S M Ě R N I C E č.1 / 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M Ě R N I C E č.1 / 2007"

Transkript

1 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah)

2 čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje pravidla v rámci platné legislativy a sjednocuje postup pro vymáhání pohledávek při nedodržování lhůt splatnosti ze strany uživatelů družstevních bytů, garáží i bytů ve vlastnictví a pohledávek souvisejících s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP). Nedostatek finančních prostředků ve svém důsledku narušuje provoz domů a omezuje rozsah možností při údržbě a opravách bytových objektů, což se dotýká všech družstevníků - i řádně platících. čl. 2 POHLEDÁVKY 2.1. Pohledávky související s užíváním družstevních bytů a bytů ve vlastnictví a) Neuhrazené platby za užívání bytu a služeb s tím spojených (dále jen nájemné) veškeré částky platných předpisů nájemného, neuhrazené v běžně zúčtovávaných měsíčních obdobích b) Nedoplatky z vyúčtování zálohových plateb (dále jen VZP) nedoplatky z VZP za služby související s bydlením neuhrazené ve lhůtě splatnosti 2.2. Pohledávky související s pronájmem nebytových prostor (dále jen NP) a) Neuhrazené platby za pronájem NP veškeré částky za pronájem NP neuhrazené v termínech sepsaných v nájemních smlouvách b) Nedoplatky z VZP z NP nedoplatky z VZP za služby splatnosti související s pronájmem NP neuhrazené ve lhůtě čl. 3 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA UŽÍVÁNÍ BYTU, VYSTAVOVÁNÍ A ROZESÍLÁNÍ UPOMÍNEK - SANKCE 3.1. Neuhrazené platby nájemného Lhůta splatnosti - nejpozději do konce příslušného měsíce, jehož se platba týká (dle Stanov BD Družba) 2

3 3.2. Upomínání a) Měsíční upomínky za neuhrazené nájemné Zpracovává referent oddělení nájmu samostatně za měsíc leden, únor, duben, květen, červenec, srpen, říjen, listopad. V následujícím měsíci pouze za poslední dlužnou pohledávku nájmu vyšší než 50,- Kč, případně poplatek (úrok) z prodlení vyšší než 50,- Kč. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. Upomínky jsou zasílány obyčejnou poštou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. b) Čtvrtletní upomínky za neuhrazené nájemné Zpracovává referent oddělení nájmu za předcházející čtvrtletí, za poslední 3 dlužné pohledávky nájmu. Tzn. v červenci za duben až červen, v říjnu za červenec až září a v lednu následujícího roku za říjen až prosinec předchozího roku. Upomínky budou zasílány za dlužné pohledávky nájmu vyšší než 50,- Kč, případně poplatek (úrok) z prodlení vyšší než 50,- Kč. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. c) Roční upomínky za neuhrazené nájemné - před žalobou (roční) za uplynulý rok Zpracovává referent oddělení nájmu v srpnu. V upomínce jsou zahrnuty všechny dluhy předchozího roku a neuhrazený nedoplatek VZP. Po vygenerování upomínek jsou opraveny případné chyby v přiřazení úhrad. Upomínky jsou zasílány doporučenou poštou s doručenkou. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. Evidenci doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. za měsíc odeslání v měsíci typ upomínky M M M M Č M R M Č M M Č M měsíční upomínka za uvedený měsíc Č čtvrtletní upomínka R roční upomínka za předcházející rok a VZP 3.3. Sankce Poplatek z prodlení a) U neuhrazených plateb souvisejících s bydlením členů BD se účtuje poplatek z prodlení podle platného nařízení vlády č. 142/94 Sb. ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Dnem prodlení se rozumí každý započatý den po uplynutí lhůty splatnosti. b) U vlastníků se účtuje úrok z prodlení výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 3

4 3.4. Výstrahy a) Výstrahy za dluhy Zpracovává referent právního oddělení měsíčně při dvou dlužných nájmech. Seznam dlužníků, kterým byla zaslána výstraha, předá referent právního oddělení na vědomí ČBE, obvodové radě dále OR) a výboru samosprávy (dále VS). Výstrahy jsou zasílány doporučeně s doručenkou. Výstraha je platná dokud není dluh uhrazen. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání výstrahy. Evidenci doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. b) Ostatní výstrahy Důvodem k výstraze je písemné podání stížnosti např. za porušení dobrých mravů, za tzv. černý podnájem, DŘ, Stanov apod. Na základě této stížnosti vybraný člen (členové) OR osobně ověří skutečnosti v ní uvedené. Je-li zjištěna oprávněnost stížnosti, pozve OR na jednání stěžovatele i osobu odpovědnou, případně zástupce VS (správce samosprávy), obě strany vyslechne a stanoví lhůtu k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, OR předá projednanou výstrahu právnímu oddělení. Za nesplnění ohlašovací povinnosti, tzv. nelegální podnájem, je udělena sankce ve výši 1.000,- Kč. Navrhuje OR či ČBE. Zpracovává referent právního oddělení. Výstrahy jsou předávány na vědomí ČBE, OR a VS. Výstrahy jsou zasílány doporučeně s doručenkou. Výstraha je platná 1 rok od jejího udělení. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání výstrahy. Evidenci doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. c) Dohoda (splátkový kalendář) Zpracovává referent právního oddělení po dohodě s dlužníkem a sepsáním dohody o uznání dluhu. Při sepsání splátkového kalendáře je zastaven výpočet poplatku (úroku) z prodlení. V případě, že dlužník splátky nedodrží, nebo neplatí dál řádně nájem, je dohoda splatná ihned a poplatky (úroky) z prodlení jsou dopočítány zpětně. Dlužníkovi je účtován poplatek za sepsání Dohody (splátkového kalendáře)ve výši stanovené shromážděním delegátů (SD). d) Vyloučení s ukončením nájmu bytu Zpracovává referent právního oddělení, v případě nezaplacení dluhu, po výstraze při třech neuhrazených nájmech. Seznam dlužníků, kteří dluží tři nájmy návrhy na vyloučení, předá referent právního oddělení představenstvu ke schválení. Vyloučení jsou zasílány doporučeně s doručenkou. Seznam dlužníků, kteří byli vyloučeni z BD, předá právní oddělení na vědomí ČBE, OR a VS. Evidenci doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. e) Výzva k vyklizení bytu Zpracovává referent právního oddělení do 7 dnů od data ukončení nájmu bytu 4

5 uvede uvedeném na vyloučení. Výzvy k vyklizení bytu jsou zasílány doporučeně s doručen kou. Seznam dlužníků, kterým byla zaslána výzva k vyklizení bytu předá referent právního oddělení na vědomí ČBE, obvodové radě a výboru samosprávy. Evidenci doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. f) Žaloba na vyklizení bytu Jestliže dlužník nereaguje na žádný z předchozích bodů (zejména na výzvu k vyklizení bytu) a OBS, OR či právní oddělení se nedohodne s dlužníkem na jiném způsobu vyrovnání dluhů nebo urovnání dané situace (např. dobrovolné přestěhování do náhradního bytu, ubytovny apod.) zpracovává referent právního oddělení dle potřeby žalobu na vyklizení bytu k Okresnímu soudu v UL (dále jen OS UL), nejpozději však do 2 měsíců od lhůty uvedené ve výzvě k vyklizení bytu (tj. 75 dnů od doručení výzvy k vyklizení bytu). g) Výkon rozhodnutí - exekuce Referent právního oddělení zpracovává návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) v případě, že povinný dobrovolně byt nevyklidí ve lhůtě uvedené v rozsudku po právní moci (žaloba na vyklizení bytu, platební rozkaz) a dále provedení organizačně zajišťuje Nedoplatky z VZP za byty čl. 4 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÉHO VZP Lhůta splatnosti - do data uvedeného na vyúčtování 4.2. Upomínání Zpracovává referent právního oddělení v měsíci srpnu.upomínka je společná pro pohledávky na platbách za užívání bytu a VZP za uplynulý rok. Upomínky jsou zasílány do 31.8.následujícího roku referentem právního oddělení na doručenku. Upomínka obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. Evidenci odeslaných, vrácených upomínek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. Vrácené upomínky jsou zakládány do spisů ČBE. U reklamovaných VZP je zpracovávána roční upomínka do 7 dnů od ukončení reklamace a zasílána referentem právního oddělení do 7 dnů od jejího zpracování Sankce U nedoplatků VZP členům BD se účtuje poplatek z prodlení, vlastníkům se účtuje úrok z prodlení (viz bod 3.3., písm. a), b)) čl. 5 5

6 KONTROLA STAVU NEUHRAZENÝCH PLATEB ZA PRONÁJEM NP Lhůta splatnosti - do termínu, uvedeného v platné nájemní smlouvě 5.1. Kontrola stavu neuhrazených plateb za užívání NP Provádí průběžně referent právního oddělení společně s hlavní účetní 5.2. Uplatnění sankce U neuhrazených plateb za pronájem NP se uplatňuje úrok z prodlení dle 517 Obč. zákoníku (viz bod 2, písm. a) tohoto čl.) není-li ve smlouvě ujednáno jinak Upomínky za neuhrazené pohledávky na NP Zpracovává referent právního oddělení běžně, tj. do 30 dnů po splatnosti kterékoli platby. Upomínky zasílá referent právního oddělení do 15 dnů doporučeně na doručenku. Upomínka vždy obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. Evidenci odeslaných upomínek a doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. Vrácené upomínky a doručenky jsou zakládány referentem právního oddělení do spisu 5.4. Předání podkladů Hlavní účetní předává na právní oddělení průběžně údaje o platbách pro kontrolu plateb předpisů NP. V případě neuhrazení upomenutých pohledávek do 10 dnů po uplynutí termínu uvedeného v upomínce předává hlavní účetní na právní oddělení potřebné podklady k dalšímu řešení. 5.5 Nedoplatky z VZP za pronajaté NP a) Lhůta splatnosti - do data uvedeného na vyúčtování b) Uplatnění sankce - NP uplatňuje se úrok z prodlení dle 517 Obč. zákoníku (viz bod 2, písm. a) tohoto čl.) c) Kontrola stavu provádí právní oddělení společně s energetikem BD a hlavní účetní do následujícího roku u reklamací VZP NP se kontrola provádí průběžně po uplynutí reklamační lhůty d) Upomínky VZP NP zpracovává referent právního oddělení do 30ti dnů od uplynutí splatnosti VZP NP. Upomínky jsou zasílány referentem právního oddělení na doručenku. Upomínka obsahuje termín splatnosti a je podkladem pro žalobu. Dlužníkovi je účtován poplatek za odeslání upomínky. Evidenci odeslaných, vrácených upomínek a doručenek provádí sekretariát v modulu POŠTA a referent právního oddělení v modulu BYTOVÁ EVIDENCE. Vrácené upomínky a doručenky jsou zakládány do spisů na právním oddělení. U reklamovaných VZP NP je zpracována roční upomínka do 7 dnů od ukončení reklamace a zasílána referentem právního oddělení do 7 dnů od jejího zpracování. 6

7 e) Předání podkladů Vyúčtování NP zpracovává a podkladové materiály pro roční upomínky NP předává právnímu oddělení energetik BD spolu s dalšími podklady k vymáhání těchto pohledávek. čl. 6 NEUPLATNĚNÍ POPLATKU Z PRODLENÍ Neuplatnění poplatku z prodlení se týká jen dlužníků, kteří mají pohledávku související s užíváním družstevních bytů, či bytů ve vlastnictví a prokáží, že se ocitli v sociální tísni. K prokázání finanční nouze je třeba předložit doklad o pobírání dávek sociální péče do hranice životního minima. Tento doklad vystavuje příslušný městský nebo pověřený obecni úřad. Neuplatnění poplatku z prodlení v plné výši se týká jen dluhů vzniklých v době tímto potvrzením doložené tj. v daném kalendářním roce. čl. 7 PROMINUTÍ (ČÁSTEČNÉ PROMINUTÍ) SANKCÍ Představenstvo BD Družba má pravomoc prominout zcela nebo částečně poplatek z prodlení dlužníkovi na základě jeho zdůvodněné písemné žádosti, maximálně na úroveň částky, která představuje výši poplatku z prodlení v kalendářním roce žádosti o jehož prominutí je žádáno. Ostatní náklady spojené s uplatněním pohledávky se nepromíjejí. čl. 8 PRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 8.1. Neuhrazené platby za užívání bytů a VZP - součinnost jednotlivých oddělení a) Ekonomický úsek účtárna nájemného ekonomický úsek účtárna nájemného předává právnímu oddělení pro vymáhání neuhrazených plateb za užívání bytu a VZP z bytů potřebné podkladové materiály, a to: platný nájemní předpis vč. zálohových plateb a údaj o výši předpisu (nebo přímo nájemní předpis) za žalované období VZP za dané období (včetně rozpisu skutečných nákladů) údaj o výši plateb na nájemní předpisy na žalované období na vyžádání právního oddělení předloží další případnou dokumentaci (písemnosti, poznámky, informace apod.) b) Energetik BD předává právnímu oddělení podpisové listiny (kopie) odečtů tepla, studené vody, 7

8 teplé užitkové vody c) ČBE předává právnímu oddělení na základě jeho požadavků potřebné podkladové materiály, nejdéle však do 31.8.: kopie požadovaných platných nájemních smluv případnou další dokumentaci (kopie dalších dokladů uložených ve spisech žalovaných osob, poznámky, informace apod.) d) Právní oddělení na upomínkách bude uvedeno vedle jména uživatele, kód bytu dle evidence ČBE, na základě převzatých důkazních materiálů dodaných ekonomickým oddělením účtárnou nájemného a ČBE žaluje pohledávku s návrhem na vydání platebního rozkazu v případech, kdy uživatel nezaplatil neuhrazené pohledávky za žalované období, a to do 15 dnů od převzetí podkladových materiálů z ČBE, nejdéle do tento úkon provádí referent právního oddělení jednou ročně po vyúčtování zálohových plateb, popř. dle potřeby častěji, na (roční) upomínky na neuhrazené pohledávky za uplynulý kalendářní rok podává návrh na podání platebního rozkazu nejpozději do následujícího roku po vzniku pohledávky např. za rok 2006 žalovat do , nezaplatí-li dlužník dobrovolně, co mu ukládá pravomocné rozhodnutí soudu v případě peněžního dluhu, zjišťuje právní oddělení ve spolupráci s exekutorem jeho majetkové poměry pro další postup (exekuce) nejdéle však do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku: a) na EÚ číslo účtu dlužníka, jsou-li platby ve prospěch BD Družba prováděny trvalým příkazem, popř. byla-li některá z nich provedena převodem z účtu u peněžního ústavu ( 303 a násl. o.s.ř.) pro exekuci z účtu b) neoficiálními dotazy na zaměstnavatele pro exekuci na plat a na vlastnictví movitých věcí pro exekuci na věci movité (spolupráce se členy samosprávy) c) při vysokých dlužných částkách zjišťuje výpisem z katastru nemovitostí zda dlužník nevlastní nemovitost (cena nemovitosti nesmí být v nepoměru k dluhu) d) žádostí o pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí podle 259 nebo 260 o.s.ř. dále referent právního oddělení zpracovává návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) na mzdu, věci movité, přikázáním z účtu, je-li předpoklad, že bude pohledávka alespoň částečně uspokojena, popř. návrh na výkon rozhodnutí vyklizení bytu není-li jiná možnost náhrady dluhu. Tyto úkony provádí průběžně nejméně jedenkrát za rok na základě vyčíslení neuhrazených pohledávek z ekonomického oddělení účtárny nájemného k danému dni, referent právního oddělení uzavírá dohody o uznání neuhrazené pohledávky na nájemném, VZP a jejího splácení podle těchto pravidel: pokud není pohledávka větší než ,- Kč, sepisuje dohodu o jejím uznání a hrazení bez stanoviska dalších orgánů se splatností maximálně do 3 let je-li pohledávka vyšší než ,- Kč nebo doba splatnosti vzhledem k finančním možnostem dlužníka (např. nižší měsíční splátky) delší, sepisuje referent právního oddělení tyto dohody na základě vyjádření OR nebo právníka BD s dobou splatnosti maximálně do 5 let vyjádření obsahuje výši měsíční splátky, počátek plateb dluhu a jejich ukončení, popř. další informace sloužící jako podklad k sepsání dohody. 8

9 za každou sepsanou dohodu je dlužníkovi předepsán poplatek za uzavření dohody, schválený SD, splatný vždy z první uhrazené splátky dohody má-li dlužník v průběhu roku pohledávky na nájemném i na VZP, může být na každý typ pohledávky uzavřena jedna dohoda a poplatek za sepsání dohody bude dlužníkovi započítán 2x na zajištění jedné pohledávky mohou být sepsány pouze 2 dohody dlužné pohledávky se vždy hradí v tomto pořadí: a) pohledávky na nájemném b) pohledávky na VZP c) pohledávky na poplatcích (úrocích) z prodlení za nájemné d) pohledávky na poplatcích (úrocích) z prodlení za VZP e) pohledávky na soudních poplatcích f) ostatní pohledávky vůči BD pohledávka se penalizuje: u členů BD poplatkem z prodlení, u vlastníků bytů úrokem z prodlení jen k datu podpisu dohody o uznání dluhu splátkového kalendáře. V případě, že dlužník splátky nedodrží, nebo neplatí dál řádně nájem, je dohoda splatná ihned a poplatky (úroky) z prodlení jsou dopočítány zpětně Neuhrazené pohledávky na platbách a VZP - pronájem NP - součinnost jednotlivých oddělení a) Ekonomický úsek - hlavní účtárna referent hlavní účtárny předává právnímu oddělení písemně informace o výši plateb na pronájem NP případně další potřebnou dokumentaci b) Energetik BD předává právnímu oddělení podklady z VZP podpisové listiny (kopie) odečtů tepla, studené vody a teplé užitkové vody vyúčtování zálohových plateb za dané období (včetně rozpisu skutečných nákladů) další potřebnou dokumentaci c) Právní oddělení - zpracovává převzaté důkazní materiály a vlastní doklady (platné nájemní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, kopie živnostenských listů a pod.) - zpracovává do 30 dnů od vzniku jakékoliv pohledávky příslušnou upomínku s vyčíslením dluhu a s výstrahou, že v případě nezaplacení v termínu (do 15 dnů od převzetí) bude nájem vypovězen s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení smluvních podmínek; k tomu připojený doklad o doručení (třeba i náhradní - prostřednictvím bytového technika) - pokud dlužník nereaguje na měsíční či roční upomínku zpracovává výpověď z nájmu NP s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení smluvních podmínek do 2 měsíců od zaslání upomínky - nevyklidí-li dlužník dobrovolně NP, rozhodne představenstvo o jeho vyklizení vhodným způsobem, zejména s přihlédnutím k možnosti uskladnění zboží (např. potravin). - dle potřeby žaluje neuhrazenou pohledávku s návrhem na vydání platebního rozkazu nejdéle však do 2 měsíců od zaslání výpovědi z nájmu 9

10 - zjišťuje majetkové poměry dlužníka pro exekuce - referent právního oddělení uzavírá dohody o uznání neuhrazené pohledávky na platbách za pronájem NP a VZP NP a jejím splácení podle stejných pravidel jako v případě pohledávek souvisejících s užíváním bytů včetně úročení dluhu pouze poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile od prvního jejího vzniku. čl. 9 OBNOVENÍ ČLENSTVÍ A UZAVŘENÍ NOVÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY 9.1. po vyloučení z družstva je možno obnovit členství pouze po uhrazení všech pohledávek družstva a zaplacení poplatku za znovupřijetí dle Stanov BD 9.2. na základě zaplacení všech pohledávek vůči BD (účetní doklad) vyčíslených k danému dni referentem právního oddělení a pominutí jiných důvodů vyloučení, vyzve referent právního oddělení bývalého člena k zaplacení poplatku za znovupřijetí a k provedení úkonů spojených se znovupřijetím za člena a ČBE s ním po jejich splnění uzavře novou nájemní smlouvu k bytu se současným zrušením původní nájemní smlouvy 9.3. nájem bytu je možné znovu uzavřít na základě potvrzení právního oddělení o uhrazení všech pohledávek, nájemní smlouvu uzavírá ČBE čl. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) právní oddělení zpracovává pravidelně čtvrtletně zprávu o vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti, především dlužného nájemného jako materiál pro jednání představenstva. b) právní oddělení a ekonomický úsek úzce spolupracují na úseku pohledávek na nájemném, VZP a NP. Za spolupráci odpovídají vedoucí organizačně právního a ekonomického úseku c) dlužníci - jejich kódy / xx / s výší dluhu vyšší než ,- Kč jsou zveřejňováni ve zpravodaji Družstevník d) představenstvo družstva v součinnosti s výkonným orgánem hledají a realizují opatření, směřující k rozšíření možností vystěhovávání neplatičů z družstevních bytů a tím i následnému snižování výše pohledávek vůči BD na úhradách za užívání bytu a ostatních platbách. e) dosavadní směrnice BD DRUŽBA schválená usnesením představenstva číslo 18/2006 ze dne se zrušuje. 10

11 f) tato směrnice byla schválena usnesením představenstva číslo 7/2007 dne kdy nabyla účinnosti.. Monika Sobotková, v.r. předseda představenstva 11

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

Manuál nájemního bydlení. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Manuál nájemního bydlení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Tento manuál byl vytvořen díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci podpořeného projektu V zájmu

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více