O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nás pro nás. Pelhřimovský zvonek. Dopravní soutěž mladých cyklistů. Uvnitř tohoto vydání: Základní škola Želiv"

Transkript

1 Duben červen 2009 Ročník: III Číslo: 4 Základní škola Želiv O nás pro nás Uvnitř tohoto vydání: Pořad o Africe Pythagoriáda Coca-Cola Cup 2 Školní výlet (6-8) Výlet deváťáků 3 Vývoj hudebních nástrojů Výlet 1. stupně Den zdraví Velikonoční dílna Válka Bludiště 4 5 Zážitkový kurz Hádanka 6 Deváťáci 7 Pelhřimovský zvonek Ve středu 29. dubna se konala okresní pěvecká sout ěž Pelhřimovský zvonek. Z naší škol y se účastnila žákyně 5. třídy Tereza Krepčíková, která zazpívala známé lidové písně Ach, synku, synku a Měla jsem holoubka. Na klavír ji doprovázela paní učitelka V a n ě č k o v á. P o r o t a z jejího zpěvu byla nadšená,a tak se ve své IV. kategorii umístila na 1.místě.Tereza také pí seň Měl a jsem h o- loubka zazpí vala na krajské sout ěži Silnice a my,která se konala ve středu 6.května.Tereza svým zpěvem překvapila,a tak jí diváci věnov a l i v e l k ý p o - tlesk.doufáme, že se účastní soutěže i příští r ok a umí st í se na dobrém místě jako let os. Kateřina Buňatová, 7. r. Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne se žáci 8. ročníku zúčastnili Dopravní soutěže m l a d ý c h c y k l i s t ů v Pelhřimově. S žáky 8. ročníku jeli i žáci z 5. třídy, kteří soutěžili z a pr v- n í k a - tegorii a to v úplně stejn ých disciplínách. Všichni žáci vynikali v t ě c h t o d i s c i p l í n á c h : jízda zručnosti a jízda po dětském dopravním hřišti. Žáci také museli poskytnout první pomoc a své znalosti uplatnili též v testech, jaké nejspíš vši chni známe z autoškol y. V těchto disciplínách byli žáci jak z první tak i z druhé kategorie nejlepší. Měli nejmenší počet trestných bodů, a tudíž se umístili na prvním místě. Tím obě dvě kategorii post oupili do krajského kola, které se konalo v Třebíči. Tam se žáci zúčastnili úplně stejných disciplín. Tentokrát už neměli nejmenší počet trestn ých bodů, ale i tak se úmistili na krásném třetím místě, i když žáci z první kategorie měli být na druhém místě. Na prvním místě v krajském kole se úmístila, jak jinak než, ZŠ Bartuškov a T ř e b í č. J e š t ě je nutné zmínit, že za první kategorii soutěžili Lukáš Karásek, Josef Kosař, Lucie Zají čková a Kateřina Bloudková. Za druhou kat egorii sout ěžili tito žáci: Nikola Pohanová, Petr Studnička, Tereza Veletová a Tomáš Kovařík. Nikola Pohanová, 8. r.

2 S t rán ka 2 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Pořad o Africe 27. dubna k nám do škol y přijeli dva černoši z Afriky. Pr vn í z nich pocházel z Keni, žije v Praze a má české občanství. Druhý je z Angol y, žije také v Praze a organizuje různé akce po školách. Výt ěžek z těchto akcí je určen na podporu škol ství v Africe. Žáci 1. a 2. stupně šli do těl ocvi čn y, kde nám vyprávěli, jaký je život v Africe. Například: jaké tam mají zvyky, jak žijí, jak se scházejí, když hoří a jaká mají tradiční jídla. Vyprávěli o místních školách, jak se děti učí, jaké mají pomůcky. Pak jsme si zazpívali jeji ch písničky a také nám půjčili bubínky, abychom si zkusili, jak se na ně hraje. Naučili jsme se jednu písn i čku, kt er ou jsme dopr ováz eli hrou na bubínky. Na závěr vyprávění následovala beseda, při které jsme se mohli ptát na vše, co nás zajímá. Po hodině a půl odešel první stupeň do tříd, druhý s t u p e ň v tělocvi čně zůstal. Čekalo na nás m a l é př ekva pení v podobě t estu, otázky navazoval y na př edch áz ejí cí vypravování. Kdo odpověděl nejr ychleji a správně, obdržel malou odměnu náramek. Pořad se nám velice líbil, získali jsme nové vědom osti o Africe. Natálie Veletová, 6. r. Pythagoriáda Prázdniny Prázdniny jsou moje vášeň, prázdniny jsou pro mě vším, prázdniny jsou moje láska, a to ještě nekončím. Prázdniny jsou moje krása, vždy teplo to je paráda, není vůbec nad ten pocit, 19. místě Dne v P el h ř i m ově v bud ově Obch odn í a k a d e m i e p r o b ě h l o o k r e s n í k o - lo Pythagoriády. Naši š k ol u r e pr ez en t oval i z 7. ročníku Bohuslava Bezstarostová, Kristýna Vacková, Filip Krejčí, Aneta Průdková a Pavla Vel et ová. Z 6. Coca-cola cup ročníku Denisa Říhová a Dominika Špetlová. V kategorii sedmého ročníku byl maximální počet bodů 15. Aneta Průdková a Pavla Veletová se umístili na místě s počt em 12 bodů, Filip Krejčí se umístil na místě s počtem 10 bodů, Kristýna Vacková na místě s počt em 9 bodů a Bohuslava Bezstarostová na místě s počt em 7 bodů. V kategorii šestého ročníku byl maximální počet bodů 12. Denisa Říhová a Domin i k a Š p e t l o v á s e s počt em 6 bodů um í s- tili na Aneta Průdková, 7. r. blaho, klid a pohoda. Dominik Hodač, 5.r. Dne 16. dubna se konal turnaj Coca-col a cup v Hořepníku. Utkaly se čt yři t ým y: ZŠ Pelhřimov, ZŠ Hořepník, ZŠ Želiv a poslední ZŠ Senožat y. Na prvním místě se umístila ZŠ P e l h ř i m o v, n a druhém ZŠ Želiv, na třetím místě se umístila ZŠ Hořepník a na posledním 4. místě ZŠ Senožat y. Martin Pohan, 8. r.

3 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 3 Školní výlet (6.-8.r.) Dne se druhý stupeň, kromě deváté třídy, podí val do Brna. V Brně jsme navštívili Muz eum Anthropos, kde jsme m ohli vidět s p o u s t u z a j í m a v ýc h věcí t ýkají cích se nejstaršího umění střední E vr op y, a d ok on c e jsme měli možnost vidět vysta ven ý originál sošky Věstonická Venuše. Zaujal nás i vycpaný mamut v životní velikosti. A když už jsme tam byli, museli Výlet deváťáků Po dl ouhém předlouhém rozhodování jsme se jako deváťáci konečně dohodli. Rozhodli jsme se, že přeci jen někam pojedem. Naše původní rozhodnutí, že pojedeme do Jihlavy do ZOO a pak do Cit y Parku, zvítězilo. V půl sedm é se t a polovina třídy, co bydlí v Želivě, shromáždila u škol y a zbyt ek nastoup i l v B r t n é č i v Humpolci. My, ze Želi va, jsme zase trošku plašili, a tak jsme pak mrzli u škol y a ke všemu nám to málem ujel o. Ano opravdu. H n e d n a z a č á t k u. V autobuse na nás čekali už kluci z Brtné a náš třídní, pan učitel Cihlář. Jakmile jsme vyst oupili v Humpol ci, hned se k nám nahrnul Jarda a paní učitelka jsme také kouknout do muzea Charlese Darwina, kde jsme mohli být na takové lodi, která se hýbala ze strany na stranu, chodili jsme po lávce a kolem byla džungle. Po Anthroposu nás čekal y Kasemat y, kde jsme mohli vidět, jak dříve byli lidé vězněni. Pak už nás čekal y hr obk y kapucí n sk ých mnichů a zelný trh. Na zelném trhu jsme měli rozchod, asi hodinu. Každý si něco koupil a Bártlová. Už jsme byli skoro všichni, chyběla jen Žanda. Po pár telefonátech ovšem také dorazila a my nasedli na autobus do Jihlavy. Cesta utekla docel a rychle, vlastně jsme to ani nečekali. V Jihlavě jsme se z autobusáku vydali směrem ZOO. Cestou jsme potkali pár dědečků i babi ček, dětí i dospěl ých, ale také pár jehovi stů. V ZOO si každý za sebe platil vstup. Mezi těmi všemi z v í ř a t y j s m e se rozdělili do několika skupinek a procházeli jsme si zahradu sami. Některá zvířátka vypadala rozmrzele, jako by nám říkala, že už je nebaví žít v kleci. Další se pyšnila za skly svých obřích terárií. A zbyt ek? Ten si nás ani mohli jsme jet domů. Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v McDonaldu a s plnými bříšky jsme m ohli vyrazit domů za svými rodiči. Šarka Bloudková, 8.r. nevšímal a líně spal dál. Téměř na závěr naší zvířecí poznávačky jsme nasedli do vlá čku a nechali jsme se za třicet korun dovézt z jedné strany zahrady do druhé. Nakonec jsme poslušně vši chni čekali na pár zpožďujících se učitelů, jež nás doprovázeli. Po odchodu ze ZOO jsme šli přes Masarykovo náměstí dolů na hudební 1 do obchodního City Park. I tam jsme se rozdělili do několi ka skupin. Kluci se vydali pomal ým krokem do obchodů se sportem a my holky se tam vyřádit a pořádně najíst v KFC. Už pár dní před výlet em jsme se těšili na Zwinger, Twister či něco podobného. Ovšem nakonec jsme toho moc nenakoupili.snad jen ten Zwinger a colu. I tak jsme ale byli vši chni nadšení. Po City Parku jsme se zase vrátili na náměstí, kde jsme dostali další rozchod. To už jsme ale byli docela unaveni, a tak polovina z nás si jen někam sedla a čekala, až uplyne naše rozchodová doba a budeme moct jít na autobus. Ale není to tak, že jsme se ze všeho nejví c těšili na to, až budeme doma. Na cestě jsme udělali ještě jednu nucenou přestávku v Humpol ci. Museli jsme počkat na autobus do Želi va. Všichni jsme byli tak zmoženi a příliš unaveni na to, aby nám to nějak hodně vadilo, ale vadilo. Po příjezdu našeho očeká vaného přepravného zařízení jsme se prudce z vedli, zamávali našemu výl etu a nastoupili dovnitř Martina Průšová, 9. r.

4 S t rán ka 4 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Vývoj hudebních nástrojů Radost 5. třída V naší třídě 11 žáčků, máme rádi hodně špekáčků, my jsme parta veselá, s námi nuda nebývá. žáci 5.třídy Dne 4.6 nám pan Mgr. Pa vel Ma cků, Ph.D. předváděl hudební nástroje od pravěku až do současnosti. Seznámil nás s více než čt yřiceti různými nástroji všech dob. Mohli jsme vidět, ale i sl yšet řadu dechových i strunných nástrojů. Ze středověkých či renesančních nástrojů jsme viděli např. zvířecí roh, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidul u, p s a l t e r i - um,středověkou harfu apod. Na přednášce jsme také byli seznámeni s technologií výr oby některých nástrojů a s hudbou v dějinách, a to díky hudebním ukázkám odpovídajícím době každého nástroje. Žáci 1.stupně se zapojili do přednášky i vlastním zpěvem. Žá ci 2. st upn ě se seznámili s fyzikálními aspekt y t vorby t ónu jak u dech ových t ak i s t r u n n ý c h n á s t r o - jů,rezonancí a šířením zvuku. Pavel Kopic, 7. r. Výlet pro 1. stupeň V ý l e t p r o b í h a l 10.června Výletní den začal tím,že jsme se ráno v 7:15 sešli u škol y, počkali na autobus a jeli směrem Dvůr Králové. Cesta trvala asi 2:30 hodin. Když jsm e dorazili na místo,seřadili jsme se a šli do ZOO. Prohlíželi jsme výběh y se šakal y,surikaty a jednoho t ygra....potom jsme zašli do podvodního světa, tam byli h a d i, k r o k o d ý l, r ů z n é ryby,různé žáby,vodní žel vy a chameleoni. Cest ou k sa fari jsme v i d ě l i z e b - r y, s l o n y, n o s o r o ž c e, h r o c h y, v e l b l o u d y a různé ptáky.pak jsme došli k sa fari busu, nasva čili jsme se a nastoupili do busu. Cestou jsm e viděli různé dr uh y pak on ů...kd yž jsm e pr ojel i čt yř m i b r a n a m i, v y s t o u p i l i jsme a šli k občerst vení,koupili si pohledy a r ů z n é d r o b n o s - ti,posva čili jsme a čekali na vláček, který nás odvezl k východu ze safari. Den zdraví Nastoupili jsme do autubusu a jeli domů.cestou jsme se zastavili v MacDonaldu. Cel ý výlet jsme si parádně užili! Dominik Šimáček, Jiří Krtek, 5. Dne 7. dubna se ve škol e konal,,zdravotní den. Této akce se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně, mimo osmáků. Ti byli na sedmi různých stanovištích. Žáci si zde mohli vyzkoušet např. sedačku pro zraněného, dýchání do figuríny, obvázat vymknut ý kotník, z a s t a v i t k r v á c e n í z nosu a další. To, co jsme se naučili na tomto dni, se nám může hodit v životě, např. když se staneme svědky nějaké nehody, nebo když si přihodíme sami nějaký úraz. Můžeme tout o pom ocí zachránit i život. Denisa Říhová, 6. r.

5 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 5 Velikonoční dílna Čtvr t éh o dubn a se v naší škole konala V el i k on očn í díln a. Děti se svými učiteli vyr obil y mnoho krásných věcí, jako třeba malovaná vajíčka, ker a m i c k é p ř e d m ě t y s velikonoční tématikou a různé dekorace. Pro rodiče a návštěvníky tu byl o několik stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet spoustu věcí nebo si jen tak něco koupit. Dílna byla v pořadí již druhá, a i když byl o venku opravdu krásné počasí a lidé ch odi li po pr ocház - kách, byla návštěvnost docela hojná. Martina Průšová, 9. r. Válka hmyz vs. domácí mazlíčci Byl o tomu tak od dob, kdy lidé vynalezli cigarety. Všechen hmyz se spolčil proti domácím mazlíčkům, protože nedbali a nebrali ohled na jejich životní prostředí. A tak se jednou domluvili, že se jim pom st í. Hl a vn í vů d ce Brouk Pytlík rozdělil úkol y. Vosy a včel y spol ečně zajistí zásobu medu. Mot ýli a berušky u p o u t a j í p o z o r n o s t svým šarmem. Hovada budou štípat o 106. Vážky, chrousti a můry mají za úkol otravovat a doh án ět n epřát el é k šílenství. Klíšťata a blech y se budou usazovat na kůži. A mravenci, brouci a komáři mají nejdůležitější úkol, což je přeprava válečných zbraní, jimiž jsou cigaret y. Začátek války se rozjel r ychle! Vše šl o jako po m á sl e. Mraven ci vyn esli zapálené cigarety, převzali je brouci a od nich pak komáři, kteří je podstrčili pod nohy domácí ch mazlíčků. Muselo se nechat, že to byl o moc kruté. Na med v kádi se jich zlákala většina. Přilepili se k němu a dobojovali. Je sice pravda, že jich hodně padlo na útok štípajícího hmyzu, ale pak se objevil bernardýn Rocky na vysavači, všechny vysál a byl o po válce. Některé druhy hmyzu, co přežili, to s hrůzou vyprávějí svým pot omkům a přitom si chladí pochroumané nohy ve vodě. Tereza Veselá, 6.r. Prázdniny Prázdniny už jsou zase tady! Je to ale senzace! Užijem si plno slunce a též spoustu legrace! Lucie Zajíčková, Markéta Nevšímalos 5. r.

6 S t rán ka 6 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 Zážitkový kurz Již šest ým rokem se uskutečnil zážitkový kurz. Vždy to pořádají deváťáci spolu s velitelem kurzu panem učitelem Cihlářem. Let os jsm e se všichni 27. května shromáždili v sedmé třídě. Vyslechli jsme si příběh, doprovázený videem, od kterého se cel ý zážitkový kurz odví jel. Naším úkolem byl o najít sedm ztracených ctností cudnost, mírumil ovn ost, št ědr ost, čin or odost, pokoru, přejícnost a skromnost. Po rozřazení lidí do čt yř skupin jsme se vydali na cestu. Trasa byla náročná, vedla čl enit ým terénem i vodou. Ke všemu jsm e museli plnit různé logické úkol y a další aktivit y. Na elektrárně Hádanka jsme konečně mohli shodit své batůžky a pořádně se najíst. K obědu byla sladká svíčková se sekanou. Po malé pauze jsme opět vyrazili. Vždy jsme se z elektrárny vraceli již do škol y, ale tentokrát to byl o jiné. Museli jsme jít až do rekreačního zařízení Lenka u Kletečné, kde jsme přespali v chatách. Uskutečnila se tam noční hra, zastříleli jsme si z kuše, luku a vzduchovky. Po obědě jsme opět vyrazili do škol y. Cest ou nás zastihl mocný krátkodobý déšť, ostatně jako př edch oz í den. Poča sí nám opravdu nepřálo, ale rozhodně to byl o lepší než třicetistupňová vedra. Do škol y jsm e dorazili navečír. Pro každého byl připraven arch papíru, na kt erém jsm e se mohli barevně vyřádit a vyjádřit své d o j m y z předchozích dvou dnů. Deváťáci mez i t í m př i ch yst a l i prezentaci z fotek pořízených během kurzu. Byl večer. Venku tma, bouřka. Mírné osvětl ení a fotky doplněné podmanivou hudbou dosáhly maximálního účinku na nás všech. Všem se vyba vil y krásné zážitky. Zakonč e n í k u r z u p r o b ě h l o o p ě t v sedmé třídě, kde jsme začínali. Sesedli jsme se do závěr ečn éh o kr uh u. Kdo d ost a l kost, předst oupil do středu, zhodnotil kurz, vzal si medaili za úspěšné absol vování a předal kost dalšímu. Po zhodnocení si pro některé žáky přišli rodiče, další přespali ve škole do dětského dne. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, jež se podíl eli na přípravě a organizaci zážitkového kurzu. Martina Průšová a Tereza Veletová Když přivážeme ovci k jednomu kolíku provazem, tak vyžere z trávy kruh. Pokud protáhneme kroužkem u krku provaz, jehož konce přivážeme ke dvoum kolíkům, vyž ere nám elipsu. Budeme-li chtít ovál, tak napneme provaz mezi dva kolíky, na něj navlečeme kroužek, a na ten přivážem provaz, na jehož druhém k o n c i j e o v c e. Jak přivázat ovci, aby nám vyžrala v trávě čt verec? Máte provaz y, kroužky a jednu ovci. N áp ověda: Podí vej te se na ovál j akým způs obem byl a vyt v o ř e n a r o v n á s t r a n a. Nyní stačí aplikovat podobný trik dvakrát...

7 O n á s p r o n á s R o č n í k : III Č í s l o : 4 S t rán ka 7 Deváťáci se loučí Deváťáci dostali šest otázek, na které nám dali následující odpovědi. Otázky: 1. Kam jde š na šk ol u? 2. B ude se ti stýskat po zš? 3. Tě ší š se na sš/ uo? 4. Jaký učitel ti bude chybě t? 5. S jakým spol užáke m se bude š chtít ví dat? 6. Rozhodoval/a ses dl ouho kam jít na šk ol u? Lukáš Bleha 1. Do Humpolce na zemědělku (agropodnikání) 3. Ne 5. S Járou a Láďou 6. Jo Ondřej Bloudek 1. Do Pelhřimova na hotelovku (kuchař) 4. Paní ředitelka Ladis lav Brávek 1. Do Pelhřimova na hotelovku(hotelnictví, turismus) 4. Pan učitel Cihlář 6. Jo Radek Hanek 1. Do Pelhřimova na Informační technologii 3. Ne 6. Jo Jaroslav Janák 1. Do Humpolce na instalatéra 3. Ne Zdeněk Ježek 1. Do Pelhřimova na Operátora dřevařské a nábytkářské výroby David Karásek 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Jo 3. Ne 4. Pan učitel Cihlář, paní učitelka Špetlová 6. Jo Stanis lav Ko mí nek 1. Do Humpolce na autoelektrikáře 5. Se všemi David Krejčí 1. Do Humpolce na Automechanika 2. Tak trochu 5. Až na nějaký výjimky se všemi 6. Ani ne Žaneta Lhots ká 1. Do Pelhřimova na Hotelnictví a turismus 2. Jo 4. Všichni 5. Se všemi Jan Nerad 1. Do Pelhřimova na Gymnázium 2. To ještě uvidím 3. Trochu 4. To nevím 5. Nevím 6. Ani ne Martina Průšová 1. Do Pelhřimova na Ekonomické lyceum 2. Strašně 3. Spíš ne, jen na ty lidi 4. Skoro všichni 5. skoro se všemi 6. Docela jo Lukáš Říha 1. Do Pelhřimova na Obchodku 2. Jo 4. Nevím 6. Ani ne Václav Sedlák 1. Do Pelhřimova na informační technologii 4. Nikdo

8 Základní škola Želiv Re dakč ní rada: Martina Průšová, Žaneta Lhotská, Jan Nerad, Nikola Pohanová, Šárka Bloudková, Jan Pohan, Aneta Průdková, Kateřina Buňatová, Pavel Kopi c, Martin Pohan, Denisa Říhová, Natálie Veletová

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Deváťácké noviny č. 21; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 21; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak a je tu očekávaný konec školního roku a s ním i poslední číslo letošních Deváťáckých novin, které jsme pro vás připravili všichni společně. Putovní knihu novinářů a své novinářské zkušenosti

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Školní noviny 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Redakční rada, reportéři a technická podpora: Zaměstnanci školy: Paní učitelka Ludmila Fraňková Paní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

O nás pro nás. Den země. Zážitkový kurz

O nás pro nás. Den země. Zážitkový kurz O nás pro nás R O Č N Í K V, Č Í S L O 4 D U B E N K V Ě T E N Den země Dne 20. dubna se u nás ve škole poprvé konal Den Země. Připravil ho pro nás pan učitel Cihlář s p o l e č n ě s některými ţáky 9.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu

Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu Výlet turistického kroužku v sobotu 5. 12. 2015 - procházka městem, turnaj v bowlingu V sobotu ráno jsme vyrazili od školy na procházku městem. Na chvíli jsme se zastavili v obchodním centru. Prohlídli

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

V úterý 1. září 2009 proběhlo

V úterý 1. září 2009 proběhlo Říjen - Listopad 2009 Ročník IV. číslo 1 Slavnostní zahájení školního roku Nový školní rok byl zahájen 1. září 2009 již tradičně v tělocvičně. Všichni už věděli, co je čeká. Jen pro malé prvňáčky to bylo

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 14; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Zdravíme vás! Pojďte se mrknout na naše další číslo. Tentokrát vám přiblížíme dění ve škole od 17. března do 30. března. Dozvíte se o našich aktivitách mimo vyučování. Připravili jsme pro vás

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o:

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o: Slovo šéfredaktora: Máme tady poslední dva měsíce školy a všichni se snažíme opravit si známky na vysvědčení. Po čtyřech letech u nás bylo kácení máje a v průvodu šla spousta hezkých masek. Dále bychom

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014

Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014 Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014 U příležitosti otevření ekologického hřiště k nám v pátek 12. 9. přijela návštěva ze 3. ZŠ Slaný, aby se podívala na naši školu a zasoutěžila si s námi jak v turnajích,

Více

Ročník VI., číslo 2 Prosinec 2011-Leden 2012

Ročník VI., číslo 2 Prosinec 2011-Leden 2012 Ročník VI., číslo 2 Prosinec 2011-Leden 2012 V sobotu 26. listopadu se za zdmi Základní školy v Želivě odehrála již tradiční Vánoční dílna,,při níž návštěvníci na samém počátku adventu mohli nasát tu pravou

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

O nás pro nás. prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2. OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3

O nás pro nás. prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2. Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2. OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3 Z Á K L A D N Í Š K O L A Ž E L I V prosinec 2008, leden 2009 ročník III., číslo 2 Uvnitř tohoto vydání: Úvodník, Vánoční dílna 2 OK ve florbalu, Sálová kopaná, Šachy 3 Mikulášská nadílka, Dějepisná olympiáda

Více

školní časopis ZŠ a MŠ Tichá

školní časopis ZŠ a MŠ Tichá 7.ročník 3.číslo školní časopis ZŠ a MŠ Tichá čtení nejen pro rodiče (nemoc zvaná ŠIKANA) co ve škole prožíváme nový druh jarní květiny máme rádi zvířata, Červená Karkulka Soutěže Lamhlavička MOTTO: Co

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ Výprava se konala v sobotu 17. března a byla opět něčím jedinečná. Kromě nadprůměrných teplot, které nás provázely celý den, jsme měli na výpravě

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, :21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992.

ewrc.cz Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, :21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992. Fotky žloutnou, vzpomínky ne... Autor: Jiří Seliger, 7. 9. 2010 10:21 Skutečná příhoda mých přátel ze Švédska při Rallye Bohemia 1992. Před mnoha roky k nám na rallye jezdili soutěžáci ze Švédska a já

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i

Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i Již J. A. Komenský řekl: Škola hrou. A tohoto motta se drží i naše zážitková exkurse pravěkem. Žáci si formou prožitků mohou projít pravěkem, a tím i lépe si zapamatovat fakta. Praxe nás naučila, že čím

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Á ó ý ý ž Óúó č É ž š š ž ž ř ř ň ž š č úč úž ž Č Ý Ě ď ď Ú č ř ž ý č č č č ý č ýč ý č č ý č ý ř ó ý ř ř č š ú ř č ý š ř ž č ř š ř ř Ú č ř č ř ž ž š š ž ž ř ů č ý ř Ú ý č ž č ú Č ž ň ý č ř ř ř ý ž ú ř

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Ó ÝŽ É ň ť ě Í ž ž ě ď č ž ůž ó ž š č ě ů ž ž ě ě ě ě ě ů ž ě Ž ě š ě č č ž ě š ů š ž ěž č č ž ň ě č ž ů ž ž ě ě č š ň š č ě ž ů ě ž š ů Š ů ů Ž č š ů ě ě ž ó ž ň ě ě ě č ě š š š šš č š ě ž ň ň ů ň š ě

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více