ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ing. Kalinowská Karin Schválil: RNDr. Osladil Milan Krnov, Strana 1

2 OBSAH A. Základní údaje o organizaci Základní charakteristika organizace: Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Organizační struktura organizace:... 5 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění jednotlivých účelových znaků Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Doplňková činnost - její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F. Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G. Výsledky kontrol Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola provedena dne Okresní zpráva sociálního zabezpečení kontrola provedena dne Systém finanční kontroly H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou Strana 2

3 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J. Tabulková část včetně účetních výkazů Přílohy Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Účetní výkazy Strana 3

4 A. Základní údaje o organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. 1. Základní charakteristika organizace: Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, Krnov příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel organizace: Statutární zástupce: Odloučené pracoviště praktického vyučování: Součásti školy: Celková kapacita školy: Celková kapacita domova mládeže: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Milan Osladil Soukenická 27, Krnov Střední odborná škola Střední škola a učiliště Domov mládeže 490 žáků 50 žáků 2. Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/ M/ M/ L/ H/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2011/793 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2011/788, 3 roky Strana 4

5 33-56-H/ L/ L L/03 Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2011/787, 3 roky Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SŠP/2011/789, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2011/790, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2011/791, 4 roky Organizace v roce 2013 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schválenými usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. 3. Organizační struktura organizace: V bylo v organizaci zaměstnáno celkem 53 zaměstnanců, z toho 41 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou výroční zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 370 žáků. Strana 5

6 B. Rozbor hospodaření náklady, výnosy, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Rozpis závazných ukazatelů v roce 2013 a) provozní náklady Kč ,00 b) provozní náklady zajištění přístupu k ICT Kč ,00 c) účelové prostředky na Krytí odpisů DHM a DNM Kč ,00 d) účelové prostředky na dofinancování přímých nákladů a podporu málopočetných tříd s obory požadovaným trhem práce (obráběč kovů, truhlář) Kč ,00 e) účelové prostředky OPVK s účelovým určením na projekt EU peníze školám Kč ,00 f) přímé náklady na vzdělávání kraje Kč ,00 Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2013 činil Kč ,00. V roce 2013 organizace získala dotaci od Města Krnova na projekt Oživení paličkování a tkaní na Krnovsku ve výši Kč 5.400,00. Výše dotace byla v roce 2013 vyčerpána. 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění jednotlivých účelových znaků Přímé náklady na vzdělávání ÚZ V roce 2013 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci. Strana 6

7 Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2013 bylo organizaci v únoru přiděleno na mzdové prostředky celkem Kč Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč ,00 na ostatní platby za provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč ,00 V září došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi navýšen o celkovou částku Kč ,00. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč ,00 a závazný ukazatel ostatní platby za provedenou práci činil Kč ,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2013 byly stanoveny na konečnou výši Kč ,00. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2013 činil Kč ,00 u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč ,00. Přepočtený stav zaměstnanců činil 48,78 osob, z toho 38,14 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,64 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 49,39 osob. 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků Dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (obráběč kovů, truhlář) ÚZ 131 V roce 2013 organizace obdržela účelové prostředky ve výši Kč ,00. Cílem dotace bylo systémově podporovat školy, které realizují vzdělávání v oborech požadovaných trhem práce, ale z důvodu malého zájmu žáků je vzdělávání uskutečňováno ve třídách s více než jedním oborem vzdělání (málopočetná třída). Finanční prostředky byly určeny na financování prostředků na platy včetně zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Finanční prostředky bylo možné využít také na náhrady platů v prvních čtrnácti dnech dočasné pracovní neschopnosti a případně na financování dalších vzdělávání pedagogických pracovníků, a to včetně nákupu odborné literatury a byly určeny k použití do Organizace přidělené finanční prostředky v plné výši Kč ,00 využila k financování prostředků na platy včetně zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb takto: a) prostředky na platy ve výši Kč ,00 b) zákonné odvody ve výš Kč ,00 c) FKSP ve výši Kč 1.208,00 Finanční prostředky byly čerpání dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného ukazatele. Účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ 205 V roce 2013 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč ,00. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč ,28. Odpisy ve výši Kč ,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl finančně vytvořen investiční fond. Částka Kč 2.653,28 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Závazný ukazatel byl v roce 2013 ve výši Kč ,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaného ukazatele. Strana 7

8 OPVK účelové prostředky určené pro projekt EU peníze školám ÚZ33031 Řešení projektu probíhá v organizaci od roku V roce 2012 byla poskytnuta organizaci 1. zálohová platba ve výši Kč ,00 a z poskytnuté zálohy bylo v roce 2012 čerpáno Kč ,00 (zejména na prostředky na platy a zákonné odvody). V roce 2013 obdržela organizace 2. zálohu na financování projektu ve výši Kč ,00. V roce 2013 organizace vyčerpala částku ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na prostředky na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. Celkově je z projektu čerpáno Kč ,00. Finanční prostředky jsou použitelné k financování projektu do Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech Výnosy z vlastní činnosti v roce 2013 činily Kč ,69. Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka výnosy z prodeje služeb v celkové ve výši Kč ,00, kde nejvyšší položkou z tržeb jsou tržby za ubytování na domově mládeže ve výši Kč ,00, dále tržby za produktivní práci žáků ve výši Kč 7.580,00 a tržby za opisy vysvědčení ve výši Kč 701,00. Druhou největší položkou ve výnosech z vlastní činnosti byly finanční výnosy, a to úroky bankovního účtu ve výši Kč ,69. Dalšími v pořadí byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč a výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 5.016,00. Oproti roku 2012 klesly výnosy z vlastní činnosti v roce 2013 cca o 139 tis., tento pokles byl zapříčiněn čerpáním vlastních prostředků v roce 2012, a to zapojením fondů do hospodaření organizace byl čerpán investiční fond a fond odměn. Celkově však výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2013 nižší téměř u každé položky vykazovaných výnosů, viz tabulka č. 1. Nárůst výnosů byl zaznamenán pouze u výnosů z prodeje služeb o 29,96 tis. Tento nárůst zapříčiněn většími tržbami za ubytování na domově mládeže. V roce 2014 organizace předpokládá výši výnosů z vlastní činnosti obdobnou jako v roce Náklady - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Celkové náklady organizace v roce 2013 v hlavní činnosti činily Kč ,50. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování, zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) v celkové výši Kč ,00. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,28, spotřeba energií ve výši Kč ,80 (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, srážková voda), spotřeba materiálu ve výši Kč ,37 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva a materiál na opravy a k udržování), náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč ,76 (nákup učebních pomůcek a provozního majetku, který patří do kategorie dlouhodobého Strana 8

9 drobného hmotného majetku), opravy a udržování ve výši Kč ,50 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), ostatní služby ve výši Kč ,53 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, praní prádla a ostatní služby), dále pak ostatní náklady z činnosti ve výši Kč ,00 (technické zhodnocení majetku do 40 tis, náhrady členům maturitní komise, odvod povinného podílu), a cestovné ve výši Kč ,00. Ve srovnání s rokem 2012 byly celkové náklady v roce 2013 v hlavní činnosti vyšší o 1.080,61 tis. Tento nárůst byl způsobem vyššími náklady na odpisy dlouhodobého majetku o 660 tis, z důvodu převodu majetku z projektu Centra technického vzdělávání na Bruntálsku. Majetek byl převeden do majetku organizace v roce 2012, ale v roce 2013 se promítnuly odpisy do nákladů organizace již za celý rok. Další nákladovou položkou, která byla v roce 2013 vyšší oproti roku 2012, byly náklady na opravy a udržování (nutné opravy osvětlení v učebnách), náklady z drobného dlouhodobého majetku (nákup počítačové techniky z projektu OPVK) a spotřeba energií. Náklady z cestovného, spotřeby materiálu a ostatní náklady z činnosti byly v roce 2013 nižší, viz tabulka č. 2. Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k nehospodárnostem. 7. Doplňková činnost - její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Realitní činnost Od roku 2010 na základě požadavku zřizovatele byly do doplňkové činnosti přesunuty pronájmy. Celkové náklady v roce 2013 v doplňkové činnosti činily Kč ,19. Největší podíl z celkových nákladů zaujímá spotřeba energií ve výši Kč ,48, dále pak mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb) a jiných sociálních nákladů ve výši Kč ,00, ostatní služby Kč 2.032,52, spotřeba materiálu ve výši Kč 1.854,00, odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 336,00 a prodané zboží Kč 16,19. Celkové výnosy v roce 2013 v doplňkové činnosti činily Kč ,00. Největší část výnosů zaujímají tržby z pronájmu ve výši Kč ,00 (z pronájmu movitých věcí, nebytových prostor a služeb spojených z pronájmem), dále výnosy z projede služeb ve výši Kč 8.490,00 (z ubytování a vzdělávacích kurzů přezkoušení svářečů), výnosy z prodaného zboží ve výši Kč 36,00 a výnosy z transferu ve výši Kč 5.400,00 (dotace z města Krnova na projekt: Oživení paličkování a tkaní na krnovsku). Rok 2013 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč ,81. Rozbor v jednotlivých okruhů doplňkové činnosti: Strana 9

10 Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč Výsledek hospod. v Kč Obchodní činnost 36,00 16,19 +19,81 Ubytování 480,00 309, ,00 Pronájmy , , ,00 Kurzy 6.210, , ,00 Projekt-paličkování 7.200, ,00 0,00 Celkem , , ,81 8. Výsledek hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2013 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč ,00. Výsledek hospodaření byl vytvořen v hlavní činnosti výši Kč ,19 (úspora z ubytování na domově mládeže ve výši Kč 2.192,12 a z úspory z úroků bankovních účtů ve výši Kč ,07) a v doplňkové činnosti Kč ,81 (viz bod č.7). Část výsledku hospodaření budeme v povolené výši převádět do fondu odměn a zůstatek převedeme do rezervního fondu. Strana 10

11 C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. 1. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Výše fondu k byla Kč ,42. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy. V roce 2013 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši Kč 0,03. V roce 2013 nebyl rezervní fond čerpán. Jeho výše k činila Kč ,45. Rezervní fond je finančně krytý. 2. Fond odměn Výše fondu k byla Kč ,00. Fond nebyl v roce 2013 čerpán. Jeho výše k činila Kč ,00. Organizace jej ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. 3. Investiční fond Výše fondu k byla Kč ,56. V roce 2013 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč ,20, část odpisů ve výši Kč ,00 byla tvořena z investičního transferu. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro rok 2013 činila Kč ,00. Z investičního fondu byly v roce 2013 financovány: 1) Nákupy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,00 v listopadu byl pořízen software na výuku programování ve výši Kč ,00 a v prosinci odsávač vlhkosti ve výši Kč ,00 pro CNC dílnu. 2) Investiční výstavba ve výši Kč ,00 v roce 2013 probíhala v organizaci realizace projektu Mechatronika, tento projekt byl zcela financován Moravskoslezským krajem. V rámci projektu však vznikly náklady, které do projektu nemohly být zahrnuty, jednalo se o technické zhodnocení budovy, a proto jen škola musela zafinancovat ze svých zdrojů. Výše fondu k činila Kč ,84. Investiční fond není z celé části finančně krytý, a to o částku Kč ,00 vytvořenou z odpisů z investičního transferu. 4. Fond kulturních a sociálních potřeb Výše fondu k byla Kč ,71. Celoroční příjem do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč ,00. Strana 11

12 Fond organizace v roce 2013 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců a to v celkové výši Kč ,00. Dále z fondu byly kryty další aktivity: - na sport bylo celkem použito Kč 6.722,00 - na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč ,00 - na vybavení nad rámec zákona bylo celkem použito Kč 499,00 Výše fondu k činila Kč ,71. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 12

13 D. Závodní stravování zaměstnanců organizace Jsme organizací, která nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, a proto pro zaměstnance organizace zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastrotour. Cena obědu nebyla v roce 2013 měněna a činila Kč 60,00 za oběd. Náklady organizace na jeden oběd činí Kč 22,00, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 13,00. Zaměstnanec si na jeden oběd přispívá částkou Kč 25,00. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na Kč 60,00. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2013 činily Kč ,01. Strana 13

14 E. Péče o spravovaný majetek 1. Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2013 použito celkem Kč ,50. Byly provedeny následující opravy: opravy kanalizace na domově mládeže, oprava střechy na domově mládeže, oprava žaluzií v učebnách, opravy prasklého vodovodního potrubí na domově mládeže, opravy podlahy v učebně, oprava elektroinstalace v cvičebně, opravy podhledů v učebnách, opravy a osvětlení v učebnách, opravy strojů pro odborný výcvik. Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu. V roce 2013 nebyly v organizaci realizovány investiční akce. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizaci s Českou spořitelnou a. s. V roce 2013 nedošlo k žádné pojistné události. 4. Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1304, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k , den ukončení inventarizačních prací byl k Inventarizace za rok 2013 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č.270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013 je přílohou výroční zprávy. 5. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Dne uzavřela organizace smlouvu o pronájmu nebytových prostor s firmou Dalkia Morava, a. s. Na základě uvedené smlouvy organizace pronajímá část nebytových prostor v budově domově mládeže o výměře 16 m2, pro účely umístění objektové předávací stanice. Celková cena nájemného za rok činila Kč ,00. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada Moravskoslezského kraje dne usnesením č.31/2152. Smlouva byla sjednána na dobu určitou a k byla ukončena. Nyní zřizovatel zajišťuje sjednání smlouvy o uzavření věcného břemene s firmou Dalkia na část nebytových prostor pro účely provozování a umístění objektové předávací stanice. Strana 14

15 Ostatní uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů viz příloha výroční zprávy. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. Strana 15

16 F. Pohledávky a závazky organizace 1. Pohledávky Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč ,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 7.835,00 jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Pohledávky ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,00 jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 1/2014. Pohledávky ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 3.894,43 jedná se o úroky na bankovních účtech. Žádné jiné pohledávky po lhůtě splatnosti, a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá. 2. Závazky V závazcích měla organizace k dodavatelské faktury ve výši Kč ,28 ve lhůtě splatnosti, dále jiné závazky (odvod povinného podílu, odměny žákům z produktivní práce, příspěvky odborové organizaci) v celkové výši Kč ,00, dále závazky související s vyúčtování mezd za prosinec 2013 ve výši Kč ,00. Další závazky organizace nemá. Strana 16

17 G. Výsledky kontrol V organizaci v roce 2013 proběhly následující kontroly: 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrola provedena dne Předmět kontroly: kontrola plnění oznamovací povinnosti, správnost vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, průkaznost vedení evidence o platbách pojistného, evidence pracovních úrazů. Kontrolované období: od 07/ /2013 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 2. Okresní zpráva sociálního zabezpečení kontrola provedena dne Předmět kontroly: ověření správnosti výpočtu pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem, a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského a důchodového pojištění. Vlastní platby pojistného, tj. úhrada pojistného ve vykázané výši a včasnost těchto plateb, nebyly předmětem kontroly. Kontrolované období: od Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 3. Systém finanční kontroly V organizaci uplatňován na základě směrnice vnitřní kontrolní systém organizace č Strana 17

18 H. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2013 byla projednána školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě zpřístupněna v kanceláři školy. Strana 18

19 I. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2013 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 49,26 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 1,97 osob. Organizace plnila povinnost dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,21 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,76 osob. Za rok 2013 činil odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem Kč ,00 Strana 19

20 J. Tabulková část včetně účetních výkazů 1. Přílohy Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Strana 20

21 2. Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů a závazku z vyúčtování mezd Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Strana 21

22 3. Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Evidence nájemních smluv a smluv ve výpůjčce Strana 22

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více