ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky na základě Zakladatelské listiny ze dne Článek 2 Obchodní firma Obchodní firma: PRAGOPROJEKT, a.s. Sídlo společnosti: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ Identifikační číslo je Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: Článek 3 Doba trvání společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. byla založena na dobu neurčitou. Článek 4 Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích 1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 2. Neurčí-li stanovy jinak, řídí se společnost zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. Článek 5 Předmět podnikání 1. Výkon zeměměřičských činnosti, 2. geologické práce, 3. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 5. projektová činnost ve výstavbě, 6. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 8. projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem. ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Článek 6 Jednání a zastupování společnosti 1. Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to

2 buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, anebo na základě vykonávané funkce v rozsahu jednání stanoveného organizačním řádem a spisovým a skartačním řádem. 2. Předseda představenstva osvědčuje své oprávnění jednat za společnost výpisem z obchodního rejstříku. Další jednající osoby se legitimují plnou mocí nebo pověřením k výkonu funkce. Článek 7 Podepisování jménem společnosti 1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis předseda představenstva. 2. Ostatní osoby podepisují za společnost v souladu s organizačním řádem, spisovým a skartačním řádem a vykonávanou funkcí, nebo v rozsahu zmocnění uděleného jim předsedou představenstva a to tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis. ČÁST III ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Článek 8 Základní kapitál a akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč. 2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcií společnosti je podmíněn písemným souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo společnosti udělí na základě písemné žádosti zaslané převodcem (dosavadním akcionářem) k převodu akcií písemný souhlas. Totéž platí pro zastavení či jakékoliv jiné zatížení akcií společnosti. 3. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií neudělit, pokud má důvodnou obavu, že nový nabyvatel akcií může zneužít postavení akcionáře nebo informace v tomto postavení získané v neprospěch společnosti. 4. K účinnosti převodu akcií (vůči společnosti) se vyžaduje zápis o změně akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů na jméno. Článek 9 Seznam akcionářů Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti jen osoba vedená v této evidenci. ČÁST IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 10 Systém vnitřní struktury společnosti Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

3 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. Článek 11 Orgány společnosti a) VALNÁ HROMADA Článek 12 Působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích ) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části, který tvoří samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsouli v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích. Článek 13 Svolávání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát za účetní období. 2. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet (30) dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách společnosti. Ve stejném termínu musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu bydliště nebo sídla akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů formou doporučené zásilky a zveřejněna způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. Pro účely zveřejnění je určena internetová adresa uvedená v článku 2 těchto stanov. Na písemnou žádost akcionáře může společnost odeslat akcionáři pozvánku na valnou hromadu na ovou adresu nebo do datové schránky označené pro tento případ akcionářem, případně osobním předáním akcionáři, pokud je to možné. 3. Je-li na programu jednání valné hromady projednání a schválení účetní závěrky, uveřejní představenstvo hlavní údaje z účetní závěrky alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. 4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o deset (10) dní předchází dni konání valné hromady. Společnost zajistí výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného.

4 5. Valné hromady se účastní představenstvo a dozorčí rada. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pokud budou pozvány představenstvem nebo pokud jejich účast vyplývá z právních předpisů. Článek 14 Usnášeníschopnost valné hromady 1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. 2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Článek 15 Jednání valné hromady Zásady jednání a hlasování valné hromady upravuje Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti, který je přílohou č.1 těchto stanov. b) PŘEDSTAVENSTVO Článek 16 Složení, volba a délka funkčního období představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Předseda představenstva je oprávněn kdykoliv udělit plnou moc k zastupování společnosti jinou osobou. 2. Představenstvo společnosti je jednočlenné. Člen představenstva jako jeho jediný člen současně vykonává funkci předsedy představenstva. 3. Funkční období člena představenstva je pět (5) let a je volen a odvoláván valnou hromadou. Opětovná volba téhož člena je možná. 4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu. 5. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat chod společnosti v souladu se zákonem, b) řídit podnikatelskou činnost společnosti a zajišťovat její provozní záležitosti, c) stanovovat střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti, včetně operativních postupů pro zajištění těchto cílů, d) zajistit řádné vedení účetnictví společnosti, e) svolávat valnou hromadu, a to buď z vlastního podnětu, nebo na výzvu dozorčí rady, f) realizovat usnesení valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami, g) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, h) rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti při respektování výlučných práv valné hromady, i) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků, j) rozhodovat o změně stanov, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, k) zajišťovat ochranu obchodního tajemství společnosti, l) vykonávat zaměstnavatelská práva,

5 m) plnit další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti. c) DOZORČÍ RADA Článek 17 Složení, volba a délka funkčního období dozorčí rady 1. Dozorčí rada je jednočlenná. Člen dozorčí rady jako její jediný člen současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou, funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba téhož člena je možná. 2. Člen dozorčí rady zejména: a) vykonává kontrolní činnost spojenou s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je povinen seznámit valnou hromadu, b)přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě c)kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu tohoto oprávnění má na základě svého rozhodnutí právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. ČÁST V AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Článek 18 Práva a povinnosti akcionářů 1. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem na webových stránkách společnosti. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu akcií k základnímu kapitálu. 3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den pro konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Nestanoví-li usnesení valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 4. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku na vlastní náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem přednostně na bankovní (majetkový) účet akcionáře vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů. Jestliže akcionář nemá k rozhodnému dni pro konání valné hromady, která rozhodne o výplatě dividendy, zapsán bankovní účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, společnost provede výplatu dividendy výhradně na účet, který akcionář pro tuto

6 konkrétní výplatu dividendy uvede v písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Tato žádost musí být vyhotovena v souladu se vzorem žádosti o výplatu dividend na bankovní účet, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti. 5. Neoznámí-li akcionář číslo svého bankovního účtu v souladu s článkem 18 odst. 4 těchto stanov, společnost výplatu podílu na zisku neprovede, dokud tak akcionář neučiní. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit. ČÁST VI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 19 Účetní období Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ČÁST VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 20 Salvátorská klausule V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Článek 21 Účinnost Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 25. června 2014 s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Příloha: č. 1 - Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Příloha č. 1 stanov společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Část I. Platnost, účinnost a působnost jednacího a hlasovacího řádu 1. Jednací a hlasovací řád (dále také jen JHŘ ) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) a v souladu se stanovami společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., upravuje zásady jednání pro valnou hromadu společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, IČ (dále jen společnost ).

7 2. Tento jednací a hlasovací řád tvoří přílohu č.1 stanov společnosti. 3. Do doby zvolení předsedy a orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady předseda představenstva nebo jím určená osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady. Část II. Účast na valné hromadě 1. Právo účasti na valné hromadě (dále také jen jako VH ) mají akcionáři společnosti uvedení k rozhodnému dni ve výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. 2. Akcionář fyzická osoba se při prezenci na VH prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. 3. Akcionář právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže platným průkazem totožnosti a dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě; v případě zastoupení jiným zástupcem se zástupce prokáže též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem starosty. 4. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon akcionářských práv na základě zmocnění pouze jeden ze spolumajitelů nebo jejich společný zástupce, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k výkonu práv se předkládá při prezenci. 5. Po zapsání do listiny přítomných akcionářů na VH akcionář (jeho zástupce) při prezenci obdrží předtištěné hlasovací lístky s vyznačením počtu akcií, které prezentují počet jeho hlasů při hlasování. 6. Pokud představenstvo odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda VH a zapisovatel VH. Část III. Práva a povinnosti akcionářů na valné hromadě 1. Na VH společnosti akcionář vykonává svá práva za podmínek stanovených zákonem a stanovami. 2. Akcionář má právo na VH hlasovat, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad VH, požadovat a obdržet na VH od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, jen stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis. 3. Při případném odchodu akcionáře z místnosti jednání VH je akcionář povinen svůj odchod i příchod oznámit u prezence tak, aby mohl být průběžně řádně evidován počet hlasů akcionářů při hlasování.

8 Část IV. Zásady jednání na valné hromadě 1. Jednání VH se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na VH. Záležitosti nezařazené do navrhovaného pořadu jednání VH lze rozhodnout jen se souhlasem a za účasti všech akcionářů společnosti. 2. VH volí předsedu VH, jednoho zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Jednání VH řídí a za její průběh odpovídá po jeho zvolení předseda VH. 4. Předseda VH je povinen dodržovat oznámený, resp. VH dle odst. 1 části IV. tohoto JHŘ upravený pořad jednání VH, řídit se ustanoveními tohoto JHŘ, stanov společnosti a zákona, vést jednání VH takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu předepsaným způsobem, rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem VH. 5. Předseda VH je oprávněn přerušit jednání VH a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti VH, přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH, předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovaný pořad jednání VH. 6. Protinávrhy, návrhy a dotazy podávají akcionáři písemně a musí být podány jasně, věcně a srozumitelně. Předseda VH, představenstvo nebo dozorčí rada jsou povinni zajistit odpovědi na písemně podané žádosti o vysvětlení. Předseda VH rozhodne, na které z nich bude podána odpověď ústně na VH a které budou zodpovězeny písemně, příp. ústně, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne konání VH. 7. Protest vznesený akcionáři, členy představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí VH bude zaprotokolován v zápise z VH, jestliže o to protest vznášející akcionář nebo člen orgánu společnosti požádá. 8. Písemné návrhy a protinávrhy, protesty a prohlášení předložené na VH budou přiloženy k zápisu z VH. Část V. Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě 1. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří jsou v době vyhlášení hlasování na VH přítomni a jsou řádně zapsáni v listině přítomných. 2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč připadá na VH jeden hlas. Akcionáři na VH hlasují pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou od sebe odlišeny barevně a čísly usnesení pro větší přehled při sběru a sčítání hlasů. 3. Pro každé hlasování obdrží akcionář samostatný hlasovací lístek, na který vyplní své jméno a příjmení, název a počet svých akcií, kterými při hlasování disponuje a uvede, zda hlasuje pro předložený návrh, nebo proti němu, případně zda se hlasování zdržel. Hlasovací lístek, který neobsahuje předepsané údaje, je neplatný a bude s ním naloženo dle odstavce 7. bod g) tohoto článku. 4. Návrhy a protinávrhy předložené valné hromadě projedná valná hromada tak, že nejprve projedná návrh svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích představenstva k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Následně valná hromada projedná návrhy a protinávrhy akcionářů v pořadí určeném výší jmenovité hodnoty jejich akcií. 5. Jakmile je předložený návrh nebo protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích nebo protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. 6. O návrhu změn stanov společnosti se hlasuje vcelku. Budou-li podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o každém z nich jednotlivě. Bude-li takový protinávrh VH přijat, nebude se již o příslušném ustanovení vcelku hlasovat. 7. Postup při hlasování:

9 a) předseda VH oznámí hlasování k určitému bodu pořadu jednání VH; b) před každým hlasováním přečte předseda VH přesné znění návrhu, o kterém se hlasuje, oznámí potřebnou většinu hlasů potřebných pro přijetí návrhu VH, číslo usnesení a barvu hlasovacího lístku; c) na výzvu předsedy VH akcionáři hlasují do doby, než dá předseda valné hromady pokyn pro ukončení hlasování; d) akcionář vyznačuje své rozhodnutí křížkem na hlasovacím lístku v příslušném poli PRO, PROTI, či ZDRŽEL SE, hlasovací lístky nelze vyplňovat obyčejnou tužkou; e) pro ověření pravosti hlasovacího lístku má akcionář možnost v příslušném poli lístku uvést vedle svého jména a příjmení svoji šifru (parafu); f) hlasování probíhá sběrem hlasovacích lístků skrutátory do k tomu určené schránky; g) po ukončení sběru skrutátoři ověří platnost hlasovacích lístků; za neplatné se pokládají hlasovací lístky, z nichž není zřejmé jednoznačné rozhodnutí akcionáře nebo nebyly řádně odevzdány či vyplněny; h) skrutátoři sečtou hlasy pro, proti, zdržel se, neplatné hlasy připočtou k hlasům zdržel se, vypočtou procentuální podíl jednotlivých hlasů a zjištěné údaje zapíší do protokolu o hlasování, jehož pravdivost stvrdí svými podpisy; i) osoby pověřené sčítáním hlasů oznámí počet hlasů pro, proti, a zdržel se předsedovi VH; j) předseda VH oznámí výsledek hlasování a zda byl návrh rozhodnutí VH ve formě usnesení přijat; k) protokol o výsledku hlasování a hlasovací lístky se archivují do termínu další VH. 8. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda VH seznámí akcionáře s dalším návrhem. Dále bude postupováno dle zásad předchozího odstavce. Část VI. Účinnost rozhodnutí valné hromady Rozhodnutí VH nabývá účinnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy společnosti jinak, okamžikem, kdy takové rozhodnutí VH učinila, pokud valná hromada nestanoví, že nabývá účinnosti později.

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. IČ: 282 19 490 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Řádná valná hromada Návrh jednacího a volební řádu

Řádná valná hromada Návrh jednacího a volební řádu Řádná valná hromada 2016 Návrh jednacího a volební řádu Článek 1 Postavení valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Článek 2 Svolavatel valné hromady navrhuje orgány valné

Více

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO 465 04 991 konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1.

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

která se bude konat dne 25. října 2017 od hodin v sídle Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. POZVÁNKA POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Banky CREDITAS a.s. se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsaná

Více

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO:

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO: P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: 639 00, IČO: 262 60 654 Představenstvo společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice,

Více

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro

/ 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro VALNÁ HROMADA 26. 4. 2017 / 15:00 hod PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - zasedací místnost č. 601, 6. patro Představenstvo společnosti, se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PT Real Estate, a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 051 97 155, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA 2016 Výsledky hlasování k usnesením valné hromady Usnesení (hlasování) 1. Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Registrace: Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Statutární ředitel POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 26. září 2016, 10.00 hod do zasedací místnosti v sídle společnosti Pořad

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady společnosti VLNAP a. s. Karlovarská 1342, Nejdek, IČ: konané dne

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady společnosti VLNAP a. s. Karlovarská 1342, Nejdek, IČ: konané dne JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady společnosti VLNAP a. s. Karlovarská 1342, 362 21 Nejdek, IČ: 000 13 111 konané dne 24. 6. 2016 Článek I Účel řádu (1) Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek

JEDNACÍ ŘÁD. Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek 1 Úvod JEDNACÍ ŘÁD Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek 1.1 Tento jednací řád upravuje způsob jednání a rozhodování Občanské sdružení NETINTRA Moravský Písek (dále jen Sdružení ), se sídlem: Hliník

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více