Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková"

Transkript

1 Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků ve VZP ČR prbíhal prstřednictvím dtazníkvéh šetření. Bakalářská práce se skládá ze dvu částí, a t z teretické a praktické části. V teretické části je zpracvána terie měření spkjensti zákazníků, nastudvala jsem materiály marketingvém výzkumu. Zajímala jsem se také prblematiku zdravtníh pjištění v České republice. V praktické části jsem zpracvala výsledky, které jsem získala z dtazníkvéh šetření při marketingvém výzkumu, který prbíhal ve všech pbčkách VZP ČR ve Zlínském kraji. Jedntlivé tázky z dtazníků jsem se snažila pdrbně rzebrat a analyzvat. Navrhla jsem také, c by VZP ČR mhla směrem ke svým zákazníkům vylepšit a jak by mhla dsáhnut vyšší spkjensti svých klientů, pjištěnců. Klíčvá slva: Všebecná zdravtní pjišťvna Zdravtní pjištění Spkjenst zákazníků Dtazníkvé šetření Marketingvý výzkum Dpručení

7 ABSTRACT My bachelr thesis is fcused n measurement, analysis f custmer satisfactin in General Health Insurance Cmpany in Zlín regin. Measuring custmer satisfactin in General Health Insurance Cmpany was dne thrugh questinnaire survey. Bachelr thesis cnsists f tw parts, namely frm a theretical and a practical part. The theretical part deals with the thery abut f custmer satisfactin measurement, I am studied the materials n marketing research. I am was interested in the issue f health insurance in the Czech Republic. In the practical part, I wrked up the results that I btained frm a questinnaire survey f marketing research, which tk place in all reginal branches f General Health Insurance Cmpany. Individual questins frm the questinnaire, I tried detail dismantle and analyze. I als suggested what the General Health Insurance Cmpany culd twards its custmers imprve hw they culd achieve greater satisfactin f their clients, the insured. Keywrds: General Health Insurance Cmpany Health Insurance Custmer Satisfactin Questinnaire survey Marketing Research Recmmendatins

8 Ráda bych tut cestu pděkvala krajské pbčce VZP ČR ve Zlíně, jmenvitě pak paní Ing. Ivě Svačinvé za mžnst vyknání mé dluhdbé praxe právě zde ve VZP ČR a také za drahcenné rady, které mi darvala, za věnvaný čas, chtu a materiály, které mi pskytla.

9 OBSAH ÚVOD...11 I TEORETICKÁ ČÁST SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO ZÁKAZNÍKY, JEJICH SPOKOJENOST A VĚRNOST Hdnta vnímaná zákazníkem Pskytvání vyské hdnty pr zákazníka Úplná spkjenst zákazníků Zjišťvání spkjensti MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÝ VÝZKUM V RÁMCI MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU VE SLUŽBÁCH PŘEDMĚT MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ZÁKLADNÍ RYSY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FORMY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU SOUHRNNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍ DRUHY A METODY VÝZKUMU Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU METODIKA MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU Definvání prblému, cíl výzkumu Metdy výzkumu Plán výzkumu Zdrje infrmací Výzkumné přístupy Plán výběru Metdy kntaktvání Sběr infrmací Analýza infrmací Prezentace výsledků ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ HISTORICKÝ VÝVOJ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ SYSTÉMY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA Statutární zdravtní pjištění Privátní zdravtní pjištění MODELY STATUTÁRNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Beveridgův mdel Bismarckův mdel TYPY PRIVÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Náhradní zdravtní pjištění Dplňkvé zdravtní pjištění Zbytkvé zdravtní pjištění Alternativní zdravtní pjištění...33

10 3.5 POJISTNÉ PLNĚNÍ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ÚČAST NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ ÚČEL POJISTNÉHO Účel pjistnéh na zdravtní pjištění Účel pjistnéh na sciální zabezpečení a nezaměstnanst PLÁTCI A POPLATNÍCI ZDRAVOTNÍHO POJISTNÉHO Plátce pjistnéh stát Plátce pjistnéh Osba samstatně výdělečně činná (OSVČ) Plátce pjistnéh Osba bez zdanitelných příjmů (OBZP) ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ČESKÉ REPUBLICE...37 II ANALYTICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ DATA O ORGANIZACI PŘEDSTAVENÍ VZP ČR Lg VZP ČR Organizační struktura VZP ČR Prč být pjištěncem VZP ČR KRAJSKÁ POBOČKA VZP ČR VE ZLÍNĚ Ppis pbčky VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU, CÍL VÝZKUMU ZDROJE INFORMACÍ METODA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ANALÝZA INFORMACÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NÁVRHY A DOPORUČENÍ...74 ZÁVĚR...75 RESUMÉ...76 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...78 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...80 SEZNAM OBRÁZKŮ...81 SEZNAM GRAFŮ...82 SEZNAM TABULEK...83 SEZNAM PŘÍLOH...84

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 11 ÚVOD Pčátky dnešníh sciálníh zdravtníh pjištění bychm mhli najít ve středvěku. Zpčátku byl hlavním cílem nemcenské pjištění, ale pstupně s rzvjem medicíny se k nemcenskému pjištění přidával pjištění výdajů na zdravtní péči. První pvinné zdravtní pjištění byl zaveden v rce 1849 v Prusku pr hrníky. Pvinnst platit tt pjištění se vztahvala na zaměstnavatele i zaměstnance. Od té dby začala v Německu vznikat řada pdnikvých i místních nemcenských pjišťven. Pdbná legislativa na přelmu 19. a 20. stletí vznikala v celé řadě evrpských zemí, například v Dánsku v rce 1892, ve Velké Británii byl statutární pjištění uzákněn v rce 1911, ale třeba ve Francii až v rce Knec 19. stletí byl dbu vstupu kmerčních pjišťven d blasti zdravtníh pjištění. Další vývj pkračuje d plviny 20. stletí, kdy západevrpské země nahrazují systém statutárníh pjištění, zajišťvaný samsprávnými fndy, nárdní zdravtní službu. Cílem tét přeměny byl rzšíření pjistné chrany na celu ppulaci a větší rvnst přístupu ke zdravtní péči. V sučasné dbě můžeme v České republice najít celkem 8 zdravtních pjišťven. Mezi největší zdravtní pjišťvny patří Všebecná zdravtní pjišťvna, Zdravtní pjišťvna ministra vnitra, Česká průmyslvá zdravtní pjišťvna a další. Největší zdravtní pjišťvnu v ČR je Všebecná zdravtní pjišťvna, která má celkem 6,2 milinů klientů, existuje d rku 1992 a dluhdbě patří k základním pilířům systému zdravtnictví v České republice. Cílem Všebecné zdravtní pjišťvny je pskytnut svým klientům záruku dpvídající zdravtní péče, úhrady i těch nejnárčnějších lékařských úknů a hlavně pskytnut kvalitní péči své pjištěnce. Pr VZP ČR je velmi důležité splnit přání a ptřeby svým zákazníkům. Cílem mé bakalářské práce je zjistit míru spkjensti zákazníků ve VZP ČR. Budu zjišťvat, jak jsu pjištěnci spkjeni s pracvníky Všebecné zdravtní pjišťvny, jejich chtu pradit a pmci a jejich dbrnu znalstí. Ráda bych zjistila, jaká je míra spkjensti se službami, které VZP ČR pskytuje, jak jsu pjištěnci spkjeni s cestvním pjištěním, zda jej využívají a také, jak se pjištěncům líbí internetvé stránky VZP ČR.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 12 V teretické části se budu zabývat prblematiku spkjensti zákazníka a marketingvým výzkumem, především dtazníkvým šetřením. Dále se zde budu zabírat také zdravtním pjištěním. V praktické části prvedu marketingvý výzkum, zpracuji a vyhdntím jej a prstředním tht výzkumu zjistím míru spkjensti zákazníků ve VZP ČR ve Zlínském kraji. Na závěr VZP ČR dpručím, c by mhla zlepšit, aby byl dsažen vyšší míry spkjensti zákazníků.

13 I TEORETICKÁ ČÁST

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 14 1 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 1.1 Vytváření hdnty pr zákazníky, jejich spkjenst a věrnst Manažeři, kteří věří, že zákazníci jsu jediným zdrjem zisku, pvažují klasicku strukturu splečnsti pyramidu s prezidentem na vrchlu, s managementem uprstřed, lidmi v přední linii a zákazníky dle za zastaralu. Úspěšné marketingvé splečnsti tut strukturu tčily. Některé splečnsti byly zalženy již se strukturu, kde na jejich vrchlu jsu zákazníci, prsazvání zájmů zákazníků je jejich strategií, a také kmunikační výhdu. [1] Obr. 1 Struktura splečnsti Zdrj: [1] Nicméně s příchdem digitálních technlgií, jak je internet, dnešní zákazníci čekávají, že splečnsti budu dělat více, aby se s nimi spjily a aby je také ptěšily a uspkjily. Zákazníci mají v sučasné dbě například rychlé a snadné prstředky k prvnání nákupů prstřednictvím webvých stránkách. [1] Velku chybu většiny pdniků je, že věnuje větší pzrnst veliksti svéh tržníh pdílu než sledvání spkjensti zákazníků. Tržní pdíl je ukazatelem výsledků z minulsti, zatímc spkjenst zákazníků je měřítkem výsledků buducích. [2]

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Hdnta vnímaná zákazníkem Zákazníci jsu vzdělanější a infrmvanější než byli dříve a mají také prstředky, pmcí kterých si věřují cenění splečnstí a vyhledávají lepší mžnsti. Zákazníci dhadují, která nabídka jim pskytne nejvyšší hdntu a pdle th dále jednají. T, jestli nabídka splní jejich čekávání, má vliv na jejich spkjenst a pravděpdbnst, že si výrbek kupí ještě někdy v buducnu. Hdnta vnímaná zákazníky je rzdíl mezi vyhdncením výhd a nákladů a vnímaných alternativ perspektivním zákazníkem. Zákazníky vnímaná hdnta je prt zalžena na rzdílu mezi tím, c zákazník dstane, c by dal za jiné mžné vlby. Zákazník dstává výhdy a za t bere na sebe náklady. [1] Pskytvání vyské hdnty pr zákazníka Sptřebitelé prjevují různu úrveň věrnsti značkám, bchdům a splečnstem. Hlavním nástrjem k vytváření vyšší věrnsti zákazníků je pskytvání vyšší hdnty pr zákazníky. Hdntvá nabídka se skládá z balíčku výhd, které splečnst slibuje pskytnut. Značka musí představvat slib celkvé zkušensti, kteru mhu zákazníci čekávat. Jestli je slib ddržen, závisí na schpnsti splečnsti pradit si se svým systémem pskytvání hdnty. [1] Úplná spkjenst zákazníků Jestli je zákazník s nákupem spkjený, závisí na uskutečnění nabídky ve vztahu k jeh čekávání. Můžeme říct, že spkjenst je pcit radsti neb zklamání nějaké sby vyvlaný prvnáním vnímanéh výsledku k čekávání. Pkud nedjde ke splnění čekávání, zákazník je nespkjený. Napak pkud výrbek neb služba předčí jeh čekávání, zákazník je vysce spkjený. Ačkliv se firmy rientvané na zákazníky snaží vyvlat v zákazníkvi vysku spkjenst, není t jejich hlavní cíl. [1]

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 16 Očekávání zákazníků Kupující vytvářejí svá čekávání z minulých nákupních zkušenstí, na základě rad přátel, klegů a na základě slibů marketérů. Jestliže marketéři vyvlají příliš vyská čekávání, je pravděpdbné, že kupující bude zklamán. Pkud ale splečnst stanví velmi nízká čekávání, nenaláká dstatečné mnžství kupujících. [1] Zjišťvání spkjensti Mnh splečnstí měří spkjenst zákazníků. Chytrá splečnst zjišťuje spkjenst zákazníků pravidelně, prtže jeden z hlavních klíčů, jak si udržet zákazníka, je jeh spkjenst. Velmi spkjený zákazník zůstane věrný déle, kupuje více, mluví pzitivně splečnsti, věnuje méně pzrnsti knkurenčním značkám, je méně citlivý na cenu a jeh bsluha je méně nákladná než bsluha zákazníků nvých. Když zákazník hdntí svji spkjenst s některým prvkem výknu splečnsti např. s ddávku zbží, musí si splečnst uvědmit, že se navzájem liší ve svých představách kvalitní ddávky (včasné ddání, ddání ve stanvené lhůtě, atd.). Existuje mnh metd, pmcí kterých se zjišťuje spkjenst zákazníků. [1] Pr splečnst s rientací na zákazníka je spkjenst zákazníků jak cílem, tak také marketingvým nástrjem. V sučasné dbě musí splečnsti věnvat spkjensti zákazníků mnhem více pzrnsti než dříve, prtže internet pskytuje sptřebitelům nástrj, jak šířit d celéh světa špatné zkušensti, stejně jak ty dbré. [1, s. 126]

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 17 2 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 2.1 Marketingvý výzkum Hlavní a důležitu funkcí marketingvéh výzkumu je pmáhat pdnikvému marketingu předvídat jednání a chvání zákazníků. Také mu pmáhá snížit pdnikatelské rizik. Marketingvý výzkum pskytuje specifické a věřitelné infrmace, které se týkají trhu, knkurence, prstředí a především zákazníků, včetně jejich reakce na jedntlivé části marketingvému mixu. Marketingvý výzkum je čast chybně zaměňván s pjmem průzkum trhu. Marketingvý výzkum je subr aktivit, které zkumají všechny části marketingvé praxe včetně trhů, distribučních cest, výrbků, cen a chvání zákazníka (průzkum trhu je puze jednu z částí marketingvéh výzkumu). [3] Rzhdnutí tm, jestli bude firma prvádět marketingvý výzkum, závisí na těcht třech kritériích: firma si není jista svým marketingvým rzhdnutím a ptřebuje další infrmace, firma je připravena na základě infrmací získaných z marketingvéh výzkumu změnit své rzhdnutí, marketingvu strategii či taktiku, firma musí vědět, že náklady na marketingvý výzkum musí být přiměřené a že náklady nemhu přesáhnut ptenciální výns, který plyne z patření, které firma prvedla na základě výzkumu. [3] 2.2 Marketingvý výzkum v rámci marketingvéh systému ve službách Dluhu dbu byl marketingvý systém ve službách přehlížen. Jak důvdy pr pmíjení tht nástrje, prstřednictvím kteréh může manažer firmy pznávat trh, zákazníky, jejich ptřeby neb knkurenci se uvádí: firmy, které prdukují služby jsu malé (nemhu si dvlit prvádět výzkum), nemají pr tut činnst vhdné persnální zajištění a management nedkáže výhdy marketingvéh výzkumu cenit, mají svůj kruh zákazníků a dbře znají jejich ptřeby, [4]

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 18 V sučasné dbě jsu již tyt názry překnané a zařazvání marketingvéh výzkumu d činnsti firem je v tét dbě již běžnu záležitstí. Využití marketingvéh výzkumu na trhu služeb může být zaměřen na následující blasti. V první řadě t může být výzkum trhů. Zde se zabýváme: a) prgnózu prdejů, b) charakteristikami trhů, c) studiem trendů na trzích,... Další blastí výzkumu je výzkum prduktů: a) přijímání nvých prduktů zákazníky, b) zkumání nespkjensti zákazníků s prduktem, c) studie balení a designu (u dplňkvéh zbží a vybavení), Důležitu blastí výzkumu je výzkum nástrjů kmunikačníh mixu: a) hdncení úspěšnsti reklamy, b) výběr reklamních médií, c) analýza úspěšnsti prdejců, Dále může být výzkum zacílen i na blast distribuce neb na blast cen. Marketingvý výzkum, služí zárveň i k řízení a plánvání celkvé činnsti firmy. [4] Výzkum se zabývá výhdami a nevýhdami alternativních způsbů činnstí, tj. další sučástí plánvání. Například rganizace čast vyvíjejí něklik reklamních strategií, reklamních slganů a vyzkušejí je u vzrku ptenciálních zákazníků. Pdle jejich reakce rganizace vybere jeden reklamní pstup. [4, s. 43] Když se blíží marketingvý plán d svéh knečnéh bdbí, musíme zjistit, zda jsme dsáhli pžadvaných cílů. Výzkum napmáhá měření a hdncení těcht výsledků. [4]

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 19 Marketingvý výzkum Plánvání Kde jsme nyní? (1. krk systému) Kde bychm chtěli být? (2. krk systému) Realizace Jak se tam dstaneme? (3. krk systému) Kntrla Jak zjistíme, že se tam dstaneme? (4. krk systému) Měření a cenění Jak zjistíme, že jsme se tam dstali (5. krk systému) Obr. 2 Grafické znázrnění marketingvéh výzkumu Zdrj: [4] Splečnsti běžně vyčleňují na marketingvý výzkum jedn až dvě prcenta z tržeb. Větší část z tét částky se utrácí za služby externích firem. Agentury marketingvéh výzkumu můžeme rzdělit d tří kategrií: agentury pskytující významné služby shrmažďují infrmace sptřebitelích, agentury prvádějící marketingvý výzkum na zakázku tyt agentury si firmy najímají k prvedení specifických prjektů, agentury specializující se na marketingvý výzkum pskytují specializvané výzkumné služby (např. agentura, prvádějící dtazvání v terénu). [1] Menší splečnsti pak mhu výzkum vést samy a neb: zapjit studenty a prfesry, kteří by navrhli prjekty a zrealizvali je, využívání internetu (prhlížením webvých stránek knkurentů), prvěřvat si rivaly mnh malých splečnstí běžně navštěvuje své knkurenty. [1]

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Předmět marketingvéh výzkumu klí pdniku: makrprstředí, mikrprstředí, vnitrpdnikvé činnsti. [5] 2.4 Základní rysy marketingvéh výzkumu důslednst zkumá všechny stránky a znaky v jejich suvislstech, exaktnst vyžaduje znát jevy a prblémy v jejich úplnsti, bjektivnst fakta nezkreslená subjektivními vlivy, systematičnst vyžaduje zkumat jevy a prcesy pdle určitéh plánu, cílevědmě, splečenská efektivnst měnit různé pstupy v prspěch zadavatelů výzkumu. [6] 2.5 Frmy marketingvéh výzkumu suhrnný přehled Tab. 1 Frmy marketingvéh výzkumu Kritérium Obdbí Způsb získávání infrmací Metdy získávání údajů Druh zkumaných marketingvých nástrjů Charakter zkumaných dat Nsitelé průzkumu trhu Frmy Jednrázvá šetření Permanentní šetření Primární výzkum Sekundární výzkum Pzrvání Dtazvání Průzkum Experiment Zkumání výrbku Zkumání ceny Zkumání distribuce Zkumání kmunikace Kvantitativní průzkum Kvalitativní průzkum Organizace pr průzkum trhu Pdnikvý průzkum trhu Zdrj: [5]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Základní druhy a metdy výzkumu kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum. [6] Kvantitativní výzkum Srvnávat můžeme, v případě, že jsu veškerá data získána jedntným pstupem. Kvantitativní výzkum je prváděn s cílem získat dstatečně velký a reprezentativní vzrek respndentů. [6] Kvalitativní výzkum Vychází z myšlenky, že každý člvěk je jedinečný, takže abychm mhli djít ke srvnatelným výsledkům, musíme se každéh jedince ptát trchu jinak, musíme přizpůsbit pstup a někdy i znění tázek sbě, které se ptáme a taky tmu, c jsme se ní už dzvěděli. [6] 2.7 Prces marketingvéh výzkumu Celý prces marketingvéh výzkumu se skládá z následujících krků: přípravná etapa, realizační etapa. [7] Definvání prblémů, cílů Sestavení plánu výzkumu Shrmáždění infrmací Analýza a vyhdncení infrmací Prezentace výsledků Obr. 3 Prces marketingvéh výzkumu Zdrj: [7]

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Metdika marketingvéh výzkumu Efektivní marketingvý výzkum zahrnuje těcht pět krků: definvání prblému a výzkumných cílů, sestavení plánu výzkumu, shrmáždění infrmací, analýzu a vyhdncení infrmací, prezentaci výsledků. [4] Definvání prblému Plán výzkumu Sběr infrmací Analýza údajů Závěry, dpručení Obr. 4 Krky marketingvéh výzkumu Zdrj: [3] Definvání prblému, cíl výzkumu První důležitý krk vyžaduje pečlivé definvání prblémů, které vyhvují pžadvaným výzkumným cílům. Tent krk bsahuje vymezení prblému, který má být výzkumem řešen, určení infrmací, které budeme při výzkumu ptřebvat. Bez jasnéh definvání prblému a příčin jeh vzniku nemá výzkum většinu cenu. Příčiny vzniku prblému, ať už se jedná vlastnsti výrbku, knkurenci neb distribuční prblémy, jsu sučástí specifikace prblému, jejich dhalení nám umžní lépe stanvit další pstup výzkumu. Definice prblému nesmí být příliš úzká ani příliš širká. [4], [3] Metdy výzkumu badatelský cílem je shrmáždit předběžné údaje, ppisný cílem je ppsat určité veličiny, kauzální prvěřuje vztahy příčiny a následku. Je prváděn frmu experimentu. [4]

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Plán výzkumu Druhým stupněm marketingvéh výzkumu je sestavení prjektu získání ptřebných infrmací a dalšíh pstupu. Prjekt určuje, kde a jak infrmace získáme, vyjadřuje metdy výzkumu a přístup k výzkumu. Nejdříve musíme shrmáždit základní infrmace jádru prblému. Tent výzkum nazýváme předběžným výzkumem. Při tmt výzkumu jsu využívány především sekundární infrmace. Před schválením plánu výzkumu ptřebujeme vědět dhad nákladů na jeh prvedení. Také musíme v suvislsti s plánem výzkumu vymezit infrmační zdrje, jaké výzkumné přístupy a nástrje výzkumu budu využity. Jaké jsu plány výběru dtazvaných a jaké kntaktní metdy budu při výzkumu využity. [3], [4] Zdrje infrmací Plán výzkumu může určvat shrmažďvání primárních, sekundárních neb bu druhů infrmací. Sekundární infrmace jsu infrmace, které již byly shrmážděny pr jiný účel, stále jsu k dispzici. Tyt infrmace jsu pčátečním bdem výzkumných prací a jejich výhdu jsu určitě nízké náklady, rychlst získání, úspra času a snadnější dstupnst infrmací. Napak nevýhdu je, že ptřebné infrmace nemusejí být k dispzici neb mhu být zastaralé, nepřesné, neúplné či nesplehlivé. [4], [3] Existují různrdé zdrje sekundárních infrmací: interní zdrje (údaje zákaznících, zprávy bchdních zástupců, zprávy z předchzích výzkumů, rzpčty, atd.), externí zdrje (dbrný tisk, databanky, knihy, atd.). [4], [5] Sběr primárních infrmací je nákladnější, nicméně primární infrmace bývají vzhledem k řešenému prblému důležitější. Primární infrmace můžeme získat různými výzkumnými pstupy a většinu jsu shrmažďvány v suvislsti s řešením aktuálníh prblému. [4] Stejně jak u sekundárních infrmací, i u sběru primárních údajů, musíme dbát na t, aby údaje byly bjektivní, relevantní, nezkreslené a přesné. [3]

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 24 Pdle bsahu mhu infrmace vyjadřvat fakta, znalsti, názry a pstje, záměry, mtivy. Od infrmací se dále vyžaduje, aby byly pdstatné pr řešení prblému, platné, splehlivé, získány dstatečně rychle a přijatelnými náklady. [8] Výzkumné přístupy Mezi hlavní výzkumné přístupy patří: výzkum pzrváním, metda skupinvě rientvanéh dtazvání, výzkum průzkumem, experimentální výzkum. [4] Výzkum průzkumem Patří k nejpužívanějším metdám. Zachytí infrmace názrech a preferencích zákazníků. Výzkumník je v přímém kntaktu s nsitelem infrmací. Průzkum se prvádí pmcí dtazníků a pmcí vhdně zvlenéh kntaktu s nsiteli infrmací. Může se jednat phvr neb písemný dtazník. Při sestavvání dtazníku musíme ddržvat určitá pravidla: musí být jasná hlavní myšlenka dtazníku, nesmíme rzptylvat paměť slvených dtazy na skutečnsti, které nejsu pržívané, a prt si je také dtazvaní neuvědmují, tázky musí být frmulvány jasně a musí být jednznačně vykládány, musí se zvažvat i psychlgické faktry (dtazvaní budu mít čast tendenci dpvídat způsbem, který ni pvažují za správný, i když t nemusí být pravda), tázky nemají mezvat dtazvanéh, tázek by neměl být příliš mnh, d každéh dtazníku by měly být zahrnuty i kntrlní tázky, jejichž cílem je prvěřvat splehlivst získaných údajů. [3]

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 25 Nástrje průzkumu: Při sběru primárních infrmací je mžn pužít dva základní nástrje (dtazníky, technická zařízení). Dtazníky jsu nejpužívanějším prstředkem při sběru primárních infrmací. Jsu velmi pružným nástrjem, nabízejí širké mžnsti, jak můžeme klást tázky. Dtazníky jsu také pměrně eknmické, jejich přizvací náklady se vymezují puze na technicku blast (napsání, vytištění a následná distribuce). Pr respndenty jsu dtazníky výhdné zejména pr jejich annymitu. Při přípravě dtazníku je ptřeba hdně zvažvat vlbu tázky, jejich frmu, sled. Pravidla pr frmulaci tázek jsu: přímst, jednduchst, nezaujatst. V úvdu dtazníku nesmí chybět základní instrukce k vyplnění údajů. První tázky by měly vzbudit zájem respndenta a napak sbní tázky by měly být pkládány na knec. Otázky musejí splňvat předpklad lgickéh sledu a měly by přispět k dsažení výzkumnéh cíle. [4] C všechn vlivňuje úrveň dtazníků: zjišťvané údaje v nich by měl být bsažen cíl dtazvání, dpvídající kncepci plánu, typy tázek: tevřené (širší mžnst dpvědí), uzavřené (dichtmické, trichtmické, plytmické, výčtvé, výběrvé), škály vyjadřující pstj respndentů, umžňují převd kvalitativních infrmací ke kvantitativní, struktura dtazníku, frmulace tázek, frma dtazníku, testvání dtazníku (na vzrku respndentů) frmální stránka, frmulace tázek, zpracvání a analýza údajů. [5]

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 26 Otevřené tázky Výhdu je širší mžnst dpvědí, respndent není mezván. Otevřené tázky jsu vhdné tam, kde není mžné všechny dpvědi tušit. Dtazvání, zpracvání i analýza tevřených tázek jsu časvě nárčné a zvyšují se tím náklady. Odpvědi mhu být btížněji zaznamenatelné. Tent typ tázek není všem příliš vhdný u písemnéh dtazvání, prtže dtazvaným se bvykle nechce vypisvat dluhé dpvědi. [5] Uzavřené tázky Ke každé tázce jsu uvedeny mžné dpvědi, z nichž si dtazvaný vybírá ty, které dpvídají jeh názru. [5] Dichtmické tázky Jsu tázky, kde jsu mžné dvě dpvědi, např. an - ne, mám - nemám. [5] Trichtmické tázky Jsu tázky, kde jsu tři mžné dpvědi. Třetí mžnst je dpvěď nevím, nejsem si zcela jist. [5] Plytmické tázky Usnadňují pchpení, prtže nám nabízí něklik mžných variant dpvědí. Pd plytmické tázky řadíme výčtvé a výběrvé tázky. [5] Výčtvé tázky umžňují vybrat jednu neb více dpvědí, jsu relativně krátké a dá se na ně snadn dpvědět, dají se snadn zpracvat a analyzvat. [6]

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 27 Výběrvé tázky Umžňují výběr jedné varianty z něklika dpvědí. Odpvědi vyjadřují různé názry na určitý phled prblematiky, čekává se jen jeden názr. [6] Struktura dtazníku: Obvykle je tvřen těmit jedntlivými celky: úvdní tázky (měly by být snadné a pr dtazvanéh zajímavé), filtrační tázky (zjišťují, jestli je respndent tím správným typem pr pžadvané infrmace), zahřívací tázky (jsu becnějšíh charakteru, zaměřují se na vybavvání z paměti), specifické tázky (zjišťují pžadvané infrmace nezbytné k bjasnění zkumanéh prblému), identifikační tázky (charakteristiky respndenta). [5] Jednu z častých metd vyplňvání dtazníků je phvr, kdy výzkumník hvří se zákazníkem přím. [3] Phvr prstřednictvím telefnu Interview p telefnu je nejlepší metdu, jak můžeme rychle získat infrmace. Je zde větší pravděpdbnst chty zákazníka splupracvat s výzkumníkem. V případě nejasné dpvědi je větší mžnst upřesnění. Získávat infrmace d lidí pmcí telefnu je jednduchá myšlenka, všem btížně uskutečnitelná. Je t relativně levná metda, lze pužít cíleně, je t rychle. Ale mnhdy jsu lidé vůči takvým telefnátům pdezřívaví. Před uskutečněním phvru je dbré připravit si strukturvaný scénář a měli bychm říci, jak dluh bude rzhvr trvat. Rzhvr by měl být c nejkratší. [3], [9]

28 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 28 Osbní dtazvání Tat metda je pužívána hlavně v dmácnstech, na veřejných místech (ulice neb v místech zvýšenéh pčtu lidí) neb v bchdních střediscích. Jejich hlavní výhdu je krátký čas, můžeme vyvlat zájem předmět šetření a snížit dmítání dpvědí a můžeme pužít i slžitější tázky. Nevýhdu ale mhu být zábrany při sbním rzhvru, při širším gegrafickém rzlžení nám můžu vznikat vyské finanční náklady. [6] Tab. 2 Srvnání technik dtazvání Hledisk Písemné Osbní Telefnické Výše nákladů nejnižší vyská střední Nárčnst na rganizaci nízká vyská rste v závislsti na pčtu hvrů Míra návratnsti dpvědí nízká vyská dsti vyská Kntakt s respndentem žádný úzký nepříliš úzký Využití v kvantitativních mezené vyské dsti vyské výzkumech Rychlst prvedení střední střední vyská Zdrj: [10] Plán výběru Výběr bjektů zkumání tvří také sučást výzkumu. Plán výzkumu musí bsahvat následující základní rzhdnutí: výběrvá jedntka měla by být jednznačně definvána, je třeba také určit způsb výběru, velikst výběrvéh subru čím je výběrvý subr větší, tím jsu výsledky pzrvání splehlivější. [4] Metdy kntaktvání Metdy kntaktvání mhu mít frmu pštvníh styku, telefnníh styku neb sbníh kntaktu. [4]

29 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky Sběr infrmací Sběr infrmací je nevíce nákladnu etapu výzkumu a je mžné se při ní dpustit chyb. Metdy sběru infrmací se velmi rychle mění především v důsledku využívání mderní sdělvací a výpčetní techniky. [4] Analýza infrmací Dalším krkem v marketingvém výzkumu je snaha vyvdit ze shrmážděných infrmací ptřebné závěry. Výzkumník sestavuje údaje d tabulek, grafů. Při grafickém znázrňvání se pužívají různé typy grafů, jak např. bdvé spjnicvé diagramy, slupcvé grafy, výsečvé grafy, atd. Tabulky se pužívají na různých úrvních zpracvání údajů. Nejjedndušší jsu tabulky pmcné, které se sestavují v průběhu zpracvání, knečné výsledky zpracvání se pak bjevují v tabulkách výsledných. Účelem tabulek a grafů je pdat názrný a srzumitelný braz zkumaných jevech, jejich struktuře a závislstech. [4], [5] Prezentace výsledků Celkvá úspěšnst výzkumu ale záleží i na tm, jak jsu výsledky managementu pdniku tlumčeny. Výsledky shrmážděných infrmací musí být zpracvány v pdbě ucelených, verbálně frmulvaných závěrů a dpručení. Výsledky výzkumu lze prezentvat písemně neb ústně: [3], [4], [6]

30 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a eknmiky 30 3 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 3.1 Histrický vývj zdravtníh pjištění Pčátky dnešníh sciálníh zdravtníh pjištění můžeme najít již ve středvěku. Rzvj průmyslvé výrby a nárůst sciálně slabé dělnické třídy v 19. stletí vedl ke zřizvání různých příspěvkvých fndů, které dplňvaly činnst charitativních rganizací. Zpčátku byl hlavním cílem nemcenské pjištění, ale pstupně s rzvjem medicíny se k nemcenskému pjištění přidával pjištění krytí výdajů na zdravtní péči. První pvinné zdravtní pjištění byl zaveden v rce 1849 v Prusku pr hrníky. Pvinnst platit tt pjištění se vztahvala na zaměstnavatele i zaměstnance. Od té dby začaly v Německu vznikat pdnikvé i místní nemcenské pjišťvny. Již v rce 1886 byl pdbný zákn přijat i v tehdejším Rakusku-Uhersku. Zákn se vztahval na všechny zaměstnané sby a pzději také na živnstníky. Pdbné zákny na přelmu 19. a 20. stletí vznikaly i v dalších evrpských zemí. Byla dvjí kritéria pvinnéh zdravtníh pjištění, buď pdle zaměstnání, jak například v Německu, neb pdle výše příjmu jak ve Velké Británii. V celé řadě zemí ale zdravtní pjištění dluh uzákněn nebyl a pjistná chrana byla zcela dbrvlná (např. v Nizzemí). Kncem 19. stletí vstupvali d blasti zdravtníh pjištění kmerční pjišťvny. Další vývj pkračuje d plviny 20. stletí, kdy řada západevrpských zemí nahrazuje systém statutárníh pjištění, nárdní zdravtní službu. Cílem tét přeměny byl rzšíření pjistné chrany na celu ppulaci a větší rvnst přístupu ke zdravtní péči. [11] 3.2 Systémy zdravtníh pjištění a jejich charakteristika Zdrje úhrady zdravtní péče mhu být různé. Mhu t být přímé platby pacientů, mhu t být charitativní zdrje neb prstředky z účelvéh zdravtníh pjištění. Ve většině vyspělých států však převažují zdrje zalžené na sdílení rizika ať už z pjistných, vládních či jiných veřejných fndů. Sdílení rizika je hlavním principem pjištění. Na základě malé a dpředu určené platby se umžňuje vyhnut relativně velkým výdajům spjeným s nepředvídatelnu událstí. [11]

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v rce 2010 fffvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Úvd Metdický

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více