ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František FIALA, Ing. Vladimír HATALA Miloš PILÁT, Anna SVOBODOVÁ, Jiří ŠKRAMLÍK, Tomáš VELEBIL OMLUVENI: Pavel ŠKVOR Po zahájení 3. zasedání byl navrhnut následující program: 1. Návrh rozpočtu obce na r Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r Návrh smlouvy na přezkoumání hospodaření obce na r Bezúplatný převod pozemku parc.č.1434/16 5. Revitalizace části bývalého vojenského areálu Tužinka 6. Smlouva na provozování vodovodu 7. Návrh mandátní smlouvy s kvalifikovanou osobou k pořízení Změny č.2 ÚP 8. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Změny č.2 ÚP 9. Výběr dodavatele na poradenskou činnost Odkanalizování obce Mrač 10. Návrh na schválení pasportu místních komunikací 11. Návrh pronájmu pozemků pro parkovací plochy u BD 12. Návrh na zpětný převod podílu pozemku parc.č. 123/2 u BD 13. Žádost o prodej pozemků parc.č. 2639/10 a 2639/13 v Křenčíně 14. Žádost o pronájem částí pozemku parc.č. 723/3 v Pernátech 15. Žádost vlastníků BD č.p.225 o poskytnutí plošné dlažby 16. Diskuze 17. Závěr Zastupitelstvo schválilo projednání navrženého programu 3. zasedání zastupitelstva obce 8 hlasů pro 1. Návrh rozpočtu obce na r Po projednání byl sestaven návrh rozpočtu na letošní rok, který byl vyvěšen k seznámení. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, ale snahou je omezit ostatní výdaje a finanční prostředky přesunout do kapitoly kanalizace z důvodu předpokladu výstavby ČOV a odkanalizování obce.

2 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na rok Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r V minulém týdnu bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, při kterém nebyly zjištěny nedostatky. Na základě tohoto přezkoumání bylo auditorem schváleno hospodaření obce v předchozím roce. Závěrečný účet obce, tak mohl být vyvěšen k seznámení a na zasedání zastupitelstva obce projednáno jeho schválení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a účetního, aby během roku 2011 provedli úpravy interních směrnic z důvodu novelizace zákona o účetnictví s návazností na předložení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 3. Návrh smlouvy na přezkoumání hospodaření obce na r Každý rok musí být provedeno přezkoumání hospodaření obce. Je navrženo, aby za letošní rok 2011 toto přezkoumání provedl Ing. M. P. Zastupitelé byli seznámeni s podmínkami smlouvy na provedení auditu. Auditor provádí v rámci smlouvy během roku ekonomické a účetní poradenství. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí, aby za rok 2011 dle návrhu smlouvy č. 3/2011 provedl externí přezkoumání hospodaření obce auditor Ing. M. P. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 4. Bezúplatný převod pozemku parc.č.1434/16 Po digitalizaci katastru obce vznikl pozemek, který je umístěn pod částí komunikace v Podmračí vedoucí od řadových domů pod tvrzí k lávce přes potok. Pozemek má výměru 90 m 2 a je ve vlastnictví státu. Je jednáno s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o jeho bezúplatném převodu na obec. Podmínkou převodu je dodání pasportu komunikace a odsouhlasení zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce po projednání přijímá pozemek parc.č.1436/16 v k.ú. Mrač do vlastnictví obce Mrač a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti. 5. Revitalizace části bývalého vojenského areálu Tužinka V roce 2008 byla bezúplatně převedena část bývalého muničního skladu Tužinka do vlastnictví obce. Důvodem bylo navrácení lesní půdy tj. části pozemku p.č. 526/1, který je historickým majetkem obce. Dále zde byla představa využít areál pro zpracování bioodpadu ve spolupráci s jednou benešovskou společností, ale předání od ministerstva obrany trvalo několik let. Zpracování bioodpadu bylo mezitím vybudováno v Přibyšicích. Dále se o areál zajímalo asi 5 dalších společností, ale po zjištění, že zde není přípojka elektrické energie, že se jedná o lesní půdu a přístup je po pozemcích lesů ČR, všichni dříve nebo později ztratili zájem o využití tohoto areálu. Dále je problém areál uchránit před vstupem různých nepovolaných osob, které zde

3 dlouhou dobu škodí, jak rozkrádáním tak dovážením odpadů apod. Z uvedených důvodů vznikla představa větší část areálu nějakým způsobem vrátit do původního využití jako lesní půdu. V současné době bylo jednáno s firmou Sládek Group z Benešova o spolupráci na revitalizaci areálu. Byla předjednána možnost krytí nákladů na likvidaci části areálu a provedení prací pro obec za možnost odebrání části panelů a umístění výkopové zeminy uvedenou firmou v areálu. Po vyrovnání terénu by byl tento prostor osazen lesními dřevinami. Práce pro obec by byly provedeny v likvidaci betonových skeletů budov a po odstranění armovacího materiálu beton rozdrcen na recyklát určený k dalšímu využití. Zbylé prostředky by byly dále použity na zemní práce zejména při opravě nezpevněných komunikací v obci s uložením silničních panelů odebraných z plochy areálu určené k revitalizaci. Plocha odebraných panelů a uložení zeminy proti provedeným pracím pro obec by byly sledovány a vzájemně sepsány. Obec by tak do revitalizace nevkládala žádné finanční prostředky. Schválení tohoto záměru bylo požadováno z důvodu přípravy projektu, žádosti o povolení terénních úprav, od kterého by se odvíjelo sepsání návrhu smlouvy s prováděcí firmou, která by obsahovala všechny potřebné údaje. Z důvodu požadavku upřesnění finančního posouzení záměru bylo navrženo tento bod programu odložit k dalšímu projednání na příští zasedání zastupitelstva. 6 hlasů pro, 4 se zdrželi 6. Smlouva na provozování vodovodu K 30.červnu 2011 končí smlouva na provozování obecního vodovodu, které provádí společnost VHS Benešov s.r.o.. Smlouva byla prodloužena v roce V návaznosti na provozování čerpací stanice v Podmračí touto společností a z důvodu dlouhodobé spolupráce bylo doporučeno prodloužení smlouvy s VHS Benešov s.r.o.. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí, aby byla prodloužena smlouva na provozování obecního vodovodu se společností VHS Benešov do 30.června Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 7. Návrh mandátní smlouvy s kvalifikovanou osobou k pořízení Změny č.2 ÚP V loňském roce bylo dokončeno zadání změny č.2 ÚP obce. Dalším krokem je proces schválení návrhu změny č.2 ÚP. Tuto činnost provádí na základě mandátní smlouvy kvalifikovaná osoba způsobilá k pořizování územně plánovací dokumentace. Navržena je Ing. R. P. z Úval. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pořízení Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mrač dle 6, odst.1 (zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění s Ing. R. P., která splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít mandátní smlouvu na pořízení Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mrač s Ing. R. P., která splňuje kvalifikační požadavky dle 24, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

4 8. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Změny č.2 ÚP V novém volebním období je také třeba určit zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení změny č.2 územního plánu. V této činnosti zastupuje obec většinou starosta. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 6 odst. 6) písm. e), v souladu s 47 odst. 1) a 4), 49 odst. 1) a 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mrač a to Františka Zvolského a ukládá určenému zastupiteli, aby spolupracoval s pořizovatelem na zpracování Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mrač. 9. Výběr dodavatele na poradenskou činnost Odkanalizování obce Mrač K přípravě zajištění financování ze zdrojů Evropské unie na odkanalizování obce je potřebné zajistit spolupráci s poradenskou firmou. Na základě odeslaných výzev jsme obdrželi tři nabídky na tuto činnost. Výběrová komise tyto nabídky vyhodnotila a jako nejvýhodnější vybrala společnost Allowance s.r.o.. Nabídková cena činí 830 tis.kč. Dodání poradenské činnosti vyhodnocené v řádném výběrovém řízením je ze 75 % uznatelným nákladem, který je hrazen z dotačního titulu. V případě nezískání dotace se hradí náklady na pořízení žádosti. (140 tis.) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek hodnotící komise na výběr dodavatele poradenské činnosti na akci Odkanalizování obce Mrač, která jako nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti Allowance s.r.o., Na dvorcích 1989, Praha 4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu mandátní smlouvy na provedení uvedené činnosti. 10. Návrh na schválení pasportu místních komunikací V březnu letošního roku byl zpracován Ing.J. F.. Pasport místních komunikací. Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je obec povinna vést, jako jejich správce v souladu se zákonem. Tento pasport zařazuje v naší obci místní komunikace podle dopravního významu a stavebně technického vybavení do 2.3.a 4. třídy a dále do veřejně přístupných účelových komunikací. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh pasportu místních komunikací. 11. Návrh pronájmu pozemků pro parkovací plochy u BD V loňském roce byl schválen záměr prodeje pozemků parc.č.1247/1 a 2531/5 pro zpevněné plochy na parkování u BD 223 a 224. Do současné doby nebylo zakresleno věcné břemeno vedení dešťové kanalizace a kabelů sítě ČEZ. Z těchto důvodů je návrh uvedené pozemky zatím pronajmout v ceně 500,- Kč ročně za každý pozemek. Návrh je na dobu určitou do

5 Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s pronájmem pozemků parc.č.1247/1 (68 m 2) a 2531/5 (54m 2 ), které jsou využívány pro zpevněné plochy na parkování u BD č.p. 223 a 224 za cenu 500 Kč za rok za každý pozemek na dobu určitou do a pověřuje starostu sepsáním nájemní smlouvy. 12. Návrh na zpětný převod podílu pozemku parc.č. 123/2 u BD Při převodu nástavby bytového domu čp. 224 došlo omylem také k převodu podílu pozemku parc.č. 123/2, na společnost DKS Real, Benešov. Pozemek navazuje na všechny tři bytové domy a garáže. Zpětné převedení podílu je navrženo kupní smlouvou za symbolickou cenu 1,- Kč. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zpětným převodem podílu (2469/5253) pozemku parc.č.123/2 v k.ú. Mrač ze společnosti DKS Real s.r.o., Benešov na obec Mrač za cenu 1,-Kč 13. Žádost o prodej pozemků parc.č. 2639/10 a 2639/13 v Křenčině Paní J. R., Čerčanská 261, Poříčí n. Sáz. žádá o odprodej uvedených pozemků, které jsou ve vlastnictví obce Mrač. Uvedené pozemky má zájem použít pro účely zemědělské, tj. sklízení trávy a sena. P. R. vlastní sousední pozemek 2639/17, který po dlouhá léta nikdo nesklízí. Zastupitelstvo obce se po projednání nerozhodlo pro záměr prodeje pozemků parc.č 2639/10 a 2639/13 v Křenčíně. 14. Žádost o pronájem částí pozemku parc.č. 723/3 v Pernátech Na pronájem částí tohoto pozemku byly podány dvě žádosti a to od pana B., který již žádal o prodej, ten nebyl na minulém zasedání zastupitelstva schválen. Dále žádá o pronájem jeho soused pan Š. Trávu z pozemku sklízelo do 90 let ZD Poříčí od té doby není udržován. Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 723/3 v k.ú. Mrač v Pernátech dle předloženého snímku z katastrální mapy. Pozemek bude pronajat za cenu obvyklou na dobu 5 let. Pozemek není možno oplotit 15. Žádost vlastníků BD č.p.225 o poskytnutí plošné dlažby Zástupci vlastníků BD č.p. 225 požádali o poskytnutí plošné dlažby o rozměrech 50x50 cm, kterou by chtěli umístit od vchodu BD k parkovací ploše vedle tohoto domu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost vlastníků BD čp. 225 a souhlasí s darováním plošné dlažby o délce 25m k vybudování přístupu k parkovací ploše za uvedeným domem. 16. Diskuze: probíhá před přijetím usnesení k jednotlivým bodům programu zasedání. Ostatní požadavky občanů byly vzaty na vědomí.

6 Starosta podal informaci, že Evropská komise v současné době úplně zastavila přísun financí do fondů životního prostředí. ČR tak nemůže žádat o peníze už z pátého evropského fondu. EU tak prozatím končí s proplácením ekologických projektů, které vypisuje Státní fond životního prostředí v celkové hodnotě 140 miliard korun. Případ souvisí s kauzou údajné korupce ve SFŽP, kvůli níž loni odstoupil ministr životního prostředí. Ze SFŽP je dotováno mimo jiné i odkanalizování měst a obcí a likvidace starých ekologických zátěží. Výzvy k podání žádostí o dotaci budou posunuty do dalšího období. 17. Závěr, starosta poděkoval přítomným zastupitelům i občanům za účast a ukončil 3. zasedání ZO. František Zvolský starosta obce

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více