ROČNÍK 15 CENA 6 Kč Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 15 CENA 6 Kč 9. 4. 2008. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI"

Transkript

1 2 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 15 CENA 6 Kč Jaro je zde, a i když jsme hodně zaneprázdněni v zaměstnání i v odborech, chvíle na relaxaci v přírodě si musíme najít, už proto, abychom zatížení v zaměstnání i v odborech zvládli. Odborové svazy sdružené v ČMKOS vyhlásily stávkovou pohotovost Na aktuální téma Českomoravská konfederace odborových svazů upozorňovala již před rokem, že připravované zákony ke stabilizaci veřejných rozpočtů budou mít negativní dopady hlavně na nejpočetnější část občanů České republiky, na zaměstnance, rodiny s malými dětmi a důchodce. Realita prvních měsíců letošního roku, kdy inflace narostla na 7,5 procenta, však předčila i ta nejchmurnější očekávání. Obchodníci zdražili víc než o 4 %, o které se zvedla snížená sazba daně z přidané hodnoty. Základní PŘEČTĚTE SI: Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI str. 1 a 3 Odborové svazy sdružené v ČMKOS vyhlásily stávkovou pohotovost str. 1 a 5 Co-kdy-kde? str. 4-6 Kodex dohodnutý mezi odbory a zástupci společnosti Telefónica str. 4-5 Kolektivní smlouva v T-Mobile! str. 5 Z regionů str. 6-7 Právní poradna str Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI Na stránkách doucí k jasnému konstatování našeho svazového potřeby snížení, nebo zvýšení ča- počtu zaměstnanců. Nic na této potraviny, jako pečivo či mléčné výrobky, podražily o čtvrtinu. Bezmála o deset procent došlo k navýšení cen za elektřinu pro jednu z nejvíce ziskových firem u nás. Reforma za vše nemůže, ale pomohla nastartovat nebývalý inflační růst, řečeno normálně, zdražování. Vyjednaná zvýšení mezd v kolektivních smlouvách jsou těmito dopady znehodnocována sopisu ECHO již delší dobu p o d r o b n ě popisuji situaci v kolektivním vyjednávání v rámci České pošty, s.p. pro rok V úvodu bych velice rád připomenul, že Podniková kolektivní smlouva má platnost na roky Tuto skutečnost je dnes nutno vnímat jako mimořádně dobrou věc, neboť bez ohledu na neustálé změny v zákoníku práce zaručuje povinnost dodržování smluvních závazků, které vyplývají z dohodnutých zásad. Pro jednotlivé roky platnosti PKS je možno upravovat a měnit jednotlivé kapitoly pouze po dohodě obou smluvních stran. Jednotlivé části, u kterých dochází ke změnám, byly popsány v minulém čísle, a tak se budu nyní snažit vysvětlit to nejvíce podstatné. Politika zaměstnanosti část V: v této kapitole není uveden počet zaměstnanců a nově se skutečný počet zaměstnanců za uplynulé roční období opírá o údaj ověřený auditorem. To není až tak významné, neboť jde o skutečnosti nemění, ani zaměstnavatelem na různých akcích avizovaná míra snížení zaměstnanosti. Tato oznámení se opírají o rámcový plán a nejsou v konkrétní podobě dohodnuta. Velký význam zde bude hrát především otázka nastavení množství a tempa práce, které bude obsahovat dokument, jehož zpracování a předložení k projednání má pro zaměstnavatele termín 31. března Následné projednání a cesta k dohodě, při dodržení textu PKS, by měly dát konečnou podobu potřebnému počtu zaměstnanců pro rok Při všech debatách vedených k této problematice je většinou uváděna potřeba snižování počtu zaměstnanců, osobně se však domnívám, že především v provozních funkcích může být postup opačný. Nastavený plán totiž zaručuje zvýšení objemů, a tím i počty zpracovávaných zásilek, a to nebude pravděpodobně možné při snižování již dnes nedostatečného počtu zaměstnanců. Mzdy, cestovní náhrady část XIV: tato kapitola obsahuje základní údaje o mzdách a cestovních náhradách v podmínkách a u státních zaměst- ověření vzniklé skutečnosti. České pošty, s.p.. Pro rok 2008 nanců, tj. ve školství, zdravotnictví, Daleko větší význam má však je dohodnut mzdový nárůst veřejné správě (nejen číslo označující očekávanou průměrné měsíční mzdy v úředníci, ale i policie či hasiči) dojde k poklesu reálné mzdy. Vláda však připravuje další kroky, které na reformu veřejných (Pokračování na straně 5) skutečnost ve sledovaném roce. Toto číslo není uvedeno, neboť není ani na konci března s konečnou platností dohodnuto. Zaměstnavatel dosud nepředložil k projednání žádné podklady veporovnání s rokem 2007 ve výši 14,5 %. Průměrnou mzdou se pro tento účel rozumí průměrná měsíční mzda bez bonusů za (Pokračování na straně 3)

2 ČMKOS: odbory už v září varovaly před pětiprocentní inflací ČMKOS je nucena upozornit českou veřejnost, že schválený rozpočet na letošní rok je založen na zcela chybných makroekonomických východiscích. Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo svou novou makroekonomickou predikci. V ní zvýšilo odhad průměrné míry inflace na letošní rok na 5,5 %. Přitom v návrhu zákona o státním rozpočtu přitom MF ČR vycházelo z průměrné míry inflace na letošní rok ve výši 3,4 %. Tuto skutečnost ČMKOS ostře kritizovala ve svém stanovisku k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 ze dne 15. září ČMKOS přitom již tehdy odhadovala průměrnou míru inflace na letošní rok v rozmezí 4,8 5,3 %, přičemž tento její odhad byl představiteli MF ČR (a po něm i některými tzv. nezávislými analytiky) označen za výrazně nadhodnocený. Zvýšení odhadu průměrné míry inflace MF ČR ve své prognóze mimo jiné zdůvodňuje tím, že je dramaticky rychlý růst spotřebitelských cen na konci roku 2007 překvapil. Je nemilým překvapením, že to odborníky ministerstva financí překvapilo ČMKOS však takovýto vývoj předpokládala. ČMKOS je proto nucena upozornit českou veřejnost, že schválený rozpočet na letošní rok je založen na zcela chybných makroekonomických východiscích. Prohlášení zástupců odborových organizací na regionálním setkání dne 25. března 2008 v Brně Vláda chce v současné době v návaznosti na reformu veřejných rozpočtů protlačit parlamentem další zásadní a nevratné změny v oblasti zdravotnictví, důchodů a pracovního práva, které s ohledem na vysoký růst inflace a pokles hospodářského růstu výrazně zvýší životní náklady a existenční nejistotu občanů, zejména zaměstnanců. Vláda chce: 1. Pod heslem efektivní zdravotní péče přeměnit nemocnice a zdravotní pojišťovny na akciové společnosti. Pravda však je, že chce rozprodat tento veřejný majetek a zdražit tak lékařskou péči. Ta se stane nedostupnou pro většinu občanů, kteří stabilně přispívají do solidárního systému zdravotního pojištění. 2. Prodloužit věk pro odchod do důchodu na 65 let bez ohledu, zda se ho dožijí zejména zaměstnanci pracující v těžkých, zdraví škodlivých podmínkách a ve stresu. 3. Privatizovat důchody přesunem části veřejných prostředků důchodového pojištění do správy soukromých penzijních fondů (tzv. optout). Tím připraví o podstatnou část důchodových příjmů jak současné, tak i budoucí důchodce, jejichž důchody se sníží na přibližně 30 % průměrné mzdy. 4. Prodloužit dobu pojištění nutnou pro vznik nároku na důchod o 10 let a nezapočítávat do ní dobu studia. Spolu se zavedením školného na vysokých školách jde o další krok proti vzdělanosti v naší zemi, který postihne mladou generaci při vstupu do pracovního života, ohrozí populační vývoj i mezigenerační solidaritu. 5. Dalšími změnami zákoníku práce razantně snížit ochranu zaměstnanců a omezit odborová práva pod záštitou flexibility pracovního trhu. Tyto zásadní a nevratné změny uskutečňuje vláda, která ve volbách nezískala od občanů k vládnutí dostatečný mandát. Reformy se snaží v parlamentu protlačit za pomoci několika poslanců přeběhlíků. Jediným jejím motivem pro tyto změny je, aby bohatí byli ještě bohatšími a většina zchudla. Tyto reformy ohrozí prosperitu naší země, povedou k větší polarizaci společnosti a zaplatí je naprostá většina z nás! Účastníci regionálního setkání zástupců odborových organizací proto vyzývají: Vládu ČR, aby zastavila svoje reformy, které nejsou založeny na širším politickém a společenském konsenzu a poškodí většinu občanů i naši ekonomiku! Poslance a senátory Parlamentu ČR, aby jednali v zájmu většiny občanů, které zastupují a kterými byli zvoleni, a vládní reformy neschválili! Všechny občany, kterým není lhostejné, jak budou zítra žít a jak budou žít jejich děti, aby otevřeně vystoupili a podpořili další kroky ČMKOS proti chystaným reformám! Schůzka ČMKOS s delegací Studenské komory Rady vysokých škol Praha - Dne se delegace Studentské komory Rady vysokých škol pod vedením předsedy Vratislava Vozníka setkala s Milanem Štěchem a několika dalšími představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů, aby společně projednali některé reformní kroky vlády Mirka Topolánka. Diskutovány byly zejména záměry ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociální věcí a ministerstva školství a možnosti vzá- 02/PTN ECHO 2/08 Z ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ jemné spolupráce. Zástupci Komory a Konfederace se shodli na zamítavém stanovisku k transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti, znevýhodňujícím dopadům novely zákona o důchodovém zabezpečení na absolventy vysokých škol, a v neposlední řadě také na výhradách k některým aspektům chystané proměny českého vysokého školství. Vratislav Vozník a Milan Štěch označili společné jednání za velmi podnětné a podpořili myšlenku, aby se konzultace obou reprezentací týkající se uvedených oblastí konaly i nadále. Výzva předsedy ČMKOS ministru práce a sociálních věcí k valorizaci náhrad za ztrátu na výdělku Předseda ČMKOS Milan Štěch dnešního dne vyzval místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, aby v souvislosti s mimořádnou valorizací důchodů v roce 2008 předložil vládě návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) a naplnil usnesení vlády č. 302 ze dne 16. března Tímto usnesením bylo Ministerstvu práce a sociálních věcí uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Informace o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2008 (Pl. ÚS 82/06), Zrušena byla Nálezem Ústavního soudu ČR tato ustanovení zákoníku práce: 1. 2 odst. 1 věty druhá, třetí a pátá (úprava odchylek od zákoníku práce), 2. 4 (princip delegace ustanovení občanského zákoníku), ve slovech 48, 49" (problematika odstoupení od smlouvy), 4. 20, 1. věta za středníkem ve slovech to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (absolutní neplatnost právního úkonu), odst. 2 věta druhá (řešení nedohody více odborových organizací u KS), odst. 1 ve slovech u něhož nepůsobí odborová organizace" (informování, projednávání), odst. 1 ve slovech u něhož nepůsobí odborová organizace" (rada zaměstnanců), odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve slovech až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy'' (zánik rady zaměstnanců uzavřením KS), odst. 1 část věty prvé ve slovech, u kterého nepůsobí odborová organizace" a věta druhá (vnitřní předpis), odst. 2 až 4 (odborová kontrola), odst. 2 a 3 (závazný pokyn a zákaz práce v noci a práce přesčas). Tato ustanovení Ústavní soud zrušil dnem, kdy bude Nález Ústavního soudu ČR Pl ÚS 82/06 (dále jen Nález Ústavního soudu ) ve věci návrhů poslanců a senátorů Parlamentu ČR na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, publikován ve Sbírce zákonů. Pokud jde o ostatní ustanovení napadená návrhy poslanců a senátorů Parlamentu ČR na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ústavní soud argumentaci uplatněné navrhovateli nepřisvědčil a napadená ustanovení nezrušil, tj. tato ustanovení zůstanou v platnosti v současném znění i poté, kdy bude uvedený Nález Ústavního soudu publikován ve Sbírce zákonů. (Informace o ustanoveních zákoníku práce zrušených Nálezem Ústavního soudu ČR a aktuální analýza dopadů tohoto nálezu zpracovaná právním oddělením ČMKOS a projednaná Radou předsedů ČMKOS dne je dostupná na

3 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. Dodatek č. VI (Pokračování ze strany 1) produkty a bez doplatků odměn za hospodářský výsledek předchozího roku. Výše uvedené se týká zaměstnanců, u kterých je uplatňována tarifní mzda, za leden prosinec kalendářního roku. Vlastní systém odměňování je pak podrobně popsán v Příloze č. 1 PKS. Náklady na sociální účely a FKSP část XVI: v této kapitole jsou zapsány hodnoty prostředků vytvářených k úhradě nákladů sociálního charakteru. Na sociální program v rámci dohody smluvních stran je pro tento rok plánována částka Kč (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na závodní preventivní péči a další). Výše uvedená částka zaručuje měsíční příspěvek na 1 zaměstnance ve výši 782 Kč. Do FKSP je pak přidělena částka Kč. Tato částka bude v plné výši rozdělena na zaměstnance a pro krytí potřeb centralizovaných prostředků FKSP, bude použit v roce 2008 zůstatek z předchozích let. Celá oblast čerpání prostředků FKSP se řídí Přílohou č. 5 této PKS. Pro celou Českou poštu platí jednotné zásady čerpání FKSP, rozpočty jsou i nadále tvořeny v regionech. Hlavní zásadou pro užití prostředků FKSP je regionální příslušnost, tedy místo výkonu práce, bez ohledu na pracovní zařazení. Systém odměňování zaměstnanců Příloha č. 1: tato Příloha obsahuje celý nově vytvořený systém odměňování v České poště, s.p. a vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k České poště, s.p.. Seznam typových pozic: je základem tohoto systému. Typová pozice je základní jednotkou pro zajištění rovnosti odměňování a každá typová pozice je začleněna do profesní skupiny (dále je uplatňován pojem rozšířená profesní skupina a podskupina). Mzda zaměstnanců: popis definice a smyslu pojmu mzda. Odměňování zaměstnanců s tarifní mzdou: popisuje okruh zaměstnanců a definici tarifní mzdy, mzdové formy, pravidla pro přiznávání tarifní mzdy, definici podílu na hospodářském výsledku a další uplatňované mzdové formy. V této části je podrobně popsán celý nový systém odměňování. Odměňování zaměstnanců smluvní mzdou: systém tohoto odměňování bude zpracován v samostatném předpisu a jeho novelizace není v současné době dokončena. Společná ustanovení: v této části jsou uvedeny mzdové formy, které lze uplatnit v rámci tohoto systému odměňování, a nejsou uvedeny předchozích ustanoveních. Jde o operativní odměny, cílové odměny, odměny za požární prevenci, odměny za zástup, odměny při významných životních a pracovních výročích, odměny v souvislosti s prvním odchodem do důchodu, příplatky za práci v noci, příplatky za práci v sobotu a v neděli, příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatky za práci v dělených směnách, příplatek za řízení a údržbu motorového vozidla, režimový příplatek za práci v jiném, než jednosměnném pracovním režimu v rovnoměrně rozložené pracovní době a stabilizační příplatek za práci v Praze. Bonus za produkty aliančních partnerů: popsán systém bonusů za obstarání vybraných produktů. Bonus za obchodní úspěch: výplata bude prováděna v návaznosti na smlouvu s ČSOB. Odměna za projekt: popsán systém poskytování tohoto druhu odměny. Ostatní mzdové složky hrazené ze mzdových nákladů: týká se odměny za pracovní pohotovost a uplatnění náhrady mzdy v souladu se ZP a PKS. Obecná ustanovení: je zde uvedena základní myšlenka systému a to, že jiné mzdové formy mimo obsah tohoto systému nejsou v rámci České pošty, s.p. možné. Jednotlivá ustanovení tohoto předpisu jsou závazná pro všechny zaměstnance. Dále jsou zde uvedena další nutná pravidla k uplatnění tohoto předpisu. Přechodná ustanovení: popsán celý systém přechodu, provedení mzdové inventury a výpočtu nově stanovené tarifní mzdy. Nedílnou součástí je v část B - přehled Typových pozic a rozpětí tarifní mzdy podle profesních skupin (minimální a maximální tarifní mzda), dále část C Minimum v tarifních stupních, dále část D Bonusy za produkty (vyjádření v částkách), a část E Pokyny pro výpočet průměrného výdělku. Zásady pro tvorbu a používání FKSP Příloha č. 5: v této příloze jsou podrobně rozpracovány všechny možnosti využívání FKSP v podmínkách České pošty, s.p.. Je zde popsáno užití z pohledu centrálních zásad, včetně užití na základě popsaných odlišností v rámci jednotlivých regionálních celků. V této příloze jsou zároveň popsány limity pro jednotlivé formy čerpání fondu. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. obsahuje 24 částí a 5 příloh. Tento Dodatek č. VI byl podepsán smluvními stranami PKS České pošty, s.p. dne 14. března 2008 a nabývá účinnosti dnem 1. dubna Další odborové organizace působící v rámci České pošty, s.p. se k této smlouvě nepřipojily. Kolektivní vyjednávání k Dodatku č.vi bylo velice složité a náročné pro všechny účastníky. Dosažený výsledek nemusí uspokojovat všechny, ale je kompresním řešením mezi návrhy jednotlivých účastníků jednání. Mzdový nárůst je třetí nejvyšší za dobu samostatné České pošty, s.p. tedy po roce Vyjádřená hodnota je průměrem pro všechny profese a zaměstnance a není tedy vyjádřením nároku každého jednotlivce. Pro jednotlivé zaměstnance je nárůst zpracován podle Systému odměňování. Vzhledem k velikým rozdílům mezi profesemi a hlavně v rámci jednotlivých profesních skupin, bylo nutné přistoupit i k narovnávání mzdových rozdílů. Právě tato skutečnost může vyvolat mnoho dohadů o správnosti rozdělení prostředků nárůstu. Zde je hlavní a zásadní role liniových vedoucích, kteří musí umět každému jednotlivci vysvětlit jeho mzdu. Nový systém odměňování významným způsobem posiluje tarifní mzdu, na úkor ostatních složek mzdy, a to je dobře. Při nejasnostech je nutné vyžádat si vysvětlení od příslušných pracovníků personálních odborů na úrovni regionů. Svou roli při vysvětlování musí sehrát i funkcionáři odborových organizací na úrovni ZO i regionů našeho odborového svazu musí umět poradit i pomoci. Mzdový nárůst musí znamenat u převážné většiny zaměstnanců našeho podniku výrazný posun výdělkové úrovně. Jiný cíl a jiný zájem nikdo z účastníků tohoto kolektivního vyjednávání, ani mít nemohl. Na základě dohody smluvních stran budou nadále problematické části řešeny, tak aby docházelo k narovnání rozdílů v porovnatelných podnicích a činnostech v rámci republiky. K 1. červenci 2008 bude znovu hodnocena výše příplatků a hodnota výše stravování. Je nutné ale vzít ne vědomí skutečnost, že další úpravy však vyžadují i další prostředky. Závěrem děkuji všem našim členům i ostatním zaměstnancům za podporu při kolektivním vyjednávání i všech ostatních aktivitách našich odborů. Výdělková úroveň převážné většiny našich zaměstnanců se musí i nadále zvyšovat a je to jeden z hlavních cílů naší práce. Zároveň ale připomínám, že sociální oblast (a na tu jsou vynakládány nemalé prostředky) je nedílnou součástí výdělkové úrovně a je ji nutno započítávat do celkové hodnoty výdělku. V převážné většině nejde o záležitosti nárokové, ale dohodnuté v rámci kolektivního vyjednávání. Výpady a urážky týkající se našich funkcionářů a organizací, zasílané na pracoviště odborovými organizacemi působícími mimo náš OS, nemám v úmyslu v rámci tohoto článku hodnotit. Soudný člověk si sám dokáže vyhodnotit kvalitu kolektivní smlouvy a zároveň vzít na vědomí možnosti dané v rámci vyjednávání. Smluvní strany jsou u každé dohody vždy dvě a každá z nich má většinou odlišné představy a požadavky. Pokud k dohodě dojde, je to vždy spíše možno považovat za úspěch a nikoliv neúspěch. Karel Koukal předseda PKOV Česká pošta s.p. Dřív jsem roznášela poštu, ale už jsem neměla sílu na nošení těch balíků s reklamama. 3/PTN ECHO 2/08

4 Co-kdy-kde 4. února 2008 Telefónica O2 byl podepsán dodatek podnikové kolektivní smlouvy, kterým byl především sjednán mzdový nárůst v roce 2008 a zároveň jím byla prodloužena doba účinnosti do roku února jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. Program jednání: Zahájení a program jednání. Kontrola zápisů: Kontrola zápisu z minulého jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p.. Kontrola zápisu ze Společného jednání předsedů Koordinačních odborových výborů OZ České pošty, s. p., sdružených v Odborovém svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, představitelů zastupujících ZO Odborového svazu dopravy, SOS 21 Nezávislého odborového sdružení pracovníků České pošty a zástupců Generálního ředitelství České pošty, s. p. Odborové otázky: Adresář Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p.. Zástupci odborových organizací působících v České poště, s. p., pro kolektivní vyjednávání. Společné jednání zástupců odborových organizací působících v České poště, s. p., a zástupců Generálního ředitelství České pošty, s. p.. Organizační změna. Evidenční listy základních organizací. Přehled členské základny. Dodatek Podnikové kolektivní smlouvy České pošty, s. p., č. VI. postup prací. Hospodářský výsledek České pošty, s. p., za rok 2007 (a 4. část OHV). Plán České pošty, s. p., na rok Různé: Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené osoby) a průměrná mzda. Počet zaměstnanců a průměrné mzdy. Oznámení o změně sídla podniku Česká pošta, s. p.. Další informace. Kapesní příručka pro pacienty. Informace z tisku. Závěr. 6. února 2008 Společné jednání předsedů Koordinačních odborových výborů OZ České pošty, s. p., sdružených v Odborovém svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, představitelů zastupujících ZO Odborového svazu dopravy, SOS 21 Nezávislého odborového sdružení pracovníků České pošty a zástupců Generálního ředitelství České pošty, s. p. 14. února 2008 Kolektivní vyjednávání Dodatku č. VI. Podnikové kolektivní smlouvy České pošty, s. p., za účasti zástupců odborových organizací působících v České poště, s. p. a zástupců Generálního ředitelství České pošty, s. p. 04/PTN ECHO 2/08 GLOBÁLNÍ SMLOUVA Zástupci odborových centrál, jejichž členové jsou zaměstnáni v kterékoliv světové pobočce Skupiny Telefónica, uzavřeli již na druhé období s firmou Telefónica celosvětově platnou smlouvu Kodex dohodnutý mezi odbory a zástupci společnosti Telefónica. Kodex obsahuje základní pravidla zastupování zaměstnanců, vytváří rámec pro činnost odborových organizací na národní a nadnárodní úrovni, vyjadřuje respekt k právu sdružování a právu na kolektivní vyjednávání. Definuje hlavní zásady pracovních vztahů a podmínek. Je výchozím dokumentem pro kolektivní smlouvy v každé pobočce Skupiny Telefónica. Ujednání ve smlouvě vycházejí z pravidel přijatých Mezinárodní organizací práce a zároveň ponechávají prostor pro aplikaci národního pracovního či občanského nebo smluvního práva. Skupina Telefónica se sídlem v Madridu sdružuje přes 30 dceřiných telekomunikačních společností rozmístěných v Evropě, Latinské Americe a v oblasti Středozemního moře a dále více než 350 menších firem, napojených na tyto dcery. Globální smlouva se vztahuje na celou tuto množinu firem a obsahuje základní principy požadované v celé Skupině Telefónica. Pavel Herštík Kodex dohodnutý mezi odbory a zástupci společnosti Telefónica Předmluva Současná smlouva novelizuje a aktualizuje původní Kodex uzavřený v návaznosti na Protokol podepsaný oběma smluvními stranami v dubnu 2000, v němž bylo dohodnuto projednávání Kodexu s cílem zachovat práva odborů a zaměstnanců ve všech činnostech vykonávaných v rámci společnosti Telefónica v globálním měřítku. Generální tajemník UNI a prezident společnosti Telefónica S.A. se v rámci svých pravomocí dohodli na znění Kodexu vycházejícím z následujících zásad: Obě strany uznávají nezbytnost dodržování základních lidských práv v rámci pracovního kolektivu a na pracovišti Zástupci odborů a společnosti Telefónica stvrzují svoji podporu dodržování základních lidských práv v daném pracovním kolektivu. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnání je věcí volby. (Ve smlouvě se jedná konkrétně o Konvence ILO 29 a 105) V zaměstnání nesmí existovat žádná diskriminace. Všichni zaměstnanci společnosti musí mít rovné příležitosti a stejný přístup bez ohledu na etnický původ, barvu pleti, pohlaví, vyznání nebo politické názory. Za stejnou práci náleží zaměstnanci stejná mzda (Konvence ILO 100 a 111) Zákaz zaměstnávání dětí Je zakázáno využívat dětské pracovní síly. Zaměstnávány mohou být pouze osoby starší 15 let a (v případě vyššího věku) všichni, kdož ukončili základní vzdělání (Konvence ILO 138) Osoby mladší 18 nesmí vykonávat práce, které by svým charakterem nebo okolnostmi, za nichž jsou prováděny, mohly vést k poškození zdraví, bezpečí či výchovy dětí (Konvence ILO 182). Zástupci odborů a společnosti Telefónica stvrzují svoji podporu dodržování základních lidských práv na pracovišti. V této souvislosti se zástupci společnosti zavazují postupovat v souladu s konvencemi ILO o svobodě sdružování a odborářských právech. To znamená uznávají nárok na organizování a odborářskou činnost za účelem zastupovat a jednat jménem zaměstnanců a zavazují se, že budou dodržovat minimální standardy ve vztahu ke mzdám a pracovním podmínkám. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání Všichni zaměstnanci mají právo vytvářet odborové organizace a stávat se jejími členy (Konvence ILO 87) V oblastech, kde členové odborů zastupují zaměstnance pracující ve společnostech vlastněných skupinou Telefónica a jejích dceřiných společnostech, budou představitelé společnosti uznávat práva odborářů zaměstnance zastupovat a) při kolektivním vyjednávání (Konvence ILO 98). Odboráři se zavazují, že budou vést jednání v dobré víře s tím, že budou mít na zřeteli nezbytnost nalézt nejlepší praktiky zaručující rozvoj společností a jejich vitalitu, které v konečné fázi znamenají nejlepší záruku pro samotné zaměstnanců b) při nalézání postupů řešení sporů c) v jednáních a konzultacích ve všech záležitostech ovlivňujících práci a školení d) Tam, kde odbory neexistují, bude společnost uplatňovat nestranný pohled s cílem nebránit nebo neomezovat odboráře v zakládání organizací na pracovištích. Zástupci společnosti budou zároveň respektovat právo odborářů organizovat zaměstnance. Právo zastupovat zaměstnance Společnost zaručuje, že zástupci zaměstnanců nebudou diskriminováni a budou mít přístup ke všem pracovištím nutným k realizaci jejich funkcí zastupitelů (Konvence ILO 135) Minimální mzdy Zaměstnancům budou vypláceny mzdy a benefity nejméně v takové výši jako je tomu u podobných prací v daném sektoru etablovaných národní legislativou nebo smluvně. Žádnému zaměstnanci nesmí být vyplácena nižší než tzv. minimální mzda, jež musí být vždy dostatečně vysoká, aby pokryla základní potřeby zaměstnanců a jejich rodin (Konvence ILO 94, 95 a 131). Všichni zaměstnanci budou jasně informováni o mzdových podmínkách. Pracovní den Pracovní den (doba) bude splňovat minimálně ty požadavky, které jsou uvedeny v rámci národní legislativy pro daný obor popř. v národních smlouvách či standardech dle konkrétních odvětví (Konvence ILO 1, 47 a Doporučení č. 116). Přesčas bude představovat pokud možno dobrovolnou činnost tzn. že nebude sloužit jako náhrada za neadekvátní pravidelnou mzdu. Obě strany uznávají nezbytnost přispívat k zlepšování pracovních podmínek na pracovišti a v rámci pracovního kolektivu Zástupci odborů a společnosti Telefónica potvrzují, že budou podporovat a respektovat standardy uplatňované pro oblast životního prostředí, bezpečnost, zdraví a bezpečí při práci. Uvedené zahrnuje: Záruku, že pracoviště budou dostatečně bezpečná, aniž by znamenala bezpečnostní nebo zdravotní riziko pro zaměstnance (Konvence ILO 155)

5 Závazek, že v oblasti zdraví a bezpečnosti práce budou v praxi uplatňována nejlepší možná opatření, dále že zaměstnanci budou ve všech nezbytných případech dostávat bezpečné pomůcky jakož i závazek maximální snahy předcházet náhodným nebezpečím a škodlivým vlivům na zdraví Zaměstnanci a jejich zástupci budou spolupracovat v duchu přijatých opatření s cílem zaručit zdraví a bezpečí. S tím souvisí i poskytování odpovídajících informací a školení. Úcta ke spolupracovníkům Zaměstnanci by měli dodržovat harmonické vztahy a vyhýbat se jakémukoli chování/vystupování, které lze charakterizovat jako neuctivé nebo pohrdavé vůči ostatním zaměstnancům. Osoby odpovědné za pracovní tým by měly spravedlivě rozdělovat úkoly jak z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality dané práce. Zástupci odborů a společnosti Telefónica potvrzují svou podporu dodržovat v prostředí kolektivu sjednané podmínky Školení Všem zaměstnancům bude umožněno účastnit se školicích programů, zvláště takových, jejichž cílem je zvyšování kvalifikace zaměstnanců při využívání nových technologií. Stabilita v oblasti zaměstnanosti V této oblasti je třeba respektovat odpovídající národní legislativu a konkrétní smluvní dokumenty a v maximálně možné míře vytvářet stabilní pracovní příležitosti Úcta k životnímu prostředí Zástupci odborů a společnosti Telefónica sdílejí starost o dopad činností společnosti Telefónica na životní prostředí a zavazují, že učiní maximum pro to, aby dostáli veškerým závazkům v této oblasti na ně kladených. (Pokračování ze strany 1) IMPLEMENTACE Telefónica SA podá informace týkající se smlouvy všem společnostem sdruženým v rámci Skupiny. Obě strany ponesou odpovědnost za správu a implementaci této smlouvy. To znamená, že se aktivně zapojí do probíhajícího dialogu a budou se pravidelně scházet. Veškeré rozdíly plynoucí z interpretace nebo implementace této smlouvy budou probírány společně, aby bylo možno navrhnout vhodná doporučení. Bude vytvořena skupina skládající se ze tří členů spol. Telefónica a tří členů odborů (UGT/CC:OO-UNI), jejíž úkolem bude provést šetření a podat zprávu presidentovi spol. Telefónica a generálnímu tajemníkovi odborů. Jelikož zástupci společnosti Telefónica respektují výše uvedená práva zaměstnanců, jejichž smyslem je zajistit pokrok v pracovních vztazích, budou nezbytnost dodržování uvedených zásad komunikovat i zástupcům jednotlivých společností. DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY Tato smlouva zůstane v platnosti do doby vypovězení některou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 6 měsíců. Výpověď musí být podána v písemné podobě včetně důvodů vedoucích k jejímu podání. Podepsáno dne 17. prosince 2007 P. J. Jennings César Alierta Generální tajemník UNI Prezident Telefónica J. A. M. Navarro J. Vesperinas UGT CO-CC.OO Odborové svazy sdružené v ČMKOS vyhlásily stávkovou pohotovost rozpočtů navazují. Důchodová reforma nám zvýší věk k odchodu do řádného důchodu na 65 let. Tedy na věk, kterého se pracující v některých odvětvích ani průměrně nedožívají. A reforma zdravotnictví? Privatizace celého českého zdravotního systému má zaručit péči o zdraví každého občana nebo jen těch nejbohatších? Zdravotní pojišťovny, ale i nemocnice budou nuceny tvořit zisk, aby vlastník mohl obdržet dividendy, ale na úkor čeho? Nebo spíš koho? Na aktuální téma Tyto tři zásadní důvody vedly ke svolání mimořádného jednání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů a dne 3. V minulém roce vznikla nová odborová organizace u společnosti T-Mobile. V této společnosti dosud odbory nepůsobily, a tak po úvodním představení odborů začalo hledání postupů vzájemné spolupráce se zaměstnavtelem a kolektivní vyjednávání. Po dlouhém vyjednávání byla 6. března uzavřena Podniková kolektivní smlouva T- *** března byla vyhlášena stávková pohotovost. V současné době probíhají setkání zástupců základních odborových organizací v regionech (první se konalo za účasti několika set odborových funkcionářů 25. března v Brně viz foto), kde byly prezentovány výše uvedené skutečnosti. Sondy revue vydaly speciál zaměřený na téma - Co nám reforma vzala a vezme. Jarní část protestu vyvrcholí (v květnu) demonstrací a pokud to bude málo a nedojde na slova premiéra Topolánka: Češi obvykle vidí všechno negativně, když k něčemu dojde, podělají se!, tak bude na podzim generální stávka. Stanislav Kačer předseda OS ZPTNS Kolektivní smlouva v T-Mobile! Mobile Czech Republic, a.s. jejíž účinnost je od do V kolektivní smlouvě byly sjednány postupy a závazky v oblasti odměňování, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, BOZP a podmínky činnosti odborů včetně nastavení vztahů mezi zaměstnavatelem a odbory (např. práva na informace, projednání). -jp- 28. února 2008 Kolektivní vyjednávání Dodatku č. VI. Podnikové kolektivní smlouvy České pošty, s. p., za účasti zástupců odborových organizací působících v České poště, s. p. a zástupců Generálního ředitelství České pošty, s. p. únor 2008 Telefónica O2 probíhala jednání především o pravidlech a způsobu provedení jednorázové úpravy mezd, o modelu odměňování a kariérovém postupu v call centrech, změně katalogu skupinových funkcí a o naplnění závazků kolektivní smlouvy v oblasti provozních záležitostí (práce o sobotách a nedělích, rozsah pohotovostí, pracovní kalendáře v jednotce Provoz sítí, akce na podporu zdraví v call centrech, zdravotní prevence očkování proti klíšťové encefalitidě). 3. března jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. Program jednání: Zahájení a program jednání. Kontrola Zápisu č. 16. z jednání Podnikového koordinačního odborového výboru Česká pošta, s. p. Odborové otázky. Dodatek č. VI. k Podnikové kolektivní smlouvě ČP, s. p. postup prací. Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za rok Hospodářský výsledek České pošty, s. p. za leden Plán České pošty, s. p. na rok Regionální ředitelství České pošty, s. p., jmenování ředitelů, regionální spolupráce. Různé. Závěr. 6. března 2008 T-Mobile byla podepsána Podniková kolektivní smlouva jejíž účinnost je od do V kolektivní smlouvě byly sjednány postupy a závazky v oblasti odměňování, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, BOZP a podmínky činnosti odborů včetně nastavení vztahů mezi zaměstnavatelem a odbory (např. práva na informace, projednání). 6. března jednání Podnikového koordinačního odborového výboru společností novinových služeb v České republice. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola Zápisu ze 4. jednání PKOV SNS v ČR konaného dne 1. listopadu Informace o Směrnici ŘED Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci společnosti Mediaservis s. r. o. Informace hospodářského vedení společnosti Mediaservis s. r. o., o situaci ve společnosti. Informace o postupu prací na I. dodatku Podnikové kolektivní smlouvy holdingové. společnosti První novinová společnost a. s. Odborové otázky: Informace o stavu členské základny. Evidenční listy ZO OS. Odvody 05/PTN ECHO 2/08

6 06/PTN ECHO 2/08 členských příspěvků na OS ZPTNS a další. Delegování zástupců PKOV SNS v ČR do orgánů OS ZPTNS. Různé, diskuse. Závěr. 6. března jednání Redakční rady Časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Program: Zahájení a program jednání. Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z minulého jednání Redakční rady PTN ECHO konaného dne 10. ledna Vyhodnocení čísla 1/ 2008 PTN ECHO. Příprava čísla 2/2008 PTN ECHO. Různé, diskuse. Závěr. 14. března 2008 Podepsání Dodatku VI. Podnikové kolektivní smlouvy České pošty, s. p března Rada Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Program jednání: Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS. Informace o kolektivním vyjednávání. Stávková pohotovost ČMKOS. Stanovisko Rady k výpadům jiných odborových subjektů. Zpráva o hospodaření OS ZPTNS za rok Příprava 4. jednání Zastupitelstva. Zpráva o činnosti OS ZPTNS od 3. jednání Zastupitelstva, včetně aktuálních informací. Zpráva o hospodaření OS ZPTNS za rok Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS ke Zprávě o hospodaření OS ZPTNS. Informace o kolektivním vyjednávání. Informace o základních organizacích. Informace odborového svazu: složení členské základny k 19. březnu Přehled ZO OS, které se opožďují v odvodu inkasa OS ZPTNS. Přehled ZO, které neposlaly evidenční list k 31. lednu Informace z regionů. Různé: Zprávy ze zahraničních cest. Členství v Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Nabídka seminářů. březen 2008 Telefónica O2 dohoda o změnách ve Směrnici o odměňování a motivaci zaměstnanců, otevřeno jednání o problematice profese metalických kabelářů především o potřebě vyšší úrovně odměňování a řešení početního stavu a věkové struktury zaměstnanců této profese v brzké době, jednání o akceptovatelných formách monitoringu prodejních dovedností zaměstnanců prodejen O2, vč. navazujících pracovněprávních záležitostí. S vedením jednotky Provoz projednány záměry ve snižování počtu pracovních míst v roce vymezení organizačních jednotek, jichž se změny dotknou, důvody a počet rušených míst a časový harmonogram. Kateřina MUSILOVÁ, Jiří HENEBERK, -jp- Tak jednoduchý titulek a skrývá několik let práce. Před deseti lety dvanáct odborových organizací v Jihočeském kraji a o b l a s t i Vysočiny kopírovalo strukturu České pošty a žilo si podle vlastních pravidel. Každý výbor ZO postupně realizoval návrhy členů, a skoro v každé oblasti panovala spokojenost. Na další organizační změny u pošty některé výbory nechtěly reagovat a v roce 2006 u nás bylo ještě osm organizací. Záměrně píšu výbory nechtěly, protože pokud byly proti slučování a změnám, členská základna se o takové možnosti ani nedozvěděla, i když nová organizace mohla zlepšit jejích podmínky. Prostě jsme si začali konkurovat. Nejdříve to bylo FKSP, které se uzavíralo na nižší úrovni. Následovalo poskytování různých příspěvků pro členy odborů, a nejhorší to bylo s tím, co je hlavní náplní odborové práce. Jednání se zaměstnavatelem v oblastech, které jsou pro zaměstnance důležité. Stávalo se, že docházelo k prosazování zájmů jednotlivých skupin nebo oblastí, řešení vlastních problémů bez ohledu na ostatní atd. Tento problém směrem k firmě sice částečně řešil koordinační výbor, ale stále chyběla možnost vystupovat jednotně směrem k členské základně. Od 1. ledna 2008 zůstaly dvě Z REGIONŮ PODĚKOVÁNÍ Když se mi dostalo do ruky poslední číslo ECHA, byl to pro mě velice příjemný šok. Při psaní prvního příspěvku do ECHA mě vůbec nenapadlo, že se někdy dostane moje fotka na titulní stránku do rámečku a že budu vyhodnocena jako autor a odměněna. Psaní článků mě vždy bavilo - pokud byl čas a bylo o čem psát. Takže na otázku v Liberci na sjezdu, jestli vyplním dotazníček, jsem neodmítla a tam byla otázka: Jste ochotni přispět článkem do ECHA? Já odpověděla: Ano, proč ne, není problém. A tak to začalo. Netušila jsem, co z toho časem vznikne. Doufám, že i nadále budou mé příspěvky ke čtení. Snažím se psát o tom, kde jsem v rámci svých pracovních i odborových povinností byla a co pro členy a zaměstnance dělám. Je to trochu i o kultuře, které se účastním i o dovolené. Prostě ode všeho trochu. Takže když to shrnu, píši o všem, co mě napadne, co by mohlo být zajímavé ke čtení. Závěrem: Děkuji za ocenění, kterého se mi dostalo. Vážím si toho, a přestože v posledních dvou číslech mé příspěvky chyběly (vánoční provoz byl doopravdy hektický a nebyl čas na psaní a po Novém roce, než jsem se stačila rozkoukat, bylo další číslo na světě), teď už budu zase pravidelně psát. Slibuji! Určitě bude o čem! Tak čtěte. Růžena Nekolná Obvodní pošta Cheb Na jihu společně organizace, a pod tlakem členské základny existuje od 1. února pouze Základní organizace OS ZPTNS Česká pošta Jižní Čechy a Vysočina, která má 1240 aktivních členů. Věřím, že se podařilo vybudovat dobrý základ pro budoucnost. Systém je vytvořen, ale nebude fungovat sám. Je mezi námi spousta schopných lidí, kterým je třeba dát možnost se zapojit. Členská základna rozhoduje, kdo ji bude zastupovat a jaké budou podmínky. Práce odborářů nebyla a určitě nebude jednoduchá. Nejdůležitější je umění dohodnout se, a to především mezi sebou. Čím rychleji to dokážeme, tím více času bude na činnost ve prospěch zaměstnanců. Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem bývalým předsedům základních organizací, kteří spolupracovali při slučování. Štěpán Grochal předseda KOV Jižní Čechy a Vysočina Dali mi echo, že už vyšel, nikam teď nechoď, kdyby přišel veselý pošťák z PTN rodiny, pošťák, co nosí ECHO noviny. NA AKTUÁLNÍ TÉMA, PRÁVNÍ PORADNY, opouští mě tréma, nejsem bezradný. Co mě štve, ŽOFÍN Rok se s rokem sešel a opět jsme my, pošťáci z celé republiky, nasedli do autobusů a hurá na Prahu. Byl 16. únor 2008 a čekal nás rozzářený Žofín a v něm krásná výzdoba, dobrá ňamka a pitivo a plno umělců, kteří nás bavili. Prostě XIII. Společenský večer České pošty s.p. na Žofíně. Vypuklo to opět jako tradičně ve 20:00. Nechyběl generální ředitel pan Kratina a předseda PKOV pan Koukal, kteří večer zahájili každý krátkým proslovem a pak nastoupil už tradičně orchestr Václava Hybše se svými sólisty a další hosté. Mezi nejzajímavější určitě bezesporu patřili Roman Vojtek, Monika Absolonová a Miro Žbirka. To bylo na hlavním velkém sále. V malém sále kromě Caroline Bandu Pavla Drešera hrála Studentská kapela a tam byl zase hvězdou František Nedvěd, který, jak říká: Na jiných plesech nevystupuju, ale na pošťácký nikdy neodmítnu. V Rytířském sále byla cimbálovka a Duo Bueno a v zahradě to rozbalili Patrola- Šlapeto Revival Band a The Apples. Prostě bylo postaráno o to, abychom si vybrali každý, co rád poslouchá a na co rád tančí. Večer utekl velice rychle a s úderem druhé hodiny ranní byl konec. Opět jsme se rozloučili se Žofínem a rozletěli se ve svých autobusech ke svých domovům a zase za rok ŽOFÍNE NA SHLEDANOU. Budeme se těšit. Růžena Nekolná Obvodní pošta Cheb Na památku na ples se autorka nechala vyfotit. prásknout smím, CO-KDY-KDE brzy zvím. Nad FEJETONEM spokojeně podupávám a KŘÍŽOVKA, honem, zábavy se nerad vzdávám. Není to povinný na každý stůl, však ECHO noviny nečte jen... člověk bez fantazie! I.H.

7 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA SVÁTEK PRÁCE - 1. MÁJ Historie svátku práce je spojená s hnutím za osmihodinovou pracovní dobu. V letech 1872 a 1873 proběhly ve významných městech USA velké demonstrace za dlouhodobý požadavek dělníků snížit denní pracovní dobu na osm hodin. Sílící hnutí donutilo zákonodárné sbory téměř všech států USA, aby přijaly zákon o osmihodinové pracovní době alespoň pro všechny zaměstnance ve státních podnicích. V červnu 1878 byl tento návrh zákona schválen i americkým Kongresem, v praxi však nebyl prosazován. V říjnu 1884 se Odborová federace Spojených států a Kanady na Během I. světové války byl 1. máj u nás přísně zakázán. O to větší byla prvomájová účast veřejnosti v samém závěru války - v roce V českých zemích se manifestovalo za národní svobodu a ukončení války. V době ohrožení Československa v roce 1938 se 1. máj stal obrovskou manifestací na obranu demokracie a svobody. Obdobně v roce 1968 při oslavě 1. máje statisíce Čechů a Slováků podpořily demokratizační proces. Ve světě se 1. Máj-Svátek práce ravidelně se slaví od roku 1890, přičemž v Praze je od tohoto roku tradičním místem oslav a vzpomínek Střelecký ostrov. Poštovní spořitelna vypsala akci: Získej od Poštovní spořitelny lístky do kina na premiéru filmu Nejkrásnější hádanka od Zdeňka Trošky. Jak? Za jednu kreditní kartu jeden lístek do kina. Povedlo se a ráda jsem jela. Bylo to 17. února 2008 v Plzni v Cinestaru a před slavnostním filmovým představením proběhla i autogramiáda, samozřejmě za účasti, jak jinak než Zdeňka Trošky a další byli ti, kteří v pohádce hráli, a nechyběl ani Vlastík Horváth, který nazpíval píseň, která zní u závěrečných titulků. Kino patřilo jen pozvaným a úspěšným zaměstnancům České pošty s.p., kteří splnili podmínku. Takže tam byli vlastně jen pošťáci a Poštovní spořitelna. Byla to slavnostní předpremiéra, na takové akci jsem byla poprvé. Sotva jsem se naučila písmenka, popadla mne dopisovací vášeň. Psala jsem si během doby postupně i současně s Čukčou (Magadanská oblast v bývalém SSSR), holčičkou z Moskvy, dívkami z Waterloo (Belgie), Solny (Švédsko), Vancouveru (Kanada), Paříže a kamarádkami z různých letních táborů. Protože před Xceti lety pošta byla dost a různě pomalá a očekávání dopisů tedy bylo z mé strany v podstatě neustálé, vybíhala jsem naproti našemu listonoši. Jmenoval se Štark (Stark?), měl velkou tlustou šedivou pelerínu, čepici s kšiltem a velkou hnědou odřenou koženou brašnu, kterou nosil křížem přes prsa. Z ní vytahoval dopisy a předával je do rukou nedočkavcům nebo je dával do schránek. Když jsem k němu běžela já, většinou kroutil hlavou a říkal: Nic, nic nemám. Já jsem se ptala nedůvěřivě: Fakty ne? Původně jsem nějak špatně odposlouchala to správné slovo a pak už mi otázka zůstala jako tradice. Moderátor přivítal před filmovým plátnem nejdříve Zdeňka Trošku, kterého lze jenom těžko přerušit, když mluví, ale nakonec se moderátorovi povedlo i pozvat další herce i herečky, aby se nám představili, a nebylo jich málo, které jsme viděli v jedné řadě, a jako posledního pozval i Vlastíka Horvátha. Slavnostní akt byl ukončen, Zdeněk Troška umlčen a promítání mohlo začít. Pohádky má asi každý z nás rád a tahle se opět povedla, nenechte si ji ujít. Bude se vám líbit, tak jako mně. A jaká že je ta nejkrásnější hádanka, o které to je? To vám neprozradím. Na to si musíte počkat až do kina. Nebylo by to přeci překvapení. Tak nashle v kině. Růžena Nekolná Obvodní pošta Cheb Fakty ne, fakty ne?, radši ano Někdy, poměrně vlastně dost často, po opakované otázce Fakty ne, fakty ne?, pan Štark jakoby nevěděl, hledal a pak vyndal z brašny dopis či dopisy a s úsměvem mi je předal. Dopisování mne už dávno přešlo, dopisy, tedy ty v obálkách, dostávám leda s účty nebo upomínkami. Našeho listonoše či listonošku ani neznám, stejně se pořád nějak mění, ani oni si mne nejspíš nepamatují. Listonoš(ka) naší schránku ale zásobuje reklamními letáky (cedule neházejte letáky vždy někam zmizí), a já samozřejmě u schránek tedy už nečekám. Nyní nastoupily y. Denně alespoň deset spamů a několik dalších různých fórků od známých, kteří si myslí, že mne jimi pobaví. Jedinou poštu, kterou očekávám s mou otázkou Fakty ne?, jsou příspěvky do ECHA, a zvláště ty pro rubriku Z regionů, na které čekám před uzávěrkou od pošťáků, telekomunikářů a novinářů. Tak tedy, prosím, pište! Květa Dědovská, redakce ECHO Chicagském sjezdu rozhodla, aby se od 1. května 1886 pracovalo jen osm hodin denně a aby všechny odbory všemožně usilovaly o realizaci tohoto usnesení. Prvnímu květnu 1886 předcházely policejní represe a pronásledování aktivních dělníků. Přes tyto skutečnosti zastavilo 1. května 1886 v Chicagu práci více než 25 tisíc dělníků a do 4. května se jejich počet zdvojnásobil. 3. května napadla policie střelbou asi 200 stávkujících a šest z nich zabila. Na druhý den byla svolána demonstrace k odsouzení tohoto činu, kdy neznámý provokatér podnikl pumový útok, při němž zahynuli 4 dělníci a 7 policistů. Nastala zuřivá represe. Byly zatčeny stovky dělníků, 5 vůdců chicagského dělnictva, ač jim nemohla být prokázána žádná vina, bylo odsouzeno k trestu smrti a popraveno. V roce 1888 se v USA demonstracemi a stávkami 1. květen slavil poprvé jako celostátní svátek, připomínající tak dva roky staré události. Mezinárodní dělnický kongres v Paříži v roce 1889 stanovil 1. máj na návrh francouzských socialistů Mezinárodním dnem boje za osmihodinovou pracovní dobu a Svátkem práce. Následující rok se 1. máj slavil již v mnoha zemích světa. Bylo tomu tak i v českých zemích. Nadšeně o něm psal Jan Neruda v Národních listech. Při prvomájových manifestacích k požadavku osmihodinové pracovní doby přibyl další, požadavek za všeobecné volební právo. Městská plaketa nyní připomíná místo tragédie Bronzová plaketa instalovaná městem Chicago na památku Haymarket tragédie v roce 1886 je vsazena do chodníku na východní straně Desplaines Avenue, pár kroků severně od Randoph Street, Chicago, USA s tímto textem: Zde vyústili desetileté spory mezi dělníky a zaměstnavateli v tragická úmrtí na straně dělníků a policistů. Dne 4. května 1886 se účastníci protestu pracujících shromáždili na začátku Crane`s Alley. Do Kordonu policistů přibližující se s DesPlaines Street byla vržena bomba z jižní strany. Následný soud s osmi aktivisty upoutal světovou pozornost k odborovému hnutí a byly tak iniciovány budoucí tradiční oslavy Prvního máje, svátku práce. 25. březen /PTN ECHO 2/08

8 Přes všechny výhrady, které k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a některé další zákony, má opozice, a přes zásadní nesouhlas ČMKOS jako nejsilnější odborové centrály v zemi, schválila návrh zákona vláda. Po předání novely důchodového zákona sněmovně dostala tato novela sněmovní číslo 435. Pod tímto číslem mohou ti, kteří mají přístup k internetu, sledovat další legislativní proces tohoto návrhu zákona na webových stránkách. Novela přináší především restrikce stávajícího systému, které nemohou vést k ničemu jinému, než k poklesu náhradového poměru (relace průměrný starobní důchod/průměrná hrubá mzda) ze stávajících zhruba 40,7 % na 25 až 30 %. To by představovalo výrazné snížení úrovně zabezpečení ze základního důchodového systému ve stáří u většiny občanů. K čemu ale bude ufinancovatelný systém, jestliže bude plodit důchodce odkázané na jiné sociální systémy? Ani lednová aktualizace některých parametrických změn nepřinesla v zásadě žádné změkčení. Navrhuje se sice nižší důchodový věk ženám, které vychovaly aspoň dvě děti, ale stejně jde o výrazné zhoršení proti stávající právní úpravě, a navíc se k restrikcím přidalo ještě zvýšení sankcí za předčasný odchod do důchodu. Přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které vláda schválila. A) Do důchodu v 65 letech Oproti původnímu návrhu, který předpokládal, že důchodový věk se zvýší až na 65 let i pro ženy, které vychovaly děti, se návrh vlády změnil. Žena, která vychovala aspoň dvě děti, má mít možnost odejít do důchodu dříve. Údajně jde o ústupek KDU- ČSL na určitou dobu. Přesto, jak bylo uvedeno v úvodu, by šlo v případě schválení novely zákona parlamentem o výrazné zhoršení oproti současné právní úpravě. Podle ní má totiž důchodový věk po činit u žen 59 až 62 let, zatímco podle vládního návrhu 62 až 65 let. Konkrétně u pojištěnců narozených po roce 1968 má činit: a) u mužů 65 let, b) u žen 62 let, pokud vychovaly alespoň čtyři děti, 63 let, pokud vychovaly tři děti, 64 let, pokud vychovaly dvě děti, a 65 let, pokud vychovaly jedno dítě nebo nevychovaly žádné dítě. U pojištěnců narozených v letech 1936 až 1968 se má důchodový věk stanovit podle přílohy, která je i přílohou této informace. 8/PTN ECHO 2/08 Vládní návrh důchodového zákona předán sněmovně JUDr. Zdeněk Hájek, ČMKOS Pojištěncům narozeným před rokem 1936 (ti dosáhli dřívějších věkových hranic pro nárok na starobní důchod muži 60 let, ženy 53 až 57 let do ), zůstal jako jediným dřívější důchodový věk zachován. Novela zákona si nevšímá závažného problému, kterým je skutečnost, že zaměstnanci pracující dlouhodobě ve zdraví škodlivých pracovních podmínkách a profesích, jejichž výkon zanechává trvalé následky na zdraví (zaměstnanci dřívějších tzv. preferovaných pracovních kategorií), mají již při současném zvýšeném důchodovém věku problém setrvat v zaměstnání až do jeho dosažení. Přesto podle vlády i oni by měli odcházet do řádného důchodu nejdříve v 65 letech. Přitom průměrný věk horníků je podle Odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice 53 let. Obdobné problémy se zdravím a setrváním v důsledku toho v zaměstnání v souvislosti se zvyšováním důchodového věku stále déle a déle, mají i jiné profese. Např. hutníci, slévači a pracovníci v těžkých chemických provozech. Na tento problém ČMKOS upozorňuje od roku 1993, kdy bylo zrušeno zákonem č. 235/1992 Sb. zařazování zaměstnání pro účely důchodového pojištění do pracovních kategorií, a požaduje jeho urychlené řešení. Namísto toho nebyl dodnes v České republice umožněn ani vznik zaměstnanecké penzijního pojištění, které mělo umožnit ztrátu vyšších důchodových nároků aspoň částečně kompenzovat. ČMKOS rozhodně další zvyšování obecného důchodového věku odmítá. Přitom kritizuje skutečnost, že je při každé příležitosti uváděno, že téměř ve všech původních členských zemích Evropské unie je statutární věk pro nárok na důchod 65 let nebo dokonce 67 let (Dánsko a směřuje k němu SRN), ale již se neuvádí to B, totiž, že Česká republika za těmito členskými státy EU zaostává v naději dožití (střední dílce života), a to o cca 4 roky. Podle statistiky Eurostatu mají totiž muži v České republice narození v roce 2005 naději, že se dožijí cca 72,9 a ženy cca 79,1 let. Zatímco v Belgii mají muži naději, že se dožijí 76,7 let, Itálii 77,6 let, Rakousku 76,7 let, Velké Británii 76,9 let, Německu 76,2 let, Irsku 77,1 let a ve Francii 76,7 let. Obdobně je tomu u žen. A zanedbatelná není ani skutečnost, že Česká republika je jednou ze zemí EU s nejvyšším ročním fondem skutečně odpracované doby. S tím samozřejmě souvisí vyšší fyzická a také psychická opotřebovanost českých zaměstnanců. B) Vdovy a vdovci trvalý nárok na pozůstalý důchod až v 61 letech? V návaznosti na uvedené zvýšení důchodového věku má vláda v úmyslu zvýšit také věk, při jehož dosažení již mají vdovy a vdovci trvalý nárok na důchod. Má jít o věk o 4 roky nižší, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození. Dnes má vdova a vdovec již trvale nárok na pozůstalostní důchod, jestliže bezprostředně po uplynutí jednoho roku od smrti životního partnera nebo do pěti let po zániku nároku na důchod dosáhli věku 55 let (vdovy) nebo 58 let (vdovci). Pokud by byl ovšem přijat záměr vlády, znamenalo by to např., že až bude důchodový věk muže 65 let, trvalý nárok na vdovecký důchod by vdova nebo vdovec měli až dosažením 61 let. Také tento návrh ČMKOS odmítá. Již při dosažení současných věkových hranic pro trvalý nárok na důchod v 55, resp. 58 letech, mají tito pojištěnci přijdou-li o zaměstnání, značné problémy s nalezením nového zaměstnání. Vdovský nebo vdovecký důchod jim pak pomáhá aspoň z části překlenout toto období, kdy nemají zaměstnání ani ještě nemají starobní důchod. C) Minimální potřebná doba pojištění 25 roků má padnout Další bombou je navrhované prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod z 25 na 35 let (se započítáváním náhradních dob pojištění) nebo na 30 let (bez započítávání náhradních dob pojištění). Přitom současně vláda ale navrhuje nově započítávat náhradní doby pojištění (s výjimkou základní vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku a péče o osobu závislou na péči jiné osoby) pro nárok na důchod pouze 80 %. Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy se tato doba započítává pro důchod plně, tedy 100 %. ČMKOS opakovaně upozorňuje, že je sice hezké, že průměrná doba pojištění je dnes 40 roků, ale jsou regiony s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. Při zvýšení potřebné doby pojištění na 35 let by se tak snadno mohlo stát, že mnozí zaměstnanci by z tohoto důvodu tuto podmínku nesplnili a nárok na důchod by jim nevznikl. Zejména při provázání doby nezaměstnanosti např. s péčí o závislou (dříve bezmocnou) osobu ve stupni, kdy péče o takovou osobu není uznána jako náhradní doba, nebo ve vícečetných domácnostech s péčí o děti nad rámec doby péče o dítě, která je uznána jako náhradní doba. Ostatně novela zákona o zaměstnanosti, kterou předložila vláda, má navíc ještě omezit zápočet doby nezaměstnanosti pro důchod. D) Od roku 2010 se nemá započítávat do důchodu doba studia Skutečnou perličkou je návrh vlády na nezapočítávání pro důchod od roku 2010 (od předpokládané účinnosti novely zákona v případě jejího schválení parlamentem) doby studia. Jinými slovy doba studia získaná od se již nemá hodnotit jako náhradní doba pojištění. Nezapočítávání doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole od roku 2010 pro důchod by ovšem mělo zásadní vliv na úroveň důchodů. Ve smyslu jejich výrazného snížení. ČMKOS odmítá, že vysokoškoláci mají vesměs vyšší plat a mohou se zabezpečit pro stáří zabezpečit dostatečně také mimo základní důchodový systém, např. účasti v penzijním připojištění. Vyšší platy vysokoškoláků totiž nemusí být vždy pravidlem, jejich výše závisí na mnoha dalších skutečnostech. Navíc, a to je podstatné, mají-li skutečně vyšší příjem, pak také odvádějí více na pojistném do důchodového systému, a to i na mezipříjmovou solidaritu. Jakoby se zapomnělo, že každá investice státu do vzdělání, a to i touto formou, se společnosti vždycky několikanásobně vrátí. E) Plné a částečné invalidní důchody mají zaniknout Právní úprava invalidity, kterou vláda navrhuje, vzbudila v mnoha jejích částech nesouhlas nejen ČMKOS, ale i vrcholných organizací zdravotně znevýhodněných osob Mají být zrušeny instituty plného a částečného invalidního důchodu a nahradit je má třístupňová invalidita. O invaliditu a) prvního stupně se má jednat, jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, b) druhého stupně, jestliže poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69%, a c) třetího stupně, jestliže poklesla nejméně o 70 %.

9 ČMKOS s novou úpravou invalidity nesouhlasí. Obává se, že smyslem změny úpravy je snížit počet vyplácených invalidních důchodů, a tak ušetřit. Zvláště, když se navrhované změny odůvodňují i tím, že je Česká republika kritizována za vysoký počet invalidních důchodů. Podle důvodové zprávy MPSV ČR k návrhu zákona, který šel do připomínkového řízení, má být do invalidity prvního stupně (pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %) zařazeno cca 74 až 75 % pojištěnců, kteří jsou nyní částečně invalidní. To jsou tři čtvrtiny částečně invalidních důchodců. Důsledkem tohoto zařazení by bylo snížení dosavadního důchodu. Snížit se má rovněž úroveň plných invalidních důchodů. V zájmu objektivity je třeba uvést, že při lednové aktualizaci parametrických změn v loňském roce došlo u invalidních důchodů k určitému změkčení. Podle nového návrhu, byl-li plný invalidní důchod Příloha k zákonu č.155/1995 Sb. Rok Důchodový věk činí u nar. mužů žen s počtem vychovaných dětí a více r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+8m 54r+4m r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+8m r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m Vysvětlivky: r znamená rok, m znamená kalendářní měsíc přiznán před a při první kontrolní lékařské prohlídce (KLP) konané po roce 2009 by byl zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše plného invalidního důchodu, snížila by se jeho výše nikoliv hned, jak tomu mělo být původně, ale až od třinácté splátky důchodu. Bude-li částečný invalidní důchod přiznán před a při KLP konané po roce 2009 bude zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše částečného invalidního důchodu, má podle pozměněného návrhu náležet částečný invalidní důchod v dosavadní výši bez časového omezení, tedy trvale. Tím bylo zřejmě reagováno i na požadavek ČMKOS v tom smyslu, že nezlepší-li se zdravotní stav, nemůže být pojištěnci snížen nebo odejmut invalidní důchod jen proto, že se změnila pravidla pro posuzování zdravotního stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Tato ochranná lhůta se však týká jen důchodů přiznaných před účinností novely zákona, nikoliv nových invalidit, které již budou posuzovány podle nových, podle ČMKOS přísnějších, pravidel. Navíc pro plné invalidní důchody přiznané před je ochranná lhůta prakticky pouze 1 rok (12 kalendářních měsíců), pak bude moci být důchod snížen. Proto ČMKOS žádá zachování stávající právní úpravy. F) Další snížení předčasného starobního důchodu Nově se má zvýšit sankce za dřívější odchod do starobního důchodu podle 31 zákona o důchodovém pojištění, tedy tzv. předčasného starobního důchodu. Jeho procentní výměra se má snižovat za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dosažení důchodového věku stejně jako dnes o 0,9 % výpočtového základu, ale jen za období prvních dvou roků dřívějšího odchodu do důchodu (za 720 kalendářních dnů). Od 721. kalendářního dne se má snižovat o 1,5 % výpočtového základu. Nyní se procentní výměra předčasného starobního důchodu snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů od jeho přiznání do dosažení důchodového věku o 0,9 % za celé 3 roky. Procentní výměra starobního důchodu by se tak krátila o 14,7 % výpočtového základu, zatímco podle stávající právní úpravy pouze o 11,7 % výpočtového základu. To představuje snížení procentní výměry o další 3 % (14,7 % - 11,7 %). Má svou logiku, že ke zvýšení sankcí za dřívější odchod do starobního důchodu má dojít v době, kdy se má prodlužovat důchodový věk a zpřísňovat podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Přitom přetrvávají problémy s umisťováním starších zaměstnanců na trhu práce a předčasný starobní důchod je v mnoha případech pro ně jediným možným řešením jejich nepříznivé sociální situace. G) Kladné změny Vládní návrh obsahuje i několik změn, které nelze označit jako restriktivní a ČMKOS je neodmítá. Některé z nich i ČMKOS již dříve požadovala. Jde o zrušení podmínky mít uzavřen pracovněprávní vztah na dobu nejdéle jednoho roku při pobírání starobního důchodu v souběhu s příjmem z výdělečné činnosti. Nebo o to, umožnit - vedle již existujících způsobů výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod souběh výplaty poloviny starobního důchodu se zvýšením procentní výměry starobního důchodu za každých odpracovaných 180 kalendářních dnů po vzniku nároku na důchod o 1,5 % výpočtového základu Internetová adresa našeho svazu: 09/PTN ECHO 2/08

10 10/PTN ECHO 2/08 Organizační změny DOTAZ: Zaměstnavatel provádí organizační změny, které se bohužel týkají i mne. Jako gesto mi bylo nabídnuto jiné pracovní místo, avšak jen na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou). Pokud na tuto nabídku přistoupím, bude mít - vzhledem k tomu, že moje pracovní místo bylo zrušeno - nárok na odstupné? Pokud bych nárok neměl, můžu požadovat, aby pracovní poměr i v nové funkci byl na dobu neurčitou, tedy takovou, jaká je v mé v současné pracovní smlouvě? ODPOVĚĎ: Ve vašem konkrétním případě vás může zaměstnavatel převést na jiné pracovní místo než které odpovídá vaší pracovní smlouvě pouze na základě písemné dohody o změně pracovní smlouvy ( 40 zákoníku práce). Stejně tak tomu je při změně charakteru pracovního poměru, tedy když se pracovní poměr mění z doby neurčité na určitou. Odstupné pak přísluší zaměstnanci ve vyjmenovaných případech při skončení pracovního poměru. Při odpovědi na vaše otázky je nutné, vycházejíc z příslušných ustanovení zákoníku práce konstatovat následující: Pokud mezi vámi a zaměstnavatelem dojde k písemné dohodě o převodu na jiné pracovní místo než které odpovídá vaší dosavadní pracovní smlouvě, nejde o skončení pracovního poměru, protože tento pracovní poměr i když v pozměněné formě trvá i nadále, takže vám nevznikne nárok na odstupné, dojde-li současně k dohodě o změně charakteru pracovního poměru tak, že budete souhlasit s jeho změnou na pracovní poměr na dobu určitou, skončí vám pracovní poměr uplynutím dohodnuté doby. Opět by vám nevznikl nárok na odstupné, protože pracovní poměr nebyl ukončen výpovědí (dohodou) z důvodů vyjmenovaných v 67 odst.1. Takový nárok by vám mohl vzniknout jedině v případě, že by vám byla dána výpověď (nebo uzavřena dohoda) z uvedených důvodů zakládajících nárok odstupné před skončením dohodnuté doby trvání pracovního poměru, nedojde-li k dohodě o změně pracovní smlouvy týkající se druhu vykonávané práce, bude vám zaměstnavatel nucen dát výpověď (zřejmě podle ustanovení 52 písm. c) a při skončení pracovního poměru vám vyplatit odstupné, dojde-li sice k dohodě o změně druhu vykonávané práce, avšak vy budete trvat na tom, abyste byl i nadále zaměstnáván v pracovním poměru na dobu neurčitou, musí si zaměstnavatel zvážit, zda na vaší žádost přistoupí. Pokud ano, pracovní poměr trvá i nadále (a nic se neděje), pokud ne, platí totéž, co je uvedeno v předchozím bodě, tedy, že vám zaměstnavatel bude nucen dát výpověď. Teoreticky by bylo i možné rozvázat dosavadní pracovní poměr a nechat si vyplatit odstupné. Následně pak se zaměstnavatelem uzavřít nový pracovní poměr na nový druh práce a na dobu určitou. S ohledem na výplatu odstupného by se tato možnost mohla zaměstnanci jevit jako zajímavá. Jedná se však pouze o zdánlivou výhodnost. Podle ustanovení 68 zákoníku práce je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli odstupné (popřípadě jeho poměrnou část), budeli u něho konat práci před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrného výdělku, z nichž byla odvozena výše odstupného. Nastoupí-li tedy do práce bezprostředně po ukončení dosavadního pracovního poměru, musí vrátit odstupné celé. Z výše uvedeného je patrné, že rozhodování v této věci je zcela individuální. Samozřejmě že záleží na výši odstupného stejně však i na době, na kterou by byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. Principiálně je však zcela jiná pozice zaměstnance, který již má předem zajištěno další zajímavé zaměstnání u jiného zaměstnavatele od zaměstnance, který takovouto možnost nemá. JUDr. Pavel Sirůček svazový právník Pracovní volno k dědickému řízení Zaměstnanec se zúčastnil jako pozůstalý dědického řízení. Má nárok na placené pracovní volno? Poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (platu) při různých překážkách v práci na straně zaměstnance upravuje zákoník práce v 200 a násl. a nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Podle 200 zákoníku práce se poskytne pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu. Účast na dědickém řízení nelze zařadit ani pod jeden druh uvedené překážky. Nejblíže by k tomu měla překážka v práci charakterizovaná jako plnění občanských povinností. Ovšem v 202 zákoníku práce se charakterizují překážky tohoto typu. O plnění občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního PRÁVNÍ PORADNA orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku. Jedná se však o překážky, které charakterizují plnění občanských povinností v obecném zájmu. Účast na dědickém řízení je osobní záležitost zaměstnance. Jako plnění občanské povinnosti by bylo možno tuto překážku označit v případě, že by zaměstnanec byl na notářství předvolán jako svědek. Ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb., nepovažuje tuto překážku v práci za důležitou osobní Může zaměstnavatel zakázat, aby na jednom pracovišti pracovali manželé? Neexistuje žádný obecně platný právní předpis, který by vylučoval, aby u téhož zaměstnavatele pracovaly osoby blízké nebo přbuzné, včetně manželů. Je však možné, aby předpisy, které vydávají zaměstnavatelé, vyslovily zákaz služebních vztahů mezi manžely nebo jinými příbuznými. Především se jedná o pracovní nebo organizační řády. V nich může zaměstnavatel podobný zákaz stanovit. Ovšem s podmínkou, že budou podrobně konkretizovány příbuzenské stupně, kterých se zákaz bude týkat. Nestačí, když by předpis odkázal pouze na ustanovení 116 a 117 občanského zákoníku, ale je nutné uvést, že např. pro účely kontroly jsou na pracovišti vyloučeny DOTAZ: Dcera žije po svém přistěhování dva roky ve s p o l e č n é domácnosti s přítelem v bytě s regulovaným nájmem. Její přítel je těžce nemocný a je pravděpodobné, že v blízké době zemře. Dcera sice bude moci zůstat dál v bytě bydlet, ale za tzv. tržní nájemné, na které ale nemá prostředky. Může získat nějakou podporu, má právo na udržení regulovaného nájmu, nebo je jediným řešením odstěhování? ODPOVĚĎ: Podle ustanovení 706 občanského zákoníku o přechodu nájmu bytu se nájemci stávají vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. U smluv uzavřených po musí ve překážku a proto není nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy. Zaměstnavatel může však stanovit ve vlastním opatření, např. ve vnitřním předpise, nebo v kolektivní smlouvě sjednat, že bude na tuto nebo obdobnou překážku v práci poskytovat pracovní volno, případně i s náhradou mzdy. Zaměstnavatel však v rámci tohoto postupu musí respektovat ustanovení zákoníku práce o diskriminaci a dodržování zásady rovnosti v pracovněprávních vztazích. -ou- Manželé v zaměstnání vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi manžely, druhem a družkou, rodiči a dětmi apod. Tyto vztahy jsou nevhodné i pro služební vztahy mezi zaměstnanci a kontrolními orgány. Neměl by u jednoho zaměstnavatele pracovat v kontrolní funkci zaměstnanec, který je v příbuzenských vztazích s jiným zaměstnancem, i když si vzájemně nepodléhají (např. členství v dozorčích radách apod.) Většina zaměstnavatelů, zejména podnikatelského charakteru, nemusí však pracovní řády vydávat. Proto je možné, aby si zaměstnavatel tyto otázky upravil vnitřní směrnicí, pracovním příkazem nebo pokynem, který vydává statutární orgán nebo zmocněný zaměstnanec (např. personální či zaměstnanecký útvar). JUDr. L. Jouza Bydlení věci přechodu nájmu bytu v budoucnu dojít k písemné dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Tato dohoda nemusí být sepsána v případě vnuků nájemce. Pokud tedy nebude splněna zákonná podmínka doby vedení společné domácnosti, k přechodu nájmu nedojde s výjimkou případů, kdy pronajímatel nájemci vyhoví dobrovolně. V opačném případě může dcera bydlet v bytě jen na základě nové smlouvy s pronajímatelem, přičemž podmínky smlouvy budou jiné. V současné době lze místně příslušný odbor sociálních věcí požádat o příspěvek na nájemné, o doplatek na bydlení či na příspěvek v hmotné nouzi. K přiznání dávky je však nezbytné splňovat zákonné podmínky. Doporučuji konzultaci s místně příslušným úřadem. DOTAZ: Kvůli stavebním pracím (přístavba na střeše) nám v bytě 4 měsíce neteče voda, chodíme si k sousedům. Jsme v soukromém domě a nevíme, jak se

11 Sociální oblast máme dovolat, aby majitelka se postarala o opravu. ODPOVĚĎ: Žádost o nápravu stavu je nutné v souladu s ustanovením 692 občanského zákoníku uplatnit prokazatelným způsobem u pronajímatelky. Nesplní-li pronajímatel svou povinnost odstranit závady, které dlouhodobě nebo podstatným způsobem snižují kvalitu užívání bytu, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. Po předchozí dohodě s právníkem znalým bytové problematiky lze se naplnění práva domáhat i soudní cestou. DOTAZ: Jak je to s rušením nočního klidu v obytných domech? Sousedi často pořádají večírky, pouští hudbu, hlasitě se baví na balkoně a nám říkají, že když nepřekročí nějaké decibely, tak si můžou rámusit. Je to pravda, že abychom mohli zavolat policii, musí jít o rámus jak nějaká továrna? ODPOVĚĎ: Normové ukazatele přípustné hladiny hluku existují pro denní a noční dobu. U nárazového překročení je to však obtížně prokazatelné, a tím i vymahatelné. Pokud nepomůže jednání se sousedy, nájemce se musí obrátit na pronajímatele se žádostí o zjednání nápravy. Za daleko podstatnější však mezi nájemci bytů v domě považuji ohleduplnost a vzájemný respekt. ing. Milan Taraba Sdružení nájemníků ČR SON Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance je minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí. Pod pojmem minimální mzda ve smyslu zákonů pro veřejné zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy bez ohledu na délku pracovního úvazku, zařazení zaměstnance, odpracovanou dobu, atd. Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc: osobou, za kterou platí pojistné i stát osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát - zvláštní případ. Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba) osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem. Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část v poměru počtu kalendářních dní pokud: zaměstnání netrvalo po celý měsíc; zaměstnanec byl po část měsíce nemocen, nebo měl ošetřování člena rodiny nebo nařízenou karanténu; zaměstnanec byl osobou, za kterou platí pojistné i stát, případně osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením II. nebo III. stupně, nebo osobou důchodového věku bez nároku na důchod, nebo osobou osobně, celodenně a řádně pečující o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, jen po část kalendářního měsíce. Je-li vyměřovací základ zaměstnance nižší, než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je zaměstnanec povinen provést takovýto doplatek pojistného prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Je-li vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně zaměstnavatele, je tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel. Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě? Za vyživované dítě daňového poplatníka se pro účely zákona o daních z příjmů považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je: a) nezletilým dítětem, b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu však zůstává zachována. Uzavře-li dítě manželství a žije-li v domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v 35ba zákona o dani z příjmů. Nemá-li manžel (manželka) příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije v domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Jak jsou na tom nezaměstnaní v roce 2008 Uchazeči o zaměstnání může být poskytnuta podpora v nezaměstnanosti v maximální výši Kč, pokud uchazeč o zaměstnání absolvuje rekvalifikaci, maximální výše podpory činí Kč. Na podporu v nezaměstnanosti má nárok občan, který v posledních třech letech vykonával nejméně po dobu 12 měsíců činnost, která zakládá povinnost odvádět sociální pojištění a není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u občana zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v posledním zaměstnání. První tři měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 50 % a po zbývající dobu 45 %. Uchazeči o zaměstnání si přitom mohou přivydělat 4000 Kč hrubého. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí u občanů do 50 let po dobu 6 měsíců, od 50 do 55 let 9 měsíců a od 55 let věku 12 měsíců. Současně však musí občan doložit potřebnou délku pojištění. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou pro poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu 9 měsíců je celková doba účasti na důchodovém pojištění v délce alespoň 25 roků a pro poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu 12 měsíců celková doba účasti na důchodovém pojištění v délce alespoň 30 roků. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci však neposkytuje po dobu: - poskytování starobního důchodu, - poskytování dávek nemocenského pojištění, - vazby. Do podpůrčí doby se nezapočítává doba: - po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, - poskytování podpory při rekvalifikaci, - vazby. Zaměstnavatel může od úřadu práce dostat příspěvek ve výši Kč na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním za dobu tří měsíců. Tedy maximálně Kč za měsíc. Mezi zaměstnavatelem a úřadem práce musí být samozřejmě sjednána dohoda. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání může dosáhnout výše Kč. Hlavní roli hraje míra nezaměstnanosti v daném regionu. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit až Kč. Stejný peněžitý příspěvek může však úřad práce poskytnout i občanovi se zdravotním postižením, který se rozhodne sám podnikat. Zdroj: ČSSZ, VZP, MF ČR, MPSV zpracovala: Bc. Jindříška Petříčková 11/PTN ECHO 2/08

12 Vítězství SYNACOM v Kamerunu propuštění zaměstnanci CAM- TEL jsou zpět v práci! V lednu obdrželo UNI informace o problémech v její pobočce SYNA- COM v Kamerunu. SYNACOM se marně bránil proti propouštění některých svých členů. Asi 500 pracovníků CAMTEL bylo v minulém roce propuštěno, vůči čemuž se ohradil SYNACOM. Po několika měsících solidárních akcí pod záštitou UNI došlo ke znovuzaměstnání 300 pracovníků. SYNACOM tak děkuje UNI a UNI Telecom za jejich solidární podporu. Historická dohoda s Telefónicou v Argentině 17. března se konalo shromáždění zástupců CePETel (pobočka UNI v Argentině), na kterém byly ujednány podmínky s Telefónicou de Argentina. Vyjednávání začala v lednu a trvala téměř dva měsíce než došlo k podepsání dohody. CePETel využil UNI-Telefónica Globální dohodu k tomu, aby přiměl management k zahájeníí vyjednávacího procesu. CEPU vyzývá Bell Canada k nabídnutí lepšího kontraktu nebo dojde ke stávce Technici z Bell Canada v Ontáriu a Quebecu jsou ve stávkové pohotovosti po tom, co 88 % z členů odborů při tajné volbě rozhodlo o odmítnutí nového čtyřletého kontraktu. 5 tisíc techniků a opravářů z Bell Canada, které zastupuje UNI pobočka CEPU (Odborová organizace v telekomunikacích a v energetickém a papírnickém průmyslu), volilo pro stávkovou pohotovost, ke které nyní může dojít kdykoli během dalších 72 hodin. CEPU se ale nechalo slyšet, že se pokusí co nejrychleji vrátit s Bell k vyjednávacímu stolu. Bell Canada nabízí roční zvýšení mzdy v navrženém kontraktu, ale odbory se obávají návrhu na rozšíření flexibilnějšího rozdělování hodin během nejnáročnějších období až za aktuální dvoutýdenní hranici. Tento plán by na pracovnících vyžadoval, aby více pracovali ve špičkách bez nároků na placené přesčasy. CEPU navíc uvedlo, že mateřská společnost Bell se zrovna chystá uzavřít multimiliardový kontrakt se společností Teachers. V rámci tohoto kontraktu by měl být Bell prodán až za 52 miliard dolarů, což je dalším důvodem, proč by společnost měla svým pracovníkům nabídnout více. CEPU Ontario administrativní místopředseda, John Edwards, k tomu řekl: Nabídka Bell je nejasná a nepochybujeme o tom, že by byla odmítnuta. Je zcela nemyslitelné, abychom se vzdali něčeho, pro co bojujeme už několik dekád. Obzvláště pak v době, kdy Bell prodává část své společnosti firmě Teachers za 52 miliard USD. Řečtí telekomunikační pracovníci stávkují kvůli dohodě Deutsche Telekom a OTE Řecká telekomunikační odborová organizace OME-OTE oznámila sérii stávek proti plánům Deutsche Telekom (největší evropská telekomunikační společnost) na získání podílu, a tak i možnosti rozhodování v řecké telekomunikační společnosti OTE. Ve svém stanovisku odbory řekly, že budou držet třídenní nepřetržitou stávku. Dále bylo ve stanovisku uvedeno: Na potvrzení toho, že si pořád stojíme za tím, že vedení OTE musí zůstat v rukou veřejnosti, rozhodl vedoucí výbor OME-OTE o nepřetržité stávce pracovníků skupiny OTE od středy do pátku. Tomu předcházelo rozhodnutí Deutsche Telekom, který oznámil, že již dohodl nákup 20 % akcií OTE (největší řecká telekomunikační společnost) za 3,9 miliard dolarů, a doufá v další navýšení podílu v této společnosti. V tuto chvíli je největším akcionářem OTE řecká vláda s 28% podílem ve společnosti. Vláda již naznačila, že by svůj podíl chtěla postupně rozprodat. Portugalské poštovní odbory jdou do stávky ve dnech března Pět poštovních odborových organizací, které reprezentují více než 75 % všech pracovníků CTT, odmítlo a ohradilo se proti návrhům CTT na změnu kolektivní smlouvy. Návrhy společnosti jsou pro budoucnost pracovníků CTT velice důležité a pro odbory jsou zcela nepřijatelné. Společnost rovněž uvažuje o nepřijatelném snížení počtu pracovních míst. Společnost má tyto návrhy: - úplná deregulace denní a týdenní pracovní doby tak, aby mohla být 10 hodin na den; - každý pracovník může mít více než jedno pracoviště, která mohou být od sebe vzdálena až 30 km; - možnost libovolně přemisťovat pracovníky až do vzdálenosti 100 km od jejich obvyklého pracoviště a mít možnost přinutit je denně se na toto místo vracet; - ukončení automatického navyšování mezd a přechod na zvyšování mezd pouze na základě rozhodnutí managementu bez jakýchkoli pravidel vyjednaných s odbory; - společnost rovněž odmítá rozšířit kolektivní dohodu CTT i na pracovníky jejích přidružených poboček; - úprava současně existující klauzule, která definuje délku trvání kolek- ODBORY A SVĚT tivní dohody přijetí této klauzule by znamenalo, že během dvou let kolektivní dohoda vyprší a pracovní podmínky se budou řídit pouze platným všeobecným právem, a tak by defacto odbory ztratily vše co během posledních 34 let vyjednaly. UNI-Europa Post & Logistics se setkává s UPU k vyjednání strategického plánu Více než 40 zástupců evropských odborů se sešlo v Lucemburku na mítinku výboru UNI-Europa Post & Logistics a začalo vytvářet strategický plán pro poštovní a logistický sektor. Výbor se rozhodl zaměřit své úsilí především na 7 hlavních problémů: - organizování nadnárodních společností a rozvoj globálních rámcových dohod, - vztah mezi UNI a Mezinárodní přepravní federací, - vtah UNI k Univerzálním poštovním odborům (Universal Postal Union UPU), - vytváření a rozvoj nové regulační politiky pošt, - udělat z UNI Post & Logistics informačního prostředníka, - zlepšování organizační efektivity a komunikace v rámci sektoru, - zvyšování iniciativy uvnitř UNI Post & Logistics. Daniel Le Goff z UPU měl na mítinku proslov a připojil se i do velmi konstruktivní diskuse o tom, jak by UNI a UPU mohly lépe spolupracovat. Na mítinku došlo i k diskusi o podpoře pro pracovníky německého TNT a portugalského CTT, kteří bojují o spravedlivé kolektivní vyjednávání. Poštovní a logistické odbory z celé Evropy protestovaly před TNT Luxembourg Více než 40 zástupců z poštovních a logistických odborů z celé Evropy převzalo vzkaz ze svého výborového zasedání v Lucembursku a předalo ho vedení TNT Luxembourg. Výbor protestoval proti krokům TNT, které by měly vést k tomu, aby nemusel platit poštovním pracovníkům alespoň minimální mzdu, kterou stanovila německá vláda. TNT se o to pokouší tak, že vytvořilo fiktivní odborovou organizaci a s ní podepsala kolektivní dohodu. Předseda tohoto výboru Post & Logistics, Lars Lyngse, a předseda UNI Post & Logistics, Neil Anderson, předali protestní dopis řediteli TNT Luxembourg (P. Van Gijsel). Delegace zároveň sdělila panu Van Gijselovi, že tyto kroky jeho společnosti nebyly z těch, které by měla dělat sociálně zodpovědná společnost. Nakonec zástupci dodali, že UNI-Europa požaduje, aby TNT respektovalo pracovní práva a minimální mzdu, o které rozhodla německá vláda. Deutsche Post v květnu oznámí plány na zamezení ztrát DHL US Deutsche Post World Net, německé poštovní a logistické seskupení, oznámilo ve své společnosti DHL Express v USA propad zisku ve 4. čtvrtletí o 60 % oproti předešlému roku. Generální ředitel Deutsche Post Frank Appel tak odmítl spekulace o tom, že by Deutsche Post mohlo opustit americký trh s expresním doručováním. F. Appel řekl, že DHL Express v USA je důležitou částí společnosti Deutsche Telekom a jejích plánů, a dodal, že se již intenzivně pracuje na plánu na zlepšení situace v této společnosti. Deutsche Post by v květnu měla oznámit své rozhodnutí o dalších operacích DHL v USA. Na začátku tohoto měsíce společnost DHL Express oznámila, že v USA propustila 600 zaměstnanců. Stávka německých pošťáků Poštovní schránky ve 14 velkých městech Spolkové reopubliky Německo zůstaly prázdné - šest milionů dopisů čeká na doručení Ve čtrnácti spolkových německých městech zůstaly 1. dubna poštovní schránky prázdné. Zhruba pět tisíc zaměstnanců Deutsche Post AG uposlechlo výzvy verdi (sjednoceného odborového svazu služeb) a na začátku pracovní směny odmítli pracovat. Během výstražné stávky nemohlo být doručeno přibližně šest miliónů dopisů a stopadesát tisíc balíků. Mezi postiženými městy byly Berlin, Mnichov, Stuttgart, Mohuč, Frankfurt nad Mohanem, Offenbach, Brémy, Hanover, Essen, Kolín nad Rýnem, Bonn, Rostock a Kiel. V následujících dnech bude svaz pokračovat v probíhající stávce v důležitých regionálních centrech. Svaz požaduje výjimku u výpovědí z provozních důvodů do 30. července 2011 jako kompenzaci za drtivé účinky plánovaného zvýšení měsíční pracovní doby z 38,5 hodin na 41 hodin. Místopředsedkyně odborového svazu Andrea Kocsis uvedla: "Nedovolíme, aby bylo neoprávněně zrušeno 15,000 pracovních míst kvůli firemnímu zisku". Další kolo jednání je stanoveno na 9. dubna v Kolíně. -pm- 12/PTN ECHO 2/08

13 Proč jsem odešla od České pošty Profesní zpověď nově bývalé zaměstnankyně ČP Jaké byly vaše začátky u České pošty? K České poště jsem nastupovala v době kdy se o transformaci České pošty ještě nemluvilo. Tehdy u pošty pracovalo hodně pošťáků, kteří pamatovali dobu, kdy prioritou pošty bylo především doručování zásilek a kdy, jak sami říkali, bylo u pošty ještě relativně dobře. Byla to doba, kdy pošťákům na dobrém jméně České pošty záleželo. V jaké funkci jste u České pošty pracovala? Začínala jsem na té nejnižší pozici, prošla jsem vším co bylo možné. Přes expedici, doručování a administrátora jsme se vypracovala až na místo pracovnice přepážky. Bavila vás vaše práce? Práce u pošty mě velice bavila a nedovedla jsem si představit, že bych Českou poštu někdy opustila, nedokázala jsem si to vůbec představit. Dělala jsem práci, která mě bavila, byl zde dobrý kolektiv a do práce jsem se těšila. Mimo pracovní dobu jsem vymýšlela různé aktivity související právě s Českou poštou a byla jsem ráda, že jako zaměstnanec České pošty mohu podnik, který má dlouholetou tradici nějakým způsobem prezentovat. Měla jste před sebou profesní růst? Profesní růst je dnes u pošty dost frekventovaný pojem. Co si za ním má člověk představit? Já jsem u té mé pošty dosáhla maxmum. Prodělala jsem všechna povinná školení. Žádné kurzy nebo dobrovolná školení nejsou a nebyla potřeba - nebylo kam růst. A ty nabídky, co se u našeho obvodu občas pro zaměstnance pošt objevily, to byl spíše výsměch (pracovní doba, platové zařazení, pracovní podmínky,.) Proč jste odešla ze služeb České pošty? Časem se situace u pošty začala pomalu měnit. Nejen ve způsobu technologických postupů, které jsem jako technicky založený typ uvítala, ale začali se měnit i lidé a především přístup vedoucích pracovníků. Situace u pošty před spuštěním nového sběrného uzlu v Brně byla ještě jakž takž snesitelná, ale co nastalo potom se nedá popsat. Došlo k určité reorganizaci a vzniklé problémy, které nastaly a nebyly zanedbatelné, i když si to vedení České pošty nechce připustit, najednou neměl kdo řešit. Existovalo mnoho vedoucích pracovišť, kde jedno vedení rozhodovalo o jednom, a druhé o druhém, přesto zde najednou nebyl nikdo, kdo by rozhodl a nesl odpovědnost. Nikdo nic nevěděl, nikdo za nic nemůže. Nejen že byl problém s doručovací lhůtou balíkových zásilek a tím docházelo k oprávněné nespokojenosti zákazníků, ale byly zde i banální problémy s opravou vypínačů, toalet,, kdy o tom rozhodovalo pět vedoucích pracovišť. Problém České pošty je především ve vnitřní komunikaci a to jak na té nejvyšší úrovni, které nenaslouchá těm dole, tak i dole, protože řídící pracovníci na nejnižších pozicích nemají někdy snahu řešit problémy, když vědí, že dnes je jeden způsob řešení a zítra přijde druhý, a dá se očekávat i třetí. Už mnohokrát bylo řečeno, že Česká pošta je jeden podnik, a tak by se všechno mělo všude dělat stejně, ale u České pošty to pořád neplatí. Právě neochota včas řešit problémy, laxnost a arogance, kdy se ozvete a tzv. vybočujete z řady, kdy váš krok musí schválit pět vedoucích pracovníků, kdy víte, že když se něco stane, tak se vás vedení nezastane, mě postavilo před těžký úkol. Zda nadále pracovat u podniku, který mě svým přístupem k ničemu nemotivuje a nedokáže dost finančně ohodnotit práci svých zaměstnanců nebo si v dnešní době vysoké nezaměstnanosti zvolit ten luxus a přihlásit se k evidenci na úřadu práce. Volila jsem druhou variantu, protože mnoha pánům nelze sloužit. Záměrně neuvádím své jméno, i když dnes se už jako bývalý zaměstnanec České pošty nemusím bát nějaké sankce. Opatrnost je na místě a není vyloučeno že se k České poště někdy vrátím, ale za vším stojí lidé: Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké přísloví) -dě- Obětavý pošťák (ze zahraničí). TEST Vyznáte se v lécích, můžete se odvážit kupovat běžné léky bez předpisu? 1. Jedním z nejčastěji užívaných léků je Paralen. Víte, jakou účinnou látku obsahuje? a) Paracetamol. b) Ibbuprofen. c) Kyselinu acetylsalicylovou. 2. K čemu se Paralen a další léky s podobným složením především používají? a) K léčbě rýmy a kašle. b) K upravení zažívání. c) K tlumení bolesti často spojené se zánětem nebo teplotou. 3. Který z následujících léků byste si koupili, pokud by vás trápila zácpa? a) Guttalax. b) Smectu. c) Endiaron. 4. K čemu se používají léky označované jako analgetika? a) Proti nadměrnému pocení. b) Proti zažívacím obtížím. c) Proti bolestem. 5. Je podle vás možné předávkovat se vitamíny? a) Ano je a jejich nadbytek může být pro organismus stejně škodlivý, jako jejich nedostatek. b) Ne není, protože tělo vždy přijme jen tolik, kolik potřebuje, a zbytek vyloučí. c) Ano - ale jen některými. 6. Probiotika jsou potravní doplňky, které: a) Upravují správnou hladinu cukru v krvi. b) Snižují hladinu cholesterolu. c) Podporují a obnovují správné složení střevní mikroflóry. 7. Antibiotika vám sice v lékárně bez receptu nevydají, ale přesto nás zajímá - víte, k léčbě kterých onemocnění se používají? a) Virových. b) Bakteriálních. c) Prudce nakažlivých. 8. Má-li lék diuretický účinek, jak působí? a) Povzbudivě. b) Tlumivě. c) Močopudně. 9. K jakému účelu se užívají antihistaminika? a) Tlumí bolesti zubů. b) Potlačují alergické projevy. c) Celkově zklidňují. 10. Každý lék má v příbalovém letáku uvedené tzv. indikace (tj. stavy, při nichž je vhodné ho podávat) a také kontraindikace. Znáte správný význam tohoto slova? a) Kontraindikace jsou okolnosti vylučující použití konkrétního léku (např. těhotenství či některé choroby). b) Kontraindikace jsou možné nepříznivé vedlejší účinky léku. c) Kontraindikace jsou situace negativně ovlivňující účinnost tohoto léku. Vyhodnocení testu: Správné odpovědi: 1 a), 2 c), 3 a), 4 c), 5 a), 6 c), 7 b), 8 c), 9 b),10 a) 9-10 správných odpovědí: Gratulujeme v lécích a volně prodejných potravinových doplňcích se vyznáte dobře, takže na nákup do lékárny se můžete vydat bez obav. A kdybyste náhodou přece jen potřebovali nějakou konzultaci, zkušený(á) magistr(a) vám ji jistě rád(a) poskytne! Máte-li správných odpovědí méně, radši se vždy spolehněte na radu odborníků! 13/PTN ECHO 2/08

14 Před časem jsem slyšela, že hledají na inzerát ženy řidičky autobusů. Sama nejsem řidič a přijde mi to dost náročné povolání. Ovládnout velký těžký autobus, mít odpovědnost za desítky či stovky lidí. Ale ženy jsou i ředitelky, manažerky, jeřábnice, prezidentky, kosmonautky a jsou prostě tím, čím chtějí být. Víme, že ženy jsou v celku méně honorované jak muži ve stejných vedoucích pozicích, a že ve vedoucích funkcích je žen podsatně méně než mužů. Jaký je pro to důvod? Chybí ženám sebevědomí, jsou málo odvážné, jsou neprůbojné nebo je to jinak? Vůbec nemám pocit, že by ženy nemohly být tím, čím chtějí být. To, že je méně žen ve vedoucích pozicích na pracovišti, v politice apod. je fakt, ale nemyslím si ale, že by se jednalo o diskriminaci žen na pracovištích. Určitě nějaký případ existuje, ale ne v takové míře, aby se tento názor mohl zevšeobecňovat. Hovoří se, že by mohlo být více žen v politice a na vyšších postech. Ale chtějí to ženy vůbec? Touží po tom? Mají ženy tyto ambice? Pravdou je, že ženy v parlamentu by mohly prosadit mnohem rozumnější věci a věnovat se jiné agendě než jsou průmyslové parky, NATO a další celosvětové problémy. Mohly by se věnovat záležitostem jako je například pomoc ženám zapojit se do pracovního života po mateřské dovolené, vytvořit prostor pro odborně a profesionálně zdatné ženy či přispět k systematické zdravotní prevenci (mamografy, zvýšení rozpočtu na výzkum rakoviny apod.). Ano, jsou tam takové, ale je jich málo. Myslím, že to je spíše z důvodu, že ženy jakožto zástupkyně něžného pohlaví netouží po tvrdých bojích, dramatických i zákulisních vyjednáváních, které vídáme i v přímých přenosech v televizi. Ne, že by to nebylo ušlechtilé bojovat za dobré věci jmenovanými způsoby, jenom nám to prostě není vlastní. My to umíme, ale jako dárkyně života máme jiné priority, kterými jsou děti a rodina. Někde jsem četla rady personalistky a psychologa (ale myslím, že by to mohli být rady i pro leckterého muže), že jsou tři nedostatky, kvůli kterým mají ženy nižší plat než muži. Ta první byla, že ženy na pracovišti pro všechno žádají povolení. Muži jsou více orientováni na výkon a na risk, zatímco ženy se více zaměřují na dobré vztahy a na udržení příjemné atmosféry. Svými otázkami prý vyjadřují touhu, aby vše proběhlo bez problémů. Personalistka vyzývá ženy k méně slovům a k větší akceschopnosti. 14/PTN ECHO 2/08 O ženském úspěchu Za druhou chybu označuje to, že se ženy bojí promluvit. Na pracovních poradách mají i jinak velmi výřečné ženy tendenci zmlknout. Porady ale často představují jedinou příležitost, jak odkrýt své možnosti. Chtějí působit zdvořile, takže mluví klidně a neskáčou kolegům do řeči. Problém může být i v tom, že mluví moc potichu a není jim dobře rozumět. Potom se diví, že je nenechají domluvit, nebo je neberou vážně. Je potřeba mluvit rázně a nahlas. Doporučuje se trénovat si to doma před zrcadlem a nahrávat si svůj projev na diktafon. Vydržet tak dlouho, dokud z reproduktoru neuslyší hlas schopné profesionálky. Třetí rada zněla: Neberte si věci osobně. Když prezentujete projekt a šéf vás uzemní poznámkou, že tohle klienty unudí k smrti, neberte to tak, že si myslí, že jste úplně neschopná, nebo, že šéf nemá rád blondýnky. Dále se uvádějí věci, které ženám v práci škodí. Mezi tyto věci patří například stydlivost či skromnost. Prý spousta českých žen žije v domnění, že úspěchy je třeba skrývat. Chtějí zůstat oblíbené a tak nikde nevykládají o tom, co se jim povedlo. Jenže tím pádem se o jejich vítězstvích a nápadech nikdo nedozví. V horším případě samy sebe shazují třeba tak, že na otázku jak šlo jednání? odpoví: Nic moc. Nestačí spoléhat na šéfa, že si sám všimne, jak jste šikovná. Když si neděláte reklamu, můžete vedle průbojnějších kolegů vypadat jako šedá myška. Tudíž je třeba své úspěchy šířit a v žádném případě se za ně nestydět, neubírat na jejich vážnosti. Podle personalistů spousta českých žen neumí o výši platu vyjednávat. Raději se bez problémů spokojí s cifrou, kterou jim nabídne zaměstnavatel, a potom jen vyčkávají, jestli jim šéf náhodou nepřidá. Většina nadřízených ale počítá s tím, že se o odměnu časem samy přihlásíte. Ženy v kariéře neriskují tak jako muži, a tak často plýtvají čas v oboru, který je nebaví a ani v něm nemůžou být úspěšné. Ženám se doporučuje více riskovat a radši než se v práci trápit, prosadit se v nové profesi, vzít šéfovské místo nebo zkusit práci na volné noze. Každá nová zkušenost může jenom prospět. Šikovných, hezkých, vzdělaných, podnikavých a sebevědomých žen, které mají atraktivní práci, ocenění okolí atd. není málo a přece jsou bez chlapa. Vypadá to, jako by byl nedostatek mužů, po jakých touží moderní úspěšné ženy. Je možné, že je aktuálně nedostatek schopných, přitažlivých a zajímavých mužů? Někteří autoři zabývající se tímto tématem dokonce tvrdí, že muži pomalu ztrácejí výsadní postavení nejen v rodině, ale i v některých tradičních povoláních. Ženy jsou duševně silnější, trpělivější a díky genům získaných v minulosti i odolnější a taky musí překonávat více překážek. V devadesátých letech se hlásalo, že matka má být s dítětem doma co nejdéle. Říkali to politici, ale i obyčejní lidé vyznávající rodinné hodnoty. Stát velkoryse prodloužil mateřskou dovolenou, což mladé rodiny uvítaly, a předpokládalo se, že tím je tento problém vyřešený - matky budou doma a jesle můžeme zrušit. Ukazuje se však, že stejný metr nevyhovuje všem. V té době totiž došlo na pracovním trhu ke zvýšení poptávky po mladých lidech, kteří dokážou pracovat s velkým nasazením a mnozí tuto příležitost i využili. Kariéra je prvořadá, ale nemusí to býr ve smyslu honby za penězi a mocí, ale spíš jako prostředek seberealizace. Pro mnohé je důležitý pocit, že člověk někam směřuje a život dává smysl. Mnozí muži nedokážou respektovat, že i ženy se chtějí prosadit v povolání. Nechtějí jít do vztahu s ambiciózní partnerkou. Jako by přestávali v ženách vidět slabší pohlaví, které je potřeba ochraňovat, ale považují je za konkurentky, které jdou stejně jako oni za svým cílem. Někdy to vypadá, že se bojí svobodných, sebevědomých a úspěšných žen. Myslí si, že mají vysoké nároky a nenaplní jejich touhy. Po čem tyto ženy touží? Některé vysokoškolačky si stěžují, že v našem prostředí se muž vnímá jako silný dominantní vládce a žena je spíše submisivní. I když v praxi fungoval jenom jakýsi symbolický patriarchát, žena rozhodovala o mnohých věcech, které se týkaly domácnosti a rodiny. Muž ale musel mít alespoň pocit, že rozhoduje. Dnešní muž v manželství se ženou, která je samostatná a úspěšná musí změnit vzorec, který platil velmi dlouhé období. V situaci, kdy ztrácí svou dominanci a výsadní postavení nejen v rodině, ale i v mnohých povoláních. se možná cítí nejistě a hledá si partnerku, která více odpovídá tradičnímu modelu ženy a to nejlépe takovou, která mu vytváří příjemné rodinné zázemí a zahrnuje ho obdivem. Tak se často stává, že vzdělané ambiciózní a úspěšné ženy nenacházejí dostatek přiměřených partnerů. V západní Evropě se objevil nový trend, kterému se říká downdating - snižování kritérií na partnera. Ženy si cíleně hledají muže s nižším vzděláním i výdělkem. Jejich životní strategií se stávají hesla jako je např. netrvat na vysokých nárocích, při čemž jim Myš pro ženy - integrovaná pudřenka a zrcátko vždy po ruce. je odměnou získání rodinného zázemí. Muži je zahrnou starostlivostí a láskou a jsou jim věrní. Není to model ideálního vztahu, ale vhodné řešení pro ženy, které by jinak možná zůstaly celý život samy. A co muži? Mladí muži o sebe pečují více jako generace jejich otců. Mnozí chodí ke kadeřnici, na manikúru, používají pánskou kosmetiku atd. Časy, kdy muži stačilo jenom se hladce oholit, jsou dávno pryč. Muži, kteří chtějí reprezentovat svou firmu, potřebují dobře vypadat. Nestačí jenom drahý oblek, důležité jsou upravené vlasy i čistá pleť. Neberou to jako zženštilost a ani nejsou tito muži méně mužní. Ženy mají rády čisté a upravené muže. Prototypem dokonale upraveného muže je David Beckham, který je pravým opakem drsného chlapa. Obléká se ve špičkových salonech, barví si vlasy a lakuje nehty. Muži, zvláště mladí, ho houfně napodobují. Je nejtypičtějším představitelem takzvaných metrosexuálů městských mužů, kteří věnují hodně peněz na svůj vzhled a životní styl. Oblékají se do značkových věcí, záleží jim na jejich vzhledu, účesu, důležitý je pro ně i sport a kvalitní jídlo. Nejsou to jenom krasavci starající se o sebe, ale často i starostliví otcové. Otázkou ale je, do jaké míry je muž nového milénia přirozeným typem moderní doby a do jaké míry výplodem módního a kosmetického průmyslu. Nejenže přibývá počet mladých mužů, kteří chtějí být při narození svých dětí, ale mnozí považují za celkem přirozené i rovnoměrnější rozdělení domácích povinností mezi oba partnery. Tento trend je patrný již od devadesátých let a podle sociologů podíl muže a ženy na rozhodování, moci a povinnostech v rodině začíná být vyvážený. Zaznamenává se to čím dál ve větší míře. Roste například počet mužů, kteří zůstávají na mateřské dovolené s dítětem. I když je nutno připustit, že je to převážně jen v rodinách, kde partnerka více vydělává. Yveta Mikulenková

15 Náš fejeton Život očima jednoho (dočasného) pošťáka Letní brigáda vytrhne každého studenta z jeho lenošivého života. Jistě, každý student - dělník namítne jaká je to dřina studovat, přesto má pravidelná návštěva pošty mě ujišťuje, že se srovnává nesrovnatelné. Na poště se pochopitelně nevede žádný intelektuální život a vlastně to tam ani nejde. Paní/slečny pošťačky se v drtivé většině nedostaly dál než za středoškoskou maturitu a práce, kterou vykonávají, je k žádnému osobnímu růstu nevede. Vlastně si uvědomuji Marxova slova, když poukázal na to, že dělník povětšinou myslí na základní potřeby, což se dá v postmoderně rozšířit o pár nepatrných drobností. Zkrátka a dobře, pošťačky jsou něco jako dělnice, které jsou zvyklé na nějaké to nepohodlí. Cigárko, místní drby a jde se na věc. Hlavní část poštáckého dne se odehrává na pochůzce (terminus technicus), kde se rozhazují dopisy, vyplácejí důchody a předávají rekomanda (opět terminus technicus). Zaměříme se nyní chvilku na důchody. Důchody se vyplácejí lidem, kteří si zkrátka na poštu nemohou dojít ( že toho někteří využívají je věc druhá). Člověk si přitom všimne starých lidí, kteří se mnohdy nedostanou dál než na zápraží svého domu a nevidí ani na krok. Doba velké rodiny je pryč a tak žijí opuštěně ve svých tmavých obstarožních domech. Zatímco celý svět je obklopen nádherou mladých slečinek s perfektním make-upem, oni osamněle dožívají svůj život. Mimo veškerou nádheru, mimo veškerý blahobyt nabízený konzumní společností. Člověk za tu chvilku, co je s nimi, sice nepozná o čem byl jejich život, přesto zahlédne jakési náznaky. Pošták je někdy jediný člověk, který se sotva hýbajícím se dědečkem či babičkou promluví, a proto mu vždy mají co říci. Chovat se k nim nadmíru slušně je zkrátka nutnost, která jde mimo rámec jakéhokoli slušného chování. Další součástí pochůzky je roznášení doporučených dopisů, tedy rekomand. Při této činnosti, při které se člověk dostává do nejrůznějších kanceláří, se člověku naskytne zcela rozdílný pohled než v případě nošení důchodů. Za stolem většinou potkávám vymóděné slečinky, které dvakrát ťuknou do počítače a už jsou unavené. Každá je přenádherně oděna, což se mi jako muži pochopitelně líbí. Makeupy, naušničky, vlásky, ozdobičky...je to radost pohledět. Když prší, tak vás politují, že zmoknete, když praží slunce, tak vás politují, že se zapotíte. Člověk neví, co na to má říct a tak si spíše myslí své. Postupem doby vlastně ani nevnímám, že já jsem ten upocený pošťák, zatímco ona je ta vyvoněná slečinka. Je to trochu jako ze starověkého Egypta, kde urozené dámy nevylézaly na sluníčko, aby se neopálily, zatímco otroci na stavbách byli přičmodlí jak bota. I tohle se v naší době dělá jinak - slečinky chodí do solárka, zatímco do mě se poctivě opírá slunce. Je jasné, že žádná z těhle sekretářek nikdy nebude dělat na poště, protože tam se na look prostě nehledí. Holky pošťačky jsou holky do nepohody. Jedna moje kamarádka na výzvu, zda nechce pracovat na poště, odvětila, že by jí to rozhodilo biorytmus či co. Rozumím, měla by z nevyspání pod očima pytle na hady a zřejmě by se na pochůzce zapotila. To by pak nebyla Miss Sporty a možná by to nebyla Maybeline nebo jak se to píše. Vlastně jsem na svůj vzhled nikdy moc nedával, proto můžu dělat na poště. Stačí mi jedno mýdlo, pět minut v koupelně a jsem ready. Ostatní je pro mě zbytečnost. Zní to jako heslo z raného socialismu: Pošťačka - ženy vzor. Nebo myslíte, že ty slečinky v kancelářích budou dobře vychovávat děti? Epilog: Po páteční šichtě jsem ještě jel pomoci mámě v práci. Za to jsem dostal výslužku v podobě bagety, kterou jsem si šel sníst na pěší zónu do stínu. O několik metrů přede mnou si několik slečinek dávalo kafíčko. Všechny se řídily nepřímou úměrou - čím kratší sukně, tím frekventovanější pohledy mužů. Opodál jsem seděl na lavičce já. Zpocený z pochůzky, s tričkem s menší dírou na břiše a žmoulal jsem bagetu. Má stylizace dělníka nemohla být dokonalejší. KŘÍŽOVKA O CENY Tajenka z minulého čísla: Kdo váhá, hledá důvody proč nesmí. Knížku posíláme těmto vylosovaným luštitelům: Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod, Eva Stanzelová, Zábřeh, Eva Čadová, Štěpánovice. 15/PTN ECHO 2/08

16 / 5 nocí / 6 dní / Maďarsko- termální lázně Zalakaros - lázně pro 3 generace Nejrozsáhlejší termální areál v jihozápadní části Maďarska, ve venkovní a vnitřní části je 21 léčebných a zážitkových bazénů Léčba revmatizmu, onemocnění pohybového ústrojí, osteoporózy, srůstů po gynekologických operacích. Cena: 2.390,- Kč / os. / individuální dopravou (5x ubytování ve 2 a 4lůžkových apartmanech***, pobytová taxa, 6x komplex. cest.pojištění, použití el.energie a ložního prádla, závěrečný úklid) Cena: 3.990,- Kč / os./ autokarem (Doprava, 5x ubytování ve 2 a 4lůžk. apartmanech***, pobyt.taxa, 1x večeře, 1x degustace vína, 1x půldenní výlet se vstupy, 1x celodenní vstup do lázní, el.en., ložní prádlo, závěr. úklid, průvodce). Odjezd z Brna / 7 nocí / 8 dní / Maďarsko- termální lázně Zalakaros - lázně pro 3 generace Cena: 3.190,- Kč / os. / individuální dopravou (7x ubytování ve 2 a 4lůžkových apartmanech***, pobytová taxa, 8x komplex. cest.pojištění, použití el.energie a ložního prádla, závěrečný úklid) / 3 noci / 4 dny / Maďarsko termální lázně Kehidakustány relaxace Nové moderní termální lázně s vnitřní a venkovní části s 8 bazény a 94 m dlouhým vnitřním tobogánem. Doporučujeme pro rodiny s malými dětmi. Léčba revmatizmu, nemocí pohybového ústrojí, poúrazových a pooperačních ortopedických stavů. Léčivá voda neobsahuje radium vhodná i pro osoby trpící na srdeční nemoce. Cena: 2.890,- Kč / dosp.os., 1.590,- Kč / dítě 3 6 let (3x ubytování ve 2lůžk.pokojích s možností přistýlky v hotelu ***, pobytová taxa, 3x snídaně šv..stůl, 3x večeře a 2 dcl.nápoje, 1x večer hudba ). Cena: 4.590,- Kč / dosp.os., 2.990,- Kč / dítě 3 6 let (Doprava, 3x ubytování ve 2lůžk.pokojích s možností přistýlky v hotelu ***, pobyt. taxa, 3x snídaně šv. stůl, 3x večeře, 1x s hudbou, 3x nápoj k večeři, 1x výlet a 1x vstup, 1x vstup do termálních lázní, průvodce). Odjezd Brna / /7 nocí /10 dní / Chorvatsko - Makarska riviera B. Polje Cena: 6.390,- Kč / dosp.os., 6.250,- Kč / dítě let, 2.290,- Kč dítě 3 12 let na 3.lůžku / 7 nocí / 10 dní / Chorvatsko Makarska riviera - Baško Polje Cena: 6.990,-Kč / dosp.os., 6.850,- Kč / dítě let, 2.390,- Kč dítě 3 12 let na 3.lůžku ( Doprava 7x ubytování ve 2 3 lůžk. pokojích v hotelových pavilonu** cca m od moře, 7x bufetová snídaně, 7x večeře s nápojem, saláty formou bufetu, pobytová taxa, cestou tam návštěva NP Plitvice nebo Paklenica vstup není v ceně, cestou zpět Split nebo Omiš, možnosti fakultativních výletů v místě, dětská školka, zdarma vypůjčení sport. rekvizit, průvodce ). Odjezd z Brna večer / 5 nocí / 6 dní / Maďarsko termální lázně Sárvár pro rodiny s dětmi Moderní lázeňský komplex s léčeb- nou a zážitkovou částí ve venkovním areálu atrakce pro děti, léčba revmatizmu a pohybov. ústrojí. Cena: 5.690,- Kč / dosp.os., 3.590,- Kč / dítě 2 14 let na přistýlce (Doprava,5 x ubytování ve 2 4 lůžk. pokojích hotelu***, 5x snídaně bufet, 1x večeře, 1x vstup do arboreta, 1x vstup do lázní, pobyt.taxa, průvodce). Odjezd z Brna / 5 nocí / 6 dní / Maďarsko termální lázně Kehidakustány! NOVINKA! Cena: 5.990,- Kč / dosp.os., 4.990,- Kč / dítě 6 12 let, 3.990,- Kč / dítě 3 6 let (Doprava, 5x ubytov. ve 2 pokojích s možností přistýlky v hotelu***, 5x snídaně šv. stůl, 5x večeře s nápojem, 1x hudba k večeři, 1x výlet, 1x celodenní vstup do lázní, pobytová taxa, průvodce). Odjezd z Brna. Možnost i individuální dopravou!!! / 7 nocí / 10 dní Chorvatsko - Bosna a Hercegovina / poznávací zájezd Biokovo - Pelješac Dubrovnik - Medžugorje - Korčula Mljet / Cena: 7.990,- Kč / dosp.os. Doprava, 7x ubytování na jednom místě v hotelu**2 lůžk.pokoje, 7x bufetová snídaně, 7x večeře s nápojem, saláty formou bufetu, pobyt. taxa, půldenní výlet Orebič, celodenní výlet Dubrovnik, celodenní výlet Medžugorje, průvodce, možnost dokoupení 2 fakultat. výletů půldenní Korčula a celodenní výlet lodí NP Mljet ostrov, cestou tam návštěva přírodního parku Biokovo, cestou zpět návštěva B. Vody možnost koupání. Po celodenním výletu je den volna, který je možné využít ke koupání. Odjezd večer z Brna. Možnost fakturace příspěvků z FKSP Odjezdy autokarů z Brna jsou z AN u Grandu ze stejného nástupiště, kde přijíždějí autobusy Student Agency z Ostravy a Prahy. CVVM: Většina lidí si myslí, že je v české politice málo žen V české politice je málo žen, myslí si Češi. Dvě třetiny mužů a osm žen z deseti je přesvědčeno, že větší šance dostat se do politických funkcí mají muži. Opak říká jen každý stý Čech nebo Češka. Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Názory se za poslední dva roky příliš nezměnily, podpora zapojení žen do politiky však přesto mírně roste. Podíl žen v politice se zvyšuje jen velmi pomalu. Čím vyšší je politické patro, tím méně žen se do něj dostane, říkají zástupkyně Fóra 50 %, které si průzkum nechalo zpracovat. Česko zaujímá podle zastoupení žen v parlamentu 76. příčku na žebříčku zhruba 190 států, který sestavila mezinárodní Meziparlamentní unie. Ve sněmovně mají ženy 15 procent křesel, v Senátu ani ne 14 procent. "Těsně před námi jsou Kazachstán, Zimbabwe a Turkmenistán, za námi Burkina Faso, Zambie a Angola," poznamenala Lenka Bennerová z Fóra 50 %. K zamyšlení Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera. O'Henry Práce osvobozuje člověka hlavně cizí práce. Žarko Petan PTN ECHO, časopis Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Vychází 6krát ročně. Vydavatel: OS ZPTNS, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, IČO Adresa redakce: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3. Šéfredaktorka: Květa Dědovská, tel.: , fax: , předseda redakční rady: Jiří Heneberk. tel , Tisk: Regleta s.r.o., Administrace: fa V. Černochová, Expedice: Typamailing. Nevyžádané materiály se nevracejí. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., Odštěpným závodem střední Čechy v Praze, č.j. NP - 542/99 - P ze dne ISSN

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12.

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (3. 12. NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Odůvodnění. I. Obecná část

Odůvodnění. I. Obecná část Odůvodnění IV. I. Obecná část A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS ZPTNS) je dobrovolnou, otevřenou

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání - 1 - PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 190 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb.,

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011,

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, III Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne února 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více