Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2007/2008 Schváleno v pedagogické radě dne 25. srpna 2008 Schváleno školskou radou dne 6. listopadu 2008 Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Mimoškolní aktivity 8. Zpráva o činnosti mateřské školy 9. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2007 III. Přílohy

3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 196 žáků v 10 třídách, 40 dětí navštěvovalo MŠ a 56 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. V 1. a 6. ročníku se začalo vyučovat podle ŠVP, který vypracovali pedagogové naší školy. V ročníku a v ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), učebna pro práci s informacemi a žákovská knihovna, malá učebna informatiky, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací a výtvarné výchovy, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a třetím rokem zde funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech

4 třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních pěti letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla ustavena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, v tomto školním roce v ní pracují tito členové: zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, Ing. Zdeněk Veselý, zákonné zástupce žáků Ing. Josef Kozáček, Mgr. Antonín Bradáč, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Předsedou školské rady je Ing. Kozáček, místopředsedou Mgr. Teplá.

5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2007/2008 se vyučovalo v 1. a 6. ročníku podle vlastního ŠVP ZV Vědět je in, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 3. ročníku, vyučuje se AJ a v 8. a 9. ročníku dobíhá výuka NJ. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 2 skupiny AJ 1 skupina RJ. Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 6. ročníku: výtvarné aktivity, základy informatiky - v 7. ročníku: informatika a společenskovědní seminář - v 8. ročníku: chemicko-přírodovědný seminář, literárnědramatický seminář, konverzace v AJ/NJ - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky nové multimediální učebně, kde je 24 pracovišť. Malá učebna výpočetní techniky, kterou jsme si vybudovali vlastním úsilím, byla i nadále využívána při práci s integrovanými žáky, při výuce jazyků, při zájmové činnosti. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Na II. stupni pracoval kroužek informatiky a filmový kroužek, kde se zájemci učili práci s multimediálními médii. Ačkoliv máme ve škole kvalifikované paní učitelky v oboru speciální pedagogiky, tak skončila logopedická péče, protože zdravotní pojišťovny přestaly proplácet tuto činnost klinickým logopedům, kteří byli garanty této péče ve školách. Bez jejich dohledu nesmí pedagogové s dětmi pracovat, takže si rodiče tuto službu musí zajistit sami u klinických logopedů ve speciálních pracovištích. Velká péče byla věnována integrovaným žákům, kteří byli na začátku školního roku 4, v průběhu druhého pololetí byli dva žáci ještě nově integrováni PPP a dále ještě 10 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovalo 5 učitelek s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. Jako disponibilní hodina byla v 7. ročníku zvýšena hodinová dotace Z na 2 hodiny, v 8. ročníku byl zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin a byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět.

6 I. 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitelka školy pověřená zřizovatelem: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 23 Zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 21 Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 23 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Tereza Dudková 0 3. třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) třída Mgr. Hana Buršíková ( 1. st., SpP) třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) 21 Vyučující ročníku 6. třída Mgr. Ludmila Teplá (TV,Př) třída Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 2 8. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 6 9. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 23 Bez třídnictví Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 30 Bc. Šárka Sýkorová (ČJ) 1 Školní družina Milada Vojtová (vych.) 28 Jarmila Chalupníková (vych.) 1 Vyučující náboženství Mgr. Jakub Holík Mgr. Tomáš Jirků Mgr. Antonín Bradáč (kat. farář) (ev. farář) (etika, nábož.) Ekonomka Ing. Alena Štěrbová Ve vedení školy pracovali: Věra Křížová, ředitelka školy; Svatava Hejtmánková, zástupkyně ředitele; Dana Hanělová, výchovná poradkyně; Jarmila Junová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 13, aprobovaně bylo vyučováno 68,3 % hodin.

7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23, / ,5 32, / ,3 31,7 1 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Situace bude trochu lepší po zavedení ŠVP. Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo 21 kroužků, z toho 17 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2007/2008 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 12 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou ve 2. třídě nastoupila jako třídní učitelka p. Tereza Dudková, absolventka Gymnázia v Poličce, dálkově studující učitelství pro 1. stupeň na PdF MU v Brně. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Stanislava Vraspírová

8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2007/2008 Z 9. třídy vyšlo 23 žáků (7 chlapců, 16 dívek). Na maturitní obory bylo přijato 20 žáků (5 chlapců, 15 dívek). Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium všeob.gymn Polička Gymnázium všeob.gymn Bystřice nad Pernštejnem VOŠ a SPŠ stroj. a techn Žďár nad Sázavou administr. VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou SZŠ a VOŠ zdrav. asistent Žďár nad Sázavou Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou právní administrativa Obchodní akademie a VOŠ Svitavy ekonomická Stř. uměleckoprům. škola Hradec Králové hudeb. nástrojů a nábytku SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice silniční doprava Obchodní akademie Brno Obchodní akademie a Hradec Králové Jazyková škola Střední škola informatiky a Brno spojů peněžní manipulantka Střední zahradnická škola Litomyšl Střední škola technická Žďár nad Sázavou Do učebních oborů byli přijati 3 žáci (2 chlapci, 1 dívka). Učební obor Celkem Chlapců Dívek Město SOŠ a SOU obchodní Žďár nad Sázavou kadeřnice SOŠ mechanik, opravář Nové Město na Moravě

9 Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009 Bylo zapsáno 21 dětí, z toho jsou 3 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2007/2008 Bylo zařazeno 56 dětí ročníku, bez problémů.

10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 196 na konci školního roku stupeň 83 (82) 2. stupeň 113 (112) Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2007/2008 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 59 71,95 % z toho samé jedničky 27 45,76 % prospělo 23 28,05 % neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 37 33,04 % z toho samé jedničky 4 10,81 % prospělo 75 66,96 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním 96 49,48 % z toho samé jedničky 31 32,29 % prospělo 98 50,52 % neprospělo 0

11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2007/2008 V ročníku udělena tato výchovná opatření: 2. stupeň z chování 2 Pochvala 12 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 2 DTU 4 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 3 Pochvala 31 Celkem v ročníku: NTU 2 1,04 % DTU 4 2,06 % DŘŠ 1 0,52 % 2. stupeň z chování 5 2,58 % Pochvala 43 22,16 % Zameškané hodiny omluveno průměr na žáka 44,4 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 75 Naše městečko prvouka 3. tř. Velikonoce 3. tř., 4. tř. Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. stupeň Ochrana člověka za mimoř. udál. 2. stupeň Zdravé zuby 1. stupeň Požární ochrana očima dětí 1. a 2. stupeň VV, ČJ Pět světů 4. tř. Zdobení stromečků pro zvířátka 1. stupeň a ŠD Ruce 5. tř. Největší Čech OV, SVS 7. tř. Hledám zaměstnání OV 9. tř. Savci biomů světa Př, Z 8.A, 8.B Dům mých snů M 6. tř.. Tělesa kolem nás M 6. tř. Geburtstag KNJ 8.A/B Skřítek mé duše VV 9. tř. Významné dny pro životní prostředí OV 7. tř. Bitvy a války 20. století D 9. tř. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Ch, Z 9. tř. Můj časopis ČJ 9. tř. Starověký Egypt D 6. tř. Modrý den 2. tř.

12 Jak vidím svět, když nevidím 1. tř. Týden odpočinku 4. tř. Stolování 1. tř. Christmas AJ 5. tř. Easter AJ 5. tř. Voda I. stupeň Bramborový den 1. tř. Halloween 1., 3. a 5. tř. Den stromů 8.A Měsíc ekologické výchovy Ukliďme svět 1. a 2. stupeň Den nevidomých ŠD Černý, šedý den 4. tř. Světová náboženství Z, OV 7. tř. Cestujeme po Evropě M, Z 7. tř. Voda 6., 8.A/B Řeky a bitvy SVS 7. tř. Schulzeitschrift NJ 9. tř. Geologické éry Př. 9. tř. Education (Media) AJ 9. tř. Naše obec 6. tř. Biosféra Př 6. tř. Přínos starověkého Řecka světu D 6. tř. Ptáci Př, SVS 7. tř. Savci Př 8. tř. Matiáda M 2. stupeň Zeměználek 2. stupeň Česká věda, kultura a umění ve 2. pol. 19. st. D 8.A/B Pasování čtenářů 1. tř. Evropská unie 2. stupeň Pečení perníků 1. tř., 4. tř., 5. tř. Mezinárodní den zvířat 2. tř., 5. tř. Čertovský den 2. tř. Stromy 4. tř. Den proti kouření 9. tř. Jak se slaví Vánoce jinde OV, Z 7. tř. Moře VV 2. stupeň V kvíz 2. stupeň Náš kraj Z 8.A/B Ochrana přírody v ČR Z 9. tř. Savci světa Př 8.B Mein Traumzimmer KNJ 8. tř. Moje mandala M 6. tř. Palačinkové úterý 4. tř. Den vody Ch, ČJ 9. tř. BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 4 Život na střední škole O AIDS s HIV pozitivním Biopotraviny Lovec krokodýlů (9. tř.) (9. tř.) (8.A, 8.B) (1. a 2. st.)

13 DIVADLO, KINO - 10 Kytice (Polárka Brno) (2. st.) film Pohádka o kominickém učni Dva sněhuláci (1. 3. tř.) Princezna na hrášku (1. 3. tř.) Mauglí (Polárka Brno) (1. a 32. tř.) Romeo a Julie aneb Město hříchu (Polárka Brno) (2. st.) Dvacet tisíc mil pod mořem (Polárka Brno) (3. 5. tř.) film Nejkrásnější hádanka (1. st.) Perníková chaloupka (Duha Polná) (1. st.) Bubáci a hastrmani (1. 3. tř.) VÝCHOVNÝ KONCERT - 1 Vystoupení manželů Kocůrkových VÝSTAVY 5 Hračky (8.A) Vánoční při ÚM Jimramov Vánoční jarmark Hračky (8.A/B) Merkur (8.A) EXKURZE 16 Veselý Kopec 1. stupeň Kutná Hora 7. a 9. tř Papírna Prudká a regionální muzeum v Bystřici 8.A Vánoční Vídeň 2. stupeň THT Polička 6. tř Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou 8.A/B Ekofarma Husákovi 6. tř Dlouhé Stráně 2. stupeň Dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou 4. tř Horácké muzeum Nové Město na Moravě 1. stupeň Školní knihovna 1. tř Rybářství Litomyšl 7. tř Muzeum zemědělství Valtice 8.B Krokodýlí farma Velký Karlov 9. tř Ovčí farma p. Raaschové 1. tř Lukasova lípa v Telecí 6. tř ŠKOLNÍ VÝLETY 6 Rožnov pod Radhoštěm 6. tř Šiklův Mlýn 1. stupeň Mladočov 7. tř Lednicko-valtický areál 8.B Znojemsko 9. tř Adršpach 8.A

14 ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 19 žáků 7. tříd 12 žáků Klokan tř. 147 žáků Biologická olympiáda kat. D 8 žáků kat. C 13 žáků 1 žák (3.místo) kraj. kolo (14. m.) Olympiáda v ČJ I. kat. 21 žáků 1 žákyně (12. m.) Olympiáda v NJ II A 2 žákyně 1 žákyně (5. m.) Dějepisná olympiáda 18 žáků 2 žákyně (13., 21. m.) Olympiáda v AJ I A 1 žákyně 1 žákyně (16. m.) II A 1 žákyně 1 žákyně (11. m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 22 žáci 1 žák (7. m.) kat. B 10 žáků 1 žákyně (21. m.) kat. C 15 žáků 1 žák (8. m.) Chemická olympiáda 4 žákyně 1 žákyně (13. m.) Požární ochrana očima dětí - výtvarná 83 žáci 14 prací - literární 47 žáků 9 prací II. kat. 2. místo v okrese III. kat. 1. místo v okr. 2. místo v kraji IV. kat. 1.,2. místo v okr. Školní kola soutěží Pěvecká postupová soutěž (X-traktor) Recitační soutěž Turnaje ve vybíjené, fotbalu, florbalu, házené a přehazované, člověče nezlob se, stolním fotbalu, dopravní výchově Zeměználek, V kvíz (o kraji Vysočina), Eurorebus, matiáda Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, Jak jsem potkal vodu, Máme rádi přírodu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. cyklus besed a přednášek pro žáky 2. st.

15 AKCE PRO VEŘEJNOST Kurzy keramiky celoročně Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vzdělávání žen v počítačové gramotnosti podzim 2007 Kurz pletení z pedigového proutí , 26.2., 3.3. Vítání občánků Vánoční dílničky Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Malujeme majoliku Výroba šperků na lanku a smaltů Ketlování Karneval Dílničky nejen k Svátku matek Besídka k Svátku matek Školní akademie Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 3x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Podzimní cukrárna akce zorganizovaná ŠD pro žáky Vyhánění strašidel Olympijský den: stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň Záchrana obojživelníků , přeneseno přes silnici 157 ropuch Den Země - soutěže, čistění studánky, úklidy veřejných prostranství, sázení stromků, ekologická olympiáda žáků 2. stupně Renesance vystoupení skupiny historického šermu z Jeseníku, Fond Sidus sbírka na pomoc dětem s onkologickým onemocněním 810,- Kč Nadační fond Rozum a cit podpora pěstounských rodin 3 450,- Kč Projekt Šance práce v chráněných dílnách pro děti ulice - asi 3 500,- Kč Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr PET víček odevzdáno 653 kg Sběr léčivých bylin list břízy 59,16 kg - nať kopřivy 86,72 kg - květ hluchavky 1,82 kg - list pampelišky 6,93 kg

16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na realizaci ŠVP v 1. a 6. ročníku. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Pro příští školní rok se dolaďuje ŠVP pro 2. a 7. ročník. Při své práci pedagogičtí pracovníci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí žáci se zaměřili především na úklidy travnatých ploch a okolí školy, ale i na veřejných prostranstvích (autobusové zastávky, park Bludník, přístupové cesty ke škole apod.), žáci 1. stupně čistili studánku v Hoře, soutěžili a kreslili na dané téma. Pro žáky 2. stupně připravila koordinátorka ekologické výchovy s ostatními pedagogy celodenní ekologickou olympiádu. Družstva žáků složená ze zástupců všech ročníků na pěti stanovištích plnila různé úkoly. Ve škole byla tři praktická stanoviště, výroba ručního papíru, zdravá výživa a otiskování přírodnin do keramického kachle. Dle hodnocení žáků i učitelů se tato akce velmi zdařila a ukázala, že nemusí vítězit jen žáci s nejlepším prospěchem, ale naopak ti, kteří si více všímají života kolem sebe. Rozhodně budeme podobnou akci opakovat i v příštím školním roce. O ekologické olympiádě si můžete přečíst v příloze článek žákyně 9. třídy Jany Novotné, který byl zveřejněn v Jimramovském zpravodaji a ve Žďárském deníku. Škola třikrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr papíru. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. V kalendářním roce 2007 však bohužel skončila finanční podpora v oblasti SIPVZ, což značně omezilo rozšiřování a obnovu počítačových pracovišť a sítí ve škole. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Výchovná poradkyně se ve své práci snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly plánu výchovy k volbě povolání. Do budoucna je třeba zajistit kvalifikaci výchovné poradkyně. Metodička prevence sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod. podle Minimálního preventivního programu. Problémy kázeňského charakteru jsme řešili ve 4. třídě, kde jsme o spolupráci požádali PPP ve Žďáru nad Sázavou. Ta zorganizovala se souhlasem většiny zákonných zástupců žáků této třídy čtyři pracovní setkání s psychologem a etopedem. Situace se poté mírně zlepšila. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s centrem prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, které zajistilo a realizovalo ve všech třídách 2. stupně program Poznej sám sebe a provedlo sociometrii tříd. Také nám pracovníci centra pomohli řešit situaci s distribucí a konzumací lysohlávek v 8. třídě. Tento problém řešila na náš podnět i Policie ČR a příslušné odbory sociálně-právní ochrany dětí v Novém Městě na Moravě a v Bystřici nad Pernštejnem, protože se netýkala jenom žáků naší školy. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Letos poprvé se uskutečnila čtyři setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a budoucí třídní učitelky pod názvem Hra na školu. Při těchto setkáních děti i jejich rodiče s paní učitelkou zpívali, hráli si, malovali, vyráběli keramické zvonky a hlavně se

17 všichni společně seznámili, takže v září se už budou vzájemně znát a škola nebude pro většinu dětí žádným strašákem. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích, ale i o přímém telefonním spojení do jednotlivých kabinetů na webových stránkách školy nebo prostřednictvím informačních bulletinů, které dostávali zákonní zástupci při konzultačních dnech. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni, na ředitelství školy i na jednotlivé pedagogy a domluvit si schůzku nebo mohli přijít řešit problémy týkající se vzdělávání jejich dětí ve stanovených konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů, jejichž termíny obdrželi na začátku školního roku. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Při setkání harmonikářů v září škola zajistila výzdobu sokolovny. Ekologové školy pečovali o zeleň v městečku, žáci se podíleli na úklidu veřejných prostranství. Škola pořádala řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pravidelně pro Městys Jimramov zajišťuje sběr starého papíru. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje. V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 9. ročníku Jimramovské olympiády. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: volby do školské rady po uplynutí tříletého volebního období dotváření vlastního ŠVP pro další ročníky (3. a 8.) vzdělávání zástupkyně ředitelky v oblasti školského managementu vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna, zateplení, elektroinstalace v budově druhého stupně) a dovybavení (např. interaktivní tabule, šatní skříňky pro žáky 2. stupně, jazyková laboratoř ).

18 I. 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce navštívila ve dnech 4.,5. a 10. října 2007 školu ČŠI. Předmětem kontroly byl školní řád, jeho zveřejnění a prokazatelné seznámení zaměstnanců a žáků s ním, zajištění informovanosti zákonných zástupců žáků s jeho vydáním a obsahem. ČŠI zjistila, že řád neupravuje podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Toto bylo odstraněno do 31. ledna 2008 a byl vydán nový školní řád. Druhým bodem inspekční činnosti byly školní úrazy, vyhotovování záznamu o úrazu, hlášení úrazů a zasílání záznamů o úrazu stanoveným institucím. V tomto bodě kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne 23. dubna 2008 byla provedena kontrola svazového inspektora bezpečnosti práce o stavu BOZP v naší škole. V kontrolní zprávě bylo škole doporučeno zabezpečit si odborně způsobilou osobu v prevenci rizik do roku 2011, zpracovávat plán ozdravných opatření jako součást roční prověrky BOZP, aktualizovat dokumentaci k vyhledávání rizik. Při fyzické kontrole pracoviště bylo zjištěno, že u schodiště do nové budovy, u schodiště mezi novou a starou budovou a u zadního schodiště staré budovy chybí madlo, že některé hasicí přístroje jsou umístěny výše než 150 cm a že ve staré budově nejsou otopná tělesa v učebnách opatřena kryty. Tyto závady mají být odstraněny do konce prázdnin. 14. května 2008 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrola konstatovala, že stavební úpravy, které měly být provedeny do konce roku 2007, nejsou odstraněny. Toto zjištění se opakuje už po několikáté, ale zatím chybějí zřizovateli potřebné finance. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny další nedostatky: - porušený nátěr dveří v hrubé přípravně brambor a zeleniny (obnoveno ihned po kontrole) - oprýskaný povrch desky stolu na odkládání v prostoru provozního nádobí (výměna desky do konce srpna 2008) - popraskané dlaždice v prostoru varny (vyměněny ihned po kontrole) - zrezivělé obruby špalků na maso (zrenovovány do konce srpna 2008) - vlhnutí stěn hygienického zařízení (častější větrání, malování o prázdninách) - ve skladu kakao s prošlou dobou použitelnosti (zlikvidováno ihned po kontrole) - u zamražených potravin chyběly původní etikety, čímž není zajištěna jejich identifikovatelnost a skladovatelnost (budou ponechány na obalech do spotřebování obsahu) - nedodržení spotřebního koše v plnění mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, ryb a luštěnin. 27. května 2008 navštívila školu opět ČŠI, aby prošetřila stížnost zákonného zástupce žáka 4. třídy, který si stěžoval na hodnocení chování žáka druhým stupněm a na postup školy při hodnocení chování žáka druhým stupněm. ČŠI stížnost prošetřila, opírala se ve svém zjištění o rozhovory s ředitelkou školy, třídní učitelkou 4. třídy a vyžádanou dokumentaci školy. Výsledkem šetření bylo, že je stížnost zákonného zástupce v obou bodech nedůvodná. 11. června 2008 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola v mateřské škole, jakým způsobem jsou v předškolních zařízeních plněny povinnosti o ochraně veřejného zdraví (záznamy o pravidelném očkování a trvalé kontraindikaci dětí). Bylo zjištěno, že všechny záznamy v dokumentaci dětí jsou v pořádku.

19 I. 7. Mimoškolní aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2007 bylo přiděleno na DVPP 10 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Mezi další vzdělávání PP v roce 2007 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele MEJA (studium AJ) celoročně Žďár nad Sázavou Totušková Kurz pro instruktory lyžování Žďár nad Sázavou Jílková Funkční studium pro ŘŠ (FS1) celoročně Jihlava Křížová Zákoník práce Žďár nad Sázavou Křížová Jak pomoci dětem se SPUCH Brno Sýkorová RVP s Frausem 5.2. Žďár nad Sázavou Málková Využití ICT ve výuce Olomouc Procházka Holocaust Terezín Hanělová, Křížová Velikonoční aranžování Žďár nad Sázavou Bukáčková, Hejtmánková Ekologická konference 3.5. Nové Město na Moravě Málková, Teplá ZŠ Evropské unie 20.9., Jihlava Stará Aktuální školská legislativa Jihlava Křížová Školní matrika Brno Procházka, Hejtmánková Školení učitelů chemie (jedy) Žďár nad Sázavou Málková Metodika řešení šikany Žďár nad Sázavou Hanělová, Teplá Regionální ekologická konfer Jihlava Málková RVP v dějepisu Jihlava Křížová Microsoft aktuálně Jihlava Procházka Školní vzdělávací program je zpracován pro všech devět ročníků, v letošním školním roce se realizoval v 1. a 6. třídě. Koordinátorky ŠVP pro 1. i pro 2. stupeň a pedagogičtí pracovníci, kteří v daných třídách učili, na konci školního roku zhodnotili první rok realizace ŠVP a zkonstatovali, že zatím není třeba žádných změn a úprav. Ve školním roce 2008/2009 se bude podle ŠVP učit už ve dvou ročnících 1. a ve dvou ročnících 2. stupně.

20 I. 8. Zpráva o činnosti mateřské školy Mateřská škola v Jimramově se nachází v prvním poschodí hlavní budovy ZŠ a má 2 oddělení. Od ledna roku 2001 je součástí základní školy, která je právním subjektem. Začátkem školního roku 2007/2008 bylo zapsáno ve 2 odděleních celkem 40 dětí, z toho 3 děti měly odklad školní docházky. V průběhu roku 2008 byly přijaty další 3 děti, do mladšího oddělení 2 a do staršího oddělení 1. Školní rok dokončilo celkem 43 dětí. Mladší oddělení navštěvovalo 19 a starší oddělení 24 dětí. Ze staršího oddělení odchází do 1. třídy ZŠ celkem 16 dětí. V mladším oddělení byly integrovány 2 děti se zdravotním postižením a pracovala s nimi 1 pedagogická asistentka na plný úvazek. Chlapec s DS navštěvoval MŠ dopoledne, chlapec s kombinovaným postižením odpoledne. Údaje o zaměstnancích a jejich kvalifikaci Pedagogičtí pracovníci: pedagogická asistentka Jarmila Junová, vedoucí učitelka Ilona Veselá, učitelka Miroslava Benešová, učitelka Renata Ondrůchová, pedagogická asistentka Dvě učitelky mají odbornou kvalifikaci pro učitelství v mateřské škole a dlouholetou praxi, 1 učitelka má kvalifikaci pro školní družinu a pedagogická asistentka absolvovala odborný kurz. Provozní zaměstnanci: 1 Ilona Moravcová Akce pro veřejnost Setkání s rodiči na první informativní schůzce Hlídání malých dětí v MŠ po dobu účasti maminek v programu Počítačová gramotnost žen Barevný podzim, výstavky dětských prací z přírodnin září, říjen. Prodejní výstavy knih pro děti i dospělé v průběhu celého školního roku. Spoluúčast na vánočních dílničkách v mateřské škole Vystoupení vybraných dětí na vánoční besídce pro starší spoluobčany v sále ZŠ Vánoční besídka v mateřské škole s programem pro rodiče a s dárky pro děti Den otevřených dveří spojený se zápisem do MŠ a účastí na div. představení Spoluúčast na dílničkách s výrobou dárků Nejen ke Dni matek Besídka s programem a dárky pro maminky ke Dni matek v sále ZŠ Program pro seniory v DPS ke Dni matek Krátký program vybraných dětí pro Školní akademii na závěr školního roku Akce pro děti mateřské školy Promítání pohádek s použitím videofilmů a naučných diafilmů v průběhu celého školního roku. Využití 2 počítačů a výukových i zábavných CD- romů v průběhu celého školního roku. Loutkové divadlo s malými loutkami O perníkové chaloupce

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2005/2006. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová 1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Obec Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více