Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška"

Transkript

1 Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška

2 Úvod Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl poskytovat informaci svým uživatelům. Jednotlivé národní systémy se liší mj. v tom, koho považují za své uživatele. 1) Investory a majitele akcií - považuje za své uživatele US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) a IAS 2) Stát, banky a vedení společností považuje za své uživatele většina zemí střední Evropy Německo, Francie, patří sem i Česká republika. Ve svém ekonomickém myšlení dospěla Amerika a státy používající US GAAP k závěru, že přímé investování je v konečném měřítku efektivnější než nepřímé (prostřednictvím bank). Kontinentální Evropa dospěla během svého ekonomického vývoje k opačnému závěru. Pokud americká firma potřebuje kapitál, obrací se a získává jej přímo od veřejnosti, tj. na kapitálových trzích. Pokud kapitál potřebuje evropská firma, získá ho zprostředkovaně přes banku nebo stát. 2

3 Historie US GAAP Pozornost k účetnictví - pád americké burzy v roce 1929 a následná krize. Americký svaz účetních (American Institute of Certified Accountants AICA) a Newyorská burza se dohodli na vytvoření jednotného systému účetnictví. Byl vytvořen Výboru pro účetní postupy (Commitee on Accounting Procedure CAP) a zpracováno 51 účetních výzkumných zpráv /Accounting Research Bulletins ARB/. Dále vytvořena nezávislá komise pro dozor nad cennými papíry a finančními trhy /Security Exchange Commitee (SEC)/ s cílem zprůhlednit je pro drobné akcionáře, aby se znovu obnovila veřejná důvěra, která je základním prvkem pro fungování těchto trhů. Tato komise určila pravidla CAP povinnými pro veřejně obchodovatelné akciové společnosti. V r byl tento výbor nazván FASB /Financial Accounting Standards Board). Od té doby je FASB jediným orgánem, oprávněným tvořit US GAAP. US GAAP na sebe bere podobu vyhlášek FASB, které se jmenují SAFC (Statements of Financial Accounting Concepts) Dodnes nabylo platnosti 132 těchto vyhlášek. 3

4 FASB - není vládní orgán, je samostatnou soukromou organizací. - skládá se ze 7 členů, 3 pochází z účetní profese (jsou partneři v auditorských firmách), 2 členové pochází z průmyslu (jsou to především finanční ředitele významných akciových společností), 1 člen pochází ze školství 1 člen zastupuje vládu Toto rozložení sil dává účetní profesi téměř neomezenou moc vytvářet US GAAP samostatně - k tomu, aby prosadila svou vůli, potřebuje souhlas od pouze jednoho jiného člena, kdežto všichni ostatní členové musí být proti, aby návrh od profese neprošel. Tak má profese, která je přímo zodpovědná drobným akcionářům dostatečnou moc, aby chránila jejich zájmy. 4

5 Soustava standardů US GAAP nemá charakter zákonné normy, není povinná. Pro americké a cizí firmy, které chtějí obchodovat se svými akciemi na amerických burzách, je vedení účetnictví podle těchto standardů podmínkou. US GAAP není dobrovolný ani pro ostatní firmy - jestliže firma chce odebírat zboží na fakturu, pak dodavatel téměř vždy požaduje finanční (auditované) výkazy. Rovněž žádná banka neposkytne úvěr bez auditovaných výkazů, a téměř žádný daňový poradce nezpracuje daňové přiznání bez nich. V praxi US GAAP tedy je nutným způsobem vedení účetnictví. US GAAP je souhrn pravidel, které však dávají značnou volnost jsou flexibilní: skoro ke každému pravidlu existuje výjimka (exeption), účetní je oprávněn porušit pravidla US GAAP, pokud by dodržení těchto pravidel dle jeho názoru způsobilo, že by výkazy brané jako celek byly pro uživatele zavádějící. US GAAP existuje proto, aby poskytl srozumitelnou a přehlednou informaci majitelům a investorům - daňové a regulační otázky nemají žádný podstatný vliv na účetní postupy a následující sestavování výkazů. 5

6 Koncepční rámec US GAAP 1. Cíl (SFAC 1) Poskytnout informaci, která umožní rozhodování o investicích a nebo poskytování úvěrů Poskytnout informaci, která pomůže ohodnotit budoucí peněžní toky Zobrazit stav majetku a závazků a změny v těchto položkách Tyto informace musí vždy být dostatečné a dostatečně spolehlivé, aby investorům a věřitelům umožnily se správně rozhodovat. 6

7 2. Kvalitativní charakteristiky Prvotní charakteristiky: Relevance informace informace je relevantní, pokud uživatelům poskytne základ, na kterém mohou stavět odhady do budoucna. Je to důležité zejména pro finanční investice. Dnešní hodnota jakékoli investice je současná hodnota peněžních toků, které svému držiteli přinese. Umožňuje odhady budoucích okolností - držitel musí být schopen odhadnout budoucí peněžní toky. Poskytuje zpětnou vazbu např. pokud firma koupí jinou firmu, nebo začne prodávat nový druh výrobku, finanční účetnictví umožní posoudit investorům, zda rozhodnutí bylo správné. Je včasná např. výroční zpráva, která je vydaná 6 měsíců po skončení roku, je méně užitečná, než výroční zpráva vydaná 6 týdnů po skončení roku, tj. roční zpráva by měla být vydaná do konce následujícího čtvrtletí, čtvrtletní do konce následujícího měsíce a měsíční do konce následujícího týdne po skončení měsíce. 7

8 Spolehlivost informace je zajištěna, je-li: - prověřitelná musí existovat přesvědčivý důkaz o uskutečnění tržby a o její hodnotě, přesvědčivý důkaz, je důkaz, který přesvědčí auditora a pokud dojde k vyšetřování musí firma přesvědčit Komisi pro cenné papíry (SEC Security Exchange Commitee) a pokud dojde k žalobě musí přesvědčit porotu u soudu. Nikde však není psáno, že musí být v písemné podobě, může to být např. počítačový záznam. - pravdivá zaúčtování nepravdivé informace se považuje za podvod a podvody jsou podle amerického trestního řádu trestními činy. Nejedná se tedy pouze o porušení US GAAP, protože US GAAP není zákonnou normou a nemůže být trestné jeho porušení. - neutrální tehdy, není-li zkreslena osobními zájmy těch, kteří informace poskytli, nebo zpracovali. Neutrální informace jsou pouze objektivní informace, tj. informace podložené důkazem, že skutečně došlo k transakci, nebo jiné události. US GAAP tedy neumožňuje, aby odhad sloužil jako důkaz, který potvrzuje správnost zaúčtované částky (obzvlášť ne, když se jedná o tržbu, zisk a o spojení vzrůstu majetku, nebo poklesu závazků) Jedním z příkladů tohoto všeobecného postoje je způsob, jakým se US GAAP staví k výsledkům výzkumu a vývoje. Neumožňuje, aby se výsledky výzkumu a vývoje kapitalizovaly ani jako patent, nebo know-how. Hlavním důvodem je, že tyto výsledky jsou vždy nejisté, a tak by firmy musely stanovit zaúčtované částky odhadem. 8

9 Vedlejší charakteristikou informací je: Srovnatelnost nedostatečná srovnatelnost je také hlavní námitka, která je Komisí pro cenné papíry SEC namířená proti IAS (IFRS). Důvodem je, že standardy jsou tak flexibilní, že dvě jinak srovnatelné firmy, je mohou publikovat finanční závěrky, které jsou dostatečně odlišné, aby byly srovnatelné. Z toho důvodu se neočekává, že Komise pro cenné papíry SEC povolí firmám, které chtějí emitovat v USA používat pouze IAS (IFRS) bez doplňovací informace. Neměnnost, stálost (obsahu) Všeobecně uznávané účetní zásady používají země patřící do G4+1, tj. Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Velká Británie. +1 ve výrazu naznačuje IASC (International Accounting Standards Committee), tvůrce IAS (International Accounting Standards). Účetní systémy všech těchto zemí jsou srovnatelné (nejsou stejné, ale vycházejí ze stejných účetních zásad). 9

10 Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Majetek Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení podílu na zisku Celkový hospodářský výsledek Podle SFAC 5 jsou uplatňována tato zásadní kritéria pro rozpoznání (vykázání) a měření: 1) Definice - položka splňuje definici jednoho z 10 prvků (majetek, závazky, kapitál, investice od majitelů, výplaty majitelům, tržby, náklady, zisky, ztráty, souhrnný hospodářský výsledek) 2) Měřitelnost (measurability) 3) Relevance 4) Spolehlivost (reliability) Ve všech vyhláškách tvořících US GAAP platí čtyři všeobecně uznávané zásady: 1. Historical Cost (Historická hodnota) 2. Revenue Recognition (Uznávání tržeb) 3. Matching (Uznání nákladů) 4. Full Disclosure (Úplná informace) 10

11 1.Historická hodnota Základním pravidlem je, že veškeré účetní případy se účtují na základě historických (pořizovacích) cen. Pro některé složky majetku a závazků to však není cena, v níž jsou vykazovány po všechna období možnost přeceňovat. Ocenění jednotlivých složek rozvahy Hotovost (Cash) se vždy vykazuje v nominální hodnotě Tržní cenné papíry (Marketable Securities) tržní cenné papíry jsou vykazované buď v nominální, nebo v tržní hodnotě, podle toho, která je nižší (lower of cost or market). Cenné papíry, které jsou klasifikované jako obchodovatelné (trading), se mohou vykazovat v reálné hodnotě s tím, že nerealizované zisky a ztráty se mohou vykazovat na výsledovce. Pohledávky (Receivables) - se vykazují v nominální hodnotě opravené rezervou na nedobytné pohledávky (která je povinná) Zásoby (Inventory) zásoby jsou vykazované buď v historické hodnotě, nebo tržní hodnotě (reprodukční ceně), podle toho která je nižší (lower of cost or market). 11

12 Investiční majetek (Property, Plant, Equipment and Intansible Assets) je vykázaný v pořizovací, historické, ceně opravené oprávkou. Dlouhodobé finanční investice (Long-Term Investments) se vykazují buď v nominální, nebo tržní hodnotě, podle toho která je nižší (lower of cos tor market). Závazky krátkodobé se vykazují v hodnotě (nediskontované) majetku nebo služeb, které firma bude muset vydat, aby závazek splnila. Závazky dlouhodobé - tj. ty, které budou zaplacené za dobu delší než 1 rok, se diskontovat musí. US GAAP neumožňuje firmám tyto závazky vykazovat v nominální hodnotě (kromě případů jako jsou např. půjčky, u kterých platí tržní úrok). Pro diskontování se musí vždy používat rozumná úroková sazba. Cizí měny (Foreign Curencies) - závazky, pohledávky, nebo jiné položky v cizí měně, se vykazují v současném kursu. Nerealizované ztráty, nebo zisky se objevují na výsledovce jako součást obsáhlého hospodářského výsledku. 2. Uznání tržeb Kdy se mohou započítat tržby? je jednou z nejdůležitějších otázek, která musí být při konstrukci účetního systému řešena. Vyhláška SFAC 5 říká, že tržby se všeobecně měří v hodnotách, které se rovnají hodnotám vyměněných majetků (zboží, výrobků, nebo služeb), nebo závazků. Uznání tržeb a zisků závisí na ohodnocení dvou faktorů: jestli byly tržby realizované a jestli byly tržby a zisky zasloužené. Tržby nemohou existovat bez transakce, která je dobrovolná, mezi nezávislými stranami a musí být měřitelná v peněžních jednotkách. 12

13 Podmínky pro uznání tržeb: 1) Tržby jsou realizované v případě, že výrobek, zboží, nebo služba se vymění za peníze, nebo za příslib zaplacení (pohledávka). Pokud neproběhne výměnná tržní transakce, neexistuje podle US GAAP tržba. (Toto je hlavní důvod, proč US GAAP neuznává aktivaci materiálu a služeb jako výnos. Nevznikla na základě transakce a proto do výsledovky nepatří.) 2) Tržby jsou zasloužené v případě, že dodavatel splnil všechny své povinnosti vůči druhé straně transakce. Pod pojmem splnil své povinnosti se rozumí, že firma dodala zboží, výrobek nebo poskytla služby, tj. vše čím byla povinována, aby si zasloužila přijaté peníze, nebo příslib zaplacení. Všeobecně firma má nárok na tržbu pouze v momentě dodání předmětu a poskytnutí služby. Z toho také vyplývá, že US GAAP se nezajímá o fakturaci a obvykle se ani nezajímá o právní formy dohody. Moment předání je podle US GAAP moment, kdy se předávající strana vzdá kontroly nad dodaným předmětem. Podle americké Komise pro cenné papíry moment předání nastane, když se rizika a výhody spojené s vlastnictvím předmětu převedou z prodávajícího na kupujícího). Toto pravidlo je shodné s IAS. Z tohoto pohledu na věc vyplývají další zajímavá pravidla. Například firma A prodá firmě B nemovitost a vzápětí si nemovitost pronajme zpátky. Z pohledu US GAAP firma A nadále kontroluje tuto nemovitost, tak nemohla vzniknout žádná tržba. Nebo: firma A pronajme firmě B stroj s tím, že firma B ho bude používat a až stroj doslouží vrátí ho firmě A. V tomto případě firma B stroj kontroluje a tak firmě A vznikla tržba v plné výši hodnoty tohoto stroje a firma B získá majetek a vzniká jí závazek ve stejné výši. 13

14 Výjimky (Exeptions) k uznání tržeb a) Procento kompletnosti u dlouhodobých dodávek (např. výstavba trvající několik let) se tržby mohou uznávat podle kompletnosti zakázky. b) Koncept prodejnosti v případě výrobků se snadno zjistitelnými cenami a aktivním a likvidním trhem (ropa, zrní, ocel, atd.) mohou být tržby již zaznamenané při výrobě (vyčerpáním, sklizením, výrobou) c) Riziko nezaplacení např. u prodeje na splátky, kde prodejce nese riziko ztráty, může prodejce zaúčtovat hrubý zisk na prodeji pouze poté, co obdrží hotovost. Pokud banka, nebo jiná třetí osoba nese riziko ztráty při nezaplacení, pak se může prodej účtovat normálně. Rozdíly s US GAAP a IFRS (IAS) Rozdíly mezi US GAAP a IFRS jsou v této oblasti minimální. IFRS praví, že tržby se mohou zaznamenat, pokud je pravděpodobné, že účetní jednotka obdržela budoucí ekonomické výhody a že tyto výhody se dají měřit. Toto je nižší hranice, než u US GAAP, které praví, že tržby se mohou uznat, pokud jsou realizované a zasloužené. 14

15 3. Uznání nákladů (Matching) Výdaje se uznávají jako náklady pouze v tom období, ve kterém umožnily tržby bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny. To znamená, že aby byl zaúčtován náklad, musí být zaúčtována tržba a náklad musí být s tou tržbou přímo spojen. Náklady se třídí do tří globálních skupin: a) Výrobní (skladovatelné, inventoriable costs) b) Administrativní a obchodní (neskladovatelné, period costs) c) Investiční (capital investments) a) Výrobní (skladovatelné) Jsou náklady, které tvoří hodnotu výrobku a také hodnotu zásob. Tyto výdaje se dále člení na: - přímé náklady (direct expenses) přímý materiál, přímé mzdy - nepřímé náklady (indirect expenses) výrobní režie Jak se dá uhodnout z názvu, skladovatelné výdaje se vykazují jako stav zásob v rozvaze. (Je důležité si uvědomit, že US GAAP účtuje sklad jinak než je praxe v českém účetnictví. Všechny výdaje, které jsou spojené s výrobou, tj. materiál, mzdy a režie, jsou zaúčtované nejprve do zásob). - princip jednořadového systému účtů, jednobilanční účetní systém 15

16 b) Administrativní a obchodní náklady (neskladovatelné, Neskladovatelné výdaje (Period Costs) jsou výdaje, které se nedají spojit s jednotlivými tržbami. Tyto výdaje jsou pak rozvrhované do nákladů na prodej a nákladů na administrativu s tím, že toto třídění je povinné, pokud náklady na prodej jsou podstatné. Náklady na prodej - platy prodejců, nájem předváděcích míst, reklama atd. náklady na administrativu - platy vedení, úředníků, materiál spotřebovaný v kanceláři, nájem kanceláří atd. c) Investiční náklady - spojené s pořizením majetku, který bude poskytovat nějakou užitečnost po dobu delší než jeden rok. Tento majetek se dostává do nákladů nebo do skladu jako součást výrobní režie na základě odhadu doby jeho užitečnosti prostřednictvím odpisů. 2. Úplná informace = plné sdělení: Finanční výkaz musí obsahovat dostatečnou informaci, aby umožnila posudek a rozhodnutí rozumných uživatelů těchto výkazů. US GAAP se liší od většiny jiných (neanglosaských) účetních systémů ve světě, protože neurčuje standardní forma finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu nerozděleného zisku a cash flow) Formu si tedy každý podnik určuje sám. Musí však splňovat tuto zásadu. Tato zásada ovlivňuje postavení na auditora - auditor ručí za to, že výkazy budou takové, že rozumný uživatel nebude oklamán uvedením nepravdivé nebo zkreslené informace nebo vypuštěním informace důležité k vytvoření rozumného názoru. Tato zásada ale vždy čelí řadě omezení: Prezentované informace musí být dostatečně kompletní, ale ne tak rozsáhlé, že by jim průměrný uživatel nerozuměl. Musí obsahovat dostatek detailů, ale tyto detaily musí být klasifikovány a prezentovány tak, aby byly srozumitelné bez větší námahy. Víc informací je vždy lépe než méně, ale informace také není zdarma, a tak se musí zvážit užitek úplnosti proti ceně této úplnosti. 16

17 Čtyři omezení (contraints) poskytovaných informací 1. Podstatnost (Materiality) 2. Cena proti užitečnosti (Cost Versus Benefit) 3. Průmyslové zvyklosti (Industry Practices) 4. Zásada opatrnosti (Conservatism) 1. Podstatnost (Materiality) Promítá se do vzhledu a podrobnosti finančních výkazů: Toto pravidlo má svou objektivní i subjektivní stránku. a) Objektivní stránka - SEC (Security Exchange Commitee) určuje měřítka podstatnosti pro firmy, které obchodují s cennými papíry na veřejných trzích. V rozvaze vyžaduje, aby položky, nebo jednotlivé skupiny položek, které reprezentují 5% a více celkových aktiv měly svou vlastní řádku v rozvaze. Pokud se jedná o spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv. (Např. dopravní prostředky obsahují 6 % celkových aktiv, pak v rozvaze musí být položka dopravní prostředky) Ve výsledovce platí hranice pro jednotlivé položky hranice 10% tržeb. Pokud např. některému subdodavateli platíte více než 10% tržeb musí být v rozvaze řádka se jménem subdodavatele. b) Subjektivní stránka US GAAP říká, že taková informace, která pokud by nebyla zahrnutá do výkazů, by způsobila, že by výkazy jako celek byly zavádějící, musí být sdělena. Toto pravidlo se týká všech informací, které se dají vyjádřit v peněžních jednotkách i těch, které se takto vyjádřit nedají. Tyto se pak musí dostatečně popsat v příloze. 17

18 2. Cena proti užitečnosti (Cost versus Benefit) Říká, že cena získání, konsolidování a vykazování informace musí odpovídat užitečnosti této informace. 3. Průmyslové zvyklosti (Industry Practices) Určitá průmyslová odvětví používají speciální praktiky, které se liší od normálních postupů. Např. zemědělci mohou zaúčtovat plodiny do tržeb před tím, než se uskuteční aktuální prodejní transakce a nebo přeceňovat zásoby nahoru a dolu podle vzrůstu, nebo poklesu tržních cen. 4. Zásada opatrnosti Tato zásada je pouze pomůcka při odhadování a říká, že odhad by měl co nejméně přecenit aktiva, nebo zisk. Všeobecně říká, že pokud je při odhadu rozpětí mezi nejlepší a nejhorší variantou, nemáme automaticky vybrat tu nejhorší variantu, ale tu, která je nejpravděpodobnější. 18

19 US GAAP také preferuje konzistenci před úplnou přesností. Je tedy velmi obtížné dělat změny v účetních metodách a tyto změny obvykle znamenají opravit všechny předchozí výkazy, nebo promítnout souhrnný vliv změn v současných výkazech. V tomto ohledu se US GAAP podstatně liší od účetnictví ostatních zemí světa. Ve většině zemí EU je účetnictví regulováno vládou, je povinné ze zákona a slouží k tomu, aby umožnilo dozor nad podnikovými operacemi a vybíráním daní. Pro individuálního investora toto není ideální stav. Jestliže investor ztratí své peníze, koho bude žalovat? Stát? V tomto případě je bezpečnější vložit peníze do banky. Individuální investoři dělají z amerického kapitálového trhu největší a nejlikvidnější na trh na světě. Tito investoři věří, že jejich peníze budou ochráněny a tak je nevloží do banky, ale dají je přímo do kapes těm podnikům, které je nejlíp použijí. Jediné měřítko úspěchu je vytvoření hodnoty pro své investory. Základem investování je důvěra, která je vyjádřena podle US GAAP slovy: Finanční výkazy musí obsahovat dostatečnou informaci, aby ovlivnily posudek a rozhodnutí rozumných uživatelů těchto výkazů. Hlavní důvod proč US GAAP existuje, je aby poskytl informace velkým i drobným investorům. Tato zásada je základem, na kterém je postaveno všechno ostatní. Tato zásada není objektivní. Splnění, či nesplnění této zásady záleží na subjektivním názoru poroty obyčejných občanů, kteří mají právo určit výši trestu pro auditorskou společnost, která nedokázala zajistit, aby se výroční zprávě dalo důvěřovat. 19

20 Tři druhy účetnictví Ve Spojených státech existují tři oddělené a rozličné účetní systémy, ale US GAAP určuje pravidla jenom jednoho finančního. 1) Finanční účetnictví je určeno pro majitele firem a investory 2) Manažerské účetnictví je pro vnitřní firemní použití je tedy navenek tajné. Je založené na bázi peněžních toků a poskytuje informaci o aktuálním chodu společnosti. Manažera zejména zajímá, jestli bude mít peníze v ruce v momentě, kdy je bude potřebovat. 3) Daňové účetnictví - US GAAP nemá nic společného s daňovým účetnictvím a daňová pravidla nemají žádný dopad na finanční účetnictví. Na daňová přiznání si najmou poradce, kteří mají dostatečnou odbornost se vyznat v Byzantinských pravidlech daňového zákona Základní součásti finančních výkazů Aktiva (Assets) Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení podílu na zisku Celkový hospodářský výsledek 20

21 Rozvaha (Balance sheet) US GAAP třídí Assets (Majetek) do dvou hlavních skupin Current Assets (Oběžná aktiva) a Fixed Assets (Dlouhodobá aktiva) s tím, že oběžná aktiva se uvádějí v rozvaze první. V těchto hlavních skupinách se pak individuální podskupiny prezentují v pořadí likvidity (od nejlikvidnějších po nejméně likvidní). (Výraz má dáti se překládá jako debit a výraz dal jako credit. Výraz aktivní účet se překládá jako debit balance account a výraz pasivní účet jako credit balance account) Rozvaha obsahuje tři hlavní skupiny: 1) Assets (Majetek, aktiva) 2) Liabilities 3) Equity 1)Aktiva (Assets) Jsou podle US GAAP ekonomické výhody, nebo pravděpodobné ekonomické výhody kontrolované účetní jednotkou. Další rozdíl v prezentaci je, že rezervy se v US GAAP nepovažují za pasivní účty, ale za kontrární aktivní účty (Contra Asset Accounts) a pokud se vykazují a vykazují se pouze podstatné tak jako záporná čísla, která se v US GAAP uvádějí v závorkách. Další rozdíl je, že kurzovní rozdíly a pohledávky ze upsané vlastní jmění se v US GAAP považují za součást vlastního jmění. a) Current Assets (Oběžná aktiva) se skládají ze čtyř částí: peněz, pohledávek, zásob a časového rozlišení. Tyto části se vykazují podle likvidity. b) Fixed assets (Stálá aktiva) tato klasifikace obsahuje všechen majetek, který nebude zpeněžen (prodán, nebo spotřebován) během následujícího roku, tj. majetek, který má ekonomickou životnost delší než jeden rok. 21

22 Odepisování US GAAP neobsahuje žádné majetkové skupiny (jako např. v českém účetnictví). Odepisovaní doba se určuje pro každý druh investičního majetku zvlášť podle odhadu jeho skutečné životnosti. US GAAP povoluje zrychlené odepisování, ale toto zrychlení musí vždy věrně zohlednit aktuální užitečnou životnost majetku. Pro daňové účely se obvykle odepisuje mnohem kratší dobu a podstatně rychleji než pro finanční účely. Proto vznikají rozdíly mezi účetním a daňovým ziskem. Tento rozdíl se vykazuje jako odložená daň (Deferred Taxes), pokud je podstatný. Salvage Value (Residual Value) Zůstatková hodnota US GAAP obvykle nedovoluje, aby se hmotný investiční majetek odepsal k nulové hodnotě (jako je tomu v českém účetnictví). Při pořízení se stanoví zůstatková hodnota, která představuje odhad tržní hodnoty majetku na konci jeho ekonomické životnosti. 1) Závazky US GAAP definuje jako ekonomické závazky, nebo pravděpodobné závazky na základě kterých se účetní jednotka pravděpodobně bude muset vzdát ekonomických výhod někdy v budoucnosti. US GAAP třídí závazky do dvou hlavních skupin: - Current (Short-Term) Liabilites (běžné krátkodobé závazky) - Long-Term Liabilites (Dlouhodobé závazky). V rozvaze se obvykle řadí podle splatnosti, nejdříve závazky s nejkratší splatností, ale není to podmínkou jako u aktiv. Na rozdíl od českého účetnictví neobsahují závazky rezervy, které jsou součástí aktiv a kursové rozdíly, které jsou součástí vlastního kapitálu. 22

23 2) Equity (kapitál) Kapitál je zůstatková hodnota aktiv po odečtení závazků. Kapitál se obvykle člení na: - Capital Stock (Nominální hodnota kapitálu) - Additional Paid In Capital (Emisní ažio - Retained Earnings (Nerozdělený zisk) Capital Stock (Nominální hodnota jmění) ve Spojených státech se zákony jednotlivých států ohledně formy podnikání často mění. Ve většině států jsou akciové společnosti jediné povolené formy právnických osob, ale několik států také povoluje společnosti s ručením omezeným (Limited Liability Company), nebo jiné formy právnických osob. Často se stává, že neexistuje žádné povinné základní jmění. Společnosti tak mají flexibilitu při určování struktury jmění a často se liší společnost od společnosti. U akciové společnosti se může Capital Stock skládat z kmenových akcií (Common Stock) a prioritních akcií (Preferred Stock). V samotné rozvaze se pak musí vykázat nominální hodnota akcie, počet celkově autorizovaných akcií, a počet akcií emitovaných a v oběhu. Prioritní akcie se musí vykazovat zvlášť od kmenových. US GAAP nemá vysloveně pravidla pro neakciové právnické osoby např. Limited Liability Company. Slouží zde spíše jako vzor a samotné účetní postupy a následující obsah a podrobnosti výkazů záleží spíše na potřebě majitelů a věřitelů. Účetnictví u těchto společností je také z praktických důvodů často mnohem více ovlivněno daňovými zákony než je běžné u veřejně obchodovatelných akciových společností. Nerozdělený zisk (Retained Earnings) US GAAP nerozlišuje mezi nerozděleným ziskem za období a nerozděleným ziskem z minulých let. Nerozdělený zisk se obvykle dělí na: - Un-Appropriated Retained Earnings (Nerozdělený zisk) - Appropriated Retained Earnings (Fondy ze zisku) 23

24

25 Vybrané části rozvahy podrobnější přehled Časové rozlišení (Accrual adjustments) se dělí na: Accrued Assets: - Accrued Revenue (Příjmy příštích období) - Pre-Paid Expenses (Náklady příštích období) Accrued Liabilities: - Accrued Expenses (Výdaje příštích období) - Un-Earned Revenus (Výnosy příštích období) Komplexní náklady příštích období: česká metoda účtování komplexních nákladů příštích období není slučitelná s US GAAP. Tento účetní postup uměle navyšuje výnosy účet 655 a náklady účet 555 podobným způsobem jako aktivace. US GAAP však uznává dlouhodobé náklady příštích období. Příklad: 1) Nájemné se zaplatí na dva roky dopředu ve výši USD. MD D Náklady příštích období Pre-Paid Expenses Dlouhodobé náklady příštích období Long-Term Pre-Paid Expense Peníze (Cash) ) Náklady se v průběhu roku spotřebují Nájemné (Rent) Náklady příštích období Pre-Paid Expense ) Na konci roku se dlouhodobá část přeúčtuje do krátkodobých nákladů příštích období: Náklady příštích období Pre-Paid Expenses 25

26 Dlouhodobé náklady příštích období Long-Term Pre-Paid Expense Pohledávky rezerva na nedobytné pohledávky (Allowance For Doubtful Accounts) US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti, která prodává zboží, výrobky, nebo služby na faktury. Tato rezerva se objeví v rozvaze jako samostatná řádková položka pouze pokud je podstatná, jinak se odečte od pohledávek a v rozvaze se čisté pohledávky vykážou pod názvem Net Accounts Receivable. Pokud je rezerva podstatná vykáže se v rozvaze těsně pod řádkou pohledávek. Pro vytvoření rezervy na nedobytné pohledávky existují dvě metody: a) Rozvahová metoda (Ageing schedule method) b) Výsledková metoda (Percent of sales method) (Společnost může použít obě metody, profese však doporučuje výsledkovou metodu, protože poskytuje přesnější údaje). a) Rozvahová metoda (Ageing schedule method) Aby se vykalkulovala rezerva, musí se nejprve vytvořit přehled stávajících pohledávek (Accounts Receivable Ageing Schedule) např.: Postup: 1) Při uzávěrce se pohledávky rozdělí do skupin podle stáří. Nejběžnější jsou skupiny 30, 60 a 90 dnů, ale každá společnost tyto skupiny vytváří podle vlastní obchodní potřeby. 2) Další krok je určit faktor nedobytnosti. Viz. Následující příklad. Tento faktor se vytváří na základě obchodní skutečnosti a upravuje se podle potřeb, aby byl co nejpřesnější. Stáří pohledávek do 30 dnů přes 60 dnů přes 90 dnů Celkem Pohledávky Faktor nedobytnosti 2,5% 25% 75% 4% 26

27 Rezerva ) Samotná rezerva je pak součet rezerv za individuální skupiny pohledávek a zaúčtuje se takto: MD D Ztráta z nedobytných pohledávek Loss on uncollectible accounts Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts 4) Odpis nedobytných pohledávek proti rezervě: Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts Pohledávky (Accounts Receivable) b) Výsledková metoda (Income Statement Method) Odhaduje rezervu na nedobytné pohledávky na základě procenta tržeb. Toto procento se určuje na základě zkušenosti. Příklad: 1) Podnik má zkušenost, že 2% všech pohledávek se stanou nedobytné a za rok prodá zboží v hodnotě USD fakturačně, zaúčtuje rezervu následujícím způsobem: MD D Ztráta z nedobytných pohledávek Loss on uncollectible accounts Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts 2) Odepíše ve stávajícím roce část nedobytných pohledávek (odepisují se stejně jako u rozvahové metody proti rezervě) Rezerva na nedobytné pohledávky

28 Allouvance for doubful accounts Pohledávky (Accounts Receivable) ) Zaplacené odepsané pohledávky pokud je odepsaná pohledávka zaplacena, platba se vykáže na výsledovce jako zisk (gain) proti přijatým penězům. Daňový pohled na pohledávky US GAAP vyžaduje vytvoření rezervy na nedobytné pohledávky bez ohledu na to, jestli je tato rezerva daňově uznatelné, nebo ne. 28

29 Historická cena se chápe jako množství peněz, nebo jejich ekvivalentů vyplacených k pořízení nějakého majetku. Podle US GAAP nemůže vzniknout žádný majetek bez transakce. 29

30 Pod pojmem transakce US GAAP chápe tzv. transakce na délku paže (arm s lenght transaction) Arm s lenght transaction se definuje jako transakce, která proběhla dobrovolně a mezi nezávislými stranami. Dobrovolná strana - pokud ani jedna, ani druhá strana nebyla k transakci donucená např. státem, nebo soudem (např. firma v konkursu, pod nucenou správou) Nezávislá strana řekněme si nejprve, co US GAAP míní termínem závislá strana (related party) je to jakákoliv osoba (fyzická, nebo právnická), která je schopná ovlivnit účetní jednotku a zabránit ji v tom, aby plně prosazovala své vlastní zájmy. Jaký je rozdíl mezi uznáním tržeb podle US GAAP a IAS? V Evropě existuje provázanost mezi daňovým zákonem a účetnictvím, a protože se v Evropě platí daně na základě vystavených faktur, evropský účetní má tendenci pozdržovat tržby a snažit se je minimalizovat, aby pak firma mohla vykázat co nejmenší zisk. Protože v USA neexistuje žádná provázanost mezi US GAAP a daňovým zákonem, protože se zde platí daně na základě peněžních příjmů, a cena akcií na burze se odvíjí od zisku, tendence je opačná. Kapitálový trh pečlivě sleduje vývoj tržeb, vývoj tržeb ovlivňuje rentabilitu a růst zisku na akcii, proto firmy, které používají US GAAP se vždy snaží vykázat co nejvyšší tržby. 1) Např. výplata mezd výrobním dělníkům by účtovala takto: MD zásoby D bankovní účty Tato částka by se objevila v nákladech pouze v momentě, kdy se výrobek prodá, a pak jako součást kalkulace Cost of Goods Sold (náklady na prodané zboží) : 2) Prodaly se výrobky zákazníkům za hotové v hodnotě Kč. 30

Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6)

Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Účetní systémy 1 7. přednáška US GAAP koncepční rámec, obecná východiska Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Majetek Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení

Více

Účetní systémy 2. 1.přednáška

Účetní systémy 2. 1.přednáška Účetní systémy 2 1.přednáška Úvod Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl poskytovat informaci svým uživatelům. Jednotlivé národní systémy se liší mj. v tom, koho považují za své uživatele.

Více

US GAAP - Oběžná aktiva

US GAAP - Oběžná aktiva US GAAP - Oběžná aktiva Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) Rezerva na nedobytné pohledávky US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku)

Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) UCS 2 3. přednáška 18.3. Oběžná aktiva Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) Rezerva na nedobytné pohledávky US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS)

Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS) Dlouhodobé závazky v US GAAP (a podobně IAS) Vymezení: - pravděpodobné budoucí oběti (odtoky) ekonomických užitků, které pocházejí ze současných povinností firmy převést majetek nebo poskytnout služby

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetní systémy 2 LS 08/09

Účetní systémy 2 LS 08/09 Účetní systémy 2 LS 08/09 4. přednáška v presenčním i kombinovaném studiu Pojetí kapitálu v IAS/IFRS, zachování kapitálové podstaty podniku Kapitál je chápán (viz Koncepční rámec IAS/IFRS) : a) finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více