KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5"

Transkript

1 KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

2 Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany Dne 17. dubna se v KDJS uskutečnila Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany, tentokrát za účasti hostů - starosty města Ing. Jiřího Buriana a sedlčanského doktora MUDr. Martina Zahradníka.

3 130. výročí založení knihovny Kapitola pátá: Ranka Hrstková první ředitelka profesionální knihovny Od svého nástupu do sedlčanské knihovny, v roce 1952, měla nelehký úkol. Vybudovat knihovnu na profesionální úrovni a to jak v knihovnické technice, tak i v poskytování knihovnických služeb. Meziknihovní výpůjční službu zavedla již v roce 1953, byly jsme tak jednou z prvních knihoven v kraji. S profesionalizací knihovny bylo spojeno i přemístění knihovny do nových prostor (2 místnosti po bývalé prodejně) se samostatným vchodem z náměstí a s výlohou (dnes zde stojí obchodní dům). Tyto místnosti bylo třeba zařídit novým nábytkem, zejména knižními regály, provést uspořádání knižního fondu pro děti a dospělé, umístit čítárenský koutek novin a časopisů, řešit prostor pro administrativní práci a zpracování knih a vybudovat knižní sklad. K propagaci knihovny sloužila výloha. Z toho je zřejmé, že i v té době byly prostory pro všechny náležité služby a práce nedostačující. Přesto v těchto prostorách působila knihovna až do roku 1962, kdy jí byly přiděleny prostory po mateřské školce v budově děkanství - poprvé ve své historii našla vhodné a důstojné umístění. Po adaptaci prostor a vybavení novým nábytkem byla knihovna slavnostně otevřena v říjnu roku Ranka Hrstková položila nejen dobrý základ profesionální úrovně sedlčanské knihovny, ale v průběhu svého životního působení ve funkci ředitelky a knihovnice se svými spolupracovnicemi usilovala o neustálý rozvoj městské knihovny, a to jak po stránce personálního a technického vybavení, složení knižního fondu, tak i v poskytovaných knihovnických službách. To dokládá i získáním potřebné knihovnické kvalifikace dálkovým studiem oboru knihovnictví na FF UK v Praze, které ukončila absolutoriem v roce Zapsala se do historie knihovny nejen jako první ředitelka, která zde působila 26 let, ale jako osobnost, která své vědomosti a odborné znalosti předávala svým spolupracovnicím a společně s nimi usilovala o dobré postavení knihovny mezi kulturními zařízeními ve městě. Její práce si i dnes velice vážíme a stále na ni navazujeme. Úvodník starosty města ÚVODNÍK / KNIHOVNA Vážení spoluobčané, v loňském roce jsem Vás postupně informoval o třech významných projektech, které byly uplatněny ve výzvách operačních programů regionálního nebo celorepublikového charakteru a všechny byly úspěšné. Jedná se o projekty podporované dotacemi EU. Ve 14. výzvě Státního fondu životního prostředí jsme uspěli s projektem na výstavbu kompostárny, v lokalitě skládky TKO Kosova Hora. Tento projekt řeší využití biodpadů z města i okolí pro energetické využití, tzn. přeměnu těchto odpadů do spalitelného materiálu. Kompostováním cca 10 tis. tun odpadů by vzniklo cca 4 tis. tun materiálu, který by se spaloval v některém z centrálních městských zdrojů tepla. Smyslem tohoto projektu je likvidace bioodpadů všeho druhu a na druhé straně úspora plynu - paliva pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Problém nastal v momentě, kdy proti původním pravidlům SFŽP posoudil naši žádost v kategorii veřejné podpory, a tak můžeme z 44 mil. rozpočtových nákladů získat dotaci pouze ve výši 40 %, t.j. 17,6 mil. Kč. Znamená to projekt dofinancovat z vlastních zdrojů ve výši 26,4 mil. Kč. V 11. výzvě Státního fondu životního prostředí jsme uspěli s projektem na výstavbu přivaděče pitné vody Benešov Sedlčany. Je to projekt, který řeší dlouhodobý problém nedostatku pitné vody v našem městě. Připomenu, že se jedná o nejnáročnější investici v historii města, neboť rozpočtové náklady včetně DPH představují 440 mil. Kč a schválená dotace v rámci operačního programu činí 340 mil. Kč (77 %). Přes nutné dokončení jednání s vlastníky trasou vodovodu dotčených pozemků, vydání stavebního povolení a provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a technický dozor stavby, Státní fond ŽP, respektive Ministerstvo ŽP pozastavilo další administraci tohoto projektu, údajně dle rozhodnutí Bruselu. Tento projekt je pro nás prioritní nejen z hlediska současného stavu nedostatku pitné vody a nevyhovujícího zdroje, ale především z hlediska dalšího rozvoje bytové, občanské i průmyslové výstavby. V rámci regionálního operačního programu Středočeského kraje byl odsouhlasen projekt Modernizace autobusového nádraží s rozpočtovými náklady 41 mil. Kč (bez zastřešení nástupišť), ale s dotací max. 15 mil. Kč, což představuje 36 % celkové dotace. Vlastní zdroje pak představují 26 mil. Kč. Realizace tohoto projektu je potřebná jednak z hlediska kvality odbavení cestujících, ale především z hlediska dořešení parteru celého prostředí ve vazbě na pokračování urbanizace centra města. Je velmi potěšitelné, že všechny tři projekty uspěly v operačních programech, ale na druhé straně se jejich realizace a tím i financování sešlo prakticky v jeden čas, v letech Znamenalo by to ve třech letech zajistit finanční prostředky z městského rozpočtu ve výši 152 mil. Kč. Přesto, že Město má téměř nulovou zadluženost (0,7 % dluhové služby), nelze tyto vysoké finanční nároky krýt půjčkami, úvěry, či jinými zdroji. Všechny tyto okolnosti posoudilo a projednalo Zastupitelstvo města 27. února tohoto roku při projednávání rozpočtu na rok 2012 a stanovilo zásadní investiční prioritou zásobování města pitnou vodou. Zbývající dva projekty nebudou zatím realizovány. Na realizaci uvedených projektů má negativní vliv nejen jejich časový a finanční souběh, ale i měnící se podmínky operačních programů v průběhu plánovacího období i nedostatky při vyjednávání dotačních titulů EU jako celku pro Českou republiku. Ing. Jiří Burian, starosta města Nejvěrnější čtenářka Tak za sebou máme opět březen, který je již po několik let vyhlašován jako Březen měsíc čtenářů. V tom letošním březnu jsme se my, knihovníci, snažili najít svého čtenáře nejvěrnějšího. V rámci celé republiky byl tím nejvěrnějším vyhlášen v přímém přenosu Magnesie Litery pán z východních Čech. Tou naší nejvěrnější je paní Milada Bosáková, která sedlčanskou knihovnu navštěvuje bez přerušení již od roku A nutno říci, že knihovnu nenavštěvuje pouze jako čtenářka, ale pracovala v ní jako dobrovolnice již ve svých studentských létech. A v seniorském věku se k této činnosti vrátila. V loňském roce naší knihovně ze svého volného času věnovala 58 hodin. Kytičku a pamětní list jí předal člen městského zastupitelstva Jaroslav Nádvorník a my všechny knihovnice jí z celého srdce děkujeme.

4 USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 6/2012 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných, a to v plném rozsahu bez výhrad. - RM bere na vědomí zprávy o činnosti Tělovýchovné jednoty Tatran Sedlčany, Tělocvičné jednoty Sokol Sedlčany a Sportovního klubu Pegas o. s. přednesené ve věci jednajícími představiteli těchto subjektů. - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Zájmovým sdružením obcí přivaděč Javorník - Benešov (budoucí oprávněný) na uložení skupinového vodovodu do pozemku parc. č. 2403/2, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 522 m 2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, zapsaným na LV 7132, jehož výhradním vlastníkem je Město Sedlčany. - RM schvaluje, aby v souladu se zveřejněným záměrem Města Sedlčany o pronájmu nebytových prostor v č. p. 175 v ulici 28. října v Sedlčanech (prodejna a sociální zařízení o rozměrech 55,10 m 2 ) byla uzavřena Nájemní smlouva se společností Sedlčanské technické služby, s.r.o., a to za účelem zřízení a provozování prodejny květin. - RM ustupuje od svého záměru realizovat nebytové prostory umístěné v bytovém domě na adrese Komenského náměstí č. p. 876, Sedlčany a ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, a to v součinnosti s právním zástupcem Města Sedlčany jednat o zajištění pokračování uživatelského vztahu s tím, že bude požadován doplatek za bezesmluvní užívání s využitím zákonných možností. MěÚ Sedlčany, Odbor majetku, administrativně připraví pro jednání RM návrh realizace těchto nebytových prostor jako samostatné věci bez možnosti přístupu (stavební dispozice) ze strany obchodního domu Rozvoj obálkovou metodou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění následných předpisů, společné užívání bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany. Spolu s dosavadními nájemci panem Františkem a paní Martou Benhákovými budou byt užívat pan Martin Raif, dosud trvale bytem Vysoký Chlumec č. p. 134 a paní Markéta Raifová, dosud trvale bytem Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany, čímž RM vyhovuje jejich žádosti. Nájem bude hrazen rukou společnou a nerozdílnou. - RM schvaluje v souladu s ustanovením 700 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění následných předpisů, společné užívání bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 7/II. patro) na adrese Havlíčkova č. p. 880, Sedlčany. Spolu s dosavadními nájemci panem Karlem a pí - Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM doporučuje zastupitelstvu schválit žádost Města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2668/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 79 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť je zastavěn místní komunikací. Zároveň RM rozhodla, že nebude akceptována nabídka bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 2671/21, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 82 m 2 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť ÚZSVM případný převod části nemovitosti podmiňuje vyhotovením geometrického plánu zhotoveného na náklady Města Sedlčany. - RM schvaluje záměr Města Sedlčany prodat městské byty umístěné v objektu bytového domu č. p. 647 Na Severním sídlišti I v Sedlčanech a zároveň ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru majetku, aby byl tento záměr řádně zveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a to způsobem obvyklým na úřední desce MěÚ Sedlčany. - RM souhlasí s návrhem, aby byt správce umístěný v objektu tribuny na fotbalovém stadionu č. p. 151, byl převeden pod jednotný režim správy aplikovaný správcem městských bytů, tj. do správy MTS, s.r.o. - RM schvaluje navržené členy výběrové komise pro otevírání obálek s podanými nabídkami a Naděždou Kafkovými ke Smlouvě o nájmu nemovitosti přistupuje pan Tomáš Kafka, trvale bytem tamtéž, čímž RM vyhovuje jeho žádosti. Nájem bude hrazen rukou společnou a nerozdílnou. - RM vzala v plném rozsahu na vědomí zprávu auditora k hospodaření Města Sedlčany za účetní období roku Hospodaření Města Sedlčany bylo auditováno jako bezvadné. - RM ukládá MěÚ Sedlčany, Odboru investic, a to v souladu se zákonem č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s využitím vnitřního předpisu MěÚ Sedlčany č. 1/2007 zajistit výběrová řízení: na zateplení bytového domu č. p v Havlíčkově ulici, Sedlčany, na zateplení bytového domu č. p v ulici U Školky, Sedlčany, na obnovu fasády zadního traktu administrativní budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, a to včetně zajištění zveřejnění výzvy na webových stránkách Města Sedlčany. - RM rozhodla nevyužít zákonné možnosti a nevypisovat konkursy na obsazení vedoucích školských zařízení zřízených Městem Sedlčany na funkční období dalších šesti let, počínaje datem RM zároveň ukládá panu místostarostovi, a to v souladu s ustanovením 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat ředitelům školských zařízení ve lhůtě po písemné potvrzení o setrvání ve výkonu funkce na dobu určitou 6 let. - RM stanovila platový výměr vedoucího (ředitelky) školského zařízení (Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany), a to v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 7/2012 ze dne pro výběr nejvhodnějších uchazečů na realizaci zastupitelstvem schválených stavebních záměrů na zateplení bytového domu č. p v Havlíčkově ulici, Sedlčany, dále na zateplení bytového domu č. p v ulici U Školky, Sedlčany a na obnovu fasády zadního traktu administrativní budovy radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany, a to pana Antonína Fremuta, pana Jaroslava Kolského a pana Ing. Jiřího Buriana, náhradníkem Rada města Sedlčany schvaluje paní Hanu Žaludovou, pana Zdeňka Šimečka a pana Ing. Miroslava Hölzela. RM doporučuje starostovi města vydat pro výše uvedené jmenovací dekrety. - RM schvaluje zadání a vypracování žádosti na SFŽP ČR za účelem zabezpečení financování na zajištění realizace projektu Kompostárna Sedlčany na zpracování bioodpadu pro výrobu kompostu, a to do výše finančního plnění Kč bez DPH, věcně určeného na administrativu, sestavení žádosti a zajištění jejího bezvadného podání. - RM bere na vědomí kontrolní zprávu přednesenou panem starostou ve věci kontroly administrativního zpracování, realizace a udržitelnosti projektu Překládací stanice Kosova Hora, která byla vypracována Ministerstvem životního prostředí ČR. - RM projednala inspekční zprávu ohledně činnosti subjektu 2. Základní školy - Školy Propojení Sedlčany, příspěvkové organizace Města Sedlčany a bere na vědomí její závěry, bez potřeby přijetí jakýchkoliv opatření. Škola pracuje kvalitně s patřičným kreditem.

5 INFORMACE Množství tříděných odpadů na Sedlčansku stále roste Před čtyřmi lety obyvatelé Sedlčan a jejich osad vytřídili 379 tun odpadů. V loňském roce tato suma povyrostla na 557 tun tříděných odpadů. Dle grafu (viz zadní obálka) tříděné odpady z celkového množství odpadů zaujímaly 18 %. V současnosti je to 27 % odpadů určených k recyklaci a 73 % skládkovaných odpadů. Tříděním odpadů občané nejen dávají najevo svůj postoj k životnímu prostředí, ale tuny vytříděného odpadu mohou mít na obyvatele i ekonomický dopad. A to přímý i nepřímý. Mezi nepřímý ekonomický dopad bych zařadil svoz tříděného odpadu v Sedlčanech. Ten ročně stojí necelý 1 milion korun. Díky efektivnímu třídění odpadů ho momentálně celý financuje firma Eko-kom, a.s. Kdyby se toto množství netřídilo a vozilo na skládku, tak by svoz a uložení tohoto odpadu stálo více než 1 milion korun. A Eko-kom, a.s. by do městského rozpočtu nepřispěl nic. Už v tomto momentě se město tříděním dostává do plusových čísel. Občané tedy tříděním odpadů šetří své finanční prostředky v městské kase. Podle množství svezeného tříděného odpadu a především klesajícího (nebo rostoucího) množství komunálního odpadu se mimo jiných ukazatelů určují ceny za svoz TKO na další kalendářní rok. Zde je tedy ekonomický dopad přímý, protože při klesajícím množství komunálního odpadu a rostoucím množství tříděných odpadů se nemusejí zvyšovat ceny za odvoz popelnic. Samozřejmě v případě, že do ceny významně nezasáhnou změny DPH, cena nafty nebo zákonem dané navýšení poplatku obci, na jejímž území skládka leží. Lze tedy říct, že občané mají do jisté míry vliv na výslednou cenu známky za svoz TKO na příští rok. Je pouze na lidech, jak moc si to uvědomí a jak s tím naloží. Daniel Kolář, STS, s.r.o. Co uměl dědek, umím taky Líbí se vám návrat do starých časů? Chtěli byste chvilku žít před sto lety? Máte rádi lidová řemesla? Chtěli byste si nějaké zkusit? 2. ZŠ Propojení Sedlčany vás zve v sobotu 19. května od 14 hodin do skanzenu lidových staveb středního Povltaví na Vysokém Chlumci na projektový den CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY. Žáci ze tříd vám předvedou, co se během zážitkové a činnostní výuky z jednotlivých řemesel nejen teoreticky naučili. Ochutnali jste někdy žitný chléb pečený v peci? Stloukali jste ze smetany máslo v máselnici? Zkoušeli jste namalovat podmalbu na sklo nebo si upříst zlatou nit na kolovrátku? Utkali jste si na stavu létající kobereček nebo si sestavili pravé mlýnské kolo? Tvarovali jste na kovadlině žhavé železo nebo vtlačovali perníkové těsto do prastarých perníkářských forem? Zadrátovali jste si kameňák, aby se vám nerozbil? Ulili jste si svíčku z voňavého včelího vosku? Prali jste někdy na valše? Zkusili jste si uplést provaz z lýka nejen na hastramana nebo umíte z klády otesat trám? Pomlázky upleteme, ale co takový košík? Míhaly se vám někdy paličky od krajek před očima, aniž jste je rukama zamotali? To, co se žáci naučí, vám rádi předvedou. Samozřejmě nebudou chybět ani ti, kteří je to budou učit - mistři řemeslníci. Také občerstvení bude v lidovém duchu stejně jako ceny výrobků pánů řemeslníků. Na měsíc květen 2. ZŠ Sedlčany připravila pro rodiče svých předškoláků a pro jejich děti tři setkání s názvem B U D U P R V Ň Á Č K E M která budou zajímavá obsahem i formou. Děti budou mít svůj vlastní program, rodiče mohou využít připravené tématické semináře nebo se zúčastnit žákovských aktivit. Určitě se vyplatí vyznačit ve svém kalendáři. Účelem těchto setkání je zejména: - podpora školní socializace (postupné přivykání novému školnímu prostředí a režimu, školácké aktivity, práce s výukovými programy ) - semináře pro rodiče Nabízené aktivity nejsou ani nemohou být povinné. Pro rodiče budou setkání obsahovat příklady dobré praxe, které mohou usnadnit začátek školní docházky, pro děti nabízíme postupnou přípravu na novou životní roli školáka. Nabídka platí i pro rodiče žáků, kteří požádali o odklad povinné školní docházky nebo o něm uvažují. Po třech setkáních obdrží rodiče vypálené CD s fotografiemi žáků a aktivit učitelek nebo vychovatelek budoucích 1. tříd, chybět nebudou ani fotografie ze setkání s pozvanými odborníky. Tyto snímky se možná stanou prvními z těch, kterými se bude v rodinných albech mapovat školní cesta dítěte. Rodiče obdrží také kontakt na vedoucí jednotlivých seminářů. Jaká témata a v jakých termínech budeme nabízet? Úterý 3. května v 15 hod. Cizí jazyk v 1. třídě? s podtitulem No jistě! S možností přímého vstupu do výuky angličtiny k současným prvňáčkům od 9 a 10 hod. Lektor: Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně pro jazykové vzdělávání a metodik anglického jazyka na Základní a mateřská škole ANGEL v Praze 12 s bilingvním dvojjazyčným vzděláváním. Čtvrtek 17. května v 15 hod. Své dítě známe dobře... Známe ale virtuální svět našich dětí, jeho možnost i a úskalí? s podtitulem Televize, počítače změny v psychice dítěte. Lektor: PaedDr. Jana Ptáčková, ředitelka SVP Příbram a Mgr. Pavla Blatná, psycholožka Úterý 29. května v 15 hod. Prevence řečových vad, s podtitulem Musím dobře mluvit. Lektor: Mgr. Iva Vanerová, ředitelka Logopedické ambulance Sedlčany Na setkání se těší Jaroslav Nádvorník a Vlasta Koubová s Evou Vanyovou, budoucí učitelky 1. tříd

6 ZAJÍMAVOSTI Motoristické burzy se vrátily do Sedlčanské kotliny Začátkem 90. let se v areálu Sedlčanské kotliny kromě motoristických sportů, které ke kotlině neodmyslitelně patří, začaly pořádat též všeobecné burzy. Příchozí nosili věci a předměty, které doma za nějaká ta léta nashromáždili nebo které objevili ve starých staveních, a nabízeli je k prodeji ostatním návštěvníkům. Po krátké době se k nim přidali i prodejci zboží nového, a to jak součástek a dílů spojených s motorismem, tak i drobného a průmyslového zboží všeho druhu. Tento stav trval několik let a pamětníci si jistě vzpomenou, jak prostor před tribunou a přilehlého okolí byl zcela zaplněn prodejci a koupěchtivými návštěvníky. Postupem času však nastávalo období jakéhosi útlumu v pořádání těchto akcí. V roce 2007 se Automotoklub Sedlčany rozhodl, že tuto tradici obnoví, a zorganizoval dne 14. července 2007 první auto-moto-všeobecnou burzu. Když v roce 2011 byl v rámci Automotoklubu Sedlčany založen Veterán klub Sedlčany, bylo dohodnuto, že si vezme pořádání těchto burz za své. Ještě téhož roku proto zorganizoval celkem šest těchto akcí. Přestože počasí pořadatelům obvykle příliš nepřálo, počet návštěvníků pomalu stoupal. Aby tuto návštěvnost ještě více podpořili, rozhodli se, že v letoším roce v rámci burz uspořádají věrnostní soutěž, jejíž vítěz bude při poslední burze roku 2012 odměněn hodnotnou cenou v podobě skútru o obsahu 50 cm 3. Hned první burza konající se potvrdila, že čeští lidé jsou velice soutěživí. Na místo konání se dostavilo na 130 prodejců se svými stánky a celý prostor burzy byl zcela obsypán kupujícími. Kromě prodejců s tradičním zbožím motoristického charakteru se do Sedlčanské kotliny přijeli představit i prodejci historických předmětů a jiných vzácností. Jako překvapení pak pořadatelé pro všechny návštěvníky připravili prezentaci závodního automobilu Liaz, který v letošním roce absolvoval Rallye Dakar v rámci týmu KM Racing Team. Veterán klub Sedlčany zve všechny občany Sedlčan a přilehlého ale i vzdálenějšího okolí k účasti na dalších letošních burzách, které se budou konat , , , , Určitě vždy bude nabídnuto nepřeberné množství zajímavých věciček, které mnohdy potěší nejen pány-kutily, ale i mnohé dámy. (Na zadní straně Radnice najdete fotografie k tomuto příspěvku.)

7 KVĚTEN 2012 KVĚTEN 2012 KULTURNÍ KALENDÁŘ Konec května je tradičně ve znamení závěru festivalu Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Sukovy Sedlčany, jenž se odehrává na zámku Červený Hrádek a v křečovickém kostele Dlouhodobé akce: do PROSTOR V NÁS A KOLEM NÁS (knihovna) VÝSTAVA do O VELRYBĚ ZE SEDLČAN (KDJS) VÝSTAVA do SEN FOTOGRAFA - KAREL BURDA (KDJS) - str VÝSTAVA do SETKÁNÍ PO LETECH (muzeum) - str VÝSTAVA od do VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ (knihovna) VÝSTAVA Květnové akce: ÚT NA ZVĚŘINEC ZA MÁCHOU (knihovna) - str LITERÁRNÍ VÝLET ST v hod. ZDENĚK TROŠKA A MICHAL HERZÁN (KDJS) - str SHOW ČT v 17 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ (knihovna) - str VÝSTAVA ČT ve 20 hod. MUŽ BEZ MINULOSTI (Filmový klub) - str KINO PÁ a SO 4. a ve 20 hod. WEST SIDE STORY (muzikál) - str KINO SO v hod. SUKOVOU STEZKOU (start v KDJS) - str POCHOD NE ve 13 hod. OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA (nám. TGM) - str RŮZNÉ NE ve 14 hod. DECHOVKA RUDY EŠNERA (U Chovatelů) - str KONCERT ČT v 17 hod. SEDLČANY KROK ZA KROKEM - II. (městské muzeum) - str VYCHÁZKA ČT v 17 hod. 10. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER (knihovna) - str POEZIE ČT v hod. ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! ANEB PÓREK (KDJS) - str DIVADLO PÁ v 15 hod. PRO MAMINKU - VÝTVARNÁ DÍLNA (knihovna) - str PRO DĚTI PÁ ve 20 hod. VYMĚŘENÝ ČAS (sci-fi thriller) - str KINO SO ve 20 hod. MÁME PAPEŽE! (komedie) - str KINO NE ve 14 hod. KOVAČKA (U Chovatelů) - str KONCERT NE v 15 hod. ČAROVNÉ STŘEVÍČKY (KDJS) - str PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. SEDLČANSKÁ VONIČKA (KDJS) - str KONCERT ÚT v hod. VLADIMÍR MIŠÍK (Pohoda klub Sedlčany) - str KONCERT PÁ v 15 hod. MÁJOVÉ HRANÍ S JARUŠKOU (knihovna) - str PRO DĚTI PÁ a SO 18. a ve 20 hod. ČTYŘI SLUNCE (komediální drama) - str KINO NE ve 14 hod. ZUŠ DOBŘÍŠ (U Chovatelů) - str KONCERT NE v 15 hod. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (rodinný) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE ÚT v 18 hod. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ SEDLČANY (KDJS) - str KONCERT ČT v 19 hod. LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK (KDJS) - str KONCERT ČT ve 20 hod. MAMA GOGO (Filmový klub) - str KINO PÁ v 9.30 hod. KLUBÍČKO POHÁDEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ v 18 hod. MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR (Červený Hrádek) - str KONCERT PÁ ve 20 hod. MUŽI V NADĚJI (komedie) - str KINO SO v 18 hod. ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO (Červený Hrádek) - str KONCERT SO ve 20 hod. BASTARDI 2 (drama) - str KINO NE v hod. ZÁVĚR SUKOVÝCH SEDLČAN (Křečovice) - str KONCERT NE ve 13 hod. VZHŮRU DO PEDÁLŮ (nám. TGM) - str RŮZNÉ NE ve 14 hod. ZUŠ SEDLČANY (U Chovatelů) - str KONCERT ČT v hod. MUSTANGOVÉ (KDJS) - str KONCERT PÁ v 18 hod. O ENERGETICE ČLOVĚKA, TRANSFORMACI A ROKU 2012 (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA 1

8 Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany Havlíčkova 514, Sedlčany tel.: , fax: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2012 středa 2. května v hod. SHOW Do divadelního sálu Vás pozveme na další zábavný večer - talk show Zdeněk TROŠKA a Michal Herzán V divadelním sále KDJS uvedeme zábavný pořad - talk show jednoho z nejoblíbenějších českých režisérů Zdeňka Trošky. Partnerem na jevišti mu bude známý moderátor Michal Herzán. V pořadu uslyšíte veselé a poutavé vyprávění o filmech, filmařích, historky ze zákulisí filmové produkce a mnoho vtipných příběhů z úst tohoto neobyčejně veselého a optimistického režiséra. Oba protagonisté budou odpovídat i na otázky publika, a tak záleží i na návštěvnících, kterým směrem se bude pořad vyvíjet. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: dospělí 80 Kč, důchodci 40 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. neděle 13. května v 15 hod. PRO DĚTI A RODIČE V divadelním sále KDJS uvedeme klasickou pohádku H. CH. Andersena ČAROVNÉ STŘEVÍČKY Představení pod režijním dohledem Miloše Smetany uvidíme v provedení Divadélka MÚZIKA ze Sezimova Ústí. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 90 minut + přestávka. čtvrtek 10. května v hod. V divadelním sále KDJS proběhne divadelní představení DIVADLO Ach, ta něha našich dam! aneb Pórek Uvádí: DS Samodiv, hrají: Jiřina Jandourková, Petra Gregorová Šebková (sedlčanská rodačka) a Heda Mixtajová, hudba: Mako!Mako, režie: Radek Hrdlička. V absurdní černé komedii Jean-Claude Danauda v podání divadelního souboru Samodiv vystupují tři ženy. Dvě z nich nasbíraly bohaté zkušenosti se svými manželi a milenci a spojuje je nenávist k mužům. Jednou z hlavních postav hry je ale také manžel jedné z nich, ačkoliv duchem tak nějak mimo tento svět... Manželka se ho chce zbavit, a tak s nadšením uvítá, když se dozví, že ho celý život platonicky miluje ta třetí... Hra je kaskádou absurdních situací a skutečnou divadelní lahůdkou. Hrají: Reynaldo Snogg, kejklíř - Jiří Kaiser / Adam Matějka Jemno, jeho šašek - Michael Grycz / Matěj Pospíšil Karin, osiřelá dívka - Veronika Čížková / Erika Suchanová Starosta městečka - Jan Radosta / Vlastimil Škop Stará paní, babička Karin - Karolína Janečková Nels, ševcovský pomocník - Josef Turnavec / Zdeněk Liška Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 60 Kč. Délka představení cca 55 minut bez přestávky. úterý 15. května v 18 hod. KONCERT V divadelním sále jako součást 48. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany proběhne již tradiční koncert pěveckých sborů SEDLČANSKÁ VONIČKA V průběhu večera uvidíme a hlavně uslyšíme tři oddělení dětského pěveckého sboru ZÁBOJÁČEK, který pracuje při ZUŠ Sedlčany a při 2. ZŠ Propojení. Již tradičně vystoupí smíšený pěvecký sbor ZÁBOJ, který v letošním roce slaví 150. výročí svého založení. Ve vestibulu KDJS bude k tomuto výročí malá vzpomínková výstava. V zajímavém programu s jarní lidovou tématikou vystoupí také Lidový soubor ZUŠ a žáci tanečního oboru ZUŠ Sedlčany. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 80 Kč. Délka představení cca 80 minut bez přestávky. 2 KVĚTEN 2012

9 úterý 22. května v 18 hod. KONCERT ZUŠ Sedlčany vás zve do koncertního sálu Kulturního domu Josefa Suka na Mladota Ensemble Prague ABSOLVENTSKÝ KONCERT svých žáků z klavírní třídy Natálie Sovy V podání absolventů Kateřiny ŽIŽKOVÉ a Karla MARKA uslyšíme skladby J. S. Bacha, C. Czerného, F. Liszta, A. Skrjabina, S. Rachmaninova, A. Dvořáka a J. Ježka. Na koncert je vstup volný. čtvrtek 24. května v 19 hod. KONCERT Sukův komorní orchestr Agentura VMart uvádí koncert: sobota 26. května v 18 hod. zámek Červený Hrádek KONCERT 48. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - koncert proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO vystoupí s programem ANTONÍN DVOŘÁK a přátelé. Koncertní program je sestaven ze skladeb Antonína Dvořáka a autorů, kteří významně ovlivnili jeho život. Zazní tedy i skladby J. Suka, L. Janáčka, J. Brahmse a P. I. Čajkovského. Účinkují: Pavel BURDYCH - housle Zuzana BEREŠOVÁ - klavír Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 890 Kč. pátek 25. května v 18 hod. zámek Červený Hrádek KONCERT 48. ročník festivalu Sukovy Sedlčany - tradiční koncert v rytířském sále na zámku Červený Hrádek. V programu vystoupí tentokrát dva soubory vysoké umělecké kvality MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE & SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka. KVĚTEN 2012 Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstupné: 180 Kč. Délka pořadu je 80 minut + přestávka. 3

10 neděle 27. května v hod. kostel Křečovice KONCERT čtvrtek 31. května v hod. KONCERT Závěr Sukových Sedlčan již tradičně probíhá v křečovickém kostele. V rámci koncertu, který je součástí Pražského jara vystoupí Ivan Kusnjer - zpěv Aleš Bárta - varhany Sedláčkovo kvarteto Po skončení koncertu proběhne Pietní akt u hrobu hudebního skladatele Josefa Suka, na kterém promluví dramaturg Pražského jara Mgr. Antonín Matzner. KDJS vypravuje autobus do Křečovic. Odjezd je v 9.30 hod. od Kina Sedlčany a ihned po skončení akce se navrací zpět do Sedlčan. Cestovné je zdarma. Ve společenském sále při stolové úpravě (s možností občerstvení) uvedeme koncert - pohodové posezení s kapelou MUSTANGOVÉ Tato kapela hrající trampské a countryové skladby působí na české hudební scéně od roku 1965 v čele s kapelníkem Františkem Proškem. Byla tedy u všeho podstatného, co se na naší countryové a trampské scéně odehrávalo. Do Sedlčan přijedou koncertovat po dlouhé době (naposledy zde vystupovali na slavnostech ROSA v minulém tisíciletí ). V současnosti hrají v tomto složení: František Prošek Hanuš Štěpán Pavel Fořt Karel Fořt - kytara, zpěv - housle, zpěv - el. kytara - basová kytara, zpěv ve dnech až VÝSTAVA V koncertním sále KDJS pokračuje do 31. května výstava fotografií Karla BURDY s názvem: SEN FOTOGRAFA Výstava je otevřena v pracovní dny od 8 do 16 hodin a při každé večerní akci konané v KDJS. sobota 5. května POCHOD V rámci 48. ročníku Sukových Sedlčan se uskuteční jako doprovodná akce tradiční a letos již 42. ročník turistického pochodu SUKOVOU STEZKOU Pochod pořádá Turistický oddíl TJ Tatran Sedlčany. Start se uskuteční v době hod. od KDJS v Sedlčanech. V nabídce jsou pěší trasy (6, 11, 14, 16, 25 a 30 km) a rovněž cyklotrasy (28 a 35 km). Každý účastník obdrží diplom. Startovné je 10 Kč. Doprava zpět z Křečovic do Sedlčan je zajištěna na 14 hod. a jízdné je 10 Kč pro děti a 20 Kč pro dospělé. V pořadu uslyšíme mnoho známých hitů - např. Montgomery, Aljaška, Buráky, Whisky to je moje gusto, Život je jen náhoda atd. Přijďte do KDJS na pohodový hudební večer. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 120 Kč. Délka koncertu cca 120 minut (včetně dvou krátkých přestávek). Plánované akce na červen 2012 PÁ ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SEDLČANY KONCERT ÚT JARNÍ ŤUKÁNÍ KOMPONOVANÝ POŘAD POŘAD VŠECH OBORŮ ZUŠ SEDLČANY ÚT ABSOLVENTSKÝ KONCERT KYTAROVÉHO ODDĚLENÍ ZUŠ SEDLČANY KONCERT ST BLUES SESSION (KNK) KONCERT ČT FILMOVÁ HUDBA V KLAVÍRNÍ LITERATUŘE PROJEKT ZUŠ SEDLČANY KONCERT ČT RADŮZA (KNK) KONCERT 4 KVĚTEN 2012

11 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - KVĚTEN 2012 pátek a sobota 4. a 5. května ve 20 hod. film USA muzikál (2012) 151 min. WEST SIDE STORY - Málokterý muzikál byl na Broadwayi úspěšnější než West Side Story. Příběh Romea a Julie z newyorské čtvrti West Side patří dnes k legendárním snímkům americké kinematografie. Muzikálová adaptace Romea a Julie získala 10 Oscarů. West Side Story navíc představuje i mezník ve vývoji samotného žánru muzikálu. V souladu s tématem opouští bezpečný svět iluzí a atelierové dokonalosti a vydává se na manhattanskou Upper East Side. Hrají N. Wood, R. Beymer, R. Moreno a další. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč pátek 11. května ve 20 hod. film USA sci-fi thriller (2011) 109 min. VYMĚŘENÝ ČAS - Děj akčního sci-fi filmu Vyměřený čas se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc... Hrají J. Timberlake, A. Seyfried, O. Wilde, C. Murphy, J. Galecki a další. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč sobota 12. května ve 20 hod. film I, F komedie (2012) 104 min. MÁME PAPEŽE! - Z balkonu baziliky svatého Petra zazní slavnostní Habemus papam a statisícový dav věřících netrpělivě očekává nového papeže. Právě zvolený papež se odmítá ale ujmout funkce. Vatikán povolává uznávaného psychiatra, aby situaci vyřešil... Film nabízí nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních prostorách Vatikánu. Hrají M. Piccoli, J. Stuhr. Mládeži přístupné. Vstupné 70 Kč pátek 25. května ve 20 hod. film ČR komedie (2011) 115 min. MUŽI V NADĚJI - Může být nevěra základem šťastného manželství? Rudolf je o tom přesvědčen: Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi. O to víc nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje... Hrají B. Polívka, S. Stašová, J. Macháček, P. Hřebíčková, V. Kerekés. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč sobota 26. května ve 20 hodin film ČR - drama (2011) 95 min. BASTARDI 2 - Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec je přesvědčen, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak hledat důkazy proti Majerovi, který je již ředitelem školy. Důkazy hledá i nový policejní vyšetřovatel Karas... Mládeži přístupné. Vstupné 65 Kč neděle 20. května v 15 hod. film ČR rodinný, animovaný, komedie (2011) 90 min. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL - Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek. Hrají P. Černocká, J. Hrušínský, H. Nováčková, J. Bohdalová, P. Nárožný a další. Vstupné 75 Kč pátek a sobota 18. a 19. května ve 20 hod. film ČR komediální drama (2012) 105 min. ČTYŘI SLUNCE - Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou zmítaný otec od rodiny se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty... Hrají J. Plesl, A. Geislerová, K. Roden, J. Mádl, V. Merta, Z. Kronerová a další. Mládeži do 12 let nevhodné. Vstupné 75 Kč KVĚTEN 2012 čtvrtek 3. května ve 20 hod. film FIN, N, F režie A. Kaurismäki (2002) 97 min. MUŽ BEZ MINULOSTI - Filmy A. Kaurismäkiho jsou syrové, živočišné a přirozené jako sám život. Hlavní hrdinové jsou příslušníci spodiny společnosti, o niž nikdo nemá zájem. Hlavní hrdina je ihned po svém příjezdu do Helsinek přepaden, ztratí pamět a je prohlášen za mrtvého. Začíná od nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje se do dobrovolnice Armády spásy. Ale nečekaně ho dožene jeho minulost... čtvrtek 24. května ve 20 hod. film Island režie F. T. Fridriksson (2010) 88 min. MAMA GOGO - Bravurní tragikomedie vypráví o ambiciózním režiserovi, který právě dokončil film o starých lidech uprchlých z domova důchodců. Režiser si povšimne i zvláštního chování své osmdesátileté matky Gogo, která začíná zapomínat... Společně se svými sestrami se proto rozhodne poslat Gogo do domova důchodců. 5

12 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: čtvrtek 10. května v 17 hodin VYCHÁZKA SEDLČANY KROK ZA KROKEM - II. Městské muzeum zve všechny zájemce o historii Sedlčan na druhou vlastivědnou vycházku po našem městě. Naše cesta s průvodcem Jiřím Pávem povede od muzea Nádražní ulicí k Pejšovu mlýnu, odkud se budeme vracet Potoční ulicí k Buzkovu zahradnictví, nahlédneme do Luční ulice a skončíme opět na náměstí T.G.M. Sraz účastníků před budovou muzea. Délka cca 70 minut. Vstupné 20 Kč. AKCE MUZEA - KVĚTEN 2012 VÝSTAVA V městském muzeu můžete po celý měsíc květen navštívit výstavu SETKÁNÍ PO LETECH Výstava je věnována kapelám, které hrály na Sedlčansku zejména v 70. letech minulého století. Vstup na výstavu je zdarma. 6 KVĚTEN 2012

13 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18, ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 AKCE KNIHOVNY - KVĚTEN 2012 od 4. května do 6. června VÝSTAVA Se všemi, kteří mají rádi neotřelé pohledy na svět kolem nás, se již podesáté budeme těšit z výstavy malých i větších výtvarníků a výtvarnic Sedlčanska. Doprava: pěšky sraz u knihovny v 9.30 hod. (délka trasy na Zvěřinec cca 13 km); na kolech sraz u knihovny ve hod. Děti do 10 let musí mít vlastní doprovod, děti od 10 let mohou jet pod naším dohledem; vlastní doprava. Jídlo ani počasí není zajištěno, proto doporučujeme zásoby, pláštěnku a dobrou náladu s sebou! čtvrtek 10. května od 17 hod. 10. MÁJOVÝ POETICKÝ PODVEČER - sedlčanská pocta K. H. Máchovi POEZIE Tradiční přehlídka vítězů sedlčanských recitačních soutěží (Sedlčanská růže, Carmina, ZUŠ), kterou pořádá Městská knihovna Sedlčany za podpory Ministerstva kultury ČR. Výstava žákovských prací výtvarného oboru Jde o tradiční výstavu Základní umělecké školy Sedlčany. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. května od 17 hod. a dále bude výstava k vidění v provozní době knihovny od 4. května do 6. června. pátek 1. června v 18 hodin PŘEDNÁŠKA O energetice člověka, transformaci a roku 2012 přednáška Jiřího Skobly úterý 1. května Také v letošním roce vás srdečně zveme KVĚTEN 2012 LITERÁRNÍ VÝLET Na Zvěřinec za Máchou Výlet s programem konaný na památku Karla Hynka Máchy (pořádá Městská knihovna Sedlčany spolu s Klubem nezávislé kultury) se uskuteční v úterý 1. května. Sraz ve 14 hod. pod Zvěřincem (Zadní Boudy). Cílem výletu je vrch Zvěřinec se zříceninou stejnojmenného hradu nad obcí Zadní Boudy, kde K. H. Mácha rád pobýval. Program: ukázky rytířského klání v podání skupiny historického šermu Páni ze Zvěřince, hry pro děti, Máj v podání klubu Literární prádelna, navlékání korálků na podporu Abilympiády a zdravotně postižených KORÁLKY S SEBOU!!! Bez energií by nebyl život. Jelikož se snad každý v dnešní hektické době cítí někdy unavený, bez šťávy a inspirace, budeme si proto povídat o energiích a člověku. O energiích slunce, země a o 5 elementech, které formují náš život, působí v našich energetických centrech - čakrách a bezprostředně nás ovlivňují každý den. Ukážeme si některé léčivé nerosty, minerály, povíme si o jejich funkci a přínosu v praktickém životě. Ukážeme si jednoduché techniky jak lze energii čerpat a jak s její pomocí léčit. Povíme si více o současném kosmickém dění, o 12 vláknech DNA a o úloze člověka v procesu transformace Také si vyzkoušíme spojení s naší duchovní rodinou a vyšším kolektivním vědomím Sedlčanska. Jiří Skobla se věnuje meditacím, energetickému léčení, poradenství v oblasti duchovního rozvoje a pomáhá při procesu aktivace silových míst Země. Pracuje s technikami nového věku EVA/EVH a RFL, které pracují přímo s duší klienta. Ta řídí celý proces léčení a vede nás šetrně a bezpečně k odstranění bloků, které nám způsobují nepříjemnosti a nemoci. 7

14 Programy na dětském oddělení pro veřejnost pátek 11. května od 15 hod.: Pro maminku výtvarná dílna ke Dni matek. pátek 18. května od 15 hod.: Májové hraní s Jaruškou nejen výtvarné odpoledne se studentkou knihovnické školy a naší praktikantkou. pátek 25. května od 9.30 hod.: Klubíčko pohádek ke Dni dětí program pro rodiče s dětmi. Kluby v komunitním centru Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý Kreslení Kurz Lukáš: , od 9 do 12 hod. Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub selského rozumu: od 18 hod. (domácí sýry) Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský kroužek pro děti od šesti let): , od 16 hod. Nový klub: Od podzimu bychom rády v našem komunitním centru otevřely nový klub Klub pletení. Zájemci o tento klub se mohou již dnes přihlašovat v knihovně. A ještě si prohlédněte krásnou patchworkovou deku, kterou pro naše dětské oddělení vytvořily členky Patchworkového klubu. Za krásný dárek děkujeme! úterý 15. května v hod. KONCERT POHODA KLUB OSTATNÍ AKCE - KVĚTEN 2012 neděle 6. května ve 13 hod. OSLAVY SVÁTKU SV. FLORIÁNA nám. TGM Sedlčany PROGRAM JARNÍCH KONCERTŮ areál U Chovatelů NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. NE ve 14 hod. Dechovka Míly Nováka Dechovka Rudy Ešnera Kovačka Milevsko ZUŠ Dobříš ZUŠ Sedlčany Sebranka Vlašim Venkovanka Rožmitál ZUŠ Benešov Dechovka Rudy Ešnera Dechovka Míly Nováka RŮZNÉ Vladimír Mišík Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců, ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC začali vystupovat v roce Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & Etc. 10 řadových alb a několik dalších kompilací. Do sedlčanského klubu Pohoda přijede Vladimír Mišík s akustickou formací nazvanou ČDG (neboli Čundrgrund) ve složení: V. Mišík - kytara, zpěv, Pavel Skála - kytara, Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, zpěv. 8 KVĚTEN 2012

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Umístění kulturních institucí v Sedlčanech (přednesl na schůzi místního národního výboru v Sedlčanech dne 5. července 1945 kulturní referent MNV odborný učitel Jan Pavelka) Kulturní instituce byly odedávna pro většinu obcí nerentabilní podniky a byly trpěny jako nutné zlo. V revolučních dobách se situace osvěty obyčejně poněkud zlepšila, ale to vždycky jenom dočasně. Jakmile se finanční situace obce nebo státu jen trochu zhoršily, odnesla to vždycky kultura na prvém místě. A město Sedlčany, bohužel, počínalo si, pokud se pamatuji, právě tak. Měli jsme zde vyspělý ochotnický spolek, za jehož výkony by se nemusila stydět leckterá velká scéna, ostatně pohostinské vystupování profesionálních herců, Kohouta, Štěpničkové, Noskové a jiných to jen potvrzují. Ale město jim nedovedlo pomoci k lepší scéně. Jsem pět let městským knihovníkem. Za tu dobu se městská knihovna stěhovala čtyřikrát a to stále do horších a horších místností. Umístění škol v Sedlčanech je právě takové jako více než před padesáti lety, ačkoli školní rada po mnoho let nevyčerpala rozpočet. Tělocvičná jednota Sokol vybudovala nádherné letní cvičiště, které bylo snad jedinou věcí, jíž se Sedlčany mohly cizincům pochlubit, a to zase bez přispění města, ačkoli cvičiště používali i nečlenové Sokola, hlavně maminky s nemluvňaty. O biografu ani nemluvím. Hygienická a bezpečnostní opatření byla tam při nejmenším nedostatečná. Snad se někomu z vás bude zdát, že tyto vzpomínky na kulturní poměry v Sedlčanech jsou zbytečné a že tím chci snížit zájem bývalých městských činitelů o kulturu. Připomínám všechno proto, že vidím, že místní národní výbor kráčí v těchto věcech toutéž cestičkou jako představitelé města před rokem 1945, respektive Hospodářská škola je obsazena vojskem, stará radnice, která měla být určena pro veřejné účely, je pronajímána soukromníkům, budova hospodářské záložny, kde bylo umístěno okresní muzeum, je přidělena vojsku, městská opatrovna je pronajímána občanům na byty, ačkoli je skoro jisté, že od příštího školního roku zde bude opatrovna otevřena a to ne jako dobrovolná, nýbrž povinná, protože na školní převýchovu pro děti od tří do šesti let je pamatováno v novém návrhu na jednotnou školu. -jip- Pohled na sokolské cvičiště, snímek z třicátých let minulého století Lidová hvězdárna Na pozorování noční oblohy počínaje květnem si musíme počkat až po výrazném setmění, a to po 22. hodině. Kritizovaný letní čas umožňuje déle setrvávat v nákupních střediscích, avšak ochuzuje nás o nic nestojící zážitky pod noční oblohou. Postačí vyhledat vhodnou louku, ze které se nám otevře pohled od zenitu k horizontu na všechny strany, a spatříme nespočetné množství hvězd a několik právě viditelných planet (pokud výhled nebude rušit světlo úplňku). Pakliže využijeme dalekohledu hvězdárny, můžeme spatřit i bližší mlhoviny a vzdálenější galaktické světy. Pro základní orientaci při pohledu z oné louky poslouží trojice jasných hvězd, tvořící tzv. jarní trojúhelník. Vysoko nad jihozápadním obzorem je to Regulus ze souhvězdí Lva, nízko nad jižním obzorem Spica v souhvězdí Panny a výše nad jihovýchodním obzorem načervenalý Arkturus v Pastýři. Přejdeme-li k severnímu obzoru, pak nejdříve spatříme nad západním obzorem zapadající Procyon v souhvězdí Malého psa, severozápadně pak jasnou Capellu v souhvězdí Vozky. Severovýchodní obzor nabídne Vegu v Lyře a vycházejícího Deneba z Labutě. Hlubší pohled dalekohledem zaměříme na seskupení galaxií v souhvězdí Panny přibližně 30 nad jižním obzorem. Zde se nachází 11 galaxií, zařazených do Messierova katalogu, ve vzdálenosti přibližně 55 milionů světelných roků. Nejjasnější z nich, eliptická galaxie M49, má jasnost 8,4 mag. Nejméně jasná M61 s magnitudou 9,7 je viditelná i přes objektiv průměru 75 mm. Na galaxii M104, která nepatří přímo do této skupiny, je blíže o 20 mil. sv. r., se díváme z boku. Pás tmavé hmoty, mezihvězdného prachu v této galaxii zakrývá centrální zářící hvězdy. Na snímcích má tento hvězdný ostrov nápadnou podobu sombrera. Přímo nad hlavou v zenitu se v této době nachází sedmihvězdí Velkého vozu patřící do souhvězdí Velké medvědice. Pod ojí Velkého vozu se nachází nenápadné souhvězdí Honicí psi, kde dalekohledem nalezneme vírovou galaxii M51. Ramena této spirální galaxie se dají rozeznat při přímém pozorování dalekohledem hvězdárny s průměrem objektivu 200 mm při ohniskové vzdálenosti 3000 mm. Od zádi Velkého vozu směrem dále k severu můžeme nalézt dvojici galaxií M81 a M82. V oblasti Velkého vozu jsou další čtyři galaxie dostupné dalekohledem hvězdárny. Jejich struktura vynikne na snímcích pořízených CCD kamerami i v barevném provedení. Mezi Velkým vozem a jižní Pannou se kromě Honicích psů nachází souhvězdí Vlasy Bereniky, rovněž bohaté na galaxie. Ve směru těchto souhvězdí je vlast- ně volné okno do vzdáleného vesmíru nerušené hvězdami pásu Mléčné dráhy, naší Galaxie. Velká seskupení hvězd, která jsou součástí právě naší Galaxie mají podobu mlhavých obláčků. Ve skutečnosti to jsou kulové hvězdokupy v nichž počet hvězd počítáme na statisíce. Kulové hvězdokupy jsou ve vzdálenostech desetitisíců sv. roků od nás a vyplňují kulovou sféru kolem středu Galaxie. Snadno viditelné dalekohledem jsou kulové hvězdokupy M13 a M92 v souhvězdí Herkula. Přitom M13 lze spatřit i pouhým okem pokud neruší světlo Měsíce nebo osvětlení ulic. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc květen Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 do 23 hod. Měsíc - Na páteční večerní obloze 4. a Úplněk první čtvrť Planety - Merkur nepozorovatelný. Venuše nízko nad západním obzorem. Mars viditelný většinu noci kromě jitra. Jupiter nepozorovatelný. Saturn viditelný po celou noc. Uran s Neptunem nad ránem nad východním obzorem. Ostatní objekty - galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a jiné objekty. František Lomoz

16 GOA Muzeum ožilo lidovými řemesly a byli jsme u toho Městské muzeum Sedlčany uspořádalo opět velmi zajímavou akci, která probíhala v pátek a v sobotu a , tentokrát pod názvem Dny lidových řemesel v čase předvelikonočním. Do akce se zapojili i studenti gymnázia. Muzeum vždycky opravdu ožije, protože ve velmi důstojných prostorách muzea je možné na vlastní oči vidět a hlavně si vyzkoušet stará řemesla, se kterými už se skutečně běžně nesetkáte, všude panuje příjemná atmosféra podbarvená lidovou hudbou a také vůněmi dřeva, proutí, květin a perníčků. Naše devítičlenná skupina, kterou tvořili studenti kvarty, se do této muzejní akce zapojila hned několika výtvarnými technikami, ze kterých vznikaly hezké jarní dekorace a velikonoční přáníčka. Studenti gymnázia se již potřetí zúčastnili tentokrát 11. ročníku soutěže studentských humoristických a satirických kabaretů o cenu Jaroslava Haška pod názvem Jsem lepší než Švejk. Soutěž probíhala tradičně v krásném prostředí Divadla Bez Zábradlí 21. března Soutěž je určena studentům pražských i mimopražských gymnázií, uměleckých, odborných a speciálních škol. Na tuto soutěž si studenti sami připravují scénky s vlastními scénáři pro 3-4 herce, své nápady musí vměstnat do 7 až 10 minutového vystoupení. Podmínkou je humor, inspirace současností a pouze vlastní tvorba. Jednotlivá vystoupení hodnotila porota složená ze skutečných odborníků, zvítězit nebylo vůbec jednoduché, v zákulisí vládla tréma. Jak to vlastně všechno bylo, se dozvíte ze zpovědi samotných protagonistů Jaromíra Chmelaře, Šimona Pinkase, Šimona Biliny a Petra Kůta! Kolik úsilí pozřelo utvoření jedné takové epizody Řecko aneb jak čelit aktuální tamější apatii? Píše se 17. březen 2012 a my jsme právě dopsali scénář naší nové hry Ř.A.J.Č.A.T.A... Máme před sebou 2 dny víkendu, jeden den školy, jeden den na generálku a pak? Premiéru na soutěži Jsem lepší než Švejk v Divadle Bez Zábradlí... Tréma? Ani nééé! Kluci, ze soboty na neděli dáme nonstopáček zkoušení, jo? Souhlasili jsme, přece budeme Návštěvníci si s námi mohli vyzkoušet skládání různých origamů - např. do tvaru motýla, tulipánu, lilie, ale i štíra a jeřába. Také jsme zdobili vajíčka rozehřátými barevnými voskovkami. Zdobení vajíček touto oblíbenou a starou technikou si také mnoho příchozích vyzkoušelo a těšilo se velké oblibě i u nejmenších návštěvníků. K našim oblíbeným výtvarným technikám patří různé druhy tisků, jak už jsme několikrát při podobných akcích v muzeu předváděli. Tentokrát jsme zvolili provazotisk, který tvořil základ velikonočních přání. Ten jsme doplňovali tiskem z plochy pomocí razítek, které jsme si vyrobili z korku a přání jsme dozdobili drobnými origami a kresbou. Náš tvořivý koutek doplňovala ukázka pletení pomlázek. Byly to pro nás velmi příjemně strávené kreativní dny, ochutnali jsme velikonoční dobroty, kterými si nás hýčkal personál muzea a užili jsme si velikonoční atmosféru. Těšil nás zájem o naše tvoření a Dny lidových řemesel v čase předvelikonočním hodnotíme velmi pozitivně a moc se těšíme na příště. Kvarta G a SOŠE Sedlčany Studenti gymnázia opět zazářili v Divadle Bez Zábradlí zodpovědní, i když dost na poslední chvíli! Tak nějak konečně připravení jsme v úterý 20. března ráno vyrazili sbalení s tunou kostýmů. Nejvíc jich potřeboval Pinky, který měl na krku dokonce 4 postavy! Na rozdíl od víkendu jsme odjížděli i s malinkým mrazivěním v těle do Prahy na 3. zkoušku a naší generálku. Vstoupili jsme do prostorů divadla, na jevišti zrovna poslední opozdilci zkoušeli výsledky své studentské kreativity. Tak nějak jsme ještě stihli říct osvětlovači o jednom efektu, který bychom chtěli naše představení oživit a najednou byl konec zkoušek. Nic jsme nestihli. Zbytek dne jsme tedy zkoušeli doma u Kůťase v bytě. Další den jsme vstoupili s lehkou trémou opět do prostorů divadla. Procházeli jsme V.I.P vstupem skoro by se dalo říct, že to byl nějaký vtípek, a že předem věděli o naší řecké tématice, protože to byl neskutečneý labyrint, kudy nás vedli a bylo štěstí, že jsme nenarazili na bájného minotaura. Připravili jsme si věci do zákulisí. Byli jsme na řadě jako poslední, a tak jsme jenom prošli kolem porotců pana Michala Viewegha (spisovatele), Richarda Haška (vnuka spisovatele J. Haška), Jana Štolby (novináře Lidových novin) a paní Hany Heřmánkové (majitelky divadla), pohodlně jsme se usadili vedle našeho milého doprovodu kamarádů ze školy a členů rodícího se našeho fanklubu. Následovalo 13 divadelních představení většinou satirických, které si 3-4 protagonisté sami vymysleli. Posledních pár vystoupení jsme již neviděli, líčili jsme se a oblékali v zákulisí do našich kostýmů. No, a pak to přišlo... Tuto část si ale musíte nechat vyprávět od někoho jiného, anebo se na nás prostě přijít podívat při přístí příležitosti, která nejspíš bude na petrovické slavnosti Mrholení, když všechno klapne :), nebo na you tube. Zkrátka se to divákům docela dost líbilo. Párkrát nás vytleskali zpět na jeviště, to jsme si moc užili, byl to bezva zážitek! Pak moderátoři, kteří byli mimochodem celou dobu pohotoví a skvělí, vyhlásili pauzu, aby se porota mohla poradit a rozhodnout o vítězi a obecenstvo si udělalo přestávku. 3. místo získalo Gymnázium Nad Štolou. Nad tímto výsledkem se zvedla vlna nepokoje, protože každý věděl, že do prvních 3 příček tento soubor nepatřil! 2. místo získalo mělnické gymnázium a hádejte, kdo vyhrál? No, G a SOŠE Sedlčany se scénkou Ř.A.J.Č.A.T.A, vyhráli jsme my a měli jsme velikou radost! Porotci nám vítězoslavně potřásli rukama, dokonce jsme kromě hlavní výhry dostali symbolický dar v podobě Sedlčanského Pepina. Se skvělou náladou nás stále můžete zastihnout dokonce i do teď. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili, těm, co to měli v úmyslu, těm co by to měli v úmyslu, kdyby o tom bývali věděli a v neposlední řadě naší škole, která nám tuto skvělou příležitost umožnila. Určitě se nebojte a až o nás příště uslyšíte, přijďte se podívat. Snad nebudete litovat :). J+Š+Š+P z G a SOŠE

17 Do Sedlčan přišel r. 1956, aby se ujal vedení nedávno otevřeného osvětového domu. Město v něm našlo velice schopného, pracovitého a nadšeného organizátora společenského života. Do činnosti nového kulturního zařízení vnesl soustavnost a cílevědomost zavedením předplatitelských cyklů divadel, koncertů a poezie, v nichž účinkovali přední českoslovenští umělci. Pro děti a mládež připravoval divadelní představení a výchovné koncerty, organizoval na školách soutěže v divadle, recitaci, zpěvu a výtvarném projevu. Bohatý program kulturního zařízení doplňoval pravidelnými výstavami výtvarníků. Návštěvníci tak mohli shlédnout díla vynikajících umělců jako byli např. sochař Břetislav Benda, malíři Ota Janeček, Otakar Nejedlý, Alois Bílek, Adolf Zábranský, Čeněk Kvíčala, Karel Štika a další. Prostor k výstavám poskytoval samozřejmě i místním umělcům amatérům. Z podnětu Zdeňka Vlčka byl v roce 1964 založen proslavený VÝROČÍ OSOBNOSTÍ Zdeněk Vlček, zasloužilý pracovník kultury, se dožívá osmdesáti let V měsíci květnu si připomínáme sedmdesáté výročí od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností kulturního života našeho kraje učitele a vlastivědného badatele Čeňka Habarta. Rodák z Předbořic v bývalém milevském okrese vystudoval reálku a učitelský ústav v Praze, jako učitel začínal v Petrovicích ( ) a postupně působil na školách v Jesenici, Jetřichovicích, Odlochovicích a svou pedagogickou dráhu uzavřel ve Voticích ve funkci ředitele obecné školy. Práci ve škole se věnoval odpovědně a žákům byl dobrým učitelem. Většinu volného času však věnoval vlastivědnému bádání. Pro- hudební festival Sukovy Sedlčany, známý v celé republice. Nedílnou součástí festivalu byl i závěrečný koncert v Sukových Křečovicích. Bohatá byla jeho propagační činnost: články do novin a časopisů, plakáty, poutače, příležitostné publikace. Významným počinem bylo založení měsíčníku Kulturní kalendář, který vycházel od roku 1970 až do roku Houslový virtuos Mistr Josef Suk s manželkou a Zdeněk Vlček v Křečovicích Od šedesátých let minulého století se datuje spolupráce Zdeňka Vlčka se sochařem Břetislavem Bendou, který vytvořil k výzdobě kulturního domu nádherný reliéf Josefa Suka. Další dílo Bendovo, sousoší matky s dítětem, nazvané Za mír a svobodu, bylo odhaleno roku 1969 na Novoměstském náměstí a trvale připomíná občany města, kteří zahynuli za 1. a 2. světové války. Nejvýznamnějším a charakteristickým pro naše město se stalo bronzové sousoší Lidé bez domova, které bylo odhaleno v roce 1978 na Sukově náměstí u příležitosti 35. výročí vystěhování Sedlčan za 2. světové války. Nemůžeme opomenout zásluhy Zdeňka Vlčka na otevření městského muzea na Červeném Hrádku roku 1968 a převedení hvězdárny do správy kulturního domu. Zdeněk Vlček přispěl k vysoké úrovni kulturního života v našem městě i na Sedlčansku. Upřímně mu děkujeme za všechnu jeho práci a do dalších let přejeme, aby mu zdravíčko sloužilo a prožil v pohodě ještě hodně hezkých let. -mms- Výročí významné osobnosti našeho kraje - Čeňka Habarta Mlýn v Radešicích fotil Čeněk Habart roku Mlýn byl r rozebrán, přenesen a znovu postaven v muzeu vesnických staveb na Vys. Chlumci cestoval Sedlčansko křížem krážem, znal všechny obce, osady i samoty. Fotografoval školy, kostely, kapličky, zvoničky i staré chalupy, stodoly, špýchary atd. Na svých cestách sbíral památky, zaznamenával lidové obyčeje, zvyky, zkazky, rčení a pověry. Zajímal se o život lidí, besedoval s kronikáři i pamětníky a jejich výpovědi pečlivě zapisoval. Před Národopisnou výstavou českoslovanskou, která se konala roku 1895 v Praze, měl Habart již sebráno a sepsáno tolik materiálu, že byl vyzván, aby se stal spolupořadatelem české vesnice. Podle jeho návrhu byla na výstavišti postavena jihočeská chalupa. Jako vzor si pro ni vybral Koutníkův statek ve Vilasově Lhotě a špýchárek v Bratřejově. Habart se také podílel na vnitřním vybavení této selské usedlosti. Po skončení výstavy věnoval část předmětů Okresnímu muzeu v Sedlčanech na jehož založení v roce 1894 se také významně podílel. Po 1. světové válce pokračoval ve sběru památek, fotografoval, navštěvoval archivy a sebral takové množství historického národopisného materiálu, že mohl psát své životní vlastivědné dílo: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. V rozmezí tří let byly vydány 3 díly. Čtvrtý díl podrobné dějiny všech obcí politického okresu Sedlčany byl pro Habarta nejobtížnější. Začal na něm pracovat po svém odchodu do penze r (tehdy mu bylo 64 let!). Po 13 letech usilovné a vyčerpávající práce 4. díl dopsal. Roku 1940 byl rukopis, čítající více než 1000 stran textu a na 555 fotografií a kreseb, připraven do tisku. Čeněk Habart se však vydání tohoto velkého vlastivědného díla, na kterém si nejvíce zakládal, již nedočkal. Zemřel ve Voticích 24. května 1942 ve věku 79 let. -mms-

18 RŮZNÉ Sbírky muzea se díky dárcům stále rozrůstají Městské muzeum Sedlčany děkuje všem dárcům, kteří přispěli v roce 2011 k rozšíření jeho sbírek. - paní Marie Entnerová ze Sedlčan: kronika z roku pan Jiří Beneš ze Sedlčan: písemné dokumenty a fotografie k historii hospodářského spolku - pan Josef Bulan z Rudolce: kosa na řezání slámy, mramorový kalamář - paní Ladislava Doubravová ze Sedlce-Prčice: soubor textilu z první pol. 20. stol. (kabátek, sukně, blůzky, spodničky, jezdecké kalhoty, kožený opasek tzv. dohoda - pan Zdeněk Fiala ze Sedlčan: mosazný lihový vařič zn. Primus - pan Ladislav Havel ze Sedlčan: dokumenty k činnosti OF v Sedlčanech z let pan Ladislav Hadraba ze Sedlčan: 3 ks kameninových hrnků - pan Pavel Hrma ze Lhotky: dlabané necky - rodina Huskova z Červeného Hrádku: staré lyže - rodina Jandova ze Sedlčan: malá kabelka se zrcátkem a se 2 zápisníky tanců - paní Zdeňka Janečková z Nechvalic: dřevěný houpací koník - rodina Jindrákova ze Sedlčan: medomet, porcelánové hrnečky - paní Anna Jindráková ze Sedlčan: keramický pekáč s jedním uchem - pan Marek Kolský ze Sedlčan: židle dřevěné (2ks) - paní Miroslava Královcová z Chlumu: panenka, foto a dokumenty ZŠ Chlum - rodina Kropíková z Vysokého Chlumce: dokumentaci o činnosti Sokola ve Vojkově - pan Jan Kundrlík z Oříkovce: kameninová forma na vel. beránka, proutěné ošatky, nůše a motovidlo - paní Hana Lukešová ze Sedlčan: obrázky Ježíše a Panny Marie ve tvaru elipsy, malé dřevěné hodiny - pan Jan Nevole z Prahy: cestovní kufr, staré kolo, holicí strojky, ošatka, kotlík na vaření s trojnožkou. - rodina Pešičkova z Hněvanic: dřevěná kolébka - paní Anna Řezníčková ze Sedlčan: pozvánky na taneční zábavy v období mezi válkami, starý kalendář, fotografie z Nalžovického Podhájí - paní Jana Smrtová ze Sedlčan: různé hudebniny - paní Jiřina Sosnovcová ze Sedlčan: pracovní oblečení řezníků (čapka, kalhoty, kabátek, zástěra) - paní Emilie Součková z Bolechovic: deštník, dřeváky, různý textil (lněné ručníky, lněný povlak na slamník), - paní Alena Truhlářová z Příčov: porcelánové hrnečky - pan František Zeman ze Sedlčan: fotografie žáků a učitelů sedlčanské školy Městské muzeum Sedlčany Putovní výstava výtvarného oboru ZUŠ Jistě jste si mnozí z vás všimli naší putovní výstavy Kabáty pro pány Čapky v parčíku u Kulturního domu Josefa Suka, která se zde objevila 3. dubna v den vernisáže výstavy Lukášek s podtitulem Prostor v nás a kolem nás v městské knihovně. Výstavu jsme po týdnu přesunuli na plot u městské knihovny a následně kabáty putovaly přímo na náměstí TGM, kde zůstaly do 22. dubna. Na Den Země byly přemístěny do zahrady základní umělecké školy, odkud tato výstava vzešla. Výtvarná řada Kabáty pro pány Čapky je inspirována mnoha díly obou bratrů Karla i Josefa Čapka, například: Apokryfy O pěti chlebech, Věc Makropulos, Povětroň, Šlépěje, Devatero pohádek, Modrý obraz, Do mraků atd. Byla vytvořena v rámci projektu Lukášek, který nás vedl k zabýváním se bezprostředním prostorem kolem nás, jeho Zápis do tanečních 2012 V pondělí ve 14 hod. začíná ve vstupní hale KDJS Sedlčany zápis do tanečních kurzů Kurzy pořádá a vede Květuše Horváthová. Je možné se přihlásit do pátečního odpoledního kurzu (od do hod., prodloužené v pátek, cena 1200 Kč) nebo pátečního večerního kurzu (od 20 do 22 hod., prodloužené v sobotu, cena 1400 Kč). Kurzy budou probíhat v období od září do prosince ve společenském sále KDJS. Po tomto datu je možné přihlásit se i telefonicky u paní Aleny Bubeníčkové na čísle tel proměnami a možnostmi jej ovlivňovat. Tato řada je prezentována formou uměleckého happeningu - veřejné prezentace, která má za cíl oslovit společnost i jednotlivce ve veřejném prostoru. Kolemjdoucí se se změnou prostoru, s dílem samotným, konfrontuje, vyvolává v něm libé či nelibé pocity, nutí k přemýšlení, proč - z jakého důvodu - k této změně došlo, jaké důvody byly hybatelem a vedly autory k takové činnosti, instalaci, proměně Měl by si utvořit svůj názor, vlastní postoj, zda se mu takovýto typ prezentace líbí či nelíbí, zda ho to pobavilo, zaujalo, podnítilo k otázkám či znechutilo. Obecně pak, zda mu záleží na tom, co nás obklopuje a zda chce a má odvahu zasáhnout sám nějakou měrou do toho, co kolem nás vzniká, ať už svým názorem, postojem či konkrétním počinem. Tato instalace je součástí našeho letošního školního projektu výtvarného oboru ZUŠ Divadlo a bratři Čapkové, kterému se žáci výtvarného oboru ZUŠ věnují od září. Žáci se seznámili s prostředím divadla, jeho zákulisím a s profesemi spojenými s divadlem. V tomto projektu zpracováváme dějovou linii příběhu, jeho stavbu, dynamiku a rozuzlení. Zaměřili jsme se také na scénografii, výrobu loutek a pokusy o jednoduché animace. Přes návrhovou tvorbu jsme došli k realizaci maket jednotlivých příběhů inspirovaných dílem Karla Čapka. Ale především jsme žákům přiblížili dílo spisovatele, filozofa a novináře Karla Čapka a také jeho bratra Josefa Čapka - malíře, básníka, spisovatele a scénografa, jejichž myšlenky a názory na svět kolem nás jsou stále aktuální až nadčasové. Mgr. Diana Pinkasová, Mgr. Lenka Feldsteinová, Výtvarný obor ZUŠ Sedlčany Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 20 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 PLACENÁ INZERCE

20 Momentky z dubnové burzy na Sedlčanské kotlině

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 87. schůze Rady města, konané dne 27. března 2014 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2314/87/2014 volí ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

... KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně všechny milovníky divadelních her na IX. ročník přehlídky

... KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně všechny milovníky divadelních her na IX. ročník přehlídky ZÁŘÍ Město Krupka Přehled kulturních a společenských akcí Kontakt: Městský úřad Krupka Tel.: 417 861 253; 417 803 131 E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA zve srdečně

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více