Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8. Výrok auditora 27. Finanční část účetní závěrka 32. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62"

Transkript

1 První burzy vznikly při pravidelných střetnutích obchodníků na určitých místech, která se nazývala loggia. Ve středověku se tato střetnutí pořádala v některých italských městech, kupříkladu ve Florencii, Benátkách a Milánu. Obchodovalo se tu se směnkami. Pozdější název burza vznikl v Bruggách, kde se obchodníci střetávali v obchodních místnostech Van der Burse. V době, kdy se burza přemístila z Brugg do Antverp, vznikly burzy i ve Francii, Anglii a Německu. Další etapou ve vývoji byl počátek 17. století, kdy byla založená burza v Amsterdamu. Zde se obchodovalo s tzv. koloniálním produktem, kupříkladu s kořením, čajem a některými kovy. V 18. a 19. století došlo k oddělení produktových a peněžních burz. bhs The first stock exchanges emerged in the regular merchant meetings at specific locations, they called loggia. In the Middle-Ages, those meetings were held at some Italian cities, as e.g. Florence, Venice and Milan. They traded bills of exchange. Later the name was used in Brugge, where merchants met at commercial premises called Van der Burse (in German "Börse" means stock exchange). That time, the stock exchange moved from Brugge to Antverpen and further stock exchanges emerged also in France, England and Germany. Another development stage was the early 17th century, with the foundation of the stock exchange in Amsterdam. The merchants traded socalled colonial commodities, as spices, tea and some metals. In the 18th and 19th century, the financial and commodity exchanges separated.

2

3 Společnost BH Securities a. s. byla založena společnostmi Proxy-Finance, a. s. a Bankou Haná, a. s. v roce Od svého vzniku se postupně stala členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, zvláštním zákazníkem mimoburzovního trhu RM Systém ČR a po dobu jejího fungování se jí podařilo vybudovat si pevnou pozici mezi největšími českými nebankovními subjekty působícími na českém kapitálovém trhu. V současné době je jejím 100% akcionářem Proxy-Finance, a. s. Na základě realizované akvizice otevřela společnost v roce 2002 svou pobočku v Ostravě. V letech 1999 a 2003 pak úspěšně prošla procesem přelicencování a v tomtéž roce se stává i tvůrcem trhu v segmentu SPAD na BCPP. Hlavní činností BH Securities a. s. je obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty. Základní strategií společnosti je především individuální přístup k zákazníkovi a poskytování servisu služeb souvisejících s kapitálovým trhem. BH Securities a. s. was jointly founded by Proxy-Finance a. s. and Banka Haná a. s. in 1993 and this is therefore its 10th year on the Czech capital market. Over the years since its foundation it has become a member and shareholder of the Prague Stock Exchange, a special customer of the off-exchange trading organiser RM Systém ČR, and over its entire existence it has built and maintained a strong position among the largest Czech non-banking subjects operating on the Czech capital market. At the present time its 100% shareholder is Proxy-Finance a. s. After acquisition the company opened a branch in Ostrava in Between 1999 and 2003 the company was successfully relicenced and became a market maker in the SPAD segment on the Prague Stock Exchange in that year. The main activities of BH Securities a. s. are trading in securities on its own and others accounts in this country and abroad, managing individual portfolios and credit trading. The company s fundamental strategy lies in an individual approach to customer and providing services connected to the capital market.

4

5 Zpráva představenstva BH Securities a. s. 8 Statutární a dozorčí orgány 14 Základní údaje o společnosti 18 Hlavní ekonomické údaje 22 Výrok auditora 27 Finanční část účetní závěrka 32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 62 Report of BH Securities Board of Directors 9 Corporate Governance 14 Basic Information About the Company 19 Financial Highlights 23 Auditor s Report 27 Financial Section 68 Report on Relations among 99 Interconnected Persons

6

7 PRAHA První burza v Praze vznikla v roce V roce 1871 byla založena Pražská burza pro produkt a cenné papíry. V době Rakousko-Uherska zaznamenala veliký úspěch v obchodování s cukrem. Po 1. světové válce z ní obchod s tovarem téměř vymizel a nahradily ho již jenom cenné papíry. Současná budova burzy sídlí v Burzovním paláci v Rybné ulici. Vznikla po sametové revoluci v roce 1993, ale její vytvoření se plánovalo již od roku PRAGUE The first exchange in Prague was founded in Prague's Exchange for Commodities and Securities (Pražská burza pro tovar a cenné papíry) was founded in At the time of the Austrian-Hungarian Empire, this exchange was very successful in trading sugar. After World War I, commodity trading almost completely disappeared - being replaced just by securities. The current building of the stock exchange is the Burzovní palác in the street Rybní ulica, founded after the "velvet revolution" in but its opening was originally planned from 1991.

8 8 zpráva představenstva BH Securities a. s. Vážení zákazníci, obchodní partneři, vážení akcionáři, dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti BH Securities a. s. za rok Česká republika pokračovala v roce 2006 v silném ekonomickém růstu, a to stále při relativně nízké inflaci a nízkých úrokových sazbách. Tempo růstu HDP v posledních čtvrtletích dosahuje historicky nejvyšších hodnot od začátku 90. let a za celý rok 2006 rostl HDP o 6,1 %. Na růstu se významně podílel průmysl, investice a export. Dynamika růstu investic a exportu se ovšem zpomaluje a na síle postupně získává spotřeba domácností. Ekonomika ovšem v současné době naráží na svůj růstový strop a bez potřebných reforem nelze očekávat další zvýšení tempa růstu ani jeho dlouhodobou udržitelnost. V loňském volebním roce vláda vedená ČSSD excelovala v pokračujícím rozhazování peněz ze státní pokladny a tento nezodpovědný přístup způsobuje další prohlubování schodků veřejných rozpočtů, a to v situaci, kdy ekonomika výrazně roste. Nová vláda vedená ODS, která vzešla z loňských červnových voleb, nemá zřejmě dostatečně silnou pozici, aby realizovala razantní strukturální reformy. Další prodlužování současného stavu, zejména neřešení stavu veřejných financí, je ovšem významnou hrozbou pro budoucí prosperitu tuzemské ekonomiky. Vývoj na českém kapitálovém trhu vloni nenaplnil velká očekávání investorů daná velmi úspěšným rokem Tuzemské akcie zažily po dvou letech silného růstu spíše slabší rok, i když ne neúspěšný, protože většina obchodovaných titulů na pražské burze si polepšila. Index PX zvýšil svoji hodnotu bodů z konce roku 2005 na hodnotu bodů k Tento růst znamenal pouze čtvrtinový růst oproti roku předchozímu. V meziročním srovnání tak přidal index pražské burzy 7,78 %. Důvody zvolnění tempa růstu lze hledat v možném poklesu atraktivity České republiky pro investory a samozřejmě také ve velmi úspěšných posledních dvou letech, kdy české akcie dosáhly výrazného zhodnocení. Dominantní postavení na českém kapitálovém trhu opět zaujímala pražská burza, na níž se v uplynulém roce zobchodovaly cenné papíry v celkovém objemu mld. Kč, což představuje 9 % snížení ve srovnání s objemem roku Tento pokles byl způsoben především významným úbytkem obchodů na hlavním burzovním trhu a obchodů s akciemi, u nichž činil celkový objem obchodů 848,8 mld. Kč, což představuje oproti roku 2005 pokles o 18,5 %. Za úspěch pražské burzy lze považovat podzimní zahájení obchodování s futures a investičními certifikáty a přijetí dvou nových emisí v rámci IPO, a to společností ECM a Pegas Nonwovens. Rok 2006 lze pro BH Securities a. s. označit jako nejúspěšnější v dlouholeté historii fungování na českém kapitálovém trhu. Společnost ve srovnání s rokem předchozím zaznamenala další výrazné rozšíření zákaznické základny a s tím spojený zvýšený objem obchodů na úrovni 584 mld. Kč (v roce 2005 činil objem obchodů 289 mld. Kč). Nárůst počtu zákazníků lze přičíst zejména stálému zájmu o produkty obchodování na úvěr, klasické obchodování a o službu BHS Asset Management, kde celkový objem spravovaných aktiv přesáhl hranici 4 mld. Kč. Společnost si tak upevnila postavení mezi nejvýznamnějšími nebankovními obchodníky s cennými papíry v České republice. Svoje postavení podpořila společnost také činností tvůrce trhu v obchodním segmentu SPAD vykonávanou na převážnou většinu titulů zde obchodovaných. Společnost vykázala čistý hospodářský výsledek 62,116 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 136 %. Nárůst zisku byl způsoben především podstatným zvýšením přijatých provizí za zprostředkování obchodů a za obhospodařování individuálních portfolií. Významnou změnou v životě společnosti v roce 2006 bylo její přestěhování do nových reprezentačních prostor v ulici Na Příkopě, které se ukázalo jako

9 report of BH Securities board of directors 9 Dear Customers, Business Partners and Shareholders, I take this opportunity for presenting the BH Securities a.s. Annual Report for In 2006, the Czech Republic continued its strong economic growth, still with a relatively low inflation and low interest rates. The GDP growth in the recent quarters reaches its historically high as values since the early 90ties and the GDP for the entire recent year climbed by as much as 6,1%. Significant merits in this growth have the industry, investments as well as the export. The growth dynamics of the investment and export sector slows down however and the consumption of households gradually gains in strength. The national economy currently hits its growth ceiling and without the necessary reforms we cannot really expect a further acceleration of the growth-pace - nor its sustainability. In the last election year, the ČSSD-led government excelled in wasting state money and this irresponsible approach just causes further deficits in the public budgets - and this in a situation of significant economic growth. The new ODS-led government arising from the lastyears parliamentary election evidently lacks the necessary strong position for conducting rapid structural reforms. A further continuation of this situation, especially the reluctant recovery of the public finances - constitutes a significant threat for the future prosperity of the national economy. The development on the Czech stock market has not fulfilled the expectations of the investors - given by the very successful year After two strong growth years, domestic stocks experienced a rather weak (though not unsuccessful) year since most of the marketable titles recorded on the Prague Stock Exchange. The PX index climbed from points by the end of 2005 to points by December 31, This pace however was just a quarter of the recent year's pace. In the year-to-year comparison, the index of the Prague Stock Exchange gained 7,78%. The reasons of this deceleration can be sought in the possible attractiveness decrease of the Czech Republic for investors and of course also in the overwhelming success of the recent two years, when Czech shares reached really significant gains. The Prague Stock Exchange once again held a dominant position on the Czech capital market, with trade in securities totalling bln. CZK, which represents a decrease in volume by 9% compared to This decrease was triggered especially by the significant trade decrease on the main stockexchange and stock-trade, where the total financial volume amounted 848,8 bln. CZK, what makes a decrease by 18,5 % compared to A success of the Prague Stock Exchange may be considered also the autumn start in futures and investmentcertificates and the acceptance of two new emissions within the IPO - i.e. the companies ECM and Pegas Nonwovens. For BH Securities a.s., the year 2006 is one of the most successful years in its long history on the Czech stock market Compared to the recent year the company recorded another significant increase in customers, what resulted also in the related trade increase to the value of 584 bln. CZK (in 2005 it was 289 bln. CZK). The increase in customers can be ascribed especially to the company's permanent interest in trading on-credit, traditional business and in the BHS Asset management service, where the total volume of administrated assets exceeded 4 bln. CZK. This stabilised the company's position among the most significant non-banking security traders in the Czech Republic. The company supported its position also by market-building activities in the SPAD-segment, performed for most of the here marketable titles. The company showed the net profit worth 62,116 mil. CZK, which represents a rise of approx 136 % compared to year before. This profit growth was triggered by the significant

10 10 zpráva představenstva BH Securities a. s. nezbytné s ohledem na rozvoj a růst společnosti zejména v posledních dvou letech. V celkovém kontextu lze rok 2006 vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku a stabilnímu postavení společnosti BH Securities a. s. na českém kapitálovém trhu hodnotit velmi pozitivně, mimo jiné i v souvislosti s výhledem na další rozvoj společnosti. V nadcházejícím roce čeká tuzemský kapitálový trh významná změna týkající se implementace nové legislativní směrnice EU zvané MIFID, která výrazně zpřesní pravidla podnikání na kapitálovém trhu. Lze také očekávat další zpřísnění jednotlivých požadavků na obchodníky s cennými papíry zejména ve vztahu ke klientům, což na druhé straně bude představovat větší ochranu zákazníků při investování na kapitálových trzích a potenciálně tak i vyšší počet zájemců o investování do cenných papírů. Vzhledem k připravovaným přísnějším pravidlům spojeným s velmi podrobnou informační povinností a větší regulací subjektů podnikajících na českém kapitálovém trhu lze předpokládat, že bude docházet k dalšímu snižování jejich počtu. V roce 2007 se bude BH Securities a. s. ubírat cestou rozšíření nabídky stávajících služeb a produktů pro zákazníky. Zmínit lze připravované zavedení nových produktů souvisejících se zprostředkováním obchodů jak na vyspělých zahraničních trzích, tak i na trzích méně rozvinutých, které nabízejí zajímavé investiční možnosti. Dále se bude jednat o změnu systému nabízení produktu BHS Asset Management institucionálním zákazníkům, zatraktivnění stávajících investičních strategií nabízených zákazníkům a rozšíření nabídky o rizikovější portfolia. Dlouhodobým záměrem společnosti zůstává zkvalitnění podpory stávajícím zákazníkům společnosti prostřednictvím elektronické komunikace a jednotlivých výstupů pro zákazníky na webovém rozhraní. Kladení důrazu na individuální přístup k zákazníkovi, poskytování kvalitního servisu u všech nabízených produktů a především udržení si dobrého jména spojeného s postavením významného obchodníka s cennými papíry na tuzemském trhu, to vše je společností bráno za samozřejmost již od počátku její existence. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou důvěru a přízeň, kterou nám zachovali i v roce 2006 a těším se na další spolupráci v letech následujících. Představenstvo BH Securities a. s.

11 report of BH Securities board of directors 11 increase of received commissions for mediated transactions, for the management of individual portfolios. A significant change in the company's life in 2006 was its move to the new representative premises in the street Na příkopě, what proved to be inevitable due to the development and growth of the company - especially over the recent two years. In general, considering they achieve economic results and the stable position of BH Securities a.s. on the Czech capital market, the year 2006 can be rated very positively - also in terms of the company's further development. In the upcoming year, the Czech capital market faces a significant change pertaining to the implementation of the new EU directive called MIFID, providing significantly more precise rules for the capital market. We may expect even stricter requirements on the securities brokers, especially with respect to the clients, bringing on the other hand a higher protection of the customers in capital market investments and potentially also more customers interested in securities investments. With respect to the stricter requirements as to the very detailed reporting duty of individual subjects and the necessity of continuous monitoring of the capital-adequacy indicator it is very probable that the number of domestic licensed financial institutions operating on the Czech capital market will decrease even further. In 2007, BH Securities a.s. will concentrate on the development of current services and products for clients. We could mention the scheduled introduction of new products on developed international markets as well as on less developed markets, offering interesting investment opportunities. Further, it will be the system change in offering the BHS Asset Management products to institutional customers, making the current investment strategies offered to the customers more attractive and extending the range by a chancier portfolio. The company's long term goal is the enhancement of the customer support, especially as to the electronic communication and the individual interface outputs for the customers. The emphasis on individual customer approach, the provision of quality services and products and maintaining of its reputation as a significant securities trader on the domestic market - are all items the company takes for granted - from the very beginning of its existence already. We would like to take this opportunity to thank all of our customers and business partners for the trust and preference they have shown our company in 2006 and we are looking forward to our further cooperation. BH Securities a.s. Board of Directors

12

13 LONDÝN Významná burza světa, která již po dlouhá léta vede kapitálový trh na starém kontinentu, sídlí od roku 2004 na náměstí Paternoster Square vedle katedrály sv. Paula. Historie burzy sahá již do 17. století, kdy měla podobu burzovního obchodu v kavárnách londýnského City. V roce 1773 se z jedné z nich, Jonathanovy kavárny, stala burza, která byla formálně ustanovena v roce Koncem 70. let dvacátého století se dostala do velkých problémů, které s i v y ž á d a l y r a d i k á l n í r e fo r m u c e l é h o s y s t é m u b u r z y, o z n a č o v a n o u j a ko B i g B a n g. LONDON This stock exchange of global significance dominates the capital market of the old continent for years. Since 2005, the exchange resides at the Paternoster Square, next to the St Paul's Cathedral. The history of this stock exchange dates back to the 17th century, when it had the form of exchange-trading in the cafes of the Londoner City. In 1773, one of those - the Jonathan's Café, became a stock exchange, formally established in At the end of the 1970s it got into big problems (often referred to as Big Bang) - requiring a radical reform of the entire stock exchange system.

14 14 statutární a dozorčí orgány společnosti Představenstvo Board of Directors narozen v roce 1973, vzdělání: Vyšší obchodně podnikatelská škola obor finance a bankovnictví, praxe: od roku 1993 pracuje v BH Securities a. s., back-office, od roku 1994 pracuje jako makléř společnosti, od roku1996 člen představenstva, od roku 2002 ředitel BH Securities a. s. Born in 1973, education: Higher Business and Entrepreneurial School Specialisation of Finances and Banking, work experience: from 1993 employed at BH Securities a. s. back-office, from 1994 company broker, from 1996 member of the Board of Directors, from 2002 Director at BH Securities a. s. Zdeněk Lepka člen představenstva Member of the Board of Directors narozen v roce 1970, vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podniko-hospodářská, praxe: od roku 1997 pracuje jako makléř společnosti BH Securities a. s., od roku 2003 člen představenstva. Born in 1970, education: University of Economy in Prague Faculty of Economics, work experience: from 1997 employed at BH Securities a. s. as company broker, from 2003 member of the Board of Directors Ing. Jiří Jaroš člen představenstva Member of the Board of Directors narozen v roce 1968, vzdělání: Vysoká škola ekonomická Bratislava Fakulta ekonomiky a řízení výrobních odvětví, praxe: PROXY FINANCE, a. s. obchodní ředitel pro nové trhy a akvizice, člen představenstva od roku 1997, MAPIS, investiční společnost, a. s. ředitel finančního odboru, generální ředitel od roku 2000, předseda představenstva od roku Born in 1968, education: University of Economy in Bratislava Faculty of Economics and Production Management, work experience: PROXY FINANCE a. s. - Commercial Director for new markets and acquisitions, member of the Board of Directors since 1997, MAPIS, investment company, a. s. - Head of Financial Section, General Manager since 2000, Chairman of the Board of Directors since 1996 Ing. Michal Kamas člen představenstva Member of the Board of Directors

15 corporate governance 15 Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Miroslav Mihalus člen dozorčí rady Chairman of the Supervisory board narozen v roce 1964, vzdělání: Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě, praxe: generální ředitel V-INVEST HOLDING, a. s., od roku 1997 do roku 2001 a od roku 2001 generální ředitel Majetkového Holdigu, a. s., ekonom s dlouholetou praxí v oblasti finančnictví a řízení společností. Born in 1964, Education: Slovakian University of Technology in Bratislava. Career: General Manager at V-INVEST HOLDING, a. s., from 1997 to 2001 and since 2001 General Manager at Majetkovy Holding, a. s., economist with extensive experience in the field of finance and company management Ing. Tomáš Popek člen dozorčí rady Member of the Supervisory board narozen v roce 1973, vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor finance, praxe: v letech asistent auditora, od roku 2002 samostatný účetní poradce. born in 1973, education: University of Economy in Prague, Faculty of Finance and Accounting, field: Finance, work experience: auditor assistant, independent accounting adviser since 2002 Ing. Jan Kuthan člen dozorčí rady Member of the Supervisory board narozen v roce 1968, vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, od roku 1995 praxe na kapitálovém trhu, od roku 2002 makléř ve společnosti BH Securities a. s. born in 1968, education: Czech University of Technology in Brno, Faculty of Engineering, from 1995 experience on the stock market, since stockbroker at BH Securities a. s.

16

17 FRANKFURT Historie Frankfurtské burzy sahá již do 9. století, kdy císař Ludvík propůjčil městu přednostní právo k pořádání podzimních trhů. Leč první důležitý krok se udál v roce 1585, kdy se nejdůležitější a největší kupci dohodli na tzv. Burs, s cílem stanovit a sjednotit hodnotu mincí jednotlivých regionů. Významným zlomem byl také rok 1997, kdy byl otevřen obchodní systém Xetra, který od základu změnil způsob obchodování s cennými papíry na německé burze, protože jej úplně elektronizoval. Umožnil tím zájemcům o obchody na burze zapojit se prostřednictvím internetu z jakéhokoli místa na světě. Před dnešní budovou burzy stojí sochy burzovních symbolů medvěd a býk. Býk je se svojí vztyčenou hlavou znakem vzrůstající ceny, naopak medvěd je symbolem klesajících kurzů. FRANKFURT The history of the Frankfurt stock exchange dates back to the 9th century, when the emperor Louis granted this town the preferential right of holding autumn marketplaces. The first important step was taken in 1585, when the biggest and most influential merchants agreed the so-called Burs, with the aim of unifying the value of coins from different regions. An important breakthrough was also the year 1997, when the Xetra trading system was introduced, which brought a fundamental change in securities trading on the German stock exchange, i.e. a complete changeover to electronic trading. This enabled trading-interested people to participate in the business from virtually anywhere in the world through the Internet. In front of the current stock exchange building are statues of exchange brokers - a bear and a bull. The bull's raised head represents the climbing prices while the bear is a symbol of the clumsily falling rates.

18 18 základní údaje o společnosti Název: BH Securities a. s. IČO: Sídlo: Na Příkopě 15, Praha 1 Právní forma: akciová společnost Spisová značka: oddíl B, vložka 2288, Městský soud v Praze Datum vzniku: 13. prosince 1993 Zakladatelé společnosti: PROXY FINANCE, a. s. a Banka Haná, a. s. Základní kapitál: ,- Kč, splaceno ,- Kč Vlastníci: od roku 1998 PROXY FINANCE, a. s., 100 % vlastník Předmět podnikání provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů upisování emise investičních instrumentů nebo její umisťování úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování poradenství a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků služby související s upisováním emisí investičních instrumentů poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb Auditor: KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. Poměrové ukazatele (k 31. prosinci, 2006 v tis. Kč) Stav v běžném úč. období (v %) Stav v min. úč. období (v %) Zadluženost I (Celkový dluh / Aktiva celkem) 81,40 89,36 Zadluženost II (Celkový dluh / Vlastní kapitál) 437,70 836,48 Úrokové zatížení zisku (Náklady na úroky / Ebit) 52,49 66,66 Rentabilita aktiv ROAA (Ebit / Aktiva celkem průměrný stav) 7,84 5,96 Rentabilita vlastního kapitálu ROAE (Zisk po zd. / Vlastní kapitál prům. stav) 20,38 10,49 Rentabilita tržeb (Zisk po zdanění / Výnosy z investičních služeb) 57,75 48,03 Nákladovost tržeb (Náklady celkem / Výnosy z investičních služeb) 222,19 276,93 Mzdová náročnost tržeb (Náklady na zam. / Výnosy z invest. služeb) 41,91 40,81 Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav osob v období) 33,00 19,00

19 basic information about the comapny 19 Name BH Securities a. s. Company Identification No Registered seat Na Příkopě 15, Prague 1 Legal form joint stock company Record number section B, entry 2288, City Court in Prague Established 13th December 1993 Founded by PROXY FINANCE a. s. and Banka Haná, a. s. Registered capital Owners ,- CZK, paid in ,- CZK , - CZK was paid to a blocked account and the money was transferred a on the entry-date of the capital stock increase in the Business Registry, entered on from 1998 PROXY FINANCE a. s. 100% owner Object of business providing consulting in matters related to securities receipt and handing over of instructions concerning investment instruments on the customer s account execution of instructions concerning investment instruments on other person s account trading in securities on own account management of individual portfolios at own discretion, in the framework of a contractual agreement with the customer, provided any of the investment instruments is a particular portfolio deposition and management of one or more investment instruments provision of credits or loans to a customer for the purpose of execution of a given transaction with investment instruments, if the provider of the credit or loan is a party to this transaction advisory activity pertaining to capital structure, industrial strategy, and issues connected thereto, as well as providing advice and services pertaining to mergers and acquisitions services related to the subscription of investment instruments advisory activities related to investing into investment instruments execution of foreign exchange operations related to the provision of investment services subscription of investment instruments or their placement Auditor: KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Relative indicators (as on December 31, in TCZK) Current accounting period (in %) Previous accounting period (in %) Indebtedness I (Total debt / Total assets) 81,40 89,36 Indebtedness II (Total debt / Equity capital) 437,70 836,48 The profit's debited interest (Interest charges / Ebit) 52,49 66,66 Return on average assets (Ebit / Total assets - average) 7,84 5,96 Return on average equity (Profit after tax / Equity capital - average) 20,38 10,49 Return on sales (Profit after tax / Revenue from invest. services) 57,75 48,03 Costs of sales (Total expenses / Revenue from invest. services) 222,19 276,93 Wage demand on sales (Labour cost / Revenue from invest. services) 41,91 40,81 Number of employees (calculated average in the period) 33,00 19,00

20

21 NEW YORK Newyorská burza je největší a určitě i nejznámější burza cenných papírů na světě. Vznikla v roce 1792 dohodou čtyřiadvaceti brokerů o obchodu s cennými papíry, kterou podepsali na 68 Wall Street pod stromem. Oficiální burza byla založena v roce 1817 a v současnosti se v ní denně zobchoduje kolem 1,4 miliardy akcií. Před pár lety si vzrušení z prodeje a koupi akcí mohli vychutnat i běžní smrtelníci, stačilo si pár dní předem zabezpečit vstupenku a tiše se postavit na balkon. Po útoku na newyorská Dvojčata se kvůli bezpečnosti tato možnost zrušila. NEW YORK The New York Stock Exchange is certainly the biggest and best-known stock exchange in the world. This institution was founded in 1792 through an agreement of 24 brokers on securities trading, signed at the 68 Wall Street under a tree. The official stock exchange was founded in 1817, currently exchanging approx. 1,4 billion shares on a single day. A few years ago, the excitement of purchasing and selling shares could be enjoyed also by ordinary people. All they needed to do was to buy an admission ticket and they could watch the scene silently from the balcony. After September 11, this opportunity was cancelled for security reasons.

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více