UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sociální pedagogika Kateřina Stavinohová Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně základní školy ve Valašské Bystřici Bakalářský projekt Vedoucí práce: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph. D. 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářský projekt vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury pod vedením Mgr. Heleny Pospíšilové Ph. D.... 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Heleně Pospíšilové Ph. D. za odborné vedení bakalářského projektu, její ochotu, pomoc, trpělivost a rady. Dále bych chtěla poděkovat faráři farnosti Valašská Bystřice Janu Vláčilovi za ochotné poskytnutí potřebných informací. 3

4 Obsah Úvod Charakteristika farnosti Valašská Bystřice Zakotvení v regionu Historie farnosti Činnost farnosti Schola Ekonomická situace farnosti Zkušenost s projekty a inovační potenciál Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici Předmět projektu Cíle tábora Potřebnost projektu SWOT analýza farnosti Valašská Bystřice Udržitelnost projektu a návaznost dalších aktivit na projekt Hlavní námět tábora a uvedení do celotáborové hry Místo pobytu Personální zajištění tábora Finanční zajištění Příjmy a výdaje Materiálně technické zajištění tábora Propagace tábora a přihláška Program dne Řešení nepříznivého počasí a rozdělení služeb Průběh letního křesťanského tábora pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici den: neděle příjezdový den Seznamovací hry: Hádanky Andělská Anděla den: pondělí Asie Dopoledne: Trojhlavý drak

5 3.2.2 Lovení mincí Orientační hra Hledání perel Odpoledne: Jedu do Asie Muž ze Sibiře Vánice Stavění zdi Večerní program: Pozitivní zpětná vazba den: úterý Amerika Dopoledne: Dobrý anděl Bobřík mlčení a výroba čelenek Boj o šátek Odpoledne: Hon na bizona Lesoklubka Cesta za pokladem náčelníka Inču - čuny Večerní program: Příběh na jedno písmeno den: středa Afrika Dopoledne: Totem Tuaregů Na zvířátka Safari Odpoledne: výlet Večerní program: Pepíčku, pípni! den: čtvrtek Evropa Dopoledne: Chytré hlavičky Boj o přežití Sousední státy Odpoledne: koupaliště Večerní program: Boj o čokoládu Stezka odvahy den: pátek Austrálie Dopoledne: Dramatické zpracování biblických příběhů Australská zvěř Odpoledne: Letní olympijské hry

6 3.6.4 Fotbalový zápas Večerní program: Opékání den: sobota den odjezdu Antarktida Dopoledne: Ranní rozcvička Zachraňte vedoucího! Úklid a balení aneb sněhová bouře v Antarktidě Odpoledne: Klubíčko s přáním Odjezd ze Štítné nad Vláří Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh

7 Úvod Tábory představují akce pořádané pro děti do patnácti let, kde je dětem zajištěna strava, ubytování a nejrůznější program. 1 Zejména před letními prázdninami je nabídka táborů velmi vysoká. Rodiče se díky nim mohou těšit z odpočinku od dětí, děti z nepřeberného množství her, soutěží a zážitků. Prázdninový tábor by měl u dětí i jejich rodičů asociovat opak nudy. Děti by měly zažít něco, na co budou dlouho vzpomínat, při čem nabudou nových vědomostí i dovedností, získají nové kamarády a budou se bavit. Tento bakalářský projekt je návrhem projektu pro farnost Valašská Bystřice. Ve farnosti od malička vyrůstám a během let jsem se zapojovala do různých činností a aktivit s farností spojenými. Díky dlouhodobější spolupráci s farností jsem mohla sledovat i změny těchto činností, a právě ukončení letních táborů pro děti, kterých jsem se sama účastnila, mě dovedl k myšlence navrhnout tento projekt a začít tábory znovu realizovat. Cílem projektu je tedy vytvoření návrhu tábora na sedm dní pro děti prvního stupně Základní školy Valašská Bystřice, které se účastní výuky náboženství a také realizace tábora v navrhovaném termínu. Bakalářský projekt je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice farnosti Valašská Bystřice, její historii, která bohužel kvůli chybějícím informacím není úplná, činnostem pořádaným pro děti i dospělé, ekonomické situaci a je zde nastíněna i zkušenost s dosavadními projekty, do kterých se farnost zapojila. V následující druhé kapitole se seznámíme s charakteristikou projektu s názvem Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici a se vším, co realizaci tábora předchází. Společně se podíváme na cíle tohoto tábora, jeho předmět i hlavní námět. V dalších podkapitolách se můžeme blíže seznámit s místem konání tábora, personálním, materiálním zajištěním a finančním odhadem právě pro náš tábor. Do této kapitoly je zahrnuta i potřebnost projektu zpracována SWOT analýzou a následná udržitelnost projektu. Poslední body druhé kapitoly jsou věnovány propagaci tábora, programu dne a můžeme zde nalézt informace o přihlášce. Třetí kapitola se zabývá již samotným programem tábora, kde společně s dětmi proletíme celý svět od Asie po Antarktidu. Uvádíme zde rozepsaný průběh každého dne s aktivitami a hrami. Tábor bude realizován v roce srov. POLÁČEK, Petr, et al. Hlavní vedoucí dětských táborů. 2007, s. 3. 7

8 1 Charakteristika farnosti Valašská Bystřice 1.1 Zakotvení v regionu Valašská Bystřice je vesnice ležící asi 8 km jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm, v povodí říčky Bystřice, která vtéká do přehrady Bystřička, uprostřed Vsetínských vrchů. Je samostatnou katastrální obcí, společné hranice má s městem Rožnov pod Radhoštěm, jeho částmi Hážovice a Tylovice, dále s obcemi Vidče, Bystřička, Hutisko Solanec, Malá Bystřice, Halenkov a Nový Hrozenkov. Území obce Valašská Bystřice má přibližně obdélníkový tvar, je členité, hornaté, ze dvou třetin zalesněné. Celé území patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Rozlohou 36 km 2 patří mezi mimořádně velké obce a má obyvatel. Název vsi je odvozen od říčky Bystřice. Jako samostatná ves se Valašská Bystřice poprvé připomíná v roce 1651, lze však předpokládat, že vznikla mnohem dříve. 1.2 Historie farnosti Z hlediska církevní správy náležela farnost Valašská Bystřice k děkanátu Valašské Meziříčí, arcidiecézi olomoucké. Příslušnost k valašsko - meziříčskému děkanátu se nezměnila ani po územní reorganizaci olomoucké arcidiecéze v roce Vývoj náboženských poměrů odpovídal vývoji celého valašského regionu i historickému vývoji rožnovského panství. Tento vývoj prošel složitými etapami - od původního katolicismu, přes evangelické předbělohorské období až po postupný návrat ke katolické víře po Bílé hoře. Přes všechna složitá období si však Valašská Bystřice zachovala katolický ráz. Původně byla farnost Valašská Bystřice součástí rožnovské farnosti, jedné z nejstarších v regionu (1490). Vykonávat duchovní správu bylo ale ze vzdálené rožnovské farnosti velmi složité. Základ ke zřízení samostatné duchovní správy byl položen postavením kostela (1778). Zřízení samostatné farnosti Valašská Bystřice bylo definitivně povoleno v roce 1843 císařským výnosem. Farní kostel byl postaven v letech a zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. Asi 40 kroků od kostela byla roku 1778 postavena fara. Kolem kostela byl původně starý hřbitov. V roce 1847 byl výše založen a posvěcen nový. 2 2 srov. ADÁMKOVÁ, Eva. Inventář. 2008, s

9 Další informace k historii farnosti jsme se pokoušeli zjistit různými způsoby. Přes veškeré snahy se nám je ale nepodařilo dohledat. 1.3 Činnost farnosti V této části si přiblížíme činnosti a aktivity ve farnosti Valašská Bystřice. Některé činnosti zde probíhají dlouhodobě, jiné jsou na počátku svého fungování. Jednou z dlouhotrvajících činností ve farnosti je činnost scholy, která je více popsána níže. Ve farnosti se můžeme setkat s Modlitebním společenstvím seniorek a také dva roky probíhajícím společenstvím Modlitby matek. Pro všechny ročníky zdejší základní školy je umožněna výuka náboženství. Místní farář nabízí dětem a mládeži různé výlety, které ale děti téměř nevyužívají. Během roku probíhají farní akce jako je posvícení s pohoštěním na návsi při muzice, tanci a zpěvu, a s farností propojené programy - nejčastěji bohoslužebná a modlitební ekumenická setkání, dožínky, farní pouť hasičů, poutě na Hostýn s hasiči a včelaři. Lidé z farnosti se často angažují také při společenských aktivitách v obci. Mezi tyto akce patří Končinový bál, Stavění máje, Kácení máje, Hudební festival, Portášské slavnosti, fotbal, včelaři, zahrádkáři. Fara je přístupná také zájemcům o stolní fotbal, stolní tenis a společenské hry. Dobrovolníci se mohou zapojit do výzdoby a úklidu kostela a sečení farních pozemků. K negativním stránkám farnosti farář uvedl:,,farnost je celkem normální, ale výrazně chybí modlitební společenství mládeže se zájmem o vzdělávání v oblasti víry Schola Schola ve Valašské Bystřici vznikla v roce 1981 za působení otce Petra Šustáčka. Zakladatelem byli sourozenci Ladislav, Jan a Anna Stavinohovi. Zpěvem a hrou na nástroje se doprovázely mše svaté. Vznikala první setkání schol mezi okolními farnostmi, kde se scholy začaly rozrůstat. Když zakladatelé scholu opustili, vedoucími se stali Jiří Fusek a Vlastimil Martinát. K těm se postupně přidávali sourozenci Stavinohovi, Mitášovi, Majerovi a Adamcovi. Později se schola kvůli širokému věkovému rozptylu rozdělila na malou a velkou scholu. Malou 3 Informace poskytl Jan Vláčil, farář farnosti Valašská Bystřice, Valašská Bystřice

10 scholu vedla zejména Jarmila Stavinohová s pomocí sestry Pavly a chodily zde děti především ze základní školy a také někteří z velké scholy, kteří tam později přestoupili. Velká schola měla na starosti doprovod ranních nedělních mší a malá schola hrubých nedělních mší. Prvotním cílem tohoto útvaru je zpívat Bohu a zdobit mše svaté. Setkání jsou doprovázena hrami, povídáním, zpěvem a hrou na nástroje. Schola doprovází svatby, pohřby, výroční a slavnostní mše, adorace, zpívá na setkáních schol, benefičních koncertech a na vánoce tvoří vánoční pásma. 1.4 Ekonomická situace farnosti Farnost Valašská Bystřice je soběstačná, i když má v této době dluh kvůli opravám fary. Sbírky se pohybují mezi až ročně. Ze sbírek jde na charitativní výdaje 20%, 8% pro aktivity diecéze, 35% na běžný provoz včetně energií a pojištění. Ostatní finance jsou poslední roky využívány na opravy Zkušenost s projekty a inovační potenciál Nyní si nastíníme projekty, které ve farnosti probíhaly v minulých letech, a také projekty probíhající v současné době. V rámci náboženství byly ve farnosti Valašská Bystřice pořádány letní tábory pro děti prvního i druhého stupně od roku 1992 katechetkou Pavlou Stavinohovou. Po její smrti (2011) se začaly rozvíjet letní tábory pro děti, které chodily koledovat v rámci Tříkrálové sbírky. V roce 2012 se celkově přihlášených 30 dětí rozdělilo na dva turnusy po 8 dnech v poměru 20 a 10. Několik dětí bylo romských a některé děti jsou klienty sociálně aktivizačních služeb, které poskytuje Charita Valašské Meziříčí. Tento rok je na tábor přihlášeno také 30 dětí, ale tentokrát jedou na jeden turnus. Tříkrálové tábory jsou pořádány farností Rožnov pod Radhoštěm. Několik let byly uskutečňovány i ministrantské tábory, které měl pod záštitou farář farnosti Valašská Bystřice. Mladých ministrantů však značně ubývá a tábory již nefungují. Pro děti, které chodí do náboženství a nechodí koledovat na Tři krále, tábory nejsou uskutečňovány a v blízké době se ani žádný jiný projekt neplánuje. 4 Informace poskytl Jan Vláčil, farář farnosti Valašská Bystřice, Valašská Bystřice

11 2 Letní křesťanský tábor pro děti 1. stupně ZŠ ve Valašské Bystřici V této kapitole se seznámíme s předmětem a hlavními cíli projektu, přiblížíme si místo pobytu, hlavní námět tábora a podíváme se na finanční, personální, materiální a technické zajištění tábora. Dále zde můžeme nalézt informace týkající se propagace tábora, přihlášky, řešení nepříznivého počasí a rozdělení služeb pro děti. Součástí kapitoly je také nastínění programu dne. 2.1 Předmět projektu Předmětem projektu je vytvořit tábor pro děti prvního stupně základní školy (1. 5. třída) ve Valašské Bystřici, které navštěvují výuku náboženství. Uskuteční se ve dnech na faře ve Štítné nad Vláří a je připraven pro 20 dětí. Tábor tedy proběhne v době letních prázdnin, kdy děti nechodí do školy a jejich rodiče chodí do práce, takže je zapotřebí smysluplně naplnit volný čas jejich dětí. 2.2 Cíle tábora Hlavními cíli tábora je stmelit kolektiv dětí, poznat nové kamarády i jiné prostředí, naučit se spolupracovat, společně se bavit a hrát si, tvořit, učit se samostatnosti, pomáhat si, rozvíjet pohybové dovednosti, paměť, logické uvažování, fantazii, kreativitu, komunikaci, fyzickou zdatnost a odolnost, sebedůvěru, postřeh, umění řešit problémy, odpočívat, aktivně a smysluplně využívat volný čas, naučit děti novým vědomostem a dovednostem to vše propojit s poznáváním Boha a posilováním duchovních hodnot. Tábor má splnit funkci rekreační, odpočinkovou, zájmovou, výchovnou, zdravotní, sociální i preventivní. Hry mají v dětech probouzet radost a touhu po poznávání nových věcí. Vzhledem k tomu, že tábor je určen pro děti, které chodí do hodin náboženství, rozhodli jsme se využít modlitby, která by většině dětí neměla být cizí.,,modlit se znamená svěřovat se Bohu úplně se vším. Modlit se znamená mlčet a naslouchat. Znamená to vpustit Boha do každodenního života, do sebe a do svých vzpomínek, zkrátka do všeho, co říkáš, co 11

12 si myslíš a co děláš. 5 Část duchovního programu bude spočívat ve čtení a ztvárňování příběhů z Bible. Hlouběji se touto tematikou s dětmi zabývat nebudeme. Modlitba bude tvořit důležitou součást tohoto tábora, bude provázet celý tábor a každý den si ji vezme na starosti jedna skupinka. Jak je zmíněno v programu dne, krátká modlitba má probíhat před jídlem i po jídle a nejobsáhlejší bude při večerním programu, kde společně s dětmi můžeme říkat chvály, díky, prosby a můžeme se modlit i zpěvem s doprovodem kytary. Večerní modlitbu budou řídit spíše vedoucí. Pokud se někdo z dětí nebude chtít modlit, nikdo ho nebude nutit. Jedinec se může modlit v duchu, ale v místnosti musí být s ostatními. 5 LENGERKE, Georg von a SCHRÖMGESOVÁ, Dörte. YOUCAT: Modlitební knížka pro mladé. 2012, s

13 2.3 Potřebnost projektu V první kapitole jsme se zaměřili mimo jiné i na činnosti farnosti Valašská Bystřice. V této části se více podíváme na silné a slabé stránky farnosti, rozebereme si příležitosti ke zlepšení slabých stránek a potenciální hrozby SWOT analýza farnosti Valašská Bystřice Silné stránky Slabé stránky - založení Malé scholy místním farářem - výuka náboženství pro celou základní školu - podpora stávající Velké scholy farářem i lidmi ve farnosti - poloha fary, kostela i ZŠ - spolupráce s obcí - žádné tábory pouze pro farnost Valašská Bystřice a její děti a mládež - nedostatečná motivace k zapojení dětí do činností farnosti - málo aktivit pro mladší děti - současný stav fary málo prostoru pro společné setkávání kvůli přestavbě Příležitosti Hrozby - rozšíření povědomí o stávajících aktivitách farnosti - tvorba nových projektů a aktivit pro farnost - zapojování malých dětí do činností ve farnosti - podpora a pomoc ze strany rodičů - výchova nových animátorů mládeže - malý zájem o aktivity ve farnosti pro děti a mládež ze strany ministrantů, dětí, mládeže i dospělých - málo dětí v hodinách náboženství - nedostatek zájmu z řad rodičů - finanční nedostatek - příchod nového faráře (může však být i přínosem) 13

14 Silnou stránkou farnosti Valašská Bystřice je celková spolupráce s obcí Valašská Bystřice a s jejím vedením. Místní starosta je velmi vstřícný a vzájemná komunikace tak není problémem. Farnost má dvě farní rady pastorační a ekonomickou, které řeší veškeré záležitosti farnosti s dohledem faráře. Další silnou stránkou je výuka náboženství pro celou základní školu, která je umístěna 300 metrů od fary i kostela. Kněz má tak možnost konat výuku na faře i v kostele a děti mohou na faře trávit čas i po vyučování. Velkým přínosem pro farnost bylo založení Malé scholy, kterou navštěvují děti od sedmi do dvanácti let. Schola má ve farnosti dlouholetou tradici, funguje od roku 1981 a je třeba stále obměňovat členy. Velká schola má nyní osm členů ve věku let a v tomto seskupení jen s drobnými obměnami funguje pět let. Farnost ji velmi podporuje. Mezi slabé stránky patří současný stav fary, která prochází rekonstrukcí. Tato situace je i důvodem nedostatku aktivit pro děti, protože zde donedávna nebyl žádný prostor pro společné setkávání. Společenská místnost je ale již opravena a částečně i vybavena, snad se tedy situace v brzké době změní k lepšímu a počet aktivit i zájemců bude stoupat. V současné době neprobíhají žádné tábory, které by byly realizovány pouze pro děti z farnosti Valašská Bystřice. Jedním z hlavních důvodů návrhu tohoto projektu je proto obnova táborů pouze pro děti z této farnosti. Pokud by se mládež začala více angažovat v tvorbě a organizování nových aktivit pro mladší děti, mohlo by se mnohé změnit. K tomu by mohly přispět kurzy animátorů. Vytvořily by se nové projekty a kroužky, do kterých by děti chodily rády, hrály si, poznávaly nové děti a také Boha. Ve velké míře mohou pomoci rodiče, kteří by kroužky i aktivitu dětí v nich podpořili. Ve farnosti není mnoho aktivit, ze kterých by si děti a mládež mohly vybírat, což je dáno i malým počtem mladých lidí. I když je aktivit poměrně málo, rozšíření povědomí o těch stávajících by určitě také pomohlo k získání dalších členů. Hrozbou by mohl být úbytek dětí v hodinách náboženství. Tím by se snížil počet dětí ve farnosti i možnost zakládat nové kroužky a vést ty dosavadní. Pokud rodiče nebudou ve svých dětech probouzet a podporovat touhu po poznávání Boha a sami se zapojovat do dění ve farnosti, pak jakákoliv snaha o udržení živé farnosti ztrácí smysl, protože rodiče jsou dětem velkým vzorem. Hrozba finančního nedostatku ve farnosti není aktuální. Odchod současného kněze by však mohl být také hrozbou. Ve farnosti působí již 14 let a je v mnoha směrech aktivní - založil Malou scholu, podporuje Velkou scholu, nabízí výlety pro mládež, z jeho iniciativy a pod jeho dohledem probíhá rekonstrukce fary. S příchodem nového kněze by se však mohly začít rozvíjet nové kroužky a aktivity. Kněz by mohl více povzbudit děti a mládež a přinést nové nápady, což by mohlo být také přínosem. 14

15 2.4 Udržitelnost projektu a návaznost dalších aktivit na projekt Pokud tento projekt chceme realizovat, musíme předpokládat zájem a souhlas rodičů a účast jejich dětí. Udržitelnost pak závisí na mnoha faktorech, zejména na personálním a finančním zajištění. Projekt nemá být jednorázovou akcí, ale má dát impuls k vytváření navazujících projektů, vyzdvihnout pozitiva tohoto tábora a vyvolat zájem v následujících letech. Z tohoto důvodu, ale také z důvodu znovu se setkat s účastníky tábora a jejich rodiči, dostane měsíc po skončení tábora každý účastník do schránky obálku s pozvánkou do Společenského domu ve Valašské Bystřici na promítání fotek. V obálce budou tři vstupenky, bez kterých se na promítání nikdo nedostane. Rodiče tak budou mít možnost sledovat, co všechno děti prožily, děti si mohou znovu vybavit zážitky, zasmát se, pobýt s kamarády a nenásilnou formou se zde mohou budovat vztahy i s organizačním týmem. Po zhlédnutí fotek dostane každý účastník CD s fotkami na památku a pro všechny bude připraveno malé občerstvení. Po tomto setkání se může zvýšit pravděpodobnost, že rodiče pošlou své děti na tábor i v příštích letech. Je zřejmé, že program se musí obměňovat a udržitelnost tak závisí na schopnostech, dovednostech a odhodlání týmu vedoucích. Pokud se tým osvědčí jako přínosný a schopný tábor organizovat, bylo by dobré, kdyby ve stejném složení nebo s drobnými obměnami pracoval i v dalších letech. Dalším krokem k udržitelnosti projektu by mohly být slevy pro děti, které chodí do scholy nebo chlapce, kteří jsou ministranty ve farnosti. Byl by to také podnět pro rozvoj těchto činností nebo alespoň uvědomění si, že činnosti ve farnosti fungují. 2.5 Hlavní námět tábora a uvedení do celotáborové hry Inspirací pro tento tábor nám byl Žalm 47, 2 3 verš z Bible:,, Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. 6 Děti budou rozděleny do čtyř skupin po pěti, a to na skupiny Oheň - červení, Voda - modří, Země - hnědí, Vzduch - šedí. Každý den budeme s dětmi na jednom z šesti světadílů V Asii, Americe, Africe, Evropě, Austrálii a na Antarktidě. Toto rozdělení má symbolizovat vládu Boha nad celým světem. Děti na táboře mají tvořit jedno společenství, ať už jsou 6 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2006, s

16 rozdílní věkem, pohlavím, nadáním, chováním tak, jako Bůh stvořil jeden svět a v něm lidi s různou barvou pleti, jiných národností, jazyků, kultur. Tato jednota, vzájemná tolerance a pomoc má provázet celý tábor. Hlavní námět tábora tedy zní: Letem celým světem. V průběhu tábora nás bude provázet celotáborová hra, počínající motivací. Je to hra, která probíhá po celou dobu tábora v několika etapách, a ty navazují na sebe. Tato hra má svou motivaci. Při hře soutěží skupinky navzájem mezi sebou. Na nástěnce pak zobrazujeme průběžný stav celotáborové hry. Vyvrcholení hry probíhá v závěru tábora. 7 Po příjezdu přečteme dětem příběh z Bible pro děti o stvoření světa. Popovídáme si o tom, jak Bůh stvořil svět a člověka a všechno, co stvořil, bylo dobré. Seznámíme děti s tím, že v průběhu tábora zkusíme proletět svět, budeme se probouzet na různých světadílech, cestovat různými zeměmi, poznávat nové kamarády, hrát si a soutěžit. Na velkém papíru budeme mít nakreslenou mapu světa (světadíly). Každý světadíl bude rozdělen na deset částí. Při večerním hodnocení skupina s nejvíce body nalepí čtyři části světadílu, následující skupina tři části, další dvě a poslední jednu část vždy na světadíl, na kterém ten den budeme. Děti ale nebudou hodnoceny pouze ve skupince. Večer bude probíhat osobní hodnocení. Každý den mohou děti získat do tabulky ke svému jménu jednoho smajlíka za dobré chování, pomoc ostatním, výborné výsledky v soutěžích. Osobní hodnocení by mělo zmírnit stálé napomínání dětí, usnadnit tak práci vedoucím a motivovat k přátelskému a slušnému chování a jednání dětí po celý průběh tábora. Poslední společný večer vyhlásíme jedince s nejvyšším počtem smajlíků, který dostane odměnu. Hodnotit budeme samozřejmě i průběžně během dne. Nesmíme zapomínat na to, že bychom neměli negativně hodnotit dítě, ale jeho chování, konkrétní čin. V programu tábora jsou uvedeny aktivity, které znám z dětství nebo se po zkušenostech z minulých let osvědčily jako přínosné. Ze zmíněných důvodů u některých her nejsou uvedeny zdroje. Při realizaci tábora je samozřejmostí dodržování etických pravidel při využívání autorských děl. 7 srov. POLÁČEK, Petr, et al. Hlavní vedoucí dětských táborů. 2007, s

17 2.6 Místo pobytu Obec Štítná nad Vláří Popov leží v údolí Bílých Karpat ve Zlínském kraji. Vznikla spojením dvou vesnic a část území tvoří hranici se Slovenskou republikou. Štítná nad Vláří a přilehlé obce nejprve spadaly do sousední farnosti Brumova. V roce 1787 byla ve Štítné nad Vláří zřízena samostatná duchovní správa lokální kaplanka. Římskokatolický kostel je zde zasvěcen svatému Josefovi. 8 Fara, ve které budeme ubytováni, se nachází přímo u kostela svatého Josefa. Na velké farní zahradě jsou stromy, ohniště a před farou je dostatek místa pro různé hry. V blízkosti fary je pole, potok, les a vedle fary je hřbitov. Nedaleko je také koupaliště a hřiště. V okolí fary je tedy vše potřebné k uskutečnění programu celého tábora. V prvním patře fary se nachází jídelna, toaleta a komora. Ve druhém patře jsou dva velké pokoje vybavené postelemi, kde v jednom budou spát chlapci, ve druhém děvčata. Před pokoji stojí malá kuchyň a jsou zde i dvě sprchy. Za kuchyní jsou dvě místnosti, kde v jedné budou spát skupinoví vedoucí a ve druhém hlavní vedoucí s pomocnými vedoucími a kuchařkami. 2.7 Personální zajištění tábora Pro fungující chod tábora je důležité sestavit tým, který bude tábor realizovat. Do tohoto týmu patří hlavní vedoucí, pomocní vedoucí, skupinoví vedoucí, kuchař a zdravotník. Hlavní vedoucí je organizátor celého tábora a má plnou zodpovědnost za všechno. Musí být starší 18 let a měl by mít zkušenosti s dětmi a mládeží. Řídí práci všech pracovníků na táboře, zodpovídá rodičům za děti, za plnění hygienických a bezpečnostních předpisů, zásobování, kuchyni, hospodaření. Jsou u něj uloženy všechny nutné písemnosti. 9 Měl by mít také schopnost sestavit a vést pracovní tým, mít praxi na táborech, kladný vztah k práci s dětmi, přirozenou autoritu, smysl pro zodpovědnost i humor a zdravé sebevědomí. Měl by rovněž umět zvládat stres a za všech okolností zachovat chladnou hlavu. 10 Pomocní vedoucí budou na táboře dva. Jsou podřízeni hlavnímu vedoucímu a pomáhají se vším, co je potřeba chystání her a pomoc při jejich realizaci, dohlížení na děti, 8 Místopisný průvodce po České republice: Štítná nad Vláří-Popov - Historie obce [online], [cit ]. 9 srov. HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s srov. BEZCHLEBA, Bohumír. Hlavní vedoucí dětského tábora. 2012, s

18 tábora. 13 Tým vedoucích by měla spojovat radost z práce s dětmi. Každý z týmu by měl být případně pomoc v kuchyni. Jedním z jejich hlavních úkolů je připravovat alternativní program v případě nepříznivého počasí. Jak již bylo zmíněno výše, děti budou rozděleny do čtyř skupin po pěti a každá skupina bude mít svého vedoucího skupinky. Skupinoví vedoucí mají samozřejmě na starosti své skupinky a také ranní budíčky. Účastní se her s dětmi, jsou jim oporou, dodržují režim dne. Pokud se ve skupince vyskytují jakékoliv problémy, řeší je s pomocnými vedoucími či hlavním vedoucím. Bez zdravotníka se neobejde žádný tábor a tuto funkci bude zastávat jeden z pomocných vedoucích.,,zdravotníkem může být lékař, střední zdravotnický pracovník oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka nebo student lékařské fakulty, který ukončil třetí ročník. Zdravotníkem může být i ten, kdo předloží doklad o absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovacích akcích u Českého červeného kříže nebo u jiné (akreditované) organizace. 11 Opomenout nemůžeme ani ty, kteří se budou starat o přípravu stravy a zajišťovat tak, aby děti neměly hlad. O tuto činnost se podělí dvě kuchařky. Měly by znát hygienické předpisy spojené s přípravou stravy, znát normy a předpisy pro přípravu stravy pro děti a mládež a mít platný zdravotní průkaz. Dbají na správné technologické zpracování potravin, konečnou úpravu a podávání stravy dětem. 12 Jídelníček bude sestaven již před začátkem zodpovědný a snažit se být dětem rádcem, pomocníkem, kamarádem a vzorem. 2.8 Finanční zajištění Celková cena tábora se odvíjí od počtu účastníků, délky a vzdálenosti tábora, připravovaných aktivit, potřebných pomůcek a dalších výdajů. Do nákladů na tábor je zahrnuta doprava, ubytování, strava a pitný režim, výdaje za veškerý materiál a na koupaliště. Musíme ale také počítat s neočekávanými výdaji a mít nějakou finanční rezervu, která se případně účastníkům tábora rozdělí a vrátí. Tábor bude financován platbami účastníků a z hlediska financí je vytvořen tak, aby příjmy nepřevyšovaly výdaje. Všichni organizátoři a pomocníci na táboře budou pracovat dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. 11 HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s srov. HARMACH, Jaromír, et al. Tábory a jiné zotavovací akce: Průvodce jejich přípravou. 2004, s Viz Příloha 2 18

19 Momentálně nejsme schopni přesně stanovit výši příjmu za jednoho účastníka nevíme, kteří účastníci se na tábor přihlásí. Děti, které navštěvují scholu nebo jsou ministranty ve farnosti Valašská Bystřice, budou mít o 100 Kč sníženou cenu za tábor a vedoucí a kuchařky budou platit pouze ubytování, koupaliště a částečně stravu. Přesné výpočty můžeme stanovit až po zjištění konkrétních účastníků. V této podkapitole tedy uvádíme modelový příklad řešení financí. Předpokládejme, že se tábora budou účastnit čtyři dívky ze scholy a dva ministranti. Následující položky jsou uváděny včetně DPH. Děti budou mít na pozvánkách napsáno, co mají vzít jako příspěvek do kuchyně. Tímto způsobem se snižují náklady za stravování Příjmy a výdaje Příjem za účastníka bez slevy (14 dětí) Příjem za účastníka se slevou (6 dětí) Položka Celkem Doprava 239,- Ubytování 360,- Strava a pitný režim 207,- Materiál 300,- Koupaliště 20,- Rezerva 100,- Příjem celkem 1 226,- Položka Celkem Doprava 239,- Ubytování 360,- Strava a pitný režim 207,- Materiál 300,- Koupaliště 20,- Rezerva 100,- Sleva - 100,- Příjem celkem 1 126,- Příjem za organizátora (9 dospělých) Položka Celkem Doprava / Ubytování 360,- Strava a pitný režim 145,- Materiál / Koupaliště 40,- 19

20 Rezerva / Příjem celkem 545,- Výdaje Položka Celkem Doprava 3 705,- Ubytování ,- Strava a pitný režim 6 000,- Materiál 6 000,- Koupaliště 680,- Rezerva 2 000,- Výdaje celkem ,- Doprava Doprava bude zajištěna dopravními akciovými společnostmi ČSAD Vsetín a.s. a České dráhy a.s.. V ceně je zahrnuta přeprava jak dětí a vedoucích, tak náklady spojené s přepravou zavazadel. Ubytování Cena ubytování je zaokrouhlena po zkušenostech z minulých let na 60 Kč za účastníka na noc. Za 29 účastníků na šest nocí tedy zaplatíme Kč. Strava a pitný režim Jak již bylo zmíněno výše, stravování a pitný režim budou zajišťovat dvě kuchařky. Díky příspěvkům do kuchyně se snižují náklady na tuto položku. Děti budou mít každý den snídani, oběd, svačinu a večeři. V ceně jsou zahrnuty i odměny pro děti ve formě drobných sladkostí. V den příjezdu začínáme večeří a v den odjezdu končíme obědem. Materiál Do této položky je zahrnut veškerý potřebný materiál k realizaci tábora včetně triček. Cena za materiál je celkově 6000, to je 300 Kč na dítě. Koupaliště Cena za koupaliště je vypočítána podle informací na oficiálních stránkách Štítné nad Vláří. 14 Rezerva 14 HRNČIŘÍK, Václav. Koupaliště Štítná nad Vláří [online], [cit ]. 20

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S medvídkem my krok sun krok hrajeme si celý rok Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Rukověť instruktora. Radek Pelánek

Rukověť instruktora. Radek Pelánek Rukověť instruktora Radek Pelánek ii Tento materiál je povoleno tisknout, kopírovat a jinak šířit pro vlastní potřebu. Není povoleno jej modifikovat a šířit ve velkém. Díky. Text c Radek Pelánek, 2003

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Školka v zahradě, o. s. Prostor

Školka v zahradě, o. s. Prostor ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školka v zahradě, o. s. Prostor lesní mateřská Školka Hlavním cílem školního vzdělávacího plánu Školky v zahradě je vymezit výchovně vzdělávací proces v rámci lesní mateřské Školky

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Martina Hölblingová Olomouc 2015 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Činnost dobrovolníků Dobrovolnického centra

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2012 Tereza Čtvrtečková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2012 Tereza Čtvrtečková 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Studijní obor Učitelství pro mateřské

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1

Děti v Českém bratru. Obsah 2015/1 1 2015 Bratr Kálef Horácký seniorát ČCE Bratr Kálef má nové internetové stránky! Sledujete je pravidelně? www.kalef.evangnet.cz A víte, že je také na facebooku? Lajkněte ho! Jméno má jednoduché: Bratr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více