S M L O U V A č. / RP Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj /RP/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A č. / RP Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj /RP/2014"

Transkript

1 S M L O U V A č. / RP Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj /RP/2014 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem: Orlická 4/2020, Praha 3 kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel k podpisu této Smlouvy je pověřen: Ing. Aleš Zbožínek, MBA, ředitel RP VZP ČR IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Vinohradská 138, Praha 3 číslo účtu: /0600 zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: VZP ČR ) Doručovací adresa: VZP ČR, RP Ostrava, Sokolská třída 1/267, Ostrava a 2. Základní škola, U Studny se sídlem: Centrum 2290/14, Karviná - Mizerov kterou zastupuje/jí: Mgr. Martin Bandor, ředitel školy k podpisu této Smlouvy je/jsou pověřen/pověřeni:mgr. Martin Bandor, ředitel školy IČO: číslo účtu: /2700 (dále jen: Příjemce ) Článek I. Účel Smlouvy 1. V souladu s ustanovením 6 odst. (7) a 7 odst. (2) písm. b) zák. č. 55l/l99l Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vytvořila VZP ČR Fond prevence (dále jen "FPr"). Finanční prostředky FPr jsou určeny na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu a které nejsou běžně hrazeny z finančních prostředků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných finančních zdrojů. 2. K naplnění cíle shora uvedených programů a opatření připravila VZP ČR pro rok 2014 projekt s názvem Za zdravým vzduchem na podporu tuzemských ozdravných pobytů dětí a dospívající mládeže, žijících v oblastech s častým výskytem smogu. Účelem tuzemských ozdravných pobytů je předcházení závažným onemocněním, které mohou 1

2 v dospělosti vést k chronickým projevům, vyžadujícím poskytování a úhradu zdravotní péče u dětí a mládeže, žijících dlouhodobě v oblastech s častým výskytem smogu, kde je imisní limit překračován více než 35x ročně. 3. Příjemce projevil zájem účastnit se projektu Za zdravým vzduchem v roce VZP ČR má zájem poskytnout Příjemci na realizaci tuzemského ozdravného pobytu finanční prostředky ve výši uvedené v Článku II. odst. 1. této Smlouvy. Poskytnutí příspěvku podle této Smlouvy je vázáno pouze na děti a žáky pojištěnce VZP ČR ve věku od dovršení 4. roku života až do 16 let včetně, kteří: a) se vzdělávají ve školách na území ČR, b) jsou po celou dobu účasti na tuzemském ozdravném pobytu pojištěnci VZP ČR, c) v době účasti na tuzemském ozdravném pobytu nejsou přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, d) jsou registrováni v Klubu pevného zdraví VZP ČR (dále jen KPZ). Registrace pojištěnce VZP ČR do KPZ může být provedena i při úhradě Žádosti o finanční příspěvek v případě, že pojištěnec VZP ČR není dosud členem KPZ. V tomto případě zákonný zástupce účastníka ozdravného pobytu vyplní a podepíše Přihlášku do KPZ a Příjemce organizátor tuzemského ozdravného pobytu ji přiloží k Žádosti o příspěvek. Článek II. Předmět Smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je závazek VZP ČR ze svého FPr poskytnout Příjemci za podmínek stanovených touto Smlouvou finanční prostředky (příspěvek) na zajištění realizace tuzemského ozdravného pobytu do maximální a nepřekročitelné výše 7.200,- Kč (slovy: Sedm tisíc dvě stě korun českých), a to ve lhůtě a způsobem dle Článku IV. této Smlouvy. 2. Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Příjemce, že za podmínek uvedených v této Smlouvě využije poskytnuté finanční prostředky uvedené v odstavci 1. tohoto článku výhradně na realizaci tuzemského ozdravného pobytu. 3. Maximální přípustná výše příspěvku na jednoho účastníka tuzemského ozdravného pobytu pojištěnce VZP ČR je stanovena do částky 1.200,00 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých). 4. Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky z FPr dle této Smlouvy jako příspěvek na spolufinancování tuzemského ozdravného pobytu, který zorganizuje v období června 2014 v lokalitě Zlaté Hory Ondřejovice, ČR 5. Tuzemský ozdravný pobyt bude realizován v rekreačním zařízení Středisko Doubrava, Zlaté Hory - Ondřejovice. Článek III. 2

3 Práva a povinnosti Smluvních stran 1. Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky poskytnuté VZP ČR účelně a výhradně na realizaci tuzemského ozdravného pobytu, uvedeného v Článku II. této Smlouvy. 2. Příjemce se zavazuje účinně informovat zájemce (zákonné zástupce dětí účastníků) o podmínkách tuzemského ozdravného pobytu. 3. VZP ČR si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků. Příjemce je povinen na vyžádání předložit VZP ČR požadované doklady související s plněním závazku uvedeného v Článku II. Smlouvy a podat VZP ČR případné vysvětlení. 4. Příjemce neposkytne finanční prostředky, poskytnuté ze strany VZP ČR pro účely této Smlouvy, jiným osobám než těm, vůči kterým se stane při úhradě nákladů spojených s realizací tuzemského ozdravného pobytu dle této Smlouvy stranou povinnou. 5. Příjemce, vědom si postavení a významu VZP ČR, zajistí realizaci tuzemského ozdravného pobytu dle této Smlouvy na odpovídající úrovni a bude průběžně v rámci realizace tohoto závazku prezentovat dobré jméno VZP ČR. 6. Příjemce je povinen ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy vypracovat a zaslat do sídla RP VZP ČR ve dvojím vyhotovení závěrečnou hodnotící zprávu uskutečněného tuzemského ozdravného pobytu včetně vyúčtování. Závěrečná hodnotící zpráva musí obsahovat zejména označení, místo a dobu konání ozdravného pobytu, zhodnocení zdravotního významu realizovaného ozdravného pobytu, počet účastníků ozdravného pobytu pojištěnců VZP ČR a jejich údaje ve struktuře: jméno, příjmení, rodné číslo, podpis zákonného zástupce dítěte. 7. Ve lhůtě do 30 kalendářních dnů je VZP ČR povinna posoudit závěrečnou hodnotící zprávu a zkontrolovat závěrečné vyúčtování dle odstavce 7. tohoto Článku. Nebudou-li v tomto dokumentu shledány žádné nedostatky, které by byly v rozporu s účelem organizování ozdravného pobytu nebo podmínkami této Smlouvy, VZP ČR závěrečnou hodnotící zprávu s vyúčtováním schválí a jeden výtisk akceptované závěrečné hodnotící zprávy vrátí zpět Příjemci. 8. Nebude-li Příjemce schopen ze závažných důvodů ozdravný pobyt dle této Smlouvy realizovat v určeném místě, v rozsahu nebo v dohodnutém termínu, je povinen ihned o této skutečnosti písemně vyrozumět VZP ČR. 9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou součinnost. Článek IV. Platební podmínky 1. VZP ČR se zavazuje poskytnout Příjemci příspěvek na náklady tuzemského ozdravného pobytu bezhotovostním převodem na bankovní účet Příjemce, uvedený na Žádosti o příspěvek.finanční prostředky budou Příjemci ze strany VZP ČR zaslány na základě doručené Žádosti o příspěvek po splnění podmínek dle Článku III. odst. 7. a 8. této 3

4 Smlouvy. Příspěvek bude poskytnut na každého účastníka tuzemského ozdravného pobytu pojištěnce VZP ČR, který splnil podmínky uvedené v Článku I., odst. 4 této Smlouvy. 2. Formulář Žádost o příspěvek, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1, této Smlouvy, musí být řádně vyplněn a žádost musí být doložena všemi předepsanými doklady a přílohami. 3. Celkový nepřekročitelný limit nákladů na příspěvek Příjemce včetně DPH na realizaci tuzemského ozdravného pobytu je stanoven do max. výše Kč na jednoho účastníka (dítě/mladistvého). 4. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro poukázání příspěvku dle příslušné Žádosti o příspěvek činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Žádosti o příspěvek na doručovací adresu VZP ČR. S ohledem na dobu trvání projektu Za zdravým vzduchem do musí být poslední Žádost o příspěvek Příjemcem podána nejpozději do VZP ČR je oprávněna ve lhůtě splatnosti vrátit bez proplacení Žádost o příspěvek, která nebude obsahovat touto Smlouvou stanovené náležitosti, bude obsahovat nesprávné údaje, nebude doplněna příslušnou přílohou nebo bude mít jiné vady v obsahu dle této Smlouvy. Ve vrácené Žádosti o příspěvek musí VZP ČR vyznačit důvod vrácení. Příjemce je povinen podle povahy nesprávnosti Žádost o příspěvek opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením Žádosti o příspěvek přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30denní lhůta splatnosti začne plynout znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené Žádosti o příspěvek do sídla VZP ČR. 6. Poskytnutím příspěvku podle této Smlouvy se rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu VZP ČR ve prospěch účtu Příjemce. 7. Příjemce je povinen uvádět číslo této Smlouvy na Žádosti o příspěvek, v závěrečné hodnotící zprávě o průběhu tuzemského ozdravného pobytu, v dokumentaci i v dalších písemnostech a v korespondenci, vztahujících se k této Smlouvě. Článek V. Sankční ujednání 1. V případě prodlení Příjemce s vypracováním a doručením závěrečné hodnotící zprávy nebo závěrečného vyúčtování Projektu do sídla VZP ČR oproti termínu dohodnutému v Článku III. odst. 6. této Smlouvy může VZP ČR vyúčtovat Příjemci smluvní pokutu ve výši 0,04 % z celkové částky nárokovaných finančních prostředků, a to za každý den prodlení. Příjemce je povinen tuto sankci uhradit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po doručení sankční faktury. 2. V případě prodlení VZP ČR v posouzení a vyhodnocení závěrečné hodnotící zprávy oproti termínu dle Článku III. odst. 7. této Smlouvy může Příjemce vyúčtovat VZP ČR smluvní pokutu ve výši 0,04% z částky akceptovaného příspěvku z FPr, a to za každý den prodlení. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody. 4

5 Článek VI. Ochrana informací a údajů 1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření Smlouvy všechny informace týkající se specifických postupů, know-how a strategických plánů a záměrů smluvních stran jako důvěrné. 2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle Smlouvy se vztahuje na smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle Smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem strany druhé byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými informacemi jinak seznámí. 3. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými, a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném Smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné. 4. Příjemce se zavazuje bezodkladně informovat VZP ČR o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit nebo ovlivnit jeho objektivnost nebo nezávislost při plnění závazků dle této Smlouvy. 5. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle Smlouvy, nebo c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů. 6. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění Smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto informace se vztahuje ochrana dle ustanovení 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. 7. Příjemce bere na vědomí, že VZP ČR jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, informace o výši příspěvku a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle 1730 odst. 2 Občanského zákoníku nebo obchodního tajemství dle 504 Občanského zákoníku. 8. S odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany zavazují učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci závazků dle této Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, osobních i citlivých údajích a datech, o nichž se dozvěděly při plnění předmětu této Smlouvy, včetně těch, které VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky. 5

6 Za porušení tohoto závazku mlčenlivosti a zákonné povinnosti ochrany osobních a citlivých údajů se považuje i využití těchto údajů a dat pro vlastní prospěch kterékoliv smluvní strany, prospěch třetí osoby nebo pro jiné účely. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými. 9. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré údaje o zdravotním stavu účastníků ozdravných pobytů podléhají lékařskému tajemství. 10. Příjemce prohlašuje, že má od zákonných zástupců účastníků ozdravného pobytu pojištěnců VZP ČR písemný souhlas s předáním jejich osobních údajů do VZP ČR. 11. Příjemce se zavazuje, že bude v rámci plnění podmínek této Smlouvy dbát v maximální míře na zabezpečení citlivých a osobních údajů proti jejich zneužití. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a číslo pojištěnce, které budou uváděny v závěrečné zprávě o tuzemském ozdravném pobytu nebo budou přílohou Žádosti o příspěvek, Příjemce jako správce osobních údajů předá VZP ČR jako zpracovateli osobních údajů v elektronické podobě se zabezpečeným heslem nebo formě pdf. formátu. 12. Závazky smluvních stran uvedené v tomto Článku trvají i po úplném splnění závazků dle této Smlouvy. 13. Za prokazatelné porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v tomto Článku v odstavcích 1. až 12. je smluvní strana, která z důvodů stojících na její straně porušila tento závazek, povinna zaplatit poškozené smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody. Článek VII. Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to až do úplného splnění předmětu Smlouvy a vypořádání závazků smluvních stran z této Smlouvy plynoucích. 2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 3. Tato Smlouva může být ukončena: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) odstoupením od Smlouvy ze strany VZP ČR. 4. VZP ČR je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Příjemce není schopen ozdravný pobyt realizovat nebo jeho realizaci zdárně dokončit či realizuje ozdravný pobyt v rozsahu a způsobem, který odporuje podmínkám této Smlouvy nebo nesplňuje účel této Smlouvy. 5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno Příjemci, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho doručení Příjemci. 6. Odstoupením od Smlouvy zaniká Příjemci právo na poskytnutí finančních prostředků na realizaci ozdravného pobytu dle této Smlouvy v jakékoli výši. 6

7 7. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména ustanovení o závazku mlčenlivosti a ochrany informací. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 2. Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích. 3. Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se nepoužije; přijetí návrhu Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. 4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na celém obsahu její změny či plnění, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného dodatku Smlouvy podle tohoto odstavce se nevyžaduje pouze v případě změny osob pověřených k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy nebo jejich kontaktních údajů, uvedených v odstavci 7. tohoto Článku. Tyto změny mohou být činěny písemným oznámením, zaslaným příslušné smluvní straně bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání o realizaci Projektu nebo plnění podmínek Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 6. Příjemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu VZP ČR postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. 7. K jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy jsou pověřeni: a) za VZP ČR: Ing. Petra Oblouková, tel: , b) za Příjemce: Lenka Kolářová, sekretářka školy a Vladislava Foltynová, ekonomka školy 7

8 8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy s platností originálu. 9. Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha, a to: Příloha č. 1 Vzor Žádosti o příspěvek. 10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení včetně přílohy stvrzují svými podpisy: V dne. V.dne.... Ing. Aleš Zbožínek, MBA ředitel Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro kraj Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský Mgr. Martin Bandor ředitel Základní školy, U Studny 8

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Smluvní strany: Smlouva č. OS201420004877 Evidenční číslo: 60/0699 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701, se sídlem: Na Pankráci

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více