2010 Zpráva o očekávané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2010 Zpráva o očekávané"

Transkript

1 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

2

3 Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Evropský kontext zásobování plynem a elektřinou Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny Očekávaný vývoj spotřeby plynu Ceny elektřiny a zemního plynu Bases of Long-Term Balance and the Relationship Between Supply and Demand of Electricity and Gas European Context of Gas And Electricity Supply Expected Development of Electricity Consumption Expected Development of Gas Consumption Prices of Electricity and Natural Gas Provoz a rozvoj elektrizační soustavy České republiky Rozvoj zdrojové základny Výkonová bilance a spolehlivost Provoz elektrizační soustavy Palivová základna Elektrické sítě Ekonomické faktory rozvoje a provozu ES ČR The Czech Republic Power System Operation and Development The Source Base Development The Power Balance and Its Reliability The Czech Republic Power System Operation Provision of Fuel Electrical Networks Economical Factors of the Czech Republic Power System Development Provoz a rozvoj plynárenské soustavy České republiky Popis plynárenské soustavy Zdroje zemního plynu Uskladňování plynu v podzemních zásobnících Bilance plynárenské soustavy Operation and Development of the Czech Republic Gas System The Decription of the Czech Republic Gas System Natural Gas Sources Underground Gas Storage Facilities Gas Network Balance 82 Shrnutí 82 The Results Summary Note: Czech convention has been applied to all Czech/English figures and tables contained in this report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. Expected Electricity and Gas Balance Report 01

4 Použité zkratky APPLIED ABBREVIATIONS ZKRATKA VÝZNAM BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu CCS technologie zachycení a ukládání CO 2 CEE středoevropský region (Česká republika, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko) CNG stlačený zemní plyn (v dopravě) CSP celková spotřeba plynu ČEPS provozovatel přenosové soustavy elektřiny DS distribuční soustava systém vedení 110 kv, vedení vysokého napětí a nízkého napětí DZ 360 dispečerská záloha E27 označení pro všechny členské země EU EEN elektroenergetická náročnost ENTSO-E evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (The European Network of Transmission System Operators for Electricity) ES ČR elektrizační soustava České republiky ERÚ Energetický regulační úřad EU Evropská unie FVE fotovoltaická elektrárna HPH hrubá přidaná hodnota ekonomická kategorie vhodnější pro posuzování než HDP JE jaderná elektrárna KVET kogenerační výroba elektřiny a tepla LNG zkapalněný zemní plyn LOLE kritérium spolehlivosti elektrizační soustavy očekávaná ztráta zatížení (Loss of Load Expectation), uvádí se ve dnech za rok LTO program dlouhodobé životnosti MO maloodběr (odběr z úrovně nízkého napětí) MOO maloodběr obyvatelstvo (odběr z úrovně nízkého napětí) MOP maloodběr podnikatelů (odběr z úrovně nízkého napětí) ABBREVIATION MEANING BRKO CCGT CCS CEE CHP CNG CR ČEPS DNC DS DZ 360 E27 EEI ENTSO-E ES ČR ERO EU GAV GEI HPS JE LNG LOLE LTO MO MOO MOP biologically degradable part of municipal waste Combined cycle gas turbine carbon capture and storage technology Central and East Europe region (Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia, Hungary, Austria) Combined Heat and Power Production compressed natural gas (for transport) The Czech Republic operator of the electricity transmission system Domestic net consumption distribution network 110 kv distribution system, high and low voltage distribution replacement reserve, non-spinning indication for all EU member states electricity energy intensity The European Network of Transmission System Operators for Electricity energy network in the Czech Republic Energy regulatory authority European Union gross added value economical category more suitable for evaluation than GNP gas energy intensity hydro pumped storage power plant nuclear power plant liquefied natural gas reliability criteria of the energy network Loss of Load Expectation, indicated in days in a year long-time operation program small scale consumption (low voltage level) household consumption (low voltage level) business related consumption (low voltage level) 02 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

5 ZKRATKA VÝZNAM MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu NAP národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů NET4GAS provozovatel přepravní soustavy plynu v České republice OTE společnost vykonávající v České republice funkci operátora trhu s elektřinou a plynem OZE obnovitelné zdroje energie (voda, vítr, fotovoltaika, geotermální energie, biomasa, slapové jevy) PEN plynoenergetická náročnost tvorby přidané hodnoty PPC paroplynový cyklus PS přenosová soustava systém vedení 400 kv a 220 kv a vybraných vedení 110 kv PST a) souhrnné označení pro primární, sekundární a terciární regulaci nebo rezervu b) transformátor s příčnou regulací (Phase Shifting Transformer) PVE přečerpávací vodní elektrárna PZP podzemní zásobník plynu QS 10 rychlý start do 10 minut RWE Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk evropská energetická skupina SCGT spalovací turbína v otevřeném cyklu TNS tuzemská netto spotřeba TUV teplá užitková voda VO velkoodběr (odběry z úrovně vysokého a velmi vysokého napětí) VP větrný park VTE větrná elektrárna ZP zemní plyn Ostatní symboly a zkratky se vyskytují v textu s jejich okamžitým vysvětlením. ABBREVIATION MEANING MPO NAP NET4GAS NG OTE PS PST PV RES QS 10 RWE SCGT TGC TUV ÚEL UGS VE VO VP WD Ministry of Industry and Trade National renewable energy action plan operator of the Czech Republic gas transmission system natural gas electricity and gas market operator in the Czech Republic transmission system distribution system 400 kv and 220 kv and selected distributions 110 kv a) general indication for primary, secondary and tertiary regulation or reserve b) Phase Shifting Transformer photovoltaic power plant renewable energy sources (water, wind, photovoltaic sources, geothermal energy, biomass, tide) quick start up to 10 minutes Rheinisch Westfälisches Elektrizitätswerk european power engineering company single cycle gas turbine total gas consumption warm utility water land ecological limits for brown coal mining underground gas storage hydro power plants large scale consumption (high voltage and very high voltage level) wind park wind power plant Other symbols and abbreviations used in the text are immediately explained. Expected Electricity and Gas Balance Report 03

6 ÚVOD INTRODUCTION Zpráva o očekávané rovnováze 1 poskytuje základní informace o očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Publikované výsledky primárně prezentované decizní sféře vytváří nezbytné výchozí předpoklady pro řešení souvisejících ekonomických a provozních problémů elektroenergetiky a plynárenství ČR ve výhledu do roku Ve všech hlavních souvislostech jsou zde zohledněny vzájemné vazby, činnosti, práva a povinnosti orgánů státní správy, zákazníků, obchodníků, výrobců, provozovatelů elektrických a plynárenských sítí a Řešení problematiky, o níž zpráva pojednává, spadá do období, které je možno charakterizovat jako období oživení hospodářské činnosti, nárůstu tvorby přidané hodnoty, a to zejména v sektoru průmyslu, který má významný podíl ve struktuře spotřeby elektřiny a plynu v ČR. Zejména v důsledku ekonomického oživení pak v průběhu roku 2010 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu spotřeby elektřiny i plynu. V průběhu roku došlo v elektroenergetice ČR a i v celé evropské energetice k několika posunům a upevnění nových vývojových trendů, jejichž přítomnost ovlivní dlouhodobý rozvoj elektrizační a plynárenské soustavy ČR. Zpráva tato nová fakta zohledňuje, uvedené výsledky řešení respektují vzájemné vazby mezi elektroenergetikou a plynárenstvím. Pozice plynárenství v energetice ČR je velmi významná a aktuálně je očekáván další růst využití plynu, a tedy i jeho významu. Podstatnou vlastností plynárenství je téměř stoprocentní závislost na dovozu primární suroviny (zemního plynu) ze zahraničí. Tato skutečnost činí z plynárenství obor, který je ze z pohledu obecné The Expected electricity and gas balance report 1 provides basic information about expected consumption of electricity and gas and about the method of securing the balance between the supply and demand of electricity and gas. Published results, primarily presented in the decision sphere, create essential initial assumptions for resolving related economic and operational issues of the electricity and gas industry of the CR on the outlook up to the year Considered here, in all principle contexts, are mutual relations, activities, rights, and obligations of state administration bodies, customers, traders, producers, electricity and gas network operators, and Resolving the issue discussed in the report falls into a period that may be characterized as a period of economic revival, growth in the formation of added value, which specifically applies to the sector of the industry that has a significant share in the structure of electricity and gas consumption in the CR. As a result of the economic revival, particularly during the year 2010, significant yearover-year growth in the consumption of both electricity and gas occurred. During the year, the Czech Republic, but also the entire European electricity industry, experienced several shifts and strengthening of new developmental trends, the presence of which will affect the long-term development of the Czech Republic power and gas system. The report reflects these new facts; the results of the solutions specified respect the mutual relations between electricity and gas industry. The position of gas industry in the Czech energetics is very important and currently, further growth is expected in the utilization of gas, and thus in its importance. A substantial feature of gas industry is its nearly absolute 1) Tento dokument je stručným výtahem ze zprávy zpracované na základě požadavku 20a, odst. 4, písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a odevzdané ERÚ, MPO, ČEPS a NET4GAS na přelomu roku 2010/11. 2) Základem pro zpracování byla data od účastníků trhu získaná v první polovině roku 2010 odpovídající záměrům známým k tomuto období. 1) Note: This document is a brief excerpt from the report produced on the basis of request 20a, paragraph 4, letter f), of Act no. 458/2000 Coll., on business conditions and on execution of state administration in energy sectors and on the revision of certain acts (Energy Act) as currently valid and provided to ERO, MPO, ČEPS and NET4GAS at the brink of 2010/11. 2) The basis for its processing was data acquired from market participants in the first half of 2010 and they correspond to purposes known in this period. 04 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

7 energetické bezpečnosti rizikový, a to i přesto, že jsou ve všech směrech podnikány kroky, jejichž cílem je tato rizika zmírňovat. Využívání zemního plynu je v současnosti zaměřeno převážně na výrobu tepelné energie. Pro výrobu elektrické energie je aktuálně zemní plyn využíván pouze okrajově. V očekávané bilanci plynárenské soustavy se zásadně projeví, že se na jedné straně postupně snižuje měrná spotřeba tepla jako důsledek aplikace úsporných opatření, zejména v sektoru bydlení, na druhé straně bude nutno z dlouhodobého pohledu řešit náhradu chybějících primárních palivových zdrojů, zejména tuzemského hnědého uhlí. Nárůst využívání zemního plynu pro výrobu tepla pro vytápění bude mít za následek ještě výraznější sezonní charakter ročního plynárenského diagramu, a tedy větší nároky na akumulační služby zabezpečované zásobníky. Výstavba velkých paroplynových zdrojů si zase vyžádá výstavbu nové síťové infrastruktury. Programové prohlášení vlády ČR obsahuje závazek prozatím zachovat územně-ekologické limity těžby hnědého uhlí. Tato skutečnost může vést k problémům se zajištěním dodávek elektřiny a centralizovaného tepla. Předložený materiál se proto věnuje možným dopadům zachování či prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Změna charakteru zdrojové základny ve středoevropských ES vyžaduje posilování přenosových sítí. Součástí důsledného prověření provozovatelnosti soustavy ČR je tedy analýza propustnosti mezistátních síťových propojení. Velká pozornost je ve studii věnována přenosové a distribuční síti především s ohledem na rozvoj výrobní základny a také na potřeby a požadavky spotřebitelů. Významným trendem na celoevropské i globální úrovni je vývoj a ověřování možností využití nových technologií v rámci energetiky, což je obvykle souhrnně označováno jako koncept inteligentních sítí (Smart Grids). V souvislosti s rozvojem inteligentních sítí se předpokládá implementování souboru nástrojů umožňujících zapojení spotřeby i distribuované výroby elektřiny do řízení a regulace soustavy. dependence on foreign raw material natural gas. This fact makes gas industry a risky one, from the perspective of general power supply security, and this despite the fact that broad measures have been undertaken to reduce these risks. The use of natural gas is currently primarily focused on the production of thermal energy. The use of natural gas for the production of electricity is presently only marginal. In the expected balance of the gas system, we principally see that on the one side, the specific consumption of heat gradually decreases due to the application of saving measures, especially in the housing sector; on the other side, it will be necessary, from a long-term perspective, to resolve the substitution of missing primary fuel resources, especially domestic brown coal. Increased use of natural gas for the production of heat for heating will mean a further increase in the seasonal character of the annual gas diagram, and thus greater demands on accumulation services provided by underground gas storages. The construction of large steam-gas sources will also require the construction of a new network infrastructure. The policy statement declared by the Czech Republic government so-far includes the obligation to maintain the ecological limits for brown coal mining. This fact may lead to difficulties in provision of supplies of electricity and centralized heat. The submitted material therefore focuses on potential impacts of maintaining or cancelling the limits for brown coal mining. Changing the nature of the source base in the Central European PS requires strengthening of the transmission systems. A thorough verification of Czech Republic system operability is thus a carrying capacity analysis of interstate network connections. The study strongly focuses on transmission and distribution networks particularly with regard to the development of the production base and also on the needs and requirements of consumers. A significant trend at the pan-european and global level is the development and verification of alternatives of using new power industry technologies, which is often collectively designated as intelligent network design (Smart Grids). In relation to the development of Smart Grids, the implementation of a set of tools that allows consumption as well as dispersed production of electricity to be involve into the power system control and regulation. Expected Electricity and Gas Balance Report 05

8 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas Oblasti elektroenergetiky a plynárenství, dvě nejdůležitější odvětví české energetiky, nejsou vzájemně nezávislé. Naopak existuje několik vazeb, které si vynucují společné řešení výhledu budoucí rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Vzájemné vazby schematicky přibližuje obr. 1. Z pohledu bilancí energie je podstatný fakt, že celková energie, která je spotřebována v rámci využití elektřiny a plynu jako energetických médií, je nižší než prostý součet tuzemské netto spotřeby elektřiny a celkové spotřeby plynu, protože součet těchto dvou spotřeb v sobě zahrnuje jistou část energie dvakrát. Jedná se o energii, která číselně odpovídá elektřině vyrobené za využití plynu jako zdroje primární energie a která je tedy energií, vzniklou transformací jednoho energetického média na jiné. Výroba elektřiny (provoz výrobních jednotek) tak ovlivňuje výši spotřeby plynu i tvar odběru. Tento vliv je v obr. 1 znázorněn červenou lomenou šipkou. Transformace energie a její přetok do jiné energetické bilance přitom probíhá směrem z plynárenské bilance do bilance elektroenergetické. V roce 2009 byla v ČR vyrobena přibližně 1 TWh elektrické energie transformací energie zemního plynu na energii elektrickou, což bylo přibližně 1,2 % celkové vyrobené elektřiny. Na výrobu této elektřiny bylo v roce 2009 spotřebováno 3,8 % celkové spotřeby plynu. Do budoucna se bude tento podíl velmi výrazně zvyšovat (dle aktuálních předpokladů bude tento podíl v roce 2040 činit přibližně 25 %). The electricity and gas industry, two of the most important branches of the Czech power industry, are not mutually independent of each other; in contrast, several relationships exists that demand joint solutions of the future balance outlook between supply and demand. Mutual relationships are schematically outlined in fig. 1. From the perspective of energy balance, an important fact is that the total energy consumed in the context of electricity and gas use as power media, is lower than the simply sum of domestic net consumption of electricity and overall consumption of gas because the sum of these two consumptions intrinsically include a certain part of energy twice. This concerns energy that numerically amounts to electricity, produced by the use of gas as a primary energy source and is thus energy that is creased by transforming one energy medium to another. The production of electricity, the operation of production units, thus influences the amount of gas consumption as well as the course of takeoff. This effect in fig. 1 is illustrated on the red broken arrow. Transformation energy and its outflow into a different energy balance meanwhile flows from the gas balance to the electricity balance. In 2009, approximately 1 TWh of electrical energy in the CR was produced by transforming natural gas energy into electricity, which was approximately 1.2% of the net electricity produced. 3.8% of total gas consumption was consumed for the production of this electricity in This ratio will greatly increase in the future (based on current estimates, the ratio will be approximately 25% in 2040). 06 OTE, a.s. Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

9 Obr. 1: Schematické zobrazení vztahu elektroenergetiky a plynárenství Fig. 1: SCHEMATIC ILLUSTRATION OF THE RELATIONSHIP OF ELECTRICITY AND GAS INDUSTRY Spotřeba (poptávka) elektřiny Electricity consumption (demand) determinanty determinants: sociální, demografické, ekonomické vlivy social, demographic, economic influence vzájemná substituce mutual substitution Spotřeba (poptávka) plynu Gas consumption (demand) determinanty determinants: sociální, demografické, ekonomické vlivy social, demographic, economic influence Výrobní sféra Production sphere Domácnosti Households Samostatná výroba tepla Independent heat production KVET + samostatná výroba elektřiny CHP + independent electricity production Elektromobily Electromobiles Zdroje (nabídka) elektřiny Electricity sources (supply) vynucené výkony must-run outputs výroba elektřiny z plynu electricity production from gas Automobily na plyn (CNG) Gas-driven automobiles (CNG) Zdroje (nabídka) plynu Gas sources (supply) 1. Uhelné bloky (hnědé a černé uhlí) Coal blocks (brown and hard coal) 2. Paroplynové bloky + KVET Steam-gas units + CHP 3. Jaderné bloky (uran) Nuclear blocks (uranium) 4. Obnovitelné zdroje Renewable sources Tuzemská těžba Domestic extraction Dovoz ze zahraničí Import from abroad Na vzájemný vztah elektroenergetiky a plynárenství se lze podívat také skrze kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET), která má významný podíl na celkové spotřebě plynu (přibližně 12 % v roce 2009). Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v segmentu plynu jako paliva je dominantně uskutečňována v paroplynových jednotkách, jejichž diagram výroby elektřiny je závislý na odběru tepla. Tento druh provozu je označován jako režim vynuceného výkonu. Provoz těchto jednotek tak významně ovlivňuje provoz výrobní základny ES, protože elektřina vyrobená v KVET je v rámci elektrizační soustavy využívána přednostně. Tato vazba je na obr. 1 znázorněna modrou lomenou šipkou. Poslední významná vazba mezi elektroenergetikou a plynárenstvím je zprostředkována skrze vzájemnou substituovatelnost elektřiny a plynu, a to zejména ve využití k výrobě tepla či do budoucna k pohonu automobilů (v obr. 1 znázorněná červenomodrou šipkou). Míra substituovatelnosti je dominantně určena cenovým poměrem energetických médií. Aktuálně je tento poměr ustálen a v horizontu roku 2040 není očekávána výrazná změna. One may view the mutual relationship between electricity and gas industry through combined heat-electricity production (CHP), which plays an important role in total gas consumption (approximately 12% in 2009). Combined heat-electricity production in the segment of gas as fuel is dominantly proceeds in steam-gas units, whose electricity production diagram depends on the heat takeoff. This type of operation is identified as must-run output mode. The operation of these units thus significantly affects the operation of the ES production base because electricity produced in CHP is, in the frame of the power system, used preferentially. This relationship is illustrated in fig. 1 by the broken blue arrow. The last important relationship between electricity and gas industry is mediated through the mutual substitutability of electricity and gas, specifically in the use of producing heat or, in the future, to power automobiles (in fig. 1, illustrated by a red-blue arrow). The measure of substitutability is primarily determined by the cost ratio of energy media. This ratio is currently stable and a significant change is not expected on the horizon in Expected Electricity and Gas Balance Report 07

10 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas EVROPSKÝ KONTEXT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A ELEKTŘINOU Evropský kontext zásobování elektřinou Český trh s elektřinou je nejvíce ovlivňován středoevropským trhem, a proto se dlouhodobé bilance soustřeďují především na středoevropský region (Central and East Europe CEE), do něhož je řazena Česká republika, její sousední země a Maďarsko. Spotřeba elektřiny v CEE v roce 2009 přesáhla 866 TWh, netto výroba elektřiny přesáhla 902 TWh a brutto výroba 980 TWh. Největším výrobcem i spotřebitelem elektřiny v regionu je Německo, jehož podíl na výrobě i spotřebě elektřiny přesahuje 62 %. Podíl ČR na spotřebě regionu činí přes 7 %, ale podíl na výrobě přesahuje 8 % vzhledem k tomu, že z ČR se exportuje značný objem elektřiny. EUROPEAN CONTEXT OF GAS AND ELECTRICITY SUPPLY European context of electricity supply Czech electricity market is mostly affected by the central European market and therefore the long-term balances focus particularly on Central and East Europe region CEE, which includes the Czech Republic with the neighboring countries, and Hungary. Electricity consumption in CEE in 2009 exceeded 866 TWh, net electricity production exceeded 902 TWh and gross production 980 TWh. The largest electricity producer and consumer in the region is Germany with over 62% portion in electricity production and consumption. The CR share in consumption in the region forms over 7% but production is over 8% because CR exports significant volume of electricity. Mezistátní výměny elektřiny tvoří v Evropě významnou část bilance a středoevropský region v tomto směru není výjimkou, jak ukazuje obr. 2. Česká republika je nejen významným exportérem elektřiny, ale významně se podílí i na tranzitu elektřiny, který ročně dosahuje hodnot kolem 6 Druh TWh. zdroje / Source Středoevropský region jako celek v roce 2009 The interstate electricity exchanges in Europe form a significant part of balance and Central European region is not an exception in this matter, as indicated fig. 2. The Czech Republic is a significant electricity exporter and also participates in electricity transit which annually reaches exportní around saldo 22,56 TWh TWh. / export Central balance and 22.5 East TWh Europe region indicated Středoevropský export region character výroba in 902, TWh / Central and East Europe production TWh jaderný / nuclear 20 % 47 vykazoval uhelný / coal exportní charakter. % plyn / gas 12 % olej / oil 1 % vodní (VE) / water (Hydro) 8 ostatní / other 8 % Obr. ostatní / 2: other PŘENOSY 4 ELEKTŘINY Zdroj PO dat MEZISTÁTNÍCH / Data source: ENTSO-E type PROFILECH STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU (rok 2009) % Fig. 2: ELECTRICITY TRANSMISSIONS ON INTERSTATE PROFILES IN CEE (2009) Francie NL 5,4 DE BE 1% 4,4 9,2 10,5 FR CH SE DK 2,1 0,2 1,1 0,5 4 % 8 % 20 % 8 % 12 % CZ 47 % SR AT 8,6 1,2 2,1 HU 3,3 1,3 IT SI HR RU PL 1,4 0,3 LV LT UA 0,2 2,7 RO BY Rusko Druh zdroje Source type 20 % jaderný nuclear 47 % uhelný coal 12 % plyn gas 1 % olej oil 8 % vodní (VE) water (Hydro) 8 % OZE bez VE RES without Hydro 4 % ostatní other Středoevropský region výroba 902,2 TWh Central and East Europe production TWh exportní saldo 22,5 TWh export balance 22.5 TWh Zdroj dat Data source: ENTSO-E BA SRB 08 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

11 Souhrnně lze očekávaný vývoj elektroenergetiky ve středoevropském regionu vymezit následujícími tendencemi: 1. Spotřebu i výrobu elektřiny ve středoevropském regionu dominantně ovlivňuje Německo, 2. Spotřeba elektřiny a zatížení (na úrovni tuzemská netto spotřeba plus ztráty v sítích) v průměru poroste pod 1 % ročně, ale tempo růstu nebude stejné v jednotlivých zemích. Zatímco Německo očekává růst spotřeby elektřiny pouze kolem 0,3 % ročně, na druhé straně Polsko očekává růst kolem 2,4 % ročně. Česká republika je s očekávaným průměrným ročním růstem spotřeby elektřiny kolem 1,4 % mírně nadprůměrná, ale toto tempo je srovnatelné s tempem, jaké se očekává v Rakousku. 3. Instalovaný výkon v CEE by měl do roku 2025 vzrůst o více než 55 GW (tj. o cca 25 %) oproti roku 2010 a dosáhnout 279 GW. V absolutních hodnotách by nejvíce měl vzrůst výkon OZE (mimo VE), především větrných a solárních elektráren. U těchto zdrojů lze podle současných názorů očekávat nárůst instalovaného výkonu i o více než 40 GW. Na druhé straně se však očekává významný pokles výkonu elektráren na hnědé uhlí a na kapalná paliva. Další skupinou zdrojů, u nichž se očekává nárůst výkonu o více než 17 GW, jsou plynové elektrárny. Výkon jaderných elektráren v případě, že dojde k obnově německých jaderných elektráren, vzroste o cca 5 GW. Situaci ve středoevropském regionu v roce 2015 popisuje obr. 3. In general, the expected development of electricity industry in Central and East Europe can be specified in the tendencies below: 1. Electricity consumption and production in Central and East Europe is dominated by Germany. 2. Electricity consumption and load (in category: domestic net consumption plus losses in networks) will on average grow under 1% annually but the growth pace will not be the same in individual countries. Whilst Germany expects electricity consumption growth only around 0.3% annually, Poland on the other hand expects growth around 2.4% annually. The Czech Republic is slightly above average with electricity consumption growth around 1.4%, but the pace is comparable with level of growth expected in Austria. 3. Generating capacity in CEE should grow before 2025 by more than 55 GW (i.e. by approx 25%) in comparison to 2010 and reach 279 GW. Output from RES should grow most in absolute values (except for hydro power plants), particularly from wind and solar power plants. The growth of generating capacity can be over 40 GW in the sources above as per the current opinions. On the other hand, a significant drop is expected in brown coal fired and liquid fuel power plants. Another group of sources with expected capacity growth by more than 17 GW includes gas power plants. The capacity of nuclear power plants in case of German nuclear power plants revival will grow by approx 5 GW. Situation in Central and East Europe region for 2015 is specified on fig. 3. Obr. 3: PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA INSTALOVANÉHO VÝKONU VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU V ROCE 2015 Fig. 3: EXPECTED STRUCTURE OF GENERATING CAPACITY IN CEE IN % 33 % 6 % 1 % 14 % DE MW 13 % 32 % 12 % 5 % 17 % 1 % 8 % 7 % 4 % 81 % PL MW 10 % 1 % 11 % CZ 45 % MW 3 % SR AT 25 % 29 % MW 2 % MW 1 % 17 % 7 % 8 % 26 % 6 % 12 % 17 % 23 % 12 % 16 % HU 38 % 56 % 4 % MW Druh zdroje Source type jaderný nuclear uhelný coal plyn gas olej oil vodní (VE) water (Hydro) OZE bez VE RES without Hydro ostatní other Zdroj dat: databáze EGÚ Data source: EGÚ database Expected Electricity and Gas Balance Report 09

12 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas V regionu CEE bude pokračovat integrace národních trhů s elektřinou do trhu regionálního, což je jistě pozitivní tendence. V tomto procesu je však nutno zajistit udržování a zlepšování energetické bezpečnosti států. Obchodní hledisko (zvyšování objemu mezinárodního obchodu s elektřinou) se nesmí dostávat do rozporu s hlediskem bezpečnostním (zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny). Evropský kontext zásobování plynem Na již dříve přijaté strategii energetické politiky EU, která je závazná i pro Českou republiku, přerušení dodávky zemního plynu z Ruska, označované jako plynárenská krize z ledna 2009, mnoho nezměnilo. Plynárenská krize však ovlivnila energetickou politiku EU v oblasti plynu v tom smyslu, že byla urychleně přijata opatření pro zvýšení bezpečnosti dodávek v pěti hlavních směrech: urychlil se tlak na výstavbu plynovodů do EU (Nord Stream, South Stream, Nabucco), zvýšil se tlak na výstavbu LNG terminálů (v EU je v současnosti vybudováno 18 terminálů), stimulují se regionální projekty na zvýšení bezpečnosti dodávek plynu (přeshraniční propoje), stimuluje se další výstavba a zvyšování kapacity zásobníků, byl přijat program reverzních toků plynu ve směru západ východ (výrazně se podílí i ČR). Velmi podnětné jsou závěry Evropského parlamentu z února 2009: Každý stát včetně vnitrozemských má mít právo přístupu ke zkapalněnému plynu (zásadní změna proti minulosti názor, že LNG terminály jsou drahé, je dnes již menšinový). Propoje sever jih napříč střední a jihovýchodní Evropou budou finančně podporovány. V ČR jde teoreticky o projekt plynovodu Mozart (propojení jižních Čech a Horního Rakouska) nebo o plynovod jih sever: Rakousko (Baumgarten) a Břeclav; PZP Třanovice a Cieszyn (Polsko). Rozšíření kapacity zásobníků pro krytí 90 dnů spotřeby (dotace 35 mil. EUR pro ČR). Je zřejmé, že praktickým důsledkem plynárenské krize nebude oslabení perspektivy plynu v EU, ale naopak posílení jeho pozice. Oslabena však bude pozice Ukrajiny The integration of national electricity markets will continue in CEE region into the regional market which is definitely a positive tendency. Within this process, it is necessary to provide the maintenance and improvement of energy security for the states. The trade viewpoint (improvement of international trade with electricity) must not be in conflict with the security viewpoint (the provision of electricity supply reliability). European context of gas supply The interruption of gas supply from Russia, known as gas industry crisis in January 2009, did not change much in the accepted strategy of EU energy policy, which is binding for the Czech Republic. The gas crisis affected the EU energy policy within the gas area as regards the speedy acceptance of measures for increasing the supply security in five main directions: the pressure on constructing gas lines to EU increased (Nord Stream, South Stream, Nabucco), the pressure on constructing LNG terminals increased (there are currently 18 terminals in the EU), regional projects are stimulated for increasing the safety of gas supplies (cross-border connections), further construction is stimulated and the capacity of storage facilities increases, the program for reverse gas flow was accepted in west-east direction (CR participates significantly). The conclusions of the European parliament from 2009 are very stimulating: Each state including domestic states should have an access right to liquefied gas (crucial change compared to the past the opinion that LNG terminals are expensive is now a matter for minority). Connections north-south across central and southeast Europe will be financially supported. In the CR it is a gas line project Mozart (connection of Bohemia and Upper Austria) or gas line south-north: Austria (Baumgarten) and Břeclav; UGS Třanovice and Cieszyn (Poland). Expanding the capacity of the storage facilities for covering 90 consumption days (funding 35 million EURO for CR). It is obvious that practical consequence of the gas crisis will not be the weakening of the gas perspective in the EU but on the contrary, the strengthening of its position. Nevertheless, the position of Ukraine and Belarus (transit 10 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

13 a Běloruska jakožto tranzitních zemí. Na obr. 4 jsou uvedeny současné a plánované trasy rozhodujících plynovodů zásobujících Evropu zemním plynem. countries) will be weakened. Fig. 4 specifies the current and planned routes for crucial gas pipelines providing natural gas supply to Europe. Obr. 4: Schéma stávajících a plánovaných hlavních plynovodů zásobujících Evropu zemním plynem Fig. 4: EXISTING AND PLANNED KEY GAS PIPELINES SUPPLYING NATURAL GAS TO EUROPE stávající plynovody existing pipelines PT IE ES GB FR NL DE BE CH Galsi SE NO DK Opal Gazela CZ AT SI HR IT FI EE LV LT RU Jamal PL Baumgarten hub SR HU RO BA RS ME BG AL MA GR BY MD Nord Stream Bratrství Ukrajina South Stream GUEU TR Blue stream Nabucco RU Gruzie AZ AM KZ UZ TM budované, plánované a uvažované plynovody pipelines under construction, planned or intended plynovody od zdrojů pipelines from gas sources zdroje zemního plynu natural gas sources Kypr SY MA DZ TN IQ IR OČEKÁVANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTŘINY LY EG EXPECTED DEVELOPMENT OF ELECTRICITY CONSUMPTION Predikce spotřeby elektřiny je vytvářena odděleně pro dvě sféry spotřeby: výrobní sféru a sféru domácností. První se odráží od predikcí ekonomického vývoje na makroekonomické úrovni, druhá využívá demografických projekcí, zejména projekcí počtu domácností. Spotřeba výrobní sféry Spotřeba výrobního sektoru je určena výkonností ekonomiky a elektroenergetickou náročností (EEN). Pro predikce spotřeby výrobní sféry je možno vymezit několik předpokladů vývoje: 1. Podíl sektoru služeb na produkci HPH se bude v dlouhodobém časovém horizontu mírně zvyšovat, což bude působit na snižování EEN. 2. Je očekávána další technicko-ekonomicky, potažmo ekologicky zdůvodněná obnova technologií za energeticky efektivnější. The prediction of the electricity consumption is formed independently for two consumption sectors: The production sector and household sector. The first is reflected from the predictions of economical development at macro-economical level; the second uses demographic projections, particularly the number of households. The production sphere consumption The production sector consumption is specified by the economy efficiency and electricity energy intensity (EEI). It is possible to specify the development pre-requisites of the consumption prediction in the production sphere as follows: 1. The share of service sector in GAV (gross added value) production will be in long-term period mildly increasing which will result in EEI reduction. 2. Further replacement of technologies for the more power efficient technologies is expected due to technical-economical and ecological reasons. Expected Electricity and Gas Balance Report 11

14 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas 3. Dlouhodobě není očekávána výraznější změna struktury tvorby HPH, a tedy i spotřeby elektřiny výrobní sféry. 4. Pro krátkodobý horizont, pro rok 2010, predikce počítá s mírným navýšením elektroenergetické náročnosti tvorby HPH, související s přechodem hospodářství z fáze útlumu do fáze růstu v dalších letech je očekáván návrat k tendenci snižování EEN. Spotřeba sféry domácností Aktuální předpoklady, relevantní přímo pro predikce spotřeby elektřiny maloodběru obyvatelstva domácností, je možné shrnout do následujících několika bodů: 1. spotřeba elektřiny jedné domácnosti bude v dlouhodobém horizontu narůstat přibližně na průměrnou úroveň zemí E27, 2. predikce předpokládají výrazné úspory energie na vytápění, související se snižováním energetické náročnosti budov, 3. předpoklad úspor souvisejících se změnou využívání mírné snížení nároku na využití, 4. v predikcích je dále zahrnut předpoklad úspor souvisejících s kontinuální obnovou elektrických spotřebičů, resp. navyšováním jejich energetické účinnosti, 5. množství a využití elektrických spotřebičů v domácnostech nadále a trvale poroste, což bude mít za následek zvyšování spotřeby nejen v subsektoru ostatní spotřeby, ale i celkově. Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: subsektor elektrického vytápění pokles měrné spotřeby o 22 %, subsektor ohřevu TUV pokles měrné spotřeby o 18 %, subsektor ostatní spotřeby pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %. Predikce vývoje tuzemské netto spotřeby elektřiny Predikce tuzemské netto spotřeby elektřiny je součtem obou dílčích predikcí: pro výrobní sféru a pro sféru domácností. Výsledné hodnoty uvedené v energetickém členění, odpovídajícím rozdělení odběrných míst do tří kategorií, jsou: VO velkoodběr (což je odběr výhradně z napěťových hladin VN a vvn), MOP maloodběr podnikatelský a MOO maloodběr obyvatelstva. 3. No significant change is expected in GAV formation structure, therefore in consumption in electricity production sphere. 4. The prediction for short-term period for 2010 includes mild increase in electricity industry demands for GAV formation, related to the transformation of economy from the depression phase to the growth phase return to EEI reduction tendency is expected in further years. Households consumption The actual assumptions relevant directly for electricity consumption for the domestic use of households can be specified in the points below: 1. in the long run, electricity consumption in the domestic household sector will grow to the average consumption level in E27 countries, 2. the predictions expect significant savings in heating energy related to the reduction of energy requirements of houses, 3. the predictions expect savings due to the mild reduction of electricity utilization, 4. the prediction also includes the expectations of savings related to continual upgrading of electrical appliances, i.e. increase if the energy efficiency, 5. the amount and use of electrical appliances in households will continue to grow which will result in increased consumption in the sub-sector of other consumption and also in total. Between 2009 and 2040 the prediction expects as per the reference scenario, the savings as follows: sub-sector of electrical heating drop in specific consumption by 22%, sub-sector of water heating drop in specific consumption by 18%, sub-sector of other consumption drop in energy intensity by 7%, total growth in specific consumption 29%. The prediction of the domestic net electricity consumption The prediction of domestic net consumption (DNC) is the sum of both partial predictions: for the production and household sector. The final values specified in the power division comply with the division of delivery points in three categories: VO large scale consumption (consumption solely from HV and VHV voltage level), MOP commercial sphere consumption, and MOO household sphere consumption. 12 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

15 Následující tab. 1 a graf na obr. 5 seznamují v energetickém členění a v průřezech s vytvořenou predikcí spotřeby elektřiny ES ČR. The tab. 1 and graph on fig. 5 below indicate in the energy structure the electricity consumption prediction in the Czech Republic power system. Tab. 1: VÝVOJ SPOTŘEBY ELEKTŘINY [GWh] REFERENČNÍ SCÉNÁŘ Tab. 1: ELECTRICITY CONSUMPTION DEVELOPMENT [GWh] reference SCENARIO VO large scale consumption MO small scale consumption MOP commercial sphere consumption MOO household sphere consumption Tuzemská netto spotřeba Domestic net consumption Ztráty Losses ztráty PS PS losses ztráty DS DS losses TNS včetně ztrát DNC including losses V souladu s uvedenými údaji je možno konstatovat několik charakteristik předkládaných predikcí spotřeby tuzemské netto spotřeby: referenční scénář předpokládá v roce 2040 hodnotu tuzemské spotřeby ve výši 77,8 TWh s pásmem ± 9,4 TWh, scénáře předpokládají nárůst tuzemské netto spotřeby do roku 2040 o 19 % (nízký), 36 % (referenční) a 52 % (vysoký) vzhledem k hodnotě roku The data specified in the table show several characteristics submitted in the consumption prediction of domestic net electricity consumption: The reference scenario in 2040 expects the value of domestic consumption at 77.8 TWh with range ± 9.4 TWh, The scenarios expect the growth of domestic net consumption before 2040 by 19% (low), 36% (reference), and 52% (high) in comparison to Obr. 5: PREDIKCE TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY ELEKTŘINY (scénář 9/2010) Fig. 5: DOMESTIC NET CONSUMPTION PREDICTION (scenario 9/2010) % vysoký scénář high scenario referenční scénář reference scenario nízký scénář low scenario historie history TWh % + 36 % Expected Electricity and Gas Balance Report 13

16 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas OČEKÁVANÝ VÝVOJ SPOTŘEBY PLYNU Predikce celkové budoucí spotřeby plynu jsou, podobně jako u elektřiny, vytvářeny pro dvě analyticky a významově samostatné části: výrobní sféru a sféru domácností. Predikce spotřeby výrobní sféry je dominantně vytvářena jednak na základě makroekonomických rozvah a jednak za využití výsledků modelového bilancování budoucího provozu elektrizační soustavy. Predikce spotřeby sféry domácností je pak dominantně vytvářena za použití rozvah demografických či sociálně vědných. Predikce vývoje spotřeby výrobní sféry Predikce spotřeby výrobní sféry zahrnuje predikci spotřeby plynu ve dvou segmentech: 1. samostatná výroba elektřiny a kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), 2. ostatní spotřeba výrobní sféry. Spotřeba na výrobu elektřiny a KVET Pro vývoj spotřeby plynu na výrobu elektřiny a KVET je rozhodující navrhovaný variantní rozvoj výrobní základny ES, který je podrobněji popsán v následujících kapitolách. Nejvyšší úhrnnou spotřebu zemního plynu vykazuje varianta E1, protože počítá s pěti systémovými paroplynovými jednotkami a přechodem všech tepláren a závodních elektráren (dosud spalujících hnědé uhlí) na černé uhlí a zemní plyn. Naproti tomu nejnižší úhrnnou spotřebu plynu vykazuje varianta E2a, která namísto dvou CCGT jednotek 430 MW počítá s dalším jaderným blokem a navíc zahrnuje předpoklad prolomení územně ekologických limitů. Pro horizont roku 2040 předpokládají jednotlivé varianty následující rozvoj: Varianta E1 1x hnědouhelný blok 660 MW 2x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT zachování územně ekologických limitů, a tedy: přechod tepláren a závodních elektráren z hnědého uhlí na černé uhlí, zemní plyn a biomasu Varianta E1a 1x hnědouhelný blok 660 MW 2x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT prolomení územně ekologických limitů, a tedy: zachování hnědého uhlí jako paliva u části tepláren a závodních elektráren EXPECTED DEVELOPMENT OF GAS CONSUMPTION The predictions of total future gas consumption are, similarly to the electricity, formed for two analytically and importance independent parts: The production sector and household sector. The consumption prediction in the production sector is dominantly formed on the basis of macro-economical consideration and with the application of results from model of future operation of the electrical power system. The consumption prediction for the household is dominantly based on demographic and sociological data. The consumption prediction in the production sector The consumption prediction in the production sector includes gas consumption prediction in two segments: 1. independent electricity production and combined heat and electricity production (CHP), 2. other consumption in production sector. Consumption for electricity production and CHP The development of the power system production base is decisive for the development of this consumption part. The highest total natural gas consumption shows E1 variant because it considers five system steam-gas units and the transfer of all heating plants and autoproducers (so far using brown coal) to black coal and natural gas. On the other hand, the lowest gas consumption predicts E2a variant, which considers another nuclear unit instead of two CCGT units 430 MW (combined cycle gas turbine), and also includes the expectation of cancelling the mining limits. The development for the period to 2040 is expected as follows: Variant E1 1x brown coal unit 660 MW 2x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT Maintaining the mining limits, i.e. heating plants and autoproducers transfer from brown coal to black coal, natural gas and biomass Variant E1a 1x brown coal unit 660 MW 2x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 3x 430 MW CCGT Cancelling the mining limits, i.e. maintaining brown coal as fuel for part of the heating plants and autoproducers 14 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

17 Varianta E2 1x hnědouhelný blok 660 MW 3x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW s nízkým využitím zachování územně ekologických limitů, a tedy: přechod tepláren a závodních elektráren z hnědého uhlí na černé uhlí, zemní plyn a biomasu Varianta E2a 1x hnědouhelný blok 660 MW 3x jaderný blok MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW s nízkým využitím prolomení územně ekologických limitů, a tedy: zachování hnědého uhlí jako paliva u části tepláren a závodních elektráren Ostatní spotřeba výrobní sféry Pro predikci ostatní spotřeby výrobní sféry je rozhodující vytvoření výhledu plynoenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty (PEN). Dle referenčního scénáře je nejvýraznější pokles plynoenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty očekáván v sektoru služeb a naopak nejméně výrazný pokles v sektoru průmyslu, což souvisí s aktuálně očekávaným rozšířením využití zemního plynu jako primárního paliva pro výrobu elektřiny a tepla. Predikce spotřeby sféry domácností Predikční postup je založen na stanovení vývoje počtu odběrných míst ve sféře domácností, tento výhled mimo jiné vychází z predikce počtu domácností a stanovení vývoje spotřeby na jedno odběrné místo. Aktuální předpoklady zahrnují výraznou aplikaci úsporných opatření zejména prostřednictvím zateplení, zefektivnění využívání TUV a navyšování technologické úrovně spotřebičů. Dlouhodobě je očekáván další mírný růst počtu odběrných míst v sektoru domácností. Nárůst počtu odběrných míst v sektoru domácností spolu s předpokládaným poklesem spotřeby jedné domácnosti pak dle aktuálních očekávání povede k poklesu spotřeby plynu ve sféře domácností, který bude mezi roky 2009 a 2040 činit přibližně 6 %. Variant E2 1x brown coal unit 660 MW 3x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW with low utilization (Semi-Closed Gas Turbine cycle) Maintaining the mining limits, i.e. heating plants and autoproducers transfer from brown coal to black coal, natural gas and biomass Variant E2a 1x brown coal unit 660 MW 3x nuclear unit 1,200 MW 1x 840 MW, 1x 950 MW, 1x 430 MW CCGT 3x SCGT 150 MW with low utilization Cancelling the mining limits, i.e. maintaining brown coal as fuel for part of the heating plants and autoproducers Other consumption of production sector The future development of gas energy intensity (GEI) is decisive for the prediction of other consumption in the production sector. According to the reference scenario, the most significant drop in energy intensity is expected in the services sector, and the lowest drop in industrial sector, which relates to the actually expected extension of natural gas use as primary fuel for producing electricity and heat. Consumption prediction in household sector The prediction procedure is based on specifying the development in the number of delivery points in the household sector, the outlook is also based on the prediction of the amount of households and the specification of consumption development per one delivery point. The actual expectations include and significant application of saving measures particularly by means of insulation, more efficient water heating, and increases technological level of electrical equipment. The long term expectations include mild growth of the delivery points number in the household sector. The growth of delivery points in the household sector coupled with expected drop in consumption per one household will result in gas consumption drop in the household sector according to the current expectations; it will be approximately 6% between 2009 and Expected Electricity and Gas Balance Report 15

18 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas Predikce vývoje celkové spotřeby plynu Predikce celkové spotřeby plynu pro ČR je součtem obou dílčích predikcí: výrobní sféry a sféry domácností. Charakteristiky předkládaných predikcí spotřeby plynu lze shrnout následovně: Období let 2010 až 2016 je charakteristické výrazným růstem spotřeby plynu, souvisejícím s předpokládanou instalací dvou paroplynových jednotek 840 a 950 MW. Období let 2017 až 2035 vykazuje mírný a stabilní růst, související s obecným hospodářským rozvojem, zakončený prudkým vzrůstem spotřeby vlivem instalace tří CCGT o celkovém instalovaném výkonu MW v letech 2036 a V období po roce 2040 je očekáván pozvolný pokles CSP, zejména vlivem poklesu spotřeby v sektoru domácností. Predikce spotřeby plynu pro variantu E1 rozvoje ES je uvedena v tab. 2. Total gas consumption prediction Total gas consumption prediction for the CR is the sum of both partial predictions: The production sector and household sector. We can specify several characteristics of expected gas consumption predictions: Between 2010 and 2016, is characteristic by significant growth in gas consumption related to expected installation of two steam-gas units 840 and 950 MW. Period between 2017 and 2035 shows mild and stable growth related to the general economical development completed with final sharp consumption growth due to the installation of three CCGT with total installed capacity 1,290 MW in 2036 and After 2040, we expect gradual TGC (total gas consumption) drop particularly due to consumption drop in household sector. Tab. 2 shows the prediction of total gas consumption in the CR for variant E1 of the power system development. Tab. 2: VÝVOJ SPOTŘEBY PLYNU varianta E1 rozvoje ES [GWh] referenční scénář Tab. 2: Gas consumption development variant E1 [GWh] reference scenario Výrobní sféra celkem Production sphere total výrobní sféra elektřina a KVET production sphere elektricity and CHP výrobní sféra ostatní production sphere other Domácnosti Household Bilanční rozdíl Balance difference ČR bez výroby elektřiny a KVET CR without electricity production and CHP ČR bez výroby elektřiny ostatní CR without electricity production other Celková spotřeba plynu v ČR (CSP) CR total gas consumption (TGC) Následující obr. 6 ukazuje predikci celkové spotřeby plynu v ČR pro tři scénáře vývoje a variantu E1 rozvoje výrobní základny ES. Fig. 6 shows the prediction of total gas consumption in the CR for three development scenarios and variant E1 of the power system development. 16 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

19 Obr. 6: PREDIKCE CELKOVÉ SPOTŘEBY PLYNU VARIANTA E1 ROZVOJE ES Fig. 6: TOTAL GAS CONSUMPTION PREDICTION VARIANT E vysoký high referenční reference nízký low historie history 120 TWh Následující obr. 7 pak podává informace o srovnání variant predikcí z hlediska zvolené varianty rozvoje výrobní základny elektrizační soustavy. Z grafu je patrný velmi výrazný rozdíl mezi jednotlivými rozvojovými variantami, který ukazuje, že na budoucí vývoj spotřeby plynu v ČR bude mít dle aktuálních očekávání dominantní vliv nárůst využití plynu na samostatnou výrobu elektřiny a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Fig. 7 shows comparison of variants as regards the selected variant of the power system production base development. The graph shows very significant difference between individual development variants indicating that the future gas consumption development in the CR will be dominantly affected by the growth of gas utilization for independent electricity production and combined heat and electricity production. Obr. 7: PREDIKCE CSP SROVNÁNÍ VARIANT REFERENČNÍ SCÉNÁŘ Fig. 7: TOTAL GAS CONSUMPTION PREDICTION COMPARISON OF VARIANTS REFERENCE SCENARIO varianta E1 variant E1 varianta E2 variant E2 varianta E1a variant E1a varianta E2a variant E2a historie history TWh Expected Electricity and Gas Balance Report 17

20 východiska dlouhodobé rovnováhy A VZTAH MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU bases of long-term balance and the relationship between supply and demand of electricity and gas CENY ELEKTŘINY A ZEMNÍHO PLYNU Ceny elektřiny do roku 2015 jsou výsledkem simulačních výpočtů ES ČR v podmínkách středoevropského prostoru, ceny plynu jsou stanoveny expertně. Ceny elektřiny Na zpracovaných ekonomických datech jsou založeny i úvahy o budoucím vývoji cen elektřiny na trhu v ČR. V predikci je od roku 2013 zahrnut dopad energetickoklimatického balíčku, a výsledek tudíž reflektuje předpokládaný povinný nákup povolenek v energetice od roku 2013 (pro ČR od 30 % v roce 2013 až po 100 % v roce 2020). Současně je zohledněno i pravděpodobné zavedení darovací daně z povolenek v ČR od roku Předpokládané ceny elektřiny v ES ČR v období do roku 2015 jsou zobrazeny na obr. 8. Vyhodnocena a zobrazena je (vážená) průměrná velikost ceny elektřiny na velkoobchodním trhu, určené pro veškerou tuzemskou koncovou spotřebu (netto spotřebu včetně ztrát v sítích). PRICES OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS Prices of electricity are result of simulation calculations of the Czech Republic power system in CEE conditions to 2015, prices of natural gas are determined by expert assessment. Prices of electricity The processed economical data are the base for the considerations of future development of electricity prices on the CR market. The prediction includes from 2013 the impact of the climate-energy package and the result reflects the expected obligatory purchase of allowances in power industry from 2013 (from 30% in 2013 to 100% in 2020). It also considers the probable implementation of tax from allowances in the CR from The expected electricity prices in the Czech Republic power system before 2015 are displayed in fig. 8. In this picture there was evaluated and displayed the average (weighted) price of electricity on the wholesale market, designed for total domestic final consumption (net consumption including network losses). Obr. 8: OČEKÁVANÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY V ES ČR Fig. 8: THE EXPECTED DEVELOPMENT OF ELECTRICITY PRICE IN THE CR PS Měsíční průměr Monthly average Roční baseload Annual baseload Roční průměr Annual average Cena silové elektřiny [Kč/MWh] Price for electricity [CZK/MWh] Cena silové elektřiny [EUR/MWh] Price for electricity [ /MWh] Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY A PLYNU

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY EXPECTED ELECTRICITY BALANCE REPORT. OTE, a.s.

ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY EXPECTED ELECTRICITY BALANCE REPORT. OTE, a.s. ZPRÁVA O OČEKÁVANÉ ROVNOVÁZE MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY EXPECTED ELECTRICITY BALANCE REPORT Note: Czech convention has been applied to all Czech / English figures and tables contained in this

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Installed power capacity in CR ( )

Installed power capacity in CR ( ) Installed power capacity in CR (31. 12. 2010) XII. 2010 TPS CCGT HPS PSPS SCGT NPS WPS SPS Totally CR TOTALLY 10 768,98 590,72 1 056,11 1 146,50 433,69 3 900,00 217,80 1 959,10 20 072,90 ČEZ, a. s. 5 791,10

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates power plants with a total output of over 14 300 MW.

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Jak nastavit energetický mix:

Jak nastavit energetický mix: Jak nastavit energetický mix: Křivka nákaldů, co ji ovlivňuje a v jakém horizontu. Září 2013 1 Květen 2013 Obsah 1. Fungování trhu, tvorba ceny a informace pro investiční rozhodování. 2. Krátkodobé mezní

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

ROZVOJ FOTOVOLTAIKY V ZASTAVĚNÉ OBLASTI

ROZVOJ FOTOVOLTAIKY V ZASTAVĚNÉ OBLASTI ROZVOJ FOTOVOLTAIKY V ZASTAVĚNÉ OBLASTI Zuzana Musilová Výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace 14.června 2013 Obsah Historie vývoje trhu Evropský režim přímé podpory a podpory vlastní

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 Headline Teplárenství v Německu situace a strategie Werner R. Lutsch Managing Director/ CEO AGFW e. V., Frankfurt am Main Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 AGFW Energy efficiency association

Více

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář

Plyn - strategická surovina v době krize. Jiří Mlynář Plyn - strategická surovina v době krize Jiří Mlynář Zemní plyn a jeho role v energetice zdroj: Efficiency in electric generation report drafted by EURELECTRIC, July 2003 Page 2 Plyn - nejčistší z fosilních

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3

zásoby v roce 2008 ve výši cca 177 x10 12 m 3 roční těžba v roce 2007 byla 3,031 x10 12 m 3 PROČ SE NÁS NEDOTKLA KRIZE DODÁVEK PLYNU PŘES UKRAJINU aneb NEBYLA TO NÁHODA! Ing. Oldřich Petrţilka, Senior Manager, Česká plynárenská unie OBSAH - světové zásoby a zdroje zemního plynu - cesta plynu

Více

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s.

a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. Inovativní Reaktorové Systémy a Program ÚJV Řež a.s. v rámci mezinárodní spolupráce I. Váša, ÚJV Řež a.s. The basic energy facts Energy self sufficiency is impossible to achieve The Union s growing dependence

Více

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU

NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU NÍZKOUHLÍKOVÉ ZDROJE NA ENERGETICKÉM TRHU VVER 2010 EXPERIENCE AND PERSPECTIVES Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky 1 Obsah 1. Budoucí spotřeba elektřiny 2. Nízkouhlíkové zdroje pro ČR 3. Regulační

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Elektroenergetika a plynárenství si vzhledem ke své vzájemné provázanosti vynucují společné

Více

S NáMI JE ENERgETICký TRH v ROvNOváZE

S NáMI JE ENERgETICký TRH v ROvNOváZE Zpráva o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and gas Balance Report 2015 S NáMI JE ENERgETICký TRH v ROvNOváZE with US THE ENERgy MARkET IS IN

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Přetoky elektřiny přes ES ČR situace a bezpečnostní rizika pro nejbližší období

Přetoky elektřiny přes ES ČR situace a bezpečnostní rizika pro nejbližší období Přetoky elektřiny přes ES ČR situace a bezpečnostní rizika pro nejbližší období Pavel Šolc Ředitel sekce Korporátní služby ČEPS, a.s. Obsah Výhody a nevýhody centrální polohy ES ČR Dopady změn v okolních

Více

Určení modelu TDD dle platné legislativy. OTE, a.s. 2016

Určení modelu TDD dle platné legislativy. OTE, a.s. 2016 Určení modelu TDD dle platné legislativy OTE, a.s. 2016 Legislativa Základní info o TDD (1) V souladu s 20 odst. 4 písm. k) energetického zákona je Operátor trhu (OTE) povinen zajišťovat v součinnosti

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha Perspektivy OZE v ČR Ing.Zuzana Musilová Generální sekretář 21. 2. 2012 Praha KDO JSME Prosazujeme dlouhodobě udržitelný rozvoj sektor v transparentních a fér podmínkách. sdružujeme více než 160 členů:

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report

Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report 2012 Elektroenergetika a plynárenství si vzhledem ke své vzájemné provázanosti vynucují

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec

DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení. Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec DECENTRALIZACE ENERGETIKY přínosy a omezení Jiří Ptáček Michal Macenauer Igor Chemišinec Špindlerův mlýn, 16. 17. 4. 2014 Obsah prezentace Fenomén decentrální energetiky z historie, vymezení, možnosti

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více