Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62"

Transkript

1 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii, Benátkách a Milánu. Obchodovalo se tu se směnkami. Pozdější název burza vznikl v Bruggách, kde se obchodníci střetávali v obchodních místnostech Van der Burse. V době, kdy se burza přemístila z Brugg do Antverp, vznikly burzy i ve Francii, Anglii a Německu. Další etapou ve vývoji byl počátek 17. století, kdy byla založená burza v Amsterdamu. Zde se obchodovalo s tzv. koloniálním produktem, kupříkladu s kořením, čajem a některými kovy. V 18. a 19. století došlo k oddělení produktových a peněžních burz. bhs The first stock exchanges emerged in the regular merchant meetings at specific locations, they called loggia. In the Middle-Ages, those meetings were held at some Italian cities, as e.g. Florence, Venice and Milan. They traded bills of exchange. Later the name was used in Brugge, where merchants met at commercial premises called Van der Burse (in German "Börse" means stock exchange). That time, the stock exchange moved from Brugge to Antverpen and further stock exchanges emerged also in France, England and Germany. Another development stage was the early 17th century, with the foundation of the stock exchange in Amsterdam. The merchants traded socalled colonial commodities, as spices, tea and some metals. In the 18th and 19th century, the financial and commodity exchanges separated.

2

3 Společnost BH Securities a. s. byla založena společnostmi Proxy-Finance, a. s. a Bankou Haná, a. s. v roce Od svého vzniku se postupně stala členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, zvláštním zákazníkem mimoburzovního trhu RM Systém ČR a po dobu jejího fungování se jí podařilo vybudovat si pevnou pozici mezi největšími českými nebankovními subjekty působícími na českém kapitálovém trhu. V současné době je jejím 100% akcionářem Proxy-Finance, a. s. Na základě realizované akvizice otevřela společnost v roce 2002 svou pobočku v Ostravě. V letech 1999 a 2003 pak úspěšně prošla procesem přelicencování a v tomtéž roce se stává i tvůrcem trhu v segmentu SPAD na BCPP. Hlavní činností BH Securities a. s. je obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty. Základní strategií společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi a poskytování servisu služeb souvisejících s kapitálovým trhem. BH Securities a. s. was jointly founded by Proxy-Finance a. s. and Banka Haná a. s. in 1993 and this is therefore its 10th year on the Czech capital market. Over the years since its foundation it has become a member and shareholder of the Prague Stock Exchange, a special customer of the off-exchange trading organiser RM Systém ČR, and over its entire existence it has built and maintained a strong position among the largest Czech non-banking subjects operating on the Czech capital market. At the present time its 100% shareholder is Proxy-Finance a. s. After acquisition the company opened a branch in Ostrava in Between 1999 and 2003 the company was successfully relicenced and became a market maker in the SPAD segment on the Prague Stock Exchange in that year. The main activities of BH Securities a. s. are trading in securities on its own and others accounts in this country and abroad, managing individual portfolios and credit trading. The company s fundamental strategy lies in an individual approach to customer and providing services connected to the capital market.

4

5 Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8 Statutární a dozorčí orgány 14 Základní údaje o společnosti 18 Hlavní ekonomické údaje 22 Výrok auditora 27 Finanční část účetní závěrka 32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 Report of BH Securities Board of Directors 9 Corporate Governance 14 Basic Information About the Company 19 Financial Highlights 23 Auditor s Report 27 Financial Section 68 Report on Relations among 99 Interconnected Persons

6

7 PRAHA První burza v Praze vznikla v roce V roce 1871 byla založena Pražská burza pro produkt a cenné papíry. V době Rakousko-Uherska zaznamenala veliký úspěch v obchodování s cukrem. Po 1. světové válce z ní obchod s tovarem téměř vymizel a nahradily ho již jenom cenné papíry. Současná budova burzy sídlí v Burzovním paláci v Rybné ulici. Vznikla po sametové revoluci v roce 1993, ale její vytvoření se plánovalo již od roku PRAGUE The first exchange in Prague was founded in Prague's Exchange for Commodities and Securities (Pražská burza pro tovar a cenné papíry) was founded in At the time of the Austrian-Hungarian Empire, this exchange was very successful in trading sugar. After World War I, commodity trading almost completely disappeared - being replaced just by securities. The current building of the stock exchange is the Burzovní palác in the street Rybní ulica, founded after the "velvet revolution" in but its opening was originally planned from 1991.

8 8 zpráva představenstva BH Securities a. s. Vážení zákazníci, obchodní partneři, vážení akcionáři, dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti BH Securities a. s. za rok Česká republika pokračovala v roce 2006 v silném ekonomickém růstu, a to stále při relativně nízké inflaci a nízkých úrokových sazbách. Tempo růstu HDP v posledních čtvrtletích dosahuje historicky nejvyšších hodnot od začátku 90. let a za celý rok 2006 rostl HDP o 6,1 %. Na růstu se významně podílel průmysl, investice a export. Dynamika růstu investic a exportu se ovšem zpomaluje a na síle postupně získává spotřeba domácností. Ekonomika ovšem v současné době naráží na svůj růstový strop a bez potřebných reforem nelze očekávat další zvýšení tempa růstu ani jeho dlouhodobou udržitelnost. V loňském volebním roce vláda vedená ČSSD excelovala v pokračujícím rozhazování peněz ze státní pokladny a tento nezodpovědný přístup způsobuje další prohlubování schodků veřejných rozpočtů, a to v situaci, kdy ekonomika výrazně roste. Nová vláda vedená ODS, která vzešla z loňských červnových voleb, nemá zřejmě dostatečně silnou pozici, aby realizovala razantní strukturální reformy. Další prodlužování současného stavu, zejména neřešení stavu veřejných financí, je ovšem významnou hrozbou pro budoucí prosperitu tuzemské ekonomiky. Vývoj na českém kapitálovém trhu vloni nenaplnil velká očekávání investorů daná velmi úspěšným rokem Tuzemské akcie zažily po dvou letech silného růstu spíše slabší rok, i když ne neúspěšný, protože většina obchodovaných titulů na pražské burze si polepšila. Index PX zvýšil svoji hodnotu bodů z konce roku 2005 na hodnotu bodů k Tento růst znamenal pouze čtvrtinový růst oproti roku předchozímu. V meziročním srovnání tak přidal index pražské burzy 7,78 %. Důvody zvolnění tempa růstu lze hledat v možném poklesu atraktivity České republiky pro investory a samozřejmě také ve velmi úspěšných posledních dvou letech, kdy české akcie dosáhly výrazného zhodnocení. Dominantní postavení na českém kapitálovém trhu opět zaujímala pražská burza, na níž se v uplynulém roce zobchodovaly cenné papíry v celkovém objemu mld. Kč, což představuje 9 % snížení ve srovnání s objemem roku Tento pokles byl způsoben především významným úbytkem obchodů na hlavním burzovním trhu a obchodů s akciemi, u nichž činil celkový objem obchodů 848,8 mld. Kč, což představuje oproti roku 2005 pokles o 18,5 %. Za úspěch pražské burzy lze považovat podzimní zahájení obchodování s futures a investičními certifikáty a přijetí dvou nových emisí v rámci IPO, a to společností ECM a Pegas Nonwovens. Rok 2006 lze pro BH Securities a. s. označit jako nejúspěšnější v dlouholeté historii fungování na českém kapitálovém trhu. Společnost ve srovnání s rokem předchozím zaznamenala další výrazné rozšíření zákaznické základny a s tím spojený zvýšený objem obchodů na úrovni 584 mld. Kč (v roce 2005 činil objem obchodů 289 mld. Kč). Nárůst počtu zákazníků lze přičíst zejména stálému zájmu o produkty obchodování na úvěr, klasické obchodování a o službu BHS Asset Management, kde celkový objem spravovaných aktiv přesáhl hranici 4 mld. Kč. Společnost si tak upevnila postavení mezi nejvýznamnějšími nebankovními obchodníky s cennými papíry v České republice. Svoje postavení podpořila společnost také činností tvůrce trhu v obchodním segmentu SPAD vykonávanou na převážnou většinu titulů zde obchodovaných. Společnost vykázala čistý hospodářský výsledek 62,116 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 136 %. Nárůst zisku byl způsoben především podstatným zvýšením přijatých provizí za zprostředkování obchodů a za obhospodařování individuálních portfolií. Významnou změnou v životě společnosti v roce 2006 bylo její přestěhování do nových reprezentačních prostor v ulici Na Příkopě, které se ukázalo jako

9 report of BH Securities board of directors 9 Dear Customers, Business Partners and Shareholders, I take this opportunity for presenting the BH Securities a.s. Annual Report for In 2006, the Czech Republic continued its strong economic growth, still with a relatively low inflation and low interest rates. The GDP growth in the recent quarters reaches its historically high as values since the early 90ties and the GDP for the entire recent year climbed by as much as 6,1%. Significant merits in this growth have the industry, investments as well as the export. The growth dynamics of the investment and export sector slows down however and the consumption of households gradually gains in strength. The national economy currently hits its growth ceiling and without the necessary reforms we cannot really expect a further acceleration of the growth-pace - nor its sustainability. In the last election year, the ČSSD-led government excelled in wasting state money and this irresponsible approach just causes further deficits in the public budgets - and this in a situation of significant economic growth. The new ODS-led government arising from the lastyears parliamentary election evidently lacks the necessary strong position for conducting rapid structural reforms. A further continuation of this situation, especially the reluctant recovery of the public finances - constitutes a significant threat for the future prosperity of the national economy. The development on the Czech stock market has not fulfilled the expectations of the investors - given by the very successful year After two strong growth years, domestic stocks experienced a rather weak (though not unsuccessful) year since most of the marketable titles recorded on the Prague Stock Exchange. The PX index climbed from points by the end of 2005 to points by December 31, This pace however was just a quarter of the recent year's pace. In the year-to-year comparison, the index of the Prague Stock Exchange gained 7,78%. The reasons of this deceleration can be sought in the possible attractiveness decrease of the Czech Republic for investors and of course also in the overwhelming success of the recent two years, when Czech shares reached really significant gains. The Prague Stock Exchange once again held a dominant position on the Czech capital market, with trade in securities totalling bln. CZK, which represents a decrease in volume by 9% compared to This decrease was triggered especially by the significant trade decrease on the main stockexchange and stock-trade, where the total financial volume amounted 848,8 bln. CZK, what makes a decrease by 18,5 % compared to A success of the Prague Stock Exchange may be considered also the autumn start in futures and investmentcertificates and the acceptance of two new emissions within the IPO - i.e. the companies ECM and Pegas Nonwovens. For BH Securities a.s., the year 2006 is one of the most successful years in its long history on the Czech stock market Compared to the recent year the company recorded another significant increase in customers, what resulted also in the related trade increase to the value of 584 bln. CZK (in 2005 it was 289 bln. CZK). The increase in customers can be ascribed especially to the company's permanent interest in trading on-credit, traditional business and in the BHS Asset management service, where the total volume of administrated assets exceeded 4 bln. CZK. This stabilised the company's position among the most significant non-banking security traders in the Czech Republic. The company supported its position also by market-building activities in the SPAD-segment, performed for most of the here marketable titles. The company showed the net profit worth 62,116 mil. CZK, which represents a rise of approx 136 % compared to year before. This profit growth was triggered by the significant

10 10 zpráva představenstva BH Securities a. s. nezbytné s ohledem na rozvoj a růst společnosti zejména v posledních dvou letech. V celkovém kontextu lze rok 2006 vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku a stabilnímu postavení společnosti BH Securities a. s. na českém kapitálovém trhu hodnotit velmi pozitivně, mimo jiné i v souvislosti s výhledem na další rozvoj společnosti. V nadcházejícím roce čeká tuzemský kapitálový trh významná změna týkající se implementace nové legislativní směrnice EU zvané MIFID, která výrazně zpřesní pravidla podnikání na kapitálovém trhu. Lze také očekávat další zpřísnění jednotlivých požadavků na obchodníky s cennými papíry zejména ve vztahu ke klientům, což na druhé straně bude představovat větší ochranu zákazníků při investování na kapitálových trzích a potenciálně tak i vyšší počet zájemců o investování do cenných papírů. Vzhledem k připravovaným přísnějším pravidlům spojeným s velmi podrobnou informační povinností a větší regulací subjektů podnikajících na českém kapitálovém trhu lze předpokládat, že bude docházet k dalšímu snižování jejich počtu. V roce 2007 se bude BH Securities a. s. ubírat cestou rozšíření nabídky stávajících služeb a produktů pro zákazníky. Zmínit lze připravované zavedení nových produktů souvisejících se zprostředkováním obchodů jak na vyspělých zahraničních trzích, tak i na trzích méně rozvinutých, které nabízejí zajímavé investiční možnosti. Dále se bude jednat o změnu systému nabízení produktu BHS Asset Management institucionálním zákazníkům, zatraktivnění stávajících investičních strategií nabízených zákazníkům a rozšíření nabídky o rizikovější portfolia. Dlouhodobým záměrem společnosti zůstává zkvalitnění podpory stávajícím zákazníkům společnosti prostřednictvím elektronické komunikace a jednotlivých výstupů pro zákazníky na webovém rozhraní. Kladení důrazu na individuální přístup k zákazníkovi, poskytování kvalitního servisu u všech nabízených produktů a především udržení si dobrého jména spojeného s postavením významného obchodníka s cennými papíry na tuzemském trhu, to vše je společností bráno za samozřejmost již od počátku její existence. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou důvěru a přízeň, kterou nám zachovali i v roce 2006 a těším se na další spolupráci v letech následujících. Představenstvo BH Securities a. s.

11 report of BH Securities board of directors 11 increase of received commissions for mediated transactions, for the management of individual portfolios. A significant change in the company's life in 2006 was its move to the new representative premises in the street Na příkopě, what proved to be inevitable due to the development and growth of the company - especially over the recent two years. In general, considering they achieve economic results and the stable position of BH Securities a.s. on the Czech capital market, the year 2006 can be rated very positively - also in terms of the company's further development. In the upcoming year, the Czech capital market faces a significant change pertaining to the implementation of the new EU directive called MIFID, providing significantly more precise rules for the capital market. We may expect even stricter requirements on the securities brokers, especially with respect to the clients, bringing on the other hand a higher protection of the customers in capital market investments and potentially also more customers interested in securities investments. With respect to the stricter requirements as to the very detailed reporting duty of individual subjects and the necessity of continuous monitoring of the capital-adequacy indicator it is very probable that the number of domestic licensed financial institutions operating on the Czech capital market will decrease even further. In 2007, BH Securities a.s. will concentrate on the development of current services and products for clients. We could mention the scheduled introduction of new products on developed international markets as well as on less developed markets, offering interesting investment opportunities. Further, it will be the system change in offering the BHS Asset Management products to institutional customers, making the current investment strategies offered to the customers more attractive and extending the range by a chancier portfolio. The company's long term goal is the enhancement of the customer support, especially as to the electronic communication and the individual interface outputs for the customers. The emphasis on individual customer approach, the provision of quality services and products and maintaining of its reputation as a significant securities trader on the domestic market - are all items the company takes for granted - from the very beginning of its existence already. We would like to take this opportunity to thank all of our customers and business partners for the trust and preference they have shown our company in 2006 and we are looking forward to our further cooperation. BH Securities a.s. Board of Directors

12

13 LONDÝN Významná burza světa, která již po dlouhá léta vede kapitálový trh na starém kontinentu, sídlí od roku 2004 na náměstí Paternoster Square vedle katedrály sv. Paula. Historie burzy sahá již do 17. století, kdy měla podobu burzovního obchodu v kavárnách londýnského City. V roce 1773 se z jedné z nich, Jonathanovy kavárny, stala burza, která byla formálně ustanovena v roce Koncem 70. let dvacátého století se dostala do velkých problémů, které s i v y ž á d a l y r a d i k á l n í r e fo r m u c e l é h o s y s t é m u b u r z y, o z n a č o v a n o u j a ko B i g B a n g. LONDON This stock exchange of global significance dominates the capital market of the old continent for years. Since 2005, the exchange resides at the Paternoster Square, next to the St Paul's Cathedral. The history of this stock exchange dates back to the 17th century, when it had the form of exchange-trading in the cafes of the Londoner City. In 1773, one of those - the Jonathan's Café, became a stock exchange, formally established in At the end of the 1970s it got into big problems (often referred to as Big Bang) - requiring a radical reform of the entire stock exchange system.

14 14 statutární a dozorčí orgány společnosti Představenstvo Board of Directors narozen v roce 1973, vzdělání: Vyšší obchodně podnikatelská škola obor finance a bankovnictví, praxe: od roku 1993 pracuje v BH Securities a. s., back-office, od roku 1994 pracuje jako makléř společnosti, od roku1996 člen představenstva, od roku 2002 ředitel BH Securities a. s. Born in 1973, education: Higher Business and Entrepreneurial School Specialisation of Finances and Banking, work experience: from 1993 employed at BH Securities a. s. back-office, from 1994 company broker, from 1996 member of the Board of Directors, from 2002 Director at BH Securities a. s. Zdeněk Lepka člen představenstva Member of the Board of Directors narozen v roce 1970, vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podniko-hospodářská, praxe: od roku 1997 pracuje jako makléř společnosti BH Securities a. s., od roku 2003 člen představenstva. Born in 1970, education: University of Economy in Prague Faculty of Economics, work experience: from 1997 employed at BH Securities a. s. as company broker, from 2003 member of the Board of Directors Ing. Jiří Jaroš člen představenstva Member of the Board of Directors narozen v roce 1968, vzdělání: Vysoká škola ekonomická Bratislava Fakulta ekonomiky a řízení výrobních odvětví, praxe: PROXY FINANCE, a. s. obchodní ředitel pro nové trhy a akvizice, člen představenstva od roku 1997, MAPIS, investiční společnost, a. s. ředitel finančního odboru, generální ředitel od roku 2000, předseda představenstva od roku Born in 1968, education: University of Economy in Bratislava Faculty of Economics and Production Management, work experience: PROXY FINANCE a. s. - Commercial Director for new markets and acquisitions, member of the Board of Directors since 1997, MAPIS, investment company, a. s. - Head of Financial Section, General Manager since 2000, Chairman of the Board of Directors since 1996 Ing. Michal Kamas člen představenstva Member of the Board of Directors

15 corporate governance 15 Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Miroslav Mihalus člen dozorčí rady Chairman of the Supervisory board narozen v roce 1964, vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, praxe: generální ředitel V-INVEST HOLDING, a. s., od roku 1997 do roku 2001 a od roku 2001 generální ředitel Majetkového Holdigu, a. s., ekonom s dlouholetou praxí v oblasti finančnictví a řízení společností. Born in 1964, Education: Slovakian University of Technology in Bratislava. Career: General Manager at V-INVEST HOLDING, a. s., from 1997 to 2001 and since 2001 General Manager at Majetkovy Holding, a. s., economist with extensive experience in the field of finance and company management Ing. Tomáš Popek člen dozorčí rady Member of the Supervisory board narozen v roce 1973, vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor finance, praxe: v letech asistent auditora, od roku 2002 samostatný účetní poradce. born in 1973, education: University of Economy in Prague, Faculty of Finance and Accounting, field: Finance, work experience: auditor assistant, independent accounting adviser since 2002 Ing. Jan Kuthan člen dozorčí rady Member of the Supervisory board narozen v roce 1968, vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, od roku 1995 praxe na kapitálovém trhu, od roku 2002 makléř ve společnosti BH Securities a. s. born in 1968, education: Czech University of Technology in Brno, Faculty of Engineering, from 1995 experience on the stock market, since stockbroker at BH Securities a. s.

16

17 FRANKFURT Historie Frankfurtské burzy sahá již do 9. století, kdy císař Ludvík propůjčil městu přednostní právo k pořádání podzimních trhů. Leč první důležitý krok se udál v roce 1585, kdy se nejdůležitější a největší kupci dohodli na tzv. Burs, s cílem stanovit a sjednotit hodnotu mincí jednotlivých regionů. Významným zlomem byl také rok 1997, kdy byl otevřen obchodní systém Xetra, který od základu změnil způsob obchodování s cennými papíry na německé burze, protože jej úplně elektronizoval. Umožnil tím zájemcům o obchody na burze zapojit se prostřednictvím internetu z jakéhokoli místa na světě. Před dnešní budovou burzy stojí sochy burzovních symbolů medvěd a býk. Býk je se svojí vztyčenou hlavou znakem vzrůstající ceny, naopak medvěd je symbolem klesajících kurzů. FRANKFURT The history of the Frankfurt stock exchange dates back to the 9th century, when the emperor Louis granted this town the preferential right of holding autumn marketplaces. The first important step was taken in 1585, when the biggest and most influential merchants agreed the so-called Burs, with the aim of unifying the value of coins from different regions. An important breakthrough was also the year 1997, when the Xetra trading system was introduced, which brought a fundamental change in securities trading on the German stock exchange, i.e. a complete changeover to electronic trading. This enabled trading-interested people to participate in the business from virtually anywhere in the world through the Internet. In front of the current stock exchange building are statues of exchange brokers - a bear and a bull. The bull's raised head represents the climbing prices while the bear is a symbol of the clumsily falling rates.

18 18 základní údaje o společnosti Název: BH Securities a. s. IČO: Sídlo: Na Příkopě 15, Praha 1 Právní forma: akciová společnost Spisová značka: oddíl B, vložka 2288, Městský soud v Praze Datum vzniku: 13. prosince 1993 Zakladatelé společnosti: PROXY FINANCE, a. s. a Banka Haná, a. s. Základní kapitál: ,- Kč, splaceno ,- Kč Vlastníci: od roku 1998 PROXY FINANCE, a. s., 100 % vlastník Předmět podnikání provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků služby související s upisováním emisí investičních instrumentů poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb Auditor: KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. Poměrové ukazatele (k 31. prosinci, 2006 v tis. Kč) Stav v běžném úč. období (v %) Stav v min. úč. období (v %) Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 81,40 89,36 Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 437,70 836,48 Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / Ebit) 52,49 66,66 Rentabilita aktiv ROAA (Ebit / Aktiva celkem průměrný stav) 7,84 5,96 Rentabilita vlastního kapitálu ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál prům. stav) 20,38 10,49 Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) 57,75 48,03 Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 222,19 276,93 Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 41,91 40,81 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 33,00 19,00

19 basic information about the comapny 19 Name BH Securities a. s. Company Identification No Registered seat Na Příkopě 15, Prague 1 Legal form joint stock company Record number section B, entry 2288, City Court in Prague Established 13th December 1993 Founded by PROXY FINANCE a. s. and Banka Haná, a. s. Registered capital Owners ,- CZK, paid in ,- CZK , - CZK was paid to a blocked account and the money was transferred a on the entry-date of the capital stock increase in the Business Registry, entered on from 1998 PROXY FINANCE a. s. 100% owner Object of business providing consulting in matters related to securities receipt and handing over of instructions concerning investment instruments on the customer s account execution of instructions concerning investment instruments on other person s account trading in securities on own account management of individual portfolios at own discretion, in the framework of a contractual agreement with the customer, provided any of the investment instruments is a particular portfolio deposition and management of one or more investment instruments provision of credits or loans to a customer for the purpose of execution of a given transaction with investment instruments, if the provider of the credit or loan is a party to this transaction advisory activity pertaining to capital structure, industrial strategy, and issues connected thereto, as well as providing advice and services pertaining to mergers and acquisitions services related to the subscription of investment instruments advisory activities related to investing into investment instruments execution of foreign exchange operations related to the provision of investment services subscription of investment instruments or their placement Auditor: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Relative indicators (as on December 31, in TCZK) Current accounting period (in %) Previous accounting period (in %) Indebtedness I (Total debt / Total assets) 81,40 89,36 Indebtedness II (Total debt / Equity capital) 437,70 836,48 The profit's debited interest (Interest charges / Ebit) 52,49 66,66 Return on average assets (Ebit / Total assets - average) 7,84 5,96 Return on average equity (Profit after tax / Equity capital - average) 20,38 10,49 Return on sales (Profit after tax / Revenue from invest. services) 57,75 48,03 Costs of sales (Total expenses / Revenue from invest. services) 222,19 276,93 Wage demand on sales (Labour cost / Revenue from invest. services) 41,91 40,81 Number of employees (calculated average in the period) 33,00 19,00

20

21 NEW YORK Newyorská burza je největší a určitě i nejznámější burza cenných papírů na světě. Vznikla v roce 1792 dohodou čtyřiadvaceti brokerů o obchodu s cennými papíry, kterou podepsali na 68 Wall Street pod stromem. Oficiální burza byla založena v roce 1817 a v současnosti se v ní denně zobchoduje kolem 1,4 miliardy akcií. Před pár lety si vzrušení z prodeje a koupi akcí mohli vychutnat i běžní smrtelníci, stačilo si pár dní předem zabezpečit vstupenku a tiše se postavit na balkon. Po útoku na newyorská Dvojčata se kvůli bezpečnosti tato možnost zrušila. NEW YORK The New York Stock Exchange is certainly the biggest and best-known stock exchange in the world. This institution was founded in 1792 through an agreement of 24 brokers on securities trading, signed at the 68 Wall Street under a tree. The official stock exchange was founded in 1817, currently exchanging approx. 1,4 billion shares on a single day. A few years ago, the excitement of purchasing and selling shares could be enjoyed also by ordinary people. All they needed to do was to buy an admission ticket and they could watch the scene silently from the balcony. After September 11, this opportunity was cancelled for security reasons.

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2011 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2011 Obsah Úvod k výroční zprávě.... 4 Zpráva představenstva...7 Statutární a dozorčí orgány...13 Základní údaje o společnosti....19 Hlavní ekonomické údaje...25 Podporujeme...35

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více