IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE"

Transkript

1 IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

2 OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS MATRACE MATTRESSES NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN REFERENCE REFERENCES OSTATNÍ VÝROBKY OTHERS PRODUCTS SLUŽBY SERVICES KONTAKTY CONTACTS

3 ÚVOD INTRODUCTION Vážení zákazníci, dovolte mi Vám v této brožuře stručně představit naší společnost. Naleznete zde informace o našem vývojovém oddělení, které pracuje od roku 1991, o certifikacích našich výrobků, o službách, které Vám, našim zákazníkům, nabízíme, ale i nejdůležitější výrobky z našeho sortimentu. Jsme hrdí na to, že Vám již více než 20 let přinášíme kvalitní a technicky velmi propracované výrobky s moderním designem, které Vám usnadňují práci a Vaším klientům nelehké životní okamžiky. Kromě tradičních výrobků Vám nyní nově přinášíme výrobky jako bariatrická lůžka TITAN, lůžka vybavená novou generací elektroniky přinášející nové a rozšířené funkce, dále například designová lehátka ELEVA STYLE. Dokazujeme tím, že je stále možné vytvářet inovativní řešení, která nám dávají jasnou konkurenční výhodu a náskok a zároveň Vám přináší stále větší přidanou hodnotu. Unikátnost naší nabídky a produktového portfolia spočívá rovněž ve stavebnicovém systému, díky kterému Vám můžeme vytvořit výrobky podle Vašich přání. Kromě ostatních možností Vám nabízíme například i designové potisky výplní zábran a čel lůžek, lakování metalickými laky nebo možnost výběru výplně zábran pečovatelských lůžek. Věřím, že všechny tyto naše konkurenční výhody oceníte a využijete při své každodenní nelehké práci, se kterou se Vám snažíme maximálně pomáhat tak, abychom Vám umožnili pečovat o Vaše klienty v duchu hesla CARE UNLIMITED. Dear customers, let me present our company PROMA REHA. In this brochure you can find information about our R&D department which has been developing and improving our products since 1991, about our certificates, services we offer to our customers and our most important product lines. We are proud that we have been bringing you for more than 20 years high-quality and technically sophisticated products with modern design which make your work easier and bring comfort to your clients during their difficult life moments. Besides our traditional product lines we newly bring you bariatric beds TITAN, beds equipped with a new generation of electronics with new and extended functions. Design couches ELEVA STYLE are also new. This proves that we are able to continue to create innovative solutions which give us clear competitive advantage and lead and at the same time to bring you significant added value. Our offer and product portfolio is unique. We are able to create products according to your wishes thanks to our modular system. We additionally offer design printings of side-rails fulfillment and bed-heads, painting with metallic colours or a possibility to select side-rail fulfillment of care beds. I am convinced that you are going to appreciate all functions and advantages of our products during your every-day hard work. Our aim is to maximally help you to care for your clients according to our motto CARE UNLIMITED. 3

4 VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS Při návrhu a vývoji uplatňujeme maximálně tvůrčí přístup k řešení technických problémů a specifických potřeb našich zákazníků. Naším cílem je neustálý vývoj produktů s vyšší úrovní funkčních a kvalitativních parametrů. Za pomoci světově nejprodávanější CAD aplikace Autodesk INVENTOR, která je určena zejména pro strojírenskou 3D konstrukci, zhmotňujeme často i nereálné tvůrčí, designové a konstrukční myšlenky v precizní rozměry a tvary. Ty z nejlepších a nejžádanějších následně realizujeme. Paralelně s novým vývojem nezapomínáme na inovaci stávajících konstrukčních řešení, která vždy směřují k dosažení maximálních designových, funkčních, užitných a ekonomických parametrů. We take a highly creative approach to solutions to our customer's technical problems and specific needs. Our goal is the continuous development of new products with higher level of functional and qualitative parameters. With the assistance of the worldwide best-selling CAD software application Autodesk INVENTOR, which is primarily intended for 3D mechanical design, we often materialize even imaginary creative and design ideas into precise dimensions and shapes. The best and most demanded ones are then realized. Concurrently with a new development we do not forget about the innovation of the existing design solutions which always head towards achieving maximum design, functional, utility and economic parameters. 4

5 L R CERTIFIKÁTY CERTIFICATES PROMA REHA, s.r.o. je moderní společnost s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systémy managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těsné vzájemné vazbě a neustále zlepšuje jejich efektivnost. Aplikováním a dodržováním všech zásad managementu jakosti, environmentu a BOZP společnost zvyšuje účinnost řízení, výkonnost zaměstnanců, užitnou hodnotu výrobků vůči jejich pořizovací ceně, snižuje počet reklamací a zkracuje časy nezbytné pro reklamační zásahy. Rostoucí spokojenost zákazníků s nabízenými výrobky a službami společnosti PROMA REHA významně upevňuje její postavení na tuzemských i zahraničních trzích. Certifikované systémy QMS, EMS a BOZP: EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Ochranné známky a ocenění: Česká kvalita Český výrobek Ekologicky šetrný výrobek Člen hospodářské komory ČR Firma roku královéhradeckého kraje PROMA REHA, s.r.o. is a modern firm with a stable position on the domestic and foreign market. The company applies and maintains quality management system, environmental management system, and health and safety management system in close mutual relationships, and constantly improves their effectiveness. By applying and adhering to all principles of quality, environmental, and health and safety management systems the company increases management efficiency, performance of the employees, use value of the products in proportion to their cost price, reduces the number of claims and time to fix. Increasing customers' contentment with products and services offered by PROMA REHA Company remarkably consolidates its position on the domestic and foreign markets. Certified systems QMS, EMS, HSMS EN ISO 9001:2009 EN ISO 13485:2012 EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 Trademarks and awards: Czech quality ČESKÁ KVALITA Czech product ČESKÝ VÝROBEK Environmentally friendly product EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK Member of the Chamber Of Commerce Czech Republic ČLEN HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR Company of the year 2010 Hradec Králové region FIRMA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE I G O O K Y C K E 1 Š E T R N Ý K V Ý E O B 5

6 NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PLEX-EXCELLENT VISION PLE-model 2014 Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních i specializovaných odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Při vývoji byl brán maximální zřetel na pohodlí pacienta a usnadnění práce pro obsluhující personál. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Electrical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. During the design process proper regard was given to the patient's comfort and easy handling for the care staff. Thanks to the quality of used materials and unique structural design every bed can be adapted to specific customer's demands. 6

7 PLL PLH PLB Mechanická nemocniční lůžka jsou určena pro hospitalizaci pacientů na standardních odděleních nemocnic. Všechna lůžka vyrábíme z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch upravujeme kvalitními práškovými laky. Díky kvalitě použitých materiálů a unikátnímu konstrukčnímu řešení, můžeme každé lůžko přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Mechanical hospital beds are intended for patients hospitalized in both standard and specialized hospital wards. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished by high-quality powder coating. Thanks to the quality of used materials and unique structural design we are able to adapt every bed to specific customer's demands. 7

8 PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS PLE PLEX-EXCELLENT HESTIA 3C Pečovatelská lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i specializovaných odděleních odborných léčeben, domovů seniorů, zařízení sociální péče, penzionů atd. Všechna lůžka jsou vyráběna z ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Care beds are intended for patients hospitalized in standard or specialized wards of medical centres, senior living homes, social service facilities, rooming houses etc. All beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 8

9 PLB PLL PLH Kvalitní konstrukce lůžek jsou doplněny o různé typy moderního bednění a postranic, které jsou vyrobeny z kvalitního a odolného lamina. Unikátní konstrukce každého lůžka zajišťuje jeho vysokou variabilitu, která nám umožňuje přizpůsobit konkrétní lůžko dle požadavků zákazníka. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a důrazu na přesnost, který klademe při výrobě, se lůžka vyznačují vysokou životností a nízkými nároky na údržbu. Quality constructions of the beds are completed with various types of modern boarding and side pieces which are made of quality and resistant laminated boards. A unique construction of every bed provides its high variability that enables us to adapt the particular bed so that it could fulfill the customer's requirements. Thanks to high-quality of used materials and emphasis on accuracy we put on during the production process, long lifetime and low-cost maintenance are the remarkable features of the beds. 9

10 MATRACE MATTRESSES ARSOS LIGHT LUXURA HARD LUX FLOW Nabízíme aktivní a pasivní antidekubitní matrace, které splňují nejvyšší požadavky na kvalitu použitých materiálů, životnost a údržbu. Aktivní matrace je složena ze vzduchového kompresoru a matrace. Kompresor dodává vzduch do matrace způsobem, který umožňuje měnit tlak vzduchu v jednotlivých částech matrace tak, aby se předešlo vzniku dekubitů. Pasivní matrace nabízíme, dle potřeb zákazníků, z různých typů materiálů a v různých rozměrech. Součástí matrace může být damaškový potah, který je odnímatelný a pratelný, nebo speciální potah pro nemocniční použití - SAFR, který je rovněž snímatelný a pratelný, ale také prodyšný a zároveň nepropustný. We offer active and passive antidecubital mattresses which comply with the highest requirements for the quality of materials, life-time and maintenance. The active mattress is composed of air pump and the mattress itself. The air pump supplies the air the way which enables changing of the air pressure in separate cells to prevent decubitus appearance. We offer passive mattress according to customer s need, made of various kind of materials and various dimensions. The damask cover which is removable and washable can be a part of the mattress as well as the special cover of SAFR - it provides flexibility in all four directions, vapour-permeability, washability, it can be treated with common disinfectants and it is resistant to the effects of urine, blood, etc. 10

11 NOČNÍ A JÍDELNÍ STOLKY BEDSIDE CABINETS & TABLES NS-3-O S-205-A NS-20-O NS-51-O Stolky jsou určeny pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocničních a pečovatelských zařízeních nebo pro pacienty, kteří jsou v domácím léčení. Námi nabízené stolky pro Vás vyrábíme ve 3 provedeních: noční stolky kovové, dřevěné a servírovací stolky. Noční stolky nabízejí pacientům, díky své unikátní konstrukci, velký prostor k uložení všech potřebných věcí. Noční stolky lze doplnit i o zámek a tím zajistit pacientům maximální bezpečnost při úschově osobních věcí. Servírovací stolky jsou snadno přemístitelné a jejich unikátní konstrukční řešení zajišťuje maximální pohodlí při jídle či každodenních činnostech. The cabinets are intended for patients who are in hospitals and care facilities or for patients at home care. We offer cabinets of three kinds: metal and wooden bedside cabinets, and overbed dining tables. Thanks to their unique construction the cabinets offer patients large space for storing all important personal things. The cabinets can be supplemented with a lock to ensure safety of their belongings. The overbed dining tables are easy to move and their unique construction guarantees maximum comfort when eating and doing everyday activities. 11

12 VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA EXAMINATION COUCHES PLUTO ELEVA STYLE ELEVA E Vyšetřovací lehátka jsou určena nejen pro každodenní používání v ordinacích, ale i na příjmových oděleních zdravotnických zařízení. Lehátka jsou vyráběna z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Ložné plochy jsou čalouněny velmi snadno udržovatelnou zdravotnickou koženkou. Největší výhodou našich lehátek je jejich snadná údržba a čištění, které Vám usnadní každodenní práci. Examination couches are intended not only for everyday usage in surgeries but for reception rooms in medical facilities as well. The couches are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products. Mattresses are upholstered with medical leatherette easy to keep hygienic. The biggest advantage of our couches is their easy maintenance and cleaning that make your everyday work simple. 12

13 TRANSPORTNÍ VOZÍKY TRANSPORTATION TROLLEYS N66 URGENT Jsou určeny pro transport mobilních a imobilních pacientů zejména na urgentních příjmech, při převážení pacienta z lůžka k rentgenu nebo k operačním stolům. V naší nabídce je několik typů transportních vozíků, které se liší výbavou, provedením a účelem použití. Nabízíme polohování ložné plochy, různé typy koleček, možnost zábran či několik typů odnímatelných nosítek. Spojením podvozku a nástavby, kterých máme v nabídce několik druhů, pro zákazníka vyrobíme vozík přesně podle dané potřeby použití. These trolleys are intend for the transport of mobile and immobile patients especially by reception and transport of the patient from the bed to X-ray screening or operation tables. The offer includes several types of transportation trolleys which differ in the equipment, finishing and the purpose of use. We offer adjusting of patient area, various types of wheels option of side-rails or various types of detachable stretchers. We can produce the trolley according to the right purpose of use by combination of several types of the undercarriage and the extensions. 13

14 SPRCHOVACÍ LEHÁTKA SHOWER COUCHES LS C LS C Sprchovací lehátko je určeno pro osobní hygienu imobilních pacientů. Umožňuje rychlé a jednoduché sprchování kombinované s komfortem koupání. Lehátko je vybaveno nadstandardními funkcemi jako je např. laterální náklon, který umožňuje snadnější manipulaci s pacientem a výrazně tak usnadňuje práci obsluhujícímu personálu. Nerezové zábrany lehátka jsou sklopné, což umožňuje snadný průjezd úzkými prostory a personálu nabízí dobrý přístup k pacientovi. Lůžko je vhodné především pro využití v nemocničních, ústavních zařízeních a domovech pro seniory. The shower couch is intended to be used for personal hygiene of immobile patients. It enables fast and easy showering along with comfort of bathing. Couch is equipped with special positions such as lateral tilt, which allows easier handling of the patient and significantly facilitates the work of service personnel. Solid construction of the couch is adapted to high patient load and thanks electric columns is perfectly stable also at the highest position. The side-rails are made of stainless-steel and they are folding. This fact means better transit through narrow spaces and good access to the patient. The couch is mainly suitable for hospitals and other care facilities for seniors. 14

15 BARIATRICKÁ LŮŽKA BARIATRIC BEDS TITAN TITAN TITAN Bariatrická lůžka řady TITAN jsou určena pro oddělení intenzivní péče a standardní nemocniční oddělení. Lůžka jsou vybavena nadstandardními funkcemi, které umožňují komfortní péči o pacienta a díky designovému provedení nabízí estetický vzhled standardního nemocničního lůžka. Možnost prodloužení lůžka přispívá k pohodlí pacientaa dále umožňuje snadnější manipulovatelnost pro obsluhující personál. Lůžko nabízí speciální pozice oboustranného laterálního náklonu, Trendelenburgu, Antitrendelenburgu a polohu pro snadný výstup z lůžka. Bezpečnost pro pacienta i personál zajišťuje robustní a odolný ocelový rám, díky kterému dosahuje nosnost lůžka 500 kg (1100 liber). Lůžko je vybaveno speciální pasivní antidekubitní matraci s funkcí automatického prodloužení a zkrácení, která je perfektním řešením při prevenci vzniku dekubitů. Bariatric beds TITAN series are designed for intensive care and standard care units. Beds are equipped with above-standard functions which enable comfort care for bariatric clients and thanks to special design offer aesthetic appearance of standard hospital bed. Robust and durable steel frame secures safety both for the client and the nursing staff. The bed maximum load is 500 kg (1100 Lbs.). The possibility of the bed extension contributes to the client comfort and enables easier manipulation for the nursing staff. The bed offers special positions such as lateral tilt, Trendelenburg, Antitrendelenburg and a position for easy getting off. The bed is equipped with a special passive anti-decubitus mattress with a function of automatic extension and shortening, which is the perfect solution for the prevention of decubitus. 15

16 NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ POSTÝLKY CHILDREN & INFANT BEDS BUDDY NP-50 DPL Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky jsou určeny pro malé pacienty, kteří jsou hospitalizovaní ve zdravotnických, pečovatelských zařízeních, dětských domovech nebo kojeneckých ústavech. Postýlky jsou vyrobeny z kvalitních ocelových profilů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na dětské zdravotnické výrobky. Při jejich výrobě myslíme zejména na bezpečnost malých pacientů. Postýlky lze doplnit o veselá kolečka v podobě zvířátek. Beds for children, infants and new-born babies are intended for small patients who are hospitalized in medical and care facilities, children's and infant's homes, etc. Beds are made of quality steel sections whose surface is finished in high-quality powder coating which complies with the highest standards required of medical products for children. During the production process we put great emphasis on safety of small patients. The beds can be supplemented with animal-like happy wheels. 16

17 VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTIONAL CARTS Víceúčelové vozíky jsou určeny pro standardní i specializované oddělení nemocnic. Vyznačují se především dlouhou životností, nenáročnou údržbou, velmi snadným čištěním a širokou škálou variantností. Všechny víceúčelové vozíky jsou vyráběny z ocelových profilů a plechů, jejichž povrch je upraven práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Multifunctional carts serve for temporary storage and distribution of medical stuff. They are made of quality steel sections and sheets and thanks to their unique construction enable easy manipulation and maintenance. The surface is finished in powder coating which complies with the highest standards required of medical products. 17

18 VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ KUCHYNĚ HEIGHT ADJUSTABLE KITCHEN Kuchyňská linka s výškově nastavitelnou pracovní deskou a skříňkami je určena k přípravě pokrmů tělesně handicapovanými. Pracovní deska je výškově stavitelná včetně všech na ní umístěných předmětů v rozmezí cm a každý uživatel si tak nastaví výšku pracovní desky dle své vlastní potřeby. Uplatnění nalezne všude tam, kde je zapotřebí obsluhovat horní skříňky z polohy sedícího. CHEF MATE nachází uplatnění v bezbariérových bytech, v rehabilitačních zařízeních, v ortopedických klinikách, při léčbě pohybového ústrojí po nežádoucích příhodách, ve školách pro handicapované, ve chráněných dílnách, při rekonvalescenci, soužití výškové rozdílných partnerů apod. Naše kuchyňské linky lze doplnit o ovladač se třemi paměťmi nastavení pozice. Nabízíme také možnost volby libovolného dezénu. The kitchen unit with height adjustable worktop and cupboards is intended for food preparation by disabled people. The worktop is height adjustable, including all objects placed on it, in the range of 65 to 95 cm, and every user can adjust the height of the worktop as necessary. It can be used anywhere where there is a need to reach upper cupboards by a sitting person. CHEF MATE is used in barrier-free flats, in rehabilitation centres, orthopaedic clinics, during the treatment of movement disorders after unexpected incident, at schools for the disabled, in sheltered workshops, during convalescence, for everyday life of partners with different body height and etc. Our kitchen units can be supplemented with a control having storage for three positions. We also offer a choice of any design. 18

19 REFERENCE REFERENCES 19

20 OSTATNÍ PRODUKTY OTHER PRODUCTS Výškově stavitelné stoly Height adjustable tables Pečovatelský nábytek/care furniture Výškově stavitelné přebalovací stoly Height adjustable changing tables Sedací nábytek/seating furniture Zástěny/Medical screens Pečovatelský nábytek/care furniture Chodítka/Walking assistants Invalidní vozíky/wheelchairs 20

21 Kardiacká křesla/cardiac chairs Polohovací pomůcky/rehabilitation aids Váhy a vážící zařízení/scales Lékárny a kartotéky Medicine and record cabinets Fixační systém/fixation system Toaletní program/sanitary equipment Vozíky na prádlo/linen carts Toaletní program/sanitary equipment 21

22 NAŠE SLUŽBY SERVICES FOR YOU Komplexní řešení interiérů Společnost PROMA REHA, s.r.o. se zabývá také komplexní realizací interiérů. Při návrhu, vizualizaci, nabídce a realizaci se snažíme spolupracovat s Vámi a Vaším architektem tak, abychom vše přizpůsobili k Vaší maximální spokojenosti. Náš obchodní tým Vám pomůže sestavit projekt dle Vašich představ, potřeb a možností. Vybírat můžete nejen ze standardně nabízených výrobků, rádi Vám nabídneme i atypické výrobky šité na míru. Jistě oceníte profesionální přístup, vysokou kvalitu dodávaných výrobků a rychlé termíny dodání. Comprehensive interior equipment PROMA REHA, s.r.o. is also involved in implementing comprehensive interior equipment. When designing, visualizing, offering and realizing we try to cooperate with you and your interior designer in order to adapt everything to your complete satisfaction. Our sales representatives will help you frame a project in accordance with your visions, needs and limits. You can choose not only from the standard offer products but we shall be very pleased to offer you bespoke products. You will definitely appreciate professional approach, high quality of the provided products and quick delivery dates. Bezplatné poradenství Naší nejvyšší prioritou je maximální spokojenost zákazníků a proto Vám nabízíme bezplatné poradenství. Náš tým poradců z obchodního oddělení má bohaté zkušenosti a pomůže Vám vybrat to správné řešení. Jistě Vás potěší jejich profesionalita a osobní přístup. Free consultancy Complete satisfaction of the customers is our highest priority and therefore we offer you a free consultancy service. Our consultation team of the sales department is highly experienced and will help you to choose the right solution. You will certainly be pleased with their professional and personal approach. Doprava a montáž K našim výrobkům nabízíme i doplňkovou službu doprava a montáž. Naše výrobky Vám dovezeme, nainstalujeme a náš realizační tým provedeme profesionální zaškolení. Pokud si tuto službu vyberete budeme se snažit vyjít vstříc Vašim požadavkům na termín a čas dodání. Transport and instalations We also offer the additional service of transportation and installation of our products. We will deliver and install our products, and our implementing team will provide professional training. If you choose this service, we will be solicitous to satisfy your demands for the delivery date and time. If you have any queries about this additional service, please contact our shipping department. 22

23 Zápůjčky Rádi bychom naše stálé či potencionální zákazníky seznámili s našimi výrobky a proto Vám nabízíme možnost bezplatného zapůjčení vybraných výrobků pro zdravotnická a pečovatelská zařízení. S výběrem ideálních výrobků Vám ochotně pomůže náš profesionální obchodní tým. Zapůjčení výrobku Vám umožní vyzkoušet si výrobek a všechny jeho funkce v plném provozu. Pevně věříme, že tuto naši službu využijete a ujistíte se, že námi nabízené výrobky jsou kvalitní a umožňují jednoduchou obsluhu, manipulaci a údržbu. Lending We would like to inform our regular and potential customers about our products and that is why we offer a possibility of free lending of selected products for health and care facilities. Our professional sales representatives are prepared to assist you in choosing ideal products. By borrowing a particular product you will get an opportunity to test the product and its all functions in full load operation. We are confident that you will take advantage of this service and make yourself sure that our offered goods are of high quality and enable easy operation, manipulation and maintenance. Záruční a mimozáruční servis Na námi dodávané výrobky poskytujeme záruku na vady minimálně v zákonné délce 24 měsíců. Mimozáruční servis se zavazujeme provádět po dobu minimálně 10 let od dodání. Jsme si vědomi, že naši zákazníci a uživatelé jsou každý den závislí na plné funkčnosti našich výrobků, a proto je naší snahou, provádět servis v co nejkratších termínech od nahlášení závady nebo objednání servisního zásahu. Warranty and out-of-warranty service The guarantee period applicable to our products shall be minimum 24 months. We guarantee out-ofwarranty service for at least 10 years after delivery. We are aware that our customers and users are daily dependent on a full functionality of our products and therefore we make effort to provide service in the shortest possible time after reporting a fault or ordering maintenance service. In most cases a service action is performed on the customer's premises. Likvidace vysloužilých lůžek Naše společnost pro Vás vyrábí kvalitní výrobky již od roku Za takto dlouhou dobu se mohlo stát, že Vám již některý náš výrobek dosloužil, neplní v maximální výši Vaše požadavky nebo již pro něj nemáte žádné využití. A proto Vám nabízíme ekologickou likvidaci těchto výrobků. Jelikož si naše firma zakládá i na kvalitě životního prostředí, rádi Vám vystavíme dokumenty o likvidaci vysloužilých výrobků. Disposal of retired beds Our company has been making quality products for you since Within such a long period it could happen that one of your products of ours has become time-worn, does not fully meet your demands or you do not use it anymore. Therefore we offer you ecological disposal of these products. As our firm is particular about the quality of the environment, we are willing to make out certificates of disposal products. 23

24 Dodáváme do více než 50 zemí světa/we export to more than 50 countries of the World Praha Prague Česká Skalice PROMA REHA, s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice, Czech Republic, EU tel.: ,

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

dream. 111/B. 121/B. 110.

dream. 111/B. 121/B. 110. dream. dream. Židle série Dream jsou jedinečné svou širokou paletou jednotlivých modelů a vysokou estetickou a užitnou hodnotou. Tato série zahrnuje židle s čalouněným sedákem a opěradlem s barevným plastovým

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

NEMOCNIČNÍ A PEČOVATELSKÁ LŮŽKA

NEMOCNIČNÍ A PEČOVATELSKÁ LŮŽKA NMOCNIČNÍ A PČOVATLSKÁ LŮŽKA lůžka mechanická, elektrická a jejich příslušenství Sortiment společnosti KOVONAX zahrnuje desítky produktů: nemocniční či pečovatelská lůžka, matrace, sedací zdravotnický

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Dřevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 272(204) Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytku Dřevotvar Chelčického

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka. Jan Michálek

Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka. Jan Michálek Bezpečnost a komfort užívání zdravotnických prostředků v domácí péči - zdravotnická lůžka Jan Michálek Obsah Zdravotnické lůžko Historie Legislativa a normativa Standardní zdravotnické lůžko Bezpečnost

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Visio and Visio Plus file cabinets allow the safe storage of company documents furniture components are secured with locks.

Visio and Visio Plus file cabinets allow the safe storage of company documents furniture components are secured with locks. V I S I O V I S I O P l u s 2 Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných komponentů lze snadno

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs

VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU. Economic PlUs VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU E c o n o m i c PlUs Jednotlivé komponenty systému mohou být volně spojovány do větších sestav, které se budou podílet na výrazné úspoře místa v místnostech. Použitím vhodných

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku.

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Image 3. excelentní design s řešením pro každého

Image 3. excelentní design s řešením pro každého Image 3 excelentní design s řešením pro každého Image 3 excelentní design s řešením pro každého Image 3 Standard Image 3 Washable Image 3 XXL Přínosy Image 3 extra nízká poloha 28 cm 4 Linet Image 3 Extra

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Belise. Česk y English

Belise. Česk y English Belise Česk y English Belise znamená aktivitu Belise is an unusual barstool Je to netypická sedačka, ovšem pro dynamické a kreativní lidi se velmi rychle stane součástí pracovního stylu. Pohyblivý sedák

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

Topdvířka Katalog Hliníková dvířka Topdvířka Katalog Hliníková dvířka www.topdvirka.cz HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES S 2 3 4 PROFILE: M005 5 6 AG0 Z3 PROFILE: M0003 AG S4 2 3 4 PROFILE: M0054 5 6 AG0 Z5 PROFILE: M000 AG0 HLINÍKOVÁ

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SCALA2 3-45 A Datum: 2.7.217 Výrobní č.: 98562862 Grundfos SCALA2 is a fully integrated, self-priming, compact waterworks for pressure boosting in domestic applications. SCALA2 incorporates

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost Product catalogue Produktový katalog Your salty delights Vaše slaná radost O nás Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1991, kdy byla společnost založena. Výroba trvanlivého slaného pečiva byla zahájena

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK

PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK PLASTIC PLASTOVÉ KLIKY DVEŘNÍ A OKENNÍ V BAREVNÝCH VARIANTÁCH PLASTIC DOOR AND WINDOW HANDLES IN VARIOUS COLOURS HOLAR, STANDARD, KLASIK H 01 H 02 H 03 H 04 H 08 H 05 H 06 H 07 1 H 11 H 12 H 13 H 10 S

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com stacionární otopná tělesa 2011/2012 Déle než 50 let www.mcsgl.com 2 Společnost DESA is a Master world leading Climate manufacturer Solutions je předním of machinery světovým for výrobcem air processing.

Více

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de

Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Das Original! www.boschert.de infokl@boschert.de Originál! Více než 65 let partnerství s našimi zákazníky Zákaznický servis, spolehlivost, kvalita a pružnost jsou základy naší společnosti po více než 65

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více