Technologie. Rozteč řádků (m)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie. Rozteč řádků (m)"

Transkript

1 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing. Luděk Procházk; Česká zemědělská univerzit v Prze foto: V. Brnt V rámci výzkumných ktivit České zemědělské univerzity v Prze je dlouhodoě sledován prolemtik využití systémů pěstování kukuřice v užších řádcích jko protierozního optření. Primárním důvodem stnovení vlivu porostů s užšími řádky n erozní procesy je smozřejmě hledání nových možností ochrny půdy před vodní erozí, zejmén v souvislosti s nrůstjícími plochmi kukuřice v České repulice se stále se zpřísňujícími podmínkmi pěstování širokořádkových plodin n erozně ohrožených pozemcích. N zákldě definice širokořádkových plodin pltné v Německu, kde jsou z širokořádkové plodiny povžovány porosty zkládné do řádků širších než,45 m, není kukuřice pěstovná v řádcích do,45 m povžován z erozně prolemtickou plodinu. Tto skutečnost vyvolává v České repulice diskusi, zd y systémy pěstování kukuřice v řádcích do,45 m mohly umožnit pěstování kukuřice n erozně ohrožených plochách. N zákldě stávjící litertury je oecně pěstování kukuřice v užších řádcích spojováno s otázkou zvyšování výnosů kukuřice v důsledku vyššího využití slunečního záření, s možností optimlizce kvlittivních prmetrů iomsy pro silážování, s možností optimlizce struktury porostů kvlity zložení porostů v neposlední míře s vlivem struktury porostu n disipci energie koloěh vody n stnovišti. V literárních zdrojích se čsto setkáváme s oecným předpokldem, že snížení šířky řádků u kukuřice přispívá k eliminci erozních procesů. Ve vědecké odorné litertuře všk mnoho podroně změřených prcí u kukuřice nenlezneme. Z hledisk hledání souvztžností lze pro pochopení dné prolemtiky využít znčnou část zdrojů, které oecně neo u jiných porostů, řeší otázku vlivu struktury porostu n distriuci srážek, n infiltrci, n vlhkost půdy pod. Ktedr groekologie iometeorologie ve spolupráci s ktedrou zemědělských strojů dlouhodoě řeší otázku vlivu struktury porostů polních plodin n distriuci srážek n hodnoty kpkové eroze ve vzthu k systémům zprcování půdy. Polní pokusy V letech 4 yl intenzivně zkoumán prolemtik vlivu rozdílné šířky řádků porostů kukuřice (,45,75 m) n hodnoty kpkové eroze n distriuci srážky v porostu v rámci dílčích zón řádku. Pokusy proíhly n loklitě Budihostice (střední Čechy). Hodnoty kpkové eroze yly měřeny pomocí modifikovné metody záchytných trychtýřů (průměr 5 mm) dle Bollinne (975). Vyjádřeny yly následně jko reálné množství rozstříknuté zeminy n jednotku plochy (MSR, g/m ), metod dle Poesen Torri (988). Hodnoty kpkové eroze yly stnovovány po jednotlivé srážkové události. Porostní srážk yl hodnocen opět s využitím záchytných trychtýřů o průměru 5 mm, ncházejícími se, m nd povrchem půdy ve třech zónách meziřádku. V porostu ylo vždy umístěno trychtýřů. Hodnoty porostní srážky yly opět stnovovány po jednotlivé srážkové události jko hodnoty MSR. Záchytné trychtýře yly v porostech o rozteči řádků,75 m umístěny v následujících zónách (měřeno od řádku rostliny): 5 mm, 5 5 mm,5 47,5 mm. V řádcích s roztečí,45 m v zónách 5 mm, 5 75 mm 6,5 87,5 mm. Atmosférické srážky (z nšeho pohledu srážk nd porostem) yly měřeny rovněž pomocí výše uve- T. : Termíny výsevu kukuřice, průměrný počet rostlin n h průměrná vzdálenost mezi rostlinmi (m) stnovená tři týdny po výsevu v letech, 4 Rok Termín výsevu Rozteč řádků (m) Počet rostlin n h (ks) Průměrná vzdálenost rostlin v řádku (m), ,7,75 89,5, ,59,75 89,56, ,66, ,54 96 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor

2 dených trychtýřů pro kontrolní měření ylo využito utomtického srážkoměru. Termíny výsevu počty rostlin n jednotku plochy u hodnocených porostů v letech 4 dokumentuje tulk. Pro osev yl vždy použit hyrid PR8N86. V týdenních intervlech yl sledován produkce ndzemní iomsy délk rostlin (Dr, m). Ve čtrnáctidenním intervlu yl hodnocen index listové plochy (LAI) pomocí metody nlýzy orzu. Výsev porostů yl proveden secím strojem Kvernelnd Accord Optim HD. Porosty yly shodně hnojeny ošetřovány. Výsledky N zákldě provedených nlýz yl ve všech hodnocených letech prokázán pozitivní korelce mezi hodnotou tmosférické srážky průměrnou hodnotou porostní srážky. S nrůstjící hodnotou tmosférické srážky yly u porostů s řádky,75 m prokázány vyšší hodnoty porostní srážky ve srovnání s porosty s řádky.45 m. Grf dokumentuje průměrné hodnoty porostní srážky vůči tmosférické srážce v hodnocených porostech (průměr let 4). V rámci porostů yl nejvyšší průměrný podíl porostní srážky (%, tmosférická srážk = %) z sledovné odoí v rámci vegetce stnoven v řádcích,75 m. Směrem od středu meziřádku (,75 m) k řádku rostlin hodnot podílu porostní srážky n srážce tmosférické klesl. V porostech s řádky,45 m yly hodnoty tohoto podílu ve srovnání s řádky,75 m ve všech hodnocených zónách nižší. Potvrzen yl rovněž pozitivní korelce mezi sumou tmosférické srážky (mm) hodnotou kpkové eroze (MSR, g/m ) v letech 4. Pozitivní korelce yl prokázán i mezi hodnotmi porostní srážky (mm) hodnotou MSR (g/m ). Z podroné nlýzy nměřených dt je ptrné, že hodnoty kpkové eroze yly ovlivněny i místem propdu porostní srážky n povrch půdy. Nejtěsnější závislost mezi hodnotou propdu srážkové vody MSR v rámci řádku (řádky,45 m) yl v roce v zóně 5 mm od řádku rostliny, v roce 4 poté v zóně 5 75 mm. V porostech s řádky,75 m yl nejtěsnější závislost mezi propdem srážky MSR v rámci řádku stnoven vždy v zóně 5 5 mm, nejnižší nopk v zóně 5 mm. Z hledisk rozdílných hodnot propdu srážky v hodnocených zónách je ptrné, že prostorové rozmístění listů jejich orientce v rámci řádku, včetně úhlu svírjícího se stélem, neovlivňuje jen míru využití slunečního záření, trnspirční evpotrnspirční nároky porostu výnosy, le tké může zvyšovt neo snižovt erozní rizik. Grf : Vliv šířky řádků kukuřice n hodnoty porostní srážky (P th, %) v rámci meziřádku (průměr let 4) vyjádřené jko podíl z tmosférické srážky (P, mm) předstvuje % hodnocená zón v řádku (mm) 5 5 5,5 47,5 průměr 47,5 řádky,75 m (tmosférická srážk = %) ,5 87,5 průměr 87,5 řádky,45 m (tmosférická srážk = %) Grf : Průměrné hodnoty délky rostlin kukuřice (D r, m) vyrné BBCH fáze rostlin v porostech s šířkou řádků,45,75 m v letech ž 4; rozdílné indexy u průměrných hodnot dokumentují sttisticky průkznou diferenci mezi průměry (α =,5, ANOVA) Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m BBCH 6 BBCH Délk rostliny (Dr, m) řádek,75 m řádek,45 m BBCH 6 BBCH 6 BBCH 5 BBCH Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor 97

3 Schém: Vliv růstové fáze porostů kukuřice n eliminci kpkové eroze (Brnt, 4); LAI - index listové plochy, D r - délk rostliny, MSR 45 - množství rozstříknuté zeminy n jednotku plochy v porostech s řádky,45 m MSR 75 v porostech s řádky,75m 99, % Podíl hodnoty MSR45 n hodnotě otě MSR75 (%). MSR75 = % Je potřené si uvědomit, že výše zmiňovná vriilit porostu není dán pouze roztečí řádků, počtem jedinců n jednotku plochy hyridem, le tké vývojem porostů. Z hledisk vývoje se především mění délk rostliny, hodnoty LAI, velikost úhlu mezi listem stélem, úhel určující ohnutí horní části listu mír překrytí listů. Z prktického hledisk se ukzuje, že smotná hodnot LAI není pro přesné modelování distriučních procesů srážky optimální. Pro přesné vyjádření vzthů je potřené znát údje o míře překrytí listů, o procesech předávání si vody listy o ploše listové plochy zjišťující odtok vody ke stélu neo nopk odkp vody z listů. Vývoj porostů (ve vzthu k dné BBCH fázi) lze kvntittivně vyjádřit zejmén pomocí hodnot LAI délky rostliny (grf ). Oecný tvr křivek znázorňujících dynmiku růstu rostliny kukuřice (délku) LAI je velice podoný (schém). N zákldě těsností závislostí jsme pro specifikci vlivu vývoje porostů n hodnoty propdu srážek do porostu využili hodnoty délky rostlin. Pro ověření závislosti mezi délkou rostliny ěhem vegetce podílem mezi tmosférickou srážkou porostní srážkou ylo využito modelově vypočtených denních hodnot průměrné délky rostliny. Grf dokumentuje vliv průměrné délky rostliny n průměrnou hodnotu podílu porostní srážky (Pth, mm) n tmosférické srážce (P, mm) v letech ž 4. Z grfu je ptrné, že s nrůstjící délkou rostliny hodnot tohoto podílu roste. S nrůstjící výškou porostu Pozitivní vliv šířky řádků (,45 m) n eliminci kpkové propdne n povrch půdy méně vody. Tto závislost všk yl potvrzen pouze pro odoí vývoje porostů od růstové fáze BBCH do BBCH 7. Z této skutečnosti vyplývá, že od fáze prodlužovcího růstu do fáze tvory zrn vykzují porosty schopnost snižovt množství propdlé vody do porostu. Tto skutečnost je dán smozřejmě intenzivním přírůstkem listové plochy od fáze prodlužování v důsledku toho i zkrýváním povrchu půdy. Dále pk vzpřímenějším postvením listů, které soustřeďují zchycenou vodu ke stélu. Konec ochrnného vlivu je dán jednk poklesem listové plochy, ten všk nemusí ýt tk význmný, le především změnou postvení listů n rostlině v důsledku jejich ohýání se směrem k zemi. Nárůst hodnoty úhlu mezi listem stélem je totiž výrzně spojen s poklesem hodnoty odtoku vody ke stélu vede ke zvýšení hodnoty odtoku následně odkpu vody z listů do meziřádku. To v konečném důsledku nvyšuje porostní srážku vůči stoku po stéle. N zákldě těsnosti závislostí z grfu rovněž vychází, že v porostech o rozteči řádků,45 m má prvděpodoně výrznější vliv n propd srážky překrývání se listů v meziřádku. Vliv vývoje porostů yl prokázán tké n zákldě srovnání hodnot kpkové eroze v řádcích,45 m (MSR 45 ) vůči hodnotám v řádcích,75 m (MSR 75 = %). Do fáze BBCH yly hodnoty kpkové eroze v oou hodnocených porostech odoné. Stv porostů n zčátku vegetce dokumentuje orázek. Od fáze BBCH ž do fáze BBCH 7 8 yly hodnoty MSR v porostech s řádky,45 m průměrně o 4 % nižší (schém). V rámci ojektivnosti je všk potřené mít n pměti skutečnost, že menší množství propdlé vody n povrch půdy v řádcích o šířce,45 m musí ýt spojeno s vyšší hodnotou stoku vody po stéle. Stok vody po stéle může nopk, z určitých okolností, zvyšovt riziko odtoku vody v řádku rostliny. Zde jsou všk v důsledku rozvoje kořenového systému vhodnější podmínky pro infiltrci. N zákldě literárních údjů yl prokázán pozitivní vliv snížení šířky řádků n hodnoty infiltrce, le ž od 5. ž 7. týdne od zložení porostu. To koresponduje s nšimi výsledky. Vyšší zkrytí povrchu půdy přípdný zvýšený odtok vody po stéle u užších řádků prvděpodoně přispívá tké k eliminci degrdce půdních gregátů kinetickou energií přímo dopdjících neo odkpávjících kpek. Grf : Závislost mezi klkulovnou délkou rostlin (D r, m) poměrem mezi tmosférickou srážkou (P, mm) průměrnou hodnotou porostní srážky v meziřádku (P th, mm); v modelu jsou použity denní hodnoty Dr P/P th pro odoí, kdy se rostliny ncházely ve fázi BBCH ž 7; zhrnut jsou dt z let 4; r - korelční koeficient (P/Pth) LAI, Dr 76, % BBCH P/Pth = -, +,9*Dr r =,94, řádek,75 m 4 (P/Pth) Délk rostliny (Dr, m) Délk rostliny (Dr, m) Or. : Stv porostů kukuřice seté. 5., řádky,45 m (vlevo),75 m (vprvo) P/Pth = -,8 +,578*Dr r =,849, řádek,45 m 4 98 Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor

4 Závěry Z výše uvedených výsledků lze vyvodit následující závěry: Snížení šířky řádků z,75 m n,45 m vede ke snížení hodnot kpkové eroze v rozmezí růstových fází BBCH ž BBCH 7 8. U porostů s roztečí řádků,45 m dochází v odoí fází růstu BBCH ž 7 k poklesu hodnot porostní srážky oproti porostům s řádky,75 m. N zčátku vegetce nevykzují porosty s užšími řádky (,45 m) prokztelný efekt n snížení kpkové eroze ve srovnání s porosty s řádky,75 m. S nástupem rostlin do fáze zrání dochází oecně u oou hodnocených porostů k poklesu ochrnného vlivu vegetce. Z hledisk prktického využití získných výsledů v rámci protierozní ochrny lze zemědělské prxi doporučit následující optření. Při zkládání porostů kukuřice do užších řádků (,45 m méně) je potřené do fáze prodlužovcího růstu zjistit dosttečné pokrytí půdy živým neo mrtvým mulčem, tj. lespoň % pokrytí povrchu půdy. Z hledisk kvlity práce secího stroje je nutné mít n pměti, že s poklesem vzdálenosti mezi řádky klesá prostor pro ukládání rostlinných zytků odhrnutých odstrňovči rostlinných zytků. Dlším prolémem zde mohou ýt npř. dlouhé nerozložené lodyhy vymrzlé neo umrtvené meziplodiny. V technologiích s užšími řádky nejsou tk vysoké poždvky n pomlou iodegrdci mrtvého mulče. Od fáze BBCH je u úzkých řádků výrznější pozitivní vliv struktury porostu n eliminci eroze. Při zjištění dlouhodoě stilního pokrytí půdy mulčem ěhem vegetce lze uvžovt o možnosti pěstování kukuřice v řádcích o šířce,45 m menší i n erozně ohrožených pozemcích. Při využití užších řádků lze u technologií setí do půdy ez mulče efektivněji zjistit pokrytí meziřádku většími půdními částicemi při jejich odhrnutí z míst secího lože. Z důvodu elimince rizik soustředného povrchového odtoku v rámci řádku rostlin y při zkládání porostů nemělo docházet k tvorě hluší rýhy secím strojem. N tuto skutečnost je všk potřené pmtovt i v porostech s řádky širšími než,45 mm. Cílem předkládné práce ylo posoudit vliv užších řádků n eliminci eroze v porostech kukuřice, především n eliminci kpkové eroze, která je povžován z primární fktor vzniku erozních procesů. Pěstování kukuřice v užších řádcích ve srovnání s řádky v Evropě stndrdními, tj.,75 m, má své výhody smozřejmě nevýhody. Z hledisk přínosu se jedná o optimlizci rozložení rostlin n pozemku z důvodu optimlizce využití vegetčních fktorů, možnosti kolmých přejezdů (npř. tzv. véčkový spon) při kultivci, elimince dvojáků, možnosti využití utonomních jednotek (polních rootů) npř. pro eliminci zplevelení pod. Nevýhodou je dosud omezená nídk secích strojů, limitující je minimální vzdálenost mezi výsevními sekcemi u klsického kotoučového výsevního ústrojí, dále pk mlý plošný výkon při nižším záěru secího stroje při stejném počtu sekcí, včetně vyššího počtu přejezdů po pozemku vysoká hmotnost stávjících secích strojů při zvýšení počtu výsevných sekcí pro širší záěr. Diskutovnou otázkou je rovněž vliv užších řádků n výnos, který je dle nšich dosvdních výsledků u oou systémů odoný. Znčná část výše uvedených výhod nevýhod yl v rámci nšich pulikovných výsledků již podroněji popsán v předchozích číslech čsopisu Agromnuál. Zásdní skutečností všk zůstává, že snížení šířky řádků u kukuřice přispívá k eliminci erozního rizik, může ýt součástí protierozních optření. Práce vznikl v rámci projektu TA669. Autoři děkují Zemědělské frmě Bílek Budihostice, s.r.o. z poskytnutí pokusných ploch grotechnického servisu, firmě Kvernelnd Group Czech s.r.o. z poskytnutí secího stroje firmě Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sles Division GmH z spolupráci při vedení pokusných ploch. DIGER hloukové kypřiče -,9 m Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Agromnuál /5 Únor 99

5 Novink 5 Agromnuál Profesionální ochrn rostlin. číslo, únor 5,. ročník Recenzovný odorný čsopis Vydvtel: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice IČO: 5778, DIČ: CZ5778 OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl Šéfredktor: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. tel.: e-mil: Redktoři: Ing. Mrtin Bšt tel.: e-mil: Ing. Pvel Tlich tel.: e-mil: Redkční rd: Ing. Dvid Bečk, Ph.D., Ing. Milen Bernrdová, Ing. Ervín Husvter, CSc., Mgr. Ing. Ev Hrudová, Ph.D., Doc. Ing. Miroslv Jursík, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. Frntišek Kocourek, CSc., Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkráek, CSc., Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Antonín Šnder, Ing. Přemysl Štrnc, Ph.D., Ing. Stnislv Torm, PhD. Adres redkce, místo vydání: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice tel.: Předpltné: předpltné: 999 Kč ( vydání/rok) cen je uveden včetně DPH tel.: e-mil: Distriuce: distriuci zjišťuje jménem vydvtele firm SEND Předpltné. tel.: , e-mil: Predpltné distriúci n Slovensku: PROGARD, s.r.o., Mgr. Mrtin Mjerský Rezedová 4, 8 Brtislv tel.: 95 e-mil: predpltné 5: 59,88 (vrátne DPH poštovného) Design, sz, reklm: Kurent s.r.o. Vrenská 97/, 7 Č. Budějovice tel.: e-mil: příjem reklm n tel.: Vydvtel nenese odpovědnost z údje názory utorů jednotlivých článků ni inzerce. Při používání příprvků se řiďte pltným Seznmem registrovných příprvků n ochrnu rostlin etiketou. Tisková chy vyhrzen. Přípdné oprvy jsou zveřejněny n v sekci errt. Uzávěrk vydání: ISSN (print) ISSN (on-line) MK ČR E 66 = Reg. ochrnná známk. ATLAS KLÍČNÍCH ROSTLIN POLNÍCH PLEVELŮ Celorevný tls plevelů s podroným popisem určením jednotlivých druhů. Oshuje druhů plevelů názorně vyorzených v počátečních fázích růstu, které jsou důležité pro spolehlivé určení efektivní ochrnu v polních podmínkách. Popisy jsou u jednoděložných plevelů doplněny názornými kresmi pro sndné určení rozlišovcích znků. Součástí tlsu je názorný klíč pro rozlišení plevelů v doě vzcházení. Autoři: Pvel Hmouz Kteřin Hmouzová Celorevné vydání v pevné vzě. Rozsh 4 strn. V prodeji od řezn Kč včetně DPH 5 Kč ez DPH Ojednávejte: internet: e-mil: telefon 9 4 h.: +4 87

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Ověření technologie stromy u silnic

Ověření technologie stromy u silnic Ověření technologie stromy u silnic Dtum relizce pokusu: vegetční sezón 211 Řešitel: Symiom, s.r.o; Správ údrž silnic Prduického krje Metodik: Ve spolupráci se Správou údržou silnic Prduického krje yly

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI)

Úvod do Teoretické Informatiky (456-511 UTI) Úvod do Teoretické Informtiky (456-511 UTI) Doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. petr.hlineny@vs.cz 25. ledn 2006 Verze 1.02. Copyright c 2004 2006 Petr Hliněný. (S využitím části mteriálů c Petr Jnčr.) Osh

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2 potrvinárstvo ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS Mrtin Ošťádlová 1, Vldimír

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Tangens a kotangens

Tangens a kotangens 4.3.12 Tngens kotngens Předpokldy: 040311 Př. 1: Úhel, pod kterým je možné ze pozorovt vrhol věže ze vzdálenosti 19 m od její pty, yl změřen n 53 od vodorovné roviny. Jk je věž vysoká? h 53 19 m Z orázku

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé,

4 / 2010 OBSAH CO JE SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ? ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA. Téma: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ. Vážení kolegové, přátelé, 4 / 2010 ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA Tém: Vážení kolegové, přátelé, dostává se Vám do rukou první číslo Odborné přílohy Zpráv Chrity, věnovné fenoménu sociálního vyloučení, se kterým se jko prcovníci

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany * * * EVROPSKÁ UNIE i Číslo dodtku ke smlouvě: 2016/03580/OSR/DSM/1 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotce v rámci dotčního progrmu Kotlíkové dotce v Olomouckém krji I. č. 2016/03580/OSR/DSM uzvřené

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M

1 i= VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ. OTAKAR TRNKA a MILOSLAV HARTMAN. i M Chem. Listy, 55 53 (7) VLIV ZMĚN FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ FLUIDNÍCH VRSTEV NA CHARAKTERISTIKY TLAKOVÝCH FLUKTUACÍ OTAKAR TRNKA MILOSLAV HARTMAN Ústv chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 35, 65 Prh 6 trnk@icpf.cs.cz

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie uchování testikulárního spermtu štiky oecné Registrční číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/13.00447 1 Příjemce dotce: Název neo

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

PRV DOTACE PODZIM 2016

PRV DOTACE PODZIM 2016 PRV DOTACE PODZIM 2016 NA SPECIÁLNÍ PŮDOOCHRANÉ TECHNOLOGIE STRIPTILL PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY pro řepku, kukuřici, slunečnici a cukrovku Dotace z Mze na půdoochranné technologie Je v jednání podpora na

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp I: Anlýz mkroskopických mrkerů poškození v Krušných horách v roce Hlvní řešitel:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zdvtel: Morvskoslezský krj se sídlem Ostrv, 28. říjn 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zkázk: Přístvb Domu umění Glerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátor BOZP, IČ zdávná v otevřeném

Více

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÝCH SOUSTAV Zákldním prmetrem kždé zobrzovcí soustvy je především její ohnisková vzdálenost. Existuje několik metod k jejímu určení le téměř všechny jsou ztíženy určitou nepřesností

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

NÁVOD NA POKLÁDÁNÍ EGGER LAMINÁTOVÉ PODLAHY A PODLAHY S CORK + TECHNOLOGIÍ S BEZLEPIDLOVÝM SYSTÉMEM JUST CLIC! www.egger.com

NÁVOD NA POKLÁDÁNÍ EGGER LAMINÁTOVÉ PODLAHY A PODLAHY S CORK + TECHNOLOGIÍ S BEZLEPIDLOVÝM SYSTÉMEM JUST CLIC! www.egger.com NÁVOD NA POKLÁDÁNÍ EGGER LAMINÁTOVÉ PODLAHY A PODLAHY S CORK + TECHNOLOGIÍ S BEZLEPIDLOVÝM SYSTÉMEM JUST CLIC! www.egger.com KONTROLNÍ ZKOUŠKY / PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY EGGER lminátové podlhy podlhy

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu klonů topolů a vrb na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Ing. Dušan Reininger

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m

Prutové brány. Pracovní záběry: 1,5 m - 27 m Prutové brány Pracovní záběry: 1, m - 7 m Společnost HATZENBICHLER je nositelem dlouholetých zkušeností ve výrobě prutových bran pro různé použití. Již 0 let nabízejí tuto alternativu chemické kontroly

Více

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15

9 - Zpětná vazba. Michael Šebek Automatické řízení 2015 16-3-15 9 - Zpětná vz Michel Šeek Atomtické řízení 2015 16-3-15 Atomtické řízení - Kernetik rootik Proč řídit? Řídicí sstém msí zjistit stilit chování Klsické poždvk n chování přípstná stálená reglční odchlk při

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech

Pístový efekt výtahů ve stavebních objektech Pístový efekt výthů ve stvebních objektech Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hsičský záchrnný sbor Morvskoslezského krje úzení odbor Opv Těšínská 39, 746 01 Opv e-il: jiripokorny@ujil.cz Klíčová slov Pístový efekt,

Více

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení.

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení. 4. Booleov lger Booleov lger yl nvržen v polovině 9. století mtemtikem Georgem Boolem, tehdy nikoliv k návrhu digitálníh ovodů, nýrž jko mtemtikou disiplínu k formuli logikého myšlení. Jko příkld použijeme

Více

Osobní hodnocení a stanoviska

Osobní hodnocení a stanoviska Osobní hodnocení stnovisk Aktivity, u nichž bylo dosženo předpokládného cíle: Dlouhodobé rozvíjení obshu formy zhrdní krjinné rchitektury v podmínkách českého venkov n úrovni kulturně společenských, sociálních

Více

Je regulární? Pokud ne, na regulární ji upravte. V původní a nové gramatice odvod te řetěz 1111.

Je regulární? Pokud ne, na regulární ji upravte. V původní a nové gramatice odvod te řetěz 1111. Grmtiky. Vytvořte grmtiku generující množinu řetězů { n m } pro n, m N {} tková, že n m. Pomocí této grmtiky derivujte řetezy,. 2. Grmtik je dán prvidly S ɛ S A A S B B A B. Je regulární? Pokud ne, n regulární

Více

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz Ohřívče vzduchu LHS Řd ohřívčů vzduchu LHS pokrývá široký rozsh výkonu od 550 W do 40 kw. Díky této rozmnitosti jsou ohřívče vzduchu LHS vhodné prkticky pro všechny horkovzdušné plikce. Různá provedení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV. Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV.. Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škol Vyšší odborná škol technická rno, Sokolská Šblon: Název: Tém: Autor: Inovce zkvlitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého přímočrého pohybu otoučové brzdy Ing. gdlen Svobodová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Ktedr geotechniky podzemního stvitelství Modelování v geotechnice Princip metody mezní rovnováhy (prezentce pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Ev Hrubešová, Ph.D. Inovce studijního

Více

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Ing. Igor Neckř APLIKACE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ STAVEB PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ posluchč doktorského studi oboru Soudní inženýrství FAST VUT v Brně E-mil: inec@volny.cz Přednášk n konferenci znlců ÚSI

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách

Úmrtnost v Česku a vybraných evropských krajinách Úmrtnost v Česku vybrných evropských krjinách Bohdn Lind Univerzit Prdubice, ústv mtemtiky Vývoj úmrtnosti v ČR v letech 197 1999 podle nejčstějších příčin V České republice zemřelo v roce 1999 19 768

Více

Rozdělení spojitých veličin

Rozdělení spojitých veličin Rozdělení spojitých veličin Frekvenční distriuční funkce spojité náhodné veličiny (NV) Rovnoměrné spojité rozdělení Normální rozdělení (Gussovo, Guss-Lplceovo) Normální normovné rozdělení Logritmicko -

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více