195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;"

Transkript

1 195 raise ozařování radiator noun 1. R r radiátor 2. aut. chladič radical adj radikální, zásadní, podstatný radio noun radiopřijímač; rádio, rozhlas listen to the ~ poslouchat rádio radioactive adj R, r noun písmeno R, r radioaktivní rabbit noun králík radius noun 1. geom. rabies noun vzteklina rádius, poloměr 2. okruh, dosah race noun 1. rasa, plemeno raft noun vor; nafukovací 2. biol. druh, odrůda 3. závod člun; sport. raft vb plavit se na ~ car závodní automobil vb 1. voru, raftovat (sb) závodit (s kým) 2. hnát se, rage noun zuřivost, vztek, rychle běžet 3. (překotně) bušit zlost vb řádit, běsnit, zuřit, (o tepu, srdci) vztekat se racehorse noun závodní ragged adj 1. roztrhaný, kůň, dostihový kůň otrhaný 2. nepravidelný, nerovný, racing noun 1. závody členitý (povrch) 3. nedotažený ~ driver automobilový závodník 2. (práce) koňské dostihy raid noun 1. zátah, razie 2. racism noun rasizmus voj. vpád 3. loupežné přepadení racist noun rasista adj vb 1. provést prohlídku, udělat rasistický razii 2. voj. zaútočit 3. přepadnout rack noun 1. polička, police, rail noun 1. tyčka, příčka; regál 2. stojan 3. police na zavazadla (v dopr. prostředku) ; zahrádka kolejnice 3. železnice by ~ držák (na ručníky) ; zábradlí 2. (na autě) ; nosič (na kole) 4. krmelec, žlab ~ one s brains over sth rails noun pl koleje vlakem, železnicí lámat si hlavu s čím railway noun železnice, racket noun sport. raketa dráha ~ station železniční stanice, radiant adj jasný, zářivý; nádraží rozzářený; oslnivý rain noun déšť vb pršet radiate vb 1. vyzařovat; It s ~ing. Prší. sálat; paprskovitě se rozbíhat 2. rainy adj deštivý (zdravím) kypět raise noun am. zvýšení platu radiation noun 1. radiace, záření, vyzařování 2. med. zvýšit ~ one s voice zvýšit vb 1. zvednout, pozvednout, hlas

2 rake zlepšit; vznést, nanést 3. vzbudit, vzbuzovat 4. sehnat (peníze, znásilnit rape noun znásilnění vb půjčku) 5. vychovat (dítě) rapeseed oil noun rake noun hrábě; pohrabáč řepkový olej vb (s) hrabat, uhrabat rapid adj rychlý, prudký ram noun beran vb vrazit, rapist noun násilník narazit; zatloukat rapturous adj nadšený; bouřlivý (potlesk) ramble noun túra, toulka vb 1. trampovat; potulovat rare adj 1. řídký, vzácný; se, procházet se 2. přen. mluvit výjimečný, unikátní 2. nepropečený, krvavý (biftek) z cesty, blábolit rambling adj 1. nepravidelný, nesourodý, neucelený 2. raring adj nedočkavý, rarely adv zřídka, málokdy nesouvislý (řeč, dopis) 3. popínavý netrpělivý (rostlina) rascal noun rošťák, uličník ramshackle adj zchátralý, sešlý, zanedbaný žený, ukvapený noun 1. med. rash adj unáhlený, neuvá- ranch noun ranč, farma vyrážka 2. vlna, příval, záplava random adj náhodný, raspberry noun malina namátkový rat noun 1. krysa 2. hanl. range noun 1. řada, výběr, zrádce, podrazák rozsah 2. výběr, sortiment 3. pásmo, pohoří 4. kuchyňský sporák 2. cena, sazba, tarif 3. rychlost, rate noun 1. poměr, stupeň vb seřadit; kolísat mezi tempo rank noun 1. společenské rather adv 1. poněkud, postavení; voj. hodnost 2. řada dosti 2. spíše, raději; přesněji ~ 3. stanoviště taxi vb 1. (as) být than spíše než pokládán (za) 2. (among) řadit se ratify vb podepsat, schválit (mezi) adj 1. smradlavý, páchnoucí 2. vulgární rating noun hodnocení, rankle vb (with sb) trápit posouzení (koho) ratio noun poměr ransack vb 1. prohledat ration noun příděl, dávka 2. vyplenit, vykrást vb přidělovat rant vb 1. vykřikovat, rozkřikovat se 2. nabubřele řečnit logický; racionální (číslo) rational adj rozumný, rap vb 1. zaklepat, zaťukat rationale noun odůvodnění (na dveře, okno) 2. hud. rapovat noun 1. zaťukání, zaklepání rattle noun řinčení, chrastění; (na dveře) 2. rána, úder 3. rap klepání (motoru) vb řinčet, chras-

3 197 rear-view mirror tit, drnčet; klepat (o motoru) ; lomcovat (dveřmi); přen. vyvést z míry readily adv pohotově, reader noun čtenář raucous adj chraptivý, ochotně chraplavý, chrčivý readiness noun 1. připravenost, pohotovost 2. ochota ravenous adj vyhladovělý, velmi hladový be ~ mít reading noun 1. čtení, četba hlad jako vlk 2. recitace, přednes 3. údaj, hodnota (na měřicím přístroji) raving adj nepříčetný, šílený readjust vb přizpůsobit ravishing adj okouzlující, úchvatný ready adj 1. připravený 2. (se); znovu nastavit raw adj 1. syrový, nezpracovaný; čistý (alkohol) ~ material ready-cooked adj ochotný ~ cash hotovost (finanční) surovina 2. nezkušený, nevycvičený 3. nezahojený (rána) real adj 1. reálný, skutečný předvařený ray noun 1. paprsek 2. rejnok ~ estate nemovitost, realita 2. raze vb srovnat se zemí, pravý, opravdový adv hovor. strhnout (dům) vážně, fakt razor noun břitva; holicí strojek ~ blade žiletka vb praktický, reálný realistic adj realistický; (o)holit, vyholit reality noun realita, skutečnost Rd abbr (road) silnice, cesta reach noun dosah within ~ realization noun 1. na dosah vb 1. sahat, dosahovat realizace, uskutečnění 2. pochopení, uvědomění si 2. dospět, dojít (k čemu), dosáhnout (čeho) 3. zastihnout (koho), realize vb 1. realizovat, spojit se (s kým) uskutečnit 2. pochopit, uvědomit si reach out vb (for sth) natáhnout se, sáhnout (po čem) really adv skutečně, opravdu react vb reagovat reap vb 1. (úrodu i přen.) sklízet 2. žnout, sekat react against vzepřít se (proti čemu) rear adj zadní noun zadní reaction noun 1. chem. část vb 1. chovat (zvířata); pěstovat; vychovávat (děti) 2. vzpínat reakce 2. reakce, ohlas, odezva read vb 1. (pře)číst; předčítat se (o koni) 2. vyložit si, chápat, interpretovat rearrange vb 1. upravit (si), přerovnat, přestavit 2. pře- 3. vytušit, vyčíst 4. ukazovat (měřicí přístroj, teploměr apod.) ložit, změnit dobu konání (schůze) readable adj 1. čitelný rear-view mirror 2. čtivý noun zpětné zrcátko

4 reason 198 reason noun 1. příčina, schránka důvod 2. rozum vb usuzovat, recently adv nedávno, uvažovat v poslední době reasonable adj 1. rozumný 2. (cena) mírný, přiměřený tí 2. recepce 3. rad. příjem reception noun 1. přije- reasoned adj logický, recharge vb dobít, promyšlený, odůvodněný znovu nabít (baterii) reasoning noun usuzování, uvažování recept, předpis 2. návod recipe noun 1. (kuchařský) reassure vb uklidnit, recipient noun příjemce, adresát ujistit rebate noun rabat, sleva; recite vb recitovat, přednášet odpis (daňový) rebellion noun povstání, reckless adj 1. bezstarostný, lehkomyslný 2. nezodpověd- vzpoura rebuff noun rázné odmítnutí, zavržení (návrhu) vb rázně reckon vb 1. považovat, ný, bezohledný odmítnout, zamítnout, zavrhnout pokládat 2. mít dojem, myslet si rebuild vb 1. přestavět, rekonstruovat 2. obnovit (ekonomiku) (s čím), předpokládat 3. vypočítat, spočítat 4. počítat rebuke noun pokárání, reckoning noun výpočet; výtka vb (po) kárat, vytýkat odhad rebut vb vyvrátit (argument) reclaim vb 1. zúrodnit, recall noun 1. paměť, kultivovat (půdu); vysušit (bažinu) vybavování (si) 2. povolání zpět, 2. vyzvednout si, získat zpět 3. odvolání vb 1. vzpomenout si 2. žádat vrácení (daně) znovu vyvolat; odvolat reclamation noun recap vb zrekapitulovat, 1. zúrodnění, kultivace; vysušení (bažiny) 2. opětovné získání, shrnout recede vb ustoupit; vzdát (na) vrácení 3. žádání zpět (daně) se recline vb opřít se, sklopit (sedadlo) receipt noun 1. převzetí, příjem 2. účet, stvrzenka 3. recept, předpis ~ seat sklápěcí sedadlo reclining adj sklápěcí receipts noun pl ek. tržba, recognition noun příjmy 1. uznání (práv) 2. (roz) poznání receive vb dostat, obdržet, recognizable adj přijmout; utrpět (zranění) poznatelný, rozeznatelný, zřejmý receiver noun příjemce; rad. přijímač; sluchátko; znat; uznat; být si recognize vb (roz)po- vědom

5 199 redundant recoil vb přen. odvrátit se recreate vb obnovit, recollect vb vzpomenout si, uvědomit si recreation noun re- znovu vytvořit recollection noun kreace vzpomínka recruitment noun recommend vb doporučit, poradit (pracovníků) 1. voj. odvod 2. přijímání, nábor recompense noun rectify vb opravit, korigovat (chyby); napravit (situaci) odměna, odplata reconcile vb usmířit; rector noun 1. rektor urovnat spor; uvést v soulad (evrop. univerzity) 2. ředitel 3. círk. recondition vb pastor opravit, seřídit recuperate vb zotavit se, pookřát, nabrat síly reconsider vb změnit názor, rozmyslet si recur vb vrátit se, znovu reconstruct vb se opakovat, znovu se vyskytnout přestavět, rekonstruovat, obnovit recurrence noun opakování, opětný výskyt reconstruction noun přestavba, rekonstrukce, red adj červený, rudý; rusý přebudování the Red Sea Rudé moře record vb 1. zaznamenat, redeem vb 1. vyplatit; zapsat 2. naměřit 3. nahrát (na splatit, uhradit (půjčku) 2. splnit, pásku) dodržet (slib) 3. zachránit (situaci) record noun 1. záznam, red-hot adj 1. rozpálený, rozžhavený 2. nejnovější 3. zápis, protokol 2. hud. deska (gramofonová) ~ player gramofon nadšený, rozvášněný 3. rekord, nejlepší výkon adj redo vb předělat, přepracovat rekordní in ~ time v rekordním čase adv neoficiálně, důvěrně redress noun náprava, recording noun nahrávka, záznam nahradit náhrada vb odčinit, napravit, recount vb vyprávět, reduction noun redukce, snížení; sleva (z ceny) popisovat, líčit re-count noun přepočítat, spočítat znovu nadbytečnost, přebytečnost, nad- redundancy noun 1. recover vb 1. získat početnost 2. propouštění (nadbytečných zaměstnanců), redundance zpět, dostat zpět 2. vynahradit si (finanční ztrátu) 3. zotavit se, redundant adj 1. uzdravit se (z nemoci) ; vzpamatovat se (ze šoku) tečný 2. redundantní, nadpočetný, nadbytečný, přeby- propuštěný

6 refer (z práce) be made ~ být propuštěn z práce refer vb 1. zmínit se (o čem) 2. (to sth) týkat se (čeho), vztahovat se (k čemu) 3. předat, postoupit (věc) 4. poslat (k lékaři, do nemocnice) 5. (sb to sb/ sth) odkázat (koho na koho/ co) referee noun soudce, rozhodčí vb sport. soudcovat, pískat (fotbalové utkání apod.) reference noun 1. zmínka, odkaz 2. doporučení, posudek refill vb naplnit, doplnit refine vb rafinovat, zušlechťovat, čistit (cukr, olej) refinement noun rafinace (cukru, oleje) ; kultivovanost; vytříbenost (vkusu) reflect vb 1. odrážet (světlo) ; zrcadlit 2. uvažovat, přemítat reflection noun 1. odraz (světla) ; zrcadlení 2. ohlas; úvaha refresh vb osvěžit, občerstvit ~ one s memory osvěžit si paměť refreshing adj osvěžující, občerstvující refreshments noun pl občerstvení refrigerator noun chladnička, lednička refuel vb natankovat, doplnit zásobu pohonných hmot refuge noun 1. útulek, útočiště, přístřeší 2. brit. nástupní ostrůvek refugee noun uprchlík, běženec, emigrant 200 refund vb nahradit, uhradit, vrátit (peníze) refurbish vb modernizovat, renovovat refuse vb odmítnout; zamítnout refuse noun odpad(ky), smetí refute vb vyvrátit regain vb znovu získat, znovu nabýt; znovu dosáhnout ~ one s health uzdravit se, zotavit se regard noun 1. ohled, zřetel 2. vážnost, úcta With kindest ~s Se srdečným pozdravem vb 1. vážit si, cenit si 2. pohlížet, považovat (za) regardless adv stejně, přesto regenerate vb regenerovat, obnovit, obrodit regime noun režim, zřízení region noun region, oblast, území register noun 1. kniha záznamů, výkaz 2. seznam, soupis 3. rozsah (hlasu, hudebního nástroje) vb registrovat (se), evidovat, zapsat (se) registered adj zapsaný, zaregistrovaný; doporučený (dopis) registration noun registrace, zaevidování; ohlášení; zápis registry office noun brit. matrika regret noun zármutek, lítost vb litovat

7 201 relinquish regrettable adj politováníhodný relaxed adj odpočatý, relaxace, odpočinek regular adj pravidelný; uvolněný; nenucený (atmosféra) obvyklý noun stálý zákazník, relay vb 1. předat (zprávu, novinu) 2. vysílat, přenášet (vysílání) stálý host regularly adv pravidelně release noun 1. uvolnění, regulate vb regulovat, zproštění (funkce), propuštění (se)řídit (z práce) 2. uvolnění, úleva 3. regulation noun vypouštění 4. uvedení (na trh) 1. řízení, regulace 2. předpis, vb 1. (pro)pustit; zprostit 2. ulevit směrnice, ustanovení (od bolesti) 3. vypustit 4. zveřejnit, rehabilitation noun otisknout; uvést do kin 5. vydat rehabilitace (rukojmí) rehearsal noun div., hud. relent vb přen. povolit, zkouška ustoupit reign noun vláda, panování, relentless adj neustálý, nepřetržitý; neoblomný, kralování vb vládnout, panovat, kralovat nelítostný reimburse vb odškodnit, nahradit ležitý, podstatný 2. příslušný, relevant adj 1. dů- reinforce vb zpevnit, odpovídající vyztužit; posílit (myšlenku) reliable adj spolehlivý, reject vb odmítnout, důvěryhodný zamítnout reliance noun (on sb/ rejoice vb radovat se, sth) důvěra (v koho/ co), spoléhání těšit se (na koho/ co) relate vb 1. vyprávět, popisovat 2. uvést do spojitosti zůstatek 2. náb. ostatek, relikvie relic noun 1. přežitek, po- related adj 1. příbuzný relief noun 1. úleva, zmírnění; podpora v nouzi 2. reliéf 2. jsoucí ve spojitosti, jsoucí ve vztahu relieve vb 1. (bolest) zmírnit, utišit 2. vystřídat, vyměnit, relation noun 1. vztah, souvislost, spojitost 2. příbuzný zprostit (koho čeho) relative noun příbuzný religion noun vyznání, adj relativní, poměrný náboženství relatively adv relativně, religious adj 1. náboženský; církevní (svátek) 2. poměrně relax vb relaxovat, odpočinout si relinquish vb vzdát pobožný, zbožný, nábožný relaxation noun se, zříci se

8 relish 202 relish noun 1. požitek, rozkoš 2. pikantní předkrm, chuťov- remission noun 1. probylý, laxní ka vb přen. vychutnat (si) minutí, odpuštění 2. ústup, dočasná úleva (od nemoci) relocate vb přemístit, přesídlit, přestěhovat remit vb 1. prominout, odpustit 2. poukázat, poslat (peníze) reluctant adj neochotný, zdráhavý remittance noun poukázání, převod (peněz) rely on vb počítat (s kým, čím) ; spoléhat se (na koho, co) remnant noun zbytek remainder noun remorseless adj nemilosrdný, krutý, nelítostný zbytek, zůstatek remains noun pl 1. tělesné pozůstatky, tělesné ostatky 2. daleký; zapadlý; mizivý (šance) remote adj vzdálený, trosky, rozvaliny 3. zbytky (jídla) ~ control dálkové ovládání remake vb předělat, removal noun 1. odstranění; odklizení; svlečení 2. zproš- přepracovat; přetočit (fi lm) remand noun 1. odročení, odložení (případu) 2. vyšetřo- ~ van stěhovací vůz tění, sesazení 3. (pře) stěhování vací vazba vb odročit remove vb 1. odstranit, remark noun poznámka, odklidit; vyklidit; svléknout 2. připomínka vb poznamenat, zprostit úřadu/ funkce 3. přestěhovat se připomenout, podotknout remarkable adj pozoruhodný, nevšední noun odměna, plat, úplata remuneration remarry vb znovu uzavřít sňatek (oženit se/ vdát se) nout (pomoc), prokázat 2. vyhlá- render vb 1. poskyt- remedial adj nápravný; sit, oznámit, předložit 3. učinit rehabilitační; doučovací (hodiny) (neškod ným, nepoužitelným) 4. přeložit (do jiného jazyka) remedy noun 1. lék, léčebný prostředek 2. přen. opatření rendezvous noun vb 1. léčit 2. napravit, zlepšit schůzka vb sejít se, setkat se remember vb pamatovat si; vzpomenout si prodloužit renew vb 1. obnovit 2. remind vb (sb of sth) renounce vb zříci se; připomenout (komu co) vzdát se reminder noun renovate vb renovovat, připomínka; upomínka modernizovat reminiscence noun renown noun proslulost, vzpomínka sláva, věhlas remiss adj nedbalý, leda- renowned adj slavný,

9 203 repudiate proslulý rent noun nájemné, činže vb pronajmout (si) ; vypůjčit si rental noun nájem(né) ; půjčovné renunciation noun zřeknutí se; vzdání se reorganize vb reorganizovat, přebudovat, přetvořit repair noun oprava vb opravit, spravit; odčinit (chybu) repay vb 1. splatit, vrátit, vyrovnat 2. (sb sth) oplatit, odplatit (komu co) repayment noun splacení, uhrazení; oplacení (návštěvy) repeal noun odvolání vb odvolat, zrušit repeat noun opakování; repríza vb (z) opakovat; provést znovu; znovu vysílat, reprízovat repel vb zahnat; odpudit repellent adj odpuzující, odpudivý noun odpuzující prostředek; repelent repent vb 1. odpykat si 2. (of) litovat (čeho) repercussions noun pl dopad, následek repetition noun opakování repetitive adj stále se opakující, monotónní replace vb nahradit, vyměnit, vystřídat (co čím) replacement noun výměna, náhrada; vystřídání replay 1 noun 1. opakovaný zápas 2. opakování (záznamu) replay 2 vb hrát znovu (zápas) ; opakovat (ze záznamu) replenish vb dolít; doplnit (zásobu) reply noun odpověď vb odpovědět report noun 1. zpráva, hlášení 2. brit. vysvědčení (školní) vb 1. podat zprávu, referovat (o čem) 2. ohlásit (krádež) 3. stěžovat si reprehensible adj zavrženíhodný, trestuhodný representation noun 1. reprezentace, zastoupení 2. zobrazení, znázornění repress vb 1. potlačit 2. utlačovat, utiskovat reprieve noun 1. milost 2. přen. úleva, oddech vb udělit milost reprimand noun pokárání, napomenutí, důtka vb pokárat, napomenout, udělit důtku reprisal noun odveta, odplata reproach noun 1. výčitka, výtka 2. ostuda, hanba vb (sb for sth) vyčítat (komu co) reproachful adj vyčítavý, káravý reproduce vb reprodukovat; (z) kopírovat; rozmnožovat (se) reproduction noun 1. reprodukce, napodobenina, kopie; kopírování 2. rozmnožování reprove vb kárat republic noun republika repudiate vb 1. zavrhnout, zříci se, odstoupit od 2. neuznat, nepřijmout

10 repugnant 204 repugnant adj odporný, odpuzující vovaný, zamluvený 2. (člověk) reserved adj 1. rezer- repulse vb odrazit odměřený, zdrženlivý repulsive adj odporný, reside vb bydlet, sídlit odpudivý residence noun 1. rezidence, sídlo 2. pobyt ~ permit reputable adj uznávaný, vážený povolení k pobytu reputation noun resident noun 1. usedlík, reputace, (dobré) jméno místní občan 2. host (v hotelu) adj reputedly adv údajně, bydlící, sídlící snad, prý residential adj 1. request noun požadavek, žádost, prosba vb požádat obytná čtvrť 2. internátní (kurz) obytný, rezidenční ~ district require vb žádat, resign vb 1. rezignovat, požadovat, vyžadovat odstoupit 2. rezignovat, smířit requisition vb 1. se (s čím) zabrat, zabavit (dočasně z úřední resilient adj 1. pružný, moci) 2. voj. rekvírovat, nárokovat elastický 2. (člověk) energický, noun 1. žádost, objednávka; požadavek 2. voj. rekvizice, zabrání resist vb odolávat, nepod- houževnatý rescue noun záchrana, lehnout, vzdorovat pomoc vb zachránit resolute adj rezolutní, research noun průzkum, rázný výzkum, bádání vb (into sth) resolve noun rozhodnost; provádět výzkum, bádat rozhodnutí vb 1. vyřešit, rozřešit resemble vb podobat 2. rozhodnout se, předsevzít si se, být podobný resolved adj rozhodnutý resent vb nesnášet (co), cítit odpor (k čemu), zazlívat (komu co) (rekreační) středisko 2. východis- resort noun 1. letovisko, resentful adj rozzlobený, zahořklý, plný zášti resort to vb uchýlit ko as a last ~ v krajním případě resentment noun se (k čemu) zlost, zatrpklost resound vb ozývat se, reservation noun 1. rozléhat se, znít rezervace, zamluvení 2. výhrada resounding adj halasný, zvučný; bouřlivý (potlesk) 3. (přírodní) rezervace reserve noun 1. rezerva, resource noun zdroj, zásoba 2. výhrada 3. (přírodní) zásoba rezervace vb 1. rezervovat, objednat, zamluvit 2. ponechat (si) lézavý, resourceful adj vyna- pohotový

11 205 retort resources noun pl 1. restrained adj zdrženlivý, umírněný; potlačený (city) zdroje, suroviny (přírodní) 2. prostředky (fi nanční) restrict vb omezit, ohraničit respect noun 1. úcta, respekt; ohled(uplnost) 2. zřetel, restriction noun omezení hledisko vb 1. vážit si, cenit si 2. respektovat; brát ohledy result noun následek, respectable adj 1. důsledek; výsledek as a ~ of sth vážený, slušný 2. (cena) ucházející, přijatelný, obstojný resume vb začít znovu, následkem čeho respectful adj uctivý, obnovit; pokračovat zdvořilý résumé noun résumé, respiration noun shrnutí dýchání resuscitate vb med. resplendent adj resuscitovat, oživit oslnivý, zářivý retail noun maloobchod respond vb odpovědět; ~ price maloobchodní cena vb reagovat maloobchodně prodávat, prodávat v malém responsibility noun 1. (z) odpovědnost 2. povinnost retain vb zachovat (si), responsible adj uchovat (si), udržet (z) odpovědný retaliate vb pomstít se responsive adj vnímavý, citlivý odplata, odveta retaliation noun rest noun 1. odpočinek, oddech, přestávka, klid 2. podpěra, opožděný; retardovaný retarded adj zpožděný, opěra 3. zbytek, ostatek vb 1. retentive adj dlouhodobý, trvalý odpočívat, dopřát (si) odpočinku 2. spočívat; být založen (na čem) reticent adj diskrétní, restaurant noun restaurace retire vb 1. odejít do zdrženlivý restful adj 1. tichý, klidný důchodu 2. odejít (kam), ukončit 2. uklidňující (kariéru) restless adj neklidný, retirement noun 1. odchod do důchodu 2. důchod, penze nepokojný restore vb 1. restaurovat, renovovat 2. obnovit; navrátit uzavřený 2. důchodový retiring adj 1. nesdílný, restrain vb 1. potlačovat, snižovat, omezit 2. (sb from pohotová odpověď odseknout, retort vb noun odseknutí, doing sth) zabránit (komu v čem) pohotově odpovědět

12 retract 206 retract vb 1. odvolat, vzít řit se (zpráva) zpět 2. zatáhnout (drápky) revere vb vážit si, uctívat, ctít retreat noun 1. voj. ústup 2. útulek, úkryt, ústraní vb reverse noun 1. opak; rub; stáhnout se, ustoupit zadní/ spodní strana 2. nezdar 3. retribution noun aut. zpáteční rychlost 4. med. obrat odplata, odveta, trest k horšímu, recidiva adj opačný retrieve vb získat zpět; (směr); protichůdný; zadní (strana) znovu nabýt; napravit (chybu); vb 1. zvrátit, změnit, obrátit 2. zachránit (situaci) aut. couvat return noun 1. návrat 2. revert vb (na) vrátit se (do vrácení 3. obnovení, (na) vrácení původního stavu), přejít zpět (čeho) many happy ~s hodně štěstí review noun 1. recenze, kritika, posudek 2. revue a zdraví (u přání k narozeninám) zpáteční (cesta, jízdenka) ; odvetný 3. přezkou mání, revize vb 1. recenzovat, posuzovat 2. přezkou- (zápas) vb 1. (na) vrátit se, přijet/ přijít zpět 2. (na) vrátit (půjčenou mat, revidovat věc) 3. opětovat, oplatit 4. odehrát/ revision noun 1. revize, změna 2. přepracování 3. vracet míč (v tenise) 5. vyhlásit (rozsudek) 6. zvolit (do parlamentu) opakování reunion noun setkání, revitalize vb revitalizovat, znovu oživit shledání; sraz, sešlost (třídy apod.) reunite vb 1. setkat revive vb vzkřísit, přivést se znovu; znovu se sjednotit 2. k vědomí; znovu oživit, obnovit (u)smířit 3. dát dohromady revoke vb odvolat, anulovat, zrušit revamp vb předělat, vylepšit, renovovat revolt noun vzpoura, reveal vb 1. odhalit, prozradit 2. odhalit, vyjevit vzbuzovat odpor povstání vb vzbouřit se, povstat; revelation noun 1. revolution noun odhalení, odkrytí 2. náb. zjevení 1. revoluce, převrat 2. otáčení, revelry noun radovánky, obrátka veselí revolve vb točit se, otáčet revenge noun 1. pomsta, se; obíhat okolo odplata 2. sport. odvetné utkání revulsion noun odpor, vb pomstít hnus revenue noun příjem, reward noun odměna důchod vb odměnit reverberate vb rewarding adj uspokojivý, 1. rozléhat se, znít ozvěnou 2. ší- uspokojující

13 207 ringleader rewind vb přetočit, smyslech ~ as a trivet zdraví jako převinout řípa 5. nejlepší, nejvhodnější, ideální (rozhodnutí) be ~ mít pravdu rhyme noun 1. rým 2. báseň vb rýmovat se noun 1. pravá strana on the ~ rib noun žebro vb škádlit, napravo 2. dobro 3. právo, oprávnění ~ of way přednost v jízdě utahovat si (z koho) rice noun rýže adv 1. vpravo, napravo 2. správně, rich adj 1. bohatý 2. tučný, náležitě 3. správně, korektně ~ těžký (jídlo) away okamžitě, ihned riches noun pl bohatství righteous adj oprávněný; rid vb zbavit get ~ of sb/ sth spravedlivý, počestný zbavit se koho/ čeho rightful adj právoplatný, zákonný (dědic); oprávněný, riddle noun 1. hádanka; záhada, tajemství 2. síto, řešeto spravedlivý ride noun jízda, vyjížďka, rightly adv 1. správně, dobře, přesně 2. oprávněně, právem projížďka vb jezdit, jet rider noun 1. jezdec (na rigid adj neohebný, nepoddajný; nepřizpůsobivý koni) ; (moto) cyklista 2. dodatek, doplněk rigorous adj 1. přísný, ridicule noun výsměch, tvrdý; drsný (klima) 2. důsledný, posměch vb zesměšňovat, posmívat se rile vb hovor. popuzovat, jít precizní riding noun jezdectví, na nervy jízda na koni rim noun okraj; obruba; ráfek rife adj rozšířený (kola) rifle noun puška air ~ vzduchovka vb prohledat; vyloupit, kůrka; kůra rind noun kůže; slupka; vykrást ring noun 1. prsten 2. kolo, rift noun 1. prasklina, puklina kruh; kroužek 3. hořák; plotýnka 2. spor, neshoda (elektrického sporáku) 4. ring (boxerský) 5. zazvonění vb zazvonit; rig noun 1. vrtné zařízení (ropné ap.) 2. výbava, výstroj 3. zacinkat námoř. lanoví, takeláž vb přen. ring off vb brit. zavěsit, zmanipulovat (podvodně) 2. námoř. položit sluchátko vybavit loď (ráhnovím, lanovím) ring up vb brit. zavolat rig out vb 1. vybavit 2. (telefonicky) hovor. nastrojit, vyfintit ringing noun (za) zvonění; right adj 1. správný, přesný (za) cinkání; přen. hukot (v uších) 2. vhodný, správný 3. pravý ~ ~ tone vyzváněcí tón angle pravý úhel 4. zdravý, při ringleader noun vůdce

14 rinse 208 rinse noun 1. vyplachování; roadway noun vozovka opláchnutí; vymáchání 2. přeliv (na vlasy) vb vypláchnout; lovat se roam vb toulat se, potu- opláchnout; vymáchat si roar noun 1. řev, řvaní (zvířete) ; halas (davu) 2. hukot, rachot riot noun nepokoje, bouře vb bouřit se vb 1. zařvat, vřískat, halasit 2. riotous adj 1. hýřivý, rozmařilý, prostopášný 2. bouřlivý, roast noun pečeně, pečené rámusit, hučet, rachotit bujarý, hlučný; výtržnický maso vb péci, opékat; opražit rip noun trhlina, díra vb roztrhnout (se), rozervat (se) krást rob vb okrást, oloupit; vy- rip off vb 1. urvat; servat 2. robber noun lupič, zloděj hovor. sedřít, oškubat (koho) robust adj robustní, ripe adj zralý statný; pevný (zdraví) ripen vb dozrát, uzrát, rock noun 1. skála, skalisko, vyzrát útes; balvan; kámen 2. hud. rocková hudba vb 1. houpat, kolébat; ripple noun 1. vlnka, vlnění 2. zurčení, bublání (potoka) vb 1. kývat se 2. hroutit se (o manželství) rozvířit 2. zurčet, bublat rock-bottom noun rise noun 1. pahorek, vyvýšenina 2. stoupání; vzestup; zvýšení mizinu adj nejnižší možný (ceny) nejnižší bod reach ~ přijít na 3. východ (slunce) 4. pramen (řeky) rod noun tyč, prut, hůl vb 1. zvednout se, vstát, postavit roe(buck) noun srnec, se 2. stoupat; zvyšovat se 3. vycházet (o slunci, měsíci) 4. čnít, tyčit role noun role, úloha, po- srna se 5. pramenit (o řece) 6. povstat, stavení vzbouřit se roll noun 1. role, rulička, rising adj stoupající, zvyšující se veka 3. roláda (šunková) 4. záhyb, kotouč, špulka 2. rohlík, houska, risk noun riziko, nebezpečí část spirály 5. seznam (jmenný) 6. ritual noun rituál, obřad burácení, dunění vb 1. kutálet adj rituální, obřadní (se), valit (se); koulet (očima) 2. rival noun 1. rival, soupeř, (u)válcovat 3. valit se, sunout se, protivník 2. konkurent adj konkurenční vb soupeřit; konkuro- (cigaretu) 5. vyhrnout (rukávy) 6. rolovat (letadlo) 4. ubalit, ukroutit vat; rovnat se (komu, čemu) stékat, řinout se (o slzách) river noun řeka, tok roll about/ around road noun silnice, cesta vb kutálet se major/ minor ~ hlavní/ vedlejší roll over vb převalit silnice ~ sign dopravní značka se, převrátit se, obrátit se

15 209 roundup roll up vb svinout, srolovat, stočit; ohrnout, vyhrnout rolling adj 1. kolébavý, kymácející se 2. rozbouřený (moře) 3. zvlněný (krajina) Roman noun Říman adj římský ~ numeral římská číslice Roman Catholic noun katolík adj římskokatolický romance noun 1. romantika, kouzlo 2. milostný románek 3. liter. romance romp noun skotačení, dovádění vb skotačit, dovádět roof střecha; strop, klenba aut. ~ rack zahrádka vb zastřešit, zakrýt střechou room noun 1. pokoj, místnost living ~ obývací pokoj ~s to let pokoje k pronajmutí 2. prostor, místo roommate noun spolubydlící rooms noun pl podnájem roomy adj prostorný root noun 1. kořen, kořínek 2. příčina (problému) vb ujmout se, zakořenit root for vb držet palce, fandit (komu) rope noun provaz, lano vb zavázat, převázat rope in vb přen. zapřáhnout (koho do čeho), naverbovat (koho na co) rose noun růže; růžový keř adj růžový rosy adj 1. růžový 2. slibný, nadějný rot noun (též přen.) hnití, hniloba, tlení, trouchnivění vb hnít, tlít; trouchnivět, puchřet, kazit se rota noun rozpis služeb rotate vb otáčet (se), točit (se) rotten adj (též přen.) shnilý, prohnilý rouge noun rtěnka rough adj 1. nerovný, hrbolatý; zvrásněný 2. (též přen.) drsný, hrubý 3. rozbouřený (moře) 4. přibližný, neurčitý rough-and-ready adj nouzový, provizorní roughly adv 1. přibližně, zhruba, asi 2. hrubě, surově, tvrdě roughness noun 1. hrbolatost, nerovnost; zvrásněnost (terénu) 2. (též přen.) hrubost, drsnost round adj 1. kulatý, zaoblený 2. zaokrouhlený noun 1. kolo, kolečko, kroužek 2. série 3. roznáška 4. návštěva (lékaře) ; vizita vb 1. zakulatit, zaoblit 2. zaokrouhlit 3. zatočit (za roh) ; obejít, objet (překážku) prep kolem, okolo ~ the table kolem stolu round off vb završit, zakončit, uzavřít (spolupráci s kým) round up vb 1. svolat, shromáždit; sehnat dohromady 2. zatknout, sebrat, pochytat (zločince) roundabout noun 1. kolotoč 2. aut. brit. křižovatka s kruhovým objezdem adj zdlouhavý, rozvláčný, nepřímý, opisný roundup noun 1. shromáždění 2. hromadné zatýkání, razie, policejní zátah (na zločince) 3. přehled, souhrn

16 rouse 210 rouse vb vzbudit; podnítit, hrubý, (též přen.) drsný 2. silný, vyvolat robustní route noun linka, trasa, cesta, ruin noun 1. ruina, zřícenina, dráha rozvalina 2. zkáza, úpadek vb routine adj rutinní, obvyklý, běžný; každodenní; jedno- mizinu, přivést ke krachu 1. zničit, zruinovat 2. přivést na tvárný noun 1. běžná praxe, obvyklý postup, rutina 2. div. číslo, nařízení 2. vláda 3. pravítko, rule noun 1. pravidlo, předpis, vystoupení (především taneční) měřítko as a ~ zpravidla vb row 1 noun řada vb veslovat vládnout, panovat, ovládat (v lodi) rule out vb vyloučit row 2 noun 1. hádka, spor 2. ruler noun 1. panovník, kravál, rámus vb hádat se vladař 2. pravítko, měřítko rowdy adj hlučný; neurvalý, výtržnický noucí (strana) 2. současný, stáva- ruling adj 1. vládní, vlád- rowing noun veslování jící noun rozhodnutí, usnesení, royal adj královský ~ nařízení family královská rodina rumble noun kručení rpm noun pl abbr (revolutions per vb kručet minute) otáčky za minutu rummage vb (through rub vb 1. leštit 2. třít, masírovat; mnout (si) (ruce) noun tření, prohrabávat (co) sth) hovor. přehrabovat se (v čem), masírování, mnutí rump noun 1. kýta, zadek rubber noun guma, pryž; (zvířete) ~ steak ramstek, biftek kaučuk ~ plant fíkus ze zadního hovězího 2. biskup rubbish noun 1. odpadky, (drůbeže) smetí 2. hovor. blbost, hovadina run vb 1. běžet, utíkat, prchat, pádit, uběhnout 2. spěchat, rubble noun sutiny, trosky rucksack noun ruksak, pospíchat 3. řídit, spravovat 4. batoh publikovat, otisknout 5. pořádat, ruddy adj brunátný, ruměný, organizovat 6. zavádět (program) narudlý 7. pouštět (o barvě) 8. platit, být rude adj nezdvořilý, drzý; v platnosti (o smlouvě) 9. kandidovat (ve volbách) noun 1. běh sprostý (slovo); nenadálý, krutý rudimentary adj 2. chod, fungování 3. projížďka, primitivní, elementární, základní vyjížďka 4. cesta, trasa, linka 5. rug noun 1. koberec, kobereček 2. brit. vlněná pokrývka TV vysílání sport. dráha 6. div. představení 7. rugby noun sport. ragby run away vb utéci rugged adj 1. nerovný, run down vb 1. srazit,

Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník,

Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník, Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník, cestovatel 旅 客 りょきゃく Cestující, pasažér 旅 客 りょかく Cestující, pasažér

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI 1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S DĚTMI únor 2004 1. Základní předpisy pro práci s dětmi Pro jakoukoliv lidskou činnost stanoví platné právo určitý rámec. Platí to i pro osoby, které na základě svých pracovních

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Práv a povinnosti jedince v dospělosti

Práv a povinnosti jedince v dospělosti Práv a povinnosti jedince v dospělosti Název projektu: Registrační číslo: Bez obav Zvládnu to sám CZ.1.07/1.2.12/02.0018 O projektu Projekt zábavnou a interaktivní formou nabídne cílové skupině vzdělání

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené

Více

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík Agroturistika na ekofarmách Jak na to Tom Václavík Obsah Co je to agroturistika?.............................. 2 Jak začít?........................................ 4 Od A do Z: možnosti agroturistiky....................

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Ing. Jiří Kučera, Ing. Martina Manová Zlín, září 2012 Používané ikony!? Cíle kapitoly Průvodce studiem Definice např.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA,OKRES NOVÝ JIČÍN IZO: 600138119 IČO: 70987513 Zpracován v srpnu 2005 na období 3 let, zpracovala Renáta

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014 6 červen 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč 9. 6. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Oznámení ÚP ČR S účinností od 1. 6. 2014 bude Kontaktní pracoviště úřadu

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce:

Západ USA. (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry. spolupráce: Západ USA (Leo Carillo State Beach Park) Samantha Cooková, Greg Ward, JD Dickey, Nick Edwards a Tim Perry spolupráce: Tim Burford, Ken Derry, Sarah Hullová, Todd Obolsky, Rebecca Straussová, Stephen Timblin,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování...

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... OBSAH 1. ÚVOD... 6 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... 7 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění... 8 2.2 Upozornění na možné chyby ve znaleckém posudku... 10 3. co je třeba vědět ze základů managementu...

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci

Pionýrské minimum. studijní text k přípravě na kvalifikaci ské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci s. 2 z 38 s. 3 z 38 POZNÁNÍ Pionýr je pracovitý, učí se. jeden z Ideálů Pionýra Pionýrské minimum studijní text k přípravě na kvalifikaci Pionýr je objevitel

Více