Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd. Zadání písemné části přijímací zkoušky"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra filozofie a společenských věd Zadání písemné části přijímací zkoušky Studijní program / obor: bakalářský obor Filosofie a společenské vědy Varianta: C 013 Datum konání zkoušky: Jméno uchazeče: Datum narození: Bydliště: Číslo přihlášky: Úkol Bodové hodnocení (opravil) 1

2 1. Atentát na říšského protektora Reinharda Heidricha byl uskutečněn: a) b) c) d) Pol Pot byl: a) bolivijský revolucionář b) japonský císař c) východní mystik d) vůdce Rudých Khmerů 3. Který z následujících výroků o Evropském parlamentu není pravdivý: a) Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku. b) Evropský parlament přijímá legislativní akty Evropské Unie. c) Každá země EU má v Evropském parlamentu stejný počet poslanců. d) Poslance Evropského parlamentu volí všichni občané EU. 4. Zkratka NAFTA označuje: a) Newyorskou komoditní burzu, kde se rozhoduje o světových cenách ropy b) Organizaci zemí vyvážejících ropu c) Plán CIA na obsazení iráckých ropných polí d) Severoamerickou dohodu o volném obchodu. Která z následujících škol klade za cíl filosofického života slast neboli hédoné, přičemž tuto slast ztotožňovala s vyrovnaným stavem lidského nitra za nepřítomnosti bolesti těla a duševního neklidu? a) epikureismus b) Platónova škola Akadémia c) kynismus d) pythagorejská škola 6. Mezi nejznámější starověké představitele skepticismu patří : a) Seneca b) Démokritos c) Aurelius Augustinus d) Sextus Empiricus 7. Kterému z následujících autorů byste připsali výrok Toto Já, to jest duše, kterou jsem tím, čím jsem, je naprosto rozdílná od těla, ba lze ji snáze poznat než tělo; a i kdyby ho nebylo, byla by tím, čím jest? a) Thomas Hobbes b) Immanuel Kant c) René Descartes d) Jean-Jacques Rousseau 8. Které z následujících tvrzení komplementární vůči Spinozovu výroku Kdyby trojúhelník mohl mluvit, také by řekl, že Bůh je bytostně trojúhelníkovitý, tak jako kruh by řekl, že je kruhový.? a) Bůh je nejvyšší matematik, který rozpohyboval hmotu tím, že ustanovil matematicky formulovatelné přírodní zákony. b) Trojúhelníky, kruhy a ostatní geometrické obrazce jsou božské povahy. c) Člověk si představuje Boha k obrazu svému, podobně jako by si jakákoli jiná věc představovala Boha na základě toho, jaké je povahy. d) Existenci Boha lze dokázat na základě matematických důkazů. 9. Pozitivismus je: a) Filozofický názor uznávající za jediný legitimní zdroj poznání metafyzické pravdy.

3 b) Filozofický názor, který kritizuje vědu kvůli jejím nedotázaným předpokladům. c) Filozofický názor uznávající jedině jistoty experimentálního typu, tj. vědecké pravdy odvozené z pozorování vztahů a zákonů. d) Filozofický směr, který zdůrazňuje pozitivní dopady působení člověka na přírodu. 10. Mysl a tělo je jedna a tatáž věc, kterou chápeme jednou ve smyslu atributu myšlení a jednou ve smyslu atributu rozlehlosti. Autor tohoto výroku se domnívá, že: a) Existuje reálná distinkce mezi myslí a tělem. b) Člověk je psychofyzickou jednotou, kterou můžeme chápat z dvou různých hledisek. c) Mysl a tělo jsou dvě různé substance, které na sebe navzájem působí. d) Mysl a tělo jsou spolu sjednoceny na základě předzjednané harmonie. 11. Čím se zabývá sémantika? a) srovnáváním jednotlivých jazyků b) syntaxí vět c) vývojem jazyka d) významem slov 1. Co je to ataraxia? a) neotřesenost, nepohnutost, klid duše b) ideál britských moralistů 18. st. c) etnografické označení pro extatické prožitky, navozené rituálními úkony d) stav sounáležitosti duše s přírodou, popisovaný německými romantiky 13. Které z následujících tvrzení neplatí o manicheismu: a) Manicheismus je náboženský směr založený Peršanem Máním, který chtěl usmířit křesťanství se starším dualistickým náboženstvím Zarathuštrovým. b) Manicheismus je učení, podle nějž účel světí prostředky. c) Manicheismus je světový názor hlásající, že existují dva protichůdné principy, Dobro a Zlo. d) Manicheismus dělí svět na dvě vyhraněné části, které spolu neustále zápolí. 14. Pojem vytěsnění v psychoanalýze znamená: a) Převedení nepřijatelných emocí a tužeb do společensky přijatelné činnosti b) Rozumové přesvědčování sebe, že nepříjemné emoce jsou ve skutečnosti prospěšné. c) Rozumové přesvědčování sebe, že to, čeho nemůžeme dosáhnout, nestojí za to. d) Druh obranného mechanismu psychiky, která udržuje mimo vědomí představy, spojené s nějakým pudem, jehož ukojení by bylo neslučitelné s požadavky mravnosti. 1. Které z následujících tvrzení neplatí o behaviorismu? a) Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza. b) Behaviorismus používá jako hlavní metodu zkoumání psychična tzv. introspekci. c) Behaviorismus si klade za cíl pěstovat psychologii jako čistě objektivní, experimentální vědu. d) Ve středu zájmu behavioristů je zkoumání vztahu mezi stimulem a reakcí. 16. Který ústavní činitel jmenuje zahraniční velvyslance ČR? a) Předseda Vlády ČR b) Prezident ČR c) Ministr zahraničí ČR d) Předseda Poslanecké sněmovny ČR 17. V českých zemích získaly ženy volební právo v roce: a) 1893 b) 190 c) 194 d)

4 18. Které z následujících tvrzení neplatí o Poslanecké sněmovně ČR? a) Poslanecká sněmovna je dolní komorou Parlamentu ČR. b) V Poslanecké sněmovně zasedá celkem 10 poslanců. c) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení. d) Současnou předsedkyní Poslanecké sněmovny ČR je Miroslava Němcová (ODS) 19. Devalvací národní měny obvykle rozumíme: a) snížení poptávky po daném výrobku b) snížení či znehodnocení kurzu měny daného státu c) zvýšení poptávky po měně daného státu d) počet jednotek domácí měny potřebný na získání jedné jednotky měny zahraniční 0. Pojem migrace vyjadřuje: a) pohyb obyvatel mezi zeměmi a regiony b) příchod nových obyvatel do země c) odchod obyvatel ze země d) začlenění obyvatel do nové kultury 1. Autorem knih Studie o hysterii a Výklad snů je: a) Jan Patočka b) Edmund Husserl c) Sigmund Freud d) John Watson. V sociologii se používá pojem sexismus jako synonymum pro: a) nepřiměřenou pozornost věnovanou sexualitě b) nevázané sexuální chování c) diskriminaci podle pohlaví a vyzdvihování jednoho z nich d) obnažování pohlavní orgánů na veřejnosti 3. Pojem sankce označuje v sociologii: a) součást rozsudku, která určuje odsouzenému stupeň ostrahy b) povolený způsob vymáhání pohledávek ze strany věřitelů c) trest, který člověk uděluje sám sobě d) takový postup, který vede k posílení sociální normy a může mít podobu jak trestu, tak i odměny. 4. Tomáš Garrigue Masaryk byl stoupencem: a) aristokracie b) socialismu c) monarchismu d) demokracie. Synergie znamená: a) zákon zachování energie, podle kterého energie nemůže jen tak vzniknout nebo zaniknout, pouze přechází z jedné formy na jinou. b) útlum energie, známý též jako syndrom vyhoření c) takovou formu spolupráce, při níž je účinek současně působících složek větší než souhrn účinků jednotlivých složek d) Carnotův termodynamický princip, podle nějž nelze sestrojit stroj, který by převáděl veškeré teplo na práci beze ztrát. 6. Válka o Falklandské ostrovy se odehrála mezi: a) Argentinou a Chile b) Velkou Británií a Argentinou c) Francií a Velkou Británií 4

5 d) Sovětským svazem a USA 7. Bašár al-asad je a) předsedou vlády v Egyptě b) syrským prezidentem c) vyhledávaným islamistickým teroristou d) vojenským velitelem ozbrojených sil Libanonu 8. Současným ministrem školství je: a) Josef Dobeš b) Miroslava Kopicová c) Petr Fiala d) Milan Vondruška 9. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: a) Autorem opery Rusalka je: (Antonín) Dvořák b) Autorem novely Rozmarné léto je: (Vladimír) Vančura c) Režisérem filmu Markéta Lazarová je: (František) Vláčil d) Galerie Ermitáž se nachází ve městě: Petrohrad e) Zámky v Litomyšli, Pardubicích a Telči jsou postaveny ve stylu: renesance 30. Doplňte odpověď na jednotlivé otázky: a) Hlavním městem Sýrie je: Damašek b) Hlavním městem Turecka je: Ankara c) Úředním jazykem Brazílie je: portugalština d) Ve kterém městě se nachází Villa Tugendhat? v Brně e) U pobřeží kterého světadílu najdeme Velký korálový útes? u pobřeží Austrálie 31. V. Descombes ve svém článku Krize identity ve francouzské filosofii píše: Epistemologie (ve smyslu teorie poznání) může položit své otázky s plnou vážností 10 pouze uvnitř filosofie věd a tato filosofie věd se stává zajímavou jedině za podmínky, že na sebe vezme podobu historie věd. Kterou z následujících možností lze logicky správně z citované pasáže odvodit? a) Teorii poznání lze vypracovat na základě reflexivního obratu mysli k sobě samotné. b) Cílem epistemologie je vypravovat teorii poznání nezávislou na historickém vývoji vědy. c) Teorie poznání musí být vypracována metodou filosoficko-historického zkoumání vývoje vědeckého poznání. d) Cílem epistemologie je pochopit vědu jako soubor jednou provždy platných, tj. nadčasových pravd. 3. Co znamená solipsismus? krajní případ idealismu, podle něhož je myslící subjekt jedinou realitou Vyjmenujte představitele středověké scholastiky (od stol.): (v případě uvedení nesprávného představitele nebude odpověď uznána) 10

6 Anselm z Canterbury, Duns Scotus, Tomáš Akvinský, William Ockham (Vilém z Ockhamu) 34. Autorem knihy Základy metafyziky mravů je: 10 Celkové bodové hodnocení písemné části zkoušky / za součet odpovídá: 00 Test obsahuje 34 otázek. Otázky 1 8 jsou za bodů a mají vždy jednu správnou odpověď. Otázky 9-34 jsou doplňovací. V otázkách 9 a 30 je každá správná odpověď za body. Otázky jsou každá za 10 bodů. Počítají se pouze správné odpovědi, za špatné odpovědi se body neodečítají. U otázek na jména autorů či představitelů jednotlivých směrů stačí uvést pouze příjmení. 6

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST ZSV 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1. Klasické schéma behaviorismu S R (stimulus reakce) se ukázalo býti nedostatečným a přespříliš zjednodušujícím pro vysvětlení lidského chování. Neobehaviorismus proto toto

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS VĚDA kontra IRACIONALITA 3 Sborník přednášek Český klub skeptiků SISYFOS Nakladatelství Věra Nosková Praha 2005 OBSAH Sborník připravili: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Jiří

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Teorie práva. Studenti PF UK

Teorie práva. Studenti PF UK Teorie práva Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie práva, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů

5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD411Teorie politických d jin a d jin mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do problematiky. Teorie a metodologické

Více

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI (filozofie a psychologie lidských vztahů) Simona Vallová Plzeň 2013 Západočeská

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA Diplomová práce Trestněprávní institut nutné obrany Zpracoval: Radek Miclík Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. František Novotný,

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí Disertační práce Brno 2013 Školitel: Doc. PaedDr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více