Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě u paní Heleny Sobkové 11 Novinky v knihovně 12 Dětský koutek 16 Září jezdí na strakaté kobyle. O svatém Matouši vlaštovka nás opouští. Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří. Svatý Václav víno chrání, po něm přijde vinobraní. Svatý Václav sklízí hady. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal Významné dny 1. září Světový den míru 8. září Mezinárodní den gramotnosti 22. září Evropský den bez aut 27. září Světový den cestovního ruchu V polovině září opět ožije prostor okolo Riedlovy kaple. Tato tradice konání slavností v Desné byla založena v roce Opět k nám zavítá jedna z nejlepších historických skupin, která se v České republice věnuje realizaci kulturně společenských akcí s historickou a lidovou tématikou. Právem také nese na erbu název a ocenění Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky. Udělejte si tedy již nyní poznámku ve svém kalendáři. 15. září ve 13 hodin vychází PRŮVOD VOJÁKŮ v uniformách RAKOUSKA-UHERSKA z parku v centru města. Všichni jste srdečně zváni. If

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na 9. zasedání 27. června mimo jiné: schválila smlouvu mezi městem Desná a RWE GasNet s. r. o. týkající se přeložky plynárenského zařízení STL plynovodní přípojky pro objekt Základní školy v Desné, schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ v Desné I, schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava požární zbrojnice v Desné III, schválila výzvu k podání nabídky na dodávku užitkového vozidla a pověřila manažerku projektů a výstavby zajištěním administrativy s tím spojené, schválila výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci Výměna oken na panelovém domu Desná čp. 327, 328, 331, 332, schválila složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na zadané veřejné zakázky ve složení: Ing. Pavel Michek, Michaela Bešťáková, Josef Jirouš, Martin Lauer, Mgr. Antonín Bělonožník, náhradníci: Ing. Ivan Indráček, Aleš Nigrin, Radmila Vrchovská, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, schválila úhrady faktur Desko a. s. za opravu válce pro MH ( Kč) a Bohemia Asfalt s. r. o. Soběslav za asfaltový beton na opravu komunikací ( Kč). CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na 3. zasedání 20. června mimo jiné: schválilo závěrečný účet města Desná za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, schválilo poskytnutí fi nančního daru z výtěžku aukce Sympozium Desná 2012 ve výši Kč pro organizaci DebRA ČR, schválilo, aby volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci n. N. proběhla formou veřejného hlasování, zvolilo Ing. Evu Směšnou přísedícím Okresního soudu v Jablonci n. N., vzalo na vědomí informaci předsedy finančního výboru zastupitelstva města o činnosti výboru za období 3 6/2012, schválilo upravený plán činnosti fi - nančního výboru zastupitelstva města na rok 2012, schválilo rozšíření počtu členů kontrolního výboru o 2 členy, schválilo připomínky k zimní údržbě a předkládá podněty k úpravám plánu zimní údržby Libereckého kraje pro období Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318 Riedlova vila již není redakcí, nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka říjnového čísla je v pondělí 17. září do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v listopadovém čísle. Poděkování občanům V červnu proběhla pravidelná akce sběru použitého ošacení pořádaná desenskou městskou knihovnou. Uveřejňujeme přepis poděkování, jež poslal ředitel o. s. Diakonie Broumov PhDr. Vítězslav Králík. Jistě si projev díku a to nejen od pana ředitele, ale i od zastupitelů města zaslouží všichni, kdo se na celé akci podíleli, ať organizačně, tak materiálně. Je moc dobře, že se najde dost lidí, kteří nejsou lhostejní a dovedou pomoci druhým. Red Broumov Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovat za Váš dar použitého ošacení pro naši organizaci. Svojí obětavou pomocí jste významnou měrou podpořili naši činnost, a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích. Vámi darované věci posloužily sociálně potřebným občanům a daly práci cca 60 klientům z našich azylových domů. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a ještě jednou děkuji. S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Bělonožník. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, tiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 3. září Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 9/2012

3 Společenská kronika Gratulace zářijovým jubilantům Zdeněk Lufinka Theodor Pohl Marie Jägerová Vladislav Breuer Irena Staffelová Hana Holatová Božena Štaffová Svá životní jubilea v září oslaví: Marie Loukotová Stanislav Jiřička Stanislav Ratajský Miroslav Šimon Liselotte Schillingová Marie Hejzlarová Zdeňka Pospíšilová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci říjnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Blahopřání Daně Pusztaiové Významné životní jubileum oslaví 6. září 2012 naše kamarádka a velká sportovkyně, rodačka z Desné v Jizerských horách, Dana Pusztaiová. V roce 1993 jako handicapovaná sportovkyně kategorie MP 11 stála u začátku činnosti handicapovaných sportovců ve sportovním klubu SK Sluníčko SPMP Jablonec nad Nisou a stala se jako aktivní sportovkyně spoluzakladatelkou Českého gymnastického sportu handicapovaných sportovců, který v té době vůbec neexistoval. Jako první handicapovaná gymnastka přivezla medaile z mezinárodní soutěže a to v roce 1996 (USA Severní Karolína). Postupem několika let se stala stálou účastnicí všech světových soutěží v rámci programu Speciál Olympic World Speciál Olympic Games. V současné době i přes svůj vyšší sportovní veteránský věk je stále aktivní sportovkyní a účastní se všech sportovních soutěží, a to nejen v gymnastice, kde je vždy radostně vítána všemi účastníky i sportovními delegáty, ale i v zimních sportech. Všechny tyto aktivity přispívají k dobré zdravotní a psychosociální pohodě. Přejeme hodně zdraví a děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a přispívají k dobrému chodu naší sportovní činnosti. Za handicapované sportovce a trenéry Synovcová Zdenka zástupce SK Sluníčko SPMP Jbc Pietní vzpomínka Starosta města Marek Pieter společně s kolegyněmi z MěÚ uctili položením květin u pamětní desky památku dvou zmařených životů desenských obyvatelek Daděnky Škavové a Marie Vodákové. Ty se staly oběťmi tragické dopravní nehody 21. srpna 1968 při události související se vstupem okupačních vojsk Varšavské smlouvy. Děkujeme všem, kteří také nezapomněli. Kulturní středisko při MěÚ v Desné a Klub důchodců pořádají Podzimní výlet Klubu důchodců ve čtvrtek 20. září 2012 Pamětihodnosti města Vrchlabí Odjezd od hasičárny v 7.30 hod. Přihlášky v Klubu důchodců každý čtvrtek hod., nebo na tel. č.: , mobil: Desenské noviny 9/2012 3

4 Informace z radnice MĚSTO DESNÁ Tajemník městského úřadu Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel , fax , mobil: Věřejná výzva dle 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Tajemník Městského úřadu v Desné vyzývá zájemce o uzavření pracovní smlouvy k podání přihlášky na obsazení volného místa: Pracovník zařazený do ekonomického odboru MěÚ, referent státní správy a samosprávy majetková správa, 8. platová třída Kvalifikační předpoklady: USO, znalost práce na PC (Word, Exel, Internet) Nástup: 1. října 2012, případně dle vzájemné dohody Přihlášky: do 14. září 2012 Bližší informace: tajemník městského úřadu, tel , Způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou Výzva EO NEOTVÍRAT na adresu: Město Desná, k rukám tajemníka MěÚ Krkonošská č. p. 318, Desná v Jizerských horách nebo osobně v podatelně MěÚ Krkonošská č. p. 318 Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, a datum a podpis zájemce. K přihlášce doložte: profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovního místa, výpis z rejstříku trestů, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Mgr. A. Bělonožník, tajemník MěÚ Pozvánka na besedu s občany Městský úřad Vás zve na další besedu s občany, která se bude konat v pondělí 10. září 2012 od hodin v klubovně SDH Černá Říčka v Desné III, (naproti restauraci U Švýcar ). Předchozí besedy se uskutečnily v Desné III, na Pustinách, v Desné I a v Riedlově vile v Desné II. Na setkání s Vámi se těší Marek Pieter, starosta města. MĚSTO DESNÁ Tajemník městského úřadu Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel , fax , mobil: Výběrové řízení Tajemník Městského úřadu v Desné vyhlašuje podle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce Vedoucí ekonomického odboru MěÚ Desná Podmínky výběrového řízení: Místo výkonu práce: budovy Městského úřadu Desná Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem lustračním zákonem (vedoucí úředník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat negativním lustračním osvědčením). Požadavky: vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru praxe ve veřejné správě, nebo praxe ve funkci vedoucího zaměstnance minimálně 3 roky v průběhu 5 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce preferuje se praktická zkušenost s účetnictvím územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací včetně znalosti rozpočtové skladby splnění předpokladů dle 4 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC výborné organizační a komunikační schopnosti dobrá znalost práce na PC znalost jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) výhodou schopnost vedení kolektivu znalost zákona o obcích zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána řidičský průkaz skupiny B výhodou Nabízíme: perspektivní zaměstnání odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou. Popis vykonávané práce: Vedoucí ekonomického odboru je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompetenci je výkon správních činnosti zejména na těchto úsecích: rozpočet a fi nancování, včetně rozpočtového výhledu, operativního řízení cash-fl ow atd., úvěrů, zhodnocování prostředků atd. povinnosti města jako daňového subjektu fi nanční řízení městem zřizovaných, zakládaných či dotovaných organizací ve vztahu k rozpočtu města fi nanční kontrola místní daně a poplatky vedení účetnictví evidence majetku administrativní správa části majetku města, zejména prodeje a výkupy majetku, nájmy, věcná břemena atp. Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem v září říjnu 2012 nebo dle vzájemné dohody. Přihlášky: Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) datum a podpis zájemce. K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: strukturovaný životopis výpis s rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce lustrační osvědčení Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 14. září 2012 (i pro přihlášky doručené poštou), termín výběrových řízení bude k dispozici v kanceláři tajemníka na vyžádání. Uchazeči, u kterých bude vyžádán ústní pohovor, budou k němu vyzváni. Způsob podání přihlášky: Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou Výběr. řízení VEO NEOTVÍRAT na adresu: Město Desná, k rukám tajemníka MěÚ Krkonošská č. p. 318, Desná v Jizerských horách nebo osobně v podatelně MěÚ Krkonošská č. p. 318 Poskytování informací: veškeré informace k tomuto výběrovému řízení poskytne tajemník městského úřadu, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu. Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny. Mgr. A. Bělonožník, tajemník MěÚ 4 Desenské noviny 9/2012

5 Informace z radnice Město vyznačilo výletní okruhy městem a okolím V současné době již slouží návštěvníkům města tři tématické výletní trasy: Po stopách skláře Ridela, Za Desnou jako na dlani a Za tajemstvím Bílé a Černé Desné. Každá z tras, tak umožní provést návštěvníka města po zajímavostech v Desné a jejím okolí. Po stopách skláře Ridela značená trasa o délce 4 km provede návštěvníka po kulturních památkách a zajímavostech v blízkosti centra Skalní vyhlídka, železniční ozubnicová trať, kulturní dům Sklář, Riedlova vila, Riedlova hrobka Za Desnou jako na dlani trasa o délce 10,8 km je směřována na místa hezkých výhledů památný balvan, skokanské můstky, Sedmidomky, Pustiny... Za tajemstvím Bílé a Černé Desné nejdelší trasa (17 km) provede návštěvníka po zajímavých místech spojených s vodou jezy na Bílé Desné, areál Protržené přehrady, přehrada Souš, vodopády na Černé Desné... Výletní okruh je doplněn novými texty na informativních panelech, na které se podařilo městu získat dotaci od Libereckého kraje ve výši Kč. Školní rok začal Opět je tu září a s ním začátek nového školního roku. V průběhu prázdnin se na škole pracovalo podle stanoveného harmonogramu, takže děti budou mít svoji školu zase o něco hezčí a modernější. Vzhled školy se mění, modernizuje se i interiér, takže se určitě mohou těšit nejen děti, ale i jejich učitelé. Prvňáčky přivítají paní učitelky Fleknová a Dvořáková, druhou třídu bude mít paní učitelka Fráňová, třeťáky paní učitelky Jankovská a Jiroušová, čtvrtou třídu paní učitelka Horáková a páťáky paní učitelky Chladová a Klabanová. Na šestý ročník se chystají paní učitelky Jůnová a Michková, sedmý ročník povede paní učitelka Kolesová, osmý paní učitelka Hrubá a devátý paní učitelka Sábová. Přejeme všem dobrý start do nového roku, co nejméně starostí, hodně příjemně strávených hodin a hlavně klid a pohodu. Red Všechny nové výletní trasy začínají a končí v parku v centru města, kde je umístěna informativní tabule. Školky letos rozšířily prázdninový provoz Rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školku, mohli být letos spokojenější. Město zajistilo rozšířený provoz. Od do fungovaly obě školky, od do Zdravá MŠ Desná I, od do MŠ Desná II, od do opět obě školky. Takže obě předškolní zařízení byla zavřená pouze tři týdny v době od 9. do 27. července. V této době mohli rodiče využít týdenního letního tábora, který v termínu od do pořádali Čmeláčci (o. p. s. Paraplíčko). Desenské noviny 9/2012 5

6 Informace z radnice Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantu města Desná na rok 2012 Upozorňujeme tímto všechny neziskové organizace na termín pro podání žádostí o finanční podporu na svou činnost pro rok 2012 z rozpočtu města. Žádosti budou přijímány dle podmínek výzvy na předepsaných formulářích. Formuláře jsou k dispozici v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, ekonomický odbor kancelář č. 1 a č. 2 nebo podatelna MěÚ kancelář č. 9. Podrobnosti o výzvě naleznete na: deska/grant města Desná 2012 Příspěvky jsou určeny na podporu kulturních, sportovních a ostatních akcí a činností směřujících ke zkvalitnění života ve městě o okolí. Podpora se vztahuje i na výrobu propagačních materiálů v rámci rozvoje cestovního ruchu, nebo podporu ekologických projektů. Prostředky jsou vázané na účely popsané v žádosti o podporu a podléhají vyúčtování s rozpočtem města na rok Příspěvek je vyplácen doplatkově, tedy po vynaložení fi nančních prostředků a jejich vyúčtování na ekonomickém odboru MěÚ Desná. Žádosti přijímá podatelna městského úřadu. Žádosti lze zasílat též poštou na adresu: Městský úřad, Krkonošská 318, část Desná II, Zásadní změna ve financování obcí a měst na dosah Poslanecké sněmovně byla loni na podzim předložena novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která by výrazným způsobem posílila obecní rozpočty. Předloha vyšla z dílny poslanců TOP 09 a Starostů a nezávislých. Od té doby uběhlo více než půl roku, během něhož na politické scéně došlo k řadě zásadních změn. Potěšující je, že toto politické zemětřesení návrh reformy RUD přestál. Jaké jsou jeho hlavní přínosy? Zvýšení rozpočtů obcí povede k efektivnějšímu plánování zvelebování vašeho města. Příjmy se stanou předvídatelnými a rozvoj obce už nebude záviset jen na rozhodnutí anonymních ministerských úředníků o přidělení dotace. Nakládání s vlastními prostředky je mimochodem o mnoho efektivnější než s prostředky dotačními. Přeměna dotací v zákonné příjmy rovněž povede ke snížení prostoru pro korupci, která se s dotacemi často spojuje. V neposlední řadě zvýšení rozpočtů poskytne obcím více politické svobody - nikdo už si nebude nikoho zavazovat přidělováním dotací, které podmíní politickou poslušností nebo příslušností. Tento zákon proto považuji také za jeden z nejúčinnějších protikorupčních kroků. Na reformě v její současné podobě tedy vydělá naprostá většina obcí a měst a také stát. V Desné by reforma dle odhadu Ministerstva financí do rozpočtu přinesla již příští rok přibližně o 7 milionů Kč více než letos. K tomu chybí už jen málo v polovině července totiž návrh reformy RUD defi nitivně schválila Poslanecká sněmovna a nyní se čeká na rozhodnutí Senátu. Věřím, že členové horní komory oprávněné volání obcí vyslyší a navýšení jejich rozpočtů vyjádří podporu. Mgr. Jan Farský, starosta Semil, poslanec Parlamentu ČR Senátorka Soňa Paukrtová informuje: Trestní imunita zákonodárců Vážení, protože se na mne obrátila řada občanů i z Desné v Jizerských horách s dotazem, jak je to vlastně s imunitou zákonodárců, zasílám Vám krátký článek, ve kterém se snažím vysvětlit podstatu imunity i ozřejmit, jaké novely Ústavy se chystají. Trestní imunita zákonodárců O pojetí a rozsahu imunity zákonodárců se u nás vedou politické, odborné i žurnalistické diskuse od roku Česká republika patří mezi státy s vůbec nejširší imunitou. Platí totiž, že nevydá-li příslušná komora Parlamentu zákonodárce k trestnímu stíhání, je stíhání navždy vyloučeno. 26. dubna 2012 neschválil Senát novelu Ústavy omezující trestní imunitu na dobu výkonu mandátu, přestože podobné omezení imunity schválil v minulost již několikrát. Navzdory tomu, že v praxi nejsou s vydáváním poslanců a senátorů k trestnímu stíhání výrazné problémy, je časový účinek trestní imunity vnímán jako snad největší symbolické dělítko mezi občany a zákonodárci, navíc jsou-li poslanci a senátoři chráněni v případě nevydání doživotně, pak ochrana zahrnuje i osoby, které již členy Parlamentu nejsou. Klíčové pro fungování Parlamentu je zachování indemnity, což znamená, že zákonodárci nemohou být postiženi za hlasování a projevy v příslušné komoře. Bez garancí svobody projevu nemůže žádný parlament svobodně jednat a fungovat. V současné době jedna skupina senátorů podala novelu ústavy, která trestní imunitu zcela ruší a ponechává pouze indemnitu. Jiná skupina, do které patřím i já, navrhla omezit trestní imunitu pouze na dobu výkonu mandátu. Na první pohled se zdá, že dnes, kdy existuje nezávislé soudnictví, není pro poskytování trestní imunity žádný důvod. Trestní imunita však není osobním privilegiem zákonodárců. Má chránit zákonodárnou moc, tedy Parlament před zlovolnými zásahy moci výkonné. Zrušíme-li zcela trestní imunitu, pak nezajistíme nezávislost a akceschopnost Parlamentu. Zvláště v současné době, kdy kriminalizace politických protivníků se stává běžnou součástí politického boje.po úplném zrušení trestní imunity bude možné zadržet zákonodárce na 48 hodin pro pouhé podezření. Dnes je to možné pouze, je-li zákonodárce přistižen při trestném činu, a ještě se k jeho zadržení vyžaduje souhlas předsedy komory, jíž je členem. Je tak těžké si představit, že budou zadrženi dva nebo tři zákonodárci ve chvíli, kdy pojedou na klíčové hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu? Proto jsem přesvědčena, že zachování trestní imunity na dobu výkonu mandátu je nutnou podmínkou pro fungování demokratického Parlamentu. Soňa Paukrtová 6 Desenské noviny 9/2012

7 Z kultury Divadelní premiéra studentů a přátel MATFYZu se povedla Všichni, kdo navštívili divadelní představení Limonádový Joe, jistě nelitovali. Komický westernový příběh podle předlohy Jiřího Brdečky, známý z legendárního filmu, ožil na prknech desenského kulturního domu SKLÁŘ v pátek 3. srpna v podání (ne)talentovaných ochotníků. Páteční termín nebyl důležitý jenom pro nás pořadatele. Páteční sedmá hodina ráno byla hodně důležitá, ale hlavně překvapivá pro samotné herce studenty. Tito středoškoláci a přátelé matematických a fyzikálních zákonů, kteří se každoročně setkávají na letním soustředění, tentokrát v blízkém Kořenově, neměli do 7. hodiny ranní ani tušení, že se večer stanou herci. V tento čas jim byly rozdány texty a uloženy úkoly: zajistit si kostýmy, kulisy i případné taháky V 17 hodin odpoledne nastal ve Skláři čas pro seznámení s prostorem, nastavění divadelního mobiliáře a vytvořených kulis a pak... zkoušení, generálka. Ve 20 hodin večer byl sál již zaplněn osmdesáti platícími i neplatícími diváky. Diváci určitě nelitují, protože studenti nás dokonale bavili, ať to bylo vtipně podanými texty, přesmyčkami, grimasami či pohybovým nadáním, ale i hledáním textu v dlaních, či na zadních stranách kulis nebo odezíráním nápovědy od barmana. Skvělou práci odvedli všichni herci i celý štáb. Režiséři o své premiéře věděli jen o 8 hodin dříve, tedy od hodin dne předchozího. I když představení mělo být zároveň premiérou i derniérou, dnes se již ví, že se tak nestane. Úspěch zaručil hercům i další možné reprízy. Děkujeme všem, kteří si uprostřed léta u nás zahráli, ale i těm divákům, kteří přišli toto nevšední představení zhlédnout. Ze zákulisí vím, že herci byli hodně nadšení, že přišlo hodně diváků. Ihned je opustila tréma, že to bude propadák I f Desenské noviny 9/2012 7

8 Ze sportu Fotbalové naděje Desné na svém prvním soustředění Ve dnech srpna se zúčastnily naše nejmladší naděje tohoto sportu z Desné svého prvního fotbalového soustředění, které se konalo v krásném fotbalovém prostředí Juniorcampu v Novém Městě pod Smrkem. Této velice vydařené akce se zúčastnilo 16 fotbalových elévů z našeho oddílu, tři trenéři a jako doprovod sedm rodičů. Za oddíl kopané bych chtěl poděkovat za velice vstřícný přístup všem rodičům dětí, které se zúčastnily tohoto soustředění. Veliký dík patří rovněž p. D. Novému, který nám zainvestoval pronájem hřiště v místním krásném areálu. Nemalou zásluhu na této vydařené akci má i vedoucí Juniocampu p.semerádová, která nám vyšla ve všem vstříc, a přispěla tak ke zdárnému průběhu soustředění. Osobně bych vyzvedl těchto několik dní hodně vysoko, jak po tréninkové stránce, tak po stránce osobního sblížení všech hráčů. Veliké díky všem zúčastněným. J. Ducháč Senior vítězí Koncem července skončil v Liberci velký šachový turnaj Open Desko Liberec. Jeho součástí byl i turnaj v rapidu (zrychleném šachu). Na partii měl každý hráč 10 minut času. Turnaj skončil velkým překvapením, když mezi 22 hráči z pěti oddílů zvítězil senior ve věku 71 let Zdeněk Joukl z ŠK Kladno (hostující za Bižuterii Jablonec n. N.) Dosáhl 5,5 bodu ze 7 možných. 2. byl Marek Braun a 3. Jan Novák, oba z pořádajícího Desko Liberec měli 5 bodů. 4. Ondřej Sýkora ze Zikudy Turnov získal 4,5 bodů atd. Zajímavostí bylo také to, že vítěz si, jako jediný, partie z velké části zapisoval. Senioři držte se! Č. Drobník, š. o. TJ Bižuterie Jablonec n.n. O prázdninách se na Jizerku jezdilo autobusem Od soboty začal jezdit o letních víkendech a svátcích nový cyklobus z Jablonce nad Nisou přes Bedřichov Hrabětice Josefův Důl Tanvald a Desnou na Souš a na Jizerku. Kdo využil této možnosti, mohl nechat auto doma, a přece jet poznávat krásy Jizerských hor. Nemusel ani s sebou brát kolo autobus byl turistický a bylo možné jej využít v jakékoliv části trasy. Taková akce je jistě přínosem nejen pro návštěvníky Jizerky, turisty i cyklisty, ale také pro přírodu, která si jistě naši péči zaslouží. Pozvánka na závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci v Desné Ve dnech se uskuteční Mistrovství české republiky ve skoku na lyžích žactva a dorostu a RKZ v severské kombinaci. Závody začínají v pátek od hodin na nejmenším můstku K 8 až po můstek K 60, kde se bude skákat za umělého osvětlení. V sobotu se začíná opět od nejmenšího můstku K 8 od 8.30 hodin až po můstek K 60. Odpoledne proběhne 2. část severské kombinace, běh. V pátek bude ve večerních hodinách slavnostní ohňostroj. V sobotu v 18 hodin se uskuteční ve skokanském areálu v Desné setkání bývalých závodníků, funkcionářů, trenérů, rodičů a přátel desenského lyžovaní. Pozváni budou T. Goder, J. Samek, M. Matoušek, R. Vrána, J. Svoboda a další významné osobnosti desenského lyžování. Na všechny akce jste srdečně zváni. Patrik Chlum, vedoucí trenér oddílu 8 Desenské noviny 9/2012

9 Okénko zajímavostí Čeští svatí Svatý Václav je jedním z patronů naší země. Spolu se sv. Ludmilou, sv. Anežkou, sv. Prokopem, sv. Vojtěchem, sv. Vítem, sv. Zikmundem a řadou dalších. Sv. Vít má svůj chrám, sv. Zikmund svůj zvon na svatovítské věži a ostatní výše jmenované svaté najdeme pohromadě na Václavském náměstí, kde stojí známá Myslbekova socha. Pojďme se na ně podívat blíž. Svatý Václav je bezesporu nejznámější a stal se skutečně národním světcem. V těžkých chvílích posiloval národní sebevědomí a je jedním ze symbolů státnosti. Narodil se kolem roku 907 jako nejstarší syn knížete Vratislava I. a Drahomíry a byl vnukem prvního historicky doloženého vládnoucího knížecího páru Bořivoje a Ludmily. Všichni znají z dějepisu, že byl vychován babičkou, veden ke křesťanství, římskému císaři odváděl tribut pacis (poplatek za mír) a nakonec byl zavražděn ve Staré Boleslavi vrahy, které najal jeho bratr Boleslav. Informace pocházejí z legend, ne vše musí být tak, jak se traduje. Vždyť ani rok jeho smrti není přesně znám jedná se buď o rok 929, nebo 935. Ale tvrdí se, že to bylo 28. září proto se tento den slaví jeho svátek. Svatá Ludmila pocházela podle legendy z kmene Pšovanů, kteří žili na Mělnicku. Jako čtrnáctiletá vstoupila do manželství s přemyslovským knížetem Bořivojem. Ten přijal křest na Moravě z rukou arcibiskupa Metoděje a později byla pokřtěna i Ludmila. Po smrti Bořivoje a nástupu syna Vratislava vychovávala své vnuky Václava a Boleslava. Dostala se do sporu se svou snachou Drahomírou, který vyvrcholil zavražděním Ludmily na hradišti Tetín v roce 921. Podle legendy byla uškrcena vlastním závojem. Stala se chronologicky první českou svatou. Svatá Anežka byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Od mládí toužila vstoupit do kláštera, ale kvůli otcovu nesouhlasu mohla toto své přání uskutečnit až po jeho smrti v roce Založila v Praze klášter klarisek (klarisky jsou ženská obdoba františkánů). Životním vzorem jí byli Klára a František z Assisi. Přesvědčila svého bratra, krále Václava I., aby založil klášter. Nazvala jej České Assisi a stala se jeho první abatyší. Postupně vznikl rozsáhlý komplex budov tvořený ženským klášterem klarisek, mužským klášterem františkánů, dvěma kostely a nemocnicí (tehdy nazývanou špitálem), která měla neobyčejný význam její špitální bratrstvo povýšil papež Alexandr IV. na řád křížovníků s červenou hvězdou. Anežka sama byla nesmírně obětavá, sama pečovala o nemocné a celý život se snažila pomáhat druhým. Svatý Prokop (na obrázku) se narodil kolem roku 970. Na Vyšehradě získal vzdělání ve škole se slovanským jazykem a stal se benediktinským mnichem v klášteře na Břevnově. Po vyvraždění Slavníkovců odtud odešel a žil jako poustevník v jeskyni poblíž Jinonic. Tam podle legendy sepsal svaté evangelium, které se dostalo do Francie a při korunovaci na ně přísahali francouzští králové ( texte du sacre ). Později Prokop odešel do lesnaté krajiny v Posázaví, kde žil asketickým životem a tvrdě pracoval mýtil les a obdělával takto získanou půdu. Časem za ním přicházeli lidé s žádostmi o radu, postupně i učedníci, kteří chtěli žít jako on. Tak vznikla kolem jeho poustevny mnišská osada a položila základy pro vznik Sázavského kláštera, který podporoval kníže Oldřich i jeho nástupce Břetislav. Prokop se stal jeho prvním opatem. Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců, kteří sídlili na Libici nad Cidlinou a byli v boji o vládu v Čechách nejsilnějším protivníkem ambiciózních Přemyslovců. V dětství těžce onemocněl a po uzdravení jej otec na znamení vděčnosti slíbil vychovat pro duchovní stav. Ve svých 30 letech byl zvolen biskupem a z toho, co mu příslušelo, si nechával pouze čtvrtinu, zbytek používal pro chudé a církev. V roce 933 založil v Břevnově benediktinský klášter a tam prý složil píseň Hospodine, pomiluj ny (Pane Bože, smiluj se nad námi), která je součástí nejstarších česky psaných dochovaných památek. Vykonal několik apoštolských cest (na Moravu, Slovensko, do Uher, Polska), odešel hlásat evangelium pohanům. Jako misionář odešel k pohanským Prusům. Tam také zemřel právě pro svoji snahu hlásat křesťanskou víru a přivést k ní tamější obyvatele, kteří ji ale nechtěli přijmout. Svatý Vít se narodil kolem roku 297 na Sicílii. Svým vychovatelem byl veden ke křesťanství, ale jeho otec si to nepřál. Když Vít nechtěl zapřít svoji víru, zavřel jej a nechtěl pustit dřív, dokud se víry v Ježíšovo učení nevzdá. Když jeho otec oslepl, Vít mu vroucími modlitbami k Bohu pomohl k navrácení zraku. Přesto mu otec křesťanství zakázal a Vít se svými dvěma vychovateli uprchl. Podle legendy vyléčil syna císaře Diokleciána z padoucnice, ale přesto zemřel pro svou víru mučednickou smrtí, a to v pouhých sedmi letech. To, že zemřel jako dítě, způsobilo, že jeho kult sílil mnohem víc než u jiných mučedníků. Patří proto mezi nejuctívanější svaté. U nás je známý především díky katedrále sv. Víta, která tvoří dominantu Pražského hradu. Svatý Zikmund žil v 6. století a byl synem burgundského krále. Dopustil se smrtelného hříchu (nechal zabít svého syna) a tento hrůzný čin se snažil odčinit tvrdým pokáním. Putoval po své říši od chrámu k chrámu a dával almužny. Přistoupil na přísný půst a prosil Boha, aby mu odpustil a dopřál mu milost odpykat své hříchy již na tomto světě. Jeho největším přáním bylo zemřít pro víru, a smířit se tak s Bohem. Uchýlil se do kláštera sv. Mořice, kde byl nakonec na popud franckého krále zavražděn. V roce 1336 byl sv. Zikmund vyhlášen za českého zemského patrona Karel IV. nechal větší část ostatků sv. Zikmunda vyzvednout z kláštera sv. Mořice a dovézt do Prahy. Jsou uloženy v chrámu sv. Víta. Podle tohoto svatého také dostal jméno Karlův druhorozený syn, kterého známe z dějepisu jako Zikmunda Lucemburského, jenž stál v čele křižáckých vojsk bojujících proti husitům. Významných svatých máme ještě celou řadu Cyril (Konstantin) a Metoděj, Jan Nepomucký, Zdislava, ale o těch snad někdy příště. DNy Desenské noviny 9/2012 9

10 Prázdninové vzpomínky Ohlédnutí za prázdninami Letní tábor Čmeláčků Přinášíme reportáž z letního tábora, který organizovala o. p. s. Paraplíčko jako pomoc rodičům, kteří chodí do práce a chtějí, aby děti v době jejich prázdnin měly zajímavý program. A náš týdenní tábor právě tohle nabízí. Konec konců posuďte sami. Chceme moc poděkovat našim místním sponzorům, bez jejichž velkorysé pomoci a podpory by nebylo možné tábor pořádat, nebyly by prostředky na zajištění kvalitního programu. Takže náš obrovský dík patří fi rmě: Preciosa Ornela s. r. o. za finanční dar, panu F. Laňkovi za dopravu za sponzorskou cenu, panu Z. Vedralovi za materiální podporu (dárky pro děti, kancelářské potřeby). Díky, je to přece pro děti! Máme radost, že i letos se tábor podařil soudě podle kladných ohlasů rodičů a nadšení dětí. Takže zase za rok! PONDĚLÍ První den, pondělí,, probíhal jako seznamovací. Hrály se různé hry venku, potom jsme byli v tělocvičně naší ZŠ, kde si děti zasoutěžily i zacvičily. Odpoledne absolvovaly krátký výlet zakončený dováděním na trampolíně Čmeláčků. A aby toho nebylo málo, sladkou tečku za prvním dnem udělaly palačinky se šlehačkou. ÚTERÝ Úterý bylo pojato jako velký den. Nejprve se jelo do berce do městského střediska ekologické výchovy při ZOO Li- Liberec Divizna. Tady se děti seznámily se vším, co se týká ovcí, a samy si na závěr ovečku vyrobily z vlastnoručně připravené ovčí vlny. Odtud se po obědě pokračovalo na jablonecké dopravní hřiště. Tam se nad námi smiloval svatý Petr. Celý den totiž pršelo, ale když jsme dojeli na hřiště, jako zázrakem vysvitlo i slunce, takže se děti patřičně vyřádily. STŘEDA Středu jsme nazvali spací den, protože po loňských nostech jsme i letos zařadili jednu noc, kdy děti nespaly doma. zkuše- Tentokrát jsme využili penzion Ve Stodůlce ve Velkých Hamrech II. Dopoledne se děti ubytovaly, po obědě je čekal výlet na Černou Studnici (tam dovoz, zpět pěšky) a potom opékání buřtů, kterého se zúčastnili, pokud chtěli, i rodiče. PÁTEK ČTVRTEK Čtvrtek nesl název den plný pohody. Dopoledne probíhaly hry v interiéru i v okolí penzionu, po obědě jsme se vydali pěšky na vlakovou zastávku do Velkých Hamrů. Cestou děti řešily různé kvízy, hádanky, využili jsme i průlezky, na které jsme cestou narazili, a pak už jeli vlakem zpět do Desné. Poslední den, pátek,, byl slavnostní tečkou. Dopoledne jsme odjeli vlakem do Jiřetína do fi rmy DETOA, kde jsme zamířili rovnou do tvořivé dílničky. Tam si děti vyrobily spousty drobných předmětů nebo obrázků, ale mohly si také koupit drobné suvenýry, což také udělaly. A cesta zpět byla famózní. Jeli jsme na povozu taženém koňmi! Trvalo to hodinu a půl a děti byly nadšené. Za o.p.s. Paraplíčko Katka Melicharová 10 Desenské noviny 9/2012

11 Na slovíčko s... Na návštěvě u paní Heleny Sobkové Jméno Dr. Heleny Sobkové by měl znát každý obyvatel Desné. Nebo aspoň ten, kdo má naše město rád a zajímá se o jeho historii. A pro toho, kdo náhodou neví jedná se o autorku knížky Naše Desná a zároveň první čestnou občanku města Desná (čestné občanství jí bylo uděleno ), která začátkem září oslaví významné životní jubileum. Toto všechno byly důvody, proč jsem se krásného červencového odpoledne na svátek sv. Anny vypravila za touto pozoruhodnou ženou. Tedy vypravila. Domluvila jsem si schůzku a paní doktorka byla tak hodná, že pro mne přijela, abychom si mohly povídat v prostředí jí blízkém, na její jizerskohorské chalupě. V příjemném prostředí a s milou hostitelkou jsem strávila krásné dvě hodiny, které neuvěřitelně rychle uběhly. Povídaly jsme si o všem možném, takže už vím, že miluje náprstníky a jejich semínka rozsévá podél lesních cest. Vím, že miluje Jizerské hory, proto tráví na chalupě hodně času. Viděla jsem její obrázky maluje ráda madony, které můžete i vidět. Tedy ty jizerskohorské s jejich typickými sametovými korunami jsou totiž umístěné na některých turistických místech (nejznámější jsou Ptačí kupy). Malování byl její koníček už od mládí a je moc dobře, že se mu věnuje. Její madony vyzařují klid a mír, lásku a pohodu, tedy to, co v dnešní době mnohdy marně hledáme. Samozřejmě jsme hovořily i o veliké lásce jejího života Boženě Němcové. Vztah k této spisovatelce získala díky své mamince, která byla velkou obdivovatelkou B. Němcové. Doma tedy měli nejen knížky od Němcové, ale také vše, co o ní bylo napsáno nebo se jí nějak týkalo. Tam někde se zrodil zájem vědět o ní co nejvíc. Jenže jak paní Sobková říká přišlo studium, rodina, děti, takže nebyl prostor věnovat se své zálibě. Ale děti vyrostly, času bylo víc a zájem se s léty nevytratil, ba naopak vzrostl. Hodiny a hodiny strávené bádáním nejen v českých archivech, ale i ve Vídni, Jeně, v Polsku přinesly kýžené ovoce a v roce 1992 vyšla knížka Tajemství Barunky Panklové. Se zájmem o osobnost naší největší spisovatelky souvisejí i další knížky Božena Němcová a Zaháň, Kateřina Zaháňská, Malíř slavného portrétu Josef V. Hellich, Dorothea vévodkyně Kuronská a také zatím poslední knížka Vzpomínky na dětství, v níž uspořádala zápisy své maminky. Jizerskohorská madona A jak se autorka těchto knih dostala k napsání knížky o Desné, to bylo námětem krátkého rozhovoru. Nejste desenská rodačka, odkud tedy pramení váš zájem o Desnou? Pocházím od Plzně, ale od studií na pedagogické fakultě (obor český jazyk dějepis) žiji v Praze. V roce 1957 vedl můj manžel lyžařský výcvik v Jizerských horách, byli ubytováni v Sociálním domě a moc se mu zde líbilo. V létě jsem se sem jela podívat s ním a rázem jsem si to tu zamilovala. V roce 1962 se nám tady podařilo koupit chalupu a od té doby sem pravidelně jezdím. Jak vlastně vznikl nápad napsat knížku o Desné? Jednoduše. Požádal mě o to tehdejší starosta Desné pan Ing. František Schreiber. Navštívil mě s prosbou, abych napsala knížku k uplynulému 300. výročí založení Desné. Trochu mě to zaskočilo, proč já. Ale protože znám zdejší poměry velmi dobře, napadlo mě, že knížka o historii by mohla pomoci zdejším lidem najít vztah i k současnosti. Přece jen tu po válce došlo k velkým změnám v osídlení a mnozí lidé zapouštěli kořeny a to není otázka jen několika let. Jsem přesvědčená o tom, že kdo nerozumí minulosti, kdo nezná minulost, nemůže pochopit současnost. A já jako kantorka jsem chtěla pomoci lidem, aby tu byli šťastní. Proto jsem také zvolila název NAŠE Desná. Práce na knize asi nebyla právě jednoduchá. To určitě ne. Byl to takový oříšek bylo nutné prostudovat starou německou literaturu, vlastivědné knihy, sehnat dobové pohlednice, materiály. Naštěstí jsem měla dobré pomocníky svoji znalost němčiny, pana D. Lauera, Ing. L. Žáka (kronikář) a svého muže. S ním jsem prochodila všechna místa, o kterých jsem psala. Někdy nebylo jednoduché je najít. Ale zvládli jsme to. Jezdíte sem již dlouho, takže jste znala Desnou ještě před zahájením úprav, myslím přestavbu centra. Jak vnímáte tyto změny? Myslím, že se to docela povedlo. Když už paneláky musí být v centru, jsou jakoby mimo, schované za krásnou budovou MěÚ. Celkově jsou stranou, takže nevadí. Zůstaly tu krásné budovy především Riedlova vila, která je skvostnou stavbou, pravou perlou města. Takže se dá říct, že patříte do naší Desné? Já jsem přesvědčená, že ano. Určitě do Desné patřím. Právě teď v srpnu uplyne půl století, co jsme chalupu koupili, a prožila jsem zde mnoho šťastných chvil. Nenadsazuji, řeknu-li, že Desná se stala mým druhým domovem. Děkuji Vám za rozhovor a myslím, že mohu za všechny, kteří mají rádi Desnou, popřát naší paní doktorce Heleně Sobkové spoustu elánu a tvůrčí invence a hodně šťastných dnů strávených na chalupě mezi milovanými madonami uvnitř a milovanými náprstníky v jejím okolí. DNy Desenské noviny 9/

12 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Táňa Keleová-Vasilková: Dva životy Anna, tlumočnice a překladatelka, má manžela a dvě dcery a na první pohled jí nic neschází. Ve skutečnosti je to však trochu jinak Veronika učí na gymnáziu, je osamělá matka dvacetileté dcery a vůbec ji netrápí, že v jejím životě není žádný muž. Jednou se zklamala a to jí stačí, nemíní znovu pokoušet osud. Život je však plný překvapení Důkazem toho je i příběh Anny a Veroniky. Kateřina Petrusová: Nebezpečná láska Na doporučení posledního zaměstnavatele získá mladá newyorská ošetřovatelka Paige práci v rodině Bavet tov ých, bohatých podnikatelů pocházejících z Itálie. Má se starat o jejich syna Michaela, mladého muže, který se po autonehodě duševně vrátil do období svého dětství. Paige si k němu postupně nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. Postupem času Paige přichází na to, že se dostala do newyorského podsvětí a její zaměstnavatelé jsou součástí mafi e. Co se stane, až se jednou Michael probere? Dostane se Paige ze spárů Bavettových, když odhalila jejich tajemství? Nora Roberts: Podivné hry Na útěku, sama, těhotná a ještě navíc i ztracená ve sněhové vánici! Laura to opravdu nemá jednoduché. A s Gabrielem, který se zničehonic objeví, aby jí pomohl, také ne. Je totiž nadmíru jasné, že ho nutnost trávit s Laurou čas obtěžuje. Že by byl nejradši sám, jenom se svými myšlenkami. Ale možná, že se Laura mýlí A možná se v sobě mýlí i Gabriel sám! Lorna Byrne: Andělé v mých vlasech Lorna Byrne od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. V knize zaznamenala svůj neuvěřitelný životní příběh, otevřeně hovoří o svých zážitcích. Její příběh se okamžitě stal bestsellerem. Poskytuje čtenáři jedinečný pohled na andělské pomocníky, kteří nás neustále obklopují a pouze čekají na naši prosbu o pomoc. Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Všude je daleko. Říká se, že právě proto si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat prosit Boha o pomoc. A jeho zásahům i trošku dopomoci Říkalo se o nich, že vidí do budoucnosti. Proč tedy nezachránily tu svou? Dora Idesová je poslední z bohyní. Brání se přijmout zastaralý způsob života a věštit příchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše se ovšem mění, jakmile pochopí, že co se v jejím životě zdálo být nešťastnou shodou okolností, bylo pečlivě promyšleným plánem. Její umístění v internátě, Jakoubkova ústavní péče, hospitalizace v psychiatrické léčebně v Kroměříži Na konci 90. let na ni v pardubickém archivu ministerstva vnitra čeká operativní svazek vedený StB na vnitřního nepřítele její tetu Surmenu. Dora nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní Ctibor Bezděk: Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka Velmi sugestivní pohled autora na svět konce 19. a začátku 20. století očima C t i b o r a B e z d ě k a ( ), rodáka z Podivína na Moravě, lékaře a spisovatele. Medicínu studoval ve Vídni, kde se seznámil se svou ruskou manželkou, pět let sloužil u rakousko-uherského námořnictva na Jadranu, lékařskou praxi měl mj. ve Ždánicích na Moravě, v hornorakouských lázních Bad Hall, nebo na soukromých klinikách v Moskvě v letech , kdy také jeho vzpomínky končí. Na pozadí jeho barvitých životních osudů defi lují překotné události i myšlenkové proudy té doby. Dana Nývltová: Femme fatale české avantgardy/marie Majerová - česká komunistka ve víru feminismu Viz protější strana Představujeme knihu Městská knihovna Desná pořádá HRAVÁ ČÍTÁRNA ve středu 3. října 2012 Čtení, hraní, tvoření na téma SPORT Od hodin. Pro děti 8 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou penál a přezůvky! Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily tel.: , ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Tereza Meravá: Jak se straší stráchnivec Nadčasov ý příběh o síle přátelství, lásky a tolerance, ale i o tom, že svět není černobílý a od dobra ke zlu je blíž, než se zdá, se odehrává napůl ve skutečném a napůl ve fantazijním světě... John Flanagan: Hraničářův učeň 2., 3. Araluenské království se chystá na válku proti Morgarathovi a Will s Horácem doprovázejí Gilana s poselstvím do Celtiky. Celtické vesnice a doly jsou však opuštěné. Tři poslové zjistí, proč tomu tak je, až když objeví hladovou a vyčerpanou dívku. Ta jim prozradí, že Morgarath poštval své odporné stvůry, aby Celtiky zotročily... Daisy Meadows: Medulka pamlsková víla Medulka, pamlsková víla, nemůže bez svého kouzelného měšce s vílím prachem vyrábět žádné nové dobroty. Dokáže Ráchel s Kristýnou měšec před šotkem zachránit, aby si mohli na oslavě všichni pochutnat na sladkostech? 12 Desenské noviny 9/2012

13 Informace z knihovny Představujeme knihu Dana Nývltová: Femme fatale české avantgardy/ Marie Majerová česká komunistka ve víru feminismu Již jsme v minulých číslech novin informovali o několika úspěšných literárně činných absolventech naší základní školy (Petr Petříček, Markéta Jiráková, Bára Štefánková), přidáváme tedy další. Kniha Femme fatale české avantgardy je zajímavá hned ze dvou důvodů. Za prvé představuje Marii Majerovou úplně jinak, než ji známe ze školních lavic. Tedy ne jako neústupnou komunistku, kterou po druhé světové válce bezesporu byla, ale jako meziválečnou ženskou aktivistku a feministku. Ač se o ní hodně psalo, právě tato stránka jejího života byla za totality zcela opomíjena. A právě na ni se zájem autorky soustředil. Za druhé autorkou je bývalá žákyně naší ZŠ, Dana Hůlková Nývltová. Marie Majerová ( ) je známá především jako neústupná komunistka z doby po druhé světové válce a jako autorka socialistického realismu. Není však příliš známá jako meziválečná ženská aktivistka a feministka. Tato výrazná stránka jejího života a díla zůstávala opomíjena nebo byla zmiňována jako chvilkové nadšení, které se míjelo s její skutečnou spisovatelskou a politickou linií. Studie Dany Nývltové zkoumá ambivalenci pozic Marie Majerové v období od počátku 20. století do druhé světové války z různých úhlů. Soustředí se především na vztah dvou hlavních rolí Majerové, komunistky a feministky, a jejího obrazu jako femme fatale a femme nouvelle. Majerová chtěla prosazovat člověka nezávislého na pohlaví nebo genderu, na druhou stranu doslova bojovala za ženská práva a možnost ženy vyjádřit se literárně podle sebe, napsat sebe, jak říkala. Je tak příkladem moderní ženy v měnícím se světě první poloviny 20. století. Zároveň je však individuálním zjevem se specifi c- kým přístupem k literatuře, politice i životu, který je založen na vůli po změně a možnosti ovlivňovat. Studie se soustředí na její tvorbu ve třech základních okruzích: fi kci, žurnalistice a také korespondenci. Sleduje, jak se její rozličné pozice prolínají a ovlivňují, jaký efekt toto prolínání má na její práci, ale také na recepci prostřednictvím renomované mužské kritiky ve srovnání s vnímáním Majerové a rodící se ženskou kritikou. Čtyři základní oddíly se věnují jejím textům o sociálním postavení ženy, hledání ženské literární tradice, podobám mateřství a specifi cky ženskému přístupu k psaní. Marie Majerová byla jednou z mála českých spisovatelek, která systematicky pracovala na ženském způsobu psaní, důsledně budovala novou ženskou pozici a nekompromisně ji prosazovala. Nová interpretace Majerové v období počátku 20. století do třicátých let ukazuje, že byla novou ženou, nicméně mnozí její současníci si udrželi její obraz jako femme fatale vzdor její velké snaze ho dekonstruovat. Týden knihoven již první týden v říjnu Rok se s rokem sešel a první říjnový týden ( ) je tu opět svátek všech knihoven. Již 16. ročník, pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, přinese po celé republice celou řadu zajímavých akcí. Ústředním tématem letošního ročníku je zdravý životní styl a název tomu odpovídá: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Připojí se i desenská knihovna a v letošním roce nabídne dny otevřených dveří, kdy bude moci kdokoliv zavítat do Riedlovy vily a navštívit knihovnu (pondělí a čtvrtek). Zároveň bude možné se zaregistrovat zdarma na celý rok do knihovny a nachystána je i amnestie pro dlužníky knih. V tomto týdnu je bude možné vrátit bez sankčních poplatků. Chystá se opět výprodej vyřazených knih za cenu 10 Kč za titul a novinkou bude burza můžete donést své starší knihy, které už číst nebudete a vyměnit je za vyřazené knihy či za knihy ostatních čtenářů. Pro dospělé je nachystána na úterý zajímavá beseda s projekcí fotografi í zavítají k nám fotograf Radek Petrášek z ČTK a Michal Sváček z MF DNES a ústředním tématem budou proběhlé Olympijské hry v Londýně, kterých se oba zúčastnili jako fotografové. Sport jako takový je také součástí zdravého životního stylu (i když o tom vrcholovém můžeme samozřejmě hodně polemizovat ), tak nám přednáška hezky zapadne do tématu. A nesmím zapomenout na děti, ve středu je bude čekat hravá čítárna opět s tématem sportu a zdravého životního stylu a pro nejmenší je na neděli připravena pohádka Hrnečku, vař!, kterou přijede zahrát divadlo Kejklíř z Prahy. Těšíme se na vaši návštěvu! Městská knihovna Desná pořádá října 2012 TÝDEN KNIHOVEN ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! Pondělí 1. října a hodin Čtvrtek 4. října a hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ registrace zdarma na celý rok výprodej knih za symbolickou cenu burza knih amnestie dlužníků Úterý 2. října od 18 hodin v kině Alfa OLYMPIÁDA V LONDÝNĚ OČIMA FOTOGRAFŮ Beseda s promítáním fotografi í Radek Petrášek ČTK, Michal Sváček MF DNES. Vstupné 50 Kč Středa 3. října od hodin v knihovně HRAVÁ ČÍTÁRNA Čtení, hraní, tvoření na téma SPORT Neděle 7. října od hodin v Riedlově vile HRNEČKU, VAŘ! Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let. Vstupné 30 Kč Změna programu vyhrazena! Více informací na nebo , Desenské noviny 9/

14 Inzerce TECHNICKÉ SLUŽBY ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ZIMNÍ A LETNÍ ÚDRŽBA Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Od je oficiálně otevřena nová pojištovací kancelář v Desné Otevírací doba: pondělí a středa hodin. Luděk Čermák, Allianz pojištovna a. s. Tel.: HLEDÁME PRACOVNÍKA DO PŮJČOVNY A SERVISU LYŽÍ V HARRACHOVĚ od prosince 2012 příjemné vystupování a znalost v oboru anglický/německý jazyk zaměstnanecké výhody dobré platové podmínky Info tel.: , NOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OTEVŘENA V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Rádio Vašeho kraje to je Český rozhlas Sever Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přinášíme čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých severních Čech. Začínáme již od 5.00 a Dobrým ránem na Severu vás až do 9.00 provází moderátoři Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Dopolední Expres je zakončený Tandemem Jana Rosáka, který si vždy rád pohovoří se zajímavými osobnostmi. Od a se na vás těší Míra Tartárek, který Vám plní vaše písničková přání. Mezi a uslyšíte z éteru ČRO Sever známý hlas Ivety Kalátové a v této dvouhodinovce si můžete zasoutěžit o zajímavé ceny či vstupenky na kulturní představení. Přejeme Vám pohodový poslech Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvenci 107,9 FM. Město Desná a Kulturní středisko Riedlova vila pořádá Kulturní dům Sklář v Desné podzim 2012 TeRMín zahájení září 2012 Kurzovné 1500 Kč/jednotlivec VíCe jak DeSíTKa nejznámějších SVĚTOVÝCh TanCŮ VČeTnĚ SOUČaSnÝCh STYLŮ CeLKeM 14 LeKCí 14 lekcí 10 vyučovací, 1 discolekce, 2 prodloužená a slavnostní věneček Vyučují: profesionální učitel tance, absolvent konzervatoře a bývalý sportovní tanečník mezinárodní třídy josef Svoboda & Lenka Petrová Více informací o Taneční škole J. Svobody tel.: Přihlášky najdete na stránkách města Desná KROMĚ základního KURzU PRO MLáDeŽ VYhLaŠUjeMe I KURz POKRaČOVaCí! Zahájen bude podle počtu zájemců, cena 2500 Kč/pár 14 Desenské noviny 9/2012

15 Pozvánky, Dětský klub Zveme vás na... Jak z procházky udělat chuťovku Venku je i přes studený vítr nádherně, a tak vyrážíme ven. Opět, už po několikáté, vyhrává procházka romantickou stezkou okolo naší říčky s kaskádami vodopádů. Nádherná procházka lesem, brouzdání v divoké vodě a přelézání různých překážek nás nabíjí energií. Krásně unaveni usedáme na vyhřáté kameny a kocháme se okolím. Po krátkém odpočinku vyrážíme opět k domovu. Ani si neuvědomujeme, že jdeme přímo za vůní masa a dorážíme k hotelu U Můstků. Přijímáme pozvání na vynikající pochoutku grilované koleno s křenem, hořčicí, čerstvým chlebem a nakládanými okurkami. K tomu jedno, dvě orosené. Výtečná kombinace pro teplý podvečer. Nedá se odmítnout. Opravdu nádherný závěr naší romantické procházky. HaCha Novoveská pouť na Teprberku 15. září 2012 Harmonikář, soutěže pro děti, vystoupení pěveckého souboru Novovesánek a souboru KVINTUS, vyhlášení vítěze fotografi cké soutěže Hmyzák roku, malé Skotské hry, hudební skupina Sousedi. Výtvarné dílničky pro děti, skákací hrad. Soutěž Novoveská buchtička. Letošní ročník poutě bude laděn do vůně a chuti jablek. Občerstvení zajištěno, prodej tradičních pouťových předmětů včetně výrobků chráněných dílen. Akci zajišťuje spolek pro volný čas Novovesan a Novoveský okrašlovací spolek. Změna programu vyhrazena. Dětský klub Čmeláčci ve školním roce I v letošním školním roce se mohou děti těšit na pravidelné akce dětského klubu Čmeláčci. Budeme mít otevřeno každou středu od do hodin v kavárně a herně kinosálu v Alfě. Cena za 120 minut programu včetně svačinky a pití zůstává na bezkonkurenčních 50 korunách. Rodiče mohou opět využít možnost vyzvednutí dítěte paní Melicharovou po předešlé dohodě. Účast rodičů při hravých odpoledních není podmínkou, Váš nově nabytý čas můžete využít k odpočinku, nákupu či jednání na úřadech. Naplánovány máme opět zajímavé akce pro děti hravá odpoledne s pohádkovými postavičkami, společné výlety i akce, které se staly již tradicí. Věříme, že se nám i v nadcházejícím školním roce podaří vykouzlit radost a úsměv na každé dětské tváři, která k nám zavítá. Všichni jste srdečně zváni. Za DK Čmeláčci Kateřina Melicharová Poděkování Čmeláčků Paní Ackermanové Velice ráda bych poděkovala paní Iloně Ackermanové za možnost pronájmu prostor dětskému klubu, který budeme využívat již čtvrtým rokem. Kino klub Alfa, který je nám základnou, nabízí mnoho možností. V prosinci 2011 jsme v kinosále za jejího souhlasu vybudovali hernu pro Čmeláčky i širokou veřejnost. Podnikáme zde mnoho akcí, které by se za deště venku nedaly uskutečnit, organizujeme zde projekce i divadelní představení pro mateřské školy i veřejnost. Paní Mgr. Nývltové a Mgr. Strnadové Poděkování za všechny děti, které jim v těch předešlých letech v našem klubu prošly rukama. Um, kterým si získaly už nás, rodiče malých Čmeláčků, se projevil na správném místě, vždyť ruku na srdce tyhle dvě dámy do starého železa ještě v žádném případě nepatří Panu Laňkovi Další poděkování patří panu Františku Laňkovi za fi nanční výpomoc a vzornou spolupráci při akcí pro dětský klub Čmeláčci, který působí v Desné již čtvrtým rokem. Pokaždé jsme byli s jeho službami velice spokojeni a vždy ocenili jeho individuální vstřícný přístup, spolehlivost i lidové ceny. Jeho služby můžeme všem jenom doporučit. Ještě jednou děkujeme a věříme v další primovou spolupráci. Panu Vedralovi Samozřejmě náš velký dík patří i dalšímu místnímu podnikateli panu Zdeňku Vedralovi, který našemu počínání drží palce a podporuje nás věcnými dary, které pokaždé potěší. Například během září u něho mohou děti nakupovat za Alfíky, které obdržely na dětském dni Čmeláčků Medovém odpoledni. Firmě Preciosa Ornela, a.s. Nakonec poděkování největší fi rmě, která nás pravidelně fi nančně podporuje a v letošním roce zachránila uskutečnění letního tábora Čmeláčků. Bez její včasné fi nanční výpomoci bychom byli nuceni tábor zcela zrušit, nebo namísto Kč vybírat mnohem více, a tím by se stal pro další rodiče tábor nedostupným. Pro nás, jako společnosti, která je na cizích dotacích závislá, je tato pomoc vždy maximálně vítána, a i když na oplátku mohu za všechny děti vzkázat jen veliké DĚKUJEME..., budu doufat v další přízeň nejen této fi rmy, ale třeba se přidají i ostatní, kterým podpora místních dětí není lhostejná Za DK Čmeláčci Kateřina Melicharová Desenské noviny 9/

16 Dětský koutek JIŘÍ HAVEL: ZÁŘÍ Dokážeš správně přečíst zářijovou básničku, aby se rýmovala? Tak už nám to začíná:, knížky, svačina, časně, brzy spát, nahlas a pěkně, potýkat se s, netoulat se nikde sami, nezlobit a rovně sedět, všechno umět, všechno vědět, slušně, ne se,a zas brzy spát a vstát... Po prázdninách zdá se vždycky trochu. Hlavní je, že za rok zase budem o kus chytřejší. KŘÍŽOVKA bráška hromu sladký rohlík šidítko pro miminka nábytek (na spaní) červená pohádková postavička pouzdro na tužky domácí bota prázdninový měsíc jméno koktavého komořího z fi lmu Šíleně smutná princezna POMOZ NAJÍT ŠKOLÁKOVI CESTU DO ŠKOLY 16 Desenské noviny 9/2012

17 Co se děje u sousedů MDC Maják PRAVIDELNÝ PROGRAM PONDĚLÍ hodin Program pro rodiče s dětmi Tématické dopoledne dle dětských říkanek, dílna, zdravotní cvičení pro rodiče s dětmi na míčích s A. Rusnákovou. Cena 30 Kč/rodič+dítě. ÚTERÝ hodin Relaxační masáže Nutno objednat: A. Rusnáková, mobil: Od hodin Hudební hrátky Pro děti 2 5 let. Rozvoj hudebního vnímání, program s písněmi, rytmizace, pohyb, rozvoj řeči, podpora sociálních vztahů. Cena 50 Kč/lekce (45 min.). Zvýhodněné předplatné 800 Kč/5 měsíců. Ing. Věra Vacková, tel.: STŘEDA hodin Dopolední hlídání pro děti od 3 let Včetně výtvarno-keramické dílny, pohybových her. Info na tel.: hodin Zdravotní cvičení pro ženy Prostory MDC Maják. ČTVRTEK hodin Program pro rodiče s dětmi Tématické EKO dopoledne s A. Rusnákovou. Pohybové hry, ruční práce na rozvoj jemné motoriky, říkadla s pohybovým vyjádřením, povídání, poznávání, početní, překážková dráha, pohádka hodin Vyhrazeno pro projekt MAXÍK Speciální program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Mgr. Lenka Kořínková, tel: , specializovaný pedagog. PÁTEK hodin Dopolední hlídání pro děti od 3 let hodin Vyhrazeno pro projekt MAXÍK Dále nabízíme: Placené hlídání dětí Cena 50 Kč za každou započatou hodinu. DDM Ulita Tanvald tel.: Zájmové kroužky 2012/13 Sport fl orbal, plavání (bazén v gymnáziu), volejbal dívky, volejbal chlapci, lyže běh, turistika (Tanvald, Desná), taneční, zumba, šachy Estetika Výtvarně-keramický pro předškoláky a prvňáky, výtvarný speciál (různé výtvarné techniky pro děti od 10 let), výtvarný zaměřený na kresbu a malbu, keramický (Tanvald, Desná), košíkaření (pletení z pedigu, od 10 let), divadelní, dívčí klub (pro děti od 9 let) Hudební obor zobcová flétna, kytara k táboráku (zač. i pokroč.) Cizí jazyky anglický pro děti (zač. i pokroč.), anglický pro dospělé (zač. i pokroč.) Přírodověda rybářský Technika kurz počítače pro dospělé začátečníci a mírně pokročilí (8 lekcí po 1,5 hodině od října) Logopedie ULITKA: zábavné a tvořivé dopoledne pro předškoláky od 3 let. Každé úterý hodin. Kroužky začínají pracovat od 1.října Zápis do kroužků keramiky v Tanvaldě, do výtvarně-keramického kroužku pro předškoláky a prvňáky, výtvarného kroužku speciál a kroužku košíkaření proběhne s platbou v pondělí od 16 hodin pro děti, které tyto kroužky již navštěvovaly, v úterý od 16 hodin pro nové zájemce. Do ostatních kroužků se přihlašujte během měsíce září, kdy budou upřesněny dny a časy konání jednotlivých kroužků. Informace na tel.: S babičkou do přírody Seriál výletů pro děti ve věku 2 10 let, jejich prarodiče a rodiče. 2. září Vodopády Jedlové, trasa dlouhá 7 km. 15. září Riegrova stezka, trasa dlouhá 7 km. Sobotní rodinné odpoledne 21. září Odpoledne plné her a pouštění draků ukončené grilováním na zahradě u MDC Maják. Draka a dobrou náladu sebou, startovné 20 Kč/dítě. V centru máme bezbariérový přístup, z programů si vyberou i zdravotně znevýhodnění lidé. Ohlédnutí za příměstským táborem Toulavé boty 2012 Na začátek prázdnin jsme pro děti připravili 8 výletů v blízkém i vzdálenějším okolí Tanvaldu. Byli jsme na rozhledně Nisanka a u pramene Nisy, na Grabštejnu, ve Vysokém nad Jizerou, v Klokočských skalách a jeskyni Postojna, a po loňském nezdaru, kdy nás strom na kolejích vrátil z Velkých Hamrů zpět do Tanvaldu, se nám letos již podařilo dobýt zříceninu hradu Kumburk a mohli jsme se z jeho vyhlídky rozhlédnout po kraji. Počasí nám přálo, takže i rozhled byl parádní. Měli jsme připraveny i turistické trasy v Českém ráji, ale museli jsme na poslední chvíli tyto výlety nahradit kvůli velkým změnám jízdního řádu ČD na trase Železný Brod-Turnov. Strávili bychom s dětmi přes dvě hodiny na nádraží v Brodě a Turnově a naplánovanou trasu bychom ani nestihli projít. Takže místo Trosek, Valdštejnu a Šťastné země v Radvánovicích jsme navštívili v Liberci ZOO, dětský koutek v Lidových sadech a lunapark v Babylonu. Na trase Jablonec n. N. Liberec nás pro změnu čekala celý týden výluka a náhradní autobusová doprava, takže igelitové sáčky a kinedryl byly v pohotovosti V Babylonu na děti čekalo překvapení v podobě zmrzlinového poháru, kterým jsme letošní Toulavé boty zakončili. Na náš příměstský tábor se přihlásilo 34 dětí, které se účastnily různého počtu výletů dle vlastního výběru. 8 dětí absolvovalo všechny trasy, a získaly tím pádem velkou keramickou Toulavou botu. Některým dětem tato odměna unikla jen o vlásek nezúčastnily se jednoho nebo dvou výletů kvůli nemoci. Dokonce byly i slzičky a touha jít na výlet i s horečkou, jen aby v pokojíčku visela kýžená Toulavá bota. Ale ten, komu letos nemoc znemožnila tuto trofej získat, se může těšit již na příští prázdniny, neboť Toulavky zase budou! Setkání muzejníků Asociace muzeí a galerií České republiky a Collegium Bohemicum o. p. s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, Saským zemským úřadem pro muzejnictví, Zemským úřadem pro nestátní muzea v Bavorsku a Svazem hornorakouských muzeí pořádají 21. září setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí v Muzeu města Ústí n. L. Desenské noviny 9/

18 Co se děje u sousedů Smržovka nebo Sobota 1. a neděle 2. září O pohár starosty města Smržovky Od 9 hodin na sáňkařské dráze. Závod v jízdě na kolečkových saních v kategoriích junioři a dospělí. Pondělí 3. září Čítárnička Ondřej Sekora a jeho broučci v pohádkách. Od hodin v knihovně. Sobota 8. září Wood-cross maraton Od 9 hodin v Lesoparku u Parkhotelu. Sobota 8. a neděle 9. září Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních Od 9 hodin na sáňkařské dráze. Sobota 15. září Výlet Na Černou studnici a k pramenu Nisy Výlet s úklidem turistické stezky. Sraz v 9 hodin před budovou radnice. Pondělí 17. září Dílna s Květou Přijďte si vyrobit... malou dózu s pevným dnem z pedigu. Od 15 hodin v knihovně. Čtvrtek 20. září Povídání s Evou Proč jsme nemocní? Přednáška Evy Latislavové. Od 17 hodin v Zámečku. Pátek 28. září Svatováclavské minivinobraní Od 15 hodin, Vinotéka pod sjezdovkou, Občanská 1172, Střední Smržovka. Sobota 29. září Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky Od 17 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela. Neděle 30. září Svatomichalská poutní slavnost Od 9 hodin kostel sv. Archanděla Michaela hodin prohlídka kostela s výkladem. Od hodin pétanque. Výstava Do 30. září Výstavní síň Zámečku Smržovské pivo a hospůdky Dobové fotografi e, předměty a vybavení z některých restaurací. Historie smržovského pivovaru a nejstarších hospod. V muzeu elegantní šenk z 30. let minulého století s neméně elegantní servírkou... Všechny uvedené akce jsou bez záruky. Tanvaldské slavnosti září Okružní jízdy historických autobusů, řemeslný jarmark, místní výrobci a prodejci, pouliční divadlo, country, taneční hudba a rock, kulturní program na venkovní scéně, filmová představení v kině Jas, občerstvení, pivní stan, stánkový prodej, pouťové atrakce atd. Centrální parkoviště v Krkonošské ulici, Kino Jas Járy Cimrmana, parkoviště u Koruny, Poštovní ulice a přilehlé okolí. Pátek 7. září Centrální parkoviště 13 hodin otevření pivního stanu (pá a so do 24 hodin) 18 hodin živá hudba v pivním stanu rocková skupina John Silver Kino Jas Járy Cimrmana otevřena kavárna hodin 17 hodin Norman a duchové animovaná rodinná komedie hodin Let s Dance: Revolution (3D) taneční a hudební fi lm Sobota 8. září Historické autobusy veteráni, okružní jízdy (od vrátnice SEBA T a. s. viz níže) 9 hodin O pohár starosty města Tanvaldu Hasičská soutěž v požárním útoku s mezinárodní účastí 17. ročník. Na sídlišti Výšina u nákupního střediska. Retropřehlídka autoveteránů bývalý areál ČSAD za viaduktem Spanilá jízda veteránů Kino Jas Járy Cimrmana otevřena kavárna hodin 17 hodin Norman a duchové hodin Svatá čtveřice česká komedie Jana Hřebejka Venkovní scéna v Krkonošské ulici Dopoledne s dobrou náladou 10 hodin dechovka Broďanka Odpoledne s rockem 12 hodin Stand Up blues-rock 14 hodin Loutková pohádka o Smolíčkovi hraje Kamil Koula 15 hodin Superhero Killers funk-soul 16 hodin The Broken Dam hard rock 17 hodin Burizon bluegrass Sobotní podvečer s taneční hudbou hodin Hudba Tanvald a skupina 9431 z Tanvaldu Neděle 9. září hodin autogramiáda kreslíře P. Urbana v prodejně M-TEX Historické autobusy veteráni, Okružní jízdy (od vrátnice SEBA T a. s. viz níže) hodin Den otevřených dveří ve školní restauraci SCOLAREST na Výšině Kino Jas Járy Cimrmana otevřena kavárna hodin 17 hodin Norman a duchové Venkovní scéna v Krkonošské ulici 10 hodin B.U. Dixieland dixielandové a swingové šlágry hodin Téměř divadelní společnost České Budějovice: loutkové pohádky Janek mluvka a Jak se víly napravily 12 hodin Nonstop Liberec country hodin Trio de Janeiro z Litomyšle neodolatelná směsice latinskoamerických rytmů, funku a lidové hudby 15 hodin Jam & Bazar ABBA a největší hity 70. let Boney M, Suzi Quatro, Blondie, Baccara, Donna Summer a další. 17 hodin Michal Hrůza a Kapela Hrůzy Tanvaldské slavnosti oba dny moderuje David Jelínek (radio RCL). Změna programu vyhrazena. Jízdy historickými autobusy veterány. Jízdné zdarma. Okruh 1 město: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, a hodin Tanvald, vrátnice SEBA T, a. s. u Sportovní haly skokanský můstek aut. nádr. Dolní Smržovka, most Horní Tanvald, Údolí Kamenice Jiřetín, Detoa Muzeum hraček a zpět Okruh 2 vyhlídkový na Český Šumburk: 11.00, 13.00, a v hod. Tanvald, vrátnice SEBA T, a.s. Šumburk, terminál u železniční st. Šumburk n. Des., u Lišků Český Šumburk, Sokolovna Český Šumburk, otočka a zpět 18 Desenské noviny 9/2012

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** Z Á Ř Í Z Á Ř Í Z Á Ř Í **************************************************************************************************** Středa 5. září HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ děti Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi podnikneme i zajímavé výlety. V září půjdeme do školy s Machem a Šebestovou. Středa 12. září HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ děti Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi podnikneme i zajímavé výlety. V září půjdeme do školy s Machem a Šebestovou. Sobota 15. září JIČÍN MĚSTO POHÁDKY zájezd O.p.s. Paraplíčko, společně s dětským klubem Čmeláčci, opět připravil výlet pro děti s rodiči do Jičína, kde budou mít možnost setkat se s pohádkou Dopravu zajišťuje pan Laňka. Účastníci se podílí pouze na dopravě dospělí 250 Kč, děti 150 Kč. Na akci jsou svačinka, pití a malý dárek každému dítěti již zaběhlým zvykem. Návrat dle dohody všech účastníků, předběžně v cca hodin. ZÁVAZNÉ REZERVACE PŘIJÍMÁ DO PANÍ MELICHAROVÁ NA TEL.: Středa 19. září HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ děti Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi podnikneme i zajímavé výlety. V září půjdeme do školy s Machem a Šebestovou. Pátek 21. září DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI děti Divadelní představení Ořechová pohádka v dopoledním čase od 9.30 hodin je určeno nejen pro okolní mateřské školy, ale i pro maminky s dětmi doma, které uvítají příjemné zpestření dne. Jednotné vstupné 40 Kč. Pro děti malá dobrůtka a dospělým nápoj zdarma. Středa 26. září HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ děti Od hodin program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi podnikneme i zajímavé výlety. V září půjdeme do školy s Machem a Šebestovou. **************************************************************************************************** KINO KLUB ALFA PRO VÁS DÁLE PŘIPRAVUJE: Hostem v Alfě s MVDr. Pospíšilovou, Filmový festival zimních sportů, filmy Madagaskar 3 a Doba ledová 4. Těšíme se na Vaši návštěvu. **************************************************************************************************** Úterý sobota hodin KINO MUSIC KLUB Každý pátek od hodin DISKOTÉKA Desenské noviny 9/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na září Vernisáž výstavy Sobota 1. září od 17 hodin Riedlova vila Vernisáž výstavy Josefa J. Vejvody: Obrazy a miniatury Přijmětě srdečné pozvání na vernisáž výstavy obrazů a miniatur pana Josefa J. Vejvody, člena Sdružení výtvarníků ČR. Úvodem zahraje na klavír Šárka Chmelařová. Výstava potrvá pouze do 29. září! Taneční kurzy Od 7. září v KD Sklář Podzimní taneční kurzy pro mládež První lekce v pátek 7. září. Celkem 14 lekcí. Zakončené slavnostním Věnečkem. Více na str. 14. Taneční kurzy pro pokročilé Budou otevřeny v případě dostatečného počtu zájemců. Slavnost města Sobota 15. září od 13 hodin Historické slavnosti města Desná s názvem Staré dobré časy... aneb Krásné dvacáté století Slavnosti budou zasvěceny městu na sklonku 19. století, písničkám c. k. Rakouska a vzpomínce průmyslového rozkvětu města. Více na titulní straně. Připravujeme na říjen Vernisáž výstavy Úterý 2. října Riedlova vila Vernisáž výstavy rakouské malířky Christy Scharf Zahájení výstavy obrazů a obrázků z Jizerských hor očima autorky. Vernisáž zahájí hrou na klavír slečna Šárka Stehnová. Hudební večer Čtvrtek 4. října od 19 hodin Hudební publicista Jiří Černý Na své příznivce se do Desné těší i v tomto roce hudební publicista a kritik bez konzervatoře pan Jiří Černý. Jeho podzimní návštěva Desné bude uzavírat druhé desetiletí těchto tradičních komorních večerů v Riedlově vile.. Týden knihoven října 2012 Podrobnosti na straně 13. Středa 3. října Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření na téma Sport. Neděle 7. října od 15 hodin Divadlo Kejklíř Praha Hrnečku, vař! Pohádka. Vstupné 30 Kč. Úterý 2. října od 18 hodin Olympiáda v Londýně očima fotografů Beseda s promítáním fotografií Radek Petrášek ČTK, Michal Sváček MF DNES. Vstupné 50 Kč Divadlo zájezd do Vysokého n. J. Krakonošův divadelní podzim Upřesnění termínu a představení bude v říjnových DN. Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny redakce MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná tel.: DN na webu: Městská knihovna Desná uvádí pohádku pro děti od 3 let HRNEČKU, VAŘ! v neděli 7. října 2012 od 15 hodin v Riedlově vile Zahraje divadlo Kejklíř Praha Pohádka pro děti od 3 let v doprovodu rodičů. Vstupné 30 Kč. 20 Desenské noviny 9/2012

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu

Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu zajímavosti Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé vloženo: 20.2.2017, 16.08 V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální pracovníci a další

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 2)Období zápasu dvou kulturstaroslověnské a latinské (= 10. a 11.stol.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Ing. Pavel Michek, Mgr.

Více