Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI PEKLO ROLNIÈKA, Horažïovice pro diváky od 5 let Pøedstavení v otevøeném programu a (18.00 seminaristé) HRA (Oidipus) RÁMUS, Plzeò pro diváky od 12 let DIVADLO MED a (16.00 seminaristé) EPOS DNO, Hradec Králové pro diváky od 15 let ANI ANIÈKA, ALE ALENKA (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka pro diváky od 10 let Zítra se už nic nehraje, pøesto pro vás máme úsporné èíslo s výsledky a posledními recenzemi. K dostání bude v prùbìhu veèerních oslav nebo ráno nebo na internetu, na stránkách Loutkáøské Chrudimi. Dìkujeme vám za celotýdenní pøízeò, zejména všech, kteøí pøispívali. Krásný zbytek prázdnin pøejí: Kamil, Johanka, Klára, Zù, Diana, Bára, Honzík, Matìj, Markétka, Martin, Monika, Zdenda, Radis, Vendulka, Helene, Jana, Michal, Jirka a Jirka. REDAKÈNÍ OKÉNKO HAPPENINGOVÝ VEÈER - Námìstí Josefa Ressela lidoví prodejci, bohaté obèerstvení CHRUDIMSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR pochod od Divadla Karla Pippicha na námìstí J. Ressela BIG BAND F. A. MACHA - promenádní koncert PASKUDÁRIUM - loutkové pøedstavení divadla PIKI Pezinok VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ koncert SMOKIE REVIVAL - hudební skupina VYSTOUPENÍ SEMINÁØÙ ROCKY IX - loutkové pøedstavení divadla BUCHTY A LOUTKY MEKY BAND + VÁCLAV NECKÁØ REVIVAL - hudební skupina VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÙ 53. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI

2 Prcek Tom a Dlouhán Tom Soubor ze ZUŠ Semily nám pøehlednì pøevyprávìl jednu z amerických pohádek Pavla Šruta. Pro ztvárnìní pøíbìhu zvolil maòásky a doplnil je o další jednoduché výtvarné znaky. Tyto prostøedky vyhovují pøedloze už tím, že nabízejí zkratku a nadsázku, kterou lze pøeklenout nìkteré drastické a morbidní momenty pøíbìhu. To se ale ne vždy podaøí jako pøíklad lze uvést tøeba vraždu Prckovy babièky pojednanou na zbyteènì velké èasové ploše. V inscenaci ale nalezneme i závažnìjší problémy. Významovì neutrální èerný paraván zùstává po celou dobu v pozadí a není ve høe s maòasy vùbec využit. Místo toho se hraje pøímo na tìlech hráèù. Fyzièno vstupuje do hry dokonce tak masivnì, že vnáší významy naprosto nekorespondující s pøíbìhem (nìkteøí diváci dokonce místy témìø se zatajeným dechem oèekávají, kam až bude gradovat snad bezdìèná (?) pubertálnì erotická hra v druhém plánu inscenace). Kromì této násilnì pùsobící scénografie a urèité neèistoty v použitých znakových prostøedcích (maòásci, papírové figurky, barevnì pomalovaný papír jako stádo krav, kartáèek na zuby ) ale inscenace nabídla øadu pìkných nápadù a loutkohereckých dovedností. Pøíjemný a pøirozený byl vìtšinou i projev hráèù, v nìkterých situacích jim ale dnes chybìla vìtší jistota a energie. Jakub Hulák Ièa a Urak Soubor BSP zinscenoval nìco, co nedokážu definovat, jaké chtìlo, nebo mìlo být. O èem chtìl soubor vypovídat? Co nám chtìl svou inscenací vlastnì sdìlit? Že neumí manipulovat s loutkami? To jsme vidìli dokonce v obrovském detailu na plátnì. Chtìli v divákovi skrze realistické ztvárnìní doby, kdy se recitovaly budovatelské básnì a øíkalo se:...na vìèné èasy..., vyvolat pocit hoøkosti, snad i studu, jací jsme byli? To se nepodaøilo. Jak by to také bylo možné, když v inscenaci hrají dìti, které tuto dobu nemohly zaznamenat, natož prožít v takové míøe, aby byly schopny nadsázky. Èlenové souboru bohužel nemají zvládnuté základní herecké a loutkáøské øemeslo, a proto jsou odkázáni jednat civilnì. Nezvládají ani základní loutkáøské zákonitosti, napø. že když mluví dvì loutky k sobì, mìly by Pidiženušky, Bruncvíkové - Pidiženušky, Svitavy se na sebe dívat. Zvládnutí všech tìchto atributù a osobní zkušenosti jsou pøedpokladem, aby se s historií a s tak choulostivým tématem dalo vypoøádat skrze humor a nadsázku, což se zákonitì nedaøilo. Naopak. Místy to pùsobilo až nevtipnì. Inscenátoøi byli zøejmì okouzleni formálními prostøedky, které však vzhledem k neuchopení tématu vyznívají až samoúèelnì. Inscenování pøíbìhù, poznamenaných budovatelským duchem, mùže být z hlediska dramaturgického i zajímavé. Snaha souboru BSP však vyznìla jako tìžko identifikovatelné èi prázdné gesto. Hana Galetková Don Šajn Šprušle na židlích, pruhy na triku, kufr bratøi držme se, hle! pradávný loutkáø. Na rovinu nám øekne, že pùjde o struèný kus. Pøedstaví své loutky ( jsou úplnì opravdové ) a už pøi objevení loutky Ducha zaèneme èíst, že nepùjde o døevní herectví. Pøíbìh Dona Šajna je hrán maximálnì struènì, vypreparované opakující se vìty a situace høe dávají anekdotický charakter. Jiøí Polehòa, loutkáø sobì, zná výrazivo starých lidových loutkáøù, ale v tomto kuse se pohybuje v rovinì jeho lehkého parodování. Je to zábavné, ale škoda té možná až pøíliš velké struènosti. Od pruhovaného loutkáøe a jeho šumných loutek bychom možná chtìli vidìt i víc ( lehounkou variaci? Pøekvapivý gag? ). Také škoda toho okatého prozrazení pointy už uprostøed hry ( Duch: ON mì pomstí! Pruhovaný: kdo,já? ) A to celé krát tøi. Na konci, tu to máš, bere loutkáø spravedlnost do svých rukou. Je to okouzlující nápad, ale pøece jen trochu to pùsobí, jako když se pøišije velká hlava k menšímu tìlu. Náš milý loutkáø se stal, pøekvapivì vzhledem k té lehounké nadsázce, mentorem. No nic. Stej- Don Šajn, Jiøí Polehòa nì tu už máme konec tohoto pimprlového psaní. Blanka Šefrnová Pidiženušky Tøi hororovì ladìné Šrutovy pohádky propojené pojmem høbitov jsou málo dìjové, bez výraznìjších point a zdají se pro divadlo témìø nezpracovatelné. O to je cennìjší, jakým zpùsobem pøedvedly jejich jevištní pøevyprávìní dvì dvojice dívek ze souboru Bruncvíkové. Nevadilo, že herecký projev je ještì nevyzrálý, protože za vším bylo znát zaujetí a pøedevším veliký cit pro hru s pøedmìtem. A taky pauzièky naplnìné významem, ztišování èi zesílení hlasù a vše dohromady èistota, která kupodivu nenudí. Po úvodní Zlaté paži následovala pohádka Pidiženušky rozehraná už do osobního konfliktu obou aktérek, která dodala vítaný spád i tah. Za vynikající nápad považuji v tøetí pohádce Tomáš Tumáš výmìnu Šrutova kocoura za jednu z interpretek. Repliky této dívky jsou už i intonací jaksi podezøelé inu, není to docela horor, je-li koèièím králem vskutku ona? Padaly otázky, jestli se nedaly ty tøi pohádky propojit v jednotnìjší celek Co je to však pøi srovnání s èasto vídaným neumìtelstvím a ignorancí pøi høe s loutkou, zastíraným dnes ponìkud módní naivitou..? Iva Peøinová Prcek Tom a Dlouhán Tom, ZUŠ Semily

3 Pachýø, Paèejov Veselé pøíhody Pachýøe a Chroše (aneb konzum náš každodenný ) Ak by sme sa chceli pohybova na jednej vlnovej dåžke s inscenátormi, zaslúžila by si táto ztupustará malolepá nadívaná hra na frekvenci tøí hercù akúsi až antirecenziu. Nemyslím tým recenziu proti inscenácii, ale recenziu, ktorá všetky kritériá hodnotenia obracia naruby. Presne tak, ako oèami inscenátorov, naša konzumná súèasnos obrátila naruby a znehodnotila veèšinu hodnot, ktoré nemajú prívlastok spotrebný, konzumný. Téma prázdnej konzumnosti je v inscenácii nosná a jej sa podriaïuje aj narábanie s divadelnými výrazovými prostriedkami, ktoré obracajú naruby zaužívané divadelné princípy a polemizujú zo zmyslom a úèinkom divadla a jeho príbuzných umeleckých žánrov - filmového, televízneho atï. Táto demonštrácia hodnotového vyprázdnenia svìta divadla resp. divadla svìta, kde jediným harmonizujúcim prvkom je spùsob spoloèného nakupovania, sa však nedeje náhodne. Je zámerom inscenátorov, ktorý je èitate¾ný a snaží sa by dùsledný až do konca inscenácie, kedy protagonisti platia divákom za to, že prišli a zotrvali. Škoda závereèného uklonenia sa, ktoré akoby sa vymykalo z tejto zámernej antipoetiky. Napriek zámernému prístupu s prívlastkom anti inscenácia nepùsobí nihilisticky. Je upozornením, varovaním a pre tých, ktorí zotrvali, ponúka priestor na zamyslenie. Peter Jankù ZVÍØÁTKA A LOUPEŽNÍCI - mnì se to dìsnì líbilo, byla tam nádherná hudba, která všechno oživila, pøíbìh byl snadno pochopitelný, celkovì moc hezký - já z toho mám takové zvláštní pocity, moc se mi líbila ta mužská parta, èlovìk málokdy vidí hrát si chlapy s maòáskama, tak to mi pøišlo pìkný, ale na druhou stranu pøíbìh nic moc, bylo to zpomalený, ale jinak byli vážnì moc sympatický DON ŠAJN A VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - Quo vadis? Chrudimský festivale! Takhle bych si to doma zahrála také a nemusím do divadla! - jsem zmaten - oslava monotonismu, dobøe spojeno - støední kalibr VESELÉ PØÍHODY PACHÝØE A CHROŠE - to byla narážka na to, jak se poøád díváme na televizi? - vtipný, struèný minimalismus, vydržela bych se s Ramusem dívat na televizi mnohem déle! - bylo to výborný - vymakaný, celkem inteligentní - strašný - úžasný, dost jsme se zasmáli, smìjeme se doteïka - mnì se líbí Rámusáci - bylo to pøekvapující, neobvyklé, zábavné - toto pøedstavení bych hodnotil nesmírnì kladnì, jako absurditu, líbilo se mi, že si zahráli a vyhráli si, rozhodnì neoèekávali nìjaký aplaus od publika, ale konec si divák musí pøebrat sám. Ti herci se realizovali tak jak chtìli, dìlají to hlavnì pro sebe a to se mi líbí DON ŠAJN - bylo to vtipné, ale nevím, jestli bych to chtìl vidìt ještì jednou - je to høíèka, která ztrácí vtip tím, jak je dlouhá - kravina na entou - úžasný - líbilo se nám, jak se tam vraždilo - pìknej byl ten chlapík, pìkný mìl ty postavièky a ve chvíli, kdy je pøedstavoval, myslel jsem, že pøedstavení bude jenom o tom PRCEK TOM A DLOUHÁN TOM - kdyby hráli bez loutek, ani by to moc nevadilo - pouèné, víc pro Èecha než pro Amerièana - fajn, ale chybìla tomu š áva, asi jsou holky už unavený, ale jinak to bylo pøíjemný PIDIŽENUŠKY - bylo to takové strašidelné, mnì se to moc líbilo, nejvíc se mi líbilo, jak pidiženuška ležela v posteli a mluvily ty hlasy - moc pìkný - Motýlek - Je to strašnì zajímavý slyšet èásteènì svùj text, který tam øíkám, je to milouèký, jak to udìlali, ale my to máme trochu razantnìjší Ohlasy IÈA a URAK - Já myslím, že dobrý na pobavení. - Já myslím, že název pøedstavení znamená souèasnì dramaturga a režiséra. - Plná lednièka Lenina. - Mnì se líbilo maso z Lenina v lednièce. - Já si myslím, že se museli hroznì bavit, když to dìlali.to ale ještì neznamená, že když se bavíme my pøi zkouškách, že se budou bavit i diváci. - Myslím si, že ten humor, který tam urèitì je, se jim nepodaøilo pøenýst na diváky. - Lenin žije a bude žít. - Byla to moc pìkná recitace. Dobrá bodrá recitace. - Mnì je z toho smutno, protože tohle téma vùbec není na frašku. - Mì to docela mile pøekvapilo. Byly tam docela dobrý nápady. Ale mohlo to bejt dotaženìjší. - Bylo to vtipný, ale dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že je to nadsázka. Ale jinak se mi to vcelku líbilo. - Bylo to takový multimediální. - Mnì se to docela líbilo. Jak se otevøela na konci ta lednice. Ten Lenin. Vùbec ten nápad, že tam byla lednièka. - Já jsem z toho taková zmatená. To spojení souborù bylo takové zvláštní. Ty pøíbìhy byly takový hloupý. - Mì docela pøekvapilo, že se Spojáèek dokázal odpoutat od svých Kašpárkù. Taky by mì zajímalo, o jaké pøíbìhy jde. Nepochopili jsme, proè se to jmenovalo, jak se to jmenovalo. Možná ani ten závìr s Leninem nevyšel, jak mìl. Ièa a Urak, BSP Spojáèe a Body, Liberec a Jaromìø

4 1. otázka: Vaše oblíbená kniha? 2. otázka: Co považujete za poèátek Vašeho souboru? 3. otázka: Jaká byla Vaše první spoleèná Chrudim? 4. otázka: Co Vás na divadle bere? 5. otázka: Váš oblíbený dìtský hrdina? 6. otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat a co byste nám na to odpovìdìli? Teatro Matita Slovinsko 1. Medvídek Pú - ale jen slovinsky. 2. Tráva, kráva. 3. Tato. 4. Kontakt s publikem, magie loutek. 5. Medvídek Pú, Strifi. 6. Co budu mít k veèeøi.to je tìžká otázka. HRA Rámus Plzeò Dramaturgická úprava chceme-li variace dokonale využila potenciál èlenù souboru, jejich dravost na jedné stranì, schopnost vnímat se a být v mnoha momentech inscenace ukáznìní, respektovat druhého, vytváøet zajímavé mizannscény a pøedevším obdivuhodnì využít to co je pro loutkové divadlo nezastupitelné loutku. V jejich pøípadì pak využít dìtské hraèky, pøedmìty, zkrátka od plastikové pøíšerky Sfinga vèetnì baèkor, pøes panenku mrkaèku -Iokasté, Hadráka Oidipus až po opici, krteèka /heresius/, atd. Významotvornì využívali charakteristiku vlastností a povah (opice, krtek, atd.) a jejich použití pro jednotlivé postavy. Animace nìkterých loutek hraèek byla obdivuhodná krtek, opice..., nìkdy ponìkud vadilo nošení loutky vèetnì držení za krk Oidipus. Pøi premiérové nervozitì docházelo v nìkolika momentech k rušení tím, že herci, zøejmì ve snaze si pomoci, nerespektovali rozehrané situace v prvním plánu, nìkdy v urèité køeèi docházelo k deklamovanému, více než stylizovanému projevu, drobnému pøehrávání a zbyteèným laciným fórkùm. Zvláštì Harmonika Mìsteèko Trnávka 1. Tam, jak prodává Selinger. 2. To, jak jsme sedìli nìkolik hodin v picérce a pak jsme si øekli, že už bysme za tu dobu mohli vymyslet divadlo. 3. Už je to dávno, ale to jsme se ještì neznali. 4. Všichni èerti. 5. Hurvínek, Malý Bùh (Kruanova dobrodružství), Èertík Bertík. Jestli jsme GoGo a ChruChru nebo DNO a odkud jsme? Ani jedno, protože všichni jsme Gogo. ve druhé polovinì pøedstavení pak je potøebné hlídat temporytmus jednotlivých scén, snad zvažovat krácení nìkterých písní... Jiøí Pokorný(redakènì kráceno) Ani Anièka, ale Alenka (tentokrát) HARMONIKA, Mìsteèko Trnávka Inscenace, volnì inspirovaná L.Carollem a dìtstvím aktérù, je imaginativní a intimní. Svým duchem je Carollovì pøedloze velmi blízko. Odehrává se pøevážnì na zemi, tìsnì pøed diváky sedícími v pùlkruhu kolem vymezeného prostoru. Zaèíná, ještì za tmy, uspáním Alenky. A pak už se pøed divákem odvíjí hra s pøedmìty a hraèkami, nìco na pomezí snu a reality tak, jak už se sny zdávají a jak se v nich odrážejí naše zážitky a traumata. Má to v sobì hravost a napìtí a zdá se, že všechno vzniká právì tady a teï, pøed námi. Je to jakoby náhodné, ale má to asociativní øád a celek je kompaktní. Sledujeme napøíklad soustøedìné, obøadnì dlouhé rozkládání dìtského nádobíèka - ale není to vùbec dlouhé a pomalu ani nedýcháme. Témìø magická je práce s lampièkou, která podle potøeby z rùzných úhlù nasvìcuje Holky na zabití + Pavel, ZUŠ Semily 1. Moc nás to mrzí, ale na spoleèné knize se neshodneme...takže: Mezi naše oblíbené knihy patøí: Ferda Mravenec, Uprostøed lesù a mezi indiány, Krteèek a kalhotky, Muminci, Zvláštní problém Františka S. 2. Nejprve nastal totální rozklad pùvodního dosti poèetného souboru Holky na zabití (asi už vážnì byly na zabití ). Tuto krizi pøestály pouze dvì nejodhodlanìjší a snažily se fungovat dál. S pøíchodem puberty se jim otevøely oèi a zjistily, že bez chlapa to už vážnì nejde dál... a tak se dostalo do názvu +Pavel. Léta plynule plynula a Pavlíkovi už 2 spoluhereèky ( nebo snad spoluherky????...) nestaèily, tudíž jsme si poøídili tøetí. 3. Tahle je plná pøekvapení. Vzhledem k tomu, že jsme tu ještì nebyli (všechno musí být jednou poprvé... ), nestaèíme se divit. 4. Proè hrajem divadlo? Zabíjet babièky a následnì je prodávat na trhu atp. v bìžném životì není možné a tak si to alespoò tímto zpùsobem kompenzujeme. 5. Paní Èvachtová, strýèek Skrblík, vèelka Mája, víla Amálka ( já nevím, asi jsem byla divný dítì) 6. Otázka: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? Odpovìï: Na co jsme se Vás bývali byli mìli zeptat? A co byste nám na to odpovìdìli? a vypichuje to, co je právì podstatné - i svìtlo a stín tak hrají svou roli. Alenkou jsou všichni ètyøi aktéøi znakem je slamák, který si pøedávají. Je nastolen princip hry k pochopení tohoto svìta. Je to pobídka k tomu, že takhle si mùžeme hrát i my. Alena Exnarová Epos DNO, Hradec Králové Pøíbìh muže ze Slezského pøedmìstí, kterak putuje za pokladem pod palmou. Témìø odysseovské patálie (ve vzduchu, na lodi, na kole, na poušti ) na kratièké ploše. Typický pøíklad, kdy veškerý chaos (v loutkách, asociacích, nápadech), co se dìje, má svùj øád. Jiøí Havelka

5 Jarda - Motýlek Ipser Podtitul:Jsem takový romantik Na paøezu ve stínu u øeky s Jardou Ipserem. Když se øekne Chrudim, tak se ti jako první vybaví historické mìsto, nebo loutkáøská pøehlídka? Když se øekne Chrudim, tak se mi vybaví mìsto, ale zároveò okamžitì pøehlídka. Mám to spojený. Chrudim je krásný mìsto, ale mimo pøehlídku je to pro mì smutný pobyt, nejhorší to bylo na podzim, mám to spojený s létem, optimismem a kamarády. A na podzim tu nebyla ani jedna z tìchto vìcí. Dá se øíct, že Chrudim a Loutkáøská Chrudim, jsou dvì Chrudimi. jsem si v poslední dobì zamiloval marionety co samy stojí. Tvoje první návštìva Chrudimi byla pracovní nebo ryze výletnická? Poprvé jsme tu hráli v roce Pak jsem se úèastnil mnoha semináøù, za které jsme byli rádi, protože v dobì, kdy nebyly dopolední semináøe, pøedstavení byla až odpoledne, trávili jsme èas do pøedstavení v hospodì. Toužili jsme po tom, aby se tu nìco dìlo, a byli jsme vdìèní, že tu ty semináøe byly. Delší dobu jsem myslela, že tvé skuteèné jméno je Motýlek a Jarda je jen pøezdívka, jak jsi pøišel ke své pøezdívce? Jsou dva výklady, první varianta je podle jedné knížky, kdy já jsem prožíval podobné vìci jako hrdina a druhá verze je, že jsem kdysi dìlal barmana a nosil jsem motýlek a v té dobì to zrovna moc nefrèelo. Motýl, od té doby mi to zùstalo. rozstøíhej Úèastnil ses semináøe taky jako lektor? Do té doby, než se nám to stalo, jsme si to ani nepøedstavovali, ale jo už jsem byl i lektorem. Jenom doufáme, že jsme nezanechali nìjaké zhoubné následky na seminaristech. Takže jsi byl seminaristou, lektorem, úèinkujícím, divákem, èlenem redakce a jediné, co zbývá, je úloha uvadìèky a èlenství v porotì... Porota to ne, ale byla Dáda od nás. Já se na porotce necítím, já to špatnì formuluji, vím, co mám øíct až druhý den a taky myslím, že tu jsou fundovanìjší lidé. S jakým druhem loutky nejradìji hraješ? Já mám moc rád maòásky, jsou živý a je tam zkratka, není ukecaný. Kdysi jsem trénoval a držel ruce nad hlavou, ale jak jsem od pøírody lenoch, tak Máš v Chrudimi nìjaké oblíbené místo, kromì stanu, divadla a ubytovny? Mám, jenom nemùžu nikoho sehnat, abychom tøeba šli na Rùžek nebo podle vody. Chrudim a hradby a to je všechno moc hezký, já jsem takový romantik. Johanka Jarda Ipser a Johanka - redaktorka

6 Dáda TAK CO, Chlumec Soutìž soutìž soutìž Zde je pátá soutìžní ukázka: Stojíš mi ve svìtle, ženská, øekl èlovíèek mrzutì, rušíš mì. A pøi výzkumu. Ty nadìláš øeèí s tím tvým výzkumem! odpovìdìla malinká žena, stejnì to nikoho nezajímá. Teï je dùležité, aby se mùj elixír dovaøil. Ti dva tam venku ho vìru mají zapotøebí. Ti dva tam venku, opakoval po ní èlovíèek nakvašenì, budou ještì daleko víc potøebovat mou radu a moji pomoc. Pro mì za mì, øekla žena, ale teprve potom, až se oba zase uzdraví. Neple se mi tu, starý! Malinký muž se s bruèením odsunul i s lenoškou dál od ohnì. Átreju zakašlal, aby na sebe upozornil. Trpaslièí pár se po nìm ohlédl. Matija Solce Vyhodnocení probìhne opìt v 19:45 hodin na velkých schodech Pippichova divadla. Odpovìï mìjte pøipravenou na papírku i se svým jménem. Hledejte DEZDEMONU. Dnes poslední šance!!! DEZDEMONA Jarda - Motýlek Ipser rozstøíhej Vyhodnocení vèerejší soutìže: Úryvek byl z knihy Hobit od J.R.R. Tolkiena. Výherci jsou: Káèa Zemenová, Martina Èerná, Jana Synková, Eva Strnadová. Dnes byl pìkný nával... Dezdemona Pavel Nìmeèek VAŠKOVA ÈTVRTÁ HÁDANKA Uhodnete, co je na fotografii? S výsledky pøijïte opìt za Dezdemonou na schody v Roman a Máša Èerníkovi Vyhodnocení Vaškovy tøetí hádanky: Na fotografii byl komínek klimatizace divadla Karla Pippicha..

7 Dáda TAK CO, Chlumec Matija Solce VTIPNÉ HÁDANKY Kolik je zatáèek na svìtì? Dvì. Jedna doprava, druhá doleva. Maruška 8 let NOVÁ HÁDANKA Loutkáøi se zamotaly marionety. Pomùžeš mu najít, které vahadlo s nití patøí princeznì, Kašpárkovi, vodníkovi a èertovi? Pavel Nìmeèek rozstøíhej Jarda - Motýlek Ipser Víte, proè blondýnka nalejvá vodu do klávesnice? Aby se nauèila serfovat po internetu. Bára 11 let Roman a Máša Èerníkovi VYLUŠTÌNÍ HÁDANKY Z CUKRÁRNY Ludìk Richter: uprostøed, mìl Hurvínka, koulel oèima a jedl indiána Karel Šefrna: vlevo, mìl Kašpárka, mìl na hlavì rolnièky a jedl rakvièku Hanka Voøíšková: vpravo, mìla Haryho Šoumena, mlaskala a jedla laskonku

8 rozstøíhej Semináø A I s marionetou se dá hrát teï ještì leze, ale poèkejte zítra... Stejnì jako ve všech ostatních semináøích jsme i zde seminaristy zastihli uprostøed generálních zkoušek na zítøek, kdy nám pøedstaví plody svého témìø celotýdenního snažení. Náramná podívaná, byla radost pohledìt na jejich loutkáøské dovednosti. Už se nemùžeme doèkat zítøejšího veèera. UKÁZKY PRACÍ ZE SEMINÁØÙ VE ŠKOLE - v bloku od (1.patro) Semináø D Inscenaèní praxe Semináø A I s marionetou se dá hrát Semináø B Hlasové herectví s loutkou, ale nejenom to. (B pokud bude èasovì stíhat, pokud ne, veèerní improvizace) Semináø H Divadlo obrazu a zvuku (2.patro) NA NÁMÌSTÍ - v bloku od Semináø H - Divadlo obrazu a zvuku - pasáž žraloku Semináø I - Vìci mohou být èímkoliv, ale musí se jim to øíct - schody za kostelem Semináø E - Nároží-námìstí-ulice - v ulièce vedle kostela V MUZEU - v bloku od Semináø G Miniaturní loutkové divadlo -v pøízemí Semináø F Karikatura, charakter, pohyb - ve vìži (ve vyšších patrech) NA NÁMÌSTÍ - od Semináø H Divadlo obrazu a zvuku - Pasáž žraloku JARUŠKA DOLEŽALOVÁ Oslavila jako každý rok na Loutkáøské Chrudimi své narozeniny. Naše redakce jí gratuluje a zde je krátký rozhovor s ní: Sleèno já nièemu nerozumím. Já jsem jenom hloupá knihovnice. A taky dìlám dramatickou výchovu. Jak se ti tady na Chrudimi líbí? Mnì se tady moc líbí. A nejvíc, že si mùžu u Hanièky Voøíškové lepit papírky. A uvidíme tvoje divadlo tady na Chrudimi? Pokud si nepøestøihnu nitì jako vèera... Moje divadlo není úplnì divadlo. Je to samoobslužný obrázek a jmenuje se Potopa svìta.

9 dnes ještì ètou, ale poèkejte zítra... Semináø E Nároží- Námìstí- Ulice umìt to s tyèí není k zahození... V krásném parku s kostelíkem jsme nalezli nejen babièku, která nám otevøela kostel, ale i seminaristy. Dnes pracovali s tyèemi- koordinace jednotlivce, souhra ve dvojici i skupinì. Vidìli jsme krásné tance s tyèemi, odvážné pøeskakování tyèe i sebe sama. Doufejme, že je nepropásneme v pondìlním veèeru. dnes ještì tanèí, ale... Semináø D Inscenaèní praxe Pøestože jsme do tohoto semináøe pøišli zrovna o pøestávce, jeho úèastníci byli tak hodní, zmobilizovali své síly a pøehráli nám svou malou inscenaci. Bylo tøeba doladit ještì pár technických detailù, ale s èistým srdcem mùžeme øíci, že urèitì stojí za zhlédnutí. vytyèili si cíle a je jim do skoku Pøejeme všechno nejlepší a velký úspìch v dnešním miniaturním pøedstavení. Gratulejeme. od nápadu k ovèinu.. Semináø G Miniaturní loutkové divadlo jak se rodí Hanky.. Jak to jen øíci - na to, že mají zítra svá závìreèná pøedstavení tu bylo pøekvapivì klidno. A všechna pididivadýlka jsou zkrátka nádherná. Však uvidíte...možná. Pozn. red.: Lupu s sebou.

10 týden jsme vás prosili o vaše názory a nyní vìzte: MÙŽOU NÁM BEJT UKRADENÝ OTÁZKY Z BEDNY Proè není semináø pro rodièe s dìtmi? (Pro ty, kteøí chtìjí být se svými dìtmi i dopoledne). Myslím, že je to škoda. Mìly tady pìknou tradici a myslím, že pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít se svými dìtmi spoleèné zážitky. Taky myslím na sebe, že budu brzy babièka... Pøemýšlivá teta z Brna (Jarmila Doležalová) Nevím, zda pøibývá rodièù, kteøí chtìjí mít s dìtmi spoleèné zážitky, ale vloni se jich pøihlásilo tak málo, že jsme témìø semináø ani neotevøeli. A letos se ozval slovy jeden rodiè, že je mu líto, že se nemùže pøihlásit. Takže to není diskriminace, ale pokus o korekci reálného zájmu. Vždy jinak celkový poèet zájemcù stále roste. SF Proè nebyl letos bál? Bude. Na námìstí - jako závìreèná veselice. Prostì se nám zdálo, že dvì takové akce už by bylo moc a navíc nám to umožnilo zaøadit do programu víc noèních pøedstavení. Máte-li kdokoliv pocit, èi pøání, aby to bylo pøíštì jinak, ozvìte se prosím... SF Máme problém, dají se nìjak sehnat letošní èísla knihy? Nìjak se k nám nedostala. Ptejte se u prodejcù, mají i starší èísla. V pøípadì zájmu se dají jednotlivá èísla KNIHY dotisknout. redakce OHLASY Z BEDNY - Minulá Loutkáøská Chrudim, byla lepší a zábavnìjší nežli tato. Doufám, že pøíští rok bude lepší. Dík. - Malé noèní pøíbìhy byli THE BEST! Bylo to vtipný a ani jedno oko nezùstalo suché ( smíchem )P.S. Mohlo by to i konkurovat Na statku v Africe. - Ten Slovinec, to byla špica!!!! - Malé noèní pøíbìhy: Jak mrkal tìma oèíèkama, to bylo tááák roztomilouèký a slaïouèkýýý. Jako živý! P.S.: Žába mìla hezký nohy. ZÁVIDÍM! - Malé noèní pøíbìhy byly velmi, velmi pìkné a jsou velkou konkurencí DNU!!! (a DNO miluju!!!). - Goluxové - nevím, docela mì to zklamalo. Èekala jsem nìco víc, nìkterý herecký výkony (mužský) - no, nic moc. Žádná akce! Princezna asi spala...? - Nejlepší zážitek dne - Malé noèní pøíbìhy!!! Super! A nìkterý kusy ode DNA. -Goluxové: docela dobrý. -Kam se ztratily loutky? To je Loutkáøská Chrudim?. - Co to jsou ti Goluxové jsem nepochopila, ale jinak dobré, ale trochu nezáživné, málo poutavé. - Ještì jsem nevidìl na LCH tak mizerný plakát - pøíštì - soutìž!!! - Škoda, že mìl Matijo kostkovaný ubrus,ty køehké loutky na nìm úplnì zanikly. - V Goluxech mi strašnì vadily ty rozladìné housle. Nebo to tak mìlo být?. - Ta paní, co sedìla pøede mnou, povídá sleènì do notesu : NO NA TO, ŽE TO BYL MUŽSKÝ SOUBOR...Jo, tak to jo! Fakt je asi dobrý, že 6 chlapù dìlá do divadla. To taky cením a obdivuju, ale pak je mi fakt líto, že se polovinu dìje nudím a druhou èekám, jestli se zaènu bavit. Neuražte se, prosím, ale tolik mužnosti (nevyužitý) na jevišti právì proto, že to hraje 6 chlapù. ŠKO- zatímco u vody panuje plážová nálada... ach ta Helena, ach ta Hanka... DA. P.S. Abych nezapomnìla na Dádu. Trochu to vypadalo, jako když se jich bála ( tedy zrovna ona, že jo? ). No taky tøeba už nebylo co z nich vyždímat. No prostì nebyla to Dáda WWW jako døív. - To divadlo v ( Zvíøátka a loupežníci ) bylo hezké, no bylo nádherné, teda alespoò podle mì. Krásnìjší divadlo jsem tady nevidìla, mìli to hezky udìlané. Divadlo by se mìlo dìlat s láskou a se štìstím, protože znám divadla, který jsou hrozný a nudný a tohle divadlo bylo nádherný a veselý, zajímavý. Eliška Mládová 12 let - Zvíøátka a loupežníci nebo loupežníci a zvíøátka ( oni totiž jedno jsou ). Poøád se ptám, co pøimìlo tìchto 6 chlapisek hrát Zvíøátka a loupežníky? Moje zaøazení smìøuje jednoznaènì k rytíøským hrám ( ale to je mùj problém ). Dùvody se nabízejí samy:1. Silná motivace Dádou, 2. Touha vrátit se do dìtství, 3. Pro vystupování na podnikových veèírcích, kde publikum tvoøí pøedevším dámské osazenstvo, 4. Okouzlení jednoduchou komikou urèenou pro dìtského diváka, 5. Pro pobavení rodinných pøíslušníkù. Otázek je mnoho, ale v žádném pøípadì nejsou z mé strany myšleny zle a ironicky. Já jsem se bavila a urèitì nejen já. Dùvodem bylo to, že jsem je vážnì nebrala a ani jsme se neztotožnila s žádnou postavou ( možná snad jedinì s prasátkem ). P.S. Zapomnìl si šéf loupežnické kalhoty v Jablonci nebo se jednalo pouze o jeho marnivost a zalíbení v kapsáèích? M.Halámková - Veèerní pøedstavení ve velkém sále! Je nás prý v semináøích nebývale mnoho a pøesto je pro nás vyhrazeno stále jen 6 øad. A to se ještì stává, že i do nich jsou prodané lístky. Nedalo by se to udìlat tak, abychom se vešli a dobøe vidìli? Není tøeba pøedstavení v ménì nacpané veøejností? v Medu se ztrhl boj o peníze Prcka Toma...

11 VAŠE OBLÍBENÁ KNIHA: Harry Potter, je to napínavý. Z dìtství mám nejradìji Minehavu. Nejradìji jsem èetl Vinnetoua, teï detektivky o Perry Masonovi. Jiøí Polehòa První ponìkud klasická otázka: Kdy jsi zaèal s loutkovým divadlem? Poprvé jsme nìco zkoušeli ve tøetí nebo ve ètvrtý tøídì, a to jsme utekli z premiéry, protože jsme propadli záchvatu smíchu. Pak byla pauza a až po vojnì jsem se tím zaèal zabývat trošku víc... Co se ti vybaví, když se øekne Loutkáøská Chrudim? No, na Chrudimi jsem už celkovì strávil pùl roku života. Nìkterý vìci se mi tìžko vybavujou, protože jsem tady už po šestadvacátý... Preferuješ nìjaký druh loutky, který by ti byl nejbližší? Nejvíc hrajeme s maòáskama, ale to neznamená, že je nìjak preferujeme. Mnì je to úplnì jedno. A je to kus boty nebo propracovaná marioneta, jen když s tím nìkdo umí... Jak vzpomínáš na pana Jana Dvoøáka staršího, u kterého jsi studoval? Honza mì po rodièích ovlivnil asi nejvíc, a už po lidský èi divadelní stránce... Možná Dìti z Bullerbynu, protože to byla první knížka, kterou jsem dostala a je dobrodružná. Pejsek a koèièka, protože mi je mamka èetla pøed spaním a protože jsou kamarádi. porota se neplete, Jana Mandlová plete Matija Solce Vidíš nìjaký rozdíl mezi èeským a slovinským divadlem? Vidim trošku rozdil, no. Jazyk - první rozdíl a druhý - byl jsem trošku zklamán. Ve Slovinsku všichni øikali, že tady jsou loutky a tady všichni øíkají, že ve Slovinsku jsou loutky. Tady máte školu. U nás máme trošku víc loutkových divadel. Mùžeš porovnat amatérské a profesionální divadlo v Èechách? Nevidím rozdíl. Ten má peníze a ostatní nemají. Když nemají peníze, tak je to lepší. Takže myslím, že amatérské je lepší. Jak se ti líbí na Chrudimi? Moc se mi líbí. Mìsteèko, atmosféra a tak. A vaøení. A tvá oblíbená kniha? To jsem už øikal vèera. Dìkuji za rozhovor Jirka obrázky z bedny...

12

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

3 kniha02.p65 3 1.7.2004, 0:41 Èerná

3 kniha02.p65 3 1.7.2004, 0:41 Èerná DIVADLO KARLA PIPPICHA 10.00 HAVRANE Z KAMENE BRUNCVÍKOVÉ, Dramatická školièka Svitavy pro diváky od 7 let 17.00 a 20.00 + seminaristé VYŠETØOVÁNÍ IKAROVA PÁDU SNÌŽENKY, Opava pro diváky od 13 let MALÁ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 2 Svátek má JAROSLAV, JAROSLAVA Vyjadøuje radost z jara. 1. èervence 2003 Pranostika na tento den: První èervenec když mokrý, bídný, déš

Více

DIVADLO KARLA PIPPICHA 17.00 a 20.00 ŠKOLA KRISTOVA A ŠKOLA SVÌTA Benediktýni z broumovského kláštera GEISSLERS HOFKOMEDIANTEN, Náchod pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA 10.00 ŽÍŽALY

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 6 Svátek má: Cyril a Metodìj Díky jejich pøíchodu držíme státní svátek 5. èervence 2003 Pranostika na tento den: Mušle, kterou se rozhánìjí

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

fotografie Petr Lehký portfolio volná tvorba: detaily rostlin západ slunce studie pohybu kotě (upravováno v Photoshopu)

fotografie Petr Lehký portfolio volná tvorba: detaily rostlin západ slunce studie pohybu kotě (upravováno v Photoshopu) fotografie volná tvorba: detaily rostlin západ slunce kompozice vánoční cukroví studie pohybu kotě (upravováno v Photoshopu) fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem koláž volná tvorba: koláže

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost?

ANKETA. Jak to udìlat, aby o pøehlídky dìtských souborù mìla zájem média, a tudíž se o nich dozvìdìla širší veøejnost? pátek - 14. èervna 2002 - èíslo - 0 str - 1 AKTUÁLNÍ ANKETA KE KRAJSKÝM PØEHLÍDKÁM ZPRÁVY Z KRAJSKÝCH PØEHLÍDEK èíslo - 0 pátek - 14. èervna 2002 Jaké otázky vás napadaly na letošním krajském kole dìtské

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

ZVYKY, NÁVYKY, ZLOZVYKY... Nebojte se, nechci psát o takových samozøejmostech, jako že dítì, které v divadle neustále nìco pokøikuje, rozbaluje si svaèinu, strká do druhých a cosi po nich hází, je jednak

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

ŠKOLY A DIVADLO Léta pøemítám o tom, podle èeho a jak si školy vybírají pøedstavení. Zdá se mi, že jde vìtšinou o zvyk založený na osobních vazbách k divadelnímu souboru èi agentuøe, vypìstovaný setrvaèností.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 šifry damov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 (úvodní øada, šifry a nápovìdy), jejímž autorem je kolektiv autorù Krtèí norou, podléhá Creative Commons Uveïte autora-neužívejte dílo komerènì 3.0

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DIVADLO HRANÉ DÌTMI V POSLEDNÍCH SEDMNÁCTI LETECH II. JAKÁ NOVÁ, PRO DÌTI NALÉHAVÁ TÉMATA SE OBJEVILA A JAK SE TO ODRÁŽÍ V DHD? Ne nadarmo se øíká, že dítì ve své ontogenezi opakuje fylogenezi lidstva.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

OBSAH. Silná sestava Duhy Studánka na Víkendu her. Jako tradiènì chybí Adéla.

OBSAH. Silná sestava Duhy Studánka na Víkendu her. Jako tradiènì chybí Adéla. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 49 ze dne 26. 3. 2001 Kratièké povídání na zaèátek. Bubušou, aneb

Více

DÌTI A PSI......prý na jevištì nepatøí. Chce se tím øíci, že nejsou schopni divadelního sdìlování. K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevištì patøí. Patøí tam to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých,

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

SAMOOBSLUHA? Divadlo pro dìti a mládež ani divadlo hrané dìtmi èi mládeží neoplývá pøíliš mnoha hotovými hrami, natož pak dobrými. Talentù nazbyt není, slávu si tím nikdo nenadìlá, peníze nevydìlá, jaký

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL

VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL VE STÍNU TEMNÝCH KØÍDEL Lidé jsou zlí, ale èlovìk je dobrý. Lion Feuchtwanger Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více