Plán péče pro Přírodní památku. na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán péče pro Přírodní památku. na období 1.1.2006 31.12.2015"

Transkript

1 Plán péče pro Přírodní památku MULTERBERSKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období EKOSERVIS Výzkumné středisko krajinné ekologie Široká ulice 8 České Budějovice 1 + Fax X/2007

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kód IUCN Název: Multerberské rašeliniště Kategorie: Přírodní památka Evidenční kód: 1552 Kategorie IUCN: IV řízená rezervace (území pro management stanovišť/druhů: chráněná území zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových zásahů) 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ Vyhláška o zřízení PP Multerberské rašeliniště: Vydal: OÚ v Českém Krumlově Číslo: Dne: Územně správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 Kraj: Jihočeský Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov Obec: Přední Výtoň Katastrální území: Přední Výtoň CHKO (NP): Chráněná krajinná oblast Šumava Natura 2000: Ptačí oblast (SPA): 38 CZ Evropsky významná lokalita (EVL): 884 CZ Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcela dle KN Parcela dle PK Katastrální území: 866 Druh pozemku dle KN Způsob využití pozemku dle KN Číslo LV Výměra celková (m2) Výměra v ZCHÚ (m2) Přední Výtoň lesní pozemek 5 Celkem ,511 ha Parcely zaujaté v zákonem stanoveném ochranném pásmu (území do vzdálenosti 50m od hranice rezervace samostatně není vyhlášeno): 833 část (k.ú. Přední Výtoň) lesní pozemek 866 část (k.ú. Přední Výtoň) lesní pozemek 1329/1 část (k.ú. Přední Výtoň) ostatní plocha (silnice) 1.5 Výměra území a jeho ochranného pásma Druh pozemku Lesní pozemky ZCHÚ plocha (ha) 8,5110 OP vyhlášené plocha (ha) ZCHÚ plocha (ha) zamokřená plocha rybník nebo nádrž vodní tok vodní plochy trvalé travní porosty orná půda zemědělské pozemky ostatní ostatní plochy zastavěné plochy a nádvoří Plocha celkem (ha) Způsob využití pozemku neplodná půda ostatní způsoby využití 8, Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle platného zřizovacího předpisu Citace z předchozího plánu péče: Zachování společenstva rašelinných druhů rostlin, zejména Pinus rotundata, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, Andromeda polifolia Hlavní předmět ochrany současný stav

3 A. přírodní společenstva Název společenstva Rašelinné brusnicové bory sv. DicranoPinion Přechodová rašeliniště sv. Eriophorion gracilis Rašelinné smrčiny SphagnoPiceetum Lesní kultura s nepůvodními jehličnatými dřevinami Podíl plochy v ZCHÚ (%) Popis biotopu společenstva Lesní porost na dříve extenzivně těženém ložisku rašeliny (19. století), které bylo ponecháno samovolnému vývoji, resp. zalesněno (komplex Pinus sylvestrisrotundata). Rašelinná vegetace s převahou Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, četné ostřice. Hojný Calluna vulgaris. Podmáčená smrčina v okraji, Picea abies, Pinus silvestris, kříženci s borovicí blatkou. Kulturní porost smrků a borovic. 5 B. populace druhů Název druhu Cévnaté rostliny Klikva bahenní Oxycoccus palustris Kyhanka sivolistá Andromeda polifolia Aktuální početnost či vitalita Stupeň ohrožení podle červeného seznamu Popis biotopu druhu Ohrožená Ohrožená Blatkové rašeliniště Blatkové rašeliniště 1.7 Cíl ochrany Prioritním cílem péče o ZCHÚ je zabezpečit a udržet stanovištní podmínky nezbytné pro zachování společenstev rašelinných druhů rostlin a na ně vázaných druhů živočichů v blatkovém rašeliništi. Do území bude minimálně zasahováno, pouze budou usměrňovány nepůvodní jehličnaté dřeviny. Plocha je veřejně přístupná, pouze v případě zvýšeného tlaku bude možné po projednání s obcí Přední Výtoň vstup omezit. Zvěř nebude do ZCHÚ lákána přikrmováním, lov zvěře však omezen není. 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět a cíl ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních podmínek Přírodní památka leží v nadmořské výšce cca 790 metrů, jihovýchodně od Pasečné a jihozápadně od Přední Výtoně blízko státní hranice s Rakouskou republikou. Je součástí lesního komplexu Pastviny. Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Studia geographica 23 RNDr. Tadeáš Czudek, CSc., Geomorfologické členění ČSR, Geografický ústav ČSAV, Brno, 1972) náleží Kyselovský les do provincie Česká vysočina, soustavy Šumavské, podsoustavy Šumavská hornatina a celku Šumava. V jeho rámci je součástí konkrétního podcelku Trojmezenská hornatina. Jedná se o plochou hornatinu se střední nadmořskou výškou 856 metrů a středním sklonem Převládající výšková členitost je 200 až 600 metrů. Nejnižší nadmořská výška je 560 metrů, nejvyšší 1378 metrů. Geologický podklad tvoří písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty, které v okraji přecházejí do biotitického granitu; naprosto převažující plochu pokrývá rašelina (v mocnosti 2 až 3 metry). Půdním pokryvem je převážně organozem. Podle klimatické rajonizace ČSSR (QUITT, 1970) leží lokalita v chladné oblasti (okrsku CH 7). Léto je zde velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké. Přechodná období jsou dlouhá, s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zim je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Základní klimatické charakteristiky: počet letních dnů počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 C počet mrazových dnů počet ledových dnů průměrná teplota v lednu průměrná teplota v červenci průměrná teplota v dubnu průměrná teplota v říjnu průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm srážkový úhrn ve vegetačním období srážkový úhrn v zimním období počet dnů se sněhovou pokrývkou počet zamračených dnů počet jasných dnů C C 4 6 C 6 7 C mm mm Z rekonstrukčně geobotanického hlediska (Mikyška, 1968) leží Multerberské rašeliniště ve stupni květnatých bučin (EuFagion). Mapa potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäslová a kol., 1998) zde vymezuje bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphyllifagetum). Charakteristiku území podle lesnické typologické klasifikace (používané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem) je uvedena v samostatné kapitole. Aktuální vegetace: Převažujícím typem vegetace jsou rašelinné brusnicové bory sv. DicranoPinion v mozaice s přechodovým rašeliništěm sv. Eriophorion gracilis. Ve stromovém patře dominují borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice blatka (Pinus rotundata), smrk ztepilý (Picea abies). Bylinný podrost odpovídá minerotrofnímu rašeliništi s převahou rašeliníků ze sekce Sphagnum i ploníků (Polytrichum commune a P. strictum). V bylinném patře se uplatňuje především suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikvy Oxycoccus palustris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum).

4 Zvířena: V lokalitě se vyskytují především drobní živočichové vázaní na rašeliništní vegetaci. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů Stupeň ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Skupina Rostliny cévnaté druhy ohrožené Klikva bahenní Oxycoccus palustris Kyhanka sivolistá Andromeda polifolia druhy silně ohrožené druhy kriticky ohrožené 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti Vývoj vlastnických vztahů: Po odsunu německy hovořícího obyvatelstva z oblasti Sudet se stalo území jako celek majetkem národním, nyní státním (plocha je v majetku České republiky). Lesní hospodaření: Na celém území mají právo hospodařit Lesy České republiky s.p., a to podle schváleného LHP pro decennium 1999 až 2008, který respektuje požadavky ochrany přírody stanovené předchozím plánem péče pro období Současný lesní porost je výsledkem záměrné výsadby i sukcese na rašeliništi pouze ojediněle využívaném pro těžbu rašeliny. V lese hospodářské zásahy téměř neprobíhají. Ochrana přírody: Celé území je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava, přičemž do 90. let minulého století byla oblast velmi obtížně přístupná. Okrajem rašeliniště vede frekventovaná komunikace. Těžba nerostných surovin: Přírodní památka je částečně výsledkem antropogenní činnosti jedná se o ojediněle využívané rašeliniště (mocnosti cca 0 cm), které bylo částečně záměrně, částečně sukcesně, zalesněno. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy LHP pro LHC Vyšší Brod na období od do (lesní porost je zařazen do kategorie 21 ochranný les na mimořádně nepříznivém stanovišti). 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Mezi nejškodlivější vlivy dnes patří negativní ovlivnění vinou provedeného odvodnění sousedních ploch (západně). Tím došlo ke snížení hladiny spodní vody. Připravena je z tohoto důvodu revitalizace. Potenciálně nebezpečná může být zvýšená návštěvnost. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Lesní závod Lesní hospodářský celek Výměra lesa v ZCHÚ Šumava (č. 13) Vyšší Brod Vítkův Kámen 8,511 ha

5 Přehled výměr a zastoupení lesních typů Lesní typ 0R7 7P1 7Q3 7R2 7T1 9R2 Celkem Název LT Rašelinná borová březina suchopýrová na údolních rašelinách Kyselá jedlová smrčina třtinová na mírných svazích a plošinách Chudá jedlová smrčina s borovicí na plošinách Kyselá rašelinná smrčina borůvková v terénních sníženinách Podmáčená chudá jedlová smrčina rašeliníková v mělkých úžlabinách Vrchovištní kleč s křovitou blatkou na údolních vrchovištích Přirozená dřevinná skladba BL 40, BO 40, BP 20, SM SM 80, JD 20, BK, JR, BR SM 60, JD 20, BO 20, JR, BR SM 70, BO 30, BR SM 90, BR 10, JD, BO, JR BL 100, SM, BP, BO Výměra (ha) 1,2 1 0,7 1,5 0,6 3,5 8,511 Podíl (%) Zastoupení lesních typů 0R7 7P1 9R2 7Q3 7R2 7T1 Porovnání přirozené a současné skladby lesa Zkratka Název dřeviny Jehličnany JD Abies alba SM Picea abies BO Pinus sylvestris BL Pinus rotundata Listnáče BK Fagus sylvatica BR Betula verrucosa JR Sorbus aucuparia BP Betula pubescens Celkem Současné zastoupení (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%) 2,55 2,3 3, ,34 2,83 1,07 3, ,3 12,6 46, ,06 + 0,24 8, ,7 + 2, ,511 Stávající hospodářské soubory jsou vymezeny následovně:

6 Prakticky celá plocha je podmáčená, což dokládá následující snímek z lesnické mapy (modrá oblast): 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Vzhledem k tomu, že lokalita byla ponechána víceméně spontánnímu vývoji a s výjimkou okraje porostu se v lesním porostu nehospodaří je možné konstatovat, že předchozí péče byla odpovídající s tou výhradou, že nelze predikovat poškození stále vzrůstající návštěvností pravého břehu Lipna. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany přírody v případě jejich možné kolize Na ploše přírodní památky se předpokládá pouze kolize zájmů ochrany přírody s tlakem veřejnosti, kterou je však možné řešit (jak je uvedeno výše) po dohodě s obcí Přední Výtoň. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Zásady péče o lesní porost jsou zpracovány formou rámcové směrnice. Číslo směrnice Kategorie lesa Soubor lesních typů 1 0R, 7P, 7Q, 7R, 7T, 9R 21 Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující dřeviny ostatní dřeviny 0R7 7P1 7Q3 7R2 7T1 9R2 BP 20 JD 20 JD 20, BO 20 BO 30 BR 10 SM BK, JR, BR JR, BR BR JD, BO, JR SM, BP, BO A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ Přírodní les Přírodě blízký porost na rašeliništi Přírodě vzdálený porost na rašeliništi Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba (nekonečná) BL 40, BO 40 SM 80 SM 60 SM 70 SM 90 BL 100 Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob Výběrný Výběrný Samovolný vývoj na základě přírodních procesů. Samovolný vývoj na základě přírodních procesů. Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty Samovolný vývoj výhradně přírodními procesy.

7 Způsob obnovy a obnovní postup Bez úmyslných těžebních zásahů. Veškerá padlá hmota se ponechává na místě k samovolnému rozkladu. Po dohodě s OOP lze v případě potřeby připustit zpracování kůrovcového dříví. Cílem péče je přirozená obnova dřevin skladby odpovídající přírodním poměrům. Bez úmyslných těžebních zásahů. Veškerá padlá hmota se ponechává na místě k samovolnému rozkladu. Po dohodě s OOP lze v případě potřeby připustit zpracování kůrovcového dříví. Cílem péče je přirozená obnova dřevin skladby odpovídající přírodním poměrům. Bez úmyslných těžebních zásahů. Veškerá padlá hmota se ponechává na místě k samovolnému rozkladu. Po dohodě s OOP lze v případě potřeby připustit zpracování kůrovcového dříví. Cílem péče je úprava druhové skladby dřevin směrem k přírodním poměrům, a to za maximálního využití přirozeného zmlazení. Tlumení smrkových náletů po 5 letech. Tlumení smrkových náletů po 5 letech. Přírodní výběr kombinovaný s eliminací nepůvodních druhů dřevin. Přírodní výběr kombinovaný s eliminací nepůvodních druhů dřevin. Udržení a trvalá podpora přírodě blízké až přírodní druhové skladby lesa. Podpora návratu k přírodě blízké až přírodní druhové skladbě lesa. Pouze se souhlasem OOP. Pouze se souhlasem OOP. Péče o nálety, nárosty a kultury Tlumení smrkových náletů po 5 letech. Výchova porostů Přírodní výběr. Opatření ochrany lesa Udržení přírodní druhové skladby lesa. Provádění nahodilých těžeb Pouze se souhlasem OOP. Doporučené technologie LKT s nízkotlakými pneumatikami, kůň, lanová dopravní zařízení a jejich kombinace. Poznámka Jakákoli manipulace s dřevní hmotou musí být prováděna s ohledem na minimální narušení půdního krytu, nesmí docházet ke vzniku významnějších škod na stojících stromech a existujícím přirozeném zmlazení. Zásahy, které by mohly jakkoli negativně ovlivnit hydrologický režim území jsou zcela vyloučeny. b) péče o nelesní pozemky V přírodní památce se nenacházejí. c) péče o rostliny V souvislosti s péčí o rostliny je navržen stálý monitoring (prováděný pracovníky SCHKO a NP Šumava) za účelem sledování populace klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) a kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia). c) péče o živočichy Ochrana živočichů s úzkou vazbou na rašeliniště spočívá v ochraně blatkového rašeliniště jako takového před negativními vnějšími zásahy. V PP ani jejím ochranném pásmu nesmí být umísťována žádná krmná zařízení, která by lákala zvěř v době zimní nouze. Z hlediska lovu nejsou ochranná opatření potřebná Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území a) lesy Viz přílohu Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich. 3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Lesní porosty zahrnuté do ochranného pásma přírodní památky (území do vzdálenosti 50m od její hranice) jsou součástí ochranného lesa na mimořádně nepříznivém stanovišti, hospodaří se zde podle schváleného LHP, přičemž při vyklízení dřeva je území PP šetřeno. Porosty v OP ZCHÚ mají změněnou druhovou skladbu, a měly by být postupně obnovovány nebo přeměňovány na porosty vhodné druhové skladby a původu. Všude kde je to možné je potřeba zásadně využívat přirozené obnovy. Při umělé obnově je žádoucí používat reprodukční materiál místní provenience. Vyloučeno je v OP hnojení, vápnění a aplikace biocidů. Ani na ploše ochranného pásma nebudou umísťována myslivecká zařízení k přikrmování zvěře. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu ZCHÚ je vyhlášeno na části velké lesní parcely, specifikované ve zřizovacích předpisech prostorovým rozdělením lesa, včetně uvedení ploch zaujatých porostů. Zaměření již bylo provedeno a kopie snímku tvoří přílohu tohoto materiálu. Na snímku jsou součást zaměřeny lomové body hranice i uvedeny jednotlivé délky hranice. Pruhové značení na stromech je v současnosti dobře zřetelné, během decennia je ale vhodné zajistit jeho obnovu. 3.4 Návrhy potřebných administrativně správních opatření v území Nejsou.

8 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností S výjimkou případné krátké prohlídkové trasy od komunikace na jižním okraji PP (na základě žádosti obce Přední Výtoň) dostupné povalovým chodníkem dlouhým cca 20 m a osazené informačním panelem není usměrněný pohyb návštěvníků v přírodní památce žádoucí. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití Ve výše uvedeném případě toto zajišťuje již zmiňovaný informační panel s popisem přírodních hodnot lokality a upozorněním na nutnost dodržování základních ochranných podmínek. Vzdělávací využití přírodní památky formou odborných exkurzí (např. v rámci ekologické výchovy) je možné po předchozím souhlasu orgánu ochrany přírody. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring S časovým odstupem navrhujeme na lokalitě provést opakované botanický inventarizační průzkum se zaměřením na Oxycoccus palustris a Andromeda polifolia. Získané údaje budou využity k případné akci v souladu se závěry Floristického ochranářského výzkumu květeny Šumavy. 3.8 Vztah k jiným plánům péče Tento plán péče navazuje na plán na období od do , zpracovaný ing. Josefem Majerem v roce Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Jednorázové a časově omezené náklady Zaslepení odvodňovacích kanálů za účelem zvýšení hladiny spodní vody Celkem (Kč) Opakované zásahy Obnova pruhového značení (1x za 5 let) 2x Tlumení smrkového náletu (1x za 5 let) 2x Celkem (Kč) Náklady ročně (Kč) Náklady za období platnosti PP (Kč) Použité podklady a zdroje informací Chán V. (ed.) (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, Praha Majer J. (1995): Plán péče pro chráněné území Multerberské rašeliniště na období , SCHKO a NP Vimperk Míchal I., Petříček V., eds. (1998): Péče o chráněná území II., Praha Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy Údaje katastru nemovitostí (informace o parcelách) Lesní hospodářský plán pro LHC Vyšší Brod na území CHKO Šumava ( ) 4.3 Seznam mapových listů a) Základní mapa České republiky 1: čísla mapových listů: Seznam používaných zkratek Zkratky dřevin (SM, JD...) odpovídají příloze č. 4 Vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. 4.5 Plán péče zpracoval Na základě předaných podkladů v říjnu 2007 EKOSERVIS České Budějovice, Široká 8, České Budějovice

9 Nedílnou součástí plánu péče jsou následující přílohy Příloha č. 1: Mapa orientační Příloha č. 2: Letecký snímek Příloha č. 3: Letecký snímek s vyznačením plochy PP Příloha č. 4: Mapa se schematickým vyznačením PP v katastrální mapě Příloha č. 5: Snímek zaměření PP Příloha č. 6: Letecký snímek se zákresem lesnické mapy Příloha č. 7: Porostní lesnická mapa Příloha č. 8: Snímek z lesnické mapy typologické Příloha č. 9: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů Příloha č. 10: Popis lesních porostů a výčet zásahů v nich Příloha č. 11: Mapa vymezení dílčích ploch

10 Příloha č. 1: Mapa orientační

11 Příloha č. 2: Letecký snímek

12 Příloha č. 3: Letecký snímek s vyznačením plochy PP

13 Příloha č. 4: Mapa se schematickým vyznačením PP v katastrální mapě

14 Příloha č. 5: Snímek zaměření PP

15 Příloha č. 6: Letecký snímek se zákresem lesnické mapy

16 Příloha č. 7: Porostní lesnická mapa

17 Příloha č. 8: Snímek z lesnické mapy typologické

18 Příloha č. 9: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů Kritéria stanovená pro hodnocení stupňů přirozenosti lesních porostů (Vrška T., Hort L. (2003): Základní kriteria a parametry pro hodnocení přirozenosti lesních porostů. AOPK ČR, Brno): Stupně přirozenosti lesních porostů Druhová skladba dřevin Přípustné způsoby ovlivnění lesních porostů přítomnost stanovištně a přítomnost všech hlavních geograficky nepůvodních stanovištně a geograficky dřevin (%) původních dřevin*) Barva v mapě 1. Les původní Les přírodní Les přírodě blízký Les přírodě vzdálený 5. Les nepůvodní červená bílá 6. Holina 1. mýtní těžba jednotlivých stromů (toulavá t.) před více než 100 lety, zelená 2. odvoz odumřelého dříví před více než 50 lety, 3. pastva domácích zvířat nebo chov spárkaté zvěře v minulosti, přičemž tyto vlivy na druhovou skladbu, strukturu a texturu dřevinné složky jsou v současnosti zanedbatelné 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hoshnědá podářské cíle v minulosti na méně než 1/4 plochy (v současnosti ne), mýtní těžba s následnou sekundární sukcesí lesa v minulosti, 2. zásahy sledující cíle ochrany přírody v minulosti (v současnosti ne), 3. odvoz odumřelého dříví v posl. 50ti letech (v současnosti ne) 1. obnovní (těžba, umělá obnova) a výchovné zásahy sledující hosžlutá podářské cíle v minulosti na více než 1/4 plochy (v současnosti ne), 2. v současnosti pouze zásahy sledující cíle ochrany přírody (zásahy managementové), 3. nahodilá těžba živých stromů (BO, SM) nalétnutých kůrovci a odvoz tohoto dříví v současnosti modrá *) přítomnost všech hlavních geograficky a stanovištně původních druhů dřevin, tj. druhů s předpokládaným původním zastoupením více než 20%, se zastoupením reprodukce schopných jedinců Multerberské rašeliniště zahrnuje stupně 2. až 4.

19 Příloha č. 10: Popis lesních porostů a výčet zásahů v nich Dílčí JPRL plocha v LHP 1 181A5 Plocha SLT Zastou(ha) pení SLT (%) 0,4 7P A8 0,7 7P A10 0,7 část 7Q A10 0,6 část 7T A10 0,4 část 7P A10 0,5 část 0R A10 1,3 část 7R A10 3,9 část 9R2 100 Číslo rámcové Dřeviny Zastoupení Věk Doporučený zásah směrnice / po(%) rostní typ 1C BO Postupná přeměna na SM 20 přirozenou druhovou skladbu (zakotvit v LHP) a likvidace stromů napadených kůrovcem. Šetřit semenáčky borovice lesní a blatky. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1B BO Probírka smrku a posm 90 stupná přeměna na přirozenou druhovou skladbu (zakotvit v LHP) a likvidace stromů napadených kůrovcem. Šetřit semenáčky borovice lesní a blatky. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1B BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1A BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1A BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1A BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1A BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. 1A BL Ponechat přirozenému SM vývoji, pouze likvidovat BO stromy napadené kůrovcem. Obmýtí = fyzický věk, obnovní doba = nepřetržitá. Hospodářský tvar vysoký. Stupně naléhavosti uvedené v tabulce: 1. stupeň zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany) 2. stupeň zásah potřebný 3. stupeň zásah odložitelný Naléhavost Poznámka Stupeň přirozenosti

20 Příloha č. 11: Mapa vymezení dílčích ploch

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ BORKOVÁ PŘÍRODNÍ REZERVACI PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ BORKOVÁ PŘÍRODNÍ REZERVACI PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ BORKOVÁ Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní rezervace Rašeliniště Borková Pro období:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ?

SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA. KOLIK a PROČ? SAMOVOLNÝ VÝVOJ LESA KOLIK a PROČ? Tomáš Vrška, Libor Hort, Dušan Adam VÚKOZ, v.v.i. oddělení ekologie lesa Brno Samovolný vývoj lesa -vědomé zřeknutí se aktivních intervencí člověka do vývoje lesa zejména

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ

Příloha III. Rámcové směrnice péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ Příloha III Rámcové péče o les podle souborů lesních typů / hospodářských souborů pro ZCHÚ 01 lesy zvláštního 0X listnaté dřeviny mimo akát borovice (zvláště BOC) akát 110-200 40 110 40 100-f 30- podrostní,

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 197-202 ISBN: 80-86046-75-3 NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK National nature reserve Králický Sněžník František VANĚK 1, Romana PRAUSOVÁ 2 1 František

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče V Praze dne: 24.6.2013 Adresát podle rozdělovníku Číslo jednací: 090985/2013/KUSK Spisová značka: SZ-090985/2013/KUSK/1 Vyřizuje: Radek Kouřík / 257 280 774 Značka: OŽP/Kk Váš dopis - Věc: Evropsky významná

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách

Vymezení rezervace a její poslání. (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá v okrese žaár nad Sázavou v katastrálním územi Milo~na parcelách - 8 - Příloha č. 2 vyhlášky č. 6 /1991 Sb. ~!!~!!EY~~!! - - -~-! -~_B_! g_~_!; _! _ t; _!t; ~-i~i! _2~b~~~~é-E~~m2 Cl. 1 Vymezení rezervace a její poslání (1) Rezervace C t y ř i p a 1 i c e se rozkládá

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D.

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, Brno

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více