NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p. Milana Hakla - bohosluţba slova v zahradě u altánu (v případě příznivého počasí místo bohosluţby v kapli CSSML) SRPEN - školení poţární ochrany pro uţivatele - turnaj v pétanque - skupinová canisterapie v zahradě u altánu - procházka na zámek v Letovicích s posezením u kávy - výstava jiřin na zámku ve Velkých Opatovicích ZÁŘÍ - výlet na Vísky/do Ţidovského města v Boskovicích - vystoupení p. Hlouškové - břišní tance - turnaj v šipkách - rozloučení s létem s opékáním párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI p. Oldřiška DOBEŠOVÁ, p. Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, p. Svatopluk ŠÁCHA SRPNU p. Jindřiška STRYJOVÁ, p. Bohuslav ODEHNAL, p. Františka KOVÁŘOVÁ ZÁŘÍ p. Blaţena PRUDKÁ, p. Marie KOLÍNKOVÁ, p. Marie GRUNDOVÁ, p. Adéla POSPÍCHALOVÁ, p. Boţena KADERKOVÁ, p. Marie BOČKOVÁ Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, pohodu, spokojenost a především pevné zdraví. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI DUBEN přednáška p. Hamalové - památky Boskovicka Paní Mgr. Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka, nebyla v našem domově poprvé. Jiţ v loňském roce navštívila naše uţivatele se zajímavým vyprávěním a ukázkou děl, která muzeum nabízí ke zhlédnutí v rámci svých výstav. Vedle stálých expozic, vznikl v Boskovickém Muzeu projekt kulturně vzdělávacích aktivit, tzv. derniér. Tento projekt umoţní na závěr výstav těm, kteří nemohou muzeum sami navštívit, tedy především starším lidem v domovech pro seniory či lidem se zdravotním postiţením, shlédnout např. některá díla a vyslechnout zajímavé vyprávění přímo v jejich domovech. Moţnost vyuţít tyto kulturně vzdělávací akce nám byla nabídnuta minulý rok a náš domov ji vyuţil jiţ po několikáté. Tentokrát si paní ředitelka připravila zajímavé vyprávění na téma památky Boskovicka. Vyprávění bylo zaměřeno především na povídání o obchodních stezkách našeho regionu, které dříve umoţňovaly propojení mezi jednotlivými městy a zajišťovaly tak čilý obchodní ruch. Díky promítání přes diaprojektor na zeď měli všichni přítomní moţnost dobře vidět. Věříme, ţe přednáška byla zajímavým zpestřením nabídky kulturních aktivit pro naše uţivatele. Nakonec věnovala paní ředitelka našemu domovu publikaci Významné nemovité památky Boskovic a informační broţuru Architektonické dědictví Boskovicka, které jsou v případě zájmu k dispozici u p. Evy Slezákové či p. Petry Kolínské. 4

5 vystoupení dětí z MŠ Komenského Velmi milou akcí, uspořádanou pro naše uţivatele na počátku měsíce dubna, bylo vystoupení dětí z MŠ Komenského. Ve spolupráci s třídními učitelkami nacvičily děti pásmo písniček a říkadel s tanečním doprovodem, nazvané Rok. Děti ve svém vystoupení představily jednotlivá roční období básničkou či písničkou a celé vystoupení bylo ukončeno velikonoční pomlázkou, která byla milou tečkou této akce. Dětská představení jsou v našem zařízení vţdy příjemným zpestřením všedních dní a kaţdý z nás právě dětem bez mrknutí oka odpustí drobné zaváhání či opomenutí textu velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v reţii Nového sdruţení zdravotně postiţených. Jak jsme v posledních letech zjistili, prostor v jídelně CSSML je pro tuto akci z kapacitních důvodů jiţ pomalu nevyhovující. Letošní rok se zúčastnilo akce mimo cca 30 účinkujících také asi 50 uţivatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou sluţbou. Akci moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z Vás si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, ţe tyto melodie většina z Vás zná a ţe jsou Vaší srdcovou záleţitostí. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako jiţ tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ţeny na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která kaţdoročně pro naše uţivatele peče paní Ing. Konůpková. 5

6 rozdávání velikonočních balíčků s hrkáním Předvelikonoční období u nás v domově vyvrcholilo jako jiţ tradičně pomlázkou, pořádanou samotnými zaměstnanci. Tato akce je doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, tradičním velikonočním hrkáním a pomlázkou. Zkrátka je domov plný lidí a ohromného hluku z hrkaček. Letos poprvé jsme společně s velikonoční pomlázkou vynesli také Moranu, která je zosobněním zimy a jejíţ vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato tradice dle literatury připadá na pátou masopustní neděli, takţe jsme ji nedodrţeli zcela do detailu, ovšem vzhledem k tomu, ţe se tento nový prvek setkal mezi našimi uţivateli s velkým ohlasem, bude nám tento malý prohřešek jistě odpuštěn a stane se nedílnou součástí předvelikonočních tradic v našem domově pálení čarodějnic Jarní tradice byly v CSSML jako jiţ v předchozích letech zakončeny pálením čarodějnic s velmi oblíbeným opékáním špekáčků. Tradiční slet čarodějů a čarodějek posílila čarodějnická mládeţ, takţe o zábavu a bujaré veselí nebyla nouze. K poslechu a dobré náladě nám zahráli pánové z hudební skupiny Veselá Dvojka z Černé Hory. Škoda jen, ţe letos nás od společného veselí vyhnal přicházející déšť. 6

7 KVĚTEN výlet do arboreta Borotín První květnové dny plné sluníčka jakoby lákaly k výletu do přírody. I kdyţ sluneční paprsky nemají začátkem května ještě takovou sílu a všichni jsme se svorně obávali, ţe nám naše plány překazí nepříznivé počasí, náš výlet do Borotína se nakonec uskutečnil. Přesto, ţe v době naší návštěvy jiţ byla většina květin odkvetlá, procházka v parku na čerstvém vzduchu vlila všem přítomným do ţil optimismus a dobrou náladu návštěva Městského klubu důchodců Letovice Květnová návštěva Městského klubu důchodců byla jednou z těch menších neplánovaných akcí, které o to víc potěší naše uţivatele. Při příleţitosti 30. výročí zaloţení Městského klubu důchodců v Letovicích pořádali jeho členové 4. května v prostorách klubu Den otevřených dveří. Pozvánku na tuto akci obdrţel také náš pan ředitel. Řada našich uţivatelů společná setkání Klubu dříve navštěvovala, účastnila se různých společných akcí a výletů. Proto jsme předpokládali, ţe se nápad uskutečnit návštěvu při příleţitosti dne otevřených dveří setká s pozitivním ohlasem. Setkání se účastnilo pouze 6 uţivatelů, protoţe k dispozici byly jen dvě osobní auta, ovšem radost, kterou jim setkání s bývalými přáteli udělalo, byla opravdu veliká. V očích některých se dokonce objevily slzy dojetí, některé z přátel jiţ mnozí neviděli dlouhé měsíce či roky. Během návštěvy se tak zrodil nápad pozvat členy Klubu k nám do CSSML. Po dohodě s panem ředitelem, dáváme tedy našim uţivatelům ke zváţení moţnost pozvat a pohostit členy Klubu důchodců a bývalé přátele tady u nás v CSSML tak, aby setkání mohlo proběhnout pro širší okruh našich uţivatelů. 7

8 vystoupení dětí z DDM Boskovice Slečnu Ludmilu Bártíkovou někteří z našich uţivatelů znají z domova jako dobrovolníka, který svou prací naplňuje a zpříjemňuje jejich volný čas. Proto kdyţ přišla s nabídkou uspořádat pro naše uţivatele absolventský koncert dětí ze ZUŠ Boskovice, které sama vyučuje hře na klávesy, neváhali jsme její nabídku přijmout. Děti si pro nás připravily pásmo klasických skladeb, ale i skladeb modernějších a filmových písní. Přesto, ţe na některých byla znát mírná nervozita vystoupení před tak velkým publikem, zvládli nakonec všichni svoje vystoupení velice dobře a za svoje výkony byli odměněni velkým potleskem Brťovská šestka Při příleţitosti 60. výročí zaloţení ZUŠ Letovice a 40. výročí zaloţení dechového orchestru ZUŠ Letovice uspořádal Klub přátel ZUŠ ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Letovice na Zámku v Letovicích ve dnech 14. a Mezinárodní festival dechových orchestrů Letovice Na festivalu vystoupilo ve dvou dnech 24 orchestrů, z toho 4 zahraniční a to ze Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Festival probíhal ve velkém sále jízdárny na Zámku v Letovicích a zúčastnili se ho také významné osobnosti z regionu. Záštitu nad celým festivalem si přebral Mgr. Bc. Václav Boţek, náměstek hejtmana JMK, a dále starosta města Letovice, pan Vladimír Stejskal. Do Letovic se sjelo neuvěřitelných osm set muzikantů a v prostorách zámecké jízdárny si tak o víkendu v polovině května publikum vychutnalo řadu koncertů jednotlivých orchestrů. Přijely orchestry, 8

9 které hrají v okolí Letovic, ve kterých působí řada hudebníků, které ZUŠ Letovice vychovala. Nechyběli ani velké orchestry třeba z Prostějova či Zábřehu. Přijely i kapely ze zahraničí. Muzikanti naservírovali publiku v zámecké jízdárně lidovou muziku, folklór, klasiku, taneční, muzikálovou a filmovou hudbu či sloţité symfonické skladby. Zdroj: Kdyţ přišla nabídka ze strany starosty Letovic, pana Vladimíra Stejskala, na uspořádání koncertu také pro naše uţivatele, nemohli jsme ji odmítnout. V neděli proběhl v jídelně CSSML koncert Brťovské šestky, který se setkal s velkým ohlasem u našich uţivatelů. Přesto, ţe šlo o víkendovou akci, která u nás nebývá zvykem, jídelna domova byla naplněna k prasknutí. Všichni přítomní si podupávali do rytmu, společně s muzikanty si broukali známé písně a celkově se vytvořila báječná atmosféra. Ve tvářích všech bylo viditelné, ţe jim koncert udělal ohromnou radost, především proto, ţe dechová hudba je jejich srdcovou záleţitostí. Velký dík patří touto cestou všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, ale také všem, kteří přišli do práce i v neděli jen proto, aby svým uţivatelům udělali radost a zpříjemnili jednu z květnových nedělí vystoupení dětí ze souboru Jakubáček z Boskovic Jako jiţ tradičně si pro nás děti z boskovského souboru Jakubáček připravily pohádkové představení, tentokrát si secvičily pohádku O dvanácti měsíčkách. Krásné představení doprovázené zpěvem a doplněné o pěkné kostýmy udělalo radost nejen našim uţivatelům, ale také všem přítomným přihlíţejícím. Na nějaké další představení se budeme všichni jistě těšit a děti z Boskovic mezi námi opět rádi přivítáme. 9

10 vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice Vystoupení dětí ze ZUŠ Boskovice tentokrát neproběhlo v reţii a pod vedením pana učitele Pečinky, ovšem ani jména paní učitelky Bočkové a pana učitele Mifka nejsou našim uţivatelům neznámá. Pod vedením pana učitele Mifka vystoupili a zahráli nám jeho ţáci na harmoniky. Malé harmonikáře vystřídaly kočičky pod vedením paní učitelky Bočkové, které si pro naše uţivatele připravily pásmo písní s tanečním doprovodem. Vystoupení dětí vytvořilo v domově opět příjemnou atmosféru a zpříjemnilo našim uţivatelům jeden z dalších všedních dní prodejní výstava výrobků našich uţivatelů Koncem května a počátkem června probíhala v přízemních prostorách CSSML prodejní výstava výrobků našich uţivatelů. K mání byla řada obrázků z koření, pletené košíky, dózičky na štětce, výrobky z keramiky, vyšívané dečky a další drobné předměty. O výrobky byl jako vţdy velký zájem, řada věcí byla zamluvena ještě dříve, neţ se kdokoliv další stihnul rozkoukat. Velký zájem byl také o věci neprodejné, samozřejmě k lítosti zájemců. Téměř většina vystavovaných věcí našla své nové majitele, coţ samozřejmě musí potěšit jejich tvůrce. Řada výrobků ve volnočasových aktivitách vzniká z darovaných materiálů, některé také z materiálů určených na vyhození. Šikovné ruce našich uţivatelů s nimi ovšem dokáţou nevídané věci. Výtěţek z prodeje bude jako vţdy pouţit na nákup materiálu pro další výrobu. 10

11 ČERVEN výlet na farmu z Ústupu Farmu paní Okáčové z Ústupu netřeba našim čtenářům dlouze představovat. Svoje jméno - Farma u lamáka nedostala jen tak náhodou. Vděčí za něj dvěma svým obyvatelům lamákovi Vilíkovi a lamí slečně Vendulce. Výlet do Ústupu jsme prozatím absolvovali pouze jednou, další plánované cesty tímto směrem nám vţdycky pokazilo nepříznivé počasí. Přesto, ţe i tentokrát byly naše zraky upřeny na nebe a na obrazovku počítače, kde jsme sledovali bedlivě vývoj bouřek nad ČR, výlet do Ústupu se nakonec podařilo zrealizovat a nepřízeň počasí nás potrápila vlastně aţ na jeho samém konci, kdy jsme mezi kapkami deště nastupovali do autobusu. Výlet byl tentokrát naplánován na odpolední hodinu. Premiéru u nás měl tento den také nový autobus vybavený plošinou pro vozíčkáře, coţ usnadnilo především muţským kolegům manipulaci s vozíky a nástup uţivatelů, kteří jsou více závislí na pomoci personálu. V Ústupu čekalo naše uţivatele mimo jiţ známých obyvatel farmy také milé překvapení v podobě menšího občerstvení s opečenými párky. Po prohlídce stájí měli všichni přítomní moţnost nakrmit lamí obyvatele připravenou mrkví a jablky, pohladit hebkou lamí srst a shlédnout umění jízdy na koni. I přes nepřízeň počasí a déšť v závěru výletu nemohlo nic pokazit krásné záţitky z odpoledne stráveného na venkově. 11

12 Šikovné ruce našich seniorů 17. června 2011 proběhlo jako jiţ tradičně na Výstavišti v Lysé nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, kterého se účastnili také vybraní uţivatelé z našeho domova. Vzhledem k náročnosti cesty, která trvá více neţ dvě hodiny, byli vybráni ti, kteří se na takto náročnou cestu cítili dobře po zdravotní stránce. Letos se slavnostního vyhlášení zúčastnily paní Fabičovicová a paní Chmelařová. Soutěţ Šikovné ruce našich seniorů je nedílnou součástí výstavy Senior Handicap: aktivní ţivot, kterou pořádá pod záštitou Středočeského kraje Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady. A zájem veřejnosti, ale také vystavovatelů, o výstavu rok od roku roste. Výstavu si oblíbili lidé všech věkových kategorií. Výstava je především o síle a odhodlání překonávat překáţky a ţít plnohodnotný ţivot navzdory postiţení či vyššímu věku a právě tímto dokáţe oslovit úplně kaţdého. Slavnostní vyhodnocení v Lysé bylo opět doprovázeno bohatým kulturním programem, který letošní rok uváděl herec a moderátor Eduard Hrubeš. Mezi jednotlivými vstupy zahrála k poslechu malá dechovka Lidovka pod vedením Jaroslava Trnky, jako host vystoupil známý zpěvák lidových písní Joţka Šmukař. Další známou osobností, se kterou si naše uţivatelky mohly dokonce potřást rukou, byl herec Jiří Krytinář. Vedle slavnostního vyhlášení soutěţe si přítomné dámy prohlédly také výstavu květinových expozic, která také skýtala skutečně krásnou podívanou. Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo opět několik výrobků, na jejichţ vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Vzhledem ke stále větší popularitě této soutěţe, byla konkurence v letošním XII. ročníku skutečně 12

13 obrovská. Jako jiţ v minulých letech, také letos neměla porota vůbec jednoduchý úkol vybrat z tak velkého počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uţivatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení, kterou sami uţivatelé nazvali Vesnička má středisková. Vznikla jako jejich společné dílo. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uţivatelé dárkový koš, kosmetický balíček, odznak s logem výstavy a pamětní list, který tvůrcům předal slavnostně pan ředitel a který bude zaujímat čestné místo mezi ostatními oceněními. Všem, díky kterým se náš domov můţe účastnit těchto soutěţí, bychom touto cestou rádi poděkovali a k jejich ocenění velmi gratulujeme. Poděkování patří také našim pracovnicím pro volnočasové aktivity, paní Evě Slezákové a paní Petře Kolínské za jejich nápaditost a trpělivost. Do další práce přejeme všem hodně úspěchů vystoupení hudební kapely 7 Teens Letovskou skupinu 7 Pumprdlíků jsme u nás v domově přivítali vůbec poprvé. Jejich vystoupení nás v ukázce na internetu zaujalo natolik, ţe jsme se rozhodly s bývalou kolegyní pozvat je k nám do domova. Jednání o termínu probíhala v podstatě od loňského září a aţ teprve nyní se nám podařilo vystoupení zorganizovat. A je nutno dodat, ţe jsme se toho s kolegyní také trošku obávaly, protoţe ukázky na internetu nebyly mírně řečeno úplně šálek kávy pro naše uţivatele. Rozhodně neskýtaly nic ve stylu dechovky či něčeho podobného, ale protoţe jsme zjistily, ţe skupina hraje také klidnější skladby, rozhodly jsme se to risknout. A snad se nám náš risk nakonec vyplatil. Nápad zaloţit hudební skupinu se zrodil na podzim roku Od roku 2006 působil na ZUŠ Letovice pan učitel Lavička z brněnské 13

14 konzervatoře, který vyučoval některé pozdější členy skupiny sólovému zpěvu. K názvu skupiny 7 Pumprdlíků je na internetu uvedeno: únor 2008 Pan učitel nás z legrace nazval pumprdlíky. To jsme ještě netušili, ţe nám tohle jméno přišije jako název kapely. Kdyţ prý existovala Sněhurka a sedm trpaslíků, proč by nemohla existovat i Lavička a sedm pumprdlíků? zdroj: Jak jiţ z názvu vyplývá, skupinu tvoří sedm dětí, dnes jiţ teenagerů (mladiství, puberťák). Protoţe děti od začátku působení kapely poněkud dospěly a vyrostly, od 1. června 2011 zvolila skupina nový název - 7 Teens. Vystoupení v našem domově byla pro skupinu velká zatěţkávací zkouška poprvé hrála bez aparatury, jen s akustickou kytarou, houslemi a flétnou. Přesto, ţe moderování pana Lavičky by bylo bývalo vhodnější s mikrofonem, věříme, ţe samotnou hudební produkci bylo slyšet dobře a ţe jste nakonec byli s výběrem kulturního programu spokojeni krajské kolo v pétanque v Brně Ve středu se sportovní tým našich uţivatelů, ve sloţení p. Chmelařová, p. Fabičovicová, p. Tomanová a p. Švec, zúčastnil krajského kola soutěţního klání v pétanque. Do krajského kola se přihlásilo celkem 10 soutěţních druţstev, která byla rozlosována do 2 skupin. Vítěz kaţdé skupiny se následně účastní celorepublikového finálového kola ve Zlíně Zázemí pro turnaj poskytly 2 brněnské Domovy pro seniory - DpS Okruţní, Brno - Lesná a DpS Podpěrova, Brno - Medlánky. Jako jiţ loňský rok se hrálo 14

15 na písku, coţ poněkud ztěţuje pozici našemu týmu, protoţe trénuje na trávě. Ale i přesto, ţe naši sportovci nemají proti jiným příliš natrénováno, získali za svoji snahu krásné čtvrté místo, o které se dělili s týmem z Domova pro seniory Koniklecova Brno. Tímto patří všem, kteří náš domov reprezentovali, velký dík. A poděkování patří také trenérům (respektive trenérkám ) - p. Petře Kolínské a p. Evě Slezákové, které s našimi uţivateli nejen trénují, ale zajistili jim během této akce také doprovod, potřebné pohodlí a servis II. ročník SENIOR léto Boskovice Dne jsme se po obědě vydali na cestu do domova pro seniory v Boskovicích, který pořádal II. ročník SENIOR léta, letos spojený s oslavami 20. výročí vzniku MSSS Boskovice. Celá akce se odehrávala na zahradě domova. Zaměstnanci jednotlivých oddělení si pro diváky z řad seniorů i dětí připravili celkem 4 pohádky. O jaké pohádky se jednalo, to se můţete pokusit uhodnout podle níţe uvedených obrázků. Po odehraných pohádkách navštívily zahradu domova dvě babičky babička Hádanka a babička Lízinka. Babička Hádanka pokládala různé hádanky, na které především děti pohotově odpovídaly. Odměnou za to jim bylo lízátko od babičky Lízinky. Úţasným záţitkem bylo také vypouštění balónků přání. Dotázané děti a dva naši uţivatelé se s ostatními podělili o svá přání. Poté jsme upřeli svůj zrak na nebe, kde spousta vypuštěných balónků stoupala výš a výš, aţ nám úplně zmizela z dohledu. V závěru pak při poslechu hudby následovalo občerstvení, kdy jsme si pochutnávali na dobrotách připravených přímo z kuchyně domova. Na 15

16 závěr předal náš pan ředitel boskovskému domovu keramickou plastiku Slunce, která byla společným dílem našich uţivatelů a která bude nyní zaujímat čestné místo v prostorách domova v Boskovicích. Poznáte, jaké pohádky jsme shlédli? 1. Pohádka o B _ i 2. Pohádka o k _ ch 3. 16

17 Pohádka o v é ř ě 4. Pohádka o K k a V _ a 17

18 společné předprázdninové posezení s hudbou Poslední červnový den naší plánované akci příliš nepřál pro nepřízeň počasí jsme museli předprázdninové posezení s hudbou přesunout ze zahrady do jídelny. K poslechu nám hrála Veselá dvojka z Černé Hory, která nám uţ podruhé přivezla déšť, ale ne špatnou náladu. V jídelně hráli harmonikáři o sto šest a z tváří hojného počtu uţivatelů byla patrná spokojenost. Uţivatelé si pobrukovali známé melodie a pohupovali se do rytmu. Dle libosti se mohli občerstvit kávou, pivem či limonádou a k tomu přikusovat slané dobroty. O přestávce proběhlo předávání připravované tomboly 29 cen v podobě různých balíčků sloţených z pochutin, zápisníků a hrnečků nebyly cenami velkými, ale potěšily kaţdého výherce. Po předání výher pan ředitel veřejně poděkoval zástupcům našeho domova, kteří se účastnili krajského kola v pétanque v Brně. Dále vyslovil díky 12ti tvůrcům keramické vesničky oceněné v Lysé nad Labem. Všichni tvůrci byli obdarováni květinou, odznakem a pamětním listem. Veselá dvojka dohrála po 16 hodině a na uţivatele poté čekala večeře v podobě obloţeného talíře. 18

19 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Červenec Svatá Anna chladna z rána. Kdyţ dne ubývá, horka přibývá. Kdyţ prší na svatého Prokopa, zmokne kaţdá kopa. Srpen Kdyţ o svatém Vavřinci svítí, budem dobré víno míti. Kdyţ je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. Září Kdyţ je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Svatý Václav zavírá zem. Zdroj: 19

20 Aktuality a novinky Koncem měsíce dubna odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice paní Petra Ječná. O pohlaví miminka se vedly v našem domově dlouhé diskuse a skoro to vypadalo, ţe tu budeme nuceni zřídit sázkovou kancelář. Své sázky uzavírali nejen uţivatelé, ale také zaměstnanci CSSML po poledni bylo pohlaví miminka všem odhaleno. Na svět přišel kluk jako buk g a 49 cm, který dostal jméno Ondřej. Maminka i miminko jsou v pořádku a touto cestou jim oběma přejeme hodně zdraví a pohody. 20

21 Výstavba nové koupelny ve 2. patře Jak jiţ víte předběţně z nástěnek, v letních měsících, v období od , bude v prostorách CSSML, konkrétně ve druhém patře Domova pro seniory, probíhat výstavba koupelny pro naše uţivatele. Ke kroku vybudovat novou moderní koupelnu jsme přistoupili především proto, ţe přibývá stále více uţivatelů, závislých na pomoci personálu a jedna koupelna ve 4. patře jiţ přestává být dostačující pro velký počet těch, kteří ji vyuţívají. Novou koupelnu ocení především uţivatelé, kteří bydlí ve druhém patře, protoţe nebudou muset být převáţeni kvůli hygieně výtahem aţ do patra čtvrtého. Vybudování nové koupelny je také v souladu s dlouhodobým cílem organizace navýšit počet ošetřovatelských lůţek, která by do budoucna měla být právě ve 2. patře Domova pro seniory. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. První bude dokončena na konci srpna 2011 a na jejím konci bude provozuschopná koupelna s moderní bezbariérovou polohovatelnou vanou s bočním vstupem a s moţností vyuţití masáţního systému v podobě perličkové koupele. Tato vana umoţní našim uţivatelům bezpečný vstup přímo z úrovně ţidle či invalidního vozíku, díky svému vertikálnímu nahýbání pak umoţňuje také pohodlnou koupel vsedě i pro leţícího uţivatele. Ve druhé etapě výstavby, která proběhne aţ v roce 2012, bude vybudován prostorný sprchový kout, který usnadní koupání nejen uţivatelům se zhoršenou pohyblivostí, ale také pečujícímu personálu, protoţe bude skýtat větší prostor pro manipulaci s uţivatelem v případech, kdy prostor koupelny na pokoji jiţ pohodlnou manipulaci neumoţňuje. 21

22 Je samozřejmé, ţe celá přestavba ve druhém patře s sebou ponese také řadu negativ, kterými jsou především zvýšená prašnost a hlučnost. Za tyto komplikace se uţivatelům předem velice omlouváme, ovšem bez nich není moţné stavební práce provádět. Se stavbou samozřejmě souvisí také pohyb cizích osob (dělníků) v prostorách domova. Abychom minimalizovali nepohodlí pro naše uţivatele, stanovil ředitel zařízení pracovní dobu dělníků na časové období od hodin a to pouze ve všední dny. Stavební materiál bude z větší části naváţen ze zahrady, přes balkón pokoje č. 218, a odtud oknem do prostor současné čistící místnosti. A to především proto, abychom co nejvíce minimalizovali pouţívání výtahu stavebními dělníky. Doufáme, ţe stavební práce naruší chod zařízení co moţná nejméně a ţe po tuto dobu budete shovívaví ke všem negativům, která je budou doprovázet. Odměnou Vám bude v září krásná moderní koupelna, kterou nám budou jiná zařízení určitě závidět. 22

23 Noví obyvatelé Domova pro seniory Během měsíce dubna přibyli do našeho domova dva noví obyvatelé 2 ţelvy uhlířské. Jedná se o suchozemské ţelvy, které obývají savany, tropické deštné pralesy a řídké lesy Jiţní Ameriky. Typické jsou pro ni ţluté tečky na krunýři i na černých končetinách. Hlava je černá se ţlutými nebo oranţovými skvrnami. Dorůstají velikosti cm. Největší ţelva byla nalezena v Brazílii a měřila 51,2 cm. Ţelva uhlířská potřebuje prostorné terárium s dostatečně vysokou teplotou (26 28 C) a vlhkostí (90 95 %), čehoţ lze dosáhnout umístěním rostlin do terária. Jako substrát je nejlepší pouţít jemný písek nebo třísky některých listnatých stromů. Ţelva musí mít stále k dispozici velkou misku s vodou a stinná místa k odpočinku. V teráriu by měl být také zdroj světla, tepla a UV záření, kterého by se jí v přírodě dostávalo. Uhlířky by měly být krmeny rostlinami bohatými na vápník (pampelišky, vinné lístky), ovocem (nejlépe jahody, broskev, ananas, mango nebo kiwi), zeleninou, květinami a malým mnoţstvím ţivočišných bílkovin. ZDROJ: 23

24 Příspěvky našich uţivatelů V měsíci květnu se naše řady rozrostly o nového uţivatele, pana Jiřího Procházku. Protoţe pracoval dlouhé roky jako redaktor deníku Rovnost, jeho láska k psaní ho neopustila ni v důchodovém věku a jelikoţ opravdu velice rád píše, doufáme, ţe se stane našim pravidelným přispivatelem. Následující řádky popisují jeho období těsně před nástupem k nám do domova a jeho postřehy z cesty do Ústupu, která byla jeho prvním výletem s námi. M O R A V A po létech mým domovem 1973 začátek anabáze Moravy - setkání s lidmi a s Mařenkou z Plenkovic, s pozdější mojí manţelkou (1976). S ní a její rodinou jsme proţívali šťastné chvíle naplněné láskou Ţivot po roce 2006 nachýlil střelku osudu na váţnější strunu v neřešitelných potíţích Mařenka odešla do věčného tajemství věčnosti a já zůstal samotný, samotinký se svou nevyléčitelnou artrózou. Zůstalo jediné dilema léčba ve zdravotních domovech nebo domovech seniorů; můj domov v Molákové ulici č. 2 osiřel Tu začíná odyssea s domovy důchodců na seznamu se objevilo několik jmen různých domovů Beroun, Blansko, Rebešovice a v té době nejvyhledávanější moderní dům seniorů s velkou kapacitou LETOVICE. Leč, u všech domovů byla jako bonus malá třešinka na dortu velmi dlouhé čekací doby, aţ roční, které měly i Letovice. Naděje se pomalu rozplývaly u některých domovů pro velkou vzdálenost, u jiných pro neúnosnopu finanční zátěţ ale co dokáţe obrněná trpělivost. Nakonec jsme se rozhodli pro hvězdu v domovech seniorů pro Letovice. Vysněný plán v mých představách se splnil. A tak den D nastal. 3. května jsem byl přivítán v překrásné budově domova v Letovicích. Představeni mi byli ti, kteří o mě, mé pohodlí a můj zdravotní stav budou pečovat. Dnes uţ jsem tu déle jak měsíc a ţádná skvrnka na dnech v domově se neobjevila. Celý kolektiv se vzorně 24

25 stará o naše pohodlí, ţaludky i zábavu - nenechává nás v izolaci od venkovního světa zprostředkovává nám různé koncerty, přednášky, zájezdy. Všichni se snaţí, abychom se tu cítili jako doma, aby vše připomínalo domov se vším všudy. V mém povídání není frází, jsme svědky činů jiných, kteří se jimi snaţí přinést radost a pohodu nás všech. A JEDEME Otřepaný povel, který pouţívají hojně vojáci i sportovci, slyší obyvatelé domova velmi často, a to kdyţ ve velkém autobuse doslova namačkaném staršími lidmi a vozíčkáři odjíţdějí na svou pravidelnou trasu za krásami naší vlasti Jejich cestovní zápisník obsahuje mnoho jmen s romantickými názvy cílů, které senioři z Letovic jiţ navštívili Pozoruhodná je však doprava. Vţdy plný autobus, kaţdé sedadlo obsazené, v uličkách vozíky vozíčkářů šikovně sloţené do čtverců a obdélníčků, aby do sebe všechno dobře zapadalo A pak uţ jen povel a autobus se dává do pohybu. V očích cestujících je jiţ jen očekávání z cesty, jejímţ vyvrcholením jsou začátky s novými seznámeními Mě jen napadlo, zda podobný přinejmenším minirekord nejobsazenější autobus je jiţ v Guinessově knize zaznamenán. U nás jsem se o tom zatím nedočetl a ve světě, kdo ví Kdo ví ČLOVĚK A PŘÍRODA sobě souzeni jsou Poeta by to nazval jako by z jedné krve. Příroda jako by byla součástí našeho ţivota coţpak je hodnotnější víc neţ lesní scenérie a toulky v lesních tišinách. Příroda člověka obohacuje novými pocity, nabádá k novým myšlenkám, které staví velkou stavebnici poznání. A tak máme doma co vyprávět a učit dítě, jak chránit, ale i poznávat přírodu jako svého přítele a mít ji rádi. 25

26 Rádi jsme i mezi ţivými zvířátky v jejich přírodním ţivotním prostředí nebo třeba i na zemědělských farmách. A letovičtí senioři to berou opravdu zhurta. Mezi zvířátky jsou jako doma. Jedna taková návštěva byla v květnu navštívenka s koňmi a lamami. Srdečné přivítání bylo okázalé. Matka lama se popásávala na zeleňoučké travičce; zanedlouho, aby jí nebylo smutno, přiběhla celá rodina hlava rodiny a nejmladší přírůstek velmi roztomilý to tvor. Po prohlídce stájí je návštěvníci počastovali šťavnatou mrkvičkou a zeleninou Jak chutnala to věru věřte! Posléze proběhla návštěva stájí s obvyklým ceremoniálem, jakým bylo zachycení krás objektivem fotoaparátů a závěrem skvostná jízda koní na závodišti; a pak jsme i kromě plnokrevníků obdivovali řadu vysokých topolů, které mávali nakonec uţ jen odjíţdějícím seniorům na pozdrav Jiří PROCHÁZKA (pokoj 406) 26

27 Motto závěrem Kaţdé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příleţitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. Hyrum Smith 27

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Sídlo: Černá 47

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012 NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012 Slovo úvodem Společně jsme vykročili do nového roku 2012 a za sebou nechali rok starý, který přinesl nám všem, ale také našim uţivatelům, mnohé radosti, ale i řadu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Chytrá sovička. školkovský časopísek BŘEZEN

Chytrá sovička. školkovský časopísek BŘEZEN Chytrá sovička školkovský časopísek BŘEZEN Váţení rodiče. 23.4. v dopoledních hodinách půjdeme na pěvecké představení (obdoba Hodiny zpěvu - Uhlíř) do Metropolu, které je vhodné pro děti od 5-ti let. Protože

Více

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín

KULTURNÍ KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín KULTURNÍ KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín 2010 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pečovatelskou službou a návštěvníky Klubu důchodců různé kulturní a informační

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY. při ZŠ Třebívlice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY. při ZŠ Třebívlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY při ZŠ Třebívlice č.j. 40/2010 vydaný ředitelkou školy dne 30.6.2010 s účinností od 1.9.2010 Ředitelka: Mgr.Aranka Klupáková Vychovatelky : Lenka Erlichová Ladislava

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2013 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU dětem, máme tu podzimní čas sklizně, čas přípravy na zimu. V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjely uţ od jara.

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY Centrum sociálních služeb města Letovice, p. o. (dále CSSML) J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice Tel.: 516 481 200 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE V DOMOVĚ PRO SENIORY 1 Poslání a cíle domova pro seniory

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce 2012/2013 Návštěva kina Panorama dle počasí vždy 1. středa v měsíci Září divadlo Šikulka s pohádkami v MŠ: Polámané hračky O lakomé Markétce Otík a zápalky

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více