Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2007/2008 Schváleno v pedagogické radě dne 25. srpna 2008 Schváleno školskou radou dne 6. listopadu 2008 Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Mimoškolní aktivity 8. Zpráva o činnosti mateřské školy 9. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2007 III. Přílohy

3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 196 žáků v 10 třídách, 40 dětí navštěvovalo MŠ a 56 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. V 1. a 6. ročníku se začalo vyučovat podle ŠVP, který vypracovali pedagogové naší školy. V ročníku a v ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), učebna pro práci s informacemi a žákovská knihovna, malá učebna informatiky, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací a výtvarné výchovy, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a třetím rokem zde funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech

4 třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních pěti letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla ustavena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, v tomto školním roce v ní pracují tito členové: zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, Ing. Zdeněk Veselý, zákonné zástupce žáků Ing. Josef Kozáček, Mgr. Antonín Bradáč, za pedagogické pracovníky byly zvoleny Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Předsedou školské rady je Ing. Kozáček, místopředsedou Mgr. Teplá.

5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2007/2008 se vyučovalo v 1. a 6. ročníku podle vlastního ŠVP ZV Vědět je in, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 3. ročníku, vyučuje se AJ a v 8. a 9. ročníku dobíhá výuka NJ. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 2 skupiny AJ 1 skupina RJ. Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 6. ročníku: výtvarné aktivity, základy informatiky - v 7. ročníku: informatika a společenskovědní seminář - v 8. ročníku: chemicko-přírodovědný seminář, literárnědramatický seminář, konverzace v AJ/NJ - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky nové multimediální učebně, kde je 24 pracovišť. Malá učebna výpočetní techniky, kterou jsme si vybudovali vlastním úsilím, byla i nadále využívána při práci s integrovanými žáky, při výuce jazyků, při zájmové činnosti. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Na II. stupni pracoval kroužek informatiky a filmový kroužek, kde se zájemci učili práci s multimediálními médii. Ačkoliv máme ve škole kvalifikované paní učitelky v oboru speciální pedagogiky, tak skončila logopedická péče, protože zdravotní pojišťovny přestaly proplácet tuto činnost klinickým logopedům, kteří byli garanty této péče ve školách. Bez jejich dohledu nesmí pedagogové s dětmi pracovat, takže si rodiče tuto službu musí zajistit sami u klinických logopedů ve speciálních pracovištích. Velká péče byla věnována integrovaným žákům, kteří byli na začátku školního roku 4, v průběhu druhého pololetí byli dva žáci ještě nově integrováni PPP a dále ještě 10 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovalo 5 učitelek s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. Jako disponibilní hodina byla v 7. ročníku zvýšena hodinová dotace Z na 2 hodiny, v 8. ročníku byl zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin a byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět.

6 I. 3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi, způsobilosti Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitelka školy pověřená zřizovatelem: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 23 Zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 21 Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 23 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Tereza Dudková 0 3. třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) třída Mgr. Hana Buršíková ( 1. st., SpP) třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) 21 Vyučující ročníku 6. třída Mgr. Ludmila Teplá (TV,Př) třída Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 2 8. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 6 9. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 23 Bez třídnictví Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 30 Bc. Šárka Sýkorová (ČJ) 1 Školní družina Milada Vojtová (vych.) 28 Jarmila Chalupníková (vych.) 1 Vyučující náboženství Mgr. Jakub Holík Mgr. Tomáš Jirků Mgr. Antonín Bradáč (kat. farář) (ev. farář) (etika, nábož.) Ekonomka Ing. Alena Štěrbová Ve vedení školy pracovali: Věra Křížová, ředitelka školy; Svatava Hejtmánková, zástupkyně ředitele; Dana Hanělová, výchovná poradkyně; Jarmila Junová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 13, aprobovaně bylo vyučováno 68,3 % hodin.

7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23, / ,5 32, / ,3 31,7 1 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Situace bude trochu lepší po zavedení ŠVP. Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo 21 kroužků, z toho 17 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2007/2008 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 12 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou ve 2. třídě nastoupila jako třídní učitelka p. Tereza Dudková, absolventka Gymnázia v Poličce, dálkově studující učitelství pro 1. stupeň na PdF MU v Brně. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Stanislava Vraspírová

8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2007/2008 Z 9. třídy vyšlo 23 žáků (7 chlapců, 16 dívek). Na maturitní obory bylo přijato 20 žáků (5 chlapců, 15 dívek). Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium všeob.gymn Polička Gymnázium všeob.gymn Bystřice nad Pernštejnem VOŠ a SPŠ stroj. a techn Žďár nad Sázavou administr. VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou SZŠ a VOŠ zdrav. asistent Žďár nad Sázavou Škola ekon. a cest. ruchu Žďár nad Sázavou právní administrativa Obchodní akademie a VOŠ Svitavy ekonomická Stř. uměleckoprům. škola Hradec Králové hudeb. nástrojů a nábytku SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice silniční doprava Obchodní akademie Brno Obchodní akademie a Hradec Králové Jazyková škola Střední škola informatiky a Brno spojů peněžní manipulantka Střední zahradnická škola Litomyšl Střední škola technická Žďár nad Sázavou Do učebních oborů byli přijati 3 žáci (2 chlapci, 1 dívka). Učební obor Celkem Chlapců Dívek Město SOŠ a SOU obchodní Žďár nad Sázavou kadeřnice SOŠ mechanik, opravář Nové Město na Moravě

9 Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009 Bylo zapsáno 21 dětí, z toho jsou 3 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2007/2008 Bylo zařazeno 56 dětí ročníku, bez problémů.

10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 196 na konci školního roku stupeň 83 (82) 2. stupeň 113 (112) Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2007/2008 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 59 71,95 % z toho samé jedničky 27 45,76 % prospělo 23 28,05 % neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 37 33,04 % z toho samé jedničky 4 10,81 % prospělo 75 66,96 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním 96 49,48 % z toho samé jedničky 31 32,29 % prospělo 98 50,52 % neprospělo 0

11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2007/2008 V ročníku udělena tato výchovná opatření: 2. stupeň z chování 2 Pochvala 12 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 2 DTU 4 DŘŠ 1 2. stupeň z chování 3 Pochvala 31 Celkem v ročníku: NTU 2 1,04 % DTU 4 2,06 % DŘŠ 1 0,52 % 2. stupeň z chování 5 2,58 % Pochvala 43 22,16 % Zameškané hodiny omluveno průměr na žáka 44,4 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 75 Naše městečko prvouka 3. tř. Velikonoce 3. tř., 4. tř. Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. stupeň Ochrana člověka za mimoř. udál. 2. stupeň Zdravé zuby 1. stupeň Požární ochrana očima dětí 1. a 2. stupeň VV, ČJ Pět světů 4. tř. Zdobení stromečků pro zvířátka 1. stupeň a ŠD Ruce 5. tř. Největší Čech OV, SVS 7. tř. Hledám zaměstnání OV 9. tř. Savci biomů světa Př, Z 8.A, 8.B Dům mých snů M 6. tř.. Tělesa kolem nás M 6. tř. Geburtstag KNJ 8.A/B Skřítek mé duše VV 9. tř. Významné dny pro životní prostředí OV 7. tř. Bitvy a války 20. století D 9. tř. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Ch, Z 9. tř. Můj časopis ČJ 9. tř. Starověký Egypt D 6. tř. Modrý den 2. tř.

12 Jak vidím svět, když nevidím 1. tř. Týden odpočinku 4. tř. Stolování 1. tř. Christmas AJ 5. tř. Easter AJ 5. tř. Voda I. stupeň Bramborový den 1. tř. Halloween 1., 3. a 5. tř. Den stromů 8.A Měsíc ekologické výchovy Ukliďme svět 1. a 2. stupeň Den nevidomých ŠD Černý, šedý den 4. tř. Světová náboženství Z, OV 7. tř. Cestujeme po Evropě M, Z 7. tř. Voda 6., 8.A/B Řeky a bitvy SVS 7. tř. Schulzeitschrift NJ 9. tř. Geologické éry Př. 9. tř. Education (Media) AJ 9. tř. Naše obec 6. tř. Biosféra Př 6. tř. Přínos starověkého Řecka světu D 6. tř. Ptáci Př, SVS 7. tř. Savci Př 8. tř. Matiáda M 2. stupeň Zeměználek 2. stupeň Česká věda, kultura a umění ve 2. pol. 19. st. D 8.A/B Pasování čtenářů 1. tř. Evropská unie 2. stupeň Pečení perníků 1. tř., 4. tř., 5. tř. Mezinárodní den zvířat 2. tř., 5. tř. Čertovský den 2. tř. Stromy 4. tř. Den proti kouření 9. tř. Jak se slaví Vánoce jinde OV, Z 7. tř. Moře VV 2. stupeň V kvíz 2. stupeň Náš kraj Z 8.A/B Ochrana přírody v ČR Z 9. tř. Savci světa Př 8.B Mein Traumzimmer KNJ 8. tř. Moje mandala M 6. tř. Palačinkové úterý 4. tř. Den vody Ch, ČJ 9. tř. BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 4 Život na střední škole O AIDS s HIV pozitivním Biopotraviny Lovec krokodýlů (9. tř.) (9. tř.) (8.A, 8.B) (1. a 2. st.)

13 DIVADLO, KINO - 10 Kytice (Polárka Brno) (2. st.) film Pohádka o kominickém učni Dva sněhuláci (1. 3. tř.) Princezna na hrášku (1. 3. tř.) Mauglí (Polárka Brno) (1. a 32. tř.) Romeo a Julie aneb Město hříchu (Polárka Brno) (2. st.) Dvacet tisíc mil pod mořem (Polárka Brno) (3. 5. tř.) film Nejkrásnější hádanka (1. st.) Perníková chaloupka (Duha Polná) (1. st.) Bubáci a hastrmani (1. 3. tř.) VÝCHOVNÝ KONCERT - 1 Vystoupení manželů Kocůrkových VÝSTAVY 5 Hračky (8.A) Vánoční při ÚM Jimramov Vánoční jarmark Hračky (8.A/B) Merkur (8.A) EXKURZE 16 Veselý Kopec 1. stupeň Kutná Hora 7. a 9. tř Papírna Prudká a regionální muzeum v Bystřici 8.A Vánoční Vídeň 2. stupeň THT Polička 6. tř Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou 8.A/B Ekofarma Husákovi 6. tř Dlouhé Stráně 2. stupeň Dopravní hřiště ve Žďáru nad Sázavou 4. tř Horácké muzeum Nové Město na Moravě 1. stupeň Školní knihovna 1. tř Rybářství Litomyšl 7. tř Muzeum zemědělství Valtice 8.B Krokodýlí farma Velký Karlov 9. tř Ovčí farma p. Raaschové 1. tř Lukasova lípa v Telecí 6. tř ŠKOLNÍ VÝLETY 6 Rožnov pod Radhoštěm 6. tř Šiklův Mlýn 1. stupeň Mladočov 7. tř Lednicko-valtický areál 8.B Znojemsko 9. tř Adršpach 8.A

14 ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 19 žáků 7. tříd 12 žáků Klokan tř. 147 žáků Biologická olympiáda kat. D 8 žáků kat. C 13 žáků 1 žák (3.místo) kraj. kolo (14. m.) Olympiáda v ČJ I. kat. 21 žáků 1 žákyně (12. m.) Olympiáda v NJ II A 2 žákyně 1 žákyně (5. m.) Dějepisná olympiáda 18 žáků 2 žákyně (13., 21. m.) Olympiáda v AJ I A 1 žákyně 1 žákyně (16. m.) II A 1 žákyně 1 žákyně (11. m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 22 žáci 1 žák (7. m.) kat. B 10 žáků 1 žákyně (21. m.) kat. C 15 žáků 1 žák (8. m.) Chemická olympiáda 4 žákyně 1 žákyně (13. m.) Požární ochrana očima dětí - výtvarná 83 žáci 14 prací - literární 47 žáků 9 prací II. kat. 2. místo v okrese III. kat. 1. místo v okr. 2. místo v kraji IV. kat. 1.,2. místo v okr. Školní kola soutěží Pěvecká postupová soutěž (X-traktor) Recitační soutěž Turnaje ve vybíjené, fotbalu, florbalu, házené a přehazované, člověče nezlob se, stolním fotbalu, dopravní výchově Zeměználek, V kvíz (o kraji Vysočina), Eurorebus, matiáda Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, Jak jsem potkal vodu, Máme rádi přírodu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. cyklus besed a přednášek pro žáky 2. st.

15 AKCE PRO VEŘEJNOST Kurzy keramiky celoročně Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vzdělávání žen v počítačové gramotnosti podzim 2007 Kurz pletení z pedigového proutí , 26.2., 3.3. Vítání občánků Vánoční dílničky Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Malujeme majoliku Výroba šperků na lanku a smaltů Ketlování Karneval Dílničky nejen k Svátku matek Besídka k Svátku matek Školní akademie Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 3x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Podzimní cukrárna akce zorganizovaná ŠD pro žáky Vyhánění strašidel Olympijský den: stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň Záchrana obojživelníků , přeneseno přes silnici 157 ropuch Den Země - soutěže, čistění studánky, úklidy veřejných prostranství, sázení stromků, ekologická olympiáda žáků 2. stupně Renesance vystoupení skupiny historického šermu z Jeseníku, Fond Sidus sbírka na pomoc dětem s onkologickým onemocněním 810,- Kč Nadační fond Rozum a cit podpora pěstounských rodin 3 450,- Kč Projekt Šance práce v chráněných dílnách pro děti ulice - asi 3 500,- Kč Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr PET víček odevzdáno 653 kg Sběr léčivých bylin list břízy 59,16 kg - nať kopřivy 86,72 kg - květ hluchavky 1,82 kg - list pampelišky 6,93 kg

16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na realizaci ŠVP v 1. a 6. ročníku. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Pro příští školní rok se dolaďuje ŠVP pro 2. a 7. ročník. Při své práci pedagogičtí pracovníci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí žáci se zaměřili především na úklidy travnatých ploch a okolí školy, ale i na veřejných prostranstvích (autobusové zastávky, park Bludník, přístupové cesty ke škole apod.), žáci 1. stupně čistili studánku v Hoře, soutěžili a kreslili na dané téma. Pro žáky 2. stupně připravila koordinátorka ekologické výchovy s ostatními pedagogy celodenní ekologickou olympiádu. Družstva žáků složená ze zástupců všech ročníků na pěti stanovištích plnila různé úkoly. Ve škole byla tři praktická stanoviště, výroba ručního papíru, zdravá výživa a otiskování přírodnin do keramického kachle. Dle hodnocení žáků i učitelů se tato akce velmi zdařila a ukázala, že nemusí vítězit jen žáci s nejlepším prospěchem, ale naopak ti, kteří si více všímají života kolem sebe. Rozhodně budeme podobnou akci opakovat i v příštím školním roce. O ekologické olympiádě si můžete přečíst v příloze článek žákyně 9. třídy Jany Novotné, který byl zveřejněn v Jimramovském zpravodaji a ve Žďárském deníku. Škola třikrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr papíru. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. V kalendářním roce 2007 však bohužel skončila finanční podpora v oblasti SIPVZ, což značně omezilo rozšiřování a obnovu počítačových pracovišť a sítí ve škole. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Výchovná poradkyně se ve své práci snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly plánu výchovy k volbě povolání. Do budoucna je třeba zajistit kvalifikaci výchovné poradkyně. Metodička prevence sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod. podle Minimálního preventivního programu. Problémy kázeňského charakteru jsme řešili ve 4. třídě, kde jsme o spolupráci požádali PPP ve Žďáru nad Sázavou. Ta zorganizovala se souhlasem většiny zákonných zástupců žáků této třídy čtyři pracovní setkání s psychologem a etopedem. Situace se poté mírně zlepšila. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s centrem prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, které zajistilo a realizovalo ve všech třídách 2. stupně program Poznej sám sebe a provedlo sociometrii tříd. Také nám pracovníci centra pomohli řešit situaci s distribucí a konzumací lysohlávek v 8. třídě. Tento problém řešila na náš podnět i Policie ČR a příslušné odbory sociálně-právní ochrany dětí v Novém Městě na Moravě a v Bystřici nad Pernštejnem, protože se netýkala jenom žáků naší školy. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Letos poprvé se uskutečnila čtyři setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a budoucí třídní učitelky pod názvem Hra na školu. Při těchto setkáních děti i jejich rodiče s paní učitelkou zpívali, hráli si, malovali, vyráběli keramické zvonky a hlavně se

17 všichni společně seznámili, takže v září se už budou vzájemně znát a škola nebude pro většinu dětí žádným strašákem. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích, ale i o přímém telefonním spojení do jednotlivých kabinetů na webových stránkách školy nebo prostřednictvím informačních bulletinů, které dostávali zákonní zástupci při konzultačních dnech. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni, na ředitelství školy i na jednotlivé pedagogy a domluvit si schůzku nebo mohli přijít řešit problémy týkající se vzdělávání jejich dětí ve stanovených konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů, jejichž termíny obdrželi na začátku školního roku. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Při setkání harmonikářů v září škola zajistila výzdobu sokolovny. Ekologové školy pečovali o zeleň v městečku, žáci se podíleli na úklidu veřejných prostranství. Škola pořádala řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pravidelně pro Městys Jimramov zajišťuje sběr starého papíru. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje. V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 9. ročníku Jimramovské olympiády. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: volby do školské rady po uplynutí tříletého volebního období dotváření vlastního ŠVP pro další ročníky (3. a 8.) vzdělávání zástupkyně ředitelky v oblasti školského managementu vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna, zateplení, elektroinstalace v budově druhého stupně) a dovybavení (např. interaktivní tabule, šatní skříňky pro žáky 2. stupně, jazyková laboratoř ).

18 I. 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce navštívila ve dnech 4.,5. a 10. října 2007 školu ČŠI. Předmětem kontroly byl školní řád, jeho zveřejnění a prokazatelné seznámení zaměstnanců a žáků s ním, zajištění informovanosti zákonných zástupců žáků s jeho vydáním a obsahem. ČŠI zjistila, že řád neupravuje podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Toto bylo odstraněno do 31. ledna 2008 a byl vydán nový školní řád. Druhým bodem inspekční činnosti byly školní úrazy, vyhotovování záznamu o úrazu, hlášení úrazů a zasílání záznamů o úrazu stanoveným institucím. V tomto bodě kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dne 23. dubna 2008 byla provedena kontrola svazového inspektora bezpečnosti práce o stavu BOZP v naší škole. V kontrolní zprávě bylo škole doporučeno zabezpečit si odborně způsobilou osobu v prevenci rizik do roku 2011, zpracovávat plán ozdravných opatření jako součást roční prověrky BOZP, aktualizovat dokumentaci k vyhledávání rizik. Při fyzické kontrole pracoviště bylo zjištěno, že u schodiště do nové budovy, u schodiště mezi novou a starou budovou a u zadního schodiště staré budovy chybí madlo, že některé hasicí přístroje jsou umístěny výše než 150 cm a že ve staré budově nejsou otopná tělesa v učebnách opatřena kryty. Tyto závady mají být odstraněny do konce prázdnin. 14. května 2008 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrola konstatovala, že stavební úpravy, které měly být provedeny do konce roku 2007, nejsou odstraněny. Toto zjištění se opakuje už po několikáté, ale zatím chybějí zřizovateli potřebné finance. Kontrolní zjištění: Ve zprávě jsou uvedeny další nedostatky: - porušený nátěr dveří v hrubé přípravně brambor a zeleniny (obnoveno ihned po kontrole) - oprýskaný povrch desky stolu na odkládání v prostoru provozního nádobí (výměna desky do konce srpna 2008) - popraskané dlaždice v prostoru varny (vyměněny ihned po kontrole) - zrezivělé obruby špalků na maso (zrenovovány do konce srpna 2008) - vlhnutí stěn hygienického zařízení (častější větrání, malování o prázdninách) - ve skladu kakao s prošlou dobou použitelnosti (zlikvidováno ihned po kontrole) - u zamražených potravin chyběly původní etikety, čímž není zajištěna jejich identifikovatelnost a skladovatelnost (budou ponechány na obalech do spotřebování obsahu) - nedodržení spotřebního koše v plnění mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, ryb a luštěnin. 27. května 2008 navštívila školu opět ČŠI, aby prošetřila stížnost zákonného zástupce žáka 4. třídy, který si stěžoval na hodnocení chování žáka druhým stupněm a na postup školy při hodnocení chování žáka druhým stupněm. ČŠI stížnost prošetřila, opírala se ve svém zjištění o rozhovory s ředitelkou školy, třídní učitelkou 4. třídy a vyžádanou dokumentaci školy. Výsledkem šetření bylo, že je stížnost zákonného zástupce v obou bodech nedůvodná. 11. června 2008 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola v mateřské škole, jakým způsobem jsou v předškolních zařízeních plněny povinnosti o ochraně veřejného zdraví (záznamy o pravidelném očkování a trvalé kontraindikaci dětí). Bylo zjištěno, že všechny záznamy v dokumentaci dětí jsou v pořádku.

19 I. 7. Mimoškolní aktivity Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2007 bylo přiděleno na DVPP 10 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Mezi další vzdělávání PP v roce 2007 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele MEJA (studium AJ) celoročně Žďár nad Sázavou Totušková Kurz pro instruktory lyžování Žďár nad Sázavou Jílková Funkční studium pro ŘŠ (FS1) celoročně Jihlava Křížová Zákoník práce Žďár nad Sázavou Křížová Jak pomoci dětem se SPUCH Brno Sýkorová RVP s Frausem 5.2. Žďár nad Sázavou Málková Využití ICT ve výuce Olomouc Procházka Holocaust Terezín Hanělová, Křížová Velikonoční aranžování Žďár nad Sázavou Bukáčková, Hejtmánková Ekologická konference 3.5. Nové Město na Moravě Málková, Teplá ZŠ Evropské unie 20.9., Jihlava Stará Aktuální školská legislativa Jihlava Křížová Školní matrika Brno Procházka, Hejtmánková Školení učitelů chemie (jedy) Žďár nad Sázavou Málková Metodika řešení šikany Žďár nad Sázavou Hanělová, Teplá Regionální ekologická konfer Jihlava Málková RVP v dějepisu Jihlava Křížová Microsoft aktuálně Jihlava Procházka Školní vzdělávací program je zpracován pro všech devět ročníků, v letošním školním roce se realizoval v 1. a 6. třídě. Koordinátorky ŠVP pro 1. i pro 2. stupeň a pedagogičtí pracovníci, kteří v daných třídách učili, na konci školního roku zhodnotili první rok realizace ŠVP a zkonstatovali, že zatím není třeba žádných změn a úprav. Ve školním roce 2008/2009 se bude podle ŠVP učit už ve dvou ročnících 1. a ve dvou ročnících 2. stupně.

20 I. 8. Zpráva o činnosti mateřské školy Mateřská škola v Jimramově se nachází v prvním poschodí hlavní budovy ZŠ a má 2 oddělení. Od ledna roku 2001 je součástí základní školy, která je právním subjektem. Začátkem školního roku 2007/2008 bylo zapsáno ve 2 odděleních celkem 40 dětí, z toho 3 děti měly odklad školní docházky. V průběhu roku 2008 byly přijaty další 3 děti, do mladšího oddělení 2 a do staršího oddělení 1. Školní rok dokončilo celkem 43 dětí. Mladší oddělení navštěvovalo 19 a starší oddělení 24 dětí. Ze staršího oddělení odchází do 1. třídy ZŠ celkem 16 dětí. V mladším oddělení byly integrovány 2 děti se zdravotním postižením a pracovala s nimi 1 pedagogická asistentka na plný úvazek. Chlapec s DS navštěvoval MŠ dopoledne, chlapec s kombinovaným postižením odpoledne. Údaje o zaměstnancích a jejich kvalifikaci Pedagogičtí pracovníci: pedagogická asistentka Jarmila Junová, vedoucí učitelka Ilona Veselá, učitelka Miroslava Benešová, učitelka Renata Ondrůchová, pedagogická asistentka Dvě učitelky mají odbornou kvalifikaci pro učitelství v mateřské škole a dlouholetou praxi, 1 učitelka má kvalifikaci pro školní družinu a pedagogická asistentka absolvovala odborný kurz. Provozní zaměstnanci: 1 Ilona Moravcová Akce pro veřejnost Setkání s rodiči na první informativní schůzce Hlídání malých dětí v MŠ po dobu účasti maminek v programu Počítačová gramotnost žen Barevný podzim, výstavky dětských prací z přírodnin září, říjen. Prodejní výstavy knih pro děti i dospělé v průběhu celého školního roku. Spoluúčast na vánočních dílničkách v mateřské škole Vystoupení vybraných dětí na vánoční besídce pro starší spoluobčany v sále ZŠ Vánoční besídka v mateřské škole s programem pro rodiče a s dárky pro děti Den otevřených dveří spojený se zápisem do MŠ a účastí na div. představení Spoluúčast na dílničkách s výrobou dárků Nejen ke Dni matek Besídka s programem a dárky pro maminky ke Dni matek v sále ZŠ Program pro seniory v DPS ke Dni matek Krátký program vybraných dětí pro Školní akademii na závěr školního roku Akce pro děti mateřské školy Promítání pohádek s použitím videofilmů a naučných diafilmů v průběhu celého školního roku. Využití 2 počítačů a výukových i zábavných CD- romů v průběhu celého školního roku. Loutkové divadlo s malými loutkami O perníkové chaloupce

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více