Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks"

Transkript

1 Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!... str. 4 Katecheze k Patero církevních pøikázání... str. 6 Rozmím tom?... str. 6 Co asi odpoví?... str. 6...úvodník Milí ètenáøi, pøátelé dobrého tisk. Ani nevíte jako máme všichni, mi èlenové redakce, radost z toho, že tímto èíslem vstpjeme již do tøetího roèník vydávání. To je snad hned úvodem dobrá zpráva. Další bdo následovat. Asi tak jako všichni jsem oèekával, že se nìco málo, tedy alespoò nìco málo, zaène zlepšovat. A teï ne že bych se chtìl rohat, protože vím, že Pán je k nám víc než milosrdný. Jenže to oèekávání mìlo býti naplnìno spíše ze strany drhých. Tøeba napøíklad, abych se nìkoho nedotkl, ze strany televizních spoleèností, politikù atd. Ale abych nebyl pøíliš pesimistický. Ke zmìnám pøece jen došlo. Bdeme mít dražší hovorné, to abychom si možnosti, pohovoøit si s blízkými, více vážili. Nebo snad Èeský Tele... je tak hodný, že chce, abychom místo volání své blízké navštìvovali? To bde ono. Nìco málo se zdraží také v ostatních komoditách, pøestano se prodávat brambory, aby jsme se naèili pojídat více zdravo rýži. Abychom nezneèiš ovali životní prostøedí splodinami z atomobilù, objevili se na silnicích speciální zábrany rychlé jízdy, respektive jízdy jako takové. Tším, že odborný název je VÝTLUKY. Proè? Nikoho jsem tloct nevidìl? Nebo že by ano?! Aby toho nebylo málo, tak se nám rozètvrtila Ètyrkoalice. Pøece jenom na nás ti politici myslí. Vždy oni nám chtìjí dát vìtší možnost výbìr, koho si zvolíme. Protože manželství ODS-ÈSSD nebo 4koalice, to není moc velký výbìr. No já mám vybráno??? A koneènì TV NO.. nám nastele promiòte, naservírje zase nìjako t dcha naplòjící teleblbost, totiž telenovel. A tak se máme opìt na co tìšit. Prostì nás èeká nádherný rok plný krásných pøekvapení. No a na závìr snad ještì pøece jen nìco z té televize. Nejslabší! Máte padáka! Tak to je opravd náøez. Nejdøív nám dají horké køeslo s protivníkem, smìvavým a pøíjemným, panem Èechem a najedno nám servírjí drsno knìžn moderního vìk, která vám bez servítek (a v prvním díle také troch bez vks - jenže to má rèitì pøedepsáno ve scénaøi, abych byl tedy objektivní) øekne co si o vás myslí i nemyslí. Asi aby jsme nemìli pocit, že je život o setkávání s pøíjemnými lidmi ale jenom o honìní se za penìzi. Jediné co je snad pozitivní je to, že to úèastníci bero zøejmì s hmorem, alespoò szji s obèasného smích v pozadí. Pokd ovšem není nahraný stejnì jako v sitkomech (rozmìj: smìšné pøíbìhy na pokraèování). Na to, že jsem vidìl pøed vydáním tohoto èísla poze jeden díl výše zmínìného tijátr, jsem velmi zvìdav co pøinese další. Urèitì se dozvím nìco zajímavého takovo rychlostí, že vypadn z køesla. HA! No, skoro bych øekl, že je právì ten správný èas na PÚST! Nemyslíte? Marian Štmar! POZOR! 23. bøezna 2002 se skteèní v Brnì na Petrovì tradièní setkání mládeže s otcem biskpem pøed Kvìtno nedìlí. ZÁJEMCI o toto setkání! Pro bližší informace sledjte pøed tímto datem nástìnky v našich chrámech. køí Slovo P. Jaroslava Sestry a bratøi, pøátelé, vstpjeme do dalšího úsek litrgického rok. Postní doba mùže být v našich oèích ménì poplární, ale obsahje v sobì tak dùležité postoje èlovìka k Boh, že ji jednodše nemùžeme vynechat. Vypadalo by to tak, jakoby nám chybìla rka nebo bychom ztráceli zrak. Ježíš ve své svatosti a dokonalosti do ní také vchází, aby jí prošel s námi. My potøebjeme prùvodce, to je Krista a bylo by divné, kdyby On za sebo nikoho nemìl. Tedy vyjdìme a nezastavjme se, nebïme hned navení, ale vytrvalí. Papež Jan Pavel II. nám dává ve svém Poselství k postní dobì podnìtné myšlenky. Je to mimoøádná pøíležitost k obrácení, nazírat na nádherné tajemství lásky, návrat ke koøenùm víry, rozjímat o Božím dar milosti... Vše je završeno hlavním tématem: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte! (Mt 10,8) Kéž se stato slova evangelia rozezní v srdci každého køes anského spoleèenství pøi kajícím ptování vstøíc Velikonocùm. Postní doba nám pøestavje Krista, který se za nás obìtoval na Kalvárii a jedineèným zpùsobem nám dává poznat, že On vykopil život celého lidstva. To nás vede i k tom, co napsal apoštol Jan: Vìèný život pak je to, že poznají tebe, jediného Boha... a Ježíše Krista. Tento život jsme obdrželi pøi køt a máme jej nestále rozvíjet. V tomto postoji nepøestává platit, zadarmo jste dostali, tak i dávejte. Postní ptování je pozváním vìnovat osobní zdokonalování svým bližním. Tak bdeme následovat velkorysost Boží lásky. Všichni, kdo jsme vìøili, msíme otevøít svùj život velkorysosti a bezvýhradnì se vìnovat Boh i bližním. Na jednom místì ve farnosti jsem pozoroval, jak si dìti hráli... Ptal jsem se, co dìlají rodièe? Ale, tatínek ž s nimi nežije... Pøátelé, takové pády v køes anských rodinách by rozhodnì nemìly být. Mnohé mùžeme napravit, vylepšit, zmìnit k dobrém. Jak bychom se mohli podívat do Boží tváøe, jak bychom mohli následovat Krista, když bychom se dopoštìli nenapravitelných chyb? Naše høíšnost mùže být veliká, ale msí být napravitelná! Vìnovat se Boh a bližním podle toho, jaké máme osobní možnosti a povinnosti. Protože jsme od Pána hodnì dostali, tak i dávejme. P. Jaroslav Zprávy ve zkratce w Papež Jan Pavel II. vyzval vìøící, aby 14. prosinec prožili jako postní den za mír ve svìtì. Daèická farnost se pøipojila v hodin výstavem Nejsvìtìjší svátosti, ktero zakonèily spoleèná adorace v hodin a následná mše svatá. w V sobot 22. prosince se od hodin konala v kinosále Katolického dom tradièní vánoèní besídka pro dìti. Za pøispìní svých vedocích si sehrály vánoèní divadlo a podìlily se navzájem pøipravenými dárky. w Vánoèní koncert Pìveckého sbor Daèice si pod taktovko R. Kbka mohli zájemci vyslechnot ve farním kostele v hodin. Program sestavený z latinských skladeb, koled a dìl rodákù Nováka a Fky zaznìl rovnìž v chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydøí. w Nìkolik stovek poslchaèù se sešlo v pìt hodin odpoledne vìže farního kostela v Daèicích, aby byli pøítomni vánoèním koledování z ochoz vìže. Již tradiènì zaznìlo v podání Žes ového sobor ZUŠ Daèice, který vede Stanislav Kamínek. w Novoøíšský opat P. Marian Rdolf Kosík O. Pream. oslavil své abrahámoviny. w Spoleèenství mládeže z daèických farních pátkù strávilo pøelom rok na faøe v Mrákotínì. Kromì pùlnoèní adorace zvládlo ještì koncert skpiny Svítání v Telèi a výstp na Javoøici. w Zástpci v Daèic a okolí ani letos nechybìli na Tøíkrálovém plese, který poøádala v Sedlejovì mládež telèské a tøeš ské farnosti. w Na 17. ledna pøipadá na daèicko farnost každoroènì adoraèní den v diecesi. Nejsvìtìjší svátost vystavil P. Jaroslav Pezlar v 9.00 hodin dopoledne a poté následovaly sokromé pobožnosti farníkù. V hodin se konala spoleèná adorace, po níž následovala mše svatá. w mohli zájemci cestovat Palestino s Mgr. J. Miholo z Brna, známým z pøednášky o Mistr Jan Hsovi. Potávé vyprávìní doplòovalo promítání diapozitivù. V kinosále Katolického dom poøádalo Lidové sdržení Daèice.ti. w V závìr loòského rok vydal Spolek pøátel mzea v Daèicích vlastivìdný sborník, který kromì èlánkù o primátor Kapetovi, zámk v Daèicích èi zdejší židovské komnitì, pøináší i poznámky k historii kláštera a knihovny v Kostelním Vydøí. K dostání je v mze, knihovnì a knihkpectví. w T

2 Bdeme mít Letní tábor? Možná se to nezdá, ale otázka je, respektive byla, na místì. DDM Tøeš nám poslední ètyøi roky pronajímalo na 14 prázdninových dní Letní základn na Dobré Vodì. Dalo by se øíci, že spolpráce s toto organizací mìla již svo tradici a obì strany dobøe vìdìly, co od sebe moho oèekávat. Z prv se s námi jednalo troch opatrnì, ale pozdìji jsme již byli s DDM dobøí známí. Za vstøícné jednání rádi dìkjeme. Co se tedy stalo? Alespoò ve zkratce. Od Letní základny v Dobré Vodì chybìly veškeré dokmenty o majiteli, a protože nebyly k dohledání, bylo vypsáno výbìrové øízení na celý objekt. Nechme jiným zda-li oprávnìnì, èi nikoliv, získala Letní základn ve výbìrovém øízení organizace ATOM, což znamenalo konec naší spolpráce s DDM Tøes. Již døíve se ozývaly hlasy dìtí, vedocích i rodièù, že by bylo dobré zmìnit místo køes anského letního tábora, aby se Dobrá Voda nestala rèitým stereotypem. Výsledek øady úvah a jednání kam letos pojedeme s dìtmi na letní tábor je následjící: Pojedeme na Zvùli. Na poøádný køes anský tábor pro všechny správný holky a klky, pod stany! Hrá!!! Je jisté, že náš letní tábor na Zvùli dozná jistých zmìn od let pøedešlých. Vyjmenji alespoò ty základní: 1) Termín nástp je od nedìle 28. èervence s délko trvání 13 dnù. 2) Spát bdeme ve stanech s podsado a èást ve vojenských stanech na postelých s matrací. Chce to tedy dobrý spacák. 3) Snížíme poèet dìtí na táboøe. Celkový stav se sníží o 14 na koneèných 48 dìtí - s menším kolektivem se lépe pracje. 4) V návaznosti na bod tøetí bde menší i poèet vedocích a asistentù. 5) POZOR!!! Zcela zršíme návštìvní den, a to na pøání jak rodièù, tak i vedocích. Jakákoliv návštìva bìhem pobyt na Zvùli bde bez kompromisù odmítnta. K tomto bod troch šíøeji. Vìdìli jsme již døíve, že návštìvní den hraje pøíliš silnì na emoce dìtem, rodièùm i vedocím. Jen Èasopis Rodinný život - 59/2001 Tentokráte vám pøedkládáme èlánek z èasopis o rodinì a pro rodin Rodinný život. Nejdøíve pár slov o samotném èasopis. Rodinný život je rèen køes anským rodinám, manželùm, rodièùm, vychovatelùm, prarodièùm, snobencùm, èitelùm atp. Obsahje èlánky týkající se výchovy dìtí a dospívajících, partnerských vztahù, dchovního života rodiny, náboženské výchovy dìtí, problematiky seniorù i neúplných rodin. Pøináší též nabídk programù a akcí pro manžele, rodiny s dìtmi, seniory, neúplné rodiny atd. Rodinný život vychází 5x roènì. Celoroèní pøedplatné (vèetnì poštovného) èiní 150,- Kè. Pøedplatné èi kázkové èíslo si mùžete objednat na adrese: CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT, Biskpské nám. 2, Olomoc; tel.: 068/ , A nyní již z èlánk Dìti a manželské konflikty V rodinì hodnì záleží na týmové práci Velmi èasto vztah vízne tím, že se otec cítí vytlaèen, když vidí, jak je jeho žena mnohem více fyzicky i emoènì zapojena do péèe o dítì a jak jí to jde mnohem lépe. Cítí se nepotøebný, mùže se stáhnot. Nastává v rodinì dominový efekt: otec se stává fyzicky a psychicky nepøítomný, vyèerpaná matka se cítí opštìná a podráždìná. To jso perfektní podmínky pro možný konflikt. Není div, že 70% matek dává prdky pokles své spokojenosti v manželství po narození prvního dítìte. Ostatních 30% žen mìlo manžely, kteøí se plnì zapojili do sžívání se se svým rodièovstvím. Jestliže se otcové stano soèástí rodièovského tým, podstopí zmìn od já k my, potom si manželé místo odcizení bdo bližší. Aby k tom došlo, otec se msí odhodlat k tom, aby strávil dopoledne krmením a mazlením se s miminkem èi ráno se podílel na oblékání batolete. Ze strany matky je ale ntné, aby vyvinla vìdomé úsilí o zapojení partnera do každodenních povinností a zksila potlaèit svo tendenci ke kritizování zpùsob, jakým o dítì on peèje. Rozdílné neznamená špatné. Je potøeba, aby si rodièe vytvoøili prostor pro odlišné formy svého rodièovství. Výhody takového týmového pøístp se pozitivnì odrazí také na dítìti. Když jsem jako matka tøí chlapcl vidìla, jak synové sklízejí ze stol a manžel rovná špinavé nádobí do myèky, zjistila jsem, že rodina získává víc než jen èisto kchyò: dìti mìly otce, který s nimi prožíval rùzné èinnosti, nejen partii karet po obìdì, a mé bdocí snachy získají manžely, kteøí bdo vìdìt, co to znamená. rovnoprávnost v manželství. pro S rezervo pøipravil - køí Pøeètìte si rozmy... rozmy... rozmy... Kdo chce nìco øíci, mlví krátce. Alfieri Nazvìte své omyly zkšeností a jejich tíže bde hned polovièní. Chestertno Peníze - stejnì jako alkohol - nekazí èlovìka. Poze odhaljí jeho charakter. anonym Na polpravdách je nejnebezpeènìjší, že skoro vždy se vìøí té nesprávné polovinì. Krailsheimer Kdo má dostatek penìz, kopí si ato. Kdo nemá ato, mírá jinak. Fernandel co dítì vidí o návštìvním dn po týdn své rodièe, ihned se balí a chce s ními jet domù. Protože doma má všechno : televizi, poèítaè, rádio, mobil, zkrátka pohodlíèko jak má být s veškero petintrací rodièù. Tak o tohle si Vaše dìti na táboøe ani neškrtno. O vše, zvláštì pak o sebe, se msí postarat vlastními silami, popøípadì s pomocí kamarádù nebo vedocích. Èlánek odjind Rodièe pak o návštìvním dn nevìdí, co mají dìlat. Když by nepøijeli, dítìti to bde zajisté líto. A když pøijedo, to se pak dìjí vìci! Jejich ratolesti se na nì povìsí jako klíš ata a zaèno kòèet, fòkat, breèet, vyhrožovat, vztekat se..., že jedo domù a ž nic nechtìjí slyšet. Rychle zapomeno na to, co øíkaly pøed návštìvami - že je na táboøe prýma, skvìlá parta a kamarádi, doma je nda, tady zùstaneme celé prázdniny. Rodièe jso zmateni a snadno podléhají škšemrání svých nejmilejších. Nejdøíve jso z odjezd smtní vedocí, potom rodièe a drhý den i dìti, až si vìdomí, èho dosáhly. Každá mince má dvì strany. Na pøání tìchto 99% rodièù, ršíme jakékoliv návštìvy na táboøe. A všichni víme, že je to rozmné, nebo se tak vyhneme zbyteèným nepøíjemnostem. Vaše dítì Vám s o to vìtší radostí padne do nárèí o pár dnù pozdìji, bez škaredých vzpomínek na èerný návštìvní den. Pozorný ètenáø si zajisté všiml, že zbývá ještì 1% rodièù. Jso to beznadìjné pøípady, kdy maminka nebo tatínek breèí døíve než jejich dítì. Malinké je po chvíli odváženo atem domù, protože rodièùm bylo již pøed návštìvním dnem jasné, že ž to bez nìj déle nevydrží. Na první pohled se sitace jeví jako dojemná, ovšem ve skteènosti je velice smtná. Mùžeme øíci Toto dítì bde mít v bdocím životì pravdìpodobnì nejeden problém navíc. No, vìøíme, že celo vìc pochopíte, ba dokonce ji všichni pøivítáte. Dìkjeme. A ještì bod poslední. 6) Cena zùstane pøibližnì stejná jako loni. Bde se pohybovat kolem èástky 1.900,- Kè/dítì. Už se všichni moc tìšíme na léto, tábor a Vaše dìti. køí David Torkington - Postevník Na pstém ostrovì skotského pobøeží žije postevník Petr. Je to náš soèasník, který by vám nejspíš pøipadal jako obyèejný venkovan nebo farmáø. Pro otce Robertsona, který právì prožívá krizi víry, se však právì cesta za Petrem na vzdálený ostrov stává cesto k sobì samém. Náš problém je v tom, že si pøedstavjeme Ježíše jako jakéhosi obchodního cestjícího, pøicházejícího nabídnot nejnovìjší encyklopedii morálních zásad v bláhové víøe, že když ji prezentjete s dostateèno pøesvìdèivostí, lidé jí nebdo moci odolat! Jenomže on nepøišel v první øadì proto, aby nám do detail vyjasnil, jak milovat Boha a bližního, naopak pøišel nám dát moc, abychom toho byli schopni. Bez této moci mùžeme do bezvìdomí èíst Písmo a opakovat Jak úžasné, jak povznášející chceme-li však nìkoho zmìnit, nebde nám i ten nejvznešenìjší, sebelépe vypracovaný morální kodex nic platný. To dokáže jedinì láska! A tím víc ta Boží, dáme-li jí šanci. (Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí, 1999) h

3 Co se dìje za dveømi? Po Slavnosti Krista Krále se v presbytáøi farního kostela objevily zpovìdnice a oltáø z boèní kaple a v lodi lavice a sosoší Krista v Getsemanech. Na dveøích se objevil nápis: Kaple je z dùvod opravy zavøena. Zajímá vás, jak práce probíhají? Vìtšina z nás má o stav kaple povìdomí. Vlhost vzlínající od zemì pùsobila na omítce mapy a vzdovající se pchýøe. Podlaha vykazovala pokroèilo hnilob, která se obzvláštì pod okny projevovala zcela chybìjícími prkny. Proto bylo rozhodnto tento netìšený stav kaple zmìnit. Koncem listopad nastopila daèická firma Korint a rozebrala døevìno podlah. Jak se kázalo, prkna i podkladní trámce byly z 50% stráveny. Kolem obvodových zdí byl z cihel vytvoøen prùdch vyús jící ven dveøí a okna kaple. Na zbytk plochy založili øemeslníci rošt, na nìmž spoèine nová podlaha. Je zhotoven z døevìných hranolù zasypaných kamenno drtí, ktero prostpjí vìtrací prùdchy z tzv. hsích krkù zaústìných do odvìtrávacího kanál. Zavlhlá omítka stìn byla otlèena (do výšky cca 1,5m) a nahrazena novo sanaèní omítko. Zbytek stìn byl oškrábán a napaèokován. Poté byly práce v pùli mìsíce prosince pøeršeny. Nyní zbývá položit podlah a provést výmalb kaple. A jak má vypadat prostor kaple po opravì? Jak Reservì sdìlil P. Pezlar, je zámìr, ponechat prostor kaple ponìkd volnìjší, aby se zde mohly konat pøípravy na svátosti èi zde mohla být zøízena zimní kaple. Èas káže, na co naše síly i penìženka staèí. Nezbývá než dofat, že i když se loòsko opravo støechy a kaple naše finance notnì odèerpaly, bde se moci pokraèovat i letos a dojde tøeba i na sakristii. I když v 80. letech za P. Schého došlo k renovaci lodì kostela, tyto boèní prostory stále ještì èekají na svo pøíležitost. Jedno je však jistì ž dnes - prostory našeho farního kostela bdo opìt o nìco krásnìjší a dùstojnìjší. T My tøi králové... Církevní snìm První polovina XX. století zažívala mnohá dramat. Teprve v 60. letech nastalo stálení evropských pomìrù. Vzniklad nová oèekávání. Stejnì i v církvi. Papež Jan XXIII. stál jedno otevøeného okna a t si vìdomil, že je v církvi potøeba vyvìtrat. Zrodil se II. Vatikánský koncil. Ponìvadž církev v Èeskoslovensk žila díky komnistickém režim v mezinárodní izolaci, pronikl k nám dch Vatikánského koncil jen nedokonale a smrskl se v podstatì jen na to, že mše svatá se složí èesky a oltáø je obrácen èelem k lid. Osvojit si jeho myšlení a vést jeho zásady v život nás ještì èeká. Po roce 1989 získala církev svobod. Naši biskpové si vìdomili, že je potøeba zhodnotit sitaci církve, ve které se nachází, a stanovit nejdùležitìjší úkoly pro bdocí roky. Tak pøišla na svìt myšlenka církevního snìm. Dnes pracjí snìmovní krožky a kspiny odborníkù dávají dohromady své zkšenosti, aby pøipravili podklady pro vlastní snìmovní jednání. Protože jsme ale v církvi, nesmíme zapomínat na Toho, který ji oživje: Dcha Svatého. A aby mohli ti, kdo jso nositeli atority rozhodnot spol s tímto dchem (Sk 15), je potøebí nejen rozmovat, ale také se modlit a pøinášet obìti. Snìmovat každý nemùže, ale modlit se mùže každý. Tak jen vzhùr do toho, katolík, jenž milješ svo církev! T DENNÍ MODLITBA ZA PLETNÁRNÍ SMÌM Všemohocí Bože, Otèe, Syn a Dch svatý, vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi k oživení víry a rùst Tvého království. Dej, a snìm a všichni, kdo se na nìm podílejí, poznají síl Tvé milosti a pomoci. Pomoz nám modøe poznávat Tvo vùli, kaž nám cesty, po kterých máme jít, a žehnej svém lid na každém krok v tomto velikém úsilí, aby se Tvá církev stala živým nástrojem evangelizace a obnovy, svìtlem svìta, kvasem a solí zemì ke Tvé slávì a k posvìcení všech vìøících. Amen. (Nemohocí moho pøipojit): Své bolesti i slzy, své úzkosti i nadìje, všechno tìžké i požehnané, co patøí k mém køíži, chci obìtovat z celého srdce za církev, za Svatého otce, za naše biskpy, knìze a jáhny, za všechny slžebníky církve a za dobré ovoce plenárního snìm církve v naší vlasti. Žehnáme dennì všem, kdo zaøadí tto prosb do svých denních modliteb. Vaši biskpové S tímto zpìvem se koledníci na mnoha místech vydali od dom k dom, od srdce k srdci, aby pøinesli radost a pokoj - plod to Vánoc - všem lidem. A nechybìla ani zapeèetìná kasièka na pøíspìvky ve prospìch Èeské ktolické charity. Ve Farní charitì Daèice se s pøípravami zapoèalo již z podzim. První setkání s dobrovolníky se skteènilo v Domovince 30. listopad. Nakonec se podaøilo sestavit na 39 skpinek, což je o 9 více než vloni. Vlastní pochùzky probíhaly pøevážnì 5. a 6. ledna. Pak nastalo velké poèítaní a radost. Poslední setkání koledníkù v jejich hlavním stan (Domovince), na které pøijel z jihlavské charity, kam daèická patøí, sám R. Cofal, se neslo ve znamení podìkování všem dobrovolníkùm a v podìlování nejmenších pamlsky. Na tomto sbírkovém poèin je cosi tajemného. Pøestože jso koledníci malí, vykonají velký ks práce. I když jso dárci anonymní, pøispívají konkrétním èlovìk. Aè pokladnièky plní drobné, slijí se nakonec v miliony. Aè sbírka tak obyèejná, zùstává dokladem vzácného lidství. A protože se vše kona pro ty nejmenší bratry a sestry, nikom to nebde zapomento navìky! A na závìr - než vás pohltí èísla - ještì podìkování: pí Baštáøové a ostatním vílám z Domovinky, pí Pokorné z matriky, všem dobrovolníkùm a koledníkùm, jakož i všem jednotlivým dárcùm. Pán Bùh zapla! T foto: pan Štìpánek Výsledky Tøíkrálové sbírky za Farní charit v Daèicích: Báòovice 6.230,- Kè Bílkov 4.728,- Kè Borek 2.421,- Kè Borová, Bdeè 3.680,50 Kè Bdíškovice 6.859,- Kè Cizkrajov 2.741,- Kè Daèice ,- Kè Dobrohoš 3.050,- Kè D. Nìmèice 3.844,- Kè Holešice 1.420,- Kè H. Slatina 2.790,- Kè Hostkovice 986,40 Kè Hradiš ko + Da Hra 5.140,- Kè Høíšice 5.620,- Kè Chlmec 2.543,30 Kè Jersice 2.614,60 Kè Schválila a doporèila Èeská biskpská konference K. + P. Vydøí 980,- Kè Lidéøovice 1.294,- Kè Lipolec 2.534,80 Kè M. Pìèín 5.410,- Kè Mtná 706,80 Kè Ostojkovice 5.582,- Kè Peè 2.829,20 Kè Staré Hobzí 3.436,60 Kè + 5e Tožín640,- Kè Tøebìtice ,- Kè Urbaneè 1.037,- Kè V. Pìèín3.070,- Kè Vesce 2.944,- Kè Vnorovice 1.332,50 Kè Volfíøov 4.258,20 Kè celkem ,70 Kè

4 K zamyšlení! Nejdøíve nìco málo úvodem. Èlánek, který si pøeètete, je již pøevzatý pøeklad z , který pøed nìkolika týdny pøišel z USA. V èlánk nebyli provedeny korektry, ale to není zas až tak dùležité. V tomto èlánk je mnoho zajímavých vìcí. Nìkteré jso øeèeny velmi ostøe a bez obal, což je na jedn stran dobøe a na drho stran to bde zøejmì dùvod, proè ne všichni bdeme s tím co je v nìm obsaženo sohlasit nebo alespoò ne se vším. Ale naše redakce si myslí, že stojí za to, aby jste mìli možnost si tento pøeklad pøeèíst. No, nakonec máte právo, dìlat si svùj vlastní názor. Dcera Billyho Grahama odpovídala na otázky v èasopis Early Show, týkající se dálostí 11. áøí v USA. Jane Claysonová se ptala: Jak mohl Bùh dopstit nìco takového? A Anne Grahamová odpovìdìla s hlboko jasnozøivostí: Vìøím, že Bùh je z toho hlboce smtný stejnì jako my. Ale po celé roky jsme Boh øíkali, aby odešel z našich škol, aby odešel z vlády i z našich životù. A protože je opravdový džentlmen, vìøím, že tiše stopil. Jak mùžeme oèekávat od Boha, že nám dá své požehnání a ochran, když ho sami žádáme, aby nás opstil? Vím, že prošlo hodnì ù týkajících se 11. záøí, ale tento nás ntí skteènì pøemýšlet ve svìtle nedávných dálostí... teroristický útok, støelby na školách... Možná to zaèalo, když Madeline O Hare nechtìla žádno modlitb v našich školách, (pozdìji byla zavraždìna), a my jsme tehdy øekli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe neèíst Bibli ve škole. Bibli, která øíká, že nesmíš zabít, že nesmíš krást a máš milovat bližního jako sám sebe. A my jsme øekli OK. Pak Dr. Benjamin Spock øekl, že bychom nemìli plácnot naše dìti za nepsrávné chování, protože jejich malé osobnosti by byly naršeny a mohli bychom poškodit jejich sebeúct. (Syn Dr. Spocka spáchal sebevražd.) A my jsme øekli, že odborník má pravd. Proto jsme odpovìdìli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe, když èitelé a øeditelé nebdo vyžadovat disciplín a bdo tolerovat nevhodné chování našich dìtí. A školní inspektoøi øekli, že je lepší, když žádný zamìstnanec školy nebde napomínat stdenty. Nechceme pøece špatno pblicit ani žaloby... (je velký rozdíl mezi disciplíno a tlèením, ponižováním, kopáním). A my jsme øekli OK. Pak nìkdo øekl, nechme naše dcery, jestliže chtìjí, podstopit interrpce, aniž by to msely povìdìt rodièùm. A my jsme øekli OK. BØEZEN - Tøi tváøe Spojených státù LOST HIGHWAY (1996) hod. režisér: David LYNCH (USA) Tajemná sonda do podvìdomí v rko kltovního režiséra OBÈAN KANE (1941) hod. režisér: Orson WELLES (USA) Vyjímeèné dílo, pøelomové ve vývoji filmového jazyka VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTÌLI VÌDÌT hod. O SEXU (ale báli jste se zeptat) (1972) režisér: Woody ALLEN (USA) Arménská Daisy pøitažlivìjší než Pamela Anderson?! Sedm komediálních skeèù žijícího klasika. Pak nìjaký modrý èlen školního výbor pravil: Dejme našim synùm kondomy, které chtìjí. Jso to chlapci, ale bdo z nich chlapi, bdo to dìlat stejnì, pøejme jim zábav, po které toží, a nebdo ani mset øíkat doma, že je dostali ve škole. A my øekli OK. Pak nìkteøí vysocí úøedníci øekli, že je jedno, co dìláme v sokromí, pokd odvádíme v zamìstnání dobro práci. A my jsem sohlasili, že nám nevadí, jak kdo žije v sokromí - vèetnì presidenta - jen když máme práci a ekonomika je dobrá. A pak nìkdo øekl: Vydávejme èasopisy s obrázky nahých žen a nazývejme to zdravým znáním krásy ženského tìla. A my jsme øekli OK. Pak nìkdo jiný posnl toto ocenìní o krok dál a pblikoval obrázky nahých dìtí a pokroèil ještì dál tím, že je zpøístpnil na internet. A my jsme øekli OK, každý má svobod vyjádøení. Potom zábavní prùmysl øekl: Natoème televizní poøady a filmy, kde rohání, násilí a nezákonný sex pøíjemnì vzrší naše kolébané smysly. A hdb provokjící k násilí, drogám, vraždìní, sebevraždám a satanským tématùm. My jsme na to øekli, že je to jenom zábava, bez nepøíznivého vliv, protože ji stejnì nikdo nevezme vážnì, tak smìle pokraèjeme. Nyní se ptáme sami sebe, proè naše dìti nemají žádné svìdomí, proè neznají pravd o zl, proè nemají zábrany zabít cizince, spolžáka, i sami sebe. Snad odpovìï najdeme, bdeme-li pøímnì a do dùlsedkù pøemýšlet s vìdomím, že sklízíme, co jsme zaseli. Drahý Bože, proè jsi nezachránil malo dívk, ktero zabili v její tøídì? S pozdravem znepokojený stdent... A odpovìï: Drahý znepokojený stdente, mám zákaz vstp do škol. S pozdravem Bùh. Je smìšné, jak jednodché je pro lidi odhodit Boha a pak se divit, že svìt smìøje k pekl. Je smìšné, jak nekriticky vìøíme novinovým èlánkùm, ale pochybjeme o tom, co øíká Bible. Je smìšné, jak každý chce jít do nebe, aniž by vìøil, myslel, øíkal nebo dìlal, co èí Bible. Je smìšné, jak nìkdo mùže tvrdit já vìøím v Boha, ale myslel následovat Satana, který svým zpùsobem také vìøí v Boha. Je zvláštní, jak jsme pøipraveni sodti, ale ne být sozeni. Je zvláštní, že mùžete posílat tisíce vtipù pøes , šíøících se jak požar, ale když zaènete posílat zprávy o Boh, lidé dvakrát pøemýšlejí, mají-li je poslat dál. Je zvláštní, jak oplzlosti, sprostoty, vlgárnosti i nemravnosti procházejí volnì kybernetickým prostorem, ale veøejné disksse o Boh jso ve škole i na pracovišti potlaèovány. Je zvláštní, jak nìkdo mùže být v nìdìli tak zapálený pro Krista, ale po zbytek týdne zùstat neviditelným køes anem. Smìjete se? Je zvláštní, že když se chystáte poslat dál tto zpráv, nepošlete ji mnoha lidem z vašeho adresáøe, jelikož si nejste jisti, v co oni vìøí nebo co si o vás bdo mylset po jejím pøeètení. Je pošetilé, že se víc obávám toho, co si o mnì myslí ostatní lidé, než toho, co si o mnì myslí Bùh. Není to divné myšlení? Možná neplyne mnoho èas a bdeme se i v naší zemi zamýšlet nad podobnými problémy. DUBEN - Venkovská probzení ZEMÌ JE HØÍŠNÁ PÍSEÒ (1973) hod. režisér: Rani MOLLBERG (Finsko) Pùsobivá etnobalada porovnávající lidsko morálk s krtostí pøírody MALÉ ÚTÌKY (1979) hod. režisér: Yves YERSIN (Švýcarsko) Tøicet let byl zakletý a až motorové kolo ho vysvobodí.

5 Tygrùv stín Tèòákova osmismìrka Tèòákovo bøíško obsahje mnoho slov: PROROK, KØÍŽ, ŽIVOT, PETR, KØTITELNICE, OPAT, MITRA, MANA POMOC, VÍRA, PASTÝØ, RTY, ŽALMY, STAN, CHRÁM, KONAT, NIT, CHÓR, NOS Až je všechny objevíš a zaškrtáš, ze zbylých písmenek dostaneš tajenk. Hlavolam s èísly Do tohoto ètverce mají být doplnìny èíslice od 1 do 9 tak, aby vodorovnì, svisle i šikmo byl jejich soèet 15. Každá èíslice smí být požita poze jedno Nedaleko cesty, která vede z mìsteèka, se vypíná vysoká skála. Je hladká a bílá jako právì vyprané a vyžehlené prostìradlo tety Kvìty. Za úplòk si tam chodí hrát zbojníci Chytráèek, Šp a Hop, ko ata koèky Krásnooèky. Jedno si ko ata øekla, že zksí nìkoho vystrašit. Vyšplhala se tedy na zídk nedaleko skály a èíhala, až tdy pùjde nìjaké bázlivé zvíøátko. A hle, po cestì se krùèek po krùèk ploží želva Lodalka. Jedno z ko at se zvedá na zídce, svìtlo mìsíce zvìtšje jeho stín, a tak ho na hladké stìnì Velké skály promìòje ve stín tygra! Želva se vylekala a honem se schovala do svého krnýøe. Za nìkolik mint vidí ko ata vylézat ze svého tnel krtka Nosa, ale hned se zase vrhá zpátky a strachy se celý tøese jako osika. Nakonec jso však ko ata odhalena králíkem Ušákem, který v tygrovi poznal jednoho z koèièích roš ákù. A ti ž peláší domù, aby se schovala své maminky Krásnooèky. Pravidla hry: Potøebjete místnost, která se dá zatemnit, lamp na osvìtlení a velké prostìradlo.hráèi se rozdìlí do dvo držstev. Každé se postaví na jedn stran prostìradla, které je zavìšené tak, aby se dotýkalo zemì. Jedno držstvo pøedstavje Velko skál, protihráèi se postaví do øady za sebo a postpnì se bdo zvedat na ètyøi a osvìtleni lampo tvoøit na prostìradle stín hrozivého tygra. Hráèi Velké hory pak hádají, kdo to je. Až se všichni tygøi vystøídají, držstva si vymìní své role. Vyhrává to, které bylo bystøejší a odhalilo více tygrù Zamotaná páska.... Magnetofonová páska se pøetrhla a msí se slepit. Ale leží konce správnì? Vybarvi zadní a pøední stran rùznými barvami a zjistíš to. Malíøova hádanka Pan Koláø je moderní malíø. Ale kdo se má v jeho obraze vyznat? Zks spoèítat a najít všechny vìci, které tam malíø schoval? ØEŠENÍ z minlého èísla: Pyramida: d, do, dar, dnes, dívka, domino, dostihy, devatero Spojovaèka: divoké prase Rozdílovka: lstr, opìradlo dìdovi židle, dìdovo oko, vlasy klka, talíø, židle babièky, babièèin límeèek, noha stol

6 Katecheze k Patero církevních pøikázání Co asi odpoví? V posledním odbdobí se naše pozornost ponìkd více sostøedila na prostory jednotlivých charit v naší repblice. Nejinak tom bylo i v naší Farní chraitì v Daèicích, která organizovala Tøíkrálovo sbírk v Daèicích a okolí, ale která se stará také o øad jiných vìcí. Na mé otázky mi odpovídala vedocí pracovnice Farní charity (Domovinky v Daèicích), Marie Zamazalová. Jak dloho již fngje èinnost v daèické Domovince? Domovinka fngje od rok 1996 díky starostovi mìsta Ing. Jelínkovi a tehdejším øediteli nemocnice MUDr. Øíèánkovi. Kolik pracovníkù je zde zamìstnáno? Osm stálých a dobrovolníci, kteøí pomáhají pøi nárazových akcích, napøíklad pøi povodních v roce 1997, nakládání šatstva pro støediska sociální pomoci Úpice, výstavy apod. Které slžby poskytjete a jak vypadá èinnost v Domovince? Naší hlavní slžbo je poskytnot lidem, kteøí nás navšítví, domácí prostøedí, ve kterém se bdo cítit dobøe. Diabetici se zde moho nasnídat, k donesené snídani vaøíme èaj nebo káv. Moho si zde i nìco pøeèíst, máme knihy, èasopisy, nebo si moho prohlédnot šatník. Sbìr šatstva je pro støedisko køes anské pomoci v Úpici, klienty oddìlení migrace Oblastní charity Brno, a zdejší návštìvníky. Jso s vámi lidé spokojeni? Jso-li spokojeni nemoh posodit, ale poèet návštìvníkù Domovinky stopá, tak snad ano. Jak je to s financemi a s hospodaøením? Podporje vás nìkdo? Konat pokání a vyjadøovat to i kajícími sktky - 4. církevní pøikázání Co jso kající sktky: a) sebezápor - nápøíklad odøíct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábav (televize, kino, tanec), vyøídit nepøíjemné záležitosti b) sktky zbožnosti - napøíklad slavení bohoslžby, modlitba, dchovní èetba, stdim køes anské naky, rozjímání nad texty Písma svatého. c) sktky lásky - napøíklad slžba bližním v nemoci nebo ve stáøí, být èinný v obèanském nebo církevním spoleèenství, napsat povzbzjící nebo omlvný dopis. - Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy køes an mimo jiné pomocí vnitøního sebrání a kajících sktkù silje o hlbší sepìtí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovo køestního vyznání pøi slavnosti Vzkøíšení. - Vlastním dnem pokání a kajících sktkù je pátek, pokd není slavnost. - Na Popeleèní støed a Velký pátek je pøísný pùst: nejíst masité pokrmy (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). - Pøed pøijímáním Tìla Kristova je echaristický pùst: Jedn hodin nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento pùst neporšjí. - Pro zvláštní okolnosti jso vyjímky. Jako katoliètí køes ané msíme znov prozkomat sami sebe, jak vypadá naše kající praxe. Hlavnì o každém pátk. P. Jaroslav Rozmím tom? BREVIÁØ neboli denní modlitba církve, èi litrgie hodin. Jedná se o sobor biblických textù, modliteb a proseb a církev ho recitje v jednotlivých denních dobách. Smyslem této modlitby je posvìcení èas a nestály kontakt s Bohem prostøednictvím jeho Zjevení (Písma). K této modlitbì jso vázáni lidé, kteøí pøijali alespoò jeden ze stpòù knìžského svìcení a øeholníci - osoby zasvìcené. Základní strktr vytvoøil ve 4. století sv. Benedikt (tzv. Benediktinská denní modlitba církve). Postpnì se tato strktra Jedno se mìli brát Anna Kitiháti a Jan Vocas. Za to jméno se však stydìli, a tak žádali pana faráøe, aby to pøi ohláškách nìjak zaobalil. Následjící nedìli si farníci vyslechli, že: Anna Kitiháti bde sobì bráti, co se krávì na konci klátí. Mojžíš se vrátil ze Sinaje a praví Izraeli: Je to dobré. Usmloval jsem to s Hospodinem z 35 pøíkazù na 10. Bohžel, nepokradeš mezi nimi zùstalo! V roce 1920 byl Dr. Stojan zvolen senátorem. Když vstopil do zasedací sínì senát, zùstal spol s ostatními stát pøed gobelínem, na kterém byl vetkán znak nového stát. V nìm byli lev, orlice, dvojramenný køíž a medvìd. A Stojan památnì pronesl: Až z té repbliky odstraní køíž, zbdo tam jen samí dravci! Otázka: Je høíchem, požádám-li manželk svého bližního o informaci? je-li drbno Køes an se smìje bìhem století mìnila a poslední reforma probìhla na 2. vatikánském koncil. Soèasná denní modlitba církve má tyto èásti - vedení do první modlitby dne - modlitba se ètením - ranní chvály - modlitba bìhem dne - nešpory - modlitba pøed spaním Existjí dvì formy - breviáø knìžský a breviáø laický, ten je bìžnì k dostání, vydává ho Karmelitánské nakladatelství. tes Právnì jsme podøízeni Oblastní charitì Jihlava, pøes ktero jde vše, co se týká financování, provozních záležitostí atd. Podporjí nás ale také klienti šatník, dobrovolným pøíspìvkem za vybrané šatstvo, a ostatní lidé dobré vùle svými pøíspìvky. Které èinnosti máte v plán pro tento rok? Pokraèjeme v krs rèních prací a srdeènì zveme další zájemce každo støed v hodin. Nadále bdeme navštìvovat sociálnì potøebné osamocené seniory, získávat dobrovolníky a poskytovat hmanitární pomoc. Co byste popøála lidem na zaèátk tohoto rok a na zaèátk doby postní? Na zaèátk rok bych popøála všem lidem splnìní jejich osobních pøání, aby lidé byli k sobì navzájem laskaví, milosrdní a dovedli si odpstit. V dobì postní aby nacházeli klid a pokor a o Velikonocích zažili plno radost ze Vzkøíšení. Dìkji Vám za rozhovor. Nech se vám toto bohlibé a zvláštì v této dobì velmi potebné dílo daøí. aš Pokd by mìl nìkdo zájem o rozhovor na téma, které by mohlo obohatit ostatní nebo nìjaký tip, nech se ozve na telefonní èíslo: FARA Daèice Telefon: NOVÝ mobil P. Pezlara: Odpovìï: Ano, Potkají se dvì: Maøko, všimla jsem si, že jsi vèera nebyla v kostele? No jo, byla jsem taková navená, tak jsem si øekla: Vyspím se doma! REDAKCE: h - Hanka Nežilová køí - Petr Køížek tes - Bc. Lenka Tesaøová dìtský kotek: Hanka a Bára Nežilovi rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma korektor: aš - Antonín Štìpánek sazba, grafika, tisk: Marian Štmar grafické zpracování loga: M. Štmar a B. Nežilová EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - na lístcích do krabic S rezervo - tel.: Vychází pro vnitøní potøeb farnosti. Na další, v poøadí již 9. èíslo, se mùžete tìšit v nìdìli??

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více