NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p. Milana Hakla - bohosluţba slova v zahradě u altánu (v případě příznivého počasí místo bohosluţby v kapli CSSML) SRPEN - školení poţární ochrany pro uţivatele - turnaj v pétanque - skupinová canisterapie v zahradě u altánu - procházka na zámek v Letovicích s posezením u kávy - výstava jiřin na zámku ve Velkých Opatovicích ZÁŘÍ - výlet na Vísky/do Ţidovského města v Boskovicích - vystoupení p. Hlouškové - břišní tance - turnaj v šipkách - rozloučení s létem s opékáním párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI p. Oldřiška DOBEŠOVÁ, p. Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, p. Svatopluk ŠÁCHA SRPNU p. Jindřiška STRYJOVÁ, p. Bohuslav ODEHNAL, p. Františka KOVÁŘOVÁ ZÁŘÍ p. Blaţena PRUDKÁ, p. Marie KOLÍNKOVÁ, p. Marie GRUNDOVÁ, p. Adéla POSPÍCHALOVÁ, p. Boţena KADERKOVÁ, p. Marie BOČKOVÁ Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, pohodu, spokojenost a především pevné zdraví. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI DUBEN přednáška p. Hamalové - památky Boskovicka Paní Mgr. Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka, nebyla v našem domově poprvé. Jiţ v loňském roce navštívila naše uţivatele se zajímavým vyprávěním a ukázkou děl, která muzeum nabízí ke zhlédnutí v rámci svých výstav. Vedle stálých expozic, vznikl v Boskovickém Muzeu projekt kulturně vzdělávacích aktivit, tzv. derniér. Tento projekt umoţní na závěr výstav těm, kteří nemohou muzeum sami navštívit, tedy především starším lidem v domovech pro seniory či lidem se zdravotním postiţením, shlédnout např. některá díla a vyslechnout zajímavé vyprávění přímo v jejich domovech. Moţnost vyuţít tyto kulturně vzdělávací akce nám byla nabídnuta minulý rok a náš domov ji vyuţil jiţ po několikáté. Tentokrát si paní ředitelka připravila zajímavé vyprávění na téma památky Boskovicka. Vyprávění bylo zaměřeno především na povídání o obchodních stezkách našeho regionu, které dříve umoţňovaly propojení mezi jednotlivými městy a zajišťovaly tak čilý obchodní ruch. Díky promítání přes diaprojektor na zeď měli všichni přítomní moţnost dobře vidět. Věříme, ţe přednáška byla zajímavým zpestřením nabídky kulturních aktivit pro naše uţivatele. Nakonec věnovala paní ředitelka našemu domovu publikaci Významné nemovité památky Boskovic a informační broţuru Architektonické dědictví Boskovicka, které jsou v případě zájmu k dispozici u p. Evy Slezákové či p. Petry Kolínské. 4

5 vystoupení dětí z MŠ Komenského Velmi milou akcí, uspořádanou pro naše uţivatele na počátku měsíce dubna, bylo vystoupení dětí z MŠ Komenského. Ve spolupráci s třídními učitelkami nacvičily děti pásmo písniček a říkadel s tanečním doprovodem, nazvané Rok. Děti ve svém vystoupení představily jednotlivá roční období básničkou či písničkou a celé vystoupení bylo ukončeno velikonoční pomlázkou, která byla milou tečkou této akce. Dětská představení jsou v našem zařízení vţdy příjemným zpestřením všedních dní a kaţdý z nás právě dětem bez mrknutí oka odpustí drobné zaváhání či opomenutí textu velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v reţii Nového sdruţení zdravotně postiţených. Jak jsme v posledních letech zjistili, prostor v jídelně CSSML je pro tuto akci z kapacitních důvodů jiţ pomalu nevyhovující. Letošní rok se zúčastnilo akce mimo cca 30 účinkujících také asi 50 uţivatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou sluţbou. Akci moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z Vás si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, ţe tyto melodie většina z Vás zná a ţe jsou Vaší srdcovou záleţitostí. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako jiţ tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ţeny na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která kaţdoročně pro naše uţivatele peče paní Ing. Konůpková. 5

6 rozdávání velikonočních balíčků s hrkáním Předvelikonoční období u nás v domově vyvrcholilo jako jiţ tradičně pomlázkou, pořádanou samotnými zaměstnanci. Tato akce je doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, tradičním velikonočním hrkáním a pomlázkou. Zkrátka je domov plný lidí a ohromného hluku z hrkaček. Letos poprvé jsme společně s velikonoční pomlázkou vynesli také Moranu, která je zosobněním zimy a jejíţ vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato tradice dle literatury připadá na pátou masopustní neděli, takţe jsme ji nedodrţeli zcela do detailu, ovšem vzhledem k tomu, ţe se tento nový prvek setkal mezi našimi uţivateli s velkým ohlasem, bude nám tento malý prohřešek jistě odpuštěn a stane se nedílnou součástí předvelikonočních tradic v našem domově pálení čarodějnic Jarní tradice byly v CSSML jako jiţ v předchozích letech zakončeny pálením čarodějnic s velmi oblíbeným opékáním špekáčků. Tradiční slet čarodějů a čarodějek posílila čarodějnická mládeţ, takţe o zábavu a bujaré veselí nebyla nouze. K poslechu a dobré náladě nám zahráli pánové z hudební skupiny Veselá Dvojka z Černé Hory. Škoda jen, ţe letos nás od společného veselí vyhnal přicházející déšť. 6

7 KVĚTEN výlet do arboreta Borotín První květnové dny plné sluníčka jakoby lákaly k výletu do přírody. I kdyţ sluneční paprsky nemají začátkem května ještě takovou sílu a všichni jsme se svorně obávali, ţe nám naše plány překazí nepříznivé počasí, náš výlet do Borotína se nakonec uskutečnil. Přesto, ţe v době naší návštěvy jiţ byla většina květin odkvetlá, procházka v parku na čerstvém vzduchu vlila všem přítomným do ţil optimismus a dobrou náladu návštěva Městského klubu důchodců Letovice Květnová návštěva Městského klubu důchodců byla jednou z těch menších neplánovaných akcí, které o to víc potěší naše uţivatele. Při příleţitosti 30. výročí zaloţení Městského klubu důchodců v Letovicích pořádali jeho členové 4. května v prostorách klubu Den otevřených dveří. Pozvánku na tuto akci obdrţel také náš pan ředitel. Řada našich uţivatelů společná setkání Klubu dříve navštěvovala, účastnila se různých společných akcí a výletů. Proto jsme předpokládali, ţe se nápad uskutečnit návštěvu při příleţitosti dne otevřených dveří setká s pozitivním ohlasem. Setkání se účastnilo pouze 6 uţivatelů, protoţe k dispozici byly jen dvě osobní auta, ovšem radost, kterou jim setkání s bývalými přáteli udělalo, byla opravdu veliká. V očích některých se dokonce objevily slzy dojetí, některé z přátel jiţ mnozí neviděli dlouhé měsíce či roky. Během návštěvy se tak zrodil nápad pozvat členy Klubu k nám do CSSML. Po dohodě s panem ředitelem, dáváme tedy našim uţivatelům ke zváţení moţnost pozvat a pohostit členy Klubu důchodců a bývalé přátele tady u nás v CSSML tak, aby setkání mohlo proběhnout pro širší okruh našich uţivatelů. 7

8 vystoupení dětí z DDM Boskovice Slečnu Ludmilu Bártíkovou někteří z našich uţivatelů znají z domova jako dobrovolníka, který svou prací naplňuje a zpříjemňuje jejich volný čas. Proto kdyţ přišla s nabídkou uspořádat pro naše uţivatele absolventský koncert dětí ze ZUŠ Boskovice, které sama vyučuje hře na klávesy, neváhali jsme její nabídku přijmout. Děti si pro nás připravily pásmo klasických skladeb, ale i skladeb modernějších a filmových písní. Přesto, ţe na některých byla znát mírná nervozita vystoupení před tak velkým publikem, zvládli nakonec všichni svoje vystoupení velice dobře a za svoje výkony byli odměněni velkým potleskem Brťovská šestka Při příleţitosti 60. výročí zaloţení ZUŠ Letovice a 40. výročí zaloţení dechového orchestru ZUŠ Letovice uspořádal Klub přátel ZUŠ ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Letovice na Zámku v Letovicích ve dnech 14. a Mezinárodní festival dechových orchestrů Letovice Na festivalu vystoupilo ve dvou dnech 24 orchestrů, z toho 4 zahraniční a to ze Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Festival probíhal ve velkém sále jízdárny na Zámku v Letovicích a zúčastnili se ho také významné osobnosti z regionu. Záštitu nad celým festivalem si přebral Mgr. Bc. Václav Boţek, náměstek hejtmana JMK, a dále starosta města Letovice, pan Vladimír Stejskal. Do Letovic se sjelo neuvěřitelných osm set muzikantů a v prostorách zámecké jízdárny si tak o víkendu v polovině května publikum vychutnalo řadu koncertů jednotlivých orchestrů. Přijely orchestry, 8

9 které hrají v okolí Letovic, ve kterých působí řada hudebníků, které ZUŠ Letovice vychovala. Nechyběli ani velké orchestry třeba z Prostějova či Zábřehu. Přijely i kapely ze zahraničí. Muzikanti naservírovali publiku v zámecké jízdárně lidovou muziku, folklór, klasiku, taneční, muzikálovou a filmovou hudbu či sloţité symfonické skladby. Zdroj: Kdyţ přišla nabídka ze strany starosty Letovic, pana Vladimíra Stejskala, na uspořádání koncertu také pro naše uţivatele, nemohli jsme ji odmítnout. V neděli proběhl v jídelně CSSML koncert Brťovské šestky, který se setkal s velkým ohlasem u našich uţivatelů. Přesto, ţe šlo o víkendovou akci, která u nás nebývá zvykem, jídelna domova byla naplněna k prasknutí. Všichni přítomní si podupávali do rytmu, společně s muzikanty si broukali známé písně a celkově se vytvořila báječná atmosféra. Ve tvářích všech bylo viditelné, ţe jim koncert udělal ohromnou radost, především proto, ţe dechová hudba je jejich srdcovou záleţitostí. Velký dík patří touto cestou všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, ale také všem, kteří přišli do práce i v neděli jen proto, aby svým uţivatelům udělali radost a zpříjemnili jednu z květnových nedělí vystoupení dětí ze souboru Jakubáček z Boskovic Jako jiţ tradičně si pro nás děti z boskovského souboru Jakubáček připravily pohádkové představení, tentokrát si secvičily pohádku O dvanácti měsíčkách. Krásné představení doprovázené zpěvem a doplněné o pěkné kostýmy udělalo radost nejen našim uţivatelům, ale také všem přítomným přihlíţejícím. Na nějaké další představení se budeme všichni jistě těšit a děti z Boskovic mezi námi opět rádi přivítáme. 9

10 vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice Vystoupení dětí ze ZUŠ Boskovice tentokrát neproběhlo v reţii a pod vedením pana učitele Pečinky, ovšem ani jména paní učitelky Bočkové a pana učitele Mifka nejsou našim uţivatelům neznámá. Pod vedením pana učitele Mifka vystoupili a zahráli nám jeho ţáci na harmoniky. Malé harmonikáře vystřídaly kočičky pod vedením paní učitelky Bočkové, které si pro naše uţivatele připravily pásmo písní s tanečním doprovodem. Vystoupení dětí vytvořilo v domově opět příjemnou atmosféru a zpříjemnilo našim uţivatelům jeden z dalších všedních dní prodejní výstava výrobků našich uţivatelů Koncem května a počátkem června probíhala v přízemních prostorách CSSML prodejní výstava výrobků našich uţivatelů. K mání byla řada obrázků z koření, pletené košíky, dózičky na štětce, výrobky z keramiky, vyšívané dečky a další drobné předměty. O výrobky byl jako vţdy velký zájem, řada věcí byla zamluvena ještě dříve, neţ se kdokoliv další stihnul rozkoukat. Velký zájem byl také o věci neprodejné, samozřejmě k lítosti zájemců. Téměř většina vystavovaných věcí našla své nové majitele, coţ samozřejmě musí potěšit jejich tvůrce. Řada výrobků ve volnočasových aktivitách vzniká z darovaných materiálů, některé také z materiálů určených na vyhození. Šikovné ruce našich uţivatelů s nimi ovšem dokáţou nevídané věci. Výtěţek z prodeje bude jako vţdy pouţit na nákup materiálu pro další výrobu. 10

11 ČERVEN výlet na farmu z Ústupu Farmu paní Okáčové z Ústupu netřeba našim čtenářům dlouze představovat. Svoje jméno - Farma u lamáka nedostala jen tak náhodou. Vděčí za něj dvěma svým obyvatelům lamákovi Vilíkovi a lamí slečně Vendulce. Výlet do Ústupu jsme prozatím absolvovali pouze jednou, další plánované cesty tímto směrem nám vţdycky pokazilo nepříznivé počasí. Přesto, ţe i tentokrát byly naše zraky upřeny na nebe a na obrazovku počítače, kde jsme sledovali bedlivě vývoj bouřek nad ČR, výlet do Ústupu se nakonec podařilo zrealizovat a nepřízeň počasí nás potrápila vlastně aţ na jeho samém konci, kdy jsme mezi kapkami deště nastupovali do autobusu. Výlet byl tentokrát naplánován na odpolední hodinu. Premiéru u nás měl tento den také nový autobus vybavený plošinou pro vozíčkáře, coţ usnadnilo především muţským kolegům manipulaci s vozíky a nástup uţivatelů, kteří jsou více závislí na pomoci personálu. V Ústupu čekalo naše uţivatele mimo jiţ známých obyvatel farmy také milé překvapení v podobě menšího občerstvení s opečenými párky. Po prohlídce stájí měli všichni přítomní moţnost nakrmit lamí obyvatele připravenou mrkví a jablky, pohladit hebkou lamí srst a shlédnout umění jízdy na koni. I přes nepřízeň počasí a déšť v závěru výletu nemohlo nic pokazit krásné záţitky z odpoledne stráveného na venkově. 11

12 Šikovné ruce našich seniorů 17. června 2011 proběhlo jako jiţ tradičně na Výstavišti v Lysé nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, kterého se účastnili také vybraní uţivatelé z našeho domova. Vzhledem k náročnosti cesty, která trvá více neţ dvě hodiny, byli vybráni ti, kteří se na takto náročnou cestu cítili dobře po zdravotní stránce. Letos se slavnostního vyhlášení zúčastnily paní Fabičovicová a paní Chmelařová. Soutěţ Šikovné ruce našich seniorů je nedílnou součástí výstavy Senior Handicap: aktivní ţivot, kterou pořádá pod záštitou Středočeského kraje Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady. A zájem veřejnosti, ale také vystavovatelů, o výstavu rok od roku roste. Výstavu si oblíbili lidé všech věkových kategorií. Výstava je především o síle a odhodlání překonávat překáţky a ţít plnohodnotný ţivot navzdory postiţení či vyššímu věku a právě tímto dokáţe oslovit úplně kaţdého. Slavnostní vyhodnocení v Lysé bylo opět doprovázeno bohatým kulturním programem, který letošní rok uváděl herec a moderátor Eduard Hrubeš. Mezi jednotlivými vstupy zahrála k poslechu malá dechovka Lidovka pod vedením Jaroslava Trnky, jako host vystoupil známý zpěvák lidových písní Joţka Šmukař. Další známou osobností, se kterou si naše uţivatelky mohly dokonce potřást rukou, byl herec Jiří Krytinář. Vedle slavnostního vyhlášení soutěţe si přítomné dámy prohlédly také výstavu květinových expozic, která také skýtala skutečně krásnou podívanou. Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo opět několik výrobků, na jejichţ vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Vzhledem ke stále větší popularitě této soutěţe, byla konkurence v letošním XII. ročníku skutečně 12

13 obrovská. Jako jiţ v minulých letech, také letos neměla porota vůbec jednoduchý úkol vybrat z tak velkého počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uţivatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení, kterou sami uţivatelé nazvali Vesnička má středisková. Vznikla jako jejich společné dílo. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uţivatelé dárkový koš, kosmetický balíček, odznak s logem výstavy a pamětní list, který tvůrcům předal slavnostně pan ředitel a který bude zaujímat čestné místo mezi ostatními oceněními. Všem, díky kterým se náš domov můţe účastnit těchto soutěţí, bychom touto cestou rádi poděkovali a k jejich ocenění velmi gratulujeme. Poděkování patří také našim pracovnicím pro volnočasové aktivity, paní Evě Slezákové a paní Petře Kolínské za jejich nápaditost a trpělivost. Do další práce přejeme všem hodně úspěchů vystoupení hudební kapely 7 Teens Letovskou skupinu 7 Pumprdlíků jsme u nás v domově přivítali vůbec poprvé. Jejich vystoupení nás v ukázce na internetu zaujalo natolik, ţe jsme se rozhodly s bývalou kolegyní pozvat je k nám do domova. Jednání o termínu probíhala v podstatě od loňského září a aţ teprve nyní se nám podařilo vystoupení zorganizovat. A je nutno dodat, ţe jsme se toho s kolegyní také trošku obávaly, protoţe ukázky na internetu nebyly mírně řečeno úplně šálek kávy pro naše uţivatele. Rozhodně neskýtaly nic ve stylu dechovky či něčeho podobného, ale protoţe jsme zjistily, ţe skupina hraje také klidnější skladby, rozhodly jsme se to risknout. A snad se nám náš risk nakonec vyplatil. Nápad zaloţit hudební skupinu se zrodil na podzim roku Od roku 2006 působil na ZUŠ Letovice pan učitel Lavička z brněnské 13

14 konzervatoře, který vyučoval některé pozdější členy skupiny sólovému zpěvu. K názvu skupiny 7 Pumprdlíků je na internetu uvedeno: únor 2008 Pan učitel nás z legrace nazval pumprdlíky. To jsme ještě netušili, ţe nám tohle jméno přišije jako název kapely. Kdyţ prý existovala Sněhurka a sedm trpaslíků, proč by nemohla existovat i Lavička a sedm pumprdlíků? zdroj: Jak jiţ z názvu vyplývá, skupinu tvoří sedm dětí, dnes jiţ teenagerů (mladiství, puberťák). Protoţe děti od začátku působení kapely poněkud dospěly a vyrostly, od 1. června 2011 zvolila skupina nový název - 7 Teens. Vystoupení v našem domově byla pro skupinu velká zatěţkávací zkouška poprvé hrála bez aparatury, jen s akustickou kytarou, houslemi a flétnou. Přesto, ţe moderování pana Lavičky by bylo bývalo vhodnější s mikrofonem, věříme, ţe samotnou hudební produkci bylo slyšet dobře a ţe jste nakonec byli s výběrem kulturního programu spokojeni krajské kolo v pétanque v Brně Ve středu se sportovní tým našich uţivatelů, ve sloţení p. Chmelařová, p. Fabičovicová, p. Tomanová a p. Švec, zúčastnil krajského kola soutěţního klání v pétanque. Do krajského kola se přihlásilo celkem 10 soutěţních druţstev, která byla rozlosována do 2 skupin. Vítěz kaţdé skupiny se následně účastní celorepublikového finálového kola ve Zlíně Zázemí pro turnaj poskytly 2 brněnské Domovy pro seniory - DpS Okruţní, Brno - Lesná a DpS Podpěrova, Brno - Medlánky. Jako jiţ loňský rok se hrálo 14

15 na písku, coţ poněkud ztěţuje pozici našemu týmu, protoţe trénuje na trávě. Ale i přesto, ţe naši sportovci nemají proti jiným příliš natrénováno, získali za svoji snahu krásné čtvrté místo, o které se dělili s týmem z Domova pro seniory Koniklecova Brno. Tímto patří všem, kteří náš domov reprezentovali, velký dík. A poděkování patří také trenérům (respektive trenérkám ) - p. Petře Kolínské a p. Evě Slezákové, které s našimi uţivateli nejen trénují, ale zajistili jim během této akce také doprovod, potřebné pohodlí a servis II. ročník SENIOR léto Boskovice Dne jsme se po obědě vydali na cestu do domova pro seniory v Boskovicích, který pořádal II. ročník SENIOR léta, letos spojený s oslavami 20. výročí vzniku MSSS Boskovice. Celá akce se odehrávala na zahradě domova. Zaměstnanci jednotlivých oddělení si pro diváky z řad seniorů i dětí připravili celkem 4 pohádky. O jaké pohádky se jednalo, to se můţete pokusit uhodnout podle níţe uvedených obrázků. Po odehraných pohádkách navštívily zahradu domova dvě babičky babička Hádanka a babička Lízinka. Babička Hádanka pokládala různé hádanky, na které především děti pohotově odpovídaly. Odměnou za to jim bylo lízátko od babičky Lízinky. Úţasným záţitkem bylo také vypouštění balónků přání. Dotázané děti a dva naši uţivatelé se s ostatními podělili o svá přání. Poté jsme upřeli svůj zrak na nebe, kde spousta vypuštěných balónků stoupala výš a výš, aţ nám úplně zmizela z dohledu. V závěru pak při poslechu hudby následovalo občerstvení, kdy jsme si pochutnávali na dobrotách připravených přímo z kuchyně domova. Na 15

16 závěr předal náš pan ředitel boskovskému domovu keramickou plastiku Slunce, která byla společným dílem našich uţivatelů a která bude nyní zaujímat čestné místo v prostorách domova v Boskovicích. Poznáte, jaké pohádky jsme shlédli? 1. Pohádka o B _ i 2. Pohádka o k _ ch 3. 16

17 Pohádka o v é ř ě 4. Pohádka o K k a V _ a 17

18 společné předprázdninové posezení s hudbou Poslední červnový den naší plánované akci příliš nepřál pro nepřízeň počasí jsme museli předprázdninové posezení s hudbou přesunout ze zahrady do jídelny. K poslechu nám hrála Veselá dvojka z Černé Hory, která nám uţ podruhé přivezla déšť, ale ne špatnou náladu. V jídelně hráli harmonikáři o sto šest a z tváří hojného počtu uţivatelů byla patrná spokojenost. Uţivatelé si pobrukovali známé melodie a pohupovali se do rytmu. Dle libosti se mohli občerstvit kávou, pivem či limonádou a k tomu přikusovat slané dobroty. O přestávce proběhlo předávání připravované tomboly 29 cen v podobě různých balíčků sloţených z pochutin, zápisníků a hrnečků nebyly cenami velkými, ale potěšily kaţdého výherce. Po předání výher pan ředitel veřejně poděkoval zástupcům našeho domova, kteří se účastnili krajského kola v pétanque v Brně. Dále vyslovil díky 12ti tvůrcům keramické vesničky oceněné v Lysé nad Labem. Všichni tvůrci byli obdarováni květinou, odznakem a pamětním listem. Veselá dvojka dohrála po 16 hodině a na uţivatele poté čekala večeře v podobě obloţeného talíře. 18

19 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Červenec Svatá Anna chladna z rána. Kdyţ dne ubývá, horka přibývá. Kdyţ prší na svatého Prokopa, zmokne kaţdá kopa. Srpen Kdyţ o svatém Vavřinci svítí, budem dobré víno míti. Kdyţ je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. Září Kdyţ je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Svatý Václav zavírá zem. Zdroj: 19

20 Aktuality a novinky Koncem měsíce dubna odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice paní Petra Ječná. O pohlaví miminka se vedly v našem domově dlouhé diskuse a skoro to vypadalo, ţe tu budeme nuceni zřídit sázkovou kancelář. Své sázky uzavírali nejen uţivatelé, ale také zaměstnanci CSSML po poledni bylo pohlaví miminka všem odhaleno. Na svět přišel kluk jako buk g a 49 cm, který dostal jméno Ondřej. Maminka i miminko jsou v pořádku a touto cestou jim oběma přejeme hodně zdraví a pohody. 20

21 Výstavba nové koupelny ve 2. patře Jak jiţ víte předběţně z nástěnek, v letních měsících, v období od , bude v prostorách CSSML, konkrétně ve druhém patře Domova pro seniory, probíhat výstavba koupelny pro naše uţivatele. Ke kroku vybudovat novou moderní koupelnu jsme přistoupili především proto, ţe přibývá stále více uţivatelů, závislých na pomoci personálu a jedna koupelna ve 4. patře jiţ přestává být dostačující pro velký počet těch, kteří ji vyuţívají. Novou koupelnu ocení především uţivatelé, kteří bydlí ve druhém patře, protoţe nebudou muset být převáţeni kvůli hygieně výtahem aţ do patra čtvrtého. Vybudování nové koupelny je také v souladu s dlouhodobým cílem organizace navýšit počet ošetřovatelských lůţek, která by do budoucna měla být právě ve 2. patře Domova pro seniory. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. První bude dokončena na konci srpna 2011 a na jejím konci bude provozuschopná koupelna s moderní bezbariérovou polohovatelnou vanou s bočním vstupem a s moţností vyuţití masáţního systému v podobě perličkové koupele. Tato vana umoţní našim uţivatelům bezpečný vstup přímo z úrovně ţidle či invalidního vozíku, díky svému vertikálnímu nahýbání pak umoţňuje také pohodlnou koupel vsedě i pro leţícího uţivatele. Ve druhé etapě výstavby, která proběhne aţ v roce 2012, bude vybudován prostorný sprchový kout, který usnadní koupání nejen uţivatelům se zhoršenou pohyblivostí, ale také pečujícímu personálu, protoţe bude skýtat větší prostor pro manipulaci s uţivatelem v případech, kdy prostor koupelny na pokoji jiţ pohodlnou manipulaci neumoţňuje. 21

22 Je samozřejmé, ţe celá přestavba ve druhém patře s sebou ponese také řadu negativ, kterými jsou především zvýšená prašnost a hlučnost. Za tyto komplikace se uţivatelům předem velice omlouváme, ovšem bez nich není moţné stavební práce provádět. Se stavbou samozřejmě souvisí také pohyb cizích osob (dělníků) v prostorách domova. Abychom minimalizovali nepohodlí pro naše uţivatele, stanovil ředitel zařízení pracovní dobu dělníků na časové období od hodin a to pouze ve všední dny. Stavební materiál bude z větší části naváţen ze zahrady, přes balkón pokoje č. 218, a odtud oknem do prostor současné čistící místnosti. A to především proto, abychom co nejvíce minimalizovali pouţívání výtahu stavebními dělníky. Doufáme, ţe stavební práce naruší chod zařízení co moţná nejméně a ţe po tuto dobu budete shovívaví ke všem negativům, která je budou doprovázet. Odměnou Vám bude v září krásná moderní koupelna, kterou nám budou jiná zařízení určitě závidět. 22

23 Noví obyvatelé Domova pro seniory Během měsíce dubna přibyli do našeho domova dva noví obyvatelé 2 ţelvy uhlířské. Jedná se o suchozemské ţelvy, které obývají savany, tropické deštné pralesy a řídké lesy Jiţní Ameriky. Typické jsou pro ni ţluté tečky na krunýři i na černých končetinách. Hlava je černá se ţlutými nebo oranţovými skvrnami. Dorůstají velikosti cm. Největší ţelva byla nalezena v Brazílii a měřila 51,2 cm. Ţelva uhlířská potřebuje prostorné terárium s dostatečně vysokou teplotou (26 28 C) a vlhkostí (90 95 %), čehoţ lze dosáhnout umístěním rostlin do terária. Jako substrát je nejlepší pouţít jemný písek nebo třísky některých listnatých stromů. Ţelva musí mít stále k dispozici velkou misku s vodou a stinná místa k odpočinku. V teráriu by měl být také zdroj světla, tepla a UV záření, kterého by se jí v přírodě dostávalo. Uhlířky by měly být krmeny rostlinami bohatými na vápník (pampelišky, vinné lístky), ovocem (nejlépe jahody, broskev, ananas, mango nebo kiwi), zeleninou, květinami a malým mnoţstvím ţivočišných bílkovin. ZDROJ: 23

24 Příspěvky našich uţivatelů V měsíci květnu se naše řady rozrostly o nového uţivatele, pana Jiřího Procházku. Protoţe pracoval dlouhé roky jako redaktor deníku Rovnost, jeho láska k psaní ho neopustila ni v důchodovém věku a jelikoţ opravdu velice rád píše, doufáme, ţe se stane našim pravidelným přispivatelem. Následující řádky popisují jeho období těsně před nástupem k nám do domova a jeho postřehy z cesty do Ústupu, která byla jeho prvním výletem s námi. M O R A V A po létech mým domovem 1973 začátek anabáze Moravy - setkání s lidmi a s Mařenkou z Plenkovic, s pozdější mojí manţelkou (1976). S ní a její rodinou jsme proţívali šťastné chvíle naplněné láskou Ţivot po roce 2006 nachýlil střelku osudu na váţnější strunu v neřešitelných potíţích Mařenka odešla do věčného tajemství věčnosti a já zůstal samotný, samotinký se svou nevyléčitelnou artrózou. Zůstalo jediné dilema léčba ve zdravotních domovech nebo domovech seniorů; můj domov v Molákové ulici č. 2 osiřel Tu začíná odyssea s domovy důchodců na seznamu se objevilo několik jmen různých domovů Beroun, Blansko, Rebešovice a v té době nejvyhledávanější moderní dům seniorů s velkou kapacitou LETOVICE. Leč, u všech domovů byla jako bonus malá třešinka na dortu velmi dlouhé čekací doby, aţ roční, které měly i Letovice. Naděje se pomalu rozplývaly u některých domovů pro velkou vzdálenost, u jiných pro neúnosnopu finanční zátěţ ale co dokáţe obrněná trpělivost. Nakonec jsme se rozhodli pro hvězdu v domovech seniorů pro Letovice. Vysněný plán v mých představách se splnil. A tak den D nastal. 3. května jsem byl přivítán v překrásné budově domova v Letovicích. Představeni mi byli ti, kteří o mě, mé pohodlí a můj zdravotní stav budou pečovat. Dnes uţ jsem tu déle jak měsíc a ţádná skvrnka na dnech v domově se neobjevila. Celý kolektiv se vzorně 24

25 stará o naše pohodlí, ţaludky i zábavu - nenechává nás v izolaci od venkovního světa zprostředkovává nám různé koncerty, přednášky, zájezdy. Všichni se snaţí, abychom se tu cítili jako doma, aby vše připomínalo domov se vším všudy. V mém povídání není frází, jsme svědky činů jiných, kteří se jimi snaţí přinést radost a pohodu nás všech. A JEDEME Otřepaný povel, který pouţívají hojně vojáci i sportovci, slyší obyvatelé domova velmi často, a to kdyţ ve velkém autobuse doslova namačkaném staršími lidmi a vozíčkáři odjíţdějí na svou pravidelnou trasu za krásami naší vlasti Jejich cestovní zápisník obsahuje mnoho jmen s romantickými názvy cílů, které senioři z Letovic jiţ navštívili Pozoruhodná je však doprava. Vţdy plný autobus, kaţdé sedadlo obsazené, v uličkách vozíky vozíčkářů šikovně sloţené do čtverců a obdélníčků, aby do sebe všechno dobře zapadalo A pak uţ jen povel a autobus se dává do pohybu. V očích cestujících je jiţ jen očekávání z cesty, jejímţ vyvrcholením jsou začátky s novými seznámeními Mě jen napadlo, zda podobný přinejmenším minirekord nejobsazenější autobus je jiţ v Guinessově knize zaznamenán. U nás jsem se o tom zatím nedočetl a ve světě, kdo ví Kdo ví ČLOVĚK A PŘÍRODA sobě souzeni jsou Poeta by to nazval jako by z jedné krve. Příroda jako by byla součástí našeho ţivota coţpak je hodnotnější víc neţ lesní scenérie a toulky v lesních tišinách. Příroda člověka obohacuje novými pocity, nabádá k novým myšlenkám, které staví velkou stavebnici poznání. A tak máme doma co vyprávět a učit dítě, jak chránit, ale i poznávat přírodu jako svého přítele a mít ji rádi. 25

26 Rádi jsme i mezi ţivými zvířátky v jejich přírodním ţivotním prostředí nebo třeba i na zemědělských farmách. A letovičtí senioři to berou opravdu zhurta. Mezi zvířátky jsou jako doma. Jedna taková návštěva byla v květnu navštívenka s koňmi a lamami. Srdečné přivítání bylo okázalé. Matka lama se popásávala na zeleňoučké travičce; zanedlouho, aby jí nebylo smutno, přiběhla celá rodina hlava rodiny a nejmladší přírůstek velmi roztomilý to tvor. Po prohlídce stájí je návštěvníci počastovali šťavnatou mrkvičkou a zeleninou Jak chutnala to věru věřte! Posléze proběhla návštěva stájí s obvyklým ceremoniálem, jakým bylo zachycení krás objektivem fotoaparátů a závěrem skvostná jízda koní na závodišti; a pak jsme i kromě plnokrevníků obdivovali řadu vysokých topolů, které mávali nakonec uţ jen odjíţdějícím seniorům na pozdrav Jiří PROCHÁZKA (pokoj 406) 26

27 Motto závěrem Kaţdé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příleţitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. Hyrum Smith 27

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu.

Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. Kulturní a jiné akce KSŘ v roce 2014 prezentuje Ing. Mária Szitányiová a Ing. Alois Řezník, garant pro kulturu. V měsíci lednu jsme slavnostně zahájili rok 2014 za účastí zástupce CSZS ŘEPY a chutnaly

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více