Technologie. Rozteč řádků (m)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie. Rozteč řádků (m)"

Transkript

1 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing. Luděk Procházk; Česká zemědělská univerzit v Prze foto: V. Brnt V rámci výzkumných ktivit České zemědělské univerzity v Prze je dlouhodoě sledován prolemtik využití systémů pěstování kukuřice v užších řádcích jko protierozního optření. Primárním důvodem stnovení vlivu porostů s užšími řádky n erozní procesy je smozřejmě hledání nových možností ochrny půdy před vodní erozí, zejmén v souvislosti s nrůstjícími plochmi kukuřice v České repulice se stále se zpřísňujícími podmínkmi pěstování širokořádkových plodin n erozně ohrožených pozemcích. N zákldě definice širokořádkových plodin pltné v Německu, kde jsou z širokořádkové plodiny povžovány porosty zkládné do řádků širších než,45 m, není kukuřice pěstovná v řádcích do,45 m povžován z erozně prolemtickou plodinu. Tto skutečnost vyvolává v České repulice diskusi, zd y systémy pěstování kukuřice v řádcích do,45 m mohly umožnit pěstování kukuřice n erozně ohrožených plochách. N zákldě stávjící litertury je oecně pěstování kukuřice v užších řádcích spojováno s otázkou zvyšování výnosů kukuřice v důsledku vyššího využití slunečního záření, s možností optimlizce kvlittivních prmetrů iomsy pro silážování, s možností optimlizce struktury porostů kvlity zložení porostů v neposlední míře s vlivem struktury porostu n disipci energie koloěh vody n stnovišti. V literárních zdrojích se čsto setkáváme s oecným předpokldem, že snížení šířky řádků u kukuřice přispívá k eliminci erozních procesů. Ve vědecké odorné litertuře všk mnoho podroně změřených prcí u kukuřice nenlezneme. Z hledisk hledání souvztžností lze pro pochopení dné prolemtiky využít znčnou část zdrojů, které oecně neo u jiných porostů, řeší otázku vlivu struktury porostu n distriuci srážek, n infiltrci, n vlhkost půdy pod. Ktedr groekologie iometeorologie ve spolupráci s ktedrou zemědělských strojů dlouhodoě řeší otázku vlivu struktury porostů polních plodin n distriuci srážek n hodnoty kpkové eroze ve vzthu k systémům zprcování půdy. Polní pokusy V letech 4 yl intenzivně zkoumán prolemtik vlivu rozdílné šířky řádků porostů kukuřice (,45,75 m) n hodnoty kpkové eroze n distriuci srážky v porostu v rámci dílčích zón řádku. Pokusy proíhly n loklitě Budihostice (střední Čechy). Hodnoty kpkové eroze yly měřeny pomocí modifikovné metody záchytných trychtýřů (průměr 5 mm) dle Bollinne (975). Vyjádřeny yly následně jko reálné množství rozstříknuté zeminy n jednotku plochy (MSR, g/m ), metod dle Poesen Torri (988). Hodnoty kpkové eroze yly stnovovány po jednotlivé srážkové události. Porostní srážk yl hodnocen opět s využitím záchytných trychtýřů o průměru 5 mm, ncházejícími se, m nd povrchem půdy ve třech zónách meziřádku. V porostu ylo vždy umístěno trychtýřů. Hodnoty porostní srážky yly opět stnovovány po jednotlivé srážkové události jko hodnoty MSR. Záchytné trychtýře yly v porostech o rozteči řádků,75 m umístěny v následujících zónách (měřeno od řádku rostliny): 5 mm, 5 5 mm,5 47,5 mm. V řádcích s roztečí,45 m v zónách 5 mm, 5 75 mm 6,5 87,5 mm. Atmosférické srážky (z nšeho pohledu srážk nd porostem) yly měřeny rovněž pomocí výše uve- T. : Termíny výsevu kukuřice, průměrný počet rostlin n h průměrná vzdálenost mezi rostlinmi (m) stnovená tři týdny po výsevu v letech, 4 Rok Termín výsevu Rozteč řádků (m) Počet rostlin n h (ks) Průměrná vzdálenost rostlin v řádku (m), ,7,75 89,5, ,59,75 89,56, ,66, ,54 96 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor

2 dených trychtýřů pro kontrolní měření ylo využito utomtického srážkoměru. Termíny výsevu počty rostlin n jednotku plochy u hodnocených porostů v letech 4 dokumentuje tulk. Pro osev yl vždy použit hyrid PR8N86. V týdenních intervlech yl sledován produkce ndzemní iomsy délk rostlin (Dr, m). Ve čtrnáctidenním intervlu yl hodnocen index listové plochy (LAI) pomocí metody nlýzy orzu. Výsev porostů yl proveden secím strojem Kvernelnd Accord Optim HD. Porosty yly shodně hnojeny ošetřovány. Výsledky N zákldě provedených nlýz yl ve všech hodnocených letech prokázán pozitivní korelce mezi hodnotou tmosférické srážky průměrnou hodnotou porostní srážky. S nrůstjící hodnotou tmosférické srážky yly u porostů s řádky,75 m prokázány vyšší hodnoty porostní srážky ve srovnání s porosty s řádky.45 m. Grf dokumentuje průměrné hodnoty porostní srážky vůči tmosférické srážce v hodnocených porostech (průměr let 4). V rámci porostů yl nejvyšší průměrný podíl porostní srážky (%, tmosférická srážk = %) z sledovné odoí v rámci vegetce stnoven v řádcích,75 m. Směrem od středu meziřádku (,75 m) k řádku rostlin hodnot podílu porostní srážky n srážce tmosférické klesl. V porostech s řádky,45 m yly hodnoty tohoto podílu ve srovnání s řádky,75 m ve všech hodnocených zónách nižší. Potvrzen yl rovněž pozitivní korelce mezi sumou tmosférické srážky (mm) hodnotou kpkové eroze (MSR, g/m ) v letech 4. Pozitivní korelce yl prokázán i mezi hodnotmi porostní srážky (mm) hodnotou MSR (g/m ). Z podroné nlýzy nměřených dt je ptrné, že hodnoty kpkové eroze yly ovlivněny i místem propdu porostní srážky n povrch půdy. Nejtěsnější závislost mezi hodnotou propdu srážkové vody MSR v rámci řádku (řádky,45 m) yl v roce v zóně 5 mm od řádku rostliny, v roce 4 poté v zóně 5 75 mm. V porostech s řádky,75 m yl nejtěsnější závislost mezi propdem srážky MSR v rámci řádku stnoven vždy v zóně 5 5 mm, nejnižší nopk v zóně 5 mm. Z hledisk rozdílných hodnot propdu srážky v hodnocených zónách je ptrné, že prostorové rozmístění listů jejich orientce v rámci řádku, včetně úhlu svírjícího se stélem, neovlivňuje jen míru využití slunečního záření, trnspirční evpotrnspirční nároky porostu výnosy, le tké může zvyšovt neo snižovt erozní rizik. Grf : Vliv šířky řádků kukuřice n hodnoty porostní srážky (P th, %) v rámci meziřádku (průměr let 4) vyjádřené jko podíl z tmosférické srážky (P, mm) předstvuje % hodnocená zón v řádku (mm) 5 5 5,5 47,5 průměr 47,5 řádky,75 m (tmosférická srážk = %) ,5 87,5 průměr 87,5 řádky,45 m (tmosférická srážk = %) Grf : Průměrné hodnoty délky rostlin kukuřice (D r, m) vyrné BBCH fáze rostlin v porostech s šířkou řádků,45,75 m v letech ž 4; rozdílné indexy u průměrných hodnot dokumentují sttisticky průkznou diferenci mezi průměry (α =,5, ANOVA) Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m BBCH 6 BBCH Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m BBCH 6 BBCH 6 BBCH 5 BBCH Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor 97

3 Schém: Vliv růstové fáze porostů kukuřice n eliminci kpkové eroze (Brnt, 4); LAI - index listové plochy, D r - délk rostliny, MSR 45 - množství rozstříknuté zeminy n jednotku plochy v porostech s řádky,45 m MSR 75 v porostech s řádky,75m 99, % Podíl hodnoty MSR45 n hodnotě otě MSR75 (%). MSR75 = % Je potřené si uvědomit, že výše zmiňovná vriilit porostu není dán pouze roztečí řádků, počtem jedinců n jednotku plochy hyridem, le tké vývojem porostů. Z hledisk vývoje se především mění délk rostliny, hodnoty LAI, velikost úhlu mezi listem stélem, úhel určující ohnutí horní části listu mír překrytí listů. Z prktického hledisk se ukzuje, že smotná hodnot LAI není pro přesné modelování distriučních procesů srážky optimální. Pro přesné vyjádření vzthů je potřené znát údje o míře překrytí listů, o procesech předávání si vody listy o ploše listové plochy zjišťující odtok vody ke stélu neo nopk odkp vody z listů. Vývoj porostů (ve vzthu k dné BBCH fázi) lze kvntittivně vyjádřit zejmén pomocí hodnot LAI délky rostliny (grf ). Oecný tvr křivek znázorňujících dynmiku růstu rostliny kukuřice (délku) LAI je velice podoný (schém). N zákldě těsností závislostí jsme pro specifikci vlivu vývoje porostů n hodnoty propdu srážek do porostu využili hodnoty délky rostlin. Pro ověření závislosti mezi délkou rostliny ěhem vegetce podílem mezi tmosférickou srážkou porostní srážkou ylo využito modelově vypočtených denních hodnot průměrné délky rostliny. Grf dokumentuje vliv průměrné délky rostliny n průměrnou hodnotu podílu porostní srážky (Pth, mm) n tmosférické srážce (P, mm) v letech ž 4. Z grfu je ptrné, že s nrůstjící délkou rostliny hodnot tohoto podílu roste. S nrůstjící výškou porostu Pozitivní vliv šířky řádků (,45 m) n eliminci kpkové propdne n povrch půdy méně vody. Tto závislost všk yl potvrzen pouze pro odoí vývoje porostů od růstové fáze BBCH do BBCH 7. Z této skutečnosti vyplývá, že od fáze prodlužovcího růstu do fáze tvory zrn vykzují porosty schopnost snižovt množství propdlé vody do porostu. Tto skutečnost je dán smozřejmě intenzivním přírůstkem listové plochy od fáze prodlužování v důsledku toho i zkrýváním povrchu půdy. Dále pk vzpřímenějším postvením listů, které soustřeďují zchycenou vodu ke stélu. Konec ochrnného vlivu je dán jednk poklesem listové plochy, ten všk nemusí ýt tk význmný, le především změnou postvení listů n rostlině v důsledku jejich ohýání se směrem k zemi. Nárůst hodnoty úhlu mezi listem stélem je totiž výrzně spojen s poklesem hodnoty odtoku vody ke stélu vede ke zvýšení hodnoty odtoku následně odkpu vody z listů do meziřádku. To v konečném důsledku nvyšuje porostní srážku vůči stoku po stéle. N zákldě těsnosti závislostí z grfu rovněž vychází, že v porostech o rozteči řádků,45 m má prvděpodoně výrznější vliv n propd srážky překrývání se listů v meziřádku. Vliv vývoje porostů yl prokázán tké n zákldě srovnání hodnot kpkové eroze v řádcích,45 m (MSR 45 ) vůči hodnotám v řádcích,75 m (MSR 75 = %). Do fáze BBCH yly hodnoty kpkové eroze v oou hodnocených porostech odoné. Stv porostů n zčátku vegetce dokumentuje orázek. Od fáze BBCH ž do fáze BBCH 7 8 yly hodnoty MSR v porostech s řádky,45 m průměrně o 4 % nižší (schém). V rámci ojektivnosti je všk potřené mít n pměti skutečnost, že menší množství propdlé vody n povrch půdy v řádcích o šířce,45 m musí ýt spojeno s vyšší hodnotou stoku vody po stéle. Stok vody po stéle může nopk, z určitých okolností, zvyšovt riziko odtoku vody v řádku rostliny. Zde jsou všk v důsledku rozvoje kořenového systému vhodnější podmínky pro infiltrci. N zákldě literárních údjů yl prokázán pozitivní vliv snížení šířky řádků n hodnoty infiltrce, le ž od 5. ž 7. týdne od zložení porostu. To koresponduje s nšimi výsledky. Vyšší zkrytí povrchu půdy přípdný zvýšený odtok vody po stéle u užších řádků prvděpodoně přispívá tké k eliminci degrdce půdních gregátů kinetickou energií přímo dopdjících neo odkpávjících kpek. Grf : Závislost mezi klkulovnou délkou rostlin (D r, m) poměrem mezi tmosférickou srážkou (P, mm) průměrnou hodnotou porostní srážky v meziřádku (P th, mm); v modelu jsou použity denní hodnoty Dr P/P th pro odoí, kdy se rostliny ncházely ve fázi BBCH ž 7; zhrnut jsou dt z let 4; r - korelční koeficient (P/Pth) LAI, Dr 76, % BBCH P/Pth = -, +,9*Dr r =,94, řádek,75 m 4 (P/Pth) Délk rostliny (Dr, m) Délk rostliny (Dr, m) Or. : Stv porostů kukuřice seté. 5., řádky,45 m (vlevo),75 m (vprvo) P/Pth = -,8 +,578*Dr r =,849, řádek,45 m 4 98 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor

4 Závěry Z výše uvedených výsledků lze vyvodit následující závěry: Snížení šířky řádků z,75 m n,45 m vede ke snížení hodnot kpkové eroze v rozmezí růstových fází BBCH ž BBCH 7 8. U porostů s roztečí řádků,45 m dochází v odoí fází růstu BBCH ž 7 k poklesu hodnot porostní srážky oproti porostům s řádky,75 m. N zčátku vegetce nevykzují porosty s užšími řádky (,45 m) prokztelný efekt n snížení kpkové eroze ve srovnání s porosty s řádky,75 m. S nástupem rostlin do fáze zrání dochází oecně u oou hodnocených porostů k poklesu ochrnného vlivu vegetce. Z hledisk prktického využití získných výsledů v rámci protierozní ochrny lze zemědělské prxi doporučit následující optření. Při zkládání porostů kukuřice do užších řádků (,45 m méně) je potřené do fáze prodlužovcího růstu zjistit dosttečné pokrytí půdy živým neo mrtvým mulčem, tj. lespoň % pokrytí povrchu půdy. Z hledisk kvlity práce secího stroje je nutné mít n pměti, že s poklesem vzdálenosti mezi řádky klesá prostor pro ukládání rostlinných zytků odhrnutých odstrňovči rostlinných zytků. Dlším prolémem zde mohou ýt npř. dlouhé nerozložené lodyhy vymrzlé neo umrtvené meziplodiny. V technologiích s užšími řádky nejsou tk vysoké poždvky n pomlou iodegrdci mrtvého mulče. Od fáze BBCH je u úzkých řádků výrznější pozitivní vliv struktury porostu n eliminci eroze. Při zjištění dlouhodoě stilního pokrytí půdy mulčem ěhem vegetce lze uvžovt o možnosti pěstování kukuřice v řádcích o šířce,45 m menší i n erozně ohrožených pozemcích. Při využití užších řádků lze u technologií setí do půdy ez mulče efektivněji zjistit pokrytí meziřádku většími půdními částicemi při jejich odhrnutí z míst secího lože. Z důvodu elimince rizik soustředného povrchového odtoku v rámci řádku rostlin y při zkládání porostů nemělo docházet k tvorě hluší rýhy secím strojem. N tuto skutečnost je všk potřené pmtovt i v porostech s řádky širšími než,45 mm. Cílem předkládné práce ylo posoudit vliv užších řádků n eliminci eroze v porostech kukuřice, především n eliminci kpkové eroze, která je povžován z primární fktor vzniku erozních procesů. Pěstování kukuřice v užších řádcích ve srovnání s řádky v Evropě stndrdními, tj.,75 m, má své výhody smozřejmě nevýhody. Z hledisk přínosu se jedná o optimlizci rozložení rostlin n pozemku z důvodu optimlizce využití vegetčních fktorů, možnosti kolmých přejezdů (npř. tzv. véčkový spon) při kultivci, elimince dvojáků, možnosti využití utonomních jednotek (polních rootů) npř. pro eliminci zplevelení pod. Nevýhodou je dosud omezená nídk secích strojů, limitující je minimální vzdálenost mezi výsevními sekcemi u klsického kotoučového výsevního ústrojí, dále pk mlý plošný výkon při nižším záěru secího stroje při stejném počtu sekcí, včetně vyššího počtu přejezdů po pozemku vysoká hmotnost stávjících secích strojů při zvýšení počtu výsevných sekcí pro širší záěr. Diskutovnou otázkou je rovněž vliv užších řádků n výnos, který je dle nšich dosvdních výsledků u oou systémů odoný. Znčná část výše uvedených výhod nevýhod yl v rámci nšich pulikovných výsledků již podroněji popsán v předchozích číslech čsopisu Agromnuál. Zásdní skutečností všk zůstává, že snížení šířky řádků u kukuřice přispívá k eliminci erozního rizik, může ýt součástí protierozních optření. Práce vznikl v rámci projektu TA669. Autoři děkují Zemědělské frmě Bílek Budihostice, s.r.o. z poskytnutí pokusných ploch grotechnického servisu, firmě Kvernelnd Group Czech s.r.o. z poskytnutí secího stroje firmě Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sles Division GmH z spolupráci při vedení pokusných ploch. DIGER hloukové kypřiče -,9 m Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor 99

5 Novink 5 Agromnuál Profesionální ochrn rostlin. číslo, únor 5,. ročník Recenzovný odorný čsopis Vydvtel: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice IČO: 5778, DIČ: CZ5778 OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl Šéfredktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. tel.: e-mil: Redktoři: Ing. Mrtin Bšt tel.: e-mil: Ing. Pvel Tlich tel.: e-mil: Redkční rd: Ing. Dvid Bečk, Ph.D., Ing. Milen Bernrdová, Ing. Ervín Husvter, CSc., Mgr. Ing. Ev Hrudová, Ph.D., Doc. Ing. Miroslv Jursík, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. Frntišek Kocourek, CSc., Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkráek, CSc., Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Antonín Šnder, Ing. Přemysl Štrnc, Ph.D., Ing. Stnislv Torm, PhD. Adres redkce, místo vydání: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice tel.: Předpltné: předpltné: 999 Kč ( vydání/rok) cen je uveden včetně DPH tel.: e-mil: Distriuce: distriuci zjišťuje jménem vydvtele firm SEND Předpltné. tel.: , e-mil: Predpltné distriúci n Slovensku: PROGARD, s.r.o., Mgr. Mrtin Mjerský Rezedová 4, 8 Brtislv tel.: 95 e-mil: predpltné 5: 59,88 (vrátne DPH poštovného) Design, sz, reklm: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice tel.: e-mil: příjem reklm n tel.: Vydvtel nenese odpovědnost z údje názory utorů jednotlivých článků ni inzerce. Při používání příprvků se řiďte pltným Seznmem registrovných příprvků n ochrnu rostlin etiketou. Tisková chy vyhrzen. Přípdné oprvy jsou zveřejněny n v sekci errt. Uzávěrk vydání: ISSN (print) ISSN (on-line) MK ČR E 66 = Reg. ochrnná známk. ATLAS KLÍČNÍCH ROSTLIN POLNÍCH PLEVELŮ Celorevný tls plevelů s podroným popisem určením jednotlivých druhů. Oshuje druhů plevelů názorně vyorzených v počátečních fázích růstu, které jsou důležité pro spolehlivé určení efektivní ochrnu v polních podmínkách. Popisy jsou u jednoděložných plevelů doplněny názornými kresmi pro sndné určení rozlišovcích znků. Součástí tlsu je názorný klíč pro rozlišení plevelů v doě vzcházení. Autoři: Pvel Hmouz Kteřin Hmouzová Celorevné vydání v pevné vzě. Rozsh 4 strn. V prodeji od řezn Kč včetně DPH 5 Kč ez DPH Ojednávejte: internet: e-mil: telefon 9 4 h.: +4 87

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více