Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY 9 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 12 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVÍKŮ ŠKOLY 13 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 15 IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 16 X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 18 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY 19 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ 21 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 41 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 53 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Bc. Jana Křížová, 44 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 42 let Vedoucí úseku výchovy: Bc. Nataša Blašková, 50 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Členové školské rady: Luboš Mareček Ivan Dostál Miloslava Kučerová Mgr. Lucie Marková Mgr. Andrea Štolfová Vlastimil Žáček V prosinci 2008 proběhly dle platného řádu volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2009, předsedou byl zvolen p. Luboš Mareček. Školská rada se ve školním roce scházela pravidelně. Zápisy ze schůzek jsou na II. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3

4 Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Obě budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Celková kapacita školy je 582 žáků. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází přípravný ročník, šatny, třídy 1. a 2. ročníků, relaxační kouty a učebny výpočetní techniky a vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy 1. a 2. stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky, kabinety učitelů, knihovna s informačním centrem, archiv a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělocvičny se nachází tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, učebna keramiky a výtvarné výchovy, školní dílny a klubovna školního klubu s celkovou kapacitou 156 žáků. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálního zařízení, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 350 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek se nachází pět tříd 1. stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků a jsou zde i oddělení školní družiny s kapacitou 145 žáků. Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle výchovně vzdělávacího programu Základní škola /96 2, schváleného a to v 5. ročníku. V ostatních ročnících se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a její doporučení a odborný lékařský posudek. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků k Počet tříd 24 Počet žáků 430 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních školy Paprsek 5 tříd 52 žáků Ø 10 žáků na učitele Přípravný stupeň 1 třída 15 žáků Ø 15 žáků na učitele 1.stupeň 9 tříd 173 žáků Ø 19 žáků na učitele 2.stupeň 8 tříd 159 žáků Ø 21 žáků na učitele Současnost a další vývoj školy 4

5 Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček, Sluníčko, Skorotice, speciálními MŠ ve Štefánikově a Malátově ulici a se speciální MŠ Demosthenes. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v nově vybudovaném přípravném ročníku. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti a diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Navázali jsme spolupráci s Krizovým centrem a Spirálou, která má pomoci maximálně reedukovat výukové, výchovné a jiné problémy u žáků a má pomoci předcházet sociálně patologickým jevům. V rámci běžné výuky probíhá řečová výchova formou individuální logopedické péče, vedeme několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně a zdravotně postižené žáky zajišťujeme rehabilitaci nebo zdravotní tělesnou výchovu. Ve všech speciálních třídách na odloučeném pracovišti Paprsek máme pro výuku zajištěny asistentky pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od 1. ročníku. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. Toto zajišťuje systematická práce školního poradenského pracoviště, které slouží nejen pro pedagogické pracovníky, ale i k poradenské činnosti pro žáky a jejich rodiče. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s MENSOU a s MŠ Zvoneček a Sluníčko. Díky této spolupráci se nám daří vyhledávat nadané a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školní družiny a školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti, což by se mělo stát standardem pro všechny základní školy. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovním atletickým a basketbalovým klubem a společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Při škole pracuje SRPDŠ, které se schází minimálně 3x ročně před třídními schůzkami. Třídní důvěrníci jednotlivých tříd předávají informace o dění ve škole a o čerpání vybraných příspěvků ostatním zákonným zástupcům žáků. V letošním školním roce se díky mimořádnému příspěvku podařilo zakoupit nové prodejní stravovací zařízení, které zahájilo provoz a vylepšilo hlavně systém prodeje, přihlášek, odhlášek i výdeje stravy. Za tento dar škole patří dík všem, kteří na toto zařízení přispěli. Při škole je založeno Občanské sdružení Paprsek dětem, které podporuje naše handicapované či jinak znevýhodněné děti a získanými finančními prostředky je podporuje při výuce a ve volnočasových aktivitách. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 5

6 Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 53 osob, z toho je 42 pedagogických pracovníků a 11 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice, statutární zástupkyně ředitelky školy, která taktéž splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Přípravný stupeň, 1.stupeň a 2.stupeň má 100% aprobovanost, dále 2 plně kvalifikované výchovné poradkyně, plně kvalifikovaného metodika EVVO, kvalifikovaného metodika ICT, kvalifikovaného metodika SPJ a plně kvalifikovaného koordinátora ŠVP. Úsek Paprsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Na úseku je 100% aprobovanost všech speciálních pedagogů i asistentek pedagoga. Úsek výchovy vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Na úseku je 100% aprobovanost všech pěti vychovatelek. Ekonomicko - provozní úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 11 provozních zaměstnanců. IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6

7 Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí z toho ve 2. pololetí celkem prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 430 z toho sluchově postižených 6 z toho zrakově postižených 9 z toho vady řeči 24 z toho tělesně postižených 14 z toho vývojové poruchy učení 32 z toho vývojové poruchy chování 40 z toho žáků s autismem 4 z toho kombinované postižení 66 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem 38 z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 1 z toho 8.ročník 4 z toho 9. ročník 33 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 4 žáci přijatí na SOŠ 27 žáci přijatí na SOU 7 žáci nepřijatí 0 Celkem 38 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 2 žáci přestupující do speciální školy 2 z toho do speciální školy z 2. stupně 2 7

8 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 86 žáků 62 žáků 12 žáků 12 žáků Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí a koncepci školy pro školní rok 2010/11. Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 15. a a náhradní termín zápisu byl Rodičům dětí s odkladem bylo nabídnuto přijetí do přípravného ročníku na kmenové škole. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. pololetí 414 počet žáků s 2. stupněm chování 2 počet žáků s 3. stupněm chování 2 počet žáků ve 2. pololetí 430 počet žáků s 2. stupněm chování 5 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1. pololetí 414 zameškané hodiny celkem v 1. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pol. 22 počet žáků v 2. pololetí 430 zameškané hodiny celkem v 2. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pol. 36 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 58 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 48,27 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 53,51 hodiny. V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY 8

9 Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou prezentaci využívá škola hlavně webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Dále po celý školní rok vysílalo školní rozhlasové studio Ranní dvacítka, kam si žáci zvali na rozhovory nejen pedagogy, ale i významné osobnosti města Ústí nad Labem. Po celý školní rok bezvadně fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší s vedením školy problémy žáků či jednotlivých tříd. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a učili se tak řešit problémy a zároveň se snažili prezentovat naši školu sami a po svém. Díky výborné spolupráci školy s rodiči a partnery se nám podařilo zorganizovat tyto akce, které školu prezentovali u široké veřejnosti. Jednalo se o tyto akce: Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Lampiónový průvod oslava příchodu zimy Den otevřených dveří s vánočními trhy prezentace školy pro budoucí prvňáčky Adventní koncert - na podporu OS Paprsek dětem Jarní prázdniny na Telnici příměstský tábor Školní ples - pro absolventy školy a jejich rodiče Bukovský červánek netradiční oslava MDD pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost Příměstský tábor ve škole škola o prázdninách patřila dětem Další akce na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městské policie, s myslivci, s požárníky, s lékaři; Exkurze u hasičů, do knihovny, do nemocnice; Keramické dílny v DDM; Ukázka výcviku policejních psů; Ukázkové hodiny pro rodiče; Společné hodiny a výlety paralelních tříd; Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty; Návštěvy kulturních a divadelních představení, památek; pravidelné návštěvy ZOO; výlet do Botanické zahrady a planetária v Teplicích; Divadelní a filmová představení žáků z vlastní tvorby pro děti z MŠ; Pouštění draků; Mikulášská nadílka; Vánoční besídky; Výroba dárků pro budoucí prvňáčky; Karnevaly; Stavby ze sněhu; Pálení čarodějnic; Ukázky dravců; Rozloučení s absolventy Paprsku; Noc skřítků; Noc s kostičkou. Další akce na 2. stupni Pobytová akce Motýl v rámci prevence SPJ; Lyžařský výcvikový kurz na Telnici; Vodácký sportovní kurz na Ohři; Pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT; Exkurze do Národního muzea, rozhlasového studia; návštěva Veletrhu vzdělávání, Úřadu práce, knihovny; návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů; Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy; Besedy s policií, s lékaři, spisovateli, psychology, sportovci. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci jiné soutěže - Představ svého zvířecího kamaráda, soutěž v Dámě, Sudoku Soutěže na 2. stupni 9

10 jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, ZOO olympiáda, Biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Přespolní běh, Stolní tenis, Orion florbal cup, Krušnohorský pohár, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Volejbal, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, O nejlepší štrúdl, Pod modrou oblohou, Jeden svět,o nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice Projekty ve výuce Celoškolní projekty: Čím budu?; Z lesa do civilizace; Rytířský den; Den plný her; Saga Afrika; Hudba školám; Dravci Projekty na 1. stupni Moje rodina; Svět pohádek; Znám své tělo; Les; Podzim čaruje; Já a ty; Čertí rojení; Zima; Advent; Vánoce; Masopustní taškařice; Jaro; Velikonoce; Voda; Barevný týden; Život pravěkých lidí; Naše město; Mláďata na jaře; Tady bydlíme my; Zdravé zuby; Čtenářský deník; Knížka je můj kamarád; Jak správně třídit; Dopravní prostředky; Hello; My Toys; Christmas; My Friend; The Color Week; In My Classroom; My Timetable Projekty na 2. stupni Pravěk; Egypt; Středověk; Zámořské objevy; Kufr; Dadaistická báseň; Hledáme zaměstnání; Jeden svět; Útěky; Řekni drogám ne; Zdravá výživa; Vitamíny; Voda; Potravní řetězec; Třídění nerostů; Mikroskop; Preparační souprava; Recyklace kovů; Kyberooming; Původ a vývoj člověka; Houby; Jehličnany; Sluneční soustava; Regiony Afriky; Regiony Ameriky; Regiony Asie; Evropské oblasti; Přírodní krajiny; CHKO ČR; Kraje ČR; Zahradníkův rok; První pomoc; Masopust ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB: Školní družina měla v loňském roce 5 oddělení a její nabídka se zaměřuje na volnočasové aktivity převážně pro děti 1. stupně. Základna nově vzniklého školního klubu se nachází v prostorách pavilonu tělesné výchovy a jeho aktivity se zaměřují na volnočasové aktivity pro děti převážně z 2. stupně. Činnost ŠD a ŠK probíhá každý den, podle zájmu rodičů a dětí i o víkendech. Každý měsíc jsou pro děti pořádány výlety do okolí, poznávací vycházky a soutěže. AKCE ŠD 10

11 Soutěže: Zvířecí AZ kvíz; Zvířecí čtyřboj; Pamatovák; Dopravní soutěž; Knoflíková válka; Riskuj; Poznej pohádku; Zimní olympiáda; Všeználek; Hledání pokladu; Cesta za pokladem; Turnaj v pexesu a piškvorkách; Sportování v tělocvičně; Projekty: Školní taška; Podzimníčci; Kalendář; Vánoční zvyky spojené s pečením perníčků; pohádka Kůzlátka a vlk; Ve zvířecí kůži; Výroba ovocného salátu; Těšíme se na prázdniny; Velikonoční zvyky; Co do přírody nepatří; Z pohádky do pohádky; Cestování; Obrázková cesta; můj kamarád; Moje maminka; Rozkvetlý strom; Akce: Vycházky do okolí; Beseda s policistkou a záchranářkou; Pálení čarodějnic; Den dětí; návštěva kuželny; návštěva kina u Františka; Sportovní odpoledne; Písničkové odpoledne; Masopustní rej; Svatý Valentýn; Začarovaný svět; Divadlo Otesánek; Opékání vuřtů; diskotéka pro děti; AKCE ŠK Soutěže: Představ svého zvířecího kamaráda; Sběr papíru; Soutěž o nejlepší štrúdl v DDM; Projekty: Náramky přátelství; Lampióny; Halloweenské dýně; Maňásci; Vánoční hvězdičky, košíčky; Betlémy; Sněhuláci; Masky; Mandaly; Veselá trička; Velikonoční dekorace; Veselá trička; Květináče; Čarodějný klobouk; Hrátky s čajem; Veselý rybolov; Kreslení na chodník; Hrátky s papírem; Hrátky s vlnou; Akce: Hurá do školy; Školní rozhlasové vysílání Ranní dvacítka; Návštěvy redakce Naše adresa; Diskotéka s Machem a Šebestovou; Den otevřených dveří; Návštěva ZOO; Drakiáda; koncert Davida Deyla; výlet do Drážďan; Mikulášská nadílka; Bruslení s klubem; výlet do vánoční Prahy; Adventní koncert; Vánoční ZOO; zápis do 1. tříd; výlet do Liberce IQ park; divadelní představení Caffe Aussig; odpolední výlet do Krupky; Valentýnské diskohrátky; masopustní karneval; školní ples; výlet do svíčkárny v Šestajovicích; výlet na zámek do Libochovic; výlet do Nového Boru do sklárny A JE TO; výlet do Děčínské ZOO; Čarodějný slet; in-line bruslení; výlet do Paříže; výlet na Karlštejn; výlet na Kalvárii; Bukovský červánek; výlet do futuroom PPF Praha; výlet na přebor ČR Hokejbal proti drogám; výlet Ostrá; výlet Pičín MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Kroužky pro 1.stupeň: Dovedné ruce; Šikulka; Malí kuchaři; Pohybové hry; Keramika; Hrajeme si s počítačem; Kostička; Veselé pískání; Tancujeme s písničkou; Jóga; Aerobik; Taneční studio; Atletika; Máme rádi zvířata; Angličtina pro nejmenší; Angličtina se Sluníčkem; Angličtina Wattsenglish Kroužky pro 2. stupeň: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka; Angličtina; Sportovní hry; Stolní tenis; Klub deskových her; Tvořivá dílna; Keramika; Mediální klub; Školní vysílání VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 11

12 Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradkyně, třídní učitelé a učitelé společenských a přírodních věd a výchovy ke zdraví, rodiče i žáci. Cílem prevence SPJ by mělo být působení na žáky v rámci vyučování a jejich vedení k vhodnému způsobu využití volného času, což vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence SPJ patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Tématy prevence SPJ se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K tomuto se využívá nejenom třídnických hodin, ale i různých besed, návštěv kulturních představení, soutěží, výletů apod. Velmi důležitý krok v prevenci SPJ spatřujeme v náplni volného času žáků, kdy mohou využít na škole pobyt ve školním klubu a rozmanitou nabídku zájmových kroužků. Nezbytná je i spolupráce s rodiči, která probíhá formou konzultací, předáváním letáků, poskytováním informací na třídních schůzkách, školním časopisem či přes webové stránky. Všichni vyučující mají možnost se dále vzdělávat nejen v rámci školy, ale i v jiných vzdělávacích institucích. Škola v rámci prevence SPJ spolupracuje s několika organizacemi. Patří mezi ně K-centrum, Městská policie, Policie ČR, soud, o.s. Spirála, Dobrovolnické centrum a další organizace. Spolupráce probíhá hlavně formou besed, divadelních představení, exkurzí, přednášek, zapojením se do projektů či pořádáním různých soutěží. V tomto školním roce proběhly v rámci prevence SPJ tyto projekty a akce: 1. Projekt MOTÝL, třídenní výjezdní pobyt třídního kolektivu do přírody zaměřený na aktivity k prevenci SPJ a k utužení kolektivu. /dotovaný/ 2. Výchovný koncert Davida Deyla-podpora kladného vztahu k různým hudebním žánrům. 3. Projekt SETKÁVÁNÍ RODIČOVSKÝCH SKUPIN pro rodiče a žáky. /dotovaný/ 4. Projekt DÍTĚ, ŠKOLA, SPOLEČNOST. /dotovaný/ 5. Projekt DĚTI A PRÁVO. /dotovaný/ 6. Návštěva VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ. 7. Projekty na podporu ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ. /dotovaný/ 8. Sportovní LYŽAŘSKÝ KURZ na Telnici. 9. AJAXŮV ZÁPISNÍK besedy s městskou policií ke zvýšení bezpečnosti. 10. NEONACISMUS, RASISMUS, CIZINCEM V ČR - beseda. 11. ŠKOLNÍ SOUTĚŽE vědomostní, sportovní, výtvarné. 12. ŠKOLNÍ KLUB jeho odpolední provoz je až do 17 hodin. 13. PRVNÍ POMOC V PRAXI - pro žáky 8. ročníků. 14. PREZENTACE OBORŮ SZŠ, VZŠ. 15. Sportovní VODÁCKÝ KURZ na Ohři. 16. ŘEKNI DROGÁM NE beseda. 17. PAŽIT - výjezd žáků na výchovně vzdělávací pobyt. /dotovaný/ 18. DOPRAVNÍ VÝCHOVA výuka žáků na dopravním hřišti, bezpečnost a předpisy. 19. Projekt Z LESA DO CIVILIZACE. 20. Projekt OČZMS. 21. BUKOVSKÝ ČERVÁNEK. 22. Projekt ZDRAVÉ MĚSTO. 23. HOKEJBAL PROTI DROGÁM. 24. ÚSTECKÉ SLYŠENÍ V DDM. VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 12

13 Typy akcí Počet akcí akce jednodenní 62 akce vícedenní 48 Vedení školy podporuje všechny zaměstnance při jejich dalším vzdělávání. V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů týkajících se práce s interaktivní tabulí, práce s daty ve školní matrice v novém programu DS software, probíhali pravidelné semináře z oblasti speciální pedagogiky pro všechny pedagogické pracovníky (PP), dále školení k vedení a vyplňování školní dokumentace, k novým legislativním změnám týkajících se Školského zákona a chodu školy. Všichni PP a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně NIDV nebo PC v Ústí nad Labem. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Částečně jsou hrazeny z finančních prostředků školy pro DVPP, částečně z finančních prostředků získaných z projektů EU, ale PP si kurzy hradili i z vlastních finančních prostředků. Někteří PP navštěvují jazykové kurzy, dochází na školící akce UJEP, KÚ ÚK či jiných organizací. Pedagogičtí i správní zaměstnanci se vzdělávají zcela dobrovolně a pravidelně po celý rok. Škola se zapojila v rámci podpory celoživotního vzdělávání do několika projektů, které jsou zaměřené hlavně na jazykovou gramotnost, e-learning, aplikaci nových vyučovacích forem do výuky a podávání projektů. Pomohlo nám i zapojení do projektu KLÍČE PRO ŽIVOT, který probíhá pod záštitou NIDM. Na další vzdělávání PP ve školství chybí finanční prostředky. Proto se budeme snažit i nadále hledat finanční prostředky či projekty, které by nám pomohly tuto oblast podpořit. Budeme se snažit pro rozvoj a podporu dalšího vzdělávání PP a využít pro další vzdělávání i odborníky z vlastních řad. Pro příští rok se nám podařilo získat finanční prostředky na studium metodika SPJ, zapojili jsme se do projektu STEP BY STEP, který finančně podpoří další vzdělávání pro celý pedagogický sbor, vč. supervizí a společného výjezdního kurzu. Rádi bychom použili i finanční prostředky na další vzdělávání PP z projektu PENÍZE DO ŠKOL. Chceme ještě získat finanční prostředky pro studium metodika ICT. Dokončení či rozšíření kvalifikace v tomto školním roce: Abrhámová Kateřina - vícedenní kurz k zavedení metody CLIL do výuky Bičková Romana dokončení VŠ studia v oboru Vychovatelství Blašková Nataša Bc. - dokončení VŠ studia v oboru Pedagogika volného času Frišová Kateřina Mgr. - vícedenní kurz Múzické dílny podpora rozvoje výuky VV, kurz SPU Hájek Josef Mgr. - zakončení tříletého rozšiřujícího studia Speciální pedagogiky, vícedenní kurzy v rámci projektu Otevřená škola Holková Jaroslava Mgr. - vícedenní kurz k zavedení metody CLIL do výuky Hrachová Petra Mgr. vícedenní kurz Múzické dílny podpora rozvoje výuky HV Jošková Vlastimila Mgr. celoroční vzdělávání v oblasti SPJ Křížová Jana Bc. dokončení vysokoškolského studia v oboru ekonomickém, celoroční vzdělávání v oblasti BOZP, školské legislativy, studium pro vedoucí pracovníky ve školství Lassmannová Eva Mgr. vzdělávání v rámci projektu Zdravé zuby Linhartová Jana Mgr. vícedenní kurzy v oblasti práce s projekty, školské legislativy a PR Marková Lucie Mgr. dokončení celoročního studia Dramatická a hlasová výchova 13

14 vícedenní kurz Múzické dílny podpora rozvoje výuky DV, kurz prevence Kyberšikany Mates Miroslav vícedenní kurz v rámci projektu E- twinning Neumanová Štěpánka Mgr. vícedenní kurz v oblasti Vzdělání a práce o děti s autismem Piková Alena PaedDr. - rozšiřující studium kompetence VP v oblasti péče o žáky se ZP, další vzdělávání v oblasti reedukace sluchu a vypracování IVP vč. diagnostiky Punčochářová Lucie Mgr. - rozšiřující studium kompetence VP v oblasti péče o žáky se ZP, kurz v oblasti vzdělávání cizinců Vosyka Jiří Mgr. kurz instruktor vodáckého kurzu Wimmerová Alena Mgr. vícedenní kurz v oblasti Práce s nadanými dětmi, celoroční kurz AJ, hry na klavír Všichni PP se v průběhu celého školního roku vzdělávali na jednodenních seminářích v oblasti jazykové, ICT, práce se žáky s SPU a CH, hodnocení žáků, estetiky, dramatiky a pohybových aktivit. VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 14

15 Krajský úřad OSKS 2009 k NIV celkem Z toho - MP OPPP odvody příděl do FKSP ONIV Příspěvek ze SR Magistrát - OMOS 2009 k Náklady ,67 Výnosy ,34 Příspěvek na provoz Výnosy celkem ,34 H V ,33 Neinvestiční výdaje na jednoho žáka v členění na výdaje provozní a mzdové 2009 ( 421 žáků) k ( 430 žáků) Provozní Mzdové Mzdové vč. OPPP IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 15

16 1. Kontrola ČŠI Ústeckého kraje Ve dnech proběhla na škole kontrola České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Proběhlo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, získávali se informace a analýzy o vzdělávání dětí, žáků a studentů v matematické gramotnosti dle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona a hodnotil se soulad učebních dokumentů s právními předpisy dle 185 odst. 1 školského zákona. Výsledky hodnocení v jednotlivých oblastech: Materiální podmínky a finanční zdroje školy umožňují realizaci školního vzdělávacího programu a přijaté finanční prostředky využila škola ve prospěch žáků na zlepšení podmínek vzdělávání. Zajištění rovných příležitostí ke vzdělávání má požadovanou úroveň. Vzdělávací potřeby jednotlivce pedagogové zohledňují. Školní poradenství a preventivní strategie je na velmi dobré úrovni. ŠVP ZV je zpracován v souladu s RVP ZV. Strategické řízení školy účinně podporuje realizaci vzdělávacího programu. Průběh vzdělávání dosahuje požadované úrovně vzhledem k individuálním předpokladům žáků. Škola dosahuje i v rozvoji klíčových kompetencí požadované úrovně. Výsledky vzdělávání a úspěšnost žáků celkově dosahují standardní úrovně. Systém dalšího vzdělávání, personální a materiálně technické podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jsou využívány účelně. Spolupráce s partnery je přínosná pro naplňování cílů školy a pro vzdělávání žáků. Celkové hodnocení školy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka probíhá v souladu se ŠVP ZV, který splňuje požadavky školského zákona a zásady RVP ZV. Učitelé dodržují základní stanovené strategie. V ročnících, kde žáci nejsou vzděláváni podle ŠVP ZV, probíhá výuka v souladu se schváleným učebním dokumentem. V průběhu vzdělávání žáků dochází ke kvantitativnímu posunu v implementaci inovací do forem a metod práce a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V souvislosti s tím je třeba zaměřit kontrolní činnost na oblast naplňování očekávaných výstupů. Škola respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivců. Dodržuje podmínky přijímání žáků ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů. Materiální a finanční zdroje škola účelně využívá k realizaci vzdělávacích programů. Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou použity v souladu účelem, na který byly přiděleny. Velmi dobré podmínky jsou vytvořeny pro další vzdělávání pedagogů, které probíhá v souladu s potřebami školy a zájmy učitelů. Škola vytváří bezpečné a zdravé prostředí pro vzdělávání žáků, přijímá a realizuje účinná opatření k jeho zajištění. Vzdělávací aktivity školy rozvíjejí žákovu osobnost, podporují jeho samostatnost, schopnost řešit problémy, spolupracovat a umět komunikovat. 2. Kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 16

17 Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy vydanými na základě tohoto zákona. Kontrola proběhla Kontrola byla provedena v rámci státního zdravotního dozoru dle 82 a 88 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví byla zaměřena na kategorizaci prací, pracovně lékařskou péči a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky dle 44 zákona č. 258/2000. Závěr kontrolních zjištění: Prověřením náplně práce jednotlivých profesí bylo konstatováno, že vyhodnocení faktorů pracovních podmínek odpovídá požadavkům vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Pracovně lékařská péče je smluvně zajištěna MUDr. Derynkovou, která provádí periodické prohlídky, poradenskou činnost a kontrolu pracoviště. Poslední prohlídky byly provedeny v lednu 2010 a jsou potvrzeny na seznamu pracovníků. Všichni pracovníci jsou v souladu s 103 zákona č. 262/2006 Sb. prokazatelně seznámeni s tím, do jaké kategorie práce jsou zařazeni a jaké zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovně lékařskou péči. Kontrola nakládání chemickými látkami byla bez připomínek. Pouze bylo uloženo vypracování Pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami na Krtka do Kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Předmětem kontroly bylo plnění pokynu HH ČR ze dne k provedení státního zdravotního dozoru ve vybraných zařízeních školního stravování v roce 2010 zaměřený na dodržování požadavků platné legislativy včetně povinností zavedení postupů založených na principu HACCP. Kontrola byla započata a skončena Závěr kontrolních zjištění: V kontrolovaných ukazatelích nebyly zjištěny závady, jež by byly v rozporu s právními předpisy. 4. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo ověřování správného stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděným nemocenského a důchodového pojištění. Kontrola byla provedena jako plánovaná, v rámci kontrolního plánu OSSZ Ústí nad Labem pro rok Kontrola proběhla v květnu Závěr kontrolních zjištění: Zaměstnavateli nebyla uložena žádná nápravná opatření. Zaměstnavatel byl poučen o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením 35a zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, pro účely nemocenského pojištění v souladu ustanovením 96 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením 22c zákona č.589/1992 Sb., v platném znění. Dále byl zaměstnavatel upozorněn na povinnost nahlašovat písemně veškeré změny týkající se zaměstnavatele, včetně změny adresy místa archivace, na příslušnou OSSZ. X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 17

18 Škola v průběhu roku podala a realizovala tyto projekty. Projekty, které byly podány: 1. ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 2. CELÉ ČESKO ČTE 3. OVOCE DO ŠKOL 4. MLÉKO DO ŠKOL 5. DĚTI A PRÁVO 6. DĚTI, ŠKOLA, SPOLEČNOST 7. HERNÍ KLUB 8. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 9. OTEVŘENÁ ŠKOLA ANEB POJĎME SI HRÁT 10. PREVENCE SPJ 11. ORANŽOVÁ UČEBNA 12. ORANŽOVÉ SCHODY Projekty, které byly realizovány: 1. ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL 2. CELÉ ČESKO ČTE 3. START ŠKOLNÍHO KLUBU SOVIČKA 4. OVOCE DO ŠKOL 5. MLÉKO DO ŠKOL 6. ZDRAVÉ ZUBY 7. INTEGRACE BEZ HRANIC 8. BUKOVSKÝ ČERVÁNEK 9. DĚTI A PRÁVO 10. DĚTI, ŠKOLA, SPOLEČNOST Další projekty, do kterých se zapojila škola: 1. STEP BY STEP 2. UČENÍ ON LINE 3. OTEVŘENÁ ŠKOLA 4. E-TWINNING 5. REGION 6. KOMUNITNÍ ŠKOLA 7. INTEGRACE BEZ HRANIC 8. MÚZICKÉ DÍLNY 9. KLUB NADANÝCH DĚTÍ Škola podala spolu se zřizovatelem žádosti k projektu: 1. ZELENÁ ÚSPORÁM, který by měl zajistit celkovou rekonstrukci budovy školy. 2. TEMPO 30, projekt řešící bezpečnost a dopravní situaci v okolí školy. XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY 18

19 Ve školním roce 2009/2010 škola pokračovala ve spolupráci se stávajícími partnery a navázala spolupráci s novými. 1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko V rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, chodí se podívat do hodin prvňáčků, navštěvují společné akce školy a školky a využívají prostory školy, naši žáci pro děti připravují Mikulášskou nadílku a děti z MŠ spolu s rodiči navštěvují akce školy. Tato spolupráce se nám velmi osvědčila a díky ní se zvýšil počet žáků ve škole. 2. Společnost Mensa Spolupráce probíhá hlavně v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vyhledávání a práce s nadanými dětmi a v oblasti testování IQ. Společnost Mensa nám pomohla dovybavit Klub deskových her a díky ní se zapojujeme do řady Logických soutěží v ČR. 3. ZOO Ústí nad Labem Spolupráce se netýká jen oblasti výuky v rámci EVVO, ale díky ní se nám podařilo podpořit některé projekty na Záchranu živočichů, zapojením do projektu LIVING TOGETHER, podpořili jsme akci Vánoční ZOO či Velikonoce v ZOO vystoupením žáků naší školy. Zakoupili jsme si celoroční vstupenku pro celou školu a děti ze školního klubu Sovička si adoptovali pár Soviček. Na oplátku nám ZOO zapůjčila na školní akce skákací hrad či mašinku pro nové prvňáčky. 4. DDM Ústí nad Labem Spolupracujeme hlavně v oblasti volnočasových aktivit pro žáky školy i žáky DDM, vypomáháme si s pronájmem prostor, pořádáme společná představení, vypomáháme si při společných projektech a soutěžích a vyměňujeme si zkušenosti při práci s dětmi. 5. NAŠE ADRESA Tento týdeník se od svého založení stal naším hlavním mediálním partnerem, naši žáci pravidelně navštěvovali redakci, kde se v průběhu roku přiučili novinářskému řemeslu a za jejich práci se jim dostalo přímo z vedení společnosti velké ocenění a byli pozváni na exkurzi do centra PPF Média do Prahy. Díky této spolupráci se výrazně zvýšil zájem všech rodičů i žáků o naši školu. 6. AVE CZ Spolupráce s touto společností nám velmi pomohla při rozvoji environmentální výchovy a vzdělávání, třídění odpadů a jejich recyklaci, podpořila projekty a soutěže, které škola pořádá a několikrát nám pomohla i s náročnou údržbou našeho rozlehlého areálu. Vedení školy mělo možnost se zúčastnit vzdělávacího zájezdu do sídla společnosti v Rakousku, kde se mu podařilo navázat spolupráci přímo s vedením společnost, která se nebrání ještě užší spolupráci a podpoře v oblasti EVVO. 7. ČSAD Semily Spolupráci s touto společností jsme navázali v průběhu tohoto školního roku a díky její podpoře měli žáci z Paprsku levnější ozdravný pobyt. Společnost jim kompletně uhradila autobusovou dopravu. Ve spolupráci s touto společností chceme i nadále spolupracovat a doporučit ji pro její spolehlivosti a kvalitním službám i dalším školám a školkám. 8. CK Trysk podpora v rámci některých kulturních představení pro žáky 19

20 Tato cestovní kancelář po celý školní rok spolupracuje s naší školou a školním klubem při pořádání školních výletů, věříme, že spolupráce bude i nadále stejně bezproblémová, jako v letošním školním roce. 9. AC ÚSTÍ NAD LABEM Tento atletický sportovní klub nám pomohl při vybudování školní posilovny, která tak rozšířila další možnosti tělovýchovných aktivit školy. Pomáhá nám při některých akcích školy a samozřejmě rozšiřuje nabídku sportovních aktivit pro naše žáky. Věříme, že se po dokončení stavby plánovaného sportovního stadiónu přesune základna tohoto atletického oddílu na naši školu a dětem s jejich sportovním nadáním bude pomáhat třeba Bára Špotáková, sestra trenéra mládeže tohoto AC. Mezi další partnery školy patří i další společnosti či osoby, které podporují naše akce, a za to jim paří velké díky. Proto velké poděkování za finanční podporu patří primátoru Mgr. Janu Kubatovi, jeho náměstkovi Bc. Janu Řeřichovi-patronovi naší školy, řediteli Kulturního střediska panu Ivanu Dostálovi, řediteli divadla opery a baletu MgA. panu Šimerdovi, starostům panu Vernerovi a panu Žáčkovi, Městské policii, hasičům, f. Aplica, f. Inpeko, f. Dorant, f. Křídos, f. Ovoce-zelenina Kubíček, f. Čistá auta, a.s. Česká spořitelna, CK IveRia, panu Špičákovi, panu Štolbovi, rodičům panu Chalupeckému, panu Marečkovi, panu Hofírkovi, paní Holubové, paní Endalové, Mudr. Roščákové, Mudr. Danielové a všem dalším rodičům, kteří podporují rozvoj školy. Škola se bude snažit i v příštím školním roce najít a navázat spolupráci s dalšími partnery a pokusí se je zapojit do chodu školy a tím ještě více oživí nabídku dalších aktivit. Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi vraceli. Škola má odborovou organizaci, její předsedkyní je Bc. Nataša Blašková. Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací pravidelně, společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce jsme neřešili žádný pracovně právní spor. 20

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2009 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více