BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV"

Transkript

1 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory z deváté třídy Móda, zábava Okna do vesmíru, co lze pozorovat v lednu a v únoru Příběh na pokračování BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI Jiţ dlouhá léta po rozdání vysvědčení nastává čas, kterému se říká zápis. K němu přivádějí rodiče své šestileté děti, aby je zapsali ke školní docházce. Paní učitelky mají spoustu práce snaţí se s budoucími školáčky popovídat, zjistit, co uţ umí. Mé vzpomínky na zápis do školy Je to uţ přes osm let, co jsem šla poprvé do školy. Pamatuji si, ţe jsem seděla dlouho na chodbě ve škole mámě na klíně, neţ nás zavolali. Kdyţ jsme vešli dovnitř, do třídy, kde je klavír (do hudebny, dnes tam kempí 5. třída). Byli u zdí všude lavice s věcmi. Postupně se mnou nějaká paní obešla třídu a ptala se mě na různé věci. Mě nejvíc upoutala perníková chaloupka a obrázky zvířat. Pamatuji si také, ţe jsem si nemohla vzpomenout na to, jak se nazývá mládě od koně. Asi uţ tehdy jsem neměla koně ráda, ale to sem nepatří. Kdyţ jsme byli hotovi, mohla jsem si vzít za odměnu jeden z výrobků starších ţáků, které pro nás udělali. Vybrala jsem si tehdy panenku. Je ze dvou bambulek. První je hlava, kde jsou namalovaná očka, nos a pusa a jsou na ní ţluté vlasy a ta větší bambule představuje tělo. Okolo krku má límeček z krajky. Nemá nohy ani ruce, snad proto, aby mi neutekla. Ještě ji mám. Má čestné místo u mě v pokoji na poličce vedle rádia. Vzpomínám na zápis moc ráda. Vlastně na celou svou školní docházku ráda vzpomínám, zvláště na některé příhody. Pavla Hudcová

2 ROZHOVOR Rozhovor s paní Miluškou Solarovou Kdyţ jste byla malá, chtěla jste být učitelkou, nebo něčím jiným? Je to neuvěřitelné, ale chtěla jsem být horníkem. Na jedenáctileté škole, která vlastně nahrazovala gymnázium, mě paní učitelka Drbohlavová přesvědčila, ţe mám studovat na Pedagogické fakultě UK. Učila jste ještě na jiné škole (kromě naší)? Začátek mé učitelské pouti byl v Jílovém u Prahy, kam jsem se dostala na umístěnku. Pak jsem učila v Praze 8 ve velké moderní škole. Byly tam dvě tělocvičny, které mi nejvíce chybí, hřiště s běhací dráhou, hřiště s umělým trávníkem a čtyři hřiště s betonovým povrchem. Trochu minusem bylo, ţe některé ročníky byly velmi početné (od A do F). Jaký předmět učíte nejraději? Asi všechny. Minulý týden děti i mne bavilo bruslení, tento týden nás baví matematika počítání do Líbila se nám prezentace Ţanety Kandové o hradech a zámcích. Kaţdý předmět něčím zaujme. Je něco, co se Vám ve škole nelíbí, nebo co by bylo potřeba změnit? Přála bych všem dětem i učitelům novou moderní školu. Chtěla byste učit i starší ţáky? Myslím, ţe mám blíţe k mladším ţákům. Můţete nám říci, na jakou třídu ráda vzpomínáte? (Tím myslíme, kterou jste ráda učila nebo se kterou se Vám dobře pracovalo.) Kaţdá třída mi přirostla k srdci. Byla vţdycky a bude moje. Ať je to současná 8. nebo 5. třída. A teď je moje 3. třída, se kterou se mi velmi dobře pracuje, protoţe všechny děti jsou šikovné, zvídavé a mají srdce na pravém místě. Máte nějaké pravidlo, podle kterého se řídíte? Slunce v duši. Práce naplno. Jaký je Váš oblíbený film nebo pořad v TV? Na televizi se dívám málo. Vybírám si cestopisné pořady. Občas mám ráda detektivní příběhy. Oblíbený film: Pretty Woman a pohádky. A jak se dnes máte? Velmi dobře. S děvčaty ze 7. třídy jsme dnes dělaly palačinky. Moc se jim povedly, ale trochu jsme se přejedly. Děkujeme za rozhovor. Rozhovor vedly Tereza Kalibová a Pavla Hudcová 2

3 NA NÁVŠTĚVĚ VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ Na začátku hodiny nás pani učitelka Horálková, třídní čtvrtého ročníku, představila a s její pomocí jsme se usadili. Hned na začátku hodiny násobili trojcifernými čísly. Tak co, troufli byste si třeba na tento příklad: 289x596=? Ţáci u tabule to aţ na drobná zaváhání uměli. Hned potom musely děti ukázat, jak se připravují doma na hodinu matematiky. Tímto domácím úkolem byla minutovka. Na rozdíl od nás starších ţáků měli domácí úkol všichni. I kdyţ podle záznamu o zapomínání, kterého jsme si později všimli, tomu tak vţdy nebylo. Následně přišly na řadu závorky. Ţáci odpovídali na otázku, k čemu slouţí závorky v matematice. Odpovědi jsme se dočkali: Závorky máme k tomu, abychom věděli, co máme počítat první. Coţ byla přípravná definice pro příklady, které následovaly. Tady máte jeden pro představu: = (22+16)+5= Po těchto zkušebních příkladech museli psát samostatnou práci, ale měli jednu výhodu: známku dostanou jen ti, kteří nemají ani jednu chybu. Díky usilovnému myšlení, počítání a uvaţování nakonec dva ţáci uspěli. Ve zbytku hodiny nám tři vybraní umělci představili své architektonické výkresy: Pepa Wustinger měl Originální dům a Úsměvný dům. Nikola Novotná nám předvedla klasický, ale velmi krásný návrh domu. A Klára Hajduová namalovala krásný dům i s bazénem. Na úplném konci hodiny pani učitelka udělala radost svým ţákům tím, ţe vymazala jiţ zmiňovaný záznam o zapomínání. Rozhovor se čtvrťáky Jak se vám líbí ve škole? Hlavně nás baví pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova a jako kaţdého nejvíc přestávky. Kterého učitele máte nejraději? Paní učitelku Horálkovou, paní učitelku Modráčkovou, pana učitele Senfta. Co byste změnili na škole? Aby lépe vařili v jídelně. A abychom měli třídu, která by byla vymalována fialovou, oranţovou a černou barvou. Taky bychom byli rádi za nové dveře, protoţe těmhle uţ se nedá věřit. A moc moc bychom si přáli delší prázdniny. Úplným závěrem bych ráda podotkla, ţe jestli vstoupíte do této třídy, tak se vám můţe stát, ţe se vám kvůli velké lásce ţáků čtvrté třídy k vám, nepodaří odejít. Tuto zkušenost jsem zaţila na vlastní kůţi. Zpracovala Jana Modráčková 3

4 Z HODIN SLOHU VE 4. TŘÍDĚ Co napsali o prázdninách Na zámku Byla jsem s Domčou Řehákovou na zámku Konopišti. Byli jsme na zámecké zahradě. V cukrárně jsme si dali zmrzlinu. Cestou zpátky jsme si dali smaţený sýr s hranolky. Potom jsme se šli podívat na stánky. Zaujala mě zámecká zahrada, ve které se procházeli pávi. Bylo tam plno květin a soch. Také tam byla botanická zahrada. Kdyţ jsme ze zámku přijeli domů, tak jsme jeli s tátou na kole. Já jsem zabrzdila přední brzdou, odřela jsem si koleno a bradu. Klára Hajduová U moře Já a moje rodina jsme byli u moře. Bylo to tam nádherné aţ na to, ţe mě celou dobu kousali komáři. Zaujaly mě tam obrovské vlny. A strašně mě bavilo sbírat mušle. Bylo to skvělé, jen mi vadilo, ţe jsem musela chodit brzy spát. Jednou kdyţ jsem plavala, převalila se přese mě obrovská vlna. Byl to nádhery výlet. Myslím, ţe jsem lepší prázdniny nemohla zaţít. Kdyţ se podívám na ty mušle a poslechnu si jejich šepot byla to krása. Nikola Lehovcová Na Šumavě 9. srpna jsme odjeli na dovolenou na Šumavu. Jela jsem s mámou a bratrancem. Kdyţ jsme byli na místě, objevili jsme obrovský kámen. Našli jsme si cestičky a lezli po něm. Navštívili jsme také hrad Kašperk. Váţí se k němu pověsti. V jedné se říká, ţe v noci je v hradu slyšet dupot koňských kopyt. Byla to nejlepší dovolená, uţívala jsem si ji. Nikola Novotná a ještě pár kreseb z výtvarné výchovy Staňková 4 Pácová

5 Ondřej Kutman Marek Chytra Lehovcová Hajduová 5 Chytra

6 DEN ZIMNÍCH HER Nastupovali jsme po Vánocích do školy a venku bylo konečně bílo. Nádherný sníh padal první školní den vytrvale. Pan ředitel proto rozhodl, ţe ve čtvrtek se budeme učit jen dvě hodiny a pak vyrazíme za zimními sporty. Bruslařská výprava Školní gong zazněl a ohlásil konec druhé hodiny vyučovací. Učitelé, kluci i holky z prvního a druhého stupně ZŠ v Ondřejově se vrhli na činnosti jimi vybranými v zimní den ( Den, který byl navrţen panem ředitelem a prodiskutován s učiteli ). Ţáci naší školy si mohli vybrat ze spousty aktivit. Nedá se ovšem říci, ţe všechny se týkaly pouze zimy, ale převáţně tomu tak bylo. Moţnosti sportovního výběru byly následující: pěší túra zimní krajinou, výprava bruslařů, sáňkařů nebo běţkařů. Myslím si, ţe o zimní sporty nebyla nouze. Byla tu i moţnost odhrnování sněhu. Pokud měl někdo problém, jestliţe neměl vybavení nebo se mu zkrátka nechtělo, mohl sledovat film. Teď uţ se, ale odeberu k disciplíně, ve které jsem byla účastníkem. Jak nadpis napovídá, tak mým výběrem stráveného dne se stalo bruslení. Já společně s některými holkami z VIII. třídy a třetí třídou v doprovodu paní učitelky Solarové jsme se vydali bruslit. Na rameno jsme si přehodili brusle, někteří i hokejky. Jakmile jsme dorazili na místo, v Ondřejově u Pily, rybník byl takřka zasněţen aţ na 10x10 metrů odhrnutou plochu. Moje idealizovaná představa klidného projíţdění se rozplynula. Okamţiku vyuţila Markéta V., která Gábinu W. Pohodila na prachový sníh a nakrmila. Po nandání bruslí jsme se my, holky z osmé třídy, pokoušely o výcvik bruslařských talentů třetí třídy. Pod částečným vedením Karoliny H. z VIII. třídy, se třeťáci učili nějaké techniky klouzání. Návrh Markéty V. mi připadal natolik zábavný, ţe jsem si ho zkusila. Bohuţel, někomu selhala výbava tj. brusle a musil zbytek času strávit v botách. Den mě nadchl a doufám, ţe bude někdy příště repríza! Monika Jordánová Sedmička na bruslích Sedmáci se rozhodli strávit den na bruslích. Vyrazili jsme vybaveni hrábly a bruslemi na rybníček za dvoumetr. Napadaného sněhu bylo opravdu hodně. Měli jsme sice čtyři hrábla, ale stejně jsme sníh odklízeli tři čtvrtě hodiny. Konečně bylo kluziště hotové. Někteří hráli hokej, jiní jen tak bruslili nebo se honili a byli víc ve sněhu neţ na bruslích. Ti co neměli brusle, se klouzali a hráli si ve sněhu. Michal si postavil z polámaných stromů celý les. Adélku učily holky bruslit. Byla spousta legrace a zpět do školy se nám vůbec nechtělo. Byl to opravdu skvělý den! Věra Hudcovvá 6

7 Na běţkách s paní učitelkou Modráčkovou Tento den se všechny třídy vydaly na různé sporty či tůry. Ale někteří jedinci zůstali ve škole, kde měli připravené aktivity. Naše třída (8.) se rozdělila na čtyři skupiny. První skupinou byli ti, co zůstali ve škole. Druhou skupinu tvořily dívky, které se vydaly bruslit na rybník, třetí část naší třídy byli kluci, kteří šli odhrnovat sníh. No a tou poslední jsme byli my, co jsme se vydali na běţky. Bylo nás pouze pět a to já (Tereza Kalibová), Pavla Hudcová, Michal Polesný, Michal Jordán a samozřejmě paní učitelka Modráčková. Sice nás bylo málo, ale stálo to za to. Chvílemi jsme nevěděli, kde jsme a kam trasa vede, ale vţdy jsme prohlásili,,jede SE DÁL. Někteří cestou padali, závodili, naschvál se strkali a shazovali na zem a někteří nám naopak ujíţděli. Jeli jsme lesem, polem, loukami, i po cestě a pěšině. Vše bylo nádherně bílé a pokryté chladivým sněhem. Jak jsem jiţ říkala, projíţděli jsme i lesem, ve kterém jsme si opravdu nebyli jisti, jestli jsme se záhadným způsobem nedostali do některé z Ladových pohádek a jestli my nejsme někteří z těch šťastných lidí, kteří se ničím netrápí, nemají ţádné starosti ba naopak se smějí a radují se z krásného dne. Uţívali jsme si pohádkovou krajinu. Zvědavost nás vedla na místo, kde měli bruslit sedmáci. Dokonce jsme je našli bruslili, hráli hokej a také si uţívali zimu. Nakonec jsme ve zdraví dorazili zpět do školy. Byli jsme tak vyhládlí, ţe jsme honem spěchali na oběd, kde nás přivítali někteří učitelé a také výborný oběd. Moc se mi tento nápad sportovního dne líbil. A doufám, ţe takových dnů bude na naší škole více. Tereza Kalibová Odklízení sněhu Ve čtvrtek vyrazilo dobrovolně několik ţáků z naší školy odklízet sníh. Byli vedeni panem učitelem Senftem a vybaveni hrably a lopatami. Nejdříve se vypravili na Seradovský rybník, kde měli za úkol odklízet sníh, aby zde mohli ţáci bruslit. Svojí práci plnili velmi dobře, protoţe za několik málo okamţiků odklidili dostatečné mnoţství sněhu, aby se bruslařům dobře bruslilo. Poté, kdyţ splnili práci na rybníce, vypravili se zpět ke škole. U školy ještě odklidili sníh u auta paní učitelky Vomáčkové a pana učitele Senfta. Druhý den byli odměněni pochvalou do ţákovské kníţky. Petr Jordán Sněhové dostihy Nevím uţ ani, z jakého popudu náš pan ředitel přišel na ten nápad ulevit nám, kteří jsme byly uţ od začátku roku svědomitě zaplavováni učením od našich milovaných učitelů. Zkrátka jsme dostali den volna, který jsme měli zasvětit zimním sportům a radovánkám, a ulevit tak našim zavařeným mozkům. 7

8 Naše třídní, kterou všichni jistě dobře znáte, se rozhodla, ţe si ve volném dni uděláme menší procházku krásnou zimní krajinou. Ne všichni tento nápad přijali s pochopením. V mé mysli vyvstala myšlenka, ţe se na celý pochod vy..., a půjdu raději na běţky. Ale se zájmem o další osudy dětí odsouzených k tvrdému pochodu jsem šel. Vyrazili jsme společně se svěřenci paní učitelky Hudcové, kteří šli bruslit. Nasadili jsme ostré tempo, a tak nám jiţ nic nebránilo pokračovat dále. Hned za Ondřejovem se ukázalo, kdo se jak staví k vycházce. Zkrátka jsme byli rozplizlí v nudli poměrně dlouhé. Před Ruskou jsme se scvrkli a po ní pochodovali dále. Na konci uhýbáme vlevo, nestačíme se divit, ţe u Knězovny, to je hluboký a nebezpečný hvozd rozprostírající se nad malebnou vískou Kaliště, uhýbáme právě do onoho lesa. Kamarádi zde dělají takový rámus, ţe bezpečně procházíme. Po delší době se uhýbáme z lesa na pole, coţ byl manévr, který jsem nechápal, uţ z důvodu ne zrovna malé pokrývky sněhu na polích a lukách, přes které jsme měli jít. A tak si to šineme přes zasněţenou oračku, kdyţ na Lenku ze sněhu vyskočila myš. Po krátkém, ale urputném boji jsem zuřivě se bránící myš přeci jen chytil, ale na naléhání právě Lenky jsem ji nakonec zahodil do sněhu. Byl to pohled vskutku neuvěřitelný, jak si statečně razíme cestu vpřed. Pokračujíce tak, docházíme ke Kalištím. V tu chvíli mi blesklo hlavou: Tak blízko a přeci tak daleko, alespoň se domů dojít napít. Divím se, ţe naše třídní, vzezření nesportovního, zná tak dobře tuto cestu. Nasadíce dostihové tempo řítíme se směr Lensedly. Avšak u Ruské se dostavily první váţné úmysly přejít tento tankodrom a mazat do školy. Ze strany paní Vomáčkové byl návrh nepodpořen. Pokračujeme tak dále po silnici. V Lensedlích slyšíme hučení autobusu. To je Standa, naše záchrana. Kdo by neznal sympatického autobusáka Standu. Svést se s ním do Ondřejova, další pokus, co neprošel. Časté zvolání paní učitelky: Není to krásné? Zřejmě nepůsobilo na psychiku některých jedinců kladně. Konečně Ondřejov. V úţasu hledíme na městečko trůnící na svém místě, jako by se nechumelilo. Nasadím ostré tempo, předháním všechny ostatní, ignoruji volání někoho vzadu, ať počkám na všechny, a svéhlavě se řítím z posledních sil vpřed. Na náměstí shledáváme, ţe jsme zřejmě poslední, kdo do školy dorazil. Nevadí, hlavně, ţe jsme to přeţili a dorazili do školy. Rád bych pochválil svou třídu, jeţ ze sebe vydala nesmírnou energii v této túře, a také naší paní učitelku, která nás takřka neohroţeně vedla stále vpřed. Honza Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Míšou Maškovou Co si myslíš, Míšo, ţe tě základka naučila? Kulturně a společensky žít. Asi. 8

9 Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Jasně vítězí Vráťa Vomáčková a Míla Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Čeština a chemie. Co ti bude na další škole chybět? Naše třídní a spolužáci. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? Ano i ne Na jakou školu bys chtěl dále jít? Obchodní akademii, obor ekonomické lyceum. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? První, skončila jsem na kapačkách. Která zatím nejlepší? Asi devítka Rozhovor se Lukášem Kutmanem. Co si myslíš, ţe tě základka naučila? Učit se! Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Pan Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Matika a občanka, ta je v pohodě. Co ti bude na další škole chybět? Že se budu moci flákat. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? Nedá se říct, že jo, ale neprodloužil bych si to tady. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Nevím přesně, ale jedno z těchto dvou gymnázií: Keplerovo gymnázium nebo gymnázium Arabská. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Osmička. Která zatím nejlepší? Nevím. zpracoval Jan Pangrác 9

10 MÓDA Ahojky všichni:-) Tentokrát jsme si pro Vás připravili kříţovku o značkách a článek o tom, jak se oblékáme na naší škole. Tady pro Vás mám takovou kříţovku o značkách, u kaţdé jsou napovězena dvětři-čtyři písmena, tak luštěte! Informace pro ty, co rádi nakupují:uţ TU ZASE MÁME (tajenka) E E I S L A I F B E H R E S A N T M - O D D I A G N K Q I S E R O Kristýna Budská

11 Tady pro vás mám přídavek do naší rubriky, bude o tom jak se celkově oblékáme na naší škole, co většinou převládá apod. Podle vašeho názoru dáváte přednost především pohodlí, oblékáte se podle nálady, taky jsou hodně vidět veselé barvy, občas se objeví něco módního nebo něco drsnějšího, jednoznačně vedou dţíny a sportovní mikiny, teďka se taky hodně objevují zimní čepice s kšiltem (nevím jak se jim říká). Jelikoţ máme pořád zimu, 90% z nás se choulí do klasických bund, teplých čepicí a do rukavic. Mladší z nás si potrpí na silné oteplovačky a ještě odolnější kůţi (kdyţ po nich po třicáté někdo hodí kouli na krk, kdo by se divil). Těch zbývajících 10% nosí kabátky, kabáty, bundičky, vesty a v neposlední řadě i mikiny. Hodně taky cvakají podpatky, i kdyţ hodně z nás po celou zimu nosí tenisky. Některým holkám musím bohuţel vytknout ţe, i kdyţ holá záda vypadají moţná hezky, opravdu si myslíte, ţe to stojí za ty problémy, co z toho potom vzejdou?? Taky klukům musím něco říct prosím vás, vemte si na sebe taky něco jiného!! opravdu:d. A taky nesmím zapomenout na naše drahé pedagogy, jednoznačně se oblékají podle norem, elegantně a módně. Ale najdeme i osoby, který sází především na pohodlí a na svůj styl. To je asi všechno, co jsem vám chtěla sdělit:)) Patricie Hejmová Budeme rádi, kdyţ přispějete i vy! Bereme vše! Mějte se krásně a zatím papa!!!! HÁDANKOVÁ SOUTĚŢ PRO 1. AŢ 5. TŘÍDU Výsledky hádanek odevzdej do naší redakci. Správná řešení odměníme. Hádanka 1: Pandí hádanka kolik pandích obličejů se ti podaří najít? 11

12 Hádanka 2: Shodní leguáni Podaří se vám vypátrat, která silueta je shodná s obrázkem leguána? Hádanka 3: Propletené kosti Můţrš odstranit pouze tu kost, na které neleţí ţádná další, Jestlipak se ti podaří přijít na to, v jakém pořadí má být odebráno všech osm kostí? 12 Připravila Bára Povýšilová

13 ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Tajenka je radovánky na sněhu 13 Připravuje Jana Modráčková

14 OKNA DO VESMÍRU Mezinárodní rok astronomie Ţe pro Vás není tento rok nijak zajímavý? Ale je Jako ţáci a učitelé základní (a mateřské) školy bratří Fričů v Ondřejově, byste měli vědět, ţe právě ten letošní rok je rokem astronomie. Ptáte se, proč je rok astronomie a proč je zrovna letos? No, asi takhle: mezinárodní rok astronomie je organizován při příleţitosti 400. výročí prvního astronomického pozorování pomocí dalekohledu, které provedl Galileo Galilei. Jedná se o celosvětovou připomínku astronomie a jejího přispění k rozvoji společnosti a kultury, se silným důrazem na vzdělávání a zapojení veřejnosti. Rok astronomie byl u nás zahájen dne v Praze na Staroměstském náměstí. Ještě dříve však bylo i takové menší zahájení na naší hvězdárně. Přesněji řečeno šlo o od 14:00 a bylo v plánu pozorování Slunce. Pro nepříznivé počasí jsme si ho pouze ukazovali v knize a na počítači. Byla pořádná zima a tak jsme strávili nějaký ten čas v muzeu v blízkosti radiátoru. Někteří z nás si dopřáli teplý čaj a Pavel Suchan, který má celý rok astronomie v České republice na starosti a vůbec má na starosti mnoho věcí (dny otevřených dveří na hvězdárně, astronomickou olympiádu a mnoho dalšího.), se posilňoval teplým kakaem. Bylo to moc fajn, i kdyţ z pozorování Slunce sešlo. Dne proběhlo slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie pro celý svět v budově UNESCO v Paříţi. Jestli jste zmeškali zahájení u nás i v Praze a litujete toho, můţete navštívit stránky, věnované roku astronomie nebo stránky české astronomické společnosti Jestli budete v nejbliţší době navštěvovat naše hlavní město, nezapomeňte se zajít podívat na exteriérovou výstavu velkoformátových fotografií na piazzetě u Národního divadla s názvem Vesmír dobrodružství objevů. 14

15 Co v lednu a v únoru pozorovat? Nedávno jsem potkala jednoho kamaráda a on se mě ptal, jestli nevím, co je to za hvězdu, která občas hodně září v obrovské blízkosti Slunce. Přemýšlela jsem, co myslí, protoţe jsem o ţádném takovém úkazu neslyšela. Pak mi to došlo. Nejednalo se totiţ o hvězdu, ale o Jupiter, který je nyní díky Slunci téměř nepozorovatelný. Co lze tedy pozorovat v lednu a únoru: Planety: můţeme pozorovat Venuši a to večer na západě, ale dá zabrat ji najít, protoţe je velmi nenápadná. Pak také Saturn, který je vidět nejprve ráno a později celou noc. Uran je viditelný večer, čím dál níţe nad obzorem a Neptun pouze večer, později je nepozorovatelný. A co si nenechat ujít? Tak to určitě planetku Ceres, která bude viditelná v únoru i v malém triedru a pak koncem února ráno seskupení Merkuru, Marsu, Jupitera a Měsíce velmi blízko nad východním obzorem. Nakonec koncem února na ranní obloze můţete zahlédnout kometu C/2007 N3. Přeji krásné počasí při pozorování Pavla Hudcová PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část třetí: Sára si sice našla spoustu kamarádů a kamarádek, ale uţ to nebylo takové přátelství jako s Klárou. Často vzpomínala na různé věci, co spolu provedli, jako třeba, kdyţ polili ţidli konví na kytky učitelce a ona si toho nevšimla a nebo na to, jak hráli na houbovou bitvu. Často kvůli tomu plakala. Ubíhaly dny a týdny a pomalu se blíţil den, kdy se před rokem viděla s Klárou poprvé. Ten den koukala z okna na zasněţenou ulici. Po chvíli vytáhla fotoalbum s fotkami a prohlíţela si jej. Kdyţ uviděla fotku, kde je s Klárou, vyndala ji a běţela pro rámeček do obýváku. Bohuţel byl vysoko na skříni, a tak si vzala ţidli z kuchyně, aby dosáhla na krabici s rámečky na fotky. Stoupla na ni a opatrně sundávala krabici. Najednou kdosi zazvonil u dveří, Sára se polekala a krabici upustila. Sára rychle seskočila na zem a uklidila ţidli. Úplně zapomněla na to, ţe někdo zvonil. Radši došla pro smetáček a lopatku, aby uklidila tu spoušť. Měla strach, ţe jí máma vynadá. Za okamţik zazvonil zvonek u dveří znovu. 19

16 Tentokrát šla k domovním dveřím. Kdyţ otevřela, uviděla nějakého chlapa v červeným kostýmu a pár dalších lidí s nějakými kamerami. Slušně pozdravila Dobrý den Dobrý den, já jsem pošťák Ondra z ČT z pořadu pošta pro tebe. Jste Sára Romanová? pověděl ten chlap. Ano odvětila tak trochu nechápavě Sára. Kontrolní otázka: přistěhovala jste se sem v zimě? zeptal se chlap. Ano řekla ještě nechápavěji. Takţe já Vám tady předám pozvání do pořadu pošta pro tebe. Znáte ten pořad? říkal. Ano, znám. S nadějí v hlase jí napadlo, ţe za vším tím je Klára, ale ta přece má její adresu, ne? A navíc do Prahy je to pěkná dálka. A ještě jedna otázka: Přijdete? zeptal se opět chlap. Nevím, je to do Prahy moc daleko a mě je teprve 15 let a nikdy jsem ještě v Praze nebyla. Odpověděla smutně Sára. Dobře, tak nashledanou. Budeme se na Vás těšit! řekl a odešel. Sára moc nevěřila vlastním očím, stála ještě několik minut mezi dveřmi. Nedaleko se udělal hlouček drben z paneláku, které na ni celou dobu zíraly a něco si šuškaly. Po pár minutách se konečně Sára odlepila od místa, kde stála a šla douklidit rozbité sklo. (překvapivě) Pokračování příště Pavla Hudcová Čtvrťáci si stěţovali, ţe časopis je málo zábavný. Byli bychom moc rádi, kdyby přispěli zábavnými články. PŘISPĚT TOTIŢ MŮŢE KAŢDÝ! A JAKÝ ČASOPIS BUDE, ZÁLEŢÍ JEN NA VÁS! Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 4 - říjen: 29. ledna 2009 Uzávěrka čísla 5 březen: Plánujeme na 15. března Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou

Rozhovor s paní učitelkou Martinou Slámovou Ročník: 2 číslo: 2 podzim 2016 Ahoj, jak jste si všimli, je tu zase úplně nová etapa našeho školního časopisu Lodička. Musím jen říci, že se toho dost změnilo a budete se setkávat s úplně novými redaktory.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

2. číslo čtvrtletníku

2. číslo čtvrtletníku 2. číslo čtvrtletníku školní rok 2015/ 2016 Opět nám škola utekla jako voda. I ty vánoční prázdniny byly tak nějak krátké. Také silvestrovský ohňostroj, na který se každoročně těšíme, už je za námi. Je

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání Dobrováček šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11 šk. rok 2014/2015, zimní vydání Ohlédnutí za Vánocemi Snad každý z nás má rád Vánoce. Pojďme si zavzpomínat s Adélou, Dominikem, Tomášem

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Povídka uvědomělé tiché čtení s porozuměním JK 2-DUM č. 2 Va Autor: Mgr. Dagmar Valachová

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá.

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá. ROZHOVOR S... PETROU ŠÁCHOVOU Začneme celkem obvyklou otázkou. Jak vzpomínáš na naši školu? Na základní školu mám veselé i smutné vzpomínky.určitě převažují ty, které mě rozesmějí. Tyto chvíle se mi vybavují

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 Třídy 5.B Milé děti, Přišlo k vám další číslo Všeználkových novin. Máme však pro vás jednu záhadu. V časopise najdete text, ve kterém se ukryla zvířata. Kromě schovaných zvířat,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk

Autorky : Luss Merhautová & Baruš Vosk červen 2012 Závěrem školního roku probírali žáci devátých ročníků v hodinách slohu publicistické útvary a dostali za úkol napsat konkrétní typ článku a ze všech pak sestavit jedno mimořádné číslo školního

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Obsah. Láďův deníček 1

Obsah. Láďův deníček 1 LÁĎŮV DENÍČEK 1 2013 Obsah Úvod... 3 30. července 2013... 4 8. srpna... 6 1. září... 7 12. září... 9 5. října... 11 14. října... 12 25. října... 14 31. října... 15 30. listopadu... 17 5. prosince... 19

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny Silvestr 2012 - Ondra Polcar Na Silvestra jsme se sestrou Zuzankou byli ve Všetatech u babičky a dědy.zuzka usnula brzo,ale my s bratrancem Adamem jsme se dívali na televizi a ujídali dobroty co babička

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Můj deníček. Garant: Jana Kurandová. Členové expertní skupiny:

Můj deníček. Garant: Jana Kurandová. Členové expertní skupiny: Můj deníček Garant: Jana Kurandová Členové expertní skupiny: O.Procházka 6.B J.Ješuta 6.B J.Kožmínová 7.A A.Zajíčková 7.A M.-T. Wild 7.A N.Molinková 7.A A.Němcová 8.B O.Miňovský 8.B J.Mašek 8.B M.Zámečný

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Úkol: Přečtěte text, přiřaďte k jednotlivým odstavcům správné nadpisy.... Jednou ve škole řekla paní učitelka dětem: Děti, zítra půjdeme do ZOO, doneste

Více

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU.

(MALINSKÝ, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Praha : AMULET, 2000. s. 31) ROZHODNI SE PRO JEDNU VARIANTU. Pracovní list 8 Malinský, Zbyněk. Pohádky ze Sluneční ulice. Jak popelnice rozkvetla Před panelákem stála popelnice. Zrovna zívla dlouhou chvílí, když se ze dveří vyloudal kluk. Hodil do popelnice napěchovaný

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více