Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks"

Transkript

1 Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!... str. 4 Katecheze k Patero církevních pøikázání... str. 6 Rozmím tom?... str. 6 Co asi odpoví?... str. 6...úvodník Milí ètenáøi, pøátelé dobrého tisk. Ani nevíte jako máme všichni, mi èlenové redakce, radost z toho, že tímto èíslem vstpjeme již do tøetího roèník vydávání. To je snad hned úvodem dobrá zpráva. Další bdo následovat. Asi tak jako všichni jsem oèekával, že se nìco málo, tedy alespoò nìco málo, zaène zlepšovat. A teï ne že bych se chtìl rohat, protože vím, že Pán je k nám víc než milosrdný. Jenže to oèekávání mìlo býti naplnìno spíše ze strany drhých. Tøeba napøíklad, abych se nìkoho nedotkl, ze strany televizních spoleèností, politikù atd. Ale abych nebyl pøíliš pesimistický. Ke zmìnám pøece jen došlo. Bdeme mít dražší hovorné, to abychom si možnosti, pohovoøit si s blízkými, více vážili. Nebo snad Èeský Tele... je tak hodný, že chce, abychom místo volání své blízké navštìvovali? To bde ono. Nìco málo se zdraží také v ostatních komoditách, pøestano se prodávat brambory, aby jsme se naèili pojídat více zdravo rýži. Abychom nezneèiš ovali životní prostøedí splodinami z atomobilù, objevili se na silnicích speciální zábrany rychlé jízdy, respektive jízdy jako takové. Tším, že odborný název je VÝTLUKY. Proè? Nikoho jsem tloct nevidìl? Nebo že by ano?! Aby toho nebylo málo, tak se nám rozètvrtila Ètyrkoalice. Pøece jenom na nás ti politici myslí. Vždy oni nám chtìjí dát vìtší možnost výbìr, koho si zvolíme. Protože manželství ODS-ÈSSD nebo 4koalice, to není moc velký výbìr. No já mám vybráno??? A koneènì TV NO.. nám nastele promiòte, naservírje zase nìjako t dcha naplòjící teleblbost, totiž telenovel. A tak se máme opìt na co tìšit. Prostì nás èeká nádherný rok plný krásných pøekvapení. No a na závìr snad ještì pøece jen nìco z té televize. Nejslabší! Máte padáka! Tak to je opravd náøez. Nejdøív nám dají horké køeslo s protivníkem, smìvavým a pøíjemným, panem Èechem a najedno nám servírjí drsno knìžn moderního vìk, která vám bez servítek (a v prvním díle také troch bez vks - jenže to má rèitì pøedepsáno ve scénaøi, abych byl tedy objektivní) øekne co si o vás myslí i nemyslí. Asi aby jsme nemìli pocit, že je život o setkávání s pøíjemnými lidmi ale jenom o honìní se za penìzi. Jediné co je snad pozitivní je to, že to úèastníci bero zøejmì s hmorem, alespoò szji s obèasného smích v pozadí. Pokd ovšem není nahraný stejnì jako v sitkomech (rozmìj: smìšné pøíbìhy na pokraèování). Na to, že jsem vidìl pøed vydáním tohoto èísla poze jeden díl výše zmínìného tijátr, jsem velmi zvìdav co pøinese další. Urèitì se dozvím nìco zajímavého takovo rychlostí, že vypadn z køesla. HA! No, skoro bych øekl, že je právì ten správný èas na PÚST! Nemyslíte? Marian Štmar! POZOR! 23. bøezna 2002 se skteèní v Brnì na Petrovì tradièní setkání mládeže s otcem biskpem pøed Kvìtno nedìlí. ZÁJEMCI o toto setkání! Pro bližší informace sledjte pøed tímto datem nástìnky v našich chrámech. køí Slovo P. Jaroslava Sestry a bratøi, pøátelé, vstpjeme do dalšího úsek litrgického rok. Postní doba mùže být v našich oèích ménì poplární, ale obsahje v sobì tak dùležité postoje èlovìka k Boh, že ji jednodše nemùžeme vynechat. Vypadalo by to tak, jakoby nám chybìla rka nebo bychom ztráceli zrak. Ježíš ve své svatosti a dokonalosti do ní také vchází, aby jí prošel s námi. My potøebjeme prùvodce, to je Krista a bylo by divné, kdyby On za sebo nikoho nemìl. Tedy vyjdìme a nezastavjme se, nebïme hned navení, ale vytrvalí. Papež Jan Pavel II. nám dává ve svém Poselství k postní dobì podnìtné myšlenky. Je to mimoøádná pøíležitost k obrácení, nazírat na nádherné tajemství lásky, návrat ke koøenùm víry, rozjímat o Božím dar milosti... Vše je završeno hlavním tématem: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte! (Mt 10,8) Kéž se stato slova evangelia rozezní v srdci každého køes anského spoleèenství pøi kajícím ptování vstøíc Velikonocùm. Postní doba nám pøestavje Krista, který se za nás obìtoval na Kalvárii a jedineèným zpùsobem nám dává poznat, že On vykopil život celého lidstva. To nás vede i k tom, co napsal apoštol Jan: Vìèný život pak je to, že poznají tebe, jediného Boha... a Ježíše Krista. Tento život jsme obdrželi pøi køt a máme jej nestále rozvíjet. V tomto postoji nepøestává platit, zadarmo jste dostali, tak i dávejte. Postní ptování je pozváním vìnovat osobní zdokonalování svým bližním. Tak bdeme následovat velkorysost Boží lásky. Všichni, kdo jsme vìøili, msíme otevøít svùj život velkorysosti a bezvýhradnì se vìnovat Boh i bližním. Na jednom místì ve farnosti jsem pozoroval, jak si dìti hráli... Ptal jsem se, co dìlají rodièe? Ale, tatínek ž s nimi nežije... Pøátelé, takové pády v køes anských rodinách by rozhodnì nemìly být. Mnohé mùžeme napravit, vylepšit, zmìnit k dobrém. Jak bychom se mohli podívat do Boží tváøe, jak bychom mohli následovat Krista, když bychom se dopoštìli nenapravitelných chyb? Naše høíšnost mùže být veliká, ale msí být napravitelná! Vìnovat se Boh a bližním podle toho, jaké máme osobní možnosti a povinnosti. Protože jsme od Pána hodnì dostali, tak i dávejme. P. Jaroslav Zprávy ve zkratce w Papež Jan Pavel II. vyzval vìøící, aby 14. prosinec prožili jako postní den za mír ve svìtì. Daèická farnost se pøipojila v hodin výstavem Nejsvìtìjší svátosti, ktero zakonèily spoleèná adorace v hodin a následná mše svatá. w V sobot 22. prosince se od hodin konala v kinosále Katolického dom tradièní vánoèní besídka pro dìti. Za pøispìní svých vedocích si sehrály vánoèní divadlo a podìlily se navzájem pøipravenými dárky. w Vánoèní koncert Pìveckého sbor Daèice si pod taktovko R. Kbka mohli zájemci vyslechnot ve farním kostele v hodin. Program sestavený z latinských skladeb, koled a dìl rodákù Nováka a Fky zaznìl rovnìž v chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydøí. w Nìkolik stovek poslchaèù se sešlo v pìt hodin odpoledne vìže farního kostela v Daèicích, aby byli pøítomni vánoèním koledování z ochoz vìže. Již tradiènì zaznìlo v podání Žes ového sobor ZUŠ Daèice, který vede Stanislav Kamínek. w Novoøíšský opat P. Marian Rdolf Kosík O. Pream. oslavil své abrahámoviny. w Spoleèenství mládeže z daèických farních pátkù strávilo pøelom rok na faøe v Mrákotínì. Kromì pùlnoèní adorace zvládlo ještì koncert skpiny Svítání v Telèi a výstp na Javoøici. w Zástpci v Daèic a okolí ani letos nechybìli na Tøíkrálovém plese, který poøádala v Sedlejovì mládež telèské a tøeš ské farnosti. w Na 17. ledna pøipadá na daèicko farnost každoroènì adoraèní den v diecesi. Nejsvìtìjší svátost vystavil P. Jaroslav Pezlar v 9.00 hodin dopoledne a poté následovaly sokromé pobožnosti farníkù. V hodin se konala spoleèná adorace, po níž následovala mše svatá. w mohli zájemci cestovat Palestino s Mgr. J. Miholo z Brna, známým z pøednášky o Mistr Jan Hsovi. Potávé vyprávìní doplòovalo promítání diapozitivù. V kinosále Katolického dom poøádalo Lidové sdržení Daèice.ti. w V závìr loòského rok vydal Spolek pøátel mzea v Daèicích vlastivìdný sborník, který kromì èlánkù o primátor Kapetovi, zámk v Daèicích èi zdejší židovské komnitì, pøináší i poznámky k historii kláštera a knihovny v Kostelním Vydøí. K dostání je v mze, knihovnì a knihkpectví. w T

2 Bdeme mít Letní tábor? Možná se to nezdá, ale otázka je, respektive byla, na místì. DDM Tøeš nám poslední ètyøi roky pronajímalo na 14 prázdninových dní Letní základn na Dobré Vodì. Dalo by se øíci, že spolpráce s toto organizací mìla již svo tradici a obì strany dobøe vìdìly, co od sebe moho oèekávat. Z prv se s námi jednalo troch opatrnì, ale pozdìji jsme již byli s DDM dobøí známí. Za vstøícné jednání rádi dìkjeme. Co se tedy stalo? Alespoò ve zkratce. Od Letní základny v Dobré Vodì chybìly veškeré dokmenty o majiteli, a protože nebyly k dohledání, bylo vypsáno výbìrové øízení na celý objekt. Nechme jiným zda-li oprávnìnì, èi nikoliv, získala Letní základn ve výbìrovém øízení organizace ATOM, což znamenalo konec naší spolpráce s DDM Tøes. Již døíve se ozývaly hlasy dìtí, vedocích i rodièù, že by bylo dobré zmìnit místo køes anského letního tábora, aby se Dobrá Voda nestala rèitým stereotypem. Výsledek øady úvah a jednání kam letos pojedeme s dìtmi na letní tábor je následjící: Pojedeme na Zvùli. Na poøádný køes anský tábor pro všechny správný holky a klky, pod stany! Hrá!!! Je jisté, že náš letní tábor na Zvùli dozná jistých zmìn od let pøedešlých. Vyjmenji alespoò ty základní: 1) Termín nástp je od nedìle 28. èervence s délko trvání 13 dnù. 2) Spát bdeme ve stanech s podsado a èást ve vojenských stanech na postelých s matrací. Chce to tedy dobrý spacák. 3) Snížíme poèet dìtí na táboøe. Celkový stav se sníží o 14 na koneèných 48 dìtí - s menším kolektivem se lépe pracje. 4) V návaznosti na bod tøetí bde menší i poèet vedocích a asistentù. 5) POZOR!!! Zcela zršíme návštìvní den, a to na pøání jak rodièù, tak i vedocích. Jakákoliv návštìva bìhem pobyt na Zvùli bde bez kompromisù odmítnta. K tomto bod troch šíøeji. Vìdìli jsme již døíve, že návštìvní den hraje pøíliš silnì na emoce dìtem, rodièùm i vedocím. Jen Èasopis Rodinný život - 59/2001 Tentokráte vám pøedkládáme èlánek z èasopis o rodinì a pro rodin Rodinný život. Nejdøíve pár slov o samotném èasopis. Rodinný život je rèen køes anským rodinám, manželùm, rodièùm, vychovatelùm, prarodièùm, snobencùm, èitelùm atp. Obsahje èlánky týkající se výchovy dìtí a dospívajících, partnerských vztahù, dchovního života rodiny, náboženské výchovy dìtí, problematiky seniorù i neúplných rodin. Pøináší též nabídk programù a akcí pro manžele, rodiny s dìtmi, seniory, neúplné rodiny atd. Rodinný život vychází 5x roènì. Celoroèní pøedplatné (vèetnì poštovného) èiní 150,- Kè. Pøedplatné èi kázkové èíslo si mùžete objednat na adrese: CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT, Biskpské nám. 2, Olomoc; tel.: 068/ , A nyní již z èlánk Dìti a manželské konflikty V rodinì hodnì záleží na týmové práci Velmi èasto vztah vízne tím, že se otec cítí vytlaèen, když vidí, jak je jeho žena mnohem více fyzicky i emoènì zapojena do péèe o dítì a jak jí to jde mnohem lépe. Cítí se nepotøebný, mùže se stáhnot. Nastává v rodinì dominový efekt: otec se stává fyzicky a psychicky nepøítomný, vyèerpaná matka se cítí opštìná a podráždìná. To jso perfektní podmínky pro možný konflikt. Není div, že 70% matek dává prdky pokles své spokojenosti v manželství po narození prvního dítìte. Ostatních 30% žen mìlo manžely, kteøí se plnì zapojili do sžívání se se svým rodièovstvím. Jestliže se otcové stano soèástí rodièovského tým, podstopí zmìn od já k my, potom si manželé místo odcizení bdo bližší. Aby k tom došlo, otec se msí odhodlat k tom, aby strávil dopoledne krmením a mazlením se s miminkem èi ráno se podílel na oblékání batolete. Ze strany matky je ale ntné, aby vyvinla vìdomé úsilí o zapojení partnera do každodenních povinností a zksila potlaèit svo tendenci ke kritizování zpùsob, jakým o dítì on peèje. Rozdílné neznamená špatné. Je potøeba, aby si rodièe vytvoøili prostor pro odlišné formy svého rodièovství. Výhody takového týmového pøístp se pozitivnì odrazí také na dítìti. Když jsem jako matka tøí chlapcl vidìla, jak synové sklízejí ze stol a manžel rovná špinavé nádobí do myèky, zjistila jsem, že rodina získává víc než jen èisto kchyò: dìti mìly otce, který s nimi prožíval rùzné èinnosti, nejen partii karet po obìdì, a mé bdocí snachy získají manžely, kteøí bdo vìdìt, co to znamená. rovnoprávnost v manželství. pro S rezervo pøipravil - køí Pøeètìte si rozmy... rozmy... rozmy... Kdo chce nìco øíci, mlví krátce. Alfieri Nazvìte své omyly zkšeností a jejich tíže bde hned polovièní. Chestertno Peníze - stejnì jako alkohol - nekazí èlovìka. Poze odhaljí jeho charakter. anonym Na polpravdách je nejnebezpeènìjší, že skoro vždy se vìøí té nesprávné polovinì. Krailsheimer Kdo má dostatek penìz, kopí si ato. Kdo nemá ato, mírá jinak. Fernandel co dítì vidí o návštìvním dn po týdn své rodièe, ihned se balí a chce s ními jet domù. Protože doma má všechno : televizi, poèítaè, rádio, mobil, zkrátka pohodlíèko jak má být s veškero petintrací rodièù. Tak o tohle si Vaše dìti na táboøe ani neškrtno. O vše, zvláštì pak o sebe, se msí postarat vlastními silami, popøípadì s pomocí kamarádù nebo vedocích. Èlánek odjind Rodièe pak o návštìvním dn nevìdí, co mají dìlat. Když by nepøijeli, dítìti to bde zajisté líto. A když pøijedo, to se pak dìjí vìci! Jejich ratolesti se na nì povìsí jako klíš ata a zaèno kòèet, fòkat, breèet, vyhrožovat, vztekat se..., že jedo domù a ž nic nechtìjí slyšet. Rychle zapomeno na to, co øíkaly pøed návštìvami - že je na táboøe prýma, skvìlá parta a kamarádi, doma je nda, tady zùstaneme celé prázdniny. Rodièe jso zmateni a snadno podléhají škšemrání svých nejmilejších. Nejdøíve jso z odjezd smtní vedocí, potom rodièe a drhý den i dìti, až si vìdomí, èho dosáhly. Každá mince má dvì strany. Na pøání tìchto 99% rodièù, ršíme jakékoliv návštìvy na táboøe. A všichni víme, že je to rozmné, nebo se tak vyhneme zbyteèným nepøíjemnostem. Vaše dítì Vám s o to vìtší radostí padne do nárèí o pár dnù pozdìji, bez škaredých vzpomínek na èerný návštìvní den. Pozorný ètenáø si zajisté všiml, že zbývá ještì 1% rodièù. Jso to beznadìjné pøípady, kdy maminka nebo tatínek breèí døíve než jejich dítì. Malinké je po chvíli odváženo atem domù, protože rodièùm bylo již pøed návštìvním dnem jasné, že ž to bez nìj déle nevydrží. Na první pohled se sitace jeví jako dojemná, ovšem ve skteènosti je velice smtná. Mùžeme øíci Toto dítì bde mít v bdocím životì pravdìpodobnì nejeden problém navíc. No, vìøíme, že celo vìc pochopíte, ba dokonce ji všichni pøivítáte. Dìkjeme. A ještì bod poslední. 6) Cena zùstane pøibližnì stejná jako loni. Bde se pohybovat kolem èástky 1.900,- Kè/dítì. Už se všichni moc tìšíme na léto, tábor a Vaše dìti. køí David Torkington - Postevník Na pstém ostrovì skotského pobøeží žije postevník Petr. Je to náš soèasník, který by vám nejspíš pøipadal jako obyèejný venkovan nebo farmáø. Pro otce Robertsona, který právì prožívá krizi víry, se však právì cesta za Petrem na vzdálený ostrov stává cesto k sobì samém. Náš problém je v tom, že si pøedstavjeme Ježíše jako jakéhosi obchodního cestjícího, pøicházejícího nabídnot nejnovìjší encyklopedii morálních zásad v bláhové víøe, že když ji prezentjete s dostateèno pøesvìdèivostí, lidé jí nebdo moci odolat! Jenomže on nepøišel v první øadì proto, aby nám do detail vyjasnil, jak milovat Boha a bližního, naopak pøišel nám dát moc, abychom toho byli schopni. Bez této moci mùžeme do bezvìdomí èíst Písmo a opakovat Jak úžasné, jak povznášející chceme-li však nìkoho zmìnit, nebde nám i ten nejvznešenìjší, sebelépe vypracovaný morální kodex nic platný. To dokáže jedinì láska! A tím víc ta Boží, dáme-li jí šanci. (Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí, 1999) h

3 Co se dìje za dveømi? Po Slavnosti Krista Krále se v presbytáøi farního kostela objevily zpovìdnice a oltáø z boèní kaple a v lodi lavice a sosoší Krista v Getsemanech. Na dveøích se objevil nápis: Kaple je z dùvod opravy zavøena. Zajímá vás, jak práce probíhají? Vìtšina z nás má o stav kaple povìdomí. Vlhost vzlínající od zemì pùsobila na omítce mapy a vzdovající se pchýøe. Podlaha vykazovala pokroèilo hnilob, která se obzvláštì pod okny projevovala zcela chybìjícími prkny. Proto bylo rozhodnto tento netìšený stav kaple zmìnit. Koncem listopad nastopila daèická firma Korint a rozebrala døevìno podlah. Jak se kázalo, prkna i podkladní trámce byly z 50% stráveny. Kolem obvodových zdí byl z cihel vytvoøen prùdch vyús jící ven dveøí a okna kaple. Na zbytk plochy založili øemeslníci rošt, na nìmž spoèine nová podlaha. Je zhotoven z døevìných hranolù zasypaných kamenno drtí, ktero prostpjí vìtrací prùdchy z tzv. hsích krkù zaústìných do odvìtrávacího kanál. Zavlhlá omítka stìn byla otlèena (do výšky cca 1,5m) a nahrazena novo sanaèní omítko. Zbytek stìn byl oškrábán a napaèokován. Poté byly práce v pùli mìsíce prosince pøeršeny. Nyní zbývá položit podlah a provést výmalb kaple. A jak má vypadat prostor kaple po opravì? Jak Reservì sdìlil P. Pezlar, je zámìr, ponechat prostor kaple ponìkd volnìjší, aby se zde mohly konat pøípravy na svátosti èi zde mohla být zøízena zimní kaple. Èas káže, na co naše síly i penìženka staèí. Nezbývá než dofat, že i když se loòsko opravo støechy a kaple naše finance notnì odèerpaly, bde se moci pokraèovat i letos a dojde tøeba i na sakristii. I když v 80. letech za P. Schého došlo k renovaci lodì kostela, tyto boèní prostory stále ještì èekají na svo pøíležitost. Jedno je však jistì ž dnes - prostory našeho farního kostela bdo opìt o nìco krásnìjší a dùstojnìjší. T My tøi králové... Církevní snìm První polovina XX. století zažívala mnohá dramat. Teprve v 60. letech nastalo stálení evropských pomìrù. Vzniklad nová oèekávání. Stejnì i v církvi. Papež Jan XXIII. stál jedno otevøeného okna a t si vìdomil, že je v církvi potøeba vyvìtrat. Zrodil se II. Vatikánský koncil. Ponìvadž církev v Èeskoslovensk žila díky komnistickém režim v mezinárodní izolaci, pronikl k nám dch Vatikánského koncil jen nedokonale a smrskl se v podstatì jen na to, že mše svatá se složí èesky a oltáø je obrácen èelem k lid. Osvojit si jeho myšlení a vést jeho zásady v život nás ještì èeká. Po roce 1989 získala církev svobod. Naši biskpové si vìdomili, že je potøeba zhodnotit sitaci církve, ve které se nachází, a stanovit nejdùležitìjší úkoly pro bdocí roky. Tak pøišla na svìt myšlenka církevního snìm. Dnes pracjí snìmovní krožky a kspiny odborníkù dávají dohromady své zkšenosti, aby pøipravili podklady pro vlastní snìmovní jednání. Protože jsme ale v církvi, nesmíme zapomínat na Toho, který ji oživje: Dcha Svatého. A aby mohli ti, kdo jso nositeli atority rozhodnot spol s tímto dchem (Sk 15), je potøebí nejen rozmovat, ale také se modlit a pøinášet obìti. Snìmovat každý nemùže, ale modlit se mùže každý. Tak jen vzhùr do toho, katolík, jenž milješ svo církev! T DENNÍ MODLITBA ZA PLETNÁRNÍ SMÌM Všemohocí Bože, Otèe, Syn a Dch svatý, vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi k oživení víry a rùst Tvého království. Dej, a snìm a všichni, kdo se na nìm podílejí, poznají síl Tvé milosti a pomoci. Pomoz nám modøe poznávat Tvo vùli, kaž nám cesty, po kterých máme jít, a žehnej svém lid na každém krok v tomto velikém úsilí, aby se Tvá církev stala živým nástrojem evangelizace a obnovy, svìtlem svìta, kvasem a solí zemì ke Tvé slávì a k posvìcení všech vìøících. Amen. (Nemohocí moho pøipojit): Své bolesti i slzy, své úzkosti i nadìje, všechno tìžké i požehnané, co patøí k mém køíži, chci obìtovat z celého srdce za církev, za Svatého otce, za naše biskpy, knìze a jáhny, za všechny slžebníky církve a za dobré ovoce plenárního snìm církve v naší vlasti. Žehnáme dennì všem, kdo zaøadí tto prosb do svých denních modliteb. Vaši biskpové S tímto zpìvem se koledníci na mnoha místech vydali od dom k dom, od srdce k srdci, aby pøinesli radost a pokoj - plod to Vánoc - všem lidem. A nechybìla ani zapeèetìná kasièka na pøíspìvky ve prospìch Èeské ktolické charity. Ve Farní charitì Daèice se s pøípravami zapoèalo již z podzim. První setkání s dobrovolníky se skteènilo v Domovince 30. listopad. Nakonec se podaøilo sestavit na 39 skpinek, což je o 9 více než vloni. Vlastní pochùzky probíhaly pøevážnì 5. a 6. ledna. Pak nastalo velké poèítaní a radost. Poslední setkání koledníkù v jejich hlavním stan (Domovince), na které pøijel z jihlavské charity, kam daèická patøí, sám R. Cofal, se neslo ve znamení podìkování všem dobrovolníkùm a v podìlování nejmenších pamlsky. Na tomto sbírkovém poèin je cosi tajemného. Pøestože jso koledníci malí, vykonají velký ks práce. I když jso dárci anonymní, pøispívají konkrétním èlovìk. Aè pokladnièky plní drobné, slijí se nakonec v miliony. Aè sbírka tak obyèejná, zùstává dokladem vzácného lidství. A protože se vše kona pro ty nejmenší bratry a sestry, nikom to nebde zapomento navìky! A na závìr - než vás pohltí èísla - ještì podìkování: pí Baštáøové a ostatním vílám z Domovinky, pí Pokorné z matriky, všem dobrovolníkùm a koledníkùm, jakož i všem jednotlivým dárcùm. Pán Bùh zapla! T foto: pan Štìpánek Výsledky Tøíkrálové sbírky za Farní charit v Daèicích: Báòovice 6.230,- Kè Bílkov 4.728,- Kè Borek 2.421,- Kè Borová, Bdeè 3.680,50 Kè Bdíškovice 6.859,- Kè Cizkrajov 2.741,- Kè Daèice ,- Kè Dobrohoš 3.050,- Kè D. Nìmèice 3.844,- Kè Holešice 1.420,- Kè H. Slatina 2.790,- Kè Hostkovice 986,40 Kè Hradiš ko + Da Hra 5.140,- Kè Høíšice 5.620,- Kè Chlmec 2.543,30 Kè Jersice 2.614,60 Kè Schválila a doporèila Èeská biskpská konference K. + P. Vydøí 980,- Kè Lidéøovice 1.294,- Kè Lipolec 2.534,80 Kè M. Pìèín 5.410,- Kè Mtná 706,80 Kè Ostojkovice 5.582,- Kè Peè 2.829,20 Kè Staré Hobzí 3.436,60 Kè + 5e Tožín640,- Kè Tøebìtice ,- Kè Urbaneè 1.037,- Kè V. Pìèín3.070,- Kè Vesce 2.944,- Kè Vnorovice 1.332,50 Kè Volfíøov 4.258,20 Kè celkem ,70 Kè

4 K zamyšlení! Nejdøíve nìco málo úvodem. Èlánek, který si pøeètete, je již pøevzatý pøeklad z , který pøed nìkolika týdny pøišel z USA. V èlánk nebyli provedeny korektry, ale to není zas až tak dùležité. V tomto èlánk je mnoho zajímavých vìcí. Nìkteré jso øeèeny velmi ostøe a bez obal, což je na jedn stran dobøe a na drho stran to bde zøejmì dùvod, proè ne všichni bdeme s tím co je v nìm obsaženo sohlasit nebo alespoò ne se vším. Ale naše redakce si myslí, že stojí za to, aby jste mìli možnost si tento pøeklad pøeèíst. No, nakonec máte právo, dìlat si svùj vlastní názor. Dcera Billyho Grahama odpovídala na otázky v èasopis Early Show, týkající se dálostí 11. áøí v USA. Jane Claysonová se ptala: Jak mohl Bùh dopstit nìco takového? A Anne Grahamová odpovìdìla s hlboko jasnozøivostí: Vìøím, že Bùh je z toho hlboce smtný stejnì jako my. Ale po celé roky jsme Boh øíkali, aby odešel z našich škol, aby odešel z vlády i z našich životù. A protože je opravdový džentlmen, vìøím, že tiše stopil. Jak mùžeme oèekávat od Boha, že nám dá své požehnání a ochran, když ho sami žádáme, aby nás opstil? Vím, že prošlo hodnì ù týkajících se 11. záøí, ale tento nás ntí skteènì pøemýšlet ve svìtle nedávných dálostí... teroristický útok, støelby na školách... Možná to zaèalo, když Madeline O Hare nechtìla žádno modlitb v našich školách, (pozdìji byla zavraždìna), a my jsme tehdy øekli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe neèíst Bibli ve škole. Bibli, která øíká, že nesmíš zabít, že nesmíš krást a máš milovat bližního jako sám sebe. A my jsme øekli OK. Pak Dr. Benjamin Spock øekl, že bychom nemìli plácnot naše dìti za nepsrávné chování, protože jejich malé osobnosti by byly naršeny a mohli bychom poškodit jejich sebeúct. (Syn Dr. Spocka spáchal sebevražd.) A my jsme øekli, že odborník má pravd. Proto jsme odpovìdìli OK. Pak nìkdo øekl, že bde lépe, když èitelé a øeditelé nebdo vyžadovat disciplín a bdo tolerovat nevhodné chování našich dìtí. A školní inspektoøi øekli, že je lepší, když žádný zamìstnanec školy nebde napomínat stdenty. Nechceme pøece špatno pblicit ani žaloby... (je velký rozdíl mezi disciplíno a tlèením, ponižováním, kopáním). A my jsme øekli OK. Pak nìkdo øekl, nechme naše dcery, jestliže chtìjí, podstopit interrpce, aniž by to msely povìdìt rodièùm. A my jsme øekli OK. BØEZEN - Tøi tváøe Spojených státù LOST HIGHWAY (1996) hod. režisér: David LYNCH (USA) Tajemná sonda do podvìdomí v rko kltovního režiséra OBÈAN KANE (1941) hod. režisér: Orson WELLES (USA) Vyjímeèné dílo, pøelomové ve vývoji filmového jazyka VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTÌLI VÌDÌT hod. O SEXU (ale báli jste se zeptat) (1972) režisér: Woody ALLEN (USA) Arménská Daisy pøitažlivìjší než Pamela Anderson?! Sedm komediálních skeèù žijícího klasika. Pak nìjaký modrý èlen školního výbor pravil: Dejme našim synùm kondomy, které chtìjí. Jso to chlapci, ale bdo z nich chlapi, bdo to dìlat stejnì, pøejme jim zábav, po které toží, a nebdo ani mset øíkat doma, že je dostali ve škole. A my øekli OK. Pak nìkteøí vysocí úøedníci øekli, že je jedno, co dìláme v sokromí, pokd odvádíme v zamìstnání dobro práci. A my jsem sohlasili, že nám nevadí, jak kdo žije v sokromí - vèetnì presidenta - jen když máme práci a ekonomika je dobrá. A pak nìkdo øekl: Vydávejme èasopisy s obrázky nahých žen a nazývejme to zdravým znáním krásy ženského tìla. A my jsme øekli OK. Pak nìkdo jiný posnl toto ocenìní o krok dál a pblikoval obrázky nahých dìtí a pokroèil ještì dál tím, že je zpøístpnil na internet. A my jsme øekli OK, každý má svobod vyjádøení. Potom zábavní prùmysl øekl: Natoème televizní poøady a filmy, kde rohání, násilí a nezákonný sex pøíjemnì vzrší naše kolébané smysly. A hdb provokjící k násilí, drogám, vraždìní, sebevraždám a satanským tématùm. My jsme na to øekli, že je to jenom zábava, bez nepøíznivého vliv, protože ji stejnì nikdo nevezme vážnì, tak smìle pokraèjeme. Nyní se ptáme sami sebe, proè naše dìti nemají žádné svìdomí, proè neznají pravd o zl, proè nemají zábrany zabít cizince, spolžáka, i sami sebe. Snad odpovìï najdeme, bdeme-li pøímnì a do dùlsedkù pøemýšlet s vìdomím, že sklízíme, co jsme zaseli. Drahý Bože, proè jsi nezachránil malo dívk, ktero zabili v její tøídì? S pozdravem znepokojený stdent... A odpovìï: Drahý znepokojený stdente, mám zákaz vstp do škol. S pozdravem Bùh. Je smìšné, jak jednodché je pro lidi odhodit Boha a pak se divit, že svìt smìøje k pekl. Je smìšné, jak nekriticky vìøíme novinovým èlánkùm, ale pochybjeme o tom, co øíká Bible. Je smìšné, jak každý chce jít do nebe, aniž by vìøil, myslel, øíkal nebo dìlal, co èí Bible. Je smìšné, jak nìkdo mùže tvrdit já vìøím v Boha, ale myslel následovat Satana, který svým zpùsobem také vìøí v Boha. Je zvláštní, jak jsme pøipraveni sodti, ale ne být sozeni. Je zvláštní, že mùžete posílat tisíce vtipù pøes , šíøících se jak požar, ale když zaènete posílat zprávy o Boh, lidé dvakrát pøemýšlejí, mají-li je poslat dál. Je zvláštní, jak oplzlosti, sprostoty, vlgárnosti i nemravnosti procházejí volnì kybernetickým prostorem, ale veøejné disksse o Boh jso ve škole i na pracovišti potlaèovány. Je zvláštní, jak nìkdo mùže být v nìdìli tak zapálený pro Krista, ale po zbytek týdne zùstat neviditelným køes anem. Smìjete se? Je zvláštní, že když se chystáte poslat dál tto zpráv, nepošlete ji mnoha lidem z vašeho adresáøe, jelikož si nejste jisti, v co oni vìøí nebo co si o vás bdo mylset po jejím pøeètení. Je pošetilé, že se víc obávám toho, co si o mnì myslí ostatní lidé, než toho, co si o mnì myslí Bùh. Není to divné myšlení? Možná neplyne mnoho èas a bdeme se i v naší zemi zamýšlet nad podobnými problémy. DUBEN - Venkovská probzení ZEMÌ JE HØÍŠNÁ PÍSEÒ (1973) hod. režisér: Rani MOLLBERG (Finsko) Pùsobivá etnobalada porovnávající lidsko morálk s krtostí pøírody MALÉ ÚTÌKY (1979) hod. režisér: Yves YERSIN (Švýcarsko) Tøicet let byl zakletý a až motorové kolo ho vysvobodí.

5 Tygrùv stín Tèòákova osmismìrka Tèòákovo bøíško obsahje mnoho slov: PROROK, KØÍŽ, ŽIVOT, PETR, KØTITELNICE, OPAT, MITRA, MANA POMOC, VÍRA, PASTÝØ, RTY, ŽALMY, STAN, CHRÁM, KONAT, NIT, CHÓR, NOS Až je všechny objevíš a zaškrtáš, ze zbylých písmenek dostaneš tajenk. Hlavolam s èísly Do tohoto ètverce mají být doplnìny èíslice od 1 do 9 tak, aby vodorovnì, svisle i šikmo byl jejich soèet 15. Každá èíslice smí být požita poze jedno Nedaleko cesty, která vede z mìsteèka, se vypíná vysoká skála. Je hladká a bílá jako právì vyprané a vyžehlené prostìradlo tety Kvìty. Za úplòk si tam chodí hrát zbojníci Chytráèek, Šp a Hop, ko ata koèky Krásnooèky. Jedno si ko ata øekla, že zksí nìkoho vystrašit. Vyšplhala se tedy na zídk nedaleko skály a èíhala, až tdy pùjde nìjaké bázlivé zvíøátko. A hle, po cestì se krùèek po krùèk ploží želva Lodalka. Jedno z ko at se zvedá na zídce, svìtlo mìsíce zvìtšje jeho stín, a tak ho na hladké stìnì Velké skály promìòje ve stín tygra! Želva se vylekala a honem se schovala do svého krnýøe. Za nìkolik mint vidí ko ata vylézat ze svého tnel krtka Nosa, ale hned se zase vrhá zpátky a strachy se celý tøese jako osika. Nakonec jso však ko ata odhalena králíkem Ušákem, který v tygrovi poznal jednoho z koèièích roš ákù. A ti ž peláší domù, aby se schovala své maminky Krásnooèky. Pravidla hry: Potøebjete místnost, která se dá zatemnit, lamp na osvìtlení a velké prostìradlo.hráèi se rozdìlí do dvo držstev. Každé se postaví na jedn stran prostìradla, které je zavìšené tak, aby se dotýkalo zemì. Jedno držstvo pøedstavje Velko skál, protihráèi se postaví do øady za sebo a postpnì se bdo zvedat na ètyøi a osvìtleni lampo tvoøit na prostìradle stín hrozivého tygra. Hráèi Velké hory pak hádají, kdo to je. Až se všichni tygøi vystøídají, držstva si vymìní své role. Vyhrává to, které bylo bystøejší a odhalilo více tygrù Zamotaná páska.... Magnetofonová páska se pøetrhla a msí se slepit. Ale leží konce správnì? Vybarvi zadní a pøední stran rùznými barvami a zjistíš to. Malíøova hádanka Pan Koláø je moderní malíø. Ale kdo se má v jeho obraze vyznat? Zks spoèítat a najít všechny vìci, které tam malíø schoval? ØEŠENÍ z minlého èísla: Pyramida: d, do, dar, dnes, dívka, domino, dostihy, devatero Spojovaèka: divoké prase Rozdílovka: lstr, opìradlo dìdovi židle, dìdovo oko, vlasy klka, talíø, židle babièky, babièèin límeèek, noha stol

6 Katecheze k Patero církevních pøikázání Co asi odpoví? V posledním odbdobí se naše pozornost ponìkd více sostøedila na prostory jednotlivých charit v naší repblice. Nejinak tom bylo i v naší Farní chraitì v Daèicích, která organizovala Tøíkrálovo sbírk v Daèicích a okolí, ale která se stará také o øad jiných vìcí. Na mé otázky mi odpovídala vedocí pracovnice Farní charity (Domovinky v Daèicích), Marie Zamazalová. Jak dloho již fngje èinnost v daèické Domovince? Domovinka fngje od rok 1996 díky starostovi mìsta Ing. Jelínkovi a tehdejším øediteli nemocnice MUDr. Øíèánkovi. Kolik pracovníkù je zde zamìstnáno? Osm stálých a dobrovolníci, kteøí pomáhají pøi nárazových akcích, napøíklad pøi povodních v roce 1997, nakládání šatstva pro støediska sociální pomoci Úpice, výstavy apod. Které slžby poskytjete a jak vypadá èinnost v Domovince? Naší hlavní slžbo je poskytnot lidem, kteøí nás navšítví, domácí prostøedí, ve kterém se bdo cítit dobøe. Diabetici se zde moho nasnídat, k donesené snídani vaøíme èaj nebo káv. Moho si zde i nìco pøeèíst, máme knihy, èasopisy, nebo si moho prohlédnot šatník. Sbìr šatstva je pro støedisko køes anské pomoci v Úpici, klienty oddìlení migrace Oblastní charity Brno, a zdejší návštìvníky. Jso s vámi lidé spokojeni? Jso-li spokojeni nemoh posodit, ale poèet návštìvníkù Domovinky stopá, tak snad ano. Jak je to s financemi a s hospodaøením? Podporje vás nìkdo? Konat pokání a vyjadøovat to i kajícími sktky - 4. církevní pøikázání Co jso kající sktky: a) sebezápor - nápøíklad odøíct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábav (televize, kino, tanec), vyøídit nepøíjemné záležitosti b) sktky zbožnosti - napøíklad slavení bohoslžby, modlitba, dchovní èetba, stdim køes anské naky, rozjímání nad texty Písma svatého. c) sktky lásky - napøíklad slžba bližním v nemoci nebo ve stáøí, být èinný v obèanském nebo církevním spoleèenství, napsat povzbzjící nebo omlvný dopis. - Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy køes an mimo jiné pomocí vnitøního sebrání a kajících sktkù silje o hlbší sepìtí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovo køestního vyznání pøi slavnosti Vzkøíšení. - Vlastním dnem pokání a kajících sktkù je pátek, pokd není slavnost. - Na Popeleèní støed a Velký pátek je pøísný pùst: nejíst masité pokrmy (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). - Pøed pøijímáním Tìla Kristova je echaristický pùst: Jedn hodin nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento pùst neporšjí. - Pro zvláštní okolnosti jso vyjímky. Jako katoliètí køes ané msíme znov prozkomat sami sebe, jak vypadá naše kající praxe. Hlavnì o každém pátk. P. Jaroslav Rozmím tom? BREVIÁØ neboli denní modlitba církve, èi litrgie hodin. Jedná se o sobor biblických textù, modliteb a proseb a církev ho recitje v jednotlivých denních dobách. Smyslem této modlitby je posvìcení èas a nestály kontakt s Bohem prostøednictvím jeho Zjevení (Písma). K této modlitbì jso vázáni lidé, kteøí pøijali alespoò jeden ze stpòù knìžského svìcení a øeholníci - osoby zasvìcené. Základní strktr vytvoøil ve 4. století sv. Benedikt (tzv. Benediktinská denní modlitba církve). Postpnì se tato strktra Jedno se mìli brát Anna Kitiháti a Jan Vocas. Za to jméno se však stydìli, a tak žádali pana faráøe, aby to pøi ohláškách nìjak zaobalil. Následjící nedìli si farníci vyslechli, že: Anna Kitiháti bde sobì bráti, co se krávì na konci klátí. Mojžíš se vrátil ze Sinaje a praví Izraeli: Je to dobré. Usmloval jsem to s Hospodinem z 35 pøíkazù na 10. Bohžel, nepokradeš mezi nimi zùstalo! V roce 1920 byl Dr. Stojan zvolen senátorem. Když vstopil do zasedací sínì senát, zùstal spol s ostatními stát pøed gobelínem, na kterém byl vetkán znak nového stát. V nìm byli lev, orlice, dvojramenný køíž a medvìd. A Stojan památnì pronesl: Až z té repbliky odstraní køíž, zbdo tam jen samí dravci! Otázka: Je høíchem, požádám-li manželk svého bližního o informaci? je-li drbno Køes an se smìje bìhem století mìnila a poslední reforma probìhla na 2. vatikánském koncil. Soèasná denní modlitba církve má tyto èásti - vedení do první modlitby dne - modlitba se ètením - ranní chvály - modlitba bìhem dne - nešpory - modlitba pøed spaním Existjí dvì formy - breviáø knìžský a breviáø laický, ten je bìžnì k dostání, vydává ho Karmelitánské nakladatelství. tes Právnì jsme podøízeni Oblastní charitì Jihlava, pøes ktero jde vše, co se týká financování, provozních záležitostí atd. Podporjí nás ale také klienti šatník, dobrovolným pøíspìvkem za vybrané šatstvo, a ostatní lidé dobré vùle svými pøíspìvky. Které èinnosti máte v plán pro tento rok? Pokraèjeme v krs rèních prací a srdeènì zveme další zájemce každo støed v hodin. Nadále bdeme navštìvovat sociálnì potøebné osamocené seniory, získávat dobrovolníky a poskytovat hmanitární pomoc. Co byste popøála lidem na zaèátk tohoto rok a na zaèátk doby postní? Na zaèátk rok bych popøála všem lidem splnìní jejich osobních pøání, aby lidé byli k sobì navzájem laskaví, milosrdní a dovedli si odpstit. V dobì postní aby nacházeli klid a pokor a o Velikonocích zažili plno radost ze Vzkøíšení. Dìkji Vám za rozhovor. Nech se vám toto bohlibé a zvláštì v této dobì velmi potebné dílo daøí. aš Pokd by mìl nìkdo zájem o rozhovor na téma, které by mohlo obohatit ostatní nebo nìjaký tip, nech se ozve na telefonní èíslo: FARA Daèice Telefon: NOVÝ mobil P. Pezlara: Odpovìï: Ano, Potkají se dvì: Maøko, všimla jsem si, že jsi vèera nebyla v kostele? No jo, byla jsem taková navená, tak jsem si øekla: Vyspím se doma! REDAKCE: h - Hanka Nežilová køí - Petr Køížek tes - Bc. Lenka Tesaøová dìtský kotek: Hanka a Bára Nežilovi rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma korektor: aš - Antonín Štìpánek sazba, grafika, tisk: Marian Štmar grafické zpracování loga: M. Štmar a B. Nežilová EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - na lístcích do krabic S rezervo - tel.: Vychází pro vnitøní potøeb farnosti. Na další, v poøadí již 9. èíslo, se mùžete tìšit v nìdìli??

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Diecézní setkání mládeže... str. 2 Èlánek odjind... str. 2 Rozmím tom?... str. 3 Klášter karmelitek...

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník ...úvodník 7890789 7890789 7890789 7890789 Vybíráme Nový køíž... str. 1 Pøipravje se... str. 1 Pøeèetli jsme za Vás... str. 2 Internet a víra... str. 2 Sotìž o ceny... str. 3 Katecheze - Život v církvi...

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÈERVEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Èlánek odjind... str. 2 Zemøel P. Vrátil... str. 3 Klášter karmelitek... str. 3 Víra a internet...

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více