2010 Zpráva o očekávané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Zpráva o očekávané"

Transkript

1 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

2

3 Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Evropský kontext zásobování plynem a elektřinou Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny Očekávaný vývoj spotřeby plynu Ceny elektřiny a zemního plynu Bases of Long-Term Balance and the Relationship Between Supply and Demand of Electricity and Gas European Context of Gas And Electricity Supply Expected Development of Electricity Consumption Expected Development of Gas Consumption Prices of Electricity and Natural Gas Provoz a rozvoj elektrizační soustavy České republiky Rozvoj zdrojové základny Výkonová bilance a spolehlivost Provoz elektrizační soustavy Palivová základna Elektrické sítě Ekonomické faktory rozvoje a provozu ES ČR The Czech Republic Power System Operation and Development The Source Base Development The Power Balance and Its Reliability The Czech Republic Power System Operation Provision of Fuel Electrical Networks Economical Factors of the Czech Republic Power System Development Provoz a rozvoj plynárenské soustavy České republiky Popis plynárenské soustavy Zdroje zemního plynu Uskladňování plynu v podzemních zásobnících Bilance plynárenské soustavy Operation and Development of the Czech Republic Gas System The Decription of the Czech Republic Gas System Natural Gas Sources Underground Gas Storage Facilities Gas Network Balance 82 Shrnutí 82 The Results Summary Note: Czech convention has been applied to all Czech/English figures and tables contained in this report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. Expected Electricity and Gas Balance Report 01

4 Použité zkratky APPLIED ABBREVIATIONS ZKRATKA VÝZNAM BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu CCS technologie zachycení a ukládání CO 2 CEE středoevropský region (Česká republika, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko) CNG stlačený zemní plyn (v dopravě) CSP celková spotřeba plynu ČEPS provozovatel přenosové soustavy elektřiny DS distribuční soustava systém vedení 110 kv, vedení vysokého napětí a nízkého napětí DZ 360 dispečerská záloha E27 označení pro všechny členské země EU EEN elektroenergetická náročnost ENTSO-E evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (The European Network of Transmission System Operators for Electricity) ES ČR elektrizační soustava České republiky ERÚ Energetický regulační úřad EU Evropská unie FVE fotovoltaická elektrárna HPH hrubá přidaná hodnota ekonomická kategorie vhodnější pro posuzování než HDP JE jaderná elektrárna KVET kogenerační výroba elektřiny a tepla LNG zkapalněný zemní plyn LOLE kritérium spolehlivosti elektrizační soustavy očekávaná ztráta zatížení (Loss of Load Expectation), uvádí se ve dnech za rok LTO program dlouhodobé životnosti MO maloodběr (odběr z úrovně nízkého napětí) MOO maloodběr obyvatelstvo (odběr z úrovně nízkého napětí) MOP maloodběr podnikatelů (odběr z úrovně nízkého napětí) ABBREVIATION MEANING BRKO CCGT CCS CEE CHP CNG CR ČEPS DNC DS DZ 360 E27 EEI ENTSO-E ES ČR ERO EU GAV GEI HPS JE LNG LOLE LTO MO MOO MOP biologically degradable part of municipal waste Combined cycle gas turbine carbon capture and storage technology Central and East Europe region (Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Austria) Combined Heat and Power Production compressed natural gas (for transport) The Czech Republic operator of the electricity transmission system Domestic net consumption distribution network 110 kv distribution system, high and low voltage distribution replacement reserve, non-spinning indication for all EU member states electricity energy intensity The European Network of Transmission System Operators for Electricity energy network in the Czech Republic Energy regulatory authority European Union gross added value economical category more suitable for evaluation than GNP gas energy intensity hydro pumped storage power plant nuclear power plant liquefied natural gas reliability criteria of the energy network Loss of Load Expectation, indicated in days in a year long-time operation program small scale consumption (low voltage level) household consumption (low voltage level) business related consumption (low voltage level) 02 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

5 ZKRATKA VÝZNAM MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu NAP národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů NET4GAS provozovatel přepravní soustavy plynu v České republice OTE společnost vykonávající v České republice funkci operátora trhu s elektřinou a plynem OZE obnovitelné zdroje energie (voda, vítr, fotovoltaika, geotermální energie, biomasa, slapové jevy) PEN plynoenergetická náročnost tvorby přidané hodnoty PPC paroplynový cyklus PS přenosová soustava systém vedení 400 kv a 220 kv a vybraných vedení 110 kv PST a) souhrnné označení pro primární, sekundární a terciární regulaci nebo rezervu b) transformátor s příčnou regulací (Phase Shifting Transformer) PVE přečerpávací vodní elektrárna PZP podzemní zásobník plynu QS 10 rychlý start do 10 minut RWE Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk evropská energetická skupina SCGT spalovací turbína v otevřeném cyklu TNS tuzemská netto spotřeba TUV teplá užitková voda VO velkoodběr (odběry z úrovně vysokého a velmi vysokého napětí) VP větrný park VTE větrná elektrárna ZP zemní plyn Ostatní symboly a zkratky se vyskytují v textu s jejich okamžitým vysvětlením. ABBREVIATION MEANING MPO NAP NET4GAS NG OTE PS PST PV RES QS 10 RWE SCGT TGC TUV ÚEL UGS VE VO VP WD Ministry of Industry and Trade National renewable energy action plan operator of the Czech Republic gas transmission system natural gas electricity and gas market operator in the Czech Republic transmission system distribution system 400 kv and 220 kv and selected distributions 110 kv a) general indication for primary, secondary and tertiary regulation or reserve b) Phase Shifting Transformer photovoltaic power plant renewable energy sources (water, wind, photovoltaic sources, geothermal energy, biomass, tide) quick start up to 10 minutes Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk european power engineering company single cycle gas turbine total gas consumption warm utility water land ecological limits for brown coal mining underground gas storage hydro power plants large scale consumption (high voltage and very high voltage level) wind park wind power plant Other symbols and abbreviations used in the text are immediately explained. Expected Electricity and Gas Balance Report 03

6 ÚVOD INTRODUCTION Zpráva o očekávané rovnováze 1 poskytuje základní informace o očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Publikované výsledky primárně prezentované decizní sféře vytváří nezbytné výchozí předpoklady pro řešení souvisejících ekonomických a provozních problémů elektroenergetiky a plynárenství ČR ve výhledu do roku Ve všech hlavních souvislostech jsou zde zohledněny vzájemné vazby, činnosti, práva a povinnosti orgánů státní správy, zákazníků, obchodníků, výrobců, provozovatelů elektrických a plynárenských sítí a Řešení problematiky, o níž zpráva pojednává, spadá do období, které je možno charakterizovat jako období oživení hospodářské činnosti, nárůstu tvorby přidané hodnoty, a to zejména v sektoru průmyslu, který má významný podíl ve struktuře spotřeby elektřiny a plynu v ČR. Zejména v důsledku ekonomického oživení pak v průběhu roku 2010 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu spotřeby elektřiny i plynu. V průběhu roku došlo v elektroenergetice ČR a i v celé evropské energetice k několika posunům a upevnění nových vývojových trendů, jejichž přítomnost ovlivní dlouhodobý rozvoj elektrizační a plynárenské soustavy ČR. Zpráva tato nová fakta zohledňuje, uvedené výsledky řešení respektují vzájemné vazby mezi elektroenergetikou a plynárenstvím. Pozice plynárenství v energetice ČR je velmi významná a aktuálně je očekáván další růst využití plynu, a tedy i jeho významu. Podstatnou vlastností plynárenství je téměř stoprocentní závislost na dovozu primární suroviny (zemního plynu) ze zahraničí. Tato skutečnost činí z plynárenství obor, který je ze z pohledu obecné The Expected electricity and gas balance report 1 provides basic information about expected consumption of electricity and gas and about the method of securing the balance between the supply and demand of electricity and gas. Published results, primarily presented in the decision sphere, create essential initial assumptions for resolving related economic and operational issues of the electricity and gas industry of the CR on the outlook up to the year Considered here, in all principle contexts, are mutual relations, activities, rights, and obligations of state administration bodies, customers, traders, producers, electricity and gas network operators, and Resolving the issue discussed in the report falls into a period that may be characterized as a period of economic revival, growth in the formation of added value, which specifically applies to the sector of the industry that has a significant share in the structure of electricity and gas consumption in the CR. As a result of the economic revival, particularly during the year 2010, significant yearover-year growth in the consumption of both electricity and gas occurred. During the year, the Czech Republic, but also the entire European electricity industry, experienced several shifts and strengthening of new developmental trends, the presence of which will affect the long-term development of the Czech Republic power and gas system. The report reflects these new facts; the results of the solutions specified respect the mutual relations between electricity and gas industry. The position of gas industry in the Czech energetics is very important and currently, further growth is expected in the utilization of gas, and thus in its importance. A substantial feature of gas industry is its nearly absolute 1) Tento dokument je stručným výtahem ze zprávy zpracované na základě požadavku 20a, odst. 4, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a odevzdané ERÚ, MPO, ČEPS a NET4GAS na přelomu roku 2010/11. 2) Základem pro zpracování byla data od účastníků trhu získaná v první polovině roku 2010 odpovídající záměrům známým k tomuto období. 1) Note: This document is a brief excerpt from the report produced on the basis of request 20a, paragraph 4, letter f), of Act no. 458/2000 Coll., on business conditions and on execution of state administration in energy sectors and on the revision of certain acts (Energy Act) as currently valid and provided to ERO, MPO, ČEPS and NET4GAS at the brink of 2010/11. 2) The basis for its processing was data acquired from market participants in the first half of 2010 and they correspond to purposes known in this period. 04 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

7 energetické bezpečnosti rizikový, a to i přesto, že jsou ve všech směrech podnikány kroky, jejichž cílem je tato rizika zmírňovat. Využívání zemního plynu je v současnosti zaměřeno převážně na výrobu tepelné energie. Pro výrobu elektrické energie je aktuálně zemní plyn využíván pouze okrajově. V očekávané bilanci plynárenské soustavy se zásadně projeví, že se na jedné straně postupně snižuje měrná spotřeba tepla jako důsledek aplikace úsporných opatření, zejména v sektoru bydlení, na druhé straně bude nutno z dlouhodobého pohledu řešit náhradu chybějících primárních palivových zdrojů, zejména tuzemského hnědého uhlí. Nárůst využívání zemního plynu pro výrobu tepla pro vytápění bude mít za následek ještě výraznější sezonní charakter ročního plynárenského diagramu, a tedy větší nároky na akumulační služby zabezpečované zásobníky. Výstavba velkých paroplynových zdrojů si zase vyžádá výstavbu nové síťové infrastruktury. Programové prohlášení vlády ČR obsahuje závazek prozatím zachovat územně-ekologické limity těžby hnědého uhlí. Tato skutečnost může vést k problémům se zajištěním dodávek elektřiny a centralizovaného tepla. Předložený materiál se proto věnuje možným dopadům zachování či prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Změna charakteru zdrojové základny ve středoevropských ES vyžaduje posilování přenosových sítí. Součástí důsledného prověření provozovatelnosti soustavy ČR je tedy analýza propustnosti mezistátních síťových propojení. Velká pozornost je ve studii věnována přenosové a distribuční síti především s ohledem na rozvoj výrobní základny a také na potřeby a požadavky spotřebitelů. Významným trendem na celoevropské i globální úrovni je vývoj a ověřování možností využití nových technologií v rámci energetiky, což je obvykle souhrnně označováno jako koncept inteligentních sítí (Smart Grids). V souvislosti s rozvojem inteligentních sítí se předpokládá implementování souboru nástrojů umožňujících zapojení spotřeby i distribuované výroby elektřiny do řízení a regulace soustavy. dependence on foreign raw material natural gas. This fact makes gas industry a risky one, from the perspective of general power supply security, and this despite the fact that broad measures have been undertaken to reduce these risks. The use of natural gas is currently primarily focused on the production of thermal energy. The use of natural gas for the production of electricity is presently only marginal. In the expected balance of the gas system, we principally see that on the one side, the specific consumption of heat gradually decreases due to the application of saving measures, especially in the housing sector; on the other side, it will be necessary, from a long-term perspective, to resolve the substitution of missing primary fuel resources, especially domestic brown coal. Increased use of natural gas for the production of heat for heating will mean a further increase in the seasonal character of the annual gas diagram, and thus greater demands on accumulation services provided by underground gas storages. The construction of large steam-gas sources will also require the construction of a new network infrastructure. The policy statement declared by the Czech Republic government so-far includes the obligation to maintain the ecological limits for brown coal mining. This fact may lead to difficulties in provision of supplies of electricity and centralized heat. The submitted material therefore focuses on potential impacts of maintaining or cancelling the limits for brown coal mining. Changing the nature of the source base in the Central European PS requires strengthening of the transmission systems. A thorough verification of Czech Republic system operability is thus a carrying capacity analysis of interstate network connections. The study strongly focuses on transmission and distribution networks particularly with regard to the development of the production base and also on the needs and requirements of consumers. A significant trend at the pan-european and global level is the development and verification of alternatives of using new power industry technologies, which is often collectively designated as intelligent network design (Smart Grids). In relation to the development of Smart Grids, the implementation of a set of tools that allows consumption as well as dispersed production of electricity to be involve into the power system control and regulation. Expected Electricity and Gas Balance Report 05

8 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas Oblasti elektroenergetiky a plynárenství, dvě nejdůležitější odvětví české energetiky, nejsou vzájemně nezávislé. Naopak existuje několik vazeb, které si vynucují společné řešení výhledu budoucí rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Vzájemné vazby schematicky přibližuje obr. 1. Z pohledu bilancí energie je podstatný fakt, že celková energie, která je spotřebována v rámci využití elektřiny a plynu jako energetických médií, je nižší než prostý součet tuzemské netto spotřeby elektřiny a celkové spotřeby plynu, protože součet těchto dvou spotřeb v sobě zahrnuje jistou část energie dvakrát. Jedná se o energii, která číselně odpovídá elektřině vyrobené za využití plynu jako zdroje primární energie a která je tedy energií, vzniklou transformací jednoho energetického média na jiné. Výroba elektřiny (provoz výrobních jednotek) tak ovlivňuje výši spotřeby plynu i tvar odběru. Tento vliv je v obr. 1 znázorněn červenou lomenou šipkou. Transformace energie a její přetok do jiné energetické bilance přitom probíhá směrem z plynárenské bilance do bilance elektroenergetické. V roce 2009 byla v ČR vyrobena přibližně 1 TWh elektrické energie transformací energie zemního plynu na energii elektrickou, což bylo přibližně 1,2 % celkové vyrobené elektřiny. Na výrobu této elektřiny bylo v roce 2009 spotřebováno 3,8 % celkové spotřeby plynu. Do budoucna se bude tento podíl velmi výrazně zvyšovat (dle aktuálních předpokladů bude tento podíl v roce 2040 činit přibližně 25 %). The electricity and gas industry, two of the most important branches of the Czech power industry, are not mutually independent of each other; in contrast, several relationships exists that demand joint solutions of the future balance outlook between supply and demand. Mutual relationships are schematically outlined in fig. 1. From the perspective of energy balance, an important fact is that the total energy consumed in the context of electricity and gas use as power media, is lower than the simply sum of domestic net consumption of electricity and overall consumption of gas because the sum of these two consumptions intrinsically include a certain part of energy twice. This concerns energy that numerically amounts to electricity, produced by the use of gas as a primary energy source and is thus energy that is creased by transforming one energy medium to another. The production of electricity, the operation of production units, thus influences the amount of gas consumption as well as the course of takeoff. This effect in fig. 1 is illustrated on the red broken arrow. Transformation energy and its outflow into a different energy balance meanwhile flows from the gas balance to the electricity balance. In 2009, approximately 1 TWh of electrical energy in the CR was produced by transforming natural gas energy into electricity, which was approximately 1.2% of the net electricity produced. 3.8% of total gas consumption was consumed for the production of this electricity in This ratio will greatly increase in the future (based on current estimates, the ratio will be approximately 25% in 2040). 06 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

9 Obr. 1: Schematické zobrazení vztahu elektroenergetiky a plynárenství Fig. 1: SCHEMATIC ILLUSTRATION OF THE RELATIONSHIP OF ELECTRICITY AND GAS INDUSTRY Spotřeba (poptávka) elektřiny Electricity consumption (demand) determinanty determinants: sociální, demografické, ekonomické vlivy social, demographic, economic influence vzájemná substituce mutual substitution Spotřeba (poptávka) plynu Gas consumption (demand) determinanty determinants: sociální, demografické, ekonomické vlivy social, demographic, economic influence Výrobní sféra Production sphere Domácnosti Households Samostatná výroba tepla Independent heat production KVET + samostatná výroba elektřiny CHP + independent electricity production Elektromobily Electromobiles Zdroje (nabídka) elektřiny Electricity sources (supply) vynucené výkony must-run outputs výroba elektřiny z plynu electricity production from gas Automobily na plyn (CNG) Gas-driven automobiles (CNG) Zdroje (nabídka) plynu Gas sources (supply) 1. Uhelné bloky (hnědé a černé uhlí) Coal blocks (brown and hard coal) 2. Paroplynové bloky + KVET Steam-gas units + CHP 3. Jaderné bloky (uran) Nuclear blocks (uranium) 4. Obnovitelné zdroje Renewable sources Tuzemská těžba Domestic extraction Dovoz ze zahraničí Import from abroad Na vzájemný vztah elektroenergetiky a plynárenství se lze podívat také skrze kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET), která má významný podíl na celkové spotřebě plynu (přibližně 12 % v roce 2009). Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v segmentu plynu jako paliva je dominantně uskutečňována v paroplynových jednotkách, jejichž diagram výroby elektřiny je závislý na odběru tepla. Tento druh provozu je označován jako režim vynuceného výkonu. Provoz těchto jednotek tak významně ovlivňuje provoz výrobní základny ES, protože elektřina vyrobená v KVET je v rámci elektrizační soustavy využívána přednostně. Tato vazba je na obr. 1 znázorněna modrou lomenou šipkou. Poslední významná vazba mezi elektroenergetikou a plynárenstvím je zprostředkována skrze vzájemnou substituovatelnost elektřiny a plynu, a to zejména ve využití k výrobě tepla či do budoucna k pohonu automobilů (v obr. 1 znázorněná červenomodrou šipkou). Míra substituovatelnosti je dominantně určena cenovým poměrem energetických médií. Aktuálně je tento poměr ustálen a v horizontu roku 2040 není očekávána výrazná změna. One may view the mutual relationship between electricity and gas industry through combined heat-electricity production (CHP), which plays an important role in total gas consumption (approximately 12% in 2009). Combined heat-electricity production in the segment of gas as fuel is dominantly proceeds in steam-gas units, whose electricity production diagram depends on the heat takeoff. This type of operation is identified as must-run output mode. The operation of these units thus significantly affects the operation of the ES production base because electricity produced in CHP is, in the frame of the power system, used preferentially. This relationship is illustrated in fig. 1 by the broken blue arrow. The last important relationship between electricity and gas industry is mediated through the mutual substitutability of electricity and gas, specifically in the use of producing heat or, in the future, to power automobiles (in fig. 1, illustrated by a red-blue arrow). The measure of substitutability is primarily determined by the cost ratio of energy media. This ratio is currently stable and a significant change is not expected on the horizon in Expected Electricity and Gas Balance Report 07

10 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas EVROPSKÝ KONTEXT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A ELEKTŘINOU Evropský kontext zásobování elektřinou Český trh s elektřinou je nejvíce ovlivňován středoevropským trhem, a proto se dlouhodobé bilance soustřeďují především na středoevropský region (Central and East Europe CEE), do něhož je řazena Česká republika, její sousední země a Maďarsko. Spotřeba elektřiny v CEE v roce 2009 přesáhla 866 TWh, netto výroba elektřiny přesáhla 902 TWh a brutto výroba 980 TWh. Největším výrobcem i spotřebitelem elektřiny v regionu je Německo, jehož podíl na výrobě i spotřebě elektřiny přesahuje 62 %. Podíl ČR na spotřebě regionu činí přes 7 %, ale podíl na výrobě přesahuje 8 % vzhledem k tomu, že z ČR se exportuje značný objem elektřiny. EUROPEAN CONTEXT OF GAS AND ELECTRICITY SUPPLY European context of electricity supply Czech electricity market is mostly affected by the central European market and therefore the long-term balances focus particularly on Central and East Europe region CEE, which includes the Czech Republic with the neighboring countries, and Hungary. Electricity consumption in CEE in 2009 exceeded 866 TWh, net electricity production exceeded 902 TWh and gross production 980 TWh. The largest electricity producer and consumer in the region is Germany with over 62% portion in electricity production and consumption. The CR share in consumption in the region forms over 7% but production is over 8% because CR exports significant volume of electricity. Mezistátní výměny elektřiny tvoří v Evropě významnou část bilance a středoevropský region v tomto směru není výjimkou, jak ukazuje obr. 2. Česká republika je nejen významným exportérem elektřiny, ale významně se podílí i na tranzitu elektřiny, který ročně dosahuje hodnot kolem 6 Druh TWh. zdroje / Source Středoevropský region jako celek v roce 2009 The interstate electricity exchanges in Europe form a significant part of balance and Central European region is not an exception in this matter, as indicated fig. 2. The Czech Republic is a significant electricity exporter and also participates in electricity transit which annually reaches exportní around saldo 22,56 TWh TWh. / export Central balance and 22.5 East TWh Europe region indicated Středoevropský export region character výroba in 902, TWh / Central and East Europe production TWh jaderný / nuclear 20 % 47 vykazoval uhelný / coal exportní charakter. % plyn / gas 12 % olej / oil 1 % vodní (VE) / water (Hydro) 8 ostatní / other 8 % Obr. ostatní / 2: other PŘENOSY 4 ELEKTŘINY Zdroj PO dat MEZISTÁTNÍCH / Data source: ENTSO-E type PROFILECH STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU (rok 2009) % Fig. 2: ELECTRICITY TRANSMISSIONS ON INTERSTATE PROFILES IN CEE (2009) Francie NL 5,4 DE BE 1% 4,4 9,2 10,5 FR CH SE DK 2,1 0,2 1,1 0,5 4 % 8 % 20 % 8 % 12 % CZ 47 % SR AT 8,6 1,2 2,1 HU 3,3 1,3 IT SI HR RU PL 1,4 0,3 LV LT UA 0,2 2,7 RO BY Rusko Druh zdroje Source type 20 % jaderný nuclear 47 % uhelný coal 12 % plyn gas 1 % olej oil 8 % vodní (VE) water (Hydro) 8 % OZE bez VE RES without Hydro 4 % ostatní other Středoevropský region výroba 902,2 TWh Central and East Europe production TWh exportní saldo 22,5 TWh export balance 22.5 TWh Zdroj dat Data source: ENTSO-E BA SRB 08 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

11 Souhrnně lze očekávaný vývoj elektroenergetiky ve středoevropském regionu vymezit následujícími tendencemi: 1. Spotřebu i výrobu elektřiny ve středoevropském regionu dominantně ovlivňuje Německo, 2. Spotřeba elektřiny a zatížení (na úrovni tuzemská netto spotřeba plus ztráty v sítích) v průměru poroste pod 1 % ročně, ale tempo růstu nebude stejné v jednotlivých zemích. Zatímco Německo očekává růst spotřeby elektřiny pouze kolem 0,3 % ročně, na druhé straně Polsko očekává růst kolem 2,4 % ročně. Česká republika je s očekávaným průměrným ročním růstem spotřeby elektřiny kolem 1,4 % mírně nadprůměrná, ale toto tempo je srovnatelné s tempem, jaké se očekává v Rakousku. 3. Instalovaný výkon v CEE by měl do roku 2025 vzrůst o více než 55 GW (tj. o cca 25 %) oproti roku 2010 a dosáhnout 279 GW. V absolutních hodnotách by nejvíce měl vzrůst výkon OZE (mimo VE), především větrných a solárních elektráren. U těchto zdrojů lze podle současných názorů očekávat nárůst instalovaného výkonu i o více než 40 GW. Na druhé straně se však očekává významný pokles výkonu elektráren na hnědé uhlí a na kapalná paliva. Další skupinou zdrojů, u nichž se očekává nárůst výkonu o více než 17 GW, jsou plynové elektrárny. Výkon jaderných elektráren v případě, že dojde k obnově německých jaderných elektráren, vzroste o cca 5 GW. Situaci ve středoevropském regionu v roce 2015 popisuje obr. 3. In general, the expected development of electricity industry in Central and East Europe can be specified in the tendencies below: 1. Electricity consumption and production in Central and East Europe is dominated by Germany. 2. Electricity consumption and load (in category: domestic net consumption plus losses in networks) will on average grow under 1% annually but the growth pace will not be the same in individual countries. Whilst Germany expects electricity consumption growth only around 0.3% annually, Poland on the other hand expects growth around 2.4% annually. The Czech Republic is slightly above average with electricity consumption growth around 1.4%, but the pace is comparable with level of growth expected in Austria. 3. Generating capacity in CEE should grow before 2025 by more than 55 GW (i.e. by approx 25%) in comparison to 2010 and reach 279 GW. Output from RES should grow most in absolute values (except for hydro power plants), particularly from wind and solar power plants. The growth of generating capacity can be over 40 GW in the sources above as per the current opinions. On the other hand, a significant drop is expected in brown coal fired and liquid fuel power plants. Another group of sources with expected capacity growth by more than 17 GW includes gas power plants. The capacity of nuclear power plants in case of German nuclear power plants revival will grow by approx 5 GW. Situation in Central and East Europe region for 2015 is specified on fig. 3. Obr. 3: PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA INSTALOVANÉHO VÝKONU VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU V ROCE 2015 Fig. 3: EXPECTED STRUCTURE OF GENERATING CAPACITY IN CEE IN % 33 % 6 % 1 % 14 % DE MW 13 % 32 % 12 % 5 % 17 % 1 % 8 % 7 % 4 % 81 % PL MW 10 % 1 % 11 % CZ 45 % MW 3 % SR AT 25 % 29 % MW 2 % MW 1 % 17 % 7 % 8 % 26 % 6 % 12 % 17 % 23 % 12 % 16 % HU 38 % 56 % 4 % MW Druh zdroje Source type jaderný nuclear uhelný coal plyn gas olej oil vodní (VE) water (Hydro) OZE bez VE RES without Hydro ostatní other Zdroj dat: databáze EGÚ Data source: EGÚ database Expected Electricity and Gas Balance Report 09

12 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas V regionu CEE bude pokračovat integrace národních trhů s elektřinou do trhu regionálního, což je jistě pozitivní tendence. V tomto procesu je však nutno zajistit udržování a zlepšování energetické bezpečnosti států. Obchodní hledisko (zvyšování objemu mezinárodního obchodu s elektřinou) se nesmí dostávat do rozporu s hlediskem bezpečnostním (zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny). Evropský kontext zásobování plynem Na již dříve přijaté strategii energetické politiky EU, která je závazná i pro Českou republiku, přerušení dodávky zemního plynu z Ruska, označované jako plynárenská krize z ledna 2009, mnoho nezměnilo. Plynárenská krize však ovlivnila energetickou politiku EU v oblasti plynu v tom smyslu, že byla urychleně přijata opatření pro zvýšení bezpečnosti dodávek v pěti hlavních směrech: urychlil se tlak na výstavbu plynovodů do EU (Nord Stream, South Stream, Nabucco), zvýšil se tlak na výstavbu LNG terminálů (v EU je v současnosti vybudováno 18 terminálů), stimulují se regionální projekty na zvýšení bezpečnosti dodávek plynu (přeshraniční propoje), stimuluje se další výstavba a zvyšování kapacity zásobníků, byl přijat program reverzních toků plynu ve směru západ východ (výrazně se podílí i ČR). Velmi podnětné jsou závěry Evropského parlamentu z února 2009: Každý stát včetně vnitrozemských má mít právo přístupu ke zkapalněnému plynu (zásadní změna proti minulosti názor, že LNG terminály jsou drahé, je dnes již menšinový). Propoje sever jih napříč střední a jihovýchodní Evropou budou finančně podporovány. V ČR jde teoreticky o projekt plynovodu Mozart (propojení jižních Čech a Horního Rakouska) nebo o plynovod jih sever: Rakousko (Baumgarten) a Břeclav; PZP Třanovice a Cieszyn (Polsko). Rozšíření kapacity zásobníků pro krytí 90 dnů spotřeby (dotace 35 mil. EUR pro ČR). Je zřejmé, že praktickým důsledkem plynárenské krize nebude oslabení perspektivy plynu v EU, ale naopak posílení jeho pozice. Oslabena však bude pozice Ukrajiny The integration of national electricity markets will continue in CEE region into the regional market which is definitely a positive tendency. Within this process, it is necessary to provide the maintenance and improvement of energy security for the states. The trade viewpoint (improvement of international trade with electricity) must not be in conflict with the security viewpoint (the provision of electricity supply reliability). European context of gas supply The interruption of gas supply from Russia, known as gas industry crisis in January 2009, did not change much in the accepted strategy of EU energy policy, which is binding for the Czech Republic. The gas crisis affected the EU energy policy within the gas area as regards the speedy acceptance of measures for increasing the supply security in five main directions: the pressure on constructing gas lines to EU increased (Nord Stream, South Stream, Nabucco), the pressure on constructing LNG terminals increased (there are currently 18 terminals in the EU), regional projects are stimulated for increasing the safety of gas supplies (cross-border connections), further construction is stimulated and the capacity of storage facilities increases, the program for reverse gas flow was accepted in west-east direction (CR participates significantly). The conclusions of the European parliament from 2009 are very stimulating: Each state including domestic states should have an access right to liquefied gas (crucial change compared to the past the opinion that LNG terminals are expensive is now a matter for minority). Connections north-south across central and southeast Europe will be financially supported. In the CR it is a gas line project Mozart (connection of Bohemia and Upper Austria) or gas line south-north: Austria (Baumgarten) and Břeclav; UGS Třanovice and Cieszyn (Poland). Expanding the capacity of the storage facilities for covering 90 consumption days (funding 35 million EURO for CR). It is obvious that practical consequence of the gas crisis will not be the weakening of the gas perspective in the EU but on the contrary, the strengthening of its position. Nevertheless, the position of Ukraine and Belarus (transit 10 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

13 a Běloruska jakožto tranzitních zemí. Na obr. 4 jsou uvedeny současné a plánované trasy rozhodujících plynovodů zásobujících Evropu zemním plynem. countries) will be weakened. Fig. 4 specifies the current and planned routes for crucial gas pipelines providing natural gas supply to Europe. Obr. 4: Schéma stávajících a plánovaných hlavních plynovodů zásobujících Evropu zemním plynem Fig. 4: EXISTING AND PLANNED KEY GAS PIPELINES SUPPLYING NATURAL GAS TO EUROPE stávající plynovody existing pipelines PT IE ES GB FR NL DE BE CH Galsi SE NO DK Opal Gazela CZ AT SI HR IT FI EE LV LT RU Jamal PL Baumgarten hub SR HU RO BA RS ME BG AL MA GR BY MD Nord Stream Bratrství Ukrajina South Stream GUEU TR Blue stream Nabucco RU Gruzie AZ AM KZ UZ TM budované, plánované a uvažované plynovody pipelines under construction, planned or intended plynovody od zdrojů pipelines from gas sources zdroje zemního plynu natural gas sources Kypr SY MA DZ TN IQ IR OČEKÁVANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTŘINY LY EG EXPECTED DEVELOPMENT OF ELECTRICITY CONSUMPTION Predikce spotřeby elektřiny je vytvářena odděleně pro dvě sféry spotřeby: výrobní sféru a sféru domácností. První se odráží od predikcí ekonomického vývoje na makroekonomické úrovni, druhá využívá demografických projekcí, zejména projekcí počtu domácností. Spotřeba výrobní sféry Spotřeba výrobního sektoru je určena výkonností ekonomiky a elektroenergetickou náročností (EEN). Pro predikce spotřeby výrobní sféry je možno vymezit několik předpokladů vývoje: 1. Podíl sektoru služeb na produkci HPH se bude v dlouhodobém časovém horizontu mírně zvyšovat, což bude působit na snižování EEN. 2. Je očekávána další technicko-ekonomicky, potažmo ekologicky zdůvodněná obnova technologií za energeticky efektivnější. The prediction of the electricity consumption is formed independently for two consumption sectors: The production sector and household sector. The first is reflected from the predictions of economical development at macro-economical level; the second uses demographic projections, particularly the number of households. The production sphere consumption The production sector consumption is specified by the economy efficiency and electricity energy intensity (EEI). It is possible to specify the development pre-requisites of the consumption prediction in the production sphere as follows: 1. The share of service sector in GAV (gross added value) production will be in long-term period mildly increasing which will result in EEI reduction. 2. Further replacement of technologies for the more power efficient technologies is expected due to technical-economical and ecological reasons. Expected Electricity and Gas Balance Report 11

14 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas 3. Dlouhodobě není očekávána výraznější změna struktury tvorby HPH, a tedy i spotřeby elektřiny výrobní sféry. 4. Pro krátkodobý horizont, pro rok 2010, predikce počítá s mírným navýšením elektroenergetické náročnosti tvorby HPH, související s přechodem hospodářství z fáze útlumu do fáze růstu v dalších letech je očekáván návrat k tendenci snižování EEN. Spotřeba sféry domácností Aktuální předpoklady, relevantní přímo pro predikce spotřeby elektřiny maloodběru obyvatelstva domácností, je možné shrnout do následujících několika bodů: 1. spotřeba elektřiny jedné domácnosti bude v dlouhodobém horizontu narůstat přibližně na průměrnou úroveň zemí E27, 2. predikce předpokládají výrazné úspory energie na vytápění, související se snižováním energetické náročnosti budov, 3. předpoklad úspor souvisejících se změnou využívání mírné snížení nároku na využití, 4. v predikcích je dále zahrnut předpoklad úspor souvisejících s kontinuální obnovou elektrických spotřebičů, resp. navyšováním jejich energetické účinnosti, 5. množství a využití elektrických spotřebičů v domácnostech nadále a trvale poroste, což bude mít za následek zvyšování spotřeby nejen v subsektoru ostatní spotřeby, ale i celkově. Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: subsektor elektrického vytápění pokles měrné spotřeby o 22 %, subsektor ohřevu TUV pokles měrné spotřeby o 18 %, subsektor ostatní spotřeby pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %. Predikce vývoje tuzemské netto spotřeby elektřiny Predikce tuzemské netto spotřeby elektřiny je součtem obou dílčích predikcí: pro výrobní sféru a pro sféru domácností. Výsledné hodnoty uvedené v energetickém členění, odpovídajícím rozdělení odběrných míst do tří kategorií, jsou: VO velkoodběr (což je odběr výhradně z napěťových hladin VN a vvn), MOP maloodběr podnikatelský a MOO maloodběr obyvatelstva. 3. No significant change is expected in GAV formation structure, therefore in consumption in electricity production sphere. 4. The prediction for short-term period for 2010 includes mild increase in electricity industry demands for GAV formation, related to the transformation of economy from the depression phase to the growth phase return to EEI reduction tendency is expected in further years. Households consumption The actual assumptions relevant directly for electricity consumption for the domestic use of households can be specified in the points below: 1. in the long run, electricity consumption in the domestic household sector will grow to the average consumption level in E27 countries, 2. the predictions expect significant savings in heating energy related to the reduction of energy requirements of houses, 3. the predictions expect savings due to the mild reduction of electricity utilization, 4. the prediction also includes the expectations of savings related to continual upgrading of electrical appliances, i.e. increase if the energy efficiency, 5. the amount and use of electrical appliances in households will continue to grow which will result in increased consumption in the sub-sector of other consumption and also in total. Between 2009 and 2040 the prediction expects as per the reference scenario, the savings as follows: sub-sector of electrical heating drop in specific consumption by 22%, sub-sector of water heating drop in specific consumption by 18%, sub-sector of other consumption drop in energy intensity by 7%, total growth in specific consumption 29%. The prediction of the domestic net electricity consumption The prediction of domestic net consumption (DNC) is the sum of both partial predictions: for the production and household sector. The final values specified in the power division comply with the division of delivery points in three categories: VO large scale consumption (consumption solely from HV and VHV voltage level), MOP commercial sphere consumption, and MOO household sphere consumption. 12 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

15 Následující tab. 1 a graf na obr. 5 seznamují v energetickém členění a v průřezech s vytvořenou predikcí spotřeby elektřiny ES ČR. The tab. 1 and graph on fig. 5 below indicate in the energy structure the electricity consumption prediction in the Czech Republic power system. Tab. 1: VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTŘINY [GWh] REFERENČNÍ SCÉNÁŘ Tab. 1: ELECTRICITY CONSUMPTION DEVELOPMENT [GWh] reference SCENARIO VO large scale consumption MO small scale consumption MOP commercial sphere consumption MOO household sphere consumption Tuzemská netto spotřeba Domestic net consumption Ztráty Losses ztráty PS PS losses ztráty DS DS losses TNS včetně ztrát DNC including losses V souladu s uvedenými údaji je možno konstatovat několik charakteristik předkládaných predikcí spotřeby tuzemské netto spotřeby: referenční scénář předpokládá v roce 2040 hodnotu tuzemské spotřeby ve výši 77,8 TWh s pásmem ± 9,4 TWh, scénáře předpokládají nárůst tuzemské netto spotřeby do roku 2040 o 19 % (nízký), 36 % (referenční) a 52 % (vysoký) vzhledem k hodnotě roku The data specified in the table show several characteristics submitted in the consumption prediction of domestic net electricity consumption: The reference scenario in 2040 expects the value of domestic consumption at 77.8 TWh with range ± 9.4 TWh, The scenarios expect the growth of domestic net consumption before 2040 by 19% (low), 36% (reference), and 52% (high) in comparison to Obr. 5: PREDIKCE TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY ELEKTŘINY (scénář 9/2010) Fig. 5: DOMESTIC NET CONSUMPTION PREDICTION (scenario 9/2010) % vysoký scénář high scenario referenční scénář reference scenario nízký scénář low scenario historie history TWh % + 36 % Expected Electricity and Gas Balance Report 13

16 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas OČEKÁVANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY PLYNU Predikce celkové budoucí spotřeby plynu jsou, podobně jako u elektřiny, vytvářeny pro dvě analyticky a významově samostatné části: výrobní sféru a sféru domácností. Predikce spotřeby výrobní sféry je dominantně vytvářena jednak na základě makroekonomických rozvah a jednak za využití výsledků modelového bilancování budoucího provozu elektrizační soustavy. Predikce spotřeby sféry domácností je pak dominantně vytvářena za použití rozvah demografických či sociálně vědných. Predikce vývoje spotřeby výrobní sféry Predikce spotřeby výrobní sféry zahrnuje predikci spotřeby plynu ve dvou segmentech: 1. samostatná výroba elektřiny a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), 2. ostatní spotřeba výrobní sféry. Spotřeba na výrobu elektřiny a KVET Pro vývoj spotřeby plynu na výrobu elektřiny a KVET je rozhodující navrhovaný variantní rozvoj výrobní základny ES, který je podrobněji popsán v následujících kapitolách. Nejvyšší úhrnnou spotřebu zemního plynu vykazuje varianta E1, protože počítá s pěti systémovými paroplynovými jednotkami a přechodem všech tepláren a závodních elektráren (dosud spalujících hnědé uhlí) na černé uhlí a zemní plyn. Naproti tomu nejnižší úhrnnou spotřebu plynu vykazuje varianta E2a, která namísto dvou CCGT jednotek 430 MW počítá s dalším jaderným blokem a navíc zahrnuje předpoklad prolomení územně ekologických limitů. Pro horizont roku 2040 předpokládají jednotlivé varianty následující rozvoj: Varianta E1 1x hnědouhelný blok 660 MW 2x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT zachování územně ekologických limitů, a tedy: přechod tepláren a závodních elektráren z hnědého uhlí na černé uhlí, zemní plyn a biomasu Varianta E1a 1x hnědouhelný blok 660 MW 2x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT prolomení územně ekologických limitů, a tedy: zachování hnědého uhlí jako paliva u části tepláren a závodních elektráren EXPECTED DEVELOPMENT OF GAS CONSUMPTION The predictions of total future gas consumption are, similarly to the electricity, formed for two analytically and importance independent parts: The production sector and household sector. The consumption prediction in the production sector is dominantly formed on the basis of macro-economical consideration and with the application of results from model of future operation of the electrical power system. The consumption prediction for the household is dominantly based on demographic and sociological data. The consumption prediction in the production sector The consumption prediction in the production sector includes gas consumption prediction in two segments: 1. independent electricity production and combined heat and electricity production (CHP), 2. other consumption in production sector. Consumption for electricity production and CHP The development of the power system production base is decisive for the development of this consumption part. The highest total natural gas consumption shows E1 variant because it considers five system steam-gas units and the transfer of all heating plants and autoproducers (so far using brown coal) to black coal and natural gas. On the other hand, the lowest gas consumption predicts E2a variant, which considers another nuclear unit instead of two CCGT units 430 MW (combined cycle gas turbine), and also includes the expectation of cancelling the mining limits. The development for the period to 2040 is expected as follows: Variant E1 1x brown coal unit 660 MW 2x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT Maintaining the mining limits, i.e. heating plants and autoproducers transfer from brown coal to black coal, natural gas and biomass Variant E1a 1x brown coal unit 660 MW 2x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT Cancelling the mining limits, i.e. maintaining brown coal as fuel for part of the heating plants and autoproducers 14 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

17 Varianta E2 1x hnědouhelný blok 660 MW 3x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW s nízkým využitím zachování územně ekologických limitů, a tedy: přechod tepláren a závodních elektráren z hnědého uhlí na černé uhlí, zemní plyn a biomasu Varianta E2a 1x hnědouhelný blok 660 MW 3x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW s nízkým využitím prolomení územně ekologických limitů, a tedy: zachování hnědého uhlí jako paliva u části tepláren a závodních elektráren Ostatní spotřeba výrobní sféry Pro predikci ostatní spotřeby výrobní sféry je rozhodující vytvoření výhledu plynoenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty (PEN). Dle referenčního scénáře je nejvýraznější pokles plynoenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty očekáván v sektoru služeb a naopak nejméně výrazný pokles v sektoru průmyslu, což souvisí s aktuálně očekávaným rozšířením využití zemního plynu jako primárního paliva pro výrobu elektřiny a tepla. Predikce spotřeby sféry domácností Predikční postup je založen na stanovení vývoje počtu odběrných míst ve sféře domácností, tento výhled mimo jiné vychází z predikce počtu domácností a stanovení vývoje spotřeby na jedno odběrné místo. Aktuální předpoklady zahrnují výraznou aplikaci úsporných opatření zejména prostřednictvím zateplení, zefektivnění využívání TUV a navyšování technologické úrovně spotřebičů. Dlouhodobě je očekáván další mírný růst počtu odběrných míst v sektoru domácností. Nárůst počtu odběrných míst v sektoru domácností spolu s předpokládaným poklesem spotřeby jedné domácnosti pak dle aktuálních očekávání povede k poklesu spotřeby plynu ve sféře domácností, který bude mezi roky 2009 a 2040 činit přibližně 6 %. Variant E2 1x brown coal unit 660 MW 3x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW with low utilization (Semi-Closed Gas Turbine cycle) Maintaining the mining limits, i.e. heating plants and autoproducers transfer from brown coal to black coal, natural gas and biomass Variant E2a 1x brown coal unit 660 MW 3x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW with low utilization Cancelling the mining limits, i.e. maintaining brown coal as fuel for part of the heating plants and autoproducers Other consumption of production sector The future development of gas energy intensity (GEI) is decisive for the prediction of other consumption in the production sector. According to the reference scenario, the most significant drop in energy intensity is expected in the services sector, and the lowest drop in industrial sector, which relates to the actually expected extension of natural gas use as primary fuel for producing electricity and heat. Consumption prediction in household sector The prediction procedure is based on specifying the development in the number of delivery points in the household sector, the outlook is also based on the prediction of the amount of households and the specification of consumption development per one delivery point. The actual expectations include and significant application of saving measures particularly by means of insulation, more efficient water heating, and increases technological level of electrical equipment. The long term expectations include mild growth of the delivery points number in the household sector. The growth of delivery points in the household sector coupled with expected drop in consumption per one household will result in gas consumption drop in the household sector according to the current expectations; it will be approximately 6% between 2009 and Expected Electricity and Gas Balance Report 15

18 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas Predikce vývoje celkové spotřeby plynu Predikce celkové spotřeby plynu pro ČR je součtem obou dílčích predikcí: výrobní sféry a sféry domácností. Charakteristiky předkládaných predikcí spotřeby plynu lze shrnout následovně: Období let 2010 až 2016 je charakteristické výrazným růstem spotřeby plynu, souvisejícím s předpokládanou instalací dvou paroplynových jednotek 840 a 950 MW. Období let 2017 až 2035 vykazuje mírný a stabilní růst, související s obecným hospodářským rozvojem, zakončený prudkým vzrůstem spotřeby vlivem instalace tří CCGT o celkovém instalovaném výkonu MW v letech 2036 a V období po roce 2040 je očekáván pozvolný pokles CSP, zejména vlivem poklesu spotřeby v sektoru domácností. Predikce spotřeby plynu pro variantu E1 rozvoje ES je uvedena v tab. 2. Total gas consumption prediction Total gas consumption prediction for the CR is the sum of both partial predictions: The production sector and household sector. We can specify several characteristics of expected gas consumption predictions: Between 2010 and 2016, is characteristic by significant growth in gas consumption related to expected installation of two steam-gas units 840 and 950 MW. Period between 2017 and 2035 shows mild and stable growth related to the general economical development completed with final sharp consumption growth due to the installation of three CCGT with total installed capacity 1,290 MW in 2036 and After 2040, we expect gradual TGC (total gas consumption) drop particularly due to consumption drop in household sector. Tab. 2 shows the prediction of total gas consumption in the CR for variant E1 of the power system development. Tab. 2: VÝVOJ SPOTŘEBY PLYNU varianta E1 rozvoje ES [GWh] referenční scénář Tab. 2: Gas consumption development variant E1 [GWh] reference scenario Výrobní sféra celkem Production sphere total výrobní sféra elektřina a KVET production sphere elektricity and CHP výrobní sféra ostatní production sphere other Domácnosti Household Bilanční rozdíl Balance difference ČR bez výroby elektřiny a KVET CR without electricity production and CHP ČR bez výroby elektřiny ostatní CR without electricity production other Celková spotřeba plynu v ČR (CSP) CR total gas consumption (TGC) Následující obr. 6 ukazuje predikci celkové spotřeby plynu v ČR pro tři scénáře vývoje a variantu E1 rozvoje výrobní základny ES. Fig. 6 shows the prediction of total gas consumption in the CR for three development scenarios and variant E1 of the power system development. 16 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

19 Obr. 6: PREDIKCE CELKOVÉ SPOTŘEBY PLYNU VARIANTA E1 ROZVOJE ES Fig. 6: TOTAL GAS CONSUMPTION PREDICTION VARIANT E vysoký high referenční reference nízký low historie history 120 TWh Následující obr. 7 pak podává informace o srovnání variant predikcí z hlediska zvolené varianty rozvoje výrobní základny elektrizační soustavy. Z grafu je patrný velmi výrazný rozdíl mezi jednotlivými rozvojovými variantami, který ukazuje, že na budoucí vývoj spotřeby plynu v ČR bude mít dle aktuálních očekávání dominantní vliv nárůst využití plynu na samostatnou výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Fig. 7 shows comparison of variants as regards the selected variant of the power system production base development. The graph shows very significant difference between individual development variants indicating that the future gas consumption development in the CR will be dominantly affected by the growth of gas utilization for independent electricity production and combined heat and electricity production. Obr. 7: PREDIKCE CSP SROVNÁNÍ VARIANT REFERENČNÍ SCÉNÁŘ Fig. 7: TOTAL GAS CONSUMPTION PREDICTION COMPARISON OF VARIANTS REFERENCE SCENARIO varianta E1 variant E1 varianta E2 variant E2 varianta E1a variant E1a varianta E2a variant E2a historie history TWh Expected Electricity and Gas Balance Report 17

20 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas CENY ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU Ceny elektřiny do roku 2015 jsou výsledkem simulačních výpočtů ES ČR v podmínkách středoevropského prostoru, ceny plynu jsou stanoveny expertně. Ceny elektřiny Na zpracovaných ekonomických datech jsou založeny i úvahy o budoucím vývoji cen elektřiny na trhu v ČR. V predikci je od roku 2013 zahrnut dopad energetickoklimatického balíčku, a výsledek tudíž reflektuje předpokládaný povinný nákup povolenek v energetice od roku 2013 (pro ČR od 30 % v roce 2013 až po 100 % v roce 2020). Současně je zohledněno i pravděpodobné zavedení darovací daně z povolenek v ČR od roku Předpokládané ceny elektřiny v ES ČR v období do roku 2015 jsou zobrazeny na obr. 8. Vyhodnocena a zobrazena je (vážená) průměrná velikost ceny elektřiny na velkoobchodním trhu, určené pro veškerou tuzemskou koncovou spotřebu (netto spotřebu včetně ztrát v sítích). PRICES OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS Prices of electricity are result of simulation calculations of the Czech Republic power system in CEE conditions to 2015, prices of natural gas are determined by expert assessment. Prices of electricity The processed economical data are the base for the considerations of future development of electricity prices on the CR market. The prediction includes from 2013 the impact of the climate-energy package and the result reflects the expected obligatory purchase of allowances in power industry from 2013 (from 30% in 2013 to 100% in 2020). It also considers the probable implementation of tax from allowances in the CR from The expected electricity prices in the Czech Republic power system before 2015 are displayed in fig. 8. In this picture there was evaluated and displayed the average (weighted) price of electricity on the wholesale market, designed for total domestic final consumption (net consumption including network losses). Obr. 8: OČEKÁVANÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY V ES ČR Fig. 8: THE EXPECTED DEVELOPMENT OF ELECTRICITY PRICE IN THE CR PS Měsíční průměr Monthly average Roční baseload Annual baseload Roční průměr Annual average Cena silové elektřiny [Kč/MWh] Price for electricity [CZK/MWh] Cena silové elektřiny [EUR/MWh] Price for electricity [ /MWh] Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE (Verze 1) 29.12.2010 1 OBSAH OBSAH...2 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE SHRNUTÍ...4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...6 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA UDRŽITELNÁ ENERGETIKA...

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra.

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra. Vodní koridor D O L Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér D O E Water Corridor A course for prosperity of the EU without barriers Pfiednosti vodní dopravy Benefits of water transport Ochrana přírody

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT

BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT TOP finance PŘEHLED FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR 2003 BANKY STAVEBNÍ SPOŘITELNY HYPOTÉKY PLATEBNÍ KARTY POJIŠŤOVNY PENZIJNÍ FONDY LEASING SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ KAPITÁLOVÝ TRH FACTORING AUDIT SPECIÁL

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více