BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV"

Transkript

1 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory z deváté třídy Móda, zábava Okna do vesmíru, co lze pozorovat v lednu a v únoru Příběh na pokračování BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI Jiţ dlouhá léta po rozdání vysvědčení nastává čas, kterému se říká zápis. K němu přivádějí rodiče své šestileté děti, aby je zapsali ke školní docházce. Paní učitelky mají spoustu práce snaţí se s budoucími školáčky popovídat, zjistit, co uţ umí. Mé vzpomínky na zápis do školy Je to uţ přes osm let, co jsem šla poprvé do školy. Pamatuji si, ţe jsem seděla dlouho na chodbě ve škole mámě na klíně, neţ nás zavolali. Kdyţ jsme vešli dovnitř, do třídy, kde je klavír (do hudebny, dnes tam kempí 5. třída). Byli u zdí všude lavice s věcmi. Postupně se mnou nějaká paní obešla třídu a ptala se mě na různé věci. Mě nejvíc upoutala perníková chaloupka a obrázky zvířat. Pamatuji si také, ţe jsem si nemohla vzpomenout na to, jak se nazývá mládě od koně. Asi uţ tehdy jsem neměla koně ráda, ale to sem nepatří. Kdyţ jsme byli hotovi, mohla jsem si vzít za odměnu jeden z výrobků starších ţáků, které pro nás udělali. Vybrala jsem si tehdy panenku. Je ze dvou bambulek. První je hlava, kde jsou namalovaná očka, nos a pusa a jsou na ní ţluté vlasy a ta větší bambule představuje tělo. Okolo krku má límeček z krajky. Nemá nohy ani ruce, snad proto, aby mi neutekla. Ještě ji mám. Má čestné místo u mě v pokoji na poličce vedle rádia. Vzpomínám na zápis moc ráda. Vlastně na celou svou školní docházku ráda vzpomínám, zvláště na některé příhody. Pavla Hudcová

2 ROZHOVOR Rozhovor s paní Miluškou Solarovou Kdyţ jste byla malá, chtěla jste být učitelkou, nebo něčím jiným? Je to neuvěřitelné, ale chtěla jsem být horníkem. Na jedenáctileté škole, která vlastně nahrazovala gymnázium, mě paní učitelka Drbohlavová přesvědčila, ţe mám studovat na Pedagogické fakultě UK. Učila jste ještě na jiné škole (kromě naší)? Začátek mé učitelské pouti byl v Jílovém u Prahy, kam jsem se dostala na umístěnku. Pak jsem učila v Praze 8 ve velké moderní škole. Byly tam dvě tělocvičny, které mi nejvíce chybí, hřiště s běhací dráhou, hřiště s umělým trávníkem a čtyři hřiště s betonovým povrchem. Trochu minusem bylo, ţe některé ročníky byly velmi početné (od A do F). Jaký předmět učíte nejraději? Asi všechny. Minulý týden děti i mne bavilo bruslení, tento týden nás baví matematika počítání do Líbila se nám prezentace Ţanety Kandové o hradech a zámcích. Kaţdý předmět něčím zaujme. Je něco, co se Vám ve škole nelíbí, nebo co by bylo potřeba změnit? Přála bych všem dětem i učitelům novou moderní školu. Chtěla byste učit i starší ţáky? Myslím, ţe mám blíţe k mladším ţákům. Můţete nám říci, na jakou třídu ráda vzpomínáte? (Tím myslíme, kterou jste ráda učila nebo se kterou se Vám dobře pracovalo.) Kaţdá třída mi přirostla k srdci. Byla vţdycky a bude moje. Ať je to současná 8. nebo 5. třída. A teď je moje 3. třída, se kterou se mi velmi dobře pracuje, protoţe všechny děti jsou šikovné, zvídavé a mají srdce na pravém místě. Máte nějaké pravidlo, podle kterého se řídíte? Slunce v duši. Práce naplno. Jaký je Váš oblíbený film nebo pořad v TV? Na televizi se dívám málo. Vybírám si cestopisné pořady. Občas mám ráda detektivní příběhy. Oblíbený film: Pretty Woman a pohádky. A jak se dnes máte? Velmi dobře. S děvčaty ze 7. třídy jsme dnes dělaly palačinky. Moc se jim povedly, ale trochu jsme se přejedly. Děkujeme za rozhovor. Rozhovor vedly Tereza Kalibová a Pavla Hudcová 2

3 NA NÁVŠTĚVĚ VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ Na začátku hodiny nás pani učitelka Horálková, třídní čtvrtého ročníku, představila a s její pomocí jsme se usadili. Hned na začátku hodiny násobili trojcifernými čísly. Tak co, troufli byste si třeba na tento příklad: 289x596=? Ţáci u tabule to aţ na drobná zaváhání uměli. Hned potom musely děti ukázat, jak se připravují doma na hodinu matematiky. Tímto domácím úkolem byla minutovka. Na rozdíl od nás starších ţáků měli domácí úkol všichni. I kdyţ podle záznamu o zapomínání, kterého jsme si později všimli, tomu tak vţdy nebylo. Následně přišly na řadu závorky. Ţáci odpovídali na otázku, k čemu slouţí závorky v matematice. Odpovědi jsme se dočkali: Závorky máme k tomu, abychom věděli, co máme počítat první. Coţ byla přípravná definice pro příklady, které následovaly. Tady máte jeden pro představu: = (22+16)+5= Po těchto zkušebních příkladech museli psát samostatnou práci, ale měli jednu výhodu: známku dostanou jen ti, kteří nemají ani jednu chybu. Díky usilovnému myšlení, počítání a uvaţování nakonec dva ţáci uspěli. Ve zbytku hodiny nám tři vybraní umělci představili své architektonické výkresy: Pepa Wustinger měl Originální dům a Úsměvný dům. Nikola Novotná nám předvedla klasický, ale velmi krásný návrh domu. A Klára Hajduová namalovala krásný dům i s bazénem. Na úplném konci hodiny pani učitelka udělala radost svým ţákům tím, ţe vymazala jiţ zmiňovaný záznam o zapomínání. Rozhovor se čtvrťáky Jak se vám líbí ve škole? Hlavně nás baví pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova a jako kaţdého nejvíc přestávky. Kterého učitele máte nejraději? Paní učitelku Horálkovou, paní učitelku Modráčkovou, pana učitele Senfta. Co byste změnili na škole? Aby lépe vařili v jídelně. A abychom měli třídu, která by byla vymalována fialovou, oranţovou a černou barvou. Taky bychom byli rádi za nové dveře, protoţe těmhle uţ se nedá věřit. A moc moc bychom si přáli delší prázdniny. Úplným závěrem bych ráda podotkla, ţe jestli vstoupíte do této třídy, tak se vám můţe stát, ţe se vám kvůli velké lásce ţáků čtvrté třídy k vám, nepodaří odejít. Tuto zkušenost jsem zaţila na vlastní kůţi. Zpracovala Jana Modráčková 3

4 Z HODIN SLOHU VE 4. TŘÍDĚ Co napsali o prázdninách Na zámku Byla jsem s Domčou Řehákovou na zámku Konopišti. Byli jsme na zámecké zahradě. V cukrárně jsme si dali zmrzlinu. Cestou zpátky jsme si dali smaţený sýr s hranolky. Potom jsme se šli podívat na stánky. Zaujala mě zámecká zahrada, ve které se procházeli pávi. Bylo tam plno květin a soch. Také tam byla botanická zahrada. Kdyţ jsme ze zámku přijeli domů, tak jsme jeli s tátou na kole. Já jsem zabrzdila přední brzdou, odřela jsem si koleno a bradu. Klára Hajduová U moře Já a moje rodina jsme byli u moře. Bylo to tam nádherné aţ na to, ţe mě celou dobu kousali komáři. Zaujaly mě tam obrovské vlny. A strašně mě bavilo sbírat mušle. Bylo to skvělé, jen mi vadilo, ţe jsem musela chodit brzy spát. Jednou kdyţ jsem plavala, převalila se přese mě obrovská vlna. Byl to nádhery výlet. Myslím, ţe jsem lepší prázdniny nemohla zaţít. Kdyţ se podívám na ty mušle a poslechnu si jejich šepot byla to krása. Nikola Lehovcová Na Šumavě 9. srpna jsme odjeli na dovolenou na Šumavu. Jela jsem s mámou a bratrancem. Kdyţ jsme byli na místě, objevili jsme obrovský kámen. Našli jsme si cestičky a lezli po něm. Navštívili jsme také hrad Kašperk. Váţí se k němu pověsti. V jedné se říká, ţe v noci je v hradu slyšet dupot koňských kopyt. Byla to nejlepší dovolená, uţívala jsem si ji. Nikola Novotná a ještě pár kreseb z výtvarné výchovy Staňková 4 Pácová

5 Ondřej Kutman Marek Chytra Lehovcová Hajduová 5 Chytra

6 DEN ZIMNÍCH HER Nastupovali jsme po Vánocích do školy a venku bylo konečně bílo. Nádherný sníh padal první školní den vytrvale. Pan ředitel proto rozhodl, ţe ve čtvrtek se budeme učit jen dvě hodiny a pak vyrazíme za zimními sporty. Bruslařská výprava Školní gong zazněl a ohlásil konec druhé hodiny vyučovací. Učitelé, kluci i holky z prvního a druhého stupně ZŠ v Ondřejově se vrhli na činnosti jimi vybranými v zimní den ( Den, který byl navrţen panem ředitelem a prodiskutován s učiteli ). Ţáci naší školy si mohli vybrat ze spousty aktivit. Nedá se ovšem říci, ţe všechny se týkaly pouze zimy, ale převáţně tomu tak bylo. Moţnosti sportovního výběru byly následující: pěší túra zimní krajinou, výprava bruslařů, sáňkařů nebo běţkařů. Myslím si, ţe o zimní sporty nebyla nouze. Byla tu i moţnost odhrnování sněhu. Pokud měl někdo problém, jestliţe neměl vybavení nebo se mu zkrátka nechtělo, mohl sledovat film. Teď uţ se, ale odeberu k disciplíně, ve které jsem byla účastníkem. Jak nadpis napovídá, tak mým výběrem stráveného dne se stalo bruslení. Já společně s některými holkami z VIII. třídy a třetí třídou v doprovodu paní učitelky Solarové jsme se vydali bruslit. Na rameno jsme si přehodili brusle, někteří i hokejky. Jakmile jsme dorazili na místo, v Ondřejově u Pily, rybník byl takřka zasněţen aţ na 10x10 metrů odhrnutou plochu. Moje idealizovaná představa klidného projíţdění se rozplynula. Okamţiku vyuţila Markéta V., která Gábinu W. Pohodila na prachový sníh a nakrmila. Po nandání bruslí jsme se my, holky z osmé třídy, pokoušely o výcvik bruslařských talentů třetí třídy. Pod částečným vedením Karoliny H. z VIII. třídy, se třeťáci učili nějaké techniky klouzání. Návrh Markéty V. mi připadal natolik zábavný, ţe jsem si ho zkusila. Bohuţel, někomu selhala výbava tj. brusle a musil zbytek času strávit v botách. Den mě nadchl a doufám, ţe bude někdy příště repríza! Monika Jordánová Sedmička na bruslích Sedmáci se rozhodli strávit den na bruslích. Vyrazili jsme vybaveni hrábly a bruslemi na rybníček za dvoumetr. Napadaného sněhu bylo opravdu hodně. Měli jsme sice čtyři hrábla, ale stejně jsme sníh odklízeli tři čtvrtě hodiny. Konečně bylo kluziště hotové. Někteří hráli hokej, jiní jen tak bruslili nebo se honili a byli víc ve sněhu neţ na bruslích. Ti co neměli brusle, se klouzali a hráli si ve sněhu. Michal si postavil z polámaných stromů celý les. Adélku učily holky bruslit. Byla spousta legrace a zpět do školy se nám vůbec nechtělo. Byl to opravdu skvělý den! Věra Hudcovvá 6

7 Na běţkách s paní učitelkou Modráčkovou Tento den se všechny třídy vydaly na různé sporty či tůry. Ale někteří jedinci zůstali ve škole, kde měli připravené aktivity. Naše třída (8.) se rozdělila na čtyři skupiny. První skupinou byli ti, co zůstali ve škole. Druhou skupinu tvořily dívky, které se vydaly bruslit na rybník, třetí část naší třídy byli kluci, kteří šli odhrnovat sníh. No a tou poslední jsme byli my, co jsme se vydali na běţky. Bylo nás pouze pět a to já (Tereza Kalibová), Pavla Hudcová, Michal Polesný, Michal Jordán a samozřejmě paní učitelka Modráčková. Sice nás bylo málo, ale stálo to za to. Chvílemi jsme nevěděli, kde jsme a kam trasa vede, ale vţdy jsme prohlásili,,jede SE DÁL. Někteří cestou padali, závodili, naschvál se strkali a shazovali na zem a někteří nám naopak ujíţděli. Jeli jsme lesem, polem, loukami, i po cestě a pěšině. Vše bylo nádherně bílé a pokryté chladivým sněhem. Jak jsem jiţ říkala, projíţděli jsme i lesem, ve kterém jsme si opravdu nebyli jisti, jestli jsme se záhadným způsobem nedostali do některé z Ladových pohádek a jestli my nejsme někteří z těch šťastných lidí, kteří se ničím netrápí, nemají ţádné starosti ba naopak se smějí a radují se z krásného dne. Uţívali jsme si pohádkovou krajinu. Zvědavost nás vedla na místo, kde měli bruslit sedmáci. Dokonce jsme je našli bruslili, hráli hokej a také si uţívali zimu. Nakonec jsme ve zdraví dorazili zpět do školy. Byli jsme tak vyhládlí, ţe jsme honem spěchali na oběd, kde nás přivítali někteří učitelé a také výborný oběd. Moc se mi tento nápad sportovního dne líbil. A doufám, ţe takových dnů bude na naší škole více. Tereza Kalibová Odklízení sněhu Ve čtvrtek vyrazilo dobrovolně několik ţáků z naší školy odklízet sníh. Byli vedeni panem učitelem Senftem a vybaveni hrably a lopatami. Nejdříve se vypravili na Seradovský rybník, kde měli za úkol odklízet sníh, aby zde mohli ţáci bruslit. Svojí práci plnili velmi dobře, protoţe za několik málo okamţiků odklidili dostatečné mnoţství sněhu, aby se bruslařům dobře bruslilo. Poté, kdyţ splnili práci na rybníce, vypravili se zpět ke škole. U školy ještě odklidili sníh u auta paní učitelky Vomáčkové a pana učitele Senfta. Druhý den byli odměněni pochvalou do ţákovské kníţky. Petr Jordán Sněhové dostihy Nevím uţ ani, z jakého popudu náš pan ředitel přišel na ten nápad ulevit nám, kteří jsme byly uţ od začátku roku svědomitě zaplavováni učením od našich milovaných učitelů. Zkrátka jsme dostali den volna, který jsme měli zasvětit zimním sportům a radovánkám, a ulevit tak našim zavařeným mozkům. 7

8 Naše třídní, kterou všichni jistě dobře znáte, se rozhodla, ţe si ve volném dni uděláme menší procházku krásnou zimní krajinou. Ne všichni tento nápad přijali s pochopením. V mé mysli vyvstala myšlenka, ţe se na celý pochod vy..., a půjdu raději na běţky. Ale se zájmem o další osudy dětí odsouzených k tvrdému pochodu jsem šel. Vyrazili jsme společně se svěřenci paní učitelky Hudcové, kteří šli bruslit. Nasadili jsme ostré tempo, a tak nám jiţ nic nebránilo pokračovat dále. Hned za Ondřejovem se ukázalo, kdo se jak staví k vycházce. Zkrátka jsme byli rozplizlí v nudli poměrně dlouhé. Před Ruskou jsme se scvrkli a po ní pochodovali dále. Na konci uhýbáme vlevo, nestačíme se divit, ţe u Knězovny, to je hluboký a nebezpečný hvozd rozprostírající se nad malebnou vískou Kaliště, uhýbáme právě do onoho lesa. Kamarádi zde dělají takový rámus, ţe bezpečně procházíme. Po delší době se uhýbáme z lesa na pole, coţ byl manévr, který jsem nechápal, uţ z důvodu ne zrovna malé pokrývky sněhu na polích a lukách, přes které jsme měli jít. A tak si to šineme přes zasněţenou oračku, kdyţ na Lenku ze sněhu vyskočila myš. Po krátkém, ale urputném boji jsem zuřivě se bránící myš přeci jen chytil, ale na naléhání právě Lenky jsem ji nakonec zahodil do sněhu. Byl to pohled vskutku neuvěřitelný, jak si statečně razíme cestu vpřed. Pokračujíce tak, docházíme ke Kalištím. V tu chvíli mi blesklo hlavou: Tak blízko a přeci tak daleko, alespoň se domů dojít napít. Divím se, ţe naše třídní, vzezření nesportovního, zná tak dobře tuto cestu. Nasadíce dostihové tempo řítíme se směr Lensedly. Avšak u Ruské se dostavily první váţné úmysly přejít tento tankodrom a mazat do školy. Ze strany paní Vomáčkové byl návrh nepodpořen. Pokračujeme tak dále po silnici. V Lensedlích slyšíme hučení autobusu. To je Standa, naše záchrana. Kdo by neznal sympatického autobusáka Standu. Svést se s ním do Ondřejova, další pokus, co neprošel. Časté zvolání paní učitelky: Není to krásné? Zřejmě nepůsobilo na psychiku některých jedinců kladně. Konečně Ondřejov. V úţasu hledíme na městečko trůnící na svém místě, jako by se nechumelilo. Nasadím ostré tempo, předháním všechny ostatní, ignoruji volání někoho vzadu, ať počkám na všechny, a svéhlavě se řítím z posledních sil vpřed. Na náměstí shledáváme, ţe jsme zřejmě poslední, kdo do školy dorazil. Nevadí, hlavně, ţe jsme to přeţili a dorazili do školy. Rád bych pochválil svou třídu, jeţ ze sebe vydala nesmírnou energii v této túře, a také naší paní učitelku, která nás takřka neohroţeně vedla stále vpřed. Honza Pangrác NÁZORY Z DEVÁTÉ TŘÍDY Další rozhovory s našimi deváťáky. Rozhovor s Míšou Maškovou Co si myslíš, Míšo, ţe tě základka naučila? Kulturně a společensky žít. Asi. 8

9 Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Jasně vítězí Vráťa Vomáčková a Míla Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Čeština a chemie. Co ti bude na další škole chybět? Naše třídní a spolužáci. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? Ano i ne Na jakou školu bys chtěl dále jít? Obchodní akademii, obor ekonomické lyceum. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? První, skončila jsem na kapačkách. Která zatím nejlepší? Asi devítka Rozhovor se Lukášem Kutmanem. Co si myslíš, ţe tě základka naučila? Učit se! Který je tvůj nejoblíbenější učitel? Pan Řezba. Který je tvůj nejoblíbenější předmět? Matika a občanka, ta je v pohodě. Co ti bude na další škole chybět? Že se budu moci flákat. Jsi rád, ţe uţ letos končíš? Nedá se říct, že jo, ale neprodloužil bych si to tady. Na jakou školu bys chtěl dále jít? Nevím přesně, ale jedno z těchto dvou gymnázií: Keplerovo gymnázium nebo gymnázium Arabská. Která třída myslíš, byla pro tebe nejhorší? Osmička. Která zatím nejlepší? Nevím. zpracoval Jan Pangrác 9

10 MÓDA Ahojky všichni:-) Tentokrát jsme si pro Vás připravili kříţovku o značkách a článek o tom, jak se oblékáme na naší škole. Tady pro Vás mám takovou kříţovku o značkách, u kaţdé jsou napovězena dvětři-čtyři písmena, tak luštěte! Informace pro ty, co rádi nakupují:uţ TU ZASE MÁME (tajenka) E E I S L A I F B E H R E S A N T M - O D D I A G N K Q I S E R O Kristýna Budská

11 Tady pro vás mám přídavek do naší rubriky, bude o tom jak se celkově oblékáme na naší škole, co většinou převládá apod. Podle vašeho názoru dáváte přednost především pohodlí, oblékáte se podle nálady, taky jsou hodně vidět veselé barvy, občas se objeví něco módního nebo něco drsnějšího, jednoznačně vedou dţíny a sportovní mikiny, teďka se taky hodně objevují zimní čepice s kšiltem (nevím jak se jim říká). Jelikoţ máme pořád zimu, 90% z nás se choulí do klasických bund, teplých čepicí a do rukavic. Mladší z nás si potrpí na silné oteplovačky a ještě odolnější kůţi (kdyţ po nich po třicáté někdo hodí kouli na krk, kdo by se divil). Těch zbývajících 10% nosí kabátky, kabáty, bundičky, vesty a v neposlední řadě i mikiny. Hodně taky cvakají podpatky, i kdyţ hodně z nás po celou zimu nosí tenisky. Některým holkám musím bohuţel vytknout ţe, i kdyţ holá záda vypadají moţná hezky, opravdu si myslíte, ţe to stojí za ty problémy, co z toho potom vzejdou?? Taky klukům musím něco říct prosím vás, vemte si na sebe taky něco jiného!! opravdu:d. A taky nesmím zapomenout na naše drahé pedagogy, jednoznačně se oblékají podle norem, elegantně a módně. Ale najdeme i osoby, který sází především na pohodlí a na svůj styl. To je asi všechno, co jsem vám chtěla sdělit:)) Patricie Hejmová Budeme rádi, kdyţ přispějete i vy! Bereme vše! Mějte se krásně a zatím papa!!!! HÁDANKOVÁ SOUTĚŢ PRO 1. AŢ 5. TŘÍDU Výsledky hádanek odevzdej do naší redakci. Správná řešení odměníme. Hádanka 1: Pandí hádanka kolik pandích obličejů se ti podaří najít? 11

12 Hádanka 2: Shodní leguáni Podaří se vám vypátrat, která silueta je shodná s obrázkem leguána? Hádanka 3: Propletené kosti Můţrš odstranit pouze tu kost, na které neleţí ţádná další, Jestlipak se ti podaří přijít na to, v jakém pořadí má být odebráno všech osm kostí? 12 Připravila Bára Povýšilová

13 ZÁBAVA POJĎ SI ZALUŠTIT A TROCHU SE POBAVIT Tajenka je radovánky na sněhu 13 Připravuje Jana Modráčková

14 OKNA DO VESMÍRU Mezinárodní rok astronomie Ţe pro Vás není tento rok nijak zajímavý? Ale je Jako ţáci a učitelé základní (a mateřské) školy bratří Fričů v Ondřejově, byste měli vědět, ţe právě ten letošní rok je rokem astronomie. Ptáte se, proč je rok astronomie a proč je zrovna letos? No, asi takhle: mezinárodní rok astronomie je organizován při příleţitosti 400. výročí prvního astronomického pozorování pomocí dalekohledu, které provedl Galileo Galilei. Jedná se o celosvětovou připomínku astronomie a jejího přispění k rozvoji společnosti a kultury, se silným důrazem na vzdělávání a zapojení veřejnosti. Rok astronomie byl u nás zahájen dne v Praze na Staroměstském náměstí. Ještě dříve však bylo i takové menší zahájení na naší hvězdárně. Přesněji řečeno šlo o od 14:00 a bylo v plánu pozorování Slunce. Pro nepříznivé počasí jsme si ho pouze ukazovali v knize a na počítači. Byla pořádná zima a tak jsme strávili nějaký ten čas v muzeu v blízkosti radiátoru. Někteří z nás si dopřáli teplý čaj a Pavel Suchan, který má celý rok astronomie v České republice na starosti a vůbec má na starosti mnoho věcí (dny otevřených dveří na hvězdárně, astronomickou olympiádu a mnoho dalšího.), se posilňoval teplým kakaem. Bylo to moc fajn, i kdyţ z pozorování Slunce sešlo. Dne proběhlo slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie pro celý svět v budově UNESCO v Paříţi. Jestli jste zmeškali zahájení u nás i v Praze a litujete toho, můţete navštívit stránky, věnované roku astronomie nebo stránky české astronomické společnosti Jestli budete v nejbliţší době navštěvovat naše hlavní město, nezapomeňte se zajít podívat na exteriérovou výstavu velkoformátových fotografií na piazzetě u Národního divadla s názvem Vesmír dobrodružství objevů. 14

15 Co v lednu a v únoru pozorovat? Nedávno jsem potkala jednoho kamaráda a on se mě ptal, jestli nevím, co je to za hvězdu, která občas hodně září v obrovské blízkosti Slunce. Přemýšlela jsem, co myslí, protoţe jsem o ţádném takovém úkazu neslyšela. Pak mi to došlo. Nejednalo se totiţ o hvězdu, ale o Jupiter, který je nyní díky Slunci téměř nepozorovatelný. Co lze tedy pozorovat v lednu a únoru: Planety: můţeme pozorovat Venuši a to večer na západě, ale dá zabrat ji najít, protoţe je velmi nenápadná. Pak také Saturn, který je vidět nejprve ráno a později celou noc. Uran je viditelný večer, čím dál níţe nad obzorem a Neptun pouze večer, později je nepozorovatelný. A co si nenechat ujít? Tak to určitě planetku Ceres, která bude viditelná v únoru i v malém triedru a pak koncem února ráno seskupení Merkuru, Marsu, Jupitera a Měsíce velmi blízko nad východním obzorem. Nakonec koncem února na ranní obloze můţete zahlédnout kometu C/2007 N3. Přeji krásné počasí při pozorování Pavla Hudcová PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ??? Část třetí: Sára si sice našla spoustu kamarádů a kamarádek, ale uţ to nebylo takové přátelství jako s Klárou. Často vzpomínala na různé věci, co spolu provedli, jako třeba, kdyţ polili ţidli konví na kytky učitelce a ona si toho nevšimla a nebo na to, jak hráli na houbovou bitvu. Často kvůli tomu plakala. Ubíhaly dny a týdny a pomalu se blíţil den, kdy se před rokem viděla s Klárou poprvé. Ten den koukala z okna na zasněţenou ulici. Po chvíli vytáhla fotoalbum s fotkami a prohlíţela si jej. Kdyţ uviděla fotku, kde je s Klárou, vyndala ji a běţela pro rámeček do obýváku. Bohuţel byl vysoko na skříni, a tak si vzala ţidli z kuchyně, aby dosáhla na krabici s rámečky na fotky. Stoupla na ni a opatrně sundávala krabici. Najednou kdosi zazvonil u dveří, Sára se polekala a krabici upustila. Sára rychle seskočila na zem a uklidila ţidli. Úplně zapomněla na to, ţe někdo zvonil. Radši došla pro smetáček a lopatku, aby uklidila tu spoušť. Měla strach, ţe jí máma vynadá. Za okamţik zazvonil zvonek u dveří znovu. 19

16 Tentokrát šla k domovním dveřím. Kdyţ otevřela, uviděla nějakého chlapa v červeným kostýmu a pár dalších lidí s nějakými kamerami. Slušně pozdravila Dobrý den Dobrý den, já jsem pošťák Ondra z ČT z pořadu pošta pro tebe. Jste Sára Romanová? pověděl ten chlap. Ano odvětila tak trochu nechápavě Sára. Kontrolní otázka: přistěhovala jste se sem v zimě? zeptal se chlap. Ano řekla ještě nechápavěji. Takţe já Vám tady předám pozvání do pořadu pošta pro tebe. Znáte ten pořad? říkal. Ano, znám. S nadějí v hlase jí napadlo, ţe za vším tím je Klára, ale ta přece má její adresu, ne? A navíc do Prahy je to pěkná dálka. A ještě jedna otázka: Přijdete? zeptal se opět chlap. Nevím, je to do Prahy moc daleko a mě je teprve 15 let a nikdy jsem ještě v Praze nebyla. Odpověděla smutně Sára. Dobře, tak nashledanou. Budeme se na Vás těšit! řekl a odešel. Sára moc nevěřila vlastním očím, stála ještě několik minut mezi dveřmi. Nedaleko se udělal hlouček drben z paneláku, které na ni celou dobu zíraly a něco si šuškaly. Po pár minutách se konečně Sára odlepila od místa, kde stála a šla douklidit rozbité sklo. (překvapivě) Pokračování příště Pavla Hudcová Čtvrťáci si stěţovali, ţe časopis je málo zábavný. Byli bychom moc rádi, kdyby přispěli zábavnými články. PŘISPĚT TOTIŢ MŮŢE KAŢDÝ! A JAKÝ ČASOPIS BUDE, ZÁLEŢÍ JEN NA VÁS! Redakční rada časopisu: Kristýna Budská, Patricie Hejmová, Pavla Hudcová, Petr Jordán, Monika Jordánová, Tereza Kalibová, Jana Modráčková, Jan Pangrác, Barbora Povýšilová, Lenka Toťová, Jakub Vaněk, Gabriela Wustingerová pod vedením Věry Hudcové. Uzávěrka čísla 4 - říjen: 29. ledna 2009 Uzávěrka čísla 5 březen: Plánujeme na 15. března Budeme rádi, pokud nám dáte nějaké své příspěvky. Stačí kontaktovat libovolného člena redakční rady.

Jaro už je v plném proudu.

Jaro už je v plném proudu. Jaro už je v plném proudu. Prázdniny Řada jsou z nás za už dveřmi vyhlíží a každý dokonce je už netrpělivě léto a vyhlíží. s ním Někdo oblíbené se podívá prázdniny. do daleké Ještě ciziny, než někdo se

Více

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek Nad pis ve dlejšíh o textu ČÍSLO 3 Ročník: 2010 PLÁTEK přeje mnoho úspěchů v novém školním roce Vít Zemánek AKTUÁLNĚ Několik řádků od šéfredaktora Stránka 2 Trocha politiky ze školního parlamentu Zdarec

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Vtipy Zábavná hodina chemie

Vtipy Zábavná hodina chemie Exkurze do ČT Koumák Amos Vtipy Zábavná hodina chemie Nové tváře na škole Den otevřených dveří Šestky na ŠvP Z jiného úhlu pohledu - P. Školníková - K. Hanousková - M. Kučírková - O. Faltusová 1 Den otevřených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Jílovský ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS

Jílovský ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS - Jílovský školákc ṿ 1 Školní noviny ZŠ Jílové u Prahy ročník II., září 2009 ŠKOLNÍ ROK 2009/10 JE TADY. JAKÝ BUDE, ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS ZÁŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE : Při slavnostním zahájení nového školního roku byla

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Almanach 9. B 2005 2014

Almanach 9. B 2005 2014 Almanach 9. B 2005 2014 Obsah Úvod 3 První stupeň 4 Co o nás napsali učitelé na prvním stupni 7 Druhý stupeň 8 Šestá třída 9 Sedmá třída 12 Osmá třída 14 Devátá třída 16 Vzkazy našich učitelů 19 Výroky

Více

V tomto čísle nepřehlédněte:

V tomto čísle nepřehlédněte: Den ptačího zpěvu 195 Školní setkání krtků 199 Energetické nápoje? 201 V tomto čísle nepřehlédněte: -193- Osmáci v Praze 204 Co se zlobivci? 206 Znáte školu? 214 Malý, ale stojí zato! Co všechno víte o

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více