Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter A. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Christmas (Vánoce)... 13"

Transkript

1 Starter A Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter A Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme jejich prvními uiteli. Dokonce i tehdy, když naše dti zahájí výuku v mateské škole a budou v ní dále pokraovat ve škole, naše úloha se nemusí omezovat na zkoušení z v hodinách probírané látky nebo na kontrolu domácích úkol. Jestliže projevíme zájem o to, co se dti uí ve škole a budeme vztahovat jejich nov nabyté znalosti k tomu, co dlají doma, motivujeme je k tomu, aby se lépe uily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn dležité je totiž vypstování v dtech pozitivního postoje k výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. Píruka pro rodie umožuje rodim pomoct dítti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje všechny, kteí o dít peují, aby motivovali dít k další práci. Zábava a hry, které jsou obsaženy v Píruce pro rodie, byly sestaveny tak, aby nezabíraly mnoho asu a aby nevyžadovaly od rodi znalost anglického jazyka ani odborné pedagogické znalosti.vtšinu cviení je možno vykonávat nkolikrát, tak aby se prodloužil as kontaktu dítte s anglickým jazykem. Na závr cviení je dobré si s díttem pohovoit o tom, co bylo pro nho zajímavé, co mu dlalo obtíže, co bylo jednoduché nebo co by ješt stálo za to procviit. Nic totiž víc nemotivuje dti k další snaze než pocit ze získaného úspchu, radost z dobe vyešeného úkolu, docenní jejich námahy a zasloužené pochvaly. Doufám, že spolená výuka anglického jazyka s využitím her a zábavy obsažené v Píruce pro rodie poskytne zárove Vám, tak i Vašim dtem mnoho radosti, tak jako mnoho radosti pineslo mn psaní tchto cviení spolen s mým desetiletým synem. Vím, že to bude pro všechny neobyejn cenná zkušenost. Obsah Pozvání ke spolupráci pro rodie Struktura Píruky pro rodie Období bez uebnice a Unit Hello! Unit 1 My body (Moje tlo) Unit 2 My family (Moje rodina) Unit 3 My classroom (Moje tída) Unit 4 Animals (Zvíata) Unit 5 The sea (Moe) Unit 6 Toys (Hraky) Unit 7 Food (Jídlo) Unit 8 My holiday (Moje prázdniny) Christmas (Vánoce) Easter (Velikonoce) Happy Birthday (Narozeniny) Popis obsahu písniek a íkanek Kde si objednat pro dti CD-ROM, DVD, CD...16 Mariola Bogucka Autorka English Adventure Starter A Pearson Education Limited

2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A POZVÁNÍ KE SPOLUPRÁCI PRO RODIE Zveme ke spolupráci rodie malých žák, abychom : maximalizovali kontakt dítte s anglickým jazykem vypstovali v dtech návyk systematické výuky doma piblížili rodim zásady moderní výuky anglického jazyka varovali rodie ped kladením pro dti neobyejn frustrujících otázek : Co jsi se dnes nauil/a?, Co bylo v hodin? V dnešní dob už nepochybujeme o nutnosti uení se cizím jazykm. Nikoho nepekvapuje skutenost, že stále více dtí v R zaíná s výukou anglického jazyka ve velmi raném vku. Nestaí však pouze zajistit dtem vasný start, abychom si byli jisti jejich úspchy v budoucnosti. Aby výuka dtí byla efektivní, je teba vyhovt jejich pirozeným potebám vyplývajícím z té etapy intelektuálního, emocionálního a spoleenského rozvoje, ve které se práv nacházejí. Dnes už víme, že malé dti se uí jinak než mládež a dosplí. Abychom piblížili rodim malých žák moderní zásady výuky anglického jazyka, níže jsme uvedli nejdležitjší zásady výuky zamené na dít a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. Výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ Holistický pístup, tzn. výuka pomocí pociování nových znalostí celým JÁ, vyžaduje zapojení všech smysl: zraku, sluchu, hmatu, ichu a dokonce chuti. Dít zárove poznává samo sebe i okolní svt, a tedy výukou nového jazyka se všestrann vyvíjí. Speciální techniky práce s dtmi umožují procviování nových dovedností, nap. cviení motorických dovedností zaínáme od psaní íslic po stop, zatímco kreslení obrázk nebo íslic ve vzduchu umožuje procviování pedstavivosti a prostorového myšlení. Mnohonásobnost a rozmanitost opakování V každém Unitu jsou první ti Lessons vnovány zavedení nových slov a ti následující aktivnímu procviování a zapamatování nové látky v rzném kontextu a rozmanitých situacích. asté a rznorodé opakování nových slov, rení, písniek a íkanek má dtem pomoct pi zapamatování pomocí aktivního používání nové jazykové látky v rzných situacích. Podstatné je, aby se opakování opíralo o všestranné využití smysl: zraku (obrázky a pedmty, bezhlasé mluvení a odezírání z úst), sluchu (písniky, nahrávky nebo rozhovor s uitelem a ostatními žáky, hra na hluchý telefon, hmatu (hmatání a odhadování pedmt schovaných v pytli) a na cviení exprese tla (odehrávání scének). Jelikož dti nejsou schopny soustedit se na jednu vc delší dobu, dležité jsou asté zmny typu a charakteru cviení. Výuka s English Adventure probíhá pomocí her a jazykových her, jejichž opodstatnní spoívá nejen v tom, že obsahují zábavný prvek a poskytují pozitivní prožitky, ale mají pedevším edukaní význam. Slovní zásoba a pasivní a aktivní struktury Výbr témat a poet slov a rení prezentovaných a procviovaných bhem hodiny je efektem dlouhotrvajících pozorování chování dtí. Abychom neodradili malé žáky, je teba pizpsobit požadavky možnostem dítte. Poet slov a rení, se kterými se dti seznamují a jejichž význam chápou, nesmírn pevyšují slovní zásobu, kterou jsou dti schopny používat. Tento proces odráží pirozenou tendenci poznávání jazyk, zárove rodného jako i cizích. Období ticha Moderní výuka cizího jazyka u dtí zprvu spoívá ve cviení zejména porozumní mluvenému slovu z poslechu. Když dti nebudeme nutit mluvit, vyjadujeme tímto svj respekt pro období ticha, jehož délka ve velké míe závisí na individuálních predispozicích dítte. Použití eského jazyka v hodinách anglického jazyka Bhem hodiny je velmi dležité vytvoit dtem podmínky obdobné jako pi pirozeném zpsobu výuky jazyka, tzn. vycházet z vytváení kontextu, ze kterého se dít neustále snaží odhadovat významy. Neuíme pekládat a neprovujeme porozumní pomocí eského jazyka. eský jazyk v poátení fázi slouží jen k vyjádení zkušeností dtí a k výmn názor i reflexí týkajících se výuky. Písniky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají pi zapamatování nové látky probírané v hodin nejenom dtem hudebn nadaným. Nesporn píjemné hudební asociace umocují propojení jazykových impulz s pamtí. Píbhy Pi vyuování se už odedávna používá metody spojené s vyprávním, ili s tvoením historek a píbh, do kterých jsou vloženy prezentované a následn procviované nové jazykové prvky. ím je píbh kouzelnjší, neobvyklejší nebo legranjší, tím snadnji a na delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize jsou tak sugestivní, že i dti, které nevidly Disneyv film lehce pochopí kontext situace, pestože poslouchají vyprávní v anglitin. 2 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

3 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Vdomí a tolerance Jazyková komunikace ve tíd vyžaduje neustálé utváení schopností spolupráce ve skupin a tedy poznávání sebe samého a vymezování hranic jáostatní. Dti získávají nové spoleenské zkušenosti, které v 1.etap mžeme nazvat Já a mj svt. Pomalu pipravujeme dti na seznamování se s kulturou anglicky mluvících zemí, nap. pomocí tradiních her, zábav a sváteních zvyk. Souasn s vdomou výukou anglického jazyka dti získávají pocit vlastní totožnosti s domácí kulturou a rodným jazykem. Angažování dtí Dti se podílejí na píprav didaktických materiál, nap. plakát, kterými následn zdobí tídu. Výuka cizího jazyka je velkou výzvou, a ím více se dít angažuje, tím lepších výsledk dosahuje. Tímto zpsobem rozvíjíme tvrí myšlení a víru dtí ve vlastní možnosti a pocit hrdosti z dosažených výsledk. Moje jazykové portfolio a hodnotící samolepka Dti od zaátku sbírají svoje práce do desek Moje jazykové portfolio. Uitel dti nehodnotí, ale poukazuje na jejich silné stránky a zdrazuje rozsah nabytých znalostí. Odpov mi na otázky uitele: Co se Ti líbilo nejvíc? nebo Jaká je Tvoje oblíbená písnika nebo hra? dít poznává samo sebe a nabírá odvahu k vyjadování svých názor. Díky Hodnotící samolepce (na konci každého Unitu) a jednoduchým otázkám na to, co už dti dovedou, zavádíme prvek vdomé výuky, umní kritického pohledu na vlastní angažování v hodin a kvalitu vykonávané práce. Dít samo rozhoduje o tom, co si zasluhuje umístní v jazykovém portfoliu. Tématika Unit Tématický okruh slov prezentovaný dtem je nejastji urován na základ popisu dtského svta, tzn. pedmt nacházejících se bezprostedn kolem nich. Umožuje to uplatnní efektivní metody reagování celým tlem, kdy dti reagují vhodným chováním na pokyny nebo zaslechnutá slova, nap. Najdi knížku Find a book. Dokonalé pozorování dítte umožuje postupné zvyšování obtížnosti pokyn. V poátení fázi dti pouze plní pokyny, aby si asem samy hrály na uitele a pokyny samy vydávaly. Tento proces je pomrn dlouhý a je možno ho urychlit pouze astým opakováním pokyn a slov formou rznorodých jazykových her. Motivování žák Komunikace ve tíd vyžaduje konstruování úkol s tzv. informaním prostorem dti se dovídají nové vci vymováním informací. Práce ve tíd odráží autentickou komunikaci v reálném svt. V každém Unitu dti poznávají britské dti a poslouchají je, jak si vymují informace na témata, které budí zájem jejich eských vrstevník. Motivace dtí k poslechu se provádí pomocí úkol, které vyžadují od nich nejenom pozornost pi poslechu, ale také petváení informací. Tímto zpsobem se procviují: schopnost dávat si vci do souvislosti, vyvozování závr nebo inteligentního hádání. Píruka pro rodie STRUKTURA PÍRUKY PRO RODIE Každá kapitola píruky pro rodie obsahuje následující prvky: Magické slovo Poínaje 1. Unitem magické slovo ve form obrázku nakresleného na kousku puzzle nás seznamuje s tématikou Unitu. Dti hledají a hádají jaké je téma Unitu. Jestliže víte, že dít zahájilo výuku nového Unitu, mžete se ho zeptat esky: Jaké je magické slovo? nebo anglicky What s the magic word?. Magické slovo (v Unit 1 to je feet chodidla) má za úkol zavést nové téma píštích Lessons a seznámit dti se složitým a abstrakním pojmem slova. Hrdinové Unitu Stojí za to seznámit se s hrdiny Unitu a s píbhy, ve kterých se nám pedstavili. Cílem využívání tchto píbh je angažování a motivování žák. Píbhy pomáhají zavést novou slovní zásobu v kontextu srozumitelným pro dti. Slovní zásoba V každém Unitu je pedložen soupis nových slov a struktur, se kterými se dti seznamují a procviují v komunikaních situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se kterými se dti seznamují aktivn a nikoliv ta, která vyžadují jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. Pohrajme si spolu Tato ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které nevyžadují použití složitých materiál nebo zvláš odborných znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a piblížení dítti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto zpsobem chceme minimalizovat trému, která ve velké míe blokuje pirozenost a spontánnost výpovdi. Spolené poslouchání a zpívání to je nejenom náramná zábava, ale pedevším prodloužení doby kontaktu s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výbr) je souástí kursu a texty písniek a íkanek jsou v poznámkách k jednotlivým kapitolám. Chtli bychom Vám rovnž doporuit prohlédnout si spolen s díttem speciáln pipravené filmy na videokazet nebo na DVD, které jsou souástí kursu. Každý ze ty díl filmu procviuje slova a slovní obraty, které dti znají z hodin a vystupují v nm dtmi oblíbené postaviky z Disneyových píbh. Je to další ohromná píležitost jak prodloužit dobu kontaktu dítte s anglickým jazykem, a také skvlá zábava, jak pro dít, tak pro rodie. Dále doporuujeme CD-ROM pro další zábavné procviováni. Pozor! Spolené hry nevyžadují pípravu složitých materiál ani odborné znalosti. Hry a zábava nepekraují látku probranou v hodin a nejsou povinné. English Adventure Starter A Pearson Education Limited

4 Píruka pro rodie Období bez uebnic Lesson 1-4 a Hello! Lesson 1-2 Pocit bezpeí a vzájemné akceptace ve skupin Pro každé dít je setkání s novým uitelem a neznámými dtmi velkým prožitkem, nejenom nesmlé dti mají problém s navazováním nových známostí a pátelství. Souasná výuka cizích jazyk se opírá o komunikaci a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy a podlit se s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin je tedy základem efektivní výuky anglického jazyka. Cílem cyklu prvních ty Lessons je hlavn usnadnit dtem akceptaci nového uitele a ostatních dtí ve skupin. Poet slov a slovních obrat zavádných v prvních hodinách je velice omezený, aby dti nemly dojem, že cizí jazyk je pro n píliš obtížná výzva. Hrajeme si se slovy, které zní podobn esky i anglicky. Našim cílem je probudit citlivost dtí na rozdíly mezi tmito jazyky a inspirování dtí k dalšímu hledání podobných slov, tzn. cviení schopnosti vdomého zaposlouchávání se do obou jazyk. V prvních hodinách se zámrn nepoužívají uebnice, aby se dti nerozptylovaly a soustedily svoji pozornost na ostatní úastníky kursu. Tímto zpsobem zahajujeme proces integrace skupiny, ve které se každé dít bude uit s chutí. Nejdležitjší je to, aby se dti cítily bezpen, byly ve skupin uznávány a výuku anglického jazyka si spojovaly s píjemnými chvilkami. Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované hodinách: Rení používaná v každodenní komunikaci Slova, která zní velmi podobn v anglitin i v eštin,tzv. good friends ( dobí pátelé ) Barvy Hello! Goodbye! Yes./No. I m (Ania). And you? computer radio telephone hot dog hamburger red blue yellow green Ahoj!Na shledanou Ano./Ne. Jsem (Ania). A ty? komputer rádio telefon hot dog hamburger ervený modrý žlutý zelený ENGLISH ADVENTURE STARTER A Hra: Výlet Pedstavte si výlet do jiné zem ( ne nutn do anglicky mluvící zem!). Pozdravujte se a lute se s hrakami, které jste potkali (Hello! Goodbye!) Hra s kostkou Spolen s díttem pipravte hrací kostku. Umístte na ní obrázky pedstavující nová slova: computer, television, radio, telephone, hot dog, hamburger. Stídav házejte kostkou a íkejte slova, která padla. Vyhrává ten (rodi nebo dít), kdo dív pojmenuje obrázek na kostce. (níže je uveden vzor ke zhotovení kostky). Hra: Vyjadování emocí Jeden hrá (rodi nebo dít) íká jen Yes. Nebo No., jako by byl veselý, smutný, zlý, pekvapený nebo ospalý. Úkolem druhého hráe je uhádnout náladu partnera. Stídav hrái íkají Yes./No., vyjadují a odhadují rzné emoce sdlované pouze vhodnou modulací hlasu. Toto cviení má dti nauit vnímat pocity druhých. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Hello!, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na CD/audiokazet English Adventure Starter a Písniky. CD: Nahrávka 2 Hello! Hello! (zamávej dlaní na uvítání) Hello! Hello! Hello! Hello! Hello to you. (písnika je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 3 Goodbye! Goodbye! (zamávej rukou na rozlouení) Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye! Goodbye! Everyone. (písnika je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 4 Red, blue, yellow and green Red, blue, yellow and green Red... blue... yellow... green Red, blue, yellow and green Red, blue, yellow and green 4 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

5 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 1 Moje tlo Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je feet (chodidla) a prvodním tématem jsou ásti tla. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Jungle Book ( Kniha džungle ). Hrdiny tohoto filmu jsou: malý chlapec Mowgli (esky Mauglí), opice King Louie (esky Král Luis) a medvd Baloo (esky Balu). PÍBH (uebnice strana 8) Mowgli a Balu se procházejí po džungli. Najednou uvidí na strom kokosy. Mowgli je poítá: One, two, three, four, five. Za stromem se schovává zlobivá opice. Opice shodí dva kokosy a trefí se Balu do hlavy. Na strom zstanou jen ti kokosy. Mauglí to považuje za zábavné, ale Balu se vbec nesmje. (Pozor! Opice v píbhu není Král Luis.) Hra: Obrázkový slovníek (uebnice strana 79) Otevete uebnici na stran 79 a podívejte se na obrázky zobrazující ásti tla. Rodi nebo dít ukazuje obrázek a úkolem toho druhého je pojmenování toho, co obrázek zobrazuje. Druhá verze hry: rodi nebo dít jmenuje ást tla zobrazenou na nkterém z obrázk a úkolem toho druhého je oznait píslušný obrázek. Poté si vymte role. Hra: Tleskání Rodi tleská (jednou až ptkrát) a úkolem dítte je íct anglicky, kolik tlesknutí slyšelo. Hádanka: Jaká je to íslice? Kreslete na zádech dítte íslice od 1 do 5. Jeho úkolem je íct anglicky, jaká íslice byla nakreslena. Poté si mžete vymnit role. Jinou obmnou této hry mže být jemné ukání prsty do zad dítte (jedním, dvma, temi, tymi, pti). Úkolem dítte je uhádnout, kolik prst ho práv poklepává. Spolen si zazpívejte písniky z Unitu My body, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A. ásti tla íslice body feet head hands My (feet). one two three four five tlo chodidla hlava ruce Moje (chodidla). jedna dv ti tyi pt CD: Nahrávka 5 My hands (zvedni ob ruce) My hands My head (dotkni se hlavy) My head My feet (dotkni se chodidel) My feet My body (ukaž celé tlo) My body CD: Nahrávka 6 One (jedno tlesknutí) Two (dv tlesknutí) Three (ti tlesknutí) ) Four (tyi tlesknutí) ) Five (pt tlesknutí)) One, two, three, four, five (íkanka je nahrána dvakrát) CD: Nahrávka 7 1, 2, 3, 4, 5 Touch your head along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Touch your head along with me. (zvuk ukání se do hlavy) 1, 2, 3, 4, 5 Clap your hands along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Clap your hands along with me. (tleskání) 1, 2, 3, 4, 5 Stamp your feet along with me. 1, 2, 3, 4, 5 Stamp your feet along with me. (dupání nohama) English Adventure Starter A Pearson Education Limited

6 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A POHRAJTE SI SPOLU! Unit 2 Moje rodina Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je mum (máma) a prvodním tématem je rodina. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Lady and The Tramp II Scamp s Adventure (Lady a Tramp II Scampovo dobrodružství). Hrdiny píbhu jsou štn Scamp a jeho: máma Lady, táta Tramp a ti sestiky. PÍBH (uebnice strana 14) Scampova sestra chce pedstavit rodin svého pítele. Pedstavuje ho mám, tátovi a sestrám. Když ho chce pedstavit bratru (Scampovi), ten v honb za míem vyskakuje oknem. Nakonec se Scamp vrací se špinavými tlapkami a míem v umáku a sestra mu pedstavuje svého pítele. Hra: Bingo! Pipravte list papíru. Poproste dít, aby nakreslilo tyi libovolné leny rodiny, jejichž názvy zná anglicky. Jmenujte názvy len rodiny. Když dít uslyší název osoby, kterou nakreslilo, škrtá ji. Když dít škrtne všechny nakreslené postavy, volá: Bingo! Zjistte, jestli se dít nespletlo poproste ho, aby nahlas uvedlo názvy len rodiny, které škrtlo. Hra: Odezírání z úst Stídav bez hlasu vyslovujte slova týkající se rodiny: mum, dad, brother, sister, granny, grandad a poté hádejte slova odezírajíc z úst. V následujících kolech opakujte slova urující barvy, ásti tla nebo íslice od 1 do 5. Stolní hra (uebnice strana 17) Pipravte si hrací figurky a kartonek ke he, napište íslici 1 na jedné stran a 2 na druhé stran. Stídav vyhazujte kartonek. Posouvejte svoji figurku o jedno nebo dv pole v závislosti od íslice, která padla pi vyhazování kartonku. Jestliže se figurka zastaví na políku s obrázkem lena rodiny, je teba jej pojmenovat anglicky. Jestliže se figurka zastaví na políku s íslicí, pojmenujte ji a napište ji prstem po stop nebo prstem ve vzduchu. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My family, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD ROMu English Adventure Starter A. lenové rodiny mum dad sister brother granny grandad máma táta sestra bratr babika ddeek CD: Nahrávka 8 My mum, my dad, My sisters and my brother. My mum, my dad, My sisters and my brother. This is my family. This is my family. (íkanka je nahrána dvakrát) Slova Rení family Run. Jump. Turn around. This is my (mum). rodina Bž. Podsko. Oto se. To je moje (máma). CD: Nahrávka 9 This is my home and my family Mum! Dad! Look at me! This is my home and my family Mum! Dad! Look at me! Run, jump, turn around! Run, jump, turn around! This is my home and my family Sisters! Sisters! Look at me! This is my home and my family Sisters! Sisters! Look at me! Run, jump, turn around! Run, jump, turn around! VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A 1. díl. 6 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

7 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 3 Moje tída Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je pen (tužka) a prvodním tématem jsou malé a velké pedmty ve tíd. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Sword in the Stone ( Me v kameni ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: chlapec Arthur (esky Artur), arodj Merlin a sova Archimédes. PÍBH (uebnice strana 22) Hrdinové jsou na zámku. Archimédes se ptá Artura na názvy školních poteb. Na pozadí Merlin te kníhu se zaklínadly a náhodou zaaruje Artura a Archiméda. Chlapec a sova najdou velkou gumu a jsou pekvapeni, že je tak velká. Nakonec se ukazuje, že kvli Merlinovým kouzlm jsou strašn malí oni dva. Hra: Najdi Poproste dít, aby pineslo pár pedmt nacházejících se v místnosti, které jste pipravil dive. eknte: Find a small green pencil,... a big yellow book, a small blue pen,... a big red bag atd. Hra: Co chybí? Položte na stl pedmty, které dít dokáže pojmenovat anglicky, nap. a yellow book, a... pen, a... pencil, a... rubber, a pencilcase, a big book, a small book atd. Poproste dít, aby si zapamatovalo, co leží na stole. Pikryjte stl a potom nenápadn vyjmte jeden pedmt. Sundejte pikrývku a zeptejte se dítte, co chybí (What s missing?). Pobídnte dít, aby odpovídalo anglicky, nap. a small pencil, a red book. Hra: Hlasitji-tišeji Schovejte pedmt, který dít dokáže pojmenovat anglicky, nap. a rubber (guma). Opakujte název pedmtu anglicky. Když se dít vzdaluje od pedmtu, mluvte stále tišeji, až budete šeptat. Když se dít pibližuje k ukrytému pedmtu, opakujte slovo stále hlasitji až do radostného výkiku. Hra: arování (big/small) Nejdív si pipravte vždy dva stejné pedmty (s jejichž názvy se dít seznámilo v tomto Unitu), ale o rzné velikosti, nap. velkou a malou tužku, velkou a malou knížku. Pedstírejte, že jste kouzelník. Zatímco Vy arujete a vyslovujete magické zaklínadlo, dít vymuje malou tužku za velkou a oba se tšíte a voláte: Big! Potom si vymujete role, dít je kouzelník a Vy vymujete pedmty, oba voláte: Small! Na konci mžete používat delší obraty, nap. A big pencil! A small pencil! Pedmty ve tíd Urení velikosti Rení každodenní komunikace pen pencil rubber book pencil-case bag chair table e big small Please. Thank you. Oh, no! pero tužka guma knížka penál taška židle stl velký malý Prosím. Dkuji. O, ne! Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly My family, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A.. CD: Nahrávka 10 A book. A book. Pick up a book! A pen. A pen. Pick up a pen. A pencil. A pencil. Pick up a pencil. A rubber. A rubber. Pick up a rubber. CD: Nahrávka 11 Trickety, Trockety, Wickety Wack Rubbers, rubbers, rubbers, rubbers... Big rubbers, small rubbers! Trickety, Trockety, Wickety Wack Books, books, books, books... Big books, small books! Trickety, Trockety, Wickety Wack Pencils, pencils, pencils, pencils... Big pencils, small pencils Trickety, Trockety, Wickety Wack Pens, pens, pens, pens... Big pens, small pens! English Adventure Starter A Pearson Education Limited

8 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Unit 4 Zvíata Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je dog (pes) a prvodním tématem jsou zvíata. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film 101 Dalmatians ( 101 Dalmatinc ). Hrdiny tohoto píbhu jsou štnata a jejich rodie: máma Perdita a táta Pongo. PÍBH (uebnice strana 28) Rodie sedí s dtmi a diví se, že jedno z nich je najednou celé erné. Perdita jde za erným štntem a ukazuje se, že ten se umazal od sazí z krbu. Jsou tam taky jiná štata, která si hrají v sazích. Nakonec všech 10 štat je úpln erných. Magická tužka Pedstavte si, že držíte v ruce velkou magickou tužku. Kreslete ve vzduchu pedmty nebo zvíata, které dít dokáže pojmenovat anglicky. Poté slova hádejte, nap. a dog. Hádanka: Co je to za íslo? Pište na zádech dítte ísla od 1 do 10. Jeho úkolem je íct anglicky, jaké íslo jsi napsal. Poté si mžete vymnit role. (Donald) says Je to tradiní anglická hra spoívající ve vydávání pokyn sob navzájem (nebo jen rodi dítti), které se vykonávají pouze tehdy, jestliže ped pokynem zazní vta (Donald) says. Doma mžeme pro tento úel využít oblíbeného maáska nebo dtskou hraku íkajíc její jméno ped vydáním pokynu. Seznam pokyn, se kterými by si dít mlo umt poradit: (Donald) says: Pick up a book, (Donald) says: Find a..., (Donald) says: Jump, (Donald) says: Sit down, (Donald) says: Stand up. Tuto hru mžeme zatraktivnit tím, že nebudeme pipojovat jméno maáska ped pokyn. Dít si musí dávat pozor, aby nestálo nehybn a nesplnilo pokyn. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Animals, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo na CD-ROMu English Adventure Starter A ísla one od 1 do 10 two three four five six seven eight nine ten jedna dv ti tyi pt šest sedm osm devt deset CD: Nahrávka 12 Dogs, dogs How many dogs? Dogs, dogs How many dogs? 1, 2, 3 (Woof, woof, woof!) 4, 5, 6 (Woof, woof, woof!) 7, 8, 9 (Woof, woof, woof!) 10! Let s go! (íkanka je nahrána dvakrát) Slova Barvy dog cat rabbit bird horse puppy spots he she black white pes koka králík pták k štn skvrny na srsti psa on ona erný bílý CD: Nahrávka 13 Animal friends, animal friends Animal friends together (x 2) Ten small puppies All black and white With their mum and their dad And a bird And a cat And a horse And a dog Animal friends, animal friends Animal friends together (x 2) (písnika je nahrána dvakrát) VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A - 2. díl. 8 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

9 ENGLISH ADVENTURE STARTER A Píruka pro rodie Unit 5 Moe Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je shell (mušle) a prvodním tématem jsou moská zvíata. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film The Little Mermaid ( Malá moská víla ). Hrdiny tohoto píbhu jsou: víla Ariel, ryba Florek a krab Sebastian. PÍBH (uebnice strana 36) Ariel je ve své skrýši a prohlíží si všechny pedmty, které našla. Dostaví se Florek a nechtn rozbije jednu z jejich oblíbených vcí porcelánového koníka. Ariel je moc smutná a Florek se cítí vinen. Spolen se Sebastianem se rozhodnou dát Ariel dárek. Víla se pokouší uhádnout, co je v krabice. Když Ariel rozbalí dárek, zjistí, že je to moský koník. Obrázková hádanka Rodi zaíná velmi pomalu kreslit rybu a úkolem dítte je co nejrychleji uhádnout, co to je. Dít hádá anglicky: Fish? Podobným zpsobem nakreslete: kraba, moskou hvzdici a mušli. ísla od 1 do 10 íkejte nahlas v rzném poadí ísla od 1 do 10. Úkolem dítte je ukázat tato ísla na prstech. Vymte si role. Hry s moskými zvíaty Nartnte na bílém papíru obrysy velkých a malých moských zvíat (ryby, kraba, mušle a hvzdice). Pomozte dítti vystihnout jejich tvary. Vybarvte zvíata rznými barvami (známými dítti anglicky). Mžete také pímo vystihnout zvíata z barevných papír. Potom jeden z Vás íká nap. A big blue fish., a ten druhý musí ukázat velkou modrou rybu. Postupujte stejn s ostatními barvami a zvíaty. Vymte si role. Dále mžete využít vystihnuté tvary zvíat pro vytvoení divadélka (jako ve cviení 8 na stran 37 uebnice). Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly The sea, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD ROMu English Adventure Starter A. Nová slova a slovní obraty prezentované a procviované hodinách: Moská zvíata Barvy Slova sea fish starfish crab shell orange pink purple brown happy sad Rení It s a.... Is it a...? moe ryba hvzdice krab mušle oranžový ržový fialový hndý šastný smutný To je.... Je to...? CD: Nahrávka 14 What s this? What s this? It s a fish. It s a fish. What s this? What s this? It s a starfish. It s a starfish. What s this? What s this? It s a crab. It s a crab. What s this? What s this? It s a shell. It s a shell. A fish, a crab, a starfish, and a shell. CD: Nahrávka 15 (refrén) We are happy, we are happy, We are happy, here in the sea. We are happy, we are happy, We are happy, here in the sea. In the sea. Purple fish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Pink fish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Orange shells, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! Blue starfish, we are happy in the sea. (x 3) Happy fish, happy fish! English Adventure Starter A Pearson Education Limited

10 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE STARTER A Unit 6 Hraky Lessons 1-6 MAGICKÉ SLOVO Magické slovo pro tento Unit je teddy bear (medvídek) a prvodním tématem jsou hraky. HRDINOVÉ Píbh v tomto Unitu se opírá o Disneyv film Peter Pan ( Petr Pan ). Hrdiny píbhu jsou Peter Pan (Petr Pan), Wendy, John, Michael a sudika Tinker Bell (esky Zvonnka). Michael je nejmladší dít, na obrázku na stran 38 má v rukou medvídka. PÍBH (uebnice strana 42) Wendy, Michael a John ukazují Petrovi svoje hraky. Michael ukazuje svého medvídka. Wendy íká, že nemá medvídka, ale ukazuje mu svoji oblíbenou panenku, která sedí na komod. Zvonnka závidí Wendy a zkouší shodit její panenku z komody. Paneniny šatiky se trhají a Zvonnka padá dol. Petr zachrauje sudiku, chytá ji na Johnovo jojo. Hraky Rení boat ball doll teddy bear train car kite yo-yo I ve got a (boat). Please. Here you are. Thank you. lo ka mí panenka medvídek vlak auto papírový drak jo-jo Já mám (lo ku). Prosím. Prosím (když nco podáváme). Dkuji. Hrakáství nebo papírnictví Zai te si domácí hrakáství nebo papírnictví (vcmi, které dít dokáže pojmenovat anglicky). Stídav si hrajte na prodávajícícho a kupujícícho, zahrajte si na obchod. Váš rozhovor je velmi zdvoilý, proto by v nm nemly chybt zdvoilostní obraty: Please. (Prosím)., Here you are. (Prosím. když nco podáváme), Thank you (Dkuji). Zákazník: Hello. Prodava: Hello. Zákazník: A teddy bear/a yellow pencil, please. Prodava: Yes. Here you are. (vykonejte gesto jako pi podávání) Zákazník: Thank you. Stolní hra (uebnice strana 45) Pipravte si hrací figurky a kartonek ke he, napište íslici 1 na jednu stran a 2 na druhou stranu. Stídav vyhazujte kartonek. Posouvejte svoji figurku o jedno nebo dv pole v závislosti od íslice, která padla pi vyhazování kartonku. Pokaždé pojmenujte anglicky ísla a pedmty v políku. Hra: Najdi Rozložte na rzných místech v místnosti pro dti známé v anglitin hraky/školní poteby/moská zvíata (ze hry v pedchozí kapitole). Pokaždé použijte hraky pouze z jedné skupiny. íkej esky názvy pedmt, které je teba najít a anglicky jejich poet, nap. Hraky four. Úkolem dítte je najít tyi hraky. Nakonec spolen nahlas napoítejte do ty a ukazujte na nalezené hraky. Jestliže se dít cítí jisté, mže nahlas anglicky pojmenovávat nalezené pedmty. Spolen si zazpívejte písniky z kapitoly Toys, kterým se dít nauilo v hodin. Všechny písniky jsou nahrány na Song CD/audiokazet nebo CD-ROMU English Adventure Starter A. CD: Nahrávka 16 A boat, a boat, I ve got a boat. I ve got a brown boat! A doll, a doll, I ve got a doll. I ve got a blue doll! A ball, a ball, I ve got a ball. I ve got a purple ball. A teddy bear, a teddy bear, I ve got a teddy bear. I ve got a brown teddy bear! VIDEO/DVD Spolen s díttem si prohlédnte nahrávku na videokazet/dvd English Adventure Starter A - 3. díl. CD: Nahrávka 17 (Refrén) Fly high. Let s fly! Let s fly! Let s fly! Fly high. Let s fly! Let s fly! Let s fly! I ve got a boat, A big brown boat. Come fly with me! Come fly with me! I ve got a kite, A big blue kite Come fly with me! Come fly with me! I ve got a teddy bear, A small teddy bear. Come fly with me! Come fly with me! 10 English Adventure Starter A Pearson Education Limited 2005

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie!

Píruka pro rodie. Obsah. ENGLISH ADVENTURE Starter B. Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali. Milí rodie! Starter B Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE Starter B Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola,

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více