ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky na základě Zakladatelské listiny ze dne Článek 2 Obchodní firma Obchodní firma: PRAGOPROJEKT, a.s. Sídlo společnosti: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ Identifikační číslo je Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: Článek 3 Doba trvání společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. byla založena na dobu neurčitou. Článek 4 Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích 1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 2. Neurčí-li stanovy jinak, řídí se společnost zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. Článek 5 Předmět podnikání 1. Výkon zeměměřičských činnosti, 2. geologické práce, 3. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 5. projektová činnost ve výstavbě, 6. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 8. projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem. ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Článek 6 Jednání a zastupování společnosti 1. Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to

2 buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, anebo na základě vykonávané funkce v rozsahu jednání stanoveného organizačním řádem a spisovým a skartačním řádem. 2. Předseda představenstva osvědčuje své oprávnění jednat za společnost výpisem z obchodního rejstříku. Další jednající osoby se legitimují plnou mocí nebo pověřením k výkonu funkce. Článek 7 Podepisování jménem společnosti 1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis předseda představenstva. 2. Ostatní osoby podepisují za společnost v souladu s organizačním řádem, spisovým a skartačním řádem a vykonávanou funkcí, nebo v rozsahu zmocnění uděleného jim předsedou představenstva a to tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis. ČÁST III ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Článek 8 Základní kapitál a akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč. 2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcií společnosti je podmíněn písemným souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo společnosti udělí na základě písemné žádosti zaslané převodcem (dosavadním akcionářem) k převodu akcií písemný souhlas. Totéž platí pro zastavení či jakékoliv jiné zatížení akcií společnosti. 3. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií neudělit, pokud má důvodnou obavu, že nový nabyvatel akcií může zneužít postavení akcionáře nebo informace v tomto postavení získané v neprospěch společnosti. 4. K účinnosti převodu akcií (vůči společnosti) se vyžaduje zápis o změně akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů na jméno. Článek 9 Seznam akcionářů Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti jen osoba vedená v této evidenci. ČÁST IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 10 Systém vnitřní struktury společnosti Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

3 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. Článek 11 Orgány společnosti a) VALNÁ HROMADA Článek 12 Působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích ) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části, který tvoří samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsouli v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích. Článek 13 Svolávání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát za účetní období. 2. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet (30) dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách společnosti. Ve stejném termínu musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu bydliště nebo sídla akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů formou doporučené zásilky a zveřejněna způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. Pro účely zveřejnění je určena internetová adresa uvedená v článku 2 těchto stanov. Na písemnou žádost akcionáře může společnost odeslat akcionáři pozvánku na valnou hromadu na ovou adresu nebo do datové schránky označené pro tento případ akcionářem, případně osobním předáním akcionáři, pokud je to možné. 3. Je-li na programu jednání valné hromady projednání a schválení účetní závěrky, uveřejní představenstvo hlavní údaje z účetní závěrky alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. 4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o deset (10) dní předchází dni konání valné hromady. Společnost zajistí výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného.

4 5. Valné hromady se účastní představenstvo a dozorčí rada. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pokud budou pozvány představenstvem nebo pokud jejich účast vyplývá z právních předpisů. Článek 14 Usnášeníschopnost valné hromady 1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. 2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Článek 15 Jednání valné hromady Zásady jednání a hlasování valné hromady upravuje Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti, který je přílohou č.1 těchto stanov. b) PŘEDSTAVENSTVO Článek 16 Složení, volba a délka funkčního období představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Předseda představenstva je oprávněn kdykoliv udělit plnou moc k zastupování společnosti jinou osobou. 2. Představenstvo společnosti je jednočlenné. Člen představenstva jako jeho jediný člen současně vykonává funkci předsedy představenstva. 3. Funkční období člena představenstva je pět (5) let a je volen a odvoláván valnou hromadou. Opětovná volba téhož člena je možná. 4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu. 5. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat chod společnosti v souladu se zákonem, b) řídit podnikatelskou činnost společnosti a zajišťovat její provozní záležitosti, c) stanovovat střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti, včetně operativních postupů pro zajištění těchto cílů, d) zajistit řádné vedení účetnictví společnosti, e) svolávat valnou hromadu, a to buď z vlastního podnětu, nebo na výzvu dozorčí rady, f) realizovat usnesení valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami, g) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, h) rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti při respektování výlučných práv valné hromady, i) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků, j) rozhodovat o změně stanov, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, k) zajišťovat ochranu obchodního tajemství společnosti, l) vykonávat zaměstnavatelská práva,

5 m) plnit další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti. c) DOZORČÍ RADA Článek 17 Složení, volba a délka funkčního období dozorčí rady 1. Dozorčí rada je jednočlenná. Člen dozorčí rady jako její jediný člen současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou, funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba téhož člena je možná. 2. Člen dozorčí rady zejména: a) vykonává kontrolní činnost spojenou s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je povinen seznámit valnou hromadu, b)přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě c)kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu tohoto oprávnění má na základě svého rozhodnutí právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. ČÁST V AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Článek 18 Práva a povinnosti akcionářů 1. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem na webových stránkách společnosti. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu akcií k základnímu kapitálu. 3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den pro konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Nestanoví-li usnesení valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 4. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku na vlastní náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem přednostně na bankovní (majetkový) účet akcionáře vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů. Jestliže akcionář nemá k rozhodnému dni pro konání valné hromady, která rozhodne o výplatě dividendy, zapsán bankovní účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, společnost provede výplatu dividendy výhradně na účet, který akcionář pro tuto

6 konkrétní výplatu dividendy uvede v písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Tato žádost musí být vyhotovena v souladu se vzorem žádosti o výplatu dividend na bankovní účet, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti. 5. Neoznámí-li akcionář číslo svého bankovního účtu v souladu s článkem 18 odst. 4 těchto stanov, společnost výplatu podílu na zisku neprovede, dokud tak akcionář neučiní. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit. ČÁST VI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 19 Účetní období Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ČÁST VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 20 Salvátorská klausule V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Článek 21 Účinnost Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 25. června 2014 s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Příloha: č. 1 - Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Příloha č. 1 stanov společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Část I. Platnost, účinnost a působnost jednacího a hlasovacího řádu 1. Jednací a hlasovací řád (dále také jen JHŘ ) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) a v souladu se stanovami společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., upravuje zásady jednání pro valnou hromadu společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, IČ (dále jen společnost ).

7 2. Tento jednací a hlasovací řád tvoří přílohu č.1 stanov společnosti. 3. Do doby zvolení předsedy a orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady předseda představenstva nebo jím určená osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady. Část II. Účast na valné hromadě 1. Právo účasti na valné hromadě (dále také jen jako VH ) mají akcionáři společnosti uvedení k rozhodnému dni ve výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. 2. Akcionář fyzická osoba se při prezenci na VH prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. 3. Akcionář právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže platným průkazem totožnosti a dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě; v případě zastoupení jiným zástupcem se zástupce prokáže též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem starosty. 4. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon akcionářských práv na základě zmocnění pouze jeden ze spolumajitelů nebo jejich společný zástupce, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k výkonu práv se předkládá při prezenci. 5. Po zapsání do listiny přítomných akcionářů na VH akcionář (jeho zástupce) při prezenci obdrží předtištěné hlasovací lístky s vyznačením počtu akcií, které prezentují počet jeho hlasů při hlasování. 6. Pokud představenstvo odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda VH a zapisovatel VH. Část III. Práva a povinnosti akcionářů na valné hromadě 1. Na VH společnosti akcionář vykonává svá práva za podmínek stanovených zákonem a stanovami. 2. Akcionář má právo na VH hlasovat, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad VH, požadovat a obdržet na VH od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, jen stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis. 3. Při případném odchodu akcionáře z místnosti jednání VH je akcionář povinen svůj odchod i příchod oznámit u prezence tak, aby mohl být průběžně řádně evidován počet hlasů akcionářů při hlasování.

8 Část IV. Zásady jednání na valné hromadě 1. Jednání VH se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na VH. Záležitosti nezařazené do navrhovaného pořadu jednání VH lze rozhodnout jen se souhlasem a za účasti všech akcionářů společnosti. 2. VH volí předsedu VH, jednoho zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Jednání VH řídí a za její průběh odpovídá po jeho zvolení předseda VH. 4. Předseda VH je povinen dodržovat oznámený, resp. VH dle odst. 1 části IV. tohoto JHŘ upravený pořad jednání VH, řídit se ustanoveními tohoto JHŘ, stanov společnosti a zákona, vést jednání VH takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu předepsaným způsobem, rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem VH. 5. Předseda VH je oprávněn přerušit jednání VH a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti VH, přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH, předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovaný pořad jednání VH. 6. Protinávrhy, návrhy a dotazy podávají akcionáři písemně a musí být podány jasně, věcně a srozumitelně. Předseda VH, představenstvo nebo dozorčí rada jsou povinni zajistit odpovědi na písemně podané žádosti o vysvětlení. Předseda VH rozhodne, na které z nich bude podána odpověď ústně na VH a které budou zodpovězeny písemně, příp. ústně, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne konání VH. 7. Protest vznesený akcionáři, členy představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí VH bude zaprotokolován v zápise z VH, jestliže o to protest vznášející akcionář nebo člen orgánu společnosti požádá. 8. Písemné návrhy a protinávrhy, protesty a prohlášení předložené na VH budou přiloženy k zápisu z VH. Část V. Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě 1. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří jsou v době vyhlášení hlasování na VH přítomni a jsou řádně zapsáni v listině přítomných. 2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč připadá na VH jeden hlas. Akcionáři na VH hlasují pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou od sebe odlišeny barevně a čísly usnesení pro větší přehled při sběru a sčítání hlasů. 3. Pro každé hlasování obdrží akcionář samostatný hlasovací lístek, na který vyplní své jméno a příjmení, název a počet svých akcií, kterými při hlasování disponuje a uvede, zda hlasuje pro předložený návrh, nebo proti němu, případně zda se hlasování zdržel. Hlasovací lístek, který neobsahuje předepsané údaje, je neplatný a bude s ním naloženo dle odstavce 7. bod g) tohoto článku. 4. Návrhy a protinávrhy předložené valné hromadě projedná valná hromada tak, že nejprve projedná návrh svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích představenstva k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Následně valná hromada projedná návrhy a protinávrhy akcionářů v pořadí určeném výší jmenovité hodnoty jejich akcií. 5. Jakmile je předložený návrh nebo protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích nebo protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. 6. O návrhu změn stanov společnosti se hlasuje vcelku. Budou-li podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o každém z nich jednotlivě. Bude-li takový protinávrh VH přijat, nebude se již o příslušném ustanovení vcelku hlasovat. 7. Postup při hlasování:

9 a) předseda VH oznámí hlasování k určitému bodu pořadu jednání VH; b) před každým hlasováním přečte předseda VH přesné znění návrhu, o kterém se hlasuje, oznámí potřebnou většinu hlasů potřebných pro přijetí návrhu VH, číslo usnesení a barvu hlasovacího lístku; c) na výzvu předsedy VH akcionáři hlasují do doby, než dá předseda valné hromady pokyn pro ukončení hlasování; d) akcionář vyznačuje své rozhodnutí křížkem na hlasovacím lístku v příslušném poli PRO, PROTI, či ZDRŽEL SE, hlasovací lístky nelze vyplňovat obyčejnou tužkou; e) pro ověření pravosti hlasovacího lístku má akcionář možnost v příslušném poli lístku uvést vedle svého jména a příjmení svoji šifru (parafu); f) hlasování probíhá sběrem hlasovacích lístků skrutátory do k tomu určené schránky; g) po ukončení sběru skrutátoři ověří platnost hlasovacích lístků; za neplatné se pokládají hlasovací lístky, z nichž není zřejmé jednoznačné rozhodnutí akcionáře nebo nebyly řádně odevzdány či vyplněny; h) skrutátoři sečtou hlasy pro, proti, zdržel se, neplatné hlasy připočtou k hlasům zdržel se, vypočtou procentuální podíl jednotlivých hlasů a zjištěné údaje zapíší do protokolu o hlasování, jehož pravdivost stvrdí svými podpisy; i) osoby pověřené sčítáním hlasů oznámí počet hlasů pro, proti, a zdržel se předsedovi VH; j) předseda VH oznámí výsledek hlasování a zda byl návrh rozhodnutí VH ve formě usnesení přijat; k) protokol o výsledku hlasování a hlasovací lístky se archivují do termínu další VH. 8. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda VH seznámí akcionáře s dalším návrhem. Dále bude postupováno dle zásad předchozího odstavce. Část VI. Účinnost rozhodnutí valné hromady Rozhodnutí VH nabývá účinnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy společnosti jinak, okamžikem, kdy takové rozhodnutí VH učinila, pokud valná hromada nestanoví, že nabývá účinnosti později.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více