5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS"

Transkript

1 5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS

2 SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / B ETON V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE T ICINA P ROČ V P O D T I T U L U TOHOTO Č Í S L A N E J S O U STAVBY PRO KULTURU? Z E L E N Ý MOST NÁVRAT ŽIVOTA V PŘÍKLADECH ÚSPĚŠNÝCH R E V I T A L I Z A C Í K A M E N O L O M Ů /2 /56 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel./fax: M ARIO B OTTA /58 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / R E K O N S T R U K C E K R U H O V É HALY T E C H N I C K É FAKULTY ČZU V P R A Z E 6-S UCHDOLE 12/ J E N MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU B ETONOVÉ SOCHY NA Š PILBERKU NAD B R N E M H YBRIDNÍ KONSTRUKCE OC TESCO L ETŇANY /62 /14 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax: / P AMÁTNÍK L I D I C E NOVÁ AUDIOVIZUÁLNÍ EXPOZICE

3 O BSAH Ú VODNÍK P ROČ V PODTITULU TOHOTO ČÍSLA NEJSOU STAVBY PRO KULTURU? Petr Hájek /2 P ROFILY VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I NŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ /4 O BRAZOVÁ PŘÍLOHA VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I NŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ /6 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE R EKONSTRUKCE KRUHOVÉ HALY TECHNICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE 6-SUCHDOLE Jana Margoldová /8 J EN MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU Radek Brandejs, Jan Žalský /12 H YBRIDNÍ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO CENTRA TESCO LETŇANY Hana Šeligová, Pavel Čížek, Michal Sadílek, Martin Vašina /14 B ETON V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE TICINA Jana Margoldová /20 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE V YUŽITÍ VYSOKO PEVNOSTNÍCH NESMRŠTIVÝCH MALT PŘI VÝSTAVBĚ Z PREFABRIKÁTŮ Roman Nepraš, Igor Kotulán /24 S AMOZHUTNITELNÝ BETON Hajime Okamura, Masahiro Ouchi /28 S ANACE H ODNOCENÍ PROSTŘEDKŮ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY ŽELEZOBETONU EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO 2 Václav Pumpr, Zdeněk Vávra /34 V ĚDA A VÝZKUM M ETODY RYCHLÉHO STANOVENÍ DIFUZIVITY CHLORIDŮ V BETONU Marta Kosior Kazberuk /38 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE M EDZNÝ STAV PRETVORENIA PODĽA EN S UPLATNENÍM VPLYVU NORMÁLOVEJ SILY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRVKOCH Ivan Harvan /50 E KOLOGIE Z ELENÝ MOST NÁVRAT ŽIVOTA V PŘÍKLADECH ÚSPĚŠNÝCH REVITALIZACÍ KAMENOLOMŮ Jana Margoldová /56 S PEKTRUM M ARIO BOTTA Kateřina Jakobcová, Jana Margoldová /58 A KTUALITY P AMÁTNÍK LIDICE NOVÁ AUDIOVIZUÁLNÍ EXPOZICE /57 T EKUTÝ KÁMEN NOVÁ ARCHITEKTURA BETONU Recenze /61 B ETONOVÉ SOCHY NA ŠPILBERKU NAD BRNEM /62 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /64 F IREMNÍ PREZENTACE BETOSAN /13 PROFIMAT /27 BASF /33, 43 I NG. SOFTWARE DLUBAL /41 NEMETSCHEK /55 M OTT MACD ONALD /61 H A-BE BETONCHEMIE /63 Ročník: šestý Číslo: 5/2006 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Michal Števula, Ph.D. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Předplatné a distribuce: Kateřina Jakobcová, DiS Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Luděk Bogdan, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Zdeněk Gärtner, Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Ilustrace na této straně: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel.: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Venkovní amfiteátr u kruhové haly ČZU v Praze-Suchdole, foto: Michal Linhart E XPERIMENTÁLNE OVERENIE ODOLNOSTI SPRIAHNUTÝCH OCEĽBETÓNOVÝCH STĽPOV Štefan Gramblička, Pavol Valach /44 VSL SYSTÉMY ANNAHÜTTE /3. S T R A N A O B Á L K Y /4. S T R A N A O B Á L K Y BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 1

4 P ROČ V P O D T I T U L U TOHOTO Č Í S L A N E J S O U STAVBY PRO KULTURU? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v původním ročním plánu bylo páté číslo našeho časopisu zaměřeno pro prezentaci betonových staveb určených pro volný čas a kulturu. Chtěli jsme ukázat, že beton je využitelný nejenom pro nosné konstrukce bytových staveb a administrativních budov, pro mosty, silnice, přehrady a další inženýrské konstrukce. Chtěli jsme ukázat Obr. 1 Papežská audienční síň ve Vatikánu, rozpětí 80 m, Pier Luigi Nervi 1968, a) detail stropu, b) celkový pohled a) b) a) Obr. 2 Vstupní hala Louvre, Paříž, I. M. Pei, 1989, a) vstupní prostor se schodištěm, b) detail kazetového stropu b) beton v extrémnějším využití ve sportovních stavbách, ale především jako materiál umožňující vytvářet vysoce estetické prostředí divadel, muzeí, koncertních sálů, kostelů a dalších staveb pro kulturní vyžití a odpočinek. V zahraničí je i v současnosti nespočet příkladů krásných reprezentativních staveb, které se za svoji betonovou podstatu nestydí a naopak se jí chlubí ponecháním kvalitně zpracovaného betonového povrchu na exteriérových i interiérových plochách. Nejde o nic nového. Vzpomeňme na stavby italského architekta (nebo snad 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

5 betonáře?) Pier Luigi Nerviho, které svojí pavučinovou lehkostí deklarují konstrukční efektivitu betonu a současně vytvářejí ornamentální výzdobu srovnatelnou s odlehčenými žebrovími katedrál z vrcholného období gotiky. Takové konstrukce pak snadno mohly být vybrány i pro takové stavby, jako je papežská audienční síň ve Vatikánu (obr. 1) v těsném sousedství katedrály Sv. Petra. I v současnosti je beton často využíván jako materiál na jedné straně vhodně kontrastující s historickým slohem a na straně druhé jej esteticky doplňující. Pod skleněnou pyramidou nového vstupu do Louvru v Paříži se otvírá velkorysá vstupní hala zastropená betonovým kazetovým stropem vytvářejícím otevřený komunikační prostor se vstupy do jednotlivých křídel zámku (obr. 2). Když už jsme v Louvru, stačí projít Tullerijskými zahradami a navštívit nově zrekonstruovanou Oranžerii, která byla otevřena teprve před pár měsíci. Celý vnitřek byl nově vybudován ze železobetonu, ponechaném v interiéru bez další povrchové úpravy s přiznanými stahovacími sponami a spárami bednicích desek. Kontrast betonové konstrukce s obrazy impresionistů umocňuje estetický dojem z obojího a beton se stává součástí nejenom konstrukce, architektury, ale i designu vlastní expozice (obr. 3). Je zřejmé, že takovéto pojetí architektury vyžaduje maximální kvalitu provádění betonové konstrukce. Na kultivaci kvality se a) Obr. 3 Rekonstruovaná Oranžerie v Paříži, a) příčná betonová stěna, b) galerie, c) expozice impresionistů b) c) zaměřil úvodník v minulém čísle. A právě proto nás při sestavování tohoto čísla napadlo, zda požadovaná kvalita povrchů a jejich náročnost nestojí za skutečností, že u nás není v současnosti realizováno mnoho reprezentativních staveb pro kulturu, které by svoji betonovou podstatu prezentovaly tak, jak je tomu v uvedených a řadě dalších případů ze zahraničí. Je i možné, že naši architekti se podvědomě bojí tímto způsobem beton používat ať již z důvodů rizika dosažené kvality výsledku nebo s tím spojených vyšších nákladů. Nebo je to tím, že se nikdo z architektů nebo betonářů nechtěl pochlubit? A tak nám nezbylo nic jiného než s ohledem na chybějící příspěvky z oblasti kulturních staveb z původně plánovaného názvu stavby pro kulturu vymazat. Věříme však, že zvyšování kvality betonových konstrukcí povede k většímu využívání pohledového betonu i v reprezentativních stavbách vyžadujících vysokou míru estetické i technické kvality. Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. předseda redakční rady časopisu B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 3

6 P ROFILY PROFILES VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I N Ž E N Ý R S K Á PROJEKTOVÁ K A N C E L Á Ř Společnost VIN Consult se specializuje převážně na dopravní stavitelství a statiku konstrukcí. Firma zajišťuje všechny fáze předprojektové a projektové přípravy včetně výkonu inženýrské činnosti v oborech: vyhledávací studie, studie proveditelnosti územně plánovací dokumentace dokumentace pro územní a stavební řízení tendrová, prováděcí a výrobní dokumentace autorský a stavební dozor poradenská a konzultační činnost Společnost VIN Consult, s. r. o., byla založena v roce 1993 s majetkovou účastí německé firemní skupiny Inros-Lackner. Pracovní tým společnosti tvoří přibližně patnáct zaměstnanců a řada stálých externích spolupracovníků. F IREMNÍ SKUPINA Firemní skupina INROS-LACKNER se sídlem v Brémách a Rostocku, SRN, oslavila v letošním roce sedmdesát let existence. Skupina vznikla spojením dvou větších inženýrských firem Prof. Dr. Lackner a Partner GmbH se sídlem v Brémách (založena 1936) a INROS Planungsgesellschaft mbh se sídlem v Rostocku (založena 1950), spolu s řadou menších projekčních kanceláří v Německu. S nástupem globalizace a velkých projektů bylo nutno firemní strukturu zjednodušit a zprůhlednit, proto byla firemní skupina v roce 2001 transformována do akciové společnosti Inros Lackner AG s pobočkami po celém Německu. V mezinárodním měřítku je přítomna prostřednictvím poboček v Guineji, Indonésii, Kamerunu, Pákistánu, Kambodži, Togu a Vietnamu a zastoupeními v Egyptě, Bangladéši, Namibii, Mozambiku, Tanzanii a Thajsku. Společnost zaměstnává přibližně 250 inženýrů a zajišťuje komplexní škálu projektových, inženýrských a konzultačních činností. VIN Consult, s. r. o., je v rámci firemní skupiny koncipována jako specializovaná inženýrská kancelář, jejíž projektová činnost je směřována do dvou hlavních oborů: mosty, inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb - novostavby a rekonstrukce mostních a inženýrských objektů - nosné konstrukce budov a průmyslových staveb - základové konstrukce, pilotové rošty, stavební jámy, konstrukce v interakci se zeminou - železobeton a předpjatý beton, spřažené konstrukce, ocelové a dřevěné konstrukce - speciální statika, fyzikální a geometrická nelinearita, stabilitní problémy silniční a vodohospodářské stavby, městské inženýrství, dopravní řešení - dopravní stavby v extravilánu i městském prostředí - dopravní studie, kapacitní výpočty, návrhy křižovatek - projekty venkovních inženýrských sítí - koordinace profesí a generální projektantství H ISTORIE A PROFESNÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V devadesátých letech zpracovávala společnost VIN Consult řadu projektů komunikací a mostních objektů pro zákazníky v Německu. Ze zajímavých staveb je možno jmenovat například zvedací most přes řeku Uecker v Ueckermünde. Tato činnost byla ve větším rozsahu s ohledem na vývoj nabídky a poptávky koncem devadesátých let ukončena. Trvalá spolupráce se sesterskými organizacemi v Německu včetně výměny inženýrů však nadále pokračuje. Na domácím trhu jsou dominantními klienty TSK hl. m. Prahy a OMI MHMP. K zajímavým projektům devadesátých let patří např. trojúhelníkový rampový objekt Západního mostu přes Plzeňskou ulici v Praze. Spolupráce s firmou SSŽ, a. s., závod Řevnice vyústila v návrh technologie tenkostěnných obloukových přesypaných mostů TOM2 s první realizací v Nýřanech u Plzně. Společnost VIN Consult se kromě zpracování vlastní projektové dokumentace podílela na vývoji technologie TOM2 a metodice výpočtu železobetonové konstrukce dle teorie 2. řádu (obr. 1). Značný rozsah měly projekty mostních objektů pro investory ze Slovenské republiky, které zpracovávala společnost VIN Consult ve spolupráci s firmou Geoconsult Bratislava, např. kompletní projektovou dokumentaci mostních objektů dálničního úseku Horná Streda Nové Mesto nad Váhom, soustavu estakád mimoúrovňové křižovatky Dolný Hričov u Žiliny aj. Dalším oborem projektové činnosti byly návrhy prefabrikovaných skeletů, kde společnost úzce spolupracovala s výrobcem Prefa Praha, a. s., patřící do skupiny Heberger. K realizovaným objektům v Praze patří např. IKEA na Zličíně nebo Bauhaus v Dolních Chabrech. Po založení samostatné projekční skupiny Prefa Praha koncem devadesátých let byla i tato spolupráce ve větším rozsahu ukončena. P ROJEKTY 1994 až až až až až 2000 Strahovský tunel, Západní most přes Plzeňskou ulici Zvedací most Ueckermünde v SRN Přemostění rokle na II/115 Černošice-Vráž Přemostění řeky Tollense Demmin v SRN Přemostění řeky Peene Malchin v SRN Obchvat Louny, Přeložka I/27 a I/28, obj. 205, 214 Přemostění dráhy v rámci úpravy přístavu Sassnitz-Mukran v SRN I/6 severní obchvat Chebu, Most na MÚK I/9 a I/21 Obchvat Weselsdorfu, mostní objekty BW1, BW2 v SRN Dálnice D61 Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom Dálniční přivaděč Trenčín, mostní estakáda obj. 2010/2 ESO kolem Prahy, stavba 517, mostní objekty v křižovatce Evropská Dálnice D18, Estakáda Dolný Hričov, SR Výstavba silnice Skalité-SR/PR, SR Jeřábová dráha Lürssen Bremen, SRN Přestavba území Holzhalbinsel Wismar, SRN Koncem devadesátých let se společnost VIN Consult začala profilovat v projektech hybridních a spřažených konstrukcí. Při návrhu rozsáhlých staveb obchodních středisek a multifunkčních objek- 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

7 P ROFILY PROFILES tů je možné výhodně uplatnit zkušenosti z projektování mostních konstrukcí (předpětí, dilatační celky, komplexní přístup k návrhu), prefabrikovaných skeletů (detaily prefabrikace, spřažené konstrukce) i zakládání staveb. Jedním z prvních realizovaných projektů byl čtyřpodlažní parking Zábavního centra Černý most, kde byla při návrhu uplatněna řada moderních technologií a netradičních postupů (stavba byla oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce v letech 1996 až 2000 ). Následovaly projekty Europark Praha, Bytový komplex Rubeška II, Galerie Vaňkovka v Brně, Obchodní centrum Praha-Chodov, Sběrný poštovní uzel Brno, v současné době je rozpracován projekt Bondy centra v Mladé Boleslavi. Řadu těchto staveb, jejichž realizace je požadována ve velmi krátkých termínech a definitivní konstrukční řešení je často upřesňováno až v průběhu realizace, vyprojektovala společnost pro Divizi betonových konstrukcí Skanska CZ. Spolupráce s dodavatelem, který disponuje všemi technologiemi betonového stavitelství, vytváří předpoklady pro skutečnou optimalizaci nosné betonové konstrukce. P ROJEKTY 1999 až 2001 Lübeck-Travemünde, Přístavní molo č. 6 a 6a (SRN) Mostní nadjezdy křižovatky BAB A20 Prenzlau-Nord 2000 Uckermark (SRN) Zábavní centrum Černý most Jeřábová dráha BREMER VULKAN (SRN) 2001 Areál firmy REUS Plzeň-Karlov Technologický park Pekařská 2002 Obchvat Brod nad Tichou, mosty přes vodoteč a polní cestu Optimalizace TÚ Ústí n. O. - Č. Třebová, Nadjezd Třebovské ulice 2002 až 2003 Přeložka železniční trati Mladá Boleslav, mostní objekty Výrobní hala firmy Brose Kopřivnice 2003 Bytový komplex Rubeška II, Praha 9 Obchvat Ostrov, mostní objekt SO 206 Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Vysočany, Libeň, 2002 až 2006 Holešovice Havel-Oder Wasserstrasse, podjezd železnice u Eberswalde (SRN) Dálnice D3 Mezno-Chotoviny, most přes vodoteč u Rzavé 2004 Průjezd železničním uzlem Ústí n. Labem Podjezd Dammwiesenstrasse pod železnicí Hamburg-Wandsbek (SRN) Obchodní galerie Vaňkovka Brno 2004 až 2005 Centrum Praha Jih Chodov, Budova A východ SPU Brno, Sběrný přepravní uzel 2005 až 2006 Rokytka, rozvoj území cyklostezka, mostní objekty Administrativní centrum E-Gate, Praha Bondy centrum Mladá Boleslav komplexním 3D systémem ESA PT firmy SCIA CZ a expertním programem pro nelineární železobeton firmy Červenka Consulting. Specialitou jsou geotechnické výpočty, nelineární statika a konstrukce v interakci se zeminou. S ohledem na velikost firmy a náročné programové vybavení je naprostou prioritou vysoká kvalita a flexibilita služeb. Společnost je orientována spíše na netradiční individuální návrhy než rutinní projektování. Projekty mohou být zpracovány podle ČSN, DIN nebo EN dle požadavků klienta. V současné době je však jednoznačně preferováno projektování dle evropských norem. Pracovní pobyty zaměstnanců VIN Consult u sesterských společností v SRN umožňují výměnu znalostí a využití know-how firemní skupiny, projektování pro náročné zahraniční klienty vytváří rovněž předpoklady pro přechod na evropský trh z hlediska kvality i legislativy projektové činnosti. Ve společnosti byl v roce 1999 zaveden systém řízení jakosti dle ČSN ISO 9001, firma je pojištěna na profesní odpovědnost z výkonu činnosti pro ČR a SRN. Vedení firmy si plně uvědomuje, že kvalitní programové vybavení není zárukou kvality projektového řešení. Podstatné pro úspěšný výsledek je vždy účinné řízení projektu a týmová práce. a) Ing. Vladimír Vančík, CSc. VIN Consult, s. r. o. Jeremenkova 763/88, Praha 4 tel.: Obr. 1 Tenkostěnný obloukový přesypaný most TOM2, a) analýza konstrukce, b) sestava konstrukce před zasypáním V YBAVENÍ A STRATEGIE FIRMY Programové vybavení společnosti je na vysoké úrovni, trvalá kontinuita software je zajištěna servisními smlouvami se všemi klíčovými dodavateli. Zpracování projektů je plně digitální, používány jsou grafické systémy Allplan-Nemetschek (inženýrské konstrukce a statika) a CARD/1 (silniční a vodohospodářské stavby). Výpočetní software pro statiku konstrukcí umožňuje zpracování velkých úloh a optimalizaci řešení. Společnost využívá kompletní řadu statických programů firmy RIB Stuttgart s vlajkovou lodí TRIMAS (3D stěnodesky s předpětím a objemovými prvky podloží, s možností nelineárního výpočtu), doplněnou dalším b) B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 5

8 VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I N Ž E N Ý R S K Á PROJEKTOVÁ K A N C E L Á Ř ESO kolem Prahy, stavba mostní objekty v křižovatce Evropská, klient ŘSD ČR, mostní DSP 1997, DZS 1998, realizace Express ring road round Prague,construction 517 bridge structures at the Evropská crossroads, client of ŘSD CR Areál EUROPARK Praha-Štěrboholy, klient Europark Shopping Center Praha, tendrová dokumentace a RDS 2001, realizace zahájena Area of EUROPARK Praha-Štěrboholy, client of Europark Shopping Center Praha Zvedací most Ueckermünde, SRN, RDS , realizováno Bascule bridge Ueckermünde, FRG Zábavní centrum Parking Černý most, klient Intershop Praha, změna DSP a RDS 2000, realizace 2000, stavba byla oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce Entertainment Centre Černý Most Parking, client of Intershop Praha, The construction was awarded the title Outstanding Concrete Structure Západní most přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici rampové mosty, klient OMI Praha. RDS , realizováno West bridge across Plzeňská and Kartouzská Streets

9 Obchodně společenské centrum Vaňkovka Brno, klient ECE Hamburg, RDS 2004, realizace 2004 Trade and Entertainment Centre Vaňkovka Brno, client of ECE Hamburg Přemostění Třebovské ulice v Ústí nad Orlicí, klient ČD SS Praha, PSŘ 2000, DPSŘ 2002, realizace 2002 Bridging of Třebovská Street in Ústí n.orlicí, client of the Czech Railways SS Praha Rokytka, rozvoj území cyklostezka, Lávka přes Ocelářskou ulici, klient OMI Praha, DÚR 2005, DSP 2006 Rokytka, area development cycle path, footbridge over Ocelářská Street, client of OMI Praha Obchodní centrum Praha-Chodov, Budova A východ, klient Rodamco Europe, RDS 2004, realizace Trade Centre Praha-Chodov, Bldg A East, client of Rodamco Europe

10 R E K O N S T R U K C E K R U H O V É HALY T E C H N I C K É FAKULTY ČZU V PR A Z E 6-SUCHDOLE RECONSTRUCTION OF THE CIRCULAR HALL OF THE TECHNICAL FACULTY OF THE AGRICULTURAL U N I V E R S I T Y I N P R A G U E 6 SUCHDOL Článek popisuje adaptaci experimentálního stavebního objektu kruhového půdorysu z konce šedesátých let minulého století na výstavní a přednáškové centrum s celoročním provozem. This paper describes an adaptation of an experimental construction with a circular floor plan built in the late 1960 s into an exhibition and lecture centre with an all-year operation. Nezaměnitelná podoba Haly strojů ČZU, experimentálního stavebního objektu z konce šedesátých let minulého století, a) b) c) Obr. 2 Nosné konstrukce rekonstruované Haly strojů: a) suterénní stěny a trámy stropu nad suterénem, b) stropní desky, c) skořepina střechy Fig. 2 Carrying structures of the reconstructed Hall of Machines: a) basement walls and ceiling beams above the basement, b) ceiling slabs, c) roof shell Obr. 1 Obnažená lana konstrukce střechy Fig. 1 Uncovered cables of the roof structure Obr. 3 Schéma skladby střechy Fig. 3 Diagram of the roof composition byla definována velkorozponovou lanovou střechou kruhového půdorysu o průměru 36 m kotvenou do vnějšího železobetonového prstence podpíraného soustavou dvaceti čtyř ocelových sloupů. Střešní plášť byl tvořen konvenční skladbou ocelových plotových sítí, jutových rohoží, škvárobetonové mazaniny a živičné povlakové krytiny. Původně volný středový světlík 9 m tvořený tangentami 72 nosných lan byl dodatečně zakryt samonosnou ocelovou konstrukcí. Hala byla uzavřena lehkým obvodovým pláštěm bez zateplení. Budova byla po celou dobu své existence využívána jako výstavní a garážový prostor zemědělské techniky. 8 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

11 R EKONSTRUKCE Smyslem a cílem stavebního záměru byla adaptace haly na celoroční provoz a její přestavba na výstavní a přednáškové centrum s celouniverzitní působností. Základním principem návrhu bylo za chování originální hmoty a geometrie haly při využití většiny jejích původních Obr. 4 Horní líc střešní desky s částečně provedenou dobetonávkou střešní desky Fig. 4 Top face of the roof slab with partially completed concreting of the roof slab nosných prvků. Do takto upravené vnější slupky byly pak vestavovány jednotlivé nové funkční jednotky. Do přízemí byly implantovány dva plnohodnotné přednáškové sály s kapacitou sedmdesát pět osob po stranách doprovázené autonomními bloky sociálního zařízení a občerstvení a doplněné vnějším ochozem, schodištěm a spojovací rampou do suterénu. Vnitřní dispozice lze měnit dle aktuálních potřeb uživatelů je možné i otevření přednáškových sálů na pódium pod světlíkem a přímé propojení všech hlavních prostor budovy. Výsledkem je vytvoření multimediálního prezentačního sálu o kapacitě až sto padesát osob úzce propojeného s výstavní plochou a navazujícího na další doplňkové provozy. Veškeré posuny a úpravy variabilního interieru jsou zajištěny mechanicky a probíhají v řádech několika minut. K ONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Konstrukční řešení rekonstrukce spočívá především v unikátní transformaci původní zátěžové lanové střechy na taženou železobetonovou skořepinu (membránovou desku) obdobného tvaru a mocnosti. Starý střešní plášť byl sejmut a byla ponechána pouze síť sedmdesáti dvou nosných lan (obr. 1). Ta pak byla po základním ošetření a konzervování inhibitorem Obr. 5 Horní líc střešní desky po jejím dobetonování na požadovanou tloušťku, před pokládkou tepelné izolace byla střešní deska dorovnána Fig. 5 Top face of the roof slab after the completion of its concreting to the required depth; the roof slab was levelled before thermal insulation placement Obr. 6 Spodní líc střešní desky během nanášení vyrovnávací vrstvy omítky Fig. 6 Lower face of the roof slab during the application of the levelling plaster layer V suterénu je umístěn vedle technických prostor kotelny, strojovny vzduchotechniky apod. i studentský klub. Ten výhodně využívá převýšené konstrukce podlahy hlediště poslucháren v přízemí. Zvenku je pak doplněn o stupňový amfiteátr z pohledového betonu využívaný pro venkovní posezení. Obr. 7 Spodní výztuže světlíku a pokládka tepelné izolace a hydroizolační fólie na střešní desku Fig. 7 Lower reinforcement of the skylight and placement of thermal insulation and waterproofing foil on the roof slab koroze z obou stran doplňována ocelovými sítěmi různých profilů a hustot (ze spodní strany KARI síť 5 / 150 x 150 mm ve dvou vrstvách opatřená pletivem a z horního líce KARI síť 8 / 150 x 150 mm) a nakonec plošně torkretovaným lehčeným betonem (beton třídy B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 9

12 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE Obr. 8 Betonáž suterénních stěn Fig. 8 Concreting of basement walls B 20 s objemovou tíhou do 18 kn/m 2 ) zalita do železobetonové membrány. Na tu byla položena tepelná izolace a krytina z PE folie (obr. 2 až 7). zeď), oba výšky 400 mm (rozměr odpovídá únosnosti zeminy cca 200 kpa). Nosné konstrukce suterénu, stěny a deska byly provedeny jako hnědá vana. Do pracovních spar byl použit bitumenový pásek a pracovní spára byla ošetřena B systémem. Obr. 9 Výztuž šikmých trámů stropní desky nad suterénem Fig. 9 Reinforcing of slanting beams of the ceiling slab above the basement Základová deska tloušťky 180 mm je z betonu B 20 s výztuží při obou površích a v obou směrech. Vnější terénní schodiště je provedeno jako deskové s nadbetonovanými stupni. Vlastní deska schodiště z betonu B 20 má tloušťku 350 mm a je vyztužená při obou površích v obou směrech. Výkop suterénního prostoru byl prováděn postupně tzv. šachovnicovým způsobem a šířka jednoho úseku mohla být max. 1,5 m. Před zahájením prací byly podchyceny vlastní ocelové sloupy pomocí mikropilot, které přenášejí zatížení do podloží. Strop nad suterénem tvoří trámy o rozměru 300 x 500 mm se spolupůso- Obr. 10 Vstupní amfiteátr do vysokoškolského klubu, resp. do vlastní haly Fig. 10 Entrance amphitheatre of the university club or the hall itself Obr. 11 Železobetonová deska zastřešení hlavního vstupu do haly Fig. 11 Reinforced concrete slab of the porch above the pavement to the hall Spodní stavba byla po vynesení stávajících základových patek mikropilotami provedena z monolitického železobetonu (obr. 8 až 10). Nosné stěny byly navrženy tloušťky 300 mm z prolévaného bednění zalitého betonem B 20. Pod stěnami jsou pasy z prostého betonu B 20 šířky 600 mm (vnitřní zeď) a 900 mm (vnější 10 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

13 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES bící deskou tloušťky 200 mm. V místě hlediště jsou trámy ve sklonu dle hlediště a v prostoru komunikační uličky je jejich profil zmenšen na rozměr 300 x 300 mm. Stropní deska i trámy jsou z betonu B 20. Stupně hlediště byly provedeny technologií fixní (nerozebiratelné) dvojité podlahy a ve formě kompresní komory bez sekundárního krytí slouží pro rozvod VZT. Strop je podpírán sloupy z betonu B 20 rozměru 300 x 300 mm. Pod nimi jsou navrženy železobetonové patky o rozměru 1,5 x 1,5 m, výšky 400 mm (rozměr patky odpovídá únosnosti zeminy cca 200 kpa). novými technologiemi epoxidových pryskyřic na podlahách a vysokotlakých laminátů v metalických barvách na velkoplošných obkladech. Ty byly v silnější formě použity i jako nepravidelné závěsné výplně ve vnější hliníkové fasádě. Obr. 12 Interiéry haly: a) přednáškový prostor pro 150 osob, b) přednášková síň pro 75 osob, c) jeviště se světlíkem, d) vnitřní ochoz Fig. 12 Hall interiors: a) lecture space for 150 persons, b) lecture hall for 75 persons, c) stage with the skylight, d) interior gallery Architektonický návrh a projekt Statika Zhotovitel stavby Projekt a realizace HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o. Dr. Ing. Luboš Podolka MITTAG, s. r. o až 2005 V interiérech byly použity tradiční materiály jako pohledový či omítaný železobeton, sklo a dřevo v kombinaci se zcela Literatura: [1] Hala strojů ČZU Praha rekonstrukce Kruhové haly Technické fakulty, autorská zpráva HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o., [2] Podolka L., Štancl P.: Zkušenosti ze sanace Haly strojů na přednáškovou a konferenční aulu v areálu ČZU v Praze 6-Suchdole, příspěvek na konferenci Sanace WTA 2005 Z ÁVĚR Hala strojů je koncipována jako otevřená, bezbariérová a maximálně vizuálně propojená s vnějším okolím (obr. 11 a 12). Probíhající křivka betonové skořepiny je podpořena prosklením nadsvětlíků přednáškových sálů a nenarušuje ji žádný kontakt s výraznou vertikální hmotou. Veškeré rozvody vzduchotechniky a ústředního vytápění jsou vedeny zemí pod úrovní suterénu a jsou vyústěny vzhůru prostřednictvím zemních kanálů a zdvojených stěn. Stejnou cestou je odváděn spotřebovaný přehřátý vzduch pro další druhotné využití. Tepelné čerpadlo umístěné na konci tohoto unikátního systému vytápění, větrání a chlazení zajišťuje 1/3 až 1/2 celkové spotřeby tepla. Všechny systémy TZB jsou automaticky regulovatelné a jsou osazeny samostatnými prvky měření tak, aby celá budova mohla být využívána jako laboratorní objekt pro univerzitní výuku technických zařízení budov. Realizace velmi neobvyklého konceptu rekonstrukce Haly strojů byla možná jen díky maximální podpoře a osobní odvaze vedení univerzity a jejího kvestora, Ing. Jiřího Boháčka. Redakce děkuje architektonickému ateliéru HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o., a panu Dr. Luboši Podolkovi za poskytnuté podklady. Jana Margoldová fotografie a obrázky: 1, 3, 10 až 12 ateliér HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, 2, 4 až 9 Dr. Ing. Luboš Podolka B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

14 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES J E N MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU ONLY A SMALL CARPORT AND A SMALL PIECE OF FENCE R ADEK BRANDEJS, JAN ŽALSKÝ Návrh a realizace betonového přístřešku pro auto. Autor architektonického návrhu neřešil přístřešek pouze jako účelovou stavbu pro ochranu auta před deštěm a slunečním žárem, ale jako objekt v zah radě. Plně využil poskytnuté volnosti při hledání formy a s betonem pracoval jako s litým a tvárným materiálem. This article describes the design and construction of a concrete carport. The designer solved the carport as a garden structure rather than a special-purpose construction for the protection of a car from rain and sunshine. He used the free hand opportunity offered to him in searching for the form and worked with concrete as a cast and plastic material. V dnešní době často železobeton chápeme jako striktně konstrukční materiál, pomocí kterého vytváříme pokud možno subtilní konstrukce, jejichž tvar a dimenze je řízena finančním záměrem investora. Proto je potěšující zprávou, pokud investor připustí železobeton jako prostředek architektonického výrazu a architekt má možnost s tímto tvárným materiálem volně pracovat. Může pak vdechnout konstrukci volný tvar, který není předurčen pouze k nosné funkci a rychlému opláštění obkladem, ale k funkci výrazové architektonické. Často se jedná o prvky drobné architektury jako v případě železobetonového přístřešku pro automobil (obr. 1). Že se však nejedná z konstrukčního hlediska o konstrukce podřadné, bych rád ozřejmil v následujícím textu. Vlastní konstrukce přístřešku je staticky navržena jako konzola obráceného tvaru L. Ukotvena je do základového pasu, který je dimenzován svojí hmotou tak, aby celou konstrukci stabilizoval z hlediska mezního stavu ztráty stability (překlopení). Dimenze svislé a vodorovné části je již v architektonickém záměru logicky volena tak, aby odpovídala statickému působení - subtilní vodorovná část plynule přechází do masivní svislé stabilizující části a do základu. Ačkoli se na první pohled jedná o drobnou stavbu, návrh konstrukce z hlediska statického se v ničem neliší od návrhu staveb mnohonásobně větších a složitějších. Shodně je nutné vypořádat se se zatížením od vlastní tíhy, od klimatických účinků, od užitných zatížení, se základovými podmínkami staveniště a dalšími okrajovými podmínkami, jako je především architektonický výraz a funkčnost konstrukce. Již samotná lokalita klade první zvýšené nároky na návrh. Dle ČSN se jedná o II. sněhovou a IV. větrovou oblast. Ani základové podmínky nejsou zcela ideální a spíše podprůměrné. Při návrhu tedy sestavujeme základní zatěžovací stavy a jejich kombinace zatížení vlastní tíhou svislé zatížení sněhem vodorovné zatížení větrem zleva vodorovné zatížení větrem zprava svislé zatížení obsluhou na konci horizontální části. Vodorovné zatížení nárazem vozidla po zralé úvaze vypouštíme, neboť je vzhledem k dispozici téměř nereálné. Funkčními požadavky na přístřešek je odvod dešťových vod, který nesmí narušit čistotu betonové konstrukce a je řešen podélnou drážkou ve vnějším oblouku přechodu vodorovné a svislé části (obr. 2). Drážka má přesně definovaný sklon, zaoblení hran a konstrukci zeslabuje o 40 mm. Boční hrany jsou opatřeny okapním nosem v podobě negativní drážky hloubky 20 mm. Dalším požadavkem z hlediska funkčnosti je zapuštění svítidel do stěny přístřešku. Pro celou konstrukci včetně základového pasu byl použit beton C20/25. Výztuž tvoří ocelové pruty R8 (ocel 10505) při obou površích konstrukce se vzájemným provázáním. Rovněž rozdělovací výztuž je navržena z ocelových prutů R8. Krytí výztuže je navrženo 30 mm, přičemž kritický bod je v místě podélné drážky. Výztuž je vetknuta do základového pasu, který je sám o sobě z betonu prostého. Obr. 1 Celkový pohled na přístřešek pro auto, přístřešek pro nádoby na TDO a část plotu Fig. 1 General view of the carport, a shelter for a domestic solid refuse bin 12 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

15 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Místo Investor Autor Statika Dodavatel stavby Projekt a realizace Heřmanův Městec Zdeněk a Zdena Ryčlovi Jan Žalský, Pinkas Žalský architekti Radek Brandejs Stavební společnost Chrudim, s. r. o použitých křivek zaoblení a striktního požadavku na konečný vzhled nepřipadá do úvahy systémové bednění. Celá konstrukce bude tedy vybedněna ručně pouze za pomoci hraněného řeziva, které bude v místě oblouků s malými poloměry navíc hoblované do požadované křivky (obr. 3). Nyní, když máme za sebou proces investičního záměru, architektonické studie, technického návrhu a realizace, když máme za sebou napětí před očekávaným výsledkem, je zřejmé, že i na první pohled drobná konstrukce nemusí být zásadně technicky jednoduchou záležitostí a výsledek může směle konkurovat konstrukcím podstatně rozsáhlejším a nezřídka může být i prvkem mnohem výraznějším. Obr. 2 Pohled na vnější zaoblenou plochu přístřešku se žlábkem pro odvod dešťové vody Fig. 2 View of the outer rounded area of the carport with a rainwater drainage gutter Dalším zásadním aspektem dosažení požadovaného výsledku je vlastní technologie provedení. Vzhledem k počtu Obr. 3 Detail vnitřního zaoblení konzoly Fig. 3 Detail of the interior rounded cantilever Ing. Radek Brandejs Jiráskova 424, Opočno tel.: Ing. arch. MgA. Jan Žalský Pinkas Žalský architekti Chocholouškova 138/4, Praha 8 tel.: , mob.: fotografie: Andrea Lhotáková B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

16 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY HYBRID STRUCTURES OF THE TESCO LETŇANY COMMERCIAL C E N T R E H ANA ŠELIGOVÁ, PAVEL ČÍŽEK, M ICHAL SADÍLEK, MARTIN VAŠINA Článek popisuje prostorově náročnou a rozsáhlou nosnou konstrukci obchodního centra realizovanou s využitím betonové monolitické a prefabrikované výrobní technologie a v menším rozsahu doplněnou ocelovými konstrukcemi. Časové skloubení montáže prefabrikovaných prvků s monolitickými částmi, včetně dodatečné montáže ocelových konstrukcí vyžadovalo precizní přípravu a vstřícný přístup zúčastněných dodavatelských firem. This article describes a spatially demanding and large-scale carrying structure of the commercial centre built with the use of concrete monolithic and prefabricated production technology supplemented, to some degree, by steel structures. The scheduling of the assembly of the prefabricated elements with the monolithic units, including the additional assembly of the steel structures, required precise preparation and a forthcoming approach of the participating contracting companies. Obr. 1 Celkový pohled na rozestavěnou konstrukci Fig. 1 General view of the unfinished structure Obr. 2 Půdorys stropní konstrukce nad 1. NP Fig. 2 Plan of the floor structure over the 1st above-ground storey Strategická poloha a komerční úspěch stávajícího obchodního centra TESCO, situovaného na severovýchodním okraji Prahy, významnou měrou přispěly k tomu, že se tato stavba díky snadné dostupnosti a široké spádové oblasti stala cílem mnoha návštěvníků vyhledávajících nákupní aktivity a zábavu s využíváním volného času. To byl impuls pro investora, aby rozšířil stávající společensko-nákupní komplex o další objekt vyznačující se vyšším uživatelským standardem. Tomu odpovídá náročné dispoziční uspořádání s prostorově velkoryse řešeným vnitřním ústředním atriem eliptického půdorysu. Nekompromisní požadavky architekta na dispoziční uspořádání a kvalitu provedení kladly nemalé nároky na návrh a řešení v podstatě hybridní nosné konstrukce s využitím monolitických i prefabrikovaných betonových konstrukcí v kombinaci s ocelí. Objekt leží na území městské části Letňany, má nepravidelný půdorys vepsaný do plochy cca 147 x 110 m. Budova má tři podlaží a provozně navazuje na stávající výstavbu. Podzemní podlaží je využito pro parkování osobních automobilů s 368 stáními. Dvoupodlažní obchodní pasáž obsahuje galerii nájemních obchodních jed- 14 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

17 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 4 Souběžná montáž stropů a střešní konstrukce Fig. 4 Simultaneous assembly of ceilings and the roof structure Obr. 3 Příčný řez typickým polem Fig. 3 Cross-section of a typical bay Obr. 5 Suterén s parkingem Fig. 5 Basement with the parking lot notek a větších obchodních skupin. Kapacitně představuje asi m 2 prodejních ploch. Ze stavebního hlediska byla požadována volná dispozice s omezeným množstvím svislých konstrukcí. Vodorovné konstrukce jsou velkorozponové s nepravidelným uspořádáním půdorysných rozměrů a s velkým množstvím otvorů a komunikačních jader. Celkový charakter objektu, výrazně ovlivněný architektonickými požadavky, předurčil návrh nosné konstrukce s využitím kombinované prefabrikované a monolitické technologie betonových konstrukcí, doplněný výraznými prvky z konstrukční oceli. Statické schéma bylo navíc komplikováno skutečností, že hlavní provozní osy objektu, představující páteř půdorysně eliptické obchodní galerie, jsou odkloněny od základního pravoúhlého osového systému. K ONCEPCE NOSNÉ KONSTRUKCE Hybridní skeletová konstrukce má hlavní modulovou osu v jednom směru převážně v rozteči 16,1 m a ve druhém směru značně proměnlivou. Z části pravidelné okrajové trakty objektu jsou uprostřed ovlivněny eliptickým uspořádáním šikmo orientované obchodní pasáže, která zcela narušuje modulový systém. Nejen v této části je však modulová síť narušena. Vertikální konstrukce tvoří prefabrikované sloupy a monolitická ztužující, z hlediska funkčního komunikační, jádra. Stropní konstrukce jsou kombinované: prefabrikované nebo monolitické. Stanovení oblastí s použitím prefabrikovaných či monolitických stropů bylo vázáno na využití nejvýhodnějších vlastností buď monolitické, nebo prefabrikované technologie. Tam, kde byla skladba stropní konstrukce pravidelná, bez anomálií dispozičních i statických, byly použity prefabrikované dílce a tam, kde se vyskytovaly nepravidelné dispozice s množstvím otvorů různých velikostí a tvarů, jako průhledy v pasáži a otvory pro eskalátory, byly použity monolitické desky (obr. 1 a 2). Zastřešení je většinou provedeno z prefabrikovaných dílců, střední část je tvořena monolitickou železobetonovou deskou s eliptickým půdorysem. Výrazným prvkem zastřešení je ocelová konstrukce eliptického světlíku propojující oba typy střešních betonových konstrukcí. Další ocelová konstrukce je použita u vstupní věže s prosklenou fasádou. Obr. 6 Strop s žebrovými panely Fig. 6 Ceiling with ribbed panels B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

18 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 8 Střešní konstrukce s vaznicemi Fig. 8 Floor structure with the purlins Obr. 7 Detaily osazení stropní a střešní konstrukce Fig. 7 Details of the mounting of the floor and roof structure Konstrukce není dilatována. Namáhání od objemových změn betonu je zachyceno přídavnou výztuží. Konstrukce komerčně využívaných podlaží jsou navrženy na užitné zatížení 5 kn/m 2, střecha na 3,5 kn/m 2 a garážová stání na 2,5 kn/m 2. Objekt je založený prostřednictvím vrtaných pilot. Průběžné sloupy jsou uloženy do kalichů hlavic, dělené sloupy jsou uloženy na horní plochu zhlaví pilot, pod stěnami jsou betonové převázkové pásy. Prefabrikované konstrukce Prefabrikovaná konstrukce byla navržena v oblastech střešních a stropních konstrukcí vyznačujících se možností vytváření dvoustupňového, ponejvíce pravoúhlého, nosného systému. Primární systém tvoří rámové příčle či nosníky a sekundární systém stropní předem předpjaté panely dutinové nebo žebrové, u střechy vaznice. Zatímco stěny komunikačních jader jsou monolitické, všechny sloupy jsou prefabrikované, buď průběžné v kombinaci s prefabrikovanými stropy, nebo dělené u vylehčených monolitických deskových stropních či střešních konstrukcí. Třípodlažní budova má dva stropy a střechu s konstrukčními výškami 3,85, 6 a 5,7 m (obr. 3 a 4). Primární nosný systém tvoří příčně orientované rámy situované v převážně pravidelné osové vzdálenosti 16,1 m. Rozdílné délky rámových příčlí v druhém směru vyplývají z nepravidelného uspořádání sloupů v tomto směru v závislosti na komplikované dispozici stavby. Velká část rozponů je v rozmezí 9 až 10,7 m. Krajní meze dosahují minimální hodnoty 2,85 m a naopak maximální hodnoty 15,6 m. Vymezující hodnota konstrukční výšky stropní konstrukce 0,8 m vedla k návrhu zdvojených rámových příčlí a maximálně vylehčených předpínaných stropních panelů pro modul 16,1 m. Pro strop nad suterénem určeným k parkování osobních vozidel byly navrženy deskové předem předpjaté panely PAR- TEK s tloušťkou 400 mm. Souvislá spodní plocha panelů vyhovovala přichycení tepelně izolačních podhledových vrstev. Zvětšená světlá výška mezi rámovými příčlemi působí fyziologicky příznivě (obr. 5). Pro další strop, nacházející se v prostředí společensko-obchodních aktivit, byly navrženy předem předpjaté panely TT výšky 710 mm spřažené s membránou tlošťky 90 mm. Mají snížené uložení na spodní příruby rámových příčlí. Použití TT panelů vyplynulo z požadavků uživatele na možnost dodatečného vytváření i větších otvorů v deskách mezi žebry a vedení rozvodů v prostoru vymezeném žebry a spodní plochou tenké stropní desky (obr. 6). Rámové příčle pro oba druhy stropu jsou prakticky shodné. Pozůstávají ze dvou dodatečně spojovaných dílců průřezu tvaru Z. Jednotlivé dílce s šířkou 440 mm a výškou 680 mm mají spřahovací třmeny vyčnívající nad vrchní, záměrně zdrsněnou, plochu. V montážním stádiu jsou mezi sebou v podélné stykové spáře propojeny místně svařovými spoji a ve styku nad podporou je zabudovaná Obr. 9 Oblast hlavního vstupu s vazbou na podlaží Fig. 9 Main entrance space adjoined to the storey 16 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

19 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 10 Detail eliptického obvodu prefabrikované konstrukce Fig. 10 Detail of the elliptic periphery of the prefabricated structure Obr. 12 Atypická skladba stropní konstrukce s otvorem pro uložení eskalátoru Fig. 12 Atypical composition of the floor structure with an opening for the escalator placement Obr. 11 Detail styku prefabrikované konstrukce s uložením ocelového prostorového příhradového vazníku Fig. 11 Detail of the joint of the prefabricated structure and the placing of the spatial steel Belgian truss Obr. 13 Komplikovaný detail styku dílců v oblasti otvoru pro eskalátor Fig. 13 Complicated detail of the joint of the segments in the space of the escalator opening spodní vrstva podélné vrchní výztuže stykována svařením pomocí příložek. Horní vrstva podélné výztuže je dodávána jako volně uložená s dílci a po jejich uložení zasunuta nad podporu. Následuje spřažení s nadbetonovanou vrstvou vázanou na membránu stropní části konstrukce s TT panely (obr. 7). Střešní konstrukce má půdorysně shodné rozpony se stropy. Dle požadavku investora bylo pro návrh střešních dílců uvažováno s užitným zatížením 3,5 kn/m 2 tak, aby bylo možné umístit technologické jednotky v kterémkoliv místě střešní plochy. Namísto rámových spojitých příčlí jsme navrhli prosté nosníky s průřezem tvaru obráceného písmene U. Přímo nad jejich žebra jsou uloženy železobetonové vaznice délky 16,1 m převážně v rozteči 2 m. Vaznice jsou sedlové s průřezem T výšky 0,9 až 1,06 m. Snížené uložení 0,34 m a sestupný náběh spolu se třemi kruhovými otvory ve stojině umožňují bezkonfliktní vedení rozvodů. Všechny dílce stropní i střešní konstrukce jsou ukládány prostřednictvím gumových ložisek (obr. 8). Sloupy jsou v návaznosti na prefabrikovanou konstrukci průběžné s konzolami a mají délku až 17,1 m na celou výšku budovy. Sloupy hlavního nosného systému mají jednotný čtvercový průřez se stranou 0,5 m a jsou vetknuté do kalichů hlavic pilotových základů. Sloupy v návaznosti na monolitické stropní desky jsou dělené s kruhovým průřezem průměru 0,6 m. Z výrobního hlediska a využitelnosti formovací techniky jsme preferovali unifikaci průřezů sloupů, příčlí, nosníků i stropních panelů. Nepravidelnostmi v návaznostech na monolitické konstrukce, obvody, komunikační jádra a prostupy vzniklo velké množství atypů a opakovatelnost dosáhla nízké hodnoty, jak vyplývá z údajů v tab. 1. K význačnějším anomáliím patří: hlavní vstup halového charakteru s výškou 12 m nad půdorysem 20,6 x 17 m (obr. 9), návaznost na střešní ocelovou konstrukci s eliptickým půdorysem (obr. 10 a 11), návaznost na eskalátory, komunikační jádra a monolitické stropní desky (obr. 12 a 13), propojení na stávající budovu TESCO 2. etapa (obr. 14), skrytá konzola příčle s celkovou výškou uzlu 0,8 m (obr. 15). Pro výrobu prefabrikovaných dílců byly použity betony C30/37 až C45/55. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

20 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 16 Vylehčení monolitické stropní desky tvarovkami U-boot Fig. 16 Lightweighted monolithic ceiling slab using U-boot trim tiles Monolitické konstrukce Vzhledem k poměrně velkým rozponům stropních konstrukcí až 16,1 x 13 m, bylo v předchozích stupních projektové dokumentace uvažováno o jejich dodatečném předpínání. Velké množství otvorů a jejich dispozice, zejména ve stropní desce Obr. 14 Krajní nosník na rozpon 15,6 m s návazností na stávající objekt Fig. 14 Outside beam for the span of 15.6 m adjacent to the existing building Obr. 15 Skryté uložení příčle na kruhový sloup s konzolou Fig. 15 Hidden placement of the cross beam on the circular column with a cantilever nad 1. NP, však nedovolovaly navrhnout vedení předpínací výztuže v optimálních dráhách, což vedlo k nepříliš hospodárnému využití materiálů. Proto byla navržena koncepce železobetonových desek vylehčených plastovými tvarovkami tak, aby při relativně vysoké tuhosti průřezu a příznivých deformačních vlastnostech konstrukce nespotřebovala velkou část své únosnosti na vysokou vlastní tíhu. Pro vylehčení byly použity tvarovky z recyklovaného plastu U-boot (obr. 16). Oblasti u sloupů, okrajů, pod lokálním zatížením či jinak staticky exponované nejsou vylehčené. Po optimalizaci byl pro návrh průřezu a jeho vyztužení použit výpočetní model desky s náhradní tuhostí v místech vylehčení, který při poměrně jednoduchých vstupních údajích dával velmi uspokojivé výsledky ve srovnání s přesnými trámečkovými Obr. 17 Schéma příčného řezu vylehčenou železobetonovou monolitickou deskou Fig. 17 Diagram of the cross-section of a lightweight monolithic reinforced concrete slab nebo deskostěnovými výpočetními modely, které byly při kalibraci modelu použity. Na stycích monolitických a prefabrikovaných částí konstrukce je výztuž při horním povrchu provázána. Monolitické desky jsou uloženy na prefabrikované sloupy a průvlaky bez zvláštních úprav. Nad 1. PP je v části nástupního plata a ve všech oblastech kolem eskalátorů a schodišť monolitická stropní deska celkové tloušťky 500 mm a je tvořena 90mm horní a spodní membránou a vylehčovacími tvarovkami výšky 320 mm osazenými v rozteči 700 x 700 mm. Půdorysné rozměry tvarovky jsou 520 x 520 mm, takže trámečky v desce mají šířku 180 mm (obr. 17). Monolitická deska nad 1. NP tvoří střední nesymetrickou část obchodní pasáže. Má výrazně nepravidelný tvar s rozpony až 13 m a obsahuje řadu rozměrných nesymetrických otvorů z architektonického hlediska průhledů do nižšího podlaží (obr. 18). Vzhledem k velkému množství Tab. 1 Tab. 1 Četnost prvků tyčovina Number of elements poles Počet kusů Počet typů Opakovatelnost Typ dílce Sloupy dělené ,5 Sloupy průběžné ,5 Nosníky ,2 Průvlaky ,5 Vaznice ,9 Ztužidla ,7 Základové nosníky ,3 Celkem ,9 18 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY

H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY HYBRID OF THE TESCO LETŇANY COMMERCIAL C E N T R E H ANA ŠELIGOVÁ, PAVEL ČÍŽEK, M ICHAL SADÍLEK, MARTIN VAŠINA Článek popisuje prostorově náročnou

Více

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT

DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT DOSTAVBA AREÁLU FIRMY KIEKERT Pavel Čížek, Zora Čížková, Martin Vašina 1 Úvod Dostavba areálu firmy KIEKERT CS s.r.o. v Přelouči nebyla jednoduchá. Halové objekty skladu a expedice s přímou návazností

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA

KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA KAZETOVÉ STROPY PRO VELKÉ ROZPONY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZA Petr Hájek, Ctislav Fiala 1 Úvod Železobetonové kazetové konstrukce se tradičně uplatňují především při realizaci velkorozponových zastropení.

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Nosné konstrukce 1. Svislé konstrukce 2. Vodorovné konstrukce 3. Konstrukční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce 2. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce 2 Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009 STROPNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŢADAVKY Základní funkce a poţadavky architektonická funkce a poţadavky - půdorysná variabilita - estetická funkce - konstrukční tloušťka stropu statická funkce a poţadavky

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná

Stropní konstrukce, která Vás unese. lehká levná bezpečná Stropní konstrukce, která Vás unese lehká levná bezpečná VÝHODY je stropní konstrukce použitelná pro všechny typy staveb (rodinné domky, bytové domy, průmyslové stavby, rekonstrukce atd.). Skládá se z

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY TENDENCE A SMĚRY VÝVOJE snižování materiálové náročnosti snižování energetické náročnosti ochrana životního prostředí humanizace staveb a životního prostředí sídel realizace staveb

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY. Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení 1 STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD Použití a konstrukce: - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků Modulová osnova systém os, určující polohu hlavních nosných prvků čtvercová, obdélníková, (trojúhelníková, lichoběžníková, kosodélná) pravidelná osnova - opakovatelnost dílů, detailů, automatizace při

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 1. Konstrukční systémy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SPECIFIKACE AKCE Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝROBNÍCH HAL NA POZEMCÍCH PARC.Č. 724/51, 724/55 A 724/6 V K.Ú. Č.BUDĚJOVICE 6 SO 01 ZATEPLENÍ STŘECH NA P.Č. 724/51, 724/55 A ČÁST 724/6 Část : D1.2 - Konstrukční část Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavební konstrukce Druh zkoušky: profilová - povinná 1. Dimenzování dřevěných trámů na ohyb 2. Dimenzování dřevěných sloupů 3. Dimenzování ocelových sloupů 4.

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Stavební úpravy ve zdivu - překlady Ztužující konstrukce pozední věnce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Stavební úpravy ve zdivu Překlady - Dveřní otvory. - Okenní otvory. - Výklenky,

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39

VODOROVNÉ KONSTRUKCE POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ strana 39 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových

Více

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách

Posi-Joist TM Stropy. Dostupné v šesti standardních výškách Posi Posi-Joist TM MiTek Contact Details and Logo Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek STROPY STĚNY STŘECHY Posi-Joist TM Stropy Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy

Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy Pozemní stavitelství I. Konstrukční systémy I. ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE: Stěnový Skeletový Kombinovaný Zvláštní 2 A. Stěnový systém a) Podélný b) Příčný c) Obousměrový 3 Ad a) Podélný stěnový systém

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více