O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv"

Transkript

1 Duben červen 2009 Ročník: III Číslo: 4 Základní škola Želiv O nás pro nás Uvnitř tohoto vydání: Pořad o Africe Pythagoriáda Coca-Cola Cup 2 Školní výlet (6-8) Výlet deváťáků 3 Vývoj hudebních nástrojů Výlet 1. stupně Den zdraví Velikonoční dílna Válka Bludiště 4 5 Zážitkový kurz Hádanka 6 Deváťáci 7 Pelhřimovský zvonek Ve středu 29. dubna se konala okresní pěvecká sout ěž Pelhřimovský zvonek. Z naší škol y se účastnila žákyně 5. třídy Tereza Krepčíková, která zazpívala známé lidové písně Ach, synku, synku a Měla jsem holoubka. Na klavír ji doprovázela paní učitelka V a n ě č k o v á. P o r o t a z jejího zpěvu byla nadšená,a tak se ve své IV. kategorii umístila na 1.místě.Tereza také pí seň Měl a jsem h o- loubka zazpí vala na krajské sout ěži Silnice a my,která se konala ve středu 6.května.Tereza svým zpěvem překvapila,a tak jí diváci věnov a l i v e l k ý p o - tlesk.doufáme, že se účastní soutěže i příští r ok a umí st í se na dobrém místě jako let os. Kateřina Buňatová, 7. r. Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne se žáci 8. ročníku zúčastnili Dopravní soutěže m l a d ý c h c y k l i s t ů v Pelhřimově. S žáky 8. ročníku jeli i žáci z 5. třídy, kteří soutěžili z a pr v- n í k a - tegorii a to v úplně stejn ých disciplínách. Všichni žáci vynikali v t ě c h t o d i s c i p l í n á c h : jízda zručnosti a jízda po dětském dopravním hřišti. Žáci také museli poskytnout první pomoc a své znalosti uplatnili též v testech, jaké nejspíš vši chni známe z autoškol y. V těchto disciplínách byli žáci jak z první tak i z druhé kategorie nejlepší. Měli nejmenší počet trestných bodů, a tudíž se umístili na prvním místě. Tím obě dvě kategorii post oupili do krajského kola, které se konalo v Třebíči. Tam se žáci zúčastnili úplně stejných disciplín. Tentokrát už neměli nejmenší počet trestn ých bodů, ale i tak se úmistili na krásném třetím místě, i když žáci z první kategorie měli být na druhém místě. Na prvním místě v krajském kole se úmístila, jak jinak než, ZŠ Bartuškov a T ř e b í č. J e š t ě je nutné zmínit, že za první kategorii soutěžili Lukáš Karásek, Josef Kosař, Lucie Zají čková a Kateřina Bloudková. Za druhou kat egorii sout ěžili tito žáci: Nikola Pohanová, Petr Studnička, Tereza Veletová a Tomáš Kovařík. Nikola Pohanová, 8. r.

2 S t rán ka 2 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Pořad o Africe 27. dubna k nám do škol y přijeli dva černoši z Afriky. Pr vn í z nich pocházel z Keni, žije v Praze a má české občanství. Druhý je z Angol y, žije také v Praze a organizuje různé akce po školách. Výt ěžek z těchto akcí je určen na podporu škol ství v Africe. Žáci 1. a 2. stupně šli do těl ocvi čn y, kde nám vyprávěli, jaký je život v Africe. Například: jaké tam mají zvyky, jak žijí, jak se scházejí, když hoří a jaká mají tradiční jídla. Vyprávěli o místních školách, jak se děti učí, jaké mají pomůcky. Pak jsme si zazpívali jeji ch písničky a také nám půjčili bubínky, abychom si zkusili, jak se na ně hraje. Naučili jsme se jednu písn i čku, kt er ou jsme dopr ováz eli hrou na bubínky. Na závěr vyprávění následovala beseda, při které jsme se mohli ptát na vše, co nás zajímá. Po hodině a půl odešel první stupeň do tříd, druhý s t u p e ň v tělocvi čně zůstal. Čekalo na nás m a l é př ekva pení v podobě t estu, otázky navazoval y na př edch áz ejí cí vypravování. Kdo odpověděl nejr ychleji a správně, obdržel malou odměnu náramek. Pořad se nám velice líbil, získali jsme nové vědom osti o Africe. Natálie Veletová, 6. r. Pythagoriáda Prázdniny Prázdniny jsou moje vášeň, prázdniny jsou pro mě vším, prázdniny jsou moje láska, a to ještě nekončím. Prázdniny jsou moje krása, vždy teplo to je paráda, není vůbec nad ten pocit, 19. místě Dne v P el h ř i m ově v bud ově Obch odn í a k a d e m i e p r o b ě h l o o k r e s n í k o - lo Pythagoriády. Naši š k ol u r e pr ez en t oval i z 7. ročníku Bohuslava Bezstarostová, Kristýna Vacková, Filip Krejčí, Aneta Průdková a Pavla Vel et ová. Z 6. Coca-cola cup ročníku Denisa Říhová a Dominika Špetlová. V kategorii sedmého ročníku byl maximální počet bodů 15. Aneta Průdková a Pavla Veletová se umístili na místě s počt em 12 bodů, Filip Krejčí se umístil na místě s počtem 10 bodů, Kristýna Vacková na místě s počt em 9 bodů a Bohuslava Bezstarostová na místě s počt em 7 bodů. V kategorii šestého ročníku byl maximální počet bodů 12. Denisa Říhová a Domin i k a Š p e t l o v á s e s počt em 6 bodů um í s- tili na Aneta Průdková, 7. r. blaho, klid a pohoda. Dominik Hodač, 5.r. Dne 16. dubna se konal turnaj Coca-col a cup v Hořepníku. Utkaly se čt yři t ým y: ZŠ Pelhřimov, ZŠ Hořepník, ZŠ Želiv a poslední ZŠ Senožat y. Na prvním místě se umístila ZŠ P e l h ř i m o v, n a druhém ZŠ Želiv, na třetím místě se umístila ZŠ Hořepník a na posledním 4. místě ZŠ Senožat y. Martin Pohan, 8. r.

3 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 3 Školní výlet (6.-8.r.) Dne se druhý stupeň, kromě deváté třídy, podí val do Brna. V Brně jsme navštívili Muz eum Anthropos, kde jsme m ohli vidět s p o u s t u z a j í m a v ýc h věcí t ýkají cích se nejstaršího umění střední E vr op y, a d ok on c e jsme měli možnost vidět vysta ven ý originál sošky Věstonická Venuše. Zaujal nás i vycpaný mamut v životní velikosti. A když už jsme tam byli, museli Výlet deváťáků Po dl ouhém předlouhém rozhodování jsme se jako deváťáci konečně dohodli. Rozhodli jsme se, že přeci jen někam pojedem. Naše původní rozhodnutí, že pojedeme do Jihlavy do ZOO a pak do Cit y Parku, zvítězilo. V půl sedm é se t a polovina třídy, co bydlí v Želivě, shromáždila u škol y a zbyt ek nastoup i l v B r t n é č i v Humpolci. My, ze Želi va, jsme zase trošku plašili, a tak jsme pak mrzli u škol y a ke všemu nám to málem ujel o. Ano opravdu. H n e d n a z a č á t k u. V autobuse na nás čekali už kluci z Brtné a náš třídní, pan učitel Cihlář. Jakmile jsme vyst oupili v Humpol ci, hned se k nám nahrnul Jarda a paní učitelka jsme také kouknout do muzea Charlese Darwina, kde jsme mohli být na takové lodi, která se hýbala ze strany na stranu, chodili jsme po lávce a kolem byla džungle. Po Anthroposu nás čekal y Kasemat y, kde jsme mohli vidět, jak dříve byli lidé vězněni. Pak už nás čekal y hr obk y kapucí n sk ých mnichů a zelný trh. Na zelném trhu jsme měli rozchod, asi hodinu. Každý si něco koupil a Bártlová. Už jsme byli skoro všichni, chyběla jen Žanda. Po pár telefonátech ovšem také dorazila a my nasedli na autobus do Jihlavy. Cesta utekla docel a rychle, vlastně jsme to ani nečekali. V Jihlavě jsme se z autobusáku vydali směrem ZOO. Cestou jsme potkali pár dědečků i babi ček, dětí i dospěl ých, ale také pár jehovi stů. V ZOO si každý za sebe platil vstup. Mezi těmi všemi z v í ř a t y j s m e se rozdělili do několika skupinek a procházeli jsme si zahradu sami. Některá zvířátka vypadala rozmrzele, jako by nám říkala, že už je nebaví žít v kleci. Další se pyšnila za skly svých obřích terárií. A zbyt ek? Ten si nás ani mohli jsme jet domů. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v McDonaldu a s plnými bříšky jsme m ohli vyrazit domů za svými rodiči. Šarka Bloudková, 8.r. nevšímal a líně spal dál. Téměř na závěr naší zvířecí poznávačky jsme nasedli do vlá čku a nechali jsme se za třicet korun dovézt z jedné strany zahrady do druhé. Nakonec jsme poslušně vši chni čekali na pár zpožďujících se učitelů, jež nás doprovázeli. Po odchodu ze ZOO jsme šli přes Masarykovo náměstí dolů na hudební 1 do obchodního City Park. I tam jsme se rozdělili do několi ka skupin. Kluci se vydali pomal ým krokem do obchodů se sportem a my holky se tam vyřádit a pořádně najíst v KFC. Už pár dní před výlet em jsme se těšili na Zwinger, Twister či něco podobného. Ovšem nakonec jsme toho moc nenakoupili.snad jen ten Zwinger a colu. I tak jsme ale byli vši chni nadšení. Po City Parku jsme se zase vrátili na náměstí, kde jsme dostali další rozchod. To už jsme ale byli docela unaveni, a tak polovina z nás si jen někam sedla a čekala, až uplyne naše rozchodová doba a budeme moct jít na autobus. Ale není to tak, že jsme se ze všeho nejví c těšili na to, až budeme doma. Na cestě jsme udělali ještě jednu nucenou přestávku v Humpol ci. Museli jsme počkat na autobus do Želi va. Všichni jsme byli tak zmoženi a příliš unaveni na to, aby nám to nějak hodně vadilo, ale vadilo. Po příjezdu našeho očeká vaného přepravného zařízení jsme se prudce z vedli, zamávali našemu výl etu a nastoupili dovnitř Martina Průšová, 9. r.

4 S t rán ka 4 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Vývoj hudebních nástrojů Radost 5. třída V naší třídě 11 žáčků, máme rádi hodně špekáčků, my jsme parta veselá, s námi nuda nebývá. žáci 5.třídy Dne 4.6 nám pan Mgr. Pa vel Ma cků, Ph.D. předváděl hudební nástroje od pravěku až do současnosti. Seznámil nás s více než čt yřiceti různými nástroji všech dob. Mohli jsme vidět, ale i sl yšet řadu dechových i strunných nástrojů. Ze středověkých či renesančních nástrojů jsme viděli např. zvířecí roh, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidul u, p s a l t e r i - um,středověkou harfu apod. Na přednášce jsme také byli seznámeni s technologií výr oby některých nástrojů a s hudbou v dějinách, a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Žáci 1.stupně se zapojili do přednášky i vlastním zpěvem. Žá ci 2. st upn ě se seznámili s fyzikálními aspekt y t vorby t ónu jak u dech ových t ak i s t r u n n ý c h n á s t r o - jů,rezonancí a šířením zvuku. Pavel Kopic, 7. r. Výlet pro 1. stupeň V ý l e t p r o b í h a l 10.června Výletní den začal tím,že jsme se ráno v 7:15 sešli u škol y, počkali na autobus a jeli směrem Dvůr Králové. Cesta trvala asi 2:30 hodin. Když jsm e dorazili na místo,seřadili jsme se a šli do ZOO. Prohlíželi jsme výběh y se šakal y,surikaty a jednoho t ygra....potom jsme zašli do podvodního světa, tam byli h a d i, k r o k o d ý l, r ů z n é ryby,různé žáby,vodní žel vy a chameleoni. Cest ou k sa fari jsme v i d ě l i z e b - r y, s l o n y, n o s o r o ž c e, h r o c h y, v e l b l o u d y a různé ptáky.pak jsme došli k sa fari busu, nasva čili jsme se a nastoupili do busu. Cestou jsm e viděli různé dr uh y pak on ů...kd yž jsm e pr ojel i čt yř m i b r a n a m i, v y s t o u p i l i jsme a šli k občerst vení,koupili si pohledy a r ů z n é d r o b n o s - ti,posva čili jsme a čekali na vláček, který nás odvezl k východu ze safari. Den zdraví Nastoupili jsme do autubusu a jeli domů.cestou jsme se zastavili v MacDonaldu. Cel ý výlet jsme si parádně užili! Dominik Šimáček, Jiří Krtek, 5. Dne 7. dubna se ve škol e konal,,zdravotní den. Této akce se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně, mimo osmáků. Ti byli na sedmi různých stanovištích. Žáci si zde mohli vyzkoušet např. sedačku pro zraněného, dýchání do figuríny, obvázat vymknut ý kotník, z a s t a v i t k r v á c e n í z nosu a další. To, co jsme se naučili na tomto dni, se nám může hodit v životě, např. když se staneme svědky nějaké nehody, nebo když si přihodíme sami nějaký úraz. Můžeme tout o pom ocí zachránit i život. Denisa Říhová, 6. r.

5 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 5 Velikonoční dílna Čtvr t éh o dubn a se v naší škole konala V el i k on očn í díln a. Děti se svými učiteli vyr obil y mnoho krásných věcí, jako třeba malovaná vajíčka, ker a m i c k é p ř e d m ě t y s velikonoční tématikou a různé dekorace. Pro rodiče a návštěvníky tu byl o několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet spoustu věcí nebo si jen tak něco koupit. Dílna byla v pořadí již druhá, a i když byl o venku opravdu krásné počasí a lidé ch odi li po pr ocház - kách, byla návštěvnost docela hojná. Martina Průšová, 9. r. Válka hmyz vs. domácí mazlíčci Byl o tomu tak od dob, kdy lidé vynalezli cigarety. Všechen hmyz se spolčil proti domácím mazlíčkům, protože nedbali a nebrali ohled na jejich životní prostředí. A tak se jednou domluvili, že se jim pom st í. Hl a vn í vů d ce Brouk Pytlík rozdělil úkol y. Vosy a včel y spol ečně zajistí zásobu medu. Mot ýli a berušky u p o u t a j í p o z o r n o s t svým šarmem. Hovada budou štípat o 106. Vážky, chrousti a můry mají za úkol otravovat a doh án ět n epřát el é k šílenství. Klíšťata a blech y se budou usazovat na kůži. A mravenci, brouci a komáři mají nejdůležitější úkol, což je přeprava válečných zbraní, jimiž jsou cigaret y. Začátek války se rozjel r ychle! Vše šl o jako po m á sl e. Mraven ci vyn esli zapálené cigarety, převzali je brouci a od nich pak komáři, kteří je podstrčili pod nohy domácí ch mazlíčků. Muselo se nechat, že to byl o moc kruté. Na med v kádi se jich zlákala většina. Přilepili se k němu a dobojovali. Je sice pravda, že jich hodně padlo na útok štípajícího hmyzu, ale pak se objevil bernardýn Rocky na vysavači, všechny vysál a byl o po válce. Některé druhy hmyzu, co přežili, to s hrůzou vyprávějí svým pot omkům a přitom si chladí pochroumané nohy ve vodě. Tereza Veselá, 6.r. Prázdniny Prázdniny už jsou zase tady! Je to ale senzace! Užijem si plno slunce a též spoustu legrace! Lucie Zajíčková, Markéta Nevšímalos 5. r.

6 S t rán ka 6 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Zážitkový kurz Již šest ým rokem se uskutečnil zážitkový kurz. Vždy to pořádají deváťáci spolu s velitelem kurzu panem učitelem Cihlářem. Let os jsm e se všichni 27. května shromáždili v sedmé třídě. Vyslechli jsme si příběh, doprovázený videem, od kterého se cel ý zážitkový kurz odví jel. Naším úkolem byl o najít sedm ztracených ctností cudnost, mírumil ovn ost, št ědr ost, čin or odost, pokoru, přejícnost a skromnost. Po rozřazení lidí do čt yř skupin jsme se vydali na cestu. Trasa byla náročná, vedla čl enit ým terénem i vodou. Ke všemu jsm e museli plnit různé logické úkol y a další aktivit y. Na elektrárně Hádanka jsme konečně mohli shodit své batůžky a pořádně se najíst. K obědu byla sladká svíčková se sekanou. Po malé pauze jsme opět vyrazili. Vždy jsme se z elektrárny vraceli již do škol y, ale tentokrát to byl o jiné. Museli jsme jít až do rekreačního zařízení Lenka u Kletečné, kde jsme přespali v chatách. Uskutečnila se tam noční hra, zastříleli jsme si z kuše, luku a vzduchovky. Po obědě jsme opět vyrazili do škol y. Cest ou nás zastihl mocný krátkodobý déšť, ostatně jako př edch oz í den. Poča sí nám opravdu nepřálo, ale rozhodně to byl o lepší než třicetistupňová vedra. Do škol y jsm e dorazili navečír. Pro každého byl připraven arch papíru, na kt erém jsm e se mohli barevně vyřádit a vyjádřit své d o j m y z předchozích dvou dnů. Deváťáci mez i t í m př i ch yst a l i prezentaci z fotek pořízených během kurzu. Byl večer. Venku tma, bouřka. Mírné osvětl ení a fotky doplněné podmanivou hudbou dosáhly maximálního účinku na nás všech. Všem se vyba vil y krásné zážitky. Zakonč e n í k u r z u p r o b ě h l o o p ě t v sedmé třídě, kde jsme začínali. Sesedli jsme se do závěr ečn éh o kr uh u. Kdo d ost a l kost, předst oupil do středu, zhodnotil kurz, vzal si medaili za úspěšné absol vování a předal kost dalšímu. Po zhodnocení si pro některé žáky přišli rodiče, další přespali ve škole do dětského dne. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, jež se podíl eli na přípravě a organizaci zážitkového kurzu. Martina Průšová a Tereza Veletová Když přivážeme ovci k jednomu kolíku provazem, tak vyžere z trávy kruh. Pokud protáhneme kroužkem u krku provaz, jehož konce přivážeme ke dvoum kolíkům, vyž ere nám elipsu. Budeme-li chtít ovál, tak napneme provaz mezi dva kolíky, na něj navlečeme kroužek, a na ten přivážem provaz, na jehož druhém k o n c i j e o v c e. Jak přivázat ovci, aby nám vyžrala v trávě čt verec? Máte provaz y, kroužky a jednu ovci. N áp ověda: Podí vej te se na ovál j akým způs obem byl a vyt v o ř e n a r o v n á s t r a n a. Nyní stačí aplikovat podobný trik dvakrát...

7 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 7 Deváťáci se loučí Deváťáci dostali šest otázek, na které nám dali následující odpovědi. Otázky: 1. Kam jde š na šk ol u? 2. B ude se ti stýskat po zš? 3. Tě ší š se na sš/ uo? 4. Jaký učitel ti bude chybě t? 5. S jakým spol užáke m se bude š chtít ví dat? 6. Rozhodoval/a ses dl ouho kam jít na šk ol u? Lukáš Bleha 1. Do Humpolce na zemědělku (agropodnikání) 3. Ne 5. S Járou a Láďou 6. Jo Ondřej Bloudek 1. Do Pelhřimova na hotelovku (kuchař) 4. Paní ředitelka Ladis lav Brávek 1. Do Pelhřimova na hotelovku(hotelnictví, turismus) 4. Pan učitel Cihlář 6. Jo Radek Hanek 1. Do Pelhřimova na Informační technologii 3. Ne 6. Jo Jaroslav Janák 1. Do Humpolce na instalatéra 3. Ne Zdeněk Ježek 1. Do Pelhřimova na Operátora dřevařské a nábytkářské výroby David Karásek 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Jo 3. Ne 4. Pan učitel Cihlář, paní učitelka Špetlová 6. Jo Stanis lav Ko mí nek 1. Do Humpolce na autoelektrikáře 5. Se všemi David Krejčí 1. Do Humpolce na Automechanika 2. Tak trochu 5. Až na nějaký výjimky se všemi 6. Ani ne Žaneta Lhots ká 1. Do Pelhřimova na Hotelnictví a turismus 2. Jo 4. Všichni 5. Se všemi Jan Nerad 1. Do Pelhřimova na Gymnázium 2. To ještě uvidím 3. Trochu 4. To nevím 5. Nevím 6. Ani ne Martina Průšová 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Strašně 3. Spíš ne, jen na ty lidi 4. Skoro všichni 5. skoro se všemi 6. Docela jo Lukáš Říha 1. Do Pelhřimova na Obchodku 2. Jo 4. Nevím 6. Ani ne Václav Sedlák 1. Do Pelhřimova na informační technologii 4. Nikdo

8 Základní škola Želiv Re dakč ní rada: Martina Průšová, Žaneta Lhotská, Jan Nerad, Nikola Pohanová, Šárka Bloudková, Jan Pohan, Aneta Průdková, Kateřina Buňatová, Pavel Kopi c, Martin Pohan, Denisa Říhová, Natálie Veletová

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

O nás pro nás. prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2. OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3

O nás pro nás. prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2. OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3 Z Á K L A D N Í Š K O L A Ž E L I V prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2 Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2 OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3 Mikulášská nadílka, Dějepisná olympiáda

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i lépe si zapamatovat fakta. Praxe nás naučila, že čím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Č É É Č ď Č ž ž Ž ď ě š ě š ě ě š ě ď ž ď šť ť ďš Č ď Č Č ě ž ž Í ě Č ě š ě š š Ž ě ě ť ě ž ě Č ě ž š Í Í ě ě ď ě ě ě ě Í ě ť ě ě ď ě ť ě ď ž ě ě š ě ť Č ě Ž Ž ě ž š š Ž ě Č Ž ě ě ě ě ě ě ě Ž ž ě ť É šš

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h ÚLOHY O POHYBU-řešení 1. Za codcem jdoucím průměrnou ryclostí 5 vyjel z téož místa o 3 odiny později cyklista průměrnou ryclostí 20. Za jak dlouo dooní cyklista codce? v 1 =5, t1 =(x+3), s 1 =v 1.t 1 v

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA

Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA Sdružení dětí a mládeže TILIA ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Centrem ochránců přírody TILIA za podpory Spolchemie a Zdravého města Ústí nad a pod záštitou primátora města Ústí nad Mgr. Jana Kubaty

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny:

Tělo a stres. garant: Radovan Faktor. členové expertní skupiny: Tělo a stres garant: Radovan Faktor členové expertní skupiny: Martina Miňhová Bára Stoláriková Nikola Žůrková Marek Hanuš Zdeněk Lerch Jan Čížek Michal Kdolský Daniel Punčochář Zdeněk Janoušek Filip Wágner

Více