ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ing. Kalinowská Karin Schválil: RNDr. Osladil Milan Krnov, Strana 1

2 OBSAH A. Základní údaje o organizaci Základní charakteristika organizace: Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Organizační struktura organizace:... 5 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění jednotlivých účelových znaků Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost - její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F. Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G. Výsledky kontrol Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola provedena dne Okresní zpráva sociálního zabezpečení kontrola provedena dne Systém finanční kontroly H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou Strana 2

3 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část včetně účetních výkazů Přílohy Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Účetní výkazy Strana 3

4 A. Základní údaje o organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. 1. Základní charakteristika organizace: Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, Krnov příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel organizace: Statutární zástupce: Odloučené pracoviště praktického vyučování: Součásti školy: Celková kapacita školy: Celková kapacita domova mládeže: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Milan Osladil Soukenická 27, Krnov Střední odborná škola Střední škola a učiliště Domov mládeže 490 žáků 50 žáků 2. Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/ M/ M/ L/ H/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2011/793 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2011/788, 3 roky Strana 4

5 33-56-H/ L/ L L/03 Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2011/787, 3 roky Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SŠP/2011/789, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2011/790, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2011/791, 4 roky Organizace v roce 2013 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schválenými usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. 3. Organizační struktura organizace: V bylo v organizaci zaměstnáno celkem 53 zaměstnanců, z toho 41 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou výroční zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 370 žáků. Strana 5

6 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Rozpis závazných ukazatelů v roce 2013 a) provozní náklady Kč ,00 b) provozní náklady zajištění přístupu k ICT Kč ,00 c) účelové prostředky na Krytí odpisů DHM a DNM Kč ,00 d) účelové prostředky na dofinancování přímých nákladů a podporu málopočetných tříd s obory požadovaným trhem práce (obráběč kovů, truhlář) Kč ,00 e) účelové prostředky OPVK s účelovým určením na projekt EU peníze školám Kč ,00 f) přímé náklady na vzdělávání kraje Kč ,00 Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2013 činil Kč ,00. V roce 2013 organizace získala dotaci od Města Krnova na projekt Oživení paličkování a tkaní na Krnovsku ve výši Kč 5.400,00. Výše dotace byla v roce 2013 vyčerpána. 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění jednotlivých účelových znaků Přímé náklady na vzdělávání ÚZ V roce 2013 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci. Strana 6

7 Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2013 bylo organizaci v únoru přiděleno na mzdové prostředky celkem Kč Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč ,00 na ostatní platby za provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč ,00 V září došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi navýšen o celkovou částku Kč ,00. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč ,00 a závazný ukazatel ostatní platby za provedenou práci činil Kč ,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2013 byly stanoveny na konečnou výši Kč ,00. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2013 činil Kč ,00 u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč ,00. Přepočtený stav zaměstnanců činil 48,78 osob, z toho 38,14 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,64 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 49,39 osob. 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků Dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (obráběč kovů, truhlář) ÚZ 131 V roce 2013 organizace obdržela účelové prostředky ve výši Kč ,00. Cílem dotace bylo systémově podporovat školy, které realizují vzdělávání v oborech požadovaných trhem práce, ale z důvodu malého zájmu žáků je vzdělávání uskutečňováno ve třídách s více než jedním oborem vzdělání (málopočetná třída). Finanční prostředky byly určeny na financování prostředků na platy včetně zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Finanční prostředky bylo možné využít také na náhrady platů v prvních čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti a případně na financování dalších vzdělávání pedagogických pracovníků, a to včetně nákupu odborné literatury a byly určeny k použití do Organizace přidělené finanční prostředky v plné výši Kč ,00 využila k financování prostředků na platy včetně zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb takto: a) prostředky na platy ve výši Kč ,00 b) zákonné odvody ve výš Kč ,00 c) FKSP ve výši Kč 1.208,00 Finanční prostředky byly čerpání dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného ukazatele. Účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 V roce 2013 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč ,00. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč ,28. Odpisy ve výši Kč ,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl finančně vytvořen investiční fond. Částka Kč 2.653,28 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Závazný ukazatel byl v roce 2013 ve výši Kč ,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaného ukazatele. Strana 7

8 OPVK účelové prostředky určené pro projekt EU peníze školám ÚZ33031 Řešení projektu probíhá v organizaci od roku V roce 2012 byla poskytnuta organizaci 1. zálohová platba ve výši Kč ,00 a z poskytnuté zálohy bylo v roce 2012 čerpáno Kč ,00 (zejména na prostředky na platy a zákonné odvody). V roce 2013 obdržela organizace 2. zálohu na financování projektu ve výši Kč ,00. V roce 2013 organizace vyčerpala částku ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na prostředky na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. Celkově je z projektu čerpáno Kč ,00. Finanční prostředky jsou použitelné k financování projektu do Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech Výnosy z vlastní činnosti v roce 2013 činily Kč ,69. Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka výnosy z prodeje služeb v celkové ve výši Kč ,00, kde nejvyšší položkou z tržeb jsou tržby za ubytování na domově mládeže ve výši Kč ,00, dále tržby za produktivní práci žáků ve výši Kč 7.580,00 a tržby za opisy vysvědčení ve výši Kč 701,00. Druhou největší položkou ve výnosech z vlastní činnosti byly finanční výnosy, a to úroky bankovního účtu ve výši Kč ,69. Dalšími v pořadí byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč a výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 5.016,00. Oproti roku 2012 klesly výnosy z vlastní činnosti v roce 2013 cca o 139 tis., tento pokles byl zapříčiněn čerpáním vlastních prostředků v roce 2012, a to zapojením fondů do hospodaření organizace byl čerpán investiční fond a fond odměn. Celkově však výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2013 nižší téměř u každé položky vykazovaných výnosů, viz tabulka č. 1. Nárůst výnosů byl zaznamenán pouze u výnosů z prodeje služeb o 29,96 tis. Tento nárůst zapříčiněn většími tržbami za ubytování na domově mládeže. V roce 2014 organizace předpokládá výši výnosů z vlastní činnosti obdobnou jako v roce Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Celkové náklady organizace v roce 2013 v hlavní činnosti činily Kč ,50. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování, zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) v celkové výši Kč ,00. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,28, spotřeba energií ve výši Kč ,80 (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, srážková voda), spotřeba materiálu ve výši Kč ,37 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva a materiál na opravy a k udržování), náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč ,76 (nákup učebních pomůcek a provozního majetku, který patří do kategorie dlouhodobého Strana 8

9 drobného hmotného majetku), opravy a udržování ve výši Kč ,50 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), ostatní služby ve výši Kč ,53 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, praní prádla a ostatní služby), dále pak ostatní náklady z činnosti ve výši Kč ,00 (technické zhodnocení majetku do 40 tis, náhrady členům maturitní komise, odvod povinného podílu), a cestovné ve výši Kč ,00. Ve srovnání s rokem 2012 byly celkové náklady v roce 2013 v hlavní činnosti vyšší o 1.080,61 tis. Tento nárůst byl způsobem vyššími náklady na odpisy dlouhodobého majetku o 660 tis, z důvodu převodu majetku z projektu Centra technického vzdělávání na Bruntálsku. Majetek byl převeden do majetku organizace v roce 2012, ale v roce 2013 se promítnuly odpisy do nákladů organizace již za celý rok. Další nákladovou položkou, která byla v roce 2013 vyšší oproti roku 2012, byly náklady na opravy a udržování (nutné opravy osvětlení v učebnách), náklady z drobného dlouhodobého majetku (nákup počítačové techniky z projektu OPVK) a spotřeba energií. Náklady z cestovného, spotřeby materiálu a ostatní náklady z činnosti byly v roce 2013 nižší, viz tabulka č. 2. Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k nehospodárnostem. 7. Doplňková činnost - její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Realitní činnost Od roku 2010 na základě požadavku zřizovatele byly do doplňkové činnosti přesunuty pronájmy. Celkové náklady v roce 2013 v doplňkové činnosti činily Kč ,19. Největší podíl z celkových nákladů zaujímá spotřeba energií ve výši Kč ,48, dále pak mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb) a jiných sociálních nákladů ve výši Kč ,00, ostatní služby Kč 2.032,52, spotřeba materiálu ve výši Kč 1.854,00, odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 336,00 a prodané zboží Kč 16,19. Celkové výnosy v roce 2013 v doplňkové činnosti činily Kč ,00. Největší část výnosů zaujímají tržby z pronájmu ve výši Kč ,00 (z pronájmu movitých věcí, nebytových prostor a služeb spojených z pronájmem), dále výnosy z projede služeb ve výši Kč 8.490,00 (z ubytování a vzdělávacích kurzů přezkoušení svářečů), výnosy z prodaného zboží ve výši Kč 36,00 a výnosy z transferu ve výši Kč 5.400,00 (dotace z města Krnova na projekt: Oživení paličkování a tkaní na krnovsku). Rok 2013 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč ,81. Rozbor v jednotlivých okruhů doplňkové činnosti: Strana 9

10 Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč Výsledek hospod. v Kč Obchodní činnost 36,00 16,19 +19,81 Ubytování 480,00 309, ,00 Pronájmy , , ,00 Kurzy 6.210, , ,00 Projekt-paličkování 7.200, ,00 0,00 Celkem , , ,81 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2013 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč ,00. Výsledek hospodaření byl vytvořen v hlavní činnosti výši Kč ,19 (úspora z ubytování na domově mládeže ve výši Kč 2.192,12 a z úspory z úroků bankovních účtů ve výši Kč ,07) a v doplňkové činnosti Kč ,81 (viz bod č.7). Část výsledku hospodaření budeme v povolené výši převádět do fondu odměn a zůstatek převedeme do rezervního fondu. Strana 10

11 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. 1. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Výše fondu k byla Kč ,42. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy. V roce 2013 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši Kč 0,03. V roce 2013 nebyl rezervní fond čerpán. Jeho výše k činila Kč ,45. Rezervní fond je finančně krytý. 2. Fond odměn Výše fondu k byla Kč ,00. Fond nebyl v roce 2013 čerpán. Jeho výše k činila Kč ,00. Organizace jej ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. 3. Investiční fond Výše fondu k byla Kč ,56. V roce 2013 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč ,20, část odpisů ve výši Kč ,00 byla tvořena z investičního transferu. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro rok 2013 činila Kč ,00. Z investičního fondu byly v roce 2013 financovány: 1) Nákupy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,00 v listopadu byl pořízen software na výuku programování ve výši Kč ,00 a v prosinci odsávač vlhkosti ve výši Kč ,00 pro CNC dílnu. 2) Investiční výstavba ve výši Kč ,00 v roce 2013 probíhala v organizaci realizace projektu Mechatronika, tento projekt byl zcela financován Moravskoslezským krajem. V rámci projektu však vznikly náklady, které do projektu nemohly být zahrnuty, jednalo se o technické zhodnocení budovy, a proto jen škola musela zafinancovat ze svých zdrojů. Výše fondu k činila Kč ,84. Investiční fond není z celé části finančně krytý, a to o částku Kč ,00 vytvořenou z odpisů z investičního transferu. 4. Fond kulturních a sociálních potřeb Výše fondu k byla Kč ,71. Celoroční příjem do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč ,00. Strana 11

12 Fond organizace v roce 2013 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců a to v celkové výši Kč ,00. Dále z fondu byly kryty další aktivity: - na sport bylo celkem použito Kč 6.722,00 - na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč ,00 - na vybavení nad rámec zákona bylo celkem použito Kč 499,00 Výše fondu k činila Kč ,71. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 12

13 D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Jsme organizací, která nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, a proto pro zaměstnance organizace zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastrotour. Cena obědu nebyla v roce 2013 měněna a činila Kč 60,00 za oběd. Náklady organizace na jeden oběd činí Kč 22,00, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 13,00. Zaměstnanec si na jeden oběd přispívá částkou Kč 25,00. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na Kč 60,00. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2013 činily Kč ,01. Strana 13

14 E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2013 použito celkem Kč ,50. Byly provedeny následující opravy: opravy kanalizace na domově mládeže, oprava střechy na domově mládeže, oprava žaluzií v učebnách, opravy prasklého vodovodního potrubí na domově mládeže, opravy podlahy v učebně, oprava elektroinstalace v cvičebně, opravy podhledů v učebnách, opravy a osvětlení v učebnách, opravy strojů pro odborný výcvik. Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu. V roce 2013 nebyly v organizaci realizovány investiční akce. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizaci s Českou spořitelnou a. s. V roce 2013 nedošlo k žádné pojistné události. 4. Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1304, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k , den ukončení inventarizačních prací byl k Inventarizace za rok 2013 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č.270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013 je přílohou výroční zprávy. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Dne uzavřela organizace smlouvu o pronájmu nebytových prostor s firmou Dalkia Morava, a. s. Na základě uvedené smlouvy organizace pronajímá část nebytových prostor v budově domově mládeže o výměře 16 m2, pro účely umístění objektové předávací stanice. Celková cena nájemného za rok činila Kč ,00. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada Moravskoslezského kraje dne usnesením č.31/2152. Smlouva byla sjednána na dobu určitou a k byla ukončena. Nyní zřizovatel zajišťuje sjednání smlouvy o uzavření věcného břemene s firmou Dalkia na část nebytových prostor pro účely provozování a umístění objektové předávací stanice. Strana 14

15 Ostatní uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů viz příloha výroční zprávy. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. Strana 15

16 F. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč ,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 7.835,00 jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Pohledávky ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,00 jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 1/2014. Pohledávky ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 3.894,43 jedná se o úroky na bankovních účtech. Žádné jiné pohledávky po lhůtě splatnosti, a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá. 2. Závazky V závazcích měla organizace k dodavatelské faktury ve výši Kč ,28 ve lhůtě splatnosti, dále jiné závazky (odvod povinného podílu, odměny žákům z produktivní práce, příspěvky odborové organizaci) v celkové výši Kč ,00, dále závazky související s vyúčtování mezd za prosinec 2013 ve výši Kč ,00. Další závazky organizace nemá. Strana 16

17 G. Výsledky kontrol V organizaci v roce 2013 proběhly následující kontroly: 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola provedena dne Předmět kontroly: kontrola plnění oznamovací povinnosti, správnost vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, průkaznost vedení evidence o platbách pojistného, evidence pracovních úrazů. Kontrolované období: od 07/ /2013 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 2. Okresní zpráva sociálního zabezpečení kontrola provedena dne Předmět kontroly: ověření správnosti výpočtu pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem, a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského a důchodového pojištění. Vlastní platby pojistného, tj. úhrada pojistného ve vykázané výši a včasnost těchto plateb, nebyly předmětem kontroly. Kontrolované období: od Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 3. Systém finanční kontroly V organizaci uplatňován na základě směrnice vnitřní kontrolní systém organizace č Strana 17

18 H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2013 byla projednána školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě zpřístupněna v kanceláři školy. Strana 18

19 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2013 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 49,26 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 1,97 osob. Organizace plnila povinnost dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,21 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,76 osob. Za rok 2013 činil odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem Kč ,00 Strana 19

20 J. Tabulková část včetně účetních výkazů 1. Přílohy Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Strana 20

21 2. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazku z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Strana 21

22 3. Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Evidence nájemních smluv a smluv ve výpůjčce Strana 22

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více