comfort of bathing. Couch is equipped with special positions such as lateral tilt, which allows easier handling of the patient and significantly facilitates the work of service personnel. Solid construction of the couch is adapted to high patient load and thanks electric columns is perfectly stable also at the highest position. The side-rails are made of stainless-steel and they are folding. This fact means better transit through narrow spaces and good access to the patient. The couch is mainly suitable for hospitals and other care facilities for seniors. 14

15 BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS TITAN TITAN TITAN Bariatrická lůžka řady TITAN jsou určena pro oddělení intenzivní péče a standardní nemocniční oddělení. Lůžka jsou vybavena nadstandardními funkcemi, které umožňují komfortní péči o pacienta a díky designovému provedení nabízí estetický vzhled standardního nemocničního lůžka. Možnost prodloužení lůžka přispívá k pohodlí pacientaa dále umožňuje snadnější manipulovatelnost pro obsluhující personál. Lůžko nabízí speciální pozice oboustranného laterálního náklonu, Trendelenburgu, Antitrendelenburgu a polohu pro snadný výstup z lůžka. Bezpečnost pro pacienta i personál zajišťuje robustní a odolný ocelový rám, díky kterému dosahuje nosnost lůžka 500 kg (1100 liber). Lůžko je vybaveno speciální pasivní antidekubitní matraci s funkcí automatického prodloužení a zkrácení, která je perfektním řešením při prevenci vzniku dekubitů. Bariatric beds TITAN series are designed for intensive care and standard care units. Beds are equipped with above-standard functions which enable comfort care for bariatric clients and thanks to special design offer aesthetic appearance of standard hospital bed. Robust and durable steel frame secures safety both for the client and the nursing staff. The bed maximum load is 500 kg (1100 Lbs.). The possibility of the bed extension contributes to the client comfort and enables easier manipulation for the nursing staff. The bed offers special positions such as lateral tilt, Trendelenburg, Antitrendelenburg and a position for easy getting off. The bed is equipped with a special passive anti-decubitus mattress with a function of automatic extension and shortening, which is the perfect solution for the prevention of decubitus. 15

16 NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS BUDDY NP-50 DPL Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky jsou určeny pro malé pacienty, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických, pečovatelských zařízeních, dětských domovech nebo kojeneckých ústavech. Postýlky jsou vyrobeny z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na dětské zdravotnické výrobky. Při jejich výrobě myslíme zejména na bezpečnost malých pacientů. Postýlky lze doplnit o veselá kolečka v podobě zvířátek. Beds for children, infants and new-born babies are intended for small patients who are hospitalized in medical and care facilities, children's and infant's homes, etc. Beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products for children. During the production process we put great emphasis on safety of small patients. The beds can be supplemented with animal-like happy wheels. 16

17 VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS Víceúčelové vozíky jsou určeny pro standardní i specializované oddělení nemocnic. Vyznačují se především dlouhou životností, nenáročnou údržbou, velmi snadným čištěním a širokou škálou variantností. Všechny víceúčelové vozíky jsou vyráběny z ocelových profilů a plechů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Multifunctional carts serve for temporary storage and distribution of medical stuff. They are made of quality steel sections and sheets and thanks to their unique construction enable easy manipulation and maintenance. The surface is finished in powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 17

18 VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN Kuchyňská linka s výškově nastavitelnou pracovní deskou a skříňkami je určena k přípravě pokrmů tělesně handicapovanými. Pracovní deska je výškově stavitelná včetně všech na ní umístěných předmětů v rozmezí cm a každý uživatel si tak nastaví výšku pracovní desky dle své vlastní potřeby. Uplatnění nalezne všude tam, kde je zapotřebí obsluhovat horní skříňky z polohy sedícího. CHEF MATE nachází uplatnění v bezbariérových bytech, v rehabilitačních zařízeních, v ortopedických klinikách, při léčbě pohybového ústrojí po nežádoucích příhodách, ve školách pro handicapované, ve chráněných dílnách, při rekonvalescenci, soužití výškové rozdílných partnerů apod. Naše kuchyňské linky lze doplnit o ovladač se třemi paměťmi nastavení pozice. Nabízíme také možnost volby libovolného dezénu. The kitchen unit with height adjustable worktop and cupboards is intended for food preparation by disabled people. The worktop is height adjustable, including all objects placed on it, in the range of 65 to 95 cm, and every user can adjust the height of the worktop as necessary. It can be used anywhere where there is a need to reach upper cupboards by a sitting person. CHEF MATE is used in barrier-free flats, in rehabilitation centres, orthopaedic clinics, during the treatment of movement disorders after unexpected incident, at schools for the disabled, in sheltered workshops, during convalescence, for everyday life of partners with different body height and etc. Our kitchen units can be supplemented with a control having storage for three positions. We also offer a choice of any design. 18

19 REFERENCE REFERENCES 19

20 OSTATNÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS Výškově stavitelné stoly Height adjustable tables Pečovatelský nábytek/care furniture Výškově stavitelné přebalovací stoly Height adjustable changing tables Sedací nábytek/seating furniture Zástěny/Medical screens Pečovatelský nábytek/care furniture Chodítka/Walking assistants Invalidní vozíky/wheelchairs 20

21 Kardiacká křesla/cardiac chairs Polohovací pomůcky/rehabilitation aids Váhy a vážící zařízení/scales Lékárny a kartotéky Medicine and record cabinets Fixační systém/fixation system Toaletní program/sanitary equipment Vozíky na prádlo/linen carts Toaletní program/sanitary equipment 21

22 NAŠE SLUŽBY SERVICES FOR YOU Komplexní řešení interiérů Společnost PROMA REHA, s.r.o. se zabývá také komplexní realizací interiérů. Při návrhu, vizualizaci, nabídce a realizaci se snažíme spolupracovat s Vámi a Vaším architektem tak, abychom vše přizpůsobili k Vaší maximální spokojenosti. Náš obchodní tým Vám pomůže sestavit projekt dle Vašich představ, potřeb a možností. Vybírat můžete nejen ze standardně nabízených výrobků, rádi Vám nabídneme i atypické výrobky šité na míru. Jistě oceníte profesionální přístup, vysokou kvalitu dodávaných výrobků a rychlé termíny dodání. Comprehensive interior equipment PROMA REHA, s.r.o. is also involved in implementing comprehensive interior equipment. When designing, visualizing, offering and realizing we try to cooperate with you and your interior designer in order to adapt everything to your complete satisfaction. Our sales representatives will help you frame a project in accordance with your visions, needs and limits. You can choose not only from the standard offer products but we shall be very pleased to offer you bespoke products. You will definitely appreciate professional approach, high quality of the provided products and quick delivery dates. Bezplatné poradenství Naší nejvyšší prioritou je maximální spokojenost zákazníků a proto Vám nabízíme bezplatné poradenství. Náš tým poradců z obchodního oddělení má bohaté zkušenosti a pomůže Vám vybrat to správné řešení. Jistě Vás potěší jejich profesionalita a osobní přístup. Free consultancy Complete satisfaction of the customers is our highest priority and therefore we offer you a free consultancy service. Our consultation team of the sales department is highly experienced and will help you to choose the right solution. You will certainly be pleased with their professional and personal approach. Doprava a montáž K našim výrobkům nabízíme i doplňkovou službu doprava a montáž. Naše výrobky Vám dovezeme, nainstalujeme a náš realizační tým provedeme profesionální zaškolení. Pokud si tuto službu vyberete budeme se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům na termín a čas dodání. Transport and instalations We also offer the additional service of transportation and installation of our products. We will deliver and install our products, and our implementing team will provide professional training. If you choose this service, we will be solicitous to satisfy your demands for the delivery date and time. If you have any queries about this additional service, please contact our shipping department. 22

23 Zápůjčky Rádi bychom naše stálé či potencionální zákazníky seznámili s našimi výrobky a proto Vám nabízíme možnost bezplatného zapůjčení vybraných výrobků pro zdravotnická a pečovatelská zařízení. S výběrem ideálních výrobků Vám ochotně pomůže náš profesionální obchodní tým. Zapůjčení výrobku Vám umožní vyzkoušet si výrobek a všechny jeho funkce v plném provozu. Pevně věříme, že tuto naši službu využijete a ujistíte se, že námi nabízené výrobky jsou kvalitní a umožňují jednoduchou obsluhu, manipulaci a údržbu. Lending We would like to inform our regular and potential customers about our products and that is why we offer a possibility of free lending of selected products for health and care facilities. Our professional sales representatives are prepared to assist you in choosing ideal products. By borrowing a particular product you will get an opportunity to test the product and its all functions in full load operation. We are confident that you will take advantage of this service and make yourself sure that our offered goods are of high quality and enable easy operation, manipulation and maintenance. Záruční a mimozáruční servis Na námi dodávané výrobky poskytujeme záruku na vady minimálně v zákonné délce 24 měsíců. Mimozáruční servis se zavazujeme provádět po dobu minimálně 10 let od dodání. Jsme si vědomi, že naši zákazníci a uživatelé jsou každý den závislí na plné funkčnosti našich výrobků, a proto je naší snahou, provádět servis v co nejkratších termínech od nahlášení závady nebo objednání servisního zásahu. Warranty and out-of-warranty service The guarantee period applicable to our products shall be minimum 24 months. We guarantee out-ofwarranty service for at least 10 years after delivery. We are aware that our customers and users are daily dependent on a full functionality of our products and therefore we make effort to provide service in the shortest possible time after reporting a fault or ordering maintenance service. In most cases a service action is performed on the customer's premises. Likvidace vysloužilých lůžek Naše společnost pro Vás vyrábí kvalitní výrobky již od roku Za takto dlouhou dobu se mohlo stát, že Vám již některý náš výrobek dosloužil, neplní v maximální výši Vaše požadavky nebo již pro něj nemáte žádné využití. A proto Vám nabízíme ekologickou likvidaci těchto výrobků. Jelikož si naše firma zakládá i na kvalitě životního prostředí, rádi Vám vystavíme dokumenty o likvidaci vysloužilých výrobků. Disposal of retired beds Our company has been making quality products for you since Within such a long period it could happen that one of your products of ours has become time-worn, does not fully meet your demands or you do not use it anymore. Therefore we offer you ecological disposal of these products. As our firm is particular about the quality of the environment, we are willing to make out certificates of disposal products. 23

24 Dodáváme do více než 50 zemí světa/we export to more than 50 countries of the World Praha Prague Česká Skalice PROMA REHA, s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice, Czech Republic, EU tel.: ,

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více