NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p. Milana Hakla - bohosluţba slova v zahradě u altánu (v případě příznivého počasí místo bohosluţby v kapli CSSML) SRPEN - školení poţární ochrany pro uţivatele - turnaj v pétanque - skupinová canisterapie v zahradě u altánu - procházka na zámek v Letovicích s posezením u kávy - výstava jiřin na zámku ve Velkých Opatovicích ZÁŘÍ - výlet na Vísky/do Ţidovského města v Boskovicích - vystoupení p. Hlouškové - břišní tance - turnaj v šipkách - rozloučení s létem s opékáním párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI p. Oldřiška DOBEŠOVÁ, p. Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, p. Svatopluk ŠÁCHA SRPNU p. Jindřiška STRYJOVÁ, p. Bohuslav ODEHNAL, p. Františka KOVÁŘOVÁ ZÁŘÍ p. Blaţena PRUDKÁ, p. Marie KOLÍNKOVÁ, p. Marie GRUNDOVÁ, p. Adéla POSPÍCHALOVÁ, p. Boţena KADERKOVÁ, p. Marie BOČKOVÁ Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, pohodu, spokojenost a především pevné zdraví. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI DUBEN přednáška p. Hamalové - památky Boskovicka Paní Mgr. Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka, nebyla v našem domově poprvé. Jiţ v loňském roce navštívila naše uţivatele se zajímavým vyprávěním a ukázkou děl, která muzeum nabízí ke zhlédnutí v rámci svých výstav. Vedle stálých expozic, vznikl v Boskovickém Muzeu projekt kulturně vzdělávacích aktivit, tzv. derniér. Tento projekt umoţní na závěr výstav těm, kteří nemohou muzeum sami navštívit, tedy především starším lidem v domovech pro seniory či lidem se zdravotním postiţením, shlédnout např. některá díla a vyslechnout zajímavé vyprávění přímo v jejich domovech. Moţnost vyuţít tyto kulturně vzdělávací akce nám byla nabídnuta minulý rok a náš domov ji vyuţil jiţ po několikáté. Tentokrát si paní ředitelka připravila zajímavé vyprávění na téma památky Boskovicka. Vyprávění bylo zaměřeno především na povídání o obchodních stezkách našeho regionu, které dříve umoţňovaly propojení mezi jednotlivými městy a zajišťovaly tak čilý obchodní ruch. Díky promítání přes diaprojektor na zeď měli všichni přítomní moţnost dobře vidět. Věříme, ţe přednáška byla zajímavým zpestřením nabídky kulturních aktivit pro naše uţivatele. Nakonec věnovala paní ředitelka našemu domovu publikaci Významné nemovité památky Boskovic a informační broţuru Architektonické dědictví Boskovicka, které jsou v případě zájmu k dispozici u p. Evy Slezákové či p. Petry Kolínské. 4

5 vystoupení dětí z MŠ Komenského Velmi milou akcí, uspořádanou pro naše uţivatele na počátku měsíce dubna, bylo vystoupení dětí z MŠ Komenského. Ve spolupráci s třídními učitelkami nacvičily děti pásmo písniček a říkadel s tanečním doprovodem, nazvané Rok. Děti ve svém vystoupení představily jednotlivá roční období básničkou či písničkou a celé vystoupení bylo ukončeno velikonoční pomlázkou, která byla milou tečkou této akce. Dětská představení jsou v našem zařízení vţdy příjemným zpestřením všedních dní a kaţdý z nás právě dětem bez mrknutí oka odpustí drobné zaváhání či opomenutí textu velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v reţii Nového sdruţení zdravotně postiţených. Jak jsme v posledních letech zjistili, prostor v jídelně CSSML je pro tuto akci z kapacitních důvodů jiţ pomalu nevyhovující. Letošní rok se zúčastnilo akce mimo cca 30 účinkujících také asi 50 uţivatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou sluţbou. Akci moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z Vás si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, ţe tyto melodie většina z Vás zná a ţe jsou Vaší srdcovou záleţitostí. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako jiţ tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ţeny na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která kaţdoročně pro naše uţivatele peče paní Ing. Konůpková. 5

6 rozdávání velikonočních balíčků s hrkáním Předvelikonoční období u nás v domově vyvrcholilo jako jiţ tradičně pomlázkou, pořádanou samotnými zaměstnanci. Tato akce je doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, tradičním velikonočním hrkáním a pomlázkou. Zkrátka je domov plný lidí a ohromného hluku z hrkaček. Letos poprvé jsme společně s velikonoční pomlázkou vynesli také Moranu, která je zosobněním zimy a jejíţ vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato tradice dle literatury připadá na pátou masopustní neděli, takţe jsme ji nedodrţeli zcela do detailu, ovšem vzhledem k tomu, ţe se tento nový prvek setkal mezi našimi uţivateli s velkým ohlasem, bude nám tento malý prohřešek jistě odpuštěn a stane se nedílnou součástí předvelikonočních tradic v našem domově pálení čarodějnic Jarní tradice byly v CSSML jako jiţ v předchozích letech zakončeny pálením čarodějnic s velmi oblíbeným opékáním špekáčků. Tradiční slet čarodějů a čarodějek posílila čarodějnická mládeţ, takţe o zábavu a bujaré veselí nebyla nouze. K poslechu a dobré náladě nám zahráli pánové z hudební skupiny Veselá Dvojka z Černé Hory. Škoda jen, ţe letos nás od společného veselí vyhnal přicházející déšť. 6

7 KVĚTEN výlet do arboreta Borotín První květnové dny plné sluníčka jakoby lákaly k výletu do přírody. I kdyţ sluneční paprsky nemají začátkem května ještě takovou sílu a všichni jsme se svorně obávali, ţe nám naše plány překazí nepříznivé počasí, náš výlet do Borotína se nakonec uskutečnil. Přesto, ţe v době naší návštěvy jiţ byla většina květin odkvetlá, procházka v parku na čerstvém vzduchu vlila všem přítomným do ţil optimismus a dobrou náladu návštěva Městského klubu důchodců Letovice Květnová návštěva Městského klubu důchodců byla jednou z těch menších neplánovaných akcí, které o to víc potěší naše uţivatele. Při příleţitosti 30. výročí zaloţení Městského klubu důchodců v Letovicích pořádali jeho členové 4. května v prostorách klubu Den otevřených dveří. Pozvánku na tuto akci obdrţel také náš pan ředitel. Řada našich uţivatelů společná setkání Klubu dříve navštěvovala, účastnila se různých společných akcí a výletů. Proto jsme předpokládali, ţe se nápad uskutečnit návštěvu při příleţitosti dne otevřených dveří setká s pozitivním ohlasem. Setkání se účastnilo pouze 6 uţivatelů, protoţe k dispozici byly jen dvě osobní auta, ovšem radost, kterou jim setkání s bývalými přáteli udělalo, byla opravdu veliká. V očích některých se dokonce objevily slzy dojetí, některé z přátel jiţ mnozí neviděli dlouhé měsíce či roky. Během návštěvy se tak zrodil nápad pozvat členy Klubu k nám do CSSML. Po dohodě s panem ředitelem, dáváme tedy našim uţivatelům ke zváţení moţnost pozvat a pohostit členy Klubu důchodců a bývalé přátele tady u nás v CSSML tak, aby setkání mohlo proběhnout pro širší okruh našich uţivatelů. 7

8 vystoupení dětí z DDM Boskovice Slečnu Ludmilu Bártíkovou někteří z našich uţivatelů znají z domova jako dobrovolníka, který svou prací naplňuje a zpříjemňuje jejich volný čas. Proto kdyţ přišla s nabídkou uspořádat pro naše uţivatele absolventský koncert dětí ze ZUŠ Boskovice, které sama vyučuje hře na klávesy, neváhali jsme její nabídku přijmout. Děti si pro nás připravily pásmo klasických skladeb, ale i skladeb modernějších a filmových písní. Přesto, ţe na některých byla znát mírná nervozita vystoupení před tak velkým publikem, zvládli nakonec všichni svoje vystoupení velice dobře a za svoje výkony byli odměněni velkým potleskem Brťovská šestka Při příleţitosti 60. výročí zaloţení ZUŠ Letovice a 40. výročí zaloţení dechového orchestru ZUŠ Letovice uspořádal Klub přátel ZUŠ ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Letovice na Zámku v Letovicích ve dnech 14. a Mezinárodní festival dechových orchestrů Letovice Na festivalu vystoupilo ve dvou dnech 24 orchestrů, z toho 4 zahraniční a to ze Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Festival probíhal ve velkém sále jízdárny na Zámku v Letovicích a zúčastnili se ho také významné osobnosti z regionu. Záštitu nad celým festivalem si přebral Mgr. Bc. Václav Boţek, náměstek hejtmana JMK, a dále starosta města Letovice, pan Vladimír Stejskal. Do Letovic se sjelo neuvěřitelných osm set muzikantů a v prostorách zámecké jízdárny si tak o víkendu v polovině května publikum vychutnalo řadu koncertů jednotlivých orchestrů. Přijely orchestry, 8

9 které hrají v okolí Letovic, ve kterých působí řada hudebníků, které ZUŠ Letovice vychovala. Nechyběli ani velké orchestry třeba z Prostějova či Zábřehu. Přijely i kapely ze zahraničí. Muzikanti naservírovali publiku v zámecké jízdárně lidovou muziku, folklór, klasiku, taneční, muzikálovou a filmovou hudbu či sloţité symfonické skladby. Zdroj: Kdyţ přišla nabídka ze strany starosty Letovic, pana Vladimíra Stejskala, na uspořádání koncertu také pro naše uţivatele, nemohli jsme ji odmítnout. V neděli proběhl v jídelně CSSML koncert Brťovské šestky, který se setkal s velkým ohlasem u našich uţivatelů. Přesto, ţe šlo o víkendovou akci, která u nás nebývá zvykem, jídelna domova byla naplněna k prasknutí. Všichni přítomní si podupávali do rytmu, společně s muzikanty si broukali známé písně a celkově se vytvořila báječná atmosféra. Ve tvářích všech bylo viditelné, ţe jim koncert udělal ohromnou radost, především proto, ţe dechová hudba je jejich srdcovou záleţitostí. Velký dík patří touto cestou všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, ale také všem, kteří přišli do práce i v neděli jen proto, aby svým uţivatelům udělali radost a zpříjemnili jednu z květnových nedělí vystoupení dětí ze souboru Jakubáček z Boskovic Jako jiţ tradičně si pro nás děti z boskovského souboru Jakubáček připravily pohádkové představení, tentokrát si secvičily pohádku O dvanácti měsíčkách. Krásné představení doprovázené zpěvem a doplněné o pěkné kostýmy udělalo radost nejen našim uţivatelům, ale také všem přítomným přihlíţejícím. Na nějaké další představení se budeme všichni jistě těšit a děti z Boskovic mezi námi opět rádi přivítáme. 9

10 vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice Vystoupení dětí ze ZUŠ Boskovice tentokrát neproběhlo v reţii a pod vedením pana učitele Pečinky, ovšem ani jména paní učitelky Bočkové a pana učitele Mifka nejsou našim uţivatelům neznámá. Pod vedením pana učitele Mifka vystoupili a zahráli nám jeho ţáci na harmoniky. Malé harmonikáře vystřídaly kočičky pod vedením paní učitelky Bočkové, které si pro naše uţivatele připravily pásmo písní s tanečním doprovodem. Vystoupení dětí vytvořilo v domově opět příjemnou atmosféru a zpříjemnilo našim uţivatelům jeden z dalších všedních dní prodejní výstava výrobků našich uţivatelů Koncem května a počátkem června probíhala v přízemních prostorách CSSML prodejní výstava výrobků našich uţivatelů. K mání byla řada obrázků z koření, pletené košíky, dózičky na štětce, výrobky z keramiky, vyšívané dečky a další drobné předměty. O výrobky byl jako vţdy velký zájem, řada věcí byla zamluvena ještě dříve, neţ se kdokoliv další stihnul rozkoukat. Velký zájem byl také o věci neprodejné, samozřejmě k lítosti zájemců. Téměř většina vystavovaných věcí našla své nové majitele, coţ samozřejmě musí potěšit jejich tvůrce. Řada výrobků ve volnočasových aktivitách vzniká z darovaných materiálů, některé také z materiálů určených na vyhození. Šikovné ruce našich uţivatelů s nimi ovšem dokáţou nevídané věci. Výtěţek z prodeje bude jako vţdy pouţit na nákup materiálu pro další výrobu. 10

11 ČERVEN výlet na farmu z Ústupu Farmu paní Okáčové z Ústupu netřeba našim čtenářům dlouze představovat. Svoje jméno - Farma u lamáka nedostala jen tak náhodou. Vděčí za něj dvěma svým obyvatelům lamákovi Vilíkovi a lamí slečně Vendulce. Výlet do Ústupu jsme prozatím absolvovali pouze jednou, další plánované cesty tímto směrem nám vţdycky pokazilo nepříznivé počasí. Přesto, ţe i tentokrát byly naše zraky upřeny na nebe a na obrazovku počítače, kde jsme sledovali bedlivě vývoj bouřek nad ČR, výlet do Ústupu se nakonec podařilo zrealizovat a nepřízeň počasí nás potrápila vlastně aţ na jeho samém konci, kdy jsme mezi kapkami deště nastupovali do autobusu. Výlet byl tentokrát naplánován na odpolední hodinu. Premiéru u nás měl tento den také nový autobus vybavený plošinou pro vozíčkáře, coţ usnadnilo především muţským kolegům manipulaci s vozíky a nástup uţivatelů, kteří jsou více závislí na pomoci personálu. V Ústupu čekalo naše uţivatele mimo jiţ známých obyvatel farmy také milé překvapení v podobě menšího občerstvení s opečenými párky. Po prohlídce stájí měli všichni přítomní moţnost nakrmit lamí obyvatele připravenou mrkví a jablky, pohladit hebkou lamí srst a shlédnout umění jízdy na koni. I přes nepřízeň počasí a déšť v závěru výletu nemohlo nic pokazit krásné záţitky z odpoledne stráveného na venkově. 11

12 Šikovné ruce našich seniorů 17. června 2011 proběhlo jako jiţ tradičně na Výstavišti v Lysé nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, kterého se účastnili také vybraní uţivatelé z našeho domova. Vzhledem k náročnosti cesty, která trvá více neţ dvě hodiny, byli vybráni ti, kteří se na takto náročnou cestu cítili dobře po zdravotní stránce. Letos se slavnostního vyhlášení zúčastnily paní Fabičovicová a paní Chmelařová. Soutěţ Šikovné ruce našich seniorů je nedílnou součástí výstavy Senior Handicap: aktivní ţivot, kterou pořádá pod záštitou Středočeského kraje Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady. A zájem veřejnosti, ale také vystavovatelů, o výstavu rok od roku roste. Výstavu si oblíbili lidé všech věkových kategorií. Výstava je především o síle a odhodlání překonávat překáţky a ţít plnohodnotný ţivot navzdory postiţení či vyššímu věku a právě tímto dokáţe oslovit úplně kaţdého. Slavnostní vyhodnocení v Lysé bylo opět doprovázeno bohatým kulturním programem, který letošní rok uváděl herec a moderátor Eduard Hrubeš. Mezi jednotlivými vstupy zahrála k poslechu malá dechovka Lidovka pod vedením Jaroslava Trnky, jako host vystoupil známý zpěvák lidových písní Joţka Šmukař. Další známou osobností, se kterou si naše uţivatelky mohly dokonce potřást rukou, byl herec Jiří Krytinář. Vedle slavnostního vyhlášení soutěţe si přítomné dámy prohlédly také výstavu květinových expozic, která také skýtala skutečně krásnou podívanou. Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo opět několik výrobků, na jejichţ vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Vzhledem ke stále větší popularitě této soutěţe, byla konkurence v letošním XII. ročníku skutečně 12

13 obrovská. Jako jiţ v minulých letech, také letos neměla porota vůbec jednoduchý úkol vybrat z tak velkého počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uţivatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení, kterou sami uţivatelé nazvali Vesnička má středisková. Vznikla jako jejich společné dílo. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uţivatelé dárkový koš, kosmetický balíček, odznak s logem výstavy a pamětní list, který tvůrcům předal slavnostně pan ředitel a který bude zaujímat čestné místo mezi ostatními oceněními. Všem, díky kterým se náš domov můţe účastnit těchto soutěţí, bychom touto cestou rádi poděkovali a k jejich ocenění velmi gratulujeme. Poděkování patří také našim pracovnicím pro volnočasové aktivity, paní Evě Slezákové a paní Petře Kolínské za jejich nápaditost a trpělivost. Do další práce přejeme všem hodně úspěchů vystoupení hudební kapely 7 Teens Letovskou skupinu 7 Pumprdlíků jsme u nás v domově přivítali vůbec poprvé. Jejich vystoupení nás v ukázce na internetu zaujalo natolik, ţe jsme se rozhodly s bývalou kolegyní pozvat je k nám do domova. Jednání o termínu probíhala v podstatě od loňského září a aţ teprve nyní se nám podařilo vystoupení zorganizovat. A je nutno dodat, ţe jsme se toho s kolegyní také trošku obávaly, protoţe ukázky na internetu nebyly mírně řečeno úplně šálek kávy pro naše uţivatele. Rozhodně neskýtaly nic ve stylu dechovky či něčeho podobného, ale protoţe jsme zjistily, ţe skupina hraje také klidnější skladby, rozhodly jsme se to risknout. A snad se nám náš risk nakonec vyplatil. Nápad zaloţit hudební skupinu se zrodil na podzim roku Od roku 2006 působil na ZUŠ Letovice pan učitel Lavička z brněnské 13

14 konzervatoře, který vyučoval některé pozdější členy skupiny sólovému zpěvu. K názvu skupiny 7 Pumprdlíků je na internetu uvedeno: únor 2008 Pan učitel nás z legrace nazval pumprdlíky. To jsme ještě netušili, ţe nám tohle jméno přišije jako název kapely. Kdyţ prý existovala Sněhurka a sedm trpaslíků, proč by nemohla existovat i Lavička a sedm pumprdlíků? zdroj: Jak jiţ z názvu vyplývá, skupinu tvoří sedm dětí, dnes jiţ teenagerů (mladiství, puberťák). Protoţe děti od začátku působení kapely poněkud dospěly a vyrostly, od 1. června 2011 zvolila skupina nový název - 7 Teens. Vystoupení v našem domově byla pro skupinu velká zatěţkávací zkouška poprvé hrála bez aparatury, jen s akustickou kytarou, houslemi a flétnou. Přesto, ţe moderování pana Lavičky by bylo bývalo vhodnější s mikrofonem, věříme, ţe samotnou hudební produkci bylo slyšet dobře a ţe jste nakonec byli s výběrem kulturního programu spokojeni krajské kolo v pétanque v Brně Ve středu se sportovní tým našich uţivatelů, ve sloţení p. Chmelařová, p. Fabičovicová, p. Tomanová a p. Švec, zúčastnil krajského kola soutěţního klání v pétanque. Do krajského kola se přihlásilo celkem 10 soutěţních druţstev, která byla rozlosována do 2 skupin. Vítěz kaţdé skupiny se následně účastní celorepublikového finálového kola ve Zlíně Zázemí pro turnaj poskytly 2 brněnské Domovy pro seniory - DpS Okruţní, Brno - Lesná a DpS Podpěrova, Brno - Medlánky. Jako jiţ loňský rok se hrálo 14

15 na písku, coţ poněkud ztěţuje pozici našemu týmu, protoţe trénuje na trávě. Ale i přesto, ţe naši sportovci nemají proti jiným příliš natrénováno, získali za svoji snahu krásné čtvrté místo, o které se dělili s týmem z Domova pro seniory Koniklecova Brno. Tímto patří všem, kteří náš domov reprezentovali, velký dík. A poděkování patří také trenérům (respektive trenérkám ) - p. Petře Kolínské a p. Evě Slezákové, které s našimi uţivateli nejen trénují, ale zajistili jim během této akce také doprovod, potřebné pohodlí a servis II. ročník SENIOR léto Boskovice Dne jsme se po obědě vydali na cestu do domova pro seniory v Boskovicích, který pořádal II. ročník SENIOR léta, letos spojený s oslavami 20. výročí vzniku MSSS Boskovice. Celá akce se odehrávala na zahradě domova. Zaměstnanci jednotlivých oddělení si pro diváky z řad seniorů i dětí připravili celkem 4 pohádky. O jaké pohádky se jednalo, to se můţete pokusit uhodnout podle níţe uvedených obrázků. Po odehraných pohádkách navštívily zahradu domova dvě babičky babička Hádanka a babička Lízinka. Babička Hádanka pokládala různé hádanky, na které především děti pohotově odpovídaly. Odměnou za to jim bylo lízátko od babičky Lízinky. Úţasným záţitkem bylo také vypouštění balónků přání. Dotázané děti a dva naši uţivatelé se s ostatními podělili o svá přání. Poté jsme upřeli svůj zrak na nebe, kde spousta vypuštěných balónků stoupala výš a výš, aţ nám úplně zmizela z dohledu. V závěru pak při poslechu hudby následovalo občerstvení, kdy jsme si pochutnávali na dobrotách připravených přímo z kuchyně domova. Na 15

16 závěr předal náš pan ředitel boskovskému domovu keramickou plastiku Slunce, která byla společným dílem našich uţivatelů a která bude nyní zaujímat čestné místo v prostorách domova v Boskovicích. Poznáte, jaké pohádky jsme shlédli? 1. Pohádka o B _ i 2. Pohádka o k _ ch 3. 16

17 Pohádka o v é ř ě 4. Pohádka o K k a V _ a 17

18 společné předprázdninové posezení s hudbou Poslední červnový den naší plánované akci příliš nepřál pro nepřízeň počasí jsme museli předprázdninové posezení s hudbou přesunout ze zahrady do jídelny. K poslechu nám hrála Veselá dvojka z Černé Hory, která nám uţ podruhé přivezla déšť, ale ne špatnou náladu. V jídelně hráli harmonikáři o sto šest a z tváří hojného počtu uţivatelů byla patrná spokojenost. Uţivatelé si pobrukovali známé melodie a pohupovali se do rytmu. Dle libosti se mohli občerstvit kávou, pivem či limonádou a k tomu přikusovat slané dobroty. O přestávce proběhlo předávání připravované tomboly 29 cen v podobě různých balíčků sloţených z pochutin, zápisníků a hrnečků nebyly cenami velkými, ale potěšily kaţdého výherce. Po předání výher pan ředitel veřejně poděkoval zástupcům našeho domova, kteří se účastnili krajského kola v pétanque v Brně. Dále vyslovil díky 12ti tvůrcům keramické vesničky oceněné v Lysé nad Labem. Všichni tvůrci byli obdarováni květinou, odznakem a pamětním listem. Veselá dvojka dohrála po 16 hodině a na uţivatele poté čekala večeře v podobě obloţeného talíře. 18

19 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Červenec Svatá Anna chladna z rána. Kdyţ dne ubývá, horka přibývá. Kdyţ prší na svatého Prokopa, zmokne kaţdá kopa. Srpen Kdyţ o svatém Vavřinci svítí, budem dobré víno míti. Kdyţ je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. Září Kdyţ je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Svatý Václav zavírá zem. Zdroj: 19

20 Aktuality a novinky Koncem měsíce dubna odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice paní Petra Ječná. O pohlaví miminka se vedly v našem domově dlouhé diskuse a skoro to vypadalo, ţe tu budeme nuceni zřídit sázkovou kancelář. Své sázky uzavírali nejen uţivatelé, ale také zaměstnanci CSSML po poledni bylo pohlaví miminka všem odhaleno. Na svět přišel kluk jako buk g a 49 cm, který dostal jméno Ondřej. Maminka i miminko jsou v pořádku a touto cestou jim oběma přejeme hodně zdraví a pohody. 20

21 Výstavba nové koupelny ve 2. patře Jak jiţ víte předběţně z nástěnek, v letních měsících, v období od , bude v prostorách CSSML, konkrétně ve druhém patře Domova pro seniory, probíhat výstavba koupelny pro naše uţivatele. Ke kroku vybudovat novou moderní koupelnu jsme přistoupili především proto, ţe přibývá stále více uţivatelů, závislých na pomoci personálu a jedna koupelna ve 4. patře jiţ přestává být dostačující pro velký počet těch, kteří ji vyuţívají. Novou koupelnu ocení především uţivatelé, kteří bydlí ve druhém patře, protoţe nebudou muset být převáţeni kvůli hygieně výtahem aţ do patra čtvrtého. Vybudování nové koupelny je také v souladu s dlouhodobým cílem organizace navýšit počet ošetřovatelských lůţek, která by do budoucna měla být právě ve 2. patře Domova pro seniory. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. První bude dokončena na konci srpna 2011 a na jejím konci bude provozuschopná koupelna s moderní bezbariérovou polohovatelnou vanou s bočním vstupem a s moţností vyuţití masáţního systému v podobě perličkové koupele. Tato vana umoţní našim uţivatelům bezpečný vstup přímo z úrovně ţidle či invalidního vozíku, díky svému vertikálnímu nahýbání pak umoţňuje také pohodlnou koupel vsedě i pro leţícího uţivatele. Ve druhé etapě výstavby, která proběhne aţ v roce 2012, bude vybudován prostorný sprchový kout, který usnadní koupání nejen uţivatelům se zhoršenou pohyblivostí, ale také pečujícímu personálu, protoţe bude skýtat větší prostor pro manipulaci s uţivatelem v případech, kdy prostor koupelny na pokoji jiţ pohodlnou manipulaci neumoţňuje. 21

22 Je samozřejmé, ţe celá přestavba ve druhém patře s sebou ponese také řadu negativ, kterými jsou především zvýšená prašnost a hlučnost. Za tyto komplikace se uţivatelům předem velice omlouváme, ovšem bez nich není moţné stavební práce provádět. Se stavbou samozřejmě souvisí také pohyb cizích osob (dělníků) v prostorách domova. Abychom minimalizovali nepohodlí pro naše uţivatele, stanovil ředitel zařízení pracovní dobu dělníků na časové období od hodin a to pouze ve všední dny. Stavební materiál bude z větší části naváţen ze zahrady, přes balkón pokoje č. 218, a odtud oknem do prostor současné čistící místnosti. A to především proto, abychom co nejvíce minimalizovali pouţívání výtahu stavebními dělníky. Doufáme, ţe stavební práce naruší chod zařízení co moţná nejméně a ţe po tuto dobu budete shovívaví ke všem negativům, která je budou doprovázet. Odměnou Vám bude v září krásná moderní koupelna, kterou nám budou jiná zařízení určitě závidět. 22

23 Noví obyvatelé Domova pro seniory Během měsíce dubna přibyli do našeho domova dva noví obyvatelé 2 ţelvy uhlířské. Jedná se o suchozemské ţelvy, které obývají savany, tropické deštné pralesy a řídké lesy Jiţní Ameriky. Typické jsou pro ni ţluté tečky na krunýři i na černých končetinách. Hlava je černá se ţlutými nebo oranţovými skvrnami. Dorůstají velikosti cm. Největší ţelva byla nalezena v Brazílii a měřila 51,2 cm. Ţelva uhlířská potřebuje prostorné terárium s dostatečně vysokou teplotou (26 28 C) a vlhkostí (90 95 %), čehoţ lze dosáhnout umístěním rostlin do terária. Jako substrát je nejlepší pouţít jemný písek nebo třísky některých listnatých stromů. Ţelva musí mít stále k dispozici velkou misku s vodou a stinná místa k odpočinku. V teráriu by měl být také zdroj světla, tepla a UV záření, kterého by se jí v přírodě dostávalo. Uhlířky by měly být krmeny rostlinami bohatými na vápník (pampelišky, vinné lístky), ovocem (nejlépe jahody, broskev, ananas, mango nebo kiwi), zeleninou, květinami a malým mnoţstvím ţivočišných bílkovin. ZDROJ: 23

24 Příspěvky našich uţivatelů V měsíci květnu se naše řady rozrostly o nového uţivatele, pana Jiřího Procházku. Protoţe pracoval dlouhé roky jako redaktor deníku Rovnost, jeho láska k psaní ho neopustila ni v důchodovém věku a jelikoţ opravdu velice rád píše, doufáme, ţe se stane našim pravidelným přispivatelem. Následující řádky popisují jeho období těsně před nástupem k nám do domova a jeho postřehy z cesty do Ústupu, která byla jeho prvním výletem s námi. M O R A V A po létech mým domovem 1973 začátek anabáze Moravy - setkání s lidmi a s Mařenkou z Plenkovic, s pozdější mojí manţelkou (1976). S ní a její rodinou jsme proţívali šťastné chvíle naplněné láskou Ţivot po roce 2006 nachýlil střelku osudu na váţnější strunu v neřešitelných potíţích Mařenka odešla do věčného tajemství věčnosti a já zůstal samotný, samotinký se svou nevyléčitelnou artrózou. Zůstalo jediné dilema léčba ve zdravotních domovech nebo domovech seniorů; můj domov v Molákové ulici č. 2 osiřel Tu začíná odyssea s domovy důchodců na seznamu se objevilo několik jmen různých domovů Beroun, Blansko, Rebešovice a v té době nejvyhledávanější moderní dům seniorů s velkou kapacitou LETOVICE. Leč, u všech domovů byla jako bonus malá třešinka na dortu velmi dlouhé čekací doby, aţ roční, které měly i Letovice. Naděje se pomalu rozplývaly u některých domovů pro velkou vzdálenost, u jiných pro neúnosnopu finanční zátěţ ale co dokáţe obrněná trpělivost. Nakonec jsme se rozhodli pro hvězdu v domovech seniorů pro Letovice. Vysněný plán v mých představách se splnil. A tak den D nastal. 3. května jsem byl přivítán v překrásné budově domova v Letovicích. Představeni mi byli ti, kteří o mě, mé pohodlí a můj zdravotní stav budou pečovat. Dnes uţ jsem tu déle jak měsíc a ţádná skvrnka na dnech v domově se neobjevila. Celý kolektiv se vzorně 24

25 stará o naše pohodlí, ţaludky i zábavu - nenechává nás v izolaci od venkovního světa zprostředkovává nám různé koncerty, přednášky, zájezdy. Všichni se snaţí, abychom se tu cítili jako doma, aby vše připomínalo domov se vším všudy. V mém povídání není frází, jsme svědky činů jiných, kteří se jimi snaţí přinést radost a pohodu nás všech. A JEDEME Otřepaný povel, který pouţívají hojně vojáci i sportovci, slyší obyvatelé domova velmi často, a to kdyţ ve velkém autobuse doslova namačkaném staršími lidmi a vozíčkáři odjíţdějí na svou pravidelnou trasu za krásami naší vlasti Jejich cestovní zápisník obsahuje mnoho jmen s romantickými názvy cílů, které senioři z Letovic jiţ navštívili Pozoruhodná je však doprava. Vţdy plný autobus, kaţdé sedadlo obsazené, v uličkách vozíky vozíčkářů šikovně sloţené do čtverců a obdélníčků, aby do sebe všechno dobře zapadalo A pak uţ jen povel a autobus se dává do pohybu. V očích cestujících je jiţ jen očekávání z cesty, jejímţ vyvrcholením jsou začátky s novými seznámeními Mě jen napadlo, zda podobný přinejmenším minirekord nejobsazenější autobus je jiţ v Guinessově knize zaznamenán. U nás jsem se o tom zatím nedočetl a ve světě, kdo ví Kdo ví ČLOVĚK A PŘÍRODA sobě souzeni jsou Poeta by to nazval jako by z jedné krve. Příroda jako by byla součástí našeho ţivota coţpak je hodnotnější víc neţ lesní scenérie a toulky v lesních tišinách. Příroda člověka obohacuje novými pocity, nabádá k novým myšlenkám, které staví velkou stavebnici poznání. A tak máme doma co vyprávět a učit dítě, jak chránit, ale i poznávat přírodu jako svého přítele a mít ji rádi. 25

26 Rádi jsme i mezi ţivými zvířátky v jejich přírodním ţivotním prostředí nebo třeba i na zemědělských farmách. A letovičtí senioři to berou opravdu zhurta. Mezi zvířátky jsou jako doma. Jedna taková návštěva byla v květnu navštívenka s koňmi a lamami. Srdečné přivítání bylo okázalé. Matka lama se popásávala na zeleňoučké travičce; zanedlouho, aby jí nebylo smutno, přiběhla celá rodina hlava rodiny a nejmladší přírůstek velmi roztomilý to tvor. Po prohlídce stájí je návštěvníci počastovali šťavnatou mrkvičkou a zeleninou Jak chutnala to věru věřte! Posléze proběhla návštěva stájí s obvyklým ceremoniálem, jakým bylo zachycení krás objektivem fotoaparátů a závěrem skvostná jízda koní na závodišti; a pak jsme i kromě plnokrevníků obdivovali řadu vysokých topolů, které mávali nakonec uţ jen odjíţdějícím seniorům na pozdrav Jiří PROCHÁZKA (pokoj 406) 26

27 Motto závěrem Kaţdé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příleţitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. Hyrum Smith 27

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen

NÁŠ DOMOV Č. 26. duben, květen, červen NÁŠ DOMOV Č. 26 duben, květen, červen 2012 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ DUBEN velikonoční pomlázka - Nové sdružení zdravotně postižených výroba velikonočních vazeb z živých květin velikonoční pomlázka s hrkáním

Více

říjen, listopad, prosinec

říjen, listopad, prosinec NÁŠ DOMOV č. 32 říjen, listopad, prosinec 2013 1 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ ŘÍJEN Mezinárodní den seniorů Týden sociálních služeb s doprovodnými aktivitami Beseda s panem Adamem Wiltchem Stolní společenské

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce 1 Vážení čtenáři, první čtvrtletí roku 2015 právě vstupuje do své poslední třetiny a s tím Vám přinášíme historicky první jarní číslo časopisu Náš Domov. Co v něm najdete? Zavzpomínáme na uplynulý rok;

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU!

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník V., číslo 2., červen 2012 JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Mezi množstvím událostí, jichž jsme byli od

Více

Výročí osvobození Rousínova

Výročí osvobození Rousínova ČERVEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Výročí osvobození Rousínova V den 70. výročí osvobození Rousínova 27. dubna 2015 položili Ing. Jiří Lukášek, starosta a Zdeněk Šedý, místostarosta, věnec

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více