JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON. našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON. našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech"

Transkript

1

2

3 JANA GERŠLOVÁ MILAN SEKANINA LEXIKON našich HOSPODÁ Ř SK ÝCH DĚJ I N 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech NAKLADATELST VÍ LIBRI PRAHA 2003

4 Nakladatelství Libri a autoři děkují za podporu projektu Nadačnímu fondu DIDAKTIKUS v Ostravě a firmě GASCONTROL, spol. s r. o., v Havířově-Suché. Doc. PhDr. Jana Geršlová, CSc., doc. PhDr., PaedDr. Milan Sekanina, CSc., 2003 Illustrations archiv autorů a archiv Libri, 2003 Odborní recenzenti: Prof. ing. Václav Průcha, CSc., prof. ing. Milan Sojka, CSc. Libri 2003 ISBN

5 O B S A H Úvodem Jak se orientovat v našem lexikonu Seznam zkratek Lexikon Slovníček dalších pojmů Seznam použité literatury Tematický rejstřík

6

7 Ú V O D E M Hospodářské dějiny druhé poloviny 19. století a 20. století a jejich postavení mezi dalšími ekonomickými předměty se postupně mění a propojení mezi tím, co bylo, a tím, co je a bude, je stále výraznější. Také vzájemná vazba mezi ryze hospodářským vývojem a politickým a sociálním systémem dané historické etapy patří mezi důležité atributy pochopení ekonomické situace země. Důraz na poznání vlastní hospodářské minulosti se zdá být stále aktuálnější, společnost se ohlíží ke svým vlastním kořenům, podniky se snaží zjistit, co stálo u počátků jejich firmy. České země urazily dlouhý kus cesty ve fungování tržních vztahů, a to nejprve v rámci rakousko-uherské monarchie, později v samostatném československém státě. Cyklický vývoj hospodářství založený na tržním principu přerušila 2. světová válka, která přinesla nový systém válečného řízeného hospodářství a připravila také řadu změn, které nastaly po jejím skončení. Období po roce 1945 patří k dalším složitým kapitolám v našich hospodářských dějinách bez jeho pochopení nelze porozumět řadě jevů dnešní, stále ještě se transformující ekonomiky. Z těchto postulátů vycházeli oba autoři, když začali shromažďovat první databázi pojmů, termínů, podnikatelských osobností a firem, které mají vztah k více než stopadesátiletému hospodářskému vývoji našich zemí. Výsledkem tohoto úsilí se stal lexikon našich hospodářských dějin, který držíte v rukou. Lexikon je určen jako pomůcka především studentům ekonomických fakult a dalším zájemcům o hospodářskou minulost českých zemí, ale i lidem z praxe na nejrůznějších úrovních podnikové sféry či jiných institucí, jež mají úzkou vazbu na hospodářský vývoj doby nedávno minulé, která si podává štafetu s dneškem. Hesla byla sestavována především z pohledu lidí, kteří se touto problematikou dlouhodobě profesně zabývají a chtěli by jí provést všechny zájemce o ni. Při výkladu složitých zákoutí hospodářských dějin našich zemí se nešlo vyhnout náčrtu některých politických událostí, bez jejichž zarámování by hospodářská minulost ztratila svoji srozumitelnost. Kniha však není lexikon politických dějin, snaží se pouze o lepší pochopení souvislostí hospodářských a politických struktur. Do slovníku jsou zařazena také hesla ryze ekonomická, a to jak z období tržního hospodářství a současné terminologie, tak také pojmy marxistické politické ekonomie, které systém centrálně plánované ekonomiky používal. Hesla vznikala 7

8 na základě studia dostupné literatury, všeobecných a ekonomických encyklopedií, slovníků i biografických lexikonů, odborných publikací z hospodářských dějin a do jisté míry vycházela také z vlastní odborné práce autorů. Použitou literaturu najde čtenář v seznamu publikací, které byly při sestavování slovníku použity. Pro konečné znění textu příslušného hesla bylo často použito několika zdrojů informací. Mnohá hesla nemohou přinést zcela vyčerpávající odpovědi, protože by autoři přesáhli rozsah svého záměru podat základní orientaci v dané problematice a současně nesuplovat další literaturu. Lexikon obsahuje řadu hesel osobností, jsou zde zařazeni prezidenti, předsedové vlád, fakultativně ministři financí či hospodářství a další osobnosti spjaté s danou etapou hospodářského života. Najdeme v něm i řadu osobností národohospodářského života, některé významné národohospodářské teoretiky, osobnosti stojící v čele podniků či podnikatele samotné. Do lexikonu jsou také zařazena hesla o významných či zajímavých firmách. U některých z nich je pouze představena činnost firmy v době první republiky a pro nedostatek dalších informačních zdrojů heslo není dovedeno dál, např. do období po roce Pro souvislosti s mezinárodním vývojem se autoři rozhodli zařadit i hesla svazů, korporací a institucí, které nějakým způsobem ovlivňovaly a ovlivňují naše fungování v mezinárodním společenství. Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století vznikal jako účelová pomůcka, nikoli jako encyklopedie, a v tomto smyslu si neklade nárok na originálnost hesel a jejich původnost: chce přinést co možná nejsouhrnnější informace o současném stavu výzkumu problematiky českých hospodářských dějin. Je to živý organismus a jako takový dozná během času dalších změn. Předkládáme první hotový a ukončený krok, v dalších chceme do budoucna pokračovat. Jak se orientovat v našem lexikonu Výkladová hesla a pojmy lexikonu jsou řazeny abecedně, přičemž jsme zachovali jejich ustálená spojení, s nimiž je možné se setkat dnes a denně při čtení novin, poslechu zpráv či při studiu literatury. V některých případech však doporučujeme vyzkoušet i varianty další (např. živnostenský list/list živnostenský/živnost). Množství hesel a pojmů je vzájemně propojeno formou přímého odkazu (viz), takže uživatel lexikonu má vlastně k dispozici rozvětvený informační servis, který mu umožňuje chápat definované pojmy a jevy v širším kontextu. Tento odkazový aparát doplňuje strukturovaný tematický rejstřík v závěru knihy, nabízející další, nikoli pouze abecední pohled na heslář, který, jak doufáme, ještě přispěje k snazší práci s lexikonem. Seznam zkratek obsahuje mj. zkratky mnoha českých i mezinárodních 8

9 institucí, které jsou ve slovníku řazeny zpravidla pod plným jménem. Zde tedy může uživatel nalézt pomoc, pokud vychází od zkratky, neznaje přesné znění názvu (např. EHS Evropské hospodářské společenství, ES Evropská společenství). Pohodlnější práci s Lexikonem má nakonec sloužit i Slovníček dalších pojmů. Snažili jsme se o to, aby výklad jednotlivých hesel i při své stručnosti nepřekročil hranici přílišného zjednodušování. Jako žádný slovník, ani náš lexikon nemůže ale nahradit systematický výklad jevů nebo studium literatury; přináší jen základní poučení důležitá pro všeobecnou orientaci. Zájemcům o hlubší studium problematiky našich hospodářských dějin proto doporučujeme literaturu, která je uvedena na konci lexikonu. 9

10 S E Z N A M Z K R A T E K a. s. akciová společnost (též akc. spol., akciová spol.) AK agrokombinát ASAP Akciová společnost pro automobilový průmysl, Mladá Boleslav BCPP Burza cenných papírů CCC Rada pro celní spolupráci (Customs Cooperative Council) CEFTA Středoevropská dohoda o volném obchodu (Central European Free Trade Agreement) COCOM Koordinační výbor pro obchod mezi Západem a Východem ČKD Českomoravská-Kolben-Daněk ČR Česká republika čs. československý ČSN Česká státní norma ČSFR Česká a Slovenská federativní republika ČSL Československá strana lidová ČSR Československá republika ( , ), Česká socialistická republika ( ) ČSSR Československá socialistická republika ČVUT České vysoké učení technické DAK družstevní agrokombinát DEM německá marka EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Rekonstruction and Development) ECU European Currency Unit EEA European Economic Area (viz též EHP) EEC European Economic Community (viz též EHS) EFTA European Free Trade Association (viz též ESVO) EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost EHP Evropský hospodářský prostor (viz též EEA) EHS Evropské hospodářské společenství (viz též EEC) EIB Evropská investiční banka (European Investment Bank) EMI Evropský měnový institut (European Monetary Institute) EMS Evropský měnový systém (European Monetary System) EMU Evropská měnová a hospodářská unie ERDF Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund) 10

11 ES Evropská společenství (European Communities) ESAE Evropské společenství pro atomovou energii (též EURATOM) ESF Evropský sociální fond (European Social Fund) ESUO Evropské společenství uhlí a oceli ESVO Evropské sdružení volného obchodu (viz též EFTA) EU Evropská unie (European Union) EURATOM viz ESAE G-7 sdružení sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa G-8 zkratka se užívá se pro zasedání G-7 za účasti Ruska GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Trade and Tariffs) GDP gross domestic product (viz též HDP) GNP gross national product (viz též HNP) HDP hrubý domácí produkt (viz též GDP) HNP hrubý národní produkt (viz též GNP) IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka; International Bank for Reconstruction and Development) ICC Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) IDS Mezinárodní sdružení pro rozvoj (International Development Association) IFC Mezinárodní finanční společnost (International Finance Corporation) ILO Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) IMF International Monetary Fund (viz též MMF) JRD jednotné roľnícke družstvo JZD jednotné zemědělské družstvo KBSE Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě KDU-ČSL Křesťansko-demokratická unie Československá strana lidová KLDR Korejská lidově demokratická republika KNV krajský národní výbor KSČ Komunistická strana Československa KSČM Komunistická strana Čech a Moravy KSS Komunistická strana Slovenska KV krajský výbor MMF Mezinárodní měnový fond (viz též IMF) n. p. národní podnik NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) NDR Německá demokratická republika NIS Národní informační středisko NSDAP Nacionálně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozailistische deutsche Arbeiterpartei) 11

12 NYSE Newyorská burza (New York Stock Exchange) OAPEC Organizace arabských zemí vyvážejících ropu (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ODS Občanská demokratická strana OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation end Development) OEEC Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (Organization for European Economic Cooperation) OF Občanské fórum OKD Ostravsko-karvinské doly, n. p., Ostrava OKR Ostravsko-karvinský revír OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries) OSN Organizace spojených národů PZO podniky zahraničního obchodu RAF Reichenberger Automobilfabrik ROH Revoluční odborové hnutí RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci s. p. ú. státní peněžní ústav SBČS Státní banka Československá SdP Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei) SHR Severočeský hnědouhelný revír SNB Sbor národní bezpečnosti SNP Slovenské národní povstání spol. s r. o. společnost s ručením omezeným (též s. r. o.) SSSR Svaz sovětských socialistických republik StB Státní bezpečnost STS státní traktorové stanice UNCTAD Konference OSN pro obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development) UNRRA Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration UK Univerzita Karlova USA Spojené státy americké USD americký dolar ÚV ústřední výbor ÚVTEI Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací veř. obch. spol. veřejná obchodní společnost VHHT Vítkovické horní a hutní těžířstvo VHJ výrobně hospodářské jednotky 12

13 VŠE Vysoká škola ekonomická VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organisation) XTR převoditelný rubl 13

14

15 L E X I K O N A. Štorch syn A A. Storch syn knihkupectví a nakladatelství, založené roku 1876 Alexandrem Storchem ml. ( ). Jeho otec Alexander Storch st. ( ) přišel do Prahy z lužické Chotěbuzi a začátkem 40. let 19. století převzal antikvariát. Začal vydávat naučnou literaturu, překlady antických autorů a knihy pro děti. Jeho syn, aby se odlišil od otcova nakladatelství, přejmenoval firmu na A. Storch syn; tento název pak nesla firma v dalších generacích. A. Storch ml. vydával učebnice, literaturu pro děti. V roce 1897 přenesl svou firmu z Prahy-Karlína do ústí Celetné ulice a Staroměstského náměstí. Storchův dům byl při té příležitosti přestavěn, výzdobu průčelí domu navrhl výtvarný spolupracovník nakladatelství Mikoláš Aleš. Po smrti A. Storcha vedla firmu vdova Marie Storchová a roku 1907 převzal firmu Alexandr Storch nejmladší ( ). Soustředil se na vydávání knih pro děti, k firmě připojil speciální loutkářské oddělení. Ve 30. letech minulého století byla nakladatelská činnost firmy omezena pouze na prodej knih a loutek. V květnu 1945 dům vyhořel, při obnově domu byly na Storchův náklad restaurovány i malby M. Alše na jeho průčelí. Roku 1951 převzal firmu národní podnik Kniha a zřídil zde podle tradice specializovanou prodejnu divadelní a filmové literatury. Po roce 1990 byl obchod necitlivě adaptován, začal se v něm prodávat sortiment pro turisty (sklo a porcelán), původní romantizující atmosféra prodejny zmizela. A B Barrandov viz HAVEL Miloš Abertamská výroba rukavic tradiční výroba rukavic v Abertamech a okolí. Uplatnila se především jako náhradní domácká výroba po ukončení důlní činnosti těžby stříbra, cínu a kobaltu v Krušnohoří. Výroba se tu rozvíjela od 30. let 19. století, po roce 1848 byla založena první výrobna, postupně přibývalo firem (např. firma Zenker) nejen v Abertamech, ale i v Horní Blatné, Perninku, Potůčkách apod. Roku 1880 zde vznikl obchodní spolek prvních šesti výrobců rukavic, na přelomu století byly kožené rukavice exportovány do Anglie a USA. Za první republiky v oblasti pracovalo kolem 20 rukavičkářských továren, roku 1932 zde byla založena odborná rukavičkářská škola. Dalším centrem rukavičkářského průmyslu u nás byla Dobříš. Po roce 1948 byla rukavičkářská výroba začleněna do národního podniku právě se sídlem v Dobříši. 15

16 absolutismus absolutismus forma vlády v období rozkladu feudalismu a nástupu kapitalismu, kdy je nejvyšší moc, včetně zákonodárné, soustředěna v rukou jedné osoby nebo malé skupiny osob. Svou významnou roli v některých evropských zemích (Prusko, Dánsko, Rusko) sehrál zejména ve stadiu osvícenského absolutismu (v Rakousku za vlády Marie Terezie a Josefa II.), kdy byly provedeny cestou shora rozsáhlé politické reformy, které oslabovaly moc církevní a světské vrchnosti nad poddanými (zrušení nevolnictví). Postupně se však absolutismus stal brzdou dalšího společenského i ekonomického vývoje a byl nahrazen moderním, národním, liberálním a demokratickým státem 19. století. ADAMEC Ladislav (* ) československý komunistický politik. V 50. a první polovině 60. let minulého století působil v různých hospodářských a politických funkcích na severní Moravě. Od roku 1966 byl členem ÚV KSČ, v letech místopředsedou vlády ČSR, v letech předsedou vlády ČSR a v letech předsedou vlády ČSSR. Jako poslední premiér komunistického režimu se snažil svou umírněně reformní hospodářskou politikou a rozvíjením dialogu občanů s vládou zachránit vládní a mocenské pozice KSČ. Po listopadu 1989 zastával krátce funkci předsedy KSČ ( ) a po skončení svého poslaneckého mandátu v červnu 1992 odešel z politického a veřejného života. Adamovské strojírny, Adamov strojírenská firma založená v roce V době jejího založení došlo k velké přestavbě adamovských železáren, k nimž byla vybudována strojírna na výrobu hospodářských strojů. Je zajímavé sledovat linku vlastníků strojíren, jejich organizační začlenění: do roku 1889 jsou uváděny jako Adamovské železárny, i když od roku 1873 přešly od hutní výroby k výrobě strojírenské. Vyráběly především zařízení pro zemědělství, pivovary, lihovary, mlýny a cukrovary, chladírenské a vodárenské stroje pro válečné i osobní lodě, motory, čerpadla, kompresory a další. V letech fungovaly strojírny (pronajaty na 25 let) jako firma Märky, Bromovský a Schulz, Hradec Králové a Adamov (firma se orientovala na výrobu strojních zařízení pro cukrovary). Do výroby přibyly vodní turbíny, parní kotle, jeřáby, plynové a benzinové motory, v roce 1890 byl dokonce podle návrhu vídeňského mechanika S. Marcuse vyroben automobil první v Rakousku-Uhersku. V letech po vlastnických změnách měla strojírny v držení firma Bromovský, Schulz a Sohr Hradec Králové a Adamov, výroba kovového a měděného zboží, od roku 1910 se sloučila s Pražskou akciovou společností, rok 1911 přinesl fúzi a vznik nového závodu s názvem Spojené strojírny, dříve Ruston, Bromovský, Ringhoffer, jehož součástí se Adamovské strojírny staly v roce Za války 16

17 se z nich stal zbrojní závod. Po nostrifikaci se Adamovské strojírny staly součástí nepříliš prosperující Akciové společnosti pro stavbu strojů a mostů, od roku 1928 byly součástí kolosu Škodových závodů. V rámci koncernu Škodových závodů a podle smlouvy s ministerstvem národní obrany se stala z Adamovských strojíren zbrojovka (především s muniční výrobou). V době Protektorátu Čechy a Morava byly strojírny zapojeny do výroby německého koncernu Hermann Göring Werke AG. Po znárodnění Škodových závodů došlo k utlumení výroby, od 1. ledna 1950 se staly strojírny samostatným národním podnikem, od roku 1952 s názvem Adamovské strojírny, n. p. měly 6 pobočných závodů ve Cvikově, Dobrušce, Dubnici nad Váhom, Humpolci a v Novém Boru. Těžištěm výroby se staly tiskařské stroje. Roku 1992 byly přeměněny na akciovou společnost s názvem Adamovské strojírny, a. s. Adamov se závody v Adamově a Blansku. Adast Blansko viz K. a R. Ježek, továrna na hospodářské stroje a slévárna, Blansko afilace pobočka mateřského (domácího) podniku v zahraničí, která slouží k získání trhu pro mateřský podnik, k zabezpečení odbytu, nákupu zboží, poskytování služeb apod. Její založení i činnost se řídí právem země, kde působí a na jejímž trhu vystupuje jako domácí podnik. Mateřský podnik tak může prostřednictvím afilace překonávat celní, daňové a jiné překážky. Afilace může být plně ve vlastnictví mateřské společnosti, avšak časté jsou případy kapitálově smíšené společnosti akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným se zahraničními subjekty. Podnikat formou afilace mohou české subjekty na základě povolení České národní banky. AG Schicht viz SCHICHT Johann Agrární banka v Praze Agrární banka v Praze (Agrobanka) vznikla v roce 1911 jako akciová společnost pro úvěrové potřeby středních zemědělců, kterým již nestačily spořitelny a záložny. Kromě běžných bankovních obchodů prováděla hned od počátku (na rozdíl od ostatních českých obchodních bank) příležitostné transakce komisionářské obchody a obchody s nemovitostmi, dané její vzrůstající mocensko-politickou pozicí. Po vzniku ČSR se stala pevnou součástí agrárního hnutí se všemi důsledky z toho plynoucími, včetně finanční podpory aktivit agrární strany. Svým vlivem značně převyšovala postavení banky střední velikosti. Měla dobře vybudovanou síť filiálek po celém území státu, a to i na území Podkarpatské Rusi. Banku citelně postihla reorganizace protektorátního peněžnictví. Za Protektorátu Čechy a Morava byla v roce 1943 přebudována na Zemědělskou banku pro Čechy a Moravu, byla začleněna do systému válečného řízeného hospodářství a postupně zbavo- 17

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE V ČESKOSLOVENSKU 1919 1951 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek,

Více

Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina

Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ' ^ S A R Y V ^ Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Palátová Brno, jaro 2008 Prohlášení Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Úvod Jan Cimburek * Pavel Řežábek ** Peníze jsou fenoménem, který je starý mnoho tisíc let. Hlavní roli v oblasti peněz hrála neúvěrová

Více

Občanský sektor. Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice

Občanský sektor. Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice Občanský sektor Marek Skovajsa a kol. Organizovaná občanská společnost v České republice KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA R Skovajsa, Marek Občanský sektor : organizovaná občanská společnost v České

Více

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu - 1 - Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu 1. Úvodem PhDr. Milan Šmíd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Na jaře roku 2004 byla

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST Diplomová práce 2010 Martina Dalajková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Vývoj informační základny v ČR

Vývoj informační základny v ČR Vývoj informační základny v ČR Autor: Horváth, David Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK david.horvath@post.cz Rubrika: Informační politika Abstrakt: Článek pojednává o etapách vývoje české

Více

Hospodářský pohled na Čechy a střední Evropu

Hospodářský pohled na Čechy a střední Evropu Hospodářský pohled na Čechy a střední Evropu Mgr.Igor Volný Kapitola první Teorie a praxe konvergence Marx na hradě, tak se jmenovala se jmenuje jedna z knížek Pavla Tigrida, který byl nekorunovanou hlavou

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Monika Palatková Jitka Zichová Ekonomika turismu Turismus České republiky vymezení a fungování trhu turismu přístupy k hodnocení významu a vlivu

Více

Družstevnictví pro 21. století

Družstevnictví pro 21. století 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha

Více

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo

LITERATURA 1.5. 1.6. VÝTVARNÉ UMĚNÍ DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ. Miroslav Balaštík. Vladimír Czumalo 12 1.5. DEFINICE UMĚLECKÝCH OBORŮ LITERATURA Miroslav Balaštík Nejobecnější definice tohoto pojmu zní, že jde o souhrn textů tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů. Otázka, co

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více