JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON. našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON. našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech"

Transkript

1

2

3 JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech NAKLADATELST VÍ LIBRI PRAHA 2003

4 Nakladatelství Libri a autoři děkují za podporu projektu Nadačnímu fondu DIDAKTIKUS v Ostravě a firmě GASCONTROL, spol. s r. o., v Havířově-Suché. Doc. PhDr. Jana Geršlová, CSc., doc. PhDr., PaedDr. Milan Sekanina, CSc., 2003 Illustrations archiv autorů a archiv Libri, 2003 Odborní recenzenti: Prof. ing. Václav Průcha, CSc., prof. ing. Milan Sojka, CSc. Libri 2003 ISBN

5 O B S A H Úvodem Jak se orientovat v našem lexikonu Seznam zkratek Lexikon Slovníček dalších pojmů Seznam použité literatury Tematický rejstřík

6

7 Ú V O D E M Hospodářské dějiny druhé poloviny 19. století a 20. století a jejich postavení mezi dalšími ekonomickými předměty se postupně mění a propojení mezi tím, co bylo, a tím, co je a bude, je stále výraznější. Také vzájemná vazba mezi ryze hospodářským vývojem a politickým a sociálním systémem dané historické etapy patří mezi důležité atributy pochopení ekonomické situace země. Důraz na poznání vlastní hospodářské minulosti se zdá být stále aktuálnější, společnost se ohlíží ke svým vlastním kořenům, podniky se snaží zjistit, co stálo u počátků jejich firmy. České země urazily dlouhý kus cesty ve fungování tržních vztahů, a to nejprve v rámci rakousko-uherské monarchie, později v samostatném československém státě. Cyklický vývoj hospodářství založený na tržním principu přerušila 2. světová válka, která přinesla nový systém válečného řízeného hospodářství a připravila také řadu změn, které nastaly po jejím skončení. Období po roce 1945 patří k dalším složitým kapitolám v našich hospodářských dějinách bez jeho pochopení nelze porozumět řadě jevů dnešní, stále ještě se transformující ekonomiky. Z těchto postulátů vycházeli oba autoři, když začali shromažďovat první databázi pojmů, termínů, podnikatelských osobností a firem, které mají vztah k více než stopadesátiletému hospodářskému vývoji našich zemí. Výsledkem tohoto úsilí se stal lexikon našich hospodářských dějin, který držíte v rukou. Lexikon je určen jako pomůcka především studentům ekonomických fakult a dalším zájemcům o hospodářskou minulost českých zemí, ale i lidem z praxe na nejrůznějších úrovních podnikové sféry či jiných institucí, jež mají úzkou vazbu na hospodářský vývoj doby nedávno minulé, která si podává štafetu s dneškem. Hesla byla sestavována především z pohledu lidí, kteří se touto problematikou dlouhodobě profesně zabývají a chtěli by jí provést všechny zájemce o ni. Při výkladu složitých zákoutí hospodářských dějin našich zemí se nešlo vyhnout náčrtu některých politických událostí, bez jejichž zarámování by hospodářská minulost ztratila svoji srozumitelnost. Kniha však není lexikon politických dějin, snaží se pouze o lepší pochopení souvislostí hospodářských a politických struktur. Do slovníku jsou zařazena také hesla ryze ekonomická, a to jak z období tržního hospodářství a současné terminologie, tak také pojmy marxistické politické ekonomie, které systém centrálně plánované ekonomiky používal. Hesla vznikala 7

8 na základě studia dostupné literatury, všeobecných a ekonomických encyklopedií, slovníků i biografických lexikonů, odborných publikací z hospodářských dějin a do jisté míry vycházela také z vlastní odborné práce autorů. Použitou literaturu najde čtenář v seznamu publikací, které byly při sestavování slovníku použity. Pro konečné znění textu příslušného hesla bylo často použito několika zdrojů informací. Mnohá hesla nemohou přinést zcela vyčerpávající odpovědi, protože by autoři přesáhli rozsah svého záměru podat základní orientaci v dané problematice a současně nesuplovat další literaturu. Lexikon obsahuje řadu hesel osobností, jsou zde zařazeni prezidenti, předsedové vlád, fakultativně ministři financí či hospodářství a další osobnosti spjaté s danou etapou hospodářského života. Najdeme v něm i řadu osobností národohospodářského života, některé významné národohospodářské teoretiky, osobnosti stojící v čele podniků či podnikatele samotné. Do lexikonu jsou také zařazena hesla o významných či zajímavých firmách. U některých z nich je pouze představena činnost firmy v době první republiky a pro nedostatek dalších informačních zdrojů heslo není dovedeno dál, např. do období po roce Pro souvislosti s mezinárodním vývojem se autoři rozhodli zařadit i hesla svazů, korporací a institucí, které nějakým způsobem ovlivňovaly a ovlivňují naše fungování v mezinárodním společenství. Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století vznikal jako účelová pomůcka, nikoli jako encyklopedie, a v tomto smyslu si neklade nárok na originálnost hesel a jejich původnost: chce přinést co možná nejsouhrnnější informace o současném stavu výzkumu problematiky českých hospodářských dějin. Je to živý organismus a jako takový dozná během času dalších změn. Předkládáme první hotový a ukončený krok, v dalších chceme do budoucna pokračovat. Jak se orientovat v našem lexikonu Výkladová hesla a pojmy lexikonu jsou řazeny abecedně, přičemž jsme zachovali jejich ustálená spojení, s nimiž je možné se setkat dnes a denně při čtení novin, poslechu zpráv či při studiu literatury. V některých případech však doporučujeme vyzkoušet i varianty další (např. živnostenský list/list živnostenský/živnost). Množství hesel a pojmů je vzájemně propojeno formou přímého odkazu (viz), takže uživatel lexikonu má vlastně k dispozici rozvětvený informační servis, který mu umožňuje chápat definované pojmy a jevy v širším kontextu. Tento odkazový aparát doplňuje strukturovaný tematický rejstřík v závěru knihy, nabízející další, nikoli pouze abecední pohled na heslář, který, jak doufáme, ještě přispěje k snazší práci s lexikonem. Seznam zkratek obsahuje mj. zkratky mnoha českých i mezinárodních 8

9 institucí, které jsou ve slovníku řazeny zpravidla pod plným jménem. Zde tedy může uživatel nalézt pomoc, pokud vychází od zkratky, neznaje přesné znění názvu (např. EHS Evropské hospodářské společenství, ES Evropská společenství). Pohodlnější práci s Lexikonem má nakonec sloužit i Slovníček dalších pojmů. Snažili jsme se o to, aby výklad jednotlivých hesel i při své stručnosti nepřekročil hranici přílišného zjednodušování. Jako žádný slovník, ani náš lexikon nemůže ale nahradit systematický výklad jevů nebo studium literatury; přináší jen základní poučení důležitá pro všeobecnou orientaci. Zájemcům o hlubší studium problematiky našich hospodářských dějin proto doporučujeme literaturu, která je uvedena na konci lexikonu. 9

10 S E Z N A M Z K R A T E K a. s. akciová společnost (též akc. spol., akciová spol.) AK agrokombinát ASAP Akciová společnost pro automobilový průmysl, Mladá Boleslav BCPP Burza cenných papírů CCC Rada pro celní spolupráci (Customs Cooperative Council) CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement) COCOM Koordinační výbor pro obchod mezi Západem a Východem ČKD Českomoravská-Kolben-Daněk ČR Česká republika čs. československý ČSN Česká státní norma ČSFR Česká a Slovenská federativní republika ČSL Československá strana lidová ČSR Československá republika ( , ), Česká socialistická republika ( ) ČSSR Československá socialistická republika ČVUT České vysoké učení technické DAK družstevní agrokombinát DEM německá marka EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Rekonstruction and Development) ECU European Currency Unit EEA European Economic Area (viz též EHP) EEC European Economic Community (viz též EHS) EFTA European Free Trade Association (viz též ESVO) EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost EHP Evropský hospodářský prostor (viz též EEA) EHS Evropské hospodářské společenství (viz též EEC) EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) EMI Evropský měnový institut (European Monetary Institute) EMS Evropský měnový systém (European Monetary System) EMU Evropská měnová a hospodářská unie ERDF Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund) 10

11 ES Evropská společenství (European Communities) ESAE Evropské společenství pro atomovou energii (též EURATOM) ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) ESUO Evropské společenství uhlí a oceli ESVO Evropské sdružení volného obchodu (viz též EFTA) EU Evropská unie (European Union) EURATOM viz ESAE G-7 sdružení sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G-8 zkratka se užívá se pro zasedání G-7 za účasti Ruska GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Trade and Tariffs) GDP gross domestic product (viz též HDP) GNP gross national product (viz též HNP) HDP hrubý domácí produkt (viz též GDP) HNP hrubý národní produkt (viz též GNP) IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka; International Bank for Reconstruction and Development) ICC Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) IDS Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association) IFC Mezinárodní finanční společnost (International Finance Corporation) ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) IMF International Monetary Fund (viz též MMF) JRD jednotné roľnícke družstvo JZD jednotné zemědělské družstvo KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě KDU-ČSL Křesťansko-demokratická unie Československá strana lidová KLDR Korejská lidově demokratická republika KNV krajský národní výbor KSČ Komunistická strana Československa KSČM Komunistická strana Čech a Moravy KSS Komunistická strana Slovenska KV krajský výbor MMF Mezinárodní měnový fond (viz též IMF) n. p. národní podnik NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) NDR Německá demokratická republika NIS Národní informační středisko NSDAP Nacionálně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozailistische deutsche Arbeiterpartei) 11

12 NYSE Newyorská burza (New York Stock Exchange) OAPEC Organizace arabských zemí vyvážejících ropu (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ODS Občanská demokratická strana OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation end Development) OEEC Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (Organization for European Economic Cooperation) OF Občanské fórum OKD Ostravsko-karvinské doly, n. p., Ostrava OKR Ostravsko-karvinský revír OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) OSN Organizace spojených národů PZO podniky zahraničního obchodu RAF Reichenberger Automobilfabrik ROH Revoluční odborové hnutí RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci s. p. ú. státní peněžní ústav SBČS Státní banka Československá SdP Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei) SHR Severočeský hnědouhelný revír SNB Sbor národní bezpečnosti SNP Slovenské národní povstání spol. s r. o. společnost s ručením omezeným (též s. r. o.) SSSR Svaz sovětských socialistických republik StB Státní bezpečnost STS státní traktorové stanice UNCTAD Konference OSN pro obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development) UNRRA Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration UK Univerzita Karlova USA Spojené státy americké USD americký dolar ÚV ústřední výbor ÚVTEI Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací veř. obch. spol. veřejná obchodní společnost VHHT Vítkovické horní a hutní těžířstvo VHJ výrobně hospodářské jednotky 12

13 VŠE Vysoká škola ekonomická VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organisation) XTR převoditelný rubl 13

14

15 L E X I K O N A. Štorch syn A A. Storch syn knihkupectví a nakladatelství, založené roku 1876 Alexandrem Storchem ml. ( ). Jeho otec Alexander Storch st. ( ) přišel do Prahy z lužické Chotěbuzi a začátkem 40. let 19. století převzal antikvariát. Začal vydávat naučnou literaturu, překlady antických autorů a knihy pro děti. Jeho syn, aby se odlišil od otcova nakladatelství, přejmenoval firmu na A. Storch syn; tento název pak nesla firma v dalších generacích. A. Storch ml. vydával učebnice, literaturu pro děti. V roce 1897 přenesl svou firmu z Prahy-Karlína do ústí Celetné ulice a Staroměstského náměstí. Storchův dům byl při té příležitosti přestavěn, výzdobu průčelí domu navrhl výtvarný spolupracovník nakladatelství Mikoláš Aleš. Po smrti A. Storcha vedla firmu vdova Marie Storchová a roku 1907 převzal firmu Alexandr Storch nejmladší ( ). Soustředil se na vydávání knih pro děti, k firmě připojil speciální loutkářské oddělení. Ve 30. letech minulého století byla nakladatelská činnost firmy omezena pouze na prodej knih a loutek. V květnu 1945 dům vyhořel, při obnově domu byly na Storchův náklad restaurovány i malby M. Alše na jeho průčelí. Roku 1951 převzal firmu národní podnik Kniha a zřídil zde podle tradice specializovanou prodejnu divadelní a filmové literatury. Po roce 1990 byl obchod necitlivě adaptován, začal se v něm prodávat sortiment pro turisty (sklo a porcelán), původní romantizující atmosféra prodejny zmizela. A B Barrandov viz HAVEL Miloš Abertamská výroba rukavic tradiční výroba rukavic v Abertamech a okolí. Uplatnila se především jako náhradní domácká výroba po ukončení důlní činnosti těžby stříbra, cínu a kobaltu v Krušnohoří. Výroba se tu rozvíjela od 30. let 19. století, po roce 1848 byla založena první výrobna, postupně přibývalo firem (např. firma Zenker) nejen v Abertamech, ale i v Horní Blatné, Perninku, Potůčkách apod. Roku 1880 zde vznikl obchodní spolek prvních šesti výrobců rukavic, na přelomu století byly kožené rukavice exportovány do Anglie a USA. Za první republiky v oblasti pracovalo kolem 20 rukavičkářských továren, roku 1932 zde byla založena odborná rukavičkářská škola. Dalším centrem rukavičkářského průmyslu u nás byla Dobříš. Po roce 1948 byla rukavičkářská výroba začleněna do národního podniku právě se sídlem v Dobříši. 15

16 absolutismus absolutismus forma vlády v období rozkladu feudalismu a nástupu kapitalismu, kdy je nejvyšší moc, včetně zákonodárné, soustředěna v rukou jedné osoby nebo malé skupiny osob. Svou významnou roli v některých evropských zemích (Prusko, Dánsko, Rusko) sehrál zejména ve stadiu osvícenského absolutismu (v Rakousku za vlády Marie Terezie a Josefa II.), kdy byly provedeny cestou shora rozsáhlé politické reformy, které oslabovaly moc církevní a světské vrchnosti nad poddanými (zrušení nevolnictví). Postupně se však absolutismus stal brzdou dalšího společenského i ekonomického vývoje a byl nahrazen moderním, národním, liberálním a demokratickým státem 19. století. ADAMEC Ladislav (* ) československý komunistický politik. V 50. a první polovině 60. let minulého století působil v různých hospodářských a politických funkcích na severní Moravě. Od roku 1966 byl členem ÚV KSČ, v letech místopředsedou vlády ČSR, v letech předsedou vlády ČSR a v letech předsedou vlády ČSSR. Jako poslední premiér komunistického režimu se snažil svou umírněně reformní hospodářskou politikou a rozvíjením dialogu občanů s vládou zachránit vládní a mocenské pozice KSČ. Po listopadu 1989 zastával krátce funkci předsedy KSČ ( ) a po skončení svého poslaneckého mandátu v červnu 1992 odešel z politického a veřejného života. Adamovské strojírny, Adamov strojírenská firma založená v roce V době jejího založení došlo k velké přestavbě adamovských železáren, k nimž byla vybudována strojírna na výrobu hospodářských strojů. Je zajímavé sledovat linku vlastníků strojíren, jejich organizační začlenění: do roku 1889 jsou uváděny jako Adamovské železárny, i když od roku 1873 přešly od hutní výroby k výrobě strojírenské. Vyráběly především zařízení pro zemědělství, pivovary, lihovary, mlýny a cukrovary, chladírenské a vodárenské stroje pro válečné i osobní lodě, motory, čerpadla, kompresory a další. V letech fungovaly strojírny (pronajaty na 25 let) jako firma Märky, Bromovský a Schulz, Hradec Králové a Adamov (firma se orientovala na výrobu strojních zařízení pro cukrovary). Do výroby přibyly vodní turbíny, parní kotle, jeřáby, plynové a benzinové motory, v roce 1890 byl dokonce podle návrhu vídeňského mechanika S. Marcuse vyroben automobil první v Rakousku-Uhersku. V letech po vlastnických změnách měla strojírny v držení firma Bromovský, Schulz a Sohr Hradec Králové a Adamov, výroba kovového a měděného zboží, od roku 1910 se sloučila s Pražskou akciovou společností, rok 1911 přinesl fúzi a vznik nového závodu s názvem Spojené strojírny, dříve Ruston, Bromovský, Ringhoffer, jehož součástí se Adamovské strojírny staly v roce Za války 16

17 se z nich stal zbrojní závod. Po nostrifikaci se Adamovské strojírny staly součástí nepříliš prosperující Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů, od roku 1928 byly součástí kolosu Škodových závodů. V rámci koncernu Škodových závodů a podle smlouvy s ministerstvem národní obrany se stala z Adamovských strojíren zbrojovka (především s muniční výrobou). V době Protektorátu Čechy a Morava byly strojírny zapojeny do výroby německého koncernu Hermann Göring Werke AG. Po znárodnění Škodových závodů došlo k utlumení výroby, od 1. ledna 1950 se staly strojírny samostatným národním podnikem, od roku 1952 s názvem Adamovské strojírny, n. p. měly 6 pobočných závodů ve Cvikově, Dobrušce, Dubnici nad Váhom, Humpolci a v Novém Boru. Těžištěm výroby se staly tiskařské stroje. Roku 1992 byly přeměněny na akciovou společnost s názvem Adamovské strojírny, a. s. Adamov se závody v Adamově a Blansku. Adast Blansko viz K. a R. Ježek, továrna na hospodářské stroje a slévárna, Blansko afilace pobočka mateřského (domácího) podniku v zahraničí, která slouží k získání trhu pro mateřský podnik, k zabezpečení odbytu, nákupu zboží, poskytování služeb apod. Její založení i činnost se řídí právem země, kde působí a na jejímž trhu vystupuje jako domácí podnik. Mateřský podnik tak může prostřednictvím afilace překonávat celní, daňové a jiné překážky. Afilace může být plně ve vlastnictví mateřské společnosti, avšak časté jsou případy kapitálově smíšené společnosti akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným se zahraničními subjekty. Podnikat formou afilace mohou české subjekty na základě povolení České národní banky. AG Schicht viz SCHICHT Johann Agrární banka v Praze Agrární banka v Praze (Agrobanka) vznikla v roce 1911 jako akciová společnost pro úvěrové potřeby středních zemědělců, kterým již nestačily spořitelny a záložny. Kromě běžných bankovních obchodů prováděla hned od počátku (na rozdíl od ostatních českých obchodních bank) příležitostné transakce komisionářské obchody a obchody s nemovitostmi, dané její vzrůstající mocensko-politickou pozicí. Po vzniku ČSR se stala pevnou součástí agrárního hnutí se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně finanční podpory aktivit agrární strany. Svým vlivem značně převyšovala postavení banky střední velikosti. Měla dobře vybudovanou síť filiálek po celém území státu, a to i na území Podkarpatské Rusi. Banku citelně postihla reorganizace protektorátního peněžnictví. Za Protektorátu Čechy a Morava byla v roce 1943 přebudována na Zemědělskou banku pro Čechy a Moravu, byla začleněna do systému válečného řízeného hospodářství a postupně zbavo- 17

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Praha 1 Praha 2 Praha 3 Tab. S.12. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních v tom správní obvody Kraj celkem Počet subjektů celkem 544 840 37 748 34 321

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU 000 BA0062 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných

Více

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc:

Ekonomie 04. Otázka číslo: 1. Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: Ekonomie 04 Otázka číslo: 1 Evropská unie ze strukturálních fondů a z fondu soudružnosti poskytuje pomoc: kandidátským zemím při vyrovnávání jejich HDP s zeměmi členskými pouze zemědělcům jednotlivých

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Právní formy Výčet položek číselníku: Název položky Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Mezinárodní organizace

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Mezinárodní organizace qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Stručný seznam cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Jaro 2007 Petra Beníčková

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU Kód: Název: 000 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Ostatní PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: monopol,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací) Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy

Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací) Vlády územních celků s vlastními rozpočtovými příjmy POPIS ČÍSELNÍKU Kód 025 Typy a třídy sledovaných objektů Ústřední orgány státu (bez jimi řízen. organizací) SUBJEKT Vybrané typy organizačních forem a subjektů, možných v ČR podle obecně závazných právních

Více

Release 21/10/2014. Verze 1.1

<CRIF CZ> Release 21/10/2014. Verze 1.1 Release 21/10/2014 H l a v n í f u n k č n í d o k u m e n t Verze 1.1 Historie revizí Datum Verze Popis Autor Návrh Romana Knyblová Důvěrné HP, 2014 Stránka 2 z 8 1.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK Lenka Fojtíková Historie a současnost (1945-2008) OHBECK Předmluva Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam boxů V VII XV XVII XIX 1. Teoretická východiska a nástroje zahraničně obchodní

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

OSN, mezinárodní organizace

OSN, mezinárodní organizace OSN, mezinárodní organizace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. Lekce Národohospodářské agregáty Struktura lekce: 9.1 Životní

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty

Mezinárodní ekonomické vztahy po 2.světové válce a jejich subjekty Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Forma studia: prezenční Školní rok: 2003/2004 Mezinárodní

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/02 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více