ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky na základě Zakladatelské listiny ze dne Článek 2 Obchodní firma Obchodní firma: PRAGOPROJEKT, a.s. Sídlo společnosti: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ Identifikační číslo je Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: Článek 3 Doba trvání společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. byla založena na dobu neurčitou. Článek 4 Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích 1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 2. Neurčí-li stanovy jinak, řídí se společnost zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. Článek 5 Předmět podnikání 1. Výkon zeměměřičských činnosti, 2. geologické práce, 3. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 5. projektová činnost ve výstavbě, 6. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 8. projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem. ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Článek 6 Jednání a zastupování společnosti 1. Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to

2 buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, anebo na základě vykonávané funkce v rozsahu jednání stanoveného organizačním řádem a spisovým a skartačním řádem. 2. Předseda představenstva osvědčuje své oprávnění jednat za společnost výpisem z obchodního rejstříku. Další jednající osoby se legitimují plnou mocí nebo pověřením k výkonu funkce. Článek 7 Podepisování jménem společnosti 1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis předseda představenstva. 2. Ostatní osoby podepisují za společnost v souladu s organizačním řádem, spisovým a skartačním řádem a vykonávanou funkcí, nebo v rozsahu zmocnění uděleného jim předsedou představenstva a to tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti či otisku firemního razítka připojí svůj podpis. ČÁST III ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Článek 8 Základní kapitál a akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí Kč. Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč. 2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcií společnosti je podmíněn písemným souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo společnosti udělí na základě písemné žádosti zaslané převodcem (dosavadním akcionářem) k převodu akcií písemný souhlas. Totéž platí pro zastavení či jakékoliv jiné zatížení akcií společnosti. 3. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií neudělit, pokud má důvodnou obavu, že nový nabyvatel akcií může zneužít postavení akcionáře nebo informace v tomto postavení získané v neprospěch společnosti. 4. K účinnosti převodu akcií (vůči společnosti) se vyžaduje zápis o změně akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů na jméno. Článek 9 Seznam akcionářů Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti jen osoba vedená v této evidenci. ČÁST IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 10 Systém vnitřní struktury společnosti Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

3 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. Článek 11 Orgány společnosti a) VALNÁ HROMADA Článek 12 Působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích ) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části, který tvoří samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsouli v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích. Článek 13 Svolávání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát za účetní období. 2. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně třicet (30) dnů přede dnem jejího konání na internetových stránkách společnosti. Ve stejném termínu musí být pozvánka zaslána akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu bydliště nebo sídla akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů formou doporučené zásilky a zveřejněna způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. Pro účely zveřejnění je určena internetová adresa uvedená v článku 2 těchto stanov. Na písemnou žádost akcionáře může společnost odeslat akcionáři pozvánku na valnou hromadu na ovou adresu nebo do datové schránky označené pro tento případ akcionářem, případně osobním předáním akcionáři, pokud je to možné. 3. Je-li na programu jednání valné hromady projednání a schválení účetní závěrky, uveřejní představenstvo hlavní údaje z účetní závěrky alespoň třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. 4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o deset (10) dní předchází dni konání valné hromady. Společnost zajistí výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného.

4 5. Valné hromady se účastní představenstvo a dozorčí rada. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pokud budou pozvány představenstvem nebo pokud jejich účast vyplývá z právních předpisů. Článek 14 Usnášeníschopnost valné hromady 1. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. 2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Článek 15 Jednání valné hromady Zásady jednání a hlasování valné hromady upravuje Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti, který je přílohou č.1 těchto stanov. b) PŘEDSTAVENSTVO Článek 16 Složení, volba a délka funkčního období představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Předseda představenstva je oprávněn kdykoliv udělit plnou moc k zastupování společnosti jinou osobou. 2. Představenstvo společnosti je jednočlenné. Člen představenstva jako jeho jediný člen současně vykonává funkci předsedy představenstva. 3. Funkční období člena představenstva je pět (5) let a je volen a odvoláván valnou hromadou. Opětovná volba téhož člena je možná. 4. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu. 5. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat chod společnosti v souladu se zákonem, b) řídit podnikatelskou činnost společnosti a zajišťovat její provozní záležitosti, c) stanovovat střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti, včetně operativních postupů pro zajištění těchto cílů, d) zajistit řádné vedení účetnictví společnosti, e) svolávat valnou hromadu, a to buď z vlastního podnětu, nebo na výzvu dozorčí rady, f) realizovat usnesení valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami, g) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, h) rozhodovat o nakládání s majetkem společnosti při respektování výlučných práv valné hromady, i) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků, j) rozhodovat o změně stanov, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, k) zajišťovat ochranu obchodního tajemství společnosti, l) vykonávat zaměstnavatelská práva,

5 m) plnit další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti. c) DOZORČÍ RADA Článek 17 Složení, volba a délka funkčního období dozorčí rady 1. Dozorčí rada je jednočlenná. Člen dozorčí rady jako její jediný člen současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Člen dozorčí rady je volen valnou hromadou, funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba téhož člena je možná. 2. Člen dozorčí rady zejména: a) vykonává kontrolní činnost spojenou s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je povinen seznámit valnou hromadu, b)přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě c)kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu tohoto oprávnění má na základě svého rozhodnutí právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. ČÁST V AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Článek 18 Práva a povinnosti akcionářů 1. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem na webových stránkách společnosti. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu akcií k základnímu kapitálu. 3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den pro konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Nestanoví-li usnesení valné hromady něco jiného, je dividenda splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 4. Společnost vyplatí akcionáři podíl na zisku na vlastní náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem přednostně na bankovní (majetkový) účet akcionáře vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů. Jestliže akcionář nemá k rozhodnému dni pro konání valné hromady, která rozhodne o výplatě dividendy, zapsán bankovní účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, společnost provede výplatu dividendy výhradně na účet, který akcionář pro tuto

6 konkrétní výplatu dividendy uvede v písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře. Tato žádost musí být vyhotovena v souladu se vzorem žádosti o výplatu dividend na bankovní účet, který je uveřejněn na webových stránkách společnosti. 5. Neoznámí-li akcionář číslo svého bankovního účtu v souladu s článkem 18 odst. 4 těchto stanov, společnost výplatu podílu na zisku neprovede, dokud tak akcionář neučiní. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit. ČÁST VI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 19 Účetní období Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ČÁST VII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 20 Salvátorská klausule V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. Článek 21 Účinnost Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 25. června 2014 s výjimkou článku 4, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. Příloha: č. 1 - Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Příloha č. 1 stanov společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD valné hromady společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Část I. Platnost, účinnost a působnost jednacího a hlasovacího řádu 1. Jednací a hlasovací řád (dále také jen JHŘ ) v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon ) a v souladu se stanovami společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., upravuje zásady jednání pro valnou hromadu společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, IČ (dále jen společnost ).

7 2. Tento jednací a hlasovací řád tvoří přílohu č.1 stanov společnosti. 3. Do doby zvolení předsedy a orgánů valné hromady řídí jednání valné hromady předseda představenstva nebo jím určená osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady. Část II. Účast na valné hromadě 1. Právo účasti na valné hromadě (dále také jen jako VH ) mají akcionáři společnosti uvedení k rozhodnému dni ve výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a to buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. 2. Akcionář fyzická osoba se při prezenci na VH prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. 3. Akcionář právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže platným průkazem totožnosti a dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě; v případě zastoupení jiným zástupcem se zástupce prokáže též plnou mocí s úředně ověřeným podpisem starosty. 4. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon akcionářských práv na základě zmocnění pouze jeden ze spolumajitelů nebo jejich společný zástupce, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k výkonu práv se předkládá při prezenci. 5. Po zapsání do listiny přítomných akcionářů na VH akcionář (jeho zástupce) při prezenci obdrží předtištěné hlasovací lístky s vyznačením počtu akcií, které prezentují počet jeho hlasů při hlasování. 6. Pokud představenstvo odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda VH a zapisovatel VH. Část III. Práva a povinnosti akcionářů na valné hromadě 1. Na VH společnosti akcionář vykonává svá práva za podmínek stanovených zákonem a stanovami. 2. Akcionář má právo na VH hlasovat, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad VH, požadovat a obdržet na VH od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání VH nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, jen stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis. 3. Při případném odchodu akcionáře z místnosti jednání VH je akcionář povinen svůj odchod i příchod oznámit u prezence tak, aby mohl být průběžně řádně evidován počet hlasů akcionářů při hlasování.

8 Část IV. Zásady jednání na valné hromadě 1. Jednání VH se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na VH. Záležitosti nezařazené do navrhovaného pořadu jednání VH lze rozhodnout jen se souhlasem a za účasti všech akcionářů společnosti. 2. VH volí předsedu VH, jednoho zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Jednání VH řídí a za její průběh odpovídá po jeho zvolení předseda VH. 4. Předseda VH je povinen dodržovat oznámený, resp. VH dle odst. 1 části IV. tohoto JHŘ upravený pořad jednání VH, řídit se ustanoveními tohoto JHŘ, stanov společnosti a zákona, vést jednání VH takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu předepsaným způsobem, rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem VH. 5. Předseda VH je oprávněn přerušit jednání VH a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti VH, přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh VH, předkládat návrhy procedurálního charakteru a nechat o nich hlasovat i mimo stanovaný pořad jednání VH. 6. Protinávrhy, návrhy a dotazy podávají akcionáři písemně a musí být podány jasně, věcně a srozumitelně. Předseda VH, představenstvo nebo dozorčí rada jsou povinni zajistit odpovědi na písemně podané žádosti o vysvětlení. Předseda VH rozhodne, na které z nich bude podána odpověď ústně na VH a které budou zodpovězeny písemně, příp. ústně, a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne konání VH. 7. Protest vznesený akcionáři, členy představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí VH bude zaprotokolován v zápise z VH, jestliže o to protest vznášející akcionář nebo člen orgánu společnosti požádá. 8. Písemné návrhy a protinávrhy, protesty a prohlášení předložené na VH budou přiloženy k zápisu z VH. Část V. Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě 1. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří jsou v době vyhlášení hlasování na VH přítomni a jsou řádně zapsáni v listině přítomných. 2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč připadá na VH jeden hlas. Akcionáři na VH hlasují pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou od sebe odlišeny barevně a čísly usnesení pro větší přehled při sběru a sčítání hlasů. 3. Pro každé hlasování obdrží akcionář samostatný hlasovací lístek, na který vyplní své jméno a příjmení, název a počet svých akcií, kterými při hlasování disponuje a uvede, zda hlasuje pro předložený návrh, nebo proti němu, případně zda se hlasování zdržel. Hlasovací lístek, který neobsahuje předepsané údaje, je neplatný a bude s ním naloženo dle odstavce 7. bod g) tohoto článku. 4. Návrhy a protinávrhy předložené valné hromadě projedná valná hromada tak, že nejprve projedná návrh svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích představenstva k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Následně valná hromada projedná návrhy a protinávrhy akcionářů v pořadí určeném výší jmenovité hodnoty jejich akcií. 5. Jakmile je předložený návrh nebo protinávrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích nebo protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. 6. O návrhu změn stanov společnosti se hlasuje vcelku. Budou-li podány protinávrhy, hlasuje se nejprve o každém z nich jednotlivě. Bude-li takový protinávrh VH přijat, nebude se již o příslušném ustanovení vcelku hlasovat. 7. Postup při hlasování:

9 a) předseda VH oznámí hlasování k určitému bodu pořadu jednání VH; b) před každým hlasováním přečte předseda VH přesné znění návrhu, o kterém se hlasuje, oznámí potřebnou většinu hlasů potřebných pro přijetí návrhu VH, číslo usnesení a barvu hlasovacího lístku; c) na výzvu předsedy VH akcionáři hlasují do doby, než dá předseda valné hromady pokyn pro ukončení hlasování; d) akcionář vyznačuje své rozhodnutí křížkem na hlasovacím lístku v příslušném poli PRO, PROTI, či ZDRŽEL SE, hlasovací lístky nelze vyplňovat obyčejnou tužkou; e) pro ověření pravosti hlasovacího lístku má akcionář možnost v příslušném poli lístku uvést vedle svého jména a příjmení svoji šifru (parafu); f) hlasování probíhá sběrem hlasovacích lístků skrutátory do k tomu určené schránky; g) po ukončení sběru skrutátoři ověří platnost hlasovacích lístků; za neplatné se pokládají hlasovací lístky, z nichž není zřejmé jednoznačné rozhodnutí akcionáře nebo nebyly řádně odevzdány či vyplněny; h) skrutátoři sečtou hlasy pro, proti, zdržel se, neplatné hlasy připočtou k hlasům zdržel se, vypočtou procentuální podíl jednotlivých hlasů a zjištěné údaje zapíší do protokolu o hlasování, jehož pravdivost stvrdí svými podpisy; i) osoby pověřené sčítáním hlasů oznámí počet hlasů pro, proti, a zdržel se předsedovi VH; j) předseda VH oznámí výsledek hlasování a zda byl návrh rozhodnutí VH ve formě usnesení přijat; k) protokol o výsledku hlasování a hlasovací lístky se archivují do termínu další VH. 8. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda VH seznámí akcionáře s dalším návrhem. Dále bude postupováno dle zásad předchozího odstavce. Část VI. Účinnost rozhodnutí valné hromady Rozhodnutí VH nabývá účinnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy společnosti jinak, okamžikem, kdy takové rozhodnutí VH učinila, pokud valná hromada nestanoví, že nabývá účinnosti později.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6

Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4. Článek 5. Článek 6 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s., konané dne 28.5.2015 (dále také jen Valná hromada ). Článek 1 Jednací a hlasovací řád Valné hromady je schvalován Valnou hromadou

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_...

http://ov.ihned.cz/index.php?p=302000_print&ov[action]=detail&ov[detail_id]=5958590&ov[hash_... Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na http://obchodnivestnik.cz. Stránka č. 1 z 5 Rubrika Obchodní jméno Valná hromada Sídlo Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04 IČ 60108789 Číslo obch. věstníku

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. 1 Obchodní firma a sídlo

S T A N O V Y. akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. 1 Obchodní firma a sídlo S T A N O V Y akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. Akciová společnost Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více