195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;"

Transkript

1 195 raise ozařování radiator noun 1. R r radiátor 2. aut. chladič radical adj radikální, zásadní, podstatný radio noun radiopřijímač; rádio, rozhlas listen to the ~ poslouchat rádio radioactive adj R, r noun písmeno R, r radioaktivní rabbit noun králík radius noun 1. geom. rabies noun vzteklina rádius, poloměr 2. okruh, dosah race noun 1. rasa, plemeno raft noun vor; nafukovací 2. biol. druh, odrůda 3. závod člun; sport. raft vb plavit se na ~ car závodní automobil vb 1. voru, raftovat (sb) závodit (s kým) 2. hnát se, rage noun zuřivost, vztek, rychle běžet 3. (překotně) bušit zlost vb řádit, běsnit, zuřit, (o tepu, srdci) vztekat se racehorse noun závodní ragged adj 1. roztrhaný, kůň, dostihový kůň otrhaný 2. nepravidelný, nerovný, racing noun 1. závody členitý (povrch) 3. nedotažený ~ driver automobilový závodník 2. (práce) koňské dostihy raid noun 1. zátah, razie 2. racism noun rasizmus voj. vpád 3. loupežné přepadení racist noun rasista adj vb 1. provést prohlídku, udělat rasistický razii 2. voj. zaútočit 3. přepadnout rack noun 1. polička, police, rail noun 1. tyčka, příčka; regál 2. stojan 3. police na zavazadla (v dopr. prostředku) ; zahrádka kolejnice 3. železnice by ~ držák (na ručníky) ; zábradlí 2. (na autě) ; nosič (na kole) 4. krmelec, žlab ~ one s brains over sth rails noun pl koleje vlakem, železnicí lámat si hlavu s čím railway noun železnice, racket noun sport. raketa dráha ~ station železniční stanice, radiant adj jasný, zářivý; nádraží rozzářený; oslnivý rain noun déšť vb pršet radiate vb 1. vyzařovat; It s ~ing. Prší. sálat; paprskovitě se rozbíhat 2. rainy adj deštivý (zdravím) kypět raise noun am. zvýšení platu radiation noun 1. radiace, záření, vyzařování 2. med. zvýšit ~ one s voice zvýšit vb 1. zvednout, pozvednout, hlas

2 rake zlepšit; vznést, nanést 3. vzbudit, vzbuzovat 4. sehnat (peníze, znásilnit rape noun znásilnění vb půjčku) 5. vychovat (dítě) rapeseed oil noun rake noun hrábě; pohrabáč řepkový olej vb (s) hrabat, uhrabat rapid adj rychlý, prudký ram noun beran vb vrazit, rapist noun násilník narazit; zatloukat rapturous adj nadšený; bouřlivý (potlesk) ramble noun túra, toulka vb 1. trampovat; potulovat rare adj 1. řídký, vzácný; se, procházet se 2. přen. mluvit výjimečný, unikátní 2. nepropečený, krvavý (biftek) z cesty, blábolit rambling adj 1. nepravidelný, nesourodý, neucelený 2. raring adj nedočkavý, rarely adv zřídka, málokdy nesouvislý (řeč, dopis) 3. popínavý netrpělivý (rostlina) rascal noun rošťák, uličník ramshackle adj zchátralý, sešlý, zanedbaný žený, ukvapený noun 1. med. rash adj unáhlený, neuvá- ranch noun ranč, farma vyrážka 2. vlna, příval, záplava random adj náhodný, raspberry noun malina namátkový rat noun 1. krysa 2. hanl. range noun 1. řada, výběr, zrádce, podrazák rozsah 2. výběr, sortiment 3. pásmo, pohoří 4. kuchyňský sporák 2. cena, sazba, tarif 3. rychlost, rate noun 1. poměr, stupeň vb seřadit; kolísat mezi tempo rank noun 1. společenské rather adv 1. poněkud, postavení; voj. hodnost 2. řada dosti 2. spíše, raději; přesněji ~ 3. stanoviště taxi vb 1. (as) být than spíše než pokládán (za) 2. (among) řadit se ratify vb podepsat, schválit (mezi) adj 1. smradlavý, páchnoucí 2. vulgární rating noun hodnocení, rankle vb (with sb) trápit posouzení (koho) ratio noun poměr ransack vb 1. prohledat ration noun příděl, dávka 2. vyplenit, vykrást vb přidělovat rant vb 1. vykřikovat, rozkřikovat se 2. nabubřele řečnit logický; racionální (číslo) rational adj rozumný, rap vb 1. zaklepat, zaťukat rationale noun odůvodnění (na dveře, okno) 2. hud. rapovat noun 1. zaťukání, zaklepání rattle noun řinčení, chrastění; (na dveře) 2. rána, úder 3. rap klepání (motoru) vb řinčet, chras-

3 197 rear-view mirror tit, drnčet; klepat (o motoru) ; lomcovat (dveřmi); přen. vyvést z míry readily adv pohotově, reader noun čtenář raucous adj chraptivý, ochotně chraplavý, chrčivý readiness noun 1. připravenost, pohotovost 2. ochota ravenous adj vyhladovělý, velmi hladový be ~ mít reading noun 1. čtení, četba hlad jako vlk 2. recitace, přednes 3. údaj, hodnota (na měřicím přístroji) raving adj nepříčetný, šílený readjust vb přizpůsobit ravishing adj okouzlující, úchvatný ready adj 1. připravený 2. (se); znovu nastavit raw adj 1. syrový, nezpracovaný; čistý (alkohol) ~ material ready-cooked adj ochotný ~ cash hotovost (finanční) surovina 2. nezkušený, nevycvičený 3. nezahojený (rána) real adj 1. reálný, skutečný předvařený ray noun 1. paprsek 2. rejnok ~ estate nemovitost, realita 2. raze vb srovnat se zemí, pravý, opravdový adv hovor. strhnout (dům) vážně, fakt razor noun břitva; holicí strojek ~ blade žiletka vb praktický, reálný realistic adj realistický; (o)holit, vyholit reality noun realita, skutečnost Rd abbr (road) silnice, cesta reach noun dosah within ~ realization noun 1. na dosah vb 1. sahat, dosahovat realizace, uskutečnění 2. pochopení, uvědomění si 2. dospět, dojít (k čemu), dosáhnout (čeho) 3. zastihnout (koho), realize vb 1. realizovat, spojit se (s kým) uskutečnit 2. pochopit, uvědomit si reach out vb (for sth) natáhnout se, sáhnout (po čem) really adv skutečně, opravdu react vb reagovat reap vb 1. (úrodu i přen.) sklízet 2. žnout, sekat react against vzepřít se (proti čemu) rear adj zadní noun zadní reaction noun 1. chem. část vb 1. chovat (zvířata); pěstovat; vychovávat (děti) 2. vzpínat reakce 2. reakce, ohlas, odezva read vb 1. (pře)číst; předčítat se (o koni) 2. vyložit si, chápat, interpretovat rearrange vb 1. upravit (si), přerovnat, přestavit 2. pře- 3. vytušit, vyčíst 4. ukazovat (měřicí přístroj, teploměr apod.) ložit, změnit dobu konání (schůze) readable adj 1. čitelný rear-view mirror 2. čtivý noun zpětné zrcátko

4 reason 198 reason noun 1. příčina, schránka důvod 2. rozum vb usuzovat, recently adv nedávno, uvažovat v poslední době reasonable adj 1. rozumný 2. (cena) mírný, přiměřený tí 2. recepce 3. rad. příjem reception noun 1. přije- reasoned adj logický, recharge vb dobít, promyšlený, odůvodněný znovu nabít (baterii) reasoning noun usuzování, uvažování recept, předpis 2. návod recipe noun 1. (kuchařský) reassure vb uklidnit, recipient noun příjemce, adresát ujistit rebate noun rabat, sleva; recite vb recitovat, přednášet odpis (daňový) rebellion noun povstání, reckless adj 1. bezstarostný, lehkomyslný 2. nezodpověd- vzpoura rebuff noun rázné odmítnutí, zavržení (návrhu) vb rázně reckon vb 1. považovat, ný, bezohledný odmítnout, zamítnout, zavrhnout pokládat 2. mít dojem, myslet si rebuild vb 1. přestavět, rekonstruovat 2. obnovit (ekonomiku) (s čím), předpokládat 3. vypočítat, spočítat 4. počítat rebuke noun pokárání, reckoning noun výpočet; výtka vb (po) kárat, vytýkat odhad rebut vb vyvrátit (argument) reclaim vb 1. zúrodnit, recall noun 1. paměť, kultivovat (půdu); vysušit (bažinu) vybavování (si) 2. povolání zpět, 2. vyzvednout si, získat zpět 3. odvolání vb 1. vzpomenout si 2. žádat vrácení (daně) znovu vyvolat; odvolat reclamation noun recap vb zrekapitulovat, 1. zúrodnění, kultivace; vysušení (bažiny) 2. opětovné získání, shrnout recede vb ustoupit; vzdát (na) vrácení 3. žádání zpět (daně) se recline vb opřít se, sklopit (sedadlo) receipt noun 1. převzetí, příjem 2. účet, stvrzenka 3. recept, předpis ~ seat sklápěcí sedadlo reclining adj sklápěcí receipts noun pl ek. tržba, recognition noun příjmy 1. uznání (práv) 2. (roz) poznání receive vb dostat, obdržet, recognizable adj přijmout; utrpět (zranění) poznatelný, rozeznatelný, zřejmý receiver noun příjemce; rad. přijímač; sluchátko; znat; uznat; být si recognize vb (roz)po- vědom

5 199 redundant recoil vb přen. odvrátit se recreate vb obnovit, recollect vb vzpomenout si, uvědomit si recreation noun re- znovu vytvořit recollection noun kreace vzpomínka recruitment noun recommend vb doporučit, poradit (pracovníků) 1. voj. odvod 2. přijímání, nábor recompense noun rectify vb opravit, korigovat (chyby); napravit (situaci) odměna, odplata reconcile vb usmířit; rector noun 1. rektor urovnat spor; uvést v soulad (evrop. univerzity) 2. ředitel 3. círk. recondition vb pastor opravit, seřídit recuperate vb zotavit se, pookřát, nabrat síly reconsider vb změnit názor, rozmyslet si recur vb vrátit se, znovu reconstruct vb se opakovat, znovu se vyskytnout přestavět, rekonstruovat, obnovit recurrence noun opakování, opětný výskyt reconstruction noun přestavba, rekonstrukce, red adj červený, rudý; rusý přebudování the Red Sea Rudé moře record vb 1. zaznamenat, redeem vb 1. vyplatit; zapsat 2. naměřit 3. nahrát (na splatit, uhradit (půjčku) 2. splnit, pásku) dodržet (slib) 3. zachránit (situaci) record noun 1. záznam, red-hot adj 1. rozpálený, rozžhavený 2. nejnovější 3. zápis, protokol 2. hud. deska (gramofonová) ~ player gramofon nadšený, rozvášněný 3. rekord, nejlepší výkon adj redo vb předělat, přepracovat rekordní in ~ time v rekordním čase adv neoficiálně, důvěrně redress noun náprava, recording noun nahrávka, záznam nahradit náhrada vb odčinit, napravit, recount vb vyprávět, reduction noun redukce, snížení; sleva (z ceny) popisovat, líčit re-count noun přepočítat, spočítat znovu nadbytečnost, přebytečnost, nad- redundancy noun 1. recover vb 1. získat početnost 2. propouštění (nadbytečných zaměstnanců), redundance zpět, dostat zpět 2. vynahradit si (finanční ztrátu) 3. zotavit se, redundant adj 1. uzdravit se (z nemoci) ; vzpamatovat se (ze šoku) tečný 2. redundantní, nadpočetný, nadbytečný, přeby- propuštěný

6 refer (z práce) be made ~ být propuštěn z práce refer vb 1. zmínit se (o čem) 2. (to sth) týkat se (čeho), vztahovat se (k čemu) 3. předat, postoupit (věc) 4. poslat (k lékaři, do nemocnice) 5. (sb to sb/ sth) odkázat (koho na koho/ co) referee noun soudce, rozhodčí vb sport. soudcovat, pískat (fotbalové utkání apod.) reference noun 1. zmínka, odkaz 2. doporučení, posudek refill vb naplnit, doplnit refine vb rafinovat, zušlechťovat, čistit (cukr, olej) refinement noun rafinace (cukru, oleje) ; kultivovanost; vytříbenost (vkusu) reflect vb 1. odrážet (světlo) ; zrcadlit 2. uvažovat, přemítat reflection noun 1. odraz (světla) ; zrcadlení 2. ohlas; úvaha refresh vb osvěžit, občerstvit ~ one s memory osvěžit si paměť refreshing adj osvěžující, občerstvující refreshments noun pl občerstvení refrigerator noun chladnička, lednička refuel vb natankovat, doplnit zásobu pohonných hmot refuge noun 1. útulek, útočiště, přístřeší 2. brit. nástupní ostrůvek refugee noun uprchlík, běženec, emigrant 200 refund vb nahradit, uhradit, vrátit (peníze) refurbish vb modernizovat, renovovat refuse vb odmítnout; zamítnout refuse noun odpad(ky), smetí refute vb vyvrátit regain vb znovu získat, znovu nabýt; znovu dosáhnout ~ one s health uzdravit se, zotavit se regard noun 1. ohled, zřetel 2. vážnost, úcta With kindest ~s Se srdečným pozdravem vb 1. vážit si, cenit si 2. pohlížet, považovat (za) regardless adv stejně, přesto regenerate vb regenerovat, obnovit, obrodit regime noun režim, zřízení region noun region, oblast, území register noun 1. kniha záznamů, výkaz 2. seznam, soupis 3. rozsah (hlasu, hudebního nástroje) vb registrovat (se), evidovat, zapsat (se) registered adj zapsaný, zaregistrovaný; doporučený (dopis) registration noun registrace, zaevidování; ohlášení; zápis registry office noun brit. matrika regret noun zármutek, lítost vb litovat

7 201 relinquish regrettable adj politováníhodný relaxed adj odpočatý, relaxace, odpočinek regular adj pravidelný; uvolněný; nenucený (atmosféra) obvyklý noun stálý zákazník, relay vb 1. předat (zprávu, novinu) 2. vysílat, přenášet (vysílání) stálý host regularly adv pravidelně release noun 1. uvolnění, regulate vb regulovat, zproštění (funkce), propuštění (se)řídit (z práce) 2. uvolnění, úleva 3. regulation noun vypouštění 4. uvedení (na trh) 1. řízení, regulace 2. předpis, vb 1. (pro)pustit; zprostit 2. ulevit směrnice, ustanovení (od bolesti) 3. vypustit 4. zveřejnit, rehabilitation noun otisknout; uvést do kin 5. vydat rehabilitace (rukojmí) rehearsal noun div., hud. relent vb přen. povolit, zkouška ustoupit reign noun vláda, panování, relentless adj neustálý, nepřetržitý; neoblomný, kralování vb vládnout, panovat, kralovat nelítostný reimburse vb odškodnit, nahradit ležitý, podstatný 2. příslušný, relevant adj 1. dů- reinforce vb zpevnit, odpovídající vyztužit; posílit (myšlenku) reliable adj spolehlivý, reject vb odmítnout, důvěryhodný zamítnout reliance noun (on sb/ rejoice vb radovat se, sth) důvěra (v koho/ co), spoléhání těšit se (na koho/ co) relate vb 1. vyprávět, popisovat 2. uvést do spojitosti zůstatek 2. náb. ostatek, relikvie relic noun 1. přežitek, po- related adj 1. příbuzný relief noun 1. úleva, zmírnění; podpora v nouzi 2. reliéf 2. jsoucí ve spojitosti, jsoucí ve vztahu relieve vb 1. (bolest) zmírnit, utišit 2. vystřídat, vyměnit, relation noun 1. vztah, souvislost, spojitost 2. příbuzný zprostit (koho čeho) relative noun příbuzný religion noun vyznání, adj relativní, poměrný náboženství relatively adv relativně, religious adj 1. náboženský; církevní (svátek) 2. poměrně relax vb relaxovat, odpočinout si relinquish vb vzdát pobožný, zbožný, nábožný relaxation noun se, zříci se

8 relish 202 relish noun 1. požitek, rozkoš 2. pikantní předkrm, chuťov- remission noun 1. probylý, laxní ka vb přen. vychutnat (si) minutí, odpuštění 2. ústup, dočasná úleva (od nemoci) relocate vb přemístit, přesídlit, přestěhovat remit vb 1. prominout, odpustit 2. poukázat, poslat (peníze) reluctant adj neochotný, zdráhavý remittance noun poukázání, převod (peněz) rely on vb počítat (s kým, čím) ; spoléhat se (na koho, co) remnant noun zbytek remainder noun remorseless adj nemilosrdný, krutý, nelítostný zbytek, zůstatek remains noun pl 1. tělesné pozůstatky, tělesné ostatky 2. daleký; zapadlý; mizivý (šance) remote adj vzdálený, trosky, rozvaliny 3. zbytky (jídla) ~ control dálkové ovládání remake vb předělat, removal noun 1. odstranění; odklizení; svlečení 2. zproš- přepracovat; přetočit (fi lm) remand noun 1. odročení, odložení (případu) 2. vyšetřo- ~ van stěhovací vůz tění, sesazení 3. (pře) stěhování vací vazba vb odročit remove vb 1. odstranit, remark noun poznámka, odklidit; vyklidit; svléknout 2. připomínka vb poznamenat, zprostit úřadu/ funkce 3. přestěhovat se připomenout, podotknout remarkable adj pozoruhodný, nevšední noun odměna, plat, úplata remuneration remarry vb znovu uzavřít sňatek (oženit se/ vdát se) nout (pomoc), prokázat 2. vyhlá- render vb 1. poskyt- remedial adj nápravný; sit, oznámit, předložit 3. učinit rehabilitační; doučovací (hodiny) (neškod ným, nepoužitelným) 4. přeložit (do jiného jazyka) remedy noun 1. lék, léčebný prostředek 2. přen. opatření rendezvous noun vb 1. léčit 2. napravit, zlepšit schůzka vb sejít se, setkat se remember vb pamatovat si; vzpomenout si prodloužit renew vb 1. obnovit 2. remind vb (sb of sth) renounce vb zříci se; připomenout (komu co) vzdát se reminder noun renovate vb renovovat, připomínka; upomínka modernizovat reminiscence noun renown noun proslulost, vzpomínka sláva, věhlas remiss adj nedbalý, leda- renowned adj slavný,

9 203 repudiate proslulý rent noun nájemné, činže vb pronajmout (si) ; vypůjčit si rental noun nájem(né) ; půjčovné renunciation noun zřeknutí se; vzdání se reorganize vb reorganizovat, přebudovat, přetvořit repair noun oprava vb opravit, spravit; odčinit (chybu) repay vb 1. splatit, vrátit, vyrovnat 2. (sb sth) oplatit, odplatit (komu co) repayment noun splacení, uhrazení; oplacení (návštěvy) repeal noun odvolání vb odvolat, zrušit repeat noun opakování; repríza vb (z) opakovat; provést znovu; znovu vysílat, reprízovat repel vb zahnat; odpudit repellent adj odpuzující, odpudivý noun odpuzující prostředek; repelent repent vb 1. odpykat si 2. (of) litovat (čeho) repercussions noun pl dopad, následek repetition noun opakování repetitive adj stále se opakující, monotónní replace vb nahradit, vyměnit, vystřídat (co čím) replacement noun výměna, náhrada; vystřídání replay 1 noun 1. opakovaný zápas 2. opakování (záznamu) replay 2 vb hrát znovu (zápas) ; opakovat (ze záznamu) replenish vb dolít; doplnit (zásobu) reply noun odpověď vb odpovědět report noun 1. zpráva, hlášení 2. brit. vysvědčení (školní) vb 1. podat zprávu, referovat (o čem) 2. ohlásit (krádež) 3. stěžovat si reprehensible adj zavrženíhodný, trestuhodný representation noun 1. reprezentace, zastoupení 2. zobrazení, znázornění repress vb 1. potlačit 2. utlačovat, utiskovat reprieve noun 1. milost 2. přen. úleva, oddech vb udělit milost reprimand noun pokárání, napomenutí, důtka vb pokárat, napomenout, udělit důtku reprisal noun odveta, odplata reproach noun 1. výčitka, výtka 2. ostuda, hanba vb (sb for sth) vyčítat (komu co) reproachful adj vyčítavý, káravý reproduce vb reprodukovat; (z) kopírovat; rozmnožovat (se) reproduction noun 1. reprodukce, napodobenina, kopie; kopírování 2. rozmnožování reprove vb kárat republic noun republika repudiate vb 1. zavrhnout, zříci se, odstoupit od 2. neuznat, nepřijmout

10 repugnant 204 repugnant adj odporný, odpuzující vovaný, zamluvený 2. (člověk) reserved adj 1. rezer- repulse vb odrazit odměřený, zdrženlivý repulsive adj odporný, reside vb bydlet, sídlit odpudivý residence noun 1. rezidence, sídlo 2. pobyt ~ permit reputable adj uznávaný, vážený povolení k pobytu reputation noun resident noun 1. usedlík, reputace, (dobré) jméno místní občan 2. host (v hotelu) adj reputedly adv údajně, bydlící, sídlící snad, prý residential adj 1. request noun požadavek, žádost, prosba vb požádat obytná čtvrť 2. internátní (kurz) obytný, rezidenční ~ district require vb žádat, resign vb 1. rezignovat, požadovat, vyžadovat odstoupit 2. rezignovat, smířit requisition vb 1. se (s čím) zabrat, zabavit (dočasně z úřední resilient adj 1. pružný, moci) 2. voj. rekvírovat, nárokovat elastický 2. (člověk) energický, noun 1. žádost, objednávka; požadavek 2. voj. rekvizice, zabrání resist vb odolávat, nepod- houževnatý rescue noun záchrana, lehnout, vzdorovat pomoc vb zachránit resolute adj rezolutní, research noun průzkum, rázný výzkum, bádání vb (into sth) resolve noun rozhodnost; provádět výzkum, bádat rozhodnutí vb 1. vyřešit, rozřešit resemble vb podobat 2. rozhodnout se, předsevzít si se, být podobný resolved adj rozhodnutý resent vb nesnášet (co), cítit odpor (k čemu), zazlívat (komu co) (rekreační) středisko 2. východis- resort noun 1. letovisko, resentful adj rozzlobený, zahořklý, plný zášti resort to vb uchýlit ko as a last ~ v krajním případě resentment noun se (k čemu) zlost, zatrpklost resound vb ozývat se, reservation noun 1. rozléhat se, znít rezervace, zamluvení 2. výhrada resounding adj halasný, zvučný; bouřlivý (potlesk) 3. (přírodní) rezervace reserve noun 1. rezerva, resource noun zdroj, zásoba 2. výhrada 3. (přírodní) zásoba rezervace vb 1. rezervovat, objednat, zamluvit 2. ponechat (si) lézavý, resourceful adj vyna- pohotový

11 205 retort resources noun pl 1. restrained adj zdrženlivý, umírněný; potlačený (city) zdroje, suroviny (přírodní) 2. prostředky (fi nanční) restrict vb omezit, ohraničit respect noun 1. úcta, respekt; ohled(uplnost) 2. zřetel, restriction noun omezení hledisko vb 1. vážit si, cenit si 2. respektovat; brát ohledy result noun následek, respectable adj 1. důsledek; výsledek as a ~ of sth vážený, slušný 2. (cena) ucházející, přijatelný, obstojný resume vb začít znovu, následkem čeho respectful adj uctivý, obnovit; pokračovat zdvořilý résumé noun résumé, respiration noun shrnutí dýchání resuscitate vb med. resplendent adj resuscitovat, oživit oslnivý, zářivý retail noun maloobchod respond vb odpovědět; ~ price maloobchodní cena vb reagovat maloobchodně prodávat, prodávat v malém responsibility noun 1. (z) odpovědnost 2. povinnost retain vb zachovat (si), responsible adj uchovat (si), udržet (z) odpovědný retaliate vb pomstít se responsive adj vnímavý, citlivý odplata, odveta retaliation noun rest noun 1. odpočinek, oddech, přestávka, klid 2. podpěra, opožděný; retardovaný retarded adj zpožděný, opěra 3. zbytek, ostatek vb 1. retentive adj dlouhodobý, trvalý odpočívat, dopřát (si) odpočinku 2. spočívat; být založen (na čem) reticent adj diskrétní, restaurant noun restaurace retire vb 1. odejít do zdrženlivý restful adj 1. tichý, klidný důchodu 2. odejít (kam), ukončit 2. uklidňující (kariéru) restless adj neklidný, retirement noun 1. odchod do důchodu 2. důchod, penze nepokojný restore vb 1. restaurovat, renovovat 2. obnovit; navrátit uzavřený 2. důchodový retiring adj 1. nesdílný, restrain vb 1. potlačovat, snižovat, omezit 2. (sb from pohotová odpověď odseknout, retort vb noun odseknutí, doing sth) zabránit (komu v čem) pohotově odpovědět

12 retract 206 retract vb 1. odvolat, vzít řit se (zpráva) zpět 2. zatáhnout (drápky) revere vb vážit si, uctívat, ctít retreat noun 1. voj. ústup 2. útulek, úkryt, ústraní vb reverse noun 1. opak; rub; stáhnout se, ustoupit zadní/ spodní strana 2. nezdar 3. retribution noun aut. zpáteční rychlost 4. med. obrat odplata, odveta, trest k horšímu, recidiva adj opačný retrieve vb získat zpět; (směr); protichůdný; zadní (strana) znovu nabýt; napravit (chybu); vb 1. zvrátit, změnit, obrátit 2. zachránit (situaci) aut. couvat return noun 1. návrat 2. revert vb (na) vrátit se (do vrácení 3. obnovení, (na) vrácení původního stavu), přejít zpět (čeho) many happy ~s hodně štěstí review noun 1. recenze, kritika, posudek 2. revue a zdraví (u přání k narozeninám) zpáteční (cesta, jízdenka) ; odvetný 3. přezkou mání, revize vb 1. recenzovat, posuzovat 2. přezkou- (zápas) vb 1. (na) vrátit se, přijet/ přijít zpět 2. (na) vrátit (půjčenou mat, revidovat věc) 3. opětovat, oplatit 4. odehrát/ revision noun 1. revize, změna 2. přepracování 3. vracet míč (v tenise) 5. vyhlásit (rozsudek) 6. zvolit (do parlamentu) opakování reunion noun setkání, revitalize vb revitalizovat, znovu oživit shledání; sraz, sešlost (třídy apod.) reunite vb 1. setkat revive vb vzkřísit, přivést se znovu; znovu se sjednotit 2. k vědomí; znovu oživit, obnovit (u)smířit 3. dát dohromady revoke vb odvolat, anulovat, zrušit revamp vb předělat, vylepšit, renovovat revolt noun vzpoura, reveal vb 1. odhalit, prozradit 2. odhalit, vyjevit vzbuzovat odpor povstání vb vzbouřit se, povstat; revelation noun 1. revolution noun odhalení, odkrytí 2. náb. zjevení 1. revoluce, převrat 2. otáčení, revelry noun radovánky, obrátka veselí revolve vb točit se, otáčet revenge noun 1. pomsta, se; obíhat okolo odplata 2. sport. odvetné utkání revulsion noun odpor, vb pomstít hnus revenue noun příjem, reward noun odměna důchod vb odměnit reverberate vb rewarding adj uspokojivý, 1. rozléhat se, znít ozvěnou 2. ší- uspokojující

13 207 ringleader rewind vb přetočit, smyslech ~ as a trivet zdraví jako převinout řípa 5. nejlepší, nejvhodnější, ideální (rozhodnutí) be ~ mít pravdu rhyme noun 1. rým 2. báseň vb rýmovat se noun 1. pravá strana on the ~ rib noun žebro vb škádlit, napravo 2. dobro 3. právo, oprávnění ~ of way přednost v jízdě utahovat si (z koho) rice noun rýže adv 1. vpravo, napravo 2. správně, rich adj 1. bohatý 2. tučný, náležitě 3. správně, korektně ~ těžký (jídlo) away okamžitě, ihned riches noun pl bohatství righteous adj oprávněný; rid vb zbavit get ~ of sb/ sth spravedlivý, počestný zbavit se koho/ čeho rightful adj právoplatný, zákonný (dědic); oprávněný, riddle noun 1. hádanka; záhada, tajemství 2. síto, řešeto spravedlivý ride noun jízda, vyjížďka, rightly adv 1. správně, dobře, přesně 2. oprávněně, právem projížďka vb jezdit, jet rider noun 1. jezdec (na rigid adj neohebný, nepoddajný; nepřizpůsobivý koni) ; (moto) cyklista 2. dodatek, doplněk rigorous adj 1. přísný, ridicule noun výsměch, tvrdý; drsný (klima) 2. důsledný, posměch vb zesměšňovat, posmívat se rile vb hovor. popuzovat, jít precizní riding noun jezdectví, na nervy jízda na koni rim noun okraj; obruba; ráfek rife adj rozšířený (kola) rifle noun puška air ~ vzduchovka vb prohledat; vyloupit, kůrka; kůra rind noun kůže; slupka; vykrást ring noun 1. prsten 2. kolo, rift noun 1. prasklina, puklina kruh; kroužek 3. hořák; plotýnka 2. spor, neshoda (elektrického sporáku) 4. ring (boxerský) 5. zazvonění vb zazvonit; rig noun 1. vrtné zařízení (ropné ap.) 2. výbava, výstroj 3. zacinkat námoř. lanoví, takeláž vb přen. ring off vb brit. zavěsit, zmanipulovat (podvodně) 2. námoř. položit sluchátko vybavit loď (ráhnovím, lanovím) ring up vb brit. zavolat rig out vb 1. vybavit 2. (telefonicky) hovor. nastrojit, vyfintit ringing noun (za) zvonění; right adj 1. správný, přesný (za) cinkání; přen. hukot (v uších) 2. vhodný, správný 3. pravý ~ ~ tone vyzváněcí tón angle pravý úhel 4. zdravý, při ringleader noun vůdce

14 rinse 208 rinse noun 1. vyplachování; roadway noun vozovka opláchnutí; vymáchání 2. přeliv (na vlasy) vb vypláchnout; lovat se roam vb toulat se, potu- opláchnout; vymáchat si roar noun 1. řev, řvaní (zvířete) ; halas (davu) 2. hukot, rachot riot noun nepokoje, bouře vb bouřit se vb 1. zařvat, vřískat, halasit 2. riotous adj 1. hýřivý, rozmařilý, prostopášný 2. bouřlivý, roast noun pečeně, pečené rámusit, hučet, rachotit bujarý, hlučný; výtržnický maso vb péci, opékat; opražit rip noun trhlina, díra vb roztrhnout (se), rozervat (se) krást rob vb okrást, oloupit; vy- rip off vb 1. urvat; servat 2. robber noun lupič, zloděj hovor. sedřít, oškubat (koho) robust adj robustní, ripe adj zralý statný; pevný (zdraví) ripen vb dozrát, uzrát, rock noun 1. skála, skalisko, vyzrát útes; balvan; kámen 2. hud. rocková hudba vb 1. houpat, kolébat; ripple noun 1. vlnka, vlnění 2. zurčení, bublání (potoka) vb 1. kývat se 2. hroutit se (o manželství) rozvířit 2. zurčet, bublat rock-bottom noun rise noun 1. pahorek, vyvýšenina 2. stoupání; vzestup; zvýšení mizinu adj nejnižší možný (ceny) nejnižší bod reach ~ přijít na 3. východ (slunce) 4. pramen (řeky) rod noun tyč, prut, hůl vb 1. zvednout se, vstát, postavit roe(buck) noun srnec, se 2. stoupat; zvyšovat se 3. vycházet (o slunci, měsíci) 4. čnít, tyčit role noun role, úloha, po- srna se 5. pramenit (o řece) 6. povstat, stavení vzbouřit se roll noun 1. role, rulička, rising adj stoupající, zvyšující se veka 3. roláda (šunková) 4. záhyb, kotouč, špulka 2. rohlík, houska, risk noun riziko, nebezpečí část spirály 5. seznam (jmenný) 6. ritual noun rituál, obřad burácení, dunění vb 1. kutálet adj rituální, obřadní (se), valit (se); koulet (očima) 2. rival noun 1. rival, soupeř, (u)válcovat 3. valit se, sunout se, protivník 2. konkurent adj konkurenční vb soupeřit; konkuro- (cigaretu) 5. vyhrnout (rukávy) 6. rolovat (letadlo) 4. ubalit, ukroutit vat; rovnat se (komu, čemu) stékat, řinout se (o slzách) river noun řeka, tok roll about/ around road noun silnice, cesta vb kutálet se major/ minor ~ hlavní/ vedlejší roll over vb převalit silnice ~ sign dopravní značka se, převrátit se, obrátit se

15 209 roundup roll up vb svinout, srolovat, stočit; ohrnout, vyhrnout rolling adj 1. kolébavý, kymácející se 2. rozbouřený (moře) 3. zvlněný (krajina) Roman noun Říman adj římský ~ numeral římská číslice Roman Catholic noun katolík adj římskokatolický romance noun 1. romantika, kouzlo 2. milostný románek 3. liter. romance romp noun skotačení, dovádění vb skotačit, dovádět roof střecha; strop, klenba aut. ~ rack zahrádka vb zastřešit, zakrýt střechou room noun 1. pokoj, místnost living ~ obývací pokoj ~s to let pokoje k pronajmutí 2. prostor, místo roommate noun spolubydlící rooms noun pl podnájem roomy adj prostorný root noun 1. kořen, kořínek 2. příčina (problému) vb ujmout se, zakořenit root for vb držet palce, fandit (komu) rope noun provaz, lano vb zavázat, převázat rope in vb přen. zapřáhnout (koho do čeho), naverbovat (koho na co) rose noun růže; růžový keř adj růžový rosy adj 1. růžový 2. slibný, nadějný rot noun (též přen.) hnití, hniloba, tlení, trouchnivění vb hnít, tlít; trouchnivět, puchřet, kazit se rota noun rozpis služeb rotate vb otáčet (se), točit (se) rotten adj (též přen.) shnilý, prohnilý rouge noun rtěnka rough adj 1. nerovný, hrbolatý; zvrásněný 2. (též přen.) drsný, hrubý 3. rozbouřený (moře) 4. přibližný, neurčitý rough-and-ready adj nouzový, provizorní roughly adv 1. přibližně, zhruba, asi 2. hrubě, surově, tvrdě roughness noun 1. hrbolatost, nerovnost; zvrásněnost (terénu) 2. (též přen.) hrubost, drsnost round adj 1. kulatý, zaoblený 2. zaokrouhlený noun 1. kolo, kolečko, kroužek 2. série 3. roznáška 4. návštěva (lékaře) ; vizita vb 1. zakulatit, zaoblit 2. zaokrouhlit 3. zatočit (za roh) ; obejít, objet (překážku) prep kolem, okolo ~ the table kolem stolu round off vb završit, zakončit, uzavřít (spolupráci s kým) round up vb 1. svolat, shromáždit; sehnat dohromady 2. zatknout, sebrat, pochytat (zločince) roundabout noun 1. kolotoč 2. aut. brit. křižovatka s kruhovým objezdem adj zdlouhavý, rozvláčný, nepřímý, opisný roundup noun 1. shromáždění 2. hromadné zatýkání, razie, policejní zátah (na zločince) 3. přehled, souhrn

16 rouse 210 rouse vb vzbudit; podnítit, hrubý, (též přen.) drsný 2. silný, vyvolat robustní route noun linka, trasa, cesta, ruin noun 1. ruina, zřícenina, dráha rozvalina 2. zkáza, úpadek vb routine adj rutinní, obvyklý, běžný; každodenní; jedno- mizinu, přivést ke krachu 1. zničit, zruinovat 2. přivést na tvárný noun 1. běžná praxe, obvyklý postup, rutina 2. div. číslo, nařízení 2. vláda 3. pravítko, rule noun 1. pravidlo, předpis, vystoupení (především taneční) měřítko as a ~ zpravidla vb row 1 noun řada vb veslovat vládnout, panovat, ovládat (v lodi) rule out vb vyloučit row 2 noun 1. hádka, spor 2. ruler noun 1. panovník, kravál, rámus vb hádat se vladař 2. pravítko, měřítko rowdy adj hlučný; neurvalý, výtržnický noucí (strana) 2. současný, stáva- ruling adj 1. vládní, vlád- rowing noun veslování jící noun rozhodnutí, usnesení, royal adj královský ~ nařízení family královská rodina rumble noun kručení rpm noun pl abbr (revolutions per vb kručet minute) otáčky za minutu rummage vb (through rub vb 1. leštit 2. třít, masírovat; mnout (si) (ruce) noun tření, prohrabávat (co) sth) hovor. přehrabovat se (v čem), masírování, mnutí rump noun 1. kýta, zadek rubber noun guma, pryž; (zvířete) ~ steak ramstek, biftek kaučuk ~ plant fíkus ze zadního hovězího 2. biskup rubbish noun 1. odpadky, (drůbeže) smetí 2. hovor. blbost, hovadina run vb 1. běžet, utíkat, prchat, pádit, uběhnout 2. spěchat, rubble noun sutiny, trosky rucksack noun ruksak, pospíchat 3. řídit, spravovat 4. batoh publikovat, otisknout 5. pořádat, ruddy adj brunátný, ruměný, organizovat 6. zavádět (program) narudlý 7. pouštět (o barvě) 8. platit, být rude adj nezdvořilý, drzý; v platnosti (o smlouvě) 9. kandidovat (ve volbách) noun 1. běh sprostý (slovo); nenadálý, krutý rudimentary adj 2. chod, fungování 3. projížďka, primitivní, elementární, základní vyjížďka 4. cesta, trasa, linka 5. rug noun 1. koberec, kobereček 2. brit. vlněná pokrývka TV vysílání sport. dráha 6. div. představení 7. rugby noun sport. ragby run away vb utéci rugged adj 1. nerovný, run down vb 1. srazit,

17 porazit (autem koho) 2. snižovat (produkci) 3. shazovat (koho) 4. vybít se (baterie) 5. zastavit se (hodiny) run into vb 1. narazit (na co), setkat se (s čím) 2. náhodou potkat (koho) run off vb utéci, uprchnout run out vb vyčerpat (se) ; vypršet, skončit run over vb přejet run up vb nadělat (dluhy) runaway adj prchající; toulavý; splašený noun uprchlík runner noun 1. běžec, závodník 2. závodní kůň 3. pašerák running noun 1. vedení, řízení, správa 2. sport. běh adj 1. běžecký 2. průběžný, současný, probíhající 3. tekoucí 211 rye runny adj tekutý, roztékající se, řídký (omáčka) ; slzící (oči) run-of-the-mill adj hovor. obyčejný, všední rupture noun 1. roztržení, protržení 2. med. kýla rural adj venkovský, vesnický rush noun 1. spěch, chvat ~ hour dopravní špička 2. nával, příval vb spěchat, chvátat; hrnout se; pobízet, popohánět rust noun rez vb zrezivět rustic adj venkovský, selský, rolnický ruthless adj bezohledný, necitelný rye noun žito ~ bread žitný chléb

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Test profesních kompetencí profesního rozvoje

Test profesních kompetencí profesního rozvoje Test profesních kompetencí profesního rozvoje Jméno:. 1. BODY: a) Učit jazyky (být tlumočníkem) Sv b) Rozhodovat o koncepci a skladbě natáčení filmu U c) Řídit úsek závodu, který vyrábí automobilové součástky

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem

Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Všeobecné podmínky ubytování na Turistické chatě KČT Pláně pod Ještědem Provozovatel, ubytovatel: Pláňská sportovní s.r.o., IČ 29058074, sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR vedeném Městským

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje Strana 1 z 10 Dům dětí a mládeže Olomouc půjčovna lyžařské výzbroje Datum platnosti: od Výtisk číslo: 3 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM Olomouc Mgr. Jiří Dostál Paré č.: Funkce Jméno Datum

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři SEVERNÍ CESTA TIRANSKÁ ÚŽINA - RAS MOHAMED - DAHAB & SS - THISTELGORM Termín: 7. 14. března 2015 Cena: 29 900,-Kč Rádi bychom Vás pozvali na týdenní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více