Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI PEKLO ROLNIÈKA, Horažïovice pro diváky od 5 let Pøedstavení v otevøeném programu a (18.00 seminaristé) HRA (Oidipus) RÁMUS, Plzeò pro diváky od 12 let DIVADLO MED a (16.00 seminaristé) EPOS DNO, Hradec Králové pro diváky od 15 let ANI ANIÈKA, ALE ALENKA (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka pro diváky od 10 let Zítra se už nic nehraje, pøesto pro vás máme úsporné èíslo s výsledky a posledními recenzemi. K dostání bude v prùbìhu veèerních oslav nebo ráno nebo na internetu, na stránkách Loutkáøské Chrudimi. Dìkujeme vám za celotýdenní pøízeò, zejména všech, kteøí pøispívali. Krásný zbytek prázdnin pøejí: Kamil, Johanka, Klára, Zù, Diana, Bára, Honzík, Matìj, Markétka, Martin, Monika, Zdenda, Radis, Vendulka, Helene, Jana, Michal, Jirka a Jirka. REDAKÈNÍ OKÉNKO HAPPENINGOVÝ VEÈER - Námìstí Josefa Ressela lidoví prodejci, bohaté obèerstvení CHRUDIMSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR pochod od Divadla Karla Pippicha na námìstí J. Ressela BIG BAND F. A. MACHA - promenádní koncert PASKUDÁRIUM - loutkové pøedstavení divadla PIKI Pezinok VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ koncert SMOKIE REVIVAL - hudební skupina VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ ROCKY IX - loutkové pøedstavení divadla BUCHTY A LOUTKY MEKY BAND + VÁCLAV NECKÁØ REVIVAL - hudební skupina VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ 53. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI

2 Prcek Tom a Dlouhán Tom Soubor ze ZUŠ Semily nám pøehlednì pøevyprávìl jednu z amerických pohádek Pavla Šruta. Pro ztvárnìní pøíbìhu zvolil maòásky a doplnil je o další jednoduché výtvarné znaky. Tyto prostøedky vyhovují pøedloze už tím, že nabízejí zkratku a nadsázku, kterou lze pøeklenout nìkteré drastické a morbidní momenty pøíbìhu. To se ale ne vždy podaøí jako pøíklad lze uvést tøeba vraždu Prckovy babièky pojednanou na zbyteènì velké èasové ploše. V inscenaci ale nalezneme i závažnìjší problémy. Významovì neutrální èerný paraván zùstává po celou dobu v pozadí a není ve høe s maòasy vùbec využit. Místo toho se hraje pøímo na tìlech hráèù. Fyzièno vstupuje do hry dokonce tak masivnì, že vnáší významy naprosto nekorespondující s pøíbìhem (nìkteøí diváci dokonce místy témìø se zatajeným dechem oèekávají, kam až bude gradovat snad bezdìèná (?) pubertálnì erotická hra v druhém plánu inscenace). Kromì této násilnì pùsobící scénografie a urèité neèistoty v použitých znakových prostøedcích (maòásci, papírové figurky, barevnì pomalovaný papír jako stádo krav, kartáèek na zuby ) ale inscenace nabídla øadu pìkných nápadù a loutkohereckých dovedností. Pøíjemný a pøirozený byl vìtšinou i projev hráèù, v nìkterých situacích jim ale dnes chybìla vìtší jistota a energie. Jakub Hulák Ièa a Urak Soubor BSP zinscenoval nìco, co nedokážu definovat, jaké chtìlo, nebo mìlo být. O èem chtìl soubor vypovídat? Co nám chtìl svou inscenací vlastnì sdìlit? Že neumí manipulovat s loutkami? To jsme vidìli dokonce v obrovském detailu na plátnì. Chtìli v divákovi skrze realistické ztvárnìní doby, kdy se recitovaly budovatelské básnì a øíkalo se:...na vìèné èasy..., vyvolat pocit hoøkosti, snad i studu, jací jsme byli? To se nepodaøilo. Jak by to také bylo možné, když v inscenaci hrají dìti, které tuto dobu nemohly zaznamenat, natož prožít v takové míøe, aby byly schopny nadsázky. Èlenové souboru bohužel nemají zvládnuté základní herecké a loutkáøské øemeslo, a proto jsou odkázáni jednat civilnì. Nezvládají ani základní loutkáøské zákonitosti, napø. že když mluví dvì loutky k sobì, mìly by Pidiženušky, Bruncvíkové - Pidiženušky, Svitavy se na sebe dívat. Zvládnutí všech tìchto atributù a osobní zkušenosti jsou pøedpokladem, aby se s historií a s tak choulostivým tématem dalo vypoøádat skrze humor a nadsázku, což se zákonitì nedaøilo. Naopak. Místy to pùsobilo až nevtipnì. Inscenátoøi byli zøejmì okouzleni formálními prostøedky, které však vzhledem k neuchopení tématu vyznívají až samoúèelnì. Inscenování pøíbìhù, poznamenaných budovatelským duchem, mùže být z hlediska dramaturgického i zajímavé. Snaha souboru BSP však vyznìla jako tìžko identifikovatelné èi prázdné gesto. Hana Galetková Don Šajn Šprušle na židlích, pruhy na triku, kufr bratøi držme se, hle! pradávný loutkáø. Na rovinu nám øekne, že pùjde o struèný kus. Pøedstaví své loutky ( jsou úplnì opravdové ) a už pøi objevení loutky Ducha zaèneme èíst, že nepùjde o døevní herectví. Pøíbìh Dona Šajna je hrán maximálnì struènì, vypreparované opakující se vìty a situace høe dávají anekdotický charakter. Jiøí Polehòa, loutkáø sobì, zná výrazivo starých lidových loutkáøù, ale v tomto kuse se pohybuje v rovinì jeho lehkého parodování. Je to zábavné, ale škoda té možná až pøíliš velké struènosti. Od pruhovaného loutkáøe a jeho šumných loutek bychom možná chtìli vidìt i víc ( lehounkou variaci? Pøekvapivý gag? ). Také škoda toho okatého prozrazení pointy už uprostøed hry ( Duch: ON mì pomstí! Pruhovaný: kdo,já? ) A to celé krát tøi. Na konci, tu to máš, bere loutkáø spravedlnost do svých rukou. Je to okouzlující nápad, ale pøece jen trochu to pùsobí, jako když se pøišije velká hlava k menšímu tìlu. Náš milý loutkáø se stal, pøekvapivì vzhledem k té lehounké nadsázce, mentorem. No nic. Stej- Don Šajn, Jiøí Polehòa nì tu už máme konec tohoto pimprlového psaní. Blanka Šefrnová Pidiženušky Tøi hororovì ladìné Šrutovy pohádky propojené pojmem høbitov jsou málo dìjové, bez výraznìjších point a zdají se pro divadlo témìø nezpracovatelné. O to je cennìjší, jakým zpùsobem pøedvedly jejich jevištní pøevyprávìní dvì dvojice dívek ze souboru Bruncvíkové. Nevadilo, že herecký projev je ještì nevyzrálý, protože za vším bylo znát zaujetí a pøedevším veliký cit pro hru s pøedmìtem. A taky pauzièky naplnìné významem, ztišování èi zesílení hlasù a vše dohromady èistota, která kupodivu nenudí. Po úvodní Zlaté paži následovala pohádka Pidiženušky rozehraná už do osobního konfliktu obou aktérek, která dodala vítaný spád i tah. Za vynikající nápad považuji v tøetí pohádce Tomáš Tumáš výmìnu Šrutova kocoura za jednu z interpretek. Repliky této dívky jsou už i intonací jaksi podezøelé inu, není to docela horor, je-li koèièím králem vskutku ona? Padaly otázky, jestli se nedaly ty tøi pohádky propojit v jednotnìjší celek Co je to však pøi srovnání s èasto vídaným neumìtelstvím a ignorancí pøi høe s loutkou, zastíraným dnes ponìkud módní naivitou..? Iva Peøinová Prcek Tom a Dlouhán Tom, ZUŠ Semily

3 Pachýø, Paèejov Veselé pøíhody Pachýøe a Chroše (aneb konzum náš každodenný ) Ak by sme sa chceli pohybova na jednej vlnovej dåžke s inscenátormi, zaslúžila by si táto ztupustará malolepá nadívaná hra na frekvenci tøí hercù akúsi až antirecenziu. Nemyslím tým recenziu proti inscenácii, ale recenziu, ktorá všetky kritériá hodnotenia obracia naruby. Presne tak, ako oèami inscenátorov, naša konzumná súèasnos obrátila naruby a znehodnotila veèšinu hodnot, ktoré nemajú prívlastok spotrebný, konzumný. Téma prázdnej konzumnosti je v inscenácii nosná a jej sa podriaïuje aj narábanie s divadelnými výrazovými prostriedkami, ktoré obracajú naruby zaužívané divadelné princípy a polemizujú zo zmyslom a úèinkom divadla a jeho príbuzných umeleckých žánrov - filmového, televízneho atï. Táto demonštrácia hodnotového vyprázdnenia svìta divadla resp. divadla svìta, kde jediným harmonizujúcim prvkom je spùsob spoloèného nakupovania, sa však nedeje náhodne. Je zámerom inscenátorov, ktorý je èitate¾ný a snaží sa by dùsledný až do konca inscenácie, kedy protagonisti platia divákom za to, že prišli a zotrvali. Škoda závereèného uklonenia sa, ktoré akoby sa vymykalo z tejto zámernej antipoetiky. Napriek zámernému prístupu s prívlastkom anti inscenácia nepùsobí nihilisticky. Je upozornením, varovaním a pre tých, ktorí zotrvali, ponúka priestor na zamyslenie. Peter Jankù ZVÍØÁTKA A LOUPEŽNÍCI - mnì se to dìsnì líbilo, byla tam nádherná hudba, která všechno oživila, pøíbìh byl snadno pochopitelný, celkovì moc hezký - já z toho mám takové zvláštní pocity, moc se mi líbila ta mužská parta, èlovìk málokdy vidí hrát si chlapy s maòáskama, tak to mi pøišlo pìkný, ale na druhou stranu pøíbìh nic moc, bylo to zpomalený, ale jinak byli vážnì moc sympatický DON ŠAJN A VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - Quo vadis? Chrudimský festivale! Takhle bych si to doma zahrála také a nemusím do divadla! - jsem zmaten - oslava monotonismu, dobøe spojeno - støední kalibr VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - to byla narážka na to, jak se poøád díváme na televizi? - vtipný, struèný minimalismus, vydržela bych se s Ramusem dívat na televizi mnohem déle! - bylo to výborný - vymakaný, celkem inteligentní - strašný - úžasný, dost jsme se zasmáli, smìjeme se doteïka - mnì se líbí Rámusáci - bylo to pøekvapující, neobvyklé, zábavné - toto pøedstavení bych hodnotil nesmírnì kladnì, jako absurditu, líbilo se mi, že si zahráli a vyhráli si, rozhodnì neoèekávali nìjaký aplaus od publika, ale konec si divák musí pøebrat sám. Ti herci se realizovali tak jak chtìli, dìlají to hlavnì pro sebe a to se mi líbí DON ŠAJN - bylo to vtipné, ale nevím, jestli bych to chtìl vidìt ještì jednou - je to høíèka, která ztrácí vtip tím, jak je dlouhá - kravina na entou - úžasný - líbilo se nám, jak se tam vraždilo - pìknej byl ten chlapík, pìkný mìl ty postavièky a ve chvíli, kdy je pøedstavoval, myslel jsem, že pøedstavení bude jenom o tom PRCEK TOM A DLOUHÁN TOM - kdyby hráli bez loutek, ani by to moc nevadilo - pouèné, víc pro Èecha než pro Amerièana - fajn, ale chybìla tomu š áva, asi jsou holky už unavený, ale jinak to bylo pøíjemný PIDIŽENUŠKY - bylo to takové strašidelné, mnì se to moc líbilo, nejvíc se mi líbilo, jak pidiženuška ležela v posteli a mluvily ty hlasy - moc pìkný - Motýlek - Je to strašnì zajímavý slyšet èásteènì svùj text, který tam øíkám, je to milouèký, jak to udìlali, ale my to máme trochu razantnìjší Ohlasy IÈA a URAK - Já myslím, že dobrý na pobavení. - Já myslím, že název pøedstavení znamená souèasnì dramaturga a režiséra. - Plná lednièka Lenina. - Mnì se líbilo maso z Lenina v lednièce. - Já si myslím, že se museli hroznì bavit, když to dìlali.to ale ještì neznamená, že když se bavíme my pøi zkouškách, že se budou bavit i diváci. - Myslím si, že ten humor, který tam urèitì je, se jim nepodaøilo pøenýst na diváky. - Lenin žije a bude žít. - Byla to moc pìkná recitace. Dobrá bodrá recitace. - Mnì je z toho smutno, protože tohle téma vùbec není na frašku. - Mì to docela mile pøekvapilo. Byly tam docela dobrý nápady. Ale mohlo to bejt dotaženìjší. - Bylo to vtipný, ale dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že je to nadsázka. Ale jinak se mi to vcelku líbilo. - Bylo to takový multimediální. - Mnì se to docela líbilo. Jak se otevøela na konci ta lednice. Ten Lenin. Vùbec ten nápad, že tam byla lednièka. - Já jsem z toho taková zmatená. To spojení souborù bylo takové zvláštní. Ty pøíbìhy byly takový hloupý. - Mì docela pøekvapilo, že se Spojáèek dokázal odpoutat od svých Kašpárkù. Taky by mì zajímalo, o jaké pøíbìhy jde. Nepochopili jsme, proè se to jmenovalo, jak se to jmenovalo. Možná ani ten závìr s Leninem nevyšel, jak mìl. Ièa a Urak, BSP Spojáèe a Body, Liberec a Jaromìø

4 1. otázka: Vaše oblíbená kniha? 2. otázka: Co považujete za poèátek Vašeho souboru? 3. otázka: Jaká byla Vaše první spoleèná Chrudim? 4. otázka: Co Vás na divadle bere? 5. otázka: Váš oblíbený dìtský hrdina? 6. otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat a co byste nám na to odpovìdìli? Teatro Matita Slovinsko 1. Medvídek Pú - ale jen slovinsky. 2. Tráva, kráva. 3. Tato. 4. Kontakt s publikem, magie loutek. 5. Medvídek Pú, Strifi. 6. Co budu mít k veèeøi.to je tìžká otázka. HRA Rámus Plzeò Dramaturgická úprava chceme-li variace dokonale využila potenciál èlenù souboru, jejich dravost na jedné stranì, schopnost vnímat se a být v mnoha momentech inscenace ukáznìní, respektovat druhého, vytváøet zajímavé mizannscény a pøedevším obdivuhodnì využít to co je pro loutkové divadlo nezastupitelné loutku. V jejich pøípadì pak využít dìtské hraèky, pøedmìty, zkrátka od plastikové pøíšerky Sfinga vèetnì baèkor, pøes panenku mrkaèku -Iokasté, Hadráka Oidipus až po opici, krteèka /heresius/, atd. Významotvornì využívali charakteristiku vlastností a povah (opice, krtek, atd.) a jejich použití pro jednotlivé postavy. Animace nìkterých loutek hraèek byla obdivuhodná krtek, opice..., nìkdy ponìkud vadilo nošení loutky vèetnì držení za krk Oidipus. Pøi premiérové nervozitì docházelo v nìkolika momentech k rušení tím, že herci, zøejmì ve snaze si pomoci, nerespektovali rozehrané situace v prvním plánu, nìkdy v urèité køeèi docházelo k deklamovanému, více než stylizovanému projevu, drobnému pøehrávání a zbyteèným laciným fórkùm. Zvláštì Harmonika Mìsteèko Trnávka 1. Tam, jak prodává Selinger. 2. To, jak jsme sedìli nìkolik hodin v picérce a pak jsme si øekli, že už bysme za tu dobu mohli vymyslet divadlo. 3. Už je to dávno, ale to jsme se ještì neznali. 4. Všichni èerti. 5. Hurvínek, Malý Bùh (Kruanova dobrodružství), Èertík Bertík. Jestli jsme GoGo a ChruChru nebo DNO a odkud jsme? Ani jedno, protože všichni jsme Gogo. ve druhé polovinì pøedstavení pak je potøebné hlídat temporytmus jednotlivých scén, snad zvažovat krácení nìkterých písní... Jiøí Pokorný(redakènì kráceno) Ani Anièka, ale Alenka (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka Inscenace, volnì inspirovaná L.Carollem a dìtstvím aktérù, je imaginativní a intimní. Svým duchem je Carollovì pøedloze velmi blízko. Odehrává se pøevážnì na zemi, tìsnì pøed diváky sedícími v pùlkruhu kolem vymezeného prostoru. Zaèíná, ještì za tmy, uspáním Alenky. A pak už se pøed divákem odvíjí hra s pøedmìty a hraèkami, nìco na pomezí snu a reality tak, jak už se sny zdávají a jak se v nich odrážejí naše zážitky a traumata. Má to v sobì hravost a napìtí a zdá se, že všechno vzniká právì tady a teï, pøed námi. Je to jakoby náhodné, ale má to asociativní øád a celek je kompaktní. Sledujeme napøíklad soustøedìné, obøadnì dlouhé rozkládání dìtského nádobíèka - ale není to vùbec dlouhé a pomalu ani nedýcháme. Témìø magická je práce s lampièkou, která podle potøeby z rùzných úhlù nasvìcuje Holky na zabití + Pavel, ZUŠ Semily 1. Moc nás to mrzí, ale na spoleèné knize se neshodneme...takže: Mezi naše oblíbené knihy patøí: Ferda Mravenec, Uprostøed lesù a mezi indiány, Krteèek a kalhotky, Muminci, Zvláštní problém Františka S. 2. Nejprve nastal totální rozklad pùvodního dosti poèetného souboru Holky na zabití (asi už vážnì byly na zabití ). Tuto krizi pøestály pouze dvì nejodhodlanìjší a snažily se fungovat dál. S pøíchodem puberty se jim otevøely oèi a zjistily, že bez chlapa to už vážnì nejde dál... a tak se dostalo do názvu +Pavel. Léta plynule plynula a Pavlíkovi už 2 spoluhereèky ( nebo snad spoluherky????...) nestaèily, tudíž jsme si poøídili tøetí. 3. Tahle je plná pøekvapení. Vzhledem k tomu, že jsme tu ještì nebyli (všechno musí být jednou poprvé... ), nestaèíme se divit. 4. Proè hrajem divadlo? Zabíjet babièky a následnì je prodávat na trhu atp. v bìžném životì není možné a tak si to alespoò tímto zpùsobem kompenzujeme. 5. Paní Èvachtová, strýèek Skrblík, vèelka Mája, víla Amálka ( já nevím, asi jsem byla divný dítì) 6. Otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? Odpovìï: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? a vypichuje to, co je právì podstatné - i svìtlo a stín tak hrají svou roli. Alenkou jsou všichni ètyøi aktéøi znakem je slamák, který si pøedávají. Je nastolen princip hry k pochopení tohoto svìta. Je to pobídka k tomu, že takhle si mùžeme hrát i my. Alena Exnarová Epos DNO, Hradec Králové Pøíbìh muže ze Slezského pøedmìstí, kterak putuje za pokladem pod palmou. Témìø odysseovské patálie (ve vzduchu, na lodi, na kole, na poušti ) na kratièké ploše. Typický pøíklad, kdy veškerý chaos (v loutkách, asociacích, nápadech), co se dìje, má svùj øád. Jiøí Havelka

5 Jarda - Motýlek Ipser Podtitul:Jsem takový romantik Na paøezu ve stínu u øeky s Jardou Ipserem. Když se øekne Chrudim, tak se ti jako první vybaví historické mìsto, nebo loutkáøská pøehlídka? Když se øekne Chrudim, tak se mi vybaví mìsto, ale zároveò okamžitì pøehlídka. Mám to spojený. Chrudim je krásný mìsto, ale mimo pøehlídku je to pro mì smutný pobyt, nejhorší to bylo na podzim, mám to spojený s létem, optimismem a kamarády. A na podzim tu nebyla ani jedna z tìchto vìcí. Dá se øíct, že Chrudim a Loutkáøská Chrudim, jsou dvì Chrudimi. jsem si v poslední dobì zamiloval marionety co samy stojí. Tvoje první návštìva Chrudimi byla pracovní nebo ryze výletnická? Poprvé jsme tu hráli v roce Pak jsem se úèastnil mnoha semináøù, za které jsme byli rádi, protože v dobì, kdy nebyly dopolední semináøe, pøedstavení byla až odpoledne, trávili jsme èas do pøedstavení v hospodì. Toužili jsme po tom, aby se tu nìco dìlo, a byli jsme vdìèní, že tu ty semináøe byly. Delší dobu jsem myslela, že tvé skuteèné jméno je Motýlek a Jarda je jen pøezdívka, jak jsi pøišel ke své pøezdívce? Jsou dva výklady, první varianta je podle jedné knížky, kdy já jsem prožíval podobné vìci jako hrdina a druhá verze je, že jsem kdysi dìlal barmana a nosil jsem motýlek a v té dobì to zrovna moc nefrèelo. Motýl, od té doby mi to zùstalo. rozstøíhej Úèastnil ses semináøe taky jako lektor? Do té doby, než se nám to stalo, jsme si to ani nepøedstavovali, ale jo už jsem byl i lektorem. Jenom doufáme, že jsme nezanechali nìjaké zhoubné následky na seminaristech. Takže jsi byl seminaristou, lektorem, úèinkujícím, divákem, èlenem redakce a jediné, co zbývá, je úloha uvadìèky a èlenství v porotì... Porota to ne, ale byla Dáda od nás. Já se na porotce necítím, já to špatnì formuluji, vím, co mám øíct až druhý den a taky myslím, že tu jsou fundovanìjší lidé. S jakým druhem loutky nejradìji hraješ? Já mám moc rád maòásky, jsou živý a je tam zkratka, není ukecaný. Kdysi jsem trénoval a držel ruce nad hlavou, ale jak jsem od pøírody lenoch, tak Máš v Chrudimi nìjaké oblíbené místo, kromì stanu, divadla a ubytovny? Mám, jenom nemùžu nikoho sehnat, abychom tøeba šli na Rùžek nebo podle vody. Chrudim a hradby a to je všechno moc hezký, já jsem takový romantik. Johanka Jarda Ipser a Johanka - redaktorka

6 Dáda TAK CO, Chlumec Soutìž soutìž soutìž Zde je pátá soutìžní ukázka: Stojíš mi ve svìtle, ženská, øekl èlovíèek mrzutì, rušíš mì. A pøi výzkumu. Ty nadìláš øeèí s tím tvým výzkumem! odpovìdìla malinká žena, stejnì to nikoho nezajímá. Teï je dùležité, aby se mùj elixír dovaøil. Ti dva tam venku ho vìru mají zapotøebí. Ti dva tam venku, opakoval po ní èlovíèek nakvašenì, budou ještì daleko víc potøebovat mou radu a moji pomoc. Pro mì za mì, øekla žena, ale teprve potom, až se oba zase uzdraví. Neple se mi tu, starý! Malinký muž se s bruèením odsunul i s lenoškou dál od ohnì. Átreju zakašlal, aby na sebe upozornil. Trpaslièí pár se po nìm ohlédl. Matija Solce Vyhodnocení probìhne opìt v 19:45 hodin na velkých schodech Pippichova divadla. Odpovìï mìjte pøipravenou na papírku i se svým jménem. Hledejte DEZDEMONU. Dnes poslední šance!!! DEZDEMONA Jarda - Motýlek Ipser rozstøíhej Vyhodnocení vèerejší soutìže: Úryvek byl z knihy Hobit od J.R.R. Tolkiena. Výherci jsou: Káèa Zemenová, Martina Èerná, Jana Synková, Eva Strnadová. Dnes byl pìkný nával... Dezdemona Pavel Nìmeèek VAŠKOVA ÈTVRTÁ HÁDANKA Uhodnete, co je na fotografii? S výsledky pøijïte opìt za Dezdemonou na schody v Roman a Máša Èerníkovi Vyhodnocení Vaškovy tøetí hádanky: Na fotografii byl komínek klimatizace divadla Karla Pippicha..

7 Dáda TAK CO, Chlumec Matija Solce VTIPNÉ HÁDANKY Kolik je zatáèek na svìtì? Dvì. Jedna doprava, druhá doleva. Maruška 8 let NOVÁ HÁDANKA Loutkáøi se zamotaly marionety. Pomùžeš mu najít, které vahadlo s nití patøí princeznì, Kašpárkovi, vodníkovi a èertovi? Pavel Nìmeèek rozstøíhej Jarda - Motýlek Ipser Víte, proè blondýnka nalejvá vodu do klávesnice? Aby se nauèila serfovat po internetu. Bára 11 let Roman a Máša Èerníkovi VYLUŠTÌNÍ HÁDANKY Z CUKRÁRNY Ludìk Richter: uprostøed, mìl Hurvínka, koulel oèima a jedl indiána Karel Šefrna: vlevo, mìl Kašpárka, mìl na hlavì rolnièky a jedl rakvièku Hanka Voøíšková: vpravo, mìla Haryho Šoumena, mlaskala a jedla laskonku

8 rozstøíhej Semináø A I s marionetou se dá hrát teï ještì leze, ale poèkejte zítra... Stejnì jako ve všech ostatních semináøích jsme i zde seminaristy zastihli uprostøed generálních zkoušek na zítøek, kdy nám pøedstaví plody svého témìø celotýdenního snažení. Náramná podívaná, byla radost pohledìt na jejich loutkáøské dovednosti. Už se nemùžeme doèkat zítøejšího veèera. UKÁZKY PRACÍ ZE SEMINÁØÙ VE ŠKOLE - v bloku od (1.patro) Semináø D Inscenaèní praxe Semináø A I s marionetou se dá hrát Semináø B Hlasové herectví s loutkou, ale nejenom to. (B pokud bude èasovì stíhat, pokud ne, veèerní improvizace) Semináø H Divadlo obrazu a zvuku (2.patro) NA NÁMÌSTÍ - v bloku od Semináø H - Divadlo obrazu a zvuku - pasáž žraloku Semináø I - Vìci mohou být èímkoliv, ale musí se jim to øíct - schody za kostelem Semináø E - Nároží-námìstí-ulice - v ulièce vedle kostela V MUZEU - v bloku od Semináø G Miniaturní loutkové divadlo -v pøízemí Semináø F Karikatura, charakter, pohyb - ve vìži (ve vyšších patrech) NA NÁMÌSTÍ - od Semináø H Divadlo obrazu a zvuku - Pasáž žraloku JARUŠKA DOLEŽALOVÁ Oslavila jako každý rok na Loutkáøské Chrudimi své narozeniny. Naše redakce jí gratuluje a zde je krátký rozhovor s ní: Sleèno já nièemu nerozumím. Já jsem jenom hloupá knihovnice. A taky dìlám dramatickou výchovu. Jak se ti tady na Chrudimi líbí? Mnì se tady moc líbí. A nejvíc, že si mùžu u Hanièky Voøíškové lepit papírky. A uvidíme tvoje divadlo tady na Chrudimi? Pokud si nepøestøihnu nitì jako vèera... Moje divadlo není úplnì divadlo. Je to samoobslužný obrázek a jmenuje se Potopa svìta.

9 dnes ještì ètou, ale poèkejte zítra... Semináø E Nároží- Námìstí- Ulice umìt to s tyèí není k zahození... V krásném parku s kostelíkem jsme nalezli nejen babièku, která nám otevøela kostel, ale i seminaristy. Dnes pracovali s tyèemi- koordinace jednotlivce, souhra ve dvojici i skupinì. Vidìli jsme krásné tance s tyèemi, odvážné pøeskakování tyèe i sebe sama. Doufejme, že je nepropásneme v pondìlním veèeru. dnes ještì tanèí, ale... Semináø D Inscenaèní praxe Pøestože jsme do tohoto semináøe pøišli zrovna o pøestávce, jeho úèastníci byli tak hodní, zmobilizovali své síly a pøehráli nám svou malou inscenaci. Bylo tøeba doladit ještì pár technických detailù, ale s èistým srdcem mùžeme øíci, že urèitì stojí za zhlédnutí. vytyèili si cíle a je jim do skoku Pøejeme všechno nejlepší a velký úspìch v dnešním miniaturním pøedstavení. Gratulejeme. od nápadu k ovèinu.. Semináø G Miniaturní loutkové divadlo jak se rodí Hanky.. Jak to jen øíci - na to, že mají zítra svá závìreèná pøedstavení tu bylo pøekvapivì klidno. A všechna pididivadýlka jsou zkrátka nádherná. Však uvidíte...možná. Pozn. red.: Lupu s sebou.

10 týden jsme vás prosili o vaše názory a nyní vìzte: MÙŽOU NÁM BEJT UKRADENÝ OTÁZKY Z BEDNY Proè není semináø pro rodièe s dìtmi? (Pro ty, kteøí chtìjí být se svými dìtmi i dopoledne). Myslím, že je to škoda. Mìly tady pìknou tradici a myslím, že pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít se svými dìtmi spoleèné zážitky. Taky myslím na sebe, že budu brzy babièka... Pøemýšlivá teta z Brna (Jarmila Doležalová) Nevím, zda pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít s dìtmi spoleèné zážitky, ale vloni se jich pøihlásilo tak málo, že jsme témìø semináø ani neotevøeli. A letos se ozval slovy jeden rodiè, že je mu líto, že se nemùže pøihlásit. Takže to není diskriminace, ale pokus o korekci reálného zájmu. Vždy jinak celkový poèet zájemcù stále roste. SF Proè nebyl letos bál? Bude. Na námìstí - jako závìreèná veselice. Prostì se nám zdálo, že dvì takové akce už by bylo moc a navíc nám to umožnilo zaøadit do programu víc noèních pøedstavení. Máte-li kdokoliv pocit, èi pøání, aby to bylo pøíštì jinak, ozvìte se prosím... SF Máme problém, dají se nìjak sehnat letošní èísla knihy? Nìjak se k nám nedostala. Ptejte se u prodejcù, mají i starší èísla. V pøípadì zájmu se dají jednotlivá èísla KNIHY dotisknout. redakce OHLASY Z BEDNY - Minulá Loutkáøská Chrudim, byla lepší a zábavnìjší nežli tato. Doufám, že pøíští rok bude lepší. Dík. - Malé noèní pøíbìhy byli THE BEST! Bylo to vtipný a ani jedno oko nezùstalo suché ( smíchem )P.S. Mohlo by to i konkurovat Na statku v Africe. - Ten Slovinec, to byla špica!!!! - Malé noèní pøíbìhy: Jak mrkal tìma oèíèkama, to bylo tááák roztomilouèký a slaïouèkýýý. Jako živý! P.S.: Žába mìla hezký nohy. ZÁVIDÍM! - Malé noèní pøíbìhy byly velmi, velmi pìkné a jsou velkou konkurencí DNU!!! (a DNO miluju!!!). - Goluxové - nevím, docela mì to zklamalo. Èekala jsem nìco víc, nìkterý herecký výkony (mužský) - no, nic moc. Žádná akce! Princezna asi spala...? - Nejlepší zážitek dne - Malé noèní pøíbìhy!!! Super! A nìkterý kusy ode DNA. -Goluxové: docela dobrý. -Kam se ztratily loutky? To je Loutkáøská Chrudim?. - Co to jsou ti Goluxové jsem nepochopila, ale jinak dobré, ale trochu nezáživné, málo poutavé. - Ještì jsem nevidìl na LCH tak mizerný plakát - pøíštì - soutìž!!! - Škoda, že mìl Matijo kostkovaný ubrus,ty køehké loutky na nìm úplnì zanikly. - V Goluxech mi strašnì vadily ty rozladìné housle. Nebo to tak mìlo být?. - Ta paní, co sedìla pøede mnou, povídá sleènì do notesu : NO NA TO, ŽE TO BYL MUŽSKÝ SOUBOR...Jo, tak to jo! Fakt je asi dobrý, že 6 chlapù dìlá do divadla. To taky cením a obdivuju, ale pak je mi fakt líto, že se polovinu dìje nudím a druhou èekám, jestli se zaènu bavit. Neuražte se, prosím, ale tolik mužnosti (nevyužitý) na jevišti právì proto, že to hraje 6 chlapù. ŠKO- zatímco u vody panuje plážová nálada... ach ta Helena, ach ta Hanka... DA. P.S. Abych nezapomnìla na Dádu. Trochu to vypadalo, jako když se jich bála ( tedy zrovna ona, že jo? ). No taky tøeba už nebylo co z nich vyždímat. No prostì nebyla to Dáda WWW jako døív. - To divadlo v ( Zvíøátka a loupežníci ) bylo hezké, no bylo nádherné, teda alespoò podle mì. Krásnìjší divadlo jsem tady nevidìla, mìli to hezky udìlané. Divadlo by se mìlo dìlat s láskou a se štìstím, protože znám divadla, který jsou hrozný a nudný a tohle divadlo bylo nádherný a veselý, zajímavý. Eliška Mládová 12 let - Zvíøátka a loupežníci nebo loupežníci a zvíøátka ( oni totiž jedno jsou ). Poøád se ptám, co pøimìlo tìchto 6 chlapisek hrát Zvíøátka a loupežníky? Moje zaøazení smìøuje jednoznaènì k rytíøským hrám ( ale to je mùj problém ). Dùvody se nabízejí samy:1. Silná motivace Dádou, 2. Touha vrátit se do dìtství, 3. Pro vystupování na podnikových veèírcích, kde publikum tvoøí pøedevším dámské osazenstvo, 4. Okouzlení jednoduchou komikou urèenou pro dìtského diváka, 5. Pro pobavení rodinných pøíslušníkù. Otázek je mnoho, ale v žádném pøípadì nejsou z mé strany myšleny zle a ironicky. Já jsem se bavila a urèitì nejen já. Dùvodem bylo to, že jsem je vážnì nebrala a ani jsme se neztotožnila s žádnou postavou ( možná snad jedinì s prasátkem ). P.S. Zapomnìl si šéf loupežnické kalhoty v Jablonci nebo se jednalo pouze o jeho marnivost a zalíbení v kapsáèích? M.Halámková - Veèerní pøedstavení ve velkém sále! Je nás prý v semináøích nebývale mnoho a pøesto je pro nás vyhrazeno stále jen 6 øad. A to se ještì stává, že i do nich jsou prodané lístky. Nedalo by se to udìlat tak, abychom se vešli a dobøe vidìli? Není tøeba pøedstavení v ménì nacpané veøejností? v Medu se ztrhl boj o peníze Prcka Toma...

11 VAŠE OBLÍBENÁ KNIHA: Harry Potter, je to napínavý. Z dìtství mám nejradìji Minehavu. Nejradìji jsem èetl Vinnetoua, teï detektivky o Perry Masonovi. Jiøí Polehòa První ponìkud klasická otázka: Kdy jsi zaèal s loutkovým divadlem? Poprvé jsme nìco zkoušeli ve tøetí nebo ve ètvrtý tøídì, a to jsme utekli z premiéry, protože jsme propadli záchvatu smíchu. Pak byla pauza a až po vojnì jsem se tím zaèal zabývat trošku víc... Co se ti vybaví, když se øekne Loutkáøská Chrudim? No, na Chrudimi jsem už celkovì strávil pùl roku života. Nìkterý vìci se mi tìžko vybavujou, protože jsem tady už po šestadvacátý... Preferuješ nìjaký druh loutky, který by ti byl nejbližší? Nejvíc hrajeme s maòáskama, ale to neznamená, že je nìjak preferujeme. Mnì je to úplnì jedno. A je to kus boty nebo propracovaná marioneta, jen když s tím nìkdo umí... Jak vzpomínáš na pana Jana Dvoøáka staršího, u kterého jsi studoval? Honza mì po rodièích ovlivnil asi nejvíc, a už po lidský èi divadelní stránce... Možná Dìti z Bullerbynu, protože to byla první knížka, kterou jsem dostala a je dobrodružná. Pejsek a koèièka, protože mi je mamka èetla pøed spaním a protože jsou kamarádi. porota se neplete, Jana Mandlová plete Matija Solce Vidíš nìjaký rozdíl mezi èeským a slovinským divadlem? Vidim trošku rozdil, no. Jazyk - první rozdíl a druhý - byl jsem trošku zklamán. Ve Slovinsku všichni øikali, že tady jsou loutky a tady všichni øíkají, že ve Slovinsku jsou loutky. Tady máte školu. U nás máme trošku víc loutkových divadel. Mùžeš porovnat amatérské a profesionální divadlo v Èechách? Nevidím rozdíl. Ten má peníze a ostatní nemají. Když nemají peníze, tak je to lepší. Takže myslím, že amatérské je lepší. Jak se ti líbí na Chrudimi? Moc se mi líbí. Mìsteèko, atmosféra a tak. A vaøení. A tvá oblíbená kniha? To jsem už øikal vèera. Dìkuji za rozhovor Jirka obrázky z bedny...

12

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

DIVADLO KARLA PIPPICHA 17.00 a 20.00 (+ seminaristé) IÈA A URAK BSP, Jaromìø Liberec (Boïi + Spojáèek Poprvé) pro diváky od 10 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA 10.00 ZVÍØÁTKA A LOUPEŽNÍCI VOZICHET,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

3 kniha02.p65 3 1.7.2004, 0:41 Èerná

3 kniha02.p65 3 1.7.2004, 0:41 Èerná DIVADLO KARLA PIPPICHA 10.00 HAVRANE Z KAMENE BRUNCVÍKOVÉ, Dramatická školièka Svitavy pro diváky od 7 let 17.00 a 20.00 + seminaristé VYŠETØOVÁNÍ IKAROVA PÁDU SNÌŽENKY, Opava pro diváky od 13 let MALÁ

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

DIVADLO KARLA PIPPICHA 17.00 a 20.00 ŠKOLA KRISTOVA A ŠKOLA SVÌTA Benediktýni z broumovského kláštera GEISSLERS HOFKOMEDIANTEN, Náchod pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA 10.00 ŽÍŽALY

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 2 Svátek má JAROSLAV, JAROSLAVA Vyjadøuje radost z jara. 1. èervence 2003 Pranostika na tento den: První èervenec když mokrý, bídný, déš

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Vìnování. Podìkování. Mìjte dìti, až dozraje vaše srdce, nikoli váš èas. Vaše Tamara

Vìnování. Podìkování. Mìjte dìti, až dozraje vaše srdce, nikoli váš èas. Vaše Tamara Mìjte dìti, až dozraje vaše srdce, nikoli váš èas. Vaše Tamara Vìnování Knihu vìnuji všem svým profesorùm, kteøí mì uèili na Gymnáziu Dukelských hrdinù v Písku. Zvláštní vìnování patøí naší paní profesorce

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Tomina Jeřábek: V podstatě i punčocháče. Nebo nejlíp všechno. Ale já jsem na diktátora líný.

Tomina Jeřábek: V podstatě i punčocháče. Nebo nejlíp všechno. Ale já jsem na diktátora líný. Pražskou divadelní skupinu Vosto5 jsem zastihl při křepčení na koncertu Kamp! Poprosil jsem je o krátký rozhovor v útrobách Konviktu ještě předtím než festivalovému publiku předvedli svou novou inscenaci

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

è.4 DIVADLO KARLA PIPPICHA 17.00 a 20.00 (+ seminaristé) GOLUXOVÉ TLUPATLAPA, Dramatická školièka, Svitavy pro diváky od 8 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA 10.00 PLECHOVÉ POHÁDKY aneb Tøi pohádky

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 3 Svátek má: Patrik, Patricie Páter = otec, Pátria = vlast, patricius = urozený. 2. èervence 2003 Pranostika na tento den: Navštívení Panny

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Připravované akce Osobnost Bořík Frýba získal hlavní ceny na prvním festivalu kresleného humoru Vynikajícího kreslíře, který umí nakreslit vtip i karikaturu, známe již mnoho let. Seznámili jsme se s ním

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

3. Pøijímací ambulance na ženském oddìlení interny Vinohradské nemocnice

3. Pøijímací ambulance na ženském oddìlení interny Vinohradské nemocnice Jarmila Od dìtství jsem milovala kouzlo hry a pøevleky. Pozorovala jsem ráda dospìlé, jejich gesta, chùzi, mimiku a pak je napodobovala V deseti letech jsem objevila úèinek kostýmu. Tenkrát patøilo v Praze

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

R A N Ž Á D A. Jak jsme brali Moštobraní. Kdo se nebojí na Strašidlovou noènírnu? Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Jak jsme brali Moštobraní. Kdo se nebojí na Strašidlovou noènírnu? Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: listopad 2014 roèník 9, èíslo 3 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Jak jsme brali Moštobraní Co všechno se dá udìlat z jablek?

Více

DÍTÌ A LOUTKA Døevìná soška, kterou šaman pozdvihuje a lidé se jí klaní v oèekávání, že jim pomùže, Morana, kterou házejí do ohnì èi do vody, aby se zbavili zimy a urychlili pøíchod jara, nebo panenka,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

POSLEDNÍ POVODÍ. BUBLINA str. 85+86 VODA NA MLÝN. str - 77. èíslo - 6 ètvrtek - 20. èervna 2002. - str. 84

POSLEDNÍ POVODÍ. BUBLINA str. 85+86 VODA NA MLÝN. str - 77. èíslo - 6 ètvrtek - 20. èervna 2002. - str. 84 ètvrtek - 20. èervna 2002 - èíslo - 6 POSLEDNÍ POVODÍ - str. 84 str - 77 BUBLINA str. 85+86 èíslo - 6 ètvrtek - 20. èervna 2002 Èeho se vám nedostávalo na letošní DS? Spánku. Klára tobogánka Césara. Kleopatra

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 2 3 U PhDr. Petr Šmolka, Daniel

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

POROTY? DISKUSE? HODNOCENÍ? K ÈEMU POROTOVÁNÍ VÙBEC JE? Proè vùbec divadelní inscenaci rozebírat - a proè tomu naslouchat? Pro porotce je to èinnost namáhavá, ne zrovna pøíjemná, finanènì nikterak lukrativní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více