Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13"

Transkript

1 Starter A Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter A Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, naše úloha se nemusí omezovat na zkoušení z v hodinách probírané látky nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a budeme vztahovat jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je k tomu, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstování v dtech pozitivního postoje k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoct dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Zábava a hry, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborné pedagogické znalosti.vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne zárove Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mnoho radosti pineslo mn psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 My body (Moje tlo) Unit 2 My family (Moje rodina) Unit 3 My classroom (Moje tída) Unit 4 Animals (Zvíata) Unit 5 The sea (Moe) Unit 6 Toys (Hraky) Unit 7 Food (Jídlo) Unit 8 My holiday (Moje prázdniny) Christmas (Vánoce) Easter (Velikonoce) Happy Birthday (Narozeniny) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, DVD, CD...16 Mariola Bogucka Autorka English Adventure Starter A Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom : maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizím jazykm. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více dtí v R zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem vasný start, abychom si byli jisti jejich úspchy v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom piblížili rodim malých žák moderní zásady výuky anglického jazyka, níže jsme uvedli nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ Holistický pístup, tzn. výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ, vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce chuti. Dít zárove poznává samo sebe i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Speciální techniky práce s dtmi umožují procviování nových dovedností, nap. cviení motorických dovedností zaínáme od psaní íslic po stop, zatímco kreslení obrázk nebo íslic ve vzduchu umožuje procviování pedstavivosti a prostorového myšlení. Mnohonásobnost a rozmanitost opakování V každém Unitu jsou první ti Lessons vnovány zavedení nových slov a ti následující aktivnímu procviování a zapamatování nové látky v rzném kontextu a rozmanitých situacích. asté a rznorodé opakování nových slov, rení, písniek a íkanek má dtem pomoct pi zapamatování pomocí aktivního používání nové jazykové látky v rzných situacích. Podstatné je, aby se opakování opíralo o všestranné využití smysl: zraku (obrázky a pedmty, bezhlasé mluvení a odezírání z úst), sluchu (písniky, nahrávky nebo rozhovor s uitelem a ostatními žáky, hra na hluchý telefon, hmatu (hmatání a odhadování pedmt schovaných v pytli) a na cviení exprese tla (odehrávání scének). Jelikož dti nejsou schopny soustedit se na jednu vc delší dobu, dležité jsou asté zmny typu a charakteru cviení. Výuka s English Adventure probíhá pomocí her a jazykových her, jejichž opodstatnní spoívá nejen v tom, že obsahují zábavný prvek a poskytují pozitivní prožitky, ale mají pedevším edukaní význam. Slovní zásoba a pasivní a aktivní struktury Výbr témat a poet slov a rení prezentovaných a procviovaných bhem hodiny je efektem dlouhotrvajících pozorování chování dtí. Abychom neodradili malé žáky, je teba pizpsobit požadavky možnostem dítte. Poet slov a rení, se kterými se dti seznamují a jejichž význam chápou, nesmírn pevyšují slovní zásobu, kterou jsou dti schopny používat. Tento proces odráží pirozenou tendenci poznávání jazyk, zárove rodného jako i cizích. Období ticha Moderní výuka cizího jazyka u dtí zprvu spoívá ve cviení zejména porozumní mluvenému slovu z poslechu. Když dti nebudeme nutit mluvit, vyjadujeme tímto svj respekt pro období ticha, jehož délka ve velké míe závisí na individuálních predispozicích dítte. Použití eského jazyka v hodinách anglického jazyka Bhem hodiny je velmi dležité vytvoit dtem podmínky obdobné jako pi pirozeném zpsobu výuky jazyka, tzn. vycházet z vytváení kontextu, ze kterého se dít neustále snaží odhadovat významy. Neuíme pekládat a neprovujeme porozumní pomocí eského jazyka. eský jazyk v poátení fázi slouží jen k vyjádení zkušeností dtí a k výmn názor i reflexí týkajících se výuky. Písniky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají pi zapamatování nové látky probírané v hodin nejenom dtem hudebn nadaným. Nesporn píjemné hudební asociace umocují propojení jazykových impulz s pamtí. Píbhy Pi vyuování se už odedávna používá metody spojené s vyprávním, ili s tvoením historek a píbh, do kterých jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím snadnji a na delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize jsou tak sugestivní, že i dti, které nevidly Disneyv film lehce pochopí kontext situace, pestože poslouchají vyprávní v anglitin. 2 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Vdomí a tolerance Jazyková komunikace ve tíd vyžaduje neustálé utváení schopností spolupráce ve skupin a tedy poznávání sebe samého a vymezování hranic jáostatní. Dti získávají nové spoleenské zkušenosti, které v 1.etap mžeme nazvat Já a mj svt. Pomalu pipravujeme dti na seznamování se s kulturou anglicky mluvících zemí, nap. pomocí tradiních her, zábav a sváteních zvyk. Souasn s vdomou výukou anglického jazyka dti získávají pocit vlastní totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem. Angažování dtí Dti se podílejí na píprav didaktických materiál, nap. plakát, kterými následn zdobí tídu. Výuka cizího jazyka je velkou výzvou, a ím více se dít angažuje, tím lepších výsledk dosahuje. Tímto zpsobem rozvíjíme tvrí myšlení a víru dtí ve vlastní možnosti a pocit hrdosti z dosažených výsledk. Moje jazykové portfolio a hodnotící samolepka Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává samo sebe a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky Hodnotící samolepce (na konci každého Unitu) a jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje umístní v jazykovém portfoliu. Tématika Unit Tématický okruh slov prezentovaný dtem je nejastji urován na základ popisu dtského svta, tzn. pedmt nacházejících se bezprostedn kolem nich. Umožuje to uplatnní efektivní metody reagování celým tlem, kdy dti reagují vhodným chováním na pokyny nebo zaslechnutá slova, nap. Najdi knížku Find a book. Dokonalé pozorování dítte umožuje postupné zvyšování obtížnosti pokyn. V poátení fázi dti pouze plní pokyny, aby si asem samy hrály na uitele a pokyny samy vydávaly. Tento proces je pomrn dlouhý a je možno ho urychlit pouze astým opakováním pokyn a slov formou rznorodých jazykových her. Motivování žák Komunikace ve tíd vyžaduje konstruování úkol s tzv. informaním prostorem dti se dovídají nové vci vymováním informací. Práce ve tíd odráží autentickou komunikaci v reálném svt. V každém Unitu dti poznávají britské dti a poslouchají je, jak si vymují informace na témata, které budí zájem jejich eských vrstevník. Motivace dtí k poslechu se provádí pomocí úkol, které vyžadují od nich nejenom pozornost pi poslechu, ale také petváení informací. Tímto zpsobem se procviují: schopnost dávat si vci do souvislosti, vyvozování závr nebo inteligentního hádání. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1. Unitem magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle nás seznamuje s tématikou Unitu. Dti hledají a hádají jaké je téma Unitu. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nového Unitu, mžete se ho zeptat esky: Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v Unit 1 to je feet chodidla) má za úkol zavést nové téma píštích Lessons a seznámit dti se složitým a abstrakním pojmem slova. Hrdinové Unitu Stojí za to seznámit se s hrdiny Unitu a s píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelným pro dti. Slovní zásoba V každém Unitu je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Pohrajme si spolu Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo zvláš odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kursu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kursu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin a vystupují v nm dtmi oblíbené postaviky z Disneyových píbh. Je to další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Dále doporuujeme CD-ROM pro další zábavné procviováni. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborné znalosti. Hry a zábava nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure Starter A Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lesson 1-4 a Hello! Lesson 1-2 Pocit bezpeí a vzájemné akceptace ve skupin Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy a podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty Lessons je hlavn usnadnit dtem akceptaci nového uitele a ostatních dtí ve skupin. Poet slov a slovních obrat zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Hrajeme si se slovy, které zní podobn esky i anglicky. Našim cílem je probudit citlivost dtí na rozdíly mezi tmito jazyky a inspirování dtí k dalšímu hledání podobných slov, tzn. cviení schopnosti vdomého zaposlouchávání se do obou jazyk. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kursu. Tímto zpsobem zahajujeme proces integrace skupiny, ve které se každé dít bude uit s chutí. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované hodinách: Rení používaná v každodenní komunikaci Slova, která zní velmi podobn v anglitin i v eštin,tzv. good friends ( dobí pátelé ) Barvy Hello! Goodbye! Yes./No. I m (Ania). And you? computer radio telephone hot dog hamburger red blue yellow green Ahoj!Na shledanou Ano./Ne. Jsem (Ania). A ty? komputer rádio telefon hot dog hamburger ervený modrý žlutý zelený ENGLISH ADVENTURE STARTER A Hra: Výlet Pedstavte si výlet do jiné zem ( ne nutn do anglicky mluvící zem!). Pozdravujte se a lute se s hrakami, které jste potkali (Hello! Goodbye!) Hra s kostkou Spolen s díttem pipravte hrací kostku. Umístte na ní obrázky pedstavující nová slova: computer, television, radio, telephone, hot dog, hamburger. Stídav házejte kostkou a íkejte slova, která padla. Vyhrává ten (rodi nebo dít), kdo dív pojmenuje obrázek na kostce. (níže je uveden vzor ke zhotovení kostky). Hra: Vyjadování emocí Jeden hrá (rodi nebo dít) íká jen Yes. Nebo No., jako by byl veselý, smutný, zlý, pekvapený nebo ospalý. Úkolem druhého hráe je uhádnout náladu partnera. Stídav hrái íkají Yes./No., vyjadují a odhadují rzné emoce sdlované pouze vhodnou modulací hlasu. Toto cviení má dti nauit vnímat pocity druhých. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Hello!, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure Starter a Písniky. CD: Nahrávka 2 Hello! Hello! (zamávej dlaní na uvítání) Hello! Hello! Hello! Hello! Hello to you. (písnika je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 3 Goodbye! Goodbye! (zamávej rukou na rozlouení) Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye! Everyone. (písnika je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 4 Red, blue, yellow and green Red, blue, yellow and green Red... blue... yellow... green Red, blue, yellow and green Red, blue, yellow and green 4 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 1 Moje tlo Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je feet (chodidla) a prvodním tématem jsou ásti tla. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Jungle Book ( Kniha džungle ). Hrdiny tohoto filmu jsou: malý chlapec Mowgli (esky Mauglí), opice King Louie (esky Král Luis) a medvd Baloo (esky Balu). PÍBH (uebnice strana 8) Mowgli a Balu se procházejí po džungli. Najednou uvidí na strom kokosy. Mowgli je poítá: One, two, three, four, five. Za stromem se schovává zlobivá opice. Opice shodí dva kokosy a trefí se Balu do hlavy. Na strom zstanou jen ti kokosy. Mauglí to považuje za zábavné, ale Balu se vbec nesmje. (Pozor! Opice v píbhu není Král Luis.) Hra: Obrázkový slovníek (uebnice strana 79) Otevete uebnici na stran 79 a podívejte se na obrázky zobrazující ásti tla. Rodi nebo dít ukazuje obrázek a úkolem toho druhého je pojmenování toho, co obrázek zobrazuje. Druhá verze hry: rodi nebo dít jmenuje ást tla zobrazenou na nkterém z obrázk a úkolem toho druhého je oznait píslušný obrázek. Poté si vymte role. Hra: Tleskání Rodi tleská (jednou až ptkrát) a úkolem dítte je íct anglicky, kolik tlesknutí slyšelo. Hádanka: Jaká je to íslice? Kreslete na zádech dítte íslice od 1 do 5. Jeho úkolem je íct anglicky, jaká íslice byla nakreslena. Poté si mžete vymnit role. Jinou obmnou této hry mže být jemné ukání prsty do zad dítte (jedním, dvma, temi, tymi, pti). Úkolem dítte je uhádnout, kolik prst ho práv poklepává. Spolen si zazpívejte písniky z Unitu My body, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A. ásti tla íslice body feet head hands My (feet). one two three four five tlo chodidla hlava ruce Moje (chodidla). jedna dv ti tyi pt CD: Nahrávka 5 My hands (zvedni ob ruce) My hands My head (dotkni se hlavy) My head My feet (dotkni se chodidel) My feet My body (ukaž celé tlo) My body CD: Nahrávka 6 One (jedno tlesknutí) Two (dv tlesknutí) Three (ti tlesknutí) ) Four (tyi tlesknutí) ) Five (pt tlesknutí)) One, two, three, four, five (íkanka je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 7 1, 2, 3, 4, 5 Touch your head along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Touch your head along with me. (zvuk ukání se do hlavy) 1, 2, 3, 4, 5 Clap your hands along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Clap your hands along with me. (tleskání) 1, 2, 3, 4, 5 Stamp your feet along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Stamp your feet along with me. (dupání nohama) English Adventure Starter A Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A POHRAJTE SI SPOLU! Unit 2 Moje rodina Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je mum (máma) a prvodním tématem je rodina. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lady and The Tramp II Scamp s Adventure (Lady a Tramp II Scampovo dobrodružství). Hrdiny píbhu jsou štn Scamp a jeho: máma Lady, táta Tramp a ti sestiky. PÍBH (uebnice strana 14) Scampova sestra chce pedstavit rodin svého pítele. Pedstavuje ho mám, tátovi a sestrám. Když ho chce pedstavit bratru (Scampovi), ten v honb za míem vyskakuje oknem. Nakonec se Scamp vrací se špinavými tlapkami a míem v umáku a sestra mu pedstavuje svého pítele. Hra: Bingo! Pipravte list papíru. Poproste dít, aby nakreslilo tyi libovolné leny rodiny, jejichž názvy zná anglicky. Jmenujte názvy len rodiny. Když dít uslyší název osoby, kterou nakreslilo, škrtá ji. Když dít škrtne všechny nakreslené postavy, volá: Bingo! Zjistte, jestli se dít nespletlo poproste ho, aby nahlas uvedlo názvy len rodiny, které škrtlo. Hra: Odezírání z úst Stídav bez hlasu vyslovujte slova týkající se rodiny: mum, dad, brother, sister, granny, grandad a poté hádejte slova odezírajíc z úst. V následujících kolech opakujte slova urující barvy, ásti tla nebo íslice od 1 do 5. Stolní hra (uebnice strana 17) Pipravte si hrací figurky a kartonek ke he, napište íslici 1 na jedné stran a 2 na druhé stran. Stídav vyhazujte kartonek. Posouvejte svoji figurku o jedno nebo dv pole v závislosti od íslice, která padla pi vyhazování kartonku. Jestliže se figurka zastaví na políku s obrázkem lena rodiny, je teba jej pojmenovat anglicky. Jestliže se figurka zastaví na políku s íslicí, pojmenujte ji a napište ji prstem po stop nebo prstem ve vzduchu. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My family, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD ROMu English Adventure Starter A. lenové rodiny mum dad sister brother granny grandad máma táta sestra bratr babika ddeek CD: Nahrávka 8 My mum, my dad, My sisters and my brother. My mum, my dad, My sisters and my brother. This is my family. This is my family. (íkanka je nahrána dvakrát) Slova Rení family Run. Jump. Turn around. This is my (mum). rodina Bž. Podsko. Oto se. To je moje (máma). CD: Nahrávka 9 This is my home and my family Mum! Dad! Look at me! This is my home and my family Mum! Dad! Look at me! Run, jump, turn around! Run, jump, turn around! This is my home and my family Sisters! Sisters! Look at me! This is my home and my family Sisters! Sisters! Look at me! Run, jump, turn around! Run, jump, turn around! VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A 1. díl. 6 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 3 Moje tída Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je pen (tužka) a prvodním tématem jsou malé a velké pedmty ve tíd. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Sword in the Stone ( Me v kameni ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: chlapec Arthur (esky Artur), arodj Merlin a sova Archimédes. PÍBH (uebnice strana 22) Hrdinové jsou na zámku. Archimédes se ptá Artura na názvy školních poteb. Na pozadí Merlin te kníhu se zaklínadly a náhodou zaaruje Artura a Archiméda. Chlapec a sova najdou velkou gumu a jsou pekvapeni, že je tak velká. Nakonec se ukazuje, že kvli Merlinovým kouzlm jsou strašn malí oni dva. Hra: Najdi Poproste dít, aby pineslo pár pedmt nacházejících se v místnosti, které jste pipravil dive. eknte: Find a small green pencil,... a big yellow book, a small blue pen,... a big red bag atd. Hra: Co chybí? Položte na stl pedmty, které dít dokáže pojmenovat anglicky, nap. a yellow book, a... pen, a... pencil, a... rubber, a pencilcase, a big book, a small book atd. Poproste dít, aby si zapamatovalo, co leží na stole. Pikryjte stl a potom nenápadn vyjmte jeden pedmt. Sundejte pikrývku a zeptejte se dítte, co chybí (What s missing?). Pobídnte dít, aby odpovídalo anglicky, nap. a small pencil, a red book. Hra: Hlasitji-tišeji Schovejte pedmt, který dít dokáže pojmenovat anglicky, nap. a rubber (guma). Opakujte název pedmtu anglicky. Když se dít vzdaluje od pedmtu, mluvte stále tišeji, až budete šeptat. Když se dít pibližuje k ukrytému pedmtu, opakujte slovo stále hlasitji až do radostného výkiku. Hra: arování (big/small) Nejdív si pipravte vždy dva stejné pedmty (s jejichž názvy se dít seznámilo v tomto Unitu), ale o rzné velikosti, nap. velkou a malou tužku, velkou a malou knížku. Pedstírejte, že jste kouzelník. Zatímco Vy arujete a vyslovujete magické zaklínadlo, dít vymuje malou tužku za velkou a oba se tšíte a voláte: Big! Potom si vymujete role, dít je kouzelník a Vy vymujete pedmty, oba voláte: Small! Na konci mžete používat delší obraty, nap. A big pencil! A small pencil! Pedmty ve tíd Urení velikosti Rení každodenní komunikace pen pencil rubber book pencil-case bag chair table e big small Please. Thank you. Oh, no! pero tužka guma knížka penál taška židle stl velký malý Prosím. Dkuji. O, ne! Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My family, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A.. CD: Nahrávka 10 A book. A book. Pick up a book! A pen. A pen. Pick up a pen. A pencil. A pencil. Pick up a pencil. A rubber. A rubber. Pick up a rubber. CD: Nahrávka 11 Trickety, Trockety, Wickety Wack Rubbers, rubbers, rubbers, rubbers... Big rubbers, small rubbers! Trickety, Trockety, Wickety Wack Books, books, books, books... Big books, small books! Trickety, Trockety, Wickety Wack Pencils, pencils, pencils, pencils... Big pencils, small pencils Trickety, Trockety, Wickety Wack Pens, pens, pens, pens... Big pens, small pens! English Adventure Starter A Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Unit 4 Zvíata Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je dog (pes) a prvodním tématem jsou zvíata. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film 101 Dalmatians ( 101 Dalmatinc ). Hrdiny tohoto píbhu jsou štnata a jejich rodie: máma Perdita a táta Pongo. PÍBH (uebnice strana 28) Rodie sedí s dtmi a diví se, že jedno z nich je najednou celé erné. Perdita jde za erným štntem a ukazuje se, že ten se umazal od sazí z krbu. Jsou tam taky jiná štata, která si hrají v sazích. Nakonec všech 10 štat je úpln erných. Magická tužka Pedstavte si, že držíte v ruce velkou magickou tužku. Kreslete ve vzduchu pedmty nebo zvíata, které dít dokáže pojmenovat anglicky. Poté slova hádejte, nap. a dog. Hádanka: Co je to za íslo? Pište na zádech dítte ísla od 1 do 10. Jeho úkolem je íct anglicky, jaké íslo jsi napsal. Poté si mžete vymnit role. (Donald) says Je to tradiní anglická hra spoívající ve vydávání pokyn sob navzájem (nebo jen rodi dítti), které se vykonávají pouze tehdy, jestliže ped pokynem zazní vta (Donald) says. Doma mžeme pro tento úel využít oblíbeného maáska nebo dtskou hraku íkajíc její jméno ped vydáním pokynu. Seznam pokyn, se kterými by si dít mlo umt poradit: (Donald) says: Pick up a book, (Donald) says: Find a..., (Donald) says: Jump, (Donald) says: Sit down, (Donald) says: Stand up. Tuto hru mžeme zatraktivnit tím, že nebudeme pipojovat jméno maáska ped pokyn. Dít si musí dávat pozor, aby nestálo nehybn a nesplnilo pokyn. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Animals, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A ísla one od 1 do 10 two three four five six seven eight nine ten jedna dv ti tyi pt šest sedm osm devt deset CD: Nahrávka 12 Dogs, dogs How many dogs? Dogs, dogs How many dogs? 1, 2, 3 (Woof, woof, woof!) 4, 5, 6 (Woof, woof, woof!) 7, 8, 9 (Woof, woof, woof!) 10! Let s go! (íkanka je nahrána dvakrát) Slova Barvy dog cat rabbit bird horse puppy spots he she black white pes koka králík pták k štn skvrny na srsti psa on ona erný bílý CD: Nahrávka 13 Animal friends, animal friends Animal friends together (x 2) Ten small puppies All black and white With their mum and their dad And a bird And a cat And a horse And a dog Animal friends, animal friends Animal friends together (x 2) (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A - 2. díl. 8 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 5 Moe Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je shell (mušle) a prvodním tématem jsou moská zvíata. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Little Mermaid ( Malá moská víla ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: víla Ariel, ryba Florek a krab Sebastian. PÍBH (uebnice strana 36) Ariel je ve své skrýši a prohlíží si všechny pedmty, které našla. Dostaví se Florek a nechtn rozbije jednu z jejich oblíbených vcí porcelánového koníka. Ariel je moc smutná a Florek se cítí vinen. Spolen se Sebastianem se rozhodnou dát Ariel dárek. Víla se pokouší uhádnout, co je v krabice. Když Ariel rozbalí dárek, zjistí, že je to moský koník. Obrázková hádanka Rodi zaíná velmi pomalu kreslit rybu a úkolem dítte je co nejrychleji uhádnout, co to je. Dít hádá anglicky: Fish? Podobným zpsobem nakreslete: kraba, moskou hvzdici a mušli. ísla od 1 do 10 íkejte nahlas v rzném poadí ísla od 1 do 10. Úkolem dítte je ukázat tato ísla na prstech. Vymte si role. Hry s moskými zvíaty Nartnte na bílém papíru obrysy velkých a malých moských zvíat (ryby, kraba, mušle a hvzdice). Pomozte dítti vystihnout jejich tvary. Vybarvte zvíata rznými barvami (známými dítti anglicky). Mžete také pímo vystihnout zvíata z barevných papír. Potom jeden z Vás íká nap. A big blue fish., a ten druhý musí ukázat velkou modrou rybu. Postupujte stejn s ostatními barvami a zvíaty. Vymte si role. Dále mžete využít vystihnuté tvary zvíat pro vytvoení divadélka (jako ve cviení 8 na stran 37 uebnice). Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly The sea, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD ROMu English Adventure Starter A. Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované hodinách: Moská zvíata Barvy Slova sea fish starfish crab shell orange pink purple brown happy sad Rení It s a.... Is it a...? moe ryba hvzdice krab mušle oranžový ržový fialový hndý šastný smutný To je.... Je to...? CD: Nahrávka 14 What s this? What s this? It s a fish. It s a fish. What s this? What s this? It s a starfish. It s a starfish. What s this? What s this? It s a crab. It s a crab. What s this? What s this? It s a shell. It s a shell. A fish, a crab, a starfish, and a shell. CD: Nahrávka 15 (refrén) We are happy, we are happy, We are happy, here in the sea. We are happy, we are happy, We are happy, here in the sea. In the sea. Purple fish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Pink fish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Orange shells, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Blue starfish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! English Adventure Starter A Pearson Education Limited

10 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Unit 6 Hraky Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je teddy bear (medvídek) a prvodním tématem jsou hraky. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Peter Pan ( Petr Pan ). Hrdiny píbhu jsou Peter Pan (Petr Pan), Wendy, John, Michael a sudika Tinker Bell (esky Zvonnka). Michael je nejmladší dít, na obrázku na stran 38 má v rukou medvídka. PÍBH (uebnice strana 42) Wendy, Michael a John ukazují Petrovi svoje hraky. Michael ukazuje svého medvídka. Wendy íká, že nemá medvídka, ale ukazuje mu svoji oblíbenou panenku, která sedí na komod. Zvonnka závidí Wendy a zkouší shodit její panenku z komody. Paneniny šatiky se trhají a Zvonnka padá dol. Petr zachrauje sudiku, chytá ji na Johnovo jojo. Hraky Rení boat ball doll teddy bear train car kite yo-yo I ve got a (boat). Please. Here you are. Thank you. lo ka mí panenka medvídek vlak auto papírový drak jo-jo Já mám (lo ku). Prosím. Prosím (když nco podáváme). Dkuji. Hrakáství nebo papírnictví Zai te si domácí hrakáství nebo papírnictví (vcmi, které dít dokáže pojmenovat anglicky). Stídav si hrajte na prodávajícícho a kupujícícho, zahrajte si na obchod. Váš rozhovor je velmi zdvoilý, proto by v nm nemly chybt zdvoilostní obraty: Please. (Prosím)., Here you are. (Prosím. když nco podáváme), Thank you (Dkuji). Zákazník: Hello. Prodava: Hello. Zákazník: A teddy bear/a yellow pencil, please. Prodava: Yes. Here you are. (vykonejte gesto jako pi podávání) Zákazník: Thank you. Stolní hra (uebnice strana 45) Pipravte si hrací figurky a kartonek ke he, napište íslici 1 na jednu stran a 2 na druhou stranu. Stídav vyhazujte kartonek. Posouvejte svoji figurku o jedno nebo dv pole v závislosti od íslice, která padla pi vyhazování kartonku. Pokaždé pojmenujte anglicky ísla a pedmty v políku. Hra: Najdi Rozložte na rzných místech v místnosti pro dti známé v anglitin hraky/školní poteby/moská zvíata (ze hry v pedchozí kapitole). Pokaždé použijte hraky pouze z jedné skupiny. íkej esky názvy pedmt, které je teba najít a anglicky jejich poet, nap. Hraky four. Úkolem dítte je najít tyi hraky. Nakonec spolen nahlas napoítejte do ty a ukazujte na nalezené hraky. Jestliže se dít cítí jisté, mže nahlas anglicky pojmenovávat nalezené pedmty. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Toys, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMU English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 16 A boat, a boat, I ve got a boat. I ve got a brown boat! A doll, a doll, I ve got a doll. I ve got a blue doll! A ball, a ball, I ve got a ball. I ve got a purple ball. A teddy bear, a teddy bear, I ve got a teddy bear. I ve got a brown teddy bear! VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A - 3. díl. CD: Nahrávka 17 (Refrén) Fly high. Let s fly! Let s fly! Let s fly! Fly high. Let s fly! Let s fly! Let s fly! I ve got a boat, A big brown boat. Come fly with me! Come fly with me! I ve got a kite, A big blue kite Come fly with me! Come fly with me! I ve got a teddy bear, A small teddy bear. Come fly with me! Come fly with me! 10 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

11 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 7 Jídlo Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je egg (vejce) a prvodním tématem jsou potraviny. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Beauty and the Beast ( Kráska a Zvíe ). Hrdiny tohoto píbhu jsou Bella (Kráska), Zvíe, svícen Lumiere (Plamínek) a hodiny Cogsworth (Ozubené koleko). PÍBH (uebnice strana 50) Kráska a Zvíe obdvají v zámecké jídeln. Kráska, Plamínek a Ozubené koleko zkoušejí nabízet Zvíeti rzné potraviny k jídlu. Nabízejí mu kue, ale Zvíe bruí, protože nemá rád kue. Nabízejí mu sýr, který má Zvíe rád, ale on i pesto bruí. Kráska nechápe, pro Zvíe bruí, když mu dávají nco, co má rád. Tehdy Zvíe ukazuje na svj ocas. Nikdo si nevšiml, že Plamínek nechtíc zapálil jeho ocas a Zvíe bruí od bolesti a ne proto, že nemá rád sýr. Hra: Bingo! (uebnice strana 80) Pipravte si dva listy papíru. Každý z vás kreslí tyi libovolné potraviny ze strany 80 v uebnici. Poté stídav íkejte názvy potravin. Ten, kdo první škrtne svoje obrázky, volá Bingo! a potom nahlas jmenuje názvy potravin, které škrtnul. Kulináská slepá bába Pipravte malé kousky následujících potravin: sýra, chleba, uvaeného vejce, jablka, hrušky, banánu, pomerane, koláe a trochu mléka v malé nádob. Dít se zavázanýma oima ochutnává potraviny a pojmenovává je anglicky. Poproste dít, aby vybralo potraviny, které má rádo nebo které mu nechutnají. Rodie oznaují potraviny obdobn. Poté okomentujte svj výbr: I like.... / I don t like.... Hostina pro medvídka/panenku Dít pipraví sestavu jídel formou švédského stolu. Hraky pistupují ke stolu, vybírají si potraviny a komentuje: Delicious! Yuck! nebo I like.... / I don t like.... Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Food, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 18 I like chicken, I like bread, I like cheese and I like eggs. I like chicken, I like bread, I like cheese and I like eggs. Chicken, bread, cheese, eggs. (íkanka je nahrána dvakrát) Potraviny chicken cheese bread eggs apples pears oranges bananas milk cake Rení Mmm. I like.... Yuck. I don t like.... Delicious! Do you like...? kue sýr chléb vajíka jablka hrušky pomerane banány mléko kolá Mam. Mám rád... Fuj. Nemám rád... Výborné! Máš rád? CD: Nahrávka 19 Belle: I like chicken and I like eggs. Mmm, delicious! Mmm, delicious! I like apples and I like milk. Mmm, delicious! Mmm, delicious! Do you like chicken? Do you like eggs? Do you like apples and milk? Beast: I don t like chicken. I don t like eggs. I don t like apples or milk. I like pears and I like cheese. Mmm, delicious! Mmm, delicious! I like bread and I like cake. Mmm, delicious! Mmm, delicious! Belle/Beast: Mmm, delicious! Mmm, delicious! (spolu) Mmm, delicious! English Adventure Starter A Pearson Education Limited

12 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Unit 8 Moje prázdniny Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je starfish (moská hvzdice) a prvodním tématem jsou prázdniny. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lilo and Stitch ( Lilo a Stitch ). Hrdinkou tohoto píbhu je malá havajská holika jménem Lilo, její domácí zvíátko Stitch, které dorazilo z kosmu a Pleakley (hubená postavika s jedním okem) s Jumbou (mohutná postava), kteí chtjí vzít Stitche zpt. PÍBH (uebnice strana 56) Lilo a Stitch jsou na pláži a protože jsou zamstnáni stavním hrad z písku, nevidí, že Pleakley a Jumba je sledují. Lilo se ptá Stitche, jestli se mu líbí její hrad. Stitch staví obrovský hrad, který se Lilo moc líbí. Najednou Stitch vyskakuje na svj zámek a nií ho, pitom se písek sype všude kolem. Písek se nasype do oí Jumbovi, ten zaíná kiet. Pozdji velká vlna zalije Pleakleye a Jumba, ješt než se jim podaí chytit Stitche. Lilo a Stitch utíkají. Hra: Anglický kaleidoskop Otevírejte žákovu uebnici na náhodných stranách a stídav jmenujte vždy ti pedmty, zvíata nebo barvy. Hra by nemla trvat píliš dlouho, perušte ji, když se dít bude cítit unavené. Hra: Zamotané skupiny Pipravte si pár sbírek o 4-5 pedmtech, nap. hraky, potraviny, školní poteby, obrázky se zvíaty. V každé sbírce umístte jeden nehodící se pedmt (nap. panenka, medvídek, vlak, mí, vajíko). Úkolem dítte je najít tento pedmt, pojmenovat ho anglicky a vysvtlit esky svj výbr. Poté poproste dít, aby položilo tento pedmt k píslušné sbírce. Stolní hra (uebnice strana 59) Pipravte si listy papíru na kreslení, figurky a kartonové koleko s usmvavým obliejem na jedné stran a smutným obliejem na druhé stran. Nadho te kartonové koleko. Jestli padne usmvavý obliej, pekreslete obrázek na svj papír a pojmenujte ho anglicky. Stídav házejte kartonkem, posunujte svoje figurky a jmenujte anglicky vci, které jsou na obrázcích. Pokraujte ve he až do chvíle, kdy se figurky ocitnou na posledním políku. Potom každý spoítá, kolik obrázk pekreslil. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My holidays, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter A. Slova beach sea sandcastle picnic pláž moe hrad z písku piknik CD: Nahrávka 20 Happy holidays by the sea Make a sandcastle, 1, 2, 3. Crabs and starfish and shells too Red and pink and green and blue. (íkanka je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 21 (Refren): Come to a picnic on the beach Come to a picnic by the sea. Come to a picnic on the beach Come to a picnic by the sea. We ve got oranges, and apples and cheese. For you and for me. We ve got chicken, and bread and milk. For you and for me. We ve got bananas, and a delicious cake. For you and for me. } (x 2) } (x 2) } (x 2) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A- 4. díl. 12 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

13 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Christmas Píruka pro rodie SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI Rzné zvyky utváení kulturního povdomí dítte Výuka anglického jazyka se postupn stává dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se to pouze obad a zvyk v dob velikononích nebo vánoních svátk, ale také každodenního chování lidí. V hodinách se dti seznamují se základními slovy a hovoí s uitelem o známých zvycích v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na téma a rozsah zvyk podtrhujeme jejich odlišnost a rznorodost, vdom se vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný neznamená lepší nebo horší. Chceme rozvíjet v našich dtech upímnost a úctu k lidem z jiných zemí a souasn utváet povdomí našich domácích zvyk. VÁNOCE Vánoní svátky se ve Velké Británii slaví od 24. do 26. prosince. 24. prosince je Christmas Eve. 25. prosince je Christmas Day první svátení den. 26. prosince je Boxing Day druhý svátení den. 24. prosince dti vší u krbu nebo u svých postelí speciální vánoní punochy stockings. Santa Claus pichází za dtmi v noci a vkládá jim do punoch dárky. Dti rozbalují své dárky v Christmas Day, tzn. 25. prosince. Slova a rení spojená s vánoními svátky Happy Christmas! Father Christmas Christmas tree Christmas card snowman stocking bell star present Hra: Najdi (uebnice strana 60) Veselé Vánoce! Santa Claus stromeek vánoní pohlednice snhulák punocha zvonek hvzda dárek Zahrajte si na vyhledávání rzných pedmt. Stídav vydávejte pokyny, nap. Find a showman. Find a (bell, stocking, prezent atd). Pohlednice/vánoní obrázky Pipravte sbírku pedmt, knížek, pohlednic, obrázk spojených s Vánoními svátky. Stídav zkoušejte pojmenovat alespo jeden prvek anglicky. Vyhrává ten, kdo nasbírá více pedmt nebo pohlednic. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Christmas, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 22 Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas Day. Here comes Father Christmas, Happy Christmas everyone. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy Christmas Day. Here comes Father Christmas, Happy Christmas everyone. Clap your hands and stamp Clap your hands and stamp Clap your hands and stamp your feet Happy Christmas everyone. (písnika je nahrána dvakrát, na konci se opakuje refrén) English Adventure Starter A Pearson Education Limited

14 Píruka pro rodie Easter ENGLISH ADVENTURE STARTER A Happy Birthday VELIKONOCE Velikonoce jsou ve Velké Británii státním svátkem. Je to kesanský svátek, který je ovšem spojený se svátkem píchodu jara. Lidé si pi této piležitosti posílají svátení pohlednice a dávají si okoládová velikononí vajíka. Populárním zvykem je také malování vajec. Dti, obzvlášt ve Spojených státech, ví, že velikononí vajíka nosí a schovává velikononí zajíek. Dti se ve škole nebo se svými rodii úastní honu na velikononí vajíka (Easter Egg Hunt). NAROZENINY Slova a rení spojena s narozeninami Happy Birthday! birthday cake birthday card candles present balloon Všechno nejlepší! narozeninový dort narozeninové pání svíky dárek balon Slova a rení spojena s velikon. svátky Happy Easter! Easter Egg Easter Rabbit basket Veselé Velikonoce! kraslice velikononí zajíek košík Hra: Narozeninové party Poproste dít, aby si vybralo oblíbené hraky a zorganizujte narozeninovou party pro medvídka nebo panenku. Pomozte dítti s pípravou narozeninové koruny pro oslavence/-kyni (anglický zvyk) a se spoítáním, kolik je mu let. (Vedle je vyobrazeno schéma provedení koruny pásek je teba sešít tak, aby vznikla obru na hlavu. Ujistte se, že je koruna dobe uzpsobena hlav). Hon na velikononí vajíka Easter Egg Hunt Schovejte velikoní vajíka (také okoládová) v byt, v dom nebo na zahrad. Vyhrává ten, kdo najde nejvíc vajec. Spoítejte vejce anglicky a pojmenujte jejich barvy. Hádanka: Klíovou dírkou Ve velkém istém listu papíru vystihnte otvor ve tvaru klíe. Pipravte si rzné obrázky nebo velikononí pohlednice. Piložte vždy otvor na rzné ásti obrázku a poproste dít, aby uhádlo a pojmenovalo anglicky ukryté pedmry, nap. Easter Rabbit, Easter Egg, basket. Mžete použít rovnž obrázek na stran 62 této uebnice. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Easter, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 23 Easter Rabbit, Easter Rabbit (pilož dlan k hlav a pedstírej králíka) Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. (poskakuj na míst) Bring us eggs for Easter (pedv,že neseš Bring us eggs for Easter košík) Never stop. Never stop. (poskakuj na míst) (íkanka je nahrána dvakrát) Hra s barevnými balonky Stídav vyhazujte a chytejte barevné balonky a urujte jejich barvu. Jeden z Vás volí barvu balonku, nap. blue a druhý se snaží pekážet, tak aby balónek nešlo chytit. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Happy Birthday, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMu English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 24 Happy Birthday, Happy Birthday Sing a birthday song Happy Birthday, Happy Birthday Dance and sing along Look at the cake. Look at the candles. Count the balloons. Open the presents. (písnika je nahrána dvakrát) 14 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

15 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie POPISY OBSAHU PÍSNIEK A ÍKANEK Hello! První písnika v tomto Unitu má název Hello! a je milým uvítáním, které uvádí dti do svta anglického jazyka a seznamuje je s kursem English Adventure. Dti ji mohou zpívat na zaátku každé hodiny. Další písnika nazvaná Goodbye! je milým rozlouením v závru hodiny. Nahrávka 4. na Song CD je íkankou spojenou s obrázkem na stran 3 této uebnice. V této íkance se dti seznamují s názvy barev v anglickém jazyce. Texty písniek a íkanek jsou na stran 4 Píruky pro rodie. Unit 3 Moje tída Skandováním íkanky a zpíváním písniky z tohoto Unitu se dtí uí názvm pedmt spojených se školou, jako nap. kniha (book), pero (pen), tužka (pencil), guma (rubber). Seznamují se také se slovy urujícími velikost pedmt: big (velký) a small (malý). íkanka je spojena s obrázkem na stran 18 této uebnice a písnika s obrázkem na stranách Texty písniek a íkanek jsou na stran 7 Píruky pro rodie. Unit 1 Moje tlo íkanky a písnika v tomto Unitu zavádjí a procviují novou slovní zásobu: názvy ásti tla a íslice od 1 do 5. Dti se seznamují s anglickými ekvivalenty názv takových ásti tla jako dlan (hands), hlava (head) a chodidla (feet). Uí se také prostým pokynm v anglickém jazyce nap. Touch your head (Dotkni se hlavy), Clap your hands along with me (Tleskej spolu se mnou) a Stamp your feet (Dupni nohou). První íkanka je spojena s obrázkem na stran 4 této uebnice, druhá íkanka s obrázkem na stran 5 a písnika s obrázkem na stranách 6-7. Texty písniek a íkanek jsou na stran 5 Píruky pro rodie. Unit 4 Zvíata íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 24 této uebnice a procviuje íslice od 1 do 5 a zavádí ísla od 6 do 10. Písnika s názvem Animal friends je spojena s obrázkem na stranách této uebnice a vypráví o pátelství mezi zvíaty. Jejím zpíváním se dti uí takovým názvm zvíat jako: pták (bird), koka (cat), k (horse) a pes (dog). Texty písniek a íkanek jsou na stran 8 Píruky pro rodie. Unit 2 Moje rodina íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 10 této uebnice a seznamuje nás s anglickými ekvivalenty názv len rodiny, jako je máma (mum), táta (dad), sestra (sister) a bratr (brother). Písnika ze 4. lekce je spojena s obrázkem na stranách a procviuje poznanou slovní zásobu. Texty písniek a íkanek jsou na stran 6 Píruky pro rodie. Unit 5 Moe íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 32 této uebnice a seznamuje nás s rznými zvíaty žijícími v moi i s nacházejícími se tam pedmty: ryby, hvzdice, krabi a mušle. V písnice s názvem We are happy zvíata žijící na moském dn vypráví o tom, že život pod vodou je nádherný že z tohoto dvodu jsou moc šastné. Písnika je spojena s obrázkem na stranách této uebnice. Texty písniek a íkanek jsou na stran 9 Píruky pro rodie. Unit 6 Hraky Posloucháním íkanky z tohoto Unitu se dti seznamují s názvy hraek v anglickém jazyce: boat (lo ka), doll (panenka), ball (mí) a teddy bear (medvídek). íkanka je spojena s obrázkem na stran 38 této uebnice. Písnika s názvem Fly high je spojena s obrázkem na stranách této uebnice a procviuje názvy hraek a souasn opakuje názvy barev. Texty písniek a íkanek jsou na stran 10 Píruky pro rodie. English Adventure Starter A Pearson Education Limited

16 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Christmas Unit 7 Jídlo íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 46 této uebnice a seznamuje nás s anglickými názvy potravin. Hrdinka íkanky jmenuje potraviny, které má ráda. Písnika v této kapitole je spojena s obrázkem na stranách této uebnice. Je to dialog mezi dvma hrdiny, kteí se vzájemn dotazují, jaké potraviny má každý z nich rád a zpívají o potravinách, které mají rádi a o tch, které rádi nemají. Texty písniek a íkanek jsou na stran 11 Píruky pro rodie. Unit 8 Moje prázdniny íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 52 této uebnice a procviuje názvy moských zvíat a názvy barev. Písnika spojena s obrázkem této uebnice, vypráví naproti tomu o pikniku, který si hrdinové písniky zorganizovali na pláži. Hrdinové jmenují potraviny, které si vzali sebou: pomerane, jablka, sýr, kue, chléb, mléko, banány a výborný dort. Texty písniek a íkanek jsou na stran 12 Píruky pro rodie. Vánoce Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 60 této uebnice a vypráví o vánoních svátcích. Dti, které zpívají, pejí všem veselé vánoce. Text písniky je na stran 13 Píruky pro rodie. Easter Velikonoce Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 62 této uebnice a vypráví o velikononím zajíku. Dti chtjí, aby jim zajíek pinesl velikononí vajíka. Text písniky je na stran 14 Píruky pro rodie. Happy Birthday Narozeniny Písnika v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran 64 této uebnice a vypráví o narozeninách jednoho z hrdin. V písnice se blahopeje oslavenci. Text písniky je na stran 14 Píruky pro rodie. Zpívejte, hrajte si a dívejte se na píbhy spolen se svými dtmi Výhodné objednávky Song audio CD/audio kazet, DVD /Videa a CD-ROMu se slevou vyizuje výhradní dovozce Bohemian Ventures s.r.o. tel: Další extra materiály zdarma najdete na www. english-adventure.net Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world. Pearson Education Limited Disney Enterprises, Inc. All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publishers. 16 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

New English Adventure Starter A

New English Adventure Starter A Anglicko- c eský slovní c ek New English Adventure Starter A Hello Ahoj blue blu modrý green rin zelený pink pk rů ový red red červený yellow jel lutý Unit 1 - My body Moje tělo body bdi tělo feet fit

Více

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 2. ročník ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Anglický jazyk 2. ročník Birthday, toys opakování z 1. třídy Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie!

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie! Starter B Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter B Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more.

lekce 7.2. a 9.2. Písničky: One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. lekce 7.2. a 9.2. One flower and two flowers a three flowers and four, Five flowers and six flowers and one garden, no more. Give me a car, please... Here you are... Thank you. What's this? This is a car.

Více

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let?

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are you? Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are your parents? Jak se mají tvoji rodiče? How old are your parents? Kolik let je tvým rodičům? How is your mum? maminka? mum? Kolik let

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

Hudební výchova 1. ročník. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Hudební výchova 1. ročník. Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Hudební výchova 1. ročník Lidové písně se zvířaty, MPV ČJ, CLIL AJ Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 1. období 3. ročník. Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 1. období 3. ročník Our Discovery Island učebnice, pracovní sešit + CD-ROM, anglicko-český slovníček, přístupové kódy na web Tropical Island,

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO...

Obsah. Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ZOO... Obsah Obsah... 1 IX. SLÁVA NAZDAR VÝLETU - ČERVEN... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 1. ČERVNA "SLÁVA NAZDAR VÝLETU" - ZOO... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - ZOO... 3 B) Aktivita - Mašinky... 4

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Obsah II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 3

Obsah II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA SLADKÁ SKLIZEŇ... 3 Obsah Obsah... 1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN... 2 20. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 3 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - Keř... 3 B) Aktivita - Pracovní list - Grafomotorika...

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4)

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4) Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Drawing dictation Pořadové číslo: III_2-05_01 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Opakování vazby THERE IS/THERE ARE a předložek

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

To have got VY_32_INOVACE_ANJ_11

To have got VY_32_INOVACE_ANJ_11 VY_32_INOVACE_ANJ_11 To have got Autor: Jana Tesaříková Použití: 5. třída Datum vypracování: 1.11.2012 Datum pilotáže: 9.1.2013 Anotace: Tato prezentace slouží jako pomůcka k teoretickému výkladu slovesa

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD...

1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD... Obsah Obsah... 1 III. FOUKÁ ZE STRNIŠŤ - LISTOPAD... 2 3. LISTOPADU "FOUKÁ ZE STRNIŠŤ"... 3 - VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ - Liška... 3 B) Aktivita - Liška... 3 C) Tvorba s dětmi

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Food and drink VY_32_INOVACE_STE_04-01_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Food

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400)

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400) 1 301 Larry is a kind boy. Larry je milý chlapec. 302 Julian's an undisciplined boy. Julian je neukázněný chlapec. 303 David is a nice boy. David je milý chlapec. 304 Tina's a nice girl. Tina je milá dívka.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Chit Chat 1 - Lekce 7

Chit Chat 1 - Lekce 7 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 7 (ch_lekce7.jbb) Chit Chat - Lekce 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit head hlava body tělo arm paže leg noha hand ruka

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Happy House 2 - lekce 6

Happy House 2 - lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: At home Cvičení: Strana 8 - poslech I m at home today. Dnes jsem doma.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world

Project 1, 3.vydání, 3.lekce My world www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce My world (p_u_zv.jbb) Project,.vydání,.lekce My world Lekce: A. I ve got a computer bedroom ložnice bike jízdní kolo camera

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 1.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 1.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více