Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI PEKLO ROLNIÈKA, Horažïovice pro diváky od 5 let Pøedstavení v otevøeném programu a (18.00 seminaristé) HRA (Oidipus) RÁMUS, Plzeò pro diváky od 12 let DIVADLO MED a (16.00 seminaristé) EPOS DNO, Hradec Králové pro diváky od 15 let ANI ANIÈKA, ALE ALENKA (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka pro diváky od 10 let Zítra se už nic nehraje, pøesto pro vás máme úsporné èíslo s výsledky a posledními recenzemi. K dostání bude v prùbìhu veèerních oslav nebo ráno nebo na internetu, na stránkách Loutkáøské Chrudimi. Dìkujeme vám za celotýdenní pøízeò, zejména všech, kteøí pøispívali. Krásný zbytek prázdnin pøejí: Kamil, Johanka, Klára, Zù, Diana, Bára, Honzík, Matìj, Markétka, Martin, Monika, Zdenda, Radis, Vendulka, Helene, Jana, Michal, Jirka a Jirka. REDAKÈNÍ OKÉNKO HAPPENINGOVÝ VEÈER - Námìstí Josefa Ressela lidoví prodejci, bohaté obèerstvení CHRUDIMSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR pochod od Divadla Karla Pippicha na námìstí J. Ressela BIG BAND F. A. MACHA - promenádní koncert PASKUDÁRIUM - loutkové pøedstavení divadla PIKI Pezinok VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ koncert SMOKIE REVIVAL - hudební skupina VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ ROCKY IX - loutkové pøedstavení divadla BUCHTY A LOUTKY MEKY BAND + VÁCLAV NECKÁØ REVIVAL - hudební skupina VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ 53. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI

2 Prcek Tom a Dlouhán Tom Soubor ze ZUŠ Semily nám pøehlednì pøevyprávìl jednu z amerických pohádek Pavla Šruta. Pro ztvárnìní pøíbìhu zvolil maòásky a doplnil je o další jednoduché výtvarné znaky. Tyto prostøedky vyhovují pøedloze už tím, že nabízejí zkratku a nadsázku, kterou lze pøeklenout nìkteré drastické a morbidní momenty pøíbìhu. To se ale ne vždy podaøí jako pøíklad lze uvést tøeba vraždu Prckovy babièky pojednanou na zbyteènì velké èasové ploše. V inscenaci ale nalezneme i závažnìjší problémy. Významovì neutrální èerný paraván zùstává po celou dobu v pozadí a není ve høe s maòasy vùbec využit. Místo toho se hraje pøímo na tìlech hráèù. Fyzièno vstupuje do hry dokonce tak masivnì, že vnáší významy naprosto nekorespondující s pøíbìhem (nìkteøí diváci dokonce místy témìø se zatajeným dechem oèekávají, kam až bude gradovat snad bezdìèná (?) pubertálnì erotická hra v druhém plánu inscenace). Kromì této násilnì pùsobící scénografie a urèité neèistoty v použitých znakových prostøedcích (maòásci, papírové figurky, barevnì pomalovaný papír jako stádo krav, kartáèek na zuby ) ale inscenace nabídla øadu pìkných nápadù a loutkohereckých dovedností. Pøíjemný a pøirozený byl vìtšinou i projev hráèù, v nìkterých situacích jim ale dnes chybìla vìtší jistota a energie. Jakub Hulák Ièa a Urak Soubor BSP zinscenoval nìco, co nedokážu definovat, jaké chtìlo, nebo mìlo být. O èem chtìl soubor vypovídat? Co nám chtìl svou inscenací vlastnì sdìlit? Že neumí manipulovat s loutkami? To jsme vidìli dokonce v obrovském detailu na plátnì. Chtìli v divákovi skrze realistické ztvárnìní doby, kdy se recitovaly budovatelské básnì a øíkalo se:...na vìèné èasy..., vyvolat pocit hoøkosti, snad i studu, jací jsme byli? To se nepodaøilo. Jak by to také bylo možné, když v inscenaci hrají dìti, které tuto dobu nemohly zaznamenat, natož prožít v takové míøe, aby byly schopny nadsázky. Èlenové souboru bohužel nemají zvládnuté základní herecké a loutkáøské øemeslo, a proto jsou odkázáni jednat civilnì. Nezvládají ani základní loutkáøské zákonitosti, napø. že když mluví dvì loutky k sobì, mìly by Pidiženušky, Bruncvíkové - Pidiženušky, Svitavy se na sebe dívat. Zvládnutí všech tìchto atributù a osobní zkušenosti jsou pøedpokladem, aby se s historií a s tak choulostivým tématem dalo vypoøádat skrze humor a nadsázku, což se zákonitì nedaøilo. Naopak. Místy to pùsobilo až nevtipnì. Inscenátoøi byli zøejmì okouzleni formálními prostøedky, které však vzhledem k neuchopení tématu vyznívají až samoúèelnì. Inscenování pøíbìhù, poznamenaných budovatelským duchem, mùže být z hlediska dramaturgického i zajímavé. Snaha souboru BSP však vyznìla jako tìžko identifikovatelné èi prázdné gesto. Hana Galetková Don Šajn Šprušle na židlích, pruhy na triku, kufr bratøi držme se, hle! pradávný loutkáø. Na rovinu nám øekne, že pùjde o struèný kus. Pøedstaví své loutky ( jsou úplnì opravdové ) a už pøi objevení loutky Ducha zaèneme èíst, že nepùjde o døevní herectví. Pøíbìh Dona Šajna je hrán maximálnì struènì, vypreparované opakující se vìty a situace høe dávají anekdotický charakter. Jiøí Polehòa, loutkáø sobì, zná výrazivo starých lidových loutkáøù, ale v tomto kuse se pohybuje v rovinì jeho lehkého parodování. Je to zábavné, ale škoda té možná až pøíliš velké struènosti. Od pruhovaného loutkáøe a jeho šumných loutek bychom možná chtìli vidìt i víc ( lehounkou variaci? Pøekvapivý gag? ). Také škoda toho okatého prozrazení pointy už uprostøed hry ( Duch: ON mì pomstí! Pruhovaný: kdo,já? ) A to celé krát tøi. Na konci, tu to máš, bere loutkáø spravedlnost do svých rukou. Je to okouzlující nápad, ale pøece jen trochu to pùsobí, jako když se pøišije velká hlava k menšímu tìlu. Náš milý loutkáø se stal, pøekvapivì vzhledem k té lehounké nadsázce, mentorem. No nic. Stej- Don Šajn, Jiøí Polehòa nì tu už máme konec tohoto pimprlového psaní. Blanka Šefrnová Pidiženušky Tøi hororovì ladìné Šrutovy pohádky propojené pojmem høbitov jsou málo dìjové, bez výraznìjších point a zdají se pro divadlo témìø nezpracovatelné. O to je cennìjší, jakým zpùsobem pøedvedly jejich jevištní pøevyprávìní dvì dvojice dívek ze souboru Bruncvíkové. Nevadilo, že herecký projev je ještì nevyzrálý, protože za vším bylo znát zaujetí a pøedevším veliký cit pro hru s pøedmìtem. A taky pauzièky naplnìné významem, ztišování èi zesílení hlasù a vše dohromady èistota, která kupodivu nenudí. Po úvodní Zlaté paži následovala pohádka Pidiženušky rozehraná už do osobního konfliktu obou aktérek, která dodala vítaný spád i tah. Za vynikající nápad považuji v tøetí pohádce Tomáš Tumáš výmìnu Šrutova kocoura za jednu z interpretek. Repliky této dívky jsou už i intonací jaksi podezøelé inu, není to docela horor, je-li koèièím králem vskutku ona? Padaly otázky, jestli se nedaly ty tøi pohádky propojit v jednotnìjší celek Co je to však pøi srovnání s èasto vídaným neumìtelstvím a ignorancí pøi høe s loutkou, zastíraným dnes ponìkud módní naivitou..? Iva Peøinová Prcek Tom a Dlouhán Tom, ZUŠ Semily

3 Pachýø, Paèejov Veselé pøíhody Pachýøe a Chroše (aneb konzum náš každodenný ) Ak by sme sa chceli pohybova na jednej vlnovej dåžke s inscenátormi, zaslúžila by si táto ztupustará malolepá nadívaná hra na frekvenci tøí hercù akúsi až antirecenziu. Nemyslím tým recenziu proti inscenácii, ale recenziu, ktorá všetky kritériá hodnotenia obracia naruby. Presne tak, ako oèami inscenátorov, naša konzumná súèasnos obrátila naruby a znehodnotila veèšinu hodnot, ktoré nemajú prívlastok spotrebný, konzumný. Téma prázdnej konzumnosti je v inscenácii nosná a jej sa podriaïuje aj narábanie s divadelnými výrazovými prostriedkami, ktoré obracajú naruby zaužívané divadelné princípy a polemizujú zo zmyslom a úèinkom divadla a jeho príbuzných umeleckých žánrov - filmového, televízneho atï. Táto demonštrácia hodnotového vyprázdnenia svìta divadla resp. divadla svìta, kde jediným harmonizujúcim prvkom je spùsob spoloèného nakupovania, sa však nedeje náhodne. Je zámerom inscenátorov, ktorý je èitate¾ný a snaží sa by dùsledný až do konca inscenácie, kedy protagonisti platia divákom za to, že prišli a zotrvali. Škoda závereèného uklonenia sa, ktoré akoby sa vymykalo z tejto zámernej antipoetiky. Napriek zámernému prístupu s prívlastkom anti inscenácia nepùsobí nihilisticky. Je upozornením, varovaním a pre tých, ktorí zotrvali, ponúka priestor na zamyslenie. Peter Jankù ZVÍØÁTKA A LOUPEŽNÍCI - mnì se to dìsnì líbilo, byla tam nádherná hudba, která všechno oživila, pøíbìh byl snadno pochopitelný, celkovì moc hezký - já z toho mám takové zvláštní pocity, moc se mi líbila ta mužská parta, èlovìk málokdy vidí hrát si chlapy s maòáskama, tak to mi pøišlo pìkný, ale na druhou stranu pøíbìh nic moc, bylo to zpomalený, ale jinak byli vážnì moc sympatický DON ŠAJN A VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - Quo vadis? Chrudimský festivale! Takhle bych si to doma zahrála také a nemusím do divadla! - jsem zmaten - oslava monotonismu, dobøe spojeno - støední kalibr VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - to byla narážka na to, jak se poøád díváme na televizi? - vtipný, struèný minimalismus, vydržela bych se s Ramusem dívat na televizi mnohem déle! - bylo to výborný - vymakaný, celkem inteligentní - strašný - úžasný, dost jsme se zasmáli, smìjeme se doteïka - mnì se líbí Rámusáci - bylo to pøekvapující, neobvyklé, zábavné - toto pøedstavení bych hodnotil nesmírnì kladnì, jako absurditu, líbilo se mi, že si zahráli a vyhráli si, rozhodnì neoèekávali nìjaký aplaus od publika, ale konec si divák musí pøebrat sám. Ti herci se realizovali tak jak chtìli, dìlají to hlavnì pro sebe a to se mi líbí DON ŠAJN - bylo to vtipné, ale nevím, jestli bych to chtìl vidìt ještì jednou - je to høíèka, která ztrácí vtip tím, jak je dlouhá - kravina na entou - úžasný - líbilo se nám, jak se tam vraždilo - pìknej byl ten chlapík, pìkný mìl ty postavièky a ve chvíli, kdy je pøedstavoval, myslel jsem, že pøedstavení bude jenom o tom PRCEK TOM A DLOUHÁN TOM - kdyby hráli bez loutek, ani by to moc nevadilo - pouèné, víc pro Èecha než pro Amerièana - fajn, ale chybìla tomu š áva, asi jsou holky už unavený, ale jinak to bylo pøíjemný PIDIŽENUŠKY - bylo to takové strašidelné, mnì se to moc líbilo, nejvíc se mi líbilo, jak pidiženuška ležela v posteli a mluvily ty hlasy - moc pìkný - Motýlek - Je to strašnì zajímavý slyšet èásteènì svùj text, který tam øíkám, je to milouèký, jak to udìlali, ale my to máme trochu razantnìjší Ohlasy IÈA a URAK - Já myslím, že dobrý na pobavení. - Já myslím, že název pøedstavení znamená souèasnì dramaturga a režiséra. - Plná lednièka Lenina. - Mnì se líbilo maso z Lenina v lednièce. - Já si myslím, že se museli hroznì bavit, když to dìlali.to ale ještì neznamená, že když se bavíme my pøi zkouškách, že se budou bavit i diváci. - Myslím si, že ten humor, který tam urèitì je, se jim nepodaøilo pøenýst na diváky. - Lenin žije a bude žít. - Byla to moc pìkná recitace. Dobrá bodrá recitace. - Mnì je z toho smutno, protože tohle téma vùbec není na frašku. - Mì to docela mile pøekvapilo. Byly tam docela dobrý nápady. Ale mohlo to bejt dotaženìjší. - Bylo to vtipný, ale dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že je to nadsázka. Ale jinak se mi to vcelku líbilo. - Bylo to takový multimediální. - Mnì se to docela líbilo. Jak se otevøela na konci ta lednice. Ten Lenin. Vùbec ten nápad, že tam byla lednièka. - Já jsem z toho taková zmatená. To spojení souborù bylo takové zvláštní. Ty pøíbìhy byly takový hloupý. - Mì docela pøekvapilo, že se Spojáèek dokázal odpoutat od svých Kašpárkù. Taky by mì zajímalo, o jaké pøíbìhy jde. Nepochopili jsme, proè se to jmenovalo, jak se to jmenovalo. Možná ani ten závìr s Leninem nevyšel, jak mìl. Ièa a Urak, BSP Spojáèe a Body, Liberec a Jaromìø

4 1. otázka: Vaše oblíbená kniha? 2. otázka: Co považujete za poèátek Vašeho souboru? 3. otázka: Jaká byla Vaše první spoleèná Chrudim? 4. otázka: Co Vás na divadle bere? 5. otázka: Váš oblíbený dìtský hrdina? 6. otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat a co byste nám na to odpovìdìli? Teatro Matita Slovinsko 1. Medvídek Pú - ale jen slovinsky. 2. Tráva, kráva. 3. Tato. 4. Kontakt s publikem, magie loutek. 5. Medvídek Pú, Strifi. 6. Co budu mít k veèeøi.to je tìžká otázka. HRA Rámus Plzeò Dramaturgická úprava chceme-li variace dokonale využila potenciál èlenù souboru, jejich dravost na jedné stranì, schopnost vnímat se a být v mnoha momentech inscenace ukáznìní, respektovat druhého, vytváøet zajímavé mizannscény a pøedevším obdivuhodnì využít to co je pro loutkové divadlo nezastupitelné loutku. V jejich pøípadì pak využít dìtské hraèky, pøedmìty, zkrátka od plastikové pøíšerky Sfinga vèetnì baèkor, pøes panenku mrkaèku -Iokasté, Hadráka Oidipus až po opici, krteèka /heresius/, atd. Významotvornì využívali charakteristiku vlastností a povah (opice, krtek, atd.) a jejich použití pro jednotlivé postavy. Animace nìkterých loutek hraèek byla obdivuhodná krtek, opice..., nìkdy ponìkud vadilo nošení loutky vèetnì držení za krk Oidipus. Pøi premiérové nervozitì docházelo v nìkolika momentech k rušení tím, že herci, zøejmì ve snaze si pomoci, nerespektovali rozehrané situace v prvním plánu, nìkdy v urèité køeèi docházelo k deklamovanému, více než stylizovanému projevu, drobnému pøehrávání a zbyteèným laciným fórkùm. Zvláštì Harmonika Mìsteèko Trnávka 1. Tam, jak prodává Selinger. 2. To, jak jsme sedìli nìkolik hodin v picérce a pak jsme si øekli, že už bysme za tu dobu mohli vymyslet divadlo. 3. Už je to dávno, ale to jsme se ještì neznali. 4. Všichni èerti. 5. Hurvínek, Malý Bùh (Kruanova dobrodružství), Èertík Bertík. Jestli jsme GoGo a ChruChru nebo DNO a odkud jsme? Ani jedno, protože všichni jsme Gogo. ve druhé polovinì pøedstavení pak je potøebné hlídat temporytmus jednotlivých scén, snad zvažovat krácení nìkterých písní... Jiøí Pokorný(redakènì kráceno) Ani Anièka, ale Alenka (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka Inscenace, volnì inspirovaná L.Carollem a dìtstvím aktérù, je imaginativní a intimní. Svým duchem je Carollovì pøedloze velmi blízko. Odehrává se pøevážnì na zemi, tìsnì pøed diváky sedícími v pùlkruhu kolem vymezeného prostoru. Zaèíná, ještì za tmy, uspáním Alenky. A pak už se pøed divákem odvíjí hra s pøedmìty a hraèkami, nìco na pomezí snu a reality tak, jak už se sny zdávají a jak se v nich odrážejí naše zážitky a traumata. Má to v sobì hravost a napìtí a zdá se, že všechno vzniká právì tady a teï, pøed námi. Je to jakoby náhodné, ale má to asociativní øád a celek je kompaktní. Sledujeme napøíklad soustøedìné, obøadnì dlouhé rozkládání dìtského nádobíèka - ale není to vùbec dlouhé a pomalu ani nedýcháme. Témìø magická je práce s lampièkou, která podle potøeby z rùzných úhlù nasvìcuje Holky na zabití + Pavel, ZUŠ Semily 1. Moc nás to mrzí, ale na spoleèné knize se neshodneme...takže: Mezi naše oblíbené knihy patøí: Ferda Mravenec, Uprostøed lesù a mezi indiány, Krteèek a kalhotky, Muminci, Zvláštní problém Františka S. 2. Nejprve nastal totální rozklad pùvodního dosti poèetného souboru Holky na zabití (asi už vážnì byly na zabití ). Tuto krizi pøestály pouze dvì nejodhodlanìjší a snažily se fungovat dál. S pøíchodem puberty se jim otevøely oèi a zjistily, že bez chlapa to už vážnì nejde dál... a tak se dostalo do názvu +Pavel. Léta plynule plynula a Pavlíkovi už 2 spoluhereèky ( nebo snad spoluherky????...) nestaèily, tudíž jsme si poøídili tøetí. 3. Tahle je plná pøekvapení. Vzhledem k tomu, že jsme tu ještì nebyli (všechno musí být jednou poprvé... ), nestaèíme se divit. 4. Proè hrajem divadlo? Zabíjet babièky a následnì je prodávat na trhu atp. v bìžném životì není možné a tak si to alespoò tímto zpùsobem kompenzujeme. 5. Paní Èvachtová, strýèek Skrblík, vèelka Mája, víla Amálka ( já nevím, asi jsem byla divný dítì) 6. Otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? Odpovìï: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? a vypichuje to, co je právì podstatné - i svìtlo a stín tak hrají svou roli. Alenkou jsou všichni ètyøi aktéøi znakem je slamák, který si pøedávají. Je nastolen princip hry k pochopení tohoto svìta. Je to pobídka k tomu, že takhle si mùžeme hrát i my. Alena Exnarová Epos DNO, Hradec Králové Pøíbìh muže ze Slezského pøedmìstí, kterak putuje za pokladem pod palmou. Témìø odysseovské patálie (ve vzduchu, na lodi, na kole, na poušti ) na kratièké ploše. Typický pøíklad, kdy veškerý chaos (v loutkách, asociacích, nápadech), co se dìje, má svùj øád. Jiøí Havelka

5 Jarda - Motýlek Ipser Podtitul:Jsem takový romantik Na paøezu ve stínu u øeky s Jardou Ipserem. Když se øekne Chrudim, tak se ti jako první vybaví historické mìsto, nebo loutkáøská pøehlídka? Když se øekne Chrudim, tak se mi vybaví mìsto, ale zároveò okamžitì pøehlídka. Mám to spojený. Chrudim je krásný mìsto, ale mimo pøehlídku je to pro mì smutný pobyt, nejhorší to bylo na podzim, mám to spojený s létem, optimismem a kamarády. A na podzim tu nebyla ani jedna z tìchto vìcí. Dá se øíct, že Chrudim a Loutkáøská Chrudim, jsou dvì Chrudimi. jsem si v poslední dobì zamiloval marionety co samy stojí. Tvoje první návštìva Chrudimi byla pracovní nebo ryze výletnická? Poprvé jsme tu hráli v roce Pak jsem se úèastnil mnoha semináøù, za které jsme byli rádi, protože v dobì, kdy nebyly dopolední semináøe, pøedstavení byla až odpoledne, trávili jsme èas do pøedstavení v hospodì. Toužili jsme po tom, aby se tu nìco dìlo, a byli jsme vdìèní, že tu ty semináøe byly. Delší dobu jsem myslela, že tvé skuteèné jméno je Motýlek a Jarda je jen pøezdívka, jak jsi pøišel ke své pøezdívce? Jsou dva výklady, první varianta je podle jedné knížky, kdy já jsem prožíval podobné vìci jako hrdina a druhá verze je, že jsem kdysi dìlal barmana a nosil jsem motýlek a v té dobì to zrovna moc nefrèelo. Motýl, od té doby mi to zùstalo. rozstøíhej Úèastnil ses semináøe taky jako lektor? Do té doby, než se nám to stalo, jsme si to ani nepøedstavovali, ale jo už jsem byl i lektorem. Jenom doufáme, že jsme nezanechali nìjaké zhoubné následky na seminaristech. Takže jsi byl seminaristou, lektorem, úèinkujícím, divákem, èlenem redakce a jediné, co zbývá, je úloha uvadìèky a èlenství v porotì... Porota to ne, ale byla Dáda od nás. Já se na porotce necítím, já to špatnì formuluji, vím, co mám øíct až druhý den a taky myslím, že tu jsou fundovanìjší lidé. S jakým druhem loutky nejradìji hraješ? Já mám moc rád maòásky, jsou živý a je tam zkratka, není ukecaný. Kdysi jsem trénoval a držel ruce nad hlavou, ale jak jsem od pøírody lenoch, tak Máš v Chrudimi nìjaké oblíbené místo, kromì stanu, divadla a ubytovny? Mám, jenom nemùžu nikoho sehnat, abychom tøeba šli na Rùžek nebo podle vody. Chrudim a hradby a to je všechno moc hezký, já jsem takový romantik. Johanka Jarda Ipser a Johanka - redaktorka

6 Dáda TAK CO, Chlumec Soutìž soutìž soutìž Zde je pátá soutìžní ukázka: Stojíš mi ve svìtle, ženská, øekl èlovíèek mrzutì, rušíš mì. A pøi výzkumu. Ty nadìláš øeèí s tím tvým výzkumem! odpovìdìla malinká žena, stejnì to nikoho nezajímá. Teï je dùležité, aby se mùj elixír dovaøil. Ti dva tam venku ho vìru mají zapotøebí. Ti dva tam venku, opakoval po ní èlovíèek nakvašenì, budou ještì daleko víc potøebovat mou radu a moji pomoc. Pro mì za mì, øekla žena, ale teprve potom, až se oba zase uzdraví. Neple se mi tu, starý! Malinký muž se s bruèením odsunul i s lenoškou dál od ohnì. Átreju zakašlal, aby na sebe upozornil. Trpaslièí pár se po nìm ohlédl. Matija Solce Vyhodnocení probìhne opìt v 19:45 hodin na velkých schodech Pippichova divadla. Odpovìï mìjte pøipravenou na papírku i se svým jménem. Hledejte DEZDEMONU. Dnes poslední šance!!! DEZDEMONA Jarda - Motýlek Ipser rozstøíhej Vyhodnocení vèerejší soutìže: Úryvek byl z knihy Hobit od J.R.R. Tolkiena. Výherci jsou: Káèa Zemenová, Martina Èerná, Jana Synková, Eva Strnadová. Dnes byl pìkný nával... Dezdemona Pavel Nìmeèek VAŠKOVA ÈTVRTÁ HÁDANKA Uhodnete, co je na fotografii? S výsledky pøijïte opìt za Dezdemonou na schody v Roman a Máša Èerníkovi Vyhodnocení Vaškovy tøetí hádanky: Na fotografii byl komínek klimatizace divadla Karla Pippicha..

7 Dáda TAK CO, Chlumec Matija Solce VTIPNÉ HÁDANKY Kolik je zatáèek na svìtì? Dvì. Jedna doprava, druhá doleva. Maruška 8 let NOVÁ HÁDANKA Loutkáøi se zamotaly marionety. Pomùžeš mu najít, které vahadlo s nití patøí princeznì, Kašpárkovi, vodníkovi a èertovi? Pavel Nìmeèek rozstøíhej Jarda - Motýlek Ipser Víte, proè blondýnka nalejvá vodu do klávesnice? Aby se nauèila serfovat po internetu. Bára 11 let Roman a Máša Èerníkovi VYLUŠTÌNÍ HÁDANKY Z CUKRÁRNY Ludìk Richter: uprostøed, mìl Hurvínka, koulel oèima a jedl indiána Karel Šefrna: vlevo, mìl Kašpárka, mìl na hlavì rolnièky a jedl rakvièku Hanka Voøíšková: vpravo, mìla Haryho Šoumena, mlaskala a jedla laskonku

8 rozstøíhej Semináø A I s marionetou se dá hrát teï ještì leze, ale poèkejte zítra... Stejnì jako ve všech ostatních semináøích jsme i zde seminaristy zastihli uprostøed generálních zkoušek na zítøek, kdy nám pøedstaví plody svého témìø celotýdenního snažení. Náramná podívaná, byla radost pohledìt na jejich loutkáøské dovednosti. Už se nemùžeme doèkat zítøejšího veèera. UKÁZKY PRACÍ ZE SEMINÁØÙ VE ŠKOLE - v bloku od (1.patro) Semináø D Inscenaèní praxe Semináø A I s marionetou se dá hrát Semináø B Hlasové herectví s loutkou, ale nejenom to. (B pokud bude èasovì stíhat, pokud ne, veèerní improvizace) Semináø H Divadlo obrazu a zvuku (2.patro) NA NÁMÌSTÍ - v bloku od Semináø H - Divadlo obrazu a zvuku - pasáž žraloku Semináø I - Vìci mohou být èímkoliv, ale musí se jim to øíct - schody za kostelem Semináø E - Nároží-námìstí-ulice - v ulièce vedle kostela V MUZEU - v bloku od Semináø G Miniaturní loutkové divadlo -v pøízemí Semináø F Karikatura, charakter, pohyb - ve vìži (ve vyšších patrech) NA NÁMÌSTÍ - od Semináø H Divadlo obrazu a zvuku - Pasáž žraloku JARUŠKA DOLEŽALOVÁ Oslavila jako každý rok na Loutkáøské Chrudimi své narozeniny. Naše redakce jí gratuluje a zde je krátký rozhovor s ní: Sleèno já nièemu nerozumím. Já jsem jenom hloupá knihovnice. A taky dìlám dramatickou výchovu. Jak se ti tady na Chrudimi líbí? Mnì se tady moc líbí. A nejvíc, že si mùžu u Hanièky Voøíškové lepit papírky. A uvidíme tvoje divadlo tady na Chrudimi? Pokud si nepøestøihnu nitì jako vèera... Moje divadlo není úplnì divadlo. Je to samoobslužný obrázek a jmenuje se Potopa svìta.

9 dnes ještì ètou, ale poèkejte zítra... Semináø E Nároží- Námìstí- Ulice umìt to s tyèí není k zahození... V krásném parku s kostelíkem jsme nalezli nejen babièku, která nám otevøela kostel, ale i seminaristy. Dnes pracovali s tyèemi- koordinace jednotlivce, souhra ve dvojici i skupinì. Vidìli jsme krásné tance s tyèemi, odvážné pøeskakování tyèe i sebe sama. Doufejme, že je nepropásneme v pondìlním veèeru. dnes ještì tanèí, ale... Semináø D Inscenaèní praxe Pøestože jsme do tohoto semináøe pøišli zrovna o pøestávce, jeho úèastníci byli tak hodní, zmobilizovali své síly a pøehráli nám svou malou inscenaci. Bylo tøeba doladit ještì pár technických detailù, ale s èistým srdcem mùžeme øíci, že urèitì stojí za zhlédnutí. vytyèili si cíle a je jim do skoku Pøejeme všechno nejlepší a velký úspìch v dnešním miniaturním pøedstavení. Gratulejeme. od nápadu k ovèinu.. Semináø G Miniaturní loutkové divadlo jak se rodí Hanky.. Jak to jen øíci - na to, že mají zítra svá závìreèná pøedstavení tu bylo pøekvapivì klidno. A všechna pididivadýlka jsou zkrátka nádherná. Však uvidíte...možná. Pozn. red.: Lupu s sebou.

10 týden jsme vás prosili o vaše názory a nyní vìzte: MÙŽOU NÁM BEJT UKRADENÝ OTÁZKY Z BEDNY Proè není semináø pro rodièe s dìtmi? (Pro ty, kteøí chtìjí být se svými dìtmi i dopoledne). Myslím, že je to škoda. Mìly tady pìknou tradici a myslím, že pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít se svými dìtmi spoleèné zážitky. Taky myslím na sebe, že budu brzy babièka... Pøemýšlivá teta z Brna (Jarmila Doležalová) Nevím, zda pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít s dìtmi spoleèné zážitky, ale vloni se jich pøihlásilo tak málo, že jsme témìø semináø ani neotevøeli. A letos se ozval slovy jeden rodiè, že je mu líto, že se nemùže pøihlásit. Takže to není diskriminace, ale pokus o korekci reálného zájmu. Vždy jinak celkový poèet zájemcù stále roste. SF Proè nebyl letos bál? Bude. Na námìstí - jako závìreèná veselice. Prostì se nám zdálo, že dvì takové akce už by bylo moc a navíc nám to umožnilo zaøadit do programu víc noèních pøedstavení. Máte-li kdokoliv pocit, èi pøání, aby to bylo pøíštì jinak, ozvìte se prosím... SF Máme problém, dají se nìjak sehnat letošní èísla knihy? Nìjak se k nám nedostala. Ptejte se u prodejcù, mají i starší èísla. V pøípadì zájmu se dají jednotlivá èísla KNIHY dotisknout. redakce OHLASY Z BEDNY - Minulá Loutkáøská Chrudim, byla lepší a zábavnìjší nežli tato. Doufám, že pøíští rok bude lepší. Dík. - Malé noèní pøíbìhy byli THE BEST! Bylo to vtipný a ani jedno oko nezùstalo suché ( smíchem )P.S. Mohlo by to i konkurovat Na statku v Africe. - Ten Slovinec, to byla špica!!!! - Malé noèní pøíbìhy: Jak mrkal tìma oèíèkama, to bylo tááák roztomilouèký a slaïouèkýýý. Jako živý! P.S.: Žába mìla hezký nohy. ZÁVIDÍM! - Malé noèní pøíbìhy byly velmi, velmi pìkné a jsou velkou konkurencí DNU!!! (a DNO miluju!!!). - Goluxové - nevím, docela mì to zklamalo. Èekala jsem nìco víc, nìkterý herecký výkony (mužský) - no, nic moc. Žádná akce! Princezna asi spala...? - Nejlepší zážitek dne - Malé noèní pøíbìhy!!! Super! A nìkterý kusy ode DNA. -Goluxové: docela dobrý. -Kam se ztratily loutky? To je Loutkáøská Chrudim?. - Co to jsou ti Goluxové jsem nepochopila, ale jinak dobré, ale trochu nezáživné, málo poutavé. - Ještì jsem nevidìl na LCH tak mizerný plakát - pøíštì - soutìž!!! - Škoda, že mìl Matijo kostkovaný ubrus,ty køehké loutky na nìm úplnì zanikly. - V Goluxech mi strašnì vadily ty rozladìné housle. Nebo to tak mìlo být?. - Ta paní, co sedìla pøede mnou, povídá sleènì do notesu : NO NA TO, ŽE TO BYL MUŽSKÝ SOUBOR...Jo, tak to jo! Fakt je asi dobrý, že 6 chlapù dìlá do divadla. To taky cením a obdivuju, ale pak je mi fakt líto, že se polovinu dìje nudím a druhou èekám, jestli se zaènu bavit. Neuražte se, prosím, ale tolik mužnosti (nevyužitý) na jevišti právì proto, že to hraje 6 chlapù. ŠKO- zatímco u vody panuje plážová nálada... ach ta Helena, ach ta Hanka... DA. P.S. Abych nezapomnìla na Dádu. Trochu to vypadalo, jako když se jich bála ( tedy zrovna ona, že jo? ). No taky tøeba už nebylo co z nich vyždímat. No prostì nebyla to Dáda WWW jako døív. - To divadlo v ( Zvíøátka a loupežníci ) bylo hezké, no bylo nádherné, teda alespoò podle mì. Krásnìjší divadlo jsem tady nevidìla, mìli to hezky udìlané. Divadlo by se mìlo dìlat s láskou a se štìstím, protože znám divadla, který jsou hrozný a nudný a tohle divadlo bylo nádherný a veselý, zajímavý. Eliška Mládová 12 let - Zvíøátka a loupežníci nebo loupežníci a zvíøátka ( oni totiž jedno jsou ). Poøád se ptám, co pøimìlo tìchto 6 chlapisek hrát Zvíøátka a loupežníky? Moje zaøazení smìøuje jednoznaènì k rytíøským hrám ( ale to je mùj problém ). Dùvody se nabízejí samy:1. Silná motivace Dádou, 2. Touha vrátit se do dìtství, 3. Pro vystupování na podnikových veèírcích, kde publikum tvoøí pøedevším dámské osazenstvo, 4. Okouzlení jednoduchou komikou urèenou pro dìtského diváka, 5. Pro pobavení rodinných pøíslušníkù. Otázek je mnoho, ale v žádném pøípadì nejsou z mé strany myšleny zle a ironicky. Já jsem se bavila a urèitì nejen já. Dùvodem bylo to, že jsem je vážnì nebrala a ani jsme se neztotožnila s žádnou postavou ( možná snad jedinì s prasátkem ). P.S. Zapomnìl si šéf loupežnické kalhoty v Jablonci nebo se jednalo pouze o jeho marnivost a zalíbení v kapsáèích? M.Halámková - Veèerní pøedstavení ve velkém sále! Je nás prý v semináøích nebývale mnoho a pøesto je pro nás vyhrazeno stále jen 6 øad. A to se ještì stává, že i do nich jsou prodané lístky. Nedalo by se to udìlat tak, abychom se vešli a dobøe vidìli? Není tøeba pøedstavení v ménì nacpané veøejností? v Medu se ztrhl boj o peníze Prcka Toma...

11 VAŠE OBLÍBENÁ KNIHA: Harry Potter, je to napínavý. Z dìtství mám nejradìji Minehavu. Nejradìji jsem èetl Vinnetoua, teï detektivky o Perry Masonovi. Jiøí Polehòa První ponìkud klasická otázka: Kdy jsi zaèal s loutkovým divadlem? Poprvé jsme nìco zkoušeli ve tøetí nebo ve ètvrtý tøídì, a to jsme utekli z premiéry, protože jsme propadli záchvatu smíchu. Pak byla pauza a až po vojnì jsem se tím zaèal zabývat trošku víc... Co se ti vybaví, když se øekne Loutkáøská Chrudim? No, na Chrudimi jsem už celkovì strávil pùl roku života. Nìkterý vìci se mi tìžko vybavujou, protože jsem tady už po šestadvacátý... Preferuješ nìjaký druh loutky, který by ti byl nejbližší? Nejvíc hrajeme s maòáskama, ale to neznamená, že je nìjak preferujeme. Mnì je to úplnì jedno. A je to kus boty nebo propracovaná marioneta, jen když s tím nìkdo umí... Jak vzpomínáš na pana Jana Dvoøáka staršího, u kterého jsi studoval? Honza mì po rodièích ovlivnil asi nejvíc, a už po lidský èi divadelní stránce... Možná Dìti z Bullerbynu, protože to byla první knížka, kterou jsem dostala a je dobrodružná. Pejsek a koèièka, protože mi je mamka èetla pøed spaním a protože jsou kamarádi. porota se neplete, Jana Mandlová plete Matija Solce Vidíš nìjaký rozdíl mezi èeským a slovinským divadlem? Vidim trošku rozdil, no. Jazyk - první rozdíl a druhý - byl jsem trošku zklamán. Ve Slovinsku všichni øikali, že tady jsou loutky a tady všichni øíkají, že ve Slovinsku jsou loutky. Tady máte školu. U nás máme trošku víc loutkových divadel. Mùžeš porovnat amatérské a profesionální divadlo v Èechách? Nevidím rozdíl. Ten má peníze a ostatní nemají. Když nemají peníze, tak je to lepší. Takže myslím, že amatérské je lepší. Jak se ti líbí na Chrudimi? Moc se mi líbí. Mìsteèko, atmosféra a tak. A vaøení. A tvá oblíbená kniha? To jsem už øikal vèera. Dìkuji za rozhovor Jirka obrázky z bedny...

12

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù

VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù 2. konference Človìk a média VLIV MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha - Vinoø 26. 4. 2003 STRANA 1 OBSAH Média jsme my, aneb od informací k in-formaci, Alexandra Ma k o vièk o vá...3 Násilí

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více