Doprava a využití území 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava a využití území 1"

Transkript

1 Doprava a využití území 1

2 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních materiálů. Uživateli výstupů projektu jsou instituce vyššího vzdělávání. Kvůli velikosti, a v některých případech i počtu individuálních projektů není možné podrobně přiblížit každý jednotlivý výstup a zahrnout ho do těchto textových materiálů. Následující soubor materiálů má sloužit jako PORTAL (vstupní brána) a ulehčit přístup k jednotlivým projektům a detailním výsledkům prostřednictvím přednášejících. Tento materiál si neklade za cíl kompletnost. Protože očekávání přednášejících vzhledem k tomuto materiálu jsou dosti rozdílné - jsou ve stupnici od poskytnutí přehledu o výsledcích výzkumných projektů EU ve specifických oblastech až po poskytnutí speciálních a detailních výsledků jednotlivých projektů tento materiál je pokus o více nebo méně úspěšný kompromis, který by měl uspokojit všechny skupiny uživatelů. Předložené kompendium obsahuje výsledky z projektů EU, doplněné o výsledky z národních výzkumných projektů. PORTAL děkuje partnerům a spolupracovníkům těchto projektů. Úplný seznam projektů, konsorcií a citovaná literatura je na konci materiálu. Tento materiál, obsahující výsledky projektů na téma Dopravní plánování a využití území sestavila Evi BLANA (SGI-TRADEMCO, Consulting - Research - Development S.A.) v roce 2001 a upravila po workshopu s lektory v roce COST 332 DANTE EUNET LEDA PROPOLIS PROSPECTS SPARTACUS TRANSPLUS TRANSLAND Doprava a využití území 2

3 Obsah 1. Úvod Definice tématu doprava a využití území Spojení s politikou EU... 5 Seskupení výzkumu využití území a dopravy... 5 Společná dopravní politika... 5 Společné evropské indikátory Cíle a schopnosti Výzvy Interakce mezi využitím území a dopravou Teoretický přístup Empirický přístup Strategie pro lepší integraci interakce využití území a dopravy Nástroje dopravní politiky Modely interakce využití území a dopravy Indikátory městské udržitelnosti Závěry Územní a dopravní strategie Územní a dopravní modely Národní rozdíly / Místní úpravy Interakce dopravního plánování a využití území Příklady národních rozdílů v interakci dopravního plánování a využití území Rakousko Dánsko Finsko Francie Německo Itálie Holandsko Velká Británie Příklady a zkoumané lokality Příklady územně-dopravních modelů MEPLAN Porovnání dopravních modelů využití území Závěry Příklady zkoumaných lokalit Případová studie 1: Štrasburk Případová studie 2: Madrid Závěry Poučení ze zkoumaných lokalit Doporučení pro další studium Doporučení Další práce Další prameny Cvičení Literatura Slovník Konsorcia projektů...54 Doprava a využití území 3

4 1. Úvod 1.1 Definice tématu doprava a využití území I přes svou zdánlivou všeobecnost a jednoduchost je téma Dopravní plánování a využití území poměrně komplexní, protože s ním souvisí různé aspekty. Dva nejdůležitější aspekty jsou podla ELTIS všeobecné prostorové modely a modely využití území, které mají dopad na objemy dopravy a prostorové / územní potřeby dopravní infrastruktury. První aspekt úzce souvisí se sílícím procesem suburbanizace a růstem měst, které vedli k nárůstu závislosti na automobilech a k podstatnému prodloužení cestování. S tímto fenoménem je též úzce spjato rozšíření vlastnictví a využívání automobilů. Při druhém aspektu musíme rozlišovat mezi různými druhy dopravy, které mají rozdílné územní nároky. V městských oblastech jsou prostorové nároky dopravní infrastruktury obvykle podstatně vyšší než ve venkovských oblastech a mohou dosahovat % z celkového využití území. Toto téma zahrnuje problematiku dopravních a územních strategií ve všeobecném pojetí ale i s detailnějším pohledem na rostoucí udržitelnost sídel, snížení dopravních nároků v Evropě, socio-ekonomické a prostorové dopady investic do dopravní infrastruktury a zdokonalování dopravních systémů, postupy a doporučení pro optimální udržitelné plánování Evropské městské dopravy a všeobecně na interakci dopravního plánování, využití území a udržitelnosti. Obsah tématu dopravní plánování a využití území je založen v převážné míře na materiálech z projektů EU souvisejících s tímto předmětem jako DANTE, EUNET, PROSPECTS, PROPOLIS TRANSLAND a TRANSPLUS. DANTE: se zaměřuje na plány jak se vyhnout potřebě cestování v Evropě z hlediska druhu dopravy, změny času a cíle jako i z hlediska nahrazení a zrušení cesty. EUNET: vývoj komplexních metod modelování a posuzování socio-ekonomických a prostorových dopadů investic do dopravní infrastruktury a zdokonalování dopravních systémů. PROPOLIS: výzkum, vývoj a testování integrovaných územních a dopravních strategií, nástrojů a komplexní metodiky posuzování za účelem definovat udržitelné dlouhodobé městské strategie a demonstrovat jejich účinky v evropských městech. PROSPECTS: Směrnice a postupy na vytvoření optimálních územních a dopravních strategií a následné řešení úloh udržitelnosti v Evropských městech a jejich specifických podmínkách. TRANSLAND: analyzuje inovační strategie v integrovaném územním a dopravním plánování na městské úrovni a s ním související opravňující institucionální podmínky. TRANSPLUS: identifikace nejlepších praktik v organizaci územních a dopravních opatření se záměrem snížit závislost na automobilech v evropských městech a regionech a podpořit ekonomický, sociální a ekologický pokrok. Výsledky projektů PROPOLIS, PROSPECTS a TRANSPLUS ještě ale nejsou dostupné, protože tyto projekty se stále zpracovávají. Doplňkové výzkumy pocházejí i z jiných evropských projektů jako STEMM, STREAM, SPARTACUS, které souvisí s územním a dopravním plánováním. Všechny projekty, výsledky projektů a přístupy v této kapitole jsou uvedeny na seznamu v kapitole 7. Literatura. I když tyto materiály poskytují informace jen v omezeném rozsahu, doporučená literatura a zdroje podrobnějších informací jsou uvedeny v kapitole 5. Doprava a využití území 4

5 1.2 Spojení s politikou EU Seskupení výzkumu využití území a dopravy Seskupení výzkumu využití území a dopravy (Land use and Transport Research LUTR Cluster) bylo financováno Evropskou Komisí v rámci klíčových aktivit Míst zítřka a Kulturního dědictví, které jsou součástí výzkumných projektů Evropské Komise zaměřených na energii, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj (5. RP RVT EU). Hlavním cílem seskupení LUTR je vývoj strategických přístupů a metodiky územního plánování, které podpoří udržitelnější městskou dopravu a rozvoj. Seskupení je zaměřeno na zabezpečení důslednosti a koordinace mezi projekty, výzkumnými pracovníky a účastníky procesů tak, aby mohli účinněji přispět k odstraňování překážek udržitelnosti a zvýšit míru využívání a rozšiřování výsledků. V rámci klíčových aktivit Míst Zítřka a Kulturního dědictví existují čtyři vzájemně propojená témata výzkumů: Trvale udržitelné městské plánování a racionální management zdrojů Ochrana, udržování a zlepšování evropského kulturního dědictví Vývoj a předvádění technologií pro udržování staveb Strategie pro trvale udržitelné městské dopravní systémy. V současnosti je v seskupení výzkumu využití území a dopravy LUTR šest výzkumných projektů: PROMT (New means to promote pedestrian movement in cities - nové způsoby na podporu pohybu chodců ve městech), PROPOLIS (Planning and research of polices for land-use and transport for increasing sustainability - Plánování a výzkum strategií využití území a dopravy pro vyšší udržitelnost), PROSPECTS (Procedures for recommending optimal sustainable planning of European city transport systems - Procesy na doporučení optimálního udržitelného plánování evropských městských dopravních systémů), SUTRA (Sustainable urban transportation - udržitelná městská doprava), TRANSPLUS (Transport planning, land-use and sustainability - Dopravní plánování, využití území a udržitelnost) a ISHTAR (Integrated Software for Health, Transport Efficency and Artistic Heritage Recovery - Integrovaný software pro zdraví, hospodárnou dopravu a obnovu uměleckého dědictví). Později se mohou připojit další projekty. Společná dopravní politika Projekty PROPOLIS a PROSPECTS jsou vytvořeny na pomoc městským orgánům při plnění náročných úloh stanovených ve Společné dopravní politice, která podporuje dosažení udržitelné mobility. Bílá kniha Evropské Komise o Budoucím vývoji Společné dopravní politiky byla prvním krokem při definovaní cílů a vytvoření pracovního programu na jejich dosažení. Navrhovala globální přístup na zaručení efektivního fungování dopravních systémů Evropského společenství a ochrany životního prostředí: rámec pro udržitelnou mobilitu. Politická debata o Bílé knize potvrdila její hlavní orientaci, jako i zájem ostatních institucí Evropského společenství na vývoji dopravního programu a dosažení konsenzu v cílech a prioritách společné dopravní politiky (SDP). Doprava a využití území 5

6 Účel tohoto akčního programu je dát všem institucím EU, jako i jiným zájemcům jasné znamení o politických záměrech Evropské Komise po debatách o Bílé knize a důsledcích nových smluvních nařízeních o dopravních záležitostech. Cíle SDP jsou zvýšení kvality vývojem integrovaných dopravních systémů, založených na nových technologiích, které přispívají k ekologické bezpečnosti a ekonomickým výhodám. Podpořit efektivnější a srozumitelnější dopravní systémy při zachování stejné sociální úrovně a rozhodnutí zlepšením fungování jednotného trhu. Rozšířit vnější dimenzi zlepšením dopravního propojení s třetími zeměmi a podporovat vstup dopravců z EU na jiné dopravní trhy. Společné evropské indikátory Pro projekt PORSPECTS jsou důležité především dvě iniciativy k monitorování kvality života v evropských městech a měření pokroku při dosahovaní udržitelnosti. Jsou to iniciativy K profilu lokální udržitelnosti Společné evropské indikátory (http://www.sustainablecities.org/), které podporuje Evropská Komise jako i Evropská agentura pro životní prostředí, a iniciativa Urban Audit - Městský Audit, kterou spustila Evropská Komise v roce 1997 (http://www.inforegio.cec.eu.int/urban/audit). Městský Audit je iniciativa, kterou řídí Generální ředitelství pro regionální politiku a EUROSTAT. Cílem městského auditu je určit kvalitu života v evropských městech. Indikátory Městského Auditu zahrnují socio-ekonomické aspekty, účast na občanském / městském životě, vzdělávání a cvičení, životní prostředí, kulturu a rekreaci. Spolu zohledňuje 21 indikátorů, mezi nimi územní a cestovné stereotypy. K profilu lokální udržitelnosti Společné evropské indikátory je součást celoevropského monitorovacího projektu zaměřeného na udržitelnost. Společná iniciativa Evropské komise (Generální ředitelství pro životní prostředí), Evropské agentury pro životní prostředí a Expertní skupiny pro městský rozvoj dosud vyústila do skupiny společných indikátorů první generace. Vyvinula je pracovní skupina expertní skupiny v úzké spolupráci s místními orgány v rámci celé Evropy. Iniciativa se zaměřuje na podporu evropských místních společenstev při využívaní společných indikátorů za účelem změření jejich zaznamenaných výsledků směrem k trvale udržitelnému místnímu rozvoji. Iniciativa není jednorázový projekt, ale začátkem dlouhodobého procesu postupného zlepšování monitorování pokroku směrem k udržitelnosti a vytvoření objektivních a porovnatelných informací o místní udržitelnosti v celé Evropě. Mezinárodní organizace vyvíjejí i jiné důležité indikátorové iniciativy. Mezi jinými jsou to Mezinárodní agentura pro životní prostředí Europe Enivoronmental Agency (EEA, 1999a a EEA, 1999b), OECD (OECD, 1999) a studie ECMT o dopravě a životním prostředí (ECMT, 2000), práce o zdravotních indikátorech Světové Zdravotní Organizace, CO 2 a energetické indikátory IEA, Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj (UN-CSD, 1999), indikátory trvale udržitelného rozvoje a Environmental Data/Nordic Group (Nordic Council of Ministers, 1997). Též IISD (2000) a Moldan a Billharz (1997). 1.3 Cíle a schopnosti Studenti zabývající se dopravou a využitím území by měli pochopit a získat schopnosti v následujících oblastech : Porozumět vztahům mezi využitím území a dopravními nároky. Pochopit problematiku dopravního plánování v městských a předměstských oblastech. Doprava a využití území 6

7 Byt informováni o nejnovějších trendech, strategiích a praktikách v této oblasti a tak si vytvářet cennou základnu pro svoji budoucí práci Vytvořit a procvičit si kritické schopnosti, které jim pomohou při hodnocení, posuzovaní a (dříve nebo později) při navrhování dopravních plánů v městských a předměstských regionech. Výše uvedené cíle jsou založeny na projektech EU. 1.4 Výzvy Městský a předměstský rozvoj v podstatné míře snížil dopravní efektivnost v evropských městech. Příčinami byly hlavně vysoká koncentrace obyvatelstva v těchto oblastech spolu s nadměrným využíváním osobných automobilů a nedostatek místa na rozvoj dopravní infrastruktury, která by podpořila hromadnou dopravu. Úlohou dopravního plánování je proto najít řešení a minimalizovat dopravní zatažení a zvýšit účinnost, bezpečnost a ekologičnost dopravy a tak i životních a pracovních podmínek ve městech jako i zvýšit ekonomický růst. Pro splnění těchto úloh musí být při vytváření nových městských zón využity již známé poznatky, jakož i nové návrhy a inovace k vytvoření infrastruktury která bude splňovat dopravní požadavky dané oblasti (zohledňovat prostorové uspořádání, polohu obydlí, pracovní oblasti, nákupní centra atd., a též zohledňovat dopravní infrastrukturu která podpoří využití různých druhů dopravy). Na druhé straně v existujících městských a předměstských zónách s vybudovanou infrastrukturou, musí být navrženy nové dopravní strategie a praktiky (tj. lepší integrace různých druhů dopravy) v zájmu vyrovnat se se socio-ekonomickými změnami, které ovlivňují průběh dopravy. Vzniká požadavek na změny v dopravním plánování. Nová logika sestává z pěti hlavních přístupů: 1. od dopravních inženýrů k dopravním plánovačům; 2. od projektů komunikací k integrovaným řešením; 3. od modelů přitažlivosti k ukazatelům dostupnosti; 4. od rozvojových příspěvků k dálnicím a ke zlepšování hromadné dopravy; 5. od strukturálních k řídícím technologiím. Nový realizmus charakteristický pro dopravní plánování je součástí většího odklonu od plánování naplánuj a postav a příklonu k Managementu poptávky lokality (DSM Demand Site Managment), který se začíná pomalu uplatňovat ve všech infrastrukturních sektorech. Spojovacím článkem těchto rozdílných služeb jsou snahy provozovatelův sítí spolupracovat s uživateli a snížit stresování nejvíce namáhaných částí dopravní sítě. Nový realizmus se jako řešení zaměřuje na několik klíčových témat, včetně: programu výrazného zlepšení hromadné dopravy; zavádění zklidnění dopravy a opatření pro chodce; moderních systémy založené na informačních technologiích v zájmu co největšího využití existující infrastruktury; Doprava a využití území 7

8 zpoplatnění komunikací a snížení rozsahu výstavby nových komunikací. Ale daleko nejdůležitějším aspektem nového realizmu je, že břemeno dopravní politiky bude ve větší míře spadat do kompetencí poptávkového managementu namísto výstavby nové infrastruktury. Toto je zásadní posun, jehož důležitost se nesmí podceňovat. Všechny posuny a odklony jsou zaměřeny na nahrazení staré expanzivní logiky novou logikou řízení a integrace (viz tabulka 1). Problém Fyzický Ekonomický Ekologický Sociální Regulační Komerční Technický Signál Vyčerpaná kapacita komunikací Omezení veřejných výdajů Snížení emisí a porušování nových komunikací Odpor vůči novým projektům komunikací Plánované řízení a financování podpory nového integrovaného přístupu Zvýšení výkonnosti a účinnosti sítí Zpoplatnění a řízení dopravy v reálném čase tabulka 1 -Nové signály zatěžování dopravních sítí (Guy a Marvin, 1996) Koncepce úlohy dopravních uživatelů se v současnosti rozebírá a přehodnocuje. V minulosti se o dopravních uživatelích uvažovalo jednoduše jen jako o jednotkách celkové poptávky, který se nějakým způsobem musela uspokojit. Nová logika posouvá blíže k sobě provozovatele a uživatele dopravních sítí. V situaci, kdy je vyčerpána kapacita komunikací, musejí dopravní plánovači začít dialog s organizacemi, které vytvářejí poptávku, aby identifikovali možnosti managementu dopravní poptávky a našli řešení pomocí různých druhů dopravy. Zájem veřejnosti o dopravní strategie je pod vlivem médií v současnosti mnohem větší. Média se ve větší míře zabývají dopravními otázkami a jazyk dopravního plánování a modelování se stává postupně srozumitelnějším. Centrální prvek nové veřejné diskuze o dopravním plánovaní se vztahuje na nový ekologický kontext, který řídí všechny diskuze o možnostech dopravy. Význam slova životní prostředí se v poslední době dramaticky změnil. Podle chápání staré logiky byly všechny externality, které se braly v úvahu, specifické pro daná místa. Zájem se ubíral především na hluk a místní environmentální výhody. Otázky ekologického plánování následně zdánlivě souvisely se snižováním hladiny hluku a vytvářením a udržováním zelených ploch. Nastolení globálních ekologických otázek způsobilo revoluci v cílech plánování. Náhle se objevily místní dopravní iniciativy proti původcům světových ekologických změn zapříčiněných autem, jako hlavním viníkem. Nová debata o dopravním plánovaní se nezamýšlí už jen nad co největším a nejrychlejším rozšířením dopravních sítí. V současnosti je zřetelná tendence v největší možné míře vyrovnat poptávku a nabídku. Následně se i prostor stal mnohem diferencovanějším pojmům. V současnosti se prostor nevnímá jen jako jednolitý horizont na rozšiřování dopravních sítí, ale přizpůsobuje se, s ohledem na potenciál poptávkového managementu a plánování integrovaných sítí v určitých oblastech, skutečným potřebám uživatelů dopravních sítí. Doprava a využití území 8

9 Sbližování nabídky a poptávky způsobuje změnu v oblasti poznatků a informací o dopravních sítích a jejich uživatelích. V rámci nové logiky jsou vědomosti a informace pevněji spjaté s určitými oblastmi ve specifických obdobích a ve své podstatě se stávají dynamičtějšími aby mnohem důsledněji sledovali průběh dopravny. Revoluce v oblasti vědomostí a informací též mění praktiky dopravního modelování. Zřetelně se projevuje nový důraz na mikromodelování, které neposkytuje až takové přesné prognózy budoucího vývoje, ale poskytuje detailnější informace a rozšiřuje vědomosti o provozování místních dopravních sítí. Modely těží z bohatších zdrojů informací jako dosud a vyjadřují širší shodu v myšlení o charakteru dopravních sítí. Technologie, které podporují starou a novou logiku sledují tyto trendy. Technické inovace už dále nejsou zaměřeny na programy urychlování výstavby komunikací. Namísto toho se prosazují nové telematické technologie na podporu nové vědomostní kultury a na pomoc při realizaci nových postupů poptávkového managementu. Vytvářejí se nové dynamické dopravní informační systémy na pomoc dopravním plánovačům a uživatelům s informačními systémy pro cestující, navigačními systémy do osobných aut a zpoplatňováním komunikací a všechny jsou zaměřeny na management nebo na změnu dopravní poptávky. Tvorba dopravní politiky se pomalu uvolňuje ze svých sektorových pout a začíná brát v úvahu i širší kulturu plánování a jiná společenství se zájmem o dopravní infrastrukturu. Nová logika je citlivá vůči vlastním debatám o plánování a je proto otevřenější jiným hlasům v otázkách dopravy. Rozčlenění dopravních a územních problémů, diskutovaných výše, je uvedeno v tabulce 2, zatímco vlastnosti staré a nové logiky jsou uvedeny v tabulce 3. Doprava a využití území 9

10

11 Posuny v logice Přeměna Příklad Výzvy Nové praktiky Odborná struktura Od dopravních inženýrů k plánovačům Inzerát na nového vedoucího managera ve prospěch přesunu inženýrů do plánovacího oddělení Ne oddělené sekce stavebních inženýrů navrhujících nové projekty komunikací, ale raději plánovače kteří musejí pracovat s dalšími aktéry při navrhování integrovaných řešení Nové typy expertíz, restrukturalizovaná oddělení Dopravní politika Od projektů komunikací k integrovaným řešením Žádosti o financování od místních orgánů pro oddělení dopravy jsou přepsány na krytí balíků veřejného a soukromého obstarávání Raději než se soustředit na inženýrsky řízené iniciativy na výstavbu komunikací, využít též účinný nástroj na přerozdělení zdrojů směrem k přístupům více orientovaným na poptávku. Vývoj integrovanějších a vyrovnanějších přístupů k dopravní politice. Modelování Od modelů přitažlivosti k ukazatelům dostupnosti Dopravní inženýři se snaží vytvořit modely, které by umožňovali plánování nového rozvoje sítí hromadné dopravy. Dopravní inženýři se pokoušejí stanovit objem dopravy přetvořením rozsahu nového rozvoje. Dopravní opatření mohou být realizována v oblastech s nízkou dostupností raději využitím hromadné dopravy než novou výstavbou komunikací. Nové formy zapojení uživatelů, nové praktiky modelování, opatření a řešení na míru. Příspěvky rozvoje Od rozvojových příspěvků dálnicím ke zlepšování hromadné dopravy Úlohou rozvoje už více není financovat projekty komunikací a inovace, ale namísto toho financovat a podporovat systémy hromadné dopravy Plánované výnosy a příspěvky rozvoje byly zaměřeny na zajištění plánování vyšší kapacity komunikací a zlepšení, která podporují generování nové dopravy nyní namísto toho mají zajišťovat tvorbu a zlepšování linek hromadné dopravy. Rokování, inovační přístupy, vytváření sítí atd. Technologie Od technologií nabídky k dopravnímu managementu Technologie už není založena na rozsáhlých stavebních projektech komunikací, ale na mnohem jemnějších systémech a informacích a na řízení dopravy Investice do menších projektů dopravního zklidnění a informací a projektů na zpoplatňování komunikací na hledání způsobů řízení poptávky Menší projekty na míru, formující chování uživatelů tabulka 2 - Rozčlenění dopravních a územních problémů (Guy a Marvin, 1996) Doprava a využití území 11

12 Stará logika Vlastnost Nová logika rozšiřovat sítě řídit a integrovat plánuj a postav předpovědi plánuj a řiď tvrdá orientovaná na ponuku technologie měkká orientovaná na poptávku inženýři izolovaní pracovní kultura manažeři otevření hermetická a sektorální tvorba strategií debata a integrace snížit jízdní dobys čas vhodné místo, jistota homogenní prostor přizpůsobený externalita specifická pro místo životní prostředí globální emise odpojení uživatelé znovu zapojení makro extrapolace modelování vnímající mikroúroveň standardizované, statické poznatky a informace na míru, dynamické tabulka 3 - Vlastnosti konkurenčních logik (Guy a Marvin, 1996) Doprava a využití území 12

13 2. Interakce mezi využitím území a dopravou Skutečnost, že využití území a doprava jsou navzájem úzce propojeny je mezi plánovači a uživateli všeobecně známa. Prostorové oddělení činností člověka vytváří potřebu cestovat, převážet zboží a je základním principem dopravní analýzy a prognózování. Podle tohoto principu je lehce pochopitelné, že proces rozvoje předměstských zón ve městech je úzko spjatý s rostoucí prostorovou dělbou práce a takto i se stále rostoucí potřebou mobility. Avšak zpětné dopady dopravy na využití území už nejsou tak známy. Existuje jakési mlhavé vědomí, že vývoj od husté struktury středověkých měst, kde téměř všechnu celodenní mobilitu představovala chůze, až po obrovskou expanzi moderních velkoměstských oblastí s jejich obrovskými objemy regionální dopravy, by nebyl možný bez rozvoje železnic a především osobních automobilů, které změnili každý kout na území velkoměsta na místo vhodné na práci, nebo bydlení. Ale jak přesně ovlivňují rozvoj dopravních systémů lokalizační rozhodnutí majitelů pozemků, investorů, firem a domácností není až tak jednoznačné. Uvědomění si, že rozhodnutí o způsobu přepravy a umístění aktivit se navzájem podmiňují, a proto musí být dopravní a územní plánování koordinovány. To vede k teorii cyklu vzájemného ovlivňování využití území a dopravy. Soubor vazeb naznačených v tomto smyslu můžeme stručně shrnout následovně (viz obrázek 1): - Rozdělení využití území například na obytné, průmyslové nebo komerční v rámci městské oblasti, určuje umístění lidských aktivit, jako bydlení práce, nakupování, vzdělávání nebo rekreace. - Rozložení lidských aktivit v prostoru vyžaduje prostorové interakce nebo cesty v dopravním systému na překonání vzdálenosti mezi jednotlivými aktivitami. - Rozmístění infrastruktury v rámci dopravního systému vytváří příležitosti pro prostorové interakce a může být měřeno jako dostupnost. - Rozložení dostupnosti v prostoru podmiňuje lokalizační rozhodnutí o umístění aktivit a tak vede zase ke změnám v systému využití území. Doprava a využití území 13

14 Dopravní systém Dostupnost Aktivity Využití území Výběr trasy Výběr druhu dopravy Výběr cíle Náklady na spojení Cestovní doby / vzdálenosti / náklady Rozhodnutí o cestě Vlastnictví auta Dostupnost Doprava Aktivity Atraktivita Pohyb Lokalizační rozhodnutí investorů Lokalizační rozhodnutí uživatelů Výstavba Obrázek 1 - Cyklus vzájemného ovlivňování využití území a dopravy 1 1 Zdroj: TRANSLAND, Výstup 4, závěrečná správa k publikaci. Doprava a využití území 14

15 2.1 Teoretický přístup Hlavní teoretické přístupy, které vysvětlují vzájemnou interakci mezi využitím území a dopravou ve velkoměstských oblastech zahrnující technické teorie (systémy městské mobility), ekonomické teorie (města jako trhy) a sociální teorie (společnost a městský prostor). Výsledky teorií o interakci využití území a dopravy jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5 z hlediska očekávaných dopadů základních faktorů, jako hustota bydlení, hustota pracovních příležitostí, řešení sídlišť, umístění, velikost města, dostupnost, cestovní náklady a čas. Tabulka 4 zobrazuje dopad strategií využití území na dopravní charakteristiky z teoretického hlediska. Dopad vysoké hustoty bydlení na zkracování průměrné délky cesty bude pravděpodobně minimální, pokud se nezvýší cestovní náklady, zatímco vysoká hustota pracovních příležitostí má pozitivní vztah k průměrné délce cesty. Atraktivní sídliště můžeme považovat za přitažlivý faktor, který snižuje délku cesty. Přestože v okrajových čtvrtích jsou v převážné míře delší cesty, je pravděpodobné, že délka cesty bude negativně souviset s velikostí města. S ohledem na frekvenci cest lze očekávat jen malý nebo žádný dopad ze strany strategií na využití území. Hustota bydlení a pracovních příležitostí jako i rozsah velkých aglomerací a dobrá dostupnost určitého místa veřejnou hromadnou dopravou budou pravděpodobně pozitivně souviset s podíly jednotlivých druhů hromadné dopravy, zatímco řešení sídlišť a smíšení pracovních příležitostí s obytnými funkcemi s kratšími cestami budou mít pravděpodobně pozitivní dopad na podíl cyklistické a pěší dopravy. Tabulka 5 zobrazuje dopad dopravních strategií na využití území a dopad dopravních strategií na dopravní charakteristiky. Poslední dopady jsou uvedeny v tabulce, protože obvykle bývají silnější jako dopady využití území na dopravu, nebo dopravy na využití území. Vliv dopravy, na využití území vyvolává změnu dostupnosti určitého místa. Lepší dostupnost zvyšuje atraktivitu lokality pro všechny typy využití území a tak ovlivňuje směr nového rozvoje městské oblasti. Pokud se ale zvýši dostupnost v celém městě, výsledkem bude rozptýlenější sídelní struktura. Dopady dopravních strategií na dopravní charakteristiky jsou výraznější a silnější v porovnání se vzájemným působením využití území a dopravy. Zatímco cestovní náklady a cestovní čas mají negativní vliv na délku cest, jako i na jejich frekvenci, dostupnost má na délku cest a frekvenci pozitivní dopad. Výběr druhu dopravy závisí na relativní atraktivitě daného druhu dopravy v porovnání se všemi ostatními druhy. Nejrychlejší a nejlevnější druh dopravy bude mít s velkou pravděpodobností největší podíl. Ve všeobecnosti teoretické úvahy podporují závěry, že dopad přitažlivých opatření, tj. opatření využití území, je mnohem slabší než dopad odporových opatření, tj. nárůstu cestovního času, cestovních nákladů atd. Doprava a využití území 15

16 Směr Faktor Dopad na Očekávané dopady Délku cesty Samotná vyšší hustota bydlení nevede ke kratším cestám. Kombinace pracovních a obytných funkcí může vést ke snížení délky cest pokud se zvýší dopravní náklady. Hustota bydlení Frekvence cest Očekávaný nízký dopad. Pokud jsou cesty kratší může se jich uskutečnit více. Výběr druhu dopravy Minimálně hustoty bydlení jsou základním předpokladem efektivní hromadné dopravy. Více cest na kole a pěšky se bude uskutečňovat jen pokud se cesty zkrátí (viz výše). Využití území Doprava Hustota pracovních příležitostí Řešení sídlišť Délku cesty Frekvence cest Výběr druhu dopravy Délku cesty Frekvence cest Výběr druhu dopravy Koncentrace pracovních příležitostí jen do několika center zaměstnanosti může vést ke zvýšení průměrné délky cest. Rovnováha mezi pracovními příležitostmi a obytnými funkcemi v určité oblasti by vedla ke kratším cestám do práce, jen pokud by se zvýšily náklady na cestování. Očekávaný nízký dopad. Pokud jsou cesty kratší může se jich uskutečňovat více. Koncentrace pracovních příležitostí jen do několika center zaměstnanosti, může snížit využívání osobných automobilů pokud bude podpořena účinnou hromadnou dopravou. Může se uskutečňovat více cest na kole nebo pěšky, pokud se cesty zkrátí (viz výše). Atraktivní veřejné prostory a různé obchody a služby mohou vyvolat více místních cest. Pokud se sníží délka cest, může se zvýšit jejich počet. Uspořádání ulic, pěších prostor a cyklistických pruhů může vést ke zvýšení cyklistické a pěší dopravy. Délku cesty Okrajové čtvrtě budou mít pravděpodobně delší cesty. Umístění Frekvence cest Výběr druhu dopravy Nelze očekávat žádný dopad. Lokality v blízkosti zastávek hromadné dopravy by měli mít více cest hromadnou dopravou. Délku cesty Délka cest by měla být negativně závislá na velikosti města. Velikost města Frekvence cest Výběr druhu dopravy Nelze očekávat žádný dopad. Větší města mohou podporovat efektivnější systémy hromadné dopravy, takže ve větších městech by se mělo uskutečňovat více cest hromadnou dopravou. tabulka 4 - Teoreticky očekávané dopady využití území 2 2 Zdroj: TRANSLAND, Výstup 2a Doprava a využití území 16

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU Dopravní plány a udržitelný rozvoj ve městech m ČR Radomíra PLÍŠ ÍŠKOVÁ Centrum dopravního výzkumu, v.v.i Neudržiteln itelné plánov nování Předpoklad lineárn rního vývoje dopravy

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko

Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko Podpora nového způsobu myšlení Örebro, Švédsko CDV, v.v.i Třebíč, 19.3.2014 M1 B22 Výhradní odpovědnost za obsah této prezentace nesou autoři. Nemusí nutně odrážet názor Evropských společenství. Evropská

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA Ing. Pavel Roháč Obsah 1. Předmluva a úvod 2. Legislativní rámec, dokumentace 3. Koncepční přístupy, východiska 4. Modelování dopravy,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

MĚSTA S DOBROU ADRESOU. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. MĚSTA S DOBROU ADRESOU Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Čelákovice, 17. září 2015 Letošní Evropský týden mobility je již 14. v pořadí Jeho sloganem je Vyber. Změň. Zkombinuj. Zaměřen

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příklady plánů udržitelné městské mobility

Příklady plánů udržitelné městské mobility Příklady plánů udržiteln itelné městské mobility Zbyněk Sperat, CDV SUMP - příklady Obsah Příklady cílů SUMPů z Británie a Francie Velká Británie Local Transport Plan Darlington Bristol Birmingham SUMP

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic Milan Viturka, Vilém Pařil, Petr Tonev Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Ing. Kateřina Ambrožová Integra Consulting s.r.o. CÍL DNEŠNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Elektrické autobusy pro město II

Elektrické autobusy pro město II Elektrické autobusy pro město II Jak dostat rozvojové projekty do reality Jakub Slavík Brno 18. 3. 2014 Obsah Proč podporovat e-busy a T-busy? (poznatky studie E-mobilita v MHD ) Kde jsme nyní? Jaká řešení

Více