NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

2 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p. Milana Hakla - bohosluţba slova v zahradě u altánu (v případě příznivého počasí místo bohosluţby v kapli CSSML) SRPEN - školení poţární ochrany pro uţivatele - turnaj v pétanque - skupinová canisterapie v zahradě u altánu - procházka na zámek v Letovicích s posezením u kávy - výstava jiřin na zámku ve Velkých Opatovicích ZÁŘÍ - výlet na Vísky/do Ţidovského města v Boskovicích - vystoupení p. Hlouškové - břišní tance - turnaj v šipkách - rozloučení s létem s opékáním párků 2

3 NAŠI OSLAVENCI Svoje narozeniny oslaví v měsíci ČERVENCI p. Oldřiška DOBEŠOVÁ, p. Ing. Vítězslav ŠAFRÁNEK, p. Svatopluk ŠÁCHA SRPNU p. Jindřiška STRYJOVÁ, p. Bohuslav ODEHNAL, p. Františka KOVÁŘOVÁ ZÁŘÍ p. Blaţena PRUDKÁ, p. Marie KOLÍNKOVÁ, p. Marie GRUNDOVÁ, p. Adéla POSPÍCHALOVÁ, p. Boţena KADERKOVÁ, p. Marie BOČKOVÁ Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, pohodu, spokojenost a především pevné zdraví. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI DUBEN přednáška p. Hamalové - památky Boskovicka Paní Mgr. Dagmar Hamalová, ředitelka Muzea Boskovicka, nebyla v našem domově poprvé. Jiţ v loňském roce navštívila naše uţivatele se zajímavým vyprávěním a ukázkou děl, která muzeum nabízí ke zhlédnutí v rámci svých výstav. Vedle stálých expozic, vznikl v Boskovickém Muzeu projekt kulturně vzdělávacích aktivit, tzv. derniér. Tento projekt umoţní na závěr výstav těm, kteří nemohou muzeum sami navštívit, tedy především starším lidem v domovech pro seniory či lidem se zdravotním postiţením, shlédnout např. některá díla a vyslechnout zajímavé vyprávění přímo v jejich domovech. Moţnost vyuţít tyto kulturně vzdělávací akce nám byla nabídnuta minulý rok a náš domov ji vyuţil jiţ po několikáté. Tentokrát si paní ředitelka připravila zajímavé vyprávění na téma památky Boskovicka. Vyprávění bylo zaměřeno především na povídání o obchodních stezkách našeho regionu, které dříve umoţňovaly propojení mezi jednotlivými městy a zajišťovaly tak čilý obchodní ruch. Díky promítání přes diaprojektor na zeď měli všichni přítomní moţnost dobře vidět. Věříme, ţe přednáška byla zajímavým zpestřením nabídky kulturních aktivit pro naše uţivatele. Nakonec věnovala paní ředitelka našemu domovu publikaci Významné nemovité památky Boskovic a informační broţuru Architektonické dědictví Boskovicka, které jsou v případě zájmu k dispozici u p. Evy Slezákové či p. Petry Kolínské. 4

5 vystoupení dětí z MŠ Komenského Velmi milou akcí, uspořádanou pro naše uţivatele na počátku měsíce dubna, bylo vystoupení dětí z MŠ Komenského. Ve spolupráci s třídními učitelkami nacvičily děti pásmo písniček a říkadel s tanečním doprovodem, nazvané Rok. Děti ve svém vystoupení představily jednotlivá roční období básničkou či písničkou a celé vystoupení bylo ukončeno velikonoční pomlázkou, která byla milou tečkou této akce. Dětská představení jsou v našem zařízení vţdy příjemným zpestřením všedních dní a kaţdý z nás právě dětem bez mrknutí oka odpustí drobné zaváhání či opomenutí textu velikonoční pomlázka NSZP Pravidelně pořádanou akcí před velikonocemi je velikonoční pomlázka v reţii Nového sdruţení zdravotně postiţených. Jak jsme v posledních letech zjistili, prostor v jídelně CSSML je pro tuto akci z kapacitních důvodů jiţ pomalu nevyhovující. Letošní rok se zúčastnilo akce mimo cca 30 účinkujících také asi 50 uţivatelů Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou sluţbou. Akci moderoval pan Lukeš st., který svým vtipným projevem doplnil pásmo připravených jarních básní a písní. Řada z Vás si společně s účinkujícími zvesela notovala a bylo zřejmé, ţe tyto melodie většina z Vás zná a ţe jsou Vaší srdcovou záleţitostí. Hodinu a půl trvající program utekl jako voda. Nakonec, jako jiţ tradičně, neopomněli účinkující všechny přítomné ţeny na celý rok řádně vyplatit velikonoční pomlázkou a předat perníková velikonoční vajíčka, která kaţdoročně pro naše uţivatele peče paní Ing. Konůpková. 5

6 rozdávání velikonočních balíčků s hrkáním Předvelikonoční období u nás v domově vyvrcholilo jako jiţ tradičně pomlázkou, pořádanou samotnými zaměstnanci. Tato akce je doprovázena rozdáváním velikonočních balíčků, tradičním velikonočním hrkáním a pomlázkou. Zkrátka je domov plný lidí a ohromného hluku z hrkaček. Letos poprvé jsme společně s velikonoční pomlázkou vynesli také Moranu, která je zosobněním zimy a jejíţ vláda nástupem jara končí. Morana je figura, zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Někdy je zdobena stuhami či papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu bývala vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje konec vlády zimy a mívá krajové odlišnosti. (pozn. vydavatele) Tato tradice dle literatury připadá na pátou masopustní neděli, takţe jsme ji nedodrţeli zcela do detailu, ovšem vzhledem k tomu, ţe se tento nový prvek setkal mezi našimi uţivateli s velkým ohlasem, bude nám tento malý prohřešek jistě odpuštěn a stane se nedílnou součástí předvelikonočních tradic v našem domově pálení čarodějnic Jarní tradice byly v CSSML jako jiţ v předchozích letech zakončeny pálením čarodějnic s velmi oblíbeným opékáním špekáčků. Tradiční slet čarodějů a čarodějek posílila čarodějnická mládeţ, takţe o zábavu a bujaré veselí nebyla nouze. K poslechu a dobré náladě nám zahráli pánové z hudební skupiny Veselá Dvojka z Černé Hory. Škoda jen, ţe letos nás od společného veselí vyhnal přicházející déšť. 6

7 KVĚTEN výlet do arboreta Borotín První květnové dny plné sluníčka jakoby lákaly k výletu do přírody. I kdyţ sluneční paprsky nemají začátkem května ještě takovou sílu a všichni jsme se svorně obávali, ţe nám naše plány překazí nepříznivé počasí, náš výlet do Borotína se nakonec uskutečnil. Přesto, ţe v době naší návštěvy jiţ byla většina květin odkvetlá, procházka v parku na čerstvém vzduchu vlila všem přítomným do ţil optimismus a dobrou náladu návštěva Městského klubu důchodců Letovice Květnová návštěva Městského klubu důchodců byla jednou z těch menších neplánovaných akcí, které o to víc potěší naše uţivatele. Při příleţitosti 30. výročí zaloţení Městského klubu důchodců v Letovicích pořádali jeho členové 4. května v prostorách klubu Den otevřených dveří. Pozvánku na tuto akci obdrţel také náš pan ředitel. Řada našich uţivatelů společná setkání Klubu dříve navštěvovala, účastnila se různých společných akcí a výletů. Proto jsme předpokládali, ţe se nápad uskutečnit návštěvu při příleţitosti dne otevřených dveří setká s pozitivním ohlasem. Setkání se účastnilo pouze 6 uţivatelů, protoţe k dispozici byly jen dvě osobní auta, ovšem radost, kterou jim setkání s bývalými přáteli udělalo, byla opravdu veliká. V očích některých se dokonce objevily slzy dojetí, některé z přátel jiţ mnozí neviděli dlouhé měsíce či roky. Během návštěvy se tak zrodil nápad pozvat členy Klubu k nám do CSSML. Po dohodě s panem ředitelem, dáváme tedy našim uţivatelům ke zváţení moţnost pozvat a pohostit členy Klubu důchodců a bývalé přátele tady u nás v CSSML tak, aby setkání mohlo proběhnout pro širší okruh našich uţivatelů. 7

8 vystoupení dětí z DDM Boskovice Slečnu Ludmilu Bártíkovou někteří z našich uţivatelů znají z domova jako dobrovolníka, který svou prací naplňuje a zpříjemňuje jejich volný čas. Proto kdyţ přišla s nabídkou uspořádat pro naše uţivatele absolventský koncert dětí ze ZUŠ Boskovice, které sama vyučuje hře na klávesy, neváhali jsme její nabídku přijmout. Děti si pro nás připravily pásmo klasických skladeb, ale i skladeb modernějších a filmových písní. Přesto, ţe na některých byla znát mírná nervozita vystoupení před tak velkým publikem, zvládli nakonec všichni svoje vystoupení velice dobře a za svoje výkony byli odměněni velkým potleskem Brťovská šestka Při příleţitosti 60. výročí zaloţení ZUŠ Letovice a 40. výročí zaloţení dechového orchestru ZUŠ Letovice uspořádal Klub přátel ZUŠ ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Letovice na Zámku v Letovicích ve dnech 14. a Mezinárodní festival dechových orchestrů Letovice Na festivalu vystoupilo ve dvou dnech 24 orchestrů, z toho 4 zahraniční a to ze Slovenska, Polska, Německa a Chorvatska. Festival probíhal ve velkém sále jízdárny na Zámku v Letovicích a zúčastnili se ho také významné osobnosti z regionu. Záštitu nad celým festivalem si přebral Mgr. Bc. Václav Boţek, náměstek hejtmana JMK, a dále starosta města Letovice, pan Vladimír Stejskal. Do Letovic se sjelo neuvěřitelných osm set muzikantů a v prostorách zámecké jízdárny si tak o víkendu v polovině května publikum vychutnalo řadu koncertů jednotlivých orchestrů. Přijely orchestry, 8

9 které hrají v okolí Letovic, ve kterých působí řada hudebníků, které ZUŠ Letovice vychovala. Nechyběli ani velké orchestry třeba z Prostějova či Zábřehu. Přijely i kapely ze zahraničí. Muzikanti naservírovali publiku v zámecké jízdárně lidovou muziku, folklór, klasiku, taneční, muzikálovou a filmovou hudbu či sloţité symfonické skladby. Zdroj: Kdyţ přišla nabídka ze strany starosty Letovic, pana Vladimíra Stejskala, na uspořádání koncertu také pro naše uţivatele, nemohli jsme ji odmítnout. V neděli proběhl v jídelně CSSML koncert Brťovské šestky, který se setkal s velkým ohlasem u našich uţivatelů. Přesto, ţe šlo o víkendovou akci, která u nás nebývá zvykem, jídelna domova byla naplněna k prasknutí. Všichni přítomní si podupávali do rytmu, společně s muzikanty si broukali známé písně a celkově se vytvořila báječná atmosféra. Ve tvářích všech bylo viditelné, ţe jim koncert udělal ohromnou radost, především proto, ţe dechová hudba je jejich srdcovou záleţitostí. Velký dík patří touto cestou všem, kteří se na uspořádání akce podíleli, ale také všem, kteří přišli do práce i v neděli jen proto, aby svým uţivatelům udělali radost a zpříjemnili jednu z květnových nedělí vystoupení dětí ze souboru Jakubáček z Boskovic Jako jiţ tradičně si pro nás děti z boskovského souboru Jakubáček připravily pohádkové představení, tentokrát si secvičily pohádku O dvanácti měsíčkách. Krásné představení doprovázené zpěvem a doplněné o pěkné kostýmy udělalo radost nejen našim uţivatelům, ale také všem přítomným přihlíţejícím. Na nějaké další představení se budeme všichni jistě těšit a děti z Boskovic mezi námi opět rádi přivítáme. 9

10 vystoupení dětí ze ZUŠ Letovice Vystoupení dětí ze ZUŠ Boskovice tentokrát neproběhlo v reţii a pod vedením pana učitele Pečinky, ovšem ani jména paní učitelky Bočkové a pana učitele Mifka nejsou našim uţivatelům neznámá. Pod vedením pana učitele Mifka vystoupili a zahráli nám jeho ţáci na harmoniky. Malé harmonikáře vystřídaly kočičky pod vedením paní učitelky Bočkové, které si pro naše uţivatele připravily pásmo písní s tanečním doprovodem. Vystoupení dětí vytvořilo v domově opět příjemnou atmosféru a zpříjemnilo našim uţivatelům jeden z dalších všedních dní prodejní výstava výrobků našich uţivatelů Koncem května a počátkem června probíhala v přízemních prostorách CSSML prodejní výstava výrobků našich uţivatelů. K mání byla řada obrázků z koření, pletené košíky, dózičky na štětce, výrobky z keramiky, vyšívané dečky a další drobné předměty. O výrobky byl jako vţdy velký zájem, řada věcí byla zamluvena ještě dříve, neţ se kdokoliv další stihnul rozkoukat. Velký zájem byl také o věci neprodejné, samozřejmě k lítosti zájemců. Téměř většina vystavovaných věcí našla své nové majitele, coţ samozřejmě musí potěšit jejich tvůrce. Řada výrobků ve volnočasových aktivitách vzniká z darovaných materiálů, některé také z materiálů určených na vyhození. Šikovné ruce našich uţivatelů s nimi ovšem dokáţou nevídané věci. Výtěţek z prodeje bude jako vţdy pouţit na nákup materiálu pro další výrobu. 10

11 ČERVEN výlet na farmu z Ústupu Farmu paní Okáčové z Ústupu netřeba našim čtenářům dlouze představovat. Svoje jméno - Farma u lamáka nedostala jen tak náhodou. Vděčí za něj dvěma svým obyvatelům lamákovi Vilíkovi a lamí slečně Vendulce. Výlet do Ústupu jsme prozatím absolvovali pouze jednou, další plánované cesty tímto směrem nám vţdycky pokazilo nepříznivé počasí. Přesto, ţe i tentokrát byly naše zraky upřeny na nebe a na obrazovku počítače, kde jsme sledovali bedlivě vývoj bouřek nad ČR, výlet do Ústupu se nakonec podařilo zrealizovat a nepřízeň počasí nás potrápila vlastně aţ na jeho samém konci, kdy jsme mezi kapkami deště nastupovali do autobusu. Výlet byl tentokrát naplánován na odpolední hodinu. Premiéru u nás měl tento den také nový autobus vybavený plošinou pro vozíčkáře, coţ usnadnilo především muţským kolegům manipulaci s vozíky a nástup uţivatelů, kteří jsou více závislí na pomoci personálu. V Ústupu čekalo naše uţivatele mimo jiţ známých obyvatel farmy také milé překvapení v podobě menšího občerstvení s opečenými párky. Po prohlídce stájí měli všichni přítomní moţnost nakrmit lamí obyvatele připravenou mrkví a jablky, pohladit hebkou lamí srst a shlédnout umění jízdy na koni. I přes nepřízeň počasí a déšť v závěru výletu nemohlo nic pokazit krásné záţitky z odpoledne stráveného na venkově. 11

12 Šikovné ruce našich seniorů 17. června 2011 proběhlo jako jiţ tradičně na Výstavišti v Lysé nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěţe Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení, kterého se účastnili také vybraní uţivatelé z našeho domova. Vzhledem k náročnosti cesty, která trvá více neţ dvě hodiny, byli vybráni ti, kteří se na takto náročnou cestu cítili dobře po zdravotní stránce. Letos se slavnostního vyhlášení zúčastnily paní Fabičovicová a paní Chmelařová. Soutěţ Šikovné ruce našich seniorů je nedílnou součástí výstavy Senior Handicap: aktivní ţivot, kterou pořádá pod záštitou Středočeského kraje Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady. A zájem veřejnosti, ale také vystavovatelů, o výstavu rok od roku roste. Výstavu si oblíbili lidé všech věkových kategorií. Výstava je především o síle a odhodlání překonávat překáţky a ţít plnohodnotný ţivot navzdory postiţení či vyššímu věku a právě tímto dokáţe oslovit úplně kaţdého. Slavnostní vyhodnocení v Lysé bylo opět doprovázeno bohatým kulturním programem, který letošní rok uváděl herec a moderátor Eduard Hrubeš. Mezi jednotlivými vstupy zahrála k poslechu malá dechovka Lidovka pod vedením Jaroslava Trnky, jako host vystoupil známý zpěvák lidových písní Joţka Šmukař. Další známou osobností, se kterou si naše uţivatelky mohly dokonce potřást rukou, byl herec Jiří Krytinář. Vedle slavnostního vyhlášení soutěţe si přítomné dámy prohlédly také výstavu květinových expozic, která také skýtala skutečně krásnou podívanou. Šikovnost našich seniorů na výstavě reprezentovalo opět několik výrobků, na jejichţ vzniku se podíleli jednotlivci, ale i celé skupinky. Vzhledem ke stále větší popularitě této soutěţe, byla konkurence v letošním XII. ročníku skutečně 12

13 obrovská. Jako jiţ v minulých letech, také letos neměla porota vůbec jednoduchý úkol vybrat z tak velkého počtu prací jen několik málo nejlepších. Z výrobků našich uţivatelů byla vybrána a získala ocenění v kategorii ruční práce keramická plastika na zavěšení, kterou sami uţivatelé nazvali Vesnička má středisková. Vznikla jako jejich společné dílo. Jako cenu za svoji šikovnost a píli získali naši uţivatelé dárkový koš, kosmetický balíček, odznak s logem výstavy a pamětní list, který tvůrcům předal slavnostně pan ředitel a který bude zaujímat čestné místo mezi ostatními oceněními. Všem, díky kterým se náš domov můţe účastnit těchto soutěţí, bychom touto cestou rádi poděkovali a k jejich ocenění velmi gratulujeme. Poděkování patří také našim pracovnicím pro volnočasové aktivity, paní Evě Slezákové a paní Petře Kolínské za jejich nápaditost a trpělivost. Do další práce přejeme všem hodně úspěchů vystoupení hudební kapely 7 Teens Letovskou skupinu 7 Pumprdlíků jsme u nás v domově přivítali vůbec poprvé. Jejich vystoupení nás v ukázce na internetu zaujalo natolik, ţe jsme se rozhodly s bývalou kolegyní pozvat je k nám do domova. Jednání o termínu probíhala v podstatě od loňského září a aţ teprve nyní se nám podařilo vystoupení zorganizovat. A je nutno dodat, ţe jsme se toho s kolegyní také trošku obávaly, protoţe ukázky na internetu nebyly mírně řečeno úplně šálek kávy pro naše uţivatele. Rozhodně neskýtaly nic ve stylu dechovky či něčeho podobného, ale protoţe jsme zjistily, ţe skupina hraje také klidnější skladby, rozhodly jsme se to risknout. A snad se nám náš risk nakonec vyplatil. Nápad zaloţit hudební skupinu se zrodil na podzim roku Od roku 2006 působil na ZUŠ Letovice pan učitel Lavička z brněnské 13

14 konzervatoře, který vyučoval některé pozdější členy skupiny sólovému zpěvu. K názvu skupiny 7 Pumprdlíků je na internetu uvedeno: únor 2008 Pan učitel nás z legrace nazval pumprdlíky. To jsme ještě netušili, ţe nám tohle jméno přišije jako název kapely. Kdyţ prý existovala Sněhurka a sedm trpaslíků, proč by nemohla existovat i Lavička a sedm pumprdlíků? zdroj: Jak jiţ z názvu vyplývá, skupinu tvoří sedm dětí, dnes jiţ teenagerů (mladiství, puberťák). Protoţe děti od začátku působení kapely poněkud dospěly a vyrostly, od 1. června 2011 zvolila skupina nový název - 7 Teens. Vystoupení v našem domově byla pro skupinu velká zatěţkávací zkouška poprvé hrála bez aparatury, jen s akustickou kytarou, houslemi a flétnou. Přesto, ţe moderování pana Lavičky by bylo bývalo vhodnější s mikrofonem, věříme, ţe samotnou hudební produkci bylo slyšet dobře a ţe jste nakonec byli s výběrem kulturního programu spokojeni krajské kolo v pétanque v Brně Ve středu se sportovní tým našich uţivatelů, ve sloţení p. Chmelařová, p. Fabičovicová, p. Tomanová a p. Švec, zúčastnil krajského kola soutěţního klání v pétanque. Do krajského kola se přihlásilo celkem 10 soutěţních druţstev, která byla rozlosována do 2 skupin. Vítěz kaţdé skupiny se následně účastní celorepublikového finálového kola ve Zlíně Zázemí pro turnaj poskytly 2 brněnské Domovy pro seniory - DpS Okruţní, Brno - Lesná a DpS Podpěrova, Brno - Medlánky. Jako jiţ loňský rok se hrálo 14

15 na písku, coţ poněkud ztěţuje pozici našemu týmu, protoţe trénuje na trávě. Ale i přesto, ţe naši sportovci nemají proti jiným příliš natrénováno, získali za svoji snahu krásné čtvrté místo, o které se dělili s týmem z Domova pro seniory Koniklecova Brno. Tímto patří všem, kteří náš domov reprezentovali, velký dík. A poděkování patří také trenérům (respektive trenérkám ) - p. Petře Kolínské a p. Evě Slezákové, které s našimi uţivateli nejen trénují, ale zajistili jim během této akce také doprovod, potřebné pohodlí a servis II. ročník SENIOR léto Boskovice Dne jsme se po obědě vydali na cestu do domova pro seniory v Boskovicích, který pořádal II. ročník SENIOR léta, letos spojený s oslavami 20. výročí vzniku MSSS Boskovice. Celá akce se odehrávala na zahradě domova. Zaměstnanci jednotlivých oddělení si pro diváky z řad seniorů i dětí připravili celkem 4 pohádky. O jaké pohádky se jednalo, to se můţete pokusit uhodnout podle níţe uvedených obrázků. Po odehraných pohádkách navštívily zahradu domova dvě babičky babička Hádanka a babička Lízinka. Babička Hádanka pokládala různé hádanky, na které především děti pohotově odpovídaly. Odměnou za to jim bylo lízátko od babičky Lízinky. Úţasným záţitkem bylo také vypouštění balónků přání. Dotázané děti a dva naši uţivatelé se s ostatními podělili o svá přání. Poté jsme upřeli svůj zrak na nebe, kde spousta vypuštěných balónků stoupala výš a výš, aţ nám úplně zmizela z dohledu. V závěru pak při poslechu hudby následovalo občerstvení, kdy jsme si pochutnávali na dobrotách připravených přímo z kuchyně domova. Na 15

16 závěr předal náš pan ředitel boskovskému domovu keramickou plastiku Slunce, která byla společným dílem našich uţivatelů a která bude nyní zaujímat čestné místo v prostorách domova v Boskovicích. Poznáte, jaké pohádky jsme shlédli? 1. Pohádka o B _ i 2. Pohádka o k _ ch 3. 16

17 Pohádka o v é ř ě 4. Pohádka o K k a V _ a 17

18 společné předprázdninové posezení s hudbou Poslední červnový den naší plánované akci příliš nepřál pro nepřízeň počasí jsme museli předprázdninové posezení s hudbou přesunout ze zahrady do jídelny. K poslechu nám hrála Veselá dvojka z Černé Hory, která nám uţ podruhé přivezla déšť, ale ne špatnou náladu. V jídelně hráli harmonikáři o sto šest a z tváří hojného počtu uţivatelů byla patrná spokojenost. Uţivatelé si pobrukovali známé melodie a pohupovali se do rytmu. Dle libosti se mohli občerstvit kávou, pivem či limonádou a k tomu přikusovat slané dobroty. O přestávce proběhlo předávání připravované tomboly 29 cen v podobě různých balíčků sloţených z pochutin, zápisníků a hrnečků nebyly cenami velkými, ale potěšily kaţdého výherce. Po předání výher pan ředitel veřejně poděkoval zástupcům našeho domova, kteří se účastnili krajského kola v pétanque v Brně. Dále vyslovil díky 12ti tvůrcům keramické vesničky oceněné v Lysé nad Labem. Všichni tvůrci byli obdarováni květinou, odznakem a pamětním listem. Veselá dvojka dohrála po 16 hodině a na uţivatele poté čekala večeře v podobě obloţeného talíře. 18

19 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ Červenec Svatá Anna chladna z rána. Kdyţ dne ubývá, horka přibývá. Kdyţ prší na svatého Prokopa, zmokne kaţdá kopa. Srpen Kdyţ o svatém Vavřinci svítí, budem dobré víno míti. Kdyţ je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. Září Kdyţ je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Svatý Václav zavírá zem. Zdroj: 19

20 Aktuality a novinky Koncem měsíce dubna odešla na mateřskou dovolenou sociální pracovnice paní Petra Ječná. O pohlaví miminka se vedly v našem domově dlouhé diskuse a skoro to vypadalo, ţe tu budeme nuceni zřídit sázkovou kancelář. Své sázky uzavírali nejen uţivatelé, ale také zaměstnanci CSSML po poledni bylo pohlaví miminka všem odhaleno. Na svět přišel kluk jako buk g a 49 cm, který dostal jméno Ondřej. Maminka i miminko jsou v pořádku a touto cestou jim oběma přejeme hodně zdraví a pohody. 20

21 Výstavba nové koupelny ve 2. patře Jak jiţ víte předběţně z nástěnek, v letních měsících, v období od , bude v prostorách CSSML, konkrétně ve druhém patře Domova pro seniory, probíhat výstavba koupelny pro naše uţivatele. Ke kroku vybudovat novou moderní koupelnu jsme přistoupili především proto, ţe přibývá stále více uţivatelů, závislých na pomoci personálu a jedna koupelna ve 4. patře jiţ přestává být dostačující pro velký počet těch, kteří ji vyuţívají. Novou koupelnu ocení především uţivatelé, kteří bydlí ve druhém patře, protoţe nebudou muset být převáţeni kvůli hygieně výtahem aţ do patra čtvrtého. Vybudování nové koupelny je také v souladu s dlouhodobým cílem organizace navýšit počet ošetřovatelských lůţek, která by do budoucna měla být právě ve 2. patře Domova pro seniory. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. První bude dokončena na konci srpna 2011 a na jejím konci bude provozuschopná koupelna s moderní bezbariérovou polohovatelnou vanou s bočním vstupem a s moţností vyuţití masáţního systému v podobě perličkové koupele. Tato vana umoţní našim uţivatelům bezpečný vstup přímo z úrovně ţidle či invalidního vozíku, díky svému vertikálnímu nahýbání pak umoţňuje také pohodlnou koupel vsedě i pro leţícího uţivatele. Ve druhé etapě výstavby, která proběhne aţ v roce 2012, bude vybudován prostorný sprchový kout, který usnadní koupání nejen uţivatelům se zhoršenou pohyblivostí, ale také pečujícímu personálu, protoţe bude skýtat větší prostor pro manipulaci s uţivatelem v případech, kdy prostor koupelny na pokoji jiţ pohodlnou manipulaci neumoţňuje. 21

22 Je samozřejmé, ţe celá přestavba ve druhém patře s sebou ponese také řadu negativ, kterými jsou především zvýšená prašnost a hlučnost. Za tyto komplikace se uţivatelům předem velice omlouváme, ovšem bez nich není moţné stavební práce provádět. Se stavbou samozřejmě souvisí také pohyb cizích osob (dělníků) v prostorách domova. Abychom minimalizovali nepohodlí pro naše uţivatele, stanovil ředitel zařízení pracovní dobu dělníků na časové období od hodin a to pouze ve všední dny. Stavební materiál bude z větší části naváţen ze zahrady, přes balkón pokoje č. 218, a odtud oknem do prostor současné čistící místnosti. A to především proto, abychom co nejvíce minimalizovali pouţívání výtahu stavebními dělníky. Doufáme, ţe stavební práce naruší chod zařízení co moţná nejméně a ţe po tuto dobu budete shovívaví ke všem negativům, která je budou doprovázet. Odměnou Vám bude v září krásná moderní koupelna, kterou nám budou jiná zařízení určitě závidět. 22

23 Noví obyvatelé Domova pro seniory Během měsíce dubna přibyli do našeho domova dva noví obyvatelé 2 ţelvy uhlířské. Jedná se o suchozemské ţelvy, které obývají savany, tropické deštné pralesy a řídké lesy Jiţní Ameriky. Typické jsou pro ni ţluté tečky na krunýři i na černých končetinách. Hlava je černá se ţlutými nebo oranţovými skvrnami. Dorůstají velikosti cm. Největší ţelva byla nalezena v Brazílii a měřila 51,2 cm. Ţelva uhlířská potřebuje prostorné terárium s dostatečně vysokou teplotou (26 28 C) a vlhkostí (90 95 %), čehoţ lze dosáhnout umístěním rostlin do terária. Jako substrát je nejlepší pouţít jemný písek nebo třísky některých listnatých stromů. Ţelva musí mít stále k dispozici velkou misku s vodou a stinná místa k odpočinku. V teráriu by měl být také zdroj světla, tepla a UV záření, kterého by se jí v přírodě dostávalo. Uhlířky by měly být krmeny rostlinami bohatými na vápník (pampelišky, vinné lístky), ovocem (nejlépe jahody, broskev, ananas, mango nebo kiwi), zeleninou, květinami a malým mnoţstvím ţivočišných bílkovin. ZDROJ: 23

24 Příspěvky našich uţivatelů V měsíci květnu se naše řady rozrostly o nového uţivatele, pana Jiřího Procházku. Protoţe pracoval dlouhé roky jako redaktor deníku Rovnost, jeho láska k psaní ho neopustila ni v důchodovém věku a jelikoţ opravdu velice rád píše, doufáme, ţe se stane našim pravidelným přispivatelem. Následující řádky popisují jeho období těsně před nástupem k nám do domova a jeho postřehy z cesty do Ústupu, která byla jeho prvním výletem s námi. M O R A V A po létech mým domovem 1973 začátek anabáze Moravy - setkání s lidmi a s Mařenkou z Plenkovic, s pozdější mojí manţelkou (1976). S ní a její rodinou jsme proţívali šťastné chvíle naplněné láskou Ţivot po roce 2006 nachýlil střelku osudu na váţnější strunu v neřešitelných potíţích Mařenka odešla do věčného tajemství věčnosti a já zůstal samotný, samotinký se svou nevyléčitelnou artrózou. Zůstalo jediné dilema léčba ve zdravotních domovech nebo domovech seniorů; můj domov v Molákové ulici č. 2 osiřel Tu začíná odyssea s domovy důchodců na seznamu se objevilo několik jmen různých domovů Beroun, Blansko, Rebešovice a v té době nejvyhledávanější moderní dům seniorů s velkou kapacitou LETOVICE. Leč, u všech domovů byla jako bonus malá třešinka na dortu velmi dlouhé čekací doby, aţ roční, které měly i Letovice. Naděje se pomalu rozplývaly u některých domovů pro velkou vzdálenost, u jiných pro neúnosnopu finanční zátěţ ale co dokáţe obrněná trpělivost. Nakonec jsme se rozhodli pro hvězdu v domovech seniorů pro Letovice. Vysněný plán v mých představách se splnil. A tak den D nastal. 3. května jsem byl přivítán v překrásné budově domova v Letovicích. Představeni mi byli ti, kteří o mě, mé pohodlí a můj zdravotní stav budou pečovat. Dnes uţ jsem tu déle jak měsíc a ţádná skvrnka na dnech v domově se neobjevila. Celý kolektiv se vzorně 24

25 stará o naše pohodlí, ţaludky i zábavu - nenechává nás v izolaci od venkovního světa zprostředkovává nám různé koncerty, přednášky, zájezdy. Všichni se snaţí, abychom se tu cítili jako doma, aby vše připomínalo domov se vším všudy. V mém povídání není frází, jsme svědky činů jiných, kteří se jimi snaţí přinést radost a pohodu nás všech. A JEDEME Otřepaný povel, který pouţívají hojně vojáci i sportovci, slyší obyvatelé domova velmi často, a to kdyţ ve velkém autobuse doslova namačkaném staršími lidmi a vozíčkáři odjíţdějí na svou pravidelnou trasu za krásami naší vlasti Jejich cestovní zápisník obsahuje mnoho jmen s romantickými názvy cílů, které senioři z Letovic jiţ navštívili Pozoruhodná je však doprava. Vţdy plný autobus, kaţdé sedadlo obsazené, v uličkách vozíky vozíčkářů šikovně sloţené do čtverců a obdélníčků, aby do sebe všechno dobře zapadalo A pak uţ jen povel a autobus se dává do pohybu. V očích cestujících je jiţ jen očekávání z cesty, jejímţ vyvrcholením jsou začátky s novými seznámeními Mě jen napadlo, zda podobný přinejmenším minirekord nejobsazenější autobus je jiţ v Guinessově knize zaznamenán. U nás jsem se o tom zatím nedočetl a ve světě, kdo ví Kdo ví ČLOVĚK A PŘÍRODA sobě souzeni jsou Poeta by to nazval jako by z jedné krve. Příroda jako by byla součástí našeho ţivota coţpak je hodnotnější víc neţ lesní scenérie a toulky v lesních tišinách. Příroda člověka obohacuje novými pocity, nabádá k novým myšlenkám, které staví velkou stavebnici poznání. A tak máme doma co vyprávět a učit dítě, jak chránit, ale i poznávat přírodu jako svého přítele a mít ji rádi. 25

26 Rádi jsme i mezi ţivými zvířátky v jejich přírodním ţivotním prostředí nebo třeba i na zemědělských farmách. A letovičtí senioři to berou opravdu zhurta. Mezi zvířátky jsou jako doma. Jedna taková návštěva byla v květnu navštívenka s koňmi a lamami. Srdečné přivítání bylo okázalé. Matka lama se popásávala na zeleňoučké travičce; zanedlouho, aby jí nebylo smutno, přiběhla celá rodina hlava rodiny a nejmladší přírůstek velmi roztomilý to tvor. Po prohlídce stájí je návštěvníci počastovali šťavnatou mrkvičkou a zeleninou Jak chutnala to věru věřte! Posléze proběhla návštěva stájí s obvyklým ceremoniálem, jakým bylo zachycení krás objektivem fotoaparátů a závěrem skvostná jízda koní na závodišti; a pak jsme i kromě plnokrevníků obdivovali řadu vysokých topolů, které mávali nakonec uţ jen odjíţdějícím seniorům na pozdrav Jiří PROCHÁZKA (pokoj 406) 26

27 Motto závěrem Kaţdé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příleţitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. Hyrum Smith 27

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA Byla sobota 23. května 2015 ráno a den se pomalu probouzel. Sluníčko se nám schovávalo za mraky, z kterých naštěstí nespadla ani kapka. Vypadalo to, že bude den jako

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY

Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY Boskovice, 1. května 2015 VI. ročník BOSKOVICKÉ BĚHY HISTORIE BĚHU Historie běhu se začala psát v roce 2009, tehdy vznikl nápad uspořádat největší sportovně kulturní akci regionu. V roce 2010 se pořádal

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více