STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701"

Transkript

1 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva: Družstvo se zřizuje za účelem zajišťování hospodářských a sociálních potřeb svých členů a za účelem podnikání. II. Předmět podnikání: 1. Zemědělská výroba 2.Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona III. Základní kapitál: 1.Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové. 2.Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí ,- Kč IV. Členství 1. Vznik členství 1. Členem družstva mohou být fyzické osoby, které splnily povinnost zaplacení základního členského vkladu a uzavření smlouvy o majetkové účasti. Nezletilý člen družstva je zastoupen zákonným zástupcem. Nezletilý člen nemá právo být volen do orgánů družstva. 2. Členství fyzické osoby není podmíněno pracovním vztahem k družstvu. 3. U zakládajících členů družstva vzniklo členství v souvislosti s transformací původního družstva postupem dle zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů, o vypořádní majetkových nároků v družstvech převodem členství z družstva, které se přeměnilo na družstvo podle zákona č. 513/1991 Sb., převodem při založení družstva dnem jeho vzniku. 4. Po transformaci družstva vzniklo členství podáním přihlášky oprávněnou osobou, a to za splnění podmínek vyplývajících ze stanov, zaplacením základního členského vkladu a uzavřením smlouvy o majetkové účasti. 5.Členství fyzických osob vzniká převodem nebo přechodem družstevního podílu. strana 1

2 a) Převod družstevního podílu je možný pouze na základě písemné dohody o převodu družstevního podílu, která je možná pouze převodem ze stávajícího člena na stávajícího člena nebo na osobu blízkou či osobu v poměru rodinném či obdobném. Souhlasu představenstva podléhá dohoda o převodu družstevního podílu ze stávajícího člena na stávajícího člena. Představenstvo je povinno rozhodnout o dohodě o převodu družstevního podílu ze stávajícího člena na stávajícího člena do 30 dnů ode dne, kdy byla dohoda o převodu družstevního podílu družstvu doručena. O svém rozhodnutí vyrozumí družstvo převádějícího i nabývajícího člena družstva doporučeným dopisem. Rozhodnutí, kterým nebyl udělen souhlas, musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Proti rozhodnutí představenstva o neudělení souhlasu s dohodou o převodu družstevního podílu lze podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí písemné odvolání. O odvolání rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí členské schůze je konečné. Při převodu družstevního podílu ze stávajícího člena na stávajícího člena vzniká členství v družstvu dnem udělení souhlasu představenstva, případně dnem, který ve svém souhlasu určí představenstvo nebo dnem, který je uveden v rozhodnutí členské schůze o odvolání. Souhlasu představenstva nepodléhá dohoda o převodu družstevního podílu na osobu blízkou (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner) nebo na osobu v poměru rodinném nebo obdobném, za které se pokládají osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Zákon zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. b) Přechodem družstevního podílu na osobu blízkou či osobu v poměru rodinném či obdobném vzniká členství na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví. Osoba oprávněná podle pravomocného rozhodnutí o dědictví vstupuje v plném rozsahu do práv a povinností zemřelého člena zpětně ke dni úmrtí tohoto člena. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 2. Seznam členů Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují: a) jméno a bydliště, případně jiná členem určená adresa pro doručování strana 2

3 b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. 3. Členská žaloba Přijetí funkce člena orgánu družstva zavazuje tohoto člena jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. Jestliže porušením povinnosti jednat s péčí řádného hopodáře vznikla družstvu újma, je příslušný člen orgánu povinen tuto újmu nahradit. Újma způsobená družstvu může být vypořádána podle smlouvy uzavřené s osobou, která je povinna tuto újmu nahradit, pokud s tím vysloví souhlas členská schůze. Právo domáhat se za družstvo náhrady újmy způsobené družstvu členem jeho orgánu má každý člen družstva. Stejně tak má každý člen družstva právo domáhat se za družstvo splnění povinnosti ohledně vypořádání této újmy, dohodnutého se souhlasem členské schůze mezi povinnou osobou a družstvem a také právo podat návh na výkon rozhodnutí k uspokojení práva družstva na úhradu vzniklé újmy. Jestliže však družstvo uzavře s osobou, která je povinna uhradit újmu vzniklou družstvu porušením povinnosti jednat při výkonu funkce člena orgánu družstva s péčí řádného hospodáře, smlouvu o vypořádání této újmy a členská schůze vysloví se smlouvou svým rozhodnutím souhlas, stává se smlouva o vypořádání újmy účinnou a člen družstva v tomto případě již nemá právo se dále náhrady újmy domáhat. Nesplní-li povinná osoba vůči družstvu některou povinnost plynoucí z takové smlouvy, může se člen za družstvo domáhat splnění této povinnosti. strana 3

4 Před uplatněním práva dle předchozího odstavce proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi, směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace podle předchozího odstavce, jinak může člen toto právo uplatnit za družstvo sám. 4. Podíl člena na zisku Podíl člena na zisku se určí v poměru jeho splacené vkladové povinosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva. U člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Členská schůze se může usnést i na tom, že se žádný zisk mezi členy rozdělovat nebude. 5. Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou b) členská scůze projednala řádnou nebo mimořádou účetní závěrku c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní fond d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. Pokud v souvislosti s rozhodnutím členské schůze o schvalování roční závěrky nebo o likvidaci družstva s ohledem na ekonomickou situaci členská schůze rozhodne o nutnosti uplatnění uhrazovací povinosti člena vůči družstvu: 5.1. Uhrazovací povinnost řadového člena činí 5000,- Kč za hospodářský rok 5.2. Uhrazovací povinnost předsedy družstva činí ,- Kč a členů představenstva ,- Kč za hospodářský rok. Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně a nesmí být vyšší než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu, v případě členů představenstva a kontrolní komise než kolik představuje desetinásobek základního členského vkladu 6. Zánik členství Členství v družstvu zaniká - dohodou - vystoupením člena - převodem družstevního podílu - přechodem družstevního podílu - smrtí člena družstva - prohlášením konkursu na majetek člena strana 4

5 - zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena - doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu - zánikem družstva bez právního nástupce Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. Určuje se, že výpovědní doba pro vystoupení z družstva, činí 6 měsíců. Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží, a členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Takto může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov, tajné hlasování se zakazuje. 7. Vyloučení člena z družstva a) Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. b) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil, k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. c) Odstavec IV., 7b) se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. d) O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení nelze rozhodovat později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnu formu a musí obsahovat poučení o právu podat námitky. e) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. f) Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, strana 5

6 kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. g) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. h) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. i) Družstvo může rozhodnutí o vyloučení člena zrušit, o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena, tj. představenstvo družstva. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží, to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. Členství v družstvu vzniká a zaniká jako celek, tj. ve všech právech a povinnostech najednou. 8. Práva a povinnosti členů 8.1. Práva členů Člen má zejména následující práva. a) Volit a být volen do orgánů družstva. Členové starší osmnácti let, kteří jsou plněsvéprávní, mají právo být voleni do orgánů družstva. b) Podílet se přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva na činnosti a rozhodování družstva. c) Písemně zmocnit jiného člena družstva, příp. osobu blízkou (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, partner) či osobu v poměru rodinném nebo obdobném, za které se pokládají osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, přičemž zákon zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí, aby jej na členské schůzi zastupovala. d) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu informován. strana 6

7 e) Na podíl na zisku družstva určeného k rozdělení mezi členy v souladu s pravidly obsazenými v článku IV, bod 4. f) Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svými členům (ekonomické, sociální, výpomocné) v souladu se svými ekonomickými možnostmi a na základě obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů družstva. g) Podílet se přednostně na nájmu hmotného investičního majetku a dalších věcí z majetku družstva k uspokojování osobních potřeb člena. i) Na přednostní odprodej věcí z hmotného investičního majetku a dalších věcí z majetku družstva, které družstvo nepotřebuje. j) Být informován o činnosti družstva, a to způsobem v družstvu obvyklým v souladu s příslušnými ustanoveními stanov se svými členskými právy a povinnostmi. k) Odprodej zemědělských výrobků za cenu, jejíž výši určí představenstvo družstva pro každý hospodářský rok, s ohledem na hospodářské výsledky družstva Povinnosti členů Člen má zejména následující povinnosti: a) Dodržovat stanovy, rozhodnutí orgánů družstva a další vnitrodružstevní předpisy. b) Složit základní členský vklad za podmínek vyplývajících z článku 9 těchto stanov. c) Upevňovat a rozvíjet družstevní hopodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, zejména ten, který je členovi svěřen do bezprostřední péče, nájmu a ostatnímu využívání. d) Chránit dobré jméno družstva a informace, týkající se obchodního tajemství družstva. e) Bez zbytečného odkladu informovat družstvo o skutečnostech nasvědčujících možnosti poškozování majetku a dobrého jména družstva. f) Ohlašovat družstvu bez zbytečnéo odkladu změny v osobních poměrech a jiné údaje, významné pro nároky člena vyplývající z jeho členství v družstvu. g) Osobně se účastnit na jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky. h) Poskytnout družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které člen vlastní. ch) Uzavřít s družstvem smlouvu o majetkové účasti na podnikání družstva, spočívající v jeho majetkovém podílu na podnikání družstva ve výši přesahující základní členský vklad, kdy tato povinnost je uložena v čl. 9 těchto stanov. strana 7

8 9. Členské vklady Členský vklad představuje podíl člena družstva na základním kapitálu družstva. Členský vklad je tvořen základním členským vkladem. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva, tvoří základní kapitál družstva. Členské vklady mohou být a) peněžité b) nepeněžité Nepeněžitým vkladem může být pouze majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může družstvo hopodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být určena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu, určeným dohodou představenstva družstva a vkladatele. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány. Uhrazený členský vklad se stává majetkem družstva. Základní členský vklad Výše základního členského vkladu činí u fyzické osoby ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Způsob splacení základního členského vkladu 1.Základní členský vklad byl zakládajícími členy družstva splacen majetkovým podílem na jmění družstva stanoveným při transformaci družstva dle zákona č. 42/1992 Sb. 2.Osobám, které byly členy družstva ke dni se automaticky započítal na splácení základního členského vkladu jejich majetkový podíl na jmění družstva do výše ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Pokud jejich majetkový podíl nepostačoval na splacení základního členského vkladu, byli tito členové povinni splatit zbytek základního členského vkladu nejpozději do Jiné osoby, které se chtěly stát členy družstva a splatit základní členský vklad majetkovým podílem, mohly tak učinit písemným prohlášením o splacení vkladu tímto způsobem. strana 8

9 Základní členský vklad mohl být splacen: a) V penězích b) Nepeněžitým plněním se souhlasem představenstva, ve výši stanovené znaleckým posudkem, a to za podmínky, že se nepeněžité plnění stane majetkem družstva. 10. Družstevní podíl a) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek zákona a těchto stanov, tj. převodem a přechodem (viz čl. IV. 1 a, b těchto stanov). b) Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnicktví. 11. Smlouva o majetkové účasti na podnikání družstva 1. Člen družstva byl povinen uzavřít s družstvem smlouvu o majetkové účasti na podnikání družstva spočívající v jeho majetkovém podílu na podnikání družstva ve výši přesahující základní členský vklad. 2. Z poskytnutého majetkového podílu náleží členovi družstva úrok ve výši 3% ročně. Výše úroku z majetkového podílu může být představenstvem družstva upravena podle hospodářských výsledků družstva. 12. Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Pokud družstvo s bývalým členem nebo s jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu, je nárok na vypořádací podíl splatný ve splátkách vyplácených podle možností družstva tak, aby poslední splátka byla vyplacena nejpozději do dvou let od ukončení členství. První splátku vypořádacího podílu vyplatí družstvo po schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 3. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. 4. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 1 násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu a to v rozsahu, v jakém nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícío účetního obdbobí, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší. 5. Zanikne-li členství smrtí člena, stává se družstevní podíl dosavadního člena předmětem dědického řízení. Pokud se dědic družstevního podílu nestane členem družstva, postupuje družstvo při vypořádání s ním přiměřeně podle předchozích odstavců tohoto článku. strana 9

10 Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise V. ORGÁNY DRUŽSTVA ČLENSKÁ SCHŮZE 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členové na ní uplatňují své právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost, zejména pak činnost jeho volených orgánů. 2. Osobní účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena družstva a družstvo je povinno vytvářet materiální, organizační a jiné předpoklady pro to, aby všichni členové mohli toto své základní právo realizovat. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo případně osobu blízkou či osobu v poměru rodinném či obdobném (viz čl. IV, 1 těchto stanov), aby jej na členské schůzi zastupovala. V písemné plné moci musí být uvedeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 3. Na členskou schůzi mohou být dle rozhodnutí představenstva přizváni i nečlenové družstva jako hosté. 4. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát za rok. 5. Členskou schůzi svolává představenstvo. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosála výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všecny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 6. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na internetových stránkách družstva a zároveň ji zašle písemně všem členům na adresu bydliště uvedenou v seznamu svých členů nejméně 15 dnů před konáním členské schůze, nebo ji v téže lhůtě osobně doručí členovi. 7. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 8. V případech uvedených v předchozím odstavci tohoto článku musí být členská schůze svolána tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti. strana 10

11 9. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, svolají ji zákonem stanoveným způsobem osoby uvedené v 640 zákona o obchodních korporacích. 10. Do působnosti členské schůze patří: a) schvalovat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, včetně jejich náhradníků c) určovat výši odměny představenstva a kontrolní komise d) schvalovat řádnou a mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu družstva g) schvalovat smlouvu o výkonu funkce h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva i) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, j) rozhodovat o převodu nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva k) rozhodovat o pachtu družstva k) rozhodovat o použití nedělitelného fondu a rezervního fondu l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti m) rozhodovat o vydání dluhopisů n) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací o) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, p) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, q) rozhodovat o odvolání člena proti zamítavému rozhodnutí představenstva k dohodě o převodu družstevního podílu r) rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva s) projednávat výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou je povinno vypracovat představenstvo t) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy nebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila členská schůze svým usnesením. 11. Členská schůze neschvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení. 12. Členská schůze vyjadřuje svou vůli usnesením. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majícíh vyšší počet hlasů. 13. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. 14. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas na za každých ,- Kč svého členského vkladu a smluvní majtekové účasti, tzn. tolik hlasů, kolikrát je jeho členský vklad a smluvní majetková účast ukončeným násobkem základního členského vkladu a smluvní majetkové účasti. 15. V případě hlasování ve věcech dle 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (tj. rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, o uhrazovací strana 11

12 povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a vydání dluhopisů) a v případech uvedených v těchto stanovách v čl. V, odst. 10 písm. a), i), j), k) má každý člen jeden hlas. V tomto případě je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alepsoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 16. Jednání členské schůze Jednání členské schůze řídí osoba pověřená představenstvem Členská schůze zvolí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů O průběhu každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání členské schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí Rozhodnutí členské schůze musí být v zákonem stanovených případech osvědčeno veřejnou listinou Zápis o členské schůzi musí být vyhotoven do 15 dnů od jejího ukončení. PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, jež řídí činnost družstva a jedná jeho jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu družstva. 2. Jménem družstva jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 4. Působnost představenstva: Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví družstva a zajišťovat provozní záležitosti družstva, b) svolávat členskou schůzi a organizačně je zabezpečovat, c) vykonávat usnesení členské schůze a vykonávat práva a povinosti vyhrazené právními předpisy statutárnímu orgánu, d) zajišťovat řádně vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů družstva, e) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, f) zajistit zpracování a předkládat členské schůzi: - výroční zprávu o hospodaření družstva, - návrh na změnu stanov, - návrhy na zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, - řádnou, mimořádnou a mezitímní účetní závěrku, - návrh na rozdělení zisku nebo návrh na způsob úhrady případné ztráty družstva vzniklých strana 12

13 v uplynulém obchodním roce, - návrh na složení nového představenstva a kontrolní komise, včetně jejich náhradníků - návrh na zvýšení nedělitelného fondu nebo jiných fondů, g) projednávat a schvalovat - organizační řád družstva a jiné vnitřní předpisy - vše, co je zákonem nebo v jiných ustanoveních těchto stanov představenstvu vyhrazeno 5. Představenstvo má pět členů, které volí a odvolává členská schůze. 6. Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Zastupování při výkonu funkce člena představenstva není přípustné. 7. Návrh na volbu členů představenstva může předložit kterýkoli člen družstva, nejpozději však do jednoho týdne přede dnem konání členské schůze, která má volbu provést. 8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva 9. Zasedání a způsob rozhodování představenstva: a) Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně pověřený člen představenstva. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.na písemnou žádost kterékoli člena představenstva se musí schůze svolat nejpozději do 15 dnů po obdržení takovéto žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na pořad jednání. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. b) Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle družstva. c) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva nebo zvolený člen představenstva. d) Představenstvo je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení (rozhodnutí) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas. Hlasování je veřejné, pokud představenstvo nerozhodne, že se bude hlasovat tajně. e) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. 10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce nastupuje na uvolněné místo náhradník zvolený dle pořadí členskou schůzí. Takto nově složené představenstvo opět zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. 11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu. KONTROLNÍ KOMISE 1. Kontrolní komise má tři členy. 2. Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let, který je plně svéprávný. Návrhy na kandidáty na tuto funkci může podávat každý člen družsva, nejpozději však jeden týden před konáním členské schůze, která má provést volbu. Členem kontrolní komise nemůže být ředitel družstva. 3. Předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise volí kontrolní komise ze svého středu. 4. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze členské schůzi. strana 13

14 5. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. 6. Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstva družstva a vyžaduje sjednání nápravy. 7. Jestliže představenstvo v přiměřené době nezajistí odstranění zjištěných nedostatků, kontrolní komise předloží zprávu členské schůzi, k jejímuž svolení může dát podnět. 8. Kontrolní komise prošetřuje a projednává stížnosti členů družstva a pracovníků družstva. Závěry předkládá představenstvu družstva a informuje o nich i stěžovatele, nejpozději do 14 dnů od ukončení svého šetření. 9. Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva jakékoliv informace o činnosti družstva. 10. Kontrolní komise je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení (rozhodnutí) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise. Při hlasování v kontrolní komisi má každý její člen jeden hlas. O jednání se pořizuje zápis, který má náležiosti stanovené zákonem. 11. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou půsbonost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu. Zákaz konkurence Na členy představenstva a přiměřeně i na členy kontrolní komise družstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu 710 zákona o obchodních korporacích. Společná ustanovení o orgánech družstva a o členství v nich 1. Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let. 2. Členové orgánů mohou být voleni opětovně bez omezení funkčních období po sobě jdoucích. 3. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. 4. Vzájemně neslučitelné funkce jsou funkce člena představenstva a člena kontrolní komise. 5. Odstoupení z funkce: a) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Tento orgán je povinen projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 6. Odvolání člena orgánu: a) O odvolání člena orgánu rozhoduje orgán, který jej zvolil. b) O odvolání předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, předsedy kontrolní komise, případně místopředsedy kontrolní komise rozhoduje orgán, který jej zvolil c) Členu, který má být odvolán z funkce, musí orgán, který jej odvolává umožnit, aby se k odvolání vyjádřil, projeví-li o to zájem. 7. Všechny orgány družstva si mohou vytvářet k plnění svých úkolů pomocné orgány, a to z hlediska časového trvalé i dočasné. 8. Podrobnosti o orgánech, jejich jednání, volbě členů stanoví jednací a volební řád. strana 14

15 ŘEDITEL DRUŽSTVA 1. Představenstvo může jmenovat ředitele, který řídí a organizuje běžnou činnost družstva. 2. Výkon ředitele není vázán na podmínku členství v družstvu. 3. Ředitel je vůči družstvu v pracovním poměru. 4. Ředitele z jeho funkce odvolává představenstvo. VI. FONDY DRUŽSTVA 1. Družstvo zřizuje následující zajišťovací fondy, které nelze použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy: a) nedělitelný fond b) rezervní fond 2. Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. V dalších letech, po dosažení této výše, rozhoduje o dalších dotacích fondu členská schůze družstva v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky. Nedělitelný fond lze použít zejména k úhradě ztráty družstva. O jeho použití rozhoduje členská schůze. 3. Družstvo zřizuje rezervní fond, o jehož dotacích rozhoduje každoročně členská schůze v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky. Fond slouží jako zdroj finančních prostředků družstev v situacích, kdy se družstvu nedostává zdrojů jiných. O jeho použití rozhoduje členská schůze. Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty družstva 1. O rozdělení zisku družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva při respektování omezujícíh ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. Zisk družstva se rozdělí následujícím způsobem: a) povinný příděl do nedělitelného či rezervního fondu družstva b) podíl členů na zisku c) odměny za činnost členů ve prospěch družstva Člen má právo na podíl ze zisku družstva, který členská schůze schválila k rozdělení mezi členy. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jednoho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Členská schůze se může usnést i na tom, že se žádný zisk mezi členy rozdělovat nebude. 2. O způsobu úhrady případné ztráty družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. K úhradě ztráty družstva slouží zejména rezervní fond a nedělitelný fond. Členská schůze může rozhodnout, že vzniklá ztráta bude uhrazena snížením základního kapitálu družstva nebo o nutnosi uplatnění uhrazovací povinnosti člena vůči družstvu a to: strana 15

16 a) uhrazovací povinnost řadového člena 5 000,- Kč za hospodářský rok b) uhrazovací povinnost předsedy družstva ,- Kč a členů představenstva ,- Kč za hospodářský rok. VII. Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, 3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být osvědčeno veřejnou listinou. 4. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze. 5. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. 6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se členové na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí dle podílů členů. VIII. Pracovní vztahy v družstvu 1. Pracovní vztah zaměstnance v družstvu není předkpokladem vzniku jeho členství v družstvu. 2. Členství v družstvu není důvodem pro vznik pracovního vztahu. 3. Družstvo zaměstnává zaměsnance na základě pracovního poměru nebo jiných pracovněprávních vztahů. 4. Právní režim pracovněprávních vztahů v družstvu se v plném rozsahu řídí zákoníkem práce. IX. Vnitrodružstevní předpisy Družstvo upravuje další vnitrodružstevní vztahy a podrobnosti o nich v jednacím řádu, volebním řádu a organizačním řádu, které musí být v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami. O jejich přijetí rozhoduje členská schůze. X. Doplnění a změna stanov 1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje členská schůze družstva. 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat člen družstva, představenstvo, kontrolní komise nebo jejich člen. 3. Představenstvo je povinno v zákonné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od schválení změny stanov, uvědomit o tom rejstříkový soud. strana 16

17 4. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla členská shůze, pokud z rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabytí účinnosti nastane později. XI. Vypořádání družstva s oprávněnými osobami podle 414 transformačního zákona, které se nestaly členy družstva a s dalšími restituenty podle zvláštních předpisů, bude určeno v souladu s obecně závaznými předpisy členskou schůzí družstva. XII. Závěrečná ustanovení 1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. 2. Stanovy jsou přístupné k nahlédnutím všem členům v sídle družstva. strana 17

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1 S T A N O V Y ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 je otevřené společenství korporace, založená za účelem podnikání a zajišťování hospodářských,

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích

STANOVY DRUŽSTVA. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích STANOVY DRUŽSTVA Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma družstva: Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích 2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Agrodružstvo Katusice 2. Sídlo družstva je: Katusice, Bezenská 173, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 01 3. Předmětem podnikání družstva je: a) koupě zboží

Více

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A

Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A Jednota, spotřební družstvo v Tachově S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DRUŽSTVA 1. Obchodní firma družstva: J e d n o t a, spotřební

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko OBSAH Čl. I. Základní ustanovení 2 Čl. II. Předmět podnikání..2 Čl. III. Členství v družstvu oddíl 1. členský vklad.3 oddíl 2. vznik členství, převod a přechod

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo).

I. Základní ustanovení. 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo ÚJEZD (dále jen družstvo). STANOVY Zemědělského družstva ÚJEZD, se sídlem Újezd 45, PSČ 592 12, IČ: 485 29 818 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr, vložka 2469 I. Základní ustanovení 1. Obchodní

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více