Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška"

Transkript

1 Účetní systémy 2 - US GAAP /letní semestr 04/05) 1. přednáška

2 Úvod Všechny světové účetní systémy mají stejný základní cíl poskytovat informaci svým uživatelům. Jednotlivé národní systémy se liší mj. v tom, koho považují za své uživatele. 1) Investory a majitele akcií - považuje za své uživatele US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) a IAS 2) Stát, banky a vedení společností považuje za své uživatele většina zemí střední Evropy Německo, Francie, patří sem i Česká republika. Ve svém ekonomickém myšlení dospěla Amerika a státy používající US GAAP k závěru, že přímé investování je v konečném měřítku efektivnější než nepřímé (prostřednictvím bank). Kontinentální Evropa dospěla během svého ekonomického vývoje k opačnému závěru. Pokud americká firma potřebuje kapitál, obrací se a získává jej přímo od veřejnosti, tj. na kapitálových trzích. Pokud kapitál potřebuje evropská firma, získá ho zprostředkovaně přes banku nebo stát. 2

3 Historie US GAAP Pozornost k účetnictví - pád americké burzy v roce 1929 a následná krize. Americký svaz účetních (American Institute of Certified Accountants AICA) a Newyorská burza se dohodli na vytvoření jednotného systému účetnictví. Byl vytvořen Výboru pro účetní postupy (Commitee on Accounting Procedure CAP) a zpracováno 51 účetních výzkumných zpráv /Accounting Research Bulletins ARB/. Dále vytvořena nezávislá komise pro dozor nad cennými papíry a finančními trhy /Security Exchange Commitee (SEC)/ s cílem zprůhlednit je pro drobné akcionáře, aby se znovu obnovila veřejná důvěra, která je základním prvkem pro fungování těchto trhů. Tato komise určila pravidla CAP povinnými pro veřejně obchodovatelné akciové společnosti. V r byl tento výbor nazván FASB /Financial Accounting Standards Board). Od té doby je FASB jediným orgánem, oprávněným tvořit US GAAP. US GAAP na sebe bere podobu vyhlášek FASB, které se jmenují SAFC (Statements of Financial Accounting Concepts) Dodnes nabylo platnosti 132 těchto vyhlášek. 3

4 FASB - není vládní orgán, je samostatnou soukromou organizací. - skládá se ze 7 členů, 3 pochází z účetní profese (jsou partneři v auditorských firmách), 2 členové pochází z průmyslu (jsou to především finanční ředitele významných akciových společností), 1 člen pochází ze školství 1 člen zastupuje vládu Toto rozložení sil dává účetní profesi téměř neomezenou moc vytvářet US GAAP samostatně - k tomu, aby prosadila svou vůli, potřebuje souhlas od pouze jednoho jiného člena, kdežto všichni ostatní členové musí být proti, aby návrh od profese neprošel. Tak má profese, která je přímo zodpovědná drobným akcionářům dostatečnou moc, aby chránila jejich zájmy. 4

5 Soustava standardů US GAAP nemá charakter zákonné normy, není povinná. Pro americké a cizí firmy, které chtějí obchodovat se svými akciemi na amerických burzách, je vedení účetnictví podle těchto standardů podmínkou. US GAAP není dobrovolný ani pro ostatní firmy - jestliže firma chce odebírat zboží na fakturu, pak dodavatel téměř vždy požaduje finanční (auditované) výkazy. Rovněž žádná banka neposkytne úvěr bez auditovaných výkazů, a téměř žádný daňový poradce nezpracuje daňové přiznání bez nich. V praxi US GAAP tedy je nutným způsobem vedení účetnictví. US GAAP je souhrn pravidel, které však dávají značnou volnost jsou flexibilní: skoro ke každému pravidlu existuje výjimka (exeption), účetní je oprávněn porušit pravidla US GAAP, pokud by dodržení těchto pravidel dle jeho názoru způsobilo, že by výkazy brané jako celek byly pro uživatele zavádějící. US GAAP existuje proto, aby poskytl srozumitelnou a přehlednou informaci majitelům a investorům - daňové a regulační otázky nemají žádný podstatný vliv na účetní postupy a následující sestavování výkazů. 5

6 Koncepční rámec US GAAP 1. Cíl (SFAC 1) Poskytnout informaci, která umožní rozhodování o investicích a nebo poskytování úvěrů Poskytnout informaci, která pomůže ohodnotit budoucí peněžní toky Zobrazit stav majetku a závazků a změny v těchto položkách Tyto informace musí vždy být dostatečné a dostatečně spolehlivé, aby investorům a věřitelům umožnily se správně rozhodovat. 6

7 2. Kvalitativní charakteristiky Prvotní charakteristiky: Relevance informace informace je relevantní, pokud uživatelům poskytne základ, na kterém mohou stavět odhady do budoucna. Je to důležité zejména pro finanční investice. Dnešní hodnota jakékoli investice je současná hodnota peněžních toků, které svému držiteli přinese. Umožňuje odhady budoucích okolností - držitel musí být schopen odhadnout budoucí peněžní toky. Poskytuje zpětnou vazbu např. pokud firma koupí jinou firmu, nebo začne prodávat nový druh výrobku, finanční účetnictví umožní posoudit investorům, zda rozhodnutí bylo správné. Je včasná např. výroční zpráva, která je vydaná 6 měsíců po skončení roku, je méně užitečná, než výroční zpráva vydaná 6 týdnů po skončení roku, tj. roční zpráva by měla být vydaná do konce následujícího čtvrtletí, čtvrtletní do konce následujícího měsíce a měsíční do konce následujícího týdne po skončení měsíce. 7

8 Spolehlivost informace je zajištěna, je-li: - prověřitelná musí existovat přesvědčivý důkaz o uskutečnění tržby a o její hodnotě, přesvědčivý důkaz, je důkaz, který přesvědčí auditora a pokud dojde k vyšetřování musí firma přesvědčit Komisi pro cenné papíry (SEC Security Exchange Commitee) a pokud dojde k žalobě musí přesvědčit porotu u soudu. Nikde však není psáno, že musí být v písemné podobě, může to být např. počítačový záznam. - pravdivá zaúčtování nepravdivé informace se považuje za podvod a podvody jsou podle amerického trestního řádu trestními činy. Nejedná se tedy pouze o porušení US GAAP, protože US GAAP není zákonnou normou a nemůže být trestné jeho porušení. - neutrální tehdy, není-li zkreslena osobními zájmy těch, kteří informace poskytli, nebo zpracovali. Neutrální informace jsou pouze objektivní informace, tj. informace podložené důkazem, že skutečně došlo k transakci, nebo jiné události. US GAAP tedy neumožňuje, aby odhad sloužil jako důkaz, který potvrzuje správnost zaúčtované částky (obzvlášť ne, když se jedná o tržbu, zisk a o spojení vzrůstu majetku, nebo poklesu závazků) Jedním z příkladů tohoto všeobecného postoje je způsob, jakým se US GAAP staví k výsledkům výzkumu a vývoje. Neumožňuje, aby se výsledky výzkumu a vývoje kapitalizovaly ani jako patent, nebo know-how. Hlavním důvodem je, že tyto výsledky jsou vždy nejisté, a tak by firmy musely stanovit zaúčtované částky odhadem. 8

9 Vedlejší charakteristikou informací je: Srovnatelnost nedostatečná srovnatelnost je také hlavní námitka, která je Komisí pro cenné papíry SEC namířená proti IAS (IFRS). Důvodem je, že standardy jsou tak flexibilní, že dvě jinak srovnatelné firmy, je mohou publikovat finanční závěrky, které jsou dostatečně odlišné, aby byly srovnatelné. Z toho důvodu se neočekává, že Komise pro cenné papíry SEC povolí firmám, které chtějí emitovat v USA používat pouze IAS (IFRS) bez doplňovací informace. Neměnnost, stálost (obsahu) Všeobecně uznávané účetní zásady používají země patřící do G4+1, tj. Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Velká Británie. +1 ve výrazu naznačuje IASC (International Accounting Standards Committee), tvůrce IAS (International Accounting Standards). Účetní systémy všech těchto zemí jsou srovnatelné (nejsou stejné, ale vycházejí ze stejných účetních zásad). 9

10 Prvky, které jsou vykazovány podle US GAAP (SFAC 3,6) Majetek Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení podílu na zisku Celkový hospodářský výsledek Podle SFAC 5 jsou uplatňována tato zásadní kritéria pro rozpoznání (vykázání) a měření: 1) Definice - položka splňuje definici jednoho z 10 prvků (majetek, závazky, kapitál, investice od majitelů, výplaty majitelům, tržby, náklady, zisky, ztráty, souhrnný hospodářský výsledek) 2) Měřitelnost (measurability) 3) Relevance 4) Spolehlivost (reliability) Ve všech vyhláškách tvořících US GAAP platí čtyři všeobecně uznávané zásady: 1. Historical Cost (Historická hodnota) 2. Revenue Recognition (Uznávání tržeb) 3. Matching (Uznání nákladů) 4. Full Disclosure (Úplná informace) 10

11 1.Historická hodnota Základním pravidlem je, že veškeré účetní případy se účtují na základě historických (pořizovacích) cen. Pro některé složky majetku a závazků to však není cena, v níž jsou vykazovány po všechna období možnost přeceňovat. Ocenění jednotlivých složek rozvahy Hotovost (Cash) se vždy vykazuje v nominální hodnotě Tržní cenné papíry (Marketable Securities) tržní cenné papíry jsou vykazované buď v nominální, nebo v tržní hodnotě, podle toho, která je nižší (lower of cost or market). Cenné papíry, které jsou klasifikované jako obchodovatelné (trading), se mohou vykazovat v reálné hodnotě s tím, že nerealizované zisky a ztráty se mohou vykazovat na výsledovce. Pohledávky (Receivables) - se vykazují v nominální hodnotě opravené rezervou na nedobytné pohledávky (která je povinná) Zásoby (Inventory) zásoby jsou vykazované buď v historické hodnotě, nebo tržní hodnotě (reprodukční ceně), podle toho která je nižší (lower of cost or market). 11

12 Investiční majetek (Property, Plant, Equipment and Intansible Assets) je vykázaný v pořizovací, historické, ceně opravené oprávkou. Dlouhodobé finanční investice (Long-Term Investments) se vykazují buď v nominální, nebo tržní hodnotě, podle toho která je nižší (lower of cos tor market). Závazky krátkodobé se vykazují v hodnotě (nediskontované) majetku nebo služeb, které firma bude muset vydat, aby závazek splnila. Závazky dlouhodobé - tj. ty, které budou zaplacené za dobu delší než 1 rok, se diskontovat musí. US GAAP neumožňuje firmám tyto závazky vykazovat v nominální hodnotě (kromě případů jako jsou např. půjčky, u kterých platí tržní úrok). Pro diskontování se musí vždy používat rozumná úroková sazba. Cizí měny (Foreign Curencies) - závazky, pohledávky, nebo jiné položky v cizí měně, se vykazují v současném kursu. Nerealizované ztráty, nebo zisky se objevují na výsledovce jako součást obsáhlého hospodářského výsledku. 2. Uznání tržeb Kdy se mohou započítat tržby? je jednou z nejdůležitějších otázek, která musí být při konstrukci účetního systému řešena. Vyhláška SFAC 5 říká, že tržby se všeobecně měří v hodnotách, které se rovnají hodnotám vyměněných majetků (zboží, výrobků, nebo služeb), nebo závazků. Uznání tržeb a zisků závisí na ohodnocení dvou faktorů: jestli byly tržby realizované a jestli byly tržby a zisky zasloužené. Tržby nemohou existovat bez transakce, která je dobrovolná, mezi nezávislými stranami a musí být měřitelná v peněžních jednotkách. 12

13 Podmínky pro uznání tržeb: 1) Tržby jsou realizované v případě, že výrobek, zboží, nebo služba se vymění za peníze, nebo za příslib zaplacení (pohledávka). Pokud neproběhne výměnná tržní transakce, neexistuje podle US GAAP tržba. (Toto je hlavní důvod, proč US GAAP neuznává aktivaci materiálu a služeb jako výnos. Nevznikla na základě transakce a proto do výsledovky nepatří.) 2) Tržby jsou zasloužené v případě, že dodavatel splnil všechny své povinnosti vůči druhé straně transakce. Pod pojmem splnil své povinnosti se rozumí, že firma dodala zboží, výrobek nebo poskytla služby, tj. vše čím byla povinována, aby si zasloužila přijaté peníze, nebo příslib zaplacení. Všeobecně firma má nárok na tržbu pouze v momentě dodání předmětu a poskytnutí služby. Z toho také vyplývá, že US GAAP se nezajímá o fakturaci a obvykle se ani nezajímá o právní formy dohody. Moment předání je podle US GAAP moment, kdy se předávající strana vzdá kontroly nad dodaným předmětem. Podle americké Komise pro cenné papíry moment předání nastane, když se rizika a výhody spojené s vlastnictvím předmětu převedou z prodávajícího na kupujícího). Toto pravidlo je shodné s IAS. Z tohoto pohledu na věc vyplývají další zajímavá pravidla. Například firma A prodá firmě B nemovitost a vzápětí si nemovitost pronajme zpátky. Z pohledu US GAAP firma A nadále kontroluje tuto nemovitost, tak nemohla vzniknout žádná tržba. Nebo: firma A pronajme firmě B stroj s tím, že firma B ho bude používat a až stroj doslouží vrátí ho firmě A. V tomto případě firma B stroj kontroluje a tak firmě A vznikla tržba v plné výši hodnoty tohoto stroje a firma B získá majetek a vzniká jí závazek ve stejné výši. 13

14 Výjimky (Exeptions) k uznání tržeb a) Procento kompletnosti u dlouhodobých dodávek (např. výstavba trvající několik let) se tržby mohou uznávat podle kompletnosti zakázky. b) Koncept prodejnosti v případě výrobků se snadno zjistitelnými cenami a aktivním a likvidním trhem (ropa, zrní, ocel, atd.) mohou být tržby již zaznamenané při výrobě (vyčerpáním, sklizením, výrobou) c) Riziko nezaplacení např. u prodeje na splátky, kde prodejce nese riziko ztráty, může prodejce zaúčtovat hrubý zisk na prodeji pouze poté, co obdrží hotovost. Pokud banka, nebo jiná třetí osoba nese riziko ztráty při nezaplacení, pak se může prodej účtovat normálně. Rozdíly s US GAAP a IFRS (IAS) Rozdíly mezi US GAAP a IFRS jsou v této oblasti minimální. IFRS praví, že tržby se mohou zaznamenat, pokud je pravděpodobné, že účetní jednotka obdržela budoucí ekonomické výhody a že tyto výhody se dají měřit. Toto je nižší hranice, než u US GAAP, které praví, že tržby se mohou uznat, pokud jsou realizované a zasloužené. 14

15 3. Uznání nákladů (Matching) Výdaje se uznávají jako náklady pouze v tom období, ve kterém umožnily tržby bez ohledu na to, kdy byly uskutečněny. To znamená, že aby byl zaúčtován náklad, musí být zaúčtována tržba a náklad musí být s tou tržbou přímo spojen. Náklady se třídí do tří globálních skupin: a) Výrobní (skladovatelné, inventoriable costs) b) Administrativní a obchodní (neskladovatelné, period costs) c) Investiční (capital investments) a) Výrobní (skladovatelné) Jsou náklady, které tvoří hodnotu výrobku a také hodnotu zásob. Tyto výdaje se dále člení na: - přímé náklady (direct expenses) přímý materiál, přímé mzdy - nepřímé náklady (indirect expenses) výrobní režie Jak se dá uhodnout z názvu, skladovatelné výdaje se vykazují jako stav zásob v rozvaze. (Je důležité si uvědomit, že US GAAP účtuje sklad jinak než je praxe v českém účetnictví. Všechny výdaje, které jsou spojené s výrobou, tj. materiál, mzdy a režie, jsou zaúčtované nejprve do zásob). - princip jednořadového systému účtů, jednobilanční účetní systém 15

16 b) Administrativní a obchodní náklady (neskladovatelné, Neskladovatelné výdaje (Period Costs) jsou výdaje, které se nedají spojit s jednotlivými tržbami. Tyto výdaje jsou pak rozvrhované do nákladů na prodej a nákladů na administrativu s tím, že toto třídění je povinné, pokud náklady na prodej jsou podstatné. Náklady na prodej - platy prodejců, nájem předváděcích míst, reklama atd. náklady na administrativu - platy vedení, úředníků, materiál spotřebovaný v kanceláři, nájem kanceláří atd. c) Investiční náklady - spojené s pořizením majetku, který bude poskytovat nějakou užitečnost po dobu delší než jeden rok. Tento majetek se dostává do nákladů nebo do skladu jako součást výrobní režie na základě odhadu doby jeho užitečnosti prostřednictvím odpisů. 2. Úplná informace = plné sdělení: Finanční výkaz musí obsahovat dostatečnou informaci, aby umožnila posudek a rozhodnutí rozumných uživatelů těchto výkazů. US GAAP se liší od většiny jiných (neanglosaských) účetních systémů ve světě, protože neurčuje standardní forma finančních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, výkazu nerozděleného zisku a cash flow) Formu si tedy každý podnik určuje sám. Musí však splňovat tuto zásadu. Tato zásada ovlivňuje postavení na auditora - auditor ručí za to, že výkazy budou takové, že rozumný uživatel nebude oklamán uvedením nepravdivé nebo zkreslené informace nebo vypuštěním informace důležité k vytvoření rozumného názoru. Tato zásada ale vždy čelí řadě omezení: Prezentované informace musí být dostatečně kompletní, ale ne tak rozsáhlé, že by jim průměrný uživatel nerozuměl. Musí obsahovat dostatek detailů, ale tyto detaily musí být klasifikovány a prezentovány tak, aby byly srozumitelné bez větší námahy. Víc informací je vždy lépe než méně, ale informace také není zdarma, a tak se musí zvážit užitek úplnosti proti ceně této úplnosti. 16

17 Čtyři omezení (contraints) poskytovaných informací 1. Podstatnost (Materiality) 2. Cena proti užitečnosti (Cost Versus Benefit) 3. Průmyslové zvyklosti (Industry Practices) 4. Zásada opatrnosti (Conservatism) 1. Podstatnost (Materiality) Promítá se do vzhledu a podrobnosti finančních výkazů: Toto pravidlo má svou objektivní i subjektivní stránku. a) Objektivní stránka - SEC (Security Exchange Commitee) určuje měřítka podstatnosti pro firmy, které obchodují s cennými papíry na veřejných trzích. V rozvaze vyžaduje, aby položky, nebo jednotlivé skupiny položek, které reprezentují 5% a více celkových aktiv měly svou vlastní řádku v rozvaze. Pokud se jedná o spřízněné osoby pak je hranice 1% celkových aktiv. (Např. dopravní prostředky obsahují 6 % celkových aktiv, pak v rozvaze musí být položka dopravní prostředky) Ve výsledovce platí hranice pro jednotlivé položky hranice 10% tržeb. Pokud např. některému subdodavateli platíte více než 10% tržeb musí být v rozvaze řádka se jménem subdodavatele. b) Subjektivní stránka US GAAP říká, že taková informace, která pokud by nebyla zahrnutá do výkazů, by způsobila, že by výkazy jako celek byly zavádějící, musí být sdělena. Toto pravidlo se týká všech informací, které se dají vyjádřit v peněžních jednotkách i těch, které se takto vyjádřit nedají. Tyto se pak musí dostatečně popsat v příloze. 17

18 2. Cena proti užitečnosti (Cost versus Benefit) Říká, že cena získání, konsolidování a vykazování informace musí odpovídat užitečnosti této informace. 3. Průmyslové zvyklosti (Industry Practices) Určitá průmyslová odvětví používají speciální praktiky, které se liší od normálních postupů. Např. zemědělci mohou zaúčtovat plodiny do tržeb před tím, než se uskuteční aktuální prodejní transakce a nebo přeceňovat zásoby nahoru a dolu podle vzrůstu, nebo poklesu tržních cen. 4. Zásada opatrnosti Tato zásada je pouze pomůcka při odhadování a říká, že odhad by měl co nejméně přecenit aktiva, nebo zisk. Všeobecně říká, že pokud je při odhadu rozpětí mezi nejlepší a nejhorší variantou, nemáme automaticky vybrat tu nejhorší variantu, ale tu, která je nejpravděpodobnější. 18

19 US GAAP také preferuje konzistenci před úplnou přesností. Je tedy velmi obtížné dělat změny v účetních metodách a tyto změny obvykle znamenají opravit všechny předchozí výkazy, nebo promítnout souhrnný vliv změn v současných výkazech. V tomto ohledu se US GAAP podstatně liší od účetnictví ostatních zemí světa. Ve většině zemí EU je účetnictví regulováno vládou, je povinné ze zákona a slouží k tomu, aby umožnilo dozor nad podnikovými operacemi a vybíráním daní. Pro individuálního investora toto není ideální stav. Jestliže investor ztratí své peníze, koho bude žalovat? Stát? V tomto případě je bezpečnější vložit peníze do banky. Individuální investoři dělají z amerického kapitálového trhu největší a nejlikvidnější na trh na světě. Tito investoři věří, že jejich peníze budou ochráněny a tak je nevloží do banky, ale dají je přímo do kapes těm podnikům, které je nejlíp použijí. Jediné měřítko úspěchu je vytvoření hodnoty pro své investory. Základem investování je důvěra, která je vyjádřena podle US GAAP slovy: Finanční výkazy musí obsahovat dostatečnou informaci, aby ovlivnily posudek a rozhodnutí rozumných uživatelů těchto výkazů. Hlavní důvod proč US GAAP existuje, je aby poskytl informace velkým i drobným investorům. Tato zásada je základem, na kterém je postaveno všechno ostatní. Tato zásada není objektivní. Splnění, či nesplnění této zásady záleží na subjektivním názoru poroty obyčejných občanů, kteří mají právo určit výši trestu pro auditorskou společnost, která nedokázala zajistit, aby se výroční zprávě dalo důvěřovat. 19

20 Tři druhy účetnictví Ve Spojených státech existují tři oddělené a rozličné účetní systémy, ale US GAAP určuje pravidla jenom jednoho finančního. 1) Finanční účetnictví je určeno pro majitele firem a investory 2) Manažerské účetnictví je pro vnitřní firemní použití je tedy navenek tajné. Je založené na bázi peněžních toků a poskytuje informaci o aktuálním chodu společnosti. Manažera zejména zajímá, jestli bude mít peníze v ruce v momentě, kdy je bude potřebovat. 3) Daňové účetnictví - US GAAP nemá nic společného s daňovým účetnictvím a daňová pravidla nemají žádný dopad na finanční účetnictví. Na daňová přiznání si najmou poradce, kteří mají dostatečnou odbornost se vyznat v Byzantinských pravidlech daňového zákona Základní součásti finančních výkazů Aktiva (Assets) Závazky Kapitál Tržby Náklady Zisky Ztráty Investice od majitelů Vyplácení podílu na zisku Celkový hospodářský výsledek 20

21 Rozvaha (Balance sheet) US GAAP třídí Assets (Majetek) do dvou hlavních skupin Current Assets (Oběžná aktiva) a Fixed Assets (Dlouhodobá aktiva) s tím, že oběžná aktiva se uvádějí v rozvaze první. V těchto hlavních skupinách se pak individuální podskupiny prezentují v pořadí likvidity (od nejlikvidnějších po nejméně likvidní). (Výraz má dáti se překládá jako debit a výraz dal jako credit. Výraz aktivní účet se překládá jako debit balance account a výraz pasivní účet jako credit balance account) Rozvaha obsahuje tři hlavní skupiny: 1) Assets (Majetek, aktiva) 2) Liabilities 3) Equity 1)Aktiva (Assets) Jsou podle US GAAP ekonomické výhody, nebo pravděpodobné ekonomické výhody kontrolované účetní jednotkou. Další rozdíl v prezentaci je, že rezervy se v US GAAP nepovažují za pasivní účty, ale za kontrární aktivní účty (Contra Asset Accounts) a pokud se vykazují a vykazují se pouze podstatné tak jako záporná čísla, která se v US GAAP uvádějí v závorkách. Další rozdíl je, že kurzovní rozdíly a pohledávky ze upsané vlastní jmění se v US GAAP považují za součást vlastního jmění. a) Current Assets (Oběžná aktiva) se skládají ze čtyř částí: peněz, pohledávek, zásob a časového rozlišení. Tyto části se vykazují podle likvidity. b) Fixed assets (Stálá aktiva) tato klasifikace obsahuje všechen majetek, který nebude zpeněžen (prodán, nebo spotřebován) během následujícího roku, tj. majetek, který má ekonomickou životnost delší než jeden rok. 21

22 Odepisování US GAAP neobsahuje žádné majetkové skupiny (jako např. v českém účetnictví). Odepisovaní doba se určuje pro každý druh investičního majetku zvlášť podle odhadu jeho skutečné životnosti. US GAAP povoluje zrychlené odepisování, ale toto zrychlení musí vždy věrně zohlednit aktuální užitečnou životnost majetku. Pro daňové účely se obvykle odepisuje mnohem kratší dobu a podstatně rychleji než pro finanční účely. Proto vznikají rozdíly mezi účetním a daňovým ziskem. Tento rozdíl se vykazuje jako odložená daň (Deferred Taxes), pokud je podstatný. Salvage Value (Residual Value) Zůstatková hodnota US GAAP obvykle nedovoluje, aby se hmotný investiční majetek odepsal k nulové hodnotě (jako je tomu v českém účetnictví). Při pořízení se stanoví zůstatková hodnota, která představuje odhad tržní hodnoty majetku na konci jeho ekonomické životnosti. 1) Závazky US GAAP definuje jako ekonomické závazky, nebo pravděpodobné závazky na základě kterých se účetní jednotka pravděpodobně bude muset vzdát ekonomických výhod někdy v budoucnosti. US GAAP třídí závazky do dvou hlavních skupin: - Current (Short-Term) Liabilites (běžné krátkodobé závazky) - Long-Term Liabilites (Dlouhodobé závazky). V rozvaze se obvykle řadí podle splatnosti, nejdříve závazky s nejkratší splatností, ale není to podmínkou jako u aktiv. Na rozdíl od českého účetnictví neobsahují závazky rezervy, které jsou součástí aktiv a kursové rozdíly, které jsou součástí vlastního kapitálu. 22

23 2) Equity (kapitál) Kapitál je zůstatková hodnota aktiv po odečtení závazků. Kapitál se obvykle člení na: - Capital Stock (Nominální hodnota kapitálu) - Additional Paid In Capital (Emisní ažio - Retained Earnings (Nerozdělený zisk) Capital Stock (Nominální hodnota jmění) ve Spojených státech se zákony jednotlivých států ohledně formy podnikání často mění. Ve většině států jsou akciové společnosti jediné povolené formy právnických osob, ale několik států také povoluje společnosti s ručením omezeným (Limited Liability Company), nebo jiné formy právnických osob. Často se stává, že neexistuje žádné povinné základní jmění. Společnosti tak mají flexibilitu při určování struktury jmění a často se liší společnost od společnosti. U akciové společnosti se může Capital Stock skládat z kmenových akcií (Common Stock) a prioritních akcií (Preferred Stock). V samotné rozvaze se pak musí vykázat nominální hodnota akcie, počet celkově autorizovaných akcií, a počet akcií emitovaných a v oběhu. Prioritní akcie se musí vykazovat zvlášť od kmenových. US GAAP nemá vysloveně pravidla pro neakciové právnické osoby např. Limited Liability Company. Slouží zde spíše jako vzor a samotné účetní postupy a následující obsah a podrobnosti výkazů záleží spíše na potřebě majitelů a věřitelů. Účetnictví u těchto společností je také z praktických důvodů často mnohem více ovlivněno daňovými zákony než je běžné u veřejně obchodovatelných akciových společností. Nerozdělený zisk (Retained Earnings) US GAAP nerozlišuje mezi nerozděleným ziskem za období a nerozděleným ziskem z minulých let. Nerozdělený zisk se obvykle dělí na: - Un-Appropriated Retained Earnings (Nerozdělený zisk) - Appropriated Retained Earnings (Fondy ze zisku) 23

24

25 Vybrané části rozvahy podrobnější přehled Časové rozlišení (Accrual adjustments) se dělí na: Accrued Assets: - Accrued Revenue (Příjmy příštích období) - Pre-Paid Expenses (Náklady příštích období) Accrued Liabilities: - Accrued Expenses (Výdaje příštích období) - Un-Earned Revenus (Výnosy příštích období) Komplexní náklady příštích období: česká metoda účtování komplexních nákladů příštích období není slučitelná s US GAAP. Tento účetní postup uměle navyšuje výnosy účet 655 a náklady účet 555 podobným způsobem jako aktivace. US GAAP však uznává dlouhodobé náklady příštích období. Příklad: 1) Nájemné se zaplatí na dva roky dopředu ve výši USD. MD D Náklady příštích období Pre-Paid Expenses Dlouhodobé náklady příštích období Long-Term Pre-Paid Expense Peníze (Cash) ) Náklady se v průběhu roku spotřebují Nájemné (Rent) Náklady příštích období Pre-Paid Expense ) Na konci roku se dlouhodobá část přeúčtuje do krátkodobých nákladů příštích období: Náklady příštích období Pre-Paid Expenses 25

26 Dlouhodobé náklady příštích období Long-Term Pre-Paid Expense Pohledávky rezerva na nedobytné pohledávky (Allowance For Doubtful Accounts) US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti, která prodává zboží, výrobky, nebo služby na faktury. Tato rezerva se objeví v rozvaze jako samostatná řádková položka pouze pokud je podstatná, jinak se odečte od pohledávek a v rozvaze se čisté pohledávky vykážou pod názvem Net Accounts Receivable. Pokud je rezerva podstatná vykáže se v rozvaze těsně pod řádkou pohledávek. Pro vytvoření rezervy na nedobytné pohledávky existují dvě metody: a) Rozvahová metoda (Ageing schedule method) b) Výsledková metoda (Percent of sales method) (Společnost může použít obě metody, profese však doporučuje výsledkovou metodu, protože poskytuje přesnější údaje). a) Rozvahová metoda (Ageing schedule method) Aby se vykalkulovala rezerva, musí se nejprve vytvořit přehled stávajících pohledávek (Accounts Receivable Ageing Schedule) např.: Postup: 1) Při uzávěrce se pohledávky rozdělí do skupin podle stáří. Nejběžnější jsou skupiny 30, 60 a 90 dnů, ale každá společnost tyto skupiny vytváří podle vlastní obchodní potřeby. 2) Další krok je určit faktor nedobytnosti. Viz. Následující příklad. Tento faktor se vytváří na základě obchodní skutečnosti a upravuje se podle potřeb, aby byl co nejpřesnější. Stáří pohledávek do 30 dnů přes 60 dnů přes 90 dnů Celkem Pohledávky Faktor nedobytnosti 2,5% 25% 75% 4% 26

27 Rezerva ) Samotná rezerva je pak součet rezerv za individuální skupiny pohledávek a zaúčtuje se takto: MD D Ztráta z nedobytných pohledávek Loss on uncollectible accounts Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts 4) Odpis nedobytných pohledávek proti rezervě: Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts Pohledávky (Accounts Receivable) b) Výsledková metoda (Income Statement Method) Odhaduje rezervu na nedobytné pohledávky na základě procenta tržeb. Toto procento se určuje na základě zkušenosti. Příklad: 1) Podnik má zkušenost, že 2% všech pohledávek se stanou nedobytné a za rok prodá zboží v hodnotě USD fakturačně, zaúčtuje rezervu následujícím způsobem: MD D Ztráta z nedobytných pohledávek Loss on uncollectible accounts Rezerva na nedobytné pohledávky Allouvance for doubful accounts 2) Odepíše ve stávajícím roce část nedobytných pohledávek (odepisují se stejně jako u rozvahové metody proti rezervě) Rezerva na nedobytné pohledávky

28 Allouvance for doubful accounts Pohledávky (Accounts Receivable) ) Zaplacené odepsané pohledávky pokud je odepsaná pohledávka zaplacena, platba se vykáže na výsledovce jako zisk (gain) proti přijatým penězům. Daňový pohled na pohledávky US GAAP vyžaduje vytvoření rezervy na nedobytné pohledávky bez ohledu na to, jestli je tato rezerva daňově uznatelné, nebo ne. 28

29 Historická cena se chápe jako množství peněz, nebo jejich ekvivalentů vyplacených k pořízení nějakého majetku. Podle US GAAP nemůže vzniknout žádný majetek bez transakce. 29

30 Pod pojmem transakce US GAAP chápe tzv. transakce na délku paže (arm s lenght transaction) Arm s lenght transaction se definuje jako transakce, která proběhla dobrovolně a mezi nezávislými stranami. Dobrovolná strana - pokud ani jedna, ani druhá strana nebyla k transakci donucená např. státem, nebo soudem (např. firma v konkursu, pod nucenou správou) Nezávislá strana řekněme si nejprve, co US GAAP míní termínem závislá strana (related party) je to jakákoliv osoba (fyzická, nebo právnická), která je schopná ovlivnit účetní jednotku a zabránit ji v tom, aby plně prosazovala své vlastní zájmy. Jaký je rozdíl mezi uznáním tržeb podle US GAAP a IAS? V Evropě existuje provázanost mezi daňovým zákonem a účetnictvím, a protože se v Evropě platí daně na základě vystavených faktur, evropský účetní má tendenci pozdržovat tržby a snažit se je minimalizovat, aby pak firma mohla vykázat co nejmenší zisk. Protože v USA neexistuje žádná provázanost mezi US GAAP a daňovým zákonem, protože se zde platí daně na základě peněžních příjmů, a cena akcií na burze se odvíjí od zisku, tendence je opačná. Kapitálový trh pečlivě sleduje vývoj tržeb, vývoj tržeb ovlivňuje rentabilitu a růst zisku na akcii, proto firmy, které používají US GAAP se vždy snaží vykázat co nejvyšší tržby. 1) Např. výplata mezd výrobním dělníkům by účtovala takto: MD zásoby D bankovní účty Tato částka by se objevila v nákladech pouze v momentě, kdy se výrobek prodá, a pak jako součást kalkulace Cost of Goods Sold (náklady na prodané zboží) : 2) Prodaly se výrobky zákazníkům za hotové v hodnotě Kč. 30

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Úvod. Gabriela Olejníková

Úvod. Gabriela Olejníková Srovnání přístupu českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Amerických všeobecně uznávaných standardů (US GAAP) k účetnímu vykazování nehmotných aktiv a leasingu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více