KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

2 Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany Dne 17. dubna se v KDJS uskutečnila Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany, tentokrát za účasti hostů - starosty města Ing. Jiřího Buriana a sedlčanského doktora MUDr. Martina Zahradníka.

3 130. výročí založení knihovny Kapitola pátá: Ranka Hrstková první ředitelka profesionální knihovny Od svého nástupu do sedlčanské knihovny, v roce 1952, měla nelehký úkol. Vybudovat knihovnu na profesionální úrovni a to jak v knihovnické technice, tak i v poskytování knihovnických služeb. Meziknihovní výpůjční službu zavedla již v roce 1953, byly jsme tak jednou z prvních knihoven v kraji. S profesionalizací knihovny bylo spojeno i přemístění knihovny do nových prostor (2 místnosti po bývalé prodejně) se samostatným vchodem z náměstí a s výlohou (dnes zde stojí obchodní dům). Tyto místnosti bylo třeba zařídit novým nábytkem, zejména knižními regály, provést uspořádání knižního fondu pro děti a dospělé, umístit čítárenský koutek novin a časopisů, řešit prostor pro administrativní práci a zpracování knih a vybudovat knižní sklad. K propagaci knihovny sloužila výloha. Z toho je zřejmé, že i v té době byly prostory pro všechny náležité služby a práce nedostačující. Přesto v těchto prostorách působila knihovna až do roku 1962, kdy jí byly přiděleny prostory po mateřské školce v budově děkanství - poprvé ve své historii našla vhodné a důstojné umístění. Po adaptaci prostor a vybavení novým nábytkem byla knihovna slavnostně otevřena v říjnu roku Ranka Hrstková položila nejen dobrý základ profesionální úrovně sedlčanské knihovny, ale v průběhu svého životního působení ve funkci ředitelky a knihovnice se svými spolupracovnicemi usilovala o neustálý rozvoj městské knihovny, a to jak po stránce personálního a technického vybavení, složení knižního fondu, tak i v poskytovaných knihovnických službách. To dokládá i získáním potřebné knihovnické kvalifikace dálkovým studiem oboru knihovnictví na FF UK v Praze, které ukončila absolutoriem v roce Zapsala se do historie knihovny nejen jako první ředitelka, která zde působila 26 let, ale jako osobnost, která své vědomosti a odborné znalosti předávala svým spolupracovnicím a společně s nimi usilovala o dobré postavení knihovny mezi kulturními zařízeními ve městě. Její práce si i dnes velice vážíme a stále na ni navazujeme. Úvodník starosty města ÚVODNÍK / KNIHOVNA Vážení spoluobčané, v loňském roce jsem Vás postupně informoval o třech významných projektech, které byly uplatněny ve výzvách operačních programů regionálního nebo celorepublikového charakteru a všechny byly úspěšné. Jedná se o projekty podporované dotacemi EU. Ve 14. výzvě Státního fondu životního prostředí jsme uspěli s projektem na výstavbu kompostárny, v lokalitě skládky TKO Kosova Hora. Tento projekt řeší využití biodpadů z města i okolí pro energetické využití, tzn. přeměnu těchto odpadů do spalitelného materiálu. Kompostováním cca 10 tis. tun odpadů by vzniklo cca 4 tis. tun materiálu, který by se spaloval v některém z centrálních městských zdrojů tepla. Smyslem tohoto projektu je likvidace bioodpadů všeho druhu a na druhé straně úspora plynu - paliva pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Problém nastal v momentě, kdy proti původním pravidlům SFŽP posoudil naši žádost v kategorii veřejné podpory, a tak můžeme z 44 mil. rozpočtových nákladů získat dotaci pouze ve výši 40 %, t.j. 17,6 mil. Kč. Znamená to projekt dofinancovat z vlastních zdrojů ve výši 26,4 mil. Kč. V 11. výzvě Státního fondu životního prostředí jsme uspěli s projektem na výstavbu přivaděče pitné vody Benešov Sedlčany. Je to projekt, který řeší dlouhodobý problém nedostatku pitné vody v našem městě. Připomenu, že se jedná o nejnáročnější investici v historii města, neboť rozpočtové náklady včetně DPH představují 440 mil. Kč a schválená dotace v rámci operačního programu činí 340 mil. Kč (77 %). Přes nutné dokončení jednání s vlastníky trasou vodovodu dotčených pozemků, vydání stavebního povolení a provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby, Státní fond ŽP, respektive Ministerstvo ŽP pozastavilo další administraci tohoto projektu, údajně dle rozhodnutí Bruselu. Tento projekt je pro nás prioritní nejen z hlediska současného stavu nedostatku pitné vody a nevyhovujícího zdroje, ale především z hlediska dalšího rozvoje bytové, občanské i průmyslové výstavby. V rámci regionálního operačního programu Středočeského kraje byl odsouhlasen projekt Modernizace autobusového nádraží s rozpočtovými náklady 41 mil. Kč (bez zastřešení nástupišť), ale s dotací max. 15 mil. Kč, což představuje 36 % celkové dotace. Vlastní zdroje pak představují 26 mil. Kč. Realizace tohoto projektu je potřebná jednak z hlediska kvality odbavení cestujících, ale především z hlediska dořešení parteru celého prostředí ve vazbě na pokračování urbanizace centra města. Je velmi potěšitelné, že všechny tři projekty uspěly v operačních programech, ale na druhé straně se jejich realizace a tím i financování sešlo prakticky v jeden čas, v letech Znamenalo by to ve třech letech zajistit finanční prostředky z městského rozpočtu ve výši 152 mil. Kč. Přesto, že Město má téměř nulovou zadluženost (0,7 % dluhové služby), nelze tyto vysoké finanční nároky krýt půjčkami, úvěry, či jinými zdroji. Všechny tyto okolnosti posoudilo a projednalo Zastupitelstvo města 27. února tohoto roku při projednávání rozpočtu na rok 2012 a stanovilo zásadní investiční prioritou zásobování města pitnou vodou. Zbývající dva projekty nebudou zatím realizovány. Na realizaci uvedených projektů má negativní vliv nejen jejich časový a finanční souběh, ale i měnící se podmínky operačních programů v průběhu plánovacího období i nedostatky při vyjednávání dotačních titulů EU jako celku pro Českou republiku. Ing. Jiří Burian, starosta města Nejvěrnější čtenářka Tak za sebou máme opět březen, který je již po několik let vyhlašován jako Březen měsíc čtenářů. V tom letošním březnu jsme se my, knihovníci, snažili najít svého čtenáře nejvěrnějšího. V rámci celé republiky byl tím nejvěrnějším vyhlášen v přímém přenosu Magnesie Litery pán z východních Čech. Tou naší nejvěrnější je paní Milada Bosáková, která sedlčanskou knihovnu navštěvuje bez přerušení již od roku A nutno říci, že knihovnu nenavštěvuje pouze jako čtenářka, ale pracovala v ní jako dobrovolnice již ve svých studentských létech. A v seniorském věku se k této činnosti vrátila. V loňském roce naší knihovně ze svého volného času věnovala 58 hodin. Kytičku a pamětní list jí předal člen městského zastupitelstva Jaroslav Nádvorník a my všechny knihovnice jí z celého srdce děkujeme.

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 6/2012 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných, a to v plném rozsahu bez výhrad. - RM bere na vědomí zprávy o činnosti Tělovýchovné jednoty Tatran Sedlčany, Tělocvičné jednoty Sokol Sedlčany a Sportovního klubu Pegas o. s. přednesené ve věci jednajícími představiteli těchto subjektů. - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zájmovým sdružením obcí přivaděč Javorník - Benešov (budoucí oprávněný) na uložení skupinového vodovodu do pozemku parc. č. 2403/2, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 522 m 2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, zapsaným na LV 7132, jehož výhradním vlastníkem je Město Sedlčany. - RM schvaluje, aby v souladu se zveřejněným záměrem Města Sedlčany o pronájmu nebytových prostor v č. p. 175 v ulici 28. října v Sedlčanech (prodejna a sociální zařízení o rozměrech 55,10 m 2 ) byla uzavřena Nájemní smlouva se společností Sedlčanské technické služby, s.r.o., a to za účelem zřízení a provozování prodejny květin. - RM ustupuje od svého záměru realizovat nebytové prostory umístěné v bytovém domě na adrese Komenského náměstí č. p. 876, Sedlčany a ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, a to v součinnosti s právním zástupcem Města Sedlčany jednat o zajištění pokračování uživatelského vztahu s tím, že bude požadován doplatek za bezesmluvní užívání s využitím zákonných možností. MěÚ Sedlčany, Odbor majetku, administrativně připraví pro jednání RM návrh realizace těchto nebytových prostor jako samostatné věci bez možnosti přístupu (stavební dispozice) ze strany obchodního domu Rozvoj obálkovou metodou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění následných předpisů, společné užívání bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany. Spolu s dosavadními nájemci panem Františkem a paní Martou Benhákovými budou byt užívat pan Martin Raif, dosud trvale bytem Vysoký Chlumec č. p. 134 a paní Markéta Raifová, dosud trvale bytem Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany, čímž RM vyhovuje jejich žádosti. Nájem bude hrazen rukou společnou a nerozdílnou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění následných předpisů, společné užívání bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany. Spolu s dosavadními nájemci panem Karlem a pí - Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM doporučuje zastupitelstvu schválit žádost Města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2668/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 79 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť je zastavěn místní komunikací. Zároveň RM rozhodla, že nebude akceptována nabídka bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 2671/21, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 82 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť ÚZSVM případný převod části nemovitosti podmiňuje vyhotovením geometrického plánu zhotoveného na náklady Města Sedlčany. - RM schvaluje záměr Města Sedlčany prodat městské byty umístěné v objektu bytového domu č. p. 647 Na Severním sídlišti I v Sedlčanech a zároveň ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby byl tento záměr řádně zveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a to způsobem obvyklým na úřední desce MěÚ Sedlčany. - RM souhlasí s návrhem, aby byt správce umístěný v objektu tribuny na fotbalovém stadionu č. p. 151, byl převeden pod jednotný režim správy aplikovaný správcem městských bytů, tj. do správy MTS, s.r.o. - RM schvaluje navržené členy výběrové komise pro otevírání obálek s podanými nabídkami a Naděždou Kafkovými ke Smlouvě o nájmu nemovitosti přistupuje pan Tomáš Kafka, trvale bytem tamtéž, čímž RM vyhovuje jeho žádosti. Nájem bude hrazen rukou společnou a nerozdílnou. - RM vzala v plném rozsahu na vědomí zprávu auditora k hospodaření Města Sedlčany za účetní období roku Hospodaření Města Sedlčany bylo auditováno jako bezvadné. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru investic, a to v souladu se zákonem č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s využitím vnitřního předpisu MěÚ Sedlčany č. 1/2007 zajistit výběrová řízení: na zateplení bytového domu č. p v Havlíčkově ulici, Sedlčany, na zateplení bytového domu č. p v ulici U Školky, Sedlčany, na obnovu fasády zadního traktu administrativní budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, a to včetně zajištění zveřejnění výzvy na webových stránkách Města Sedlčany. - RM rozhodla nevyužít zákonné možnosti a nevypisovat konkursy na obsazení vedoucích školských zařízení zřízených Městem Sedlčany na funkční období dalších šesti let, počínaje datem RM zároveň ukládá panu místostarostovi, a to v souladu s ustanovením 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat ředitelům školských zařízení ve lhůtě po písemné potvrzení o setrvání ve výkonu funkce na dobu určitou 6 let. - RM stanovila platový výměr vedoucího (ředitelky) školského zařízení (Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany), a to v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 7/2012 ze dne pro výběr nejvhodnějších uchazečů na realizaci zastupitelstvem schválených stavebních záměrů na zateplení bytového domu č. p v Havlíčkově ulici, Sedlčany, dále na zateplení bytového domu č. p v ulici U Školky, Sedlčany a na obnovu fasády zadního traktu administrativní budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, a to pana Antonína Fremuta, pana Jaroslava Kolského a pana Ing. Jiřího Buriana, náhradníkem Rada města Sedlčany schvaluje paní Hanu Žaludovou, pana Zdeňka Šimečka a pana Ing. Miroslava Hölzela. RM doporučuje starostovi města vydat pro výše uvedené jmenovací dekrety. - RM schvaluje zadání a vypracování žádosti na SFŽP ČR za účelem zabezpečení financování na zajištění realizace projektu Kompostárna Sedlčany na zpracování bioodpadu pro výrobu kompostu, a to do výše finančního plnění Kč bez DPH, věcně určeného na administrativu, sestavení žádosti a zajištění jejího bezvadného podání. - RM bere na vědomí kontrolní zprávu přednesenou panem starostou ve věci kontroly administrativního zpracování, realizace a udržitelnosti projektu Překládací stanice Kosova Hora, která byla vypracována Ministerstvem životního prostředí ČR. - RM projednala inspekční zprávu ohledně činnosti subjektu 2. Základní školy - Školy Propojení Sedlčany, příspěvkové organizace Města Sedlčany a bere na vědomí její závěry, bez potřeby přijetí jakýchkoliv opatření. Škola pracuje kvalitně s patřičným kreditem.

5 INFORMACE Množství tříděných odpadů na Sedlčansku stále roste Před čtyřmi lety obyvatelé Sedlčan a jejich osad vytřídili 379 tun odpadů. V loňském roce tato suma povyrostla na 557 tun tříděných odpadů. Dle grafu (viz zadní obálka) tříděné odpady z celkového množství odpadů zaujímaly 18 %. V současnosti je to 27 % odpadů určených k recyklaci a 73 % skládkovaných odpadů. Tříděním odpadů občané nejen dávají najevo svůj postoj k životnímu prostředí, ale tuny vytříděného odpadu mohou mít na obyvatele i ekonomický dopad. A to přímý i nepřímý. Mezi nepřímý ekonomický dopad bych zařadil svoz tříděného odpadu v Sedlčanech. Ten ročně stojí necelý 1 milion korun. Díky efektivnímu třídění odpadů ho momentálně celý financuje firma Eko-kom, a.s. Kdyby se toto množství netřídilo a vozilo na skládku, tak by svoz a uložení tohoto odpadu stálo více než 1 milion korun. A Eko-kom, a.s. by do městského rozpočtu nepřispěl nic. Už v tomto momentě se město tříděním dostává do plusových čísel. Občané tedy tříděním odpadů šetří své finanční prostředky v městské kase. Podle množství svezeného tříděného odpadu a především klesajícího (nebo rostoucího) množství komunálního odpadu se mimo jiných ukazatelů určují ceny za svoz TKO na další kalendářní rok. Zde je tedy ekonomický dopad přímý, protože při klesajícím množství komunálního odpadu a rostoucím množství tříděných odpadů se nemusejí zvyšovat ceny za odvoz popelnic. Samozřejmě v případě, že do ceny významně nezasáhnou změny DPH, cena nafty nebo zákonem dané navýšení poplatku obci, na jejímž území skládka leží. Lze tedy říct, že občané mají do jisté míry vliv na výslednou cenu známky za svoz TKO na příští rok. Je pouze na lidech, jak moc si to uvědomí a jak s tím naloží. Daniel Kolář, STS, s.r.o. Co uměl dědek, umím taky Líbí se vám návrat do starých časů? Chtěli byste chvilku žít před sto lety? Máte rádi lidová řemesla? Chtěli byste si nějaké zkusit? 2. ZŠ Propojení Sedlčany vás zve v sobotu 19. května od 14 hodin do skanzenu lidových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci na projektový den CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY. Žáci ze tříd vám předvedou, co se během zážitkové a činnostní výuky z jednotlivých řemesel nejen teoreticky naučili. Ochutnali jste někdy žitný chléb pečený v peci? Stloukali jste ze smetany máslo v máselnici? Zkoušeli jste namalovat podmalbu na sklo nebo si upříst zlatou nit na kolovrátku? Utkali jste si na stavu létající kobereček nebo si sestavili pravé mlýnské kolo? Tvarovali jste na kovadlině žhavé železo nebo vtlačovali perníkové těsto do prastarých perníkářských forem? Zadrátovali jste si kameňák, aby se vám nerozbil? Ulili jste si svíčku z voňavého včelího vosku? Prali jste někdy na valše? Zkusili jste si uplést provaz z lýka nejen na hastramana nebo umíte z klády otesat trám? Pomlázky upleteme, ale co takový košík? Míhaly se vám někdy paličky od krajek před očima, aniž jste je rukama zamotali? To, co se žáci naučí, vám rádi předvedou. Samozřejmě nebudou chybět ani ti, kteří je to budou učit - mistři řemeslníci. Také občerstvení bude v lidovém duchu stejně jako ceny výrobků pánů řemeslníků. Na měsíc květen 2. ZŠ Sedlčany připravila pro rodiče svých předškoláků a pro jejich děti tři setkání s názvem B U D U P R V Ň Á Č K E M která budou zajímavá obsahem i formou. Děti budou mít svůj vlastní program, rodiče mohou využít připravené tématické semináře nebo se zúčastnit žákovských aktivit. Určitě se vyplatí vyznačit ve svém kalendáři. Účelem těchto setkání je zejména: - podpora školní socializace (postupné přivykání novému školnímu prostředí a režimu, školácké aktivity, práce s výukovými programy ) - semináře pro rodiče Nabízené aktivity nejsou ani nemohou být povinné. Pro rodiče budou setkání obsahovat příklady dobré praxe, které mohou usnadnit začátek školní docházky, pro děti nabízíme postupnou přípravu na novou životní roli školáka. Nabídka platí i pro rodiče žáků, kteří požádali o odklad povinné školní docházky nebo o něm uvažují. Po třech setkáních obdrží rodiče vypálené CD s fotografiemi žáků a aktivit učitelek nebo vychovatelek budoucích 1. tříd, chybět nebudou ani fotografie ze setkání s pozvanými odborníky. Tyto snímky se možná stanou prvními z těch, kterými se bude v rodinných albech mapovat školní cesta dítěte. Rodiče obdrží také kontakt na vedoucí jednotlivých seminářů. Jaká témata a v jakých termínech budeme nabízet? Úterý 3. května v 15 hod. Cizí jazyk v 1. třídě? s podtitulem No jistě! S možností přímého vstupu do výuky angličtiny k současným prvňáčkům od 9 a 10 hod. Lektor: Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně pro jazykové vzdělávání a metodik anglického jazyka na Základní a mateřská škole ANGEL v Praze 12 s bilingvním dvojjazyčným vzděláváním. Čtvrtek 17. května v 15 hod. Své dítě známe dobře... Známe ale virtuální svět našich dětí, jeho možnost i a úskalí? s podtitulem Televize, počítače změny v psychice dítěte. Lektor: PaedDr. Jana Ptáčková, ředitelka SVP Příbram a Mgr. Pavla Blatná, psycholožka Úterý 29. května v 15 hod. Prevence řečových vad, s podtitulem Musím dobře mluvit. Lektor: Mgr. Iva Vanerová, ředitelka Logopedické ambulance Sedlčany Na setkání se těší Jaroslav Nádvorník a Vlasta Koubová s Evou Vanyovou, budoucí učitelky 1. tříd

6 ZAJÍMAVOSTI Motoristické burzy se vrátily do Sedlčanské kotliny Začátkem 90. let se v areálu Sedlčanské kotliny kromě motoristických sportů, které ke kotlině neodmyslitelně patří, začaly pořádat též všeobecné burzy. Příchozí nosili věci a předměty, které doma za nějaká ta léta nashromáždili nebo které objevili ve starých staveních, a nabízeli je k prodeji ostatním návštěvníkům. Po krátké době se k nim přidali i prodejci zboží nového, a to jak součástek a dílů spojených s motorismem, tak i drobného a průmyslového zboží všeho druhu. Tento stav trval několik let a pamětníci si jistě vzpomenou, jak prostor před tribunou a přilehlého okolí byl zcela zaplněn prodejci a koupěchtivými návštěvníky. Postupem času však nastávalo období jakéhosi útlumu v pořádání těchto akcí. V roce 2007 se Automotoklub Sedlčany rozhodl, že tuto tradici obnoví, a zorganizoval dne 14. července 2007 první auto-moto-všeobecnou burzu. Když v roce 2011 byl v rámci Automotoklubu Sedlčany založen Veterán klub Sedlčany, bylo dohodnuto, že si vezme pořádání těchto burz za své. Ještě téhož roku proto zorganizoval celkem šest těchto akcí. Přestože počasí pořadatelům obvykle příliš nepřálo, počet návštěvníků pomalu stoupal. Aby tuto návštěvnost ještě více podpořili, rozhodli se, že v letoším roce v rámci burz uspořádají věrnostní soutěž, jejíž vítěz bude při poslední burze roku 2012 odměněn hodnotnou cenou v podobě skútru o obsahu 50 cm 3. Hned první burza konající se potvrdila, že čeští lidé jsou velice soutěživí. Na místo konání se dostavilo na 130 prodejců se svými stánky a celý prostor burzy byl zcela obsypán kupujícími. Kromě prodejců s tradičním zbožím motoristického charakteru se do Sedlčanské kotliny přijeli představit i prodejci historických předmětů a jiných vzácností. Jako překvapení pak pořadatelé pro všechny návštěvníky připravili prezentaci závodního automobilu Liaz, který v letošním roce absolvoval Rallye Dakar v rámci týmu KM Racing Team. Veterán klub Sedlčany zve všechny občany Sedlčan a přilehlého ale i vzdálenějšího okolí k účasti na dalších letošních burzách, které se budou konat , , , , Určitě vždy bude nabídnuto nepřeberné množství zajímavých věciček, které mnohdy potěší nejen pány-kutily, ale i mnohé dámy. (Na zadní straně Radnice najdete fotografie k tomuto příspěvku.)

7 KVĚTEN 2012 KVĚTEN 2012 KULTURNÍ KALENDÁŘ Konec května je tradičně ve znamení závěru festivalu Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Sukovy Sedlčany, jenž se odehrává na zámku Červený Hrádek a v křečovickém kostele Dlouhodobé akce: do PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS (knihovna) VÝSTAVA do O VELRYBĚ ZE SEDLČAN (KDJS) VÝSTAVA do SEN FOTOGRAFA - KAREL BURDA (KDJS) - str VÝSTAVA do SETKÁNÍ PO LETECH (muzeum) - str VÝSTAVA od do VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ (knihovna) VÝSTAVA Květnové akce: ÚT NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU (knihovna) - str LITERÁRNÍ VÝLET ST v hod. ZDENĚK TROŠKA A MICHAL HERZÁN (KDJS) - str SHOW ČT v 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ (knihovna) - str VÝSTAVA ČT ve 20 hod. MUŽ BEZ MINULOSTI (Filmový klub) - str KINO PÁ a SO 4. a ve 20 hod. WEST SIDE STORY (muzikál) - str KINO SO v hod. SUKOVOU STEZKOU (start v KDJS) - str POCHOD NE ve 13 hod. OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA (nám. TGM) - str RŮZNÉ NE ve 14 hod. DECHOVKA RUDY EŠNERA (U Chovatelů) - str KONCERT ČT v 17 hod. SEDLČANY KROK ZA KROKEM - II. (městské muzeum) - str VYCHÁZKA ČT v 17 hod. 10. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER (knihovna) - str POEZIE ČT v hod. ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! ANEB PÓREK (KDJS) - str DIVADLO PÁ v 15 hod. PRO MAMINKU - VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str PRO DĚTI PÁ ve 20 hod. VYMĚŘENÝ ČAS (sci-fi thriller) - str KINO SO ve 20 hod. MÁME PAPEŽE! (komedie) - str KINO NE ve 14 hod. KOVAČKA (U Chovatelů) - str KONCERT NE v 15 hod. ČAROVNÉ STŘEVÍČKY (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. SEDLČANSKÁ VONIČKA (KDJS) - str KONCERT ÚT v hod. VLADIMÍR MIŠÍK (Pohoda klub Sedlčany) - str KONCERT PÁ v 15 hod. MÁJOVÉ HRANÍ S JARUŠKOU (knihovna) - str PRO DĚTI PÁ a SO 18. a ve 20 hod. ČTYŘI SLUNCE (komediální drama) - str KINO NE ve 14 hod. ZUŠ DOBŘÍŠ (U Chovatelů) - str KONCERT NE v 15 hod. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (rodinný) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY (KDJS) - str KONCERT ČT v 19 hod. LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK (KDJS) - str KONCERT ČT ve 20 hod. MAMA GOGO (Filmový klub) - str KINO PÁ v 9.30 hod. KLUBÍČKO POHÁDEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 18 hod. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (Červený Hrádek) - str KONCERT PÁ ve 20 hod. MUŽI V NADĚJI (komedie) - str KINO SO v 18 hod. ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO (Červený Hrádek) - str KONCERT SO ve 20 hod. BASTARDI 2 (drama) - str KINO NE v hod. ZÁVĚR SUKOVÝCH SEDLČAN (Křečovice) - str KONCERT NE ve 13 hod. VZHŮRU DO PEDÁLŮ (nám. TGM) - str RŮZNÉ NE ve 14 hod. ZUŠ SEDLČANY (U Chovatelů) - str KONCERT ČT v hod. MUSTANGOVÉ (KDJS) - str KONCERT PÁ v 18 hod. O ENERGETICE ČLOVĚKA, TRANSFORMACI A ROKU 2012 (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA 1

8 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany Havlíčkova 514, Sedlčany tel.: , fax: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2012 středa 2. května v hod. SHOW Do divadelního sálu Vás pozveme na další zábavný večer - talk show Zdeněk TROŠKA a Michal Herzán V divadelním sále KDJS uvedeme zábavný pořad - talk show jednoho z nejoblíbenějších českých režisérů Zdeňka Trošky. Partnerem na jevišti mu bude známý moderátor Michal Herzán. V pořadu uslyšíte veselé a poutavé vyprávění o filmech, filmařích, historky ze zákulisí filmové produkce a mnoho vtipných příběhů z úst tohoto neobyčejně veselého a optimistického režiséra. Oba protagonisté budou odpovídat i na otázky publika, a tak záleží i na návštěvnících, kterým směrem se bude pořad vyvíjet. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: dospělí 80 Kč, důchodci 40 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. neděle 13. května v 15 hod. PRO DĚTI A RODIČE V divadelním sále KDJS uvedeme klasickou pohádku H. CH. Andersena ČAROVNÉ STŘEVÍČKY Představení pod režijním dohledem Miloše Smetany uvidíme v provedení Divadélka MÚZIKA ze Sezimova Ústí. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. čtvrtek 10. května v hod. V divadelním sále KDJS proběhne divadelní představení DIVADLO Ach, ta něha našich dam! aneb Pórek Uvádí: DS Samodiv, hrají: Jiřina Jandourková, Petra Gregorová Šebková (sedlčanská rodačka) a Heda Mixtajová, hudba: Mako!Mako, režie: Radek Hrdlička. V absurdní černé komedii Jean-Claude Danauda v podání divadelního souboru Samodiv vystupují tři ženy. Dvě z nich nasbíraly bohaté zkušenosti se svými manželi a milenci a spojuje je nenávist k mužům. Jednou z hlavních postav hry je ale také manžel jedné z nich, ačkoliv duchem tak nějak mimo tento svět... Manželka se ho chce zbavit, a tak s nadšením uvítá, když se dozví, že ho celý život platonicky miluje ta třetí... Hra je kaskádou absurdních situací a skutečnou divadelní lahůdkou. Hrají: Reynaldo Snogg, kejklíř - Jiří Kaiser / Adam Matějka Jemno, jeho šašek - Michael Grycz / Matěj Pospíšil Karin, osiřelá dívka - Veronika Čížková / Erika Suchanová Starosta městečka - Jan Radosta / Vlastimil Škop Stará paní, babička Karin - Karolína Janečková Nels, ševcovský pomocník - Josef Turnavec / Zdeněk Liška Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 60 Kč. Délka představení cca 55 minut bez přestávky. úterý 15. května v 18 hod. KONCERT V divadelním sále jako součást 48. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany proběhne již tradiční koncert pěveckých sborů SEDLČANSKÁ VONIČKA V průběhu večera uvidíme a hlavně uslyšíme tři oddělení dětského pěveckého sboru ZÁBOJÁČEK, který pracuje při ZUŠ Sedlčany a při 2. ZŠ Propojení. Již tradičně vystoupí smíšený pěvecký sbor ZÁBOJ, který v letošním roce slaví 150. výročí svého založení. Ve vestibulu KDJS bude k tomuto výročí malá vzpomínková výstava. V zajímavém programu s jarní lidovou tématikou vystoupí také Lidový soubor ZUŠ a žáci tanečního oboru ZUŠ Sedlčany. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky. 2 KVĚTEN 2012

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 Střípky z muzejního roku 2013 Vážení čtenáři Radnice, jako každoročně, tak i tentokrát Vám v lednovém čísle časopisu Radnice připomínám některé aktivity, které se

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: 3. 10. - 8. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto:

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 4 2.2 Materiálně technické

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.)

Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) 9/2005 Od 1. září se školní lavice opět zaplní. (Foto Aleš Felgr.) Kalendárium Září BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na Rakovnicku, 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) - český politik, diplomat a státník PRESL

Více

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 březen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Nové nádraží Informace z radnice Poplatky za psa Okénko zastupitelů Kronika Březnová výročí Školy Pozvánky Inzerce Komorní hudba

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více