Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014"

Transkript

1 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P., Frýba L. Omluveni: Hosté: Bilová I. Program: 1) zahájení 2) Smlouvy: a/ o smlouvě budoucí p. Říha kanalizace Letná b/ veřejnoprávní Obec S.P. x Město Nová Paka sociálně právní ochrana dětí c/ o smlouvě budoucí Obec S.P. x Čez Distribuce zřízení věcného břemene 3) Dotace: a/ Dotace pro JSDH Stará Paka b/ Dotace most Ústí 4) Základní škola a/ Žádost o úpravu rozpočtu na r b/ Úprava odpisového plánu na r ) Mateřská škola a/ Žádost o převod finančních prostředků do investičního fondu b/ Žádost o souhlas s nabytím majetku do vlastnictví zřizovatele 6) Plnění rozpočtu k , Návrh rozpočtu na rok ) Pozemky a/ el. dražba pozemek u školky b/ Rubeška náhon Roškopov c/ pozemek pod místní komunikací - lokalita Letná 8) Směrnice na rok ) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva 10) Převod plynové přeložky u mostu v Ústí RWE 11) Příprava veř. zasedání St. Paka 12) Různé: a/ Vánoční strom rozsvícení b/ Hasiči JSDH Stará Paka jmenování velitele c/ Práce v obci d/ zrušení poplatku za odběr odpadových pytlů pro firmy a OSVČ e/ Složení členů výborů a komisí 13) Diskuze 14) Závěr

2 Jednání: 1. Zahájení: Pan starosta přivítal zastupitele a zahájil pracovní poradu. 2. Smlouvy: a/ o smlouvě budoucí p. Říha kanalizace Letná Kvůli rekonstrukci a dokončení kanalizace v lokalitě Letná ve Staré Pace byla nutnost připravit smlouvu o smlouvě budoucí s panem Říhou, vlastníkem pozemků parc.č. 40/1 a 39/2 v k.ú. Stará Paka, které budou dotčeny ochrannými pásmy stavby dešťové kanalizace vodního díla. b/ veřejnoprávní Obec S.P. x Město Nová Paka sociálně právní ochrana dětí Obec Stará Paka připravuje veřejnoprávní smlouvu na zajištění sociálně právní ochrany dětí na území obce s Městem Nová Paka. c/ o smlouvě budoucí Obec S.P. x Čez Distribuce zřízení věcného břemene Obec Stará Paka byla oslovena firmou Rydval Elektro, která zastupuje společnost ČEZ Distribuce a.s. návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene práva umístění a provozování el.vedení v ulici U Továrny akce 6 garáží p. Hybner 3. Dotace: a/ Dotace pro JSDH Stará Paka Obec Stará Paka obdržela dotaci na výdaje JSDH na rok 2014 z rozpočtu KHK ve výši Kč. b/ Dotace most Ústí Obec Stará Paka obdržela rozhodnutí o přidělení dotace z ministerstva dopravy ČR ve výši 85 % nákladů akce, tj Kč. 4. Základní škola: a/ Žádost o úpravu rozpočtu na r Prostřednictvím ředitele pana Antoše žádá ZŠ o posílení rozpočtu na rok 2014 z důvodu rekonstrukce elektroinstalace, která byla dle revizní zprávy v havarijním stavu a nesplňovala provozní podmínky. b/ Úprava odpisového plánu na r V souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace v budově ZŠ dojde ke snížení odpisů ZŠ v roce 2014 Ředitel ZŠ pan Antoš seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu ZŠ na rok 2015, který by byl pokrácen o částku posilující rozpočet ještě ve fiskálním roce Mateřská škola:

3 a/ Žádost o převod finančních prostředků do investičního fondu Prostřednictvím ředitelky paní Typltové žádá MŠ o převod finančních prostředků na provoz MŠ do investičního fondu na nákup gastronomického vybavení kuchyně MŠ. b/ Žádost o souhlas s nabytím majetku do vlastnictví zřizovatele Paní ředitelka Lenka Typltová žádá o souhlas s nabytím majetku, tj. konvektomatu a sporáku do vlastnictví zřizovatele. Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu MŠ na rok Plnění rozpočtu k , Návrh rozpočtu na rok 2015: Zastupitelé byli podrobně seznámeni s plněním rozpočtu na rok 2014 ke dni a zároveň jim byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015, který byl sestavován už na schůzce zastupitelů z Návrh rozpočtu na rok 2015 byl dopodrobna rozebrán a vysvětlen starostou a hlavní účetní paní Bilovou. 7. Pozemky: a/ el. dražba pozemek u školky Dne bude probíhat elektronická dražba pozemků soukromého majitele u mateřské školky. Obec se dražby nebude účastnit. b/ Rubeška náhon Roškopov Pan Rubeška požádal Obec Starou Paku o odprodej části pozemků parc.č. 149 a 799/1 v k.ú. Roškopov, kterými fyzicky prochází vodní náhon do nemovitosti rekonstruovaného mlýna. c/ pozemek místní komunikace lokalita Letná Lesy ČR nabízejí Obci Stará Paka pozemek pod stavbou místní komunikace parc.č. 881/19 o výměře 1798 m2 v k.ú. Stará Paka. O pozemek bude mít obec zájem, bude záležet na kupní ceně, kterou zatím není určena. S Lesy ČR bude nadále jednáno. 8. Směrnice na rok 2015: Zastupitelé byli seznámeni paní místostarostkou Věrou Hlostovou o nově připravených směrnicích obce na rok Odměny neuvolněných členů zastupitelstva: Zastupitelé byli seznámeni s návrhem výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů v roce 2014.

4 10. Převod plynové přeložky u mostu v Ústí RWE: V souvislosti s rekonstrukcí mostu po povodni v Ústí byla zbudována přeložka plynovodního řadu. V zájmu obce je tuto přeložku majetkově převézt na RWE. Vzhledem k rozhodnutí o obdržení dotace na celou akci rekonstrukci mostu bude vznesen dotaz na ministerstvo dopravy, zda obec může převézt tuto inženýrskou stavbu na RWE v době ještě celkově neukončené stavby mostu. zodpovídá: starosta termín: Příprava veř. zasedání St. Paka: Zastupitelé byli seznámení s termínem a místem konání 2. veřejného zasedání ZO. 12. Různé: a/ Vánoční strom rozsvícení Zastupitelé byli informováni o pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu ve Staré Pace, která se bude konat dne od 17 hodin na parkovišti u Obecního úřadu. b/ Hasiči JSDH Stará Paka jmenování velitele V souvislosti s žádostí o ukončení pracovního poměru dosavadního velitele JSDH Stará Paka pana Karla Raila a jeho odvoláním, bude muset starosta jmenovat velitele nového. Jako jediný odborně vyškolený na tuto funkci vygenerovaný SDH Stará Paka je pan Milan Miller. c/ Práce v obci Zastupitelé byli informováni o proběhnuvších pracích v obci obecními dělníky a pracemi následujícími, zejména spojenými se zimním úklidem. d/ zrušení poplatku za odběr odpadových pytlů pro firmy a OSVČ Zastupitelstvo má záměr zrušit poplatek za odběr odpadových pytlů a využíváním tak odpadového systému svozu obce firmami a OSVČ působících na území obce. Tyto právnické a fyzické osoby podnikající mají možnost uzavřít smlouvu o svozu přímo se svozovou firmou. e/ Složení členů výborů a komisí Zastupitelstvo obce je dle zákona o obcích povinno zřídit výbor kontrolní a výbor finanční. Zastupitelstvo obce se taktéž usneslo na zřízení komise sociálně-kulturní a sportovní. Návrhy na složení jednotlivých výborů: Kontrolní výbor: Ing. Pavel Červený - předseda Petr Sládek - člen Petr Fejfar - člen Finanční výbor: Mgr. Ivona Hykyšová- předseda Mgr. Pavel Antoš - člen Jana Jirásková - člen Sociálně-kulturní a sportovní komise: Ladislav Frýba - předseda Kateřina Krejčová - člen Hana Hylmarová - člen

5 Bude projednáno na veřejném zasedání. 13. Diskuze: p. Červený Upozornil na nutnost pořídit dobíječ autobaterie na 24 V na autobaterie hasičských výjezdových jednotek. Obec má pouze dobíječe na 12 V. pí.hlostová informovala o schůzce DSO a společném postupu při vyhledání projektanta a mapování území pro vybudování poldrů a retenčních nádrží na území Nové Paky a Staré Paky, jako ochranu před povodněmi. 14. Závěr Pracovní porada schvaluje: 1. Termín a místo 2. veřejného zasedání ZO Pracovní porada bere na vědomí: Body 2. až 10. a projednávaného programu. Ve Staré Pace dne Josef Dlabola starosta Věra Hlostová - místostarosta

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 28. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 31.01.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 18:10 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více