O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv"

Transkript

1 Duben červen 2009 Ročník: III Číslo: 4 Základní škola Želiv O nás pro nás Uvnitř tohoto vydání: Pořad o Africe Pythagoriáda Coca-Cola Cup 2 Školní výlet (6-8) Výlet deváťáků 3 Vývoj hudebních nástrojů Výlet 1. stupně Den zdraví Velikonoční dílna Válka Bludiště 4 5 Zážitkový kurz Hádanka 6 Deváťáci 7 Pelhřimovský zvonek Ve středu 29. dubna se konala okresní pěvecká sout ěž Pelhřimovský zvonek. Z naší škol y se účastnila žákyně 5. třídy Tereza Krepčíková, která zazpívala známé lidové písně Ach, synku, synku a Měla jsem holoubka. Na klavír ji doprovázela paní učitelka V a n ě č k o v á. P o r o t a z jejího zpěvu byla nadšená,a tak se ve své IV. kategorii umístila na 1.místě.Tereza také pí seň Měl a jsem h o- loubka zazpí vala na krajské sout ěži Silnice a my,která se konala ve středu 6.května.Tereza svým zpěvem překvapila,a tak jí diváci věnov a l i v e l k ý p o - tlesk.doufáme, že se účastní soutěže i příští r ok a umí st í se na dobrém místě jako let os. Kateřina Buňatová, 7. r. Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne se žáci 8. ročníku zúčastnili Dopravní soutěže m l a d ý c h c y k l i s t ů v Pelhřimově. S žáky 8. ročníku jeli i žáci z 5. třídy, kteří soutěžili z a pr v- n í k a - tegorii a to v úplně stejn ých disciplínách. Všichni žáci vynikali v t ě c h t o d i s c i p l í n á c h : jízda zručnosti a jízda po dětském dopravním hřišti. Žáci také museli poskytnout první pomoc a své znalosti uplatnili též v testech, jaké nejspíš vši chni známe z autoškol y. V těchto disciplínách byli žáci jak z první tak i z druhé kategorie nejlepší. Měli nejmenší počet trestných bodů, a tudíž se umístili na prvním místě. Tím obě dvě kategorii post oupili do krajského kola, které se konalo v Třebíči. Tam se žáci zúčastnili úplně stejných disciplín. Tentokrát už neměli nejmenší počet trestn ých bodů, ale i tak se úmistili na krásném třetím místě, i když žáci z první kategorie měli být na druhém místě. Na prvním místě v krajském kole se úmístila, jak jinak než, ZŠ Bartuškov a T ř e b í č. J e š t ě je nutné zmínit, že za první kategorii soutěžili Lukáš Karásek, Josef Kosař, Lucie Zají čková a Kateřina Bloudková. Za druhou kat egorii sout ěžili tito žáci: Nikola Pohanová, Petr Studnička, Tereza Veletová a Tomáš Kovařík. Nikola Pohanová, 8. r.

2 S t rán ka 2 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Pořad o Africe 27. dubna k nám do škol y přijeli dva černoši z Afriky. Pr vn í z nich pocházel z Keni, žije v Praze a má české občanství. Druhý je z Angol y, žije také v Praze a organizuje různé akce po školách. Výt ěžek z těchto akcí je určen na podporu škol ství v Africe. Žáci 1. a 2. stupně šli do těl ocvi čn y, kde nám vyprávěli, jaký je život v Africe. Například: jaké tam mají zvyky, jak žijí, jak se scházejí, když hoří a jaká mají tradiční jídla. Vyprávěli o místních školách, jak se děti učí, jaké mají pomůcky. Pak jsme si zazpívali jeji ch písničky a také nám půjčili bubínky, abychom si zkusili, jak se na ně hraje. Naučili jsme se jednu písn i čku, kt er ou jsme dopr ováz eli hrou na bubínky. Na závěr vyprávění následovala beseda, při které jsme se mohli ptát na vše, co nás zajímá. Po hodině a půl odešel první stupeň do tříd, druhý s t u p e ň v tělocvi čně zůstal. Čekalo na nás m a l é př ekva pení v podobě t estu, otázky navazoval y na př edch áz ejí cí vypravování. Kdo odpověděl nejr ychleji a správně, obdržel malou odměnu náramek. Pořad se nám velice líbil, získali jsme nové vědom osti o Africe. Natálie Veletová, 6. r. Pythagoriáda Prázdniny Prázdniny jsou moje vášeň, prázdniny jsou pro mě vším, prázdniny jsou moje láska, a to ještě nekončím. Prázdniny jsou moje krása, vždy teplo to je paráda, není vůbec nad ten pocit, 19. místě Dne v P el h ř i m ově v bud ově Obch odn í a k a d e m i e p r o b ě h l o o k r e s n í k o - lo Pythagoriády. Naši š k ol u r e pr ez en t oval i z 7. ročníku Bohuslava Bezstarostová, Kristýna Vacková, Filip Krejčí, Aneta Průdková a Pavla Vel et ová. Z 6. Coca-cola cup ročníku Denisa Říhová a Dominika Špetlová. V kategorii sedmého ročníku byl maximální počet bodů 15. Aneta Průdková a Pavla Veletová se umístili na místě s počt em 12 bodů, Filip Krejčí se umístil na místě s počtem 10 bodů, Kristýna Vacková na místě s počt em 9 bodů a Bohuslava Bezstarostová na místě s počt em 7 bodů. V kategorii šestého ročníku byl maximální počet bodů 12. Denisa Říhová a Domin i k a Š p e t l o v á s e s počt em 6 bodů um í s- tili na Aneta Průdková, 7. r. blaho, klid a pohoda. Dominik Hodač, 5.r. Dne 16. dubna se konal turnaj Coca-col a cup v Hořepníku. Utkaly se čt yři t ým y: ZŠ Pelhřimov, ZŠ Hořepník, ZŠ Želiv a poslední ZŠ Senožat y. Na prvním místě se umístila ZŠ P e l h ř i m o v, n a druhém ZŠ Želiv, na třetím místě se umístila ZŠ Hořepník a na posledním 4. místě ZŠ Senožat y. Martin Pohan, 8. r.

3 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 3 Školní výlet (6.-8.r.) Dne se druhý stupeň, kromě deváté třídy, podí val do Brna. V Brně jsme navštívili Muz eum Anthropos, kde jsme m ohli vidět s p o u s t u z a j í m a v ýc h věcí t ýkají cích se nejstaršího umění střední E vr op y, a d ok on c e jsme měli možnost vidět vysta ven ý originál sošky Věstonická Venuše. Zaujal nás i vycpaný mamut v životní velikosti. A když už jsme tam byli, museli Výlet deváťáků Po dl ouhém předlouhém rozhodování jsme se jako deváťáci konečně dohodli. Rozhodli jsme se, že přeci jen někam pojedem. Naše původní rozhodnutí, že pojedeme do Jihlavy do ZOO a pak do Cit y Parku, zvítězilo. V půl sedm é se t a polovina třídy, co bydlí v Želivě, shromáždila u škol y a zbyt ek nastoup i l v B r t n é č i v Humpolci. My, ze Želi va, jsme zase trošku plašili, a tak jsme pak mrzli u škol y a ke všemu nám to málem ujel o. Ano opravdu. H n e d n a z a č á t k u. V autobuse na nás čekali už kluci z Brtné a náš třídní, pan učitel Cihlář. Jakmile jsme vyst oupili v Humpol ci, hned se k nám nahrnul Jarda a paní učitelka jsme také kouknout do muzea Charlese Darwina, kde jsme mohli být na takové lodi, která se hýbala ze strany na stranu, chodili jsme po lávce a kolem byla džungle. Po Anthroposu nás čekal y Kasemat y, kde jsme mohli vidět, jak dříve byli lidé vězněni. Pak už nás čekal y hr obk y kapucí n sk ých mnichů a zelný trh. Na zelném trhu jsme měli rozchod, asi hodinu. Každý si něco koupil a Bártlová. Už jsme byli skoro všichni, chyběla jen Žanda. Po pár telefonátech ovšem také dorazila a my nasedli na autobus do Jihlavy. Cesta utekla docel a rychle, vlastně jsme to ani nečekali. V Jihlavě jsme se z autobusáku vydali směrem ZOO. Cestou jsme potkali pár dědečků i babi ček, dětí i dospěl ých, ale také pár jehovi stů. V ZOO si každý za sebe platil vstup. Mezi těmi všemi z v í ř a t y j s m e se rozdělili do několika skupinek a procházeli jsme si zahradu sami. Některá zvířátka vypadala rozmrzele, jako by nám říkala, že už je nebaví žít v kleci. Další se pyšnila za skly svých obřích terárií. A zbyt ek? Ten si nás ani mohli jsme jet domů. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v McDonaldu a s plnými bříšky jsme m ohli vyrazit domů za svými rodiči. Šarka Bloudková, 8.r. nevšímal a líně spal dál. Téměř na závěr naší zvířecí poznávačky jsme nasedli do vlá čku a nechali jsme se za třicet korun dovézt z jedné strany zahrady do druhé. Nakonec jsme poslušně vši chni čekali na pár zpožďujících se učitelů, jež nás doprovázeli. Po odchodu ze ZOO jsme šli přes Masarykovo náměstí dolů na hudební 1 do obchodního City Park. I tam jsme se rozdělili do několi ka skupin. Kluci se vydali pomal ým krokem do obchodů se sportem a my holky se tam vyřádit a pořádně najíst v KFC. Už pár dní před výlet em jsme se těšili na Zwinger, Twister či něco podobného. Ovšem nakonec jsme toho moc nenakoupili.snad jen ten Zwinger a colu. I tak jsme ale byli vši chni nadšení. Po City Parku jsme se zase vrátili na náměstí, kde jsme dostali další rozchod. To už jsme ale byli docela unaveni, a tak polovina z nás si jen někam sedla a čekala, až uplyne naše rozchodová doba a budeme moct jít na autobus. Ale není to tak, že jsme se ze všeho nejví c těšili na to, až budeme doma. Na cestě jsme udělali ještě jednu nucenou přestávku v Humpol ci. Museli jsme počkat na autobus do Želi va. Všichni jsme byli tak zmoženi a příliš unaveni na to, aby nám to nějak hodně vadilo, ale vadilo. Po příjezdu našeho očeká vaného přepravného zařízení jsme se prudce z vedli, zamávali našemu výl etu a nastoupili dovnitř Martina Průšová, 9. r.

4 S t rán ka 4 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Vývoj hudebních nástrojů Radost 5. třída V naší třídě 11 žáčků, máme rádi hodně špekáčků, my jsme parta veselá, s námi nuda nebývá. žáci 5.třídy Dne 4.6 nám pan Mgr. Pa vel Ma cků, Ph.D. předváděl hudební nástroje od pravěku až do současnosti. Seznámil nás s více než čt yřiceti různými nástroji všech dob. Mohli jsme vidět, ale i sl yšet řadu dechových i strunných nástrojů. Ze středověkých či renesančních nástrojů jsme viděli např. zvířecí roh, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidul u, p s a l t e r i - um,středověkou harfu apod. Na přednášce jsme také byli seznámeni s technologií výr oby některých nástrojů a s hudbou v dějinách, a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Žáci 1.stupně se zapojili do přednášky i vlastním zpěvem. Žá ci 2. st upn ě se seznámili s fyzikálními aspekt y t vorby t ónu jak u dech ových t ak i s t r u n n ý c h n á s t r o - jů,rezonancí a šířením zvuku. Pavel Kopic, 7. r. Výlet pro 1. stupeň V ý l e t p r o b í h a l 10.června Výletní den začal tím,že jsme se ráno v 7:15 sešli u škol y, počkali na autobus a jeli směrem Dvůr Králové. Cesta trvala asi 2:30 hodin. Když jsm e dorazili na místo,seřadili jsme se a šli do ZOO. Prohlíželi jsme výběh y se šakal y,surikaty a jednoho t ygra....potom jsme zašli do podvodního světa, tam byli h a d i, k r o k o d ý l, r ů z n é ryby,různé žáby,vodní žel vy a chameleoni. Cest ou k sa fari jsme v i d ě l i z e b - r y, s l o n y, n o s o r o ž c e, h r o c h y, v e l b l o u d y a různé ptáky.pak jsme došli k sa fari busu, nasva čili jsme se a nastoupili do busu. Cestou jsm e viděli různé dr uh y pak on ů...kd yž jsm e pr ojel i čt yř m i b r a n a m i, v y s t o u p i l i jsme a šli k občerst vení,koupili si pohledy a r ů z n é d r o b n o s - ti,posva čili jsme a čekali na vláček, který nás odvezl k východu ze safari. Den zdraví Nastoupili jsme do autubusu a jeli domů.cestou jsme se zastavili v MacDonaldu. Cel ý výlet jsme si parádně užili! Dominik Šimáček, Jiří Krtek, 5. Dne 7. dubna se ve škol e konal,,zdravotní den. Této akce se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně, mimo osmáků. Ti byli na sedmi různých stanovištích. Žáci si zde mohli vyzkoušet např. sedačku pro zraněného, dýchání do figuríny, obvázat vymknut ý kotník, z a s t a v i t k r v á c e n í z nosu a další. To, co jsme se naučili na tomto dni, se nám může hodit v životě, např. když se staneme svědky nějaké nehody, nebo když si přihodíme sami nějaký úraz. Můžeme tout o pom ocí zachránit i život. Denisa Říhová, 6. r.

5 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 5 Velikonoční dílna Čtvr t éh o dubn a se v naší škole konala V el i k on očn í díln a. Děti se svými učiteli vyr obil y mnoho krásných věcí, jako třeba malovaná vajíčka, ker a m i c k é p ř e d m ě t y s velikonoční tématikou a různé dekorace. Pro rodiče a návštěvníky tu byl o několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet spoustu věcí nebo si jen tak něco koupit. Dílna byla v pořadí již druhá, a i když byl o venku opravdu krásné počasí a lidé ch odi li po pr ocház - kách, byla návštěvnost docela hojná. Martina Průšová, 9. r. Válka hmyz vs. domácí mazlíčci Byl o tomu tak od dob, kdy lidé vynalezli cigarety. Všechen hmyz se spolčil proti domácím mazlíčkům, protože nedbali a nebrali ohled na jejich životní prostředí. A tak se jednou domluvili, že se jim pom st í. Hl a vn í vů d ce Brouk Pytlík rozdělil úkol y. Vosy a včel y spol ečně zajistí zásobu medu. Mot ýli a berušky u p o u t a j í p o z o r n o s t svým šarmem. Hovada budou štípat o 106. Vážky, chrousti a můry mají za úkol otravovat a doh án ět n epřát el é k šílenství. Klíšťata a blech y se budou usazovat na kůži. A mravenci, brouci a komáři mají nejdůležitější úkol, což je přeprava válečných zbraní, jimiž jsou cigaret y. Začátek války se rozjel r ychle! Vše šl o jako po m á sl e. Mraven ci vyn esli zapálené cigarety, převzali je brouci a od nich pak komáři, kteří je podstrčili pod nohy domácí ch mazlíčků. Muselo se nechat, že to byl o moc kruté. Na med v kádi se jich zlákala většina. Přilepili se k němu a dobojovali. Je sice pravda, že jich hodně padlo na útok štípajícího hmyzu, ale pak se objevil bernardýn Rocky na vysavači, všechny vysál a byl o po válce. Některé druhy hmyzu, co přežili, to s hrůzou vyprávějí svým pot omkům a přitom si chladí pochroumané nohy ve vodě. Tereza Veselá, 6.r. Prázdniny Prázdniny už jsou zase tady! Je to ale senzace! Užijem si plno slunce a též spoustu legrace! Lucie Zajíčková, Markéta Nevšímalos 5. r.

6 S t rán ka 6 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Zážitkový kurz Již šest ým rokem se uskutečnil zážitkový kurz. Vždy to pořádají deváťáci spolu s velitelem kurzu panem učitelem Cihlářem. Let os jsm e se všichni 27. května shromáždili v sedmé třídě. Vyslechli jsme si příběh, doprovázený videem, od kterého se cel ý zážitkový kurz odví jel. Naším úkolem byl o najít sedm ztracených ctností cudnost, mírumil ovn ost, št ědr ost, čin or odost, pokoru, přejícnost a skromnost. Po rozřazení lidí do čt yř skupin jsme se vydali na cestu. Trasa byla náročná, vedla čl enit ým terénem i vodou. Ke všemu jsm e museli plnit různé logické úkol y a další aktivit y. Na elektrárně Hádanka jsme konečně mohli shodit své batůžky a pořádně se najíst. K obědu byla sladká svíčková se sekanou. Po malé pauze jsme opět vyrazili. Vždy jsme se z elektrárny vraceli již do škol y, ale tentokrát to byl o jiné. Museli jsme jít až do rekreačního zařízení Lenka u Kletečné, kde jsme přespali v chatách. Uskutečnila se tam noční hra, zastříleli jsme si z kuše, luku a vzduchovky. Po obědě jsme opět vyrazili do škol y. Cest ou nás zastihl mocný krátkodobý déšť, ostatně jako př edch oz í den. Poča sí nám opravdu nepřálo, ale rozhodně to byl o lepší než třicetistupňová vedra. Do škol y jsm e dorazili navečír. Pro každého byl připraven arch papíru, na kt erém jsm e se mohli barevně vyřádit a vyjádřit své d o j m y z předchozích dvou dnů. Deváťáci mez i t í m př i ch yst a l i prezentaci z fotek pořízených během kurzu. Byl večer. Venku tma, bouřka. Mírné osvětl ení a fotky doplněné podmanivou hudbou dosáhly maximálního účinku na nás všech. Všem se vyba vil y krásné zážitky. Zakonč e n í k u r z u p r o b ě h l o o p ě t v sedmé třídě, kde jsme začínali. Sesedli jsme se do závěr ečn éh o kr uh u. Kdo d ost a l kost, předst oupil do středu, zhodnotil kurz, vzal si medaili za úspěšné absol vování a předal kost dalšímu. Po zhodnocení si pro některé žáky přišli rodiče, další přespali ve škole do dětského dne. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, jež se podíl eli na přípravě a organizaci zážitkového kurzu. Martina Průšová a Tereza Veletová Když přivážeme ovci k jednomu kolíku provazem, tak vyžere z trávy kruh. Pokud protáhneme kroužkem u krku provaz, jehož konce přivážeme ke dvoum kolíkům, vyž ere nám elipsu. Budeme-li chtít ovál, tak napneme provaz mezi dva kolíky, na něj navlečeme kroužek, a na ten přivážem provaz, na jehož druhém k o n c i j e o v c e. Jak přivázat ovci, aby nám vyžrala v trávě čt verec? Máte provaz y, kroužky a jednu ovci. N áp ověda: Podí vej te se na ovál j akým způs obem byl a vyt v o ř e n a r o v n á s t r a n a. Nyní stačí aplikovat podobný trik dvakrát...

7 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 7 Deváťáci se loučí Deváťáci dostali šest otázek, na které nám dali následující odpovědi. Otázky: 1. Kam jde š na šk ol u? 2. B ude se ti stýskat po zš? 3. Tě ší š se na sš/ uo? 4. Jaký učitel ti bude chybě t? 5. S jakým spol užáke m se bude š chtít ví dat? 6. Rozhodoval/a ses dl ouho kam jít na šk ol u? Lukáš Bleha 1. Do Humpolce na zemědělku (agropodnikání) 3. Ne 5. S Járou a Láďou 6. Jo Ondřej Bloudek 1. Do Pelhřimova na hotelovku (kuchař) 4. Paní ředitelka Ladis lav Brávek 1. Do Pelhřimova na hotelovku(hotelnictví, turismus) 4. Pan učitel Cihlář 6. Jo Radek Hanek 1. Do Pelhřimova na Informační technologii 3. Ne 6. Jo Jaroslav Janák 1. Do Humpolce na instalatéra 3. Ne Zdeněk Ježek 1. Do Pelhřimova na Operátora dřevařské a nábytkářské výroby David Karásek 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Jo 3. Ne 4. Pan učitel Cihlář, paní učitelka Špetlová 6. Jo Stanis lav Ko mí nek 1. Do Humpolce na autoelektrikáře 5. Se všemi David Krejčí 1. Do Humpolce na Automechanika 2. Tak trochu 5. Až na nějaký výjimky se všemi 6. Ani ne Žaneta Lhots ká 1. Do Pelhřimova na Hotelnictví a turismus 2. Jo 4. Všichni 5. Se všemi Jan Nerad 1. Do Pelhřimova na Gymnázium 2. To ještě uvidím 3. Trochu 4. To nevím 5. Nevím 6. Ani ne Martina Průšová 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Strašně 3. Spíš ne, jen na ty lidi 4. Skoro všichni 5. skoro se všemi 6. Docela jo Lukáš Říha 1. Do Pelhřimova na Obchodku 2. Jo 4. Nevím 6. Ani ne Václav Sedlák 1. Do Pelhřimova na informační technologii 4. Nikdo

8 Základní škola Želiv Re dakč ní rada: Martina Průšová, Žaneta Lhotská, Jan Nerad, Nikola Pohanová, Šárka Bloudková, Jan Pohan, Aneta Průdková, Kateřina Buňatová, Pavel Kopi c, Martin Pohan, Denisa Říhová, Natálie Veletová

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

O nás pro nás. Číslo 3 Časopis Základní školy Želiv květen-červen 2007

O nás pro nás. Číslo 3 Časopis Základní školy Želiv květen-červen 2007 O nás pro nás Číslo 3 Časopis Základní školy Želiv květen-červen 2007 Pranostiky Co řádek to pranostika. Červen: Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. Netřeba

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova

Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Vydává 5. rodinná skupina Čtvrtletník dětí z Dětského domova Lipová u Šluknova Přejeme všem dětem a kolegům krásné léto, plné pohody, sluníčka a odpočinku. Strejda Leoš a teta Soňa 1. rodinná skupina (cvičný

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 7 školní časopis ZŠ SPORTOVNÍ UH.HRADIŠTĚ 2010/2011 OBSAH: Den s modrým majákem Anketa + názor navíc Aquapark - kritika Jak jsem prožil své první přijímací zkoušky Sběr papíru Školní parlament Tichá středa

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ MěsíčníkaktualitnejenoZŠÚpice-Lány Školníčasopis Úl Květen2014 14.ročník Sportovec měsíce: Petr LUŠTINEC 9. A Sběrač bylin: Alena JURSÍKOVÁ 6. B Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Hana

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Účinek slunečních paprsků na naše zdraví

Účinek slunečních paprsků na naše zdraví Účinek slunečních paprsků na naše zdraví Silné zuby a kosti Fotochemické účinky slunce na kůži mají za následek tvorbu vitaminu D. Prostřednictvím stravy dodáme svému organismu pouze čtvrtinu požadované

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek

Ročník: 2010 ČÍSLO 3 PLÁTEK. přeje mnoho úspěchů v novém školním roce. Nad pis ve dlejšíh o textu. Vít Zemánek Nad pis ve dlejšíh o textu ČÍSLO 3 Ročník: 2010 PLÁTEK přeje mnoho úspěchů v novém školním roce Vít Zemánek AKTUÁLNĚ Několik řádků od šéfredaktora Stránka 2 Trocha politiky ze školního parlamentu Zdarec

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu. Školní zpravodaj. Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu. Školní zpravodaj. Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Sportovní aktivity v Jihlavě a Irnfritzu Školní zpravodaj Jako ryba ve vodě Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2013/2014 Ve školním

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži.

Blahopřejeme Nikole ke skvělému úspěchu v této mimořádně prestižní soutěži. Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádal letos již 35. ročník národní soutěže dětského literárního projevu Náš svět. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že ve třetí

Více

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Vážení rodiče a příznivci naší školy, blížící se konec školního roku 2011/2012 je vhodnou příležitostí

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více