Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální vydání / Special Issue. ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic"

Transkript

1 Speciální vydání / Special Issue ICT společností v České republice / ICT Companies in the Czech Republic Červen / June 2009

2 Specializované informační systémy pro státní správu, samosprávu a bankovnictví POMÁHÁME MODERNIZOVAT VEŘEJNOU SPRÁVU

3 Vážení čtenáři, opět po roce máte možnost držet v ruce nové vydání publikace Top 100 ICT společností v České republice. Ta vám kromě aktualizovaného žebříčku řazeného podle obratu a podle abecedního pořadí nabídne i řadu analytických pohledů od renomovaných společností na situaci na našem i globálním trhu, rozhovory s partnery publikace a další zajímavé články, díky nimž budete moci získat širší přehled o dosavadním a pravděpodobném budoucím vývoji na ICT trhu. Mnoho prezentovaných závěrů vychází opět z průzkumů, vytvořených speciálně pro časopis Computerworld, a projekt probíhal ve spolupráci se sdružením Czech Top 100. I přes ekonomickou krizi, která se již v loňském roce dotkla i České republiky, si dokázala většina firem v našem žebříčku udržet solidní výsledky a víceméně i pozice získané během uplynulých ročníků, což svědčí o jejich pevném postavení na trhu. V současnosti se již stále častěji objevují optimistické vize, které tvrdí, že to nejhorší má naše ekonomika už za sebou, a nezbývá tedy než doufat, že příští rok bude opět ve znamení intenzivního růstu a oživení, které všichni s nadějemi vyhlížíme. Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a věříme, že i letošní vydání této publikace pro vás bude opět přínosem. Martin Noska Vedoucí projektu / Project Manager Dear readers, Another year has passed and once again you have the opportunity to get your hands on the new issue of the Top 100 ICT Companies in the Czech Republic. In addition to the up-to-date listings sorted according to turnover and alphabetically, it offers several analytic perspectives from renowned companies regarding the situation on the Czech and global markets, interviews with the publication s partners and other interesting articles, thanks to which you will be able to get a wider overview of the existing and probable future developments on the ICT market. Many of the conclusions presented here come once again from surveys created especially for Computerworld magazine and the project was prepared in cooperation with the Czech Top 100 association. In spite of the economic crisis that not even the Czech Republic avoided in previous year, most of the companies in our list managed to maintain solid results and more or less their position achieved during the last few years, which testifies to their strong position on the market. The optimistic vision that states that the worst is already behind the economy has appeared more and more often lately, and what else is there to do but hope that next year will once again be marked by the intense growth and recovery that we are all looking forward to. Thank you for your continued favour and we trust that this year s edition of this publication will once again be of benefit to you. Obsah / Content Tabulky / Charts 6 Computerworld Top 100 ICT firmy / ICT Companies 14 Hlavní telekomunikační operátoři / Main Telco Operators 14 Abecední seznam firem / Alphabetical Summary Články / Articles 2 Český IT trh v kontextu světové hospodářské krize / Czech IT Market in the Context of the Global Economic Crisis 17 Předpovědi v oblasti ICT na rok 2009 a dále / ICT Predictions for 2009 and Beyond 30 Profily / Profiles Eset software, Impromat, Komix, Trask solutions 32 ICT v ČR z pohledu koncového trhu / ICT in the Czech Republic from the End Market Perspective 47 Zamíchá krize žebříčky firem? / Will the Crisis Mix up the Company Rankings? Rozhovory / Interviews 21 Anect 22 Aquasoft 23 DC Concept 24 ed system 25 IBA Group 26 J.K.R. 27 LCS 28 Minerva 29 Océ IDG touto cestou děkuje všem, kteří se o vydání publikace zasloužili, zejména hlavním partnerům: / / Hereby IDG would like to thank all who participated on the release of this publication, especially general partners: a ostatním společnostem, které se zde prezentují. / and all the other companies involved. ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP 100 1

4 Český IT trh v kontextu světové hospodářské krize: Výhled neradostný, nikoli tragický PAVEL ROLAND Globální ekonomická krize, projevující se mimo jiné celosvětovým poklesem poptávky po zboží a službách, propadem průmyslové produkce, rostoucí nezaměstnaností a opatrnějším přístupem k poskytování úvěrů ze strany bank, dopadá na celé hospodářství a v důsledku i na trhy informačních technologií. Podle optimistických odhadů bude rok 2009 obdobím největšího ekonomického poklesu, po němž dojde k opětovnému nastartování hospodářského růstu. Podle jiných předpovědí nemusí mít případné oživení dlouhého trvání vzhledem k jeho podmíněnosti vládními zásahy a vzhledem k regionální a globální provázanosti ekonomik. V této souvislosti analytická společnost IDC očekává růst globálního trhu IT v roce 2009 o pouhých 0,5 %, v případě pozitivního scénáře pak oživení v roce 2010 na hodnotu okolo 4,4 %. Český trh IT, který se nachází na pomezí mezi rozvíjejícími se zeměmi východu a rozvinutými ekonomikami západu, je ovlivňován několika protichůdnými faktory. Na straně jedné se negativně projevuje celkový propad poptávky související s nepříznivou ekonomickou situací a postupným nasycování trhu, které lze pozorovat v posledních letech. Na straně druhé vládní stimuly v podobě dotačních balíčků, daňových úlev, investičních pobídek apod. zaváděné v reakci na ekonomickou krizi, stejně jako zesílené tlaky na snižování nákladů ve všech odvětvích, přináší příležitosti k zavádění moderních, ekonomicky výhodných (a zároveň často i ekologicky příznivých) technologií, jako je například virtualizace serverové, síťové a datové infrastruktury. Zatímco v roce 2007 český trh IT vzrostl o 20,8 %, v roce 2008, kdy se také začala projevovat globální krize, to bylo dokonce 22,6 %. Nutno však poznamenat, že velkou část z těchto dvouciferných růstů tvoří kurzový pohyb české koruny vůči americkému dolaru. V roce 2009 analytici společnosti IDC očekávají zpomalení meziročního růstu až na 6,2 %, poté mírný vzestup na hodnoty kolem 7 8 % v následujících třech letech, přičemž celková hodnota trhu by měla stoupnout z více než 5,7 miliardy dolarů v roce 2008 na zhruba 8,1 miliardy dolarů v roce Nové technologie jako příležitost Bez ohledu na ekonomickou situaci stále rostou objemy podnikových informací, stoupají nároky na mobilitu pracovníků a související dostupnost dat a aplikací, zpřísňují se regulatorní požadavky a objevují nové bezpečnostní hrozby. Nové technologie a trendy v IT mohou firmám v nepříznivé ekonomické situaci pomoci nalézt rezervy, zefektivnit provoz IT, snižovat náklady, případně uspokojit nové požadavky Czech IT Market in the Context of the Global Economic Crisis: A Gloomy, though not Tragic Outlook PAVEL ROLAND The global economic crisis, evident as a worldwide decrease in the demand for goods and services, a slump in industrial production, growing unemployment and a warier approach to providing loans on the part of the banks, among other signs, has an impact on the entire economy and, as a result, on the information technology markets as well. According to optimistic estimates 2009 will be the period with the greatest economic decline, after which economic growth will start once again. According to other forecasts any recovery need not last long in light of its dependence on government intervention and in light of the regional and global interconnection of economies. In this context the analytical company IDC expects the global IT market to grow by only 0.5% in 2009 and, in the case of the positive scenario, recovery to a value of around 4.4% in The Czech IT market, which finds itself on the boundary between the developing countries of the east and the developed economies of the west, is influenced by several opposing factors. On one hand the overall decrease in demand connected with the adverse economic situation and the gradual saturation of the market that has been observed in recent years has had a negative effect. On the other hand the government stimuli in the form of subsidy packages, tax breaks, investment incentives etc. introduced in reaction to the economic crisis, just like the increasing pressure on cost-cutting in all sectors, are bringing opportunities for the introduction of modern, economically-advantageous (and also environmentally-friendly) technologies, such as the virtualisation of server, network and data infrastructures. While the Czech IT market increased by 20.8% in 2007, in 2008 (when the global crisis started becoming apparent) it was even 22.6%. It must be noted, however, that a large part of this double-digit growth is created by the movement of the Czech crown against the American dollar. In 2009 IDC s analysts 2 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

5 expect a slowdown of up to up to 6.2% in year-onyear growth, then a slight increase to a value of around 7% - 8% in the following three years, while the overall value of the market should rise from more than 5.7 billion dollars in 2008 to about 8.1 billion dollars in New Technology as an Opportunity Regardless of the economic situation the volume of business information is always growing, the demands on employee mobility and the connected availability of data and applications is increasing, the regulatory demands are getting tougher and new security threats are appearing. New technologies and trends in IT can help companies in adverse economic situations find reserves, make IT operations more effective, lower costs or satisfy new requirements without the necessity of extensive investments. The recession also forces companies to re-evaluate the budget priorities including impacts on IT. In addition to a simple freezing of investments there is also a solution that offers perspective for the future, specifically the better use of the existing infrastructure and the planned introduction of new, economically-advantageous technologies and procedures such as virtualisation, consolidation and automation. The Numbers on the Czech IT Market Once again we are somewhere between the developing east and the developed western countries as far as the structure of the Czech IT market is concerned. Hardware represented the largest item in the total expenditures on IT in the Czech Republic in 2008 at 44%. IT services contributed 37% to the total market volume and software 19%. In comparison, hardware s share in the total market amounted to 63% in the region of Central and Eastern Europe, IT services 23% and software 14%, while in Western Europe the most was spent on IT services (47%) followed by hardware (33%) and software (20%). The PC Market: Notebooks Rule The sale of personal computers in 2008 exceeded 1 million units for the first time and the total number of sold units reached 1.13 million, which represents an increase of 17% in comparison with the previous year. Even though the impact of the current economic situation on the last year s overall results were not that noticeable, IDC did note a decrease in demand in the last quarter compared to the year s remaining periods on the part of households and companies. The end users greatest interest was once again concentrated on notebez nutnosti rozsáhlých investic. Recese zároveň nutí společnosti přehodnotit rozpočtové priority včetně výdajů na IT. Vedle prostého zmrazení investic existují i řešení, která nabízí perspektivu do budoucna, a to skrze lepší využití stávající infrastruktury a promyšlené zavádění nových, ekonomicky výhodných technologií a postupů, jako je virtualizace, konsolidace a automatizace. V průzkumu společnosti IDC mezi 500 IT manažery ze společností, které se účastnily série konferencí IDC CEE Storage Roadshow v loňském roce, 73 % respondentů uvedlo, že je pro ně důležité nebo velice důležité snížit celkové náklady na vlastnění datových skladů, a téměř tři čtvrtiny podniků se zajímaly o implementaci nějaké formy virtualizace. Český trh IT v číslech Z hlediska struktury českého trhu IT opět platí, že se nacházíme mezi rozvíjejícím se východem a vyspělými západními zeměmi. Hardware v roce 2008 představoval největší položku celkových výdajů na IT v ČR, a to 44 %. IT služby se podílely na celkovém objemu trhu 37 % a software 19 %. Pro porovnání, v celém regionu střední a východní Evropy činil podíl hardwaru na celkovém trhu 63 %, IT služeb 23 % a softwaru 14 %, zatímco v západní Evropě se utratilo nejvíce za IT služby (47 %), následoval hardware (33 %) a software (20 %). Trh PC: Notebooky kralují Prodeje osobních počítačů v roce 2008 poprvé překročily hranici 1 milionu kusů a celkový počet prodaných kusů dosáhl 1,13 milionu, což představuje v porovnání s předchozím rokem nárůst o 17 %. Přestože dopad současné ekonomické situace na celkové výsledky za minulý rok nebyl nijak výrazný, společnost IDC zaznamenala v posledním čtvrtletí snížení poptávky oproti zbývajícím obdobím roku ze strany domácností i podniků. Největší zájem koncových uživatelů se opět soustředil na notebooky. Nepatrný cenový rozdíl vzhledem k desktopům a od druhé poloviny roku i podpora nové kategorie mini notebooků přispěly k dalšímu zvýšení podílu přenosných zařízení na úkor stolních. Podíl segmentu notebooků tvořil v minulém roce 64 % z celkového počtu osobních počítačů a v porovnání s minulým rokem narostly prodeje o 33 %. Zvýšený zájem zazname- ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP 100 3

6 Chcete ušetřit? Využívejte HR Vema formou služby Informační systém HR Vema nabízí komplexní řešení: mzdy personalistika docházka vzdělávání systemizace benefity pro zaměstnance výběrová řízení pracovní cesty komunikace s Portálem veřejné správy Tyto aplikace lze provozovat vzdáleně přes internet formou služby ASP* Vema. * ASP = Application Service Providing - poskytování aplikací formou služby. S ASP vám odpadá: investice do licencí instalace nových verzí péče o data a provoz aplikací potřeba budování vlastní technické infrastruktury A navíc získáte: garanci provozu a dostupnosti vysokou úroveň zabezpečení dat efektivnější služby využívání Portálu Vema nal také segment x86 serverů, který se na celkovém trhu s počítači podílí 3 %. Prodej těchto zařízení meziročně vzrostl o 10 %. Stolní počítače byly jedinou oblastí, kterou postihl menší zájem ze strany spotřebitelského i podnikového segmentu a vyústil v 5% pokles prodejů. Segment malých a středních podniků spolu se segmentem domácností tvořily většinu koncových zákazníků a skončilo zde přes 84 % dodaných počítačů. Právě spotřebitelský segment byl v minulém roce nejdynamičtější a počet PC směřující do tohoto segmentu vzrostl oproti předchozímu roku o 40 %. V roce 2009 IDC očekává další pokles prodeje stolních počítačů na úkor přenosných zařízení, přičemž stále důležitější úlohu budou hrát mini notebooky, a to jak objemem prodeje, tak cenovým tlakem. IT služby: Vzestup a pád Český trh IT služeb v posledních pěti letech zažíval strmý růst, a to zrychlujícím se tempem z 11 % meziročně v roce 2004 na 28 % v roce 2008 (podle předběžných výsledků). Nutno poznamenat, že i zde má nezanedbatelný vliv kurzový vývoj v posledních dvou letech. V korunovém vyjádření je podle předběžných výsledků očekáván za rok 2008 meziroční růst ve výši 7,8 %. V nadcházejícím období však tento segment čeká vystřízlivění z euforie. Podle společnosti IDC dojde v roce 2009 k růstu o 2,8 % při vyjádření v dolarech (nicméně podle aktuálních informací o vývoji v prvních čtyřech měsících roku 2009 bude toto číslo velmi pravděpodobně ještě nižší). Vliv ekonomické krize se přitom projeví v jednotlivých odvětvích hospodářství různým způsobem. Hlavním tahounem investic do IT služeb zůstane i nadále státní správa, navzdory zamýšleným rozpočtovým škrtům. Zatímco v odvětví telekomunikací konkurenční boj vyžaduje neustálé inovace, a tedy i investice do nových IT řešení, průmyslová výroba bude citelně zasažena a zaznamená jednoznačný propad. Ve finančním sektoru bude převládat opatrnost a snižování či zmrazení investic, avšak vzhledem ke státní regulaci, posilování bezpečnosti a integraci v bankách poptávka po IT službách přetrvá / mar Článek byl připraven ve spolupráci s IDC. books. The share of the notebook segment made up 64% of the overall total of personal computers last year and sales increased by 33% in comparison with the previous year. The x86 server segment has also seen an increase in interest, contributing a share of 3% to the overall computer market. The sale of this equipment increased by 10% year-onyear. Desktop computers were the only area which was afflicted by lower interest on the part of the consumer and business segment resulting in a 5% decrease in sales. The small and medium enterprise segment together with the household segment comprises most of the end users, with over 84% of the computers supplied here. The consumer segment was actually the most dynamic last year and the number of PCs heading towards this segment increased by 40% compared to the previous year. In 2009 IDC is expecting a further decrease in the sale of desktop computers at the expense of portable computers, while mini notebooks will play an ever more important role in both the sales volume and pressure on the price. IT Services: Rise and Fall The Czech IT Service market has experienced steep growth in the last five years, and at an everfaster tempo from 11% year-on-year in 2004 to 28% in 2008 (according to preliminary results). It is important to note that the influence of the exchange rate developments in the last two years was not insignificant. The expected year-on-year growth in 2008, expressed in Czech crowns, is 7.8% according to preliminary results. A rude awakening, however, awaits this segment in the coming period. According to IDC there will be a growth of 2.8% in 2009 expressed in dollars (though according to current information on the development in the first four months of 2009 this number will most likely be even lower). The influence of the economic crisis will then be felt in the individual sectors of the economy in various manners. The leading investor into IT services will continue to be the state administration, in spite of the intended budget cuts. While in the field of telecommunications the competition demands constant innovations, and thus investments in new IT solutions, industrial production will be perceptibly affected and will show a considerable slump. Caution and a decrease or freezing of investments will prevail in the financial sector, though the demand for IT services will endure with regard to state regulations, an increase of security and integration in banks / mar Text was prepared in cooperation with IDC. 4 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

7

8 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2008 (mil. Kč) 2007 (mil. Kč) 2008 (mil. USD) 1. ed system Czech a. s. C 2000 VH, VHC D , ,0 615,0 2. AT Computers a. s. CZK 1995 VSP VHC, VHP, VHS D SL, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 8 000, ,0 411,3 3. Tech Data Distribution s. r. o. ZP 1991 D PO, SK 6 059, ,7 311,5 4. Hewlett-Packard s. r. o. ZP 1991 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC, VHP, VHS, VHT D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 5 971, ,0 307,0 5. SWS a. s. C 1991 D 4 805, ,7 247,1 6. Alza.cz a. s. C 1994 VH, VHC DE, DP SL, SE, PO 3 205, ,0 164,8 7. T-Systems Czech Republic a. s. CZK 1996 VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ISP, ASP, NS T, TP, TB 2 917, ,0 150,0 8. SAP ČR s. r. o. ZP 1993 VSP 2 450, ,5 126,0 9. AutoCont CZ a. s. C 1990 VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS 2 372, ,0 122,0 10. Telefónica O2 Czech Republic a. s. CZK 2006 VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB 2 107, ,0 108, DNS a. s. C 1997 D SL, PO, SK 2 050,0 105, Mega Distribution s. r. o. C 1994 VHC, VHS D 1 800, ,0 92,5 13. ČD-Telematika a. s. C 2005 VSK, VSP, VSZ VHT D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 1 754, ,6 90,2 14. ICZ a. s. CZK 1997 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS TP, TM, TB 1 530, ,8 78,7 15. Avnet s. r. o. ZP 1996 D 1 528, ,6 78, Impromat s. r. o. CZK 1990 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 1 393, ,0 71,6 17. AVG Technologies CZ s. r. o. CZK 1991 VS D, DP SL, I, PU, SK 1 390,0 964,0 71,5 18. Agora DMT a. s. C 1997 D, DE TM 1 331, ,6 68,5 19. Asbis CZ s. r. o. ZP 1998 D SI, SE, PO, NS 1 323, ,8 68,0 20. Unicorn a. s. C 1990 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 1 300, ,0 66,8 21. Lama Plus s. r. o. C 1992 D 1 280, ,0 65,8 22. Soitron CZ s. r. o. CZK 2005 VHC, VHP, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS TP, TB 1 275, ,0 65,6 23. Servodata a. s. C 1991 D 1 262, ,0 64,9 24. Soft-Tronik a. s. CZK 1990 D I, SE, SK, NS 1 167,2 995,1 60,0 25. Siemens IT Sol. and Services s. r. o. CZK 1992 VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 1 165, ,6 59,9 26. Adastra s. r. o. CZK 1995 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 1 138, ,5 58,5 27. Konica Minolta Bus. Sol. CZ s. r. o. CZK 1990 VHP D, DP SL, I, O, PU, SE, PO, SK 1 125, ,6 57,9 28. Ericsson s. r. o. CZK 1995 VS VH, VHS, VHT SI, I, O, PU, SE, SK, ASP, NS TP, TM, TB 1 100, ,0 56,6 29. Ness Czech s. r. o. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TP, TM, TB 1 051,0 994,6 54,0 30. Asseco Czech Republic a. s. CZK 1954/2007 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, ZD, NS 1 003,3 998,7 51, Abacus Electric s. r. o. C 1992 VHC D SI 954, ,0 49,0 32. Wincor Nixdorf s. r. o. CZK 1999 VS, VSK, VSP, VSZ VH, VHC, VHP DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 939,3 932,8 48,3 33. GC System a. s. C 1990 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 895, ,7 46,0 34. Kapsch s. r. o. ZZ 1992 DP SI, I, O, PU, SE, PO 730,7 349,3 37,6 35. Anect a. s. C 1996 VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, NS 724,0 638,0 37,2 36. Océ Česká republika s. r. o. CZK 1991 VS VH, VHP DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 700,6 651,9 36,0 37. E.ON IS Czech Republic s. r. o. CZK 1997 VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS TP, TM, TB 684,4 715,9 35,2 38. TTC Marconi s. r. o. CZK 1993 VSZ VHT SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 629,1 978,4 32, Altron a. s. C 1991 VSZ VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 628,8 685,8 32,3 40. Comparex CZ s. r. o. CZK 1995 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 627,0 434,0 32,2 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 6 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

9 Zaměstnanci Employees Další údaje 2008 / Additional Data 2008 (mil. Kč) Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers 150 Lynx počítače, servery, notebooky, PC komponenty, periferie ,2 385, IT produkty a služby, systémové integrace VZP, DHL, MPSV ČR ,4 475,4 55, komplexní ICT řešení na zakázku T-Mobile, Škoda Auto, státní správa 199 ERP, CRM, BI ,0 343,0 120,0 datové a hlasové služby, hosting/housing, Managed Services Česká spořitelna, ČEZ, DHL, Seznam.cz Cisco, HP, IBM Hal3000, Dell, Genius, Samsung, AirLive, MSI ,4 2037,5 56,1 digitální okruh, servis infrastruktury, provozní podpora ICT České dráhy, SŽDC, Ministerstvo vnitra ČR ,5 410,6 93,7 odvětvová řešení, systémová Integrace, infrastruktura veřejné a státní org., telco, utility, zdravotnictví IBM, Sun Microsystems, EIZO ,0 237,0 90,0 systémová integrace, multifunkční zařízení, outsourcing finanční sektor, státní správa, průmysl ,0 216,0 263,0 AVG Internet Security, AVG Anti-Virus plus Firewall Plzeňský Prazdroj, Ministerstvo průmyslu a obchodu mobilní telefony, navigace, fotoaparáty ,8 28,7 8,9 AMD, Asus, Toshiba ,0 Tatrabanka, Česká spořitelna, Komerční banka inkoustové náplně, tonerové náplně, počítačové doplňky ,8 321,2 IP telefonie, IP kontaktní centra, IT infrastruktura RWE, DHL Express, Provident Financial ,0 41,0 10, ,7 276,3 Sun Microsystems, Citrix, VMware systémová integrace, IT řešení a služby, outsourcing ,0 MDM, business intelligence, data warehousing GE Money Bank, Komerční Banka, Vodafone ČR ,1 192,2 24,0 správa dokumentů, optimalizace tisku, multifunkční zařízení Česká spořitelna, České dráhy, Mafra síť 2G, síť 3G, IMS Vodafone, Telefónica O2, T-Mobile 408 ECM, IBM, Microsoft, Oracle, SAP skupina ČEZ, Komerční banka, Telefónica O ,9 480,5 141,0 outsourcing, ERP (eobec, Fenix), bezpečnost a infrastruktura MF ČR, Středisko cenných papírů (SCP) Evolve, Supermicro, LG Electronics ,4 185,7 19,5 pokladní systémy, zprac. hotovosti a karetních transakcí Tesco, ČSOB, GE MoneyBank ,5 247,8 51,6 GC Pack ,7 32,2 17,7 IT, komunikace, sítě Allianz, Letiště Praha, TÜV ,0 287,0 38,0 Řízení a správa služeb ICT a práce s informacemi MPSV ČR, KB, Česká pojišťovna profesionální řešení pro práci s dokumenty, outsourcing ČEZ, Telefónica O2 CZ, Česká pošta ,5 98,4 3,8 IT služby softwarová a hardwarová řešení E.ON Česká republika ,0 140,9 10,2 přenosová a spojovací technika, IP TouchCall ČEZ ICT Services, SŽDC, Telefónica O ,6 75,4 21,4 datová centra, energocentra, klimacentra IT a Telco, finanční instituce, průmysl Enterprise Storages, Enterprise Servers, zálohování Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP 100 7

10 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2008 (mil. Kč) 2007 (mil. Kč) 2008 (mil. USD) 41. C System Group s. r. o. C 2001 VH, VHC, VHP, VHS, VHT DE, DP SL, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD, NS 623,0 515,0 32,0 42. Digi Trade s. r. o. ZP 1994 VS, VSK, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 602,8 650,0 31,0 43. Cleverlance Enterprise Sol. a. s. C 2000 VSK, VSP, VSZ SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP 552,8 534,3 28, NWT Computer s. r. o. C 1995 VSP, VSZ VHC, VHP, VHS, VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TB 520,7 536,4 26,8 45. Elko Trading s. r. o. C 1993 D, DE, DP PU, SE, PO, NS 520,0 650,5 26,7 46. Datasys s. r. o. C 1994 VS, VSK, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, PO, SK, NS 505,4 26,0 47. Gordic s. r. o. C 1993 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 469,0 428,0 24,1 48. Trask solutions s. r. o. C 1994 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 456,0 234,0 23,4 49. Siemens Enterprise Com. s. r. o. CZK 2006 VS, VSK, VSP VH, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS TP, TM, TB 440,7 423,6 22,7 50. ANF Data s. r. o. CZK 1992 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 395,8 480,1 20,3 51. OKsystem s. r. o. C 1990 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 392,0 326,0 20,2 52. ITS a. s. C 1991 VSZ DE, DP SL, SI, O, PS, PU, SE, ASP, NS 386,5 413,9 19,9 53. Bull s. r. o. ZP 1993 VS VH, VHC, VHS DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO 373,1 368,9 19,2 54. Capgemini Czech Republic s. r. o. CZK 2004 VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 372,5 380,3 19,2 55. Your System s. r. o. C 1990 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TP, TB 358,6 344,9 18,4 56. Xanadu a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 348,0 337,3 17,9 57. Sloane Park Property Trust a. s. CZK 1998 VHT D PS, ISP T, TP, TB 339,0 242,0 17, Oki Systems (Cz. and Slov.) s. r. o. ZZ 1997 VHP 337,0 305,1 17,3 59. Alwil Software a. s. C 2006 VS 316,5 163,4 16,3 60. Storyflex a. s. C 2006 DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 312,0 186,0 16,0 61. i4wifi a. s. C 2007 VHS, VHT D, DE, DP PO, SK, NS 307,2 271,8 15,8 62. Netprosys s. r. o. C 1996 VHC, VHS, VHT DP SL, SI, I, O, SE, PO, NS TB 307,0 178,5 15,8 63. atlantis telecom s. r. o. C 1994 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 307,0 245,0 15,8 64. LCS International a. s. CZK 1990 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 304,7 277,0 15,7 65. Infinity a. s. CZK 1992 VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, NS TP, TB 282,0 342,0 14,5 66. Stapro s. r. o. C 1990 VS SL, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 275,5 229,9 14,2 67. Minerva Česká republika a. s. C 1992 VSZ D SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 268,0 220,0 13,8 68. CCA Group a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP 255,0 96,6 13,1 69. PCS s. r. o. C 1990 VS, VSK, VSP D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 253,0 13,0 70. Komix s. r. o. C 1992 VS, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 245,9 165,5 12,6 71. Intercom Systems a. s. CZK 1991 DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, NS 240,0 231,0 12,3 72. Stormware s. r. o. C 1996 VS, VSP DE, DP SL, I, PU, SE, SK 238,0 183,8 12,2 73. Amos Software s. r. o. C 1993 VSZ D PO, SK 235,3 253,0 12,1 74. Webcom Axperience a. s. CZK 1998 VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD 233,0 220,0 12,0 75. Pike Electronic s. r. o. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 230,9 162,0 11,9 76. Ycnega technologies s. r. o. C 2002 VS, VSP, VSZ VH, VHC, VHT D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ZD, NS T, TP, TB 216,9 228,2 11,2 77. Elteco-UPS s. r. o. CZK 1993 VHS, VHT D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 216,7 148,9 11,1 78. CDL System a. s. C 1992 VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, NS 200,2 214,7 10,3 79. Aquasoft s. r. o. C 1996 VSP, VSZ DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 197,9 152,3 10,2 80. IBA Group a. s. CZK 2005 VS, VSP, VSZ DE SL, SI, I, O, PU, SK, ASP 188,0 452,7 9,7 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 8 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

11 Zaměstnanci Employees Další údaje 2008 / Additional Data 2008 (mil. Kč) Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers ,0 90,0 46,0 servis, prodej a výroba IT, outsourcing ,7 45,0 Microsoft, IBM, IT služby Česká spořitelna, Telefónica O2 ČR, Škoda Auto ,3 142,6 23,8 CLV CLV Call Center, CLV Trading Solution Komerční banka, Telefónica O2 ČR, Česká pojišťovna ,6 24,3 5, , ,0 169,0 23,0 Gordic Ginis, Gordic Win, Eiger MO ČR, MV ČR, HMHP ,0 83,0 technol. řešení, IS a integrace, konzultační služby Česká spořitelna, GE Money Bank, ČSOB ,7 66,9 11,0 OpenScape UC Server, MobileConnect, HiPath ČSSZ, Continental, Coca-Cola ,1 11,7 7,6 digitální archivační systém, IS pro ZP, SW pro satelity ČSSZ, ZPMV, European Space Agency ,0 365,0 OKdávky, OKpráce, OKbase MPSV ČR, KPMG, MV ČR ,1 40,9 6,6 aplikace ebdx, servery IBM Tesco, ČSOB, Wincor Nixdorf ,1 84,9 25,2 virtualizace, storage, platební terminály finanční instituce, obchod, průmysl ,0 103,8 36,2 Middleware 24x7, Capitol, Internet banking ČSOB, Komerční banka, Plzeňský Prazdroj ,2 39,0 16,6 systémová integrace, dodávky a podpora IS, vývoj apl ,5 18,7 3D CAD Autodesk, GIS Topobase, iproject O2, Škoda, Letiště Praha 115, ,2 13,5 2,9 tiskárny, multifunkční zařízení, faxy ,2 186,7 210,1 avast! antivirus Ministerstvo obrany ČR, ČSSZ ,4 24,0 19,0 Mikrotik, Ubiquiti, TP-Link nezávislí ISP v ČR ,3 112,0 6,3 datové služby, bezpečnost, systémová a servisní podpora Státní ústav pro kontrolu léčiv, Čepro, Skanska CZ NeXspan IP telefonie, Polycom videokonference, ProBroker Telefónica O2 ČR, Seznam.cz, Vítkovice Steel ,7 63,9 29,4 Helios Green, Helios Orange, Helios Red Phoenix-Zeppelin, Economia, Manpower ,3 49,2 9,3 business solutions, dodávky a prodej hardwaru, komunikace Scania, Ahold, ČUZK ,0 102,7 23,3 NIS StaproAkord, LIS OpenLIMS, konzultační služby VFN v Praze, Nemocnice Znojmo, FN Olomouc ,0 37,5 16,0 QAD Enterprise Applications, Preactor United Bakeries, Unex, Johnson Controls ,4 66,2 0,2 Ramses Akademie, IS pro MSp, IS pro org. složky státu MSp ČR, Škoda JS 100 antivirový software ,0 55,4 vývoj softwaru, testování aplikací, konzultační služby MV ČR, zdravotní pojišťovny, Siemens IT Solutions ,0 50,0 22,0 Cisco Cesnet, CentroNet, Univerzita Karlova v Praze ,9 73,3 52,1 Pohoda, Pamica, Tax ,4 27,2 5,0 Adobe Creative Suite, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop ,7 Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM BMW Mnichov, Penta Investments, Wikov ,3 30,8 0,6 MakeDoc, Dotview, Eurotruck Všeobecná zdravotní pojišťovna, T-Mobile, SMS Group ,8 3,7 0, ,9 10,2 4,5 záložní zdroje UPS, motorgenerátory, DC systémy ČS, KB, ČSOB, Chemopetrol ,4 21,3 18,0 serverová řešení, komunikace-bezpečnost, IS Navision Město Ústí n. L., Globus ČR, společ. skupiny Aisan ,1 32,1 9,1 software na zakázku, BI a DWH, ERP MS Dynamics AX GŘC, SUKL, MZe ČR ,6 100,8 15,0 Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP 100 9

12 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2008 (mil. Kč) 2007 (mil. Kč) 2008 (mil. USD) 81. Kodys s. r. o. CZK 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP, NS TB 187,7 208,3 9,7 82. ZyXEL Communications Czech s. r. o. CZK 2004 VH, VHS, VHT PO, SK 187,4 9,6 83. Eset software s. r. o. ZP 2001 VS, VSK D, DP SL, I, PU, SE, PO, SK 182,8 130,8 9,4 84. Tesco SW a. s. C 1991 VS, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 159,9 137,3 8,2 85. AG Com a. s. C 1992 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, NS 157,3 155,7 8,1 86. Profinit s. r. o. CZK 1998 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, PO, SK 156,0 127,0 8,0 87. Janus s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ VH, VHP, VHS D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 155,0 167,0 8,0 88. K2 atmitec s. r. o. C 1991 VSP D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, NS 145,1 144,7 7,5 89. Cígler Software a. s. C 1990 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK 143,0 152,0 7,4 90. Vema a. s. C 1990 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 140,0 124,0 7,2 91. KCT Data s. r. o. C 1999 VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, PO, SK, ASP 137,8 112,7 7,1 92. Abra Software a. s. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 135,2 108,8 7,0 93. OR-CZ s. r. o. CZK 1993 VS, VSP DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS 132,5 114,9 6,8 94. Casablanca Int s. r. o. C 1996 SL, PS, PU, SE, ISP, NS T, TB 132,3 106,7 6,8 95. CDC Data s. r. o. C 1997 DE SL, SI, I, O, PS, PU, SE, ISP, NS 129,7 6,7 96. Complete CZ s. r. o. C 2002 VHT D, DE, DP SI, O, PU, SE, PO 123,0 122,0 6,3 97. ecommerce.cz a. s. C 2000 VS, VSK, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 123,0 98,2 6,3 98. Sunnysoft s. r. o. C 1999 VS, VSP, VSZ D, DE, DP SL, O, PU, SE 115,0 105,5 5,9 99. Elanor s. r. o. C 1991 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK, ASP, ZD 109,0 121,0 5, Zoner software a. s. C 1993 DP SL, PS, PU, SK 108,1 103,7 5,6 OSTATNÍ / OTHER COMPANIES 101. U&Sluno a. s. C 1991 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD, NS 107,7 5, Merit Group a. s. C 1996 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, NS TB 104,0 102,8 5, Et netera a. s. C 1997 VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, PO, SK 103,3 86,9 5, StringData s. r. o. C 1993 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 102,6 72,0 5, DCIT a. s. C 1993 VS, VSP SL, PU, PO 97,9 74,4 5, Český servis a. s. C 2007 VH SL, O, PU, SE, PO 93,0 94,0 4, Aimtec a. s. C 1996 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 90,0 4, Gist s. r. o. C 1994 VS, VSP, VSZ DP SL, I, O, PU, PO, SK, ASP 87,9 94,8 4, Armor s. r. o. ZP 1997 D 83,2 120,0 4, Comguard a. s. C 2006 D SL, I, SE, PO, SK, NS 81,5 52,1 4, Per4mance s. r. o. C 1995 VS, VSP, VSZ DP SL, I, PU, SE, PO, SK, NS 80,9 71,0 4, J.K.R. s. r. o. C 1991 VS, VSP D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ZD 77,9 76,5 4, Gesto Communications s. r. o. C 1998 D, DP SL, SI, I, O, PU, SE, NS 75,0 80,0 3, YMS Czech Republic s. r. o. ZP 1999 VS, VSP, VSZ VH SL, SI, I, PU, PO, SK, ASP, ZD 75,0 3, Software602 a. s. C 1991 VS, VSK, VSP, VSZ D, DP I, PU, PO, SK 69,7 51,9 3, IT Systems a. s. C 1997 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK 67,2 59,6 3, HSI s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ DE, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK, ASP 64,0 70,0 3,3 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 10 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

13 Zaměstnanci Employees Další údaje 2008 / Additional Data 2008 (mil. Kč) Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers ,5 51,2 22,1 Systém říz.skladu, mobilní terminály, tiskárny čár.kódu Makro, TPCA, Ahold ADSL CPE, podnikové firewally, metro switche Telefónica O2, GTS Novera ,0 0,2 22,2 Eset NOD32 Antivirus, Eset Smart Security Seznam.cz, Centrum Holdings, Česká spořitelna ,1 101,2 53,3 Benefit, FaMa+, MS Dynamics NAV VFN, MMR ČR, KÚ Karlovarského kraje ,4 28,8 4,2 IBM Tivoli software, Microsoft SC, VMware ,3 25,7 7,4 vývoj softwaru, business intelligence, datový sklad Česká spořitelna, Komerční banka, Česká pojišťovna Kyocera, KIP, tiskové řešení MyQ Scania, ČSOB, Telefónica O2 Czech Republic ,8 27,5 12,5 K2 Business, K2 Professional, K2 Enterprise Reda, Koh-I-Noor Hardthmuth, Lybar Money S3, Money S5, pokladní systémy ČEZ Energetické produkty, Penam, Hospodářská komora ČR 2,2 informační systém Vema Ministerstvo financí a Daňová správa ČR, ČSOB, VZP ČR ,5 59,3 SAP, KCT Fabrika, KCT HR Škoda Auto, SAP ČR, Radiokomunikace Abra G4-G1, implementace, zakázkové programování Hama, Panasonic Electric Works Czech, Profimed ,6 46,0 13,2 ERP OR-System, Marie PACS, CRM OR-Info Agrostroj Pelhřimov, Nemocnice Havlíčkův Brod, Sapeli Polná ServerHousing, FastConnect, IPTelefonie 50 Fujitsu, Minolta, 3Com infrastruktura datacenter, chlazení, napájení, zabezpečení ebet Systém, SystemIdea, Personální portál Sazka, Tipos, Ministerstvo vnitra ČR ,0 21,5 3,1 magent, Interwrite (lokalizace), Contacts HTC, Národní kontrolní úřad, Ferrero ,9 mzdový a personální software EGJE TPCA, UniCredit bank, Dopravní podnik hl. m. Prahy ,5 25,3 4,5 Zoner Photo Studio 11, Czechia.com, inshop4, Zoner Press Škoda Auto, VeriSign, Stormware ,1 76,2 Obis, G.O.L.D., Oracle Retail Application Ahold, Tesco, DLC Napajedla ,4 13,0 1,0 prodej, instalace IT systémů, SW MS a Linux, sítě Fakultní nemocnice Olomouc, Armáda ČR, Makro ČR ,6 25,8 14,6 CMS jnetpublish, PayCenter, Kontaktní centrum Telefónica O2, Datart, Ticketpro ,8 51,2 25,8 SyDesk, Binf, LoanOffice GE Money Bank, Česká spořitelna, Wüstenrot ,3 49,6 13,5 Provys TVoffice, poradenství televizní stanice v EU a Rusku (32 stanic) ,0 9,0 1,0 servis IT komponent 80 DCI (WMS), SAP, EDI Denso, Delphi, Ceva ,2 155,2 18,2 Gist Controlling consulting - strategie controlling Adis ČR IBM ČR, Hella Autotechnik, Ferona inkoustové náplně, tonerové náplně, termotransferové pásky ,1 6,6 4,1 Enterprise Security, Identity Management, šifrování ,4 S.O.S. is pro záchranné služby, Quest Software, CA, Oracle Krajské záchranné služby, Komerční banka, Česká pojišťovna ,4 15,6 6,3 ERP systémy třídy Byznys Ravak, Vltava-Labe-Press, Nohel Garden antispam,spyware, audio/videokonference, mikrovlnné spoje České radiokomunikace, ČEZnet, GTS ytrack - Fleet Controlling, yforce - Mobile Workforce ESA Kladno, APB, E.ON Bayern ,5 51,0 5,5 602XML, Print2PDF Ministerstvo vnitra ČR, kraje a obce ČR ,4 18,4 0,9 Microsoft Dynamics AX, business intelligence, iprocure Nowaco Czech Republic, Motor Jikov Group, Bosch Diesel ,0 45,0 5,0 AMI (CAFM systém), provozně-technický informační systém Telefónica O2 CZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP

14 COMPUTERWORLD TOP 100 Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2008 (mil. Kč) 2007 (mil. Kč) 2008 (mil. USD) 118. Humusoft s. r. o. C 1991 VS VH, VHC D, DP SL, PU, PO, SK, ASP 55,0 65,0 2, Merz s. r. o. CZK 1991 VS, VSP, VSZ DP SL, SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ZD 54,6 59,2 2, Codeware s. r. o. C 1996 VS VHP D SI, I, SE, SK 52,0 49,0 2, Ixtent s. r. o. C 2003 VSP, VSZ SL, SI, I, PU, PO, SK 49,0 51,0 2, Point.X s. r. o. C 1991 VS D, DP SI, I, O, PU, SE, PO, SK, ASP 42,4 2, OR-Next s. r. o. C 2008 DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 41,0 2, Epicor Software Czech s. r. o. ZP 1992 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 33,9 1, Kentico Software s. r. o. C 2004 VS 33,2 17,3 1, Crux Information Technology s. r. o. C 2004 VSP, VSZ SL, I, O, PU, PO, SK, ASP 30,5 26,9 1, Kaktus Software s. r. o. C 1997 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP, ZD 30,0 25,0 1, ITeuro a. s. C 2000 D, DP SL, SI, I, PU, PO, SK 29,4 28,0 1, Stickfish s. r. o. C 2002 VS, VSP DE, DP SL, SI, I, PU, PO, SK 27,0 22,5 1, AspectWorks s. r. o. C 2005 VS, VSP, VSZ SL, SI, I, O, PO, SK 24,0 13,2 1, KS - program s. r. o. C 1991 VS, VSP D, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ASP 21,0 18,5 1, Saul IS s. r. o. C 1997 VS, VSP DP SL, I, PU, SE, PO, SK 19,0 18,3 1, Compekon s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ D, DP SL, SI, I, PU, SE, PO, SK 16,4 17,4 0, Memos Software s. r. o. C 2003 VS, VSP, VSZ D SL, SI, I, O, PS, PO, ASP 13,5 13,0 0, Forelive s. r. o. C 2006 O, NS 12,2 2,6 0, Abonus CZ s. r. o. CZK 1995 VS, VSK, VSP, VSZ DP SL, SI, O, PU, SE, PO, SK, NS 9,5 7,4 0, Karel Krištoufek-KKcomp fyz. os. C 2000 VHC D, DE, DP I, O, PS, PU, SE, PO 8,0 8,0 0, Accord s. r. o. C 1992 VS, VSP, VSZ SI, I, O, PU, PO, SK, ASP, ZD 4,8 4,3 0, Inmite s. r. o. C 2008 VS, VSZ PO, SK, ZD 0,2 0,0 Přepočítávací koeficient / Exchange Rate CZK / USD: 19,45 Vysvětlivky Vlastnická struktura určení vlastníka firmy: C česká, CZK česká se zahraničním kapitálem, ZP pobočka zahraniční firmy, ZZ zahraniční zastoupení SW: VS výrobce softwaru, VSK klientský (OS, kancelářské aplikace, vývojové nástroje), VSP podnikový (databáze, obchodní aplikace, informační systémy), VSZ programování na zakázku HW: VH výrobce hardwaru, VHC počítače a servery, VHP periferie, VHS síťové komponenty, VHT infrastruktura pro telekomunikace Obchod: D distributor, DE dealer, DP prodej koncovým uživatelům Služby: SL poskytovatel služeb, SI systémová integrace, I implementace, O outsourcing, PS provozní služby (hosting), PU podpora a údržba, SE servis, PO poradenství, SK školení, ISP poskytovatel internetu, ASP poskytovatel aplikačních služeb, ZD zpracování dat, NS návrh a realizace sítí Telekomunikace: T telekomunikační operátor, TP služby v pevných sítích, TM služby v mobilních sítích, TB služby v bezdrátových sítích 12 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

15 Zaměstnanci Employees Další údaje 2008 / Additional Data 2008 (mil. Kč) Aktiva Assets Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax ČESKÝ TRH / CZECH MARKET Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované údaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers Matlab, Comsol Multiphysics, Witness Honeywell, Škoda Auto, Škoda ,5 11,6 14,2 APS plánování, monitoring prostojů, sběr výr. a tech. dat Mondi Štětí, Zentiva, Vitana Platforma Open Text Modrá pyramida stavební spořitelna, Aegon, Telefónica O ,3 12,5 3,6 Mobix, Workabout Pro, Psion Neo Škoda Auto, Schenker, cizinecká policie ČR ,0 0,5 0,2 QI, Lawson M3 Strojtex, Elektrizace železnic Praha Epicor iscala, Epicor iscala CRM, Epicor ITSM Jan Becher, Alu König Frankstahl, Johnson Controls ,0 9,8 7,4 Kentico CMS Konto Bariéry, DPS Technology, Sprinx Systems ,6 1,4 2,5 outsourcing a testování SW, ServiceBase, ITIL konzultace HP, IBM CZ, Vodafone CZ ,3 14,6 2,2 IS Infor ERP SyteLine (vč. APS, BI), poradenství Česká zbrojovka, Ostroj, ISAN Radiátory 5 7 6,1 1,2 0,5 virtuální desktop Raydesk, VDI, řešení Sun Microsystems Datart, ČEPS, Netbox 2,0 bodyshop, školení, workflow systém Orinoco Hypoteční banka, ČSOB, ČEZ KS mzdy Profi, KS portál Raiffeisenbank, Datart International, Bohemia Sekt ,6 4,4 0,9 RIS Baťa, Státní tiskárna cenin, VoZP ,0 7,0 0,3 IS Compekon, Bluejet web CRM, DW Compekon ÚAMK, HLDS, Less 3,4 eway-crm, Softalk, erecruitment LeasePlan, Orco, Peugeot 5 3 4,3 0,2 0,8 optické sítě, reklama, grafika 6 6 3,8 0,2 0,0 CRM, DMA, portálová řešení Opavia-LU, Securitas ČR, Xertec 2 1 1,0 0,5 0,2 počítače, notebooky, servis obecní úřady, domácnosti, firmy 9 9 4,9 0,1 Periskop, ACC, SIM Florplant, ZZN Rakovník, ZZN Pelhřimov MeteoView, Lokola pro Android, cenové mapy Meteopress, Bezrealitky, Ringier Explanatory Ownership structure the company s owner: C Czech owners, CZK Czech owners plus a foreign equity, ZP local branch of a foreign company, ZZ foreign representation SW: VS software manufacturer, VSK client software (OS, office applications, development tools), VSP enterprise software (database, business applications, ERP), VSZ custom-made software HW: VH hardware manufacturer, VHC computers and servers, VHP peripherals, VHS network components, VHT telco infrastructure Business: D distributor, DE dealer, DP retail sale Services: SL service provider, SI system integration, I implementation, O outsourcing, PS operational services (hosting), PU support and maintenance, SE service, PO advisory, SK training and instruction, ISP internet services provider, ASP application services provider, ZD data processing, NS network design and realization Telco: T telco operator, TP fixed network operator, TM mobile network operator, TB wireless network operator ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP

16 HLAVNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ OPERÁTOŘI ČESKÝ TRH Pořadí / Rank Název firmy Company Právní subjekt. Legal Form Vlastnická struktura Proprietary Structure Založeno Founded Software Hardware Kategorie / Category Obrat / Revenue 1 Obchod Business Služby Services Telekom. Telco 2008 (mil. Kč) 2007 (mil. Kč) 2008 (mil. USD) 1. Telefónica O2 Czech Republic a. s. CZK 2006 VSP, VSZ D, DE, DP SL, SI, I, O, PS, PU, SE, PO, SK, ISP, ASP, ZD, NS T, TP, TM, TB , , ,6 2. T-Mobile Czech Republic a. s. ZP 1996 T , , ,2 3. GTS Novera a. s. C 1996 SI, O, PS, ISP T, TP, TB 5 451,1 280,3 Poznámka / Note: Vodafone CZ zvěřejní finanční výsledky až na podzim roku / Vodafone CZ will share financial results in autumn COMPUTERWORLD TOP 100 ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank 100Mega Distribution 12. Comguard Abacus Electric 31. Comparex CZ 40. Abonus CZ Compekon Abra Software 92. Complete CZ 96. Accord Crux Information Technology Adastra 26. ČD-Telematika 13. AG Com 85. Český servis Agora DMT 18. Datasys 46. Aimtec DCIT Altron 39. Digi Trade 42. Alwil Software 59. DNS 11. Alza.cz 6. E.ON IS Czech Republic 37. Amos Software 73. ecommerce.cz 97. Anect 35. ed system Czech 1. ANF Data 50. Elanor 99. Aquasoft 79. Elko Trading 45. Armor Elteco-UPS 77. Asbis CZ 19. Epicor Software Czech AspectWorks Ericsson 28. Asseco Czech Republic 30. Eset software 83. AT Computers 2. Et netera atlantis telecom 63. Forelive AutoCont CZ 9. GC System 33. AVG Technologies CZ 17. Gesto Communications Avnet 15. Gist Bull 53. Gordic 47. C System Group 41. Hewlett-Packard 4. Capgemini Czech Republic 54. HSI Casablanca Int 94. Humusoft CCA Group 68. i4wifi 61. CDC Data 95. IBA Group 80. CDL System 78. ICZ 14. Cígler Software 89. Impromat 16. Cleverlance Enterprise Solutions 43. Infinity 65. Codeware Inmite Poznámky 1 Pouze tržby za vlastní výkony a zboží 2 Audit 2007 ano, 2008 ne 3 Jen za oblast ICT, údaje za celou společnost jsou v tabulce hlavních telekomunikačních operátorů. 4 Fiskální rok 2008 od dubna 2008 do března 2009, údaje jsou konsolidované za společnosti Impromat Int, Impromat CZ a Impromat Computer PVT a 2007 Asseco Czech Republic 6 Fiskální rok 2007 od do , fiskální rok 2008 od do Údaje za rok 2007 jsou vzhledem k hospodářskému roku v délce trvání 14 měsíců přepočteny na 12 měsíců a to poměrově. 8 Data zahrnují údaje za Českou a Slovenskou republiku dohromady. 9 Údaje jsou nově uváděny jako nekonsolidované vzhledem k přeměně podoby akcií na listinné. 14 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

17 MAIN TELCO OPERATORS CZECH MARKET Zaměstnanci Employees Další údaje 2008 / Additional Data 2008 (mil. Kč) Aktiva Asset Vlastní jmění Owner s Equite Hosp. výsl. Profit Before Tax Konsolid. údaje Consolidated Data Auditované výdaje Audit Hlavní produkty Main Products Hlavní zákazníci Main Customers WWW , , ,0 O2 Neomezené volání, O2 Car Control, O2 Kompl. kanc. MZe ČR, Globus Car, Asiata, Top Trans , , ,0 Novera IP VPN, Novera komplet office, Novera virt. ústř. ČNB, MZV ČR, AV ČR COMPUTERWORLD TOP 100 ABECEDNĚ / ALPHABETICAL SUMMARY Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Název firmy / Company WWW Pořadí / Rank Intercom Systems 71. Profinit 86. IT Systems SAP ČR 8. ITeuro Saul IS ITS 52. Servodata 23. Ixtent Siemens Enterprise Communications 49. J.K.R Siemens IT Solutions and Services 25. Janus 87. Sloane Park Property Trust 57. K2 atmitec 88. Soft-Tronik 24. Kaktus Software Software Kapsch 34. Soitron CZ 22. Karel Krištoufek-KKcomp Stapro 66. KCT Data 91. Stickfish Kentico Software Stormware 72. Kodys 81. Storyflex 60. Komix 70. StringData Konica Minolta Business Sol. Czech 27. Sunnysoft 98. KS program SWS 5. Lama Plus 21. Tech Data Distribution 3. LCS International 64. Telefónica O2 Czech Republic 10. Memos Software Tesco SW 84. Merit Group Trask solutions 48. Merz T-Systems Czech Republic 7. Minerva Česká republika 67. TTC Marconi 38. Ness Czech 29. U&Sluno Netprosys 62. Unicorn 20. NWT Computer 44. Vema 90. Océ-Česká republika 36. Webcom Axperience 74. Oki Systems (Czech and Slovak) 58. Wincor Nixdorf 32. OKsystem 51. Xanadu 56. OR-CZ 93. Ycnega technologies 76. OR-Next YMS Czech Republic PCS 69. Your System 55. Per4mance Zoner software Pike Electronic 75. ZyXEL Communications Czech 82. Point.X Notes 1 Revenues from services and goods only 2 Audit 2007 yes, 2008 no 3 ICT segment only, information about the whole company are in the table of the main telco operators. 4 Fiscal year 2008 from April 2008 till March Data are consolidated within companies Impromat Int, Impromat CZ and Impromat Computer PVT and 2007 Asseco Czech Republic 6 Fiscal year 2007 from 1st April 2007 till 31st March 2008, fiscal year 2008 from 1st April 2008 till 31st March Data for the year 2007 are proportionally recounted to 12 months (due to financial year in length of 14 months). 8 Data are consolidated within Czech and Slovak republic together. 9 Data are now presented as unconsolidated due to transformation of shares to bearer form. ČERVEN 2009 / COMPUTERWORLD TOP

18

19 Výhled: Předpovědi v oblasti ICT na rok 2009 a dále Hlavní předpovědi společnosti Gartner prezentují trendy a jevy, které letos a v dalších rocích změní podstatu podnikání. Z nejrůznějších oblastí výzkumu Gartneru byly zvoleny nejdůležitější a nejkritičtější předpovědi, trendy a témata, jež budou v letošním roce určující v souvislosti s pohybem peněžních prostředků na trhu. Do roku 2012 přestane existovat čtvrtina z předních dodavatelů BPO jako samostatná entita. Trh outsourcingu podnikových procesů (BPO) během příštích čtyř let čekají otřesy konkurenčního prostředí, jelikož na dodavatele BPO působí ekonomická krize, ztráty v kontraktech a mnohdy i neschopnost přizpůsobit se standardizovaným modelům. Vzhledem ke konsolidaci na trhu BPO skončí více příjmů v rukou menšího počtu dodavatelů, což omezí možnosti volby odběratelů. Ti dodavatelé, kteří nejsou schopni se přizpůsobit a nabízet odpovídající dodávky služeb BPO, budou zápasit o život. Do roku 2012 začnou firmy aktivně hledat optimální přístupy v oblasti podnikových procesů tím způsobem, že budou oceňovat i chybné kroky, ze kterých se budou moci poučit. U mnohých organizací se v následujících letech zvýší tolerance vůči chybám. Vedení podniků bude také při upřednostňování investic do optimalizace strategických pracovních metod více důvěřovat datově řízeným simulacím než dříve vytvořeným vzorům či osobní zkušenosti. Jelikož podnikatelské prostředí je stále komplexnější a snižuje se jeho predikovatelnost i stabilita, vedení podniků se budou při simulování procesů, zdokonalování rozhodování a omezování potenciálních rizik více spoléhat na vědecké metody, k nimž patří simulace a vědecké experimentování s reálnými údaji, které se osvědčily v jiných odvětvích, nikoliv s fiktivními hodnotami. Cílem bude předběžné určování neúspěšných cest, jejichž sledování by bylo jen mrhání časem. Současné ekonomické klima poskytuje výbornou příležitost ke změně chování managementu. Překonávání chyb v zájmu včasného nalezení optimálního přístupu vyžaduje obrovskou změnu v myšlení a metodách řízení. Avšak nejen vedení podniků musí více odolávat chybám, ale i manažeři střední úrovně a zaměstnanci musejí uplatňovat tvůrčí myšlení a být schopni využívat příležitostí. Pokud se již pracovníci obávají ztráty zaměstnání, nelze od nich požadovat, aby byli aktivní a vystavovali se nebezpečí, že jejich úsilí může selhat. Vedení společnosti je tedy musí povzbuzovat, aby docílilo radikálního obratu v jejich chování. Je nutné odměňovat i ty, kteří to chtějí zkusit a přitom vědí, že nemusejí být úspěšní. Rozšiřující se využívání řešení vizuální telepresence zbaví v roce 2012 odvětví dopravních, ubytovacích a stravovacích služeb ročních tržeb ve výši 3,5 miliardy dolarů. Celosvětové ekonomické klima nutí Outlook: ICT Predictions for 2009 and Beyond Gartner s top predictions showcase the trends and events that will change the nature of business today and beyond. Selected from across our research areas as the most compelling and critical predictions, the trends and topics they address this year speak to issues surrounding the movement of money to and from businesses. Twenty-five percent of the top BPO providers will not exist as separate entities by The business process outsourcing market will see a competitive landscape shake-out during the next four years, as providers are exposed to the economic crisis, loss-making contracts within their business, and an inability to adapt to standardized delivery models. Consolidation in the BPO market will place more revenue in the hands of fewer providers, which will give buyers less choice. Providers that cannot adapt and offer the delivery of this style of BPO services will struggle. By 2012, successful enterprises will actively encourage and reward more business process failures to find the optimal approach desired. Tolerance for more failures will become a core strength for some organizations.business executives will give more credence to data-driven simulations of processes than to historical transaction patterns and personal experience to prioritize investments in strategic, cross-functional process optimization. The global economic crisis is exacerbating what was already a less-predictable business climate. According to McKinsey s December 2008 global survey on the economy, nearly 70 percent of respondents say they have already seen their profits fall as a result of global turmoil, and half expect profits to fall in As business environments get more complex, less predictable and less stable, business leaders will rely more on scientific techniques, such as process simulation and scientific experimentation using actual data, not assumed values, that have been well-proven in other industries, to simulate processes, im- ČERVEN 2009/ COMPUTERWORLD TOP

20 podniky přehodnotit zásady v oblasti služebních cest ve prospěch realizace obchodních jednání na dálku. Videokonference byly sice již dlouho považovány za alternativu služebních cest, ale nedařilo se jim vždy plnit to, co se od nich očekávalo. Nová třída high-definition videosystémů, které lze označit termínem telepresence, tuto situaci výrazně mění. Tyto systémy umožňují provádět mítinky na dálku a přitom navodit pocit přímého osobního kontaktu. Telepresence se ukazuje díky některým aktuálním faktorům jako velmi perspektivní při obchodních jednáních. K těmto faktorům patří nutnost omezování nákladů a zvyšování produktivity uvnitř podniku, rostoucí požadavky na rychlost rozhodování a také skutečnost, že vysoce kvalitní systémy telepresence jsou sice v současné době stále drahé, ale náklady na jejich nákup, provoz a v některých případech i pronájem budou klesat. Vzhledem k nutnosti vysokých počátečních investic do řešení telepresence se okruh uživatelů zatím omezuje hlavně na větší společnosti s mnoha pracovišti. V roce 2012 bude 20 % neobrazového internetového provozu připadat na tok dat z rychle rostoucího množství senzorových vstupních zařízení. Do roku 2012 významně vzroste počet senzorů umístěných na lidském těle, uložených v předmětech a zabudovaných do automobilů, budov, maloobchodních prodejen, podniků, škol, jakožto i do veřejných a dopravních zařízení. Počet adresovatelných uzlů připojených k celosvětové počítačové síti v roce 2011 překročí množství lidí na světě a v letech 2009 a 2010 se zvýší zhruba o 11 %. Přibližně 55 % těchto uzlů budou tvořit mobilní telefony, z nichž 70 % bude umožňovat lokalizaci. Všechny připojené uzly bez ohledu na to, zda jsou umístěné v automobilech či instalované v budovách, budou schopny vysílat informace ze senzorů, které budou činit 20 % neobrazového internetového provozu. Například projekt Mobile Millenium, realizovaný ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 společností Nokia a Kalifornskou univerzitou v Berkeley, studoval možnosti mobilních telefonů s GPS navigací k zobrazování silničního provozu v reálném čase, což mohou řidiči využívat k upřesňování svých tras. Systémy identifikace na rádiové frekvenci, dálkového ovládání, sběru dat a jiné systémy vysílají důležité toky dat mnoha žadatelům o informace, kteří je pak kombinují s údaji od jiných senzorů a používají k ovládání vlastních aplikací nebo jako nástroje rozhodování v oblasti podnikové činnosti. Do roku 2013 se 40 % kancelářských pracovníků na celém světe zbaví svých stolních telefonů. S rozvojem pracovních činností kancelářských pracovníků se výrazně zvyšují jejich komunikační nároky. Tito zaměstnanci začínali s klasickými přístroji pro přenos hlasu, poté přišla elektronická pošta a v několika posledních letech používají i systémy jednotného zpracování zpráv (UM unified messaging), instantního zpracování zpráv a konferenčních služeb (audiokonference, videokonference a webové konference). Kromě potřeby přídavných komunikačních kanálů, které kancelářští pracovníci využívají, rostou také požadavky na mobilitu. Od osobních počítačů přešli na přenosné počítače (laptopy) a od mobilních telefonů na tzv. chytré telefony (smartphony), které kromě hlasové komunikace umožňují rozšiřování o aplikace pro práci s daty. Mnohé podniky jsou v počáteční fázi implementace systémů jednotné komunikace (UC unified communications). Účelem UC je integrace komunikačních kanálů a mobilních komponent, umožňující uživateli volbu vhodného kanálu či prove decision making and reduce potential risks. The goal will be to find unsuccessful paths earlier in order to not waste time pursuing them. The current economic climate provides the perfect opportunity for changing management behavior. Accepting more failures to find the optimal approach sooner requires a huge change in thinking and management approach. Not only do executives need to be able to tolerate more failures, middle managers and employees need to think more creatively and be willing to take chances. When employees are already worried about losing their jobs, it is almost unthinkable to ask them to step out, exposing themselves further by performing efforts that may fail. Therefore, leading executives will have to encourage this 180-degree shift in behavior. They will have to reward those who are willing to try and fail. By 2012, increased use of video telepresence solutions will divert $3.5 billion in annual revenue from the travel and hospitality industry. The global economic climate is forcing companies to rethink their travel policies, encouraging more business to be conducted remotely. Videoconferencing has long been naively considered an alternative to travel, but it has always failed to live up to the promise until recently. A new class of immersive, high-definition video systems under the term telepresence is changing the user experience. In the best environments, meetings can be conducted remotely with the same impact as face-to-face meetings. Several factors make the business case for telepresence promising for organizations. They include the near-term need to reduce corporate costs and increase enterprise productivity; the increasing demand to make speedy decisions; and higher-quality telepresence systems, which, while expensive today, will decline in cost to purchase, operate and, in some cases, lease time on. Infrastructure costs are significant today, limiting telepresence use to larger corporate customers with large work centers that can justify the investment. By 2012, 20% of nonvideo Internet traffic will be data-derived from a rapidly growing number of sensor-based inputs. Sensors carried by people, embedded in objects, and integrated into automobiles, homes, retail shops, businesses, schools and public and transportation venues will grow significantly by By 2011, the number of addressable nodes in the global computer network will exceed the world's population; this will grow by about 11% during 2009 and Approximately 55% of these nodes will be mobile phones, 70% of which will have location capability. However, by definition, all connected nodes, whether they are in vehicles, attached to buildings or embedded, will be capable of emitting sensor information, producing about 20% of nonvideo traffic broadcast across the Internet. For example, in 4Q08, the Mobile Millennium project between Nokia and the University of California at Berkeley leveraged GPS-enabled mobile devices to create a real-time image of traffic that motorists could use to improve their commutes. In business, radio frequency identification, supervisory control and data acquisition, and other systems are broadcasting significant data streams to multiple requesters to be combined with other sensor data to drive native applications and to be used as input for business rule engines. By 2013, 40% of knowledge workers worldwide will have abandoned their desk phones. As knowledge workers' jobs evolved, their communication needs expanded dramatically. Knowledge workers started with voice; then ; and during the past few years, unified messaging, instant messaging and conferencing (audioconferencing, videoconferencing and Web conferencing). In addition to the extra communication channels that knowledge workers use, the need for mobility has grown. They have moved from desktop PCs to laptops they can take with them, and they have added mobile phones for voice or 18 COMPUTERWORLD TOP 100 / ČERVEN 2009

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Analýza ASP trhu. 1. Úvod

Analýza ASP trhu. 1. Úvod Analýza ASP trhu David Chudán Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačního a znalostního inženýrství nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 xchud01@vse.cz Abstrakt:

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010

on point Prague City Report Q4 2010 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 2010 on point Prague City Report Q4 21 Trh s nemovitostmi v Praze 4. čtvrtletí 21 2 On Point Q4 21 Economy/Investment Ekonomika/Investice In 21, the export oriented Czech economy has been pulled by the positive

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více