Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks"

Transkript

1 Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!... str. 4 Katecheze k Patero církevních pøikázání... str. 6 Rozmím tom?... str. 6 Co asi odpoví?... str. 6...úvodník Milí ètenáøi, pøátelé dobrého tisk. Ani nevíte jako máme všichni, mi èlenové redakce, radost z toho, že tímto èíslem vstpjeme již do tøetího roèník vydávání. To je snad hned úvodem dobrá zpráva. Další bdo následovat. Asi tak jako všichni jsem oèekával, že se nìco málo, tedy alespoò nìco málo, zaène zlepšovat. A teï ne že bych se chtìl rohat, protože vím, že Pán je k nám víc než milosrdný. Jenže to oèekávání mìlo býti naplnìno spíše ze strany drhých. Tøeba napøíklad, abych se nìkoho nedotkl, ze strany televizních spoleèností, politikù atd. Ale abych nebyl pøíliš pesimistický. Ke zmìnám pøece jen došlo. Bdeme mít dražší hovorné, to abychom si možnosti, pohovoøit si s blízkými, více vážili. Nebo snad Èeský Tele... je tak hodný, že chce, abychom místo volání své blízké navštìvovali? To bde ono. Nìco málo se zdraží také v ostatních komoditách, pøestano se prodávat brambory, aby jsme se naèili pojídat více zdravo rýži. Abychom nezneèiš ovali životní prostøedí splodinami z atomobilù, objevili se na silnicích speciální zábrany rychlé jízdy, respektive jízdy jako takové. Tším, že odborný název je VÝTLUKY. Proè? Nikoho jsem tloct nevidìl? Nebo že by ano?! Aby toho nebylo málo, tak se nám rozètvrtila Ètyrkoalice. Pøece jenom na nás ti politici myslí. Vždy oni nám chtìjí dát vìtší možnost výbìr, koho si zvolíme. Protože manželství ODS-ÈSSD nebo 4koalice, to není moc velký výbìr. No já mám vybráno??? A koneènì TV NO.. nám nastele promiòte, naservírje zase nìjako t dcha naplòjící teleblbost, totiž telenovel. A tak se máme opìt na co tìšit. Prostì nás èeká nádherný rok plný krásných pøekvapení. No a na závìr snad ještì pøece jen nìco z té televize. Nejslabší! Máte padáka! Tak to je opravd náøez. Nejdøív nám dají horké køeslo s protivníkem, smìvavým a pøíjemným, panem Èechem a najedno nám servírjí drsno knìžn moderního vìk, která vám bez servítek (a v prvním díle také troch bez vks - jenže to má rèitì pøedepsáno ve scénaøi, abych byl tedy objektivní) øekne co si o vás myslí i nemyslí. Asi aby jsme nemìli pocit, že je život o setkávání s pøíjemnými lidmi ale jenom o honìní se za penìzi. Jediné co je snad pozitivní je to, že to úèastníci bero zøejmì s hmorem, alespoò szji s obèasného smích v pozadí. Pokd ovšem není nahraný stejnì jako v sitkomech (rozmìj: smìšné pøíbìhy na pokraèování). Na to, že jsem vidìl pøed vydáním tohoto èísla poze jeden díl výše zmínìného tijátr, jsem velmi zvìdav co pøinese další. Urèitì se dozvím nìco zajímavého takovo rychlostí, že vypadn z køesla. HA! No, skoro bych øekl, že je právì ten správný èas na PÚST! Nemyslíte? Marian Štmar! POZOR! 23. bøezna 2002 se skteèní v Brnì na Petrovì tradièní setkání mládeže s otcem biskpem pøed Kvìtno nedìlí. ZÁJEMCI o toto setkání! Pro bližší informace sledjte pøed tímto datem nástìnky v našich chrámech. køí Slovo P. Jaroslava Sestry a bratøi, pøátelé, vstpjeme do dalšího úsek litrgického rok. Postní doba mùže být v našich oèích ménì poplární, ale obsahje v sobì tak dùležité postoje èlovìka k Boh, že ji jednodše nemùžeme vynechat. Vypadalo by to tak, jakoby nám chybìla rka nebo bychom ztráceli zrak. Ježíš ve své svatosti a dokonalosti do ní také vchází, aby jí prošel s námi. My potøebjeme prùvodce, to je Krista a bylo by divné, kdyby On za sebo nikoho nemìl. Tedy vyjdìme a nezastavjme se, nebïme hned navení, ale vytrvalí. Papež Jan Pavel II. nám dává ve svém Poselství k postní dobì podnìtné myšlenky. Je to mimoøádná pøíležitost k obrácení, nazírat na nádherné tajemství lásky, návrat ke koøenùm víry, rozjímat o Božím dar milosti... Vše je završeno hlavním tématem: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte! (Mt 10,8) Kéž se stato slova evangelia rozezní v srdci každého køes anského spoleèenství pøi kajícím ptování vstøíc Velikonocùm. Postní doba nám pøestavje Krista, který se za nás obìtoval na Kalvárii a jedineèným zpùsobem nám dává poznat, že On vykopil život celého lidstva. To nás vede i k tom, co napsal apoštol Jan: Vìèný život pak je to, že poznají tebe, jediného Boha... a Ježíše Krista. Tento život jsme obdrželi pøi køt a máme jej nestále rozvíjet. V tomto postoji nepøestává platit, zadarmo jste dostali, tak i dávejte. Postní ptování je pozváním vìnovat osobní zdokonalování svým bližním. Tak bdeme následovat velkorysost Boží lásky. Všichni, kdo jsme vìøili, msíme otevøít svùj život velkorysosti a bezvýhradnì se vìnovat Boh i bližním. Na jednom místì ve farnosti jsem pozoroval, jak si dìti hráli... Ptal jsem se, co dìlají rodièe? Ale, tatínek ž s nimi nežije... Pøátelé, takové pády v køes anských rodinách by rozhodnì nemìly být. Mnohé mùžeme napravit, vylepšit, zmìnit k dobrém. Jak bychom se mohli podívat do Boží tváøe, jak bychom mohli následovat Krista, když bychom se dopoštìli nenapravitelných chyb? Naše høíšnost mùže být veliká, ale msí být napravitelná! Vìnovat se Boh a bližním podle toho, jaké máme osobní možnosti a povinnosti. Protože jsme od Pána hodnì dostali, tak i dávejme. P. Jaroslav Zprávy ve zkratce w Papež Jan Pavel II. vyzval vìøící, aby 14. prosinec prožili jako postní den za mír ve svìtì. Daèická farnost se pøipojila v hodin výstavem Nejsvìtìjší svátosti, ktero zakonèily spoleèná adorace v hodin a následná mše svatá. w V sobot 22. prosince se od hodin konala v kinosále Katolického dom tradièní vánoèní besídka pro dìti. Za pøispìní svých vedocích si sehrály vánoèní divadlo a podìlily se navzájem pøipravenými dárky. w Vánoèní koncert Pìveckého sbor Daèice si pod taktovko R. Kbka mohli zájemci vyslechnot ve farním kostele v hodin. Program sestavený z latinských skladeb, koled a dìl rodákù Nováka a Fky zaznìl rovnìž v chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydøí. w Nìkolik stovek poslchaèù se sešlo v pìt hodin odpoledne vìže farního kostela v Daèicích, aby byli pøítomni vánoèním koledování z ochoz vìže. Již tradiènì zaznìlo v podání Žes ového sobor ZUŠ Daèice, který vede Stanislav Kamínek. w Novoøíšský opat P. Marian Rdolf Kosík O. Pream. oslavil své abrahámoviny. w Spoleèenství mládeže z daèických farních pátkù strávilo pøelom rok na faøe v Mrákotínì. Kromì pùlnoèní adorace zvládlo ještì koncert skpiny Svítání v Telèi a výstp na Javoøici. w Zástpci v Daèic a okolí ani letos nechybìli na Tøíkrálovém plese, který poøádala v Sedlejovì mládež telèské a tøeš ské farnosti. w Na 17. ledna pøipadá na daèicko farnost každoroènì adoraèní den v diecesi. Nejsvìtìjší svátost vystavil P. Jaroslav Pezlar v 9.00 hodin dopoledne a poté následovaly sokromé pobožnosti farníkù. V hodin se konala spoleèná adorace, po níž následovala mše svatá. w mohli zájemci cestovat Palestino s Mgr. J. Miholo z Brna, známým z pøednášky o Mistr Jan Hsovi. Potávé vyprávìní doplòovalo promítání diapozitivù. V kinosále Katolického dom poøádalo Lidové sdržení Daèice.ti. w V závìr loòského rok vydal Spolek pøátel mzea v Daèicích vlastivìdný sborník, který kromì èlánkù o primátor Kapetovi, zámk v Daèicích èi zdejší židovské komnitì, pøináší i poznámky k historii kláštera a knihovny v Kostelním Vydøí. K dostání je v mze, knihovnì a knihkpectví. w T

2 Bdeme mít Letní tábor? Možná se to nezdá, ale otázka je, respektive byla, na místì. DDM Tøeš nám poslední ètyøi roky pronajímalo na 14 prázdninových dní Letní základn na Dobré Vodì. Dalo by se øíci, že spolpráce s toto organizací mìla již svo tradici a obì strany dobøe vìdìly, co od sebe moho oèekávat. Z prv se s námi jednalo troch opatrnì, ale pozdìji jsme již byli s DDM dobøí známí. Za vstøícné jednání rádi dìkjeme. Co se tedy stalo? Alespoò ve zkratce. Od Letní základny v Dobré Vodì chybìly veškeré dokmenty o majiteli, a protože nebyly k dohledání, bylo vypsáno výbìrové øízení na celý objekt. Nechme jiným zda-li oprávnìnì, èi nikoliv, získala Letní základn ve výbìrovém øízení organizace ATOM, což znamenalo konec naší spolpráce s DDM Tøes. Již døíve se ozývaly hlasy dìtí, vedocích i rodièù, že by bylo dobré zmìnit místo køes anského letního tábora, aby se Dobrá Voda nestala rèitým stereotypem. Výsledek øady úvah a jednání kam letos pojedeme s dìtmi na letní tábor je následjící: Pojedeme na Zvùli. Na poøádný køes anský tábor pro všechny správný holky a klky, pod stany! Hrá!!! Je jisté, že náš letní tábor na Zvùli dozná jistých zmìn od let pøedešlých. Vyjmenji alespoò ty základní: 1) Termín nástp je od nedìle 28. èervence s délko trvání 13 dnù. 2) Spát bdeme ve stanech s podsado a èást ve vojenských stanech na postelých s matrací. Chce to tedy dobrý spacák. 3) Snížíme poèet dìtí na táboøe. Celkový stav se sníží o 14 na koneèných 48 dìtí - s menším kolektivem se lépe pracje. 4) V návaznosti na bod tøetí bde menší i poèet vedocích a asistentù. 5) POZOR!!! Zcela zršíme návštìvní den, a to na pøání jak rodièù, tak i vedocích. Jakákoliv návštìva bìhem pobyt na Zvùli bde bez kompromisù odmítnta. K tomto bod troch šíøeji. Vìdìli jsme již døíve, že návštìvní den hraje pøíliš silnì na emoce dìtem, rodièùm i vedocím. Jen Èasopis Rodinný život - 59/2001 Tentokráte vám pøedkládáme èlánek z èasopis o rodinì a pro rodin Rodinný život. Nejdøíve pár slov o samotném èasopis. Rodinný život je rèen køes anským rodinám, manželùm, rodièùm, vychovatelùm, prarodièùm, snobencùm, èitelùm atp. Obsahje èlánky týkající se výchovy dìtí a dospívajících, partnerských vztahù, dchovního života rodiny, náboženské výchovy dìtí, problematiky seniorù i neúplných rodin. Pøináší též nabídk programù a akcí pro manžele, rodiny s dìtmi, seniory, neúplné rodiny atd. Rodinný život vychází 5x roènì. Celoroèní pøedplatné (vèetnì poštovného) èiní 150,- Kè. Pøedplatné èi kázkové èíslo si mùžete objednat na adrese: CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT, Biskpské nám. 2, Olomoc; tel.: 068/ , A nyní již z èlánk Dìti a manželské konflikty V rodinì hodnì záleží na týmové práci Velmi èasto vztah vízne tím, že se otec cítí vytlaèen, když vidí, jak je jeho žena mnohem více fyzicky i emoènì zapojena do péèe o dítì a jak jí to jde mnohem lépe. Cítí se nepotøebný, mùže se stáhnot. Nastává v rodinì dominový efekt: otec se stává fyzicky a psychicky nepøítomný, vyèerpaná matka se cítí opštìná a podráždìná. To jso perfektní podmínky pro možný konflikt. Není div, že 70% matek dává prdky pokles své spokojenosti v manželství po narození prvního dítìte. Ostatních 30% žen mìlo manžely, kteøí se plnì zapojili do sžívání se se svým rodièovstvím. Jestliže se otcové stano soèástí rodièovského tým, podstopí zmìn od já k my, potom si manželé místo odcizení bdo bližší. Aby k tom došlo, otec se msí odhodlat k tom, aby strávil dopoledne krmením a mazlením se s miminkem èi ráno se podílel na oblékání batolete. Ze strany matky je ale ntné, aby vyvinla vìdomé úsilí o zapojení partnera do každodenních povinností a zksila potlaèit svo tendenci ke kritizování zpùsob, jakým o dítì on peèje. Rozdílné neznamená špatné. Je potøeba, aby si rodièe vytvoøili prostor pro odlišné formy svého rodièovství. Výhody takového týmového pøístp se pozitivnì odrazí také na dítìti. Když jsem jako matka tøí chlapcl vidìla, jak synové sklízejí ze stol a manžel rovná špinavé nádobí do myèky, zjistila jsem, že rodina získává víc než jen èisto kchyò: dìti mìly otce, který s nimi prožíval rùzné èinnosti, nejen partii karet po obìdì, a mé bdocí snachy získají manžely, kteøí bdo vìdìt, co to znamená. rovnoprávnost v manželství. pro S rezervo pøipravil - køí Pøeètìte si rozmy... rozmy... rozmy... Kdo chce nìco øíci, mlví krátce. Alfieri Nazvìte své omyly zkšeností a jejich tíže bde hned polovièní. Chestertno Peníze - stejnì jako alkohol - nekazí èlovìka. Poze odhaljí jeho charakter. anonym Na polpravdách je nejnebezpeènìjší, že skoro vždy se vìøí té nesprávné polovinì. Krailsheimer Kdo má dostatek penìz, kopí si ato. Kdo nemá ato, mírá jinak. Fernandel co dítì vidí o návštìvním dn po týdn své rodièe, ihned se balí a chce s ními jet domù. Protože doma má všechno : televizi, poèítaè, rádio, mobil, zkrátka pohodlíèko jak má být s veškero petintrací rodièù. Tak o tohle si Vaše dìti na táboøe ani neškrtno. O vše, zvláštì pak o sebe, se msí postarat vlastními silami, popøípadì s pomocí kamarádù nebo vedocích. Èlánek odjind Rodièe pak o návštìvním dn nevìdí, co mají dìlat. Když by nepøijeli, dítìti to bde zajisté líto. A když pøijedo, to se pak dìjí vìci! Jejich ratolesti se na nì povìsí jako klíš ata a zaèno kòèet, fòkat, breèet, vyhrožovat, vztekat se..., že jedo domù a ž nic nechtìjí slyšet. Rychle zapomeno na to, co øíkaly pøed návštìvami - že je na táboøe prýma, skvìlá parta a kamarádi, doma je nda, tady zùstaneme celé prázdniny. Rodièe jso zmateni a snadno podléhají škšemrání svých nejmilejších. Nejdøíve jso z odjezd smtní vedocí, potom rodièe a drhý den i dìti, až si vìdomí, èho dosáhly. Každá mince má dvì strany. Na pøání tìchto 99% rodièù, ršíme jakékoliv návštìvy na táboøe. A všichni víme, že je to rozmné, nebo se tak vyhneme zbyteèným nepøíjemnostem. Vaše dítì Vám s o to vìtší radostí padne do nárèí o pár dnù pozdìji, bez škaredých vzpomínek na èerný návštìvní den. Pozorný ètenáø si zajisté všiml, že zbývá ještì 1% rodièù. Jso to beznadìjné pøípady, kdy maminka nebo tatínek breèí døíve než jejich dítì. Malinké je po chvíli odváženo atem domù, protože rodièùm bylo již pøed návštìvním dnem jasné, že ž to bez nìj déle nevydrží. Na první pohled se sitace jeví jako dojemná, ovšem ve skteènosti je velice smtná. Mùžeme øíci Toto dítì bde mít v bdocím životì pravdìpodobnì nejeden problém navíc. No, vìøíme, že celo vìc pochopíte, ba dokonce ji všichni pøivítáte. Dìkjeme. A ještì bod poslední. 6) Cena zùstane pøibližnì stejná jako loni. Bde se pohybovat kolem èástky 1.900,- Kè/dítì. Už se všichni moc tìšíme na léto, tábor a Vaše dìti. køí David Torkington - Postevník Na pstém ostrovì skotského pobøeží žije postevník Petr. Je to náš soèasník, který by vám nejspíš pøipadal jako obyèejný venkovan nebo farmáø. Pro otce Robertsona, který právì prožívá krizi víry, se však právì cesta za Petrem na vzdálený ostrov stává cesto k sobì samém. Náš problém je v tom, že si pøedstavjeme Ježíše jako jakéhosi obchodního cestjícího, pøicházejícího nabídnot nejnovìjší encyklopedii morálních zásad v bláhové víøe, že když ji prezentjete s dostateèno pøesvìdèivostí, lidé jí nebdo moci odolat! Jenomže on nepøišel v první øadì proto, aby nám do detail vyjasnil, jak milovat Boha a bližního, naopak pøišel nám dát moc, abychom toho byli schopni. Bez této moci mùžeme do bezvìdomí èíst Písmo a opakovat Jak úžasné, jak povznášející chceme-li však nìkoho zmìnit, nebde nám i ten nejvznešenìjší, sebelépe vypracovaný morální kodex nic platný. To dokáže jedinì láska! A tím víc ta Boží, dáme-li jí šanci. (Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí, 1999) h

3 Co se dìje za dveømi? Po Slavnosti Krista Krále se v presbytáøi farního kostela objevily zpovìdnice a oltáø z boèní kaple a v lodi lavice a sosoší Krista v Getsemanech. Na dveøích se objevil nápis: Kaple je z dùvod opravy zavøena. Zajímá vás, jak práce probíhají? Vìtšina z nás má o stav kaple povìdomí. Vlhost vzlínající od zemì pùsobila na omítce mapy a vzdovající se pchýøe. Podlaha vykazovala pokroèilo hnilob, která se obzvláštì pod okny projevovala zcela chybìjícími prkny. Proto bylo rozhodnto tento netìšený stav kaple zmìnit. Koncem listopad nastopila daèická firma Korint a rozebrala døevìno podlah. Jak se kázalo, prkna i podkladní trámce byly z 50% stráveny. Kolem obvodových zdí byl z cihel vytvoøen prùdch vyús jící ven dveøí a okna kaple. Na zbytk plochy založili øemeslníci rošt, na nìmž spoèine nová podlaha. Je zhotoven z døevìných hranolù zasypaných kamenno drtí, ktero prostpjí vìtrací prùdchy z tzv. hsích krkù zaústìných do odvìtrávacího kanál. Zavlhlá omítka stìn byla otlèena (do výšky cca 1,5m) a nahrazena novo sanaèní omítko. Zbytek stìn byl oškrábán a napaèokován. Poté byly práce v pùli mìsíce prosince pøeršeny. Nyní zbývá položit podlah a provést výmalb kaple. A jak má vypadat prostor kaple po opravì? Jak Reservì sdìlil P. Pezlar, je zámìr, ponechat prostor kaple ponìkd volnìjší, aby se zde mohly konat pøípravy na svátosti èi zde mohla být zøízena zimní kaple. Èas káže, na co naše síly i penìženka staèí. Nezbývá než dofat, že i když se loòsko opravo støechy a kaple naše finance notnì odèerpaly, bde se moci pokraèovat i letos a dojde tøeba i na sakristii. I když v 80. letech za P. Schého došlo k renovaci lodì kostela, tyto boèní prostory stále ještì èekají na svo pøíležitost. Jedno je však jistì ž dnes - prostory našeho farního kostela bdo opìt o nìco krásnìjší a dùstojnìjší. T My tøi králové... Církevní snìm První polovina XX. století zažívala mnohá dramat. Teprve v 60. letech nastalo stálení evropských pomìrù. Vzniklad nová oèekávání. Stejnì i v církvi. Papež Jan XXIII. stál jedno otevøeného okna a t si vìdomil, že je v církvi potøeba vyvìtrat. Zrodil se II. Vatikánský koncil. Ponìvadž církev v Èeskoslovensk žila díky komnistickém režim v mezinárodní izolaci, pronikl k nám dch Vatikánského koncil jen nedokonale a smrskl se v podstatì jen na to, že mše svatá se složí èesky a oltáø je obrácen èelem k lid. Osvojit si jeho myšlení a vést jeho zásady v život nás ještì èeká. Po roce 1989 získala církev svobod. Naši biskpové si vìdomili, že je potøeba zhodnotit sitaci církve, ve které se nachází, a stanovit nejdùležitìjší úkoly pro bdocí roky. Tak pøišla na svìt myšlenka církevního snìm. Dnes pracjí snìmovní krožky a kspiny odborníkù dávají dohromady své zkšenosti, aby pøipravili podklady pro vlastní snìmovní jednání. Protože jsme ale v církvi, nesmíme zapomínat na Toho, který ji oživje: Dcha Svatého. A aby mohli ti, kdo jso nositeli atority rozhodnot spol s tímto dchem (Sk 15), je potøebí nejen rozmovat, ale také se modlit a pøinášet obìti. Snìmovat každý nemùže, ale modlit se mùže každý. Tak jen vzhùr do toho, katolík, jenž milješ svo církev! T DENNÍ MODLITBA ZA PLETNÁRNÍ SMÌM Všemohocí Bože, Otèe, Syn a Dch svatý, vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi k oživení víry a rùst Tvého království. Dej, a snìm a všichni, kdo se na nìm podílejí, poznají síl Tvé milosti a pomoci. Pomoz nám modøe poznávat Tvo vùli, kaž nám cesty, po kterých máme jít, a žehnej svém lid na každém krok v tomto velikém úsilí, aby se Tvá církev stala živým nástrojem evangelizace a obnovy, svìtlem svìta, kvasem a solí zemì ke Tvé slávì a k posvìcení všech vìøících. Amen. (Nemohocí moho pøipojit): Své bolesti i slzy, své úzkosti i nadìje, všechno tìžké i požehnané, co patøí k mém køíži, chci obìtovat z celého srdce za církev, za Svatého otce, za naše biskpy, knìze a jáhny, za všechny slžebníky církve a za dobré ovoce plenárního snìm církve v naší vlasti. Žehnáme dennì všem, kdo zaøadí tto prosb do svých denních modliteb. Vaši biskpové S tímto zpìvem se koledníci na mnoha místech vydali od dom k dom, od srdce k srdci, aby pøinesli radost a pokoj - plod to Vánoc - všem lidem. A nechybìla ani zapeèetìná kasièka na pøíspìvky ve prospìch Èeské ktolické charity. Ve Farní charitì Daèice se s pøípravami zapoèalo již z podzim. První setkání s dobrovolníky se skteènilo v Domovince 30. listopad. Nakonec se podaøilo sestavit na 39 skpinek, což je o 9 více než vloni. Vlastní pochùzky probíhaly pøevážnì 5. a 6. ledna. Pak nastalo velké poèítaní a radost. Poslední setkání koledníkù v jejich hlavním stan (Domovince), na které pøijel z jihlavské charity, kam daèická patøí, sám R. Cofal, se neslo ve znamení podìkování všem dobrovolníkùm a v podìlování nejmenších pamlsky. Na tomto sbírkovém poèin je cosi tajemného. Pøestože jso koledníci malí, vykonají velký ks práce. I když jso dárci anonymní, pøispívají konkrétním èlovìk. Aè pokladnièky plní drobné, slijí se nakonec v miliony. Aè sbírka tak obyèejná, zùstává dokladem vzácného lidství. A protože se vše kona pro ty nejmenší bratry a sestry, nikom to nebde zapomento navìky! A na závìr - než vás pohltí èísla - ještì podìkování: pí Baštáøové a ostatním vílám z Domovinky, pí Pokorné z matriky, všem dobrovolníkùm a koledníkùm, jakož i všem jednotlivým dárcùm. Pán Bùh zapla! T foto: pan Štìpánek Výsledky Tøíkrálové sbírky za Farní charit v Daèicích: Báòovice 6.230,- Kè Bílkov 4.728,- Kè Borek 2.421,- Kè Borová, Bdeè 3.680,50 Kè Bdíškovice 6.859,- Kè Cizkrajov 2.741,- Kè Daèice ,- Kè Dobrohoš 3.050,- Kè D. Nìmèice 3.844,- Kè Holešice 1.420,- Kè H. Slatina 2.790,- Kè Hostkovice 986,40 Kè Hradiš ko + Da Hra 5.140,- Kè Høíšice 5.620,- Kè Chlmec 2.543,30 Kè Jersice 2.614,60 Kè Schválila a doporèila Èeská biskpská konference K. + P. Vydøí 980,- Kè Lidéøovice 1.294,- Kè Lipolec 2.534,80 Kè M. Pìèín 5.410,- Kè Mtná 706,80 Kè Ostojkovice 5.582,- Kè Peè 2.829,20 Kè Staré Hobzí 3.436,60 Kè + 5e Tožín640,- Kè Tøebìtice ,- Kè Urbaneè 1.037,- Kè V. Pìèín3.070,- Kè Vesce 2.944,- Kè Vnorovice 1.332,50 Kè Volfíøov 4.258,20 Kè celkem ,70 Kè

4 K zamyšlení! Nejdøíve nìco málo úvodem. Èlánek, který si pøeètete, je již pøevzatý pøeklad z , který pøed nìkolika týdny pøišel z USA. V èlánk nebyli provedeny korektry, ale to není zas až tak dùležité. V tomto èlánk je mnoho zajímavých vìcí. Nìkteré jso øeèeny velmi ostøe a bez obal, což je na jedn stran dobøe a na drho stran to bde zøejmì dùvod, proè ne všichni bdeme s tím co je v nìm obsaženo sohlasit nebo alespoò ne se vším. Ale naše redakce si myslí, že stojí za to, aby jste mìli možnost si tento pøeklad pøeèíst. No, nakonec máte právo, dìlat si svùj vlastní názor. Dcera Billyho Grahama odpovídala na otázky v èasopis Early Show, týkající se dálostí 11. áøí v USA. Jane Claysonová se ptala: Jak mohl Bùh dopstit nìco takového? A Anne Grahamová odpovìdìla s hlboko jasnozøivostí: Vìøím, že Bùh je z toho hlboce smtný stejnì jako my. Ale po celé roky jsme Boh øíkali, aby odešel z našich škol, aby odešel z vlády i z našich životù. A protože je opravdový džentlmen, vìøím, že tiše stopil. Jak mùžeme oèekávat od Boha, že nám dá své požehnání a ochran, když ho sami žádáme, aby nás opstil? Vím, že prošlo hodnì ù týkajících se 11. záøí, ale tento nás ntí skteènì pøemýšlet ve svìtle nedávných dálostí... teroristický útok, støelby na školách... Možná to zaèalo, když Madeline O Hare nechtìla žádno modlitb v našich školách, (pozdìji byla zavraždìna), a my jsme tehdy øekli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe neèíst Bibli ve škole. Bibli, která øíká, že nesmíš zabít, že nesmíš krást a máš milovat bližního jako sám sebe. A my jsme øekli OK. Pak Dr. Benjamin Spock øekl, že bychom nemìli plácnot naše dìti za nepsrávné chování, protože jejich malé osobnosti by byly naršeny a mohli bychom poškodit jejich sebeúct. (Syn Dr. Spocka spáchal sebevražd.) A my jsme øekli, že odborník má pravd. Proto jsme odpovìdìli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe, když èitelé a øeditelé nebdo vyžadovat disciplín a bdo tolerovat nevhodné chování našich dìtí. A školní inspektoøi øekli, že je lepší, když žádný zamìstnanec školy nebde napomínat stdenty. Nechceme pøece špatno pblicit ani žaloby... (je velký rozdíl mezi disciplíno a tlèením, ponižováním, kopáním). A my jsme øekli OK. Pak nìkdo øekl, nechme naše dcery, jestliže chtìjí, podstopit interrpce, aniž by to msely povìdìt rodièùm. A my jsme øekli OK. BØEZEN - Tøi tváøe Spojených státù LOST HIGHWAY (1996) hod. režisér: David LYNCH (USA) Tajemná sonda do podvìdomí v rko kltovního režiséra OBÈAN KANE (1941) hod. režisér: Orson WELLES (USA) Vyjímeèné dílo, pøelomové ve vývoji filmového jazyka VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTÌLI VÌDÌT hod. O SEXU (ale báli jste se zeptat) (1972) režisér: Woody ALLEN (USA) Arménská Daisy pøitažlivìjší než Pamela Anderson?! Sedm komediálních skeèù žijícího klasika. Pak nìjaký modrý èlen školního výbor pravil: Dejme našim synùm kondomy, které chtìjí. Jso to chlapci, ale bdo z nich chlapi, bdo to dìlat stejnì, pøejme jim zábav, po které toží, a nebdo ani mset øíkat doma, že je dostali ve škole. A my øekli OK. Pak nìkteøí vysocí úøedníci øekli, že je jedno, co dìláme v sokromí, pokd odvádíme v zamìstnání dobro práci. A my jsem sohlasili, že nám nevadí, jak kdo žije v sokromí - vèetnì presidenta - jen když máme práci a ekonomika je dobrá. A pak nìkdo øekl: Vydávejme èasopisy s obrázky nahých žen a nazývejme to zdravým znáním krásy ženského tìla. A my jsme øekli OK. Pak nìkdo jiný posnl toto ocenìní o krok dál a pblikoval obrázky nahých dìtí a pokroèil ještì dál tím, že je zpøístpnil na internet. A my jsme øekli OK, každý má svobod vyjádøení. Potom zábavní prùmysl øekl: Natoème televizní poøady a filmy, kde rohání, násilí a nezákonný sex pøíjemnì vzrší naše kolébané smysly. A hdb provokjící k násilí, drogám, vraždìní, sebevraždám a satanským tématùm. My jsme na to øekli, že je to jenom zábava, bez nepøíznivého vliv, protože ji stejnì nikdo nevezme vážnì, tak smìle pokraèjeme. Nyní se ptáme sami sebe, proè naše dìti nemají žádné svìdomí, proè neznají pravd o zl, proè nemají zábrany zabít cizince, spolžáka, i sami sebe. Snad odpovìï najdeme, bdeme-li pøímnì a do dùlsedkù pøemýšlet s vìdomím, že sklízíme, co jsme zaseli. Drahý Bože, proè jsi nezachránil malo dívk, ktero zabili v její tøídì? S pozdravem znepokojený stdent... A odpovìï: Drahý znepokojený stdente, mám zákaz vstp do škol. S pozdravem Bùh. Je smìšné, jak jednodché je pro lidi odhodit Boha a pak se divit, že svìt smìøje k pekl. Je smìšné, jak nekriticky vìøíme novinovým èlánkùm, ale pochybjeme o tom, co øíká Bible. Je smìšné, jak každý chce jít do nebe, aniž by vìøil, myslel, øíkal nebo dìlal, co èí Bible. Je smìšné, jak nìkdo mùže tvrdit já vìøím v Boha, ale myslel následovat Satana, který svým zpùsobem také vìøí v Boha. Je zvláštní, jak jsme pøipraveni sodti, ale ne být sozeni. Je zvláštní, že mùžete posílat tisíce vtipù pøes , šíøících se jak požar, ale když zaènete posílat zprávy o Boh, lidé dvakrát pøemýšlejí, mají-li je poslat dál. Je zvláštní, jak oplzlosti, sprostoty, vlgárnosti i nemravnosti procházejí volnì kybernetickým prostorem, ale veøejné disksse o Boh jso ve škole i na pracovišti potlaèovány. Je zvláštní, jak nìkdo mùže být v nìdìli tak zapálený pro Krista, ale po zbytek týdne zùstat neviditelným køes anem. Smìjete se? Je zvláštní, že když se chystáte poslat dál tto zpráv, nepošlete ji mnoha lidem z vašeho adresáøe, jelikož si nejste jisti, v co oni vìøí nebo co si o vás bdo mylset po jejím pøeètení. Je pošetilé, že se víc obávám toho, co si o mnì myslí ostatní lidé, než toho, co si o mnì myslí Bùh. Není to divné myšlení? Možná neplyne mnoho èas a bdeme se i v naší zemi zamýšlet nad podobnými problémy. DUBEN - Venkovská probzení ZEMÌ JE HØÍŠNÁ PÍSEÒ (1973) hod. režisér: Rani MOLLBERG (Finsko) Pùsobivá etnobalada porovnávající lidsko morálk s krtostí pøírody MALÉ ÚTÌKY (1979) hod. režisér: Yves YERSIN (Švýcarsko) Tøicet let byl zakletý a až motorové kolo ho vysvobodí.

5 Tygrùv stín Tèòákova osmismìrka Tèòákovo bøíško obsahje mnoho slov: PROROK, KØÍŽ, ŽIVOT, PETR, KØTITELNICE, OPAT, MITRA, MANA POMOC, VÍRA, PASTÝØ, RTY, ŽALMY, STAN, CHRÁM, KONAT, NIT, CHÓR, NOS Až je všechny objevíš a zaškrtáš, ze zbylých písmenek dostaneš tajenk. Hlavolam s èísly Do tohoto ètverce mají být doplnìny èíslice od 1 do 9 tak, aby vodorovnì, svisle i šikmo byl jejich soèet 15. Každá èíslice smí být požita poze jedno Nedaleko cesty, která vede z mìsteèka, se vypíná vysoká skála. Je hladká a bílá jako právì vyprané a vyžehlené prostìradlo tety Kvìty. Za úplòk si tam chodí hrát zbojníci Chytráèek, Šp a Hop, ko ata koèky Krásnooèky. Jedno si ko ata øekla, že zksí nìkoho vystrašit. Vyšplhala se tedy na zídk nedaleko skály a èíhala, až tdy pùjde nìjaké bázlivé zvíøátko. A hle, po cestì se krùèek po krùèk ploží želva Lodalka. Jedno z ko at se zvedá na zídce, svìtlo mìsíce zvìtšje jeho stín, a tak ho na hladké stìnì Velké skály promìòje ve stín tygra! Želva se vylekala a honem se schovala do svého krnýøe. Za nìkolik mint vidí ko ata vylézat ze svého tnel krtka Nosa, ale hned se zase vrhá zpátky a strachy se celý tøese jako osika. Nakonec jso však ko ata odhalena králíkem Ušákem, který v tygrovi poznal jednoho z koèièích roš ákù. A ti ž peláší domù, aby se schovala své maminky Krásnooèky. Pravidla hry: Potøebjete místnost, která se dá zatemnit, lamp na osvìtlení a velké prostìradlo.hráèi se rozdìlí do dvo držstev. Každé se postaví na jedn stran prostìradla, které je zavìšené tak, aby se dotýkalo zemì. Jedno držstvo pøedstavje Velko skál, protihráèi se postaví do øady za sebo a postpnì se bdo zvedat na ètyøi a osvìtleni lampo tvoøit na prostìradle stín hrozivého tygra. Hráèi Velké hory pak hádají, kdo to je. Až se všichni tygøi vystøídají, držstva si vymìní své role. Vyhrává to, které bylo bystøejší a odhalilo více tygrù Zamotaná páska.... Magnetofonová páska se pøetrhla a msí se slepit. Ale leží konce správnì? Vybarvi zadní a pøední stran rùznými barvami a zjistíš to. Malíøova hádanka Pan Koláø je moderní malíø. Ale kdo se má v jeho obraze vyznat? Zks spoèítat a najít všechny vìci, které tam malíø schoval? ØEŠENÍ z minlého èísla: Pyramida: d, do, dar, dnes, dívka, domino, dostihy, devatero Spojovaèka: divoké prase Rozdílovka: lstr, opìradlo dìdovi židle, dìdovo oko, vlasy klka, talíø, židle babièky, babièèin límeèek, noha stol

6 Katecheze k Patero církevních pøikázání Co asi odpoví? V posledním odbdobí se naše pozornost ponìkd více sostøedila na prostory jednotlivých charit v naší repblice. Nejinak tom bylo i v naší Farní chraitì v Daèicích, která organizovala Tøíkrálovo sbírk v Daèicích a okolí, ale která se stará také o øad jiných vìcí. Na mé otázky mi odpovídala vedocí pracovnice Farní charity (Domovinky v Daèicích), Marie Zamazalová. Jak dloho již fngje èinnost v daèické Domovince? Domovinka fngje od rok 1996 díky starostovi mìsta Ing. Jelínkovi a tehdejším øediteli nemocnice MUDr. Øíèánkovi. Kolik pracovníkù je zde zamìstnáno? Osm stálých a dobrovolníci, kteøí pomáhají pøi nárazových akcích, napøíklad pøi povodních v roce 1997, nakládání šatstva pro støediska sociální pomoci Úpice, výstavy apod. Které slžby poskytjete a jak vypadá èinnost v Domovince? Naší hlavní slžbo je poskytnot lidem, kteøí nás navšítví, domácí prostøedí, ve kterém se bdo cítit dobøe. Diabetici se zde moho nasnídat, k donesené snídani vaøíme èaj nebo káv. Moho si zde i nìco pøeèíst, máme knihy, èasopisy, nebo si moho prohlédnot šatník. Sbìr šatstva je pro støedisko køes anské pomoci v Úpici, klienty oddìlení migrace Oblastní charity Brno, a zdejší návštìvníky. Jso s vámi lidé spokojeni? Jso-li spokojeni nemoh posodit, ale poèet návštìvníkù Domovinky stopá, tak snad ano. Jak je to s financemi a s hospodaøením? Podporje vás nìkdo? Konat pokání a vyjadøovat to i kajícími sktky - 4. církevní pøikázání Co jso kající sktky: a) sebezápor - nápøíklad odøíct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábav (televize, kino, tanec), vyøídit nepøíjemné záležitosti b) sktky zbožnosti - napøíklad slavení bohoslžby, modlitba, dchovní èetba, stdim køes anské naky, rozjímání nad texty Písma svatého. c) sktky lásky - napøíklad slžba bližním v nemoci nebo ve stáøí, být èinný v obèanském nebo církevním spoleèenství, napsat povzbzjící nebo omlvný dopis. - Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy køes an mimo jiné pomocí vnitøního sebrání a kajících sktkù silje o hlbší sepìtí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovo køestního vyznání pøi slavnosti Vzkøíšení. - Vlastním dnem pokání a kajících sktkù je pátek, pokd není slavnost. - Na Popeleèní støed a Velký pátek je pøísný pùst: nejíst masité pokrmy (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). - Pøed pøijímáním Tìla Kristova je echaristický pùst: Jedn hodin nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento pùst neporšjí. - Pro zvláštní okolnosti jso vyjímky. Jako katoliètí køes ané msíme znov prozkomat sami sebe, jak vypadá naše kající praxe. Hlavnì o každém pátk. P. Jaroslav Rozmím tom? BREVIÁØ neboli denní modlitba církve, èi litrgie hodin. Jedná se o sobor biblických textù, modliteb a proseb a církev ho recitje v jednotlivých denních dobách. Smyslem této modlitby je posvìcení èas a nestály kontakt s Bohem prostøednictvím jeho Zjevení (Písma). K této modlitbì jso vázáni lidé, kteøí pøijali alespoò jeden ze stpòù knìžského svìcení a øeholníci - osoby zasvìcené. Základní strktr vytvoøil ve 4. století sv. Benedikt (tzv. Benediktinská denní modlitba církve). Postpnì se tato strktra Jedno se mìli brát Anna Kitiháti a Jan Vocas. Za to jméno se však stydìli, a tak žádali pana faráøe, aby to pøi ohláškách nìjak zaobalil. Následjící nedìli si farníci vyslechli, že: Anna Kitiháti bde sobì bráti, co se krávì na konci klátí. Mojžíš se vrátil ze Sinaje a praví Izraeli: Je to dobré. Usmloval jsem to s Hospodinem z 35 pøíkazù na 10. Bohžel, nepokradeš mezi nimi zùstalo! V roce 1920 byl Dr. Stojan zvolen senátorem. Když vstopil do zasedací sínì senát, zùstal spol s ostatními stát pøed gobelínem, na kterém byl vetkán znak nového stát. V nìm byli lev, orlice, dvojramenný køíž a medvìd. A Stojan památnì pronesl: Až z té repbliky odstraní køíž, zbdo tam jen samí dravci! Otázka: Je høíchem, požádám-li manželk svého bližního o informaci? je-li drbno Køes an se smìje bìhem století mìnila a poslední reforma probìhla na 2. vatikánském koncil. Soèasná denní modlitba církve má tyto èásti - vedení do první modlitby dne - modlitba se ètením - ranní chvály - modlitba bìhem dne - nešpory - modlitba pøed spaním Existjí dvì formy - breviáø knìžský a breviáø laický, ten je bìžnì k dostání, vydává ho Karmelitánské nakladatelství. tes Právnì jsme podøízeni Oblastní charitì Jihlava, pøes ktero jde vše, co se týká financování, provozních záležitostí atd. Podporjí nás ale také klienti šatník, dobrovolným pøíspìvkem za vybrané šatstvo, a ostatní lidé dobré vùle svými pøíspìvky. Které èinnosti máte v plán pro tento rok? Pokraèjeme v krs rèních prací a srdeènì zveme další zájemce každo støed v hodin. Nadále bdeme navštìvovat sociálnì potøebné osamocené seniory, získávat dobrovolníky a poskytovat hmanitární pomoc. Co byste popøála lidem na zaèátk tohoto rok a na zaèátk doby postní? Na zaèátk rok bych popøála všem lidem splnìní jejich osobních pøání, aby lidé byli k sobì navzájem laskaví, milosrdní a dovedli si odpstit. V dobì postní aby nacházeli klid a pokor a o Velikonocích zažili plno radost ze Vzkøíšení. Dìkji Vám za rozhovor. Nech se vám toto bohlibé a zvláštì v této dobì velmi potebné dílo daøí. aš Pokd by mìl nìkdo zájem o rozhovor na téma, které by mohlo obohatit ostatní nebo nìjaký tip, nech se ozve na telefonní èíslo: FARA Daèice Telefon: NOVÝ mobil P. Pezlara: Odpovìï: Ano, Potkají se dvì: Maøko, všimla jsem si, že jsi vèera nebyla v kostele? No jo, byla jsem taková navená, tak jsem si øekla: Vyspím se doma! REDAKCE: h - Hanka Nežilová køí - Petr Køížek tes - Bc. Lenka Tesaøová dìtský kotek: Hanka a Bára Nežilovi rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma korektor: aš - Antonín Štìpánek sazba, grafika, tisk: Marian Štmar grafické zpracování loga: M. Štmar a B. Nežilová EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - na lístcích do krabic S rezervo - tel.: Vychází pro vnitøní potøeb farnosti. Na další, v poøadí již 9. èíslo, se mùžete tìšit v nìdìli??

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Diecézní setkání mládeže... str. 2 Èlánek odjind... str. 2 Rozmím tom?... str. 3 Klášter karmelitek...

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník ...úvodník 7890789 7890789 7890789 7890789 Vybíráme Nový køíž... str. 1 Pøipravje se... str. 1 Pøeèetli jsme za Vás... str. 2 Internet a víra... str. 2 Sotìž o ceny... str. 3 Katecheze - Život v církvi...

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A. Všeználek putoval po svìtì. Jedeme na in-line! Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Všeználek putoval po svìtì. Jedeme na in-line! Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: èerven 2015 roèník 9, èíslo 10 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Všeználek putoval po svìtì Všeználek cestovatel bylo další setkání

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více