5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS"

Transkript

1 5/2006 S TAVBY PRO VOLNÝ ČAS

2 SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / B ETON V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE T ICINA P ROČ V P O D T I T U L U TOHOTO Č Í S L A N E J S O U STAVBY PRO KULTURU? Z E L E N Ý MOST NÁVRAT ŽIVOTA V PŘÍKLADECH ÚSPĚŠNÝCH R E V I T A L I Z A C Í K A M E N O L O M Ů /2 /56 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel./fax: M ARIO B OTTA /58 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / R E K O N S T R U K C E K R U H O V É HALY T E C H N I C K É FAKULTY ČZU V P R A Z E 6-S UCHDOLE 12/ J E N MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU B ETONOVÉ SOCHY NA Š PILBERKU NAD B R N E M H YBRIDNÍ KONSTRUKCE OC TESCO L ETŇANY /62 /14 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax: / P AMÁTNÍK L I D I C E NOVÁ AUDIOVIZUÁLNÍ EXPOZICE

3 O BSAH Ú VODNÍK P ROČ V PODTITULU TOHOTO ČÍSLA NEJSOU STAVBY PRO KULTURU? Petr Hájek /2 P ROFILY VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I NŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ /4 O BRAZOVÁ PŘÍLOHA VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I NŽENÝRSKÁ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ /6 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE R EKONSTRUKCE KRUHOVÉ HALY TECHNICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE 6-SUCHDOLE Jana Margoldová /8 J EN MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU Radek Brandejs, Jan Žalský /12 H YBRIDNÍ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO CENTRA TESCO LETŇANY Hana Šeligová, Pavel Čížek, Michal Sadílek, Martin Vašina /14 B ETON V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE TICINA Jana Margoldová /20 M ATERIÁLY A TECHNOLOGIE V YUŽITÍ VYSOKO PEVNOSTNÍCH NESMRŠTIVÝCH MALT PŘI VÝSTAVBĚ Z PREFABRIKÁTŮ Roman Nepraš, Igor Kotulán /24 S AMOZHUTNITELNÝ BETON Hajime Okamura, Masahiro Ouchi /28 S ANACE H ODNOCENÍ PROSTŘEDKŮ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY ŽELEZOBETONU EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ KOEFICIENTU ODPORU PROTI DIFÚZI CO 2 Václav Pumpr, Zdeněk Vávra /34 V ĚDA A VÝZKUM M ETODY RYCHLÉHO STANOVENÍ DIFUZIVITY CHLORIDŮ V BETONU Marta Kosior Kazberuk /38 N ORMY JAKOST CERTIFIKACE M EDZNÝ STAV PRETVORENIA PODĽA EN S UPLATNENÍM VPLYVU NORMÁLOVEJ SILY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRVKOCH Ivan Harvan /50 E KOLOGIE Z ELENÝ MOST NÁVRAT ŽIVOTA V PŘÍKLADECH ÚSPĚŠNÝCH REVITALIZACÍ KAMENOLOMŮ Jana Margoldová /56 S PEKTRUM M ARIO BOTTA Kateřina Jakobcová, Jana Margoldová /58 A KTUALITY P AMÁTNÍK LIDICE NOVÁ AUDIOVIZUÁLNÍ EXPOZICE /57 T EKUTÝ KÁMEN NOVÁ ARCHITEKTURA BETONU Recenze /61 B ETONOVÉ SOCHY NA ŠPILBERKU NAD BRNEM /62 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /64 F IREMNÍ PREZENTACE BETOSAN /13 PROFIMAT /27 BASF /33, 43 I NG. SOFTWARE DLUBAL /41 NEMETSCHEK /55 M OTT MACD ONALD /61 H A-BE BETONCHEMIE /63 Ročník: šestý Číslo: 5/2006 (vyšlo dne ) Vychází dvouměsíčně Vydává BETON TKS, s. r. o., pro: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Vydavatelství řídí: Ing. Michal Števula, Ph.D. Šéfredaktorka: Ing. Jana Margoldová, CSc. Předplatné a distribuce: Kateřina Jakobcová, DiS Redakční rada: Doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., Luděk Bogdan, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Zdeněk Gärtner, Ing. Jan Gemrich, Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Jan Kupeček, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. Ervin Severa, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Grafický návrh: DEGAS, grafický ateliér, Heřmanova 25, Praha 7 Ilustrace na této straně: Mgr. A. Marcel Turic Sazba: 3P, s. r. o., Staropramenná 21, Praha 5 Tisk: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 Adresa vydavatelství a redakce: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce, objednávky předplatného a inzerce: tel.: Roční předplatné: 540 Kč (+ poštovné a balné 6 x 30 = 180 Kč), cena bez DPH Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. Foto na titulní straně: Venkovní amfiteátr u kruhové haly ČZU v Praze-Suchdole, foto: Michal Linhart E XPERIMENTÁLNE OVERENIE ODOLNOSTI SPRIAHNUTÝCH OCEĽBETÓNOVÝCH STĽPOV Štefan Gramblička, Pavol Valach /44 VSL SYSTÉMY ANNAHÜTTE /3. S T R A N A O B Á L K Y /4. S T R A N A O B Á L K Y BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 1

4 P ROČ V P O D T I T U L U TOHOTO Č Í S L A N E J S O U STAVBY PRO KULTURU? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v původním ročním plánu bylo páté číslo našeho časopisu zaměřeno pro prezentaci betonových staveb určených pro volný čas a kulturu. Chtěli jsme ukázat, že beton je využitelný nejenom pro nosné konstrukce bytových staveb a administrativních budov, pro mosty, silnice, přehrady a další inženýrské konstrukce. Chtěli jsme ukázat Obr. 1 Papežská audienční síň ve Vatikánu, rozpětí 80 m, Pier Luigi Nervi 1968, a) detail stropu, b) celkový pohled a) b) a) Obr. 2 Vstupní hala Louvre, Paříž, I. M. Pei, 1989, a) vstupní prostor se schodištěm, b) detail kazetového stropu b) beton v extrémnějším využití ve sportovních stavbách, ale především jako materiál umožňující vytvářet vysoce estetické prostředí divadel, muzeí, koncertních sálů, kostelů a dalších staveb pro kulturní vyžití a odpočinek. V zahraničí je i v současnosti nespočet příkladů krásných reprezentativních staveb, které se za svoji betonovou podstatu nestydí a naopak se jí chlubí ponecháním kvalitně zpracovaného betonového povrchu na exteriérových i interiérových plochách. Nejde o nic nového. Vzpomeňme na stavby italského architekta (nebo snad 2 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

5 betonáře?) Pier Luigi Nerviho, které svojí pavučinovou lehkostí deklarují konstrukční efektivitu betonu a současně vytvářejí ornamentální výzdobu srovnatelnou s odlehčenými žebrovími katedrál z vrcholného období gotiky. Takové konstrukce pak snadno mohly být vybrány i pro takové stavby, jako je papežská audienční síň ve Vatikánu (obr. 1) v těsném sousedství katedrály Sv. Petra. I v současnosti je beton často využíván jako materiál na jedné straně vhodně kontrastující s historickým slohem a na straně druhé jej esteticky doplňující. Pod skleněnou pyramidou nového vstupu do Louvru v Paříži se otvírá velkorysá vstupní hala zastropená betonovým kazetovým stropem vytvářejícím otevřený komunikační prostor se vstupy do jednotlivých křídel zámku (obr. 2). Když už jsme v Louvru, stačí projít Tullerijskými zahradami a navštívit nově zrekonstruovanou Oranžerii, která byla otevřena teprve před pár měsíci. Celý vnitřek byl nově vybudován ze železobetonu, ponechaném v interiéru bez další povrchové úpravy s přiznanými stahovacími sponami a spárami bednicích desek. Kontrast betonové konstrukce s obrazy impresionistů umocňuje estetický dojem z obojího a beton se stává součástí nejenom konstrukce, architektury, ale i designu vlastní expozice (obr. 3). Je zřejmé, že takovéto pojetí architektury vyžaduje maximální kvalitu provádění betonové konstrukce. Na kultivaci kvality se a) Obr. 3 Rekonstruovaná Oranžerie v Paříži, a) příčná betonová stěna, b) galerie, c) expozice impresionistů b) c) zaměřil úvodník v minulém čísle. A právě proto nás při sestavování tohoto čísla napadlo, zda požadovaná kvalita povrchů a jejich náročnost nestojí za skutečností, že u nás není v současnosti realizováno mnoho reprezentativních staveb pro kulturu, které by svoji betonovou podstatu prezentovaly tak, jak je tomu v uvedených a řadě dalších případů ze zahraničí. Je i možné, že naši architekti se podvědomě bojí tímto způsobem beton používat ať již z důvodů rizika dosažené kvality výsledku nebo s tím spojených vyšších nákladů. Nebo je to tím, že se nikdo z architektů nebo betonářů nechtěl pochlubit? A tak nám nezbylo nic jiného než s ohledem na chybějící příspěvky z oblasti kulturních staveb z původně plánovaného názvu stavby pro kulturu vymazat. Věříme však, že zvyšování kvality betonových konstrukcí povede k většímu využívání pohledového betonu i v reprezentativních stavbách vyžadujících vysokou míru estetické i technické kvality. Doc. Ing. Petr Hájek, CSc. předseda redakční rady časopisu B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 3

6 P ROFILY PROFILES VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I N Ž E N Ý R S K Á PROJEKTOVÁ K A N C E L Á Ř Společnost VIN Consult se specializuje převážně na dopravní stavitelství a statiku konstrukcí. Firma zajišťuje všechny fáze předprojektové a projektové přípravy včetně výkonu inženýrské činnosti v oborech: vyhledávací studie, studie proveditelnosti územně plánovací dokumentace dokumentace pro územní a stavební řízení tendrová, prováděcí a výrobní dokumentace autorský a stavební dozor poradenská a konzultační činnost Společnost VIN Consult, s. r. o., byla založena v roce 1993 s majetkovou účastí německé firemní skupiny Inros-Lackner. Pracovní tým společnosti tvoří přibližně patnáct zaměstnanců a řada stálých externích spolupracovníků. F IREMNÍ SKUPINA Firemní skupina INROS-LACKNER se sídlem v Brémách a Rostocku, SRN, oslavila v letošním roce sedmdesát let existence. Skupina vznikla spojením dvou větších inženýrských firem Prof. Dr. Lackner a Partner GmbH se sídlem v Brémách (založena 1936) a INROS Planungsgesellschaft mbh se sídlem v Rostocku (založena 1950), spolu s řadou menších projekčních kanceláří v Německu. S nástupem globalizace a velkých projektů bylo nutno firemní strukturu zjednodušit a zprůhlednit, proto byla firemní skupina v roce 2001 transformována do akciové společnosti Inros Lackner AG s pobočkami po celém Německu. V mezinárodním měřítku je přítomna prostřednictvím poboček v Guineji, Indonésii, Kamerunu, Pákistánu, Kambodži, Togu a Vietnamu a zastoupeními v Egyptě, Bangladéši, Namibii, Mozambiku, Tanzanii a Thajsku. Společnost zaměstnává přibližně 250 inženýrů a zajišťuje komplexní škálu projektových, inženýrských a konzultačních činností. VIN Consult, s. r. o., je v rámci firemní skupiny koncipována jako specializovaná inženýrská kancelář, jejíž projektová činnost je směřována do dvou hlavních oborů: mosty, inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb - novostavby a rekonstrukce mostních a inženýrských objektů - nosné konstrukce budov a průmyslových staveb - základové konstrukce, pilotové rošty, stavební jámy, konstrukce v interakci se zeminou - železobeton a předpjatý beton, spřažené konstrukce, ocelové a dřevěné konstrukce - speciální statika, fyzikální a geometrická nelinearita, stabilitní problémy silniční a vodohospodářské stavby, městské inženýrství, dopravní řešení - dopravní stavby v extravilánu i městském prostředí - dopravní studie, kapacitní výpočty, návrhy křižovatek - projekty venkovních inženýrských sítí - koordinace profesí a generální projektantství H ISTORIE A PROFESNÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V devadesátých letech zpracovávala společnost VIN Consult řadu projektů komunikací a mostních objektů pro zákazníky v Německu. Ze zajímavých staveb je možno jmenovat například zvedací most přes řeku Uecker v Ueckermünde. Tato činnost byla ve větším rozsahu s ohledem na vývoj nabídky a poptávky koncem devadesátých let ukončena. Trvalá spolupráce se sesterskými organizacemi v Německu včetně výměny inženýrů však nadále pokračuje. Na domácím trhu jsou dominantními klienty TSK hl. m. Prahy a OMI MHMP. K zajímavým projektům devadesátých let patří např. trojúhelníkový rampový objekt Západního mostu přes Plzeňskou ulici v Praze. Spolupráce s firmou SSŽ, a. s., závod Řevnice vyústila v návrh technologie tenkostěnných obloukových přesypaných mostů TOM2 s první realizací v Nýřanech u Plzně. Společnost VIN Consult se kromě zpracování vlastní projektové dokumentace podílela na vývoji technologie TOM2 a metodice výpočtu železobetonové konstrukce dle teorie 2. řádu (obr. 1). Značný rozsah měly projekty mostních objektů pro investory ze Slovenské republiky, které zpracovávala společnost VIN Consult ve spolupráci s firmou Geoconsult Bratislava, např. kompletní projektovou dokumentaci mostních objektů dálničního úseku Horná Streda Nové Mesto nad Váhom, soustavu estakád mimoúrovňové křižovatky Dolný Hričov u Žiliny aj. Dalším oborem projektové činnosti byly návrhy prefabrikovaných skeletů, kde společnost úzce spolupracovala s výrobcem Prefa Praha, a. s., patřící do skupiny Heberger. K realizovaným objektům v Praze patří např. IKEA na Zličíně nebo Bauhaus v Dolních Chabrech. Po založení samostatné projekční skupiny Prefa Praha koncem devadesátých let byla i tato spolupráce ve větším rozsahu ukončena. P ROJEKTY 1994 až až až až až 2000 Strahovský tunel, Západní most přes Plzeňskou ulici Zvedací most Ueckermünde v SRN Přemostění rokle na II/115 Černošice-Vráž Přemostění řeky Tollense Demmin v SRN Přemostění řeky Peene Malchin v SRN Obchvat Louny, Přeložka I/27 a I/28, obj. 205, 214 Přemostění dráhy v rámci úpravy přístavu Sassnitz-Mukran v SRN I/6 severní obchvat Chebu, Most na MÚK I/9 a I/21 Obchvat Weselsdorfu, mostní objekty BW1, BW2 v SRN Dálnice D61 Horná Streda-Nové Mesto nad Váhom Dálniční přivaděč Trenčín, mostní estakáda obj. 2010/2 ESO kolem Prahy, stavba 517, mostní objekty v křižovatce Evropská Dálnice D18, Estakáda Dolný Hričov, SR Výstavba silnice Skalité-SR/PR, SR Jeřábová dráha Lürssen Bremen, SRN Přestavba území Holzhalbinsel Wismar, SRN Koncem devadesátých let se společnost VIN Consult začala profilovat v projektech hybridních a spřažených konstrukcí. Při návrhu rozsáhlých staveb obchodních středisek a multifunkčních objek- 4 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

7 P ROFILY PROFILES tů je možné výhodně uplatnit zkušenosti z projektování mostních konstrukcí (předpětí, dilatační celky, komplexní přístup k návrhu), prefabrikovaných skeletů (detaily prefabrikace, spřažené konstrukce) i zakládání staveb. Jedním z prvních realizovaných projektů byl čtyřpodlažní parking Zábavního centra Černý most, kde byla při návrhu uplatněna řada moderních technologií a netradičních postupů (stavba byla oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce v letech 1996 až 2000 ). Následovaly projekty Europark Praha, Bytový komplex Rubeška II, Galerie Vaňkovka v Brně, Obchodní centrum Praha-Chodov, Sběrný poštovní uzel Brno, v současné době je rozpracován projekt Bondy centra v Mladé Boleslavi. Řadu těchto staveb, jejichž realizace je požadována ve velmi krátkých termínech a definitivní konstrukční řešení je často upřesňováno až v průběhu realizace, vyprojektovala společnost pro Divizi betonových konstrukcí Skanska CZ. Spolupráce s dodavatelem, který disponuje všemi technologiemi betonového stavitelství, vytváří předpoklady pro skutečnou optimalizaci nosné betonové konstrukce. P ROJEKTY 1999 až 2001 Lübeck-Travemünde, Přístavní molo č. 6 a 6a (SRN) Mostní nadjezdy křižovatky BAB A20 Prenzlau-Nord 2000 Uckermark (SRN) Zábavní centrum Černý most Jeřábová dráha BREMER VULKAN (SRN) 2001 Areál firmy REUS Plzeň-Karlov Technologický park Pekařská 2002 Obchvat Brod nad Tichou, mosty přes vodoteč a polní cestu Optimalizace TÚ Ústí n. O. - Č. Třebová, Nadjezd Třebovské ulice 2002 až 2003 Přeložka železniční trati Mladá Boleslav, mostní objekty Výrobní hala firmy Brose Kopřivnice 2003 Bytový komplex Rubeška II, Praha 9 Obchvat Ostrov, mostní objekt SO 206 Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. - Vysočany, Libeň, 2002 až 2006 Holešovice Havel-Oder Wasserstrasse, podjezd železnice u Eberswalde (SRN) Dálnice D3 Mezno-Chotoviny, most přes vodoteč u Rzavé 2004 Průjezd železničním uzlem Ústí n. Labem Podjezd Dammwiesenstrasse pod železnicí Hamburg-Wandsbek (SRN) Obchodní galerie Vaňkovka Brno 2004 až 2005 Centrum Praha Jih Chodov, Budova A východ SPU Brno, Sběrný přepravní uzel 2005 až 2006 Rokytka, rozvoj území cyklostezka, mostní objekty Administrativní centrum E-Gate, Praha Bondy centrum Mladá Boleslav komplexním 3D systémem ESA PT firmy SCIA CZ a expertním programem pro nelineární železobeton firmy Červenka Consulting. Specialitou jsou geotechnické výpočty, nelineární statika a konstrukce v interakci se zeminou. S ohledem na velikost firmy a náročné programové vybavení je naprostou prioritou vysoká kvalita a flexibilita služeb. Společnost je orientována spíše na netradiční individuální návrhy než rutinní projektování. Projekty mohou být zpracovány podle ČSN, DIN nebo EN dle požadavků klienta. V současné době je však jednoznačně preferováno projektování dle evropských norem. Pracovní pobyty zaměstnanců VIN Consult u sesterských společností v SRN umožňují výměnu znalostí a využití know-how firemní skupiny, projektování pro náročné zahraniční klienty vytváří rovněž předpoklady pro přechod na evropský trh z hlediska kvality i legislativy projektové činnosti. Ve společnosti byl v roce 1999 zaveden systém řízení jakosti dle ČSN ISO 9001, firma je pojištěna na profesní odpovědnost z výkonu činnosti pro ČR a SRN. Vedení firmy si plně uvědomuje, že kvalitní programové vybavení není zárukou kvality projektového řešení. Podstatné pro úspěšný výsledek je vždy účinné řízení projektu a týmová práce. a) Ing. Vladimír Vančík, CSc. VIN Consult, s. r. o. Jeremenkova 763/88, Praha 4 tel.: Obr. 1 Tenkostěnný obloukový přesypaný most TOM2, a) analýza konstrukce, b) sestava konstrukce před zasypáním V YBAVENÍ A STRATEGIE FIRMY Programové vybavení společnosti je na vysoké úrovni, trvalá kontinuita software je zajištěna servisními smlouvami se všemi klíčovými dodavateli. Zpracování projektů je plně digitální, používány jsou grafické systémy Allplan-Nemetschek (inženýrské konstrukce a statika) a CARD/1 (silniční a vodohospodářské stavby). Výpočetní software pro statiku konstrukcí umožňuje zpracování velkých úloh a optimalizaci řešení. Společnost využívá kompletní řadu statických programů firmy RIB Stuttgart s vlajkovou lodí TRIMAS (3D stěnodesky s předpětím a objemovými prvky podloží, s možností nelineárního výpočtu), doplněnou dalším b) B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 5

8 VIN CONSULT, SPOL. S R. O., I N Ž E N Ý R S K Á PROJEKTOVÁ K A N C E L Á Ř ESO kolem Prahy, stavba mostní objekty v křižovatce Evropská, klient ŘSD ČR, mostní DSP 1997, DZS 1998, realizace Express ring road round Prague,construction 517 bridge structures at the Evropská crossroads, client of ŘSD CR Areál EUROPARK Praha-Štěrboholy, klient Europark Shopping Center Praha, tendrová dokumentace a RDS 2001, realizace zahájena Area of EUROPARK Praha-Štěrboholy, client of Europark Shopping Center Praha Zvedací most Ueckermünde, SRN, RDS , realizováno Bascule bridge Ueckermünde, FRG Zábavní centrum Parking Černý most, klient Intershop Praha, změna DSP a RDS 2000, realizace 2000, stavba byla oceněna titulem Vynikající betonová konstrukce Entertainment Centre Černý Most Parking, client of Intershop Praha, The construction was awarded the title Outstanding Concrete Structure Západní most přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici rampové mosty, klient OMI Praha. RDS , realizováno West bridge across Plzeňská and Kartouzská Streets

9 Obchodně společenské centrum Vaňkovka Brno, klient ECE Hamburg, RDS 2004, realizace 2004 Trade and Entertainment Centre Vaňkovka Brno, client of ECE Hamburg Přemostění Třebovské ulice v Ústí nad Orlicí, klient ČD SS Praha, PSŘ 2000, DPSŘ 2002, realizace 2002 Bridging of Třebovská Street in Ústí n.orlicí, client of the Czech Railways SS Praha Rokytka, rozvoj území cyklostezka, Lávka přes Ocelářskou ulici, klient OMI Praha, DÚR 2005, DSP 2006 Rokytka, area development cycle path, footbridge over Ocelářská Street, client of OMI Praha Obchodní centrum Praha-Chodov, Budova A východ, klient Rodamco Europe, RDS 2004, realizace Trade Centre Praha-Chodov, Bldg A East, client of Rodamco Europe

10 R E K O N S T R U K C E K R U H O V É HALY T E C H N I C K É FAKULTY ČZU V PR A Z E 6-SUCHDOLE RECONSTRUCTION OF THE CIRCULAR HALL OF THE TECHNICAL FACULTY OF THE AGRICULTURAL U N I V E R S I T Y I N P R A G U E 6 SUCHDOL Článek popisuje adaptaci experimentálního stavebního objektu kruhového půdorysu z konce šedesátých let minulého století na výstavní a přednáškové centrum s celoročním provozem. This paper describes an adaptation of an experimental construction with a circular floor plan built in the late 1960 s into an exhibition and lecture centre with an all-year operation. Nezaměnitelná podoba Haly strojů ČZU, experimentálního stavebního objektu z konce šedesátých let minulého století, a) b) c) Obr. 2 Nosné konstrukce rekonstruované Haly strojů: a) suterénní stěny a trámy stropu nad suterénem, b) stropní desky, c) skořepina střechy Fig. 2 Carrying structures of the reconstructed Hall of Machines: a) basement walls and ceiling beams above the basement, b) ceiling slabs, c) roof shell Obr. 1 Obnažená lana konstrukce střechy Fig. 1 Uncovered cables of the roof structure Obr. 3 Schéma skladby střechy Fig. 3 Diagram of the roof composition byla definována velkorozponovou lanovou střechou kruhového půdorysu o průměru 36 m kotvenou do vnějšího železobetonového prstence podpíraného soustavou dvaceti čtyř ocelových sloupů. Střešní plášť byl tvořen konvenční skladbou ocelových plotových sítí, jutových rohoží, škvárobetonové mazaniny a živičné povlakové krytiny. Původně volný středový světlík 9 m tvořený tangentami 72 nosných lan byl dodatečně zakryt samonosnou ocelovou konstrukcí. Hala byla uzavřena lehkým obvodovým pláštěm bez zateplení. Budova byla po celou dobu své existence využívána jako výstavní a garážový prostor zemědělské techniky. 8 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

11 R EKONSTRUKCE Smyslem a cílem stavebního záměru byla adaptace haly na celoroční provoz a její přestavba na výstavní a přednáškové centrum s celouniverzitní působností. Základním principem návrhu bylo za chování originální hmoty a geometrie haly při využití většiny jejích původních Obr. 4 Horní líc střešní desky s částečně provedenou dobetonávkou střešní desky Fig. 4 Top face of the roof slab with partially completed concreting of the roof slab nosných prvků. Do takto upravené vnější slupky byly pak vestavovány jednotlivé nové funkční jednotky. Do přízemí byly implantovány dva plnohodnotné přednáškové sály s kapacitou sedmdesát pět osob po stranách doprovázené autonomními bloky sociálního zařízení a občerstvení a doplněné vnějším ochozem, schodištěm a spojovací rampou do suterénu. Vnitřní dispozice lze měnit dle aktuálních potřeb uživatelů je možné i otevření přednáškových sálů na pódium pod světlíkem a přímé propojení všech hlavních prostor budovy. Výsledkem je vytvoření multimediálního prezentačního sálu o kapacitě až sto padesát osob úzce propojeného s výstavní plochou a navazujícího na další doplňkové provozy. Veškeré posuny a úpravy variabilního interieru jsou zajištěny mechanicky a probíhají v řádech několika minut. K ONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Konstrukční řešení rekonstrukce spočívá především v unikátní transformaci původní zátěžové lanové střechy na taženou železobetonovou skořepinu (membránovou desku) obdobného tvaru a mocnosti. Starý střešní plášť byl sejmut a byla ponechána pouze síť sedmdesáti dvou nosných lan (obr. 1). Ta pak byla po základním ošetření a konzervování inhibitorem Obr. 5 Horní líc střešní desky po jejím dobetonování na požadovanou tloušťku, před pokládkou tepelné izolace byla střešní deska dorovnána Fig. 5 Top face of the roof slab after the completion of its concreting to the required depth; the roof slab was levelled before thermal insulation placement Obr. 6 Spodní líc střešní desky během nanášení vyrovnávací vrstvy omítky Fig. 6 Lower face of the roof slab during the application of the levelling plaster layer V suterénu je umístěn vedle technických prostor kotelny, strojovny vzduchotechniky apod. i studentský klub. Ten výhodně využívá převýšené konstrukce podlahy hlediště poslucháren v přízemí. Zvenku je pak doplněn o stupňový amfiteátr z pohledového betonu využívaný pro venkovní posezení. Obr. 7 Spodní výztuže světlíku a pokládka tepelné izolace a hydroizolační fólie na střešní desku Fig. 7 Lower reinforcement of the skylight and placement of thermal insulation and waterproofing foil on the roof slab koroze z obou stran doplňována ocelovými sítěmi různých profilů a hustot (ze spodní strany KARI síť 5 / 150 x 150 mm ve dvou vrstvách opatřená pletivem a z horního líce KARI síť 8 / 150 x 150 mm) a nakonec plošně torkretovaným lehčeným betonem (beton třídy B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006 9

12 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE Obr. 8 Betonáž suterénních stěn Fig. 8 Concreting of basement walls B 20 s objemovou tíhou do 18 kn/m 2 ) zalita do železobetonové membrány. Na tu byla položena tepelná izolace a krytina z PE folie (obr. 2 až 7). zeď), oba výšky 400 mm (rozměr odpovídá únosnosti zeminy cca 200 kpa). Nosné konstrukce suterénu, stěny a deska byly provedeny jako hnědá vana. Do pracovních spar byl použit bitumenový pásek a pracovní spára byla ošetřena B systémem. Obr. 9 Výztuž šikmých trámů stropní desky nad suterénem Fig. 9 Reinforcing of slanting beams of the ceiling slab above the basement Základová deska tloušťky 180 mm je z betonu B 20 s výztuží při obou površích a v obou směrech. Vnější terénní schodiště je provedeno jako deskové s nadbetonovanými stupni. Vlastní deska schodiště z betonu B 20 má tloušťku 350 mm a je vyztužená při obou površích v obou směrech. Výkop suterénního prostoru byl prováděn postupně tzv. šachovnicovým způsobem a šířka jednoho úseku mohla být max. 1,5 m. Před zahájením prací byly podchyceny vlastní ocelové sloupy pomocí mikropilot, které přenášejí zatížení do podloží. Strop nad suterénem tvoří trámy o rozměru 300 x 500 mm se spolupůso- Obr. 10 Vstupní amfiteátr do vysokoškolského klubu, resp. do vlastní haly Fig. 10 Entrance amphitheatre of the university club or the hall itself Obr. 11 Železobetonová deska zastřešení hlavního vstupu do haly Fig. 11 Reinforced concrete slab of the porch above the pavement to the hall Spodní stavba byla po vynesení stávajících základových patek mikropilotami provedena z monolitického železobetonu (obr. 8 až 10). Nosné stěny byly navrženy tloušťky 300 mm z prolévaného bednění zalitého betonem B 20. Pod stěnami jsou pasy z prostého betonu B 20 šířky 600 mm (vnitřní zeď) a 900 mm (vnější 10 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

13 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES bící deskou tloušťky 200 mm. V místě hlediště jsou trámy ve sklonu dle hlediště a v prostoru komunikační uličky je jejich profil zmenšen na rozměr 300 x 300 mm. Stropní deska i trámy jsou z betonu B 20. Stupně hlediště byly provedeny technologií fixní (nerozebiratelné) dvojité podlahy a ve formě kompresní komory bez sekundárního krytí slouží pro rozvod VZT. Strop je podpírán sloupy z betonu B 20 rozměru 300 x 300 mm. Pod nimi jsou navrženy železobetonové patky o rozměru 1,5 x 1,5 m, výšky 400 mm (rozměr patky odpovídá únosnosti zeminy cca 200 kpa). novými technologiemi epoxidových pryskyřic na podlahách a vysokotlakých laminátů v metalických barvách na velkoplošných obkladech. Ty byly v silnější formě použity i jako nepravidelné závěsné výplně ve vnější hliníkové fasádě. Obr. 12 Interiéry haly: a) přednáškový prostor pro 150 osob, b) přednášková síň pro 75 osob, c) jeviště se světlíkem, d) vnitřní ochoz Fig. 12 Hall interiors: a) lecture space for 150 persons, b) lecture hall for 75 persons, c) stage with the skylight, d) interior gallery Architektonický návrh a projekt Statika Zhotovitel stavby Projekt a realizace HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o. Dr. Ing. Luboš Podolka MITTAG, s. r. o až 2005 V interiérech byly použity tradiční materiály jako pohledový či omítaný železobeton, sklo a dřevo v kombinaci se zcela Literatura: [1] Hala strojů ČZU Praha rekonstrukce Kruhové haly Technické fakulty, autorská zpráva HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o., [2] Podolka L., Štancl P.: Zkušenosti ze sanace Haly strojů na přednáškovou a konferenční aulu v areálu ČZU v Praze 6-Suchdole, příspěvek na konferenci Sanace WTA 2005 Z ÁVĚR Hala strojů je koncipována jako otevřená, bezbariérová a maximálně vizuálně propojená s vnějším okolím (obr. 11 a 12). Probíhající křivka betonové skořepiny je podpořena prosklením nadsvětlíků přednáškových sálů a nenarušuje ji žádný kontakt s výraznou vertikální hmotou. Veškeré rozvody vzduchotechniky a ústředního vytápění jsou vedeny zemí pod úrovní suterénu a jsou vyústěny vzhůru prostřednictvím zemních kanálů a zdvojených stěn. Stejnou cestou je odváděn spotřebovaný přehřátý vzduch pro další druhotné využití. Tepelné čerpadlo umístěné na konci tohoto unikátního systému vytápění, větrání a chlazení zajišťuje 1/3 až 1/2 celkové spotřeby tepla. Všechny systémy TZB jsou automaticky regulovatelné a jsou osazeny samostatnými prvky měření tak, aby celá budova mohla být využívána jako laboratorní objekt pro univerzitní výuku technických zařízení budov. Realizace velmi neobvyklého konceptu rekonstrukce Haly strojů byla možná jen díky maximální podpoře a osobní odvaze vedení univerzity a jejího kvestora, Ing. Jiřího Boháčka. Redakce děkuje architektonickému ateliéru HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, s. r. o., a panu Dr. Luboši Podolkovi za poskytnuté podklady. Jana Margoldová fotografie a obrázky: 1, 3, 10 až 12 ateliér HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI, 2, 4 až 9 Dr. Ing. Luboš Podolka B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

14 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES J E N MALÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO A KOUSEK PLOTU ONLY A SMALL CARPORT AND A SMALL PIECE OF FENCE R ADEK BRANDEJS, JAN ŽALSKÝ Návrh a realizace betonového přístřešku pro auto. Autor architektonického návrhu neřešil přístřešek pouze jako účelovou stavbu pro ochranu auta před deštěm a slunečním žárem, ale jako objekt v zah radě. Plně využil poskytnuté volnosti při hledání formy a s betonem pracoval jako s litým a tvárným materiálem. This article describes the design and construction of a concrete carport. The designer solved the carport as a garden structure rather than a special-purpose construction for the protection of a car from rain and sunshine. He used the free hand opportunity offered to him in searching for the form and worked with concrete as a cast and plastic material. V dnešní době často železobeton chápeme jako striktně konstrukční materiál, pomocí kterého vytváříme pokud možno subtilní konstrukce, jejichž tvar a dimenze je řízena finančním záměrem investora. Proto je potěšující zprávou, pokud investor připustí železobeton jako prostředek architektonického výrazu a architekt má možnost s tímto tvárným materiálem volně pracovat. Může pak vdechnout konstrukci volný tvar, který není předurčen pouze k nosné funkci a rychlému opláštění obkladem, ale k funkci výrazové architektonické. Často se jedná o prvky drobné architektury jako v případě železobetonového přístřešku pro automobil (obr. 1). Že se však nejedná z konstrukčního hlediska o konstrukce podřadné, bych rád ozřejmil v následujícím textu. Vlastní konstrukce přístřešku je staticky navržena jako konzola obráceného tvaru L. Ukotvena je do základového pasu, který je dimenzován svojí hmotou tak, aby celou konstrukci stabilizoval z hlediska mezního stavu ztráty stability (překlopení). Dimenze svislé a vodorovné části je již v architektonickém záměru logicky volena tak, aby odpovídala statickému působení - subtilní vodorovná část plynule přechází do masivní svislé stabilizující části a do základu. Ačkoli se na první pohled jedná o drobnou stavbu, návrh konstrukce z hlediska statického se v ničem neliší od návrhu staveb mnohonásobně větších a složitějších. Shodně je nutné vypořádat se se zatížením od vlastní tíhy, od klimatických účinků, od užitných zatížení, se základovými podmínkami staveniště a dalšími okrajovými podmínkami, jako je především architektonický výraz a funkčnost konstrukce. Již samotná lokalita klade první zvýšené nároky na návrh. Dle ČSN se jedná o II. sněhovou a IV. větrovou oblast. Ani základové podmínky nejsou zcela ideální a spíše podprůměrné. Při návrhu tedy sestavujeme základní zatěžovací stavy a jejich kombinace zatížení vlastní tíhou svislé zatížení sněhem vodorovné zatížení větrem zleva vodorovné zatížení větrem zprava svislé zatížení obsluhou na konci horizontální části. Vodorovné zatížení nárazem vozidla po zralé úvaze vypouštíme, neboť je vzhledem k dispozici téměř nereálné. Funkčními požadavky na přístřešek je odvod dešťových vod, který nesmí narušit čistotu betonové konstrukce a je řešen podélnou drážkou ve vnějším oblouku přechodu vodorovné a svislé části (obr. 2). Drážka má přesně definovaný sklon, zaoblení hran a konstrukci zeslabuje o 40 mm. Boční hrany jsou opatřeny okapním nosem v podobě negativní drážky hloubky 20 mm. Dalším požadavkem z hlediska funkčnosti je zapuštění svítidel do stěny přístřešku. Pro celou konstrukci včetně základového pasu byl použit beton C20/25. Výztuž tvoří ocelové pruty R8 (ocel 10505) při obou površích konstrukce se vzájemným provázáním. Rovněž rozdělovací výztuž je navržena z ocelových prutů R8. Krytí výztuže je navrženo 30 mm, přičemž kritický bod je v místě podélné drážky. Výztuž je vetknuta do základového pasu, který je sám o sobě z betonu prostého. Obr. 1 Celkový pohled na přístřešek pro auto, přístřešek pro nádoby na TDO a část plotu Fig. 1 General view of the carport, a shelter for a domestic solid refuse bin 12 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

15 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Místo Investor Autor Statika Dodavatel stavby Projekt a realizace Heřmanův Městec Zdeněk a Zdena Ryčlovi Jan Žalský, Pinkas Žalský architekti Radek Brandejs Stavební společnost Chrudim, s. r. o použitých křivek zaoblení a striktního požadavku na konečný vzhled nepřipadá do úvahy systémové bednění. Celá konstrukce bude tedy vybedněna ručně pouze za pomoci hraněného řeziva, které bude v místě oblouků s malými poloměry navíc hoblované do požadované křivky (obr. 3). Nyní, když máme za sebou proces investičního záměru, architektonické studie, technického návrhu a realizace, když máme za sebou napětí před očekávaným výsledkem, je zřejmé, že i na první pohled drobná konstrukce nemusí být zásadně technicky jednoduchou záležitostí a výsledek může směle konkurovat konstrukcím podstatně rozsáhlejším a nezřídka může být i prvkem mnohem výraznějším. Obr. 2 Pohled na vnější zaoblenou plochu přístřešku se žlábkem pro odvod dešťové vody Fig. 2 View of the outer rounded area of the carport with a rainwater drainage gutter Dalším zásadním aspektem dosažení požadovaného výsledku je vlastní technologie provedení. Vzhledem k počtu Obr. 3 Detail vnitřního zaoblení konzoly Fig. 3 Detail of the interior rounded cantilever Ing. Radek Brandejs Jiráskova 424, Opočno tel.: Ing. arch. MgA. Jan Žalský Pinkas Žalský architekti Chocholouškova 138/4, Praha 8 tel.: , mob.: fotografie: Andrea Lhotáková B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

16 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES H YBRIDNÍ KONSTRUKCE O BCHODNÍHO C E N T R A TESCO LETŇANY HYBRID STRUCTURES OF THE TESCO LETŇANY COMMERCIAL C E N T R E H ANA ŠELIGOVÁ, PAVEL ČÍŽEK, M ICHAL SADÍLEK, MARTIN VAŠINA Článek popisuje prostorově náročnou a rozsáhlou nosnou konstrukci obchodního centra realizovanou s využitím betonové monolitické a prefabrikované výrobní technologie a v menším rozsahu doplněnou ocelovými konstrukcemi. Časové skloubení montáže prefabrikovaných prvků s monolitickými částmi, včetně dodatečné montáže ocelových konstrukcí vyžadovalo precizní přípravu a vstřícný přístup zúčastněných dodavatelských firem. This article describes a spatially demanding and large-scale carrying structure of the commercial centre built with the use of concrete monolithic and prefabricated production technology supplemented, to some degree, by steel structures. The scheduling of the assembly of the prefabricated elements with the monolithic units, including the additional assembly of the steel structures, required precise preparation and a forthcoming approach of the participating contracting companies. Obr. 1 Celkový pohled na rozestavěnou konstrukci Fig. 1 General view of the unfinished structure Obr. 2 Půdorys stropní konstrukce nad 1. NP Fig. 2 Plan of the floor structure over the 1st above-ground storey Strategická poloha a komerční úspěch stávajícího obchodního centra TESCO, situovaného na severovýchodním okraji Prahy, významnou měrou přispěly k tomu, že se tato stavba díky snadné dostupnosti a široké spádové oblasti stala cílem mnoha návštěvníků vyhledávajících nákupní aktivity a zábavu s využíváním volného času. To byl impuls pro investora, aby rozšířil stávající společensko-nákupní komplex o další objekt vyznačující se vyšším uživatelským standardem. Tomu odpovídá náročné dispoziční uspořádání s prostorově velkoryse řešeným vnitřním ústředním atriem eliptického půdorysu. Nekompromisní požadavky architekta na dispoziční uspořádání a kvalitu provedení kladly nemalé nároky na návrh a řešení v podstatě hybridní nosné konstrukce s využitím monolitických i prefabrikovaných betonových konstrukcí v kombinaci s ocelí. Objekt leží na území městské části Letňany, má nepravidelný půdorys vepsaný do plochy cca 147 x 110 m. Budova má tři podlaží a provozně navazuje na stávající výstavbu. Podzemní podlaží je využito pro parkování osobních automobilů s 368 stáními. Dvoupodlažní obchodní pasáž obsahuje galerii nájemních obchodních jed- 14 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

17 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 4 Souběžná montáž stropů a střešní konstrukce Fig. 4 Simultaneous assembly of ceilings and the roof structure Obr. 3 Příčný řez typickým polem Fig. 3 Cross-section of a typical bay Obr. 5 Suterén s parkingem Fig. 5 Basement with the parking lot notek a větších obchodních skupin. Kapacitně představuje asi m 2 prodejních ploch. Ze stavebního hlediska byla požadována volná dispozice s omezeným množstvím svislých konstrukcí. Vodorovné konstrukce jsou velkorozponové s nepravidelným uspořádáním půdorysných rozměrů a s velkým množstvím otvorů a komunikačních jader. Celkový charakter objektu, výrazně ovlivněný architektonickými požadavky, předurčil návrh nosné konstrukce s využitím kombinované prefabrikované a monolitické technologie betonových konstrukcí, doplněný výraznými prvky z konstrukční oceli. Statické schéma bylo navíc komplikováno skutečností, že hlavní provozní osy objektu, představující páteř půdorysně eliptické obchodní galerie, jsou odkloněny od základního pravoúhlého osového systému. K ONCEPCE NOSNÉ KONSTRUKCE Hybridní skeletová konstrukce má hlavní modulovou osu v jednom směru převážně v rozteči 16,1 m a ve druhém směru značně proměnlivou. Z části pravidelné okrajové trakty objektu jsou uprostřed ovlivněny eliptickým uspořádáním šikmo orientované obchodní pasáže, která zcela narušuje modulový systém. Nejen v této části je však modulová síť narušena. Vertikální konstrukce tvoří prefabrikované sloupy a monolitická ztužující, z hlediska funkčního komunikační, jádra. Stropní konstrukce jsou kombinované: prefabrikované nebo monolitické. Stanovení oblastí s použitím prefabrikovaných či monolitických stropů bylo vázáno na využití nejvýhodnějších vlastností buď monolitické, nebo prefabrikované technologie. Tam, kde byla skladba stropní konstrukce pravidelná, bez anomálií dispozičních i statických, byly použity prefabrikované dílce a tam, kde se vyskytovaly nepravidelné dispozice s množstvím otvorů různých velikostí a tvarů, jako průhledy v pasáži a otvory pro eskalátory, byly použity monolitické desky (obr. 1 a 2). Zastřešení je většinou provedeno z prefabrikovaných dílců, střední část je tvořena monolitickou železobetonovou deskou s eliptickým půdorysem. Výrazným prvkem zastřešení je ocelová konstrukce eliptického světlíku propojující oba typy střešních betonových konstrukcí. Další ocelová konstrukce je použita u vstupní věže s prosklenou fasádou. Obr. 6 Strop s žebrovými panely Fig. 6 Ceiling with ribbed panels B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

18 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 8 Střešní konstrukce s vaznicemi Fig. 8 Floor structure with the purlins Obr. 7 Detaily osazení stropní a střešní konstrukce Fig. 7 Details of the mounting of the floor and roof structure Konstrukce není dilatována. Namáhání od objemových změn betonu je zachyceno přídavnou výztuží. Konstrukce komerčně využívaných podlaží jsou navrženy na užitné zatížení 5 kn/m 2, střecha na 3,5 kn/m 2 a garážová stání na 2,5 kn/m 2. Objekt je založený prostřednictvím vrtaných pilot. Průběžné sloupy jsou uloženy do kalichů hlavic, dělené sloupy jsou uloženy na horní plochu zhlaví pilot, pod stěnami jsou betonové převázkové pásy. Prefabrikované konstrukce Prefabrikovaná konstrukce byla navržena v oblastech střešních a stropních konstrukcí vyznačujících se možností vytváření dvoustupňového, ponejvíce pravoúhlého, nosného systému. Primární systém tvoří rámové příčle či nosníky a sekundární systém stropní předem předpjaté panely dutinové nebo žebrové, u střechy vaznice. Zatímco stěny komunikačních jader jsou monolitické, všechny sloupy jsou prefabrikované, buď průběžné v kombinaci s prefabrikovanými stropy, nebo dělené u vylehčených monolitických deskových stropních či střešních konstrukcí. Třípodlažní budova má dva stropy a střechu s konstrukčními výškami 3,85, 6 a 5,7 m (obr. 3 a 4). Primární nosný systém tvoří příčně orientované rámy situované v převážně pravidelné osové vzdálenosti 16,1 m. Rozdílné délky rámových příčlí v druhém směru vyplývají z nepravidelného uspořádání sloupů v tomto směru v závislosti na komplikované dispozici stavby. Velká část rozponů je v rozmezí 9 až 10,7 m. Krajní meze dosahují minimální hodnoty 2,85 m a naopak maximální hodnoty 15,6 m. Vymezující hodnota konstrukční výšky stropní konstrukce 0,8 m vedla k návrhu zdvojených rámových příčlí a maximálně vylehčených předpínaných stropních panelů pro modul 16,1 m. Pro strop nad suterénem určeným k parkování osobních vozidel byly navrženy deskové předem předpjaté panely PAR- TEK s tloušťkou 400 mm. Souvislá spodní plocha panelů vyhovovala přichycení tepelně izolačních podhledových vrstev. Zvětšená světlá výška mezi rámovými příčlemi působí fyziologicky příznivě (obr. 5). Pro další strop, nacházející se v prostředí společensko-obchodních aktivit, byly navrženy předem předpjaté panely TT výšky 710 mm spřažené s membránou tlošťky 90 mm. Mají snížené uložení na spodní příruby rámových příčlí. Použití TT panelů vyplynulo z požadavků uživatele na možnost dodatečného vytváření i větších otvorů v deskách mezi žebry a vedení rozvodů v prostoru vymezeném žebry a spodní plochou tenké stropní desky (obr. 6). Rámové příčle pro oba druhy stropu jsou prakticky shodné. Pozůstávají ze dvou dodatečně spojovaných dílců průřezu tvaru Z. Jednotlivé dílce s šířkou 440 mm a výškou 680 mm mají spřahovací třmeny vyčnívající nad vrchní, záměrně zdrsněnou, plochu. V montážním stádiu jsou mezi sebou v podélné stykové spáře propojeny místně svařovými spoji a ve styku nad podporou je zabudovaná Obr. 9 Oblast hlavního vstupu s vazbou na podlaží Fig. 9 Main entrance space adjoined to the storey 16 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

19 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 10 Detail eliptického obvodu prefabrikované konstrukce Fig. 10 Detail of the elliptic periphery of the prefabricated structure Obr. 12 Atypická skladba stropní konstrukce s otvorem pro uložení eskalátoru Fig. 12 Atypical composition of the floor structure with an opening for the escalator placement Obr. 11 Detail styku prefabrikované konstrukce s uložením ocelového prostorového příhradového vazníku Fig. 11 Detail of the joint of the prefabricated structure and the placing of the spatial steel Belgian truss Obr. 13 Komplikovaný detail styku dílců v oblasti otvoru pro eskalátor Fig. 13 Complicated detail of the joint of the segments in the space of the escalator opening spodní vrstva podélné vrchní výztuže stykována svařením pomocí příložek. Horní vrstva podélné výztuže je dodávána jako volně uložená s dílci a po jejich uložení zasunuta nad podporu. Následuje spřažení s nadbetonovanou vrstvou vázanou na membránu stropní části konstrukce s TT panely (obr. 7). Střešní konstrukce má půdorysně shodné rozpony se stropy. Dle požadavku investora bylo pro návrh střešních dílců uvažováno s užitným zatížením 3,5 kn/m 2 tak, aby bylo možné umístit technologické jednotky v kterémkoliv místě střešní plochy. Namísto rámových spojitých příčlí jsme navrhli prosté nosníky s průřezem tvaru obráceného písmene U. Přímo nad jejich žebra jsou uloženy železobetonové vaznice délky 16,1 m převážně v rozteči 2 m. Vaznice jsou sedlové s průřezem T výšky 0,9 až 1,06 m. Snížené uložení 0,34 m a sestupný náběh spolu se třemi kruhovými otvory ve stojině umožňují bezkonfliktní vedení rozvodů. Všechny dílce stropní i střešní konstrukce jsou ukládány prostřednictvím gumových ložisek (obr. 8). Sloupy jsou v návaznosti na prefabrikovanou konstrukci průběžné s konzolami a mají délku až 17,1 m na celou výšku budovy. Sloupy hlavního nosného systému mají jednotný čtvercový průřez se stranou 0,5 m a jsou vetknuté do kalichů hlavic pilotových základů. Sloupy v návaznosti na monolitické stropní desky jsou dělené s kruhovým průřezem průměru 0,6 m. Z výrobního hlediska a využitelnosti formovací techniky jsme preferovali unifikaci průřezů sloupů, příčlí, nosníků i stropních panelů. Nepravidelnostmi v návaznostech na monolitické konstrukce, obvody, komunikační jádra a prostupy vzniklo velké množství atypů a opakovatelnost dosáhla nízké hodnoty, jak vyplývá z údajů v tab. 1. K význačnějším anomáliím patří: hlavní vstup halového charakteru s výškou 12 m nad půdorysem 20,6 x 17 m (obr. 9), návaznost na střešní ocelovou konstrukci s eliptickým půdorysem (obr. 10 a 11), návaznost na eskalátory, komunikační jádra a monolitické stropní desky (obr. 12 a 13), propojení na stávající budovu TESCO 2. etapa (obr. 14), skrytá konzola příčle s celkovou výškou uzlu 0,8 m (obr. 15). Pro výrobu prefabrikovaných dílců byly použity betony C30/37 až C45/55. B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/

20 S TAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES Obr. 16 Vylehčení monolitické stropní desky tvarovkami U-boot Fig. 16 Lightweighted monolithic ceiling slab using U-boot trim tiles Monolitické konstrukce Vzhledem k poměrně velkým rozponům stropních konstrukcí až 16,1 x 13 m, bylo v předchozích stupních projektové dokumentace uvažováno o jejich dodatečném předpínání. Velké množství otvorů a jejich dispozice, zejména ve stropní desce Obr. 14 Krajní nosník na rozpon 15,6 m s návazností na stávající objekt Fig. 14 Outside beam for the span of 15.6 m adjacent to the existing building Obr. 15 Skryté uložení příčle na kruhový sloup s konzolou Fig. 15 Hidden placement of the cross beam on the circular column with a cantilever nad 1. NP, však nedovolovaly navrhnout vedení předpínací výztuže v optimálních dráhách, což vedlo k nepříliš hospodárnému využití materiálů. Proto byla navržena koncepce železobetonových desek vylehčených plastovými tvarovkami tak, aby při relativně vysoké tuhosti průřezu a příznivých deformačních vlastnostech konstrukce nespotřebovala velkou část své únosnosti na vysokou vlastní tíhu. Pro vylehčení byly použity tvarovky z recyklovaného plastu U-boot (obr. 16). Oblasti u sloupů, okrajů, pod lokálním zatížením či jinak staticky exponované nejsou vylehčené. Po optimalizaci byl pro návrh průřezu a jeho vyztužení použit výpočetní model desky s náhradní tuhostí v místech vylehčení, který při poměrně jednoduchých vstupních údajích dával velmi uspokojivé výsledky ve srovnání s přesnými trámečkovými Obr. 17 Schéma příčného řezu vylehčenou železobetonovou monolitickou deskou Fig. 17 Diagram of the cross-section of a lightweight monolithic reinforced concrete slab nebo deskostěnovými výpočetními modely, které byly při kalibraci modelu použity. Na stycích monolitických a prefabrikovaných částí konstrukce je výztuž při horním povrchu provázána. Monolitické desky jsou uloženy na prefabrikované sloupy a průvlaky bez zvláštních úprav. Nad 1. PP je v části nástupního plata a ve všech oblastech kolem eskalátorů a schodišť monolitická stropní deska celkové tloušťky 500 mm a je tvořena 90mm horní a spodní membránou a vylehčovacími tvarovkami výšky 320 mm osazenými v rozteči 700 x 700 mm. Půdorysné rozměry tvarovky jsou 520 x 520 mm, takže trámečky v desce mají šířku 180 mm (obr. 17). Monolitická deska nad 1. NP tvoří střední nesymetrickou část obchodní pasáže. Má výrazně nepravidelný tvar s rozpony až 13 m a obsahuje řadu rozměrných nesymetrických otvorů z architektonického hlediska průhledů do nižšího podlaží (obr. 18). Vzhledem k velkému množství Tab. 1 Tab. 1 Četnost prvků tyčovina Number of elements poles Počet kusů Počet typů Opakovatelnost Typ dílce Sloupy dělené ,5 Sloupy průběžné ,5 Nosníky ,2 Průvlaky ,5 Vaznice ,9 Ztužidla ,7 Základové nosníky ,3 Celkem ,9 18 B ETON TECHNOLOGIE KONSTRUKCE SANACE 5/2006

P R E F A B R I K A C E

P R E F A B R I K A C E 1 / 2 0 0 5 P R E F A B R I K A C E S P O L E Č N O S T I A S V A Z Y P O D P O R U J Í C Í Č A S O P I S SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 email:

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ

6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ 6/2005 V OZOVKY A LETIŠTĚ S POLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@iol.cz www.svcement.cz

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

3 / 2 0 0 8 S A N A C E

3 / 2 0 0 8 S A N A C E 3/2008 S ANACE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 32/ P ROBLEMATIKA VAD A P O R U C H PANELOVÝCH

Více

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. stavby pro volnočasové aktivity 2012 MK ČR E 17014 08/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3

Bauma 2010. největší stavební veletrh! Časopis o bednění. 1/2010 www.ceskadoka.cz. Bauma 2010. Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Časopis o bednění 1/2010 www.ceskadoka.cz Bauma 2010 největší stavební veletrh! Chladicí věž výstavba chladicí věže strana 3 Taktovací stůl Doka vysouvaný most strana 6 Bauma 2010 novinky v oblasti bednění

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi.

technická zařízení budov časopis interview: Václav Matyáš funkce přehrad při srpnových povodních 11 12/10 cena 68 Kč www.casopisstavebnictvi. 2010 11 12/10 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis MK ČR E 17014 Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s.

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s. Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu

Tisíce bytů. ze zdiva Liapor 3_2006. Z obsahu. Novinky 2. Nejčastější dotazy. První realizace z kalibrovaného zdiva Liapor. Jak správně napojit stěnu liapornews 3_2006 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Obytné komplexy Nová Harfa a Šafránka Tisíce bytů ze zdiva Liapor Relativně zastaralý bytový fond a nízká průměrná užitná plocha bytu na

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více