195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "195 raise. radical adj radikální, radio noun radiopřijímač;"

Transkript

1 195 raise ozařování radiator noun 1. R r radiátor 2. aut. chladič radical adj radikální, zásadní, podstatný radio noun radiopřijímač; rádio, rozhlas listen to the ~ poslouchat rádio radioactive adj R, r noun písmeno R, r radioaktivní rabbit noun králík radius noun 1. geom. rabies noun vzteklina rádius, poloměr 2. okruh, dosah race noun 1. rasa, plemeno raft noun vor; nafukovací 2. biol. druh, odrůda 3. závod člun; sport. raft vb plavit se na ~ car závodní automobil vb 1. voru, raftovat (sb) závodit (s kým) 2. hnát se, rage noun zuřivost, vztek, rychle běžet 3. (překotně) bušit zlost vb řádit, běsnit, zuřit, (o tepu, srdci) vztekat se racehorse noun závodní ragged adj 1. roztrhaný, kůň, dostihový kůň otrhaný 2. nepravidelný, nerovný, racing noun 1. závody členitý (povrch) 3. nedotažený ~ driver automobilový závodník 2. (práce) koňské dostihy raid noun 1. zátah, razie 2. racism noun rasizmus voj. vpád 3. loupežné přepadení racist noun rasista adj vb 1. provést prohlídku, udělat rasistický razii 2. voj. zaútočit 3. přepadnout rack noun 1. polička, police, rail noun 1. tyčka, příčka; regál 2. stojan 3. police na zavazadla (v dopr. prostředku) ; zahrádka kolejnice 3. železnice by ~ držák (na ručníky) ; zábradlí 2. (na autě) ; nosič (na kole) 4. krmelec, žlab ~ one s brains over sth rails noun pl koleje vlakem, železnicí lámat si hlavu s čím railway noun železnice, racket noun sport. raketa dráha ~ station železniční stanice, radiant adj jasný, zářivý; nádraží rozzářený; oslnivý rain noun déšť vb pršet radiate vb 1. vyzařovat; It s ~ing. Prší. sálat; paprskovitě se rozbíhat 2. rainy adj deštivý (zdravím) kypět raise noun am. zvýšení platu radiation noun 1. radiace, záření, vyzařování 2. med. zvýšit ~ one s voice zvýšit vb 1. zvednout, pozvednout, hlas

2 rake zlepšit; vznést, nanést 3. vzbudit, vzbuzovat 4. sehnat (peníze, znásilnit rape noun znásilnění vb půjčku) 5. vychovat (dítě) rapeseed oil noun rake noun hrábě; pohrabáč řepkový olej vb (s) hrabat, uhrabat rapid adj rychlý, prudký ram noun beran vb vrazit, rapist noun násilník narazit; zatloukat rapturous adj nadšený; bouřlivý (potlesk) ramble noun túra, toulka vb 1. trampovat; potulovat rare adj 1. řídký, vzácný; se, procházet se 2. přen. mluvit výjimečný, unikátní 2. nepropečený, krvavý (biftek) z cesty, blábolit rambling adj 1. nepravidelný, nesourodý, neucelený 2. raring adj nedočkavý, rarely adv zřídka, málokdy nesouvislý (řeč, dopis) 3. popínavý netrpělivý (rostlina) rascal noun rošťák, uličník ramshackle adj zchátralý, sešlý, zanedbaný žený, ukvapený noun 1. med. rash adj unáhlený, neuvá- ranch noun ranč, farma vyrážka 2. vlna, příval, záplava random adj náhodný, raspberry noun malina namátkový rat noun 1. krysa 2. hanl. range noun 1. řada, výběr, zrádce, podrazák rozsah 2. výběr, sortiment 3. pásmo, pohoří 4. kuchyňský sporák 2. cena, sazba, tarif 3. rychlost, rate noun 1. poměr, stupeň vb seřadit; kolísat mezi tempo rank noun 1. společenské rather adv 1. poněkud, postavení; voj. hodnost 2. řada dosti 2. spíše, raději; přesněji ~ 3. stanoviště taxi vb 1. (as) být than spíše než pokládán (za) 2. (among) řadit se ratify vb podepsat, schválit (mezi) adj 1. smradlavý, páchnoucí 2. vulgární rating noun hodnocení, rankle vb (with sb) trápit posouzení (koho) ratio noun poměr ransack vb 1. prohledat ration noun příděl, dávka 2. vyplenit, vykrást vb přidělovat rant vb 1. vykřikovat, rozkřikovat se 2. nabubřele řečnit logický; racionální (číslo) rational adj rozumný, rap vb 1. zaklepat, zaťukat rationale noun odůvodnění (na dveře, okno) 2. hud. rapovat noun 1. zaťukání, zaklepání rattle noun řinčení, chrastění; (na dveře) 2. rána, úder 3. rap klepání (motoru) vb řinčet, chras-

3 197 rear-view mirror tit, drnčet; klepat (o motoru) ; lomcovat (dveřmi); přen. vyvést z míry readily adv pohotově, reader noun čtenář raucous adj chraptivý, ochotně chraplavý, chrčivý readiness noun 1. připravenost, pohotovost 2. ochota ravenous adj vyhladovělý, velmi hladový be ~ mít reading noun 1. čtení, četba hlad jako vlk 2. recitace, přednes 3. údaj, hodnota (na měřicím přístroji) raving adj nepříčetný, šílený readjust vb přizpůsobit ravishing adj okouzlující, úchvatný ready adj 1. připravený 2. (se); znovu nastavit raw adj 1. syrový, nezpracovaný; čistý (alkohol) ~ material ready-cooked adj ochotný ~ cash hotovost (finanční) surovina 2. nezkušený, nevycvičený 3. nezahojený (rána) real adj 1. reálný, skutečný předvařený ray noun 1. paprsek 2. rejnok ~ estate nemovitost, realita 2. raze vb srovnat se zemí, pravý, opravdový adv hovor. strhnout (dům) vážně, fakt razor noun břitva; holicí strojek ~ blade žiletka vb praktický, reálný realistic adj realistický; (o)holit, vyholit reality noun realita, skutečnost Rd abbr (road) silnice, cesta reach noun dosah within ~ realization noun 1. na dosah vb 1. sahat, dosahovat realizace, uskutečnění 2. pochopení, uvědomění si 2. dospět, dojít (k čemu), dosáhnout (čeho) 3. zastihnout (koho), realize vb 1. realizovat, spojit se (s kým) uskutečnit 2. pochopit, uvědomit si reach out vb (for sth) natáhnout se, sáhnout (po čem) really adv skutečně, opravdu react vb reagovat reap vb 1. (úrodu i přen.) sklízet 2. žnout, sekat react against vzepřít se (proti čemu) rear adj zadní noun zadní reaction noun 1. chem. část vb 1. chovat (zvířata); pěstovat; vychovávat (děti) 2. vzpínat reakce 2. reakce, ohlas, odezva read vb 1. (pře)číst; předčítat se (o koni) 2. vyložit si, chápat, interpretovat rearrange vb 1. upravit (si), přerovnat, přestavit 2. pře- 3. vytušit, vyčíst 4. ukazovat (měřicí přístroj, teploměr apod.) ložit, změnit dobu konání (schůze) readable adj 1. čitelný rear-view mirror 2. čtivý noun zpětné zrcátko

4 reason 198 reason noun 1. příčina, schránka důvod 2. rozum vb usuzovat, recently adv nedávno, uvažovat v poslední době reasonable adj 1. rozumný 2. (cena) mírný, přiměřený tí 2. recepce 3. rad. příjem reception noun 1. přije- reasoned adj logický, recharge vb dobít, promyšlený, odůvodněný znovu nabít (baterii) reasoning noun usuzování, uvažování recept, předpis 2. návod recipe noun 1. (kuchařský) reassure vb uklidnit, recipient noun příjemce, adresát ujistit rebate noun rabat, sleva; recite vb recitovat, přednášet odpis (daňový) rebellion noun povstání, reckless adj 1. bezstarostný, lehkomyslný 2. nezodpověd- vzpoura rebuff noun rázné odmítnutí, zavržení (návrhu) vb rázně reckon vb 1. považovat, ný, bezohledný odmítnout, zamítnout, zavrhnout pokládat 2. mít dojem, myslet si rebuild vb 1. přestavět, rekonstruovat 2. obnovit (ekonomiku) (s čím), předpokládat 3. vypočítat, spočítat 4. počítat rebuke noun pokárání, reckoning noun výpočet; výtka vb (po) kárat, vytýkat odhad rebut vb vyvrátit (argument) reclaim vb 1. zúrodnit, recall noun 1. paměť, kultivovat (půdu); vysušit (bažinu) vybavování (si) 2. povolání zpět, 2. vyzvednout si, získat zpět 3. odvolání vb 1. vzpomenout si 2. žádat vrácení (daně) znovu vyvolat; odvolat reclamation noun recap vb zrekapitulovat, 1. zúrodnění, kultivace; vysušení (bažiny) 2. opětovné získání, shrnout recede vb ustoupit; vzdát (na) vrácení 3. žádání zpět (daně) se recline vb opřít se, sklopit (sedadlo) receipt noun 1. převzetí, příjem 2. účet, stvrzenka 3. recept, předpis ~ seat sklápěcí sedadlo reclining adj sklápěcí receipts noun pl ek. tržba, recognition noun příjmy 1. uznání (práv) 2. (roz) poznání receive vb dostat, obdržet, recognizable adj přijmout; utrpět (zranění) poznatelný, rozeznatelný, zřejmý receiver noun příjemce; rad. přijímač; sluchátko; znat; uznat; být si recognize vb (roz)po- vědom

5 199 redundant recoil vb přen. odvrátit se recreate vb obnovit, recollect vb vzpomenout si, uvědomit si recreation noun re- znovu vytvořit recollection noun kreace vzpomínka recruitment noun recommend vb doporučit, poradit (pracovníků) 1. voj. odvod 2. přijímání, nábor recompense noun rectify vb opravit, korigovat (chyby); napravit (situaci) odměna, odplata reconcile vb usmířit; rector noun 1. rektor urovnat spor; uvést v soulad (evrop. univerzity) 2. ředitel 3. círk. recondition vb pastor opravit, seřídit recuperate vb zotavit se, pookřát, nabrat síly reconsider vb změnit názor, rozmyslet si recur vb vrátit se, znovu reconstruct vb se opakovat, znovu se vyskytnout přestavět, rekonstruovat, obnovit recurrence noun opakování, opětný výskyt reconstruction noun přestavba, rekonstrukce, red adj červený, rudý; rusý přebudování the Red Sea Rudé moře record vb 1. zaznamenat, redeem vb 1. vyplatit; zapsat 2. naměřit 3. nahrát (na splatit, uhradit (půjčku) 2. splnit, pásku) dodržet (slib) 3. zachránit (situaci) record noun 1. záznam, red-hot adj 1. rozpálený, rozžhavený 2. nejnovější 3. zápis, protokol 2. hud. deska (gramofonová) ~ player gramofon nadšený, rozvášněný 3. rekord, nejlepší výkon adj redo vb předělat, přepracovat rekordní in ~ time v rekordním čase adv neoficiálně, důvěrně redress noun náprava, recording noun nahrávka, záznam nahradit náhrada vb odčinit, napravit, recount vb vyprávět, reduction noun redukce, snížení; sleva (z ceny) popisovat, líčit re-count noun přepočítat, spočítat znovu nadbytečnost, přebytečnost, nad- redundancy noun 1. recover vb 1. získat početnost 2. propouštění (nadbytečných zaměstnanců), redundance zpět, dostat zpět 2. vynahradit si (finanční ztrátu) 3. zotavit se, redundant adj 1. uzdravit se (z nemoci) ; vzpamatovat se (ze šoku) tečný 2. redundantní, nadpočetný, nadbytečný, přeby- propuštěný

6 refer (z práce) be made ~ být propuštěn z práce refer vb 1. zmínit se (o čem) 2. (to sth) týkat se (čeho), vztahovat se (k čemu) 3. předat, postoupit (věc) 4. poslat (k lékaři, do nemocnice) 5. (sb to sb/ sth) odkázat (koho na koho/ co) referee noun soudce, rozhodčí vb sport. soudcovat, pískat (fotbalové utkání apod.) reference noun 1. zmínka, odkaz 2. doporučení, posudek refill vb naplnit, doplnit refine vb rafinovat, zušlechťovat, čistit (cukr, olej) refinement noun rafinace (cukru, oleje) ; kultivovanost; vytříbenost (vkusu) reflect vb 1. odrážet (světlo) ; zrcadlit 2. uvažovat, přemítat reflection noun 1. odraz (světla) ; zrcadlení 2. ohlas; úvaha refresh vb osvěžit, občerstvit ~ one s memory osvěžit si paměť refreshing adj osvěžující, občerstvující refreshments noun pl občerstvení refrigerator noun chladnička, lednička refuel vb natankovat, doplnit zásobu pohonných hmot refuge noun 1. útulek, útočiště, přístřeší 2. brit. nástupní ostrůvek refugee noun uprchlík, běženec, emigrant 200 refund vb nahradit, uhradit, vrátit (peníze) refurbish vb modernizovat, renovovat refuse vb odmítnout; zamítnout refuse noun odpad(ky), smetí refute vb vyvrátit regain vb znovu získat, znovu nabýt; znovu dosáhnout ~ one s health uzdravit se, zotavit se regard noun 1. ohled, zřetel 2. vážnost, úcta With kindest ~s Se srdečným pozdravem vb 1. vážit si, cenit si 2. pohlížet, považovat (za) regardless adv stejně, přesto regenerate vb regenerovat, obnovit, obrodit regime noun režim, zřízení region noun region, oblast, území register noun 1. kniha záznamů, výkaz 2. seznam, soupis 3. rozsah (hlasu, hudebního nástroje) vb registrovat (se), evidovat, zapsat (se) registered adj zapsaný, zaregistrovaný; doporučený (dopis) registration noun registrace, zaevidování; ohlášení; zápis registry office noun brit. matrika regret noun zármutek, lítost vb litovat

7 201 relinquish regrettable adj politováníhodný relaxed adj odpočatý, relaxace, odpočinek regular adj pravidelný; uvolněný; nenucený (atmosféra) obvyklý noun stálý zákazník, relay vb 1. předat (zprávu, novinu) 2. vysílat, přenášet (vysílání) stálý host regularly adv pravidelně release noun 1. uvolnění, regulate vb regulovat, zproštění (funkce), propuštění (se)řídit (z práce) 2. uvolnění, úleva 3. regulation noun vypouštění 4. uvedení (na trh) 1. řízení, regulace 2. předpis, vb 1. (pro)pustit; zprostit 2. ulevit směrnice, ustanovení (od bolesti) 3. vypustit 4. zveřejnit, rehabilitation noun otisknout; uvést do kin 5. vydat rehabilitace (rukojmí) rehearsal noun div., hud. relent vb přen. povolit, zkouška ustoupit reign noun vláda, panování, relentless adj neustálý, nepřetržitý; neoblomný, kralování vb vládnout, panovat, kralovat nelítostný reimburse vb odškodnit, nahradit ležitý, podstatný 2. příslušný, relevant adj 1. dů- reinforce vb zpevnit, odpovídající vyztužit; posílit (myšlenku) reliable adj spolehlivý, reject vb odmítnout, důvěryhodný zamítnout reliance noun (on sb/ rejoice vb radovat se, sth) důvěra (v koho/ co), spoléhání těšit se (na koho/ co) relate vb 1. vyprávět, popisovat 2. uvést do spojitosti zůstatek 2. náb. ostatek, relikvie relic noun 1. přežitek, po- related adj 1. příbuzný relief noun 1. úleva, zmírnění; podpora v nouzi 2. reliéf 2. jsoucí ve spojitosti, jsoucí ve vztahu relieve vb 1. (bolest) zmírnit, utišit 2. vystřídat, vyměnit, relation noun 1. vztah, souvislost, spojitost 2. příbuzný zprostit (koho čeho) relative noun příbuzný religion noun vyznání, adj relativní, poměrný náboženství relatively adv relativně, religious adj 1. náboženský; církevní (svátek) 2. poměrně relax vb relaxovat, odpočinout si relinquish vb vzdát pobožný, zbožný, nábožný relaxation noun se, zříci se

8 relish 202 relish noun 1. požitek, rozkoš 2. pikantní předkrm, chuťov- remission noun 1. probylý, laxní ka vb přen. vychutnat (si) minutí, odpuštění 2. ústup, dočasná úleva (od nemoci) relocate vb přemístit, přesídlit, přestěhovat remit vb 1. prominout, odpustit 2. poukázat, poslat (peníze) reluctant adj neochotný, zdráhavý remittance noun poukázání, převod (peněz) rely on vb počítat (s kým, čím) ; spoléhat se (na koho, co) remnant noun zbytek remainder noun remorseless adj nemilosrdný, krutý, nelítostný zbytek, zůstatek remains noun pl 1. tělesné pozůstatky, tělesné ostatky 2. daleký; zapadlý; mizivý (šance) remote adj vzdálený, trosky, rozvaliny 3. zbytky (jídla) ~ control dálkové ovládání remake vb předělat, removal noun 1. odstranění; odklizení; svlečení 2. zproš- přepracovat; přetočit (fi lm) remand noun 1. odročení, odložení (případu) 2. vyšetřo- ~ van stěhovací vůz tění, sesazení 3. (pře) stěhování vací vazba vb odročit remove vb 1. odstranit, remark noun poznámka, odklidit; vyklidit; svléknout 2. připomínka vb poznamenat, zprostit úřadu/ funkce 3. přestěhovat se připomenout, podotknout remarkable adj pozoruhodný, nevšední noun odměna, plat, úplata remuneration remarry vb znovu uzavřít sňatek (oženit se/ vdát se) nout (pomoc), prokázat 2. vyhlá- render vb 1. poskyt- remedial adj nápravný; sit, oznámit, předložit 3. učinit rehabilitační; doučovací (hodiny) (neškod ným, nepoužitelným) 4. přeložit (do jiného jazyka) remedy noun 1. lék, léčebný prostředek 2. přen. opatření rendezvous noun vb 1. léčit 2. napravit, zlepšit schůzka vb sejít se, setkat se remember vb pamatovat si; vzpomenout si prodloužit renew vb 1. obnovit 2. remind vb (sb of sth) renounce vb zříci se; připomenout (komu co) vzdát se reminder noun renovate vb renovovat, připomínka; upomínka modernizovat reminiscence noun renown noun proslulost, vzpomínka sláva, věhlas remiss adj nedbalý, leda- renowned adj slavný,

9 203 repudiate proslulý rent noun nájemné, činže vb pronajmout (si) ; vypůjčit si rental noun nájem(né) ; půjčovné renunciation noun zřeknutí se; vzdání se reorganize vb reorganizovat, přebudovat, přetvořit repair noun oprava vb opravit, spravit; odčinit (chybu) repay vb 1. splatit, vrátit, vyrovnat 2. (sb sth) oplatit, odplatit (komu co) repayment noun splacení, uhrazení; oplacení (návštěvy) repeal noun odvolání vb odvolat, zrušit repeat noun opakování; repríza vb (z) opakovat; provést znovu; znovu vysílat, reprízovat repel vb zahnat; odpudit repellent adj odpuzující, odpudivý noun odpuzující prostředek; repelent repent vb 1. odpykat si 2. (of) litovat (čeho) repercussions noun pl dopad, následek repetition noun opakování repetitive adj stále se opakující, monotónní replace vb nahradit, vyměnit, vystřídat (co čím) replacement noun výměna, náhrada; vystřídání replay 1 noun 1. opakovaný zápas 2. opakování (záznamu) replay 2 vb hrát znovu (zápas) ; opakovat (ze záznamu) replenish vb dolít; doplnit (zásobu) reply noun odpověď vb odpovědět report noun 1. zpráva, hlášení 2. brit. vysvědčení (školní) vb 1. podat zprávu, referovat (o čem) 2. ohlásit (krádež) 3. stěžovat si reprehensible adj zavrženíhodný, trestuhodný representation noun 1. reprezentace, zastoupení 2. zobrazení, znázornění repress vb 1. potlačit 2. utlačovat, utiskovat reprieve noun 1. milost 2. přen. úleva, oddech vb udělit milost reprimand noun pokárání, napomenutí, důtka vb pokárat, napomenout, udělit důtku reprisal noun odveta, odplata reproach noun 1. výčitka, výtka 2. ostuda, hanba vb (sb for sth) vyčítat (komu co) reproachful adj vyčítavý, káravý reproduce vb reprodukovat; (z) kopírovat; rozmnožovat (se) reproduction noun 1. reprodukce, napodobenina, kopie; kopírování 2. rozmnožování reprove vb kárat republic noun republika repudiate vb 1. zavrhnout, zříci se, odstoupit od 2. neuznat, nepřijmout

10 repugnant 204 repugnant adj odporný, odpuzující vovaný, zamluvený 2. (člověk) reserved adj 1. rezer- repulse vb odrazit odměřený, zdrženlivý repulsive adj odporný, reside vb bydlet, sídlit odpudivý residence noun 1. rezidence, sídlo 2. pobyt ~ permit reputable adj uznávaný, vážený povolení k pobytu reputation noun resident noun 1. usedlík, reputace, (dobré) jméno místní občan 2. host (v hotelu) adj reputedly adv údajně, bydlící, sídlící snad, prý residential adj 1. request noun požadavek, žádost, prosba vb požádat obytná čtvrť 2. internátní (kurz) obytný, rezidenční ~ district require vb žádat, resign vb 1. rezignovat, požadovat, vyžadovat odstoupit 2. rezignovat, smířit requisition vb 1. se (s čím) zabrat, zabavit (dočasně z úřední resilient adj 1. pružný, moci) 2. voj. rekvírovat, nárokovat elastický 2. (člověk) energický, noun 1. žádost, objednávka; požadavek 2. voj. rekvizice, zabrání resist vb odolávat, nepod- houževnatý rescue noun záchrana, lehnout, vzdorovat pomoc vb zachránit resolute adj rezolutní, research noun průzkum, rázný výzkum, bádání vb (into sth) resolve noun rozhodnost; provádět výzkum, bádat rozhodnutí vb 1. vyřešit, rozřešit resemble vb podobat 2. rozhodnout se, předsevzít si se, být podobný resolved adj rozhodnutý resent vb nesnášet (co), cítit odpor (k čemu), zazlívat (komu co) (rekreační) středisko 2. východis- resort noun 1. letovisko, resentful adj rozzlobený, zahořklý, plný zášti resort to vb uchýlit ko as a last ~ v krajním případě resentment noun se (k čemu) zlost, zatrpklost resound vb ozývat se, reservation noun 1. rozléhat se, znít rezervace, zamluvení 2. výhrada resounding adj halasný, zvučný; bouřlivý (potlesk) 3. (přírodní) rezervace reserve noun 1. rezerva, resource noun zdroj, zásoba 2. výhrada 3. (přírodní) zásoba rezervace vb 1. rezervovat, objednat, zamluvit 2. ponechat (si) lézavý, resourceful adj vyna- pohotový

11 205 retort resources noun pl 1. restrained adj zdrženlivý, umírněný; potlačený (city) zdroje, suroviny (přírodní) 2. prostředky (fi nanční) restrict vb omezit, ohraničit respect noun 1. úcta, respekt; ohled(uplnost) 2. zřetel, restriction noun omezení hledisko vb 1. vážit si, cenit si 2. respektovat; brát ohledy result noun následek, respectable adj 1. důsledek; výsledek as a ~ of sth vážený, slušný 2. (cena) ucházející, přijatelný, obstojný resume vb začít znovu, následkem čeho respectful adj uctivý, obnovit; pokračovat zdvořilý résumé noun résumé, respiration noun shrnutí dýchání resuscitate vb med. resplendent adj resuscitovat, oživit oslnivý, zářivý retail noun maloobchod respond vb odpovědět; ~ price maloobchodní cena vb reagovat maloobchodně prodávat, prodávat v malém responsibility noun 1. (z) odpovědnost 2. povinnost retain vb zachovat (si), responsible adj uchovat (si), udržet (z) odpovědný retaliate vb pomstít se responsive adj vnímavý, citlivý odplata, odveta retaliation noun rest noun 1. odpočinek, oddech, přestávka, klid 2. podpěra, opožděný; retardovaný retarded adj zpožděný, opěra 3. zbytek, ostatek vb 1. retentive adj dlouhodobý, trvalý odpočívat, dopřát (si) odpočinku 2. spočívat; být založen (na čem) reticent adj diskrétní, restaurant noun restaurace retire vb 1. odejít do zdrženlivý restful adj 1. tichý, klidný důchodu 2. odejít (kam), ukončit 2. uklidňující (kariéru) restless adj neklidný, retirement noun 1. odchod do důchodu 2. důchod, penze nepokojný restore vb 1. restaurovat, renovovat 2. obnovit; navrátit uzavřený 2. důchodový retiring adj 1. nesdílný, restrain vb 1. potlačovat, snižovat, omezit 2. (sb from pohotová odpověď odseknout, retort vb noun odseknutí, doing sth) zabránit (komu v čem) pohotově odpovědět

12 retract 206 retract vb 1. odvolat, vzít řit se (zpráva) zpět 2. zatáhnout (drápky) revere vb vážit si, uctívat, ctít retreat noun 1. voj. ústup 2. útulek, úkryt, ústraní vb reverse noun 1. opak; rub; stáhnout se, ustoupit zadní/ spodní strana 2. nezdar 3. retribution noun aut. zpáteční rychlost 4. med. obrat odplata, odveta, trest k horšímu, recidiva adj opačný retrieve vb získat zpět; (směr); protichůdný; zadní (strana) znovu nabýt; napravit (chybu); vb 1. zvrátit, změnit, obrátit 2. zachránit (situaci) aut. couvat return noun 1. návrat 2. revert vb (na) vrátit se (do vrácení 3. obnovení, (na) vrácení původního stavu), přejít zpět (čeho) many happy ~s hodně štěstí review noun 1. recenze, kritika, posudek 2. revue a zdraví (u přání k narozeninám) zpáteční (cesta, jízdenka) ; odvetný 3. přezkou mání, revize vb 1. recenzovat, posuzovat 2. přezkou- (zápas) vb 1. (na) vrátit se, přijet/ přijít zpět 2. (na) vrátit (půjčenou mat, revidovat věc) 3. opětovat, oplatit 4. odehrát/ revision noun 1. revize, změna 2. přepracování 3. vracet míč (v tenise) 5. vyhlásit (rozsudek) 6. zvolit (do parlamentu) opakování reunion noun setkání, revitalize vb revitalizovat, znovu oživit shledání; sraz, sešlost (třídy apod.) reunite vb 1. setkat revive vb vzkřísit, přivést se znovu; znovu se sjednotit 2. k vědomí; znovu oživit, obnovit (u)smířit 3. dát dohromady revoke vb odvolat, anulovat, zrušit revamp vb předělat, vylepšit, renovovat revolt noun vzpoura, reveal vb 1. odhalit, prozradit 2. odhalit, vyjevit vzbuzovat odpor povstání vb vzbouřit se, povstat; revelation noun 1. revolution noun odhalení, odkrytí 2. náb. zjevení 1. revoluce, převrat 2. otáčení, revelry noun radovánky, obrátka veselí revolve vb točit se, otáčet revenge noun 1. pomsta, se; obíhat okolo odplata 2. sport. odvetné utkání revulsion noun odpor, vb pomstít hnus revenue noun příjem, reward noun odměna důchod vb odměnit reverberate vb rewarding adj uspokojivý, 1. rozléhat se, znít ozvěnou 2. ší- uspokojující

13 207 ringleader rewind vb přetočit, smyslech ~ as a trivet zdraví jako převinout řípa 5. nejlepší, nejvhodnější, ideální (rozhodnutí) be ~ mít pravdu rhyme noun 1. rým 2. báseň vb rýmovat se noun 1. pravá strana on the ~ rib noun žebro vb škádlit, napravo 2. dobro 3. právo, oprávnění ~ of way přednost v jízdě utahovat si (z koho) rice noun rýže adv 1. vpravo, napravo 2. správně, rich adj 1. bohatý 2. tučný, náležitě 3. správně, korektně ~ těžký (jídlo) away okamžitě, ihned riches noun pl bohatství righteous adj oprávněný; rid vb zbavit get ~ of sb/ sth spravedlivý, počestný zbavit se koho/ čeho rightful adj právoplatný, zákonný (dědic); oprávněný, riddle noun 1. hádanka; záhada, tajemství 2. síto, řešeto spravedlivý ride noun jízda, vyjížďka, rightly adv 1. správně, dobře, přesně 2. oprávněně, právem projížďka vb jezdit, jet rider noun 1. jezdec (na rigid adj neohebný, nepoddajný; nepřizpůsobivý koni) ; (moto) cyklista 2. dodatek, doplněk rigorous adj 1. přísný, ridicule noun výsměch, tvrdý; drsný (klima) 2. důsledný, posměch vb zesměšňovat, posmívat se rile vb hovor. popuzovat, jít precizní riding noun jezdectví, na nervy jízda na koni rim noun okraj; obruba; ráfek rife adj rozšířený (kola) rifle noun puška air ~ vzduchovka vb prohledat; vyloupit, kůrka; kůra rind noun kůže; slupka; vykrást ring noun 1. prsten 2. kolo, rift noun 1. prasklina, puklina kruh; kroužek 3. hořák; plotýnka 2. spor, neshoda (elektrického sporáku) 4. ring (boxerský) 5. zazvonění vb zazvonit; rig noun 1. vrtné zařízení (ropné ap.) 2. výbava, výstroj 3. zacinkat námoř. lanoví, takeláž vb přen. ring off vb brit. zavěsit, zmanipulovat (podvodně) 2. námoř. položit sluchátko vybavit loď (ráhnovím, lanovím) ring up vb brit. zavolat rig out vb 1. vybavit 2. (telefonicky) hovor. nastrojit, vyfintit ringing noun (za) zvonění; right adj 1. správný, přesný (za) cinkání; přen. hukot (v uších) 2. vhodný, správný 3. pravý ~ ~ tone vyzváněcí tón angle pravý úhel 4. zdravý, při ringleader noun vůdce

14 rinse 208 rinse noun 1. vyplachování; roadway noun vozovka opláchnutí; vymáchání 2. přeliv (na vlasy) vb vypláchnout; lovat se roam vb toulat se, potu- opláchnout; vymáchat si roar noun 1. řev, řvaní (zvířete) ; halas (davu) 2. hukot, rachot riot noun nepokoje, bouře vb bouřit se vb 1. zařvat, vřískat, halasit 2. riotous adj 1. hýřivý, rozmařilý, prostopášný 2. bouřlivý, roast noun pečeně, pečené rámusit, hučet, rachotit bujarý, hlučný; výtržnický maso vb péci, opékat; opražit rip noun trhlina, díra vb roztrhnout (se), rozervat (se) krást rob vb okrást, oloupit; vy- rip off vb 1. urvat; servat 2. robber noun lupič, zloděj hovor. sedřít, oškubat (koho) robust adj robustní, ripe adj zralý statný; pevný (zdraví) ripen vb dozrát, uzrát, rock noun 1. skála, skalisko, vyzrát útes; balvan; kámen 2. hud. rocková hudba vb 1. houpat, kolébat; ripple noun 1. vlnka, vlnění 2. zurčení, bublání (potoka) vb 1. kývat se 2. hroutit se (o manželství) rozvířit 2. zurčet, bublat rock-bottom noun rise noun 1. pahorek, vyvýšenina 2. stoupání; vzestup; zvýšení mizinu adj nejnižší možný (ceny) nejnižší bod reach ~ přijít na 3. východ (slunce) 4. pramen (řeky) rod noun tyč, prut, hůl vb 1. zvednout se, vstát, postavit roe(buck) noun srnec, se 2. stoupat; zvyšovat se 3. vycházet (o slunci, měsíci) 4. čnít, tyčit role noun role, úloha, po- srna se 5. pramenit (o řece) 6. povstat, stavení vzbouřit se roll noun 1. role, rulička, rising adj stoupající, zvyšující se veka 3. roláda (šunková) 4. záhyb, kotouč, špulka 2. rohlík, houska, risk noun riziko, nebezpečí část spirály 5. seznam (jmenný) 6. ritual noun rituál, obřad burácení, dunění vb 1. kutálet adj rituální, obřadní (se), valit (se); koulet (očima) 2. rival noun 1. rival, soupeř, (u)válcovat 3. valit se, sunout se, protivník 2. konkurent adj konkurenční vb soupeřit; konkuro- (cigaretu) 5. vyhrnout (rukávy) 6. rolovat (letadlo) 4. ubalit, ukroutit vat; rovnat se (komu, čemu) stékat, řinout se (o slzách) river noun řeka, tok roll about/ around road noun silnice, cesta vb kutálet se major/ minor ~ hlavní/ vedlejší roll over vb převalit silnice ~ sign dopravní značka se, převrátit se, obrátit se

15 209 roundup roll up vb svinout, srolovat, stočit; ohrnout, vyhrnout rolling adj 1. kolébavý, kymácející se 2. rozbouřený (moře) 3. zvlněný (krajina) Roman noun Říman adj římský ~ numeral římská číslice Roman Catholic noun katolík adj římskokatolický romance noun 1. romantika, kouzlo 2. milostný románek 3. liter. romance romp noun skotačení, dovádění vb skotačit, dovádět roof střecha; strop, klenba aut. ~ rack zahrádka vb zastřešit, zakrýt střechou room noun 1. pokoj, místnost living ~ obývací pokoj ~s to let pokoje k pronajmutí 2. prostor, místo roommate noun spolubydlící rooms noun pl podnájem roomy adj prostorný root noun 1. kořen, kořínek 2. příčina (problému) vb ujmout se, zakořenit root for vb držet palce, fandit (komu) rope noun provaz, lano vb zavázat, převázat rope in vb přen. zapřáhnout (koho do čeho), naverbovat (koho na co) rose noun růže; růžový keř adj růžový rosy adj 1. růžový 2. slibný, nadějný rot noun (též přen.) hnití, hniloba, tlení, trouchnivění vb hnít, tlít; trouchnivět, puchřet, kazit se rota noun rozpis služeb rotate vb otáčet (se), točit (se) rotten adj (též přen.) shnilý, prohnilý rouge noun rtěnka rough adj 1. nerovný, hrbolatý; zvrásněný 2. (též přen.) drsný, hrubý 3. rozbouřený (moře) 4. přibližný, neurčitý rough-and-ready adj nouzový, provizorní roughly adv 1. přibližně, zhruba, asi 2. hrubě, surově, tvrdě roughness noun 1. hrbolatost, nerovnost; zvrásněnost (terénu) 2. (též přen.) hrubost, drsnost round adj 1. kulatý, zaoblený 2. zaokrouhlený noun 1. kolo, kolečko, kroužek 2. série 3. roznáška 4. návštěva (lékaře) ; vizita vb 1. zakulatit, zaoblit 2. zaokrouhlit 3. zatočit (za roh) ; obejít, objet (překážku) prep kolem, okolo ~ the table kolem stolu round off vb završit, zakončit, uzavřít (spolupráci s kým) round up vb 1. svolat, shromáždit; sehnat dohromady 2. zatknout, sebrat, pochytat (zločince) roundabout noun 1. kolotoč 2. aut. brit. křižovatka s kruhovým objezdem adj zdlouhavý, rozvláčný, nepřímý, opisný roundup noun 1. shromáždění 2. hromadné zatýkání, razie, policejní zátah (na zločince) 3. přehled, souhrn

16 rouse 210 rouse vb vzbudit; podnítit, hrubý, (též přen.) drsný 2. silný, vyvolat robustní route noun linka, trasa, cesta, ruin noun 1. ruina, zřícenina, dráha rozvalina 2. zkáza, úpadek vb routine adj rutinní, obvyklý, běžný; každodenní; jedno- mizinu, přivést ke krachu 1. zničit, zruinovat 2. přivést na tvárný noun 1. běžná praxe, obvyklý postup, rutina 2. div. číslo, nařízení 2. vláda 3. pravítko, rule noun 1. pravidlo, předpis, vystoupení (především taneční) měřítko as a ~ zpravidla vb row 1 noun řada vb veslovat vládnout, panovat, ovládat (v lodi) rule out vb vyloučit row 2 noun 1. hádka, spor 2. ruler noun 1. panovník, kravál, rámus vb hádat se vladař 2. pravítko, měřítko rowdy adj hlučný; neurvalý, výtržnický noucí (strana) 2. současný, stáva- ruling adj 1. vládní, vlád- rowing noun veslování jící noun rozhodnutí, usnesení, royal adj královský ~ nařízení family královská rodina rumble noun kručení rpm noun pl abbr (revolutions per vb kručet minute) otáčky za minutu rummage vb (through rub vb 1. leštit 2. třít, masírovat; mnout (si) (ruce) noun tření, prohrabávat (co) sth) hovor. přehrabovat se (v čem), masírování, mnutí rump noun 1. kýta, zadek rubber noun guma, pryž; (zvířete) ~ steak ramstek, biftek kaučuk ~ plant fíkus ze zadního hovězího 2. biskup rubbish noun 1. odpadky, (drůbeže) smetí 2. hovor. blbost, hovadina run vb 1. běžet, utíkat, prchat, pádit, uběhnout 2. spěchat, rubble noun sutiny, trosky rucksack noun ruksak, pospíchat 3. řídit, spravovat 4. batoh publikovat, otisknout 5. pořádat, ruddy adj brunátný, ruměný, organizovat 6. zavádět (program) narudlý 7. pouštět (o barvě) 8. platit, být rude adj nezdvořilý, drzý; v platnosti (o smlouvě) 9. kandidovat (ve volbách) noun 1. běh sprostý (slovo); nenadálý, krutý rudimentary adj 2. chod, fungování 3. projížďka, primitivní, elementární, základní vyjížďka 4. cesta, trasa, linka 5. rug noun 1. koberec, kobereček 2. brit. vlněná pokrývka TV vysílání sport. dráha 6. div. představení 7. rugby noun sport. ragby run away vb utéci rugged adj 1. nerovný, run down vb 1. srazit,

17 porazit (autem koho) 2. snižovat (produkci) 3. shazovat (koho) 4. vybít se (baterie) 5. zastavit se (hodiny) run into vb 1. narazit (na co), setkat se (s čím) 2. náhodou potkat (koho) run off vb utéci, uprchnout run out vb vyčerpat (se) ; vypršet, skončit run over vb přejet run up vb nadělat (dluhy) runaway adj prchající; toulavý; splašený noun uprchlík runner noun 1. běžec, závodník 2. závodní kůň 3. pašerák running noun 1. vedení, řízení, správa 2. sport. běh adj 1. běžecký 2. průběžný, současný, probíhající 3. tekoucí 211 rye runny adj tekutý, roztékající se, řídký (omáčka) ; slzící (oči) run-of-the-mill adj hovor. obyčejný, všední rupture noun 1. roztržení, protržení 2. med. kýla rural adj venkovský, vesnický rush noun 1. spěch, chvat ~ hour dopravní špička 2. nával, příval vb spěchat, chvátat; hrnout se; pobízet, popohánět rust noun rez vb zrezivět rustic adj venkovský, selský, rolnický ruthless adj bezohledný, necitelný rye noun žito ~ bread žitný chléb

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Knihovní řád Místní knihovny ve Vintířově V souladu se statutem Místní knihovny ve Vintířově, schváleným dne 10.1.1992 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2 K N I H O V N Í Ř Á D Obecní knihovny ve Skuhrově V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Skuhrově schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.484/2002 a podle 4, odst. 6 zákona č.257/2001

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Březině, schválenou zastupitelstvem obce ze dne a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Zápech, schválenou zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2002 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy.

Článek 1. Úvodní ustanovení. a) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce formou nájemní smlouvy. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ MĚSTA ŽLUTICE Město Žlutice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově V souladu se zřizovací listinou obecní knihovny v Josefově, schválenou Zastupitelstvem obce dne 15. ledna 2003 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání

Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání Jak se přihlásit do systému is.fotbal.cz a jak pracovat se zápisem o utkání 1) Nejdříve napíšeme link: is.fotbal.cz 2) Poté klikněte na možnost přihlášení 3) Zadejte svůj přihlašovací email a své heslo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Co by Vás mohlo zajímat

Co by Vás mohlo zajímat Co by Vás mohlo zajímat Jak začne první školní den? V pondělí 2. září 2013 se sejdeme v 8 hodin před školou. Rádi přivítáme rodiče a další příbuzné našich prvňáčků. Nezapomeňte na fotoaparát nebo kameru.

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION

Přestupní řád ČSJu. Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní řád z 18.10.2012) ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Přestupní řád ČSJu Platný od 9.12.2012 Nahrazuje Přestupní

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ16/2015 Vypracovala: Schválila: Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Retardér 1 Výňatek z bezpečnostního plánu Pozn.: Pozor na příchod lidí od zákazu vjezdu. Po uzavření RZ nelze pouštět diváky podél šotoliny. U rozhledny Výňatek z bezpečnostního plánu Pozn.: Lze očekávat

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

Svatební katalog 2010

Svatební katalog 2010 Svatební katalog 2010 Dávám Ti lásku z lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky to, co Ti dnes slibuji. 2 Vážení zákazníci, představujeme Vám čtvrté, aktualizované vydání svatebního katalogu s nabídkou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ):

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu (dále jen provozovatel ) - os Dareba, Hory 115, 360

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno K O L E J N Í Ř Á D Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno OBSAH Článek I. Základní ustanovení...3 Článek II. Řízení ubytování

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více